1/2011 FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2011 FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY"

Transkript

1 1/2011 O L A Č A Z JARO ZDNÉ VE HVO FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY

2 úvodník VELIKONOČNÍ svátky jara letními horky. Je to období přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na úrodu, plodnost a nové vztahy. Vrcholem a symbolem jara jsou nesporně Velikonoce. Ale i ty přes společně prožívané okouzlení z probouzení přírody k novému životnímu cyklu vnímáme rozdílně. Pro někoho jsou jen volným dnem navíc a příležitostí k posezení u bohatě prostřeného stolu, pro jiné mohou být i obdobím úvah nad inspirující moudrostí přírody a nad vlastní životní cestou, minulou i budoucí. Velikonoce by měly být důvodem k zamyšlení pro každého, nejen pro křesťany, pro které jsou největším svátkem roku, spojeným s vykupitelskou smrtí Krista. V posledních desetiletích převládala snaha vymazat duchovní rozměr Velikonoc, které byly prezentovány pouze jako svátky jara. Záleží však jen na lidech, aby v sobě potlačili kus sobeckého materialismu a dospěli k pravé podstatě a tajemství těchto svátků. Šárka Lošťáková 2 Poslední sněhové památky zmizely ze strání a na trůn usedlo jaro. Většina z nás se obvykle celou zimu těší na tuto změnu, i když každý ji prožívá trochu jinak jako ostatně téměř všechno, co nás v životě obklopuje a potkává. S jarem přichází všechno to pěkné, milé a příjemné, na co v mrazivých dnech čekáme hřejivé sluneční paprsky, okřívající příroda, barevný svět kolem nás, procházky provoněné svěžím vzduchem a s tím i přívětivější nálada a radost ze života. Půvab ročního období okolo jarní rovnodennosti vytváří příroda každý rok stejně, ale přesto vždy neopakovatelně krásně. Tato krása začíná v předjaří zpěvem skřivánka ještě v zasněžené krajině, hvízdáním kosů, příletem špačků, květy sněženek, bledulí. Východy slunce jsou plné nové energie, která probouzí mízu ve vrbových prutech. Slunce křísí teplem přírodu a život v ní vítězí nad spánkem a smrtí. Děti vnímají jaro jako dobu her a předzvěst blížících se prázdnin, jejich rodiče jako dobu jarního úklidu či víkendových návratů na chaty a chalupy, babičky a dědečkové jako laskavý čas mezi nepříjemnými zimními plískanicemi a vyčerpávajícími

3 JARO ZAČALO ve Hvozdné divadlo Neúnavný Jaromír Kokeš při prezentaci První jarní dny uvítali hvozdenští ochotníci opravdu velkolepě. V rámci prvního ročníku akce Jaro ve Hvozdné uvedli v sobotu 19. března pohádku a v neděli 20. března uspořádali ve spolupráci s panem Jaromírem Kokešem floristickou show s bohatým doprovodným programem. Ač byl celý projekt nad očekávání úspěšný, neobešel se bez drobných komplikací. Původně plánované představení Ferda mravenec muselo být nahrazeno pohádkou Jak rozesmát princeznu, protože většina herců marodila. Nicméně malé diváky tato změna neodradila a v sobotu odpoledne bylo v sále divadla nebývale plno. Ale to už na jiném místě probíhaly pilné přípravy na floristickou show. Během nedělního dopoledne, díky vydatné pomoci členů kroužku, sál divadla rozkvetl do pestrých barev. Stoly se prohýbaly pod tíhou vystavených dekorací a květin, které pan Kokeš přivezl z Brna. K vidění byly jarní a velikonoční dekorace ze živých i umělých materiálů dle nejnovějšího trendu a 900 tulipánů ve čtrnácti různých barvách. U východu probíhal prodej petrklíčů a jarních cibulovin. Nadšení zde sklidila nabídka konikleců v pěti barevných odstínech. Avšak nejzajímavějším bodem odpoledne byla předváděcí akce několikanásobného mistra České republiky ve floristice. Jaromír Kokeš celé tři hodiny návštěvníkům prezentoval, jak vypadá práce profesionálního floristy. Jeho šikovné ruce při práci byly přímo přenášeny na velkoplošné plátno. Každý tak pohodlně viděl, jak se tvoří věneček či vypichovaná dekorace, jak se váže kytice nebo jak přizdobit sesazovanou nádobu. Pan Kokeš předvedl a okomentoval několik desítek prací, které sklidily hlučný potlesk, a neúnavně při tom odpovídal na všechny dotazy. Dalším lákadlem odpoledne bylo aranžování pro děti. Každý zájemce dostal barevný kelímek se zelenajícím se obilíčkem a sám si mohl vyzkoušet pocit floristy při práci. Všechny potěšilo, jak zodpovědně se děti úkolu zhostily. Děti si vyzkoušely práci floristy Díky pomoci šesti zkušených ochotníků si i ti nejmenší nakonec domů odnesli roztomilou pestrou dekoraci. Pánskou část návštěvníků zase zaujala venkovní expozice naleštěných veteránů. Všichni znaleckým pokyvováním hlavy obdivovali svatebně nazdobená auta (Tatru 603 pana Viktora Krause a Škodu Felicii pana Petra Kabáta) a květinami ověnčenou motorku Jawu 350 pana Václava Barbořáka. Na své si přišly i nevěsty ve svatebním koutku, kde se mohly inspirovat luxusně založenou svatební tabulí a celou řadou fotografií z květinového studia AMMI. Tereza Peterková 3

4 4obec ROZPOČET OBCE na rok 2011 PŘÍJMY Daňové příjmy a poplatky, dotace Nedaňové příjmy a) služby (KT, voda,hrobová místa, kanalizace) b) pronájem majetku (pozemky, rybník, sokolovna, obchod, pohostinství, les, DPS,has. zbrojnice, býv.knihovna) c) ostatní příjmy (třídění odpadů, O2, Vodafone,T-Mobil, úroky aj.) CELKEM PŘÍJMY Kč Kč Kč Kč Kč FINANCOVÁNÍ Zapojení zůstatku z minulých let Kč Úvěr Zateplení OÚ Kč Úvěr Suché poldry Kč Úvěr Oprava komunikací Kč Splátka úvěru na víceúčelovou budovu Kč Splátka úvěru na rozšíření vodovodu ,00 Kč CELKEM FINANCOVÁNÍ Kč CELKEM PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ Kč VÝDAJE Provozní výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem Lesní hospodářství a deratizace obce Kč Kč Silnice a místní komunikace, chodníky, doprava Kč Kč Kč Vodovod Kč Kč Kč Kanalizace Kč Kč Kč Suché poldry 0 Kč Kč Kč Rybník Kč Kč Škola Kč Kč Kč Kultura (knihovna,kronika, sbor pro obč. záležitosti) Kč Kč Sdělovací prostředky (KT, rozhlas, obecní noviny) Kč Kč Nebytové prostory (sokolovna, obchod, hasičárna, ) Kč Kč Dotace (spolky a sdružení, KD, TJ, KDO, SDH) na činnost Kč Kč Mezinárodní spolupráce Kč Kč Veřejné osvětlení Kč Kč Hřbitov Kč Kč Údržba majetku, nákup pozemků, služby bank, Kč Kč Kč Odvoz a likvidace odpadů Kč Kč Vzhled obce a veřejná zeleň Kč Kč Bezpečnost a veřejný pořádek Kč Kč Dům s pečovatelskou službou Kč Kč Územní samospráva a státní správa Kč Kč Kč CELKEM VÝDAJE Kč Kč Kč

