1/2011 FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2011 FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY"

Transkript

1 1/2011 O L A Č A Z JARO ZDNÉ VE HVO FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY

2 úvodník VELIKONOČNÍ svátky jara letními horky. Je to období přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na úrodu, plodnost a nové vztahy. Vrcholem a symbolem jara jsou nesporně Velikonoce. Ale i ty přes společně prožívané okouzlení z probouzení přírody k novému životnímu cyklu vnímáme rozdílně. Pro někoho jsou jen volným dnem navíc a příležitostí k posezení u bohatě prostřeného stolu, pro jiné mohou být i obdobím úvah nad inspirující moudrostí přírody a nad vlastní životní cestou, minulou i budoucí. Velikonoce by měly být důvodem k zamyšlení pro každého, nejen pro křesťany, pro které jsou největším svátkem roku, spojeným s vykupitelskou smrtí Krista. V posledních desetiletích převládala snaha vymazat duchovní rozměr Velikonoc, které byly prezentovány pouze jako svátky jara. Záleží však jen na lidech, aby v sobě potlačili kus sobeckého materialismu a dospěli k pravé podstatě a tajemství těchto svátků. Šárka Lošťáková 2 Poslední sněhové památky zmizely ze strání a na trůn usedlo jaro. Většina z nás se obvykle celou zimu těší na tuto změnu, i když každý ji prožívá trochu jinak jako ostatně téměř všechno, co nás v životě obklopuje a potkává. S jarem přichází všechno to pěkné, milé a příjemné, na co v mrazivých dnech čekáme hřejivé sluneční paprsky, okřívající příroda, barevný svět kolem nás, procházky provoněné svěžím vzduchem a s tím i přívětivější nálada a radost ze života. Půvab ročního období okolo jarní rovnodennosti vytváří příroda každý rok stejně, ale přesto vždy neopakovatelně krásně. Tato krása začíná v předjaří zpěvem skřivánka ještě v zasněžené krajině, hvízdáním kosů, příletem špačků, květy sněženek, bledulí. Východy slunce jsou plné nové energie, která probouzí mízu ve vrbových prutech. Slunce křísí teplem přírodu a život v ní vítězí nad spánkem a smrtí. Děti vnímají jaro jako dobu her a předzvěst blížících se prázdnin, jejich rodiče jako dobu jarního úklidu či víkendových návratů na chaty a chalupy, babičky a dědečkové jako laskavý čas mezi nepříjemnými zimními plískanicemi a vyčerpávajícími

3 JARO ZAČALO ve Hvozdné divadlo Neúnavný Jaromír Kokeš při prezentaci První jarní dny uvítali hvozdenští ochotníci opravdu velkolepě. V rámci prvního ročníku akce Jaro ve Hvozdné uvedli v sobotu 19. března pohádku a v neděli 20. března uspořádali ve spolupráci s panem Jaromírem Kokešem floristickou show s bohatým doprovodným programem. Ač byl celý projekt nad očekávání úspěšný, neobešel se bez drobných komplikací. Původně plánované představení Ferda mravenec muselo být nahrazeno pohádkou Jak rozesmát princeznu, protože většina herců marodila. Nicméně malé diváky tato změna neodradila a v sobotu odpoledne bylo v sále divadla nebývale plno. Ale to už na jiném místě probíhaly pilné přípravy na floristickou show. Během nedělního dopoledne, díky vydatné pomoci členů kroužku, sál divadla rozkvetl do pestrých barev. Stoly se prohýbaly pod tíhou vystavených dekorací a květin, které pan Kokeš přivezl z Brna. K vidění byly jarní a velikonoční dekorace ze živých i umělých materiálů dle nejnovějšího trendu a 900 tulipánů ve čtrnácti různých barvách. U východu probíhal prodej petrklíčů a jarních cibulovin. Nadšení zde sklidila nabídka konikleců v pěti barevných odstínech. Avšak nejzajímavějším bodem odpoledne byla předváděcí akce několikanásobného mistra České republiky ve floristice. Jaromír Kokeš celé tři hodiny návštěvníkům prezentoval, jak vypadá práce profesionálního floristy. Jeho šikovné ruce při práci byly přímo přenášeny na velkoplošné plátno. Každý tak pohodlně viděl, jak se tvoří věneček či vypichovaná dekorace, jak se váže kytice nebo jak přizdobit sesazovanou nádobu. Pan Kokeš předvedl a okomentoval několik desítek prací, které sklidily hlučný potlesk, a neúnavně při tom odpovídal na všechny dotazy. Dalším lákadlem odpoledne bylo aranžování pro děti. Každý zájemce dostal barevný kelímek se zelenajícím se obilíčkem a sám si mohl vyzkoušet pocit floristy při práci. Všechny potěšilo, jak zodpovědně se děti úkolu zhostily. Děti si vyzkoušely práci floristy Díky pomoci šesti zkušených ochotníků si i ti nejmenší nakonec domů odnesli roztomilou pestrou dekoraci. Pánskou část návštěvníků zase zaujala venkovní expozice naleštěných veteránů. Všichni znaleckým pokyvováním hlavy obdivovali svatebně nazdobená auta (Tatru 603 pana Viktora Krause a Škodu Felicii pana Petra Kabáta) a květinami ověnčenou motorku Jawu 350 pana Václava Barbořáka. Na své si přišly i nevěsty ve svatebním koutku, kde se mohly inspirovat luxusně založenou svatební tabulí a celou řadou fotografií z květinového studia AMMI. Tereza Peterková 3

4 4obec ROZPOČET OBCE na rok 2011 PŘÍJMY Daňové příjmy a poplatky, dotace Nedaňové příjmy a) služby (KT, voda,hrobová místa, kanalizace) b) pronájem majetku (pozemky, rybník, sokolovna, obchod, pohostinství, les, DPS,has. zbrojnice, býv.knihovna) c) ostatní příjmy (třídění odpadů, O2, Vodafone,T-Mobil, úroky aj.) CELKEM PŘÍJMY Kč Kč Kč Kč Kč FINANCOVÁNÍ Zapojení zůstatku z minulých let Kč Úvěr Zateplení OÚ Kč Úvěr Suché poldry Kč Úvěr Oprava komunikací Kč Splátka úvěru na víceúčelovou budovu Kč Splátka úvěru na rozšíření vodovodu ,00 Kč CELKEM FINANCOVÁNÍ Kč CELKEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ Kč VÝDAJE Provozní výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem Lesní hospodářství a deratizace obce Kč Kč Silnice a místní komunikace, chodníky, doprava Kč Kč Kč Vodovod Kč Kč Kč Kanalizace Kč Kč Kč Suché poldry 0 Kč Kč Kč Rybník Kč Kč Škola Kč Kč Kč Kultura (knihovna,kronika, sbor pro obč. záležitosti) Kč Kč Sdělovací prostředky (KT, rozhlas, obecní noviny) Kč Kč Nebytové prostory (sokolovna, obchod, hasičárna, ) Kč Kč Dotace (spolky a sdružení, KD, TJ, KDO, SDH) na činnost Kč Kč Mezinárodní spolupráce Kč Kč Veřejné osvětlení Kč Kč Hřbitov Kč Kč Údržba majetku, nákup pozemků, služby bank, Kč Kč Kč Odvoz a likvidace odpadů Kč Kč Vzhled obce a veřejná zeleň Kč Kč Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Kč Dům s pečovatelskou službou Kč Kč Územní samospráva a státní správa Kč Kč Kč CELKEM VÝDAJE Kč Kč Kč

