DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s."

Transkript

1 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012

2 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku podle 192 odst. 2 obchodního zákoníku str Údaje a skutenosti Základní údaje o Fondu (podle zákona. 189/2004 Sb. a vyhlášky. 194/2011 Sb.) str Údaje a skutenosti (podle 21 zákona. 563/1991 sb., o úetnictví) str Údaje a skutenosti Zpráva o propojených osobách (podle 66a odst. 9 zákona. 513/1991 Sb, obchodní zákoník) str Pílohy str. 22 Zprávy nezávislého auditora str. 23 Úetní závrka str. 28 STRANA 2

3

4 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE A SKUTENOSTI PODLE ZÁKONA. 189/2004 SB. A VYHLÁŠKY. 194/2011 SB. 2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU Název investiního fondu DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. (dále jen Fond ) zapsaný v obchodním rejstíku vedeném u Mstského soudu v Praze oddíl B, vložka IO Sídlo Praha 10, Tiskaská 257/10, PS Další údaje Fond je speciálním fondem kvalifikovaných investor podle 56 a násl. zákona o kolektivním investování. 2.2 ÚDAJE O ZMNÁCH SKUTENOSTÍ ZAPISOVANÝCH DO OBCHODNÍHO REJSTÍKU, KE KTERÝM DOŠLO BHEM ROZHODNÉHO OBDOBÍ Bhem rozhodného období nedošlo k žádným zmnám skuteností zapisovaných do obchodního rejstíku. 2.3 OBECNÉ ÚDAJE O INVESTINÍ SPOLENOSTI, KTERÁ OBHOSPODAOVALA MAJETEK FONDU, BY JEN PO ÁST ROZHODNÉHO OBDOBÍ, DATU UZAVENÍ SMLOUVY O OBHOSPODAOVÁNÍ A PÍPADN DATU UKONENÍ OBHOSPODAOVÁNÍ INVESTINÍ SPOLENOST Obchodní firma: QI investiní spolenost, a.s. (dále jen Spolenost ) zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka IO Sídlo Rybná 682/14, Praha 1, PS Další údaje Smlouva o obhospodaování majetku Fondu byla uzavena dne STRANA 4

5 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE O SKUTENOSTECH S VÝZNAMNÝM VLIVEM NA VÝKON INNOSTI FONDU SPOLU S UVEDENÍM HLAVNÍCH FAKTOR, KTERÉ MLY VLIV NA HOSPODÁSKÝ VÝSLEDEK Úspšné hospodaení fondu v roce 2012 bylo dáno zejména naplnním plánované spolupráce se spoleností Dektrade a.s. Kladným faktorem byla i situace na trhu, která pála investicím, na nž se fond ve své innosti zamuje. Objem investic se tak podailo rozšíit nad oekávanou úrove. Bhem roku 2012 jsme nezaznamenali žádnou relevantní skutenost, která by tento pozitivní vývoj narušovala. 2.5 ÚDAJE O LENECH ORGÁN FONDU, OSTATNÍCH VEDOUCÍCH OSOBÁCH A PORTFOLIO MANAŽERECH V ROZHODNÉM OBDOBÍ, VETN STRUNÉHO POPISU JEJICH ZKUŠENOSTÍ A KVALIFIKACE, DÁLE ÚDAJ O DNI, OD KTERÉHO VYKONÁVAJÍ FUNKCI NEBO INNOST, PÍPADN O DNI, OD KTERÉHO PESTALI VYKONÁVAT FUNKCI NEBO INNOST Údaje o lenech pedstavenstva Fondu Ing. Vít Kutnar pedseda pedstavenstva, (od 14. íjna 2011) Dále mimo Fond zastává následující pozice: pedseda pedstavenstva DEK a.s.; pedseda pedstavenstva DEKTRADE a.s.; jednatel spolenosti DEKMETAL s.r.o.; jednatel spolenosti DEKWOOD s.r.o.; jednatel spolenosti DEKPROJEKT s.r.o.; jednatel spolenosti G SERVIS CZ, s.r.o.; jednatel spolenosti DEKSTONE s.r.o.; jednatel spolenosti Moje-stavebniny.cz s.r.o.; jednatel spolenosti DEKTRADE SR s.r.o. Je absolventem Stavební fakulty VUT v Praze. V letech se pi odborných stážích v Nmecku a USA zamil na problematiku vlastností stavebních a izolaních materiál a na specifika jejich aplikace v praxi. Doc. Ing. Zdenk Kutnar, CSc. len pedstavenstva,(od 14. íjna 2011) Dále mimo Fond zastává následující pozice: len pedstavenstva DEK a.s.; len pedstavenstva DEKTRADE a.s. Absolvoval VUT Praha, fakultu Architektury a pozemního stavitelství. Autorizovaný inženýr pozemních staveb, konzultaní inženýr a soudní znalec. Vyuuje stavitelství na VUT v Praze. Je autorem nebo spoluautorem ady publikací a odborných lánk. Vytvoil ucelené teorie konstrukní tvorby klíových partií budov, zejména stech a hydroizolace staveb, obsažené v eských technických normách. Ing. Petra Kutnarová lenka pedstavenstva, (od 14. íjna 2011) Dále mimo Fond zastává následující pozice: jednatelka spolenosti Real-Kunratice s.r.o.; lenka pedstavenstva spolenosti DEK a.s.; lenka pedstavenstva spolenosti DEKTRADE a.s.; lenka pedstavenstva ENERGO HELVÍKOVICE a.s.; pedseda pedstavenstva WEBSTER INVEST, uzavený investiní fond, a.s. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, Studijní obor: mezinárodní obchod, vedlejší specializace: právo, státní zkoušky: Ekonomie, Právo v podnikání, Komparativní ekonomika a právo a Mezinárodní obchod. Psobí ve vedoucích pozicích, kde zodpovídá za finanní ízení spolenosti, úetnictví, daovou problematiku, finanní investice, akvizice, fúze, správu nemovitostí, vývoj a správu informaních systém a systém jakosti. STRANA 5

