Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 29. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká"

Transkript

1 Strana č. 1 / 10 Přítomni: Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich (do bodu 5), Petr Pirunčík, Roman Málek, Otomar Němeček, Eva Poláková, Jan Dvořák Omluveni:, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel Neomluveni: Monika Rejnartová Ostatní: Dagmar Švarcová, Adéla Hrubá, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:04 hodin, ukončeno v 17:40 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY 1. Záměr prodeje části pozemku p. č. 893, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú., p. č. 351/2, ostatní plocha, silnice o výměře 194 m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy a p. č. 28, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře m 2 v k. ú. Dobranov Všechny pozemky jsou ve vlastnictví města a jsou zastavěné tělesem silnice. Liberecký kraj vyzývá vlastníky pozemků, na kterých je umístěno těleso silnice II. nebo III. třídy, aby předložili žádost o převod uvedených pozemků na Liberecký kraj. Na základě výměru Ministerstva financí jsou pozemky dotčené stavbou silnice II. třídy vykupovány za 50,- Kč/m 2, pozemky dotčené stavbou silnice III. třídy za 40,- Kč/m 2. Pozemek p. č. 893 v k. ú. se nachází v prostoru před obchodním domem Andy a částečně zasahuje do hlavní křižovatky. Liberecký kraj má zájem odkoupit část tohoto pozemku (o výměře cca m 2 ), na kterém se nachází hlavní silnice II/262. Pozemek p. č. 351/2 se nachází při výjezdu na hlavní silnici I/9 z Častolovic a je zastavěn silnicí III/2628. Liberecký kraj má zájem ho odkoupit celý. Pozemek p. č. 28 se nachází v Dobranově a jedná se o silnici III/2621. Liberecký kraj má zájem ho odkoupit celý (žádost podána ). doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 893 v k. ú., pozemku p. č. 351/2 v k. ú. Častolovice u České Lípy a pozemku p. č. 28 v k. ú. Dobranov, jedná se o pozemky pod silnicemi ve vlastnictví Libereckého kraje. HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 se zdrželo

2 Strana č. 2 / Záměr výkupu průmyslového objektu bývalé kotelny bez čp. na pozemku p. č. 5957/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2 a stavby komínu na pozemku p. č. 5957/1 vše v k. ú Jedná se o objekty v uzavřeném areálu bývalé Českolipské mlékárny. Budova bývalé kotelny včetně pozemku p. č. 5957/4 je ve vlastnictví firmy Aquacompany Alemánia, a komín je na pozemku p. č. 5957/1 na pozemku společnosti Aquafactory, s.r.o. Obě stavby a pozemky jsou zatíženy zástavním právem i exekucí a jsou bez přístupu. nedoporučili záměr výkupu objektu bývalé kotelny v k. ú.. HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 se zdrželo 3. Záměr výkupu pozemků p. č. 301, 302/1,3,5,6,7, 303/3, 322/4 vše ostatní plocha o celkové výměře m 2 v k. ú. Stará Lípa Pozemky jsou ve vlastnictví společnosti Becrux, s. r.o. Děčín a nachází se v katastrálním území Stará Lípa. Jedná se o soubor manipulačních plocha a skládek s asfaltovou komunikací po celé délce. Vlastník nabízí tyto pozemky městu k odkoupení, protože je napadán za nepořádek na těchto pozemcích, který sem naváží občané České Lípy. Společnost nesídlí v České Lípě a nemá možnost hlídat areál každý den (žádost podána ). nedoporučili záměr výkupu pozemků p. č. 301, 302/1,3,5,6,7, 303/3 a 322/4 v k. ú. Stará Lípa. HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 se zdrželo 4. Záměr prodeje objektu čp. 164 na pozemku p. č. 294, včetně pozemku p. č. 294, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 427 m 2 v k. ú. Objekt čp. 164 je ve vlastnictví města, jedná se o rohový objekt na náměstí T. G. Masaryka v České Lípě. Dům má ve správě Stavební bytové družstvo Sever, v přízemí je provozovna lékárny a v dalších patrech byty (žádost podána ). Předkládaný záměr zahrnuje přípravnou fázi prodeje nemovitosti (ve smyslu pravidel pro prodej nemovitostí schválených ZM), v případě schválení tohoto záměru zastupitelstvem města, bude na náklady města zpracován znalecký posudek nemovitosti včetně jejího ocenění znalcem a stanovení orientační aktuální tržní ceny nemovitosti. Dále odbor rozvoje, majetku a investic projedná s vedením města a výborem pro prodej a pronájem nemovitostí požadované podmínky města, za nichž by měla být nemovitost nabízena k prodeji a zpracuje návrh podmínek prodeje, který bude předložen ke schválení zastupitelstvu města na některém z jeho dalších jednání. Až v tomto okamžiku bude záměr s podmínkami prodeje zveřejněn na úřední desce a to po dobu nejméně 50 dní (opět ve smyslu výše uvedených schválených pravidel prodeje) a zájemci o koupi nemovitosti

