DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s."

Transkript

1 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012

2 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku podle 192 odst. 2 obchodního zákoníku str Údaje a skutenosti Základní údaje o Fondu (podle zákona. 189/2004 Sb. a vyhlášky. 194/2011 Sb.) str Údaje a skutenosti (podle 21 zákona. 563/1991 sb., o úetnictví) str Údaje a skutenosti Zpráva o propojených osobách (podle 66a odst. 9 zákona. 513/1991 Sb, obchodní zákoník) str Pílohy str. 22 Zprávy nezávislého auditora str. 23 Úetní závrka str. 28 STRANA 2

3

4 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE A SKUTENOSTI PODLE ZÁKONA. 189/2004 SB. A VYHLÁŠKY. 194/2011 SB. 2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU Název investiního fondu DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. (dále jen Fond ) zapsaný v obchodním rejstíku vedeném u Mstského soudu v Praze oddíl B, vložka IO Sídlo Praha 10, Tiskaská 257/10, PS Další údaje Fond je speciálním fondem kvalifikovaných investor podle 56 a násl. zákona o kolektivním investování. 2.2 ÚDAJE O ZMNÁCH SKUTENOSTÍ ZAPISOVANÝCH DO OBCHODNÍHO REJSTÍKU, KE KTERÝM DOŠLO BHEM ROZHODNÉHO OBDOBÍ Bhem rozhodného období nedošlo k žádným zmnám skuteností zapisovaných do obchodního rejstíku. 2.3 OBECNÉ ÚDAJE O INVESTINÍ SPOLENOSTI, KTERÁ OBHOSPODAOVALA MAJETEK FONDU, BY JEN PO ÁST ROZHODNÉHO OBDOBÍ, DATU UZAVENÍ SMLOUVY O OBHOSPODAOVÁNÍ A PÍPADN DATU UKONENÍ OBHOSPODAOVÁNÍ INVESTINÍ SPOLENOST Obchodní firma: QI investiní spolenost, a.s. (dále jen Spolenost ) zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka IO Sídlo Rybná 682/14, Praha 1, PS Další údaje Smlouva o obhospodaování majetku Fondu byla uzavena dne STRANA 4

5 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE O SKUTENOSTECH S VÝZNAMNÝM VLIVEM NA VÝKON INNOSTI FONDU SPOLU S UVEDENÍM HLAVNÍCH FAKTOR, KTERÉ MLY VLIV NA HOSPODÁSKÝ VÝSLEDEK Úspšné hospodaení fondu v roce 2012 bylo dáno zejména naplnním plánované spolupráce se spoleností Dektrade a.s. Kladným faktorem byla i situace na trhu, která pála investicím, na nž se fond ve své innosti zamuje. Objem investic se tak podailo rozšíit nad oekávanou úrove. Bhem roku 2012 jsme nezaznamenali žádnou relevantní skutenost, která by tento pozitivní vývoj narušovala. 2.5 ÚDAJE O LENECH ORGÁN FONDU, OSTATNÍCH VEDOUCÍCH OSOBÁCH A PORTFOLIO MANAŽERECH V ROZHODNÉM OBDOBÍ, VETN STRUNÉHO POPISU JEJICH ZKUŠENOSTÍ A KVALIFIKACE, DÁLE ÚDAJ O DNI, OD KTERÉHO VYKONÁVAJÍ FUNKCI NEBO INNOST, PÍPADN O DNI, OD KTERÉHO PESTALI VYKONÁVAT FUNKCI NEBO INNOST Údaje o lenech pedstavenstva Fondu Ing. Vít Kutnar pedseda pedstavenstva, (od 14. íjna 2011) Dále mimo Fond zastává následující pozice: pedseda pedstavenstva DEK a.s.; pedseda pedstavenstva DEKTRADE a.s.; jednatel spolenosti DEKMETAL s.r.o.; jednatel spolenosti DEKWOOD s.r.o.; jednatel spolenosti DEKPROJEKT s.r.o.; jednatel spolenosti G SERVIS CZ, s.r.o.; jednatel spolenosti DEKSTONE s.r.o.; jednatel spolenosti Moje-stavebniny.cz s.r.o.; jednatel spolenosti DEKTRADE SR s.r.o. Je absolventem Stavební fakulty VUT v Praze. V letech se pi odborných stážích v Nmecku a USA zamil na problematiku vlastností stavebních a izolaních materiál a na specifika jejich aplikace v praxi. Doc. Ing. Zdenk Kutnar, CSc. len pedstavenstva,(od 14. íjna 2011) Dále mimo Fond zastává následující pozice: len pedstavenstva DEK a.s.; len pedstavenstva DEKTRADE a.s. Absolvoval VUT Praha, fakultu Architektury a pozemního stavitelství. Autorizovaný inženýr pozemních staveb, konzultaní inženýr a soudní znalec. Vyuuje stavitelství na VUT v Praze. Je autorem nebo spoluautorem ady publikací a odborných lánk. Vytvoil ucelené teorie konstrukní tvorby klíových partií budov, zejména stech a hydroizolace staveb, obsažené v eských technických normách. Ing. Petra Kutnarová lenka pedstavenstva, (od 14. íjna 2011) Dále mimo Fond zastává následující pozice: jednatelka spolenosti Real-Kunratice s.r.o.; lenka pedstavenstva spolenosti DEK a.s.; lenka pedstavenstva spolenosti DEKTRADE a.s.; lenka pedstavenstva ENERGO HELVÍKOVICE a.s.; pedseda pedstavenstva WEBSTER INVEST, uzavený investiní fond, a.s. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, Studijní obor: mezinárodní obchod, vedlejší specializace: právo, státní zkoušky: Ekonomie, Právo v podnikání, Komparativní ekonomika a právo a Mezinárodní obchod. Psobí ve vedoucích pozicích, kde zodpovídá za finanní ízení spolenosti, úetnictví, daovou problematiku, finanní investice, akvizice, fúze, správu nemovitostí, vývoj a správu informaních systém a systém jakosti. STRANA 5

