Největší energie je v každém z nás.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Největší energie je v každém z nás."

Transkript

1 Výroční zpráva 2011

2 Největší energie je v každém z nás.

3 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA České plynárenské Zpráva představenstva 5 PŘEDSTAVENÍ Představení skupiny CE GROUP 9 Představení České energie 11 Představení České plynárenské 13 Představení GSCeP 15 Představení Českých plynovodů 17 Ocenění 19 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA České energie Úvodní slovo předsedy představenstva 21 Předmět činnosti společnosti 22 Vedení společnosti 22 Akcionářská struktura 22 Auditoři společnosti 22 Informace o hospodářském vývoji 23 Zpráva nezávislého auditora o úplné účetní závěrce 24 Rozvaha - Aktiva 26 Rozvaha - Pasiva 28 Výkaz zisku a ztráty 30 Úvodní slovo předsedy představenstva 33 Předmět činnosti společnosti 34 Vedení společnosti 34 Akcionářská struktura 34 Auditoři společnosti 34 Informace o hospodářském vývoji 35 Zpráva nezávislého auditora o úplné účetní závěrce 36 Rozvaha - Aktiva 38 Rozvaha - Pasiva 40 Výkaz zisku a ztráty 42 VÝROČNÍ ZPRÁVA GSCeP Zpráva nezávislého auditora o úplné účetní závěrce 44 Rozvaha - Aktiva 46 Rozvaha - Pasiva 48 Výkaz zisku a ztráty 50 VÝROČNÍ ZPRÁVA Českých plynovodů Rozvaha - Aktiva 52 Rozvaha - Pasiva 54 Výkaz zisku a ztráty 56 V průběhu roku 2011 jsme připravovali 59 V roce 2011 jsme finačně pomáhali 61

4 zpráva představenstva Vážené dámy a pánové, ctění klienti, milí spolupracovníci, vážení partneři, dovolte mi, abych vás seznámil se zprávou představenstva společností CE GROUP o podnikatelské činnosti. Dnešní podoba uskupení CE GROUP se začala formovat v roce 2002, kdy jsme založili první z firem, a sice společnost Česká energie, a.s. Česká energie, a.s. Česká energie, a.s. se primárně orientovala na dodávky elektrické energie a následně i zemního plynu koncovým zákazníkům. Jejím hlavním cílem bylo vybudovat si pevné postavení na energetickém trhu, který ve svých liberalizačních počátcích doznával značných změn. Náš záměr se ukázal jako správný a s postupující liberalizací trhu se záběr skupiny a její aktivity začaly výrazně rozšiřovat. Logicky vznikala potřeba diverzifikovat jednotlivé aktivity skupiny tak, aby více odpovídaly přibývajícím a složitějším úkolům. Česká energie, a.s. je nosnou společností ve skupině CE Group. Postupně si získala pevné postavení na českém energetickém trhu. Česká plynárenská a.s. V roce 2007 byla založena společnost Česká plynárenská a.s., do které se soustředily velkoobchodní aktivity se zemním plynem. Tento krok se ukázal jako dobře načasovaný, protože nová společnost už ve své počáteční fázi překročila hranice České republiky. Společnost Česká plynárenská a.s. se za uplynulou dobu velmi dobře etablovala na evropském plynárenském trhu a vybudovala si jméno spolehlivého a perspektivního obchodního partnera. Dnes jsme registrovaným obchodníkem se zemním plynem nejen v České republice, ale i v Rakousku a Německu a máme uzavřeny rámcové smlouvy prakticky se všemi významnými obchodníky se zemním plynem v tomto regionu. Velmi pečlivě monitorujeme situaci na trhu v Polsku, na Slovensku a v Rakousku. Integrační záměry Evropské unie s cílem zvýšit likviditu, bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu na národních trzích jsou dobrou obchodní příležitostí pro tuto společnost. GSCeP, a.s. Další činnost a směřování našeho uskupení nás dovedlo v roce 2009 k založení společnosti GSCeP, a.s. (Gas Storage Česká plynárenská) s cílem rozvinout a dokončit projekt vlastního podzemního zásobníku zemního plynu. Dne jsme se státním podnikem DIAMO slavnostně podepsali smlouvu umožňující zahájení důlních prací na výstavbě podzemního zásobníku zemního plynu v lokalitě uranového dolu Rožná na Vysočině a dne 3. srpna 2010 jsme slavnostním poklepem na základní kámen zahájili ražbu průzkumné chodby v rámci první etapy prací na výstavbě rychlého kavernového zásobníku zemního plynu. V této etapě jsme si kladli za cíl ověřit výsledky analýzy geologického prostředí a na základě realizovaných 5

