Zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 19. 12. 2012"

Transkript

1 Zápis z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne Zasedání bylo zahájeno v hod. Přítomni: Ing. Petr Harna, Milena Hollmannová, Mgr. Jana Novotná, RNDr. Jana Plamínková, Ing. Simona Strauchová, Martina Havlíková, Ing. Václav Vorlíček, RNDr. Petr Sztacho, CSc., Mgr. Lenka Kudláková, Omluveni: Ing. Petr Andres, Ing. Ondřej Mika Zasedání zahájila a řídila RNDr. Jana Plamínková Program : 1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 2. Zpráva starostky a předsedů komisí 3. Smlouvy 4. Věcná břemena 5. Pronájmy 6. Granty 7. Sociální dary 8. Dotace 9. Rozpočet 10. Rozpočtový výhled 11. Rozpočtové úpravy 12. Různé Program byl schválen jednohlasně. K bodu 1) programu Do návrhové komise byly navrženy pí Hollmannová a pí Novotná: zvoleny jednohlasně Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing. Harna a Dr. Sztacho: zvoleni jednohlasně K bodu 2) programu zpráva starostky Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané, má dnešní informace bude poměrně krátká. Výstavba poslední etapy kanalizace, která začala v říjnu, úspěšně probíhá. V současné době se staví v ulici Na Bělici a buduje se velká čerpací stanice na konci ulice Frančíkova, která je nutnou podmínkou pro dokončení výstavby kanalizace na Habeši. V ulici Vltavínová již skončila gravitační část výstavby, ještě se bude budovat výtlak. V ulici U Trpce se objevily vážné problémy se spodní vodou a celkově zvodněným podložím, proto musela být výstavba přerušena a geologové řeší, co s tím. Ve výstavbě se tam bude pokračovat až na jaře. Na dostavbu letošní etapy uvolnila Rada HMP koncem roku dalších 15 mil. Kč. Pro příští rok má Slivenec v rozpočtu HMP rezervováno na technickou vybavenost (TV, tedy kanalizaci a komunikace) 45 mil. Kč, což je třetí největší částka vůbec. Vzhledem k tomu, že rozpočet na příští rok je opět extrémně úsporný a na veškeré TV v Praze jde pouze 500 mil. Kč, jde o opravdu významnou částku. Pevně doufám, že se městu podaří v příštím roce vysoutěžit rekonstrukci katastrofální ulice K Holyni a rekonstrukcí také zdárně provést. Výstavba školy stále pokračuje, střecha je již hotová a v současné době firma Ingbau instaluje okna, aby mohla objekt uzavřít a přes zimu pracovat na vnitřních instalacích. Na příští rok má stavba v rozpočtu HMP přiděleno dalších 15 mil. Kč, takže dokončení školky tak, aby se dala otevřít v září 2012, by nemělo již nic ohrozit. Dali jsme navýšit kapacitu ze 100 na 112 dětí, tak věřím, že po dosti dlouhou dobu nebudeme mít problémy s umisťováním dětí z naší městské části. S dostavbou a kolaudací se nově počítá až v červnu, nebudeme mít tedy příliš mnoho času na vybavení školky a úpravu okolí, nicméně věřím, že vše nakonec zvládneme včas. Mimochodem, po všech úsporných opatřeních se nakonec podařilo vrátit do hry jako krytinu ekologické marmoleum, za což jsem opravdu ráda. A jaké stavby chystá pro příští rok naše městská část? V první řadě samozřejmě musíme doplatit centrum. Dále, pokud to Vy jako zastupitelé schválíte, tak chceme opravit počátek ulice u Sportoviště, který je v opravdu zoufalém stavu. Rovněž bychom rádi začali s rekonstrukcí ulice u Smolnic. Vzhledem k tomu, že kromě povrchů se tam bude dělat i odvodnění a jde tudíž o finančně náročnou akci, bude tato stavba pokračovat i v roce Chceme též pokračovat v opravách hřbitova nyní je na řadě hlavní přístupová cesta, která je bahnitá a zcela nedůstojná, a s tím související oprava křížku, který se už výrazně naklání na stranu a je potřeba ho zpevnit. Do knihovny bychom rádi pořídili nový nábytek. Knihovna si v poslední době našla nové čtenáře a navíc se stala i místem pořádání různých kulturních akcí a je důležité, aby vypadala pěkně. A konečně pevně doufám, že zbudou peníze aspoň na malý skatepark myslím, že vůči naší mládeži máme v tomto poměrně velký dluh.

