Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012"

Transkript

1 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. listopadu 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena Kahúnová, MUDr. Mikuláš Kuczman, MUDr. František Matušina, Ing. Antonín Moravec, Mgr. Radek Musil, Radoslav Skála, Petr Sláma, MVDr. Luboš Šlapanský O m l u v e n i: Ing. Vladan Ševčík, Ing. Roman Sládek Jednání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Protože byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, bylo usnášeníschopné. Jednání zahájil starosta města MUDr. Vojtěch Adam v hodin, přivítal veřejnost a přednesl návrh programu, ve kterém došlo k několika změnám. Starosta požádal, aby do programu jednání byl zařazen další bod s názvem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1192/12LCD uzavřené s Českou spořitelnou a. s., IČ: a Zpráva o činnosti školského výboru Návrh programu: 1. Kontrola úkolů 2. Zpráva o činnosti rady 3. Zpráva finančního výboru 4. Zpráva o činnosti školského výboru 5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1192/12LCD uzavřené s Českou spořitelnou a. s., IČ: Rozpočtové opatření č Rozpočtové provizorium na rok Aktualizace rozpočtového výhledu do r bod se bude projednávat při schvalování rozpočtu na rok Schválení obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 (místní poplatek za komunální odpady ) 10. Poskytnutí území města Ivančice k Místní akční skupině (MAS) Brána Brněnska, o.s. 11. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JmK - nadstandard (spoje Ivančice-Hrubšice) pro rok Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva z o prodeji pozemků p.č. 581/59, 581/60 a st v k.ú. Ivančice 13. Záměry převodů nemovitostí 14. Převody nemovitostí 15. Nabytí nemovitostí do vlastnictví města 16. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice 17. Různé, informace Pro 13, proti 0, zdržel se 0 Sčítáním hlasů byl pověřen vedoucí odboru technického a investičního Ing. Josef Janíček. Zápis provede Ing. Ivana Krejčová. Ověřovatelé: Zápis dle zákona o obcích podepisuje starosta, místostarosta a dva ověřovatelé ze zastupitelstva. Starosta navrhl Ing. Antonína Moravce a p. Petra Slámu. Pro 11, proti 0, zdržel se 2

2 Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen. Všichni členové zastupitelstva města obdrželi jeho kopii, zápis byl uložen k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice městského úřadu, vyvěšen na informační desce a zveřejněn na webových stránkách města. Proti zápisu nebyly vzneseny námitky. 1. KONTROLA ÚKOLŮ Úkolem byla zpráva vedoucího odboru životního prostředí, Ing. Milana Halúzky o nákladech na svoz komunálních odpadů. Měla být koncipována za poslední dva roky, nicméně zpráva byla zpracovaná od roku Závěrem bylo ukázáno, že dnešní jednotková cena za svoz komunálního odpadu za jednu tunu je historicky nejnižší a i nadále se bude na této oblasti pracovat. V nejbližší době bude předložen návrh dalších úprav služeb společnosti KTS Ekologie ve prospěch města Ivančice. Starosta otevřel diskusi a s prvním příspěvkem se přihlásil pan Buček. Uvedl, že je překvapující nárůst počtu tun vyprodukovaného odpadu ve městě. Zatímco v minulých letech od roku 2007 byl meziroční nárůst cca o 100 tun, v roce 2010 bylo odvezeno tun, v roce 2011 to bylo tun. Jedná se o nárůst tun. Možné zdůvodnění je pouze to, že občané asi odpad netřídí, množství odvozového odpadu je zdaleka nejvyšší následně je vysoká i cena, kterou město zaplatilo za svoz. Ing. Halúzka odpověděl, že vychází z podkladů, kde firmy hlásí množství dopadu svezených z města. Pan Buček se ještě zeptal, zda má Ing. Halúzka nějaké vysvětlení pro tak velký nárůst množství odpadu jako je tun. Ing. Halúzka odpověděl, že se zvýšilo množství odvezené ve velkoobjemových kontejnerech, další nárůst způsobilo množství stavební suti vyvezené přes odpadní dvůr. Ing. Moravec doplnil, že