K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu."

Transkript

1 K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 5. zasedání zastupitelstva. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli pozváni všichni členové zastupitelstva, v tento čas bylo přítomno 14 členů, což byla nadpoloviční většina, zasedání bylo usnášeníschopné. Pan starosta upozornil zastupitele, aby se při odchodu z místnosti viditelně ohlásili zapisovatelce, nejlépe zvednutím ruky. Přítomni: dle prezenční listiny. Omluveni: p. Mráz, Ing. Macháček. Nepřítomni: MUDr. Procházková. Jako ověřovatele zápisu požádal Ing. Pilařovou, MBA a Mgr. Šťovíčkovou, obě projevily souhlas. Hlasováno: Do návrhové komise požádal Ing. Herce, p. Dubna, Mgr. Kuthana všichni projevili souhlas. Hlasováno: Všichni členové obdrželi navržený program, pan starosta se tázal přítomných, jestli má někdo k takto předloženému návrhu programu připomínky. Příchod MUDr. Procházková v hodin. Počet zastupitelů 15. Pan starosta uvedl, že součástí materiálů mají zastupitelé také zápis z Kontrolního výboru, Finančního výboru (byl dodán zastupitelům na stůl), nový TISK Z 063 nový návrh textu usnesení, dále materiály týkající se společnosti Hercesa (bude řešeno v bodě Různé) a 2 nové návrhy na rozdělní dotací z hl. m. Prahy určené pro sportovní organizace. p. Hnaťuk vznesl dotaz k novému tisku Z 036, zda uvedená neveřejná příloha zůstává stejná. Pan starosta uvedl, že ano, jen se změnil návrh textu usnesení. Nikdo jiný neměl již připomínky k programu, proto pan starosta nechal hlasovat o takto upraveném programu. Program: 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu 2. Interpelace občanů 3. Prodej pozemků parc.č. 1145/5 a parc.č. 1145/6 v k.ú. Libuš, obec Praha žadatelce paní Jitce Kokšové 4. Přidělení finančních prostředků na sport 5. Odměny členům Kontrolního a Finančního výboru 6. Zpráva o činnosti Rady 7. Různé 8. Závěr Hlasováno a program byl přijat. Stránka 1 z 18

2 K bodu 2 - Interpelace občanů Nebyl přítomen žádný občan, proto pan starosta přešel rovnou k dalšímu bodu. K bodu 3 Prodej pozemků p.č. 1145/5 a p.č. 1145/6 v k.ú. Libuš, obec Praha žadatelce paní Jitce Kokšové. (TISK Z 034) Pozemky p.č. 1145/5 a 1145/6, které mají vzniknout oddělením dle geometrického plánu č.989-7/2004 zhotoveném geometrem p. Martinem Kohoutem, odsouhlaseným katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne od pozemku p.č.1145/1 ostatní plocha - komunikace, tvoří formálně součást komunikace Provozní. Tyto pozemky ale ve skutečnosti užívá a má připloceny ke svému domu paní Jitka Kokšová, bytem Provozní 338, Praha 4 Libuš. Pozemek p.č. 1145/6 je zastavěn její garáží. V roce 2011 paní Kokšová podala žalobu na hl. m. Prahu o určení vlastnictví těchto pozemků, u nichž deklarovala vydržení v dobré víře. Městská část Praha-Libuš je vedlejší účastník z titulu svěření předmětných pozemků od hl. m. Prahy do správy. Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem č.j.: 18C 228/ ze dne žalobu pí Kokšové zamítl. Paní Kokšová se do rozsudku odvolala, zároveň však zahájila jednání s městskou částí Praha-Libuš o mimosoudním narovnání. Nabídla městské části, že pozemky odkoupí za cenu dle znaleckého posudku č.29/2013 od znalce Ing. Babického, který ohodnotil předmětné pozemky na cenu ,-Kč. Pozemky jsou však v oblasti, kde platí cenová mapa, a cena dle ní, potvrzená novým znaleckým posudkem, objednaným OSMI, č /13 od znalce Vladimíra Kubenky, činí ,-Kč. Po dalších jednáních paní Kokšová souhlasila s touto cenou. MČ měla podmínku ukončit soudní spor stažením odvolání, pí Kokšová již toto učinila příslušným podáním, nyní se čeká na potvrzení od soudu. Zveřejnění úmyslu projednávat nakládání s majetkem proběhlo v době od 9.10 do na úřední desce MČ Praha-Libuš. Rada MČ návrh prodeje projednala dne a doporučuje Zastupitelstvu prodej za výše uvedených podmínek schválit. PaedDr. Adámková uvedla, že je ráda za to, že vše proběhlo k vzájemné dohodě a pozemek bude odkoupen za cenu dle cenové mapy. Dále uvedla, že zde bohužel proběhlo soudní jednání a tudíž bylo rozhodnuto, že budou požadovány finance za užívání pozemku za dva roky zpětně (podmínka městské části, jinak by nebylo možné přistoupit k podpisu smlouvy). MUDr. Horčíková upozornila na chyby ve smlouvě předložené Ing. Pujmanem. PaedDr. Adámková také navrhla změny ve smlouvě. Uvedla, že dle jejího názoru by bylo dostatečné množství místo navržených 6 výtisků 5 výtisků smlouvy. Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: 1. bere na vědomí, že záměr prodeje pozemku parc.č. 1145/5 o výměře 29 m2 a pozemku parc.č. 1145/6 o výměře 33 m2, oba v k.ú. Libuš byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části Praha-Libuš od do , 2. schvaluje prodej pozemku parc.č. 1145/5 o výměře 29 m2 a pozemku parc.č.1145/6 o výměře 33 m2, oba v k.ú. Libuš, oddělených geometrickým plánem č /2004 ze Stránka 2 z 18

3 dne , ve vlastnictví Hl. m. Prahy a svěřené správě Městské části Praha- Libuš, paní Jitce Kokšové, bytem Provozní 338, Praha 4 za cenu dle znaleckého posudku ve výši ,- Kč (slovy: dvěstěosmdesátpěttisícdvěstěkorunčeských) a náklady spojené s převodem, 3. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka podepsáním kupní smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Hlasováno: a bylo přijato usnesení č. 33/2013. K bodu 4 Přidělení neinvestiční dotace na sport pro rok 2013 (TISK Z 035) Městská část dostává finanční prostředky z provozu výherních hracích automatů. Rozhodnutím Rady hlavního města Prahy jsou tyto finanční prostředky při jejich použití účelově vázány jednou polovinou na sport a druhou polovinou na školství. Zastupitelstvu je předkládán následující Návrh jejich rozdělení pro rok 2013: Návrh na rozdělení peněz z hazardu Přišlo na účet v roce: Částka: Kč Kč Kč Kč Kč Odhad, co ještě přijde: Částka: Kč Kč Celkem přišlo+odhad Kč Při rozdělení na 6 let do roku Kč ročně Název oddílu Navržený příspěvek FV Navržený příspěvek Rada FSC Libuš Kč Kč Judo Dragons 0 Kč Kč Lukostřelecký klub CERE Kč Kč Pražský svaz hokejbalu 0 Kč Kč SK Velo Praha Kč Kč Tenis 0 Kč Kč TJ Sokol Libuš Kč Kč TJ Sokol Písnice Kč Kč Kč Kč Stránka 3 z 18