5 průzkumných vrtů zpřesnit geometrii projektovaného zásobníku. V současné době vyhodnocujeme získané vzorky a informace. Ve druhé etapě pak přistoupíme k vybudování samotného zásobníku o předpokládané kapacitě 180 mil.m 3 zemního plynu. Dokončení zásobníku se předpokládá za zhruba 5 až 6 let. Rozsah investice zhruba 6 mld.czk. Projekt využívá v evropském měřítku unikátního prostředí poměrně geologicky podrobně zmapované lokality s aktivním přístupem do podzemí. To umožňuje stávající důlní dílo státního podniku DIAMO, který v lokalitě Rožná provozuje celosvětově bezkonkurenčně nejstarší uranový důl. První důlní práce se zde zahajovaly již v roce 1956 a za období 52 let se podařilo shromáždit dostatek podrobných informací o vhodnosti této lokality pro výstavbu rychlého zásobníku zemního plynu, předurčeného pro vyrovnávání odchylek a trading. Očekává se, že tento projekt zabezpečí práci pro zhruba tisícovku pracovníků v regionu po dobu jeho výstavby. Dokončení výstavby zásobníku by společnost GSCeP, a.s. ráda časově sladila s ostatními plynárenskými projekty v tomto středoevropském regionu. Zejména s projektem výstavby plynovodu North Stream, South Stream, Mozart či Gazele. Očekáváme, že tento typ zásobníku přispěje ke zvýšení energetické bezpečnosti a likviditě plynárenského trhu v tomto regionu. V současnosti máme vyraženo zhruba 900 m průzkumné chodby a nalézáme se spolehlivě v zájmovém prostoru pro výstavbu zásobníku. Na základě vyhodnocení celé řady horninových vzorků mohu již nyní s potěšením konstatovat, že horninové prostředí je zcela bez tektonických poruch a dosahuje výrazně lepších pevnostních parametrů, než jsme očekávali či požadovali. Tyto výsledky nás opravňují k návrhu úpravy tlakových poměrů v budoucím zásobníku, což ve svém důsledku umožní pracovat s výrazně vyššími provozními tlaky a snížit tak plánovaný objem ražeb. Na modelování těchto parametrů v současnosti intenzivně pracujeme spolu s odborníky. Tyto výsledky nás rovněž opravňují k pokračování přípravných prací na návazném projektu, kterým je výstavba přečerpávací elektrárny na bázi stlačeného vzduchu v bezprostředním sousedství, využívajících synergie s výstavbou podzemního zásobníku zemního plynu. Jedná se o tzv. zásobník elektrické energie, aplikovaný dlouhodobě v Německu a USA na bázi technologie CAES (Compressed Air Energy Storage). Předpokládáme jeho doplnění o výsledky výzkumu v oblasti Advanced Adiabatic Technology, zvyšující účinnost této jednotky nad 70%. Významná synergie je v tom, že při výstavbě podzemního zásobníku zemního plynu je možné s minimálními náklady vybudovat i potřebný zásobník na stlačený vzduch a navíc v žulovém podloží na rozdíl od ve světě užívaných solných kaveren. Lokalita Rožné má i další výhody a to z hlediska napojení na bezprostředně sousedící vysokotlaký plynovod a dostatečně dimenzované vedení velmi vysokého napětí. České plynovody a.s. Reakcí na systémové změny na evropském plynárenském trhu pak bylo založení společnosti České plynovody a.s. Její úkol je z našeho pohledu neméně ambiciózní: příprava a realizace projektu s poetickým jménem MOZART. Jedná se o propojení české a rakouské plynárenské soustavy severojižním směrem. V roce 2010 jsme ukončili teoretickou přípravu a po úvodních jednáních s rakouskou stranou jsme současně dokončili projektovou studii. Plynovod Mozart vhodně navazuje na připravovaný projekt propojení pěti národních plynárenských soustav pod názvem 5GL. Organizační jednotka v zahraničí Díky dobrým obchodním vztahům a vazbám na severoamerický kontinent překročila v roce 2009 skupina CE GROUP se svými aktivitami hranice evropského kontinentu. Česká energie, a.s. založila v USA ve státě Florida účelovou organizační složku Česká energie USA LLC. Jejím cílem je mapovat nové technologie v oblasti alternativních zdrojů elektrické energie, technologie vhodné pro projekty GSCeP, a.s. a dále vytvořit podmínky pro roz- vinutí obchodních aktivit České energie, a.s. v USA. První úspěšné kroky v této oblasti máme už za sebou. Naše organizační jednotka mimo jiné stála u podpisu rámcové smlouvy České plynárenské otevírající jí přístup k obchodům se zkapalněným plynem LNG. Pojištění aktivit Od roku 2010, kdy jsme po dohodě s makléřskou pojišťovací společností RENOMIA přistoupili k rozšíření stávajícího pojištění obchodních rizik ve výši 5 mil. EUR pro obchodní operace v Evropě na všechny členy CE GROUP, pojištění v tomto rozsahu trvá i nadále. Sociální aktivity Skupina CE GROUP se dnes prostřednictvím nosných společností Česká energie, a.s. a Česká plynárenská a.s. věnuje celospolečensky potřebným a užitečným aktivitám. Mezi ně patří podpora vybraných sportovců, umělců nebo významných událostí z různých oblastí života. Spolupracovali jsme na některých akcích pražského klubu ROTARY, jehož prostřednictvím jsme podpořili zdravotně postižené malíře. Opakovaně přispíváme k úspěchu hudebního festivalu v Kutné Hoře.Přispěli jsme na oslavy Dne Kanady a na Jindřichohradecké místní dráhy. Dlouhodobě pomáháme rozvíjet nejen české kolektivní sporty, ale i vybrané talenty či veterány automobilového sportu a cyklistiky. Podobným aktivitám se budeme věnovat i nadále. Ocenění členů skupiny CE GROUP Naše skupina zaznamenává v posledních letech stabilní růst bez potřeby cizích zdrojů či úvěrů. Velmi si vážíme ocenění, kterého se nám dostává. Společnost Comenius Českou energii, a.s. již třetím rokem řadí mezi 100 nejlepších českých firem. Oproti 38. pozici jsme se v roce 2011 posunuli do první třicítky na 27. místo. Neméně významným pro nás bylo udělení prestižního ratingu AAA excelentní ze strany uznávané společnosti ČEKIA za výsledky České energie, a.s., dosažené v roce Tento rating jsme obhájili i v roce Vedení soutěže Nejlepší podnikatel, manažer a firma roku oficiálně propůjčil společnosti Česká energie, a.s. certifikát Držitel TOP CZECH QUALITY 1. stupně. Velmi milým překvapením pro nás bylo v loškém roce oslovení ze strany přední světové bankovní skupiny HSBC. Ta na základě jejích analýz navrhla, aby Česká energie, a.s. mezi deseti dalšími společnostmi reprezentovala Českou republiku v mezinárodní soutěži o prestižní označení nejlepší evropská firma roku Díky obchodním výsledkům dosažených v roce 2011 jsme skupinou HSBC opět nominováni reprezentovat Českou republiku v této prestižní soutěži. Bez ohledu na to, zda se nám podaří v tvrdé evropské konkurenci obstát, je pro nás ctí už samotná nominace. Dovolte mi, abych vyjádřil upřímné poděkování všem našim zákazníkům, partnerům a spolupracovníkům za jejich přínos pro plnění našich společných cílů. Červen 2012 Mgr. Ladislav Dráb předseda představenstva společností CE GROUP 6 7