3 Strana č. 3 / 10 budou moci podávat svoje nabídky. doporučili záměr prodeje objektu čp. 164 včetně pozemku p. č. 294 v k. ú., jedná se o dům, který vyžaduje rozsáhlé opravy. HLASOVÁNÍ: 9 pro 3 proti 0 se zdrželo 5. Záměr prodeje části pozemku p. č. 3322/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek p. č. 3322/2 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě za ulicí Hrnčířskou. Jedná se o travnatý porost v těsné blízkosti sportovní haly a Kauflandu. o pozemek má zájem společnost InterCora, která zde v minulosti realizovala výstavbu hypermarketu Kaufland a z kupní smlouvy vyplývaly závazky ohledně rekonstrukce ulice Poříční (viz příloha KS). Spolufinancování rekonstrukce ulice podmiňuje společnost prodejem části pozemku p. č. 3322/2, na kterém by chtěli realizovat přístavbu obchodního centra (žádost podána ). nedoporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 3322/2 v k. ú., pozemek by měl zůstat v majetku města jako rezerva pro sportovní využití. HLASOVÁNÍ: 12 pro 0 proti 0 se zdržel 6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5786/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 800 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě. Jedná se o veřejné prostranství kolem panelového domu čp a 2160 na sídlišti Sever (žádost podána ). doporučili záměr prodeje části pozemku p. č. 5786/1 v k. ú., jedná se o pozemek kolem panelového domu, kde chtějí žadatelé vybudovat zadní a přední vstupy do domu.

4 Strana č. 4 / 10 PRODEJE A SMĚNY 7. Prodej části pozemku p. č. 5786/171, ostatní plocha, zeleň o výměře do 100 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú Žadatelé: David Hynek (narozen xxx), bytem xxx a Simona Petrovičová (narozena xxx), bytem xxx Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v horní části sídliště Sever nad základní školou v ulici Okružní. Žadatelé vlastní stavbu technického vybavení bez čp., kterou využívají na opravy silničních vozidel a mají zájem si odkoupit část pozemku za účelem příjezdové cesty k objektu. Dle místního šetření se jedná se o betonovou a štěrkovou plochu (žádost podána ). Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN dne , v ZM schválen dne a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 5786/171 v k. ú. Davidu Hynkovi a Simoně Petrovičové za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. Jedná se o přístup k nemovitosti ve vlastnictví žadatelů. HLASOVÁNÍ: 8 pro 0 proti 3 se zdrželi 8. Prodej pozemků p. č. 3969/245, zahrada o výměře 20 m 2 a části p. č. 3969/162, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 10 m 2 z celkové výměry 260 m 2 v k. ú. Žadatelé: manželé MUDr. Jana Vejvodová (narozena xxx) a Ing. Jiří Vejvoda (narozen xxx), oba bytem xxx Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově v okolí RD okálů. Žadatelé současní vlastníci RD čp požadované pozemky nevědomky užívají jako zahradu, oploceny byly již původními vlastníky domu. Jedná se o travnatý porost s okrasnými keři (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN dne , v ZM schválen dne a následně zveřejněn. doporučili prodej části pozemku p. č. 3969/162 a pozemku p. č. 3969/245 o celkové výměře cca 30 m 2 v k. ú. manželům Vejvodovým za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy.

