VOLTE STRANU Č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MY JEN NESLIBUJEME, MY PLNÍME!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLTE STRANU Č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MY JEN NESLIBUJEME, MY PLNÍME!"

Transkript

1 Rtynský ˇ zpravodaj Říjen zdarma Úvodní slovo místostarosty Vážení spoluobčané, zdravím Vás prostřednictvím letošního prvního zpravodaje, který jsem se vzhledem k časové vytíženosti rozhodl vydat až takto před ukončením volebního období. Opět v jednotlivých článcích uvnitř zpravodaje budete seznámeni se vším, co Vás zajímá a o čem se nejen aktuálně diskutuje. Jakožto stávající člen zastupitelstva a zároveň kandidát za stranu č. 2 Sdružení nezávislých kandidátů pro další volební období bych v krátkosti shrnul, co se nám za 4 roky podařilo uskutečnit. Před třemi roky jsme zrušili poplatek za komunální odpad a rozšířili služby v oblasti nakládání s odpady, čímž jsme jistě ušetřili finance nejedné domácnosti.zachovali jsme provoz poštovních služeb kamenné pobočky České pošty s.p., kterou její vedení v roce 2012 u nás zrušilo a vzali jsme provoz služeb pod úřad. Dotáhli jsme změnu č. 1 územního plánu, po dlouhých 7 letech se povedly uzavřít pozemkové úpravy v k. ú. Rtyně nad Bílinou, v k. ú. Malhostice a k. ú. Velvěty nadále probíhají. Z dotací jsme nechali vybudovat nové chodníky na hřbitově a opravit márnici. Další čerpání dotace bylo na rozšíření fotbalových kabin pro sportovce. Za uplynulé volební období jsme investovali do oprav komunikací v jednotlivých částech obcí, do inovace veřejného osvětlení, do herních prvků pro mateřskou školu, do místní části Vrahožily, do úprav veřejných prostranství. V kulturní oblasti již několik let podporujeme dvě velké akc e- letní slavnosti a zimní rozsvícení vánočního stromu, jejichž návštěvnost je vždy více než uspokojivá a je hnacím motorem je pořádat i dál. Kromě těchto akcí si velkou oblibu našla sobotní setkání na různá zajímavá témata, čímž jsme využili i prostory obecní knihovny. Poslední setkání na téma Interiérový design se konalo v sobotu Velké poděkování patří právě paní Andree Melenové, která se na přípravě a organizaci všech seminářích podílela, zároveň jí patří velké poděkování za návrhy veškerých plakátů na obecní akce, za vzhled zpravodaje apod. Podpořili jsme provoz mateřské školy a celkově školství, opravy kulturních památek, kulturní a sportovní činnosti, místní i okolní sdružení. V letošním roce jsme dokončili plynofikaci v chybějící části Velvěty. Nezapomínáme na bývalé občany, žijící v domovech důchodců, na narozené děti ani na jubilanty. V loňském roce jsme podpořili povodněmi postiženou obec Hřensko, spolupracujeme se psím útulkem v Žimu. V oblasti obecního majetku jsme provedli vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III.tříd s Ústeckým krajem. Po letech se podařilo vrátit zpět do majetku obce místní hospodu, kterou jsme z vnějšku nechali opravit. Bohužel zatím využití místní hospody a využití sálu ze strany obce není takové, jak bylo původně zamýšleno. Přesto na sjednání nápravy pracujeme. Co se týče činnosti radnice, v roce 2011 jsme služby Czechpointu s požehnáním Ministerstva vnitra rozšířili o možnost ověřování listin a podpisů, což využívá stále více občanů i firem. Bohužel naopak jako přítěž úřadu bylo od nutné zřízení komise k projednávání přestupků, kde se řeší opravdu velké zbytečnosti. A jen se papíruje. Za důležité je jistě připomenutí velkých zásluh na vzhledu vesnic našich dvou stálých pracovnic Margity Hrdličkové a Jany Dubové, které se celoročně starají o sekání trávy, odstraňování náletovek, úklid odpadků, zimní údržbu apod. Za nimi je opravdu práce vidět, což vede ke zlepšení vzhledu jednotlivých obcí. Na závěr úvodního slova bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se přímo či nepřímo podíleli na jakékoli spolupráci při chodu obce a úřadu, jejich spolupráce si velice vážím a věřím, že tomu bude i nadále. Jako zastupitelé jsme se snažili využít veškeré svěřené prostředky obce podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v případě našeho vítězství budeme v tomto směru nadále pokračovat a podporovat vše, co je potřebné pro dobré žití. VOLTE STRANU Č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MY JEN NESLIBUJEME, MY PLNÍME! Zajímavé internetové odkazy: Mateřská škola Rtyně nad Bílinou Fotbalový klub Rtyně Fotbalový klub Rtyně junior LitCom o.s. Jezdecký klub AL-AMAL o.s. Rtyně n/b Trampská osada Náhoda Teplice Velvěty Důležité informace, termíny, pozvánky, obecně závazné vyhlášky, formuláře, atd. vše najdete také na