město je odkázáno v množství odvezeného odpadu na to, co svozová firma, která nám svoz zajišťuje, předloží. Uvedl, že v zahraničí odpadní dvůr funguje tak, že kdo vjíždí na odpadní dvůr, jede přes váhu. Odpad, který veze je zvážen. Odváží-li odsud např. kompost nebo další, jede opět přes váhu. Jednotlivý odpad se odčítá. Tento systém u nás nefunguje. Město je závislé na informacích toho, kdo odpad odváží. Odpad, který svozová firma předává likvidační společnosti, je zvážen a následně se tento doklad stává přílohou faktury. Pan Buček pokračoval s tím, že v loňském roce vycházela částka za svoz na jednoho obyvatele na 630,- Kč a v letošním roce je to částka 806,- Kč na obyvatele. Ing. Halúzka odpověděl, že je to způsobeno nárůstem objemu odpadu. Starosta dodal, že vliv na tento nárůst mělo i zvýšení DPH a pohonných hmot. Protože již nebyly žádné další příspěvky, pokračovalo zasedání dalším bodem programu. 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY Starosta informoval zastupitele, že rada se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 6krát a projednala 99 bodů programu. Zápisy jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu tajemnice Městského úřadu Ivančice (dále MěÚ); výpisy jsou zveřejněny na webových stránkách města. V uplynulém období nebyl starostou pozastaven výkon usnesení rady pro nesprávnost. Náplní jednání rady byla příprava návrhu rozpočtu města na rok ZPRÁVA FINANČNÍHO VÝBORU Paní Alena Kahúnová, předsedkyně finančního výboru předložila zastupitelstvu zprávu finančního výboru. Finanční výbor se sešel dne , aby se seznámil s návrhem rozpočtového provizoria na rok Ing. Peška navrhuje hrazení provozních výdajů do výše 2

3 3/12 roku Jednání byl přítomen rovněž vedoucí odboru technického a investičního, Ing. Josef Janíček, který seznámil finanční výbor s financováním jednotlivých akcí. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu zvážit, zda je vhodné, investovat do opravy budovy města v Budkovicích, která již hodně dlouho chátrá a není známé její využití. Zda by nebylo vhodnější tyto prostředky využít například na náves v Letkovicích nebo na ulici V Olších. Stejně tak zda je příští rok nutná oprava zdi v Alexovicích, zda není potřebnější investice do chodníků v Hrubšicích. Starosta doplnil, že je třeba k návrhu rozpočtového provizoria dodat, že během prosince nebude schválen ani státní rozpočet, městu tak nezbývá nic jiného, než přejít rozpočtovým provizoriem. Bude-li státní rozpočet schválen, stane se tak těsně před koncem kalendářního roku. K investičním akcím starosta doplnil, že některé akce budou moci být zahájeny ihned po novém roce. Jedná se zejména o pokračování oprav komunikací a chodníků a hlavně obřadní síně města Ivančice. Ostatní akce tvoří zásobník a budou předmětem další diskuse zastupitelstva. K akcím, které byly zmíněny, starosta dodal, že se jedná o požadavek jednotlivých osadních výborů a město se tak snaží vyhovět všem svým městským částem. Prioritou stále zůstavají chodníky, komunikace a obřadní síň města. Návrh na usnesení: ZM bere zprávu FV na vědomí Pro 12, proti 0, zdržel se 1 4. ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO VÝBORU Starosta předal slovo Mgr. Janě Heřmanové, předsedkyni školského výboru. Školský výbor se sešel dne Na programu jednání školského výboru byla analýza sportovních zařízení v Ivančicích, kde jsou sumarizovány všechny organizace, zabývající se sportem. Sportovní kluby, které mají právní subjektivitu i organizace ryze amatérské. Řešena byla i městská sportovní hala, především pozemky pod halou a kolem ní. Zde školský výbor doporučuje zastupitelstvu, aby se zabývalo těmito pozemky, zda vyčlenit nějaké prostředky z rezervy zastupitelstva, aby bylo možné pozemky odkoupit. Bude-li tyto pozemky vlastnit město, bylo by následně možné se více zapojovat do čerpání dotačních titulů. Dalším bodem jednání byla větší propagace městské