7 8/ 2008 FOSECO SLOUŽÍME SLÉVÁRNÁM. Řešení na míru s použitím prvotřídních produktů. INOCULIN MSI NODULANT COVERAL FDU MTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 8/ 2008 FOSECO SLOUŽÍME SLÉVÁRNÁM. Řešení na míru s použitím prvotřídních produktů. INOCULIN MSI NODULANT COVERAL FDU MTS 1500. www.foseco."

Transkript

1 7 8/ 2008 Navštivte naše nové internetové stránky: NÁTĚRY VTOKOVÉ SOUSTAVY FILTRACE ÚPRAVY TAVENIN VYZDÍVKY PÁNVÍ POJIVA FOSECO SLOUŽÍME SLÉVÁRNÁM Řešení na míru s použitím prvotřídních produktů. INOCULIN MSI NODULANT COVERAL FDU MTS 1500 Kontaktujte Foseco Česká pro více informací o úpravě slitin železných i neželezných kovů. Kancelář: Tel.: Fax: Obchodní zástupci: Ing. Petr Filip Tel.: Pavel Heřmánek Tel.: Ing. Tomáš Štěpán Tel.:

2 Časopis Slévárenství získal osvědčení o zápisu ochranné známky. Časopis a všechny v něm obsažené příspěvky a obrázky jsou chráněny autorským právem. S výjimkou případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. To platí především pro rozmnožování, překlady, kopírování na mikrofilm, ukládání a zpracování v počítačových systémech. Korektury českého jazyka se řídí platnými pravidly českého pravopisu. Výjimku tvoří názvy společností, které jsou na žádost jejich zástupců upravovány v souladu se zněním zápisu u příslušného registračního orgánu. Vydavatel není dle zákona č. 46/2000 Sb. 5 zodpovědný za obsah reklam. Firemní materiály nejsou lektorovány. Texty reklam nejsou bez vyžádání zadavatele korigovány. ISSN Číslo povolení Ministerstva kultury ČR registrační značka MK ČR E 4361 Redakce: Brno, Technická 2896/2 tel.: , , fax: Vydává Svaz sléváren České republiky IČ Rozšiřuje Svaz sléváren ČR. Informace o předplatném podá a objednávky přijímá redakce. Objednávky do zahraničí vyřizuje redakce. Předplatitelé ze Slovenska si mohou časopis objednat na adrese: SUWECO, spol. s r. o., Zátišie 10, Bratislava, tel.: , fax: Členové Združenia zlievarní a kováční Slovenska na adrese: Združenie zlievarní a kováční Slovenska, Robotnícka 14, Martin, tel. + fax: , Vychází 6krát ročně. Číslo 7 8 vyšlo Cena čísla Kč 60,. Roční předplatné Kč 360, (fyzické osoby) + DPH + poštovné + balné. Cena čísla Kč 100,. Roční předplatné Kč 600, (podniky) + DPH + poštovné + balné. Tisk Reprocentrum, a. s., Bezručova 29, Blansko, telefon: Do sazby , do tisku Náklad 700 ks. Inzerci vyřizuje redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. vedoucí redaktorka Mgr. Helena Šebestová redaktorka Mgr. Milada Haasová obsah č a s o p i s p r o s l é v á r e n s k ý p r ů m y s l F o u n d r y I n d u s t r y J o u r n a l ročník LVI číslo 7 8 t e m a t i c k é z a m ě ř e n í / s l i t i n y n e ž e l e z n ý c h k o v ů s p e c i a l t o p i c / n o n - f e r r o u s m e t a l a l l o y s o d b o r n ý g a r a n t / I n g. I v o L á n a, P h. D. ÚVODNÍ SLOVO 331 L á n a, I. Udržitelnost slévárenství neželezných kovů v ČR SLITINY NEŽELEZNÝCH KOVŮ 334 L i c h ý, P. Š v a n d o v á, L. Vliv filtrace taveniny na mechanické vlastnosti odlitků ze slitin hliníku Influence of melt filtration on mechanical properties of aluminium alloys castings 337 B r ů n a, M. K a n t o r í k, R. B o l i b r u c h o v á, D. Komplexné metalografické hodnotenie hliníkovej zliatiny po filtrácii Complex metallographic evaluation of an aluminium alloy after filtration 340 S z á r a z, A. P a s t i r č á k, R. S l á d e k, A. Vplyv elektrického prúdu na mechanické vlastnosti hliníkových zliatin The effect of electric current on mechanical properties of aluminium alloys 343 Š e r á k, J. a k o l. Možnosti snížení obsahu železa ve slitinách AlSiCuMgFe Possibilities of iron content reduction in AlSiCuMgFe alloys 346 V o j t ě c h, D. a k o l. Možnosti zlepšení odolnosti odlitků ze slitin Al-Si proti otěru bezproudovým pokovením Improvement of wear resistance of Al-Si castings by electroless coating 349 M i c h n a, Š. V o j t ě c h, D. M a j r i c h, P. Metalurgická jakost hliníkové taveniny při nízkotlakém lití automobilových disků Metallurgical quality of aluminium melt during low-pressure casting of automobile discs Z PRAXE 354 K v a p i l, D. R y l i c h o v á, V. Vytvrzování hliníkové slitiny AlSi9Cu3 (Fe) Hardening of aluminium alloy AlSi9Cu3 (Fe) 357 H o r k ý, K. V r t í l e k, J. Eliminace staženin pomocí přípravku Probat Fluss MIKRO 100 Elimination of shrinkage cavities with the aid of Probat Fluss MIKRO 100 preparation redakční rada prof. Ing. Lubomír Bechný, CSc. Ing. Ján Cibuľa prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Ing. Štefan Eperješi, CSc. Ing. Jiří Fošum Ing. Josef Hlavinka doc. Ing. Milan Horáček, CSc. Ing. Jaroslav Chrást, CSc. prof. Ing. Petr Jelínek, CSc., dr. h. c. Richard Jírek Ing. Radovan Koplík, CSc. Ing. Václav Krňávek doc. Ing. Antonín Mores, CSc. prof. Ing. Iva Nová, CSc. Ing. Ivan Pavlík, CSc. doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. prof. Ing. Karel Rusín, DrSc. prof. Ing. Augustin Sládek, Ph.D. Ing. Vladimír Stavěníček, předseda prof. Ing. Karel Stránský, DrSc. Ing. František Střítecký Ing. Jiří Ševčík Ing. Jan Šlajs Ing. Josef Valenta, Ph.D. Ing. Ivo Žižka Tavírna slitin hliníku Kokilový odlitek držák izolátoru ze slitiny AlSi10Mg