2 Naše děti narozené v listopadu 2013 do září 2014 paní Boženě Novákové a panu Františkovi Vernerovi se narodila dcera ELIŠKA NOVÁKOVÁ (Sezemice 39) Zprávičky z MŠ manželům Kristíně a Vítovi Kalfařovým se narodil syn VILÉM KALFAŘ (Rtyně n/b 125) paní Aleně Zavadilové a panu Tomášovi Břicháčkovi se narodil syn MAREK BŘICHÁČEK (Velvěty 74) paní Michaele Vernerové a panu Lukášovi Urbanovi se narodil syn LUKÁŠ URBAN (Sezemice 39) manželům Marii a Břetislavovi Růžičkovým se narodil syn MARTIN RŮŽIČKA (Rtyně n/b 141) paní Kláře Vostárkové a panu Jiřímu Řezníčkovi se narodil syn JIŘÍ ŘEZNÍČEK (Kozlíky 44) paní Alexandře Steinerové a panu Lubomíru Tichému se narodila dcera SÁRA STEINEROVÁ (Malhostice 37) paní Alexandře Harjačyjové a panu Pavlovi Jaššo se narodil syn PAVEL JAŠŠO (Rtyně n/b 9) manželům Věře a Markovi Valachovým se narodila dcera KLÁRA VALACHOVÁ (Kozlíky 32) manželům Simoně a Ľudovítovi Cibulkovým se narodila dcera ELLA CIBULKOVÁ (Rtyně n/b 25) Přejeme rodičům, aby si užívali své ratolesti, prožívali dny v pohodě, trpělivosti a radosti. Přejeme rovněž mnoho životních sil, splněná přání a tu nejhezčí odměnu za rodičovské úsilí - - LÁSKU VAŠEHO DÍTĚTE, JEHO ÚCTU A VDĚČNOST. Prázdniny jsou za námi a třídy mateřských škol jsou plné dětí. I v naší mateřské škole bylo přijato 11 nových dětí a kapacita třídy byla naplněna. Některé děti se těšily na své kamarády, jiné přišly do školky poprvé, trochu se bojí, mají strach z neznáma. Toto období je náročné pro všechny zúčastněné a po dlouholeté zkušenosti víme, že k pohodě malých dětí přispívá: uspokojení základních životních potřeb /teplo, jídlo, bezpečí/, podpora jeho samostatnosti, ocenění každé snahy, pochvala za maličkosti, komunikace s rodiči. Věříme, že se nám adaptační proces podaří zvládnout ke spokojenosti všech. Učitelky MŠ Rtyně n.b. PODĚKOVÁNÍ Poděkování učitelkám mateřské školy za péči o děti, za jejich přístup k dětem i rodičům, za ochotu, vstřícnost a podílení se na výchově a vzdělání. Moc si toho vážíme. Rodina Jaššova Rtyně/Vrahožily Naši jubilanti DUBEN ZÁŘÍ 2014 (občané ve věku 70, 75, 80 let a poté každý rok vyšší věk) Saidlová Marie Jaššo Karel Hanák Oldřich Kučera Ladislav Neliba Miloslav Šimlová Věra Očko Štefan Ftorková Mariana Korfová Anděla Ftorek Koloman Bartůněk Jindřich Kocourková Věra Wainer Miloslav Tajfl Jaroslav Malý Oldřich Rtyně 113 Rtyně 119 Rtyně 57 Velvěty 68 Rtyně 105 Velvěty 60 Rtyně 8 Kozlíky 42 Sezemice 24 Kozlíky 42 Rtyně 45 Rtyně 136 Sezemice 9 Rtyně 53 Velvěty Všem oslavencům přejeme k jejich významným jubileím do dalších let pevné zdraví, hodně osobní pohody, lásky a všeho dobrého. MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA PRO ROK 2014 Sazba platná pro rok ,-Kč/ 1 pes Za každého dalšího psa 200,-Kč Splatnost jako každý rok je nejpozději do 31. března. Každou změnu/pořízení psa, utracení apod. je držitel povinen nahlásit na Obecní úřad). Poplatek je povinen uhradit držitel psa staršího 3 měsíců. Při úhradě poplatku obdrží každá držitel ZNÁMKU pro svého psa s označením roku Poplatek za psa se hradí na pobočce Partnera České pošty. OPĚTOVNÉ UPOZORNĚNÍ PRO NĚKTERÉ NEZODPOVĚDNÉ CHOVATELE PSŮ Každý majitel a chovatel zvířete je povinen zabezpečit své nemovitosti /budovy, pozemky/tak, aby bylo účinně bráněno chovaným psům tyto nemovitosti opustit!!! Někteří držitelé psů bohužel toto nedodržují, a proto nám na ně narůstají opakované stížnosti. Domluva s těmito nezodpovědnými lidmi je většinou ale nulová. Páky na ně bohužel rovněž téměř nulové, protože neřeší konkrétní situaci. Volně pobíhající psy na veřejných prostorech jako jsou komunikace řeší Policie ČR.