5 Účelem stavby Oprava komunikací Hvozdná byla oprava stávajících místních komunikací sestávající ze dvou projektů Oprava MK k rybníku a Oprava MK u Kotkového, přičemž obě akce byly realizovány v dolní části obce. Tyto řešené úseky místních komunikací jsou mimo tranzit pro dopravu místních obyvatel také často využívány pro turistiku, propojují konec zástavby obce s lokalitami pro sportovní a kulturní vyžití jak místních obyvatel, tak i turistů, kteří obec navštíví. Dle požadavku majetkového správce komunikace byly opravy provedeny ve stávajících hranicích místní komunikace a opravou nedošlo k žádnému záboru jiných pozemků, přičemž bylo dodrženo stávající šířkové i směrové vedení komunikace. Řešené území se nachází v dolním konci katastrálního území Hvozdná. Vozovka byla v této části již hodně poškozena, i když kdysi měla živičný povrch šířky cca 3,0 m až 4,0 m, přičemž po obou stranách byla nezpevněná krajnice většinou dosypaná hlínou. V jedné části opravovaná komunikace navazuje na již vybudovaný chodník. Obec nechala provést polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu firmou Ing. Luděk Zlámal GEO- ZET Otrokovice a následně nechala zpracovat projekt na uvedenou opravu, přičemž cena opravy byla stanovena okolo 0,53 mil Kč (bez DPH). Následně jsme požádali o dotaci přes MAS (Místní akční skupina) a po jejím potvrzení ze SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) jsme provedli výběrové řízení na dodavatele stavby, kdy tento tendr vyhrála firma ALSPO Zlín. Dotace z SFŽP (Státní fond životního prostředí ČR) a Evropské unie byly stanoveny na 80%, spolupodíl obce činil 20%. Stavba vzhledem k malému rozsahu nebyla rozdělena na samostatné stavební objekty. Vybraná firma provedla uvedenou stavbu v dobré kvalitě a dodržela kritéria z výběrového řízení, i když se při její realizaci vyskytlo několik problémů vyplývajících s komplikovaným průjezdem přes staveniště i s jejím značením. Pro informaci uvádím i základní parametry, které byly na opravu kladeny. Oprava MK k rybníku trasa č. P6 a Oprava MK u Kotkového trasa č. 54c - jednalo se OPRAVENÉ komunikace o opravu stávající komunikace, a to doslova nahrazení poškozené části komunikace novým povrchem. Skladba vozovky v místech opravy byla ve stávajícím složení jako původní komunikace tj. kufr ze zhutněného kameniva - podklad. Kamenivo 32/36 tl. 20 až 30 cm +, dále úprava tvořená podrovnávkou z OKS tl. 3-6 cm zhutnění (jen v poškozených částech komunikace) a povrchová vrstva asfaltový beton ABS, tl. 5 cm v celoplošné vrstvě. Odvodnění povrchu místní komunikace je vyřešeno příčným spádem. Povrch je vyspádován k jednomu okraji vozovky a vody budou dále stékat částečně do níže položeného terénu nebo do příkopu a následně budou vedeny do jednotné kanalizace obce. Realizací uvedené stavby jsme dali opět zelenou životnímu prostředí obce. Zlepší se dostupnost lokalit, které se nachází u uvedených komunikací, sníží se hluk projíždějících automobilů, ale hlavně se vybudoval kus komunikace, která se bude podstatně lépe využívat pro procházky místních obyvatel, hlavně maminek s kočárky a taktéž turistů, pro které jsou lokality, které se nacházejí za uvedenými komunikacemi, atraktivní. Komunikace budou též zařazeny do navržených turistických a cyklistických tras v rámci navazujících projektů obce i regionu. Miroslav Válek, starosta obce obec 5

6 6obec OCENĚNÍ za www stránky Jistě neuniklo vaší pozornosti, že Hvozdná přihlásila své stránky do soutěže o nejlepší internetové stránky měst a obcí. Tu každý rok vyhlašuje Sdružení Zlatý erb a skládá se ze dvou kol, krajského a celostátního. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb. Do krajského kola se letos přihlásilo celkem 9 měst a 15 obcí. Sedmičlenná porota se při hodnocení zaměřila na povinně zveřejňované informace, úřední desku, doporučené a doplňkové informace, ovládání webu, navigaci a přehlednost stránek, ale také výtvarné zpracování a bezbariérovou přístupnost. Ocenění třem nejlepším z každé kategorie a Cenu veřejnosti předal 14. března hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák spolu s krajským radním pro oblast územního plánování a veřejné správy Petrem Hradeckým a vedoucím odboru kanceláře ředitele KÚ ZK Pavlem Hrubcem. Mezi patnácti přihlášenými obcemi to byla právě Hvozdná, která za své internetové stránky získala první místo a finanční odměnu Kč, která bude v budoucnu použita na další vývoj a modernizaci stránek, na jejichž fungování se kromě mé osoby podílí také pánové Radomír Bušo a Michal Hlaváč. Toto ocenění jsme opravdu nečekali a je pro nás jistým zadostiučiněním za více než rok trvající práce. Věříme, že se pro vás stránky staly zdrojem užitečných informací a budeme rádi, když se do jejich dalšího vývoje zapojíte i vy, občané, svými připomínkami a podněty. Marek Herman Foto: Petr Zákutný MEDAILE MUDr. J. Jánského Představujeme Vám čerstvé držitele Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského. Český červený kříž udělil v minulých dnech Zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve za 40 bezpříspěvkových odběrů. Mezi oceněnými byli i naši spoluobčané: pan František Machala Hvozdná 349, pan Tomáš Vrla Hvozdná 255, pan Libor Hurta Hvozdná 358 Ocenění občané se zapíšou do kroniky obce jako čestný dárce té nejdražší tekutiny lidské krve. K této významné události se jako gratulant připojuje i obec Hvozdná a za tuto záslužnou činnost jim uděluje diplom a finanční dar. Ještě jednou děkujeme za všechny potřebné a přejeme do dalších let a dalších odběrů hodně zdraví a osobní pohody. RO Hvozdná