4 Pan starosta uvedl, že nechal k tisku předložit usnesení hl. m. Prahy, bod č. 2, ve kterém jsou konkrétně popsány podmínky přidělení dotace účelově neinvestiční dotace určené pouze na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže, aby vysvětlil, jak hl. m. Praha zachází s financemi z hazardu. Dále uvedl, že z dané částky si hl. m. Praha 50 % ponechá a dalších 50% rozdá dle počtu hracích výherních automatů, které se nacházejí na území dané městské části. Finanční příspěvek, který MČ Praha-Libuš byl přidělen, bude rozdělen na dvě části. První část bude určena na právě zmíněné účelově vázané dotace sportovních organizací a další polovina finančního příspěvku bude určena do rozpočtu MČ. p. Hnaťuk doplnil pana starostu, že dotace jsou účelově vázány na sportovní kluby mládeže,které se dlouhodobě zaobírají tělovýchovou mládeže ve věku 0 18 let (tedy ne na profesionální úrovni). Pan starosta uvedl, že je nutno si rozdělení financí promyslet, vyskytují se zde finance, které reálně byly MČ zaslány plus finanční odhad, který by měl být MČ zaslán pokud nedojde ke změně. Samotné usnesení hl. m. Prahy je vydáno v měsíci květnu tohoto roku a v měsíci červnu došlo k povodním a jednotlivé hasičské sbory nyní potřebují finance na nové investice (sportovní zařízení). Nyní finance pro hasiče nemohou být použity, ale usnesení rady hl. m. Prahy směřuje k tomu, že by finance mohly být využity i jinak je připravován nový návrh. Dále uvedl, že ve vyhlášce není napsáno, že finance musí být vyčerpány letos. Proto pan starosta připravil propočet na 6 let. Byly osloveny sportovní organizace, které pracují s dětmi s tím, aby zaslaly své návrhy (co konkrétně pro děti připravují, jejich náklady, výdaje, počet přihlášených dětí ) na úřadu. Dále poděkoval MUDr. Horčíkové za zaslání 2 dalších návrhů sportovních organizací tímto byl soupis rozšířen. Pan starosta požádal zastupitele: 1. aby byly určité finance rozděleny dnes sportovní organizace na finance čekají ještě letos. Jsou zde předloženy tabulky, které byly prodiskutovány na Finančním výboru i na jednání Rady MČ, 2. aby bylo s financemi systematicky nakládáno. Určité finance budou rozděleny letos, poté na další 3 roky apod. Jednotlivé organizace si potřebují vše předem naplánovat, proto potřebují znát konkrétní pravidelné částky. p. Štajner se vyjádřil k tabulce předložené FV. Uvedl, že chtěl, aby byly přidělené dotace průhledné, byl vytvořen systém, a proto vytvořil předložené finanční návrhy. Stránka 4 z 18

5 Pan starosta vysvětlil, proč dotace navrhl i organizacím, které nyní nic pro mládež neorganizují, (nikdo by nic pro mládež neorganizoval, pokud také nebyl podporován) cílem je co možná nejplošnější rozdělní financí. p. Hnaťuk uvedl, že s tímto souhlasí, ale upozornil, že po rozdělní financí není poté možná zpětná kontrola využití financí vyhláška hl. m. Prahy je bohužel v tomto ohledu nedokonalá. Nedokáže si představit, jak se k tomuto vyjádří audit. Z toho důvodu nesouhlasí s podporou klubů, které pro děti nic neorganizují. Raději by podpořil organizace, které s MČ spolupracují a ne jen někoho, že něco přislíbí nebo zde na území MČ má jednu ze svých několika poboček. MUDr. Horčíková vysvětlila, proč byly jednotlivé částky přiděleny Finančním výborem: 1. sportovní organizace mají na území MČ rozsáhlou základnu 2. organizace splňují dotaci bez jakýchkoliv výhrad 3. vyskytují se zde organizace, na jejichž hřišti se např. konají akce pořádané MČ Po krátké debatě mezi p. Hnaťukem a Ing. Koudelkovou, kde byly řešeny dané sportovní organizace a registrovaná členství, se během rozpravy přihlásil o slovo Mgr. Kuthan. Mgr. Kuthan uvedl, že by se rád vrátil k návrhu tabulky Rady, kde symbolicky, částkou Kč, navrhují radní podpořit většinu sportovních organizací. Je si vědom, že by organizace potřebovaly i více financí, ale jednotlivé rozložení je dle jeho názoru adekvátní. p. Hnaťuk uvedl, že by v takovém případě do seznamu přidal 3 organizace. SDH Libuš, SDH Písnice a Křížem Krážem, o.s. Protože se dozvěděl, že modelářství je také sportovní disciplína a od dobrovolných hasičů také nikdo nebyl osloven. Ing. Koudelková uvedla, že na jednání Rady bylo o dobrovolných hasičích diskutováno i o Křížem Krážem, ale netuší, zda toto může být také zařazeno. p. Hnaťuk uvedl, že ano, hasičský sport je registrovaný, mají dokonce svou olympiádu, mistrovství republiky - 4 disciplíny a ví, že minimálně 2 disciplíny splňuje SDH Písnice (2 disciplíny jsou provozované). U SDH Libuš je problém, není kde umístit děti, chybí zde prostory. Navíc zde zájem skutečně je. Dále uvedl, že se mu nelíbí, když Mgr. Kuthan uvedl, že částka Kč není veliká. Naopak hasiči by byli schopni za takovou částku vybavit dvě družstva. Mgr. Kuthan uvedl, že částka Kč byla myšlena obecně. Naopak je velice rád, pokud taková částka někomu tolik pomůže. Stránka 5 z 18