3 OPLOCENÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ VE RTYNI NAD BÍLINOU Velice diskutovaným tématem mezi občany je v současnosti oplocení fotbalového hřiště ve Rtyni nad Bílinou. Proto zde uvádím pro osvětlení následující podstatné informace: Fotbalové hřiště patří rozhodně mezi nejhezčí a rovněž mezi nejudržovanější volná prostranství v okolí. Je to majetek, který je obecní a obci zůstane. Tím, že se oplotilo, to neznamená, že se uzavřelo veřejnosti. Pouze bylo naším záměrem nejen pro současnost, ale i pro budoucí generace zachovat jej v co nejlepším pořádku. Hřiště nebude sloužit soukromým účelům, během dne bude normálně přístupné, pouze se na noc bude uzamykat a v ranních hodinách odemykat. Oplocení je jakousi zábranou proti vandalismu, který nejen v areálu narůstá. Ano někteří si řeknou, že jsou to zbytečně vyhozené peníze, ale takto by se uvažovat nemělo. Když navštívíte jiná města či vesnice, ve většině případě jsou podobné areály uzavřené a nikdo to neřeší. Hřiště ve Rtyni dle dochovaných fotek bylo kdysi oplocené, a kdyby tomu bylo dosud, nikdo by se nad tím nepozastavoval. Osobně si myslím, že ve večerních a nočních hodinách tam nemá nikdo co dělat. Obdobně je oplocené a uzamykatelné multifunkční hřiště naproti hospodě, pečlivě udržované již 8 let správcem panem Antonínem Olejníkem. Jak jsem zmiňoval v minulém zpravodaji, vznikne hned vedle fotbalového areálu další zázemí směrem na Malhostice, které nebude oplocené a které bude možné využívat všemi návštěvníky. V současnosti je zde hojně využívaná cyklistická stezka, stezka pro inline bruslaře. Na novém prostoru se plánují vybudovat herní prvky, část na fotbálek, zázemí pro maminky s dětmi, koutek s ohništěm apod. Za připomenutí jistě stojí, že před třemi roky v říjnu 2011 dva naši občané Jiří Štětina ml. a Lukáš Jůza dobrovolně založili fotbalový klub junior ve Rtyni nad Bílinou, který se těší dodnes veliké oblibě. V současnosti jej navštěvuje 22 dětí ve věku 4-9 let. Přejeme chlapům pevné nervy a síly, aby vydrželi při své činnosti, jejíž odměnou jsou spokojené, natěšené děti a jejich rodiče, případně pak častější výhry v jednotlivých fotbalových utkáních. VODOHOSPODÁŘSKÉ OPATŘENÍ VE RTYNI NAD BÍLINOU (výstavba malé vodní nádrže mezi obcí Ryně nad Bílinou a Velvěty) V rámci schválených komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Rtyně nad Bílinou, které probíhaly v obci od roku 2006 do 2013 byl jejich součástí i návrh výstavby malé vodní nádrže a 3 nových cest v úseku mokřad mezi obcí Rtyně nad Bílinou a Velvěty. Vzhledem k tomu, že se od října letošního roku začne již s realizací samotné stavby, chtěl bych alespoň v krátkosti opět uvést některé informace na pravou míru. Účelem stavby je vybudování malé vodní nádrže v lokalitě silně podmáčeného území vymezeného železniční tratí Trmice Bílina a silnicí III/ Součástí stavby jsou také tři polní cesty, které jsou navržené v těsné blízkosti malé vodní nádrže a podél řeky Bíliny. Veškeré stavební objekty jsou navrženy na pozemcích obce Rtyně nad Bílinou, která pozemky získala právě v rámci pozemkových úprav v k.ú. Rtyně nad Bílinou. Pouze rekonstrukcí odvodňovacího potrubí a věstního objektu bude dotčen pozemek ve správě Povodí Ohře s.p. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Zhotovitel stavby je povinen během realizace zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s NV č.148/2006 tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato stavba negativní vliv na životní prostředí, bude zlepšena ekologická funkce prostředí. Hladina vody v nádrži bude korespondovat s hladinou podzemní vody v okolí. Stávající podmáčené území bude nahrazenou vodní plochou s vymezenou litorální zónou. Dokončená stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Hráz malé vodní nádrže a bezpečnostní přeliv jsou navrženy na průtok Q100. Nádrž bude plněna z atmosférických srážek, podzemní vodou a při povodňových stavech. Nádrž bude plnit funkci krajinotvorného prvku. Investorem celé stavby je Státní pozemkový úřad, který případným zájemcům poskytne bližší informace okolo stavby. Stavba nádrže patří k největším tohoto rozsahu v republice, sama Obec by její realizaci nikdy nemohla financovat, proto je to právě v rámci uvedených pozemkových úprav a hlavně pod záštitou a odpovědností SPÚ - od vyběhání dotací na stavbu, přes výběrové řízení, dozor a samotnou realizaci stavby apod. Po kompletním ukončení stavby bude vodní nádrž i cesty převedeny bezplatně do majetku obce Rtyně nad Bílinou. Tzn. obecní rozpočet tato stavba ničím nezatíží. V okolí stavby budou vyznačeny informační tabule o co se jedná, z čeho je projekt investován apod. Výběrové řízení vyhrála firma Metrostav. Vzhledem k tomu, že se bude odvážet obrovské množství zeminy mimo lokalitu bude v období výstavby zvýšen provoz nákladních aut v obci Rtyně nad Bílinou směrem na Ústí nad Labem. Proto žádáme občany o zvýšenou opatrnost v tomto úseku. Dle sdělení SPÚ by dostavba nádrže měla být hotova do pololetí roku Na webových stránkách obce pod složkou Vodohospodářské opatření naleznete další informace k lokalitě biologické posouzení apod.