3 příští číslo bude věnováno přesnému lití v á ç â á k á Í W c å Ô Â ß Ú Ô ¾z á Ü Ú â é W ½âæØÙ»ßÔéÜáÞÔ ÆéÔíèæßbéWåØá "ØæÞbåØãèÕßÜÞì ÇØ ÖÛáÜ ÖÞW «µ å á â çø ß çø ß «çø ß ÙÔ ë æéôí³æéôíæßøéôåøá Öí ê ê ê æ éô í æ ß Ø éô åø á Ö í ÆÉ&ÇÂÉ% Æ %É Å Áƾ% ÁÌ µåáâ ā `ØåéáÔ êêê êçù Öí ÉØÆéÔíèæßbéWåØá"Å æøæçwßøácöâ cýø ÀåÞ ÁæêÜÝ ãøíàåâø é Þâáá Ø ÜçØßÆÆ"Å ÁÔçcÖÛçâæçåWáÞWÖÛæØãåÔéÜ Øßác âék WçØÜáÙâåàÔÖØíØ ÜéâçÔæéÔíè âéâßçø áwà ÔÕìÖÛâàæØæéWàÜãâ cßüßüôßøæãâu âáøý ßØ ÜçcÝ kâþôà ÜÞìèãßìáèßbÛââÕ âõk ÛæÚ ÀåÞ ÄàãØå æé[düâ ºÊÚ ÞâèæÞÔ Ãâ íüàákíôæø WákæØãåâçâÕè Ø ÞâáÔçéåÔÞâèæÞbàÆÔßÖÕèåÞèÔéåÖÛâßáb íôæø WákãåâÕcÛáØ ā«`øåéáô éø Ék áü "ØæÞW åøãèõßüþô Õè Ø k Üç ¹ éåâöø ã Ø æ Ø Ô â å Ú Ô á Ü í Ô ` á k Û â é Õ â å è Ê Ç¹ ÆéÔíæßbéWåØá"ØæÞbåØãèÕßÜÞ ì ÝØã Ü åè Øá à`ßøáøà ¹ âààüç çøøâù ææâöüôçüâáæ âù èåâãøôá¹ âèá åüøæ æâöüôöøøéåâãæþ ÖÛ æßbéwåøáæþ ÖÛæ éôí «Æ düä êü åø áüûå[åo åüáíoúü ßæíæ àãæ ¼àãßØàØáçÔÖØßØÚÜæßÔçÜéìÅ» âæßb éwåøá ÝÔÞ ãåâõkûw ã ØåØÚÜæçåÔÖØ è âöø ßâé ÖÛâ ßÜçÞ ÕØíãØ`áâæçákßÜæçìÔç Øáì æßbéwåøáæþ ÖÛ æèåâéüá íô`káôýk ÞåÜ çüöþì âéßüéuâéôç ØÞâáâàÜÞè Ô ÜéâçÔ æöûâãáâæç æßbéwåøá É ÜÖÛáÜ í `Ôæçácák æâèûßôæüßüæøæìæçbàøà ¹æçÔçÜæçÜÞìæè åâéüá ÆßbéWåáWà âãâåè`èýkýø áôçâöø áâé ÖÛã ÜåW ÞWÖÛæØæé àüâ ÕcåÔçØßÜ ÍÔÆéÔíæßbéWåØá"ÅÝæàØåW Ü ØçìçâÕâ ì ÝæâèĈáÔ Øáákàãâ W ÞèûãåWÖØáÔ ØÛâ æøþåøçôåüwçèô Ø"ØæÞWåØãèÕßÜÞÔáØíÔâæ çwéw ã Ü Ø Øák çcöûçâ âçwíøþ ÁÔ Ø íþè ØáâæçÜÝæàØ`Ôæçâéìè kéôßüã Ü ÜæÞèíÜ ÆécçâébæßbéWåØáæÞb áìßíøåâí cßüçáô ç ÜíWÞßÔ ák áôéíwýøàáôéôíèýkökôãåâ ãâýøábôþöø ā Êígëæíf ëüúßåàúâf Ý éìä Î˽ ą ÎæéãÛ ËÜÚßåàÚØã ½æéìä ā «êãfí[éüåêâf Ûåð ā ÄÜñàå[éæÛåo âæåýüéüåúü Çß» µßü ÜáÙâåàÔÖØ îîî îëý Úñ ÉW Øák ã WçØßb âèùwàø Ø æø áwà é Øà ãâ Ô k æãâßø`á à æüßkà ã Ø æçôéüç "ØæÞâè åøãèõßüþè `ÔæçákÞ à í ÖØßbÛâ æécçô â`øþwéwàø ā ØßØÚWç ÝÔÞâ æçwßø é íáôàábûâ ÔÞçbåÔéâÕßÔæçÜé åâõìâ ßÜçÞ ÇâèçâÝÜ åèûâèé íéâèæøáôéwæâõ åôökàø ÝàbáØà âåúôáüíwçâå æ áô Õk Þâèàâ áâæçüôþçüéák `ÔæçÜéÔ kÿå àìáôçbçâôþöü ãåøíøáçôöøÿåàìã Ø áw Þâè áô é æçôéc é åøþßôàc Ôç Ô çâ Õèa Ùâåàâè æãâáíâåæçék áøõâ ĈçåÔ Ü`ákûÙâåàâè ßØíéìÞßâæçk `ÔæçÜ áôæßbéwåøáæþ ÖÛ áøöû âèùwàø ØéÔ ØÿåàÔÕè ØáÔçèçâ é íéèåøôúâéôçãâíüçüéácôõè ØæØçÔÞ ÔÞçÜéácæãâßèãâ kßøçáôãå ÕcÛèÔÞÖØ ÇéæçØÞØÚÜ ăéäð ā èéø ØákßâÚÔÿåàìéØé ØÖÛàÔçØåÜW èéø Øák ßâÚÔ ÿåàì éø é ØÖÛ àôçøåüw ßØÖÛãåâãÔÚèÝkÖkÖÛÊǹ Æ ÃÛ ā èéø ØÝácák èéø ØÝácák åøþßôàì åøþßôàì é é ÞâáØ`áb ÞâáØ`áb ãâ íéwáöøáôæécçâébæßbéwåøáæþb áì ā éìæçâèãøákæã Ø áw ÞâèáÔÊÇ¹Ô éìæçâèãøák æ ã Ø áw Þâè áô Êǹ Ô Æ ā é æçôéák é æçôéák ãßâöûô ãßâöûô ãåâ ãåâ æçwáøþ æçwáøþ áô áô â ãåâéâ ábé æçôéc ĎÌÍJ4»ËÇX ÌÉÈÇÓÈËā ç oêçgíüâ äàå Ď»ËÈÇÓÈÏX ÌÉÈÇÓÈËā ç oêçgíüâ äàå Ç oåæêð çéæ êçæåñæéð ßØçìãèæãâáíâåÔâ æçèãuâéôácãåâãô ÚÔÖØã Üã kãåôécôþâáwákêç¹ Æ ÃÛ Ùãà o àåýæéäøúü± îîî îëý Úñ ¹ÜñçãØëå[ døêë åø ā íôûôýâéôökôþöüéçøöûáüöþbààèíøè íôûôýâéôök ÔÞÖÜ é ÇØÖÛáÜÖÞbà àèíøè ÔáÔÞâáÙØåØáÖkÖÛÊǹ Æ ÃÛ ā æãâßø`øáæþ ÖÛÔÞÖkÖÛéãå ÕcÛèÞâ æãâßø`øáæþ ÖÛ ÔÞÖkÖÛ é ãå ÕcÛè Þâ áwákêç¹ Æ ÁÔÕk ÞÔàâ áâæçkôþçüéák `ÔæçÜ ÇH¼»Å K ą ÛÜå «Ê» ª ¼ ãåøíøáçôöøæþâàøå`ákâåüøáçôök ¼ àüá ¾` ā ¼ àüá ¾` ā «ÁÜÛå[åo ÜïÜâìëàíð Î½Æ ÜïÜÚìëàíÜ äüüëàåþ æý Î½Æ æëüã æãàûøð Àåå ÁÜÛå[åo ļ¾À» Ê ÊÃÆ Çà ºÑ ļ¾À äüüëàåþ æëüã ÍæéæåÜñ ¼¼ àüá ¼É É ÆÇÁ.à Á Ì ÖØáÔ ßØéØßÜÞâæçÜæçWáÞè à Øáâæá é æçôéw æþ æìæçbà í ÔåàÔ µ¼ ãåøíøáçôöøæþâàøå`ákâåüøáçôök ¾` ā µ¼¼ ãåøíøáçôöøéc ØÖÞâ é íþèàá ÖÛÜá æçüçèökôég í ÔåàÔ º ÀÅѼɺ¼ É `ØæÞb éøåíü ãâíéwáþì áô Æécçâéb æßb éwåøáæþb áì ¼ `ØåáâÕkßW ÙâåàWç ¾` ā ¼¼ ÕÔåØéáW ÙâåàWç Ô âõô ßâéWæçåÔáÔ ¾` ā ÉìæçÔéâéÔçØßbàÔÝkÛåÔíØáâè `Ôæç íw æçèãö áô æßbéwåøáæþ ÖÛ áøöûé`øç ácéæçèãøáøþáô æãâßø`øáæþbéø`øåì ¼ ɼÂÃ Ä ¼ Éßâ ØákåØÞßÔàákÛâßØçWÞè âþâáùø åøá`áköûàôçøåüwß ¾` ā Çæñå[äâØ ¾ÖØáWàÕè Øã Üãâ`çØáÔ Ã» ¼¼¼ ÕÔåØéáW ÙâåàWç èéáüç ãâíéwá Þì ¾`ª ā ÉçÜ çcábàæõâåákþè É ÕÔåØéáW ÙâåàWç Ô âõô ßâéWæçåÔáÔ ¾` ā ɼ ÕÔåØéáW ÙâåàWç èéáüç æõâåák Þè ¾`«ā ÇH¼»¹*YÅ ÇHÀ à K  ÂËÀÍÅ2 O& ÊËÀ ÞØ æçô Øák áô Ûççã êêê êçù Öí êçù ÍÒÖÔßß Ûçàß ÆÙé ÀåÞ ãøíàåâø àåýæéäìáü æ êëøíì êãfí[éüåêëío í &É ± Æ ß b éw åø áæ ç é k É ¼ ` Ø å éø á Ø Öā æ å ã Ø á «ªā «ÅØÚÜæçåÔÖØ ØßØÚWç ÅØÚÜæçåÔçÜâá âù ØßØÚÔçØæ æëüã ÍæéæåÜñ ą ºæåÝÜéÜåÚÜ ºÜåëéÜ ÇæåÛgão düéíåø ÄæåÛØð êë ÁìåÜ æëüã ÍæéæåÜñ ą ºæåÝÜéÜåÚÜ ºÜåëéÜ ÎæéãÛ ËÜÚßåàÚØã ½æéìä ą ÛÜå»Øð «ÅØÚÜæçåÔÖØ ØßØÚWç ÅØÚÜæçåÔçÜâáâÙ Ø ßØÚÔçØæ OíæÛåo Ùãæâ ÆçÜåàåÞ êüêêàæå»üæçâåüøæßbéwåøáæþbçøöûáâßâúüøéøæécçc»üæ çâåìâùöôæçüáúçøöûáâßâúìüáçûøêâåß ą «Ç Üêìå Ûæ ËÜÚßåàÚâfßæ äìñüø ËéØåêÝÜé ëæ ëßü ËÜÚßåàÚØã ÄìêÜìä ¹éåæ ª ÌíoëØÚo éüúüçúü ÎÜãÚæäÜ éüúüçë àæå ¹éåæ ËÜÚßåàÚØã ÄìêÜìä «ÇéÜñÜåëØÚÜ ÇéÜêÜåëØëàæåê»ÜæçâåÜØæßbéWåØáæçékáÔ íøàk"øæþbåøãèõßüþì»üæçâåìâùöôæçüáúçøöûáâßâúìüáçûø íøöû çøååüçâåì ÇéæßãoÛâØ ËÜÚßåàÚâfßæ äìñüø ¹éåæ ¼åáæðàåÞ ÜïßàÙàëàæå Øë ëßü ËÄ ¹éåæ ¼É `ØåáâÕkßW ÙâåàWç ¾` ā Ìñ[ígéâØ ç àßã[ Üâ â Øâëàíåo døê ëà ØÙêëéØâëØ ç ÜÛå[ Üâ í êëøíø ± Ûæ âæåúü oáåø µåáâ íøöûåøãèõßüö ª âígëåø ąª düéíåø ª êë ÄØð ąªéû ÁìåÜ ¼ Í ¾ Á.ÀÂ È ¾` ā ÃåØíØáçÔ`ákàkæçâ æç ß ãôáøßì Ü ßØ ¼¼¼ À ˼À Á.ÀÂ È ¾` ā ÃåØíØáçÔ`ákàkæçâ æçâßì ãôáøß Ü ßk Ç ÜÛÙg å çéæþéøä ÇéÜãàäàåØéð ÇéæÞéØä Ç Üêìå Ûæ ßæëÜãì Íæéæåg ßàêëæéàÚâ äà ëéøäíøáüäà ç Üê ÚÜåëéìä ¹éåØ ËéØåêÝÜé ëæ ÍæéæåÜñ æëüã íàø ¹éåæ ºÜåëéÜ Ùð ßàêëæéàÚØã ëéøäê ª ÍØãå[ ßéæäØÛØ dãüåêâ Úß ñüäo Î½Æ ¾ÜåÜéØã êêüäùãð æý ëßü Î½Æ æëüã Íæ éæåüñ ą ºæåÝÜéÜåÚÜ ºÜåëéÜ ÊçæãÜdÜåêâ íüdüé åø ¹éågåêâf ç Ü ßéØÛg í ßæëÜãì ÊØåëæå ¾Üë ëæþüëßüé çøé ëð Øë ëßü ¹éåæ ÛØä ą ÊØåëæå æëüã ÍæéæåÜñ æëüã ºæåÝÜéÜåÚÜ ºÜåëéÜ ÎæéãÛ ËÜÚßåàÚØã ½æéìä ą ÛÜå»Øð «êãfí[éüåêâf Ûåð «ëß ½æìåÛéð»Øðê ą»üå»øð Êë ÜÛØ ª düéíåø ÎÜÛåÜêÛØð ªéÛ ÁìåÜ ÉÜÞàêëéØÚÜ døêëåoâ ÉÜÞàêëéØëàæå æý ÛÜ ãüþøëüê Å[í ëgíð êãfí[éüå çéæ døêëåoâð Î˽ Îæéâ íàêàëê Ýæé Î˽ çøéëàúàçøåëê  ÛàêçæñàÚà ÙìÛÜ ågâæãàâ íøéàøåë å[í ëgí ÊÜíÜéØã ëæìéê æçëàæåê îàãã ÙÜ ØíØàãØÙãÜ Â ÝØí ìâ ÛâçØßèÉâåâác é«æâ`øþw éôá àü áwéåôçì ÞâßØà «Û ØãÔåçèåØæ Ùåâà»âçØßÉâåâáØíÔç«Ôà ØëãØÖçØ åøçèåáæ Ôç ãà OíæÛåo Ùãæâ ÆçÜåàåÞ ØÛÛéÜêê µè âèökçåøá ìéøæßbéwåøáæþbçøöûáâßâ ÚÜÜ ¹èçèåØçåØá æüáùâèá åìçøöûáâßâúì `Wæç ãôåç ÂÕØÖác âåüøáçâéôáb ã Ø áw Þì ºØáØåÔßßìâåÜØáçØ ãôãøåæ ĈæßbéWåáÔåâÞè Ô WßØû ûùâèá åì Ôá ÕØìâá ĉ ª â [ í Ø Ú æ Ý Ý Ü Ü Ù é Ü Ø â µè âèök µè âèökçåøá ìéøæßbéwåøáæþbçøöûáâßâ çåøá ì éø æßbéwåøáæþb çøöûáâßâ ÚÜÜ ¹èçèåØçåØá æüáùâèá åìçøöûáâßâúì `Wæç ãôåç ÃâÞåâÞìéè kéwákãâ`kçô`âé ÖÛ æüàèßôökàøçâ åìöûßbûâíûâçâéøákãåâçâçìã ÃåâÚåØææÜáèæÜáÚÖâàãèçØåæÜàèßÔçÜâáæ Åà çøöûáüäèøæ æ Ù g Û ã ì å Ú ß µè âèökçåøá ìéøæßbéwåøáæþbçøöûáâ ßâÚÜÜ ¹èçèåØçåØá æüáùâèá åìçøöûáâßâúì `Wæç ãôåç ÁâébæßbéWåØáæÞbãåâÖØæì éì ãô ÜçØßá ÔéìçÔéÜçØßá àâ Øß ÁØêÙâèá åì ãåâöøææøæ ßâæçêÔë ßâæçÙâÔà µè âèök çåøá ì éø æßbéwåøáæþb çøöû áâßâúüü ¹èçèåØçåØá æüáùâèá åìçøöûáâßâúì `Wæç ãôåç ÃkæÞâébÙâåàìāâæç ÜéÔ ãâýüéô áwçcåì ÆÔá àâèß æāæôá æ ÕÜá Øåæ ÖâÔçÜáÚæ ª â [ í Ø Ú æ Ý Ý Ü Ü Ù é Ü Ø â µè âèök çåøá ì éø æßbéwåøáæþb çøöû áâßâúüü ¹èçèåØçåØá æüáùâèá åìçøöûáâßâúì `Wæç ãôåç ÍÔ kíøákæßbéwåøá ÔèçâàÔçÜíÔ ÖØ åâõâçüíôöø ¹âèá åìøäèüãàøáç ÔèçâàÔ çüâá åâõâçæ ª µè âèökçåøá ìéøæßbéwåøáæþbçøöûáâ ßâÚÜÜ ¹èçèåØçåØá æüáùâèá åìçøöûáâßâúì `Wæç ãôåç UÜéâçákãåâæç Ø k éí cßwéwák áéüåâáàøáçôß Ø èöôçüâáüææèøæ»àêâìñü Ø ñ[ígé Î˽»àêÚìêêàæå ØåÛ ÚãæêìéÜ æý ëßü Î˽ ÎæéãÛ ËÜÚßåàÚØã ½æéìä ą ÛÜå ª»Øð ª «êãfí[éüåêâf ÛåðĴ «ëß ½æìåÛéð»ØðêĴ ą ÛÜå»Øð æëüã ÍæéæåÜñ ą ºæåÝÜéÜåÚÜ ºÜåëéÜ ¾âàØå`ákãåØíØáçÔÖØ âààøåöüôßãåø æøáçôçüâáæā"wæç ÃÔåç ª â [ í Ø Ú æ Ý Ý Ü Ü Ù é Ü Ø â ¾âàØå`ákãåØíØáçÔÖØ âààøåöüôßãåø æøáçôçüâáæā"wæç ÃÔåç ª æ Ù g Û ã ì å Ú ß ¾âàØå`ákãåØíØáçÔÖØ âààøåöüôßãåø æøáçôçüâáæā"wæç ÃÔåç ÜæÞèíØÔíWécå Æ ÜæÖèææÜâáÔá ßâæèåØâÙçÛØ çû¹ ą»æçéæíæûå[ í êëøíø ÛæÛØíØ ëüãêâ Úß ăéüä Ø êãfí[éüå ÚÚæäçØåðàåÞ ¼ïßàÙàëàæå æý ½æìåÛéð ÊìççãàÜéê ØåÛ ½æìåÛéàÜê ÄÜñàå[éæÛåo Çß» êãfí[éüåêâ[ âæåýüéüåúü ÀåëÜéåØëàæåØã Çß» ½æìåÛéð ºæåÝÜéÜåÚÜ æëüã ÍæéæåÜñ ą ºæåÝÜéÜåÚÜ ºÜåëéÜ ÇæÛ ñ[ ëàëæì Î½Æ Ø Ä¼¾À ÌåÛÜé Î½Æ ØåÛ Ä¼¾À ìäùéüããø ÇØáÜæâé çèåáôý ÇØááÜæçâèåáÔàØáç ÆëÜí Üåf ÛíæéÚÜ ÍÌË ¹éåæ ÆçÜå Øàé ëæìé åøäüåë ą Øë ëßü ËÌ ¹éåæ ëüååàê Úæìéëê ÂæåÚÜéë í âøëüûé[ãü åø ÄÜåÛãæíg å[ägêëo ºæåÚÜéë àå ºØëßÜÛéØã Øë ÄÜåÛÜã ÊèìØéÜ àå ¹éåæ ą ÄÜñàå[éæÛåo ëüåàêæí ëìéåøá íü dëð ßé[Úß ÀåëÜéåØëàæåØã ËÜååàê Ëæìé åøäüåë àå ÛæìÙãÜê stránky: ÉæâÕâçè ÞécçáÔæØÞâáÔßÝÜ ç Øçkåâ` ákþæâöûâßüçké ØßØíWåáWÖÛéØGçcãWáâéc áô ÆéåÔçÞâèãâ íw çüçâèûøýçàôáôþåô ÝØ Éìæâ`ÜáÔ ÅÁ å ÀÜßâ Ø Éìæçå`ÜßÔ ÇÔÞ ÝÔÞâàÜáèßbåâ`ákÞìÕìßÜÜßØçâæâæßâéØáÜ æçè ØáçÜéìæâÞ ÖÛ Þâß ÔÕìæÜéìíÞâè ØßÜ ãåwöüæø Ø âèßüçüáâèýôþâôßçøåáôçüéákà àôçøåüwßøàýôþ âüáçøåübå çôþüøëçøåü bå Æçè ØáçÜ ¹ÔÞèßçì ÔåÖÛÜçØÞçèåì ÉÈÇ Æ ß b éw åø áæ ç é k É ¼ ` Ø å éø á Ø Öā æ å ã Ø á «ªā «±ª ÚPRAVY TAVENIN VYZDÍVKY PÁNVÍ POJIVA COVERAL ÊëìÛÜåëà ç à Ü Üåo åü Ü àëüãå Úß çéæùãfä ê Ýæéäæì Ùâçâ¼ GçcãWá àß FDU Ëíæé Ø áüßæ âìâãø æû ¹ ÂÜàåßØä çãæíf Ùâçâ µâ`øþ MTS 1500 Kontaktujte Foseco Česká pro více informací o úpravě slitin železných i neželezných kovů. Kancelář: Tel.: Fax: ÆÙé ª ÇæßãÜÛ åø ìdøêëåoâð Ø ç oñåàíúü ßàêëæéàÚâf ëøíùð Æ ß b éw åø áæ ç é k É ¼ ` Ø å éø á Ø Öā æ å ã Ø á «ªā «www.foseco.cz ± 362 FOSECO rozšiřuje svá evropská testovací zařízení (FOSECO ČESK Á, s. r. o., Příkazy) 363 Váhy a vážicí systémy pro slévárny od firmy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna 364 Účinné odstraňování otřepů u odlitků (RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo) 365 Haluška,M. Utěsňování odlitků vakuovou impregnací (AMCO, spol. s r. o., Příbram) 366 K o t a s, P. H a t t e l, J. H. V r á b e l, P. Optimalizace plnění tlakově litého odlitku v programu MAGMAsoft (A XIOM TECH, s. r. o., Žďár nad Sázavou) 369 Sendler,M. Neuder t,a. Bentonit Geko Optimum zkušenosti z Moravských železáren Olomouc (Süd-Chemie AG, Moosburg) RUBRIKY Zprávy Svazu sléváren České republiky Obchodní zástupci: Ing. Petr Filip Tel.: Pavel Heřmánek Tel.: Ing. Tomáš Štěpán Tel.: WORLD FOUNDRY DAYS SVĚTOVÉ SLÉVÁRENSKÉ DNY BRNO SVĚTOVÉ TECHNICKÉ FÓRUM 46. SLÉVÁRENSKÉ DNY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ph.D. Zprávy České slévárenské společnosti Slévárenské konference Aktuality Umělecká litina Nekrolog HLAVNÍ CÍL Prezentace českého slévárenství před účastníky z celého světa Blahopřejeme Z historie OBÁLKA FOSECO ČESKÁ, s. r. o., Příkazy Commexim Group a. s., Říčany u Prahy FORMAT 1, spol. s r. o., Křenovice u Brna Veletrhy Brno, a. s., Brno inzerce NODULANT ÆÙé «Ëg â Ûgã ßìëåoâ Vyzdívky pánví INSURAL ATL v podniku NEMAK CZ (FOSECO ČESK Á, s. r. o., Příkazy) FILTRACE MSI 360 INOCULIN ÅgâëÜéf ñ Øêà ª æûãàëâ çæ çoêâæ í[åo Ùâçâ µâ`øþ Zlaté medaile na jubilejním MSV (Veletrhy Brno, a. s., Brno) VTOKOVÉ SOUSTAVY Řešení na míru s použitím prvotřídních produktů. 359 ÆÙé Í Ùéìê ÝéØÞäÜåëì ÜãÜñåf ßæìÙð FIREMní prezentace NÁTĚRY FOSECO SLOUŽÍME SLÉVÁRNÁM ÊëìÛÜåë ½ ÍÌË ¹éåæ Ä Áìêë ç à ÚàñÜãæí[åo éædåoâæíf çé[úü ñ ØëÜ ãàüéì Á KÜÙ[åâØ Ùâçâ µâ`øþ ā ª àüá ãåøíøáçôöø àüáãåøæøáçôçüâáæ â`øþwéôáw `ÔæçÔæÜ ā âþçâåôá íöø ßbÛâ æécçô ØëãØÖçØ ā ÃÛ æçè Øáçæ ÙåâàçÛØêâåß ā «âãåâéâ áw é æçôéô â ÔéÔ çøßæþ ÖÛÿåØàÔæßbéWåØá ÖÖâàãÔáìÜáÚØë ÛÜÕÜçÜâáâÙÙâèá åìæèããßüøåæôá Ùâèá åüøæ Æ ß b éw åø áæ ç é k É ¼ ` Ø å éø á Ø Öā æ å ã Ø á «ªā «ÆÙé YÜãÜñå[ ßæìÙØ ßäæëåæêë ««âþ Íàå[éåØ ČÌ ¼ãà âðÿ ÎàåÜ ºÜããØé ÿì ¼ãàêâðč ÄæéØíàØå Ýæãâ äìêàú ØåÛ îàåüê OëÜé düéíåø ËìÜêÛØð åû ÁìåÜ nové internetové ÆvÞØ Â~åàÞæí[ â Õ â å æ ã å W é á k Ô Þ â ß æ ç é k ÀcKµìæç ÜÖØáÔ ÃØåá çøýáøà «êãfí[éüåêâf Ûåð «ëß ½æìåÛéð»Øðê ÄÜñàå[éæÛåo Çß» êãfí[éüåêâ[ âæåýüéüåúü ÀåëÜéåØëàæåØã Çß» ½æìåÛéð ºæåÝÜéÜåÚÜ»»ÆÇÉÆÍƻŠÍVÊË Í ¼¼ Åâí ÀÂ È ¾` ā ÃåØíØáçÔ`ákàkæçâ æçâßì ãôáøßì Ü ßØ Navštivte naše ÆâÖÛâßÜçk ÊÍ*ËÆÍ) ˼º ÅÀºÂ) ÎÆÉû ˼º ÅÀº à ½ÆÉÌÄ ÅÜÛgãÜ ª âígëåø ÊìåÛØð ª êë ÄØð ¼¼ ãåøíøáçôöøéc ØÖÞâ é íþèàá ÖÛÜá æçüçèökôég ¹ ÇÆÊË¼É ą çæ æùø Ûåð «Ê» Ø ª ìägãüúâ[ ãàëàåø È À & ¾ ¼ Ç ¼ Á ÚØáØåWßákæØÞåØç ÔåÜWç ÆâÛáæ çåôææøª ª ææøß âå Ù Ã Â µâë ææøß âå Ù Á càøöþâ çøß «ª çøß «ª «çøß «ª ª ÙÔ ë «ª ÜáÙâ ³ÖÔØÙ ØèåâÙâèá å ì âåú ê ê ê ÖÔØÙ ØèåâÙâèá å ì âåú ºæìåÚàã äüüëàåþ º ¼½ ÍàÚÜåñØ Àë[ãàÜ ā éåöûâßáb íôæø Wák Ø ÜçØß æßbéwåøá æþ ÖÛæéÔí íøàk È ÇâçâíÔæØ WákÕìßâ áøâõéìþßb éâßõâè áâébûâ ÚØáØåWßákÛâ æøþåøçw Ø ÞçØå à æø æçôß ÀÔë ÆÖÛèàÔ ÖÛØå ÇØáéìæç k Ôß¾ßÔèæØÈåÕÔçÔ ÞçØå áôçâàçâãâæçèãåôöâéôßâ æôàâçábûâ íôßâ Øák ¹ ÃcçÔ éôöøçíwæçèãö íãôçáwöçüíøàk È æøæø ßâ ÔÕìíÛâ áâçüßâã Ø ÖÛWíØÝkÖkâÕ âõkôíéâßüßâçôþbáâébûâãåøíü ØáçÔáÔ áwæßø èýkökåâþ ½ÔÞÝØÝÜ çåô ÜÖk àkæçâæø çþwákýøíwåâéøuíøàk ÞçØåWÞâá`kã Ø æø áüöçék Ãåâ âõ âõk «Õìß ãåøíü ØáçØàíéâßØá áåüöâ¹åüúøåüâíåô Í Ã Å É Ì " Æ ¾ % Æ % É Å Á Æ ¾ % Æ Ã Â " Á Â Æ Ç ¼ ÆÙé Êãfí[éÜåêâ[ í éæùø í ñüäoúß ¼Ì ñûéæá º ¼½ ĎÓźÍX ÌÉÈÇÓÈËā ç oêçgíüâ äàå Í Ã Å É Ì " Æ ¾ % Æ % É Å Á Æ ¾ % Æ Ã Â " Á Â Æ Ç ¼ Í Ã Å É Ì Æ É Í È Æ % É Å Á " Å Ã k çkæécçâébæøçþwákæßøéô` æøèæþè çø`ákéø áøöû ā `ØåéáÔ éµåác áôþ ìõìßô"øæþbåøãèõßüöøã Ü cßøáô ÆécçâéâèâåÚÔáÜíÔÖkæßØéÔ` ʹ ãâ ßØçØÖÛ ãâ W ÔçÆécçâébçØÖÛ áüöþbùxåèà ÔçÔÞãåØíØáçâéÔçáW æßb éwåøáæþ ãå àìæß ÆãâáíâåæÞbÞÔçØÚâåÜØ Bühler Druckgusss AG, Švýcarsko SÜD-CHEMIE AG, Německo RÖSLER Oberflächentechnik GmbH, Německo Targi Kielce Sp. z. o. o., Polsko KARAT Software a. s., Přerov i n ze r c e ñçé[íð VÝZVA K AKTIVNÍ ÚČASTI Výrobci odlitků a dodavatelé sléváren, využijte této příležitosti k představení produkce a služeb své firmy BLIŽŠÍ INFORMACE