6 Pan starosta uvedl, že nezařadil modelářský kroužek Křížem Krážem, o.s., protože jsou jim částečně poskytovány finance na jejich aktivity z grantů. Nebrání se tomu, aby byl zvýšen grantový program - nikdo nebude krácen. p. Štajner apeloval na slova pana starosty, je zde grantový program, každý se může přihlásit a v žádosti uvést, proč potřebuje danou částku. Také není proti, aby byly granty navýšeny. Naopak by rád do dnešního seznamu navrhovaných organizací přiřadil Judo Clubs Kidsport a Juniorský Aerobic. Další organizace mohou být připraveny do dalšího roku přihlásit se do grantového programu. Pan starosta vyzval p. Štajnera, ať navrhne částku finančního příspěvku. p. Štajner navrhl částku Kč pro oba kluby - Judo Clubs Kidsport a Juniorský Aerobic. Pan starosta vznesl dotaz, zda je zde někdo, kdo by učinil návrh. p. Hnaťuk uvedl, pokud mají být přiřazeny do předloženého seznamu další 2 kluby, aby byl také přiřazen SDH Písnice. Pan starosta vznesl dotaz, zda je zde někdo proti tomuto návrhu. Nikdo nebyl proti. Pan starosta vyzval p. Hnaťuka, aby navrhl finanční částku. p. Hnaťuk navrhl Kč. Pan starosta nechal hlasovat o návrhu pana Hnaťuka. Hlasováno 15 hlasů a návrh byl přijat. Dále pan starosta nechal hlasovat o jednotlivých předložených sportovních organizacích. Uvedl, že vždy bude hlasováno o vyšší navrhované částce, v případě nedostatečného počtu hlasů bude hlasováno o nižší navrhované částce. FSC Libuš navrženo Kč 11 hlasů schváleno. Judo dragons navrženo Kč 12 hlasů schváleno. Lukostřelecký klu CERE navrženo Kč 12 hlasů schváleno. Stránka 6 z 18

7 Pražský svaz hokejbalu navrženo Kč 12 hlasů schváleno. Sk Velo Praha p. Štajner navrhl částku Kč 6 hlasů neschváleno. Dále bylo navrženo původních Kč 13 hlasů schváleno. Tenis navrženo Kč 10 hlasů schváleno. TJ Sokol Libuš Mgr. Řezanka vznesl protinávrh na výši navrhované odměny Kč na částku nižší Kč. Pan starosta vznesl dotaz, zda má někdo jiný návrh. Nikdo se nepřihlásil. Proto bylo hlasováno o navrhované částce Kč 1 hlas neschváleno. Dále byla navržena částka Kč 9 hlasů přijato. TJ Sokol Písnice navrženo Kč 10 hlasů schváleno. SDH Písnice navrženo Kč 15 hlasů schváleno. Judo club Kidsport navrženo Kč 13 hlasů schváleno. Juniorský Aerobic navrženo Kč 15 hlasů schváleno. p. Hnaťuk uvedl, že vzhledem k tomu, že jsou zde organizace, které nevyvíjení činnost s dětmi, jen projevily zájem, navrhl zařadit zde také SDH Libuš, navrhovaná částka Kč. Pan starosta nechal hlasovat o návrhu pana Hnaťuka Kč 4 hlasy nepřijato. Mgr. Řezanka vyzval p.hnaťuka, ať uvede konkrétně, které z uvedených organizací nevyvíjejí činnost s dětmi. Dále uvedl, že všechny organizace pracují s dětmi, jak na území MČ, tak i na území hl. m. Prahy, SDH. p. Hnaťuk projevil souhlas. Mgr. Kuthan reagoval na slova p. Hnaťuka, kde tvrdil, že po přidělení dotace nebude možná zpětná kontrola využití financí. Naopak nevidí důvod proč ne, MČ si může požádat o písemný rozpis, jak byla dotace využita. PaedDr. Adámková projevila souhlas, dle jejího názoru by každá organizace měla prokázat využití přidělených dotací. Stránka 7 z 18

8 p. Hnaťuk uvedl, že tiše doufá, že organizace, kterým byla nyní přidělena dotace, ač neprovozují činnost s dětmi, jen mají zájem, brzy na to neukončí svou činnost SDH Libuš také neprovozuje činnost s dětmi a má také jen zájem Uvedl, že tomuto opravdu nerozumí, neboť SDH Libuš chtějí pomoci dětem žijícím na území MČ Praha-Libuš. Ing. Herc navrhl ukončení debaty. Pan starosta uvedl, že v případě dotazů auditu je schopen vysvětlit všechny organizace, ale u SDH Libuš má obavy, ti projevili opravdu pouze zájem. Rád by jim navrhovaných Kč dopřál, ale to raději opravdu navýší grantový program, do kterého se mohou SDH Libuš přihlásit i s dosud nerealizovanými aktivitami pro mládež. p. Štajner poděkoval zastupitelům za dnešní spolupráci během rozdělování financí přidělených z hazardu. Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: schvaluje přidělení neinvestiční dotace určené pouze na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městské části dlouhodobě zajišťující organizovanou sportovní výchovu mládeže pro rok viz příloha č. 1 tohoto usnesení. Hlasováno: a bylo přijato usnesení č. 34/2013. K bodu 5 - Odměny členům Finančního a Kontrolního výboru (TISK Z 036) Zastupitelstvu městské části je předkládán Návrh výše odměn členům Finančního a Kontrolního výboru za jejich činnost za období let 2011 až 2013 viz. Příloha. Pan starosta požádal zastupitele, aby si vzali do ruky předloženou tabulku návrh na odměny a vysvětlil. 1. předložená tabulka vznikla mezi panem starostou a panem Štajnerem, kde žádal o vypracování docházky členů FV, KV. Minulé volební období bylo zvykem odměny vyplácet každoročně. Nyní do návrhu odměn členů KV, FV navrhl zařadit MUDr. Horčíkovou a p. Hnaťuka jako členy výborů, ale zde nezařadil předsedy výborů. Z hlediska odměn nařízení vlády, předsedům výborů je vyplácena odměna za jejich funkci. Takový návrh nechal projednat Finančním výborem, který rozhodl o rozšíření odměn pro pana Štajnera (předseda FV) a Ing. Herce (předseda KV). Takový návrh z FV byl poslán zpět na jednání Rady. Proto poté byl do seznamu odměn navržen i Mgr. Řezanka (předseda komise pro územní plánování), 2. poté pan starosta zjistil, že udělal chybu. Na začátku týdne ověřil, že členové zastupitelstva dostávají odměnu měsíční příspěvek. Pro jistotu ověřil v usnesení Stránka 8 z 18

