Měnová politika a hospodářský růst

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měnová politika a hospodářský růst"

Transkript

1 Měnová politika a hospodářský růst Kam sahají možnosti měnové regulace? Vděčíme měnové politice za vyšší blahobyt? Václav Rybáček Centrum pro studium hospodářského cyklu Liberálního institutu Working Paper 2/2006 Červen 2006

2 Měnová politika a hospodářský růst Kam sahají možnosti měnové regulace? Vděčíme měnové politice za vyšší blahobyt? Václav Rybáček Abstrakt: Vliv měnové politiky na reálnou ekonomiku a blahobyt je důležitým momentem v úvahách o regulaci měny centrální autoritou. Pokud je regulace schopna pozitivním a dlouhodobě udržitelným způsobem působit na úroveň výstupu, poskytoval by takový důkaz důležitý podklad pro ospravedlnění existence a činnosti centrálních bank. Není-li tomu tak či naopak určování ceny peněz vnáší do ekonomického systému nejistotu a růst blahobytu oslabuje, lze z tohoto titulu měnovou regulaci odmítnout. Následující kapitoly se snaží přinést skromný příspěvek do této důležité diskuze o souvislosti výkonu regulace peněz a úrovni či růstu blahobytu. Abstract: The influence of monetary policy on real economy and well-being is the central point in analyzing money regulation performed by a central authority. If monetary regulation can influence the output level in a positive and long-term sustainable way, then it would be an important argument for justification of existence and activities of central banks. If it is not this case or it is on the contrary, then the determination of price of money brings uncertainty into the economic structure and weakens the growth of well-being. Monetary regulation thus needs to be refused on that basis. In following chapters I tried to contribute a little bit to this important discussion about the relationship between the effect of monetary regulation and the level or the growth of well-being. Klíčová slova: měnová politika, hospodářský cyklus, investice, kapitál, hospodářský růst, blahobyt

3 Obsah: 1. Úvod Kapitál a investice Investice jako zdroj ekonomického růstu Determinanty investice Efektivnost a struktura investice Kapitál Bankovnictví, zdroj růstu? Mechanismus úvěrového boomu Měnová politika a hospodářský růst Hospodářská fluktuace vs. hospodářský cyklus Narušení tržních signálů Hospodářský cyklus Prožíváme boom, přijde bust? Hypotéza pozitivního vlivu Je tedy nabídka peněz zdrojem růstu? Jsou peníze neutrální? Modifikace rakouské teorie růstu Závěr...38 Zdroje...41

4 1. ÚVOD I přes jakousi usazenost a všeobecnou akceptaci názorů na možnosti měnové politiky ovlivňovat dlouhodobý růst existují názory, jež se vymykají obecným porozuměním. Některé studie se pokouší ukázat dlouhodobou pozitivní korelaci hospodářského růstu a měnové politiky, jako výsledek chování centrálních bank, na druhém pólu stojí teorie, jež odmítají nejen tyto závěry, ale zdůrazňují také distorzní účinky měnové politiky na relativní ceny, čímž odmítají i obecně přijímaný princip neutrality peněz. Předmětem tohoto textu je prozkoumat právě souvislost mezi měnovou politikou a hospodářským růstem. Na jedné straně bude stát měnová politika, jež se po opuštění přirozených samoregulačních měnových mechanismů stala integrální součástí hospodářských politik všech vyspělých zemí, a jež je prováděna centrálními měnovými autoritami tím plně zodpovědnými za výkon regulace měny. Měnová politika se dnes snaží dosáhnout regulací nabídky peněz předem definované cenové stability. Druhou stranu tvoří ekonomická aktivita tržních subjektů, hospodářská výkonnost, jejíž významnou součástí a podporou je investiční činnost. Vývoj produkce prochází v posledních dekádách značnými výkyvy, totéž lze říci i o vývoji právě investic, u nichž je pozorovaná fluktuace dokonce ještě výraznější. Pokud budeme uvažovat potenciál měnové politiky ovlivňovat hospodářský vývoj, pak je to právě skrze ovlivňování investiční činnosti, což je stěžejním tématem této práce. Vzájemný vztah měnové politiky a výkonnosti budu analyzovat na pozadí rakouské teorie růstu, jež zdůrazňuje právě roli peněz v cyklickém vývoji ekonomik. Závěr práce shrne argumenty, které mluví pro či proti možnému pozitivnímu vlivu měnové politiky na dlouhodobý růst. Ve své práci se budu opírat poznatky, které poskytuje rakouská teorie hospodářského cyklu, 1 i její modifikovaná moderní podoba 2, o nejnovější poznatky v oblast měnové politiky, dotknu se také problematičnosti současných přístupů k modelování ekonomiky, hospodářsko-politickému rozhodování na základě empirie či pro- či proticykličnosti měnové politiky. 1 Tedy se zdůrazněním role peněz. 2 HULSMANN, J.G.: Toward a General Theory of Error Cycle, The Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 1, No. 4 (Winter 1998)

5 2. KAPITÁL A INVESTICE 2.1 Investice jako zdroj ekonomického růstu Investiční aktivita reaguje nejcitlivěji ze všech ekonomických kategorií na nastavení měnových podmínek, je proto z hlediska cíle práce relevantní či přímo nutné se zaměřit na investice či investiční aktivity, především jejich determinanty, a využít je postulování závěrů o možném pozitivním vlivu měnové politiky na hospodářský růst. Investice jsou důležitou součástí tržních procesů, jde o proces hledání, alokace zdrojů k nejefektivnějším užitím, pokládání základů budoucímu růstu spotřeby a tedy i celkového blahobytu. Stejně jako celková produkce prochází investiční aktivita cyklickým vývojem, tzv. investičním cyklem. Reálné ekonomické proměnné 3 jsou přímo ovlivněny investiční aktivitou, resp. mírou investic. Celkový hospodářský cyklus je vývojem investic nejen velmi výrazně ovlivněn, ale také zesilován. Na tomto místě je však klíčové odlišit růst daný skutečně dostupnými reálnými zdroji, resp. jeho cyklický vývoj, od cyklu vyvolaného změnami v arbitrárním nastavení měnových podmínek, tzv. měnového cyklu, jež vytvářením iluzí o vyšší dostupnosti zdrojů cyklus růstu daného skutečnou dostupností zdrojů modifikuje. Zpět k investicím, proč vlastně investovat? Investice vytváří základ pro budoucí hospodářský růst, 4 jde o racionální kalkulaci subjektů-investorů, kteří očekávají od investovaných prostředků ekonomický přínos, jež převýší náklad spojený s vlastnictvím kapitálových statků. Porovnáván je tedy očekávaný příjem z investice a náklad investice. Aby byla daná investice realizována musí očekávaná výnosnost investice převyšovat náklad investiční akce. Očekávaný výnos však nemusí být výhradně ovlivněn příjmy, náklady, ale také hrají svoji roli politické faktory, podnikatelský optimismus, apod. Investice jsou vždy spekulací na budoucí vývoj, při realizaci jakékoli investice hledí investor pomyslně do budoucnosti a odhaduje, jaké podmínky budou pro jeho investici 3 Jako produkt a zaměstnanost. 4 Což však neplatí zdaleka absolutně, viz. kapitola 2.3.