6 Představení skupiny CE GROUP Dnešní podoba uskupení CE GROUP se začala formovat už v roce 2002 založením společnosti Česká energie, a.s. s orientací na energetiku. S postupující liberalizací trhu se záběr skupiny začal výrazně rozšiřovat a logicky vznikala potřeba diverzifikovat jednotlivé aktivity skupiny. V roce 2007 jsme proto založili společnost Česká plynárenská a.s., do které se soustředily velkoobchodní aktivity se zemním plynem. Tento krok se ukázal jako dobře načasovaný a společnost už ve své počáteční fázi překročila hranice České republiky. V roce 2009 vznikla společnost GSCeP, a.s. (Gas Storage Česká plynárenská) s cílem rozvinout a dokončit projekt vlastního podzemního zásobníku zemního plynu. Reakcí na systémové změny na evropském plynárenském trhu pak bylo založení společnosti České plynovody a.s. Její úkol je z našeho pohledu neméně ambiciózní: příprava a realizace projektu s poetickým jménem MOZART nebo-li propojení české a rakouské plynárenské soustavy severojižním směrem. Díky dobrým obchodním vztahům a vazbám na severoamerický kontinent překročila v roce 2009 skupina CE GROUP se svými aktivitami hranice evropského kontinentu. Česká energie, a.s. založila v USA stát Florida - účelovou organizační složku CZECH ENERGY USA, LLC. Jejím cílem je zmapovat nové technologie v oblasti alternativních zdrojů elektrické energie a vytvořit podmínky pro rozvinutí obchodních aktivit České energie, a.s. v USA. První úspěšné kroky v této oblasti máme už za sebou. 9