7 MAGAZÍN sbíral pochvaly V pátek jsem se jako jeden z členů redakční rady zúčastnila semináře na téma Obecní zpravodaj a radniční noviny, který proběhl ve Zlíně. Lektorka Mgr. Helena Sedláčková se zaměřila hlavně na obsahovou strukturu zpravodaje, některé důležité legislativní aspekty a inzerci, jako jeden z významných zdrojů možného financování obecních zpravodajů. Závěrem semináře bylo krátké zhodnocení a diskuze k jednotlivým obecním zpravodajům, které jsme si přinesli. Náš magazín v kritice ostatních účastníků a lektorky obstál jako jeden z nejlepších. Velmi kladně byla hodnocena grafická úprava i jeho náplň. Ačkoliv nákladem i periodicitou je jeden z nejmenších, kritických připomínek se našlo velmi málo. Jsem ráda, že mohu všem, kteří se jakkoliv podílí na tvorbě a vydávání našeho obecního magazínu, tlumočit slova chvály a uznání kolegů z ostatních obcí. Stanislava Bergerová OBNOVA a rozvoj regionu Místní akční skupina Vizovicko a Slušoviko je nezisková organizace, která svou činností pomáhá k rozvoji regionu, ve kterém působí. Zakládající členové Místní akční skupiny si na počátku fungování MAS stanovili konkrétní priority, které jsou v daném regionu problémové a do kterých je potřeba investovat. Byly stanoveny čtyři základní priority, které MAS podporuje formou poskytování dotací. Podporovány jsou investice týkající se obnovy a rozvoje vesnic, budování občanské vybavenosti a služeb. Dále jsou dotace poskytovány zemědělcům a drobným podnikatelům. Finanční prostředky na svou činnost získává Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. MAS od Státního zemědělského intervenčního fondu. MAS Vizovicko a Slušovicko funguje od poloviny roku Od té doby byly vyhlášeny 3 výzvy pro příjem žádostí a podpořeno bylo celkem 14 projektů. 1. výzva byla zaměřena na veřejný sektor a bylo v ní podpořeno celkem 6 projektů, jejichž celkové náklady dosáhly částky ,- Kč a požadovaná výše dotací byla ,- Kč. Dva projekty byly zaměřeny na modernizaci místních komunikací, jeden na rekonstrukci centrální části obce a jeden na vybudování dětského hřiště. Veřejné osvětlení a rozhlas bylo vybudováno ve dvou posledních obcích Druhá výzva byla zaměřena na neziskové organizace a zemědělské podnikatele. V této výzvě bylo vybráno 5 projektů, jejichž celková výše požadované dotace činila ,- Kč. Díky Místní akční skupině bude v regionu vybudována sušárna na ovoce, díky které dojde k dalšímu možnému zpracování místního tradičního produktu, budou zakoupeny prodejní stánky, které budou využívány při pořádání společenských nebo kulturních akcí. Dále bude pořízeno vybavení pro hasiče, jenž bude sloužit pro jejich zásahovou a sportovní činnost. Bude vybudována zimní zahrada v DPS ve Vizovicích a v neposlední řadě dojde také ke zlepšení welfare v chovu telat. Zatím poslední 3. výzva byla vyhlášena v červenci minulého roku. Tato výzva byla určena primárně pro obce. Byly v ní odevzdány 3 projekty a celková výše požadované dotace za všechny žadatele činí ,- Kč. Dva projekty jsou zaměřeny na obnovu a rozvoj vesnic a jeden projekt je zaměřen na vybudování nové občanské vybavenosti v obci. Konkrétně dojde k odvodnění komunikace v délce přibližně 146 metrů a v další obci bude prodloužen vodovodní řád v délce 119 metrů. Poslední projekt řeší stavbu volnočasové dřevostavby pro společenské a sportovní využití. Ing. Budínová obec 7

8 SOKL 8obec JAK JE NA TOM projekt MŠ? Vážení občané, rodiče, milé děti, co mnohé z Vás trápí, bude snad brzy minulostí. Po mnoha letech diskuzí pro a proti a dále po vypracování několika studií různých variant navýšení kapacity mateřské školy se blížíme k realizaci výstavby nové mateřské školy se dvěmi třídami po 28 dětech, celkem tedy 56 míst. Protože mnohé z Vás tato problematika velmi zajímá, chtěl bych Vám sdělit v tomto článku Architektonická studie přístavby MŠ a stavebních úprav ZŠ Hvozdná. Pohled východní. co nejvíce informací o připravované investici. V současné době máme v budově školy tři vyučovací třídy pro ZŠ, jednu třídu MŠ a kuchyň s jídelnou. Všechny tři části naší školy nevyhovují současným požadavkům. Kuchyně již nyní nevyhovuje svou velikostí, novým hygienickým předpisům a kapacitním požadavkům školy. Školka svou kapacitou 24 dětí již delší dobu vyvolává emoce při přijímání a nepřijetí dětí do předškolní výuky. Mnoho rodičů řešilo tuto situaci v minulosti přihlášením dětí v sousedních a blízkých obcích, kde měli nějaké to místo ve školce volné. Již v minulém školním roce ale byly i tyto sousední školky plně obsazeny tamními dětmi, takže na některé naše děti ze Hvozdné se nedostalo ani tam. Další negativní vazbou na tuto situaci bylo, že mnohé děti měly vytvořeny svůj kolektiv kamarádů někde jinde a taky rodičové cítili křivdu, že se o ně obec se svou samosprávou neumí postarat, a již nepřihlásili své děti do první třídy zde ve Hvozdné. Současný stav je takový, že každé čtvrté až páté dítě nenavštěvuje naši ZŠ. V letošním roce bylo na 11 volných míst ve školce přihlášeno 42 dětí. Základní škola má tři vyučovací třídy, v nedaleké budoucnosti však budeme potřebovat čtyři vyučovací třídy a při stabilizaci školství ve Hvozdné předpokládám i pátou třídu. Mnohé názory a z toho plynoucí informace přisuzují všechny investiční náklady nové školce, což je velký omyl a myslím do současné doby i brzda razantního řešení nevyhovující situace. Každá ze tří částí naší školy, tedy kuchyně s jídelnou, MŠ a ZŠ, potřebují opravu, modernizaci nebo navýšení kapacity počtu míst Dále je vyřešena nevyhovující dopravní situace u školy, ve studii je 8 parkovacích míst. Nelze tedy říci, že se jedná o výstavbu školky, jedná se o soubor čtyř požadavků a z toho je školka jenom jednou částí a každá část má své přiměřené náklady. Samozřejmě řešit tuto situaci za každou cenu nelze. I naše investiční možnosti mají své meze. Současná studie výstavby podle mého názoru řeší všech pět výše popsaných problémů najednou. Zvětšení kuchyně s jídelnou a její modernizaci, dvě třídy MŠ, pět tříd ZŠ, parkoviště pro 8 vozidel a to vše za přijatelnou cenu. Teď již bych celou investici nazval: Přístavba a modernizace Mateřské školy a Základní školy Hvozdná. Prováděcí projekt na tuto akci je v průběhu zpracování a měl by být připraven k předložení zastupitelstvu obce do 18. dubna A teď Vám stručně vysvětlím, jak je tato stavba koncipována. Přístavba školy je řešena modulovým systémem o rozměrech modulů

