DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s."

Transkript

1 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012

2 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku podle 192 odst. 2 obchodního zákoníku str Údaje a skutenosti Základní údaje o Fondu (podle zákona. 189/2004 Sb. a vyhlášky. 194/2011 Sb.) str Údaje a skutenosti (podle 21 zákona. 563/1991 sb., o úetnictví) str Údaje a skutenosti Zpráva o propojených osobách (podle 66a odst. 9 zákona. 513/1991 Sb, obchodní zákoník) str Pílohy str. 22 Zprávy nezávislého auditora str. 23 Úetní závrka str. 28 STRANA 2

3

4 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE A SKUTENOSTI PODLE ZÁKONA. 189/2004 SB. A VYHLÁŠKY. 194/2011 SB. 2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU Název investiního fondu DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. (dále jen Fond ) zapsaný v obchodním rejstíku vedeném u Mstského soudu v Praze oddíl B, vložka IO Sídlo Praha 10, Tiskaská 257/10, PS Další údaje Fond je speciálním fondem kvalifikovaných investor podle 56 a násl. zákona o kolektivním investování. 2.2 ÚDAJE O ZMNÁCH SKUTENOSTÍ ZAPISOVANÝCH DO OBCHODNÍHO REJSTÍKU, KE KTERÝM DOŠLO BHEM ROZHODNÉHO OBDOBÍ Bhem rozhodného období nedošlo k žádným zmnám skuteností zapisovaných do obchodního rejstíku. 2.3 OBECNÉ ÚDAJE O INVESTINÍ SPOLENOSTI, KTERÁ OBHOSPODAOVALA MAJETEK FONDU, BY JEN PO ÁST ROZHODNÉHO OBDOBÍ, DATU UZAVENÍ SMLOUVY O OBHOSPODAOVÁNÍ A PÍPADN DATU UKONENÍ OBHOSPODAOVÁNÍ INVESTINÍ SPOLENOST Obchodní firma: QI investiní spolenost, a.s. (dále jen Spolenost ) zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka IO Sídlo Rybná 682/14, Praha 1, PS Další údaje Smlouva o obhospodaování majetku Fondu byla uzavena dne STRANA 4