5 Účelem stavby Oprava komunikací Hvozdná byla oprava stávajících místních komunikací sestávající ze dvou projektů Oprava MK k rybníku a Oprava MK u Kotkového, přičemž obě akce byly realizovány v dolní části obce. Tyto řešené úseky místních komunikací jsou mimo tranzit pro dopravu místních obyvatel také často využívány pro turistiku, propojují konec zástavby obce s lokalitami pro sportovní a kulturní vyžití jak místních obyvatel, tak i turistů, kteří obec navštíví. Dle požadavku majetkového správce komunikace byly opravy provedeny ve stávajících hranicích místní komunikace a opravou nedošlo k žádnému záboru jiných pozemků, přičemž bylo dodrženo stávající šířkové i směrové vedení komunikace. Řešené území se nachází v dolním konci katastrálního území Hvozdná. Vozovka byla v této části již hodně poškozena, i když kdysi měla živičný povrch šířky cca 3,0 m až 4,0 m, přičemž po obou stranách byla nezpevněná krajnice většinou dosypaná hlínou. V jedné části opravovaná komunikace navazuje na již vybudovaný chodník. Obec nechala provést polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu firmou Ing. Luděk Zlámal GEO- ZET Otrokovice a následně nechala zpracovat projekt na uvedenou opravu, přičemž cena opravy byla stanovena okolo 0,53 mil Kč (bez DPH). Následně jsme požádali o dotaci přes MAS (Místní akční skupina) a po jejím potvrzení ze SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) jsme provedli výběrové řízení na dodavatele stavby, kdy tento tendr vyhrála firma ALSPO Zlín. Dotace z SFŽP (Státní fond životního prostředí ČR) a Evropské unie byly stanoveny na 80%, spolupodíl obce činil 20%. Stavba vzhledem k malému rozsahu nebyla rozdělena na samostatné stavební objekty. Vybraná firma provedla uvedenou stavbu v dobré kvalitě a dodržela kritéria z výběrového řízení, i když se při její realizaci vyskytlo několik problémů vyplývajících s komplikovaným průjezdem přes staveniště i s jejím značením. Pro informaci uvádím i základní parametry, které byly na opravu kladeny. Oprava MK k rybníku trasa č. P6 a Oprava MK u Kotkového trasa č. 54c - jednalo se OPRAVENÉ komunikace o opravu stávající komunikace, a to doslova nahrazení poškozené části komunikace novým povrchem. Skladba vozovky v místech opravy byla ve stávajícím složení jako původní komunikace tj. kufr ze zhutněného kameniva - podklad. Kamenivo 32/36 tl. 20 až 30 cm +, dále úprava tvořená podrovnávkou z OKS tl. 3-6 cm zhutnění (jen v poškozených částech komunikace) a povrchová vrstva asfaltový beton ABS, tl. 5 cm v celoplošné vrstvě. Odvodnění povrchu místní komunikace je vyřešeno příčným spádem. Povrch je vyspádován k jednomu okraji vozovky a vody budou dále stékat částečně do níže položeného terénu nebo do příkopu a následně budou vedeny do jednotné kanalizace obce. Realizací uvedené stavby jsme dali opět zelenou životnímu prostředí obce. Zlepší se dostupnost lokalit, které se nachází u uvedených komunikací, sníží se hluk projíždějících automobilů, ale hlavně se vybudoval kus komunikace, která se bude podstatně lépe využívat pro procházky místních obyvatel, hlavně maminek s kočárky a taktéž turistů, pro které jsou lokality, které se nacházejí za uvedenými komunikacemi, atraktivní. Komunikace budou též zařazeny do navržených turistických a cyklistických tras v rámci navazujících projektů obce i regionu. Miroslav Válek, starosta obce obec 5

6 6obec OCENĚNÍ za www stránky Jistě neuniklo vaší pozornosti, že Hvozdná přihlásila své stránky do soutěže o nejlepší internetové stránky měst a obcí. Tu každý rok vyhlašuje Sdružení Zlatý erb a skládá se ze dvou kol, krajského a celostátního. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb. Do krajského kola se letos přihlásilo celkem 9 měst a 15 obcí. Sedmičlenná porota se při hodnocení zaměřila na povinně zveřejňované informace, úřední desku, doporučené a doplňkové informace, ovládání webu, navigaci a přehlednost stránek, ale také výtvarné zpracování a bezbariérovou přístupnost. Ocenění třem nejlepším z každé kategorie a Cenu veřejnosti předal 14. března hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák spolu s krajským radním pro oblast územního plánování a veřejné správy Petrem Hradeckým a vedoucím odboru kanceláře ředitele KÚ ZK Pavlem Hrubcem. Mezi patnácti přihlášenými obcemi to byla právě Hvozdná, která za své internetové stránky získala první místo a finanční odměnu Kč, která bude v budoucnu použita na další vývoj a modernizaci stránek, na jejichž fungování se kromě mé osoby podílí také pánové Radomír Bušo a Michal Hlaváč. Toto ocenění jsme opravdu nečekali a je pro nás jistým zadostiučiněním za více než rok trvající práce. Věříme, že se pro vás stránky staly zdrojem užitečných informací a budeme rádi, když se do jejich dalšího vývoje zapojíte i vy, občané, svými připomínkami a podněty. Marek Herman Foto: Petr Zákutný MEDAILE MUDr. J. Jánského Představujeme Vám čerstvé držitele Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského. Český červený kříž udělil v minulých dnech Zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve za 40 bezpříspěvkových odběrů. Mezi oceněnými byli i naši spoluobčané: pan František Machala Hvozdná 349, pan Tomáš Vrla Hvozdná 255, pan Libor Hurta Hvozdná 358 Ocenění občané se zapíšou do kroniky obce jako čestný dárce té nejdražší tekutiny lidské krve. K této významné události se jako gratulant připojuje i obec Hvozdná a za tuto záslužnou činnost jim uděluje diplom a finanční dar. Ještě jednou děkujeme za všechny potřebné a přejeme do dalších let a dalších odběrů hodně zdraví a osobní pohody. RO Hvozdná