6 existovat, resp. zda bude jeho investice životaschopná v podmínkách, které nastanou. Jak je zřejmé, je investiční činnost vysoce citlivá nejen na správnosti úsudku daného investora, ale také na informace, jež jsou investorovi k dispozici a z nichž realizátor investiční akce vychází a jež formují jeho další akce. 2.2 Determinanty investic Investice jsou z pohledu hospodářského vývoje a růstu nejvíce fluktuující veličinou, což vyplývá z množství proměnlivosti determinant investiční činnosti. Kolísavost investiční činnosti významně přispívá k fluktuaci celkové produkce, jejíž výkyvy lze z velké části vysvětlit právě proměnlivostí v investiční činnosti. Investiční činnost je velmi citlivá na stav ekonomiky, přesvědčení investorů, ale mnoho dalších determinant. Z důvodů vysoké volatility a citlivosti jsou investice, resp. jejich objem, prostředníkem, jímž se snaží centrální měnová autorita ovlivňovat objem produktu a tím také růst. Tímto oslím můstkem se dostávám k první významné determinantě investic, reálné úrokové míře 5. Reálná úroková míra je determinantou, která významným, leč nikoli rozhodujícím způsobem utváří poptávku po zdrojích pro realizaci investic. Reálnou úrokovou sazbu můžeme zapsat výrazem, kde r t reálná úroková míra v čase t, R t je nominální úroková míra v čase t a π t míra inflace skutečná (resp. očekáváná) v čase t: r t =R t -π t Reálná úroková sazba je tedy reálnou cenou investice, nebo-li nominální úroková sazba snížená o oslabení kupní síly. Reálná úroková míra je tedy ovlivněna nominální úrokovou mírou určovanou centrální měnovou autoritou a mírou inflace. Zatímco možnost centrálních bank ovlivňovat je v případě úrokových měr silná, v případě inflace je do značné míry mimo možnosti regulátora, neboť zde působí především cenové pohyby nezávislé na chování centrální banky - pohyby cen na světových trzích, změna preferencí, struktura trhu, očekávání, atd. 5 Z hlediska zkoumané problematiky jde o determinantu naprosto klíčovou.

7 Jak již bylo zmíněno reálná úroková míra nemá z hlediska investiční poptávky zásadní význam, jak by se možná mohlo zdát. Pohyb v investičních cyklech lze i podle empirických analýz vysvětlit změnami v reálné úrokové míře zhruba z poloviny. Vztah reálné úrokové míry a investic zesiluje v období hospodářského poklesu a v obdobích relativního měnové klidu a stability. Celkově vzato však vztah reálné úroková míra investice nelze označit za příliš silný. Tím však analýza hospodářského cyklu skrze úrokové míry smyslu nepostrádá, centrální banka na cyklus působí především právě regulací úrokové míry a vychyluje ekonomiku od přirozeného vývoje. Podstatný vliv na v investiční činnost má očekávání ekonomických subjektů, potencionálních investorů. Pokud panují optimistická očekávání ohledně budoucího vývoje ekonomiky, poptávky, příjmové situace, apod., subjekty ochotněji investují 6,7. Stejně tak v situaci, kdy existují správná očekávání ohledně budoucí inflace, jíž se současné centrální banky snaží udržet v daném intervalu, tzv. cílování inflace. Volatilita inflace přináší nejistotu ohledně budoucích úrokových měr, což ochotu investovat naopak snižuje. Nejde však pouze o volatilita kupní síly v ekonomice, nejistotu snižující investiční aktivitu zvyšují variabilita hlavních ekonomických veličin, což znesnadňuje rozhodování a působí negativně na investiční aktivitu. Vedle již zmíněné úrokové míry jde o hrubý domácí produkt, nominální efektivní kurz, index cen průmyslových výrobců, atd. Objem investic přirozeně ovlivňuje možnost jejích financování. Vedle reálné úrokové míry jde o objem úspor. Nedostatek úspor může být kryt ze zahraničních zdrojů, což však tlačí na deficit běžného účtu, zvyšuje zahraniční zadlužení ekonomiky a působí směrem ke znehodnocení měny dané ekonomiky. Objem investic se nakonec vždy rovná objemu úspor. Nejde jen o skutečné úspory vytvořené jednotlivci, vzácně vládou, úsporami ze zahraničních zdrojů, ale ve světě nekrytých peněz je důležité uvažovat existenci tzv. vynucených úspor, které jsou jádrem celého problému. Pokud jednotlivec spoří odepřením si spotřeby určité hodnoty, tedy změnou časových preferencí, spotřebovává celkově méně statků a služeb. 6 Očekávání jsou dnes sledována především prostřednictvím indikátorů jako index spotřebitelské důvěry, apod. 7 A především ochotněji přijímají úvěry. Stejná nálada panuje i na straně poskytovatelů úvěrů bank. Pohyby ve sledovaném měnovém agregátu jsou tak do značné míry nezávislé na opatřeních centrální bank.