5 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE O SKUTENOSTECH S VÝZNAMNÝM VLIVEM NA VÝKON INNOSTI FONDU SPOLU S UVEDENÍM HLAVNÍCH FAKTOR, KTERÉ MLY VLIV NA HOSPODÁSKÝ VÝSLEDEK Úspšné hospodaení fondu v roce 2012 bylo dáno zejména naplnním plánované spolupráce se spoleností Dektrade a.s. Kladným faktorem byla i situace na trhu, která pála investicím, na nž se fond ve své innosti zamuje. Objem investic se tak podailo rozšíit nad oekávanou úrove. Bhem roku 2012 jsme nezaznamenali žádnou relevantní skutenost, která by tento pozitivní vývoj narušovala. 2.5 ÚDAJE O LENECH ORGÁN FONDU, OSTATNÍCH VEDOUCÍCH OSOBÁCH A PORTFOLIO MANAŽERECH V ROZHODNÉM OBDOBÍ, VETN STRUNÉHO POPISU JEJICH ZKUŠENOSTÍ A KVALIFIKACE, DÁLE ÚDAJ O DNI, OD KTERÉHO VYKONÁVAJÍ FUNKCI NEBO INNOST, PÍPADN O DNI, OD KTERÉHO PESTALI VYKONÁVAT FUNKCI NEBO INNOST Údaje o lenech pedstavenstva Fondu Ing. Vít Kutnar pedseda pedstavenstva, (od 14. íjna 2011) Dále mimo Fond zastává následující pozice: pedseda pedstavenstva DEK a.s.; pedseda pedstavenstva DEKTRADE a.s.; jednatel spolenosti DEKMETAL s.r.o.; jednatel spolenosti DEKWOOD s.r.o.; jednatel spolenosti DEKPROJEKT s.r.o.; jednatel spolenosti G SERVIS CZ, s.r.o.; jednatel spolenosti DEKSTONE s.r.o.; jednatel spolenosti Moje-stavebniny.cz s.r.o.; jednatel spolenosti DEKTRADE SR s.r.o. Je absolventem Stavební fakulty VUT v Praze. V letech se pi odborných stážích v Nmecku a USA zamil na problematiku vlastností stavebních a izolaních materiál a na specifika jejich aplikace v praxi. Doc. Ing. Zdenk Kutnar, CSc. len pedstavenstva,(od 14. íjna 2011) Dále mimo Fond zastává následující pozice: len pedstavenstva DEK a.s.; len pedstavenstva DEKTRADE a.s. Absolvoval VUT Praha, fakultu Architektury a pozemního stavitelství. Autorizovaný inženýr pozemních staveb, konzultaní inženýr a soudní znalec. Vyuuje stavitelství na VUT v Praze. Je autorem nebo spoluautorem ady publikací a odborných lánk. Vytvoil ucelené teorie konstrukní tvorby klíových partií budov, zejména stech a hydroizolace staveb, obsažené v eských technických normách. Ing. Petra Kutnarová lenka pedstavenstva, (od 14. íjna 2011) Dále mimo Fond zastává následující pozice: jednatelka spolenosti Real-Kunratice s.r.o.; lenka pedstavenstva spolenosti DEK a.s.; lenka pedstavenstva spolenosti DEKTRADE a.s.; lenka pedstavenstva ENERGO HELVÍKOVICE a.s.; pedseda pedstavenstva WEBSTER INVEST, uzavený investiní fond, a.s. Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, Studijní obor: mezinárodní obchod, vedlejší specializace: právo, státní zkoušky: Ekonomie, Právo v podnikání, Komparativní ekonomika a právo a Mezinárodní obchod. Psobí ve vedoucích pozicích, kde zodpovídá za finanní ízení spolenosti, úetnictví, daovou problematiku, finanní investice, akvizice, fúze, správu nemovitostí, vývoj a správu informaních systém a systém jakosti. STRANA 5

6 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 Údaje o lenech dozorí rady Fondu Ing. Jindich Horák pedseda dozorí rady, (od 14. íjna 2011); Ondej Hrdlika len dozorí rady, (od 14. íjna 2011); Vra Vosáhlová len dozorí rady, (14. íjna 2011). Údaje o ostatních vedoucích osobách Fondu Jiné vedoucí osoby ve Fondu nepsobí. Údaje o portfolio manažerech Fondu Investiní výbor pro investice do nemovitostí a dalších nefinanních aktiv QI investiní spolenosti (dále jen IV QIIS ) ve složení: Pavel Smeták pedseda výboru, psobí ve statutárních orgánech nkolika spoleností zabývajících se podnikáním v oblasti cestovního ruchu a developerskou inností zemnéma v oblasti rezidenních nemovitostí. Absolvoval stavební fakultu VUT, odor ekonomika ízení, a má mnohaletou manažerskou praxi v oblasti stavebnictví. Ing. Dušan Valenta len výboru, psobí ve statutárních orgánech nkolika spoleností zabývajících se podnikáním v oblasti cestovního ruchu a developerskou inností zejména v oblasti rezidenních nemovitostí. Ing. Jan Vedral len výboru, je pedsedou pedstavenstva Conseq Investment Management, a.s., pedsedou pedstavenstva Conseq Funds investiní spolenosti, a.s., pedsedou pedstavenstva Conseq Finance, a.s., lenem pedstavenstva Conseq Invest plc, lenem pedstavenstva Turf Praha, a.s., lenem správní rady Garanního fondu obchodník s cennými papíry, jednatelem TMM, s.r.o., jednatelem Auto Real Estate Tábor s.r..o., jednatelem CNE Projekt FVE beta s.r.o., jednatelem SOLAZO s.r.o. a lenem dozorí rady Burzy cenných papír Praha, a.s. Ve spolenosti Conseq Investment Management, a.s., zastává pozici hlavního investiního manažera. QIIS rozhoduje na návrh Investiního výboru Fondu ve složení: Ing. Vít Kutnar, pedseda pedstavenstva Fondu, Doc. Ing. Zdenk Kutnar, CSc., len pedstavenstva Fondu, Ing. Petra Kutnarová, MBA, lenka pedstavenstva Fondu. (údaje o zkušenostech a kvalifikaci jsou uvedeny výše) Jiné osoby se na investiním procesu Fondu nepodílí. STRANA 6