6 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 Údaje o lenech dozorí rady Fondu Ing. Jindich Horák pedseda dozorí rady, (od 14. íjna 2011); Ondej Hrdlika len dozorí rady, (od 14. íjna 2011); Vra Vosáhlová len dozorí rady, (14. íjna 2011). Údaje o ostatních vedoucích osobách Fondu Jiné vedoucí osoby ve Fondu nepsobí. Údaje o portfolio manažerech Fondu Investiní výbor pro investice do nemovitostí a dalších nefinanních aktiv QI investiní spolenosti (dále jen IV QIIS ) ve složení: Pavel Smeták pedseda výboru, psobí ve statutárních orgánech nkolika spoleností zabývajících se podnikáním v oblasti cestovního ruchu a developerskou inností zemnéma v oblasti rezidenních nemovitostí. Absolvoval stavební fakultu VUT, odor ekonomika ízení, a má mnohaletou manažerskou praxi v oblasti stavebnictví. Ing. Dušan Valenta len výboru, psobí ve statutárních orgánech nkolika spoleností zabývajících se podnikáním v oblasti cestovního ruchu a developerskou inností zejména v oblasti rezidenních nemovitostí. Ing. Jan Vedral len výboru, je pedsedou pedstavenstva Conseq Investment Management, a.s., pedsedou pedstavenstva Conseq Funds investiní spolenosti, a.s., pedsedou pedstavenstva Conseq Finance, a.s., lenem pedstavenstva Conseq Invest plc, lenem pedstavenstva Turf Praha, a.s., lenem správní rady Garanního fondu obchodník s cennými papíry, jednatelem TMM, s.r.o., jednatelem Auto Real Estate Tábor s.r..o., jednatelem CNE Projekt FVE beta s.r.o., jednatelem SOLAZO s.r.o. a lenem dozorí rady Burzy cenných papír Praha, a.s. Ve spolenosti Conseq Investment Management, a.s., zastává pozici hlavního investiního manažera. QIIS rozhoduje na návrh Investiního výboru Fondu ve složení: Ing. Vít Kutnar, pedseda pedstavenstva Fondu, Doc. Ing. Zdenk Kutnar, CSc., len pedstavenstva Fondu, Ing. Petra Kutnarová, MBA, lenka pedstavenstva Fondu. (údaje o zkušenostech a kvalifikaci jsou uvedeny výše) Jiné osoby se na investiním procesu Fondu nepodílí. STRANA 6