8 Účinek vynucených úspor je v důsledky stejný, ovšem průběh je odlišný. Vynuceným úsporám předchází úvěrový boom, který tlačí na růst cenové hladiny. Růst cenové hladiny sníží reálné peněžní zůstatky, jednotlivci nuceně omezí spotřebu. Nyní však snížení spotřeby nenese dodatečné příjmy z úspor jako v předchozím případě. Nedobrovolné omezení spotřeby tak bude následovat růst narovnání reálných veličin na výchozí úroveň. Tato náprava úvěrovým boomem pokřivených měnových podmínek obnaží neefektivnost některých investic. 8 Dalším významným faktorem objemu investic jsou přímé zahraniční investice, jež přinášejí levnější kapitál, know-how, atd. V neposlední řadě hraje svoji roli finanční situace podniků, která případně dává prostor pro rozšiřování výrob i nové investice, a přirozeně již zmíněné očekávání podniků ohledně budoucího vývoje poptávky, hrubého domácího produktu, úrokových měr, atd. Historie ukázala, 9 že jednou z klíčových determinant investiční aktivity je tzv. systémová nejistota, tj. obavy investorů z ohrožení jejich vlastnických práv budoucími kroky vlády. 10 Nejistota plyne z oblasti vymahatelnosti práv, daňového zatížení (rozhodování firem o jejch zisku), síly odborů, míry a obsah regulace, výše vládních výdajů aj. Mezi porušení vlastnických práv lze ale počítat i ztrátu způsobenou změnou kurzů nekrytých státních měn či inflaci samotnou. Shrnuto, jednou z klíčových determinant je ochrana vlastnických práv. Pokud nejsou vlastnická práva důsledně vynucována, snižuje se zásoba kapitálu z důvodu poklesu soukromé investiční aktivity způsobené nejistotou, což ve výsledku působí stejně jako vyšší míra zdanění či vyšší míra znehodnocení. Lze tak nalézt neopomenutelnou spojitost kvality institucionálního prostředí s investiční aktivitou, zásobou kapitálu a tedy i ekonomickým růstem. 8 Podrobněji se této problematice věnuje 4. kapitola. 9 HIGGS, R.: Politická ekonomie strachu, Alfa Publishing 2006, ISBN: Dtto

9 2.3 Efektivnost a struktura investic I kdybychom se pohybovali v prostředí nízkých úrokových měr, stabilního politického prostředí, dostatečných úspor a vysoké investiční aktivity nemusí být vyhráno. Jakýkoli objem investic totiž ještě sám o sobě nezajistí zdravý hospodářský růst či růst blahobytu. Podstatnou podmínkou a indikátorem příspěvku investic k hospodářskému růstu je jejich efektivnost, která může být vyjádřena podílem kapitálu k příspěvku vytvořeného produktu. Čím vyšší je počet jednotek kapitálu nutný k růstu o jednotku, tím nižší je efektivnost vynaložených investic. 11 Důležitou a možná i klíčovou spojnicí mezi objemem investiční aktivity a ekonomickým růstem je struktura realizovaných investic. Je dnes běžné pracovat s agregovaným veličinami, jakékoli investice zahrnovat do agregátu s označením I, nezohledňovat druhy investic v relaci ke spotřebitelským preferencím a přáním. Investice by však měly odrážet spotřebitelská přání a mířit do oblastí, v níž investoři vidí reálnou šanci na reálné zhodnocení a efektivnost investic. Univerzálnost klasifikace daných finančních transakcí jako investice nominuje do této ekonomické kategorie např. mohutný objem válečných výdajů, což způsobilo mýtus o hospodářském oživení vypuknutím válečných vřav. Ovšem tato investiční aktivita nevytváří dostatečný základ dlouhodobému ekonomickému růstu, nemůže nahradit investice soukromých investorů učiněné na základě racionálního kalkulu, znalosti a signálů trhu. Jen investice odpovídající spotřebitelským preferencím a potřebám vytvářejí skutečný základ dlouhodobému růstu blahobytu a mají potenciál díky své efektivnosti fungovat i po splasknutí bublin nadměrných měnových expanzí. Růstový potenciál se však může napříč investicemi různit, u investic do životního prostředí nebo infrastruktury bude růstový potenciál zřejmě o mnoho nižší než u investic do strojů a zařízení. Významná je u investic rovněž alokace dle odvětví, přičemž nejvyšší efektivnost přirozeně vykazují investice činěnými soukromými podniky, ať už jde o investice 11 OECD využívá k měření efektivnosti ukazatel ICOR (Incremental Capital Outpur Ratio), tedy počet jednotek kapitálu na jednotku přírůstku HDP. Česká republika v první polovině 90. let vykazovala 5,4, což je ve srovnání např. s Irskem (0,5) velmi nepříznivé hodnocení. Zkreslen může být tento údaj vysokými investicemi do životního prostředí, které jsou klasifikovány jako investice, ovšem růstový potenciál z pohledu celkového bohatství či blahobytu je nízký.

10 do lidského či fyzického kapitálu. Nejistý příspěvek k růstu představují vládní investice, které často míří do oblastí s nízkým růstovým potenciálem (zmiňovaný zbrojní průmysl, životní prostředí aj.). Ve skutečnosti jde jen o jinak vyjádřenou skutečnost popsanou výše, kdy vláda směřovala prostředky do výstavby válečných kapacit a stala se tak nejvýznamnějším investorem v zemi. 12 Agregátní ukazatel celkových investic tak není dobrým vodítkem pro posuzování investiční aktivity, jejího vztahu k ekonomickému růstu a adekvátnost ve vztahu ke spotřebitelským preferencím, neboť není zohledňována vnitřní struktura investic a tedy vliv na skutečný blahobyt lidí. Tyto skutečnosti relativizují i využití ukazatele celkových investic při formulaci hospodářských politik. K problematice agregace se ještě vrátím v následující kapitole. 2.4 Kapitál Spojnicí mezi zdroji a spotřebou je vedle práce kapitál. Kapitál můžeme vymezit např. jako hmotná a nehmotná aktiva, jež slouží k přeměně zdrojů v konečný cíl, kterým je výrobek či služba. Nebo jako o nahromaděných přírodních faktorech, práci a času. 13 Významný je zejména lidský kapitál, který vysvětluje mnohé, např. proč jsou bohatší společnosti stále bohatší. Jiné definice vyzdvihují časovou dimenzi kapitálu, např. dle Jevonse je kapitál rozpětí mezi začátkem a koncem podnikateské aktivity, jež má svoji vertikální strukturu. Ta se samozřejmě v průběhu času mění. 14 Nehledě, zda jde o fyzický či lidský, nevyužívaní či zahálka kapitálu byly a jsou nejobvyklejší a dramatickou charakteristikou ekonomických poklesů, nepokojů na odpor proti kapitalistické ekonomice, pohyby na trhu kapitálu zároveň motivovaly k teoretickým 12 HIGGS, R.: Politická ekonomie strachu, Alfa Publishing 2006, ISNB: GARRISON, Roger W.: Time and money, The macroeconomics of Capital Structure 14 GARRISON, Roger W.: The Austrian Theory of Business Cycle in the Light of Modern Macroeconomics, The Review of Austrian Economics, Volume 3