7 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ MLY KVALIFIKOVANOU ÚAST NA FONDU, DEK a.s., BY JEN PO ÁST ROZHODNÉHO OBDOBÍ, S UVEDENÍM VÝŠE A TYPU ÚASTI A DOBY, PO KTEROU MLY KVALIFIKOVANOU ÚAST I: , sídlo: Praha 10, Tiskaská 257/10, PS Vlastní 10 ks prioritních akcií na jméno v listinné podob ve jmenovité hodnot K. DEKTRADE a.s., I: , sídlo: Praha 10, Tiskaská 257/10, PS Vlastní 10 ks prioritních akcií na jméno v listinné podob ve jmenovité hodnot K. 2.7 ÚDAJE O OSOBÁCH, NA KTERÝCH ML FOND KVALIFIKOVANOU ÚAST, BY JEN PO ÁST ROZHODNÉHO OBDOBÍ, S UVEDENÍM VÝŠE A TYPU ÚASTI TCHTO OSOB, SPOLU S UVEDENÍM DOBY, PO KTEROU INVESTINÍ FOND ML KVALIFIKOVANOU ÚAST NA TCHTO OSOBÁCH; POKUD NEJSOU K DISPOZICI AUDITOVANÉ HOSPODÁSKÉ VÝSLEDKY TCHTO OSOB, UVEDE FOND HOSPODÁSKÉ VÝSLEDKY NEAUDITOVANÉ A TUTO SKUTENOST VYZNAÍ Fond neml majetkovou úast na žádné osob. 2.8 ÚDAJE O OSOBÁCH, KTERÉ BYLY S FONDEM PERSONÁLN PROPOJENÉ, BY JEN PO ÁST ROZHODNÉHO OBDOBÍ, S UVEDENÍM ZP SOBU PROPOJENÍ A DOBY PROPOJENÍ Osobou personáln propojenou je právnická osoba, jejímž statutárním orgánem nebo lenem jejího statutárního nebo dozorího orgánu je fyzická osoba, která je souasnlenem pedstavenstva nebo dozorí rady, zamstnancem nebo prokuristou investiního fondu. Jedná se o tyto osoby: Název subjektu: Real - Kunratice s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 257/10, PS Název subjektu: DEK a.s. IO: Spisová znaka: B vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha, Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: WEBSTER INVEST, uzavený investiní fond, a.s. IO: Spisová znaka: B vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS STRANA 7

8 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 Název subjektu: DEKTRADE a.s. Spisová znaka: B 8093 vedená u Mstského soudu v Praze IO: Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: DEKTRADE SR s.r.o. Spisová znaka: 48903/B vedená u Okresního súdu Bratislava I. IO: Sídlo: Bratislava, Chemická 1, PS Název subjektu: ENERGO HELVÍKOVICE a.s. IO: Spisová znaka: B vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: DEKMETAL s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: DEKWOOD s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: DEKPROJEKT s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: G SERVIS CZ, s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS STRANA 8