9 z roku , kde je uvedeno, že odměna byla vyplácena jen členům výborů z řad občanů. Navíc se zúčastnil setkání starostů, kde mu bylo potvrzeno, že odměna může být jedině formou finančního daru. Dále si takovou informaci nechal potvrdit auditem, že předsedové výborů jsou více odměňováni než řadoví členi výborů, 3. uvedl, že původní návrh byl jedna účast se rovná dané formě finančního daru FV, KV z řad občanů nikoli zastupitelů. Mgr. Kuthan upozornil na úmrtí pana Mohyly - člena KV. Pan starosta uvedl, že odměny za pana Mohylu budou zaslány paní Mohylové. Ing. Řezáč upozornil, že u jména Mgr. Řezanky v tabulce by mělo být uvedena funkce předseda komise pro územní plánování. Pan starosta zopakoval, že je toto nyní bezpředmětné, protože předložil nový návrh textu usnesení Mgr. Řezanka vznesl návrh na odměňování nesouhlasí s odměnou, kdy daná částka je vynásobená účastí, ale navrhl částku určenou za odvedenou práci ve výboru. Např.: by určil celkovou částku na jednotlivý výbor, třeba Kč, které by předseda výboru rozdělil mezi členy. Pan starosta uvedl, že nezaznamenal stížnost ani jednoho předsedy z výborů na způsob odměn. p. Štajner uvedl, že dle jeho názoru je tabulka vypracována správně, záleží jen na každém, jak dochází nebo nedochází na jednání výborů. Ing. Herc uvedl, že by nechal původní návrh 300 Kč za účast. Členové KV pravidelně chodí i přesto, že dostávají z jednání úkoly, které plní. PaedDr. Adámková projevila souhlas, dle jejího názoru je odměna poděkováním za čas členů jednotlivých výborů, kteří se práci pro obec věnují. Mgr. Řezanka dále navrhl odměnu ve výši Kč za účast ve výboru všeobecně, bez ohledu na to, kdo se kolikrát zúčastnil za celé 3 roky. Pan starosta přečetl pro zajímavost usnesení z roku 2009 a výši navržených odměn. A dále uvedl, že Kč je podle něj málo motivační. Mgr. Řezanka upozornil, že existuje i grantová komise složená z řad občanů a také nemají odměny. p. Štajner uvedl, že se zde míchají komise a výbory dohromady. Proto navrhuje odměny jen pro občany, kteří jsou členové výborů. PaedDr. Adámková uvedla, že může dojít k situaci, že na konci volebního období, ( za období od 10/2013 do 10/2014 ) budou zastupitelé chtít odměnit občany za rok práce v jednotlivých výborech. Proto souhlasí s vyplacením odměn 300 Kč za účast. Je to i dostatečně motivační. Stránka 9 z 18

10 p. Štajner a Mgr. Kuthan projevili souhlas. Ing. Pilařová, MBA projevila souhlas, odměny mají fungovat jako motivace spolupráce s úřadem. Pan starosta vyzval Mgr. Řezanku, aby zformuloval návrh usnesení Kč odměny za celé 3 roky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš: schvaluje odměnu členům výborů z řad občanů jednorázovou částkou Kč za práci ve výboru za rok p. Hnaťuk odchod v hodin. Počet zastupitelů 14. Hlasováno: a návrh nebyl přijat. Pan starosta z výše uvedených důvodů navrhl ze seznamu odměn vyjmout členy zastupitelstva MUDr. Horčíkovou a pana Hnaťuka, a ponechat tedy pouze občany. Dále uvedl, že bude vyplaceno Kč za tři roky. Příchod p. Hnaťuk v hodin. Počet zastupitelů 15. Ing. Herc navrhl změnu doplnění do původního navrženého usnesení od ledna 2011 září Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: schvaluje výši finančního daru členům Finančního a Kontrolního výboru z řad občanů za jejich činnost za období leden 2011 až září viz neveřejná příloha č. 1 tohoto usnesení. Hlasováno: a bylo přijato usnesení č. 35/2013. K bodu 6 Zpráva o činnosti Rady (TISK Z 037) Ing. Pilařová, MBA vznesla dotaz na usnesení (nebylo uvedeno číslo usnesení), ve kterém je uvedeno - nákup stroje STIGA s kabinou. Pan starosta vysvětlil, že stroj se používá v létě na sekání trávy bez kabiny, v zimě se používá na úklid sněhu a aby zaměstnancům nebyla zima, zakoupila se kabina. Pan starosta ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení. Stránka 10 z 18

11 Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš: bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od do Hlasováno: a bylo přijato usnesení č. 36/2013. K bodu 7 Různé Pan starosta zahájil rozpravu k tomuto bodu. O slovo se přihlásila Ing. Pilařová, MBA: Uvedla, že dostala od firmy Hercesa, který všem přeposlala. Není příznivcem projektu této společnosti, nenaplňuje její představu urbanistického pojetí MČ Praha-Libuš, což pan starosta ví od samého počátku, ale má ráda ve věcech jasno a možné kompenzace developerů bere jako možný profit pro obec. V tomto případě vidí tato pochybení: a) Domnívá se, že ve věci Hercesa, jak vyplývá z jejich u, nejsou dodržovány správní lhůty pro vyjádření MČ. To je pochybení úřadu. Nemusí se nám mnohé věci líbit, ale postup úřadu by měl být korektní. b) Návrhy, které MČ projednává s investory, nejsou zastupitelům známy. Není, tedy jasné, kdo a co vlastně s investorem projednává, jakou strategii zaujímá. Jde o to, že o tom zastupitelstvo nic neví, tedy alespoň ne ona. Není jasné, zda třeba by s takovým postupem zastupitelstvo souhlasilo. Je tedy otázkou, zda MČ potřebuje právě to, co někdo nějak projednává a připravuje a ne třeba něco zcela jiného? MČ o svém postupu dle jejího názoru řádně a plně neinformuje. Existuje k tomu nějaká rozvaha? Základní rozvaha o efektivitě investičních záměrů, které mají být z kompenzací hrazeny? A také jaké další kroky tyto případné kompenzace - investice přinesou? Je přece nějaká rozvaha? Proč ji neznají zastupitelé? Pokud toto není zastupitelům k dispozici (případně i veřejnosti), není zcela transparentní, co a proč MČ od developerů chce. Na určitou netransparentnost poukázala už bývalá kolegyně Mgr. Daniela Partlová, tuší na zastupitelstvu v březnu t.r. a z toho vyplývající nerovnosti přístupu k jednotlivým developerům uplatňujícím své projekty na území naší MČ. Zde by také ráda upozornila na jeden dokument, který obdržela a je z a byl doručen všem tehdejším zastupitelům (ona do této doby o něm neměla ani potuchy). Tento dokument se týká kolegy Řezanky a jeho by pak požádala o vysvětlení. Jde o vyjádření k předložené nabídce firmy Hercesa k majetkovému vypořádání garážového stání a spoluvlastnického podílu manželů Řezankových. Citovala z výše uvedeného dokumentu: spoluvlastník navrhuje, aby finanční vypořádání bylo učiněno formou přímého prodeje za cenu 8 mil. Kč a dále spoluvlastník současně konstatuje, že v případě prodeje výše uvedeného garážového stání a spoluvl. podílů za navrhovanou fin. částku - nebude vystupovat jako aktivní člen občanského sdružení Areál Zbudovská -Mirotická ve věcech týkajících se realizace navrhovaného projektu firmy Hercesa. Má tomu tedy rozumět tak, že pokud mi zaplatíte, co chci, nebudu proti vám vůbec vystupovat a jakkoliv se angažovat. Má se tedy domnívat, že kolega Řezanka kandidoval ve volbách 2010 s tím, že pokud uspěje, získá tím vlastní prospěch, neboť jako zastupitel či člen odborné komise má větší možnost ovlivňovat. Domnívá se, že zde nelze nevyloučit preferenci osobních zájmů před zájmy MČ. A nakonec by ráda ještě dostala též odpověď na otázku, proč když nějaký subjekt nechá nějaké písemné materiály pro zastupitele na sekretariátu MČ, nejsou předány nebo alespoň zmínka, em, že je máme na sekretariátu k vyzvednutí viz. materiály přenechané Stránka 11 z 18