6 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 Údaje o lenech dozorí rady Fondu Ing. Jindich Horák pedseda dozorí rady, (od 14. íjna 2011); Ondej Hrdlika len dozorí rady, (od 14. íjna 2011); Vra Vosáhlová len dozorí rady, (14. íjna 2011). Údaje o ostatních vedoucích osobách Fondu Jiné vedoucí osoby ve Fondu nepsobí. Údaje o portfolio manažerech Fondu Investiní výbor pro investice do nemovitostí a dalších nefinanních aktiv QI investiní spolenosti (dále jen IV QIIS ) ve složení: Pavel Smeták pedseda výboru, psobí ve statutárních orgánech nkolika spoleností zabývajících se podnikáním v oblasti cestovního ruchu a developerskou inností zemnéma v oblasti rezidenních nemovitostí. Absolvoval stavební fakultu VUT, odor ekonomika ízení, a má mnohaletou manažerskou praxi v oblasti stavebnictví. Ing. Dušan Valenta len výboru, psobí ve statutárních orgánech nkolika spoleností zabývajících se podnikáním v oblasti cestovního ruchu a developerskou inností zejména v oblasti rezidenních nemovitostí. Ing. Jan Vedral len výboru, je pedsedou pedstavenstva Conseq Investment Management, a.s., pedsedou pedstavenstva Conseq Funds investiní spolenosti, a.s., pedsedou pedstavenstva Conseq Finance, a.s., lenem pedstavenstva Conseq Invest plc, lenem pedstavenstva Turf Praha, a.s., lenem správní rady Garanního fondu obchodník s cennými papíry, jednatelem TMM, s.r.o., jednatelem Auto Real Estate Tábor s.r..o., jednatelem CNE Projekt FVE beta s.r.o., jednatelem SOLAZO s.r.o. a lenem dozorí rady Burzy cenných papír Praha, a.s. Ve spolenosti Conseq Investment Management, a.s., zastává pozici hlavního investiního manažera. QIIS rozhoduje na návrh Investiního výboru Fondu ve složení: Ing. Vít Kutnar, pedseda pedstavenstva Fondu, Doc. Ing. Zdenk Kutnar, CSc., len pedstavenstva Fondu, Ing. Petra Kutnarová, MBA, lenka pedstavenstva Fondu. (údaje o zkušenostech a kvalifikaci jsou uvedeny výše) Jiné osoby se na investiním procesu Fondu nepodílí. STRANA 6