9 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 Název subjektu: DEKSTONE s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Název subjektu: Moje-stavebniny.cz s.r.o. IO: Spisová znaka: C vedená u Mstského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS OSOBY, KTERÉ V ROZHODNÉM OBDOBÍ JEDNALY S FONDEM VE SHOD, POKUD SE NEJEDNÁ O OSOBY UVEDENÉ POD PÍSMENY E) AŽ G) V roce 2012 v rámci svých operací nejednal Fond ve shod s jinou osobou ÚDAJE O VŠECH DEPOZITÁÍCH FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ A DOB, PO KTEROU INNOST DEPOZITÁE VYKONÁVALI Depozitáem Fondu byla v rozhodném období do UniCredit Bank Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PS , zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka Od je Depozitáem Fondu Komerní banka, a.s., I , se sídlem Praha 1, Na Píkop 33 p. 969, PS (dále jen Depozitá ) ÚDAJE O OSOB, ZAJIŠUJÍCÍ ÚSCHOVU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU FONDU, POKUD JE U TÉTO OSOBY ULOŽENO NEBO TOUTO OSOBOU JINAK OPATROVÁNO VÍCE NEŽ 1 % MAJETKU FONDU Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišuje pouze Depozitá Fondu ÚDAJE O VŠECH OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY, KTEÍ VYKONÁVALI INNOST OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY VE VZTAHU K MAJETKU FONDU V roce 2012 Fond neprovádl žádné transakce s cennými papíry ani neuzavel smlouvu o výkonu této innosti s žádným obchodníkem s cennými papíry DEN, KTERÝM KONÍ DOBA, NA KTEROU BYL FOND ZALOŽEN Fond je zízen na dobu neuritou ÚDAJE O SOUDNÍCH NEBO ROZHODÍCH SPORECH, JEJICHŽ ÚASTNÍKEM BYL NEBO JE FOND, JESTLIŽE HODNOTA PEDMTU SPORU PEVYŠUJE 5 % HODNOTY MAJETKU INVESTINÍHO FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ Fond nebyl v roce 2012 úastníkem žádných soudních nebo rozhodích spor ÚDAJE O AKTIVECH FONDU ZATÍŽENÝCH PRÁVY TETÍCH OSOB Majetek Fondu nebyl v roce 2012 zatížen právy tetích osob. STRANA 9

10 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA VÝVOJ HODNOTY AKCIE FONDU V ROZHODNÉM OBDOBÍ, VYJÁDENÝ V GRAFICKÉ PODOB A VÝVOJ PEVN STANOVENÉHO INDEXU (BENCHMARKU) VYJÁDENÝ V GRAFICKÉ PODOB, POKUD INVESTINÍ FOND PODLE SVÉHO INVESTINÍHO CÍLE TAKOVÝ INDEX SLEDUJE 2.17 IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU KE DNI , S UVEDENÍM CELKOVÉ POIZOVACÍ CENY A REÁLNÉ HODNOTY NA KONCI ROZHODNÉHO OBDOBÍ Majetek Poizovací cena v tis. K Reálná hodnota v tis. K k Nemovitost KÚ Hrdjovice, LV Nemovitost KÚ Jiín, LV Nemovitost KÚ Otín u Jindichova Hradce, LV Nemovitost KÚ Hodolany, LV Nemovitost KÚ Hostiva, LV Nemovitost Vestec u Prahy, LV Nemovitost KÚ Louky nad Devnicí, LV FVE ÚDAJE O VŠECH VYPLACENÝCH VÝNOSECH NA JEDNU AKCII V roce 2012 nebyly vyplaceny žádné dividendy. STRANA 10

11 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE O POTU EMITOVANÝCH AKCIÍ Poet emitovaných akcií je 20 kus ÚDAJE O VLASTNÍM KAPITÁLU PIPADAJÍCÍM NA JEDNU AKCII Vlastní kapitál pipadající na jednu akcii je tis. K ÚDAJE O SKLADB A ZMNÁCH MAJETKU V PORTFOLIU FONDU Krátkodobá finanní aktiva: stav bankovních út k byl 68 tis. K, k je stav 180 tis. K. Pokladní hotovost k byl 0 tis. K, k je 0 tis. K. Investiní nástroje: k nejsou. Majetkové úasti: k nejsou. Nemovitosti: K vlastní Fond nemovitosti v hodnot tis. K. Majetkové úasti: k nejsou. Pohledávky: k byl tis. K, k je 60 tis. K ÚDAJE O ÚPLAT URENÉ SPOLENOSTI ZA OBHOSPODAOVÁNÍ MAJETKU FONDU Za období bylo fondem uhrazeno 316 tis. K za obhospodaování majetku Fondu ÚDAJE O ÚPLAT ZA VÝKON FUNKCE DEPOZITÁE Za období bylo fondem uhrazeno 234 tis. K za poplatky depozitáe. STRANA 11