7 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ MLY KVALIFIKOVANOU ÚAST NA FONDU, DEK a.s., BY JEN PO ÁST ROZHODNÉHO OBDOBÍ, S UVEDENÍM VÝŠE A TYPU ÚASTI A DOBY, PO KTEROU MLY KVALIFIKOVANOU ÚAST I: , sídlo: Praha 10, Tiskaská 257/10, PS Vlastní 10 ks prioritních akcií na jméno v listinné podob ve jmenovité hodnot K. DEKTRADE a.s., I: , sídlo: Praha 10, Tiskaská 257/10, PS Vlastní 10 ks prioritních akcií na jméno v listinné podob ve jmenovité hodnot K. 2.7 ÚDAJE O OSOBÁCH, NA KTERÝCH ML FOND KVALIFIKOVANOU ÚAST, BY JEN PO ÁST ROZHODNÉHO OBDOBÍ, S UVEDENÍM VÝŠE A TYPU ÚASTI TCHTO OSOB, SPOLU S UVEDENÍM DOBY, PO KTEROU INVESTINÍ FOND ML KVALIFIKOVANOU ÚAST NA TCHTO OSOBÁCH; POKUD NEJSOU K DISPOZICI AUDITOVANÉ HOSPODÁSKÉ VÝSLEDKY TCHTO OSOB, UVEDE FOND HOSPODÁSKÉ VÝSLEDKY NEAUDITOVANÉ A TUTO SKUTENOST VYZNAÍ Fond neml majetkovou úast na žádné osob. 2.8 ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY S FONDEM PERSONÁLN PROPOJENÉ, BY JEN PO ÁST ROZHODNÉHO OBDOBÍ, S UVEDENÍM ZP SOBU PROPOJENÍ A DOBY PROPOJENÍ Osobou personáln propojenou je právnická osoba, jejímž statutárním orgánem nebo lenem jejího statutárního nebo dozorího orgánu je fyzická osoba, která je souasnlenem pedstavenstva nebo dozorí rady, zamstnancem nebo prokuristou investiního fondu. Jedná se o tyto osoby: Název subjektu: Real - Kunratice s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 257/10, PS Název subjektu: DEK a.s. IO: Spisová znaka: B vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha, Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: WEBSTER INVEST, uzavený investiní fond, a.s. IO: Spisová znaka: B vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS STRANA 7

8 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 Název subjektu: DEKTRADE a.s. Spisová znaka: B 8093 vedená u Mstského soudu v Praze IO: Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: DEKTRADE SR s.r.o. Spisová znaka: 48903/B vedená u Okresního súdu Bratislava I. IO: Sídlo: Bratislava, Chemická 1, PS Název subjektu: ENERGO HELVÍKOVICE a.s. IO: Spisová znaka: B vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: DEKMETAL s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: DEKWOOD s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: DEKPROJEKT s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: G SERVIS CZ, s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS STRANA 8