12 Hercesou dne Pokud by od Hercesy nedostala , tak se o tom zřejmě ani nikdy nedozví. Ona osobně nikdy se žádným developerem nejednala, ale nyní se na ně hodlá obrátit a vyposlechnout si jejich stanoviska o možných kompenzacích pro naši MČ a též jaká jednání s nimi probíhají. Pak se k tomuto tématu hodlá vrátit na zasedání zastupitelstva Ráda by, aby to bylo zařazeno jako samostatný bod. PaedDr. Adámková vznesla dotaz, zda Ing. Pilařovou oslovila spol. Hercesa. Ing. Pilařová uvedla, že ano, že dostala od firmy Hercesa , který všem zastupitelům přeposlala, má totiž zveřejněný na webových stránkách MČ. Pan starosta uvedl: Společnost Hercesa podala žádost: 1. o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - žádost byla podána o souhlas vlastníka (správce) pozemku parc.č. 1122, k.ú. Libuš (Mirotická ulice) - byla podána Následně se sešla KÚP dne , kterou vede Mgr. Řezanka, přizvána spol. Hercesa, která se zúčastnila, dostavila se v početném zastoupení Byly zadány posudky - to vyžaduje čas na zpracování 3. žádost byla rozšířena , o souhlas o napojení na komunikace Rada MČ se vyjádřila dne Materiál byl předložen na zasedání Zastupitelstva na jeho prvním nejbližším jednání, tedy Nic nezdržoval, nic nenatahoval. Od podání žádosti předložil materiál na první zasedání Zastupitelstva. Už na KUP pan starosta zaznamenal požadavek spol. Hercesa na vyjádření se do 30 dnů od podání žádosti pro územní řízení. Dále pan starosta dodal, že k tomu však není důvod, nemáme žádnou lhůtu. Je logické, že když nám to někdo podá a chce vyjádření do 30 dnů, tak co s tím sleduje. Je jasné, že se v této době nestihnou podat adekvátní připomínky. Arch. Kasl připravoval projekt 2 roky, tak těžko to někdo zpřipomínkuje za 14 dní v předvánočním čase. Je pochopitelné, že tím sledovali, aby těch připomínek z naší strany bylo co nejméně. To, že se domnívají, že my máme 30 denní lhůtu, že jsme správní orgán, je jejich názor a jejich omyl. Pan arch. Kasl mu toto připomíná pokaždé, když se vidí. Je to jeho omyl. Je to smutné, že to neví, ale pan starosta ho v tom bludu nechá. Je to prostě obvyklá finta, u takových zásadních projektů, to předložit před Vánocemi nebo v létě tak, aby se k tomu nedalo včas dát vyjádření. Nic jsem nezdržoval, nic nenatahoval. My vůči nim nevystupujeme jako správní orgán. A k té dokumentaci, ke které chtěli vyjádření do 30 dnů, tak tuto dokumentaci podali na stavení úřad až Takže v listopadu podají, vyjádření chtějí do 30 dnů, ale na stavební úřad podají až Pokud bychom byli vázáni nějakou lhůtou, tak pak lhůtou, kterou by nám vymezil stavební úřad. My už jsme se v té době dávno vyjádřili , dali jsme řadu připomínek, je to v usnesení, které jim bylo zasláno. Pan starosta se sešel s arch. Kaslem, který sdělil, že mají připravený projekt pro územní rozhodnutí (připomněl, že je to již asi 3 projekt). Nyní už mají získaný i posudek EIA, tedy jde o projekt, který je již vážně míněný, který by se mohl realizovat. Už tedy víme, kolik je tam bytů (došlo ke snížení jejich počtu oproti r. 2009). Tedy jde o projekt, u kterého již můžeme odhadnout, jak zatíží naší MČ. Dále jsme si řekli, že Stránka 12 z 18

13 uskutečníme vícestrannou schůzku po prázdninách, v usnesení Zastupitelstva jsem vyjednáváním kompenzací pověřen já a pan Mgr. Kuthan. Ještě ten den nám datovou schránkou přišlo rozhodnutí stav. odboru P-12, že zamítají zahájení územního řízení. Je to v materiálech. Je tam spousta námitek, a to neposuzují naše námitky, které my jsme dali. např. povolená výška je 18 m, oni mají 32 m, jsou tam i další neshody. Jedná se o tak zásadní nedostatky, že stav. odbor P12 ani nezahájil územní řízení. Stavební odbor konstatoval, že záměr není v souladu s územně plánovací dokumentací a vyhláškou o OTTP obecně technických požadavcích na výstavbu. Citace - převyšuje výškovou hladinou dvojnásobně, což připouští územně analytické podklady a projekt má deficit 150 parkovacích stání, je jasné, že musí dojít k opravě tohoto rozhodnutí, nebo k radikální změně projektu. V podstatě je ten projekt nereálný, takže se pan starosta může domnívat dvou věcí: buď má pravdu stav. odbor P-12 a tedy musí dojít zase k radikální změně toho projektu a nebo se to pokusí nějakým způsobem ohnout na MHMP a protlačí si tento projekt. V tom případě samozřejmě my i stav. odb. P-12 si budeme trvat na svém. Do toho přišla další komplikace - ta garážová stání jsou součástí toho objektu a musí se povinně nahradit. Oni na to mají jiný názor. Odbor výstavby P12 uvádí, že jejich projekt přináší deficit 110 garážových stání uvnitř a 46 parkovacích míst venku. Oni se pokouší toto obejít na MHMP. A pan starosta nyní neví, co se jim podaří nebo nepodaří. A proto si myslí, že bychom do těch kompenzací měli zahrnout tedy i tato garážová stání. Dne se spol. Hercesa proti tomuto odvolala a požadovala zrušení rozhodnutí stav. odb. P12, aby o této věci rozhodoval MHMP. Asi se dokážou dohodnout s MHMP na těch věcech, na kterých se nejsou schopni dohodnout se stav. odb. P12 a naší MČ. Dále pan starosta uvedl, že měli dohodnutou schůzku na , byť logicky na základě tohoto ji považoval za zbytečnou. Je tedy i obtížné jednat o kompenzacích nějakého imaginárního projektu, který nemá asi šanci na úspěch se neformálně dozvěděl, že na nás byla podána stížnost spol. Hercesa na MHMP. Do této chvíle o stížnosti neměl tušení. Dozvěděl se, že je to stížnost na celé zastupitelstvo. Shodl se s panem Kuthanem na bezpředmětnosti dané schůzky. Starosta nevěděl o čem stížnost je, nedostal ji v kopii. Proto schůzku zrušil s odůvodněním, že se chce seznámit s obsahem stížnosti. Pan Ing. Tuček se ohrazuje proti tomu, že podali stížnost a proto poslali dopis všem zastupitelům. Dle jejich vyjádření jde o žádost o uplatnění proti nečinnosti podřízeného správního orgánu. Jde o slovíčkaření. Ten jejich dopis měl vadu - neobsahoval to, na co si vlastně stěžují. Proto ji zastupitelům nenechal rozposlat. Chtěl tu stížnost nejprve sehnat, vše zkompletovat a pak ji všem předat. MHMP se advokátní kanceláři, která zastupuje Hercesu vyjádřil, že této stížnosti nelze vyhovět, neboť my jsme se vyjadřovali jako vlastníci sousedních pozemků a ne z pozice správního orgánu, tedy jen z pozice samosprávy, a proto jsme nemohli žádné rozhodnutí vydat. Takže stížnost je zcela irelevantní. Bylo mu sděleno, že můžeme očekávat, že se Hercesa proti tomuto stanovisku odvolá a očekával, že budeme vyzváni k nějakému úkonu (reakci, odpovědi, stanovisku) ze strany MHMP a tudíž by to muselo jít pravděpodobně na zastupitelstvo upozornil na usnesení Zastupitelstva z března roku u tak zásadního projektu, jako je Hercesa, si zastupitelstvo vyhrazuje právo v této věci rozhodovat. Uvedl, že to byl ten důvod, proč dopis zastupitelům nepředal, chtěl předat spolu s dopisem i tu stížnost (kterou pan Tuček k dopisu nepřiložil), případně s vyjádřením MČ a předpokládaným stanoviskem MČ. Dále uvedl, že nikdo se na nás z MHMP neobrátil, věc asi vyšuměla do ztracena. Chybou bylo, že dopis měl přeposlat zastupitelům, nečekat na dokumenty, až k nám doputují. Za tuto chybu se omluvil. Stránka 13 z 18