sportovní haly. Měla by mít své webové stránky. Dopoledne je hala nevyužitá, odpoledne jsou neustálé spory, protože se jednotlivé organizace dohadují, kdy která bude v hale působit a není možné si navzájem vyhovět. V hale je třeba také provést různé opravy, z nich nejdůležitější je oprava sociálního zařízení. Bylo by rovněž vhodné zavést používání návleků na obuv a hala by se v tom případě dala využívat i pro kulturní akce. Dalším bodem jednání školské výboru bylo řešení pozemků pod tenisovými kurty, které jsou ve vlastnictví pana Sojky. Řešila se možná směna s pozemky Městských lesů Ivančice. Příspěvková organizace nabídla pozemky, které by bylo možné směnit s panem Sojkou, kde je zatím nájem 1,- Kč. Pan Sojka by chtěl tento nájem zvýšit. Kdyby se tyto pozemky odkoupily, byly by v majetku města, přínosem by byl větší rozvoj tenisu. Bylo by možné v areálu postavit sociální zařízení s využitím dotačních titulů. Tenisté by následně mohli postoupit i do vyšších soutěží. Stále se řeší problém nedostatku sportovišť výbor analyzuje, zda vybudovat halu kamennou nebo nafukovací a jaké dotační tituly by bylo možné využít. Dalším bodem je řešení možnosti přidělování dotačních prostředků spolkům a organizacím působícím na území města Ivančice. Stejně jako na posledním pracovním zastupitelstvu, tak i na jednání školského výboru se řešily návrhy projektů VIKTOR, což je multifunkční sportovní hřiště. Tento projekt předkládá za fotbalový klub Ing. Blatný. Jedná se o to, že ministerstvo školství vypsalo dotační titul na projekty, podporující rozvoj fotbalu. Tento projekt by předkládal FC Ivančice fotbalovému svazu a následně fotbalový svaz ministerstvu školství. Ministerstvo poskytne prostředky a ty budou zpětně rozděleny prostřednictvím fotbalového svazu fotbalovému klubu. Na pracovní schůzce zastupitelů byl 3

4 předložen návrh tohoto projektu. Rozpočet projektu je ,- Kč a z této částky by 60% byly prostředky dotační z MŠMT a 40% by byla spoluúčast města Ivančice ,- Kč. Školský výbor se podle slov Mgr. Heřmanové domnívá, že by byla škoda těchto dotačních prostředků nevyužít. Do konce měsíce listopadu by měl fotbalový klub žádost o projekt podat. Mgr. Heřmanová požádala Ing. Blatného o doplnění. Ten pouze konstatoval, že částka 4 mil. Kč, kterou by město Ivančice z dotačního titulu získalo, není rozhodně částka zanedbatelná a zároveň by se jednalo i o další zhodnocení majetku města. Ing. Blatný dále řekl, že FC Ivančice má v současné době pouze jedno hřiště a to je tak přetěžované, že by mohlo dojít k jeho zničení. Na tomto hřišti se střídá 10 družstev. Nové hřiště je koncipováno tak, že se na něm dají odehrát soutěžní utkání přípravek a žáků. Samozřejmostí by bylo využití i pro ostatní veřejnost a další kluby. Druhým projektem, který školský výbor doporučuje ke schválení je projekt Středověká náves. Tento projekt předkládá příspěvková organizace Městské lesy Ivančice. Školský výbor doporučuje zastupitelstvu oba projekty podpořit, zejména uvolnit finanční prostředky na vypracování projektů a projektové dokumentace. Starosta uvedl, že s oběma akcemi se počítá, tak jak bylo předneseno a poté otevřel diskusi. Protože nebyly vzneseny žádné dotazy, nechal vzít zprávu školského výboru na vědomí. Návrh na usnesení: ZM bere zprávu ŠV na vědomí; projekty Viktor a Středověká náves budou zařazeny do návrhu rozpočtu roku 2013 Pro 13, proti 0, zdržel se 0 5. DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ÚVĚRU č. 1192/12LCD UZAVŘENÉ S ČESKOU SPOŘITELNOU A. S., IČ: Tento bod programu předložil zastupitelstvu Ing. Ladislav Peška, vedoucí odboru plánovacího a finančního. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1192/12LCD je úprava Investičního příspěveku na investiční příspěvek Klienta v souhrnné výši Kč ,- (slovy: Jedno sto pět milionů šest set čtyřicet šest tisíc sedm set čtyřicet šest korun českých) související s účastí Klienta na Projektu Nové Mlýny v souladu se Smlouvou Nové Mlýny. Částka 30 mil. Kč je z oblasti oprav komunikací přesouvána do oblasti investičního příspěvku Svazku vodovodů a kanalizací. K dnešnímu dni byl z nového úvěru přeúvěrován zůstatek starého úvěru, tímto krokem jsme se dostali na lepší úrokovou míru, která je k ve výši 0,33% + 1,2% což je vlastně 1,53%. Ing. Peška dále uvedl, že se jedná o formální přeskupení z jedné části v čerpání úvěru do druhé části čerpání úvěru. Tento přesun měli zastupitelé znázorněn ve svých materiálech, které obdrželi. Návrh usnesení: zastupitelstvo města Ivančice schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1192/12LCD uzavřené s Českou spořitelnou, a. s., IČ Pro 13, proti 0, zdržel se 0 4

5 6. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 15 Ing. Ladislav Peška pokračoval dalším bodem programu, kterým bylo rozpočtové opatření č. 15. V materiálech zastupitelé obdrželi tři body rozpočtového opatření. Prvním bodem bylo nerozpočtování úvěru, kde třída 8 finance bude navýšena o ,8 tis. Kč a o stejnou výši vzroste i příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací. Druhý bod bylo navýšení příspěvku příspěvkové organizaci Besední dům Ivančice. V současné době jsou měřiče energií přepsány na město Ivančice. Město tyto náklady hradí a následně přefakturovává příspěvkové organizaci. Od roku 2013 budou tyto měřiče přepsány na příspěvkovou organizaci. 300 tis. Kč, které jsou předmětem rozpočtového opatření, budou sloužit k vzájemnému vyrovnání mezi městem a příspěvkovou organizací. Ekonomika Besedního domu negeneruje takové peníze, aby částka mohla být zaplacena. Z uvedené částky 300 tis. Kč bude městu uhrazena dlužná částka. Třetím bodem bylo vrácení neproinvestované dotace od bytové správy města Ivančice. Některé akce, které byly plánované se neprováděly nebo nebylo možné je provést. V letošním roce by se tedy částka 2,2 mil. Kč vrátila do rozpočtu města a v následujícím roce bude nový požadavek odboru majetkoprávního o uvolnění částky cca 1 mil Kč a tato částka by byla součástí návrhu rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č ZM č. 6 - ze dne orj par pol org P nebo V popis změna v tis. Kč nová hodnota 1.) Narozpočtování čerpání úvěru v tř. 8 a od P narozpočtování čerpání úvěru na splátku investičního ,8 příspěvku Svazku V Investiční příspěvek Svazku ,8 2.) Navýšení příspěvku Besední dům V PO Besední dům - navýšení provozního příspěvku - 300, ,0 viz Žádost ředitele BD V Z dotace Besedního domu -300,0 3.) Vrácení neproinvestované dotace od bytové správy (původně tis. Kč) V vrácení dotace od bytové správy (původně tis. Kč) , V Navýšení rozpočtu 2 200,0 3761,4 změna celkem 0,0 Starosta otevřel diskusi k předloženým rozpočtovým opatřením. Do diskuse se přihlásil pan Buček spoznámkou k Besednímu domu. Uvedl, že Besední dům je černá díra. Ve svém příspěvku kritizoval vedení organizace s tím, že nikdo není za nic zodpovědný i přes to, že je organizace ve ztrátě. Řekl že se mu nelíbí postup, kdy si pan ředitel zažádá o peníze a město mu je schválí. Upozornil na to, že s Besedním domem by se mělo něco dělat. Uvedl, že nemyslí ho prodat, to by byla až krajní varianta. Navrhl nechat dojet tuto sezónu, opravit ho za 15 milionů, které byly schváleny jako součást úvěru a od příští sezóny se zamyslet, aby byl Besední dům řádně pronajat po částech. Zachována může zůstat i zřízená příspěvková organizace, s tím, že by v jejím čele nezůstal pan ředitel, ale nechal by tam jednu schopnou paní, která v Besedním domě je a která by na chod dohlížela. Vše by se muselo doladit na pracovní schůzce zastupitelů. Tento stav, který je v současné době, je neúnosný. Navrhl vést pana ředitele k odpovědnosti a současný stav v každém případě řešit. Jako příklad uvedl jakým způsobem řídí svoji firmu. Uvedl, že v následujícím roce bylo rozhodnuto opravit Besední dům co se týče energií (voda, topení, el. energie) a bylo by na zvážení, kdyby bylo více pracovních schůzek zastupitelů k Besednímu domu a zvážilo se, co bude následně po 5