4 Autobusová doprava oblastí Teplicko a Příměstská doprava Teplice od 1. ledna 2015 Z odkazu na stránkách Ústeckého kraje vybíráme nejdůležitější informace, které se budou týkat občanů a dětí, kteří využívají autobusovou dopravu: Platná linka od pro naše obce bude č. 481! Proč dochází ke změnám? Oblast Teplicka, zejména obce a města v těsné blízkosti Teplic jsou dosud úzce provázána se systémem linek MHD Teplice. Tento systém však má dva objednavatele, Na linkách jedoucích mimo město Teplice je doprava objednávána Ústeckým krajem, nebo společně Ústeckým krajem a Statutárním městem Teplice, které se podílí na úsecích uvnitř města. (tyto linky jsou označeny stovkovou číselnou řadou). Trolejbusovou dopravu si objednává samo město. S ohledem na rozsáhlost příměstské dopravy a postupný vývoj legislativy během platnosti stávající smlouvy na zajištění autobusové dopravy na Teplicku, která končí , již není možné tento systém organizace dopravy zachovávat i v následujících letech. Dochází proto k reorganizaci linkového vedení i formy objednávky služby, a městská doprava Teplice se odděluje od linkové dopravy, která jezdí za hranice města. Kdo bude v oblastech Teplicko a Příměstská doprava Teplice zajišťovat od roku 2015 autobusovou dopravu? Výběrové řízení vyhrála společnost ARRIVA Teplice s.r.o., která obhájila svou pozici z let , a bude zde zajišťovat provoz do roku Proč se také mění současné linky a jízdní řády? Součástí výběru nového dopravce bylo nejen již zmíněné nutné rozdělení MHD a příměstské dopravy, ale i vyhodnocení stávajícího provozu. Změny reagují na vývoj poptávky po přepravě, která se postupem času mění, a zároveň vytvářejí na dalších 10 let stabilitu v linkové dopravě. Linky řady zanikají a vznikají nové linky , které nahrazují současné spojení okolních obcí a měst s Teplicemi. Spojení mohou nahradit částečně i linky z jiných oblastí. Nové linkové vedení nenahrazuje vnitřní dopravní obslužnost Teplic. Plnohodnotnou obsluhu města Teplice plní městská doprava, která bude zajištěna trolejbusovými a autobusovými linkami, pohybujícími se uvnitř území města. Městská doprava není objednávána Ústeckým krajem, ale Statutárním městem Teplice a o jejím rozsahu budou cestující informováni na základě rozhodnutí orgánů města (předběžný odhad na podzim tohoto roku). Okolí Teplic je silně osídlené a proto bylo rozděleno na dvě oblasti: Příměstská doprava Teplice, která je obsluhována kapacitními linkami a zahrnuje města a obce se silnou vazbou na Teplice. Teplicko, což jsou menší obce vzdálenější od Teplic, ale je zde také vazba na Teplice. Linky této oblasti navíc doplňují příměstskou dopravu. Cílem Dopravy Ústeckého kraje je zajistit spojení nejen do škol, zaměstnání, úřadů či k lékaři, ale také za kulturou a turistikou. Do Krušných hor, oblíbeného místa volnočasových aktivit, bude zajištěna v cyklistické sezóně přeprava jízdních kol ve větším rozsahu než dosud. Novinkou je zavedení nočních autobusových linek, spojujících Osek, Duchcov, Dubí a Krupku s Teplicemi. Bude zde možné využívat i jiné linky? Každá dopravní oblast je vlastně jen dílkem navzájem propojeného celku Dopravy Ústeckého kraje. Z každé oblasti se nějakou linkou přesahuje do sousední oblasti a více oblastí najednou spojují železniční linky. V případě rozsáhlého okresu Teplice s hustou sítí přepravních směrů je využívání jiných linek mnohdy nezbytné. Významným jsou zejména linky mezi Teplicemi a Bílinou, ale i linky od Ústí nad Labem. Zaniknou některé trasy zajišťované současnou příměstskou dopravou? Ano zaniknou, ale budou nahrazeny linkami jiných smluvních dopravců zahrnutých do systému Dopravy Ústeckého kraje. Jedná se zejména o: Obsluhu Kladrub, kam dnes zajíždí linka 128 budou zajišťovat zejména linky spojující Teplice s Bílinou. Linku 131 spojující nejkratší trasou Hrob, Dubí, Krupku a Chlumec nahradí linka jedoucí z Litvínova přes Osek, Hrob, Dubí a Krupku do Chlumce ve větším počtu spojů než dosud. Zároveň částečně nahradí spojení mezi Krupkou a Chlumcem. Linku 141 spojující Teplice a Dubí s Cínovcem nahradí linka 398 z Teplic do Altenbergu. Linka, která je v současnosti vnímána zejména jako mezinárodní spojení do Drážďan již dnes umožňuje vnitrostátní přepravu s tarifem odpovídajícím českým cenám. Je plánováno rozšíření provozu linky a její částečné zařazení do systému Dopravy Ústeckého kraje. Obsluhu některých zastávek a lokalit na území Teplic. Krajské linky sice bude možné i nadále využívat pro přepravu v územní působnosti městské dopravy, ale jejich hlavním úkolem je přeprava cestujících z okolních obcí a měst, ne nahrazování městské dopravy Teplice. Zůstanou zachovány vazby autobusových linek z Teplicka do Ústí nad Labem? Ano a navíc se i zlepší. Současnou linku 137 z Teplic do Ústí nad Labem nahradí linka 488, která navíc bude prodloužena až do Duchcova. Spojení z Krupky do Ústí nad Labem je zajištěné jednak přímou linkou z oblasti Ústecka přes Chabařovice a nově se vylepšují přestupní vazby v Chlumci mezi linkami od Krupky na linky do Ústí nad Labem přes Všebořice. Z Krupky do Ústí nad Labem tak budou pracovní dny ve špičce nabízeny v souhrnu 3 spoje za hodinu. Nově vznikají celotýdenní přestupní vazby v Modlanech mezi linkami Teplicka (linky 489 a 490) a Ústecka (linka 454). Jaké se bude platit jízdné? Od se mění také způsob odbavování cestujících. Přechází se na takzvaně zónově relační tarif, který cestujícím umožní v rámci Ústeckého kraje využívat výhod přestupního a časového tarifu. Pro cestujícího se zjednoduší odbavování (postačí znát z které obce do které pojede) a na jednu jízdenku bude možné jet například z Dubí do Ústí nad Labem i přesto, že bude přestupovat. Pravidelní cestující si na Teplicku jako dosud budou moci předplatit časové jízdné na pravidelné cesty do zaměstnání nebo do škol, které bude výhodnější oproti každodenní jednotlivé platbě u řidiče. Oproti současném stavu se však bude více cenových úrovní jízdného podle počtu a vzdálenosti projetých zón. Nosičem zónově relačního tarifu Dopravy Ústeckého kraje bude bezkontaktní čipová karta. Současné bezkontaktní karty užívané v odbavovacím zařízení MHD a příměstské dopravě Teplice jsou technicky zastaralé a nebude možné je použít pro nové krajské linky. V přechodném období do integrace všech smluvních dopravců budou možné i jiné formy jízdních dokladů. O novém tarifu budeme cestující podrobně informovat v rámci kampaně před zahájením provozu.