7 MAGAZÍN sbíral pochvaly V pátek jsem se jako jeden z členů redakční rady zúčastnila semináře na téma Obecní zpravodaj a radniční noviny, který proběhl ve Zlíně. Lektorka Mgr. Helena Sedláčková se zaměřila hlavně na obsahovou strukturu zpravodaje, některé důležité legislativní aspekty a inzerci, jako jeden z významných zdrojů možného financování obecních zpravodajů. Závěrem semináře bylo krátké zhodnocení a diskuze k jednotlivým obecním zpravodajům, které jsme si přinesli. Náš magazín v kritice ostatních účastníků a lektorky obstál jako jeden z nejlepších. Velmi kladně byla hodnocena grafická úprava i jeho náplň. Ačkoliv nákladem i periodicitou je jeden z nejmenších, kritických připomínek se našlo velmi málo. Jsem ráda, že mohu všem, kteří se jakkoliv podílí na tvorbě a vydávání našeho obecního magazínu, tlumočit slova chvály a uznání kolegů z ostatních obcí. Stanislava Bergerová OBNOVA a rozvoj regionu Místní akční skupina Vizovicko a Slušoviko je nezisková organizace, která svou činností pomáhá k rozvoji regionu, ve kterém působí. Zakládající členové Místní akční skupiny si na počátku fungování MAS stanovili konkrétní priority, které jsou v daném regionu problémové a do kterých je potřeba investovat. Byly stanoveny čtyři základní priority, které MAS podporuje formou poskytování dotací. Podporovány jsou investice týkající se obnovy a rozvoje vesnic, budování občanské vybavenosti a služeb. Dále jsou dotace poskytovány zemědělcům a drobným podnikatelům. Finanční prostředky na svou činnost získává Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. MAS od Státního zemědělského intervenčního fondu. MAS Vizovicko a Slušovicko funguje od poloviny roku Od té doby byly vyhlášeny 3 výzvy pro příjem žádostí a podpořeno bylo celkem 14 projektů. 1. výzva byla zaměřena na veřejný sektor a bylo v ní podpořeno celkem 6 projektů, jejichž celkové náklady dosáhly částky ,- Kč a požadovaná výše dotací byla ,- Kč. Dva projekty byly zaměřeny na modernizaci místních komunikací, jeden na rekonstrukci centrální části obce a jeden na vybudování dětského hřiště. Veřejné osvětlení a rozhlas bylo vybudováno ve dvou posledních obcích Druhá výzva byla zaměřena na neziskové organizace a zemědělské podnikatele. V této výzvě bylo vybráno 5 projektů, jejichž celková výše požadované dotace činila ,- Kč. Díky Místní akční skupině bude v regionu vybudována sušárna na ovoce, díky které dojde k dalšímu možnému zpracování místního tradičního produktu, budou zakoupeny prodejní stánky, které budou využívány při pořádání společenských nebo kulturních akcí. Dále bude pořízeno vybavení pro hasiče, jenž bude sloužit pro jejich zásahovou a sportovní činnost. Bude vybudována zimní zahrada v DPS ve Vizovicích a v neposlední řadě dojde také ke zlepšení welfare v chovu telat. Zatím poslední 3. výzva byla vyhlášena v červenci minulého roku. Tato výzva byla určena primárně pro obce. Byly v ní odevzdány 3 projekty a celková výše požadované dotace za všechny žadatele činí ,- Kč. Dva projekty jsou zaměřeny na obnovu a rozvoj vesnic a jeden projekt je zaměřen na vybudování nové občanské vybavenosti v obci. Konkrétně dojde k odvodnění komunikace v délce přibližně 146 metrů a v další obci bude prodloužen vodovodní řád v délce 119 metrů. Poslední projekt řeší stavbu volnočasové dřevostavby pro společenské a sportovní využití. Ing. Budínová obec 7

8 SOKL 8obec JAK JE NA TOM projekt MŠ? Vážení občané, rodiče, milé děti, co mnohé z Vás trápí, bude snad brzy minulostí. Po mnoha letech diskuzí pro a proti a dále po vypracování několika studií různých variant navýšení kapacity mateřské školy se blížíme k realizaci výstavby nové mateřské školy se dvěmi třídami po 28 dětech, celkem tedy 56 míst. Protože mnohé z Vás tato problematika velmi zajímá, chtěl bych Vám sdělit v tomto článku Architektonická studie přístavby MŠ a stavebních úprav ZŠ Hvozdná. Pohled východní. co nejvíce informací o připravované investici. V současné době máme v budově školy tři vyučovací třídy pro ZŠ, jednu třídu MŠ a kuchyň s jídelnou. Všechny tři části naší školy nevyhovují současným požadavkům. Kuchyně již nyní nevyhovuje svou velikostí, novým hygienickým předpisům a kapacitním požadavkům školy. Školka svou kapacitou 24 dětí již delší dobu vyvolává emoce při přijímání a nepřijetí dětí do předškolní výuky. Mnoho rodičů řešilo tuto situaci v minulosti přihlášením dětí v sousedních a blízkých obcích, kde měli nějaké to místo ve školce volné. Již v minulém školním roce ale byly i tyto sousední školky plně obsazeny tamními dětmi, takže na některé naše děti ze Hvozdné se nedostalo ani tam. Další negativní vazbou na tuto situaci bylo, že mnohé děti měly vytvořeny svůj kolektiv kamarádů někde jinde a taky rodičové cítili křivdu, že se o ně obec se svou samosprávou neumí postarat, a již nepřihlásili své děti do první třídy zde ve Hvozdné. Současný stav je takový, že každé čtvrté až páté dítě nenavštěvuje naši ZŠ. V letošním roce bylo na 11 volných míst ve školce přihlášeno 42 dětí. Základní škola má tři vyučovací třídy, v nedaleké budoucnosti však budeme potřebovat čtyři vyučovací třídy a při stabilizaci školství ve Hvozdné předpokládám i pátou třídu. Mnohé názory a z toho plynoucí informace přisuzují všechny investiční náklady nové školce, což je velký omyl a myslím do současné doby i brzda razantního řešení nevyhovující situace. Každá ze tří částí naší školy, tedy kuchyně s jídelnou, MŠ a ZŠ, potřebují opravu, modernizaci nebo navýšení kapacity počtu míst Dále je vyřešena nevyhovující dopravní situace u školy, ve studii je 8 parkovacích míst. Nelze tedy říci, že se jedná o výstavbu školky, jedná se o soubor čtyř požadavků a z toho je školka jenom jednou částí a každá část má své přiměřené náklady. Samozřejmě řešit tuto situaci za každou cenu nelze. I naše investiční možnosti mají své meze. Současná studie výstavby podle mého názoru řeší všech pět výše popsaných problémů najednou. Zvětšení kuchyně s jídelnou a její modernizaci, dvě třídy MŠ, pět tříd ZŠ, parkoviště pro 8 vozidel a to vše za přijatelnou cenu. Teď již bych celou investici nazval: Přístavba a modernizace Mateřské školy a Základní školy Hvozdná. Prováděcí projekt na tuto akci je v průběhu zpracování a měl by být připraven k předložení zastupitelstvu obce do 18. dubna A teď Vám stručně vysvětlím, jak je tato stavba koncipována. Přístavba školy je řešena modulovým systémem o rozměrech modulů