7 Představení České energie Česká energie, a.s. je ryze českou společností, která obchoduje s elektrickou energií a zemním plynem. Na trhu úspěšně působíme už od roku Stali jsme se jedním z prvních privátních obchodníků v České republice, který získal licenci na obchodování s elektrickou energií a zemním plynem. Velmi úzce spolupracujeme mimo jiné s celou řadou profesních svazů a asociací. Aktivně obchoduje s elektrickou energií a zemním plynem v kategorii maloodběru i velkoodběru. Na trhu se orientuje především na malé a středně velké podniky (SME - Small and Medium Enterprises - podle definice EU s ročním obratem do cca. 1,5 mld. korun) a dále na takzvané síťové klienty, tedy právnické subjekty, které mají víc provozoven nebo kanceláří na území celé České republiky. Česká energie, a.s. jako jeden z prvních alternativních dodavatelů elektrické energie a zemního plynu vstoupila na energetický trh s jasnou vizí být partnerem a pomocníkem malých a středně velkých podniků a obchodních nebo výrobních řetězců. Touto systematickou činností je Česká energie, a.s. významným dodavatelem elektrické energie a zemního plynu a podílí se tak na formování českého energetického trhu. Česká energie, a.s. splnila veškeré normy pro získání certifikátu EN ISO 9001:2008 a je jeho držitelem. Naše společnost tak může zákazníkům poskytovat maximální kvalitu prodeje elektrické energie, zemního plynu a s tím souvisejících služeb. Česká energie, a.s. získala v roce místo za dynamický růst a zároveň se umístila na 57. místě v každoročně vyhlašované kategorii ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH / CZECH 100 BEST z více než soutěžících společností. V roce 2010 své postavení mezi 100 nejlepšími nejen obhájila, ale postoupila na 36. místo a současně obdržela ocenění za obchodní invenci. Rok 2011 pro nás znamenal významný posun mezi prvních 30 firem s umístěním na 27. pozici. Divizí společnosti Česká energie, a.s. je společnost CeSPARK (www.cespark.cz), která specializuje svůj dodavatelský program na veškeré komponenty související s výrobou neonové a světelné reklamy, včetně návrhu a výroby. Jednotlivé prvky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů zajišťující vysokou životnost, ale také možnou kreativitu při sestavování reklam dle přání zákazníka. Bezkonkurenčně nejširší nabídka materiálů umožňuje rozsáhlé možnosti při kompletaci prvků pro výrazný konečný efekt světelné či neonové reklamy. 11

8 Představení České plynárenské Česká plynárenská a.s. vznikla v roce 2007 s cílem vstoupit na evropský velkoobchodní trh se zemním plynem. Ve skupině CE Group zajišťuje velkoobchodní operace se zemním plynem a komoditní trading, primárně pro potřeby společnosti Česká energie, a.s. a pro třetí subjekty. V roce 2009 se podařilo rozvinout fyzický obchod se zemním plynem a vybudovat si základní síť obchodních vztahů na primárním trhu. V době lednové krize v roce 2009 nabídla operativně mimořádné dodávky zemního plynu pro Českou republiku. Společnost je registrovaným obchodníkem se zemním plynem na českém, německém a rakouském trhu. Na českém trhu má uzavřenu rámcovou smlouvu s NET4GAS s cílem zajistit přeshraniční přepravu tranzitním plynovodem. Společnost je současně subjektem zúčtování u operátora trhu (OTE, a.s.) a má veškerá oprávnění a licence pro své obchodní operace. Je registrovaným obchodníkem v německém přepravním systému ONTRAS, obchodním prostředí GASPOOL a NET Connect Germany a současně má uzavřenu smlouvu s významným rakouským obchodním Hubem Baumgarten. Vytyčené cíle pro rok 2009 byly splněny a společnosti se podařilo během krátké doby od legislativního otevření obchodu s plynem etablovat se na trhu. Většina technických a administrativních překážek obchodování byla v roce 2009 překonána díky vytvoření nezávislé funkce operátora trhu. Naše společnost má dobré předpoklady pro další expanzi a přípravu na komoditní trading. 13

9 Představení GSCeP Společnost GSCeP, a.s. vznikla v roce 2009 s cílem nalézt vhodnou lokalitu pro rychlý zásobník zemního plynu a v případě dobrých podmínek, projekt také realizovat. Společnosti se podařilo získat nezbytná oprávnění pro důlní činnost a neprodleně zahájila vyhledávání vhodných lokalit. Rok 2009 byl pro nás rozhodně významným mezníkem v projektu budování vlastního zásobníku zemního plynu, určeného pro potřeby vyrovnávání odchylek a denní trading. Po rozsáhlých analytických pracích a přípravě administrativních podmínek jsme dokončili všechny nezbytné kroky a mohli přistoupit k přípravě průzkumných vrtů. Během roku jsme na základě dostupné dokumentace vytipovali tři geologicky vhodné lokality vyhovující podmínkám pro vybudování rychlého zásobníku kavernového typu. Jedná se o lokality: Okrouhlá Radouň v jižních Čechách poblíž Jindřichova Hradce Rožná Rožínka na Vysočině Rožná - Milasín na Vysočině Ve všech vytipovaných lokalitách jsme na základě udělených oprávnění k průzkumu vytyčeného území analyzovali dostupné dokumenty a geologické mapy. Ve výsledku jsme vybrali k zahájení důlních prací dvě bezprostředně sousedící lokality Rožná-Rožínka a Rožná-Milasín. Výhodou je dostupnost páteřního tranzitního plynovodu společnosti NET4GAS, který prochází pouhých 16 km od obou lokalit. Zásobník plánujeme vybudovat v hloubce až metrů, kam je zajištěn přístup jediným aktivním uranovým dolem v Evropě. Část kapacity bude uvolněna k zobchodování na volném trhu aukčním způsobem. Probíhají jednání o zapojení dalších investorů do projektu. Společnost GSCeP, a.s., člen skupiny CE GROUP, podepsala dne se státním podnikem DIAMO smlouvu, která umožňuje zahájení důlních prací na výstavbě podzemního zásobníku zemního plynu v lokalitě uranového dolu Rožná na Vysočině. Smluvní strany si v první etapě kladou za cíl ověřit dosavadní výsledky analýzy geologického prostředí a na základě realizovaných průzkumných vrtů zpřesnit geometrii projektovaného zásobníku. V současné době vyhodnocujeme získané vzorky a informace. Ve druhé etapě pak přistoupíme k vybudování samotného zásobníku ve dvou bezprostředně sousedících kavernách o předpokládaných kapacitách 100 mil. m 3 a 80 mil. m 3 zemního plynu. Dokončení zásobníku se předpokládá v horizontu 5 až 6 let. 15