9 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 Název subjektu: DEKSTONE s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: Moje-stavebniny.cz s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS OSOBY, KTERÉ V ROZHODNÉM OBDOBÍ JEDNALY S FONDEM VE SHOD, POKUD SE NEJEDNÁ O OSOBY UVEDENÉ POD PÍSMENY E) AŽ G) V roce 2012 v rámci svých operací nejednal Fond ve shod s jinou osobou ÚDAJE O VŠECH DEPOZITÁÍCH FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ A DOB, PO KTEROU INNOST DEPOZITÁE VYKONÁVALI Depozitáem Fondu byla v rozhodném období do UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PS , zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka Od je Depozitáem Fondu Komerní banka, a.s., I , se sídlem Praha 1, Na Píkop 33 p. 969, PS (dále jen Depozitá ) ÚDAJE O OSOB, ZAJIŠUJÍCÍ ÚSCHOVU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU FONDU, POKUD JE U TÉTO OSOBY ULOŽENO NEBO TOUTO OSOBOU JINAK OPATROVÁNO VÍCE NEŽ 1 % MAJETKU FONDU Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišuje pouze Depozitá Fondu ÚDAJE O VŠECH OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY, KTEÍ VYKONÁVALI INNOST OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY VE VZTAHU K MAJETKU FONDU V roce 2012 Fond neprovádl žádné transakce s cennými papíry ani neuzavel smlouvu o výkonu této innosti s žádným obchodníkem s cennými papíry DEN, KTERÝM KONÍ DOBA, NA KTEROU BYL FOND ZALOŽEN Fond je zízen na dobu neuritou ÚDAJE O SOUDNÍCH NEBO ROZHODÍCH SPORECH, JEJICHŽ ÚASTNÍKEM BYL NEBO JE FOND, JESTLIŽE HODNOTA PEDMTU SPORU PEVYŠUJE 5 % HODNOTY MAJETKU INVESTINÍHO FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ Fond nebyl v roce 2012 úastníkem žádných soudních nebo rozhodích spor ÚDAJE O AKTIVECH FONDU ZATÍŽENÝCH PRÁVY TETÍCH OSOB Majetek Fondu nebyl v roce 2012 zatížen právy tetích osob. STRANA 9

10 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA VÝVOJ HODNOTY AKCIE FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ, VYJÁDENÝ V GRAFICKÉ PODOB A VÝVOJ PEVN STANOVENÉHO INDEXU (BENCHMARKU) VYJÁDENÝ V GRAFICKÉ PODOB, POKUD INVESTINÍ FOND PODLE SVÉHO INVESTINÍHO CÍLE TAKOVÝ INDEX SLEDUJE 2.17 IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU KE DNI , S UVEDENÍM CELKOVÉ POIZOVACÍ CENY A REÁLNÉ HODNOTY NA KONCI ROZHODNÉHO OBDOBÍ Majetek Poizovací cena v tis. K Reálná hodnota v tis. K k Nemovitost KÚ Hrdjovice, LV Nemovitost KÚ Jiín, LV Nemovitost KÚ Otín u Jindichova Hradce, LV Nemovitost KÚ Hodolany, LV Nemovitost KÚ Hostiva, LV Nemovitost Vestec u Prahy, LV Nemovitost KÚ Louky nad Devnicí, LV FVE ÚDAJE O VŠECH VYPLACENÝCH VÝNOSECH NA JEDNU AKCII V roce 2012 nebyly vyplaceny žádné dividendy. STRANA 10

11 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE O POTU EMITOVANÝCH AKCIÍ Poet emitovaných akcií je 20 kus ÚDAJE O VLASTNÍM KAPITÁLU PIPADAJÍCÍM NA JEDNU AKCII Vlastní kapitál pipadající na jednu akcii je tis. K ÚDAJE O SKLADB A ZMNÁCH MAJETKU V PORTFOLIU FONDU Krátkodobá finanní aktiva: stav bankovních út k byl 68 tis. K, k je stav 180 tis. K. Pokladní hotovost k byl 0 tis. K, k je 0 tis. K. Investiní nástroje: k nejsou. Majetkové úasti: k nejsou. Nemovitosti: K vlastní Fond nemovitosti v hodnot tis. K. Majetkové úasti: k nejsou. Pohledávky: k byl tis. K, k je 60 tis. K ÚDAJE O ÚPLAT URENÉ SPOLENOSTI ZA OBHOSPODAOVÁNÍ MAJETKU FONDU Za období bylo fondem uhrazeno 316 tis. K za obhospodaování majetku Fondu ÚDAJE O ÚPLAT ZA VÝKON FUNKCE DEPOZITÁE Za období bylo fondem uhrazeno 234 tis. K za poplatky depozitáe. STRANA 11