5 Strana č. 5 / Prodej pozemků p. č. 5825/82, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 64 m 2 a p. č. 2702, ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m 2 vše v k. ú. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ: Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v horní části sídliště Špičák v ulici Žitavská (p. č. 5825/82) a v městském parku nad učilištěm v ulici Mariánská (p. č. 2702). Jedná se o části pozemků, na kterých jsou vybudovány stavby trafostanic - žadatelem je společnost ČEZ Distribuce a.s., která tímto napravuje majetkoprávní vztahy (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN dne , v ZM schválen dne a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemků p. č. 5825/82 a 2702 o celkové výměře 77 m 2 v k. ú. Česká Lípa společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za cenu ve výši 2.000,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 10. Prodej části pozemku p. č. 3969/228, ostatní plocha, zeleň o výměře cca 30 m 2 v k. ú. Žadatelka: Ing. Lucie Synáková MBA (narozena xxx), bytem xxx Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pozemek kolem tzv. okálů. Žadatelka vlastní krajový RD a má zájem si odkoupit část tohoto pozemku za účelem rozšíření zahrady a přístupu k domu (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN dne , v ZM schválen dne a následně zveřejněn. doporučili prodej zaplocené části pozemku p. č. 3969/228 v k. ú. Ing. Lucii Synákové za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu se splatností při podpisu kupní smlouvy. 11. Prodej pozemku p. č. 463/14, trvalý travní porost o výměře 299 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy Žadatel: František Teplý (narozen xxx ), bytem xxx Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Dubici za koupalištěm po pravé straně hlavní silnice. Jedná se o pozemky, které jsou součástí chatové oblasti a které si chce uživatel jedné zahrádky odkoupit. Na pozemku je postavená nezkolaudovaná a nezapsaná chatka a zbytek pozemku slouží jako zahrada. Pozemek má žadatel v pronájmu (žádost podána ).

6 Strana č. 6 / Záměr prodeje pozemku byl doporučen na jednání VPPN dne , v ZM schválen dne a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 463/14 v k. ú. Dubice u České Lípy Františku Teplému za cenu ve výši: 500,- Kč/m 2 za pozemek pod chatkou a 250,- Kč/m 2 za ostatní pozemek zahradu - se splatností při podpisu kupní smlouvy. OSTATNÍ 12. Podnět na změnu obecně závazné vyhlášky Usnesení výboru : b) dále členové výboru doporučili dát podnět na finanční odbor na změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v článku 6 sazba poplatku odst. 2 písm. c) týkající se ceny za umístění předzahrádky před provozovnou s tím, že navrhují posoudit zvýšení této ceny. doporučili ponechat vyhlášku č. 2/2011 o místním poplatku za umístění předzahrádky před provozovnou v původním znění do konce roku Práva a povinnosti výborů Zastupitelstva města a jejich členů vzali na vědomí práva a povinnosti výboru Zastupitelstva města dle přílohy v materiálu. 14. Revokace usnesení č. 830/10/F ze dne , tj. zrušení prodeje objektu bez čp. na pozemku p. č. 3367/1 a pozemku p. č. 3367/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2 v ulici Pivovarská v k. ú. manželům Haně a Jiřímu Koníčkovým za cenu ve výši ,- Kč a schválení záměru prodeje celého areálu včetně přilehlých pozemků v k. ú. Česká Lípa, tj.: p. č. 3367/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2 včetně jiné stavby bez čp. na tomto pozemku, p. č. 3368/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 335 m 2 včetně budovy občanského vybavení čp na tomto pozemku, p. č. 3368/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 485 m 2, p. č. 5904/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 672 m 2 včetně jiné stavby bez čp. na

7 Strana č. 7 / 10 tomto pozemku p. č. 5904/9, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře m 2, p. č. 5905, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 287 m 2 včetně jiné stavby bez čp. na tomto pozemku Jedná se o přízemní objekty na pozemku p. č. 3367/1, které jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě v Pivovarské ulici. Objekty jsou ve správě RK Kouba, jsou zde dílny řemeslníků, příruční sklady, garáže, kanceláře a sociální zařízení. Původní žadatel (p. Koníček) zde má pronajatou klempířskou dílnu a žádost odůvodňuje zhoršeným stavem objektu, který vyžaduje provedení oprav. Cena části objektu dle znaleckého posudku ze dne byla stanovena na ,- Kč (ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu). doporučili revokaci usnesení č. 830/10/F ze dne a doporučili záměr prodeje celého areálu včetně přilehlých pozemků v Pivovarské ulici v k. ú Výkup komunikace na pozemcích p. č. 5786/141 a 5750/136 v k. ú Jedná se o stavbu silnice a přilehlých chodníků na pozemcích města na sídlišti Lada u čerpací stanice AVANTI. Společnost Horova Immo, s.r.o. nabízela původně městu k odkoupení tyto stavby, které provedla, za cenu ve výši ,-- Kč včetně DPH Záměr výkupu byl doporučen na VPPN dne a schválen na ZM dne a finanční prostředky byly zařazeny do rozpočtu na rok 2013 výkup nemovitostí. doporučili výkup výše uvedené komunikace v k. ú. od společnosti VT Holding, a. s. za cenu ve výši ,- Kč. PRONÁJMY Oddělení technické správy majetku RK Kouba 16. Občanské sdružení FOKUS Liberec, Nezvalova 662, Liberec, IČO nebytové prostory v ul. Jindřicha z Lipé 113 o výměře 23,39 m 2 ukončení nájemní smlouvy Občanské sdružení Fokus Liberec, je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2009 ze dne výlučným nájemcem nebytových prostor o celkové výměře 23,39 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu kancelář - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- bez DPH + valorizace a služby