10 Představení Českých plynovodů Společnost České plynovody a.s. vznikla v roce 2009 v souladu se širšími záměry naší skupiny investovat do rozvojových projektů v plynárenství v České republice. Společnost České plynovody a.s. vznikla v roce 2009 v souladu se širšími záměry naší skupiny investovat do rozvojových projektů v plynárenství v České republice. Hlavním cílem je posílit likviditu českého plynárenského trhu jako nezbytnou podmínku pro zvyšování obchodní atraktivity nově liberalizovaného trhu. Konkrétně se jedná o přípravu a realizaci projektu MOZART propojení české a rakouské plynárenské soustavy severojižním směrem. Skupina CEGroup vidí perspektivu a příležitost k vybudování vysoce likvidního prostředí právě na území České republiky, která se nachází ve strategické poloze přímo na páteřním tranzitním plynovodu z Ruska. Výhodou je i sousedství s nově integrovaným obchodním prostředím Gaspoolu. Doposud byl český trh poměrně značně limitován velmi omezeným počtem přeshraničních propojení na sousední plynárenské soustavy (Lanžhot, Waidhaus a Hora svaté Kateřiny) a dominantní rolí vlastníka tranzitní přepravní soustavy. Česko-rakouské přeshraniční propojení nabývá čím dál tím více na významu v souvislosti s integračními procesy probíhajícími či plánovanými Evropskou unii. Zde je významný zejména projekt integrace českého, slovenského a rakouského trhu do jednoho celku s jediným obchodním bodem, což bezesporu výrazně zvýší atraktivitu a zejména bezpečnost a spolehlivost kteréhokoli z těchto tří národních trhů. 17

11 Ocenění V uplynulém roce 2011 naše společnosti získali následující ocenění. Propůjčuje se společnosti Propůjčuje se společnosti Propůjčuje se společnosti Propůjčuje se společnosti Česká energie, a.s. Praha dne Podpis: Platnost do

12 Výroční zpráva České energie Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, Posláním společnosti Česká energie,a.s. je zajišťovat dodávky elektrické energie, zemního plynu a s tím souvisejících energetických služeb koncovým zákazníkům. Rok 2011 byl již šestým rokem ve znamení stabilního nárůstu zákazníků pro dodávky elektrické energie a zásadního rozvoje obchodu se zemním plynem. Hospodářské výsledky roku 2011 považujeme za vynikající ve srovnání s předchozími léty. Podařilo se nám opětovně udržet vybalancovaný rozpočet s konzervativní výší provozních nákladů, a to i přes velký nárůst koncových zákazníků a s tím souvisejících investic do software a infrastruktury. Rok 2011 byl rokem každodenní práce se všemi obchodními partnery jak na straně primárních nákupů, tak na straně koncových uživatelů našich služeb. Našim cílem bylo v období hospodářské krize a současně značné volatility evropského energetického trhu zajistit našim zákazníkům optimální podmínky pro jejich působení a současně uzavření smluvních dodávek v roce 2012 a Můžeme s uspokojením konstatovat, že se nám podařilo zajistit pro naše klienty na další období dodávky a služby za plně konkurenceschopných podmínek. Věříme, že i s našim přispěním se našim obchodním partnerům podařilo úspěšně překonat složité období všeobecného poklesu výroby a spotřebitelské poptávky. Společnost Česká energie,a.s. splnila své očekávání pro dané období a je dle dlouhodobého plánu rozvoje již čtvrtým rokem v ideální pozici pro svoji další expanzi. Je příjemné konstatovat, že v roce 2011 jsme s úspěchem opakovaně udrželi a dále upevnili svou pozici v prestižní soutěži Českých 100 nejlepších firem, pořádané společností Comenius. Nejen, že jsme svou nominaci opět obhájili, ale podařilo se nám probojovat se na 27.pozici mezi českými firmami. Naše hospodářské výsledky, vybudovaný goodwill a dlouhodobý stabilní růst společnosti nám přinesl ocenění, které nás potěšilo a velmi mile překvapilo. Významná světová banka HSBC opakovaně nominovala naši společnost jako jednoho z 10 reprezentantů České republiky na prestižní ocenění nejlepší evropská firma roku Mgr. Ladislav Dráb předseda představenstva Česká energie, a.s. 21