12 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE O VLASTNÍM KAPITÁLU FONDU A VLASTNÍM KAPITÁLU PIPADAJÍCÍM NA JEDNU AKCII ZA POSLEDNÍ TI UPLYNULÁ OBDOBÍ Majetek NAV NAV/akcii , , , , , , KVANTITATIVNÍCH OMEZENÍCH A METODÁCH, KTERÉ BYLY ZVOLENY PRO HODNOCENÍ RIZIK SPOJENÝCH S TECHNIKAMI A NÁSTROJI K EFEKTIVNÍMU OBHOSPODAOVÁNÍ VEEJNÉHO INVESTINÍHO FONDU Investice do nemovitostí Do nemovitostí, Využitelných vcných práv a nemovitostních spoleností mže Fond investovat až 95 % svého majetku, resp. veškerý svj majetek, s výjimkou majetku, který musí být podle tohoto statutu umístn ve finanních aktivech. Hodnota jedné nemovitosti poizované do majetku Fondu nesmí v dob poízení pekroit 50 % hodnoty majetku Fondu; v dob do uplynutí jednoho roku ode dne udlení povolení k innosti Fondu iní tento limit 80 % a poté do uplynutí 3 let ode dne udlení povolení k innosti Fondu 75 %. Hodnota úasti Fondu v jedné nemovitostní spolenosti poizované do majetku Fondu nesmí v dob poízení pekroit 50 % hodnoty majetku Fondu; v dob do uplynutí jednoho roku ode dne udlení povolení k innosti Fondu iní tento limit 95 %, resp. hodnotu veškerého majetku Fondu, s výjimkou majetku, který musí být podle tohoto statutu umístn ve finanních aktivech a poté do uplynutí 3 let ode dne udlení povolení k innosti Fondu 75 %. Hodnota píslušenství jedné nemovitosti nesmí pekroit 30 % hodnoty této nemovitosti jakožto vci hlavní. V odvodnných pípadech, kdy píslušenství vci hlavní má zásadní vliv na hodnotu i využití nemovitosti jako celku (nap. logistická centra, hotely, sportovní areály apod.), je možno tento limit zvýšit až na 50 % hodnoty vci hlavní. Investice do projekt v oblasti obnovitelných zdroj energie Do projekt v oblasti obnovitelných zdroj energie mže Fond investovat nejvýše 50 % svého majetku. Investice do movitých vcí a jejich soubor generujících pravidelný výnos Do movitých vcí a jejich soubor generujících pravidelný výnos mže Fond investovat nejvýše 50 % svého majetku. Investice do pohledávek Do pohledávek mže Fond investovat nejvýše 50 % svého majetku. STRANA 12

13 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 Investice do finanních aktiv Fond investuje krom nemovitostí také do finanních aktiv s cílem zhodnotit volné prostedky Fondu v rozsahu, ve kterém není možné prostedky Fondu umístit do vhodných nemovitostních nebo jiných investic v souladu s tímto Statutem, pop. ve kterém to je nezbytné k akumulaci prostedk Fondu pro realizaci nemovitostních investic nebo investic do projekt v oblasti obnovitelných zdroj energie. Do finanních aktiv investuje Fond nejmén 5 % (v pípad, že majetek fondu dosáhne ástky ,- K anebo tuto ástku pesáhne, iní minimální investice Fondu do finanních aktiv ástku ,- K) a nejvýše 49 % svého majetku. Po dobu 3 let ode dne udlení povolení k innosti Fondu iní tento limit, omezující investování fondu do finanních aktiv, 100 % majetku Fondu. Souet hodnot investic do investiních nástroj vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou pi operacích s finanními deriváty nesmí pekroit 49 % hodnoty majetku Fondu. Otevené pozice vztahující se k finanním derivátm nesmí pesáhnout vlastní kapitál Fondu. Zde uvedené kvantitativní omezení jsou podrobnji vymezeny ve statutu Fondu a na vybrané limity se vztahují dílí výjimky stanovené ve statutu Fondu nebo ve vyhlášce. 194/2011 Sb ROZHODNUTÍ INVESTINÍ SPOLENOSTI O ZP SOBU ÚHRADY PÍPADNÉ ZTRÁTY VYKÁZANÉ FONDEM ZA ÚETNÍ OBDOBÍ ROKU 2011 PODLE 85 ODST. 6 ZÁKONA 189/2004 SB. Fond za úetní období konící dnem 31. prosince 2012 nevykázal ztrátu. STRANA 13