11 vysvětlením. Mj. se kapitál stal podstatou rakouské teorie cyklu, porozumění kapitálu znamená vytvořit si dobrý základ porozumění hospodářským cyklům. 15 Odrazový můstek k dalším úvahám je v zásadě jednoduchý. V kapitálově založeně ekonomice stojí oproti spotřebitelským preferencím určitá struktura kapitálu, jež ve svobodné ekonomice odpovídá struktuře spotřebitelské poptávky. Zároveň se struktura kapitálu vyvíjí, zdroje jsou přesouvány k efektivnějšímu užití, do oblastí vyšší spotřebitelské poptávky, a to na základě signálů, jež přicházejí k výrobcům ve formě relativních cen, mezd a úrokových sazeb. Mezičasově se tedy zásoba či množství kapitálu snižuje či zvyšuje, to bývá vyjádřeno např. následující rovnicí: K t+1 = K t δk t + l t, kde K t+1 je zásoba kapitálu v čase t+1, K t je zásoba kapitálu v čase t, a následují veličiny, jež determinují změnu kapitálu, tj. δ jako míra odpisů, spotřeba kapitálu či opotřebení kapitálové zásoby (δk t je tudíž celkov množství ztraceného kapitálu), a nakonec l t je objem nových investic, jež zvyšují zásobu celkového kapitálu. Kapitál je tedy jedním z výrobních faktorů výroby, lze říci i klíčovým výrobním faktorem, který jednak přímo determinuje objem výstupu, jednak je významnou součástí kvantifikace tzv. potenciálního produktu. Pomocníkem k názornosti i kvantifikaci výstupu dnes běžně slouží ekonomům a hospodářským politikům tzv. neoklasická produkční funkce: Y = a. K &.L 1-&, kde K je zásoba kapitálu, L množství jednotek pracovního vstupu, & podíl kapitálu na celkovém výstupu měřený např. důchodem kapitálu, a a tzv. souhrnná produktivita faktorů. Objem kapitálu je zde 16 veličinou agregovanou, tj. bez rozlišení jeho struktury, která, jak bylo výše řečeno, je vzhledem ke struktuře poptávky po produkci naprosto klíčová. 17 Struktura kapitálu vyrábějících statky konečné spotřeby by totiž měla odpovídat struktuře poptávky po těchto statcích, tudíž nezáleží pouze na výši celkových investic a stavu kapitálové zásoby, ale 15 Dtto. 16 A také v případě předchozí rovnice mezičasové změny kapitálu. 17 Tedy stejně jako v případě investic.

12 i na jejich složení. Odpovídá-li struktura investic a kapitálu poptávce, přispívá skutečně k růstu blahobytu, v opačném případě tomu tak není. Uvažování agregovaných veličin však dominovalo makroekonomické teorii a makroekonomickému modelování od dob J. M. Keynese. Postupně však docházelo k pokusům překonat nevýhody odhadů sumárních údajů za celou ekonomiku. Pionýrem nového přístupu se stal John Phelps, jenž přišel s tzv. reprezentantivním jedincem jako základem ekonomického modelování, resp. užitkovou funkcí jedince, její maximalizace v rámci rozpočtového omezení, optimalizace při dosahování celkové ekonomické rovnováhy. Jde o pokus o přesnější kvantifikaci agregátů, neboť reprezentantivní jedinec reprezentuje základ agregátnímu vyjádření určité veličiny. Tento přístup je doménou nové klasické makroekonomie. Ani tento přístup však problematiku struktury ekonomických veličin nepřekonává, pouze rozpracovává tzv. mikroekonomické základy makroekonomickému modelování. Ovšem nejen pro účely této práce je klíčové zohledňovat právě strukturu kapitálu 18, proto není vhodné ani využití tohoto přístupu, jenž předpokládá homogennost kapitálu, který je ve skutečnosti značně heterogenní veličinou. Vedle jeho samotné struktury je úvahách o kapitálu důležité uvažovat také specifičnost kapitálu. Tzv. specifický kapitál je vázán ve výrobě určitého statku a je obtížně jej přesunou do výroby statků jiných. Jinak řečeno, specifický kapitál je specializován na určitou výrobu. Zde nelze mít přirozeně na mysli pouze kapitál fyzický, ale v neposlední řadě také kapitál lidský, nebo-li specializaci pracovníků na určité pracovní úkony a obtíže při přesunu dané kvalifikované pracovní síly do jiné produkce. 18 Čímž je implicitně zdůrazněn i klíčový význam struktury investic.