12 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE O VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A VLASTNÍM KAPITÁLU PIPADAJÍCÍM NA JEDNU AKCII ZA POSLEDNÍ TI UPLYNULÁ OBDOBÍ Majetek NAV NAV/akcii , , , , , , KVANTITATIVNÍCH OMEZENÍCH A METODÁCH, KTERÉ BYLY ZVOLENY PRO HODNOCENÍ RIZIK SPOJENÝCH S TECHNIKAMI A NÁSTROJI K EFEKTIVNÍMU OBHOSPODAOVÁNÍ VEEJNÉHO INVESTINÍHO FONDU Investice do nemovitostí Do nemovitostí, Využitelných vcných práv a nemovitostních spoleností mže Fond investovat až 95 % svého majetku, resp. veškerý svj majetek, s výjimkou majetku, který musí být podle tohoto statutu umístn ve finanních aktivech. Hodnota jedné nemovitosti poizované do majetku Fondu nesmí v dob poízení pekroit 50 % hodnoty majetku Fondu; v dob do uplynutí jednoho roku ode dne udlení povolení k innosti Fondu iní tento limit 80 % a poté do uplynutí 3 let ode dne udlení povolení k innosti Fondu 75 %. Hodnota úasti Fondu v jedné nemovitostní spolenosti poizované do majetku Fondu nesmí v dob poízení pekroit 50 % hodnoty majetku Fondu; v dob do uplynutí jednoho roku ode dne udlení povolení k innosti Fondu iní tento limit 95 %, resp. hodnotu veškerého majetku Fondu, s výjimkou majetku, který musí být podle tohoto statutu umístn ve finanních aktivech a poté do uplynutí 3 let ode dne udlení povolení k innosti Fondu 75 %. Hodnota píslušenství jedné nemovitosti nesmí pekroit 30 % hodnoty této nemovitosti jakožto vci hlavní. V odvodnných pípadech, kdy píslušenství vci hlavní má zásadní vliv na hodnotu i využití nemovitosti jako celku (nap. logistická centra, hotely, sportovní areály apod.), je možno tento limit zvýšit až na 50 % hodnoty vci hlavní. Investice do projekt v oblasti obnovitelných zdroj energie Do projekt v oblasti obnovitelných zdroj energie mže Fond investovat nejvýše 50 % svého majetku. Investice do movitých vcí a jejich soubor generujících pravidelný výnos Do movitých vcí a jejich soubor generujících pravidelný výnos mže Fond investovat nejvýše 50 % svého majetku. Investice do pohledávek Do pohledávek mže Fond investovat nejvýše 50 % svého majetku. STRANA 12

13 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 Investice do finanních aktiv Fond investuje krom nemovitostí také do finanních aktiv s cílem zhodnotit volné prostedky Fondu v rozsahu, ve kterém není možné prostedky Fondu umístit do vhodných nemovitostních nebo jiných investic v souladu s tímto Statutem, pop. ve kterém to je nezbytné k akumulaci prostedk Fondu pro realizaci nemovitostních investic nebo investic do projekt v oblasti obnovitelných zdroj energie. Do finanních aktiv investuje Fond nejmén 5 % (v pípad, že majetek fondu dosáhne ástky ,- K anebo tuto ástku pesáhne, iní minimální investice Fondu do finanních aktiv ástku ,- K) a nejvýše 49 % svého majetku. Po dobu 3 let ode dne udlení povolení k innosti Fondu iní tento limit, omezující investování fondu do finanních aktiv, 100 % majetku Fondu. Souet hodnot investic do investiních nástroj vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou pi operacích s finanními deriváty nesmí pekroit 49 % hodnoty majetku Fondu. Otevené pozice vztahující se k finanním derivátm nesmí pesáhnout vlastní kapitál Fondu. Zde uvedené kvantitativní omezení jsou podrobnji vymezeny ve statutu Fondu a na vybrané limity se vztahují dílí výjimky stanovené ve statutu Fondu nebo ve vyhlášce. 194/2011 Sb ROZHODNUTÍ INVESTINÍ SPOLENOSTI O ZP SOBU ÚHRADY PÍPADNÉ ZTRÁTY VYKÁZANÉ FONDEM ZA ÚETNÍ OBDOBÍ ROKU 2011 PODLE 85 ODST. 6 ZÁKONA 189/2004 SB. Fond za úetní období konící dnem 31. prosince 2012 nevykázal ztrátu. STRANA 13