9 +0,400 +3,370-1,10 3 x 6 m z jižní strany současné budovy. Přístavba má rozměry 12 x 33 m a je řešena jako dvoupodlažní. Z pohledu východního to je 11 modulů ve dvou řadách za sebou v přízemí a 10 modulů ve druhém nadzemním podlaží. To je z důvodu optického oddělení přístavby od současné školy. Ve třetím modulu bude jediný a dominantní vstup pro MŠ a ZŠ. Po vstupu se žáci rozdělí, ZŠ půjde doprava do šaten, pro které budou sloužit první a druhé moduly. MŠ půjde doleva do prvního a do druhého nadzemního podlaží, kde bude mít kompletní příslušenství a zázemí. V levé části v obou podlažích budou celkem čtyři místnosti sloužit jako ředitelna, sborovna pro ZŠ, sborovna pro MŠ a kancelář. Dále bude ve druhém podlaží vlevo jedna třída o rozměrech 6 x 12 m, která bude dle potřeby pro družinu ZŠ nebo pátou třídu ZŠ. Celý objekt bude opatřen zateplením a fasádou, takže pohledově i funkčně k nerozeznání od klasické zděné budovy. Před přístavbou vlevo od studny bude dvojité schodiště od vozovky a od parkoviště a stání pro 8 vozidel. Současný chodník před školou bude zachován a protažen až ke vstupu. Pohled jižní. 2 A co se změní ve stávající budově? Kuchyně se zvětší o současnou jídelnu, z ředitelny, sborovny a části šatny bude jídelna. Ze současné školky bude podle potřeby čtvrtá třída pro ZŠ (nebo malá tělocvična), zázemí pro personál kuchyně a taky skladovací prostory pro kuchyni. Na závěr přeji zastupitelům správná rozhodnutí ve všech záležitostech okolo výstavby, rodičům a dětem brzké otevření tohoto modernizovaného školského zařízení. Ing. Miroslav Sovadina 2 ZELENÉ MÍSTO očima dětí V počátku nového roku 2011 se na nás, nejstarší žáky ZŠ ve Hvozdné, obrátil pan starosta s žádostí o pomoc při tvorbě projektu Zelená obec tj. vymyslet a navrhnout zelené místo v obci. Nejvhodnější místa pro vytvoření zelené odpočinkové zóny byla hned tři. Pro nejvíc nápadů nás inspiroval prostor před divadlem, kde jsme navrhli sportovní hřiště s umělým povrchem, okruh pro in- line bruslení a náměstíčko pro setkávání lidí obklopené vysázenými stromy, keři a květinami. Druhé místo bylo uprostřed kruhového objezdu u paní učitelky Elšíkové nad divadlem. Jako třetí se nabízela velká louka za autobusovou zastávkou u rybníka. Abychom si tato místa lépe představili, tak jsme si nejdříve udělali s paní učitelkou vycházku, všechna místa navštívili a důkladně si je prohlédli. V hodinách výtvarné výchovy jsme pak jednotlivé projekty zpracovávali ve skupinách na velké formáty papíru. Zpočátku jsme trochu váhali, ale pak už nám šla práce rychle od ruky. Práce nás bavila. Sami jsme byli překvapeni našimi nápady i hezkým barevným zpracováním odpočinkových míst s lavičkami, hracími hřišti a množstvím nové zeleně. Plakáty jsme předali panu starostovi, který je zveřejnil na Obecním úřadu a v kabelové televizi. Obdrželi jsme i zajímavou odměnu, za kterou moc děkujeme. Věříme, že naše projekty přispějí k získání finančních dotací na zřízení nových zelených míst v naší obci. Žáci 5. ročníku ZŠ Hvozdná - Lenka Gerychová, Michaela Hurtová, Štěpán Dominik škola 9

10 divadlo DIVADLU zůstanu věrný Když po sedmi letech z funkce předsedy odešel ze zdravotních důvodů pan Vít Polášek ml., nastala ve výboru krize a nebylo možné najít vhodného kandidáta na funkci předsedy. Zkusil jsem to ještě jednou. Přestože jsem si myslel, že to bude jen na krátkou dobu, zůstal jsem ve funkci čtyři roky. Ale nelituji toho. Byly to sice roky plného nasazení, ale také roky úspěšné ochotnické činnosti ve Hvozdné. Dařilo se nám jak ekonomicky, tak také po stránce profesionální. Vyvrcholení mé práce považuji v uskutečnění důstojných oslav 100. výročí od založení Kroužku divadelních ochotníků ve Hvozdné. Pochopil jsem, že víc pro Kroužek udělat nemohu. Jsou zde mladí, kterým ne vždy rozumím, ale kteří to s Kroužkem myslí určitě dobře. Myslím si, že jsem vychoval důstojného nástupce na předsedu a že nehrozí žádná krize, která by měla vliv na činnost Kroužku. To určitě ne. Proto přeji novému výboru hodně úspěšné práce a hodně radosti z úspěchů, které vás jistě čekají. Práci ve výboru nekončím, pouze se budu věnovat práci, která mě 10 Jak jsem se stal předsedou Kroužku Bylo to v roce 1998, když za mnou přišel pan Vít Polášek starší do kanceláře na Obecní úřad ve Hvozdné (v té době jsem byl starostou obce), že má výpis z Katastrálního úřadu ve Zlíně, že budova Kroužku je zapsána na Kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné, tudíž že budova patří Kroužku. Potíž byla v tom, že po sametové revoluci se Kroužek nezaregistroval na Ministerstvu vnitra ČR, a proto vlastně neexistuje. Rozhodli jsme se, že svoláme starší členy kroužku, abychom zvolili přípravný výbor a podali žádost o registraci. Tak se i stalo. Byl zvolen přípravný výbor ve složení: Vít Polášek, Vykopal Josef, Bednařík Jindřich. Zpracované stanovy i s přihláškou jsme odeslali na MV ČR. Ještě do konce roku jsme byli zaregistrováni, a tak valná hromada v lednu 1999 volila nový výbor a tam jsem byl zvolen předsedou KDO. Od počátku mně bylo některými členy obecního zastupitelstva vytýkáno, že bych neměl podle nich zastávat funkci předsedy Kroužku, neboť je to prý křížení zájmů. V roce 1999 jsme oslavovali 90 let trvání. Práce bylo jak na kostele. Proto jsem slíbil, že tento rok dodělám a potom funkci předsedy složím. Tak se také stalo. baví, a to je historie, kterou uchováváme v archivu. Od roku 1999 jsem byl vždy členem výboru a to v různých funkcích. Od předsedy až po uklizečku. Vždy jsem to bral jako službu. Ochotnické divadlo mám rád a zůstanu mu vždy věrný. Jen nezapomeňme na heslo našich zakladatelů: Svorně a stále vpřed. Jindřich Bednařík, emeritní předseda KDO