14 Pokud pan Tuček sděluje, že v souvislosti se zrušením schůzky se jedná o netransparentní jednání, dovolí si upozornit, že se za poslední tři roky sešel se zástupci spol. Hercesa asi devětkrát, podesáté schůzku zrušil. Paradoxní je, že netransparentní je to, že se někdo s někým nesejde. Dříve bylo za netransparentní považováno to, že se někdo s někým sešel. S Hercesou jedná zcela transparentně a vždy měli dostatek prostoru se ke všem věcem vyjádřit. Dostali i větší prostor, než by nutně ze zákona museli mít. Vždy se snažil s nimi potkat. V tuto chvíli neví, jak se to Hercese na MHMP podaří ohnout, snaží se o to všemožně. Neví, jak tedy v této chvíli projednávat kompenzace s nimi. Dále uvedl, že pan Kasl ho neoficiálně požádal o prolomení 1 bodu usnesení Zastupitelstva souhlasu s připojením na komunikaci- v podstatě tomu, aby mohl projekt započít, brání náš souhlas s připojením. Překvapilo ho, že jako bývalý primátor HMP neví, že usnesení Zastupitelstva je závazné i pro starostu. Jako možné řešení navrhl schválení rámcové smlouvy o finančním příspěvku na rozvoj městské infrastruktury, která by byla definována buď na m2, bytovou jednotku bude předložena na prosincovém zastupitelstvu. Odchod PaedDr. Adámková hodin počet zastupitelů 14. Dále pan starosta uvedl, že spol. Hercesa nestaví na zelené louce bourají budovu, ubírají parkovací místa. Toto asi nebudeme moci do rámcové smlouvy zahrnout, bude však jasné, o jaké výši finančních prostředků se bude jednat a bude se muset do smlouvy ještě zahrnout. Příchod PaedDr. Adámková hodin počet zastupitelů 15. Odchod p. Duben hodin počet zastupitelů 14. Dále pan starosta uvedl, že si společnost Hercesa stěžuje, že nebyla dodržena správní lhůta. Znovu upozornil, že MČ Praha-Libuš není správní orgán. Co se týká kompenzací pro MČ poskytnutých spol. Hercesa. Se zástupci spol. Hercesa byla projednávána možnost úpravy budovy K Lukám a její celé využití pro děti předškolního věku. Dále možnost výstavby nástavby na budově Libušská 1 a její využit pro potřeby úřadu. Přesný projekt dohodnutý není. Příchod p. Duben hodin počet zastupitelů 15. Dále pan starosta uvedl, že soupis investičních požadavků je každoročně zasílán na MHMP. Všechny investice byly určeny pro školství i další projekty se týkají školství. Na rozšíření úřadu nebudou investiční prostředky z MHMP přiděleny. Toto je možnost, jak vyřešit situaci úřadu. Ing. Pilařová, MBA poděkovala za reakci pana starosty. Uvedla, že postup stavebního řízení nebyl předmětem jejího dotazu. Zajímají jí případné kompenzace a profit pro městskou část, které by měly být projednávány v předstihu v Zastupitelstvu. To se týká nejenom společnosti Hercesa. Neví, zda jsou přijaté kompenzace pro MČ efektivní, neví, kdo o kompenzacích za MČ s jednotlivými developery vyjednává, kdo vyjednával se spol. Hercesa, zda záměr odpovídal vizi zastupitelstva, neboť někdo ze zastupitelů může mít návrh na jinou efektivnější Stránka 14 z 18

15 investici. Obecně řečeno, co od kterého developera očekáváme, co chceme, co by se mělo investovat a kam, zda je to efektivní. Zopakovala, že neví, kdo a co s jednotlivými developery vyjednává. Po přečtení materiálu o Mgr. Řezankovi se může domnívat, že zde mohou být nadřazeny zájmy jednotlivce či skupiny obyv. nad zájmy MČ. Mgr. Řezanka uvedl, že společnost Hercesa se rozhodla skoupit objekt garážových stání. Manželé Řezankovi si před 10 lety (ještě než vznikla společnost Hercesa) zakoupili byt s garážovým stáním v sídlišti Zbudovská, Mirotická. Poté se v roce 2006 dozvěděli, že spol. Hercesa chce odkoupit garážová stání a v půlročních intervalech je atakují s nabídkami na jejich prodej. Oni nemají zájem prodat garážové stání. Hercesa neustále nabídku opakovala. Koncem listopadu 2009 je vyzvala, aby jim byla sdělena protinabídka, jakou by si představovali. Na 8 stránkách jim manželé Řezankovi popsali všechny vlivy z výstavby vliv narušení životního prostředí apod., dopad na zdraví (prašnost, hlučnost atd.). Na základě cenové nabídky bytů z internetu určili cenu jejich bytu a garážového stání a stanovili cenu. Tuto cenu zaslali spol. Hercesa s termínem možnosti jednání do 15. prosince Od té doby se spol. Hercesa neozvala, ačkoliv již 3 x přinesla tento materiál na jednání Zastupitelstva. Uvedl, že formulace nabídky byla záměrně nadsazena a souvisela s logikou protinabídky - ve chvíli, kdy bychom prodali garážové stání, prodali bychom i byt, a že se zavážeme, že do této kauzy nebudeme vstupovat. Více k tomu nemá co dodat. Je zajímavé, že tento dokument byl předán pouze spol. Hercesa, tak jak ho tedy získala Ing. Pilařová? Ing. Pilařová, MBA uvedla, že spol. Hercesa tento dokument předala všem, kteří byli v té době v Zastupitelstvu. Nezpochybňuje požadavek 8 milionů, máme tržní hospodářství. Vadí jí sdělení, že pan Řezanka nebude vystupovat jako aktivní člen občanského sdružení Zbudovská-Mirotická, pokud budou splněny jeho požadavky Hercesou a následně kandidoval ve volbách. Mgr. Řezanka uvedl, že tento materiál měl platnost 2 týdny a Hercesa na něj nereagovala. Tento materiál nemá žádnou závaznost. Ing. Pilařová, MBA vznesla dotaz, když Mgr. Řezanka aktivně vystupuje za MČ a jedná o případných kompenzacích se společností Hercesa pro MČ, když je známa tato bývalá podmínka, zda nemůže být nadřazený jeho zájem nad zájmem MČ. Mgr. Řezanka uvedl, že o kompenzacích za MČ nejednal. Nikdy s Hercesou jménem MČ nejednal samostatně, vždy v Komisi pro územní plán. Všichni kolegové posoudí, jaké zájmy zastupoval. Ing. Pilařová, MBA uvedla, že materiál obdržela v létě a rozhodla se, že si to s Mgr. Řezankou vyjasní přímo a ne přes . Pan Hnaťuk vznesl dotaz, zda rámcová smlouva ve stejném znění bude předložena všem developerům. Pan starosta uvedl, že ano. Tzv. rámcová smlouva bude obecná pro všechny developery, její obecnost bude transparentní (např. při výstavbě od 5 domů výše). Ale např. na Velké Ladě chce investor stavět na zelené louce, síťovat pozemek pro 20 RD nejsou tam rušena žádná Stránka 15 z 18