13 3. BANKOVNICTVÍ, SPOJNICE MEZI PŘÁNÍM A SKUTEČNOSTÍ? Jak vlastně dnes funguje bankovnictví? Popsat celou problematiku je vzhledem k obsahu a rozsahu práce příliš ambiciózní, proto pouze v kostce. Úkolem bankovnictví je alokace dostupných zdrojů mezi konkurující si investiční akce, resp. podnikatele. Průvodcem efektivní alokaci je úroková míra, jež odráží vzácnost zdrojů v relaci k naléhavosti uspokojení potřeb spotřebitelů. Dnešní uspořádání bankovního průmyslu nazývané centrální bankovnictví či dvoustupňové bankovnictví, je systémem relativně malého počtu subjektů, které mají povolení působit jako právnická osoba přijímající vklady od veřejnosti a poskytující úvěry. 19 Bankovní sektor podléhá přísné regulaci, 20 kterou vykonává centrální banka, jejíž pravomoce se rozpínají od řízení vstupu do odvětví až po ovlivňování výstupu v podobě množství peněz v ekonomice. 21 Centrální banka je jednou z klíčových organizací dnešního institucionálního uskupení kapitalistických ekonomik, proto je relevantní a důležitou součástí úvah o centrálních bankách její vliv na hospodářství, což je i předmětem této práce. 22 Chování centrální banky může ovlivnit a také ovlivňuje náklady a výnosy aktivit ekonomických subjektů, a tedy také ziskovost, která je kritériem přežití. 23 Regulací peněžních prostředků zasahuje centrální banka také do vlastnických práv viz. zákon č. 12/1992 Sb. o bankách 20 Jež vychyluje ekonomiku ze směru, kterým by se přirozeně vyvíjela. Smyslem regulace je náprava tržních selhání, zde je uvažována vnitřní nestabilita bankovnictví. Diskuse na téma bankovní regulace však dalece přesahuje rámec této práce, proto je s ní pracováno jako s faktem. 21 Ovšem možnost kontroly množství peněz v ekonomice má centrální banka velmi omezenou, jejich množství ovlivňuje nepřímo. Lze tedy říci, že peněžní nabídka je dnes do značné míry nezávislá na volbě měnových autorit. Tím však zodpovědnosti za vývoj nabídky peněz centrální banka rozhodně zbavena není! Je to ona, kdo je centrem takto vytvořeného systému a stanovuje pravidla v rámci nichž k pohybům nabídky peněz dochází. 22 Práce však stojí kdesi na pomezí úvah o vlivu chování centrálních autorit na hospodářství a vlivu samotné existence regulátora měny a bankovnictví. 23 Nutno poznamenat, že centrální banka vyvíjí svoji aktivitu při velmi vysokých informačních nákladech na monitorování, rozhodování, atd., provozních nákladech, vysoké míře nejistoty, aj.

14 Měnové autority se dnes především snaží o zajištění stability cen a tedy kupní síly peněz. Hlavním měnově-politickým nástrojem centrální banky jsou dnes operace na volném trhu, resp. repo operace formou tendrů a individuálních repo operací 25, které mají za cíl ovlivňovat krátkodobou tržní úrokovou míru na mezibankovním trhu. Změna této klíčové úrokové míry se promítá do změny úrokových měr komerčních bank, které změny promítají do úrokových měr na přijaté vklady a na poskytnutý úvěry. Krátkodobá úroková míra mezibankovního trhu slouží jako operační cíl centrální banky, jehož prostřednictvím se snaží centrální banka ovlivnit měnové agregáty, které zase mají vliv na konečný cíl cenovou stabilitu. Výše popsané vztahy mezi operačním a konečným cílem se nazývají transmisní mechanismus. 26 Shrnuto, určováním klíčové úrokové míry krátkodobé úrokové míry na mezibankovním trhu se centrální banka snaží ovlivnit měnové agregáty, peněžní zásobu, tedy nabídku peněz, a působit tak ve směru cenové stability. Péčí o stabilní cenovou hladinu 27 se centrální banka snaží přispět k cíli politických elit, kterým je hospodářský růst. V prostředí vysoké a nestabilní inflace jsou totiž možnost růstu podkopány nejistotou ohledně budoucího vývoje cen, zejména citelné jsou dopady vysoké inflace v oblasti investičního rozhodování. Měnová politika si klade za cíl podporovat hospodářský růst prostřednictvím krocení inflačních tlaků a působit proticyklicky. Dopady 24 Na tomto místě bych jen podotkl, že vlastnická práva jsou přirozeným regulátorem mezilidských vztahů. Toto pojetí přijala za své např. škola ordoliberalismu, jež např. inflaci považovala za porušování vlastnických práv. 25 Zde jsou idenifikována tři omezení (viz. Tomšík). Jde o problém možností perfektního řízení repo sazby, propojení repo sazby se sazbou PRIBOR a problém ovlivnění úvěrového trhu úrokovou sazbou. Tato omezení relativizují možnosti vlivu měnové politiky. Není ani jasné, jak změna sazby PRIBOR zapůsobí na pohyb agregátu M2. 26 Lze identifikovat několik tzv. transmisních mechanismů, tedy řetězce kauzálních vztahů, jež přenáší dopady změn měnové politiky do reálné ekonomiky. Z hlediska práce není významné, jaký měnový transmisní mechanismus centrální autority používají, v krátkosti zde popíši mechanismus nejčastěji užívaný dnešními centrálními bankami. 27 Což v praxi není opět nic jiného než agregát zastírající vnitřní strukturu, zde relativní ceny, které jsou jednou z nejdůležitějších ekonomických informací.