11 Divadlo ve Hvozdné Pro člověka, který projíždí Hvozdnou, se vesnice od ostatních na první pohled ničím výrazně neliší. Zaujme jej pouze upravenost a zvláštní kouzlo umístění do příjemné krajiny. Vím, o čem mluvím, protože před časem jsem sám o Hvozdné věděl to, že je blízko Zlína, jsou tu rybníky, kam jsem se v mládí chodil koupat, a jezdí se tu rychlostní zkoušky hned dvou rallye. SVORNĚ a stále vpřed Dlouhá léta zde významnou měrou pomáhal vytvářet vysokou úroveň divadla zlínský herec a režisér Dušan Sitek. Považuji za velmi nadějné, že jeho odchodem nehrozí žádný problém. Naopak nástup mladých režisérů je velkým příslibem do budoucna a pevně věřím, že nová etapa v činnosti bude dalšími generacemi hodnocena jako úspěšná. Závidět by každý mohl i dostatek herců a to včetně velmi mladých, kteří se svými výkony nemusí stydět i ve srovnání s profesionály. Příkladná je i podpora obce. Každý rok obecní zastupitelstvo nalezne v rozpočtu částku, jež významně pomáhá financování činnosti Kroužku. Divadelníci se na druhé straně snaží co nejvíce prospívat dobré pověsti obce. Je mi velkým potěšení, že se také já sám mohu na práci podílet. Věřím, že se nám všem divadlo Když jsem byl před časem osloven jedním ze členů Kroužku divadelních ochotníků o výpomoc při rekonstrukci budovy, měl jsem možnost poznat to, čím se Hvozdná odlišuje. Nadšení divadelníků a myslím většiny obyvatel pro ochotnické divadlo je naprosto ojedinělé. Výsledek je viditelný nejen na opravě budovy divadla, na které se podílela spousta řemeslníků i neřemeslníků a to mnohdy bez nároku na odměnu. Zvláště v době, kterou peníze zcela ovládly, je to věc hodná obdivu. Druhý aspekt je možná na první pohled poněkud skrytý. A sice soudržnost všech, kteří se bez rozdílu věku podílejí na pořádání akcí Kroužku divadelních ochotníků. Některé akce jsou natolik úspěšné, že svým významem již překročily rámec obce. K jarnímu Hvozdenskému měšci, Hvozdenskému létu a populárních akcí ke konci roku (Výstava betlémů a Zpívání u stromečku), letos KDO plánuje festival pracovně nazvaný Hvozdenský podzim. Divadelníci se stále snaží svůj program rozšiřovat a něčím novým oživovat a každý rok nacvičí několik nových her. podaří udržet tu skvělou atmosféru a pobavit všechny příznivce z řad členů i nečlenů Kroužku divadelních ochotníků. Vždyť plný sál spokojených diváků je tou nejlepší motivací. Na závěr se sluší poděkovat za odvedenou práci nejen již zmíněnému panu Dušanu Sitkovi, ale především odstupujícímu předsedovi Jindřichu Bednaříkovi. Pro oba je určitě nejlepší odměnou to, že divadlo žije a heslem Svorně a stále vpřed se budou řídit další generace ochotníků i příznivců divadla. RNDr. Stanislav Hozík, současný předseda KDO 11

12 divadlo 12 PTALI JSME SE nového předsedy Jak jste se ocitli ve Hvozdné? Přestože jsem se narodil ve Zlíně, stále mě to táhlo bydlet v rodinném domku. Asi nějaké geny po rodičích. No a pak je to trochu souhra náhod. Začali jsme spolupracovat s Kroužkem, zalíbilo se nám tady a taky jsme našli místo, kde jsme si dovedli bydlení představit. Klady a zápory života na vesnici? Všechno má své výhody i nevýhody. Něco je lepší na vesnici - příroda, čistý vzduch, možnost pobývat na zahrádce a věnovat se koníčkům. Horší je to s nákupem potravin, obchod by mohl být modernější a větší. Tady je město ve výhodě. Chybí také propojení MHD se Zlínem. Vaše zájmy a záliby (pokud na ně máte čas)? Jsem sice poměrně zaměstnaný člověk, ale na záliby si čas vždy najdu. Lyžování v zimě, zahrádka a turistika v létě, v poslední době také práce v divadle. Vy a váš vztah (případně celé rodiny) k divadlu a zejména k ochotnickému divadlu? Ochotnické divadlo mě začalo zajímat až jsem se seznámil s hvozdenským divadlem. Do té doby jsem neměl mnoho příležitostí vidět ochotnické představení. Kdy jste k němu poprvé přičichl? O divadle ve Hvozdné jsem se dozvěděl, když jsem byl požádán o pomoc při rekonstrukci budovy divadla. A tehdy začala moje spolupráce. Když jsme se přestěhovali do Hvozdné, měl jsem možnost zapojit se do činnosti KDO a seznámil jsem se postupně s chodem divadla. Jsem rád, že mě ochotníci mezi sebe přátelsky přijali. Máte za sebou nějaké aktivní účinkování na prknech co znamenají svět? Sám jsem v divadle nikdy nevystupoval, pokud nepočítám recitaci jako žák základní školy. Moje maminka v mládí ochotnické divadlo hrála, ale já jsem tu příležitost neměl. Co říkáte konkrétně na ochotnický spolek ve Hvozdné, kterému v současné době šéfujete? Myslím si, že kdyby ti, kteří před sto lety KDO zakládali, viděli dnešní opravenou budovu a herce, mladé i starší, měli by určitě radost. Důležitým úkolem v současné době je při udržení chodu divadla také ekonomika. KDO si musí vydělat nejen na pokrytí všech provozních nákladů, ale i na splácení dluhu, který vznikl při rekonstrukci budovy. Neobejde se bez dotací, potřebuje pomoc sponzorů a podporu obce. Jsem optimista, takže to vidím do budoucna slibně. Co vám divadlo a spolkový život dává a co bere? Zatím mi spíš dává. Jednak pocit, že mohu pomáhat dobré věci, a navíc čas strávený v kolektivu nadšených lidí rozhodně nelze považovat za ztracený. Odpovídal RNDr. Stanislav Hozík FERDA v EU Ve čtvrtek jsme jeli na výlet do slovenského Makova. Jeli jsme tam hrát představení Ferda Mravenec. Ráno jsme vyrazili od hvozdenského divadla v 8 hodin. Cesta byla příjemná. Konečně jsme dorazili do Makova. Měli krásný kulturní dům, celý jsme si ho prohlédli, převlékli se do kostýmů a konečně začali hrát. Představení se povedlo a všem se moc líbilo. Potom jsme pomohli uklidit kulisy a šli na oběd. Oběd i s obsluhou byl skvělý. Po obědě jsme jeli na výlet do muzea a potom do druhého muzea a potom na zmrzlinu. Na zpáteční cestě jsme si zpívali. Celý výlet se mně, ale i ostatním, moc líbil. Anička Zelíková, herečka V Makově to bylo hezké a svítilo slunce. Divadlo jsme hráli v domě kultury. Hrálo se nám dobře a diváci nám tleskali. Viděli jsme v prvním muzeu, jak žili muži dříve, ve druhém muzeu byla umělecká díla. Byli jsme u řeky a viděli jsme tam vor slovenské pltě, které se dříve používaly na přepravu zboží. Výlet se nám vydařil, Makované se o nás dobře starali, přijely jsme domů spokojené a unavené. Karin Polaštíková a Venda Frůňková, herečky