2 Vše budeme muset investovat z našich skromných finančních prostředků, protože město zrušilo rezervu pro městské části s tím, že se dotace na akce jednotlivých MČ budou zařazovat přímo do hlavního městského rozpočtu, ale bohužel se tak nestalo, dotace pro městské části prostě zmizely bez náhrady. Vzorec, podle kterého město přiděluje peníze svým městským částem, je složitý, ale ukazuje se, že je velmi nevýhodný pro malé městské části tak např. my ve Slivenci se staráme o m2 vozovek a Praha 10 se stará o prakticky stejně velkou plochu vozovek ( m2 - ve velkých městských částech se totiž o komunikace většinou stará TSK, v malých se o většinu stará přímo městská část jde o historickou nesrovnalost). Jenže zatímco my dostáváme podle tohoto kritéria od města dotaci Kč, Praha 10 dostává Kč, tedy téměř devětkrát tolik než my, a to přesto, že váha kritéria je v obou případech stejná. Podobné nesrovnalosti jsou i v dotacích na zeleň, dle rozlohy území, dle počtu žáků apod. Jako členové Svazu městských částí hlavního města Prahy chceme příští rok zahájit s městem jednání o narovnání těchto nespravedlností. Vážení a milí kolegové, dovolte, abych Vám popřála hezké prožití vánočních svátků a všechno nejlepší v novém roce Jana Plamínková Komise stavební Ing. Strauchová-komise se scházela průběžně ke konkrétním stavebním řízením Komise pro životní prostředí a dopravu - Ing. Harna komise se sešla , projednávala možnost řešení dávání informací z komise ŽP na web, dále se projednávala otázka odpadů chatařů, kde došla komise k závěru, že bude nutné, aby si chataři pořídili společnou popelnici. Z hlediska dopravy se řešily kameny v zeleni u komunikací, které brání provozu, a dopravní situace ve Višňovce, která se bude řešit na jaře po skončení akcí v této oblasti a bude zde umístěna obytná zóna. Pan Harna se probíral informacemi na internetu kvůli ochraně ovzduší před znečišťováním z důvodu spalování tuhých paliv v domácnostech a dospěl k závěru, že obec má právo vyžadovat od občanů, kteří tuhá paliva spalují, poplatky za znečištění ovzduší, může vyhlašovat regulační opatření na svém území a má právo dávat pokuty za nedodržení těchto nařízení. Navrhuje tedy zavést menší plošný poplatek pro občany, kteří topí tuhými palivy v kotlích, a pokud by třeba v době smogové situace topili elektřinou, tak by se jim poplatky odpustily. Starostka Ing. Harnu upozornila, že v našem případě je obec Praha a veškeré tyto iniciativy by musela vyvolat ona, ale té se do těchto opatření nechce. Naše městská část sama od sebe žádné poplatky za znečištění občanům dávat nemůže. Sociální komise - pí Havlíková poděkovala paní Šárce Slavíkové, která díky každodennímu styku se staršími a nemohoucími občany, kterým dováží obědy, pomohla paní, které je 91 a stará se sama o postiženou dceru. Pani upadla ve svém domku a na zemi za dveřmi ležela do druhého dne, kdy jí paní Slavíková zavolala pomoc. Obě jsou nyní v péči zdravotnického zařízení. Komise se sešla a posoudila žádosti o příspěvek na otop a rozdělila mezi sociálně slabé občany 25 tis. Kč. Dále komise vytipovala 10 občanů, kteří dostanou balíčky od ČČK. Kulturní komise- Mgr. Kudláková - začal advent rozsvěcením obecních vánočních stromů, které nám poskytl p. Kadeřábek z polesí Velká Chuchle. Akce byla vydařená, zúčastnily se i školní děti se svým vystoupením a klub Švestka se svým hudebním recitálem. V Holyni klub Švestka uspořádal výstavu v kapli a další akcí zde byla Mikulášská. Poslední akcí ve Slivenci byl Vánoční jarmark na slivenecké návsi, kam jsme pozvali Pražskou mobilní zvonkohru a pro děti v Zelené kavárně proběhla divadélka, z toho jedno bylo z divadelního oboru z klubu Švestka. Dále se na jarmarku podílela dvě nejaktivnější občanská sdružení -RC Pecka a OS Gama, která se podílela svými akcemi a výtvarnými dílnami pro děti i pro dospělé. Finanční výbor - pí Hollmannová - finanční výbor se od minulého zasedání nesešel K bodu 3) programu Smlouvy -uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na údržbu zeleně s firmou Jan Vraný SPS BOBR, smlouva bude uzavřena na dobu určitou od do Usnesení č. 198/18/2012 přijato jednohlasně K bodu 4) programu věcné břemeno -uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene užívání pozemku p. č. 395/1 v k. ú. Holyně za účelem provozování kabelového vedení se spol. PRE distribuce a.s. Usnesení č. 199/18/2012 přijato jednohlasně - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene užívání pozemků p.č. 1662,1663,1740,1731/1,1697/1 a 1681 v k.ú. Slivenec se spol. Pražská plynárenská distribuce, a.s. Usnesení č. 200/18/2012 přijato jednohlasně