9 +0,400 +3,370-1,10 3 x 6 m z jižní strany současné budovy. Přístavba má rozměry 12 x 33 m a je řešena jako dvoupodlažní. Z pohledu východního to je 11 modulů ve dvou řadách za sebou v přízemí a 10 modulů ve druhém nadzemním podlaží. To je z důvodu optického oddělení přístavby od současné školy. Ve třetím modulu bude jediný a dominantní vstup pro MŠ a ZŠ. Po vstupu se žáci rozdělí, ZŠ půjde doprava do šaten, pro které budou sloužit první a druhé moduly. MŠ půjde doleva do prvního a do druhého nadzemního podlaží, kde bude mít kompletní příslušenství a zázemí. V levé části v obou podlažích budou celkem čtyři místnosti sloužit jako ředitelna, sborovna pro ZŠ, sborovna pro MŠ a kancelář. Dále bude ve druhém podlaží vlevo jedna třída o rozměrech 6 x 12 m, která bude dle potřeby pro družinu ZŠ nebo pátou třídu ZŠ. Celý objekt bude opatřen zateplením a fasádou, takže pohledově i funkčně k nerozeznání od klasické zděné budovy. Před přístavbou vlevo od studny bude dvojité schodiště od vozovky a od parkoviště a stání pro 8 vozidel. Současný chodník před školou bude zachován a protažen až ke vstupu. Pohled jižní. 2 A co se změní ve stávající budově? Kuchyně se zvětší o současnou jídelnu, z ředitelny, sborovny a části šatny bude jídelna. Ze současné školky bude podle potřeby čtvrtá třída pro ZŠ (nebo malá tělocvična), zázemí pro personál kuchyně a taky skladovací prostory pro kuchyni. Na závěr přeji zastupitelům správná rozhodnutí ve všech záležitostech okolo výstavby, rodičům a dětem brzké otevření tohoto modernizovaného školského zařízení. Ing. Miroslav Sovadina 2 ZELENÉ MÍSTO očima dětí V počátku nového roku 2011 se na nás, nejstarší žáky ZŠ ve Hvozdné, obrátil pan starosta s žádostí o pomoc při tvorbě projektu Zelená obec tj. vymyslet a navrhnout zelené místo v obci. Nejvhodnější místa pro vytvoření zelené odpočinkové zóny byla hned tři. Pro nejvíc nápadů nás inspiroval prostor před divadlem, kde jsme navrhli sportovní hřiště s umělým povrchem, okruh pro in- line bruslení a náměstíčko pro setkávání lidí obklopené vysázenými stromy, keři a květinami. Druhé místo bylo uprostřed kruhového objezdu u paní učitelky Elšíkové nad divadlem. Jako třetí se nabízela velká louka za autobusovou zastávkou u rybníka. Abychom si tato místa lépe představili, tak jsme si nejdříve udělali s paní učitelkou vycházku, všechna místa navštívili a důkladně si je prohlédli. V hodinách výtvarné výchovy jsme pak jednotlivé projekty zpracovávali ve skupinách na velké formáty papíru. Zpočátku jsme trochu váhali, ale pak už nám šla práce rychle od ruky. Práce nás bavila. Sami jsme byli překvapeni našimi nápady i hezkým barevným zpracováním odpočinkových míst s lavičkami, hracími hřišti a množstvím nové zeleně. Plakáty jsme předali panu starostovi, který je zveřejnil na Obecním úřadu a v kabelové televizi. Obdrželi jsme i zajímavou odměnu, za kterou moc děkujeme. Věříme, že naše projekty přispějí k získání finančních dotací na zřízení nových zelených míst v naší obci. Žáci 5. ročníku ZŠ Hvozdná - Lenka Gerychová, Michaela Hurtová, Štěpán Dominik škola 9

10 divadlo DIVADLU zůstanu věrný Když po sedmi letech z funkce předsedy odešel ze zdravotních důvodů pan Vít Polášek ml., nastala ve výboru krize a nebylo možné najít vhodného kandidáta na funkci předsedy. Zkusil jsem to ještě jednou. Přestože jsem si myslel, že to bude jen na krátkou dobu, zůstal jsem ve funkci čtyři roky. Ale nelituji toho. Byly to sice roky plného nasazení, ale také roky úspěšné ochotnické činnosti ve Hvozdné. Dařilo se nám jak ekonomicky, tak také po stránce profesionální. Vyvrcholení mé práce považuji v uskutečnění důstojných oslav 100. výročí od založení Kroužku divadelních ochotníků ve Hvozdné. Pochopil jsem, že víc pro Kroužek udělat nemohu. Jsou zde mladí, kterým ne vždy rozumím, ale kteří to s Kroužkem myslí určitě dobře. Myslím si, že jsem vychoval důstojného nástupce na předsedu a že nehrozí žádná krize, která by měla vliv na činnost Kroužku. To určitě ne. Proto přeji novému výboru hodně úspěšné práce a hodně radosti z úspěchů, které vás jistě čekají. Práci ve výboru nekončím, pouze se budu věnovat práci, která mě 10 Jak jsem se stal předsedou Kroužku Bylo to v roce 1998, když za mnou přišel pan Vít Polášek starší do kanceláře na Obecní úřad ve Hvozdné (v té době jsem byl starostou obce), že má výpis z Katastrálního úřadu ve Zlíně, že budova Kroužku je zapsána na Kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné, tudíž že budova patří Kroužku. Potíž byla v tom, že po sametové revoluci se Kroužek nezaregistroval na Ministerstvu vnitra ČR, a proto vlastně neexistuje. Rozhodli jsme se, že svoláme starší členy kroužku, abychom zvolili přípravný výbor a podali žádost o registraci. Tak se i stalo. Byl zvolen přípravný výbor ve složení: Vít Polášek, Vykopal Josef, Bednařík Jindřich. Zpracované stanovy i s přihláškou jsme odeslali na MV ČR. Ještě do konce roku jsme byli zaregistrováni, a tak valná hromada v lednu 1999 volila nový výbor a tam jsem byl zvolen předsedou KDO. Od počátku mně bylo některými členy obecního zastupitelstva vytýkáno, že bych neměl podle nich zastávat funkci předsedy Kroužku, neboť je to prý křížení zájmů. V roce 1999 jsme oslavovali 90 let trvání. Práce bylo jak na kostele. Proto jsem slíbil, že tento rok dodělám a potom funkci předsedy složím. Tak se také stalo. baví, a to je historie, kterou uchováváme v archivu. Od roku 1999 jsem byl vždy členem výboru a to v různých funkcích. Od předsedy až po uklizečku. Vždy jsem to bral jako službu. Ochotnické divadlo mám rád a zůstanu mu vždy věrný. Jen nezapomeňme na heslo našich zakladatelů: Svorně a stále vpřed. Jindřich Bednařík, emeritní předseda KDO