13 Představujeme vám Veroniku Gerychovou (14 let), která se věnuje kolové, pro dívky netradičnímu sportu. Navštěvuje ZŠ Zlín Štípa a trénuje v TJ Sokol Zlín - Prštné v oddíle sálové cyklistiky pod vedením Jiřího Ondlevce. Kdy a jak jsi začala s kolovou? Je to asi rok a pár měsíců co hraju. S kolovou jsem začala vlastně náhodou. Začalo to nevinným sledováním zápasů a potom mě pan Ondlevec (trenér) jakoby donutil se projet. Samozřejmě to bylo hrozně divné, ale po chvilce ježdění jsem věděla, že to chci zkusit. Co tě k neobvyklému sportu přivedlo? K tomuhle sportu mě přivedla moje kamarádka Blanka. Blanka kolovou hraje už asi dva a půl roku. S Blankou jsme asi jediné holky v Česku, které se věnují kolové. Vyjímečné jsme asi jenom v tom, že děláme klučičí sport. Spousta kluků, co taky hrají, nás obdivují. Jak často trénuješ? Trénuji třikrát týdně po dvou hodinách. Co podpora okolí? Myslím si, že na tento sport se již trochu pozapomnělo, i když to býval docela známý sport. Mí kamarádi se mě často ptají, jak na tom kole můžu vůbec ustát, ale když si to zkusíte, tak je to docela snadné. Tvé sportovní úspěchy? Tak těch zatím moc nemám, ale pár by jich tu bylo. Mám zatím dvě bronzové medaile většinou za turnaj nebo za oblastní kolo. Kterého si zatím nejvíc ceníš? Já si cením všech, protože za každým bylo hodně úsilí a práce ho získat. Co zranění? Při tomhle sportu se s tím musí počítat. Kolová je takový,,tvrdší sport, ale zvyknete si. Není den, kdy bych neměla na noze modřinu nebo VOLNÝ ČAS obětuji ráda tak něco, ale dá se to přežít. Co ti sport,,dal a co ti,,vzal? Kolová mi dala hlavně nové kamarády. Dala mi Ke kolové mě přivedla kamarádka Blanka taky to, že se můžu podívat mimo Zlín a dala mi i možnost něco dělat pro své zdraví. Co mi naopak vzala? Asi jenom volný čas, ale ten obětuji ráda. Zažila jsi nějakou kuriózní nebo usměvavou příhodu spojenou s kolovou? Kuriózní to nevím, ale usměvavých bylo, je a bude spousta, doufám. Myslím, že moje nejusměvavější příhoda byla, když jsem se poprvé trefila do míče, to bylo asi nejlepší. Máš čas i na ostatní zájmy? Čas se vždycky najde, sice je ho málo, ale najde se. Ještě se věnuji zumbě, ráda jezdím na kolečkových bruslích, občas sednu i na normální kolo, ráda si přečtu i nějakou knížku, ale zájmy mám většinou sportovního ducha. Tvé plány do budoucna? Plány do budoucna? Asi bych chtěla pořád pokračovat s kolovou a být v ní trošinku úspěšná. Po základní škole asi střední škola a potom se uvidí. Vzkaz začínajícím kolistům? Začínajícím kolistům bych asi jenom vzkázala, že se nemají čeho bát(!), je to sranda, i když pády z kola někdy bolí... Veronika Gerychová galerie mladých 13

14 farnost 14 Klub maminek SLUNÍČKO S myšlenkou založení Klubu maminek (KM) přišla v lednu roku 2005 Helena Řeháčková. Po výzvě v kabelové televizi se zcela zaplnila zasedací místnost na obecním úředě maminkami s dětmi. Zde se dohodly na organizačních záležitostech a poté už se pravidelně scházely ve středu jednou za čtrnáct dní (později každý týden) v budově fary. Základní vybavení bylo zapůjčené z Centra pro rodinu Zlín (CPR), pod které také Klub maminek patří, a fara tak začala sloužit jako místo sekávání maminek s dětmi. V říjnu 2007 převzala vedení KM Gábina Holeňáková. Ve spolupráci s Centrem pro rodinu a farním úřadem se budova fary začala zvelebovat doslova od podlahy. Byl položen nový koberec v kuchyňce, byla provedena nová výmalba, pořízeny záclony a závěsy, a proběhl generální úklid fary. V kuchyňce přibyla nástěnka s informacemi o akcích a kurzech, které pořádá CPR a také fotogalerie všech maminek a dětí, které navštěvují KM. Velkou změnou bylo plánování programu. Každý týden tak maminky získaly možnost dovědět se něco nového z přednášek a besed od zajímavých hostů. Občas měly nejen maminky možnost sejít se při tzv. tvořivých dílnách, kde se mohly seznámit s novými výtvarnými technikami a materiály. V lednu 2010 jsem převzala vybavený a dobře zavedený KM já. Nebylo třeba nic měnit, a tak každý měsíc mohou maminky vyslechnout zajímavou přednášku či besedu, poradit se s kosmetičkou, vyzkoušet si novou vý- tvarnou techniku nebo si jen tak popovídat u kávy nebo čaje. Například v loňském roce si maminky mohly vyrobit jarní, velikonoční i vánoční dekorace s aranžérkou Hankou Surovcovou, před prázdninami nás navštívila Renáta Hejtmánková se svými pejsky vycvičenými ke Canisterapii, proběhly praktické ukázky první pomoci u dětí a v předvánočním čase přijela fotografka Bára Švajdová zvěčnit naše ratolesti. Oblíbenými se staly také minibazárky, kde si maminky mezi sebou prodávají zachovalé dětské oblečení, botičky a jiné věci patřící do dětské výbavy za velmi rozumné ceny. V dubnu 2011 převezme pomyslnou štafetu ve vedení KM Venda Vykopalová. Určitě i jí se bude dařit udržet dobrou tradici Klubu maminek a i nadále se budou rády scházet. Pár informací závěrem: Maminky se schází pravidelně každou středu v době od 9 do 11 hodin od září do června v budově fary ve Hvozdné. Na faře mají k dispozici 2 místnosti včetně kuchyňky a sociálního zařízení. Herna je velmi dobře vybavená. Děti mají k hraní skluzavku s bazénem a balonky, velké molitanové kostky, houpačku, hrací deky, židle, stůl a tabuli na kreslení, vláčkodráhy, autodráhu, velký výběr didaktických her a hraček zaměřených na rozvoj myšlení a jemné motoriky. Pro nejmenší děti nechybí ani přebalovací podložka, nočník, hrkávky, polohovací polštář apod. Při vstupu maminky platí symbolických 10,- Kč, za které se nakupuje káva, kapučíno, čaj, cukr, mléko apod. a drobné dárky pro hosty. S sebou si maminky nosí pouze přezůvky a pití pro děti. Martina Zicháčková vedoucí Klubu maminek Sluníčko