6 provedení oprav. Řekl, že by nechal Besedňák dojet do konce plesové sezóny, zavřel ho, zrekonstruoval a hledal vhodného nájemce, který bude garantovat, že ho bude úspěšně provozovat. Dále řekl, že hotely si pořizují ti, co hodně vydělávají a jen málo chtějí platit státu. Bohužel, město Ivančice není ten, kdo hodně vydělává, město Ivančice bude mít díky kanalizaci hodně závazků a volné peníze pro chod Besedního domu mít nebude. Určitě by ztrátu Besedního domu zmírnil tím, že by hotel vhodně pronajal. Nájemci hotelu by museli složit dopředu zálohu. 300 tis., které půjdou do Besedního domu, by bylo možné využít i jiným způsobem. Řekl, že obsluha Besedního domu je katastrofální, a pana ředitele by hnal k zodpovědnosti. Byl by rád, kdyby se pan ředitel zúčastnil zasedání a mohl sám zodpovědět případné dotazy. Samozřejmě vliv na tržby měla i prohibice nebo uzavření města v důsledku rekonstrukce kanalizace. V tom případě by si však mohli stěžovat všechna pohostinství ve městě. Je zajímavé, že například Marek, Černý lev a ostatní nekrachují a hotel města ano. Je na zvážení, co udělat s ředitelem organizace. Starosta uvedl, že organizace nekrachují také díky tomu, že náklady na provoz Besedního domu jsou nesrovnatelně větší než na malou hospodu. Uvedl dále, že jednou zastupitelé rozhodli o tom, že bude Besední dům města a pokud ho město bude vlastnit a spravovat, bude to stále problém.15 mil Kč, které jsou určeny na jeho rekonstrukci určitě stačit nebude. Rezervy vjeho provozu určitě jsou. Pokud zastupitelstvo rozhodne, jít například cestou privatizace, i to je možná záležitost. Takové rozhodnutí však dosud nepadlo, a proto je třeba ztrátu dokrýt. Jiné řešení v současné době není, neboť energetická náročnost budovy je obrovská. Z pozice soukromníka a podnikatele se na to dá dívat jinýma očima, než z pozice města. Další se do diskuse přihlásil Ing. Moravec, který řekl, že na spoustě zasedání zastupitelstev se věnoval čas otázce Besedního domu. Považuje za docela rozumné to, co uvedl pan Buček, tj. dokončit sezónu koncem března a potom začít s rekonstrukcí. V souvislosti s tím se zeptal, jak postupují práce na projektu, týkající se především energií apod. Na tuto otázku odpověděl vedoucí odboru technického a investičního Ing. Josef Janíček. Řekl, že došlo k dohodě, že se nebudou vymýšlet žádné novinky jako je výstavba bowlingové dráhy či přesun kuchyně. Celý projekt se povede v nejoptimálnějším řešení, kdy se zachová maximum stávajícího a pouze dojde ke zefektivnění hotelu. Teď je vhodná doba dotáhnout projekt do konce tak, aby přibližně od měsíce března bylo možné vlastní rekonstrukci zahájit. Mgr. Heřmanová se zeptala, jaké co je nyní obsaženo v částce 15 milionů. Ing. Janíček odpověděl, že kompletní rekonstrukce topení atd. Do diskuse vstoupil Dr. Matušina s technickou připomínkou a navrhl udělat k otázce Besedního domu speciální bod. Nyní se jedná o finanční otázku, a proto je všem jasné, že s rozpočtovým opatřením, jak ho předložil Ing. Peška, se nedá nic udělat. Diskutovat by se o této otázce dalo neomezeně. Navrhl, aby na příštím zastupitelstvu byl bod týkající se Besedního domů projednáván. Přítomen by měl být i pan ředitel. Projednat se otázka Besedního domu dá i na případné pracovní schůzce zastupitelů. Mgr. Heřmanová doporučila, kdyby si napříště pan ředitel mohl připravit nějakou zprávu ekonomickou a jednak zprávu o činnosti, jakým způsobem se sami snaží a jaké akce organizují. Starosta ukončil diskusi a nechal hlasovat o usnesení. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje rozpočtové opatření č. 15 města Ivančice. Pro 12, proti 0, zdržel se 1 7. ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2013 Dalším bodem programu bylo schválení rozpočtového provizoria a starosta řekl, že není jiná možnost než přejít prostřednictvím rozpočtového provizoria, protože není schválen ani státní 6