7 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ MLY KVALIFIKOVANOU ÚAST NA FONDU, DEK a.s., BY JEN PO ÁST ROZHODNÉHO OBDOBÍ, S UVEDENÍM VÝŠE A TYPU ÚASTI A DOBY, PO KTEROU MLY KVALIFIKOVANOU ÚAST I: , sídlo: Praha 10, Tiskaská 257/10, PS Vlastní 10 ks prioritních akcií na jméno v listinné podob ve jmenovité hodnot K. DEKTRADE a.s., I: , sídlo: Praha 10, Tiskaská 257/10, PS Vlastní 10 ks prioritních akcií na jméno v listinné podob ve jmenovité hodnot K. 2.7 ÚDAJE O OSOBÁCH, NA KTERÝCH ML FOND KVALIFIKOVANOU ÚAST, BY JEN PO ÁST ROZHODNÉHO OBDOBÍ, S UVEDENÍM VÝŠE A TYPU ÚASTI TCHTO OSOB, SPOLU S UVEDENÍM DOBY, PO KTEROU INVESTINÍ FOND ML KVALIFIKOVANOU ÚAST NA TCHTO OSOBÁCH; POKUD NEJSOU K DISPOZICI AUDITOVANÉ HOSPODÁSKÉ VÝSLEDKY TCHTO OSOB, UVEDE FOND HOSPODÁSKÉ VÝSLEDKY NEAUDITOVANÉ A TUTO SKUTENOST VYZNAÍ Fond neml majetkovou úast na žádné osob. 2.8 ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY S FONDEM PERSONÁLN PROPOJENÉ, BY JEN PO ÁST ROZHODNÉHO OBDOBÍ, S UVEDENÍM ZP SOBU PROPOJENÍ A DOBY PROPOJENÍ Osobou personáln propojenou je právnická osoba, jejímž statutárním orgánem nebo lenem jejího statutárního nebo dozorího orgánu je fyzická osoba, která je souasnlenem pedstavenstva nebo dozorí rady, zamstnancem nebo prokuristou investiního fondu. Jedná se o tyto osoby: Název subjektu: Real - Kunratice s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 257/10, PS Název subjektu: DEK a.s. IO: Spisová znaka: B vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha, Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: WEBSTER INVEST, uzavený investiní fond, a.s. IO: Spisová znaka: B vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS STRANA 7

8 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 Název subjektu: DEKTRADE a.s. Spisová znaka: B 8093 vedená u Mstského soudu v Praze IO: Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: DEKTRADE SR s.r.o. Spisová znaka: 48903/B vedená u Okresního súdu Bratislava I. IO: Sídlo: Bratislava, Chemická 1, PS Název subjektu: ENERGO HELVÍKOVICE a.s. IO: Spisová znaka: B vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: DEKMETAL s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: DEKWOOD s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: DEKPROJEKT s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: G SERVIS CZ, s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS STRANA 8

9 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 Název subjektu: DEKSTONE s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: Moje-stavebniny.cz s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS OSOBY, KTERÉ V ROZHODNÉM OBDOBÍ JEDNALY S FONDEM VE SHOD, POKUD SE NEJEDNÁ O OSOBY UVEDENÉ POD PÍSMENY E) AŽ G) V roce 2012 v rámci svých operací nejednal Fond ve shod s jinou osobou ÚDAJE O VŠECH DEPOZITÁÍCH FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ A DOB, PO KTEROU INNOST DEPOZITÁE VYKONÁVALI Depozitáem Fondu byla v rozhodném období do UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PS , zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka Od je Depozitáem Fondu Komerní banka, a.s., I , se sídlem Praha 1, Na Píkop 33 p. 969, PS (dále jen Depozitá ) ÚDAJE O OSOB, ZAJIŠUJÍCÍ ÚSCHOVU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU FONDU, POKUD JE U TÉTO OSOBY ULOŽENO NEBO TOUTO OSOBOU JINAK OPATROVÁNO VÍCE NEŽ 1 % MAJETKU FONDU Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišuje pouze Depozitá Fondu ÚDAJE O VŠECH OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY, KTEÍ VYKONÁVALI INNOST OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY VE VZTAHU K MAJETKU FONDU V roce 2012 Fond neprovádl žádné transakce s cennými papíry ani neuzavel smlouvu o výkonu této innosti s žádným obchodníkem s cennými papíry DEN, KTERÝM KONÍ DOBA, NA KTEROU BYL FOND ZALOŽEN Fond je zízen na dobu neuritou ÚDAJE O SOUDNÍCH NEBO ROZHODÍCH SPORECH, JEJICHŽ ÚASTNÍKEM BYL NEBO JE FOND, JESTLIŽE HODNOTA PEDMTU SPORU PEVYŠUJE 5 % HODNOTY MAJETKU INVESTINÍHO FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ Fond nebyl v roce 2012 úastníkem žádných soudních nebo rozhodích spor ÚDAJE O AKTIVECH FONDU ZATÍŽENÝCH PRÁVY TETÍCH OSOB Majetek Fondu nebyl v roce 2012 zatížen právy tetích osob. STRANA 9