15 měnově politiky jsou však naopak spíše procyklické, ať již kvůli vysokému stupni nejistoty, v níž je měnová politika činěna, 28 či kvůli samotné podstatě uspořádání bankovní sféry. 29 Nabídkovou stranu ekonomiky může centrální banka ovlivňovat pouze zprostředkovaně, sleduje proto při rozhodování o nastavení měnových podmínek především stranu poptávkovou, kde indikátorem inflačních tlaků je právě úroveň poptávky, její předpokládaný vývoj a dopad do cen. Úvaha centrálních bankéřů je zhruba taková, že poptávka v případě svého sílení naráží na omezené kapacity domácí ekonomiky 30 a postupně tlačí cenovou hladinu vzhůru. Centrální bankéři mohou poté zareagovat zpřísněním měnových podmínek, v praxi již zmíněným zvýšením úrokových sazeb 31 při inflačních tlacích, růst sazeb centrální banky se postupně přelije do úrokových sazeb komerčních bank 32. Jakým způsobem úrokové sazby ovlivňují poptávku? Hlavním kanálem, který se peníze do ekonomiky dostávají, je úvěrová činnost, která zvyšuje peněžní zásobu a vkládá do rukou ekonomických subjektů dodatečné peněžní prostředky. Úvěry jsou vytvářeny pouhými účetními operacemi. Teorie exogenních peněz napovídá, že úvěrová expanze je teoreticky neomezena a závisí jednak na ochotě bank v rámci mantinelů nastavených centrální bankou peníze půjčovat, jednak přirozeně na poptávce po úvěrech ze strany potenciálních dlužníků. Ochota zatížit se úvěrem je determinována mnoha faktory jako úrokovou mírou, důchody, předpokládanou schopností úvěr splácet, investičními příležitostmi, apod. 33 Z těchto důvodů jsou ostře sledovány indikátory typu spotřebitelské či podnikatelské důvěry. Determinace úvěrové činnosti aktuálními ekonomickými podmínkami a očekáváními subjektů úvěrového trhu je fakt, který významně omezuje vliv centrální banky na výslednou cenovou hladinu. 34,35 Dalším kanálem je vliv úrokových sazeb na podnikatelskou činnost. Má se za to, že nízké úroky příznivě podporují podnikatelskou aktivitu a tím i poptávku. Stejný účinek má i 28 To je znásobeno složitostí procesů, modelů, které slouží jako podklady měnové-politickému rozhodnutí, za všechny jmenuji kvantifikaci potenciálního produktu, klíčové veličiny hospodářsko-politických rozhodnutí. 29 Kdy banky mohou teoreticky emitovat nekonečné množství peněz, jsou de facto vedeny pouze požadavkem regulátora po minimálním krytí nově emitovaného úvěru a nikoli skutečnou výší dostupných úspor. Oproti stavu, kdy by banky mohly emitovat své peníze, nejsou také v systému centrálního bankovnictví tak silně zainteresovány na hodnotě a pověsti měny, jako kdyby to byl produkt komerční banky, neboť jde ve skutečnosti o výrobek tzv. banky bank. 30 Zde do hry vstupuje také tzv. mezera v produktu, tj. pozice ekonomiky vzhledem k jejímu potenciálu. 31 Ale nemusí zůstat pouze u sazeb, omezit peněžní toky z bank do ekonomiky může centrální banka také požadavkem na zvýšení kapitálové přiměřenosti, na růst rezerv, na vytváření opravných položek, apod.

16 při snížení úrokové sazby také výdajový kanál, který obsahuje představu, že nízké úroky motivují spíše k vydávání peněz než k úsporám. Posledním uvažovaným kanálem je kursový, který však působí v opačném gardu. Snížení úrokové míry zapůsobí na pokles kursu, jenž zlevní vývozy ale zdraží dovozy, což jsou často základní suroviny. Ve směru růstu cenové hladiny působí také rostoucí zahraniční poptávka po tuzemském zboží z důvodu jeho vyšší dostupnosti při poklesu kurzu měny země výrobce. Ve své práci se zaměřím na úvěrový kanál, kterým změny v nastavení úrokových sazeb ovlivňuje cenovou strukturu při arbitrárně definované úrovni celkové cenové hladiny. Proti bankovním úvěrům stojí v bilancích obchodních bank především cenné papíry, které slouží často jako záruka za úvěr 36. Důležitý vliv na úvěrovou činnost má tedy hodnota aktiv. Dojde-li k růstu hodnoty aktiv, roste tím hodnota, kterou lze bankám nabídnout jako kolaterál. Např. u hypotečních úvěrů souběh nízkých úrokových sazeb a vysokých cen aktiv vede k vysoké dynamice růstu poskytnutých úvěrů. Úkol, který si centrální banka vytýčila, je tedy především a hlavně péče o stabilní cenovou hladinu 37, jež má vytvářet vhodné podmínky pro hospodářský růst. Může však měnová autorita a centrální bankovnictví jako sektor ovlivnit průběh fluktuace v celkové produkci? Mezi ekonomy panuje všeobecná shoda, že dlouhodobě je měnová politika neutrální a nemůže ovlivnit reálný sektor. Jinak řečeno, reálný výstup nemůže být dlouhodobě zvýšen pouhým zvýšením dostupného množství prostředků směny. Krátkodobě však ovlivňovat HDP a nezaměstnanost měnová politika změnami v peněžní zásobě schopna je. 32 Následnost těchto jevů může být omezena tvarem výnosové křivky. Diskuse tohoto tématu však přesahuje rozsah práce. 33 Pomíjím zde další možné vlivy jako ochotné úvěrování podniků bankami ve státním vlastnictví přerůstající až v tzv. Ponziho financování, korupční chování, aj. Jako prvotní příčiny úvěrové expanze může být identifikováno např. půjčování peněž spřízněným stranám, koncentrace půjček určitým dlužníkům či odvětvím, hodnota zástavního aktiva, apod. (v Hampl, Matoušek [2000]) 34 Mezi úroveň cenové hladiny však vstupuje daleko více faktorů, které centrální banka nemůže ovlivnit. Z nejvýznamnějších lze jmenovat rozsah státního zadlužení či mzdové vyjednávání odborů. Ale jak již bylo zmíněno, zodpovědnost centrální banky to nijak nesnižuje. 35 Zatíženost ekonomických subjektů bankovními úvěry je ale také ovlivněna rozvinutostí kapitálového trhu, cenami aktiv, apod. 36 Ovšem jako kolaterál může sloužit mnoho druhů aktiv. 37 Již zmíněný agregát relativních cen.

17 Vedle tohoto mainstreamovského vidění úlohy peněz v ekonomice existují teoretické koncepty, které zpochybňují neutralitu peněz jako takovou, a které na druhé straně zpochybňují superneutralitu, tj. nemožnost změnami v dynamice růstu peněžní nabídky dlouhodobě prostřednictvím měnové politiky ovlivňovat dynamiku ve vývoji reálných veličin. Zatímco neutralita peněz je zpochybňována rakouskou školou na základě logické argumentace, se superneutralitou peněz polemizují pokračovatelé keynesiánského odkazu takřka výhradně na základě empirických analýz Mechanismus úvěrového boomu Jako úvěrový boom můžeme označit rychlý růst úvěrového zatížení ekonomických subjektů, rychlý růst úvěrů v bilancích bank. Uvažujme nejprve pro ilustraci situaci, kdy je měna pevně navázána na hodnotu nějaké komodity. Směnná hodnota každé peněžní jednotky je zde odvozena od hodnoty právě této komodity. Jak lze v takovém prostředí provést úvěrový boom? Jedním z přirozených způsobů je růst množství komodity, jíž je měna kryta. Ke zvýšení množství dostupné komodity dojde v případě, že se její směnná hodnota zvýší natolik, že začne být přitahována k monetárnímu využití. Dojde k následnému růstu celkové kupní síly v ekonomice a růstu cen. Jinou možností je změna v chování spotřebitelů, které povede ke změně poměru spotřeby a úspor. Růstem úspor dojde ke zvýšení dostupných zdrojů pro úvěrovou činnost, klesne čistá úroková míra 39 a dojde k rozšíření statků vystupujících jako vstupy v dalších fázích výroby. Pokles množství peněz určených pro spotřebu způsobí doprovodný jev, a to pokles některých cen. O této cestě úvěrové kreace bude pojednáno dále. Účinek obou výše zmíněných postupů by byl podobný jako úvěrová expanze vyvolané rozhodnutím centrálních bankéřů, ovšem se zásadním rozdílem, že případná expanze bude vedena přirozenými tržními silami, které odráží situaci na trhu, přání jednotlivců, a není arbitrárním rozhodnutím, nevchází do systému exogenně, ale složitý ekonomický systém změnu sám vygeneruje skrze jednání jednotlivců či objektivní změnu podmínek. 38 Jde především o práce Espinosa-Vegy a Russella [1998], v češtině např. Frait a Červenka [2002] 39 Tedy úroková míra bez podnikatelské či cenové prémie.