4 Udr žitelnost slévárenst ví neželezných kovů v ČR Ivo Lána Udržitelnost slévárenství neželezných kovů v ČR Ing. Ivo Lána, Ph.D. S l é v á r n a a m o d e l á r n a N o v é R a n s k o, s. r. o. Motto: J e s t l i ž e p r a c u j e m e n a ř e š e n í n ě j a ké h o p r o b l é m u, j e v e l ko u v ý h o d o u, v í m e - l i p ř e d e m, č e h o c h c e m e d o s á h n o u t. ( M u r p h y h o z á ko n) Úvod České slévárenství navazuje na dlouholeté dobré tradice. Řada českých vynálezů je světově proslulá. Tuto mezi slevači známou okolnost uvádíme proto, že je pro nás, současníky, závazkem. Na začátku třetího tisíciletí je však stále ve větší míře kritickým faktorem konkurenceschopnosti nejen technická úroveň výroby a technické znalosti a dovednosti lidí, ale i úroveň a kvalita řídící práce. Východiska pro dosažení dlouhodobě udržitelného vývoje českého slévárenství jsou schopnost vést lidi a řídit procesy, a to na všech úrovních a s dostatečným stupněm prevence a znalosti oboru. Citlivě vnímat signály předmětných změn vnějšího prostředí. Neoddělitelně zavádět a hýčkat příjemnou firemní kulturu, vycházející z kvalitních partnerských vztahů uvnitř i vně, tedy jak mezi jednotlivými pracovišti podniku, tak na vstupu s dodavateli i na výstupu s odběrateli. Samozřejmě je pro udržení konkurenceschopnosti nezbytné nejen zdokonalovat systémovou dokumentaci pro jakost, životní prostředí a bezpečnost, ale velmi uvážlivě, ale dynamicky realizovat investice s kvalitními reprodukovatelnými výstupy. To vše při dlouhodobé ohleduplnosti k životnímu a tím i k pracovnímu prostředí. Kam směřuje slévárenst ví neželezných kovů Výroba odlitků v ČR ve srovnání se zahraniční produkcí Celosvětová výroba odlitků (v 36 rozhodujících zemích světa) dosáhla v roce 2006 hodnoty 91,4 mil. tun, což je oproti roku 2005 nárůst o 7,2 %. Jestliže bude tento trend pokračovat, bude výsledek roku 2007 již cca 98,7 mil. tun a v roce 2008 přesáhne 100 mil. tun [1]. Můžeme konstatovat, že konjunktura trvá, poptávka po odlitcích je stále vysoká, jak ze zahraničí, tak i z tuzemska, a to především v oblasti neželezných kovů. Nárůst výroby odlitků ze slitin železných kovů činil 6,5 %, nárůst výroby odlitků ze slitin neželezných kovů cca 10 %. Vyhlídky českého slévárenství do budoucna jsou tedy nadále dobré a mnoho sléváren využívá období relativní hojnosti k investicím [2]. Dosáhlo se toho, že většina sléváren je kapacitně vytížena (mnohdy až přetížena), a tím mají slévárny v současnosti dostatek zakázek a plně nestačí pokrývat požadavky domácích i zahraničních zákazníků. Nepříznivým globálně ekonomickým jevem současnosti je zvyšování nákladů na výrobu odlitků; v roce 2008 se zvyšují ceny všech vstupů důležitých pro slévárny ceny energií i ceny surovin. Tato zvýšení cen vyvolávají další vzrůst nákladů na logistiku a skladování, výrobu a administrativní činnosti, což má významný vliv i na mzdové náklady. Vývoj ceny elektrické energie bude zvyšovat i cenu nejdražší energie ve slévárně, stlačeného vzduchu, protože tato cena přímo kopíruje cenu elektrické energie. Ceny všech slévárenských surovin se v budoucnu budou pravděpodobně všeobecně zvyšovat, protože ve světovém měřítku je po surovinách zvýšená poptávka a ta určuje tržní cenu surovin a její vývoj. Slévárenství dlouhodobě provázel nedostatek financí jak v oblasti investic, tak i v oblasti provozních prostředků [3]. V minulosti byly slévárny nuceny prodávat odlitky s minimálním ziskem nebo dokonce na úrovni nákladů, čímž bylo navyšování základního kapitálu velmi pomalé. Vysoká poptávka po odlitcích znamenala zásadní změnu v cenové politice sléváren, které ve většině případů upravily ceny odlitků téměř na úroveň cen evropských. Tím byly vytvořeny podmínky pro zvýšení efektivity výroby odlitků a již přiměřenou tvorbu zisku. Toto navýšení umožnilo jednak kompenzovat nárůst cen surovin a jednak dynamičtěji realizovat potřebné investice. Pozitivní na současné konjunktuře je zájem sléváren o nové investice, které v konečném efektu pomohou řešit jednak nedostatek pracovníků a jednak zvyšovat produktivitu práce, kvalitu produkce, a tím zvyšovat konkurenceschopnost českého slévárenství. Negativním problémem ve slévárenství je přetrvávající nedostatek pracovníků, a to jak kvalifikovaných, tak nekvalifikovaných, který je v současné době ve slévárenství limitujícím faktorem pro další rozvoj sléváren a přímo ovlivňuje výrobní kapacity [4], protože ve většině případů je v současnosti dosahováno nižší produkce, než by mohlo být dosaženo při plném technickém využití kapacit. Víme tedy, že než problém vypukne plnou silou, měli bychom hledat východiska a současně připravovat pracovní tým, který bude mít potřebné informace a dovednosti a nespokojí se s řešením, které má krátkodobý účinek. Ú v o d n í s l o v o Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

5 Ivo Lána Udr žitelnost slévárenst ví neželezných kovů v ČR Ú v o d n í s l o v o Extrapolace podle údajů z několika předchozích let V tab. I a II jsou uvedeny údaje z výroby slitin železných a neželezných kovů v ČR 2004 a 2006 ve srovnání se světem. Trend v ČR je nižší než ve světě, výroba odlitků z LKG roste s malou dynamikou, ale v oceli se ČR výrazně odchyluje od světového trendu. Výroba odlitků z oceli má vysokou dynamiku (viz řádek 4 a 7). V Evropě i v USA se velmi dynamicky zvyšuje výroba odlitků ze slitin neželezných kovů; celosvětový trend značně zkresluje enormní nárůst produkce odlitků ze slitin železných kovů v Asii, především v Číně. Z uvedených tabulek lze mimo jiné vyvodit, že produkce odlitků v ČR poroste zejména v oblasti litin s kuličkovým grafitem a slitin neželezných kovů. v dobrém smyslu slova schopni udržet odběratele i v kritické situaci, je nízká. Vzhledem k již výše řečenému si potřebujeme více uvědomit, zda opravdu pokračujeme správným směrem. Je to, co děláme skutečně to, co nás nadále bude dobře živit? V praxi to také znamená analyzovat rizika a zavádět činnosti, které budou rizika alespoň snižovat na přijatelnou míru, když už je nelze zcela odstranit. Zaměření v ýzkumu a v ý voje Z důvodů vysoké energetické náročnosti hutní výroby slitin neželezných kovů, především slitin hliníku, a významného nepříznivého vlivu hutních procesů na životní prostředí je problema- Tab. I. Výroba odlitků v České republice v roce 2004 a 2006 ve srovnání se světem Položka produkce odlitků LLG LKG ocel železné kovy celkem neželezné kovy včetně Al celkem vč. ostatních 1 ČR tis. [t] ,6 48,4 96,1 430,1 81,6 522,4 2 ČR tis. [t] ,0 51,0 113,9 457,9 89,8 556,4 3 ČR nárůst [t] 7,4 2,6 17,8 27,8 8,2 34,0 4 ČR trend [%] 2,6 5,4 18,5 6,5 10,0 6,6 5 celosvětově 2004 [t] , , , , , ,5 6 celosvětově 2006 [t] , , , , , ,1 7 trend 2004/2006 [%] 12,5 16,5 1,4 12,5 0,8 10,0 Tab. II. Počet sléváren ve vybraných zemích Země LLG + LKG ocel neželezné kovy celkem Česká republika [%] Německo [%] Francie [%] Švédsko [%] Maďarsko [%] Čína [%] USA [%] Nejvýznamnější skupinou sléváren neželezných kovů jsou střední a menší subjekty, zajišťující spíše kusovou až středně sériovou výrobu, obvykle pro rozsáhlejší skupinu většinou vzájemně nezávislých odběratelů. Uvědomme si, že vnitřní svět slévárny ovlivňuje vnější svět pouze zprostředkovaně, ale teprve ve vnějším světě může naše slévárna uspět; teprve vnějšímu světu prodáme naše odlitky. Schopnost vyrobit většina sléváren má, ale smysl má jen prodaný odlitek. K ovlivnění vnějšího světa potřebujeme zdroje (informace, peníze a hlavně lidi, abychom předstihli konkurenci). Ale bohužel schopnost firem vyprodukovat pracovníky, kteří jsou si tika využití druhotných surovin stále velmi aktuální. S tím souvisí nutnost stanovit vliv nečistot ve slévárenských slitinách hliníku na jakost odlitků. Výzkum a vývoj směřuje k prošetřování vlivu sloučenin bohatých na nečistoty intermetalického typu AlFeSi, AlMnSi, AlFeMnSi, AlFeCu, AlMgCu a AlFeSiMg. Tedy sloučenin, které mají tendenci blokovat tuhnutí fází v mezidendritických prostorech slévárenských slitin typu AlSi a AlCu. Tyto sloučeniny přispívají ke vzniku ředin (pórovitosti) a tvoří se převážně v průběhu tuhnutí slitin hliníku, což má za následek, že jejich zachycení keramickými filtry je téměř nemožné [5]. Významnější úspěchy jsou (již v provozní praxi běžnou filtrací) se zachycováním oxidu Al 2 v podobě plenek. Přesto si filtrace 332 Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