8 Strana č. 8 / 10 doporučili vzít na vědomí výpověď ze smlouvy s tím, že nájemní vztah bude ukončen po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni Úsek prodejů a pronájmů ORMI 17.Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, příspěvková organizace, Česká Lípa, IČ: žádost o pronájem pozemku p. č. 304/1 o výměře m 2 v k. ú. Stará Lípa pro zajištění výuky zemědělských učebních oborů Jedná se o p. č. 304/1 v k. ú. Stará Lípa o výměře m 2, druh pozemku: orná půda, způsob ochrany: ZPF. doporučili záměr pronajmout pozemek p. č. 304/1 v k. ú. Stará Lípa pro účely zajištění výuky zemědělských učebních oborů Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti. 18. Libor Novotný a Karolina Novotná, oba bytem xxx žádost o pronájem pozemku p. č. 27/2 o výměře 497 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy - za účelem zahrady k RD Záměr zveřejněn: Jedná se o pozemek p. č. 27/2 o výměře 497 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy, druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: ZPF. doporučili a) uzavření nájmu na pozemek p. č. 27/2 o výměře 497 m 2 v k. ú. Dubice u České Lípy s Liborem Novotný a Karolinou Novotnou za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu rozšíření zahrady k rodinnému domu čp. 99 a čp cena nájmu 10,- Kč/m 2 /rok bez DPH + valorizace - další podmínky bude dodržena podmínka z oddělení technické správy majetku - správce zeleně, tj. bez souhlasu vlastníka nebudou prováděny žádné zásahy do stromů. b) udělení souhlasu k podnájmu pozemku pro Martina Pfausera a Naďu Pfauserovou, bytem Dubice 100,, za stejných podmínek uvedených v nájemní smlouvě 19. Pozemek p. č. 272 v k. ú. o výměře 171 m 2 - pronájem za účelem zahrádky Záměr zveřejněn: Jedná se o pozemek p. č. 272 o výměře 171 m 2 v k. ú., druh pozemku: zahrada, způsob ochrany: památkově chráněné území, ZPF.

9 Strana č. 9 / 10 doporučili uzavřít nájemní smlouvu na pozemek p. č. 272 o výměře 171 m 2 v k. ú. Česká Lípa s žadatelem b) Marií Bartůňkovou za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu zahrádka - cena nájmu 2,- Kč/m 2 /rok bez DPH - další podmínky bude dodržena podmínka z oddělení technické správy majetku - správce zeleně, tj. nájemce provede seč travního porostu minimálně 2 x ročně a bez souhlasu vlastníka nebude provádět zásahy do dřevin. Oddělení technické správy majetku RK Kouba 20. Jiří Jeník, IČ , - ukončení pronájmu dohodou a Jan Dvořák, IČ , nový nájem (nebytové prostor čp areál Poříční) Pan Jeník je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne a násl. dodatků č. 1,2 a 3 nájemcem uvedených prostor: sklad v administrativní budově na p.p.č. 3356/5: o výměře 198,65 m 2 sklad v administrativní budově na p.p.č. 3356/5: o výměře 9,30 m 2 sklad v administrativní budově na p.p.č. 3356/5: o výměře 7,60 m 2 nekryté prostranství na p.p.č. 3356/1: o výměře 25 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu sklad - cena nájmu roční nájemné ve výši ,-Kč bez DPH + valorizace a služby Ve čtvrtletních splátkách ve výši ,-Kč bez DPH. doporučili schválit ukončení výše uvedené smlouvy ze dne a násl. dodatků pana Jiřího Jeníka dohodou k Následně doporučili schválit uzavření nové nájemní smlouvy na prostory o výměře 240,55 m 2 s panem Janem Dvořákem, IČ na dobu neurčitou s účinností od za účelem skladu za cenu nájemného ve výši 532,-Kč/m 2 /rok, nekryté prostranství navrhujeme ve stejné výši jako u pana Jiřího Jeníka tedy 230,- Kč/m 2 /rok. 21. OD ANDY s. r. o., Erbenova 2906,, IČ pronájem parkoviště Firma OD ANDY, s. r. o. uzavřela dne na dobu 10 let s městem smlouvu č. A /2002 o pronájmu pozemků p. č. 851/1 a 879/1, vše v k. ú. Česká Lípa, za účelem výstavby a provozování parkoviště. Výše nájemného byla stanovena na ,- Kč /1rok. Firma OD ANDY, s. r. o. na pronajatém parkovišti dle výše uvedené smlouvy vybudovala parkoviště, které bylo řádně zkolaudováno ( nabylo kolaudační rozhodnutí právní moci). Vynaložené náklady na výstavbu parkoviště bez závorového systému a