11 Divadlo ve Hvozdné Pro člověka, který projíždí Hvozdnou, se vesnice od ostatních na první pohled ničím výrazně neliší. Zaujme jej pouze upravenost a zvláštní kouzlo umístění do příjemné krajiny. Vím, o čem mluvím, protože před časem jsem sám o Hvozdné věděl to, že je blízko Zlína, jsou tu rybníky, kam jsem se v mládí chodil koupat, a jezdí se tu rychlostní zkoušky hned dvou rallye. SVORNĚ a stále vpřed Dlouhá léta zde významnou měrou pomáhal vytvářet vysokou úroveň divadla zlínský herec a režisér Dušan Sitek. Považuji za velmi nadějné, že jeho odchodem nehrozí žádný problém. Naopak nástup mladých režisérů je velkým příslibem do budoucna a pevně věřím, že nová etapa v činnosti bude dalšími generacemi hodnocena jako úspěšná. Závidět by každý mohl i dostatek herců a to včetně velmi mladých, kteří se svými výkony nemusí stydět i ve srovnání s profesionály. Příkladná je i podpora obce. Každý rok obecní zastupitelstvo nalezne v rozpočtu částku, jež významně pomáhá financování činnosti Kroužku. Divadelníci se na druhé straně snaží co nejvíce prospívat dobré pověsti obce. Je mi velkým potěšení, že se také já sám mohu na práci podílet. Věřím, že se nám všem divadlo Když jsem byl před časem osloven jedním ze členů Kroužku divadelních ochotníků o výpomoc při rekonstrukci budovy, měl jsem možnost poznat to, čím se Hvozdná odlišuje. Nadšení divadelníků a myslím většiny obyvatel pro ochotnické divadlo je naprosto ojedinělé. Výsledek je viditelný nejen na opravě budovy divadla, na které se podílela spousta řemeslníků i neřemeslníků a to mnohdy bez nároku na odměnu. Zvláště v době, kterou peníze zcela ovládly, je to věc hodná obdivu. Druhý aspekt je možná na první pohled poněkud skrytý. A sice soudržnost všech, kteří se bez rozdílu věku podílejí na pořádání akcí Kroužku divadelních ochotníků. Některé akce jsou natolik úspěšné, že svým významem již překročily rámec obce. K jarnímu Hvozdenskému měšci, Hvozdenskému létu a populárních akcí ke konci roku (Výstava betlémů a Zpívání u stromečku), letos KDO plánuje festival pracovně nazvaný Hvozdenský podzim. Divadelníci se stále snaží svůj program rozšiřovat a něčím novým oživovat a každý rok nacvičí několik nových her. podaří udržet tu skvělou atmosféru a pobavit všechny příznivce z řad členů i nečlenů Kroužku divadelních ochotníků. Vždyť plný sál spokojených diváků je tou nejlepší motivací. Na závěr se sluší poděkovat za odvedenou práci nejen již zmíněnému panu Dušanu Sitkovi, ale především odstupujícímu předsedovi Jindřichu Bednaříkovi. Pro oba je určitě nejlepší odměnou to, že divadlo žije a heslem Svorně a stále vpřed se budou řídit další generace ochotníků i příznivců divadla. RNDr. Stanislav Hozík, současný předseda KDO 11

12 divadlo 12 PTALI JSME SE nového předsedy Jak jste se ocitli ve Hvozdné? Přestože jsem se narodil ve Zlíně, stále mě to táhlo bydlet v rodinném domku. Asi nějaké geny po rodičích. No a pak je to trochu souhra náhod. Začali jsme spolupracovat s Kroužkem, zalíbilo se nám tady a taky jsme našli místo, kde jsme si dovedli bydlení představit. Klady a zápory života na vesnici? Všechno má své výhody i nevýhody. Něco je lepší na vesnici - příroda, čistý vzduch, možnost pobývat na zahrádce a věnovat se koníčkům. Horší je to s nákupem potravin, obchod by mohl být modernější a větší. Tady je město ve výhodě. Chybí také propojení MHD se Zlínem. Vaše zájmy a záliby (pokud na ně máte čas)? Jsem sice poměrně zaměstnaný člověk, ale na záliby si čas vždy najdu. Lyžování v zimě, zahrádka a turistika v létě, v poslední době také práce v divadle. Vy a váš vztah (případně celé rodiny) k divadlu a zejména k ochotnickému divadlu? Ochotnické divadlo mě začalo zajímat až jsem se seznámil s hvozdenským divadlem. Do té doby jsem neměl mnoho příležitostí vidět ochotnické představení. Kdy jste k němu poprvé přičichl? O divadle ve Hvozdné jsem se dozvěděl, když jsem byl požádán o pomoc při rekonstrukci budovy divadla. A tehdy začala moje spolupráce. Když jsme se přestěhovali do Hvozdné, měl jsem možnost zapojit se do činnosti KDO a seznámil jsem se postupně s chodem divadla. Jsem rád, že mě ochotníci mezi sebe přátelsky přijali. Máte za sebou nějaké aktivní účinkování na prknech co znamenají svět? Sám jsem v divadle nikdy nevystupoval, pokud nepočítám recitaci jako žák základní školy. Moje maminka v mládí ochotnické divadlo hrála, ale já jsem tu příležitost neměl. Co říkáte konkrétně na ochotnický spolek ve Hvozdné, kterému v současné době šéfujete? Myslím si, že kdyby ti, kteří před sto lety KDO zakládali, viděli dnešní opravenou budovu a herce, mladé i starší, měli by určitě radost. Důležitým úkolem v současné době je při udržení chodu divadla také ekonomika. KDO si musí vydělat nejen na pokrytí všech provozních nákladů, ale i na splácení dluhu, který vznikl při rekonstrukci budovy. Neobejde se bez dotací, potřebuje pomoc sponzorů a podporu obce. Jsem optimista, takže to vidím do budoucna slibně. Co vám divadlo a spolkový život dává a co bere? Zatím mi spíš dává. Jednak pocit, že mohu pomáhat dobré věci, a navíc čas strávený v kolektivu nadšených lidí rozhodně nelze považovat za ztracený. Odpovídal RNDr. Stanislav Hozík FERDA v EU Ve čtvrtek jsme jeli na výlet do slovenského Makova. Jeli jsme tam hrát představení Ferda Mravenec. Ráno jsme vyrazili od hvozdenského divadla v 8 hodin. Cesta byla příjemná. Konečně jsme dorazili do Makova. Měli krásný kulturní dům, celý jsme si ho prohlédli, převlékli se do kostýmů a konečně začali hrát. Představení se povedlo a všem se moc líbilo. Potom jsme pomohli uklidit kulisy a šli na oběd. Oběd i s obsluhou byl skvělý. Po obědě jsme jeli na výlet do muzea a potom do druhého muzea a potom na zmrzlinu. Na zpáteční cestě jsme si zpívali. Celý výlet se mně, ale i ostatním, moc líbil. Anička Zelíková, herečka V Makově to bylo hezké a svítilo slunce. Divadlo jsme hráli v domě kultury. Hrálo se nám dobře a diváci nám tleskali. Viděli jsme v prvním muzeu, jak žili muži dříve, ve druhém muzeu byla umělecká díla. Byli jsme u řeky a viděli jsme tam vor slovenské pltě, které se dříve používaly na přepravu zboží. Výlet se nám vydařil, Makované se o nás dobře starali, přijely jsme domů spokojené a unavené. Karin Polaštíková a Venda Frůňková, herečky