6 Udr žitelnost slévárenst ví neželezných kovů v ČR Ivo Lána zaslouží nadále velkou pozornost [6], mimo jiné proto, že se v povědomí uživatelů filtrů doposud udržuje několik mylných předpokladů (chybný výklad kapacity filtrů, průtočnosti, fyzikálních i chemických účinků) a neodpustím si kritickou poznámku k dosud neustálené terminologii. V současnosti je zajímavým výzkumem vliv vícenásobné filtrace na morfologii křemíku, který do problematiky výzkumu kvality slitin hliníku přináší nový pohled. Dochází k pozorovatelnému zjemnění desek eutektického křemíku oproti nefiltrovanému vzorku, což má pozitivní vliv na tažnost. Rovněž platí, že filtrace jako rafinační proces ovlivňuje tvar eutektického křemíku [7]. Vlivem elektrického proudu na mechanické vlastnosti hliníkových slitin se zabývá [8]. Mikrostruktura takto ovlivňované slitiny vykazuje podobné změny jako mikrostruktura ovlivňovaná stejnosměrným a střídavým proudem. Možnost snížení obsahu železa ve slitinách AlSiCuMgFe je tématem [9]. Jedná se o recyklované hliníkové slitiny. Zvýšením odolnosti odlitků ze slitin Al-Si proti otěru bezproudovým pokovením kompozitními vrstvami tvořenými matricí Ni-P a tvrdými keramickými částicemi se podrobně zabývá [10]. Metalurgická jakost hliníkové taveniny při nízkotlakovém lití automobilových disků je tématem [11]. Na základě analýzy řady druhů vměstků pomocí EDX se díky takto stanovenému chemickému složení zjišťoval původ těchto vměstků s cílem zamezení jejich vzniku. Závěr Vyhlídky českého slévárenství do konce prvního desetiletí tohoto století jsou dobré i přes uvedená varování a hrozby. Bez preventivních opatření v oblasti životního prostředí a pracovních podmínek, bez účelně realizovaných investic a bez dobře promyšlené strategie však nebude možné v dalším desetiletí 21. století přežít v konkurenci. V České republice se předpokládá nárůst výroby odlitků z neželezných kovů. Je však třeba neustále prověřovat možnosti zpracování dalších surovin, které při dodržení jakosti nepovedou ke zvyšování zátěže škodlivinami na pracovišti a současně budou tyto možnosti ekonomicky přijatelné. Literatura [1] 41 st Census of World Casting Production [2] Žižka, I.: Slévárenství, 2007, č. 10, s [3] Šlajs, J.: Slévárenství, 2007, č. 10, s [4] Jochim, R.: Návrh na pokračování řešení (seminář k projektu VIII OK EKO). [5] Ptáček, J.: Vliv nečistot na tuhnutí a mechanické vlastnosti recyklovaného sekundárního hliníku a slitin hliníku, seminář OK 07. [6] LICHÝ, P. ŠVANDOVÁ, L.: Vliv filtrace taveniny na mechanické vlastnosti odlitků ze slitin hliníku. Slévárenství, 2008, č. 7 8, s [7] BrŮna, M. Kantorík, R. Bolibruchová, D.: Komplexné metalografické hodnotenie hliníkovej zliatiny po filtrácii. Slévárenství, 2008, č. 7 8, s [8] Száraz, A. Pastirčák, R. Sládek, A.: Vplyv elektrického prúdu na mechanické vlastnosti hliníkových zliatin, Slévárenství, 2008, č. 7 8, s [9] Šerák, J. Vojtěch, D. Novák, P. ŠEFL, V. JA- NOUŠEK, T.: Možnosti snížení obsahu železa ve slitinách AlSiCuMgFe, Slévárenství, 2008, č. 7 8, s [10] Vojtěch, D. Novák, M. - Šerák, J. Novák, P.: Možnosti zlepšení odolnosti odlitků ze slitin Al-Si proti otěru bezproudovým pokovením, Slévárenství, 2008, 7 8, s [11] MICHNA, Š. VOJTĚCH, D. MAJRICH, P.: Metalurgická jakost hliníkové taveniny při nízkotlakovém lití automobilových disků, Slévárenství, 2008, 7 8, s Ú v o d n í s l o v o Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

7 Josef Hlavinka zprávy Svazu sléváren České republiky Ve Svazu sléváren ČR se stále něco děje I n g. J o s e f H l a v i n k a v ý k o n n ý ř e d i t e l S S Č R Technická 2896/ Brno tel.: tel.: tel.+fax: s v a s v a z s l e v a r e n. c z w w w.svazslevaren.cz Na těchto stránkách se pravidelně dovídáte informace ze života svazu. Dovolte nám, abychom se s vámi podělili alespoň o nejdůležitější okamžiky uplynulého období. kouska. Podzimní zasedání se proto bude konat v rakouském Salcburku a vrcholné zasedání proběhne června 2009 ve Vídni. Česká republika bude řídit CAEF v roce z p r áv y s va z u s l é vá r e n čr Svaz sléváren České republiky je přidruženým členem CAEF Committee of Associations of European Foundries (Asociace evropských slévárenských svazů) Obr. 1. Slévárenská výroba v zemích EU (zdroj CAEF) Council meeting CAEF, Vicenza Itálie vrcholné zasedání ředitelů slévárenských svazů zemí EU. Toto zasedání bylo neobvyklé volbou nového generálního sekretáře, kterým se stal Max Schumacher. Ten vystřídal Klause Urbata, který na tomto postu pracoval od samotného založení CAEF. Pětadvacet zástupců z patnácti zemí EU se sešlo, aby zhodnotilo předcházející období a zvolilo také nového prezidenta na následující rok. Jak je již tradicí, místo setkání je zároveň zemí, která končí předsednictví. Pro období 2008/2009 byl prezidentem zvolen Enrico Frigerio z Ra- O čem se na jednání nejvíce hovořilo? Implementace legislativy REACH do sléváren, jak probíhá přeregistrace u ocelových odlitků, bezpečnostní listy atd. Ceny slévárenských surovin začínají kriticky ovlivňovat ekonomiku a životaschopnost sléváren. Všichni zúčastnění souhlasili se systémem CAEF statistiky surovin. Slévárnám doporučují jednat o cenových přirážkách se svými odběrateli. Za Svaz sléváren ČR jsme rádi, že tyto body jsou na denním pořádku práce našeho sekretariátu a že Česká republika nezaostává při řešení těchto otázek. Naše zkušenosti jsme často využívali při diskuzi. generální sekretariát Sohnstrasse 70 D Düsseldorf P.O.Box D Düsseldorf Německo tel.: tel.: tel.: fax: eurofoundry.org w w w.caef- eurofoundry.org Obr. 2. Ing. Hlavinka informuje o stavu slévárenství v ČR 372 Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

8 Josef Hlavinka / Jan Šlajs Jaká je situace ve slévárenství v zemích EU a co lze očekávat v nejbližším období? Spoustu názorů a poznatků jsme zaslechli při jednání around the table. Statistické zhodnocení je uvedeno na obr. 1. Dá se říci, že dochází ke stabilizaci trhů a slévárenské výroby. Vše ale mohou velice rychle změnit ceny surovin, ropy a energií, které se stávají cílem světového kapitálu. Silné finanční skupiny hledají prostor, kam investovat. Před odjezdem jsme konečně obdrželi zprávu o slévárenské výrobě v České republice za rok 2007 (obr. 2). Získat objektivní informace nebylo vzhledem ke změnám na MPO a ČSÚ jednoduché. V krátkosti informujeme (rozsáhlejší článek na toto téma vyjde ve Slévárenství č. 9 10/2008), že se v ČR stabilizovala výroba odlitků ze železných kovů, která byla přibližně shodná s rokem Nárůst cca o 14 % zaznamenala výroba z neželezných kovů. Vzhledem k boomu automobilového průmyslu se dal tento nárůst očekávat. Co dále poškozuje naše slévárny, je kurz Kč vůči euru. Tragické posilování koruny je pro slévárny s proexportním zaměřením děsivé a stává se noční můrou. O tom, jaký to má dopad, se zde nebudeme rozepisovat a přenecháme tento bod odborným ekonomickým časopisům. Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

9 SVĚTOVÉ SLÉVÁRENSKÉ DNY Brno června doc. Ing. Milan Horáček, CSc. p ř e d s e d a o r g a n i z a č n í h o v ý b o r u W T F Sponzorské kategorie ZLATÝ SPONZOR (příspěvek min ) STŘÍBRNÝ SPONZOR (příspěvek min ) BRONZOVÝ SPONZOR (příspěvek min ) Propagace firmy uvedení loga firmy ve všech materiálech propagujících WTF/46. SD/Ph.D. uveřejnění reklamy v konečné pozvánce na Světové slévárenské dny vystoupení s přednáškou na WTF a 46. SD výstavní plocha pro stánek na doprovodné výstavě z p r áv y Če s k é s l é vá r e n s k é s p o l e čn o s t i Příští světové setkání slevačů se uskuteční ve dnech června 2009 v Brně, na kdy byla České republice přidělena Světovou organizací slevačů (WFO) po 23 letech šance pořádat Světové technické fórum, a tak prezentovat náš slévárenský průmysl. Světové slévárenské dny lze rozdělit na tři základní, navzájem navazující a propojené akce: Světové technické fórum (WTF World Technical Forum), 46. slévárenské dny, Mezinárodní konference Ph.D. Bližší informace: Vážení přátelé, doufáme, že se nám všem podaří společným úsilím představit Českou republiku účastníkům z celého světa (očekáváme delegátů) jako stále významného aktéra v oblasti výroby odlitků. Touto již druhou výzvou se na vás obracíme jménem organizátorů s nabídkou možnosti aktivní účasti vaší firmy na této akci (prezentace firmy přednáškou, na výstavě, v reklamě atd.), a to buď formou sponzorství, nebo tradiční formou dle zvyklostí účasti na Slévárenských dnech. Doufáme, že vaše firma bude na tuto výzvu reagovat pozitivně a bude se tak aktivně spolupodílet na průběhu akce. Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti (abstrakta přednášek, výstava): do konce října Přínosy pro sponzory Dle typu sponzora odstupňovaně propagace při přípravě a konání WTF/46. SD/ Ph.D. (bližší informace: A) PŘEDNÁŠKA 2. den 46. SD ( ) A I) prezentace s komerční orientací A I -1) 15 min. Kč 4 000, A I -2) 30 min. Kč 6 000, A II) prezentace vědecko-výzkumných institucí a VŠ A II -1) 15. min zdarma B) POSTER po oba dny 46. SD (2. a ) B I) prezentace s komerční orientací Kč 5 000, B II) prezentace vědecko-výzkumných institucí a VŠ zdarma C) INZERCE V české verzi pozvánky na Světové slévárenské dny C I) černobílá, formát A5 Kč 4 000, C II) barevná, formát A5, 2., 3. a 4. obalová strana Kč , C III) barevná, formát A5, uvnitř pozvánky Kč 7 000, V tištěném sborníku C IV) černobílá, formát A5 Kč 5 000, C V) barevná, formát A5, 2., 3. a 4. obalová strana Kč , C VI) barevná, formát A5, uvnitř sborníku Kč 8 000, Bezplatná účast na zahajovací akci v Technickém muzeu a na konferencích WTF/46.SD/Ph.D. společenských akcích v průběhu konání WTF/46. SD Nabídka možností aktivní účasti D) DOPROVODNÁ VÝSTAVA D I) ZÁKLADNÍ MODUL Kč , Prezentační místo: 1 stůl, 2 panely, 2 židle D II) Rozšířený MODUL Kč , Prezentační místo: 2 stoly, 4 panely, 3 židle D III) MAXIMÁLNÍ MODUL Kč , Prezentační místo: 3 stoly, 5 panelů, 5 židlí D IV) VLASTNÍ PANELY cena dle velikosti stánku Přenosný výstavářský systém Vystavovatelé mají hrazenou účast 2 zástupců na 46. slévárenských dnech včetně vstupenek na 2 společenské večery. E) REKLAMA E I) Vložení reklamního letáku do konferenčních materiálů Kč 6 000, Poznámka K cenám bude připočtena 19% DPH. PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA K AKTIVNÍ ÚČASTI ke stažení na wtf2009/cz_call.html 380 Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