13 Předmět činnosti společnosti Společnost Česká energie,a.s. (IČO ) byla založena 6. dubna 2000 a její činnost dle obchodního rejstříku je: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vedení společnosti Představenstvo pracovalo do v tomto složení: Mgr. Ladislav Dráb (*1959) předseda Ing. Marek Černý (*1966) místopředseda Ing. Ladislav Těťál (*1953) člen Představenstvo pracovalo od v tomto složení: Mgr. Ladislav Dráb (*1959) předseda Ing. Eduard Pálka (*1957) místopředseda Ing. Ladislav Těťál (*1953) člen Dozorčí rada pracovala do v tomto složení: Ing. Eduard Pálka (*1957) předseda Ing. Robert Zedník (*1943) místopředseda Mgr. Ladislav Dráb (*1983) člen Dozorčí rada pracovala od v tomto složení: Ing. Jan Pavlíček (*1982) předseda Ing. Robert Zedník (*1943) místopředseda Mgr. Ladislav Dráb (*1983) člen Akcionářská struktura Společnost emitovala 120 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Základní kapitál společnosti činní Kč. Složení akcionářů: Ladislav Dráb 55 kusů akcií Marek Černý 53 kusů akcií Eduard Pálka 12 kusů akcií Informace o hospodářském vývoji Tisíc Kč Tisíc Kč MWh Dodávky elektrické energie Hospodářský výsledek Tržby za prodej zboží MWh Dodávky zemního plynu Auditoři společnosti Audit za rok 2011 provedl účetní auditor Ing. Jiří Fišer, licence č Pro rok 2012 představenstvo navrhuje, aby audit opět provedl Ing. Jiří Fišer. Počet odběrných míst pro dodávky el. energie Počet odběrných míst pro dodávky plynu

14 Zpráva nezávislého auditora o úplné účetní závěrce. Zpráva je zpracována dle Mezinárodního auditorského standardu ISA 700 s použitím aplikační doložky pro Českou republiku AD ISA 700 a v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech. Tyto předpisy přesně vymezují rozsah a znění zprávy auditora. Auditovaná účetní závěrka k ( ). obchodní společnosti (podrobně identifikovaná v účetní závěrce, včetně předmětu podnikání): Název: Česká energie, a.s. Sídlo: Beranových 65/675, Praha 9 - Letňany, IČ: DIČ: CZ Příjemce zprávy: Vedení a valná hromada uvedené společnosti státní orgán dle zvláštního zákona Uživatelé účetní závěrky Auditor, fyzická osoba: Ing. Jiří Fišer (OSVČ): trvalý pobyt: Sarajevská 12/2504, Praha 2 místo podnikání : Ostrá 299/2, Praha 9 oprávnění KA-ČR: 1026 Smluvní vztah: uzavřen se statutárním orgánem auditované společnosti dle zákona č. 93/2009 Sb. V rámci závěrkových prací je společnost povinna zpracovat Výroční zprávu dle 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a auditor tuto zprávu ověří, zda je v souladu s auditovanou účetní závěrkou. Auditor vydá samostatnou zprávu dle směrnice AD ISA 720. Pokud společnost je ovládanou osobou a nemá uzavřenu ovládací smlouvu ve smyslu 66 a) odstavec 9) Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění je povinna zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období. Auditor je pak povinen ověřit i správnost údajů uvedených v této zprávě. Auditor vydá samostatnou zprávu dle směrnice AS č. 56. I. Úvod Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku výše jmenované společnosti, tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od do , dále přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti, kde audit byl proveden, jsou uvedeny v příloze k této účetní závěrce. II. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. III. Odpovědnost auditora Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posouzení těchto rizik auditor přihlédl k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Audit byl částečně omezen nepřítomností auditora při inventarizaci zásob a finančních prostředků koncem roku 2011 vzhledem k zahájení prací na auditu až počátkem roku Na výrok však tato skutečnost nemá dopad. IV. Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora. Auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost. V. Výrok auditora Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční pozici auditované společnosti k , dále nákladů a výnosů i výsledku jejího hospodaření včetně peněžních toků a její finanční výkonnost za rok 2011 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer auditorského oprávnění: 1026 Datum vypracování: Podpis auditora: 24 25

15 ROZVAHA - AKTIVA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč). Aktiva a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM součet A až D A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek součet B.I. až B.III I. Dlouhodobý nehmotný majete součet I.1. až I.8. 4 B. I. 1 Zřizovací výdaje 5 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3 Software 7 4 Ocenitelná práva 8 5 Goodwill 9 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Součet II.1. až II B. II. 1 Pozemky 14 2 Stavby 15 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 17 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 9 Oceňovací rozdíly k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek Součet III.1. až III B. III. 1 Podíly ovládaná osoba 24 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 4 Půjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv 27 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 30 C. Oběžná aktiva součet C.I. až C.IV I.C. Zásoby součet I.1. až I I. 1C. Materiál Aktiva a b c Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 2 Nedokončená výroba a polotovary 34 3 Výrobky 35 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 5 Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 38 II.C. Dlouhodobé pohledávky Součet II.1. až II II. 1C. Pohledávky z obchodních vztahů 40 2 Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 41 3 Pohledávky - podstatný vliv 42 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 6 Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka 47 III.C. Krátkodobé pohledávky Součet III.1. až III III. 1C. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba 50 3 Pohledávky - podstatný vliv 51 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 52 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 6 Stát - daňové pohledávky 54 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní 56 9 Jiné pohledávky 57 IV. C. Krátkodobý finanční majetek Součet IV.1. až IV IV. 1C. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 I.D. Časové rozlišení Součet I.1. až I I. 1D. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 65 3 Příjmy příštích období