10 Strana č. 10 / 10 příslušenství ve výši ,50 bez DPH, resp ,- Kč vč. DPH, vyfakturoval nájemce pronajímateli v lednu Provedené práce doložil jednotlivými fakturami od dodavatelů. Na základě ustanovení nájemní smlouvy je nájemce oprávněn započíst účelně vynaložené náklady na výstavbu parkoviště proti nájemnému. Proto nájemce v roce 2009 vstoupil v jednání s pronajímatelem a žádal toto započtení s tím, že po ukončení smluvního vztahu požaduje doplatit zbylou část pohledávky. Pronajímatel nabídl nájemci možnost prodloužení nájemní smlouvy po dobu, než bude započtena celá pohledávka vůči městu. Nájemce souhlasil pouze se započtením poměrné části pohledávky po dobu trvání nájemní smlouvy. Zbylou část pohledávky chtěl od města uhradit, neboť neměl zájem dále prodlužovat nájemní smlouvu. Na základě usnesení č. 826/10/B rady města ze dne byla uzavřena dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků z něhož vyplývá, že zůstatek po vzájemném započtení ve výši ,- Kč včetně DPH musí město uhradit na účet nájemce po skončení nájemní smlouvy nejpozději do projednali předloženou žádost a hlasovali o neprodloužení nájemní smlouvy s tím, že smlouva bude ukončena k a proběhne finanční vyrovnání mezi městem a žadatelem. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 4 se zdrželi NEPŘIJATÉ USNESENÍ Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin. V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předsedkyně Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

Zápis z 19. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 19. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Stanislav Svatoš, Jaroslav Ulbrich, Jana Rychtaříková, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, Bc. Iveta Janatová, Ing. Alexandra Píšková, Milan Lopušan (od bodu 5)

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 11/238/ZM/15 ze dne 16. 12. 2015,

Více

Zápis č. 13 z jednání Komise pro majetek Rady městské části

Zápis č. 13 z jednání Komise pro majetek Rady městské části 1 Zápis č. 13 z jednání Komise pro majetek Rady městské části Datum jednání: 30.5.2016 Místo jednání: čekárna svatební síně, ve 2. patře budovy radnice, Havlíčkovo nám. 9 Počet přítomných členů: 5 Přítomni

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 6. 6.2016 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSNMM Přítomni: MUDr. Ondřej Štěrba František Kadeřábek

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Majetková komise rady města Bílovce (volební období 2014-2018) zápis z jednání konaného dne 18. 01. 2016

Majetková komise rady města Bílovce (volební období 2014-2018) zápis z jednání konaného dne 18. 01. 2016 Majetková komise rady města Bílovce (volební období 2014-2018) zápis z jednání konaného dne 18. 01. 2016 Přítomni: Ing. Rudolf Říman Ing. Radomír Surák Ing. Tomáš Klos Ing. Darja Vavříková Martina Kubíčková

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.06.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žižkova kasárna záměry prodeje 1.) záměr prodeje budovy

Více

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Článek I. Základní ustanovení (1) Předmětem a cílem této úpravy je sjednocení postupu při úplatném převodu nemovitostí z majetku města na jiné osoby

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 5/2016 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 21. 3. 2016 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Zápis a usnesení č. 20/2015 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 7.10. 2015 v budově MěÚ I. Žádost paní M. Lattové Rada města schválila:

Zápis a usnesení č. 20/2015 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 7.10. 2015 v budově MěÚ I. Žádost paní M. Lattové Rada města schválila: Zápis a usnesení č. 20/2015 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 7.10. 2015 v budově MěÚ Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni:

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany

Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Zápis z X. veřejného zasedání zastupitelstva obce Všejany, konaného dne 26. 10. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Všejany Přítomni: viz prezenční listina Paní zastupitelky Z. Nekovářová a V. Šolcová

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÉ HAMRY ze dne 11.02.2013 Přítomni: František Kubiš, Jaroslav Bradáč, Jaroslav Bradáč ml., Milena Dellingerová, Tomáš Naňka, Petr Novák, Stanislav

Více

Zápis č. 2/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 20. 4. 2016 od 17.30 h

Zápis č. 2/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 20. 4. 2016 od 17.30 h Zápis č. 2/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 20. 4. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.11.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.11.2012 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 18.10.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.11.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Zápis č. 2/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin.