10 SVĚTOVÉ TECHNICKÉ FÓRUM 2009 / WORLD TECHNICAL FORUM slévárenské dny / 46 th Foundry Days Mezinárodní Ph.D. slévárenská konference / International PhD Foundry Conference Předběžný program / Preliminary Program Brno, Czech Republic 31. května 3. června st May 3 rd June 2009 Neděle 31. května 2009 Sunday 31 st May Jednání exekutivy WFO / executive meeting of WFO (Hotel Holiday Inn) Jednání MEGI (D, A, SK, SLO, PL, H, CZ) / MEGI meeting (Hotel Voronez) Registrace delegátů / Registration of delegates (Hotel Voronez Conference Centre) Pondělí 1. června 2009 Monday 1 st June 2009 (Hotel Voronez Conference Centre) World Technical Forum den 1 / Day Registrace delegátů / Registration of delegates Úvodní blok / Opening session Historie slévárenské technologie ve světě / History of casting technology in the world Přesun do Technického muzea / Transfer to the Technical Museum Brno Uvítací recepce / Welcome reception (Brno Technical Museum) Prezentace / Presentations Historie slévárenství na území České republiky / History of casting technology in the Czech territory Prohlídka Technického muzea Brno / Enjoying exhibition at the TM Brno Přesun do hotelu Voroněž historickými tramvajemi přes centrum Brna / Transfer to Voronez Hotel via Brno Centre by historical trams Valná hromada členských zemí WFO / General Assembly of the WFO (Hotel Voronez Conference Centre) Společenský večer na Brněnské přehradě v hotelu Santon / Get-together party at the Brno dam Santon Hotel Úterý 2. června 2009 Tuesday 2 nd June 2009 (Voronez Hotel Conference Centre) World Technical Forum den 2 / Day slévárenské dny / 46 th Foundry Days Den 1 / Day Registrace účastníků / Registration of delegates 9.00 Úvodní blok / Opening address 9.15 Budoucí trendy ve slévárenské technologii / Future trends in foundry technology část 1 / part 1 (Obecně orientované přednášky / Generally oriented papers slévárna roku 2020 a dále / foundry 2020 and beyond ) k á v a / c o f f e e b r e a k 11.0 Budoucí trendy ve slévárenské technologii / Future trends in foundry technology část 2 / part 2 (Pokroky v užívání počítačových simulací metod rychlého zhotovení prototypů / Progress in using computer simulations, RP techniques) o b ě d / l u n c h Budoucí trendy ve slévárenské technologii / Future trends in foundry technology část 3 / part 3 (Nové slévárenské procesy, vypařitelný a vytavitelný model / New foundry processes, lost wax, lost foam) Budoucí trendy ve slévárenské technologii / Future trends in foundry technology část 4 / part 4 (Pískové formy ostřiva, pojiva, nátěry / Sand moulds sands, binders, coatings) k á v a / c o f f e e b r e a k Budoucí trendy ve slévárenské technologii / Future trends in foundry technology část 5 / part 5 (Zařízení sléváren, automatizace, robotizace / Foundry equipment, automation, robots) Budoucí trendy ve slévárenské technologii / Future trends in foundry technology část 6 / part 6 (Životní prostředí, vzdělávání / Environmental, education issues) Diskuze a závěr WTF / Discussion and closure of the WTF Doprovodná výstava dodavatelských firem a sléváren / Accompanying exhibition of foundry suppliers and foundries Koncert v katedrále na Mendlově náměstí / Concert in Cathedral at Mendel Square in Brno Vinárna U Elišky / Wine Cellar U Elisky (Moravian folk music and wines) Středa 3. června 2009 Wednesday 3 rd June 2009 World Technical Forum den 3 / Day 3 Návštěvy sléváren pro účastníky WTF / Work visits for WTF participants K dispozici bude několik variant návštěv / Several tours/options will be available (Odjezdy od hotelu Voroněž v 8.00 s očekávanými návraty kolem h / Departures from Hotel Voronez at 8 am, expected returns at 6 pm) 46. slévárenské dny / 46 th Foundry Days den 2 / Day 2 (Hotel Voronez Conference Centre) 9.00 Komerční prezentace / Commercial Presentations Část 1 / Part k á v a / c o f f e e b r e a k Komerční prezentace / Commercial Presentations Část 2 / Part o b ě d / l u n c h Komerční prezentace / Commercial Presentations Část 3 / Part Diskuze a závěr 46. SD / Discussion and Closure of the 46 th FD Doprovodná výstava dodavatelských firem a sléváren / Accompanying Exhibition of Foundry Suppliers and Foundries Mezinárodní Ph.D. slévárenská konference / International PhD Foundry Conference (Hotel Voronez Conference Centre) (Pod záštitou WFO a MEGI / Under WFO and MEGI umbrella) min. prezentace / 15min presentations očekávaná účast asi doktorandů z celého světa / expected PhD students from the world Tenisový turnaj / Tennis tournament (Otevřené dvorce VUT Brno / Open air tournament at the TU Brno tennis courts) Mezinárodní tenisový turnaj ve čtyřhrách / International Tennis Tournament in doubles z p r áv y Če s k é s l é vá r e n s k é s p o l e čn o s t i Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

11 Petr Lichý / Antonín Záděra a k t ua l i t y aktuality Rekonstrukce tavby ve staroslovanské peci na VUT v Brně A n t o n í n Z á d ě r a Dne 12. června 2008 se na VUT v Brně uskutečnila již tradiční rekonstrukce tavby ve staroslovanské nadzemní dřevěnouhelné šachtové peci. Místo konání bylo zvoleno na obvyklém místě, a to na Fakultě strojního inženýrství na Palackého vrchu. Vlastní pec byla zhotovena z keramické hlíny z Rudické oblasti. Pro zajištění optimálních parametrů pro redukci rudy byly u pece použity hlavní délkové rozměry stanovené na základě dříve provedených experimentálních rekonstrukcí pod vedením prof. Karla Stránského. Výška pece činila od dmyšny k hornímu okraji cca mm. Průměr v oblasti dmyšny byl cca 220 mm a pec se postupně zužovala až na průměr cca 180 mm. Hloubka nístěje činila přibližně 300 mm. Dmýchání vzduchu probíhalo přes dmyšnu pomocí měchu. Samotná redukce probíhala po vyhřátí pece po dobu přibližně 7 hodin. Postupně se přisazovala železná ruda (indický krevel) a dřevené uhlí v poměru cca 1 : 1,3. Jedna vsázka rudy se pohybovala okolo 300 g. Po ukončení tavby byla pec vybourána a z nístěje vytažena železná houba, která se následně ochladila ve vodní lázni. Z hlediska metalurgického výtěžku lze provedenou tavbu hodnotit jako úspěšnou. Fotografie železné houby a vzorků zhotovených z jejich fragmentů jsou uvedeny na obr. 1 a 2. Pořádání těchto rekonstrukcí má v podstatě hned dva významy, historický a společenský. Historický význam spočívá v seznámení účastníků s historií výroby železa s praktickou ukázkou. Součástí této sondy do minulosti bylo také v tomto roce vystoupení prof. K. Stránského, který účastníky seznámil s historií výroby železa v šachtových pecí na Brněnsku a Blanensku. Druhý neméně důležitý význam těchto akcí je vhodná příležitost k setkání studentů, akademických pracovníků a zástupců z řad sléváren. V letošním roce se rekonstrukce v průběhu celého dne zúčastnilo opět přibližně 80 lidí z řad studentů, akademických pracovníků VUT v Brně (obr. 3 a 4) a zástupců některých sléváren. O pohoštění se postarali naši sponzoři, kterými v letošním roce byly již tradičně slévárna Shaw, s. r. o., dále DSB Euro, a Česká slévárenská společnost. Díky nim tak bylo možné doplnit osvědčený Rajhradský kotlík v podání doc. Šenbergera také nejedním soudkem piva a výbornou kýtou na rožni. Na závěr bych chtěl poděkovat jednak sponzorům, kteří nám svým finančním příspěvkem umožnili zpříjemnit naše snažení, a prof. K. Stránskému za zajímavou přednášku. Závěrem lze konstatovat, že cíl této akce byl zcela naplněn, a to jak z poznatkového a historického hlediska, tak i z hlediska výborné nálady a příjemné atmosféry, ke které přispělo i krásné a slunečné počasí. V dalším roce se pokusíme v této tradici i nadále pokračovat a budeli nám svatá Barborka stále nakloněna, povede se nám i v budoucnu tyto rekonstrukce nejen společensky, ale i metalurgicky vylepšovat. 384 Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

12 Antonín Záděra / Olga Königová umělecká litina Socholití O ľ g a K ö n i g o v á o d b o r s p r á v n í a š k o l s t v í M ě Ú B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m Obr. 1. Železná houba, hmotnost 4,4 kg V sobotu 30. května se konal již třetí ročník Socholití v železárnách ve Štěpánově nad Svratkou pod záštitou hejtmana kraje Vysočina RNDr. Miloše Vystrčila. Tak jako minulé ročníky byli i letos osloveni studenti vysokých škol, aby si vyzkoušeli práci se šedou litinou jako alternativním materiálem jak do interiérů, tak i exteriérů. Studenti Fakulty architektury VUT Student FA VUT Brno M. Just při cizelování ročníkové práce z atelieru J. Šebánka (foto L. Boček) Obr. 2. Výbrus fragmentu železné houby Některé z asi 30 odlitků po pískování (foto L. Boček) Obr. 4. Těžký úděl hutníků Studenti při řešení neřešitelných problémů s formou (foto I. Štěpán ml.) Tvor a jeho kukla od B. Keinhamplové (foto L. Boček) u m ě l e ck á l i t i n a Obr. 3. Pohled na učastníky a příznivce historické tavby Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

13 Jan Hučka / Josef Sedlák / Kolektiv spolupracovníků katedr y slévárenst ví VUT v Brně n ek r o lo g / b l a h o p ř e j e m e Brno a studenti AVU Praha spolu s umělci zde odlévali před zraky stovek návštěvníků odlitky podle uměleckých modelů, které mají přiblížit litinu jako materiál vhodný pro návrat do měst i interiérů. Občanské sdružení Zapnuto Bystřice vyhlásilo v letošním roce také první ročník soutěže v manuální zručnosti pro žáky II. stupně ZŠ. Myšlenka vznikla jako reakce na požadavek trhu práce, kde poptávka po pracovní síle s technickým vzděláním výrazně převyšuje nabídku. Mikroregion Bystřicko je prezentován jako region se strojírenským zaměřením, což dokazuje i skladba místních podniků. Tuto skutečnost si uvědomuje stále více lidí, a proto doufáme, že tato aktivita padne na úrodnou půdu nejen ze strany zaměstnavatelů a učitelů, ale i rodičů, kteří nesou zodpovědnost za perspektivní budoucnost svých dětí. Soutěž má oslovit zejména děti, představit zábavnou formou řemesla a přiblížit tak obor strojírenství jako zajímavou možnost studia. Další akce navazující na Socholití proběhne 9. až 10. srpna 2008 na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem v rámci slévárenského sympozia, kde představí své dovednosti studenti Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy technické v Brně, Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělskotechnické v Bystřici nad Pernštejnem a Střední školy řemesel v Třebíči. Na náměstí se představí i potenciální zaměstnavatelé, čímž by měl být naplněn praktický význam celého sympozia. nekrolog Zemřel Ing. Miroslav Skála, CSc. I n g. J a n H u č k a S velikou lítostí čtenářům oznamujeme, že 1. června 2008 zemřel v Písku ve věku nedožitých 87 let náš milý kolega Ing. Miroslav Skála, CSc. Článek k jeho životnímu jubileu vyšel ve Slévárenství č. 7 8/2006, s Jistě si na něj rádi vzpomenou všichni, kdo ho znali. blahopřejeme Šedesáté páté výročí narození Ing. Jana Tolara I n g. J o s e f S e d l á k, C S c. Čas běží někdy rychleji než voda, chtělo by se říci v případě Ing. Tolara, když se ohlížíme za jeho posledními pěti roky. Ve srovnání s těmi předchozími 60 lety, jak byly popsány ve Slévárenství č. 7/2003, to byla mimořádně plodná léta. Ing. Jan Tolar navázal na všechny tradice svého rodu: vzdělání, zkušenosti nabyté jak od svých dnes již bájných učitelů (v mnohých případech pozdějších kolegů), tak získané doma i v zahraničí. S nezmenšenou silou a elánem se pustil do obnovy a modernizace modelárny v Sigmě v Lutíně. Během uplynulých 5 let se mu podařilo k nepoznání přebudovat Sigma modelárnu, s. r. o., v moderní podnik, vybavený 5D stroji a opírající se zcela o CNC techniku. Vedle profesní činnosti se Jenda věnoval předávání vědomostí dalším generacím mladých slevačů, a to jako přísedící při státnicích nových slevačů na VŠB v Ostravě. Svoje zkušenosti předával i mladým zahraničním studentům, např. z Vietnamu. Byl zvolen do Ústředního výboru České slévárenské společnosti, kde se aktivně podílel na organizaci 45. slévárenských dnů. Svoje poznatky prezentuje i na mezinárodní úrovni, např. v roce 2004 na Světovém slévárenském kongresu v Istanbulu. Ještě několik historických dat. Narodil se 12. srpna Studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě u prof. Přibyla. Profesní kariéru zahájil v domovské slévárně v Lutíně, potom pokračoval na Generálním ředitelství SIGMA, kde se brzy stal vedoucím odboru metalurgie celého koncernu SIGMA. Odborné znalosti a zaměření přivedly Ing. Tolara zákonitě do Odborné skupiny pro tavení litin a do technologické skupiny ČSVTS, kde byly jeho poznatky inspirujícím zdrojem poučení pro další kolegy. Znalosti a zkušenosti Ing. Tolara vyústily v řadu původních řešení a úspěšných zlepšovacích návrhů, jako je např. postup vibračních vyzdívek elektrických pecí. Své vzdělání si cílevědomě rozšiřoval počátkem 90. let úspěšně absolvoval odborné školení na mezinárodní manažerské škole v Ipswitch v Británii. Získané vědomosti pak zúročuje celá 90. léta. Ta znamenala pro Ing. Tolara usilovnou činnost při konverzi několika sléváren na výrobu v podmínkách tržní ekonomiky. Bylo tomu tak ve funkci generálního ředitele firmy Roučka Slatina, Železárny Štěpánov, TMS Pardubice, ve slévárně v Otíně u Jindřichova Hradce a konečně ve zmíněné modelárně v Lutíně. A tak nezbývá, než popřát: Jendo, ještě mnoho takových úspěšných pětiletí! Životní jubileum doc. Ing. Milana Horáčka, CSc. K o l e k t i v s p o l u p r a c o v n í k ů k a t e d r y s l é v á r e n s t v í V U T v B r n ě Kulatá výročí bývají vždy příležitostí k rekapitulaci určitého životního období. Pokud tím výročím je šedesátka, je to příležitost ke zhodnocení především pracovní kariéry. K této šanci se po dlouhých (z pohledu mladých) krátkých (z pohledu nás zralejších) 60 letech propracoval i náš kolega doc. Ing. Milan Horáček, CSc. Kolegu Milana není třeba představovat nikomu, kdo se pohybuje v našem domácím, ale i mezinárodním slévárenském světě. Je především vysokoškolským pedagogem a za více než 30 let svého působení na katedře slévárenství VUT v Brně 386 Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

14 Kolektiv spolupracovníků katedr y slévárenst ví VUT v Brně prošla jeho rukama valná část všech absolventů slévárenské specializace v celé České republice. Asi každý z jeho studentů ocení jeho přátelský přístup a zájem nejen o záležitosti studijní, ale i osobní a kariérní. Díky jeho kontaktům se řada z nich dostala na studijní pobyty do zahraničí nebo našla zajímavé pracovní uplatnění. Profesně se Milan Horáček věnuje oblasti slévárenských technologií, zejména však přesnému lití metodou vytavitelného modelu. V problematice přesného lití má dokonalý přehled a rozsáhlé tuzemské i zahraniční odborné kontakty. Neméně významná byla vždy činnost kolegy Horáčka ve slévárenském spolkovém životě. Je dlouholetým členem České slévárenské společnosti a Sdružení přesného lití, které spoluzakládal. Je nutno zmínit zejména jeho působení v Ústředním výboru ČSS, kde se uplatnily jeho manažerské schopnosti a velmi dobrá znalost angličtiny. Připomeňme si zejména změny stylu každoročních Slévárenských dnů, zvýšení společenské i komerční atraktivity této odborné akce a mnoho zajímavých zahraničních přednášek, které jsme měli možnost si poslechnout, a to rovněž díky jeho angažovanosti a osobním kontaktům. Ne všichni vědí, jaké úsilí tomu Milan věnoval. V současné době intenzivně připravuje program a organizační zajištění významného celosvětového Technického fóra 2009 v České republice. Po řadu let se zúčastňuje práce Středoevropské slévárenské iniciativy MEGI a řeší odborné projekty této organizace. Pokud by měl být závěr profesní kariéry ozdoben i vrcholem společenského ocenění, platí to v jeho případě beze zbytku. Je významným členem Mezinárodního sdružení přesného lití. V roce 2003 se stal členem exekutivy Světové slévárenské organizace (World Foundry Oranisation WFO) a v letošním roce byl zvolen jejím prezidentem pro následující funkční období. V roce 2008 úspěšně absolvoval profesorské řízení na VUT v Brně a dosáhl tak nejvyšší vysokoškolské pedagogické mety. A protože nejen prací živ je člověk, připomeňme rovněž, že bývaly časy, kdy Milan hrál velmi dobře volejbal, později tenis a teď snad na něj čeká už jen golf, u kterého se přece jen tolik neběhá. Přejeme Ti, Milane, pevné zdraví, elán a spokojenost. Věříme také, že Tvoje rodina Ti i nadále bude zdrojem radosti, pevného zázemí a hrdosti. b l a h o p ř e j e m e Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