5 VOLÍME DO ZASTUPITELSTVA OBCE Je určitě potěšující, kolik občanů z našich řad má zájem hájit zájmy těch ostatních, řídit a společně se starat o naše obce. Na úřadě pracuji 15 let a za tu celkem dlouhou dobu mé působnosti už člověk zjistí a pozná charakter většiny lidí, se kterými přišel v určitých situacích a i běžném životě do styku. Proto mě u některých protikandidátů dost udivuje, že najednou mají zájem o změny, přitom za uplynulou dobu nepřispěli vůbec ničím k zájmu obce a svých sousedů. Ale je to o charakteru každého z nás. To, že se dávají dohromady lidi, kteří v minulých obdobích šli proti sobě nebo se ani neznají, už svědčí o svém. Úsměvné je i to, že někteří nezaměstnaní nebo důchodci mají ve svých kolonkách uvedeno povolání. Když jsem se na tuto věc ptal na pověřeném správním úřadě, bylo mi odpovězeno, že toto se neřeší.. takže kdybych u své kolonky napsal prezident České republiky, bylo by to nejspíš v pořádku. Ale to by mi asi nikdo z Vás neuvěřil :-) Chtěl bych něco uvést k působnosti v zastupitelstvu! Před 12 lety jsem vstoupil do toho našeho. Moje důvody byly takové, že jsem chtěl dělat ještě více pro lidi. Nejsem Ferda Mravenec práce všeho druhu, ale chtěl jsem být přínosem v tom, co mi jde a co je užitečné. Bohužel neumím všechno. Přiznám se bez mučení, že technické záležitosti a řešení věcí v terénu nejsou mou silnou stránkou a některým věcem nerozumím. Od toho tu jsou samozřejmě jiní, kterým věřím. Proto jsem svou práci soustředil na administrativu, která v tomto případě není zanedbatelná. Někdy je to opravdu k zbláznění a já si říkám: ať žije byrokracie a vím, že bude hůř. Když jsem zažil předchozí zastupitelstvo jako jen zaměstnanec úřadu, účastnil se jejich jednáních, divil jsem se, jak to že zvolení zástupci jedné kandidátky si nedokážou stát za svými názory, jak to že navržený kandidát na starostu a místostarostu nemá podporu svých lidí, i když jsou ve většině. Přeci šli do toho zastupitelstva se stejným záměrem. Proto právě při následných volbách v roce 2002 jsem to zkusil a působím již třetí volební období. Myslím si, že práce v zastupitelstvu by měla být týmovou prací a lidi ze stejného týmu by měli jako ve sportovních utkáních kopat za svůj tým. Tím nechci říct, že všichni bezmyšlenkovitě kývat na vše jako ovce. Co si dále myslím je, že na malých obcích by se nemělo hrát na velkou politiku, ani na to kdo z jaké je strany. Za uplynulé roky byly také hlučnější výměny názorů, byly věci, se kterými jsem souhlasil i nikoli, i zpětně kdybych mohl, hlasoval bych jinak apod. Ale nic už se nedá vrátit. Starosta a místostarosta toho mají samozřejmě na svých bedrech nejvíc, ostatní zastupitelé mají většinou svá zaměstnání a to co vykonávají v zastupitelstvu, dělají nadrámec svých povinností dobrovolně. Naše strana č. 2 Sdružení nezávislých kandidátů jsou lidi, které znám, vím co od nich můžu čekat, jsem rád že se dále rozhodli podpořit současné vedení obce. Nejdůležitějšími jste právě vy voliči! Vy rozhodujete, jak to vše bude dál. Za uplynulé roky poznání, nejsem přítelem velkých gest a slibů, protože my na malých obcích máme nejvíc svázané ruce s pravomocemi. Přesto se po nás chtějí výsledky jak z vyšších institucí, tak zejména od těch, pro které tu jsme - od našich spoluobčanů. Vy rozhodnete, zda jste byli s naší prací spokojeni, či nikoli. Stranou by měly jít určitě osobní pocity nebo nepravdivé domněnky typu ten si nahrabal apod. Papír snese všechno, mohl bych psát román, co by se dalo slíbit,ale tohle není náš styl. Prostě jednoduše, ať si každý shrne uplynulé roky, co se udělalo a od toho se rozhoduje. Někdo si řekne, už jsme zde dlouho, už by to chtělo změnu, ale když něco dobře funguje, tak proč to měnit. I my se stále učíme, stárneme, přizpůsobujeme se novým zkušenostem a situacím. Umět jednat s jinými úřady, lidmi umět naši obec zastupovat, na tohle všechno by se mělo přihlížet. Každoročně podléhá naše obec několika hloubkovým kontrolám různých státních institucí, jak je nakládáno s majetkem, jak s finančními prostředky apod. Poslední dílčí kontrola za rok 2014 proběhla Kontrolují se všechny doklady, které se týkají chodu obce a úřadu. Za uplynulé období byly všechny kontroly zjištěny bez chyb a v pořádku, což je vizitkou, že jsme se svěřeným majetkem a financemi dobře hospodařili. Rovněž o tom jak jsou občané spokojeni a co je případně trápilo svědčí i účast na veřejných zasedání zastupitelstva obce. Většina lidí, která přišla s nějakým problémem či prosbou byla vyřešena na radnici, případně se jeho záležitost projednala na zasedání. Z 39 veřejných zasedání za roky se občané dostavili jen na 7. Jednalo se vždy o konkrétní případy, které byly na místě vysvětleny či řešeny. Pro zajímavost se nejvíce osob dostavilo na květnové zasedání letošního roku, celkem 9, kdy je zajímaly informace okolo místní hospody. Ostatních 6 zasedání se účastnily 2-3 osoby a když jsem si vytáhl ze zápisů, co je zajímalo, tak se jednalo o byty, opravy komunikací, dopravní značení, bioodpady a příčné prahy na silnicích. Tímto článkem jsem chtěl vyjádřit svůj názor z vlastního působení a zkušeností, které jsou nejen pro mě důležité. Přeji Vám všem dobrou volbu svých kandidátů a věřím, že podpoříte kandidáty z volební strany č.2 Sdružení nezávislých kandidátů Jaroslava Lišku, Marka Bulu, Kristinu Diessnerovou, Radka Anderle, Marii Greplovou, Jiřího Štětinu, Jiřinu Kubíkovou, Petra Cvrčka a Milana Knotka. Marek Bula REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PLOCH A ZELENĚ 1. fáze začala v loňském roce a na jaře letošního roku byla ukončena. Jedná se o areál u bytového domu s malometrážními byty, kde se rovněž nachází obecní knihovna. 2. etapa revitalizace ploch probíhá v parku u Missivy, pod kostelem a následně se již nyní pracuje na obnově parčíku u bývalého památníku T. G. Masaryka. Poslední třetí navrhovaná etapa je točna autobusu až téměř k přechodu přes koleje. Tato etapa bude nejnáročnější na realizaci,neboť v sobě zahrnuje i dopravní řešení a umístěné inženýrské sítě. Konkrétní realizace ještě není přesně časově stanovena, přestože projekty jsou již zpracovány. OPRAVY KULTURNÍCH PAMÁTEK KAPLE MALHOSTICE A ZEĎ KOSTELA V letošním roce došlo konečně k realizaci oprav kaple v Malhosticích a zdi včetně výklenkových kaplí u kostela sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou. Pro připomenutí, obě stavby jsou kulturní památky, proto je lze opravovat pouze pod dozorem Národního památkového úřadu + odboru památkové péče Magistrátu města Teplice, tedy hlavně za jejich pevně daných podmínek. Na konci roku 2013 proběhla výběrová řízení na obě památky. Vyhrály firmy s nejlepší cenou i referencemi. V případě obvodové zdi nenastaly s firmou ani s pracemi žádné komplikace, bohužel toto se nedá říci o firmě pracující na kapli. Špatně spolupracují s památkáři, špatně komunikují s obcí. Přesto věřím, že se i přes mírné zádrhely podaří obě památky vyzdvihnout.

6 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE RTYNĚ NAD BÍLINOU se konají v pátek 10. října a v sobotu 11. října 2014 V první den voleb začíná hlasování ve 14,00 hodin a končí ve 22,00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8,00 hodin a končí ve 14,00 hodin. Pro volební období se volí 7 členů zastupitelstva obce /ze 27 kandidátů/. MÍSTO KONÁNÍ VOLEB: Obecní knihovna Rtyně nad Bílinou č.p.136 v přízemí hlavní budovy bytového domu se 27 malometrážními byty ZAREGISTROVANÉ KANDIDUJÍCÍ STRANY DLE LOSOVÁNÍ VOLTE STRANU Č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ DĚKUJEME ZA VAŠE HLASY.