10 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA VÝVOJ HODNOTY AKCIE FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ, VYJÁDENÝ V GRAFICKÉ PODOB A VÝVOJ PEVN STANOVENÉHO INDEXU (BENCHMARKU) VYJÁDENÝ V GRAFICKÉ PODOB, POKUD INVESTINÍ FOND PODLE SVÉHO INVESTINÍHO CÍLE TAKOVÝ INDEX SLEDUJE 2.17 IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU KE DNI , S UVEDENÍM CELKOVÉ POIZOVACÍ CENY A REÁLNÉ HODNOTY NA KONCI ROZHODNÉHO OBDOBÍ Majetek Poizovací cena v tis. K Reálná hodnota v tis. K k Nemovitost KÚ Hrdjovice, LV Nemovitost KÚ Jiín, LV Nemovitost KÚ Otín u Jindichova Hradce, LV Nemovitost KÚ Hodolany, LV Nemovitost KÚ Hostiva, LV Nemovitost Vestec u Prahy, LV Nemovitost KÚ Louky nad Devnicí, LV FVE ÚDAJE O VŠECH VYPLACENÝCH VÝNOSECH NA JEDNU AKCII V roce 2012 nebyly vyplaceny žádné dividendy. STRANA 10

11 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE O POTU EMITOVANÝCH AKCIÍ Poet emitovaných akcií je 20 kus ÚDAJE O VLASTNÍM KAPITÁLU PIPADAJÍCÍM NA JEDNU AKCII Vlastní kapitál pipadající na jednu akcii je tis. K ÚDAJE O SKLADB A ZMNÁCH MAJETKU V PORTFOLIU FONDU Krátkodobá finanní aktiva: stav bankovních út k byl 68 tis. K, k je stav 180 tis. K. Pokladní hotovost k byl 0 tis. K, k je 0 tis. K. Investiní nástroje: k nejsou. Majetkové úasti: k nejsou. Nemovitosti: K vlastní Fond nemovitosti v hodnot tis. K. Majetkové úasti: k nejsou. Pohledávky: k byl tis. K, k je 60 tis. K ÚDAJE O ÚPLAT URENÉ SPOLENOSTI ZA OBHOSPODAOVÁNÍ MAJETKU FONDU Za období bylo fondem uhrazeno 316 tis. K za obhospodaování majetku Fondu ÚDAJE O ÚPLAT ZA VÝKON FUNKCE DEPOZITÁE Za období bylo fondem uhrazeno 234 tis. K za poplatky depozitáe. STRANA 11

12 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE O VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A VLASTNÍM KAPITÁLU PIPADAJÍCÍM NA JEDNU AKCII ZA POSLEDNÍ TI UPLYNULÁ OBDOBÍ Majetek NAV NAV/akcii , , , , , , KVANTITATIVNÍCH OMEZENÍCH A METODÁCH, KTERÉ BYLY ZVOLENY PRO HODNOCENÍ RIZIK SPOJENÝCH S TECHNIKAMI A NÁSTROJI K EFEKTIVNÍMU OBHOSPODAOVÁNÍ VEEJNÉHO INVESTINÍHO FONDU Investice do nemovitostí Do nemovitostí, Využitelných vcných práv a nemovitostních spoleností mže Fond investovat až 95 % svého majetku, resp. veškerý svj majetek, s výjimkou majetku, který musí být podle tohoto statutu umístn ve finanních aktivech. Hodnota jedné nemovitosti poizované do majetku Fondu nesmí v dob poízení pekroit 50 % hodnoty majetku Fondu; v dob do uplynutí jednoho roku ode dne udlení povolení k innosti Fondu iní tento limit 80 % a poté do uplynutí 3 let ode dne udlení povolení k innosti Fondu 75 %. Hodnota úasti Fondu v jedné nemovitostní spolenosti poizované do majetku Fondu nesmí v dob poízení pekroit 50 % hodnoty majetku Fondu; v dob do uplynutí jednoho roku ode dne udlení povolení k innosti Fondu iní tento limit 95 %, resp. hodnotu veškerého majetku Fondu, s výjimkou majetku, který musí být podle tohoto statutu umístn ve finanních aktivech a poté do uplynutí 3 let ode dne udlení povolení k innosti Fondu 75 %. Hodnota píslušenství jedné nemovitosti nesmí pekroit 30 % hodnoty této nemovitosti jakožto vci hlavní. V odvodnných pípadech, kdy píslušenství vci hlavní má zásadní vliv na hodnotu i využití nemovitosti jako celku (nap. logistická centra, hotely, sportovní areály apod.), je možno tento limit zvýšit až na 50 % hodnoty vci hlavní. Investice do projekt v oblasti obnovitelných zdroj energie Do projekt v oblasti obnovitelných zdroj energie mže Fond investovat nejvýše 50 % svého majetku. Investice do movitých vcí a jejich soubor generujících pravidelný výnos Do movitých vcí a jejich soubor generujících pravidelný výnos mže Fond investovat nejvýše 50 % svého majetku. Investice do pohledávek Do pohledávek mže Fond investovat nejvýše 50 % svého majetku. STRANA 12