14 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE A SKUTENOSTI PODLE 21 ZÁKONA. 563/1991 SB., O ÚETNICTVÍ 3.1 VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY FONDU ROZVAHA K 31. PROSINCI 2012 AKTIVA Bžné období Min. období 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Dlouhodobý nehmotný majetek z toho a) zizovací výdaje Dlouhodobý hmotný majetek z toho pozemky a budovy neprovozní Ostatní aktiva AKTIVA CELKEM PASIVA Bžné období Min. období 1. Závazky vi bankám a záložnám Závazky vi nebankovním subjektm Ostatní pasiva Rezervy v tom: b) na dan Základní kapitál Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Kapitálové fondy Oceovací rozdíly Nerozdlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pedchozích období Zisk nebo ztráta za úetní období PASIVA CELKEM STRANA 14

15 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONÍCÍ 31. PROSINCE 2012 Bžné období Min. období 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finanních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: b) ostatní správní náklady Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Zisk nebo ztráta za úetní období z bžné innosti ped zdanním Da z píjm Zisk nebo ztráta za úetní období po zdanní FINANNÍ A NEFINANNÍ INFORMACE O SKUTENOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNNÍ ÚELU VÝRONÍ ZPRÁVY Po rozvahovém dni nenastaly finanní a nefinanní informace, které by byly významné pro naplnní úelu výroní zprávy. 3.3 INFORMACE O PEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI INNOSTI FONDU Hlavním provozním cílem pro tento rok je pokraování organizaní pípravy a samotné výstavby dvou klíových areál v Praze. Dokonení prvního investiního zámru je plánováno na polovinu roku Budeme také pokraovat v pronájmu souasných areál, z nichž vtšinu užívá spolenost Dektrade a.s. jako své poboky. Dále se budeme zabývat i vyhledáváním dalších investiních píležitostí, které by byly v souladu s vytýenou strategií a zamením fondu. Díky tmto aktivitám oekáváme pozitivní vývoj hospodáského výsledku. 3.4 INFORMACE O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ INVESTINÍCH INSTRUMENT A O CÍLECH A METODÁCH JEJICH ÍZENÍ Za úelem hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodaování Fondu byly zvoleny metody identifikující jednotlivá podstatná rizika, kterými jsou: Tržní riziko Spolenost ídí monitorováním a dodržováním výše zmínných kvantitativních limit, dále jej ídí v prbhu investiního procesu v pípad investic do nemovitostí a za pomocí efektivního využití derivát. STRANA 15

16 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 Úvrové riziko - toto riziko Spolenost minimalizuje zejména výbrem protistran dosahujících uritou úrove ratingu, nastavením objemových limit na pohledávky vi jednotlivým protistranám a vhodnými smluvními ujednáními. Riziko vypoádání - tato rizika jsou minimalizována zejména výbrem kredibilních protistran, vypoádáváním transakcí s investiními instrumenty v rámci spolehlivých vypoádacích systém a v pípad transakcí s nemovitostními aktivy ošetením kvalitními právními instituty. Riziko nedostatené likvidity - souástí systému ízení rizik je i systém ízení likvidity. V pípad krize likvidity je možné získat penžní prostedky prodejem likvidních finanních aktiv, repo obchodem s relevantními investiními instrumenty, pjkou i prodejem reálných aktiv. Mnové riziko - mnové riziko je podmnožinou rizik tržních, jejichž metody ízení jsou popsány výše. Riziko spojené s jednotlivými typy finanních derivát, které Fond hodlá nabývat - rizika spojená s finanními typy derivát jsou v zásad rizika tržní, a to bu mnová i úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvrové riziko protistrany. Fond využívá deriváty pedevším k zajištní tržních rizik. Riziko ztráty majetku sveného do úschovy nebo jiného opatrování - majetek Fondu je sven do úschovy nebo, pokud to povaha vcí vyluuje, jiného opatrování Depozitái, kterým je renomovaná banka. Rizika spojená s pohledávkami - kvalita pohledávek závisí zejména na schopnosti dlužníka splnit svj závazek (bonita dlužníka) a kvalitou jejich zajištní. Nedostatená bonita dlužníka nebo kvalita zajištní pohledávky mže vést ke znehodnocení pohledávky. Toto riziko lze snížit hodnocením bonity dlužníka ped nabytím pohledávky, výbrem kvalitního zajištní, jehož hodnota nekoreluje s bonitou dlužníka, nebo doplnním zajištní bhem života pohledávky. S pohledávkami je rovnž spojeno riziko koncentrace pohledávek v majetku Fondu za jedním nebo nkolika dlužníky. Toto riziko je omezováno limitem na souet pohledávek vi jednomu dlužníku. Rizika spojená se stavebními vadami - nemovitosti mohou být doteny stavebními vadami, které mohou být nap. vadami skrytými nebo vadami, které vyvstanou až po delším asovém období. Toto riziko lze snížit zajištním kvalitního stavebního dozoru a smluvní odpovdností za vady. Dsledkem tchto vad mže být snížení hodnoty nemovitosti a zvýšené náklady na opravy apod. Rizika spojená s vadami vcí movitých - vci movité mohou být postiženy vadami, a to nap. vadami skrytými nebo vadami, které vyvstanou až po delším asovém období. V pípad vady vci movité, která je souástí souboru generujícího pravidelný výnos, mže dojít k narušení výkonnosti celého souboru vcí movitých. Toto riziko lze snížit smluvní odpovdností za vady a zajištním kvalitního záruního a pozáruního servisu. Dsledkem tchto vad mže být snížení hodnoty vcí movitých a jejich soubor a zvýšené náklady na opravy apod. Riziko operaní, které spoívá ve ztrát vlivem nedostatki selhání vnitních proces nebo lidského faktoru anebo vlivem vnjších událostí - toto riziko je omezováno udržováním odpovídajícího ídícího a kontrolního systému Investiní spolenosti. STRANA 16