7 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE Pro připomenutí informace, které se v našem zpravodaji neustále opakují: K vývozu domácího odpadu dávejte pouze plné nádoby! Třiďte odpady! Nadále platí celoroční bezplatné využití kontejnerů na velkoobjemový odpad na sběrném dvoře u budovy obecního úřadu, kde je nutná domluva předem, neboť dvůr se zavírá. Na jaře opět bude připraven bezplatný svoz nebezpečného odpadu. Svozový den je čtvrtek každý čtvrtek v zimním období, v letním období každý sudý čtvrtek 1 x 14 dní, kontejner a sudy na hřbitově jsou určeny pouze na HŘBITOVNÍ ODPAD! Vážení spoluobčané, věřím, že nadále budete plnit jednoduché podmínky a to je třídění a plné nádoby k vývozu. HARMONOGRAM SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZIMNÍHO OBDOBÍ 2014/2015 od do každý čtvrtek! Porovnání odpadů za jednotlivá čtvrtletí 2013 a I.Q II.Q CELKEM Plast 3,158 t 4,436 t 7,594 t Papír 1,480 t 2,020 t 3,5 t Sklo 0,465 t 0,827 t 1,292 t Směsný komunální odpad domácí 43,7864 t 36,9553 t 80,7417 t 2014 I.Q II.Q CELKEM Plast 3,806 t 4,292 t 8,098 t Papír 1,293 t 1,890 t t Sklo 0,583 t 0,738 t 1,321 t Směsný komunální odpad domácí 40,2926 t 31,0212 t 71,3138 t BIODPADY zkušební rok 2013 se osvědčil, v roce 2014 přibyli další zájemci V oblasti tříděného odpadu byla v roce 2013 rozšířena zkušebně služba vývozu biologicky rozložitelného odpadu. K 65 zájemcům /domácnostem/ na základě ankety v letošním roce přibylo na začátku svozového období dalších 13 zájemců a již nyní evidujeme další 3 pro rok Třídění biodpadů našlo mezi občany tedy své uplatnění. V roce 2013 občané vytřídili do bionádob 32,2206 tun biologicky rozložitelného odpadu. Za období duben červen 2014 se vytřídilo 17,4737 tun. Uživatele BIONÁDOB opět upozorňujeme, že nádoby po ukončení letošního svozového období = poslední svoz se koná si ponechávají do zahájení nového svozového období tj. duben Případné další zájemce touto cestou vyzýváme, aby se nahlásili na obecním úřadě. Nádoby jim poté budou vydány před zahájením svozového období Jedná se opět o bezplatnou službu pro občany. Podmínkou je nádobu na biologicky rozložitelný odpad /240 l/ ve svozovém období dávat každých 14 dní k vývozu. Novinkou letošního roku je od července 2014 možné bezplatné využití kontejneru na nepotřebný bytový textil, obuv, oděvy, hračky. Kontejner je umístěn naproti budově obecního úřadu. Vkládejte vše čisté a zabalené. Výtěžek je určen na podporu Nadace Sova Na závěr tohoto článku bych rád připomněl podstatnou informaci, se kterou počítá naše volební strana č. 2 Sdružení nezávislých kandidátů i do dalšího volebního období V případě vítězství v říjnových komunálních volbách zachováme veškeré služby v oblasti odpadů pro občany nadále bezplatné. Od byl v obci a spádových místních částech zrušen pro všechny občany poplatek za komunální odpad. Věřím, že většina domácností toto ocenila a nadále ocení, vzhledem i k výši max. možného výběru poplatku až 1 000,-Kč na osobu dle zákona. Jak jsem o tom psal v některém z minulých zpravodajů, jedná se z našeho stanoviska o spravedlivější promítnutí a využití daní ze státního rozpočtu pro všechny stejnoměrně. Jsem rád, že můžeme našim občanům v tomto směru ulehčit jejich životní situaci.

8 NÁZEV Poplatek za psy Silnice Mateřská škola Základní školy Činnosti knihovnické Kulturní památky Kultura Tělovýchovná činnost Využití vč dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov Komunální služby a úz. rozvoj Nebezpečný odpad Komunální odpad Separovaný odpad Péče o vzhled obce a veř. zeleň Domov důchodců Bystřany Raná péče Požární ochrana Krizová opatření Volby do Evropského parlamentu Zastupitelstvo obce Činnost místní správy Banka Pojištění majetku Převody vlastním účtům Vratka za volby do PSPČR 2013 Celkem výdaje pro rok 2014 ROZPOČET PRO ROK 2014 k VÝDAJE odchyt do útulku údržba, opravy provoz školné provoz kaple Malhostice, zeď a výklenkové kaple u kostela kaple Vrahožily slavnosti, Mikuláš, MDD, vánoční strom, jubilanti, nar. děti provoz MSH, dotace FK, oplocení přístřešky Malhostice, Vrahožily + dotace nezisk org. opravy, zálohy hospoda údržba, zálohy poplatky, daně, koupě pozemků likvidace odvoz, likvidace papír, sklo, plasty, bio údržba, pracovníci, rekultivace dotace DHZS Žalany, dotace poplatky KB + ČNB ČÁSTKA 1 000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 NÁZEV PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Dotace na volby do Evropského parlamentu Dotace na výkon státní správy Převody z rozpočtových účtů (KB + ČNB) Finanční dary na Rtyňské slavnosti Bytové hospodářství nájemné v obecních bytech Nebytové hospodářství hospoda Poplatek za hrobové místo Převod plynofikace na RWE - Velvěty Věcná břemena - pozemky Pronájmy pozemků Prodeje pozemků Úroky na bankovních účtech Odměna za recyklovaný odpad EKO-KOM CZ a.s. Užívání multifunkčního sportovního hřiště Odvod z loterií a podobných her Partner České pošty Přestupková agenda Sankční platby životního prostředí Celkem příjmy pro rok 2014 ČÁSTKA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Hospodaření obce za leden 2014 až září 2014 Příjmy: ,52 Kč plnění 83,45% Výdaje: ,94 Kč plnění 75,55% Stav na běžném účtu k ,75 Kč Stav na účtu ČNB k ,81 Kč