16 ROZVAHA - PASIVA v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč). PASIVA a b c 5 6 PASIVA CELKEM součet A až C A. Vlastní kapitál součet A.I. až A.V I.A. Základní kapitál součet I.1. až I I. 1A. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 3 Změny základního kapitálu 72 II.A. Kapitálové fondy Součet II.1. až II II. 1A. Emisní ážio 74 2 Ostatní kapitálové fondy 75 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 77 5 Rozdíly z přeměn společností 121 III.A. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost Součet III.1. až III III. 1A. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 80 IV. A. Výsledek hospodaření minulých let součet IV.1. až IV IV. 1A. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let V.A. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+ -/ B. Cizí zdroje součet B.I. až B.IV I.B. Rezervy součet I.1. až I I. 1B. Rezervy podle zvláštních předpisů 87 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 88 3 Rezerva na daň z příjmů 89 4 Ostatní rezervy 90 II.B. Dlouhodobé závazky součet II.1. až II II. 1B. Závazky z obchodních vztahů 92 2 Závazky ovládaná nebo ovládající osoba 93 PASIVA a b c Závazky - podstatný vliv 94 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 95 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 96 6 Vydané dluhopisy 97 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 98 8 Dohadné účty pasivní , ,000 9 Jiné závazky Odložený daňový závazek 101 B. III. Krátkodobé závazky součet III.1. až III , ,322 B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů , ,840 2 Závazky ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace 109 3,693 10,486 8 Krátkodobé přijaté zálohy , ,857 9 Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci součet IV.1. až IV B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení součet I.1. až I ,426 3,108 C. I. 1 Výdaje příštích období 119 2,426 3,108 2 Výnosy příštích období

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč). TEXT a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže I. - A II. Výkony Součet II.1. až II II. Tržby za prodej výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní výroby Aktivace 7 B. Výkonová spotřeba Součet b.1. až B B. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota I. - A. + II. - B C. Osobní náklady součet C.1. až C C. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Součet III.1. až III III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodo materiálu Součet F.1. až F F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření rozdíl výnosů a nákladů římská I. až písmeno I TEXT a b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního ma Součet VII.1. až VII VII. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření Rozdíl výnosů a nákladů římská VI. až písmeno P Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Součet Q.1. až Q Q. 1 -splatná odložená 51 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 53 5 R. Mimořádné náklady 54 *** S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S S. 1 -splatná odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 Výsledek hospodaření za (+/-) mimořádný výsledek hospodaření - T. výsledek hospodaření za běžnou činnost **** Výsledek hospodaření před zdaněním provozní výsl. hosp. + finanční výsl. hosp. + XIII. - R

18 Výroční zpráva České PLYNÁRENSKÉ Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, Společnost Česká plynárenská a.s. se specializuje na obchod se zemním plynem. Jejími obchodními partnery jsou výhradně producenti zemního plynu a licencovaní obchodníci. S ohledem na situaci na plynárenském trhu a vysoký převis nabídky zemního plynu nad poptávkou v průběhu roku 2011 se společnost Česká plynárenská a.s. v tomto roce soustředila na smluvní vztahy s klíčovými obchodními partnery s cílem připravit si podmínky pro náběh obchodní činnosti v dalším období. Díky charakteru těchto vztahů nebyla Česká plynárenská a.s. vázána žádnou odběrovou povinností a pracovala s uzavřenou obchodní pozicí. Politika obezřetného obchodování bez spekulativních a rizikových obchodů je jednou ze základních zásad celé skupiny CE GROUP. Maximum svých sil společnost Česká plynárenská a.s. v roce 2011 věnovala spolupráci se sesterskou společností GSCeP, a.s. a podpoře zdárného zahájení průzkumných prací na zásobníku zemního plynu. Dalším úkolem společnosti bylo vytvořit podmínky pro efektivní působení České energie, a.s. v oblasti dodávek zemního plynu koncovým zákazníkům. Mgr. Ladislav Dráb předseda představenstva Česká plynárenská a.s. 33