14 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA ÚDAJE A SKUTENOSTI PODLE 21 ZÁKONA. 563/1991 SB., O ÚETNICTVÍ 3.1 VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY FONDU ROZVAHA K 31. PROSINCI 2012 AKTIVA Bžné období Min. období 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Dlouhodobý nehmotný majetek z toho a) zizovací výdaje Dlouhodobý hmotný majetek z toho pozemky a budovy neprovozní Ostatní aktiva AKTIVA CELKEM PASIVA Bžné období Min. období 1. Závazky vi bankám a záložnám Závazky vi nebankovním subjektm Ostatní pasiva Rezervy v tom: b) na dan Základní kapitál Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Kapitálové fondy Oceovací rozdíly Nerozdlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pedchozích období Zisk nebo ztráta za úetní období PASIVA CELKEM STRANA 14

15 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA ROK KONÍCÍ 31. PROSINCE 2012 Bžné období Min. období 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady Náklady na poplatky a provize Zisk nebo ztráta z finanních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Správní náklady v tom: b) ostatní správní náklady Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku Zisk nebo ztráta za úetní období z bžné innosti ped zdanním Da z píjm Zisk nebo ztráta za úetní období po zdanní FINANNÍ A NEFINANNÍ INFORMACE O SKUTENOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNNÍ ÚELU VÝRONÍ ZPRÁVY Po rozvahovém dni nenastaly finanní a nefinanní informace, které by byly významné pro naplnní úelu výroní zprávy. 3.3 INFORMACE O PEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI INNOSTI FONDU Hlavním provozním cílem pro tento rok je pokraování organizaní pípravy a samotné výstavby dvou klíových areál v Praze. Dokonení prvního investiního zámru je plánováno na polovinu roku Budeme také pokraovat v pronájmu souasných areál, z nichž vtšinu užívá spolenost Dektrade a.s. jako své poboky. Dále se budeme zabývat i vyhledáváním dalších investiních píležitostí, které by byly v souladu s vytýenou strategií a zamením fondu. Díky tmto aktivitám oekáváme pozitivní vývoj hospodáského výsledku. 3.4 INFORMACE O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ INVESTINÍCH INSTRUMENT A O CÍLECH A METODÁCH JEJICH ÍZENÍ Za úelem hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodaování Fondu byly zvoleny metody identifikující jednotlivá podstatná rizika, kterými jsou: Tržní riziko Spolenost ídí monitorováním a dodržováním výše zmínných kvantitativních limit, dále jej ídí v prbhu investiního procesu v pípad investic do nemovitostí a za pomocí efektivního využití derivát. STRANA 15