7 rozpočet, následně není schválen ani rozpočet Jihomoravského kraje. V případě, že by byl rozpočet přijat, musel by být neustále upravován rozpočtovými opatřeními. Slovo si vzal Ing. Peška. Dle návrhu rozpočtového provizoria na rok 2013 se budou hradit: Provozní výdaje v jednotlivých Od (včetně příspěvku PO); budou čerpány po dobu provizoria do výše 3/12 roku 2012 Probíhající neinvestiční a kapitálové výdaje hrazené z účelových dotací - budou probíhat dle podmínek stanovených v dotačních smlouvách Výdaje seskupené pod určením finanční vypořádání minulých let - čerpání nedoplatků či přeplatků dle skutečnosti roku bude hrazeno zcela (např. vratky nevyčerpaných dotací) Splátka úvěru - čerpání dle splátkového kalendáře příslušné banky Čerpání sociálního fondu - do výše roku 2012 Akce, které budou probíhat v průběhu provizorního rozpočtu, jsou specifikované tis. Kč v tabulce OTI - jde o akce pokračující z roku nové projekty a akce, které je nutné začít již začátkem roku (nad rámec 3/12 roku 2012) Dále se budou plnit všechna smluvní ujednání a závazky plynoucí z roku Do debaty se přihlásil Ing. Moravec a konstatoval, že ač je nepřítel rozpočtového provizoria pro rok 2013, jiná možnost řešení není. Řekl, že v tom, na čem se zastupitelé usnesou, by mělo být obsaženo datum, do kterého rozpočtové provizorium bude platit. Ing. Peška řekl, že to bude platit do doby, než se schválí rozpočet, že v roce 2013 není jiné řešení než přejít rozpočtovým provizoriem. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Ivančice s c h v a l u j e rozpočtové provizorium na rok 2013 s platností do dle předloženého návrhu Ing. Peškou. Pro 13, proti 0, zdržel se 0 8. AKTUALIZACE ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU DO R bod byl vypuštěn a bude se projednávat na příštím zastupitelstvu. 9. SCHVÁLENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č. 5/2012 (místní poplatek za komunální odpady ) Zastupitelstvu města se předkládá k projednání návrh OZV č.5/2012, která stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Předkládané znění bylo oproti loňsku upraveno dle vzorové vyhlášky orgánu dohledu. Zpracovatel návrhu vyhlášky - vedoucí. OŽP Ing. Halúzka, po odborné konzultaci s JUDr. Muchovou. Starosta uvedl, že město Ivančice je jedním z mála měst, které nezvyšuje poplatek za svoz komunálního odpadu. Ponechává hranice 500,- Kč na osobu na rozdíl například od města Brno, kde se poplatek zvyšuje na 760,- Kč. Společnost KTS Ekologie poskytuje takové služby, kdy město může udržet ceny na místě. Starosta předal slovo Ing. Halúzkovi s tím, že ve vyhlášce je nový bod, se kterým musí být zastupitelstvo stručně seznámeno. Názor vedení města a rady města je ten, že zmíněný bod by se měl vypustit. 7

8 Ing. Halúzka vysvětlit, že vyhláška byla zpracována podle vzorového návrhu ministerstva vnitra. Na žádost odboru plánovacího a finančního byl doplněn článek 6, odst. 1, písm. e): Od poplatku se osvobozují tyto osoby:fyzické osoby, které jsou k trvalému pobytu hlášeny na adrese Ivančice, Palackého nám.196/6 (tzv. úřední adresa). Jedná se o občany, kteří mají trvalé bydliště na radnici. Jedná se o ustanovení navíc od vzorové vyhlášky. Podle MV ČR není nic proti ničemu, bude-li město tento bod ve vyhlášce mít. Ing. Halúzka řekl, že na radnici je hlášeno 326 osob. Z tohoto počtu platí asi 100 občanů a dvě třetiny jsou neplatiči. Starosta doplnil, že těch 100 občanů je přibližně 50 tis. Kč do rozpočtu města. Proto se navrhuje, aby tento bod byl z vyhlášky vypuštěn. Dr. Matušina se zeptal, kdo tento bod navrhl. Ing. Peška řekl, že tento bod navrhl odbor finanční a plánovací. K dnešnímu dni například Oslavany mají tyto problematické osoby zrušeny od roku 2005, Rosice od roku 2007, Moravský Krumlov od roku Zrušeno to má i město Brno a