13 Představujeme vám Veroniku Gerychovou (14 let), která se věnuje kolové, pro dívky netradičnímu sportu. Navštěvuje ZŠ Zlín Štípa a trénuje v TJ Sokol Zlín - Prštné v oddíle sálové cyklistiky pod vedením Jiřího Ondlevce. Kdy a jak jsi začala s kolovou? Je to asi rok a pár měsíců co hraju. S kolovou jsem začala vlastně náhodou. Začalo to nevinným sledováním zápasů a potom mě pan Ondlevec (trenér) jakoby donutil se projet. Samozřejmě to bylo hrozně divné, ale po chvilce ježdění jsem věděla, že to chci zkusit. Co tě k neobvyklému sportu přivedlo? K tomuhle sportu mě přivedla moje kamarádka Blanka. Blanka kolovou hraje už asi dva a půl roku. S Blankou jsme asi jediné holky v Česku, které se věnují kolové. Vyjímečné jsme asi jenom v tom, že děláme klučičí sport. Spousta kluků, co taky hrají, nás obdivují. Jak často trénuješ? Trénuji třikrát týdně po dvou hodinách. Co podpora okolí? Myslím si, že na tento sport se již trochu pozapomnělo, i když to býval docela známý sport. Mí kamarádi se mě často ptají, jak na tom kole můžu vůbec ustát, ale když si to zkusíte, tak je to docela snadné. Tvé sportovní úspěchy? Tak těch zatím moc nemám, ale pár by jich tu bylo. Mám zatím dvě bronzové medaile většinou za turnaj nebo za oblastní kolo. Kterého si zatím nejvíc ceníš? Já si cením všech, protože za každým bylo hodně úsilí a práce ho získat. Co zranění? Při tomhle sportu se s tím musí počítat. Kolová je takový,,tvrdší sport, ale zvyknete si. Není den, kdy bych neměla na noze modřinu nebo VOLNÝ ČAS obětuji ráda tak něco, ale dá se to přežít. Co ti sport,,dal a co ti,,vzal? Kolová mi dala hlavně nové kamarády. Dala mi Ke kolové mě přivedla kamarádka Blanka taky to, že se můžu podívat mimo Zlín a dala mi i možnost něco dělat pro své zdraví. Co mi naopak vzala? Asi jenom volný čas, ale ten obětuji ráda. Zažila jsi nějakou kuriózní nebo usměvavou příhodu spojenou s kolovou? Kuriózní to nevím, ale usměvavých bylo, je a bude spousta, doufám. Myslím, že moje nejusměvavější příhoda byla, když jsem se poprvé trefila do míče, to bylo asi nejlepší. Máš čas i na ostatní zájmy? Čas se vždycky najde, sice je ho málo, ale najde se. Ještě se věnuji zumbě, ráda jezdím na kolečkových bruslích, občas sednu i na normální kolo, ráda si přečtu i nějakou knížku, ale zájmy mám většinou sportovního ducha. Tvé plány do budoucna? Plány do budoucna? Asi bych chtěla pořád pokračovat s kolovou a být v ní trošinku úspěšná. Po základní škole asi střední škola a potom se uvidí. Vzkaz začínajícím kolistům? Začínajícím kolistům bych asi jenom vzkázala, že se nemají čeho bát(!), je to sranda, i když pády z kola někdy bolí... Veronika Gerychová galerie mladých 13

14 farnost 14 Klub maminek SLUNÍČKO S myšlenkou založení Klubu maminek (KM) přišla v lednu roku 2005 Helena Řeháčková. Po výzvě v kabelové televizi se zcela zaplnila zasedací místnost na obecním úředě maminkami s dětmi. Zde se dohodly na organizačních záležitostech a poté už se pravidelně scházely ve středu jednou za čtrnáct dní (později každý týden) v budově fary. Základní vybavení bylo zapůjčené z Centra pro rodinu Zlín (CPR), pod které také Klub maminek patří, a fara tak začala sloužit jako místo sekávání maminek s dětmi. V říjnu 2007 převzala vedení KM Gábina Holeňáková. Ve spolupráci s Centrem pro rodinu a farním úřadem se budova fary začala zvelebovat doslova od podlahy. Byl položen nový koberec v kuchyňce, byla provedena nová výmalba, pořízeny záclony a závěsy, a proběhl generální úklid fary. V kuchyňce přibyla nástěnka s informacemi o akcích a kurzech, které pořádá CPR a také fotogalerie všech maminek a dětí, které navštěvují KM. Velkou změnou bylo plánování programu. Každý týden tak maminky získaly možnost dovědět se něco nového z přednášek a besed od zajímavých hostů. Občas měly nejen maminky možnost sejít se při tzv. tvořivých dílnách, kde se mohly seznámit s novými výtvarnými technikami a materiály. V lednu 2010 jsem převzala vybavený a dobře zavedený KM já. Nebylo třeba nic měnit, a tak každý měsíc mohou maminky vyslechnout zajímavou přednášku či besedu, poradit se s kosmetičkou, vyzkoušet si novou vý- tvarnou techniku nebo si jen tak popovídat u kávy nebo čaje. Například v loňském roce si maminky mohly vyrobit jarní, velikonoční i vánoční dekorace s aranžérkou Hankou Surovcovou, před prázdninami nás navštívila Renáta Hejtmánková se svými pejsky vycvičenými ke Canisterapii, proběhly praktické ukázky první pomoci u dětí a v předvánočním čase přijela fotografka Bára Švajdová zvěčnit naše ratolesti. Oblíbenými se staly také minibazárky, kde si maminky mezi sebou prodávají zachovalé dětské oblečení, botičky a jiné věci patřící do dětské výbavy za velmi rozumné ceny. V dubnu 2011 převezme pomyslnou štafetu ve vedení KM Venda Vykopalová. Určitě i jí se bude dařit udržet dobrou tradici Klubu maminek a i nadále se budou rády scházet. Pár informací závěrem: Maminky se schází pravidelně každou středu v době od 9 do 11 hodin od září do června v budově fary ve Hvozdné. Na faře mají k dispozici 2 místnosti včetně kuchyňky a sociálního zařízení. Herna je velmi dobře vybavená. Děti mají k hraní skluzavku s bazénem a balonky, velké molitanové kostky, houpačku, hrací deky, židle, stůl a tabuli na kreslení, vláčkodráhy, autodráhu, velký výběr didaktických her a hraček zaměřených na rozvoj myšlení a jemné motoriky. Pro nejmenší děti nechybí ani přebalovací podložka, nočník, hrkávky, polohovací polštář apod. Při vstupu maminky platí symbolických 10,- Kč, za které se nakupuje káva, kapučíno, čaj, cukr, mléko apod. a drobné dárky pro hosty. S sebou si maminky nosí pouze přezůvky a pití pro děti. Martina Zicháčková vedoucí Klubu maminek Sluníčko