16 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 Úvrové riziko - toto riziko Spolenost minimalizuje zejména výbrem protistran dosahujících uritou úrove ratingu, nastavením objemových limit na pohledávky vi jednotlivým protistranám a vhodnými smluvními ujednáními. Riziko vypoádání - tato rizika jsou minimalizována zejména výbrem kredibilních protistran, vypoádáváním transakcí s investiními instrumenty v rámci spolehlivých vypoádacích systém a v pípad transakcí s nemovitostními aktivy ošetením kvalitními právními instituty. Riziko nedostatené likvidity - souástí systému ízení rizik je i systém ízení likvidity. V pípad krize likvidity je možné získat penžní prostedky prodejem likvidních finanních aktiv, repo obchodem s relevantními investiními instrumenty, pjkou i prodejem reálných aktiv. Mnové riziko - mnové riziko je podmnožinou rizik tržních, jejichž metody ízení jsou popsány výše. Riziko spojené s jednotlivými typy finanních derivát, které Fond hodlá nabývat - rizika spojená s finanními typy derivát jsou v zásad rizika tržní, a to bu mnová i úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvrové riziko protistrany. Fond využívá deriváty pedevším k zajištní tržních rizik. Riziko ztráty majetku sveného do úschovy nebo jiného opatrování - majetek Fondu je sven do úschovy nebo, pokud to povaha vcí vyluuje, jiného opatrování Depozitái, kterým je renomovaná banka. Rizika spojená s pohledávkami - kvalita pohledávek závisí zejména na schopnosti dlužníka splnit svj závazek (bonita dlužníka) a kvalitou jejich zajištní. Nedostatená bonita dlužníka nebo kvalita zajištní pohledávky mže vést ke znehodnocení pohledávky. Toto riziko lze snížit hodnocením bonity dlužníka ped nabytím pohledávky, výbrem kvalitního zajištní, jehož hodnota nekoreluje s bonitou dlužníka, nebo doplnním zajištní bhem života pohledávky. S pohledávkami je rovnž spojeno riziko koncentrace pohledávek v majetku Fondu za jedním nebo nkolika dlužníky. Toto riziko je omezováno limitem na souet pohledávek vi jednomu dlužníku. Rizika spojená se stavebními vadami - nemovitosti mohou být doteny stavebními vadami, které mohou být nap. vadami skrytými nebo vadami, které vyvstanou až po delším asovém období. Toto riziko lze snížit zajištním kvalitního stavebního dozoru a smluvní odpovdností za vady. Dsledkem tchto vad mže být snížení hodnoty nemovitosti a zvýšené náklady na opravy apod. Rizika spojená s vadami vcí movitých - vci movité mohou být postiženy vadami, a to nap. vadami skrytými nebo vadami, které vyvstanou až po delším asovém období. V pípad vady vci movité, která je souástí souboru generujícího pravidelný výnos, mže dojít k narušení výkonnosti celého souboru vcí movitých. Toto riziko lze snížit smluvní odpovdností za vady a zajištním kvalitního záruního a pozáruního servisu. Dsledkem tchto vad mže být snížení hodnoty vcí movitých a jejich soubor a zvýšené náklady na opravy apod. Riziko operaní, které spoívá ve ztrát vlivem nedostatki selhání vnitních proces nebo lidského faktoru anebo vlivem vnjších událostí - toto riziko je omezováno udržováním odpovídajícího ídícího a kontrolního systému Investiní spolenosti. STRANA 16

17 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Fond nevyvinul bhem rozhodného období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 3.6 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ A PRACOVNPRÁVNÍCH VZTAZÍCH Fond nevyvinul bhem rozhodného období žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostedí a pracovn právních vztah. 3.7 INFORMACE O TOM, ZDA ÚETNÍ JEDNOTKA MÁ ORGANIZANÍ SLOŽKU PODNIKU V ZAHRANIÍ Fond nemá organizaní složku podniku v zahraniní. STRANA 17

18 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ÚDAJE A SKUTENOSTI ZPRÁVA O PROPOJENÝCH OSOBÁCH (PODLE 66A ODST. 9 ZÁKONA. 513/1991 SB, OBCHODNÍ ZÁKONÍK) 4.1 OVLÁDANÁ OSOBA Spolenost: DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. se sídlem na adrese: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS: I: zastoupená: Ing. Vít Kutnar, pedseda pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka Ovládaná osoba je Fond, který se zabývá kolektivním investováním. 4.2 OVLÁDAJÍCÍ OSOBA Spolenost: DEK a.s. se sídlem na adrese: Praha 10, Tiskaská 10/257, PS: I: zastoupená: Ing. Vít Kutnar, pedseda pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka STRANA 18