podobně i město Kuřim. Důvodem je hlavně to, že tyto osoby se poměrně složitě dohledávají a obesílají a náklady s vymáháním jsou srovnatelné s tím, co se vybere. Dr. Matušina řekl, že osvobodit tyto občany je cesta nejmenšího odporu. Dále řekl, že se to netýká jenom fyzických osob, které jsou trvale hlášeny na Palackého náměstí, ale vlastního vymáhání dluhů. O tuto agendu zastupitelé několikrát zavadili, vždycky se však cudně schová, řekl Dr. Matišna, ale myslí si, že Do připomínky Dr. Matušiny vstoupil starosta a řekl, že nikdo jeho připomínce nerozumí. Dr. Matušina vysvětlil, že v podstatě jestliže svého času bylo zastupitelstvu dáno k dispozici, že ve vymáhání dluhů nebyly provedeny žádné úkony, neví, jak to proběhlo v letošním roce, ale myslí si, že naopak by se mělo vyvinout mnohem větší úsilí k tomu, aby se tyto dluhy vymohly tak, jak se patří. Otázka institutu bydlení na radnici je ke zvážení - jak dalece toto občanům umožňovat. Tito občané pokud jsou, jsou občané naši a stejně někde odpad produkují. Jestliže město má takové problémy, že odpad narůstá, a narůstá v takových rozsazích, jak bylo představeno, někde to musí být. Pokud se bude dělat jenom tím způsobem, že se to odepíše, zaplatí to ti slušní a skončíme tak, že to půjde do ztracena všechno. Starosta řekl, že slušní budou platit stále 500,- Kč. Dr. Matušina odpověděl, že to tedy zaplatí město a ti slušní občané, kteří město podporují. Dr. Matušina řekl, že je každopádně pro, aby tento odstavec byl z vyhlášky vypuštěn a to i z toho titulu, že by se mělo vyvinout určité úsilí i v tom, ne aby se vybrala jenom jedna třetina a zbylé dvě třetiny aby byly v nedohlednu. Dr. Chládková řekla, že v návrhu vyhlášky jsou věci, o kterých je zbytečné diskutovat, protože je přináší novela zákona tj. jako že se rozšiřuje poplatková povinnost na cizince, rozšiřuje se i na domy, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Důvodem, proč se objevil tento jediný bod, o kterém má smyslu diskutovat tj. eventuelní osvobození osob, které mají trvalý pobyt na adrese radnice je z toho důvodu, že ta možnost je, okolní města ji mají a je na zastupitelstvu, aby rozhodlo ne my tam žádnou úlevu pro tyto lidi nechceme, ať se na vymáhání dále pracuje pokud možno co nejintenzivněji, ale ať to není o tom, že se o tom vůbec nikdo nedoví, že ta možnost je. Je to o zvednutí ruky kdy zastupitelé schválí vyhlášku s výjimkou článku 6.odst. 1, písm. e). Otázka vymáhání ostatních dluhů by vedla k zapletení, neboť tento poplatek je vybírán podle daňového řádu, ostatní pohledávky typu Besedňák a podobně jsou v jiném režimu a to není na programu jednání. Pan Buček řekl, že příloha č. 1 k vyhlášce, kde je vypočítán podíl na jednoho poplatníka 299,- Kč, je trochu zavádějící, protože spočítají-li se veškeré náklady, které na svoz odpadu jsou, vyjde částka 806,- Kč. Částku 299,- Kč tvoří pouze odvoz komunálního odpadu popelnice. Pan Buček svým komentářem rozhodně nechtěl dosáhnout toho, aby se zvýšil poplatek za svoz odpadu pro občany. Zeptal se na odvoz nebezpečného odpadu jako jsou televize, chladničky, baterie apod. Ing. Halúzka odpověděl, že tento odpad se nikdy nesvážel. Občané ho mohou sami odevzdávat na odpadním dvoře případně u prodejců. Starosta ukončil diskusi. 8

9 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje OZV č.5/2012, která stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s výjimkou článku 6.odst. 1, písm. e) Pro 13, proti 0, zdržel se POSKYTNUTÍ ÚZEMÍ MĚSTA IVANČICE K MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ (MAS) BRÁNA BRNĚNSKA, O.S odešel pan Sláma Starosta předal slovo Mgr. Musilovi, který bod předložil. Mikroregion Ivančicko přijal na 40. zasedání valné hromady dobrovolného svazku obcí dne usnesení: VH schvaluje záměr vstupu Mikroregionu Ivančicko do Místní akční skupiny (dále jen MAS) Brána Brněnska, o.s. Dále jmenuje 2 zástupce do valné hromady MAS: 