16 parkovací místa jako např. při podnikatelském záměru spol. Hercesa. Jedná se o místo, kde se bude jednat o jiných kompenzacích. Investor do lokality natáhne vodovod, opraví komunikaci. Společnost Hercesa je v jiné situaci. Pan Hnaťuk vznesl dotaz, zda bude dána částka, kterou bude investor povinen proinvestovat po dohodě s MČ. Pan starosta uvedl, že částka (od něčeho se odvíjející) bude složena na účet MČ, která určí, jak bude s částkou naloženo. Společnost Hercesa nabízí vyřízení všech razítek na to by nepřistoupil. Dále uvedl, že společnost Hercesa má založenou pobočku od r a přes úpornou snahu na min. 2 projektech ještě nebylo nic realizováno, ani psí bouda. Mgr. Kuthan uvedl, že byl s panem starostou pověřen v jednáních o kompenzacích se společností Hercesa. Svou účast na zářijové schůzce odmítl po zjištění, že spol. Hercesa podala na MČ stížnost. Pokud se postoje Hercesy změní, je ochoten stát se opět partnerem ve vyjednávání. V záležitosti pana Řezanky uvedl, že nesouhlasí, aby se podsouvaly věci proti jeho občanským aktivitám, která jsou v souladu mimo jiné s listinou práv a svobod. Pan Řezanka má právo, aby hájil svůj vlastní majetek, má právo na ochranu svého bydlení, na ochranu života své rodiny. Chápe i jeho účast v občanských iniciativách. PaedDr. Adámková uvedla, že to, na co poukazovala Ing. Pilařová, neomezuje pana Řezanku, aby uspěl ve volbách a byl zastupitelem. Ing. Řezáč uvedl, že existuje Zákon o hlavním městě Praze, pokud má zastupitel z projednávaného bodu výhodu nebo škodu, měl by tento fakt oznámit předem a měl by z projednávání odstoupit. V tomto konkrétním případě upozornil Hlavní město Prahu, že tento zákon byl porušen v případě pana starosty a Mgr. Řezanky. HMP mu odpovědělo, že zákon byl porušen s tím, že zákon nemá sankce. Pan starosta uvedl, že tento fakt mu sdělil také arch. Kasl. On mu odpověděl, co mu brání činit kroky. Ing. Pilařová, MBA uvedla, že nezpochybňuje, že se Mgr. Řezanka má bránit. Neměl by však se spol. Hercesa jednat. Ona měla pocit, že jednal a jedná. To je důvod, proč se na toto ptala. Má se bránit jako občan, ne jako zastupitel. Jako zastupitel nemá jednat v Komisi pro územní plán.. Dále vznesla dotaz na smlouvu o kompenzacích. Ta by měla mít dle jejího názoru obecný rámec pro všechny stejný, ale mohl by tam být ponechán i prostor pro případné navýšení, právě v momentě, kdy dochází ke snižování např. kvality bydlení občanů, atd. A navázala na projekt v Písnici, kde došlo k navýšení koef. tj. navýšení výstavby z 36 byt. jednotek na 118. Jaká tady byla dohodnutá kompenzace a kam šla? Tam jsou ještě i nyní občané bez vodovodu, takže kompenzace měla být použita k tomuto účelu v daném místě. Bohužel nemá informace, kdo a co projednává a jaké kompenzace na co jsou použity. Pan starosta uvedl, že na tyto kompenzace byla uzavřena smlouva, která je zveřejněna na webových stránkách MČ v sekci smlouvy. Byla 3 x projednávána na Zastupitelstvu, konkrétně v době, kdy v zastupitelstvu byla Mgr. Partlová. Ing. Pilařová, MBA uvedla, že by se o tomto mělo předem diskutovat. Stránka 16 z 18