19 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI OSTATNÍ PROPOJENÉ OSOBY Obchodní firma Sídlo I Datum vzniku Hlavní pedmt innosti DEKTRADE a.s. DEKWOOD s.r.o. DEKSTONE s.r.o. Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Výroba, obchod a služby neuvedené v pílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba, obchod a služby neuvedené v pílohách 1 až 3 živnostenského zákona Zpracování kamene DEKPROJEKT s.r.o. Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Projektová innost ve výstavb Moje-stavebniny.cz s.r.o. Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Výroba, obchod a služby neuvedené v pílohách 1 až 3 živnostenského zákona G SERVIS CZ, s.r.o. Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Projektová innost ve výstavb DEKTRADE SR s.r.o. DEKMETAL s.r.o. ENERGO HELVÍKOVICE a.s. WEBSTER INVEST, uzavený investiní fond, a.s. Bratislava, Chemická 1, PS Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Praha 10, Tiskaská 10/257, PS Koup zboží za úelem jeho prodeje konenému spotebiteli (maloobchod) a jiným provozovatelm živnosti (velkoobchod), zprostedkovatelská innost Kovoobrábství, výroba stavebních hmot a stavebních výrobk Pronájem nemovitostí, byt a nebytových prostor Kolektivní investování Všechny výše uvedené propojené osoby jsou dceinými spolenostmi spolenosti DEK a.s. STRANA 19

20 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Spolenost Typ smlouvy Pedmt plnní Spolenosti skupiny DEK Rámcová smlouva o vzájemném prodeji výrobk a zboží Prodej výrobk a zboží Spolenosti skupiny DEK Rámcová smlouva o vzájemném poskytování služeb Poskytování a konzultaních služeb finanních Spolenosti skupiny DEK Rámcová smlouva o poskytování pjek Vzájemné poskytování penžních prostedk Vzájemné výnosy se spíznnými subjekty: Spolenost tis. K Prodej výrobk a zboží Poskytnuté služby Finanní výnosy Celkem DEKTRADE a.s Celkem Vzájemné nákupy se spíznnými subjekty: Spolenost tis. K Nákup výrobk, zboží Nákup dlouhodobého majetku Pijaté služby Vyplacené dividendy Finanní náklady Celkem DEKTRADE a.s Celkem STRANA 20

21

22 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. PÍLOHY 5 PÍLOHY ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA ÚETNÍ ZÁVRKA STRANA 22

23 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 2012 ZPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2012 STRANA 23

24

25 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 2012 ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, elákovice ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVENÍ ÚETNÍ ZÁVRKY ZA ROK 2012 Název spolenosti: DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. Sídlo spolenosti: Praha 10, Tiskaská 257/10, PS I: Provedli jsme audit piložené úetní závrky spolenosti DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s., která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty k , pehledu o zmnách vlastního kapitálu k a pílohy této úetní závrky, která obsahuje popis použitých podstatných úetních metod a další vysvtlující informace. Údaje o spolenosti jsou uvedeny v bod 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE pílohy této úetní závrky. Odpovdnost statutárního orgánu úetní jednotky za úetní závrku Statutární orgán spolenosti je odpovdný za sestavení úetní závrky, která podává vrný a poctivý obraz v souladu s eskými úetními pedpisy, a za takový vnitní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení úetní závrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti zpsobené podvodem nebo chybou. Odpovdnost auditora Naší odpovdností je vyjádit na základ našeho auditu výrok k této úetní závrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaními doložkami Komory auditoreské republiky. V souladu s tmito pedpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pimenou jistotu, že úetní závrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postup k získání dkazních informací o ástkách a údajích zveejnných v úetní závrce. Výbr postup závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údaj uvedených v úetní závrce zpsobené podvodem nebo chybou. Pi vyhodnocování tchto rizik auditor posoudí vnitní kontrolní systém relevantní pro sestavení úetní závrky podávající vrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádit se k úinnosti vnitního kontrolního systému úetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých úetních metod, pimenosti úetních odhad provedených vedením i posouzení celkové prezentace úetní závrky. Jsme pesvdeni, že dkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatený a vhodný základ pro vyjádení našeho výroku. STRANA 25

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. ŠKODA PRAHA a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 ŠKODA PRAHA a.s. Výroèní zpráva za rok 2004 Výroèní zpráva za rok 2004 OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY - Základní údaje o akciové spoleènosti I. Textová èást Výroèní zprávy obsahuje následující

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více