17 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Fond nevyvinul bhem rozhodného období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 3.6 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ A PRACOVNPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Fond nevyvinul bhem rozhodného období žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostedí a pracovn právních vztah. 3.7 INFORMACE O TOM, ZDA ÚETNÍ JEDNOTKA MÁ ORGANIZANÍ SLOŽKU PODNIKU V ZAHRANIÍ Fond nemá organizaní složku podniku v zahraniní. STRANA 17

18 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ÚDAJE A SKUTENOSTI ZPRÁVA O PROPOJENÝCH OSOBÁCH (PODLE 66A ODST. 9 ZÁKONA. 513/1991 SB, OBCHODNÍ ZÁKONÍK) 4.1 OVLÁDANÁ OSOBA Spolenost: DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. se sídlem na adrese: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS: I: zastoupená: Ing. Vít Kutnar, pedseda pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka Ovládaná osoba je Fond, který se zabývá kolektivním investováním. 4.2 OVLÁDAJÍCÍ OSOBA Spolenost: DEK a.s. se sídlem na adrese: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS: I: zastoupená: Ing. Vít Kutnar, pedseda pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka STRANA 18

19 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY Obchodní firma Sídlo I Datum vzniku Hlavní pedmt innosti DEKTRADE a.s. DEKWOOD s.r.o. DEKSTONE s.r.o. Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Výroba, obchod a služby neuvedené v pílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba, obchod a služby neuvedené v pílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zpracování kamene DEKPROJEKT s.r.o. Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Projektová innost ve výstavb Moje-stavebniny.cz s.r.o. Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Výroba, obchod a služby neuvedené v pílohách 1 až 3 živnostenského zákona G SERVIS CZ, s.r.o. Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Projektová innost ve výstavb DEKTRADE SR s.r.o. DEKMETAL s.r.o. ENERGO HELVÍKOVICE a.s. WEBSTER INVEST, uzavený investiní fond, a.s. Bratislava, Chemická 1, PS Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Koup zboží za úelem jeho prodeje konenému spotebiteli (maloobchod) a jiným provozovatelm živnosti (velkoobchod), zprostedkovatelská innost Kovoobrábství, výroba stavebních hmot a stavebních výrobk Pronájem nemovitostí, byt a nebytových prostor Kolektivní investování Všechny výše uvedené propojené osoby jsou dceinými spolenostmi spolenosti DEK a.s. STRANA 19