13 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 Investice do finanních aktiv Fond investuje krom nemovitostí také do finanních aktiv s cílem zhodnotit volné prostedky Fondu v rozsahu, ve kterém není možné prostedky Fondu umístit do vhodných nemovitostních nebo jiných investic v souladu s tímto Statutem, pop. ve kterém to je nezbytné k akumulaci prostedk Fondu pro realizaci nemovitostních investic nebo investic do projekt v oblasti obnovitelných zdroj energie. Do finanních aktiv investuje Fond nejmén 5 % (v pípad, že majetek fondu dosáhne ástky ,- K anebo tuto ástku pesáhne, iní minimální investice Fondu do finanních aktiv ástku ,- K) a nejvýše 49 % svého majetku. Po dobu 3 let ode dne udlení povolení k innosti Fondu iní tento limit, omezující investování fondu do finanních aktiv, 100 % majetku Fondu. Souet hodnot investic do investiních nástroj vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou pi operacích s finanními deriváty nesmí pekroit 49 % hodnoty majetku Fondu. Otevené pozice vztahující se k finanním derivátm nesmí pesáhnout vlastní kapitál Fondu. Zde uvedené kvantitativní omezení jsou podrobnji vymezeny ve statutu Fondu a na vybrané limity se vztahují dílí výjimky stanovené ve statutu Fondu nebo ve vyhlášce. 194/2011 Sb ROZHODNUTÍ INVESTINÍ SPOLENOSTI O ZP SOBU ÚHRADY PÍPADNÉ ZTRÁTY VYKÁZANÉ FONDEM ZA ÚETNÍ OBDOBÍ ROKU 2011 PODLE 85 ODST. 6 ZÁKONA 189/2004 SB. Fond za úetní období konící dnem 31. prosince 2012 nevykázal ztrátu. STRANA 13

14 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE A SKUTENOSTI PODLE 21 ZÁKONA. 563/1991 SB., O ÚETNICTVÍ 3.1 VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY FONDU ROZVAHA K 31. PROSINCI 2012 AKTIVA Bžné období Min. období 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Dlouhodobý nehmotný majetek z toho a) zizovací výdaje Dlouhodobý hmotný majetek z toho pozemky a budovy neprovozní Ostatní aktiva AKTIVA CELKEM PASIVA Bžné období Min. období 1. Závazky vi bankám a záložnám Závazky vi nebankovním subjektm Ostatní pasiva Rezervy v tom: b) na dan Základní kapitál Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Kapitálové fondy Oceovací rozdíly Nerozdlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pedchozích období Zisk nebo ztráta za úetní období PASIVA CELKEM STRANA 14