3 K bodu 5) programu pronájmy -výběr nájemce části objektu čp. 22 v k.ú. Slivenec společnost Cheecup s.r.o. dle výběrového řízení na dobu 5 let s nájemným 15 tis. Kč/měsíc. Usnesení č. 201/18/2012 přijato jednohlasně K bodu 6) programu granty -na základě žádostí, které byly předloženy grantové komisi, jsou rozděleny finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč na rok 2013 těmto subjektům: AFK Slivenec, RC Pecka, Českomoravský svaz chovatelů holubů ZO Slivenec, OS GAMA, Unii rodičů a ČCK Usnesení č. 202/18/2012 přijato jednohlasně K bodu 7) programu sociální dary -na základě šesti žádostí na otop od sociálně slabých a nemohoucích občanů, které posoudila sociální komise, bylo navrhnuto zastupitelstvu rozdělit mezi tyto občany finanční dar ve výši 25 tis. Kč. Usnesení č. 203/18/2012 přijato jednohlasně K bodu 8) programu dotace -navýšení rozpočtu o 190,1 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace pro základní školu na mzdové náklady pro asistenty pedagogů Usnesení č. 204/18/2012 přijato jednohlasně -navýšení rozpočtu o 92,8 tis. Kč - 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů za 1. pololetí roku 2012 Usnesení č. 205/18/2012 přijato jednohlasně -přijetí bezúročné půjčky ve výši 2 mil. Kč poskytnuté na Rekonstrukci centra - III. Etapa, která je splatná jednorázově k Usnesení č. 206/18/2012 přijato jednohlasně -navýšení rozpočtu o 326,5 tis. Kč - účelová investiční dotace ze zdrojů SFŽP Usnesení č. 207/18/2012 přijato jednohlasně -navýšení rozpočtu o 52,4 tis. Kč - 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů za 3. čtvrtletí roku 2012 Usnesení č. 208/18/ přijato jednohlasně K bodu 9) programu rozpočet -přebytkový rozpočet na rok 2013 ve výši příjmu ,- Kč a výdajů ,- Kč Usnesení č. 209/18/2012 přijato jednohlasně K bodu 10) programu rozpočtový výhled -rozpočtový výhled běžných příjmů a výdajů pro roky 2013 až 2014 dle tabulky Usnesení č. 210/18/2012 přijato jednohlasně K bodu 11) programu rozpočtové úpravy -rozpočtové úpravy č. 8 dle tabulky Usnesení č. 211/18/2012 přijato jednohlasně K bodu 12) programu - různé-do tohoto bodu neměl nikdo příspěvek V 19:03 hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. Zapsala: Růžičková: Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Harna RNDr. Petr Sztacho, CSc.,. Starostka MČ Praha Slivenec: RNDr. J. Plamínková..

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Rozpočtový výhled finančního plánování Příjmy daňové příjmy , , ,00 nedaňové příjmy , , ,00 neinvestiční dotace , , ,00 státní dotace , , ,00 převody , , ,00 příjmy celkem , , ,00 Výdaje místní správa,zastup , , ,00 komunikace prov , , ,00 veřejná zeleň , , ,00 škola , , ,00 knihovna , , ,00 dětská hřiště , , ,00 kaple ,00 0,00 0,00 soc.služby,dary 0, , ,00 leasing , ,00 0,00 kultura, Švestka,Mram , , ,00 nájmy pozemků 0, , ,00 vybavení školky 0, , ,00 hřbitov , , ,00 knihovna vybavení 0, ,00 0,00 komunikace inv. 0, , ,00 zameták 0, ,00 0,00 škola investice 0,00 0, ,00 rek.centra obce , ,00 0,00 výdaje celkem , , ,00 fin.tř ,-- splacení úvěru