15 Karel Stránsk ý / Drahomíra Janová / Lubomír Stránsk ý z h i s to r i e z historie Zaniklé hamry u Svojanova p r o f. I n g. K a r e l S t r á n s k ý, D r S c. I n g. D r a h o m í r a J a n o v á I n g. L u b o m í r S t r á n s k ý, C S c. Asi tři km severozápadně od Svojanova a přibližně ve stejné vzdálenosti severovýchodně od Bystrého se dnes nachází ves Hamry (obr. 1). V regionální literatuře se dočteme [1], že v roce 1658 zde byla založena vysoká pec s vodou hnanou kovárnou, vyrábějící kotle, plotny, nádobí a profilové železo. Strohá zpráva uvádí, že zanikla v roce 1676 pro nedostatek dřeva. Hutě stály na potoce, který je na mapách uváděn jako Zlatý potok, avšak místně se nazývá Bystrckým potokem. Potok se těsně pod vsí vlévá do říčky Křetínky, která se zde místně nazývá Stašovským potokem. G. Hofmann v Soupisu železných hutí a hamrů v období feudalismu [2] píše u Svojanova o části vsi řečené Hamry, nebo Hamergrund a u severně asi tři km vzdálené Rohozné o samotě Dolní hamry. První údaj vztahuje k roku 1848, druhý k roku Existenci vysoké pece někde v okolí osady Hamry potvrzuje také M. Kreps [3], který uvádí, že na svojanovském panství, patřícím Martinicům, v lokalitě Ve žlebích, patrně na katastru dnešní obce Hamry, byla ve zmíněném roce 1658 postavena vysoká pec a kujnicí výheň. Dále poznamenává, že v roce 1659 dal hrabě Martinic postavit druhou kujnicí výheň u Lačnova za Korouhví, asi šest km jihovýchodně od Poličky. K. Palla v průvodci po Svojanovsku píše [4], že k založení vesnice Hamry dal podnět držitel panství Maxmilián Valentin hrabě z Martinic zřízením železářských závodů ve Žlebech. Ze železné rudy, která byla dovážena z dolů mezi rohozenským dvorem a stašovskými lesy Na Roudníkách, byly po vytavení ve vysoké peci a zpracování v hamrech vyráběny řemeslnické potřeby, kovadla, palice, kotle a jiné věci [4]. Avšak již roku 1676 práce v hamrech skončila, neboť si vyžádala vykácení rozsáhlých lesů. Na mýtině poté vznikla panská dominikální ves, uvedená již roku 1680 ve farním archivu v Bystrém jako Hamry. V kronice města Bystrého [5] F. Elčkner cituje, že vysoká pec i železárny se vrchnosti nevyplácely, proto k nemalé radosti Bysterských léta 1676 pec vysoká přestala jíti a druhého roku hamry kovací v Žlebích a třetího roku v hamřích Lačnovských všelijaké věci od železa, co se při vysoké peci a dolních hamřích potřebovalo, tabule, štráfy, formy na kovadla rozdělány jsou a tu potom konec železných hamrů byl. Stejný osud železných hutí v osadě Hamry, zřízené v souvislosti s železnou hutí v místech původní nepatrné vsi Žleby, popisuje K. Zámečník v publikaci Bystré Monografie starého města na Českomoravské vysočině [6]. Po zániku vysoké pece a obou hamrů s kujnicími výhněmi nebyla výroba železa na svojanovském panství už nikdy obnovena. V dějinách hutnictví [7] najdeme kromě poukazu na krátkou dobu činnosti hutě také stručnou poznámku o tom, že dělníci z brdských železáren, zvláště ze zbirožských, pracovali v 17. století také v hutích u Svojanova. Podle regionální literatury lze soudit, že huť s dřevouhelnou vysokou pecí a s místní kujnicí výhní byla původně postavena v tehdy malé vsi Žleby, byla v činnosti asi 19 let, a po jejím zániku se název Hamry přenesl na původní ves. Pro huť pracoval další kujnicí hamr někde za Korouhví u Lačnova, snad přímo v Lačnově, který zanikl téměř zároveň s hutí. Ke zpřesnění informací o poloze vysoké pece, kujnicích výhní a technologií, s nimiž se v huti pracovalo, jsme uskutečnili terénní průzkum obou lokalit v Hamrech i v Lačnově, po kterém následovaly chemické a metalografické analýzy odebraných vzorků strusek a jejich posouzení. Průzkum terénu Hamry Základní průzkum terénu spojený se sběrem strusek se uskutečnil v letech 1988 a 1989, jednak přímo v osadě Hamry, jednak v okolí Lačnova, který je od Hamrů vzdálen severozápadním směrem asi 14 až 16 km. Kontrolní průzkum proběhl ještě v roce 2008 v osadě Hamry. V osadě Hamry (obr. 1) pod soutokem Bystrckého (Zlatého) a Stašovského potoka (Křetínky) se dnes nachází bývalý Schafferův mlýn (obr. 2), u něhož je z velké části zachován původní vodní náhon i odpad. Ve směru toku vlevo od něho se pod příkrým svahem doposud nacházejí ve značném množství železářské strusky. Strusky jsou šedozelené, mírně feromagnetické, často napěněné a pórovité, převážně krystalické povahy. Jejich vnější vzhled a konzistence poukazují na kovářské a kujnicí (svářkové strusky). Schafferův mlýn bral vodu z obou potoků Bystrckého i Stašovského. Splav na Bystrckém potoku spolu se zaústěním na náhon k Schafferovu mlýnu je v terénu doposud zachován (obr. 3). Také koryto přivádějící vody od Stašovského potoka (Křetínky), které bylo na bývalý mlýn vedeno pod silnicí, je možno v terénu, vpravo od silnice odbočující Stašova, doposud nalézt (obr. 4). Dá se proto předpokládat, že bývalý Schafferův mlýn byl postaven po zániku hamrů na původním vodním díle v tehdejších Dolních Hamrech uváděných v Hofmannově soupisu [2]. V restitučním řízení byl po roce 1989 vrácen bývalý mlýn do rukou původních majitelů a dnes je v těchto místech provozována pila. Několik set metrů výše proti proudu Bystrckého (Zlatého) potoka, asi sto metrů nad splavem (obr. 3) se nachází další bývalý mlýn, zvaný Gerischerův. Nad tímto mlýnem byly ještě v roce 1988 (obr. 5) zachovány v terénu stopy vodního náhonu a na loučce nad bývalým mlýnem a také na levém břehu potoka se sporadicky nacházely železářské strusky. Strusky měly podobnou konzistenci jako u níže položeného Schafferova mlýna, avšak byly mezi nimi i strusky amorfní, skelné povahy, charakterizující odpadní produkt železářské vysoké pece. Dnes je bývalý Gerischerův mlýn soukromým majetkem. Jeho budovy jsou zčásti rekonstruovány a opravovány, torzo vodního náhonu bylo zavezeno a loučka rekultivována (obr. 6). Strusky z povrchu loučky přitom zmizely a dnes lze jejich úlomky nalézt pouze ojediněle. Vzorky strusek k analýzám byly vyzvednuty od obou bývalých mlýnů jak v roce 1988, tak při kontrolním průzkumu terénu dvacet let poté v roce Lačnov a okolí V osadě Lačnov je zachováno jediné bývalé vodní dílo, a to Musilův mlýn. Ten sloužil ještě v roce 1983 místnímu jednotnému zemědělskému družstvu jako pila, ale již na elektrický pohon. Avšak v okolí bývalého Musilova mlýna, zřízeného na Bílém potoku tekoucím od Korouhve, nebyly nalezeny žádné strusky. Podle místní tradice a ústního sdělení zdejších rodáků se kujnicí hamr nacházel níže po proudu, po levém břehu řeky Svratky, která zde tvoří bývalou hranici mezi Čechami a Moravou. Stál někde v poloze mezi Lačnovem a osadou Kateřinky [9], [10], kde se ještě před sedmdesáti až osmdesáti lety údajně nacházely zbytky struskových hald [10], [11]. V místní tradici se zachovala také informace o tom, že umělá strouha (vodní náhon) k lačnovské kujnicí výhni byla vedena z levého břehu Svratky, 388 Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

16 Karel Stránský / Drahomíra Janová / Lubomír Stránský pod ústím Teleckého potoka, z místa pod osadou Telecí jmenovaného Na familiích [10], [11]. Zbytky této umělé strouhy, která byla vedena ze Svratky, překlenovala níže ležící Bílý potok a byla po zániku hamrů již zaústěna přímo do Bílého potoka [11], byly v roce 1989 na lukách doposud pozorovatelné. Její torzo je dokonce stále ještě zakresleno na současných topografických mapách (obr. 7). Povrchovým průzkumem terénu v okolí zbytků umělé strouhy a terénu po levém břehu Svratky ve směru ke Kateřinkám nebyly nalezeny žádné zbytky vodního díla ani žádné strusky. Svratka v těchto místech míjí po svém pravém břehu ves Borovnici, obtéká velkým meandrem návrší zvané Horka s výškovou kótou 578 m n. m. (obr. 7) a směřuje k Jimramovu. Analýzy strusek Vzorky strusek byly k analýze připraveny jednak jako metalografické výbrusy, jednak jako práškové vzorky a ke stanovení jejich chemického složení byl použit analytický komplex JEOL JSM 830/TRACOR TN 2000 *) pro strusky vyzvednuté v roce 1988 a analytický komplex PHILIPS-EDAX **) k analýze strusek vyzvednutých v roce Pracovalo se s dobou expozice jednoho měření 100 s a ke stanovení průměrného složení strusek byla aplikována plošná analýza při rastrujícím elektronovém paprsku, vždy ze tří různých míst plochy výbrusu, resp. ze tří různých oblastí práškového vzorku naneseného na speciální karbonové pásce o rozměrech 8 12 mm. Výsledky analýz jsou uspořádány v tab. I, která zahrnuje průměrná složení série sedmi vzorků strusek. Ve vzorku strusky z dřevouhelné vysoké pece (VP), která pracovala v prostoru bývalého Gerischerova mlýna, bylo navíc analyzováno chemické složení granulí (zrn) metalického železa zalitých ve strusce. Výsledky jsou uvedeny v tab. II. Kromě toho bylo navíc analyzováno chemické složení jednotlivých fází v kujnicí (svářkové) strusce vzorku strusky 6***G od Gerischerova mlýna. Z chemického složení strusek v tab. I je patrno, že první dvě analyzované strusky mají nízký obsah oxidu fosforečného a je možno je zařadit mezi strusky pocházející z kovářského zpracování. Mikrostruktura první z nich (1*S) je doložena na obr. 8. Její fázovou strukturu tvoří velmi pravidelné vějířovitě uspořádané, světle se zobrazující dendrity wüstitu, dále velmi světlešedé částice fayalitu a mezi nimi malý podíl tmavé sklovité hmoty. Mírně pod středem snímku je vyloučen shluk drobných zrn metalického železa a vlevo od něj rovněž jedno osamocené zrno železa. Další čtyři vzorky strusek (3 až 6) mají obsah oxidu fosforečného mezi 1,72 až 2,23 hm. % a je možno je hodnotit jako strusky svářkové, pocházející ze zkujňování surového železa v kujnicí výhni. Poslední, sedmá struska pochází z dřevouhelné vysoké pece, má velmi nízký obsah síry a prakticky žádný obsah fosforu, což je pro redukční proces v dřevouhelné vysoké peci příznačné, neboť v redukční fázi se fosfor rozděluje přednostně do taveniny. Vskutku je také z tab. II patrno, že zrna metalického železa vyloučená ve vysokopecní strusce od Gerischerova mlýna obsahují 0,87 hm. % fosforu. Je zároveň pozoruhodné, že u Gerischerova mlýna se kromě vysokopecních strusek nacházely a doposud nacházejí, i když pou- Tab. II. Prvek Si P S Cr Mn Fe Ni Cu celkem x 0,26 0,87 0,00 0,00 0,00 98,12 0,29 0,22 99,76 s x 0,20 0,02 0,00 0,00 0,00 0,41 0,03 0,03 Složka Chemické (prvkové) složení zrn kovu zalitých ve strusce [hm. %] Pozn.: složení zrn kovu v dřevouhelné vysokopecní strusce 7*G Tab. III. Chemické složení svářkové strusky (KV 6***G) od Gerischerova mlýna (obr. 9) [hm. %] průměr fáze 1 fáze 2 fáze 3 fáze 4 x Na 2 O 0,71 0,54 1,33 1,10 0,86 MgO 1,15 2,42 0,91 2,73 0,91 Al 2 16,51 55,87 23,44 4,99 19,88 SiO 2 33,65 0,50 43,76 30,29 39,01 P 2 O 5 2,23 0,40 1,17 1,40 2,91 S 0,19 0,08 0,07 0,17 0,11 K 2 O 2,13 0,10 2,57 0,56 2,33 CaO 5,55 0,13 7,48 1,39 8,33 TiO 2 0,76 0,59 0,17 0,29 0,67 Cr 2 0,14 0,41 0,09 0,12 0,06 MnO 1,21 0,63 0,60 1,46 0,76 Fe 2 35,77 38,34 18,42 55,49 24,18 Celkem 100,00 100,01 100,01 99,99 100,01 Poznámky: na obr. 9: fáze 1 na má složení blízké minerálu hercynitu; fáze 2 představuje skelnou fázi o nejmenším průměrném atomovém čísle; fáze 3 má složení blížící se minerálu fayalitu; fáze (složka) 4 představuje přesycenou a částečně se rozpadající skelnou fázi, z níž se vylučuje sekundární fayalit. Tab. I. Chemické složení železářských strusek z lokality Hamry u Svojanova [hm. %] Typ KS KS KV KV KV KV souhrn VP složka 1*S 2*G 3**G 4**G 5**G 6***G x s x 7*G Na 2 O 0,00 0,00 1,06 0,74 0,68 0,71 0,53 0,43 0,42 MgO 0,00 0,08 1,27 1,22 1,24 1,15 0,83 0,61 0,34 Al 2 5,50 10,53 14,61 12,17 11,01 16,51 11,72 3,80 7,67 SiO 2 19,30 30,89 32,16 31,62 22,88 33,65 28,42 5,86 73,26 P 2 O 5 0,22 0,31 1,72 1,79 2,04 2,23 1,39 0,89 0,00 S 0,00 0,07 0,17 0,13 0,13 0,19 0,12 0,07 0,04 K 2 O 1,74 2,12 2,01 1,68 1,15 2,13 1,81 0,37 10,79 CaO 6,70 13,79 5,28 5,80 14,92 5,55 8,67 4,44 1,82 TiO 2 0,26 0,66 0,7 0,48 0,27 0,76 0,52 0,22 0,73 Cr 2 0,00 0,04 0 0,05 0,05 0,14 0,05 0,05 0,04 MnO 0,45 1,40 1,06 0,37 0,32 1,21 0,80 0,48 0,34 Fe 2 65,78 40,07 39,95 43,95 45,32 35,77 45,14 10,66 4,51 celkem 99,95 99,96 99,99 100,01 100,00 100,00 99,99 0,02 99,96 Poznámky: *) strusky odebrané v roce 1988 (napětí el. paprsku 25 kv metalografické výbrusy); **) strusky odebrané v roce 2008 (napětí el. paprsku 20 kv práškové vzorky); 6***G) struska odebraná v roce 2008 (napětí el. paprsku 20 kv metal. výbrus, viz tab. III); S Schafferův mlýn; G Gerischerův mlýn; KS kovářská struska; KV struska z kujnicí výhně (svářková); VP vysokopecní struska; při analýzách byla aplikována korekční metoda ZAF. ze sporadicky, úlomky kujnicích i kovářských strusek. Uvážíme-li že kovářské a svářkové strusky mají vysoký obsah oxidů železa (podle tab. I v souhrnu cca 45 hm. % Fe 2 ), potom oba druhy strusek od Schafferova mlýna, kde pracovala kujnicí výheň, představovaly v druhé polovině 17. století cenný železářský odpad pro vysokou pec. Dá se předpokládat, že tento odpad byl pravidelně převážen na skládku ke Gerischerovu mlýnu, kde pracovala vysoká pec a zbytky kujnicích a svářkových strusek se v těchto místech zachovaly do současnosti. Příklad analýzy průměrného složení i jednotlivých fází kujnicí (svářkové) strusky (6***G), jejíž průměrné složení je také v tab. I, je na obr. 9 a složení jednotlivých fází i složení průměrné je v tab. III. Mineralogické složení této strusky tvoří cel- z h i s to r i e Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