15 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONÍCÍ 31. PROSINCE 2012 Bžné období Min. období 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finanních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: b) ostatní správní náklady Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Zisk nebo ztráta za úetní období z bžné innosti ped zdanním Da z píjm Zisk nebo ztráta za úetní období po zdanní FINANNÍ A NEFINANNÍ INFORMACE O SKUTENOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNNÍ ÚELU VÝRONÍ ZPRÁVY Po rozvahovém dni nenastaly finanní a nefinanní informace, které by byly významné pro naplnní úelu výroní zprávy. 3.3 INFORMACE O PEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI INNOSTI FONDU Hlavním provozním cílem pro tento rok je pokraování organizaní pípravy a samotné výstavby dvou klíových areál v Praze. Dokonení prvního investiního zámru je plánováno na polovinu roku Budeme také pokraovat v pronájmu souasných areál, z nichž vtšinu užívá spolenost Dektrade a.s. jako své poboky. Dále se budeme zabývat i vyhledáváním dalších investiních píležitostí, které by byly v souladu s vytýenou strategií a zamením fondu. Díky tmto aktivitám oekáváme pozitivní vývoj hospodáského výsledku. 3.4 INFORMACE O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ INVESTINÍCH INSTRUMENT A O CÍLECH A METODÁCH JEJICH ÍZENÍ Za úelem hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodaování Fondu byly zvoleny metody identifikující jednotlivá podstatná rizika, kterými jsou: Tržní riziko Spolenost ídí monitorováním a dodržováním výše zmínných kvantitativních limit, dále jej ídí v prbhu investiního procesu v pípad investic do nemovitostí a za pomocí efektivního využití derivát. STRANA 15

16 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 Úvrové riziko - toto riziko Spolenost minimalizuje zejména výbrem protistran dosahujících uritou úrove ratingu, nastavením objemových limit na pohledávky vi jednotlivým protistranám a vhodnými smluvními ujednáními. Riziko vypoádání - tato rizika jsou minimalizována zejména výbrem kredibilních protistran, vypoádáváním transakcí s investiními instrumenty v rámci spolehlivých vypoádacích systém a v pípad transakcí s nemovitostními aktivy ošetením kvalitními právními instituty. Riziko nedostatené likvidity - souástí systému ízení rizik je i systém ízení likvidity. V pípad krize likvidity je možné získat penžní prostedky prodejem likvidních finanních aktiv, repo obchodem s relevantními investiními instrumenty, pjkou i prodejem reálných aktiv. Mnové riziko - mnové riziko je podmnožinou rizik tržních, jejichž metody ízení jsou popsány výše. Riziko spojené s jednotlivými typy finanních derivát, které Fond hodlá nabývat - rizika spojená s finanními typy derivát jsou v zásad rizika tržní, a to bu mnová i úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvrové riziko protistrany. Fond využívá deriváty pedevším k zajištní tržních rizik. Riziko ztráty majetku sveného do úschovy nebo jiného opatrování - majetek Fondu je sven do úschovy nebo, pokud to povaha vcí vyluuje, jiného opatrování Depozitái, kterým je renomovaná banka. Rizika spojená s pohledávkami - kvalita pohledávek závisí zejména na schopnosti dlužníka splnit svj závazek (bonita dlužníka) a kvalitou jejich zajištní. Nedostatená bonita dlužníka nebo kvalita zajištní pohledávky mže vést ke znehodnocení pohledávky. Toto riziko lze snížit hodnocením bonity dlužníka ped nabytím pohledávky, výbrem kvalitního zajištní, jehož hodnota nekoreluje s bonitou dlužníka, nebo doplnním zajištní bhem života pohledávky. S pohledávkami je rovnž spojeno riziko koncentrace pohledávek v majetku Fondu za jedním nebo nkolika dlužníky. Toto riziko je omezováno limitem na souet pohledávek vi jednomu dlužníku. Rizika spojená se stavebními vadami - nemovitosti mohou být doteny stavebními vadami, které mohou být nap. vadami skrytými nebo vadami, které vyvstanou až po delším asovém období. Toto riziko lze snížit zajištním kvalitního stavebního dozoru a smluvní odpovdností za vady. Dsledkem tchto vad mže být snížení hodnoty nemovitosti a zvýšené náklady na opravy apod. Rizika spojená s vadami vcí movitých - vci movité mohou být postiženy vadami, a to nap. vadami skrytými nebo vadami, které vyvstanou až po delším asovém období. V pípad vady vci movité, která je souástí souboru generujícího pravidelný výnos, mže dojít k narušení výkonnosti celého souboru vcí movitých. Toto riziko lze snížit smluvní odpovdností za vady a zajištním kvalitního záruního a pozáruního servisu. Dsledkem tchto vad mže být snížení hodnoty vcí movitých a jejich soubor a zvýšené náklady na opravy apod. Riziko operaní, které spoívá ve ztrát vlivem nedostatki selhání vnitních proces nebo lidského faktoru anebo vlivem vnjších událostí - toto riziko je omezováno udržováním odpovídajícího ídícího a kontrolního systému Investiní spolenosti. STRANA 16