9 14. ROČNÍK RTYŇSKÝCH SLAVNOSTÍ sobota Tradiční oslava nastávajícího léta, času prázdnin a dovolených se opět vydařila. Počasí nás jako každý ročník trochu pozlobilo, ale nezměnilo to nic na tom, že přišel velký počet návštěvníků, i když nám v tomto termínu konkurují jiné akce v okolí anebo děti odjíždějí na tábory a rodiny na dovolené. Nepamatuji si z uplynulých let takový nával lidí už ve 13,00 hodin, kdy program začínal. Takže opět pro připomenutí několika větami o této podařené akci: Velké díky patří hlavně všem našim věrným i novým sponzorům, bez jejichž finanční podpory by slavnosti nebyly takového rozsahu. V letošním roce jsme od sponzorů získali krásných ,-Kč. Náklady se vyšplhaly na částku ,-Kč /atrakce, účinkující, pódium, ozvučení, technika, toalety, mediální a tisková propagace,elektro přípojky + spotřeba energií/. Pro návštěvníky byl v areálu fotbalového hřiště připraven opět zdarma pestrý program plný hudebních čísel např. Věra Martinová, Maxim Turbulenc, Blue Rocket, Krausberry, revivaly ZZ Top či Depešáci. Dále zde byli sportovní a zábavné atrakce pro děti i dospělé /koně, poníci, hasičská technika, vojenská historická vozidla, střelnice /,mimo areál hřiště pouťové atrakce, které se osvědčily již uplynulých ročnících. Lidé mohli opět přispět na psí útulek v Žimu, sledovat dovednosti šermířů, Jezdeckého klubu Rtyně nad Bílinou AL-AMAL, seznámit se s činností Českého svazu včelařů či za podpory našich myslivců si zastřílet ze vzduchovek o ceny. Vše po 22 hodině završil nádherný 8 minutový ohňostroj. Jako pořadatele mě těší, že nenastaly žádné problémy po technické stránce, ani se stánkaři, ani se neobjevily žádné výtržnosti a že se celý průběh nijak nepokazil. Popravdě si vždy oddychnu po ohňostroji :-) Každopádně slavnosti nás baví organizovat a je prima, že se na nich podílí stále více lidí, kterým touto cestou ještě jednou velice děkuji. Názor někoho, kdo je zapšklý a zalezlý celoročně doma, že akci děláme pro opilce je dost přízemní a dotyčný neví, o čem mluví. Hlavní část dne je věnována samozřejmě dětem. Večerní program už spíše dospělým. To, že se někdo opije, tomu se dá těžko zabránit. Jsem rád, že slavnosti můžeme pořádat, že se uchytily a těší se v širokém okolí velké oblibě. Lidé se přijdou pobavit, popovídat si s těmi, které dlouho neviděli a beru to, že alespoň takto se na chvilku všichni sjednotí.to samé i v případě rozsvícení vánočního stromu, jehož letošní již osmý ročník je plánován na neděli 23. listopadu 2014, opět ve spolupráci s rádiem Blaník. V případě vítězství naší strany č. 2 Sdružení nezávislých kandidátů budeme chtít v těchto akcích nadále pokračovat. Opět pro všechny generace. Předběžnou vizi už máme na příští rok, kdy bychom chtěli 15. jubilejním ročníkem slavností shrnout ty předchozí a vybrat to nejlepší. ZPRÁVY Z KOSTELA Téměř každý rok bilancuji, co se v našem regionu údolí řeky Bíliny povedlo a nepovedlo. Letos se výsledek naklonil ve prospěch kolonky "povedlo". Pan Tomáš Odvárka vymaloval svědomitě kapli svatého Antonína ve Vrahožilech. Výsledek předčil očekávání a kaple je ze 100 procent opravena, chlouba celé návsi. Zkrášlovaly se - po vzoru Vrahožil - i jiné návesní prostory. Ve Rtyni vznikl na bývalé návsi parčík, ohradní zeď bývalého hřbitova kolem kostela se v těchto dnech rekultivuje v celé své rozloze. Nejen chlebem živ je člověk, ale i krásou přírody a životního prostředí. Prostředí v našich obcích se zlepšuje, ačkoliv se někdy člověk diví, kolik černých skládek a nepořádku dokážou leckteří jedinci udělat. Za to nemůže vláda, "ti nahoře", ale někteří z nás. Kaple v Malhosticích také povstala téměř ze stavu ruinózního, byť cesta z popela byla a je klikatá a všem odpovědným osobám přidělala obnova hodně vrásek a tekoucích nervů. Není pochyb, že opravená kaple bude významným příspěvkem pro zkulturnění malhostického prostředí, které je na některých místech, zvláště v oblasti bývalého statku a tvrze, notně zjizvené. Problémy jsou nepříjemné, ale výsledek bude za to stát. Pro zájemce upozorňujeme, že kostel svatého Martina je otevřen každou druhou a čtvrtou neděli většinou od 10:00 do 12:15 hod. Bohoslužby jsou vždy druhou a čtvrtou neděli v měsíci od 11:30. Posvícení na sv. Martina letos připadá 9. listopadu. Aktuality z kostela a celé farnosti možno sledovat také na facebooku ve skupině RTYŇSKÝ KOSTEL. Pěkné podzimní dny přeje Martin Šístek, sakristián kostela PROVOZ PARTNERA ČESKÉ POŠTY RTYNĚ NAD BÍLINOU Opakovaně připomínáme, že doručování zásilek, důchodů, dopisů, balíků atd. nejde za námi, ale zůstává STÁLE v působnosti České pošty. V případě reklamací a stížností se tedy musíte obracet na pobočku Teplice 1! Dále je nutné, aby byla dodržována otevírací doba, neboť časovač přepážky je nastaven řídící poštou přesně, poté se uzavírá a nejdou již provádět poštovní transakce. Na otevírací dobu je napojeno rovněž časově nastavené motorizované přebírání poštovních zásilek na řídící poštu Teplice. Kromě poštovních služeb zajišťuje paní Rakušanová na pobočce Partnera České pošty výběr poplatků za psy, hrobová místa, nájemné apod. Důležitá připomenutí pro řádná doručení poštovních zásilek: - u všech institucí mít nahlášenu správnou poštovní adresu Rtyně nad Bílinou = PSČ Kozlíky, Velvěty, Vrahožily, Sezemice a Malhostice = PSČ TEPLICE. - Žádné ulice oficiálně neexistují (někteří mají stále uvedeno např. Ústecká ulice, Sezemická ulice apod.). - Mít u svého domu řádně označenou poštovní schránku, dům označen číslem popisným/evidenčním. VZORY DORUČOVACÍCH ADRES: PAN(Í) XY Rtyně nad Bílinou č.p. XX PAN(Í) YZ Kozlíky č.p. XX TEPLICE OTEVÍRACÍ DOBA PONDĚLÍ ÚTERÝ 9-14 STŘEDA ČTVRTEK 9-14 PÁTEK 9-12 Kontakt: paní Vladimíra Rakušanová