18 Současné bankovnictví, jak bylo rozebráno v předchozí kapitole, je schopné vygenerovat velké množství úvěrů samo o sobě. Množství peněz v oběhu již není regulováno potřebou ekonomik, 40 nýbrž úředním rozhodnutím na základě zhodnocení dostupných a relevantních informací centrálními bankéři, jež se snaží zajistit cenovou stabilitu prostřednictvím regulace chování bank při úvěrové kreaci. Klíčovým nástrojem regulace je arbitrárně volená úroková míra, jež tak není výsledkem tržní interakce. Úroková míra vyhlášená bankou bank je cenou zdrojů pro komerční banky, poskytovatele úvěrů. Čím dostupnější jsou zdroje 41, tím více mohou komerční banky navyšovat své rezervy, na něž poté mnohonásobně nabalují poskytnuté úvěry. Dojde tak k růstu úvěrového potenciálu bank, které emitují další úvěry, jež následně umožní financování většího počtu projektů, především těch dlouhodobějších a náročnějších na úvěrové financování. Vyšší dosažitelnost úvěrů tedy umožňuje realizace dřív nerealizovatelných investic, dostupnější jsou úvěry pro spotřebitele, kteří s levnými penězi vstupují na trh a zvyšují růstem poptávky ceny, což dále snižuje reálné úrokové sazby a povzbuzuje investiční činnost. Rostoucí ceny svádějí k dojmu vyšší ziskovosti a vedou k dalším investicím v daném odvětví. Kola ekonomiky se roztáčí na plné obrátky. Důvěra v budoucí vývoj, optimistická očekávání, růst cen aktiv, to vše vyvolává v ekonomických subjektech pocity bezpečí, co se možností splácet budoucí úvěry týče. Citelně roste úvěrování obvykle obzvláště v oblasti hypoték a firemního investování. Systém nekryté státní měny nepokládá dostatečné samoregulační překážky komerčním bankám zastavit úvěrovou kreaci. Emise úvěrů tak zesiluje a ceny rostou. Vzniká tedy základní otázka, může rostoucí emise nekrytých peněžních prostředků přivodit rychlejší reálný růst než systém s komoditními penězi? Je vysoký růst životní úrovně a blahobytu ve 20. století důsledkem impulsu ze strany bankovního sektoru jako důsledku rozhodnutí centrální banky? V následujícím textu se pokusím nalézt odpověď. 40 ENGLIŠ, Karel: Národní hospodářství, Nakladatelství Fr. Borový v Praze, Čím je tedy úroková sazba na mezibankovním trhu nižší.

19 4. MĚNOVÁ POLITIKA A HOSPODÁŘSKÝ RŮST 4.1 Hospodářská fluktuace vs. hospodářský cyklus Fluktuace v reálných veličinách se děje bez ohledu na dění v oblasti měnové. Jádrem problematiky vztahu měnové politiky a hospodářského růstu jsou změnami množství peněz vyvolané dočasné přerozdělení zdrojů 42, jež předchází bolestné nápravě, nebo zda politika řízení měny může prohlubovat cyklické výkyvy v reálných proměnných. Východiskem je tudíž fakt, že fluktuace v ekonomickém vývoji existovala a bude existovat. Stojí-li za výkyvy exogenní šoky jako změny ceny na světových trzích, technologické změny, nové objevy, změny preferencí, 43 jež vyvolají změny v relativních cenách, vyvolají přesuny zdrojů, tj. strukturální změny. Jedná se o faktory, s nimiž si svými přirozenými mechanismy ekonomika dokáže poradit bez bouřlivějších průběhů doprovázených zahálejícím kapitálem či rozsáhlou nezaměstnaností. V souladu s rakouskou teorií budu nazývat tyto fluktuace tzv. hospodářskými fluktuacemi, jakých jsme v současnosti svědky celé řady, od přesunu poptávky po zprávách podávaných pomocí tiskovin k internetovému zpravodajství, od výroby klasických obrazovek k tzv. LCD displejům, apod. V jedné oblasti zaniklá pracovní místa jsou kompenzována vznikem pracovních míst v jiných oblastech. Bránit tomuto přirozenému vývoji trhů znamená plýtvat zdroji. Od hospodářských fluktuací musíme odlišovat tzv. hospodářský cyklus 44, jenž je spuštěn umělými zásahy do ekonomiky, tedy regulací měny, jež může nastavením měnových podmínek na jedné straně uvrhnout ekonomiku do tzv. recese, či vyvolat za jistých okolností růst produktu a zaměstnanosti expanzivní měnovou politikou. Druhá polovina 20. století nabídla mnoho konfliktů mezi politickými elitami a centrálními bankéři ohledně nastavení 42 V případě nevyužitých zdrojů může přirozeně úvěrový boom např. snížit nezaměstnanost způsobenou nepružnostmi trhu práce a peněžní inflací tak vytvořit dočasně iluzi růstu bohatství. 43 Z hlediska zkoumané problematiky obzvláště významné, jde o změny spotřebních vzorců, jež nutně musí vyvolat fluktuaci. 44 Viz. MISES, Ludwig: Lidské jednání, Liberální institut, Praha, 2006