15 Velikonoční nádivka Suroviny: 500 g uzeného masa, 5 vajec, 1 chlebíčková veka (i jiné starší bílé pečivo), 1/4 l silného vývaru z uzeného masa, svazek čerstvých mladých kopřiv, zelená petrželová nať, sůl, mletý pepř, 50 g másla. Postup: Uzené maso uvaříme v minimálním množství vody, aby vznikl silný vývar. Po vychladnutí maso nakrájíme na kostičky. Čerstvé kopřivy spaříme horkou vodou. Vodu slijeme a kopřivy nakrájíme najemno. Veku nebo pečivo nakrájíme na kostičky a zalijeme vychlazeným vývarem z uzeného masa. Do takto připravené veky přimícháme lehce nakrájené uzené maso, sekanou kopřivu, sekanou petrželovou nať, sůl, pepř, 5 žloutků a nakonec tuhý sníh z 5 bílků. Pečeme v pekáči dobře vymazaném máslem, můžeme vysypat i trochou strouhanky. Pečeme ve středně vyhřáté troubě asi půl hodiny. Odzkoušíme špejlí, zda je pokrm hotový. Na pečení můžeme použít i formy na srnčí hřbet a jim podobné. Konzumujeme teplé i studené. Špenát z kopřiv Vaříme tradičně na Zelený čtvrtek. Suroviny: 1/2 kg čerstvých mladých kopřiv, 1 cibule, 2 lžíce sádla nebo oleje, 3 stroužky česneku, 3 polévkové lžíce hl. mouky, 1/2 hrníčku mléka, 2 vejce, sůl (případ. Vegeta), mletý pepř. Postup: Kopřivy spaříme horkou vodou, vodu slijeme, kopřivy najemno nasekáme. Cibulku nakrájíme a zpěníme na sádle, pří- VELIKONOČNÍ dobroty padně oleji, přidáme nasekané kopřivy a dusíme. Pak zahustíme moukou, přidáme mléko, mícháme, aby nevznikly hrudky, provaříme. Dochutíme solí, pepřem, pasírovaným nebo strouhaným česnekem. Nakonec přidáme a rozmícháme vejce, provaříme. Podáváme s vařeným bramborem a s vařeným či sázeným vejcem. Žloutkový řez Suroviny: korpus - 5 vajec, 30 dkg ml. cukru, 10 dkg strouhaných vlašských ořechů, 10 lžic vlažné vody, 1/2 prášku do pečiva, 15 dkg polohrubé výběrové mouky, krém - 5 žloutků, 15 dkg cukru, 250 g másla, trochu rumu, případně citrónové šťávy, sněhová poleva - 5 bílků s 30 dkg krystalového cukru šleháme nad parou. Postup: Žloutky utřeme s cukrem. Po lžičkách přidáme vlažnou vodu, ořechy, mouku promíchanou s práškem do pečiva a nakonec jemně sníh z bílků. Pečeme ve středně vyhřáté troubě. Po vychladnutí natřeme krémem a nahoru dáme vařený sníh, zdobíme strouhanou čokoládou. Necháme uležet v chladu do druhého dne. Podává se na talířku s cukrářskou vidličkou, nebo malou lžící nakrájený na čtverečky. Dobrou chuť. Je potřeba vše vyzkoušet a ověřit na vlastní rodině. Zdraví tetka Kadlčáčka stařenčiny recepty 15

16 sport TENISOVÁ zimní příprava Před hráči SK tenis Hvozdná se otevírá další letní sezóna. Hráči mají v podstatě za sebou zimní přípravu a těší se na venkovní kurt. Zeptal jsem se tedy trenéra kondiční přípravy pana Ludvíka Frůňka: Proč je pro hráče důležitá fyzická příprava v zimním období, kdy neprobíhají turnaje? Je pravda, že tato příprava hráče moc nebaví - určitě méně než tréninky s raketou na kurtu. Proto je kladený větší nárok na to, aby připomínala pro děti spíše hru. Oblíbené jsou různé formy překážkových drah a podobně. Dost se zaměřuji na celkovou obratnost hráčů, snad více než na fyzičku. Zvlášť u menších dětí je vidět (jak se můžeme dočíst i v médiích), že klesá jejich celková tělesná zdatnost. Tak trénujeme odrazy, chození pro míč, postřeh, pohyblivost... Chybějící zimní příprava FOTBALOVÉ JARO 2011 termínová listina DOMA muži A - OP muži B - IV. sk.b žáci - OS sk.b 15. kolo UZM kolo NAPAJEDLA B VŠEMINA UZM sobota neděle kolo UZM kolo ŠTÍPA NEUBUZ TRNAVA UZM sobota neděle neděle kolo UZM kolo DOLNÍ LHOTA LUTONINA UZM sobota neděle kolo ŠTÍPA UZM neděle kolo BYLNICE VIZOVICE B VŠEMINA UZM sobota neděle neděle kolo UZM kolo KOSTELEC STÍPA B LUŽKOVICE UZM sobota neděle neděle kolo LUKOV UZM neděle kolo VYSOKÉ POLE UZM sobota Náhradní termíny (OFS): v hod., v hod., v hod. 16

17 by se jistě projevila, možná ani ne po fyzické stránce, ale ve výše jmenovaných ukazatelích určitě. Spíše by se moje funkce měla jmenovat Rozvíjení pohybových aktivit. Končí s letošní zimou i tvoje trenérské působení nebo pokračuješ dál? Určitě nekončím! Jakýmsi způsobem moje práce s dětmi bude pokračovat dál. Na venkovním kurtu bude třeba totiž hráče kvůli většímu počtu rozdělit. Budou se střídat ve hře na kurtu a právě v tomto pokračování pohybové přípravy. Využijeme blízký lesík k lehkým tréninkům běhu nebo třeba jízdy na kolech pro posílení nohou, protože - co si budeme namlouvat - v mnoha případech je to jediná možnost, kdy se děti - hráči do přírody dostanou. A právě tímto způsobem dokážeme zkvalitnit tréninky s raketou - pokud je na hrací ploše přiměřený počet hráčů, můžeme se jim věnovat individuálně při fixování správných herních návyků. Nezbývá než hráčům i jejich trenérům popřát do nadcházející letní sezóny hodně kvalitních tréninkových hodin a hráčských úspěchů a hlavně radost ze hry a pohybu. Za SK Tenis Hvozdná Jaromír Javora sport VENKU muži A - I.B sk. B muži B - IV. sk.b žáci - OS sk.b SEHRADICE sobota TLUMAČOV KOSTELEC B VŠEMINA sobota neděle neděle KAŠAVA KAŠAVA B LUŽKOVICE neděle sobota neděle LUKOV neděle VESELÁ TRNAVA sobota neděle TEČOVICE JASENNÁ TRNAVA sobota neděle neděle LUDKOVICE VESELÁ B neděle sobota ŠTÍPA neděle