17 Karel Stránsk ý / Drahomíra Janová / Lubomír Stránsk ý Obr. 1. Hamry u Svojanova na topografické mapě (dostupné na Obr. 7. Lačnov u Borovnice na topografické mapě (dostupné na Obr. 2. Bývalý Schafferův mlýn pod soutokem Bystrckého a Stašovského potoka, sloužící dnes jako pila. Kujnicí (svářkové) a kovářské strusky se nacházejí vlevo pod svahem (foto 2008 K. Stránský) Obr. 5. Bývalý Gerischerův mlýn na Bystrckém (Zlatém) potoce v roce Na loučce (po pravé straně snímku vpravo od silnice) se nacházely kujnicí svářkové i vysokopecní strusky (foto K. Stránský) Obr. 6. Bývalý Gerischerův mlýn v roce Přístavek vpravo od budovy byl odstraněn, náhon zasypán a loučka rekultivována, svářkové strusky se na ní nacházejí jen ojediněle (foto K. Stránský) Archeometalurgické poznámk y z h i s to r i e Obr. 3. Splav na Bystrckém potoku spolu se zaústěním na náhon k Schafferovu mlýnu (foto 2008 K. Stránský) Obr. 4. kem čtyři fáze. Chemické složení fáze 1 se nejvíce blíží minerálu hercynitu, jehož základní složení tvoří 58,66 hm. % Al 2 a 41,43 hm. % FeO. Chemické složení fáze 2 odpovídá amorfní skelné fázi, má ze všech fází nejnižší obsah oxidu železa (18,42 hm. %), nejvyšší obsah oxidu křemičitého (43,76 hm. %) a v módu BSE se zobrazuje jako nejtmavší. Chemické složení fáze 3 se blíží minerálu fayalitu, jehož základní složení činí 54,46 hm. % (FeO) 2 a 45,54 hm. % SiO 2, fáze má nejvyšší obsah oxidů železa a v módu BSE se zobrazuje jako nejsvětlejší. Čtvrtá fáze (složka) představuje přesycenou a částečně se rozpadající skelnou fázi s nejvyšším podílem oxidu fosforečného 2,91 hm. %, z níž se během chladnutí vylučuje tzv. sekundární fayalit. Koryto přivádějící vody od Stašovského potoka (Křetínky) na bývalý Schafferův mlýn je doposud vedeno pod silnicí Dřevouhelná vysoká pec Založení hutě v Hamrech u Svojanova spadá do údobí po třicetileté válce. V roce vzniku hutě (1658) to bylo přesně deset let poté, co byl v roce 1648 uzavřen vestfálský mír. Válka tehdy silně zdecimovala české a moravské země hospodářsky i co do počtu obyvatel. Nejsou známa přesná čísla, uvádí se však, že počet obyvatel se snížil pod polovinu stavu před válkou. Po válce vzniká údobí, ekonomicky později označované jako merkantilizmus, v němž se česká, moravská i cizí šlechta snažila zhodnotit přírodní bohatství svých vlastních panství. Zatímco v Čechách vznikají první dřevouhelné vysoké pece již koncem 16. století (první založil valonský hutník Jindřich Kašpar de Sart v roce 1596 na Podbrdsku), na Vysočině byl jejich vznik opožděn o více než půl století. Jako první byly na Vysočině uvedeny do provozu hutě s dřevouhelnými pecemi a zkujňovacími výhněmi krátce po sobě v Kadově (1651), v Polničce (1653) a huť v Hamrech u Svojanova (1658). Následně vznikají hutě v Olešničce (1662), v Dlouhém u Nového Města na Moravě (1666), ale i v Martínkově na Třebíčsku (1669) a ve Starém Ransku (1670), tedy v krátké době 19 let zde vzniklo sedm železářských hutních podniků, v nichž pracovaly dřevouhelné vysoké pece a řada zkujňovacích výhní. 390 Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

18 Karel Stránský / Drahomíra Janová / Lubomír Stránský Obr. 8. Kovářská struska od bývalého Schafferova mlýna se světlou kostrou wüstitu, s podlouhlými krystality šedého fayalitu (Fe 2 SiO 4 ) a mezi nimi vyloučené tmavé amorfní skelné fáze. Uprostřed snímku jsou vyloučeny nepravidelné krystality metalického železa (světelný mikroskop, foto 1988 M. Jandlová) Obr. 9. S větším časovým odstupem poté, avšak již po zániku hutního podniku v Hamrech u Svojanova, vznikají další hutě v Krásném (1687), Sobíňově (1690), v Kundraticích (1691), v Ořechově (1703), a v prvním desetiletí 18. století ve Vevčicích (1706), v Hamrech u Hlinska (1710) a Veverská huť pod Javorkem (1716). Dřevouhelné vysoké pece zde pracovaly s dosti proměnlivou technologickou kázní, o jejímž stavu může poskytnout jistou základní orientační informaci chemické složení strusek, především obsah oxidů železa v těchto struskách. V tomto směru stojí za pozornost grafické znázornění obsahů oxidů železa (Fe 2 ) na obr. 10 ve vysokopecních struskách z jednotlivých hutních lokalit Českomoravské vysočiny, stanovené s využitím dat v této práci a v práci [12]. Do grafu je zahrnuto celkem 16 dřevouhelných vysokých pecí, které pracovaly na území Vysočiny od poloviny 17. do konce 19. století, přičemž obsah oxidů železa je znázorněn v klesajícím pořadí. Obsah oxidů železa ve strusce závisel zcela přirozeně na jakosti železné rudy, čím měla ruda menší podíl hlušiny a vyšší kovnatost, tím méně oxidů železa odcházelo celkově se struskou do sekundárního odpadu, avšak významnou úlohu zde sehrával i samotný způsob chodu vysoké pece, tj. teplota taveniny, dmýchání vzduchu (přívod větru), geometrické poměry vysoké pece, její konstrukce, jakost paliva (dřevěného uhlí) a další faktory. Obr. 10. Obsah oxidů železa (Fe 2 ) ve struskách z dřevouhelných vysokých pecí Českomoravské vysočiny Kujnicí (svářková) struska od bývalého Gerischerova mlýna s vyznačením čtyř fází různého chemického složení (rastrovací elektronový mikroskop, foto 2008 D. Janová) Vidíme, že struska z vysoké pece v Hamrech u Svojanova má obsah oxidů železa téměř uprostřed ze všech pecí, které zde v minulosti pracovaly. S jistou přibližností tak lze soudit, že ztráty železa přechodem do strusky zde byly menší než například v hutích v Martínkově, Dolním Bolíkově, Ořechově, Dlouhém u Nového Města a v Pusté Kamenici. Kvalitněji se zřejmě pracovalo v hutích ve Vevčicích, na Kadově, na Milovech, v Olešničce u Štěpánova nad Svratkou a na Prudké. Podobný a přibližně stejný metalurgický režim jako ve vysokopecní huti v Hamrech u Svojanova lze předpokládat v hutích v Polničce, Sobíňově, ve Svratce, v huti pod Javorkem a v Kundraticích. I když je třeba brát uvedené srovnání se zřetelem k náhodnému výběru omezeného souboru vzorků strusek jako velmi přibližné a orientační, ukazuje se, že mezi hutěmi existovaly velké rozdíly v kvalitě výroby a velké procento oxidů železa odcházelo se struskou v podstatě do odpadu, např. v huti v Martínkově až 16 hm. %. Až do třetí čtvrtiny 19. století pracovaly na Vysočině nejdéle a snad i nejlépe dřevouhelné vysoké pece na Kadově a v Olešničce, kde byl obsah oxidů železa odcházejícího se struskou poměrně nízký, kolem 2 hm. %. Zkujňovací výhně Svářkové strusky z kujnicích výhní se vyznačují tím, že mají vysoký obsah oxidů železa a také poměrně vysoký obsah oxidu fosforečného. Strusky ze zkujňovacích výhní jsou totiž oxidické povahy a fosfor, který je v roztaveném surovém železe, se během zkujňování spolu s uhlíkem, křemíkem a manganem spaluje a ve formě oxidů přechází do strusky. Kujné železo vyrobené v ohništi zkujňovací výhně obsahovalo zpravidla 0,04 0,06 % C, 0,04 0,06 % Mn, fosforu a síry méně než 0,01 %, zbytek je železo. Pevnost byla 380 až 400 MPa, tažnost 25 až 29 %. Železo bylo výtečně svařitelné a způsobilé ke zpracování v žáru, a proto bylo hledanou surovinou pro výrobu řetězů, závěsných háků, podkov aj. Průměrný obsah oxidů železa ve svářkových struskách odebraných z Hamrů u Svojanova (od bývalých mlýnů Schafferova a Gerischerova) činil 41,25 ± 4,30 hm. % a oxidu fosforečného obsahovaly tytéž strusky 1,95 ± 0,23 hm. %. Podle chemického složení zkujňovaného surového železa a použitého režimu zkujňování zůstával také ve svářkových struskách určitý podíl oxidů železa. Na rozdíl od vysokopecních strusek, kde byl obsah oxidů železa velmi nízký, představovaly svářkové strusky cennou přísadu do dřevouhelné vysoké pece. Průměrný obsah oxidů železa z 15 lokalit kujnicích výhní na Vysočině činil podle [12] 59,08 ± 10,54 hm. % Fe 3 O 4 a oxidu fosforečného obsahovaly tyto strusky 2,55 ± 2,34 hm. %. Také v tomto případě je možno průměrné obsahy oxidů železa vyskytující se ve svářkových struskách na jednotlivých hamerských lokalitách navzájem porovnat. Z grafického znázornění na obr. 11 plyne, že krajní meze představují hamry v Líšné, v Lipnici u Dačic a Rudlicích, v jejichž struskách je obsah oxidů železa přes 70 hm. %, tedy nejvyšší, a poté Hamry u Svojanova a hamr v Kuklíku, kde obsahují svářkové strusky pouze kolem 40 hm. % oxidů železa a jejichž obsah je zde nejnižší. S jistou opatrností je tedy možno soudit, že také režim zkujňování se výheň od výhně, tj. hamr od hamru, dosti podstatně lišil. Postup tavení ve zkujňovacích výhních se měnil v širokých mezích. Např. Ivo Kruliš [13], který se technologií těchto pochodů z h i s to r i e Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