Zápis č. 2/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin. Obec Žitenice Zastupitelstvo obce Žitenice Zápis č. 2/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Žitenice, konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 9. schůze Rady města Český Brod konané dne 19.4. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 31.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informativní materiál záměr výstavby bytového domu v ulici Gregorova firmou

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015

ZÁPIS. z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 ZÁPIS z 47. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 2. 12. 2015 Přítomni: Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise)

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice. (Majetková komise) Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice (Majetková komise) Záznam z majetkové komise konané dne 7.04.2014 od 15:30 hod. v kanceláři vedoucího OSMMB a LH Přítomni: Přítomni: František Kadeřábek

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011

Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Z Á P I S Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 12. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 7. prosince 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, Ing. Petr

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015

Příloha č. 01. usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Příloha č. 01 usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 17. prosince 2015 Zastupitelstvo města schvaluje: I. NÁVRH NA ODKOUPENÍ POZEMKU DO VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA: Odkoupení pozemku stav.

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.10/2014 konaného dne 19. 5. 2014 od 15:30 hodin v kanceláři místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen rady příchod

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6391/2015 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 25. února 2015 Zápis

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Zápis z jednání Správní rady MU 1/2015 (50), 15. 6. 2015

Zápis z jednání Správní rady MU 1/2015 (50), 15. 6. 2015 Zápis z jednání Správní rady MU 1/2015 (50), 15. 6. 2015 Spisová značka MU IS/46604/2015/236334/RMU Přítomni: dle prezenční listiny Celkem bylo přítomno 8 10 členů SR MU. V průběhu všech hlasování byla

Více

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013

USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 USNESENÍ č. RM 25/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 23.9.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dohodu o skončení mandátní smlouvy na obsluhu kotelen ze dne 1.2.2013 se

Více

Usnesení č. 36 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 8. 2012

Usnesení č. 36 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 8. 2012 Usnesení č. 36 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 8. 2012 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/36/1/2012Odprodej pozemků v k.ú. Holice u Olomouce vlastníkům

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.03.2014 Účinnost

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 11. 04. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 2/2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008,

Více

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž,

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž, Město Cheb odbor správy majetku Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 Č. j. MUCH/30115/2015-SM V Chebu dne 13. 4. 2015 Z Á M Ě R města Cheb pronajmout budovu

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 09.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í Z 83. schůze Rady města, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S N E S E N Í č. 188-214

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

ZM_03 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD

ZM_03 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 06.06.2016 Zpracoval Bc. Lenka Švecová, DiS. odbor Datum projednání v RM 13.06.2016 finanční Datum projednání v ZM 20.06.2016 Předkládá

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce

Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Z Á P I S z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 20.08.2015 od 19,30 hodin v klubovně na Michnovce Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý, MUDr. Aleš Rybka, Bc.

Více

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres. 3. Trvalé bydliště..

1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. 2. Narozen/a den, měsíc, rok místo okres. 3. Trvalé bydliště.. Magistrát města Brna Bytový odbor Malinovského nám.3 601 67 Brno -------------------------------- Žádost o byt zvláštního určení bezbariérový. 1. Žadatel /ka roz. jméno, příjmení, titul. rodné číslo 2.

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 14.04.2014

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 18. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 18. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 26. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 18. 11. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 21.1.2015

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 21.1.2015 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 21.1.2015 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, Komínek Karel (host), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Poukarová Anežka

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro nájem městských bytů (dále jen zásady ) upravují postup městského úřadu a příspěvkových organizací

Více

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010)

USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 38. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 26. 5. 2010 (č. usnesení 753/2010-778/2010) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr statutárního města Plzeň Statutární město Plzeň

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008

Město Pohořelice. Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Město Pohořelice Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22.10. 2008 Účast zastupitelů při zahájení: 14 při zahájení, celkem 16 Počet přítomných občanů: 4 Hosté: Bc. Novák, vedoucí finančního

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -)

I. Schválení programu jednání (pro 5, proti -, zdrž -) SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 8. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (8. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 26. května

Více