20 měnové politiky, jež dusí ekonomiky skrze vysoké úrokové míry a naopak vytváření tlaku na uvolnění měnové politiky, tedy zlevnění úvěru a podpory ekonomické aktivity. Je empirickou zkušeností, že po boomu především v kapitálově náročných odvětvích, jež je charakterizováno růstem cen a výroby, přichází kontrakce, tj. pokles výroby, nárůst zásob, nárůst počtu nezaměstnaných. Popsaný scénář však není pouze empirickou zkušeností, je jej možné vysvětlit v neposlední řadě metodologií rakouské školy praxeologií. 4.2 Narušení signálů trhu Ke správnému rozhodnutí jakým směrem svůj kapitál umístit, kam investovat, je klíčová kvalita dostupných informací, jež vstupují do rozhodování o alokaci. Nejcennější informací je přirozeně informace cenová zahrnující v sobě nepřeberné množství dílčích faktů. Jinak řečeno, cena v sobě obsahuje informace o přáních spotřebitelů, o jejich preferencích, jejich subjektivním vidění hodnoty statků současných i budoucích. Nejinak je tomu u úrokové míry, jež na svobodném trhu vypovídá o časových preferencích spotřebitelů, o množství prostředků, jež si spotřebitelé přejí investovat. Dané množství dostupných zápůjčních fondů je výsledkem subjektivního hodnocení hodnoty statků budoucích v relaci k subjektivnímu ohodnocení snížení spotřeby statků současných. Vzrosteli relativně cena statků budoucích oproti statkům současným, začne přesun kapitálu do výrob vzdálenějších budoucnosti. A kolik kapitálu bude přesunuto? Vodítkem je úroková míra, jež ukazuje, kolik zdrojů přesunout do výrob budoucích statků tak, aby realizované projekty skutečně odpovídaly přáním či změně preferencí spotřebitelů. Úroková míra by zároveň měla být vodítkem v časové následnosti realizovaných investic, tzn. vypovídat o naléhavosti investic uspokojujících ty které potřeby. Klesne-li úroková míra je to signál, že lze realizovat více investic a tedy i uspokojit více potřeb Úroková míra může klesnout či vzrůst pouze změnou časových preferencí. Zde mluvíme o tzv. čisté úrokové míře, která se od tržní liší o podnikatelskou složku, cenovou složku, příp. další.

MONETÁRNÍ POLITIKA A DLOUHODOBÝ RŮST

MONETÁRNÍ POLITIKA A DLOUHODOBÝ RŮST MONETÁRNÍ POLITIKA A DLOUHODOBÝ RŮST Úvod Předmětem práce je pokus o příspěvek do diskuse ohledně možného vlivu monetární politiky na dlouhodobou úroveň hospodářského růstu definovaného přírůstky ve vytvořeném

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Dopady měnové politiky na vybraná odvětví ekonomiky

Dopady měnové politiky na vybraná odvětví ekonomiky Disertační práce Dopady měnové politiky na vybraná odvětví ekonomiky Ing. Bohuslav Čížek Katedra ekonomických teorií Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Dopady měnové politiky

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

Válka a stroj na peníze: utajování nákladů války pod pláštíkem inflace

Válka a stroj na peníze: utajování nákladů války pod pláštíkem inflace Válka a stroj na peníze: utajování nákladů války pod pláštíkem inflace Joseph T. Salerno V každé velké válce bylo uvažování o penězích narušeno inflací Ekonomické chování válčících stran tak bylo svedeno

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Hospodářská politika a dlouhodobý růst

Hospodářská politika a dlouhodobý růst Prof. Ing. Tibor Paulík, CSc. Institut ekonomie a managementu Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě Czech Republic Hospodářská politika a dlouhodobý růst ÚVOD Rostoucí zájem o makroekonomii

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu Alena Zbořilová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných bankovních produktů GE Money bank, a.s.

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 10 vydání 10/ ročník 2009 /30. 11. 2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Finanční krize a vybrané

Více

OTÁZKA MOŽNÝCH MEZÍ EKONOMICKÉHO RŮSTU

OTÁZKA MOŽNÝCH MEZÍ EKONOMICKÉHO RŮSTU Obsah Úvod 1. Definice ekonomického růstu 1.1. Měření růstu- HDP a jeho alternativy 2. Zdroje ekonomického růstu 2.1. Lidské zdroje 2.2. Přírodní zdroje 2.3. Kapitálové zdroje 3. Obavy z mezí ekonomického

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

PROMĚNY KONCEPTU MĚNOVÉ POLITIKY V KONTEXTU HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU

PROMĚNY KONCEPTU MĚNOVÉ POLITIKY V KONTEXTU HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU PROMĚNY KONCEPTU MĚNOVÉ POLITIKY V KONTEXTU HOSPODÁŘSKÉHO CYKLU Slavoj Czesaný 1 1 Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Nám. W. Churchilla 4,130 67 Praha 3 Email:czesany.slavoj@volny.cz

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ

ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ Jaroslav Zlámal Petr Bačík Olomouc, 2011 Úvod Vážený čtenáři, dostáváte k dispozici učební pomůcku,, která je určena k e-learningovému

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 3 2013 3 Kreditní riziko a jeho dynamika v bankách v České republice 24 Hodnocení bezpečnosti informací v informačních systémech

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY

PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY Platit, či neplatit eurem? Analýza vývoje zemí uvnitř a vně eurozóny

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU

Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU Měnová politika a ceny aktiv implikace pro nové členské země EU Abstrakt Luboš Komárek Příspěvek se zabývá problematikou vztahů mezi měnovou

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní texty Working Paper No. 6/2004 Ceny aktiv v České republice některé hádanky pro konvergující ekonomiku, empirická evidence a její interpretace Stanislav Šaroch a kol. INSTITUT PRO

Více

Srovnání příčin světové hospodářské krize 1929 1933 a současné finanční krize

Srovnání příčin světové hospodářské krize 1929 1933 a současné finanční krize Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Srovnání příčin světové hospodářské krize 1929 1933 a současné finanční krize Bakalářská diplomová práce Studijní program: Vedoucí práce: Autor: Aplikovaná

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více