15 Velikonoční nádivka Suroviny: 500 g uzeného masa, 5 vajec, 1 chlebíčková veka (i jiné starší bílé pečivo), 1/4 l silného vývaru z uzeného masa, svazek čerstvých mladých kopřiv, zelená petrželová nať, sůl, mletý pepř, 50 g másla. Postup: Uzené maso uvaříme v minimálním množství vody, aby vznikl silný vývar. Po vychladnutí maso nakrájíme na kostičky. Čerstvé kopřivy spaříme horkou vodou. Vodu slijeme a kopřivy nakrájíme najemno. Veku nebo pečivo nakrájíme na kostičky a zalijeme vychlazeným vývarem z uzeného masa. Do takto připravené veky přimícháme lehce nakrájené uzené maso, sekanou kopřivu, sekanou petrželovou nať, sůl, pepř, 5 žloutků a nakonec tuhý sníh z 5 bílků. Pečeme v pekáči dobře vymazaném máslem, můžeme vysypat i trochou strouhanky. Pečeme ve středně vyhřáté troubě asi půl hodiny. Odzkoušíme špejlí, zda je pokrm hotový. Na pečení můžeme použít i formy na srnčí hřbet a jim podobné. Konzumujeme teplé i studené. Špenát z kopřiv Vaříme tradičně na Zelený čtvrtek. Suroviny: 1/2 kg čerstvých mladých kopřiv, 1 cibule, 2 lžíce sádla nebo oleje, 3 stroužky česneku, 3 polévkové lžíce hl. mouky, 1/2 hrníčku mléka, 2 vejce, sůl (případ. Vegeta), mletý pepř. Postup: Kopřivy spaříme horkou vodou, vodu slijeme, kopřivy najemno nasekáme. Cibulku nakrájíme a zpěníme na sádle, pří- VELIKONOČNÍ dobroty padně oleji, přidáme nasekané kopřivy a dusíme. Pak zahustíme moukou, přidáme mléko, mícháme, aby nevznikly hrudky, provaříme. Dochutíme solí, pepřem, pasírovaným nebo strouhaným česnekem. Nakonec přidáme a rozmícháme vejce, provaříme. Podáváme s vařeným bramborem a s vařeným či sázeným vejcem. Žloutkový řez Suroviny: korpus - 5 vajec, 30 dkg ml. cukru, 10 dkg strouhaných vlašských ořechů, 10 lžic vlažné vody, 1/2 prášku do pečiva, 15 dkg polohrubé výběrové mouky, krém - 5 žloutků, 15 dkg cukru, 250 g másla, trochu rumu, případně citrónové šťávy, sněhová poleva - 5 bílků s 30 dkg krystalového cukru šleháme nad parou. Postup: Žloutky utřeme s cukrem. Po lžičkách přidáme vlažnou vodu, ořechy, mouku promíchanou s práškem do pečiva a nakonec jemně sníh z bílků. Pečeme ve středně vyhřáté troubě. Po vychladnutí natřeme krémem a nahoru dáme vařený sníh, zdobíme strouhanou čokoládou. Necháme uležet v chladu do druhého dne. Podává se na talířku s cukrářskou vidličkou, nebo malou lžící nakrájený na čtverečky. Dobrou chuť. Je potřeba vše vyzkoušet a ověřit na vlastní rodině. Zdraví tetka Kadlčáčka stařenčiny recepty 15

16 sport TENISOVÁ zimní příprava Před hráči SK tenis Hvozdná se otevírá další letní sezóna. Hráči mají v podstatě za sebou zimní přípravu a těší se na venkovní kurt. Zeptal jsem se tedy trenéra kondiční přípravy pana Ludvíka Frůňka: Proč je pro hráče důležitá fyzická příprava v zimním období, kdy neprobíhají turnaje? Je pravda, že tato příprava hráče moc nebaví - určitě méně než tréninky s raketou na kurtu. Proto je kladený větší nárok na to, aby připomínala pro děti spíše hru. Oblíbené jsou různé formy překážkových drah a podobně. Dost se zaměřuji na celkovou obratnost hráčů, snad více než na fyzičku. Zvlášť u menších dětí je vidět (jak se můžeme dočíst i v médiích), že klesá jejich celková tělesná zdatnost. Tak trénujeme odrazy, chození pro míč, postřeh, pohyblivost... Chybějící zimní příprava FOTBALOVÉ JARO 2011 termínová listina DOMA muži A - OP muži B - IV. sk.b žáci - OS sk.b 15. kolo UZM kolo NAPAJEDLA B VŠEMINA UZM sobota neděle kolo UZM kolo ŠTÍPA NEUBUZ TRNAVA UZM sobota neděle neděle kolo UZM kolo DOLNÍ LHOTA LUTONINA UZM sobota neděle kolo ŠTÍPA UZM neděle kolo BYLNICE VIZOVICE B VŠEMINA UZM sobota neděle neděle kolo UZM kolo KOSTELEC STÍPA B LUŽKOVICE UZM sobota neděle neděle kolo LUKOV UZM neděle kolo VYSOKÉ POLE UZM sobota Náhradní termíny (OFS): v hod., v hod., v hod. 16

17 by se jistě projevila, možná ani ne po fyzické stránce, ale ve výše jmenovaných ukazatelích určitě. Spíše by se moje funkce měla jmenovat Rozvíjení pohybových aktivit. Končí s letošní zimou i tvoje trenérské působení nebo pokračuješ dál? Určitě nekončím! Jakýmsi způsobem moje práce s dětmi bude pokračovat dál. Na venkovním kurtu bude třeba totiž hráče kvůli většímu počtu rozdělit. Budou se střídat ve hře na kurtu a právě v tomto pokračování pohybové přípravy. Využijeme blízký lesík k lehkým tréninkům běhu nebo třeba jízdy na kolech pro posílení nohou, protože - co si budeme namlouvat - v mnoha případech je to jediná možnost, kdy se děti - hráči do přírody dostanou. A právě tímto způsobem dokážeme zkvalitnit tréninky s raketou - pokud je na hrací ploše přiměřený počet hráčů, můžeme se jim věnovat individuálně při fixování správných herních návyků. Nezbývá než hráčům i jejich trenérům popřát do nadcházející letní sezóny hodně kvalitních tréninkových hodin a hráčských úspěchů a hlavně radost ze hry a pohybu. Za SK Tenis Hvozdná Jaromír Javora sport VENKU muži A - I.B sk. B muži B - IV. sk.b žáci - OS sk.b SEHRADICE sobota TLUMAČOV KOSTELEC B VŠEMINA sobota neděle neděle KAŠAVA KAŠAVA B LUŽKOVICE neděle sobota neděle LUKOV neděle VESELÁ TRNAVA sobota neděle TEČOVICE JASENNÁ TRNAVA sobota neděle neděle LUDKOVICE VESELÁ B neděle sobota ŠTÍPA neděle