19 Schválený rozpočet MČ Praha Slivenec na rok 2013 Výdaje 2013 Příjmy komunikace - opravy,investice poplatek za psa komunikace - údržba, materiál poplatek rekreační knihovna poplatek za užívání veř.prostr hřiště poplatek z ubyt.kapacity pohřebnictví správní poplatky veřejná zeleň - opravy,údržba,leasing příjmy z poskyt.služeb ZŠ - příspěvek příjmy z úroků ZŠ - opravy daň z nemovitosti , zastupitel., veř. správa dotace MHMP z toho : mzdy a odvody převod ze zdaň.činn.spl.půjčky ost.materiál,odb.literat převod ze zdaň.činnosti vodné,energie příjmy Švestka pošt.,telefon.,bank.popl právn.sl.,školení,konzul opravy,ost.služ.,cestovné investice školka - investice sociální služby kultura Švestka Slivenecký mramor centrum nájmy pozemků zameták dary granty Výdaje celkem Příjmy celkem Financ. - pol 8118 (splátka bezúr.půjčky od HMP) Vyvěšeno : Financ. - pol 8115 (státní dotace) Sejmuto : Rozdíl příjmů a výdajů (přebytek) Č.j. : 111/2012

20 Předpokládané náklady a výnosy ve zdaňované činnosti v roce 2013 Náklady ,-- Výnosy ,-- (výnosy pronájmů z pozemků, bytových a nebytových prostor, prodej knihy a inzerce v časopise Slivenecký mramor, věcných břemen)

21 Úřad MČ Slivenec předkontační doklad rozpočtové úpravy č.8 Příloha č dat. číslo TEXT SÚ AÚ OD PA pol. ZJ ÚZ ORJ ORG Má dáti Dal Měsíc prosinec 8045 dotace z odvodu VHP dotace z odvodu VHP granty bezúročná půjčka dotace pro školu zelená úsporám obrat celkem

22 Úřad MČ Slivenec předkontační doklad rozpočtové úpravy č.8 Příloha č dat. číslo TEXT SÚ AÚ OD PA pol. ZJ ÚZ ORJ ORG Má dáti Dal Měsíc prosinec odvod z VHP SP veř.zel.mzdy místní správa - opravy hřiště- inv nájem pozemku knihovna mzdy místní správa - mzdy práv.a porad.sl zábory nájmy hrobů kultura OON DDHM - nástěnka veř.zel.příjmy veř.zel.mzdy centrum inv centrum inv oprava ODPA obrat celkem

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 15.12. 2008

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 15.12. 2008 Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 15.12. 2008 Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod. Přítomni: Mgr. Lenka Kudláková, RNDr. Jana Plamínková, RNDr. Jiří Čížek, Mgr. Jana

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 3 2011. Slivenecký jarmark v květu. Lenka Kudláková SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2011 Slivenecký jarmark v květu V celé krátké historii sliveneckých velikonočních jarmarků ještě nikdy nerozkvetla náves u rybníka tak, jako

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009

časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2009 Hafík ve Slivenci po sedmé V sobotu 3. října se za slunečného počasí uskutečnila na louce areálu bývalého státního statku ve Slivenci

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

časopis městské části Praha Slivenec 2 2015

časopis městské části Praha Slivenec 2 2015 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2015 Slivenecký masopust V neděli 8. února jsme ve Slivenci oslavili masopust. Letos masopustní veselici ovlivnilo proměnlivé počasí, kdy déšť

Více

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009

ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 www.strazpr.cz Vážení čtenáři Varty, ROČNÍK XVIII LEDEN 2009 PŘÁNÍ STAROSTKY dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála pohodový rok 2009. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně zdraví a klidu. Věřím, že se nedáte

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2010. Slavnost na novém hřišti SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2010 Slavnost na novém hřišti V sobotu 9. 10. 2010 bylo ve sliveneckém fotbalovém areálu slavnostně uvedeno do užívání nové tréninkové hřiště

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

časopis městské části Praha Slivenec 3 2010

časopis městské části Praha Slivenec 3 2010 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2010 Čarodějnice 2010 se vydařily Krásné počasí a bohatý program přilákaly poslední dubnový den do sportovního areálu rekordní množství asi

Více

Zpravodaj Nového Hrozenkova 1/2002 1/2002

Zpravodaj Nového Hrozenkova 1/2002 1/2002 Zpravodaj Nového Hrozenkova 1/2002 1/2002 Ohlédnutí za rokem 2001 Dne 28. března se uskutečnilo jednání zastupitelstva obce, které mělo na programu mimo jiné i hospodaření obce za rok 2001. Přehled hospodaření

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008

Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 24.6.2008 Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva,

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK

ZPRAVODAJ. Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA JARO 2015. Foto: RUDOLF ZDĚNEK ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2015 Foto: RUDOLF ZDĚNEK Téma: KANALIZACE ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 ROZHOVOR SE ZOROU JEHLIČKOVOU KDE STÁVALA BRUNŠOVSKÁ ZVONIČKA Jedním z adventních

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 43) Město Česká Lípa z 27. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 27. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více