17 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Fond nevyvinul bhem rozhodného období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 3.6 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ A PRACOVNPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Fond nevyvinul bhem rozhodného období žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostedí a pracovn právních vztah. 3.7 INFORMACE O TOM, ZDA ÚETNÍ JEDNOTKA MÁ ORGANIZANÍ SLOŽKU PODNIKU V ZAHRANIÍ Fond nemá organizaní složku podniku v zahraniní. STRANA 17

18 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ÚDAJE A SKUTENOSTI ZPRÁVA O PROPOJENÝCH OSOBÁCH (PODLE 66A ODST. 9 ZÁKONA. 513/1991 SB, OBCHODNÍ ZÁKONÍK) 4.1 OVLÁDANÁ OSOBA Spolenost: DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. se sídlem na adrese: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS: I: zastoupená: Ing. Vít Kutnar, pedseda pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka Ovládaná osoba je Fond, který se zabývá kolektivním investováním. 4.2 OVLÁDAJÍCÍ OSOBA Spolenost: DEK a.s. se sídlem na adrese: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS: I: zastoupená: Ing. Vít Kutnar, pedseda pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka STRANA 18

19 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY Obchodní firma Sídlo I Datum vzniku Hlavní pedmt innosti DEKTRADE a.s. DEKWOOD s.r.o. DEKSTONE s.r.o. Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Výroba, obchod a služby neuvedené v pílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba, obchod a služby neuvedené v pílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zpracování kamene DEKPROJEKT s.r.o. Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Projektová innost ve výstavb Moje-stavebniny.cz s.r.o. Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Výroba, obchod a služby neuvedené v pílohách 1 až 3 živnostenského zákona G SERVIS CZ, s.r.o. Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Projektová innost ve výstavb DEKTRADE SR s.r.o. DEKMETAL s.r.o. ENERGO HELVÍKOVICE a.s. WEBSTER INVEST, uzavený investiní fond, a.s. Bratislava, Chemická 1, PS Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Koup zboží za úelem jeho prodeje konenému spotebiteli (maloobchod) a jiným provozovatelm živnosti (velkoobchod), zprostedkovatelská innost Kovoobrábství, výroba stavebních hmot a stavebních výrobk Pronájem nemovitostí, byt a nebytových prostor Kolektivní investování Všechny výše uvedené propojené osoby jsou dceinými spolenostmi spolenosti DEK a.s. STRANA 19

20 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Spolenost Typ smlouvy Pedmt plnní Spolenosti skupiny DEK Rámcová smlouva o vzájemném prodeji výrobk a zboží Prodej výrobk a zboží Spolenosti skupiny DEK Rámcová smlouva o vzájemném poskytování služeb Poskytování a konzultaních služeb finanních Spolenosti skupiny DEK Rámcová smlouva o poskytování pjek Vzájemné poskytování penžních prostedk Vzájemné výnosy se spíznnými subjekty: Spolenost tis. K Prodej výrobk a zboží Poskytnuté služby Finanní výnosy Celkem DEKTRADE a.s Celkem Vzájemné nákupy se spíznnými subjekty: Spolenost tis. K Nákup výrobk, zboží Nákup dlouhodobého majetku Pijaté služby Vyplacené dividendy Finanní náklady Celkem DEKTRADE a.s Celkem STRANA 20

21

22 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. PÍLOHY 5 PÍLOHY ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA ÚETNÍ ZÁVRKA STRANA 22

23 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 2012 ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2012 STRANA 23

24

25 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 2012 ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, elákovice ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVENÍ ÚETNÍ ZÁVRKY ZA ROK 2012 Název spolenosti: DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. Sídlo spolenosti: Praha 10, Tiskaská 257/10, PS I: Provedli jsme audit piložené úetní závrky spolenosti DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s., která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty k , pehledu o zmnách vlastního kapitálu k a pílohy této úetní závrky, která obsahuje popis použitých podstatných úetních metod a další vysvtlující informace. Údaje o spolenosti jsou uvedeny v bod 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE pílohy této úetní závrky. Odpovdnost statutárního orgánu úetní jednotky za úetní závrku Statutární orgán spolenosti je odpovdný za sestavení úetní závrky, která podává vrný a poctivý obraz v souladu s eskými úetními pedpisy, a za takový vnitní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení úetní závrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti zpsobené podvodem nebo chybou. Odpovdnost auditora Naší odpovdností je vyjádit na základ našeho auditu výrok k této úetní závrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaními doložkami Komory auditoreské republiky. V souladu s tmito pedpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pimenou jistotu, že úetní závrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postup k získání dkazních informací o ástkách a údajích zveejnných v úetní závrce. Výbr postup závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údaj uvedených v úetní závrce zpsobené podvodem nebo chybou. Pi vyhodnocování tchto rizik auditor posoudí vnitní kontrolní systém relevantní pro sestavení úetní závrky podávající vrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádit se k úinnosti vnitního kontrolního systému úetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úetních metod, pimenosti úetních odhad provedených vedením i posouzení celkové prezentace úetní závrky. Jsme pesvdeni, že dkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatený a vhodný základ pro vyjádení našeho výroku. STRANA 25