18 pozvánky společenská kronika Významná životní jubilea Irma Zapletalová oslavila 75 let, * Josef Langer oslavil 80 let, * Alois Hlaváč oslavil 80 let, * Jaroslav Strnadel oslavil 70 let, * Božena Bednaříková oslavila 75 let, * Libuše Sekyrová oslavil 70 let, * DUBEN KVĚTNÁ NEDĚLE mše svatá Hvozdná kostel Všech svatých, 7.30 h ZELENÝ ČTVRTEK mše svatá Hvozdná kostel Všech svatých, hod VELKÝ PÁTEK velkopáteční obřady, pašije Hvozdná kostel Všech svatých, hodin BÍLÁ SOBOTA velikonoční vigillie Hvozdná kostel Všech svatých, h VELIKONOČNÍ NEDĚLE mše svatá, svěcení pokrmů Hvozdná kostel Všech svatých, 7.30 h VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ mše sv. Hvozdná kostel Všech svatých, 7.30 h ČERVEN 2011 Narodili se Edita Juříková * Vojtěch Javora * Vzpomínáme Josef Šeďa OSLAVA DNE DĚTÍ zve Kulturní komise OÚ Hvozdná, bude upřesněno POUŤ ŽEN NA SLOVENSKO zve farnost Hvodná, bude upřesněno SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA mše svatá v kostele a průvod k oltářům v okolí kostela Hvozdná, kostel Všech svatých, 7.30 h UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 S DISKOTÉKOU zve Sdružení rodičů, bude upřesněno Ohlédnutí 18 KVĚTEN XXI. HVOZDENSKÝ SALON zve Valašský názor stará hasičská zbrojnice, vernisáž v hodin XI. HVOZDENSKÝ MĚŠEC PLNÝ POHÁDEK XI. ročník divadelního festivalu KDO Hvozdná, program v příloze OSLAVA DNE MATEK Klub důchodců nová hasičská zbrojnice Hvozdná POSEZENÍ POD MÁJEM ČSZ nová hasičská zbrojnice Hvozdná, hodin NOC KOSTELŮ prohlídky kostelů v celé ČR ve Hvozdné v h ve Štípě v h program pro celou ČR na PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ mše sv. Hvozdná kostel Všech svatých, 8.30 h Tříkrálová sbírka 2011 ve Hvozdné Dne se v naší obci uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. Zúčastnilo se jí osm skupinek, a to osm dospělých a dvacet čtyři dětí. Trasu obcí jsme si rozdělili na více částí. I když nám počasí nepřálo, ve 13:30 hodin jsme se vypravili tuto sbírku uskutečnit. Lidé v obci nás přijali velmi vstřícně. Po skončení sbírky jsme pro koledníky přichystali malé občerstvení v Hospůdce U Janů, což všichni malí (ale i velcí) koledníci přijali s radostí. Letošní Tříkrálová sbírka ve Hvozdné vynesla částku Kč. Všem dárcům děkujeme za pochopení a peněžní dary. V průběhu roku bude Charita Zlín informovat na svých internetových stránkách, jak budou tyto peníze upotřebeny a kde budou pomáhat. Ludmila Bednaříková, koordinátorka sbírky ve Hvozdné

19 Milé přijetí u seniorů Moje první setkání se seniory v místním hvozdenském Klubu důchodců, jehož jsem se stala po milém přijetí od roku 2011 členkou. Na prvním setkání nás poprvé v novém roce přivítala paní Alena Motýlová, vedoucí Klubu, a současně popřála s kytičkou k významnému životnímu jubileu člence Klubu paní Boženě Roháčkové. Pan František Morbicer nás seznámil s hospodařením Klubu za rok 2010 a to jak s příspěvkem z rozpočtu obce, tak také vlastní pokladny Klubu s podrobným použitím peněz na různé akce Klubu. Na toto setkání byl také pozván a zúčastnil se jej policista Obvodního oddělení Fryšták praporčík Petr Musil s kolegyní a seznámili nás jednak s rozsahem přestupků našich občanů v uplynulém roce a jednak upozornili na nekalé chování podomních prodejců a nám neznámých lidí v naší obci i celém regionu. Současně nám ze svých zkušeností poradili, jak se k těmto lidem chovat, aby nás nepřelstili a neokradli. Také jsme si navzájem popřáli do nového roku hodně zdraví, klidu a pohody. Musím říct, že se mi mezi našimi důchodci hned na prvním setkání hodně líbilo, těším se na další a na vše, co se bude v Klubu dít. Marie Juříková Hvozdná176 jak to vidím já Tatar Tatar, tatar na tatarec, dejte, tetko, kopu vajec, nedáte-li kopu vajec, vhodíme vám dívku na pec a pacholka do komína, uudí se jak slanina. Šťastné a veselé s bohatou pomlázkou svátky velikonoční vám ze srdce přeje nejstarší 92-ti letý děda a nejmladší vnučka Anežka, členové rodiny Kolečkářovy Hvozdná - Slušovice 1/2011, duben 2011, č. 55, ročník XIV. HVOZDNÁ - magazín ze života obce vydává Obecní úřad Hvozdná, č.p. 210, , tel Redakční rada: František Morbicer, Oldřich F. Krajíček, Miroslav Válek, Mgr. Eva Pekařová, Stanislava Bergerová, Mgr. Alena Hozíková. Výroba: Trinitas, náklad 400 výtisků. Neprošlo jazykovou úpravou. Příjem placené inzerce do na

20 fotoseriál z Makova Ferda Mravenec alebo Ferdo Mravec? Může se hmyz převážet přes hranice? Ano, ale jen v batohu. Som zvedavý, čo nám tí Česi predvedú. Kíváncsi vagyok, mi megmutatjuk, a csehek. Fčil vám ukážeme, jak se robí divadlo! Chrobák Truhlík sa mi páči. A mi spíš Brúk Pytlík. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej a na svou bídu si nezareptej! Co bude na oběd? Halušky s makem? Znáte salon krásy U Berušky? Provětrali jsme hlavu u Kysuce a Váhu! Foto: Michal Juřík

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Výroční zpráva Rok 2010 Obsah 1 Základní údaje... 3 2 Informace o organizaci... 4 3 Informace o členské základně... 5 4 Činnost MAS VaS v roce 2010... 6 5 Zpráva

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Udržitelný rozvoj venkova. Udržitelný rozvoj venkova. Rozvoj regionu cestou inovací

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Udržitelný rozvoj venkova. Udržitelný rozvoj venkova. Rozvoj regionu cestou inovací VYHLÁŠENÍ VÝZVY Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Vizovicko a Slušovicko na období 2007-2013 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí v následujících

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2013 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2013 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Volný čas. Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas Mgr. Veronika Pluhařová září 2012 červen 2013 Výchova ke zdraví 6. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Volný čas je nedílnou součástí každodenního života člověka. Je to čas, v němž

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Zápis z modulu 6 2. část v Chanovicích dne od hodin

Zápis z modulu 6 2. část v Chanovicích dne od hodin Projekt č. CZ.1.04/3.4.04/54.00223 Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví místních partnerství zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů Přítomni: viz prezenční listina

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ Rodinné centrum Bysteráček ZA ROK 2014 Kontaktní a identifikační údaje Název: Rodinné centrum Bysteráček Sídlo: náměstí Na Podkově 68, Bystré, 56992 Kontakt: Mgr. Lucie

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA

VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA VÍTĚZEM KRAJSKÉHO KOLA VESNICE ROKU 2016 VE ZLÍNSKÉM KRAJI JE KAŠAVA 6.6.2016 ZLÍN - Za účasti hejtmana Stanislava Mišáka, náměstka pro rozvoj venkova Ivana Mařáka a dalších představitelů kraje, členů

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové,

Lhocánek. Silnice 1/49 Vizovice Lhotsko (pod Cheportem) Vážení občané, dámy a pánové, Lhocánek Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra

4/ Sociální věci a politika zaměstnanosti ,- Kč 4351 Pečovatelská služba ,- Kč Příjmy pečovatelské služby / pedikúra, donáška obědů, pra KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA UHLÍŘSKÉ JANOVICE NA ROK 2012 PŘÍJMY 34.660.000,- Kč 1/ DAŇOVÉ PŘÍJMY 26.850.000,- Kč z příjmu FO a PO DPH Místní poplatky a správní poplatky poplatky vybírané na základě

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ

OD DO JE CDS MOTÝL UZAVŘENO. OTEVŘENO BUDE JIŽ DOBRÝ DEN! Tento program na PROSINEC byl sestaven na základě individuálních plánů a současných možností centra. Program je orientační, JE ZDE ZAZNAMENANÁ NABÍDKA SKUPINOVÉ ČINNOSTI/AKCÍ. Jinak PROGRAM

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více