19 Karel Stránsk ý / Drahomíra Janová / Lubomír Stránsk ý z h i s to r i e ve třetí čtvrtině 20. století podrobně zabýval, uvádí pro druhou polovinu 18. století v tehdejší Evropě více než 13 variant základního zkujňovacího postupu [13] (s. 56). U nás bylo nejrozšířenější tzv. české zkujňování napouštěcí, které mělo ve srovnáním se sousedním štýrským zkujňováním základní odlišnosti spočívající v rozdílných vlastnostech zkujňovaného surového železa. České zkujňování mělo větší výkon a vykazovalo proti štýrskému větší úsporu dřevěného uhlí. Naproti tomu byl ve Štýrsku velmi nízký propal zkujňovaného surového železa. Bylo to dáno tím, že se tam pracovalo s jedním přetavením bílého surového železa, které bylo čisté a obsahovalo málo příměsí, zatímco u tmavošedého českého surového železa bylo zapotřebí zoxidovat mnoho uhlíku a dalších příměsí [14] a železo přetavit vícekrát. Kromě jiného se použité zkujňovací pochody odrážely také v množství oxidů železa, které odcházely ve struskách jako druhotný odpad. Všeobecně lze říci, že zkujňování ve výhni, jejíž obsah byl v závěrečné fázi pochodu tvořen směsí kovové taveniny, tuhé kovové fáze a oxidické strusky, bylo silně závislé na znalosti, zkušenosti a zručnosti taviče. V dnešním slova smyslu technologicky exaktní, přesný popis zkujňování ověřený pokusně, již jako zaniklého pochodu, není k dispozici a neznáme ani vztahy mezi složením zkujňovacích, svářkových strusek a jednotlivými variantami zkujňovacích pochodů. Pouze nepřímo je možno soudit, že pochody, kterým odpovídal nižší obsah oxidů železa v odcházející svářkové strusce, byly vedeny se zřetelem ke ztrátám zkujňovaného surového železa úsporněji. Režim kujnicích výhní v Hamrech u Svojanova a v Kuklíku této představě vedení zkujňovacího pochodu více či méně odpovídal (obr. 11). Závěrem Krátká doba činnosti dřevouhelné vysoké pece a kujnicího hamru v osadě Hamry u Svojanova, trvající necelých dvacet let, po sobě nezanechala výrazné stopy. Dá se soudit, že obě vodní díla, která sloužila jako zdroje energie k dmýchání větru do vysoké pece a k pohonu hamerských kladiv, byla po zániku hutě využita k pohonu obou vodních mlýnů, Gerischerova a Schafferova, které zde byly až do minulého století v provozu a v jejichž nejbližším okolí se dodnes zachovaly železářské vysokopecní a svářkové, tj. zkujňovací strusky. Podle složení strusek je možno s jistou přibližností konstatovat, že režim tavení ve vysoké peci i režim zkujňování vytaveného Obr. 11. Obsah oxidů železa (Fe 3 O 4 ) ve svářkových struskách z lokalit, na kterých pracovaly zkujňovací výhně na Českomoravské vysočině surového železa ve výhních byl ve svojanovské huti poměrně dobře zvládnut a zaveden. Vysokopecní režim dokonce mnohem lépe, než tomu bylo například v hutích v Martínkově, Dolním Bolíkově, Ořechově, v Dlouhém u Nového Města na Moravě a v Pusté Kamenici. Obdobně to lze říci i o zavedení zkujňovacího pochodu. V této souvislosti je pozoruhodná zpráva o tom, že dělníci z brdských železáren, zvláště zbirožských, pracovali také v hutích u Svojanova. Dá se předpokládat, že dělníci a snad i mistři, kteří pracovali ve zbirožských hutích, kde byly tehdy nové technologie zavedeny již v roce 1596, měli v době zřízení svojanovské hutě (1658) již generační, téměř šest desetiletí trvající zkušenosti s tehdy zcela převratnou technologií a mohli zde významně přispět jak k zavedení, tak ke stabilitě vysokopecního a zkujňovacího pochodu. V místním povědomí se přitom zachovaly zprávy, že hlavní příčinou zániku činnosti svojanovské hutě byl po vykácení okolních lesních porostů [4], [11] nedostatek paliva dřevěného uhlí a nikoli špatná jakost železa a oceli, jako tomu bylo na jiných panstvích, například na Křižanovsku. Pro majitele svojanovského panství, šlechtice z Martinic, bylo patrně mnohem výhodnější zachovat vyvážené lesní a zemědělské hospodářství, než vyrábět železo a obchodovat s ním, zvláště když se objevovala potenciální konkurence nedaleko vzdálených železných hutí v Kadově, takže provoz hutě zrušili. Literatura a poznámk y [1] LENHART, Z.: Žďárské vrchy. Českomoravská vrchovina I. díl. Praha : STN, [2] HOFMANN, G.: Soupis železných hutí a hamrů v Čechách v období feudalismu. Rozpravy NTM, sv. 14, Praha, [3] KREPS, M.: Železářství na Žďársku. Brno : Blok, [4] PALLA, K.: Průvodce po Svojanovsku. Svojanov : Nákladem L. Beneše ve Svojanově, [5] ELČKNER, F.: Kronika města Bystrého. Bystré : MNV, [6] ZÁMEČNÍK, K.: Bystré. Monografie starého města na Českomoravské vysočině. Bystré : MNV, [7] PLEINER, R. KOŘAN, J. KUČERA, M. VOZÁR, J.: Dějiny hutnictví železa v Československu 1. díl. Praha : ACADEMIA, 1984, 296 s. [8] BROJ, T. ( 1970): Majitel pily v místech bývalého Schafferova mlýna. Ústní sdělení v dubnu roku seznam.cz. [9] WEISHAPL, Engelbert ( 1912): Ústní sdělení v květnu roku 1989, Lačnov č. 5. [10] MUSIL, M. ( 1924): Majitel bývalého Musilova mlýna. Ústní sdělení v květnu roku Lačnov č. 16. [11] SÍLA, J. V. ( 1908): Ústní sdělení v květnu Lačnov č. 9. Akademický malíř, absolvent Pražské akademie výtvarných umění, obor krajinářství v roce 1933, žák prof. Otakara Nejedlého, prof. Maxe Švabinského aj. (Pokud by informace podle [9], [10] vztahující se k náhonu (v místním dialogu umělá strouha) měla mít reálné jádro, pak by to zamenalo, že umělá strouha přivádějící vodu k lačnovské kujnicí výhni (k hamru) by musela překračovat Bílý potok, který je v těchto místech mnohem nížeji položen, takže by potok před ústím do Svratky tuto umělou strouhu (náhon) podtékal). Záznam části bývalé strouhy, který je uveden ještě na současných topografických mapách (viz obr. 7 směr šipky) reálnost této tradice podporuje). [12] Stránský, K. ustohal, v. rek, A. stránský, l.: Železné hamry a hutě na Českomoravské a Drahanské vrchovině. Brno : VUT, s. ISBN [13] KRULIŠ, I.: Příspěvek k vývoji železářských zkujňovacích výhní. Rozpravy Národního technického muzea v Praze sv. 63. Praha : NTM, s. [14] BOHUŠ, O.: Stručné dějiny ocelářství na území Československa v letech 1830 až Praha : TEVUH, řada 20., s. 392 Slévárenst ví. LV I. čer venec srpen

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T. Prosinec 2007 Číslo 52. Vážení přátelé, členové České slévárenské společnosti,

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T. Prosinec 2007 Číslo 52. Vážení přátelé, členové České slévárenské společnosti, INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P.O.Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ

V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ V. mezinárodní kongres CAOS-MIS.CZ Počítačem asistované ortopedické operace a miniinvazivní přístupy 8.- 9. dubna 2011 Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno Kongres se koná pod záštitou České společnosti

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations,

KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR a Network of National ITS Associations, pořádá pod záštitou Romana Onderky, primátory města Brna, prof. Ing. Petra Moose, CSc., děkana FD ČVUT

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon fax: 542 214 481 Zodpovídá: P.O.Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz tajemník

Více

21. kartografická konference registrace spuštěna

21. kartografická konference registrace spuštěna č. 1/2015 www.czechmaps.cz 21. kartografická konference registrace spuštěna Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009

MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE OLOMOUC 23. - 24. 4. 2009 MEDICÍNA PRO PRAXI VII. kongres praktických lékařů a sester 23. - 24. 4. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MTMS 2015 Nejvýznamnější odborný veletrh průmyslových subdodávek v Beneluxu. Koná se pravidelně jednou za dva roky (v sudých letech alternuje s ESEF, Utrecht), nahrazuje

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka Základní informace Nové kongresové prostory U Hájků uvítají návštěvníky IX. kongresu praktických lékařů a sester MEDICÍNA

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme MEZINÁRODNÍ TECHNICKÝ VELETRH Datum konání: 29.9. - 4.10.2014 Obor: klíčový oborový veletrh v odvětví strojního průmyslu v Bulharsku s širokou mezinárodní účastí v roce

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE

NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXVII. dny praktické a nemocniční pediatrie 29.- 30. 5. 2009 OLOMOUC NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE Letošní setkání dětských lékařů a sester v srdci Hané (23. 24. května 2008)

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace MÍSTO KONÁNÍ: Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40b POŘADATELÉ: Urologická klinika

Více

1. Úvod. 2. Sběr poruch povrchu vozovek

1. Úvod. 2. Sběr poruch povrchu vozovek Stav povrchu vozovek silnic III. třídy v Jihočeském kraji v roce 2012 (zpracovaný s využitím programového vybavení systému hospodaření s vozovkou RoSy PMS) 1. Úvod Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření

Více

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy.

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Obchodní nabídka pro partnery projektu Přednáškový sál v pavilonu G2

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Zápis z 1. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 8. 4. 2013 v Moravské Třebové

Zápis z 1. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 8. 4. 2013 v Moravské Třebové 1(5) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel. 543 235 303 fax. 543 255 020 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z 1. zasedání výboru CzWA konaného v pondělí 8. 4. 2013 v Moravské

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU NOVINKA! ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin

Mezinárodní konference Využívání zdrojů nerostných surovin 14. - 16. ledna 2010 Hotel Sepetná Ostravice 0956 739 14 Ostravice Česká republika ORGANIZÁTOŘI Horní Nová Ves 108 507 81 Lázně Bělohrad tel.: +420 493 793 249 fax.: +420 493 793 249 frantisek.zocek@czechstonecluster.eu

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika

PARTNERSKÉ MOŽNOSTI. XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI. 15. 17. 10. 2015. Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI. XVI. kongres kongres České České ortodontické ortodontické společnosti společnosti Nové Adalbertinum / Hradec Králové / Česká republika XVI th Congress of the Czech Orthodontic Society XVI th Congress

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž

I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. s mezinárodní účastí. 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž I. I N FO RM ACE VI. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE s mezinárodní účastí 9. 11. listopadu 2014 Brno Hotel Voroněž Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, jménem výboru České

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PROFESIONÁLNĚ A INOVATIVNĚ ORGANIZUJEME KONGRESY 23 LET VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Za účetní období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 KDO JSME PRODUKTY SPOLEČNOSTI GUARANT INTERNATIONAL GUARANT International

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 Mezinárodní odborný veletrh energetiky a elektrotechniky Obor: energetika a elektrotechnika Veletrh ENERGETIKA&ELEKTROTECHNIKA 2015 je

Více

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16

EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 EDIČNÍ KALENDÁŘ A CENÍK 2015/16 www.automatizacevpotravinarstvi.cz Představení Ceník inzerce v časopisu Automatizace v potravinářství Časopis Automatizace v potravinářství je určen producentům potravin

Více

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV

VÍTEJTE V MOTOR JIKOV 2015 VÍTEJTE V MOTOR JIKOV MOTOR JIKOV GROUP je skupina čtyř podniků se strojírenským a slévárenským zaměřením. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. MOTOR JIKOV Fostron a.s. MOTOR JIKOV

Více

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom

SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom Mladá fronta a. s. divize Medical Services Profesionální partner pro vydávání zdravotnické literatury PROSPEKT Nabídka firemní prezentace SAPERE AUDE AD BENEFICIUM MEDICINAE: Burnout syndrom (Nebojme se

Více

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života.

Magazín OSOBNÍ ROZVOJ. OSOBNÍ ROZVOJ je výjimečný projekt, který představuje novou vizi a klade důraz na originalitu a kvalitu života. PROFIL ČASOPISU je unikátní titul, který nabízí pestrý mix témat, příběhů a inspirací pro zkvalitnění soukromého i profesního života, věnuje se aktuálním současným fenoménům a trendům života ve všech oblastech

Více

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel

partnerské možnosti 18. 20. 9. 2014 česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti NH Olomouc Congress Hotel partnerské možnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres České ortodontické společnosti česko-slovenský ortodontický kongres & XV. kongres Českej ortodontickej spoločnosti 18. 20. 9. 2014

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Zápis ze 7. zasedání výboru CzWA konaného v úterý 7.6.2011 v Poděbradech

Zápis ze 7. zasedání výboru CzWA konaného v úterý 7.6.2011 v Poděbradech 1(5) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel. 543 235 303 fax. 543 255 020 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis ze 7. zasedání výboru CzWA konaného v úterý 7.6.2011 v Poděbradech

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Výstavní plocha Obchodní nabídka Základní informace KOORDINÁTOR ODBORNÉHO PROGRAMU: Bc. Lenka Šeflová PROGRAMOVÝ VÝBOR: Markéta Koutná MUDr.

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

Measuring, control, automation and regulation technology MSV. 57. mezinárodní strojírenský veletrh Brno ITALSKÝ PAVILON

Measuring, control, automation and regulation technology MSV. 57. mezinárodní strojírenský veletrh Brno ITALSKÝ PAVILON 1 Measuring, control, automation and regulation technology MSV 57. mezinárodní strojírenský veletrh Brno ITALSKÝ PAVILON 14. 18. září 2015 Brno, Česká republika Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

02.10. 04. 10. 2013. Vás zve na odborný veletrh

02.10. 04. 10. 2013. Vás zve na odborný veletrh Zahraniční kancelář OM MPO v Petrohradě připravuje prezentaci českých společností z oboru strojírenství za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry. Místo konání: Web: Výstaviště

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled

PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace. Stručný přehled PLÁN AKTIVIT PRO ROK 2015 Česká manažerská asociace Stručný přehled Nyní ČMA reprezentuje přes 300 významných manažerů a firem. Realizuje pro ně každý rok přes 100 akcí. I v roce 2015 půjde o akce z oblastí:

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, PKS stavby a.s. je stavební společnost, která disponuje vlastními výrobními kapacitami na veškeré rozhodující

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPODREV 2014 Mezinárodní odborný veletrh dřevoobráběcího průmyslu Obor: dřevoobráběcí průmysl Veletrh ExpoDrev 2014 je mezinárodní událostí na poli dřevozpracujícího

Více

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012 NABÍDKA NZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERÁLECH VELETRHU SVĚT KNHY PRAHA 2012 Ceny se nezvyšují! Výrazné slevy pro vystavovatele! Vážení přátelé, představujeme Vám propagační materiály 18. ročníku mezinárodního

Více

TECHNOLOGIE BETONU Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. 6. konference

TECHNOLOGIE BETONU Technologie, provádění a kontrola betonových konstrukcí. 6. konference VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu UZÁVĚRKA ANOTACÍ: 31. ledna 2007! NOVÉ MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz

14. říjen 2015 Národní dům na Vinohradech 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ. www.trendevent.cz 14. říjen 2015 na 20. B2B SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Z OBLASTI POŘÁDÁNÍ EVENTŮ 14. říjen 2015 na TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 14. 10. 2015 13 18 hodin na Jubilejní dvacáté pokračování akce Trend Event bude tentokrát hostit

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Zápis z náhradní valné hromady CzWA v roce 2014

Zápis z náhradní valné hromady CzWA v roce 2014 1(6) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel./fax 543 235 303 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z náhradní valné hromady CzWA v roce 2014 Datum: Místo konání: Přítomni:

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 2. cirkulář a pozvánka k účasti VODNÍ TOKY 2008. Obor vodních toků legislativa, financování, plánování

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 2. cirkulář a pozvánka k účasti VODNÍ TOKY 2008. Obor vodních toků legislativa, financování, plánování ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 2. cirkulář a pozvánka k účasti VODNÍ TOKY 2008 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích hodnocení efektivnosti

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013

OPTICKÉ KOMUNIKACE 2013 1. informace a pozvánka k aktivní účasti Česká a Slovenská společnost pro fotoniku ČVUT v Praze, fakulta elektrotechnická Československá sekce IEEE Agentura Action M Vás zvou na konferenci a výstavu OPTICKÉ

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

NABÍDKA K ÚČASTI. www.invex.cz 6. 9. 10. 2008

NABÍDKA K ÚČASTI. www.invex.cz 6. 9. 10. 2008 Konference zaměřená na aktuální trendy a inovativní řešení v oblasti podnikových informačních systémů NABÍDKA K ÚČASTI 18. mezinárodní veletrh informačních a komunikačních řešení pro rozvoj podnikání 6.

Více

Kartografické společnosti České republiky

Kartografické společnosti České republiky Z P R A V O D A J Kartografické společnosti České republiky Č. 4/2008 50 let sdružování kartografů Na 2. sjezdu Československé vědeckotechnické společnosti-společnosti geodézie a kartografie (dále jen

Více

18th IFCC EFCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

18th IFCC EFCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 18th IFCC EFCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine National Congress of the Austrian Society of Laboratory Medicine and Clinical Chemistry 7 11 June 2009 Innsbruck Congress

Více

odbor ŽPaZ, KÚ Moravskoslezského kraje asistent ředitelky, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

odbor ŽPaZ, KÚ Moravskoslezského kraje asistent ředitelky, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. Záštitu nad konferencí převzal: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Statutárního města Ostrava Mgr. Tomáš Úlehla místopředseda poslaneckého

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více