10 DOPRAVA SLUŽBY PRO OBČANY - KONTAKTY (dlouhodobá spolupráce) Pavel Hrdlička, Velvěty VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Jiří Jurčík, Žalany ODVOZ FEKÁLIÍ Stanislav Beránek, Krupka TOPENÍ, VODA, PLYN Josef Hliba, Rtyně n/b HASIČI ŽALANY , HLÁŠENÍ PÁLENÍ LISTÍ apod. SPRÁVCE MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ Rtyně n/b Hasiči Teplice Antonín Olejník ODVOZ POPELNIC Podnik technický služeb s.r.o., Lovosice POTRAVINY LANDA Tyto kontakty jsou zde záměrně uváděny, aby v případě potřeby např. nesvítí mi před domem lampa, chci pálit listí nebo mi nevyvezli popelnici atd. jste přímo kontaktovali příslušnou pověřenou osobu či firmu a ne obecní úřad. Jedná se stejně o přetlumočení daného problému a situace. Děkuji za pochopení! Jezdecký klub AL-AMAL, Rtyně nad Bílinou Jezdecká sezona má letos skoro odzvoněno. Tak mi dovolte malé shrnutí našich úspěchů, snažení a novinek. Vzhledem k velmi mírné zimě a časnému nástupu jara, mohl Legolas zahájit o měsíc dříve přípravu na závody. Nic nám tedy nebránilo účastnit se jezdeckého festivalu v Lysé nad Labem, který se konal Byli jsme osloveni předvést mladou disciplínu v České republice - Working Equitation (workink ekvitejšn). Tato disciplína upevňuje partnerství mezi koněm a jezdcem, tréninkem dosáhnete vysoký stupeň přiježděnosti a zručnosti. Na festivalu nás zařadili do sobotní večerní Fitmin show. Jelikož se program protáhl, přišli jsme na řadu až kolem 23. hodiny. Bylo to tedy pro nás všechny dost náročné. Pro koně Legolase to bylo první vystoupení v osvětlené hale a ještě večer. Měli jsme trochu obavy. Při vstupu do haly se Legolas choval jako profík. S jezdcem Břetislavem Růžičkou (Břeťou) jsou skvělá dvojka. Foto: Břetislav Růžička s Legolasem - Jezdecký festival, Lysá nad Labem Foto: Nikola Vosmiková s Legolasem, Rtyňské slavnosti 2014 Divákům se předvedly základní prvky drezurního testu, část ovladatelnosti a velmi oblíbená rychlostní zkouška, tzv. SPEED TEST. Video záznam z festivalu je ke zhlédnutí na našich webových stránkách. Legolas měl svou premiéru a zajel si s Břeťou svůj první parkur stupně L - 115cm. Ono se to nezdá, ale každá překážka vyšší jen o centimetr je znát. Dalším úspěchem byla kvalifikace v Seriálu SaS Cup 2014, který pořádal JS Hipodrom Most. Bezchybným finálovým parkurem postoupili do Superfinále, kde obsadili celkovou 4. příčku. V září se konaly závody disciplíny Working Equitation v Karlových Varech - Rosnicích. Ve střední střídě "S" se tato sehraná dvojka umístila na 1. místě a vezli si domů pěkný křišťálový pohár. Divákům děkujeme za podporu :-) Dodalo to závodu tu šmrncovní atmosféru. Když už jsme v tom děkování. Za celý jezdecký klub mohu poděkovat firmě D. S. K. spol. s r.o., která nám poskytla pro koníky podestýlku formou pilin. Velké díky také mamce od Nikči - Blance Zadákové, která je pokaždé připravená s čímkoliv pomoc, sehnat, opravit. Moc si toho vážíme a je fajn, že takhle podporuje dceru v jezdeckém sportu. Také díky příspěvku od obce Rtyně nad Bílinou, se můžeme prezentovat na závodech a akcích v klubovém oblečení :-) No a jaké největší novinky mohou být, než že se náš tým rozrostl o dva malé koňáky Ríšu 10 měsíců (od Jany a Vaška Zuberů) a našeho Martínka 5 měsíců. Pokud i Vaše děti, vnoučata, mají rády koníky, přijďte se k nám podívat (po telefonické domluvě). A za nějakou tu mrkvičku, jablíčko, Vám ratolest i svezeme. Autor: Marie Růžičková (vedoucí Jezdeckého klubu AL-AMAL) Občasník Rtyňský zpravodaj vydává Obec Rtyně n/bílinou pod vedením Marka Buly, tel Grafická úprava Mini Media Services, OBČASNÍK JE VYDÁVÁN ZDARMA. Náklad 330 výtisků. Evidováno pod registračním číslem: MK ČR E

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

DHK Baník Most letos v pětizápasové

DHK Baník Most letos v pětizápasové Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas ročník 7 číslo 12 červen 2014 www.tydeniky.cz Zveme vás na Aquadrom, Benedikt a Matyldu Aquadrom Most - po celé prázdniny otevřeny letní bazény s

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Duben 2005 č. 7 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Občanům bylo k dispozici kompletní vedení města Kompletní vedení města zavítalo 7. dubna do místeckého

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. B ř e z e n 2008 V y c h á z í č t v r t l e t n ě B ř e z e n 2008 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz Obsah Slovo starosty Obecní úřad Obecní úřad 3 Slovo starosty Strategický plán. Bezpečnost v obci. Čistota v obci

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Krásné léto za všechny dìti pøejí Barborka a Milan Barborka Zvarová 6 let MŠ Jince Milan Malík 12 let ZŠ Jince 2 spoleèenská kronika èervenec

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více