19 Předmět činnosti společnosti Společnost Česká plynárenská a.s. (IČO ) byla založena a její činnost dle obchodního rejstříku je: obchod s plynem Informace o hospodářském vývoji Vedení společnosti Představenstvo pracovalo do v tomto složení: Mgr. Ladislav Dráb (*1959) předseda Ing. Marek Černý (*1966) místopředseda Ing. Ladislav Těťál (*1953) člen Představenstvo pracovalo od v tomto složení: Mgr. Ladislav Dráb (*1959) předseda Ing. Eduard Pálka (*1957) místopředseda Ing. Ladislav Těťál (*1953) člen Dozorčí rada pracovala do v tomto složení: Ing. Eduard Pálka (*1957) předseda Ing. Robert Zedník (*1943) místopředseda Mgr. Ladislav Dráb (*1983) člen Dozorčí rada pracovala od v tomto složení: Ing. Petr Beneš (*1980) předseda Ing. Robert Zedník (*1943) místopředseda Mgr. Ladislav Dráb (*1983) člen Akcionářská struktura Společnost emitovala 20 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč. Základní kapitál společnosti činní Kč. Složení akcionářů: Ladislav Dráb 9 kusů akcií Marek Černý 9 kusů akcií Eduard Pálka 2 kusů akcií Auditoři společnosti Audit za rok 2011 provedl účetní auditor Ing. Jiří Fišer, licence č Pro rok 2012 představenstvo navrhuje, aby audit opět provedl Ing. Jiří Fišer Tisíc Kč MWh Tisíc Kč Hospodářský výsledek Dodávky zemního plynu Tržby

20 Zpráva nezávislého auditora o úplné účetní závěrce. Zpráva je zpracována dle Mezinárodního auditorského standardu ISA 700 s použitím aplikační doložky pro Českou republiku AD ISA 700 a v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech. Tyto předpisy přesně vymezují rozsah a znění zprávy auditora. Auditovaná účetní závěrka k ( ). obchodní společnosti (podrobně identifikovaná v účetní závěrce, včetně předmětu podnikání): Název: Česká plynárenská a.s. Sídlo: Beranových 65/707, Praha 9 - Letňany, IČ: DIČ: CZ Příjemce zprávy: Vedení a valná hromada uvedené společnosti státní orgán dle zvláštního zákona Uživatelé účetní závěrky Auditor, fyzická osoba: Ing. Jiří Fišer (OSVČ): trvalý pobyt: Sarajevská 12/2504, Praha 2 místo podnikání : Ostrá 299/2, Praha 9 oprávnění KA-ČR: 1026 Smluvní vztah: uzavřen se statutárním orgánem auditované společnosti dle zákona č. 93/2009 Sb. V rámci závěrkových prací je společnost povinna zpracovat Výroční zprávu dle 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a auditor tuto zprávu ověří, zda je v souladu s auditovanou účetní závěrkou. Auditor vydá samostatnou zprávu dle směrnice AD ISA 720. Pokud společnost je ovládanou osobou a nemá uzavřenu ovládací smlouvu ve smyslu 66 a) odstavec 9) Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění je povinna zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období. Auditor je pak povinen ověřit i správnost údajů uvedených v této zprávě. Auditor vydá samostatnou zprávu dle směrnice AS č. 56. I. Úvod Ověřil jsem přiloženou účetní závěrku výše jmenované společnosti, tj. rozvahu k , výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od do , dále přílohu této účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti, kde audit byl proveden, jsou uvedeny v příloze k této účetní závěrce. II. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán společnosti. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady. III. Odpovědnost auditora Úlohou auditora je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abych získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posouzení těchto rizik auditor přihlédl k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoliv vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Audit byl částečně omezen nepřítomností auditora při inventarizaci zásob a finančních prostředků koncem roku 2011 vzhledem k zahájení prací na auditu až počátkem roku Na výrok však tato skutečnost nemá dopad. IV. Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora. Auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost. V. Výrok auditora Podle mého názoru účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční pozici auditované společnosti k , dále nákladů a výnosů i výsledku jejího hospodaření včetně peněžních toků a její finanční výkonnost za rok 2011 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Auditor, OSVČ: Ing. Jiří Fišer auditorského oprávnění: 1026 Datum vypracování: Podpis auditora: 36 37

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP 2 3 Obsah 1. Zpráva představenstva 7 2. PŘEDSTAVENÍ Představení skupiny CE GROUP 11 Představení České energie 12 Představení České plynárenské 15 Představení GSCeP

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 Sofistikovaná řešení pro platbu paliva i mýta. Rozsáhlá akceptační síť napříč Evropou. Nástroje pro optimalizaci podnikání v oblasti dopravy. Vítejte

Více

VÝROČNÍ ZRÁVA 2008 1919

VÝROČNÍ ZRÁVA 2008 1919 VÝROČNÍ ZRÁVA 2008 1919 1919 V PRAZE ZALOŽENA FIRMA AERO AERO VODOCHODY - VÁŠ PRVOTŘÍDNÍ PARTNER V LETECKÝCH TECHNOLOGIÍCH 1919 2009 OBSAH 6 ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA 10 PROFIL SPOLEČNOSTI 12 HISTORIE 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah v ý r o č n í z p r á v a 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah 1. Vybrané finanční ukazatele 2 2. Komentář generálního manažera 3 3. Vývoj v letech 1996 2008 4 4. Komentář finančního ředitele 5 5. Vedoucí pracovníci

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více