17 Pan starosta uvedl, že o tomto mělo rozhodnout zastupitelstvo v předešlém volebním období. Mgr. Řezanka uvedl, že Zákon o HMP zatím nikdy neporušil. Poprvé, když se za jeho přítomnosti jednalo v záležitosti Hercesy (v lednu 2011) se zmínil, že v souladu se Zákonem o HMP se domnívá, že se ve střetu zájmu nenachází a toto tvrzení platí i pro všechna následující jednání. Dále vznesl dotaz, jakou výhodu může získat zastupitel, pokud se účastní hlasování? Prohlásil, že vždy přistupuje k hlasování tak, aby žádnou výhodu nezískal. Pokud má pocit, že je ve střetu zájmů, dá toto na vědomí. Uvedl, že v případě spol. Hercesa není ve střetu zájmů. Pan Hnaťuk se přihlásil s tím, že chce doplnit pana Řezanku. Přečetl si nedávno zápisy, ve kterých je uvedeno, že vzhledem k tomu, kteří občané pana Řezanku zvolili, pokládá za nutné splnění slibů, se kterými do zastupitelstva šel, tedy omezení vlivu Hercesy na žádost místních obyvatel. Mgr. Řezanka uvedl, že pan Hnaťuk citoval jeho prohlášení 1,5 roku staré. Ing. Řezáč uvedl, že toto prohlášení bylo až následné, zákon předepisuje, aby bylo před projednávaným bodem. Mgr. Řezanka uvedl, že prohlášení učinil před prvním projednáním, čímž naplnil literu zákona. Zároveň připomněl příměr Mgr. Kuthana o střetu zájmů v situaci, že bychom jako zastupitelé měli hlasovat o usnesení týkající se trasy D metra. To bychom se asi měli všichni zdržet hlasování s odkazem na střet zájmů? To považuji za nesmysl a apeluji na zdravý úsudek ostatních zastupitelů ve věci aplikace ustanovení o střetu zájmů. Ing. Herc požádal o ukončení debaty. Pan starosta dal hlasovat o ukončení debaty. Hlasováno: Pan Štajner požádal o termíny Zastupitelstev na příští rok z důvodu plánování termínů jednání Finančního výboru. Uvedl, že termín zasedání Finančního výboru je Pan starosta uvedl, že prosincové zasedání Zastupitelstva se bude konat v Klubu Junior. Mimo jiné na programu bude bod stanovisko ke změně územního plánu výstavba stájí pro koně při ulici Na okruhu. V červnu bylo staženo z programu Zastupitelstva z důvodu, že nebylo projednáno s občany. Na veřejné projednání se dostavilo cca 60 občanů. Očekával, že občané nebudou projektem nadšeni, ale odpor občanů s projektem jej překvapil. Připomínek bylo mnoho úzká příjezdová komunikace, není řešeno parkování, fouká vítr od Vltavy proti sídlišti (bude cítit pach koní). Upozornil, že se bude řešit pouze žádost o změnu územního plánu (pouze stanovisko). Nebude řešen záměr na výstavbu stájí pro koně. Proces projednávané žádosti půjde na MHMP, Radu HMP, výbor ZHMP a poté ZHMP. V současné době z hlediska územního plánu se jedná o zeleň městskou krajinnou, žádost je podána na SO5, v části na OB. Mgr. Šťovíčková vznesla dotaz, zda by nebylo možné zajistit větší bezpečnost v MČ Praha- Libuš. Upozornila na stále se zvyšující případy krádeží všeho, co se dá zpeněžit. Stránka 17 z 18

18 Pan starosta uvedl, že nejbližší výkupna leží na území MČ Praha-Kunratice. Tato MČ požádala o neprodloužení licence, naše MČ se k tomuto stanovisku připojila. MČ Praha-Libuš není účastníkem řízení. Ing. Rusiňáková vedoucí OŽPD - uvedla, že byl podán podnět na ČIŽP, v tuto chvíli neví, v jakém stadiu se záležitost nachází. Pravděpodobně provozovna funguje, i když nemá povolení. Pan Štajner požádal o kontrolu pozemků v ul. Na okruhu. V okolí této lokality se nachází přístřešky bezdomovců. Ing. Rusiňáková uvedla, že byl vyzván majitel pozemku, aby byl zajištěn úklid pozemku. Pan starosta uvedl, že na pozemku, kde je plánována výstavba hasičárny v Písnici byli bezdomovci vystěhováni, ti se přestěhovali o 200 m dále. Bezdomovci se také nacházejí u ulice Novodvorská. Mgr. Šťovíčková dále upozornila na neukázněné pejskaře, kteří neuklízí po svých psech psí exkrementy a na volně pobíhající velké psy v parcích. Pan Hnaťuk upozornil na problém s občany, kteří ráno vypustí své psy z domů a večer si je opět přivolají. Přes celý den psi volně pobíhají. Pan starosta uvedl, že Zastupitelstvo MČ nemá právo vydávat vyhlášku. Na vyhlášce o vymezeném území volného pohybu psů pracuje radní Manhart. V naší MČ není schopen najít smysluplný pozemek, kde psi mohou volně pobíhat. Co se týká exkrementů, po MČ jsou osazeny koše se sáčky na úklid psích exkrementů. Mgr. Kendíková uvedla, že MC Kuřátko organizuje výchovnou akci pro děti, týkající se úklidu psích exkrementů. Mgr. Řezanka uvedl, že na portále MHMP, EIA je do zveřejněna změna multifunkčního užívání Saparie. Pan starosta uvedl, že v pátek bude v této záležitosti jednat s paní starostkou MČ Praha-Kunratice. K bodu 8 Závěr V hod. pan starosta zasedání Zastupitelstva ukončil, poděkoval všem přítomným za účast a připomněl, že příští zasedání Zastupitelstva se bude konat v Klubu Junior. Stránka 18 z 18

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Výbor pro hospodářskou politiku a majetek ZHMP předseda výboru Ing. Mgr. Miroslav Poche Zápis 1/2013 z 1. jednání Výboru pro hospodářskou politiku a majetek

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013 1) Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy II. PODĚKOVÁNÍ - SDH Dolních Měcholup od občanů z Radotína za pomoc při povodních

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

ZÁPIS. Poté starosta Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání.

ZÁPIS. Poté starosta Bc.Vondra požádal členy zastupitelstva o nahlášení ověřovatelů zápisu z tohoto zasedání. ZÁPIS z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14, které se konalo dne 23. 6. 2015 od 15.00 hodin v Galerii 14 nám. Plk. Vlčka, č.p. 686, Praha 9 Přítomni: 31 - dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

č. 87/2015 č. 89/2015 1. schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2014,

č. 87/2015 č. 89/2015 1. schvaluje hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha-Libuš za rok 2014, USNESENÍ RADY ze dne 14. 4. 2015 Rada MČ Praha-Libuš č. 87/2015 1. schvaluje uzavření smlouvy č. 14211013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun

Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Lanškroun nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31510/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně dne 17. září 2014

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008. Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: -

Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části. Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008. Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: - Přítomni: 4 Omluveni: pan Vokáč Hosté: - Městská část Praha-Dolní Chabry Rada městské části Zápis č. 024/08/RMČ ze dne 02. 04. 2008 Ověřovatelé zápisu: Ing. Nigrinová, PhDr. Doušová Navržený program 24.

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 4. zasedání Zastupitelstva v roce 2012 v 18.05 hodin. Zkonstatoval, že zasedání bylo řádně

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013

Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013 Zápis z veřejného zasedání č. 13/ 2013 zastupitelstva obce Hlína ze dne 25.4.2013 Dne 25.4.2013 se v 19.00 hodin konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 25. června 2012 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří

U S N E S E N Í. Hnětkovský Jan Vraný Jiří U S N E S E N Í Z 27. ZASEDÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA - KUNRATICE ZE DNE 10.3.2014 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení ověřovatele zápisu: zapisovatele následující program: Ing.Potluka Oto

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Z Á P I S č. 6. Návrh programu:

Z Á P I S č. 6. Návrh programu: Z Á P I S č. 6 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 20. června 2007 od 19,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 11 Datum : 18.11.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 18.11.2013 Program: 1. Smlouva o spisové službě - dodatek 2. Výsledek poptávkového řízení

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014

Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Zápis č. 24 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 16. 9. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 12.4.2012 v zasedacím sále ÚMČ Brno- Bosonohy Přítomni:

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Zápis č. 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Starosta zahájil zasedání zastupitelstva Obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.05 hod., přivítal

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více