18 pozvánky společenská kronika Významná životní jubilea Irma Zapletalová oslavila 75 let, * Josef Langer oslavil 80 let, * Alois Hlaváč oslavil 80 let, * Jaroslav Strnadel oslavil 70 let, * Božena Bednaříková oslavila 75 let, * Libuše Sekyrová oslavil 70 let, * DUBEN KVĚTNÁ NEDĚLE mše svatá Hvozdná kostel Všech svatých, 7.30 h ZELENÝ ČTVRTEK mše svatá Hvozdná kostel Všech svatých, hod VELKÝ PÁTEK velkopáteční obřady, pašije Hvozdná kostel Všech svatých, hodin BÍLÁ SOBOTA velikonoční vigillie Hvozdná kostel Všech svatých, h VELIKONOČNÍ NEDĚLE mše svatá, svěcení pokrmů Hvozdná kostel Všech svatých, 7.30 h VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ mše sv. Hvozdná kostel Všech svatých, 7.30 h ČERVEN 2011 Narodili se Edita Juříková * Vojtěch Javora * Vzpomínáme Josef Šeďa OSLAVA DNE DĚTÍ zve Kulturní komise OÚ Hvozdná, bude upřesněno POUŤ ŽEN NA SLOVENSKO zve farnost Hvodná, bude upřesněno SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA mše svatá v kostele a průvod k oltářům v okolí kostela Hvozdná, kostel Všech svatých, 7.30 h UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 S DISKOTÉKOU zve Sdružení rodičů, bude upřesněno Ohlédnutí 18 KVĚTEN XXI. HVOZDENSKÝ SALON zve Valašský názor stará hasičská zbrojnice, vernisáž v hodin XI. HVOZDENSKÝ MĚŠEC PLNÝ POHÁDEK XI. ročník divadelního festivalu KDO Hvozdná, program v příloze OSLAVA DNE MATEK Klub důchodců nová hasičská zbrojnice Hvozdná POSEZENÍ POD MÁJEM ČSZ nová hasičská zbrojnice Hvozdná, hodin NOC KOSTELŮ prohlídky kostelů v celé ČR ve Hvozdné v h ve Štípě v h program pro celou ČR na PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ mše sv. Hvozdná kostel Všech svatých, 8.30 h Tříkrálová sbírka 2011 ve Hvozdné Dne se v naší obci uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. Zúčastnilo se jí osm skupinek, a to osm dospělých a dvacet čtyři dětí. Trasu obcí jsme si rozdělili na více částí. I když nám počasí nepřálo, ve 13:30 hodin jsme se vypravili tuto sbírku uskutečnit. Lidé v obci nás přijali velmi vstřícně. Po skončení sbírky jsme pro koledníky přichystali malé občerstvení v Hospůdce U Janů, což všichni malí (ale i velcí) koledníci přijali s radostí. Letošní Tříkrálová sbírka ve Hvozdné vynesla částku Kč. Všem dárcům děkujeme za pochopení a peněžní dary. V průběhu roku bude Charita Zlín informovat na svých internetových stránkách, jak budou tyto peníze upotřebeny a kde budou pomáhat. Ludmila Bednaříková, koordinátorka sbírky ve Hvozdné

19 Milé přijetí u seniorů Moje první setkání se seniory v místním hvozdenském Klubu důchodců, jehož jsem se stala po milém přijetí od roku 2011 členkou. Na prvním setkání nás poprvé v novém roce přivítala paní Alena Motýlová, vedoucí Klubu, a současně popřála s kytičkou k významnému životnímu jubileu člence Klubu paní Boženě Roháčkové. Pan František Morbicer nás seznámil s hospodařením Klubu za rok 2010 a to jak s příspěvkem z rozpočtu obce, tak také vlastní pokladny Klubu s podrobným použitím peněz na různé akce Klubu. Na toto setkání byl také pozván a zúčastnil se jej policista Obvodního oddělení Fryšták praporčík Petr Musil s kolegyní a seznámili nás jednak s rozsahem přestupků našich občanů v uplynulém roce a jednak upozornili na nekalé chování podomních prodejců a nám neznámých lidí v naší obci i celém regionu. Současně nám ze svých zkušeností poradili, jak se k těmto lidem chovat, aby nás nepřelstili a neokradli. Také jsme si navzájem popřáli do nového roku hodně zdraví, klidu a pohody. Musím říct, že se mi mezi našimi důchodci hned na prvním setkání hodně líbilo, těším se na další a na vše, co se bude v Klubu dít. Marie Juříková Hvozdná176 jak to vidím já Tatar Tatar, tatar na tatarec, dejte, tetko, kopu vajec, nedáte-li kopu vajec, vhodíme vám dívku na pec a pacholka do komína, uudí se jak slanina. Šťastné a veselé s bohatou pomlázkou svátky velikonoční vám ze srdce přeje nejstarší 92-ti letý děda a nejmladší vnučka Anežka, členové rodiny Kolečkářovy Hvozdná - Slušovice 1/2011, duben 2011, č. 55, ročník XIV. HVOZDNÁ - magazín ze života obce vydává Obecní úřad Hvozdná, č.p. 210, , tel Redakční rada: František Morbicer, Oldřich F. Krajíček, Miroslav Válek, Mgr. Eva Pekařová, Stanislava Bergerová, Mgr. Alena Hozíková. Výroba: Trinitas, náklad 400 výtisků. Neprošlo jazykovou úpravou. Příjem placené inzerce do na

20 fotoseriál z Makova Ferda Mravenec alebo Ferdo Mravec? Může se hmyz převážet přes hranice? Ano, ale jen v batohu. Som zvedavý, čo nám tí Česi predvedú. Kíváncsi vagyok, mi megmutatjuk, a csehek. Fčil vám ukážeme, jak se robí divadlo! Chrobák Truhlík sa mi páči. A mi spíš Brúk Pytlík. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej a na svou bídu si nezareptej! Co bude na oběd? Halušky s makem? Znáte salon krásy U Berušky? Provětrali jsme hlavu u Kysuce a Váhu! Foto: Michal Juřík

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 4/2007 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Ze základní školy Z naší školičky Informace odp. hospodářství Sport Ohlédnutí za kulturou Slovo má starosta Rok se s rokem sešel a nastal čas,

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda 12/2011 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Z. Kocur P. Novotný Z. Kocur Z. Kocur Vodolský dukát Odolena Voda bude mít své platidlo Za přítomnosti starostky Odoleny Vody Ing. Dity Výborové a místostarosty

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Březolupský zpravodaj

Březolupský zpravodaj Poločas Užívám podobný titulek jako v roce 2000 a 2004. To proto, že zase uplynula polovina funkčního období zastupitelstva a není marné provést jistou rekapitulaci. Jestliže byl rok 2007 označen jako

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Barevná krása podzimu Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 4. ročník č. 1 / březen 2015

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 4. ročník č. 1 / březen 2015 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 4. ročník č. 1 / březen 2015 www.smrzice.cz V podvečer prvního dne roku 2015 rozzářily nebe nad sportovním areálem tisíce světel, podbarvených hudbou a zakončených potleskem.

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více