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva Olšany 75, 341 01 Horažovice Výroní zpráva Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, 341 01 Horažovice Založení akciové spolenosti: 20.1.1992 Identifikaní íslo spolenosti:

Více

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry

Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry Informace dle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry k 30.09.2013 I. Údaje o obchodníkovi s cennými papíry a jeho innosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

-!+ 7"";"& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6

-!+ 7;& :1 &!(!* / + & &+ +!!5<+ <!( 5=/6 !"!"#%&'%()!!"!"!"!" #*+('%()%&!"!!"!" '%()(!"!" -!+ '#.!/ 0 &!(! 1!"!"/ 2 0!(!"*/ 4*(!(!"*/ 5!"-+/62 *5&!(!"*/ 6 7(!58 5"**"1)!9*:/ 6 :*9&!"5"!(!"*/ 6 7"""& :1 &!(!"* / + & &+ +!!5

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s.

Základní údaje o spolenosti. Pedmt podnikání. Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. tvrtletní zpráva o spolenosti k 31.3. 2015 1 Základní údaje o spolenosti Název spolenosti: MAXIMA pojišovna, a. s. Právní forma: Akciová spolenost Adresa spolenosti: Italská 1583/24, Praha 2 I: 613 284

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s.

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s. V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I P S G, a. s. Objednatel : I: 000 14 834 Zlín, Zarámí 4077, PS 760 40

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004

Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004 Výroní zpráva Spolenosti za rok 2004 I. Základní údaje o obchodníku s cennými papíry Název spolenosti: RSJ Invest, a.s. Sídlo: Keová 7, 301 11 Plze IO: 00884855 II. Údaje o vlastních akciích, základním

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I

Ministerstvo financí stanoví podle 4 odst. 2 zákona.. 563/1991 Sb., o ú.etnictví (dále jen zákon): 6l.I 281,283/77 411/2000 OPATENÍ, ze dne 10. listopadu 2000 kterým se stanoví postupy ú(tování pro ú(etní jednotky ú(tující v soustav, jednoduchého ú(etnictví Zmna: 281/33 494/2001 Zmna: 281,283/97 410/2001

Více

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ

OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ PRÁVO A FORMY PODNIKÁNÍ Oekávané výstupy dle RVP GV: žák rozlišuje a porovnává praktické využití jednotlivých forem podnikání, posoudí, která forma podnikání je v konkrétní situaci nejvýhodnjší

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na

D#VODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPO$TU STRANY ZELEN%CH 2013 P$edsednictvo Strany zelen#ch p$edkládá Republikové rad% SZ Návrh rozpotu Strany zelen#ch na Návrh rozpo!tu Strany zelen"ch na rok 2013 Obsah: 1.) D!vodová zpráva k Návrhu rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 2.) Návrh rozpo"tu Strany zelen#ch na rok 2013 ve struktu$e (m%sí"ní p$ehled) 3.) Návrh

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let Tento

Více

E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s.

E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s. V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 4 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 8-1 1 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I E x p a n d i a V e n t u r e s, a. s. Objednatel : I: 45245622

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

PRODEJ SPOLEČNOSTI ENERGIE STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ A.S.

PRODEJ SPOLEČNOSTI ENERGIE STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ A.S. PRODEJ SPOLEČNOSTI ENERGIE STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ A.S. V Praze, dne 4.2.2009, Fakulta stavební, ČVUT Praha Vypracoval: Bc. Zdeněk Loudát 1. Teaser spolenosti ENERGIE stavební a báská a.s. OBCHODNÍ JMÉNO SPOLENOSTI:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více