20 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Spolenost Typ smlouvy Pedmt plnní Spolenosti skupiny DEK Rámcová smlouva o vzájemném prodeji výrobk a zboží Prodej výrobk a zboží Spolenosti skupiny DEK Rámcová smlouva o vzájemném poskytování služeb Poskytování a konzultaních služeb finanních Spolenosti skupiny DEK Rámcová smlouva o poskytování pjek Vzájemné poskytování penžních prostedk Vzájemné výnosy se spíznnými subjekty: Spolenost tis. K Prodej výrobk a zboží Poskytnuté služby Finanní výnosy Celkem DEKTRADE a.s Celkem Vzájemné nákupy se spíznnými subjekty: Spolenost tis. K Nákup výrobk, zboží Nákup dlouhodobého majetku Pijaté služby Vyplacené dividendy Finanní náklady Celkem DEKTRADE a.s Celkem STRANA 20

21

22 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. PÍLOHY 5 PÍLOHY ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA ÚETNÍ ZÁVRKA STRANA 22

23 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 2012 ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2012 STRANA 23

24

25 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 2012 ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, elákovice ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVENÍ ÚETNÍ ZÁVRKY ZA ROK 2012 Název spolenosti: DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. Sídlo spolenosti: Praha 10, Tiskaská 257/10, PS I: Provedli jsme audit piložené úetní závrky spolenosti DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s., která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty k , pehledu o zmnách vlastního kapitálu k a pílohy této úetní závrky, která obsahuje popis použitých podstatných úetních metod a další vysvtlující informace. Údaje o spolenosti jsou uvedeny v bod 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE pílohy této úetní závrky. Odpovdnost statutárního orgánu úetní jednotky za úetní závrku Statutární orgán spolenosti je odpovdný za sestavení úetní závrky, která podává vrný a poctivý obraz v souladu s eskými úetními pedpisy, a za takový vnitní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení úetní závrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti zpsobené podvodem nebo chybou. Odpovdnost auditora Naší odpovdností je vyjádit na základ našeho auditu výrok k této úetní závrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaními doložkami Komory auditoreské republiky. V souladu s tmito pedpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pimenou jistotu, že úetní závrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postup k získání dkazních informací o ástkách a údajích zveejnných v úetní závrce. Výbr postup závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údaj uvedených v úetní závrce zpsobené podvodem nebo chybou. Pi vyhodnocování tchto rizik auditor posoudí vnitní kontrolní systém relevantní pro sestavení úetní závrky podávající vrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádit se k úinnosti vnitního kontrolního systému úetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úetních metod, pimenosti úetních odhad provedených vedením i posouzení celkové prezentace úetní závrky. Jsme pesvdeni, že dkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatený a vhodný základ pro vyjádení našeho výroku. STRANA 25

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

S IIL L A A S S F F A A L L T T

S IIL L A A S S F F A A L L T T SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 SILASFALT s.r.o., Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: silasfalt@silasfalt.cz IO: 62302370

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému finannímu úadu Praha hl.m. Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 01 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

S IIL L A A S S F F A A L L T T

S IIL L A A S S F F A A L L T T SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SILASFALT s.r.o., Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: silasfalt@silasfalt.cz IO: 62302370

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Aplika ní doložka KA R Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplika ní doložka KA R Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikaní doložka KA R Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚETNÍ ZÁVRCE Aplikaní doložku mezinárodního auditorského standardu

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.09.2013 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

STATUT. WOOD & Company Real Estate Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Real Estate Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. STATUT WOOD & Company Real Estate Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. Pedstavenstvo spolenosti WOOD & Company investiní spolenost, a.s. (dále jen Spolenost ) ádn pijalo

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva Olšany 75, 341 01 Horažovice Výroní zpráva Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, 341 01 Horažovice Založení akciové spolenosti: 20.1.1992 Identifikaní íslo spolenosti:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

STATUT. WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. STATUT WOOD & Company Select Balanced Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. Pedstavenstvo spolenosti WOOD & Company investiní spolenost, a.s. (dále jen Spolenost ) ádn pijalo

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 z 6. 1. Základní informace. 2. Základní pojmy. 1.1. Základní údaje: OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Základní informace 1.1. Základní údaje: J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST, a.s. Pobežní 14/297 186 00 Praha 8 eská republika I: 476 72 684 Zápis v obchodním rejstíku vedeném

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 31.03.2012 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více