1) Mgr. Miloše Musila pověřeného zastupitele Oslavan, 2) Karla Zalabu starostu Dolních Kounic. Toto usnesení bylo přijato na základě předchozího projednání a doporučení správním výborem Mikroregionu Ivančicko, na který se obrátili zástupci jak z MAS Brána Brněnska, o.s., tak z MAS Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko. Po důkladném projednání všech možných aspektů, správní výbor doporučil valné hromadě MR Ivančicko schválit záměr vstupu MR Ivančicko do MAS Brána Brněnska, o.s. Nyní je nutné, aby také zastupitelstva jednotlivých členských obcí/měst Mikroregionu Ivančicko schválily poskytnutí území své obce/města k MAS. Místní akční skupina je spolupráce veřejného sektoru, neziskového a podnikatelského za účelem partnerství a spolupráce v oblasti rozvoje venkova a zemědělství. Získává finanční podpory z fondů EU a státního rozpočtu. Kladen je důraz na přístup zezdola. Orgány MAS tvoří valná hromada (počet členů veřejné správy méně než 50%, počet členů ostatních subjektů více než 50%), programový výbor, výběrová komise, předseda, místopředseda MAS, členové MAS. Základní parametry MAS: Jedná se o homogenní území, administrativní území výhodou (svazky obcí, CHKO apod.) počet obyvatel ( ) mimo města větší než obyvatel (sčítání 1991, 2001) MAS = spolek subjektů veřejných (obce, mikroregiony, jiná veř. správa) a neveřejných (neziskové organizace, spolky, podnikatelské subjekty, zemědělci) poměr veřejných subjektů a ostatních subjektů min. 50% ku 50% ve prospěch ostatních subjektů velice důležitá přítomnost subjektů pracujících v zemědělství povinná právní subjektivita MAS, forma nezisková organizace - občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob statut, stanovy, organizační řád, struktura, registrace na MV ČR společná strategie, na které pracují aktivně členové MAS Oblasti dotací MAS: 9

10 obnova lesů, lesních cest, pořizování techniky drobné podnikání podpora zemědělských podniků cestovních ruch obnova infrastruktury vodovod, kanalizace, chodníky, místní i účelové komunikace, obnova veřejných prostranství, veřejných budov (sokolovny, orlovny, kulturní domy, domy pro penziony, sportoviště ) obnova kapliček, křížů, kostelů.. podpora místních tradic a místních výrobků Podpora regionálních produktů a místních podnikatelů, organizace, spolky, podnikatelské subjekty, zemědělci) poměr veřejných subjektů a ostatních subjektů min. 50% ku 50% ve prospěch ostatních subjektů velice důležitá přítomnost subjektů pracujících v zemědělství povinná právní subjektivita MAS, forma nezisková organizace - občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob statut, stanovy, organizační řád, struktura, registrace na MV ČR společná strategie, na které pracují aktivně členové MAS Financování MAS: MAS má možnost získání 9 mil. Kč 16 mil. Kč ročně na rozdělení do oblasti MAS. Reálně v termínu zahájení čerpání financí na období Při založení členské příspěvky od podnikatelských subjektů a neziskových organizací Kč/ročně. Obce a svazky budou mít povinnost hradit 5 Kč/obyvatele v roce 2013, další roky získá MAS dotace na svůj provoz. Vstupem do MAS vzniknou také pro město Ivančice nezbytné výdaje. Pro příští rok je stanoven příspěvek 5 Kč/obyvatele. V případě, že by město Ivančice vstoupilo do MAS Brána Brněnska, o.s. muselo by pravděpodobně tento příspěvek hradit Mikroregionu Ivančicko, který jej dále uhradí MAS Brána Brněnska, o.s. Zástupci MAS uvádějí, že jakmile začne MAS fungovat a bude schopna financovat své aktivity zvlastních zdrojů, budou členské příspěvky měst a obcí zrušeny. Přílohy: Seznam zakladatelů MAS Zakladatelská smlouva MAS Stanovy MAS Návrh na usnesení : Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje poskytnutí území města Ivančice v MAS Brána Brněnska, o.s., k.ú. Ivančice, Kounické předměstí, Němčice u Ivančic, Letkovice, Alexovice, Budkovice, Řeznovice, Hrubšice a působnost MAS Brána Brněnska, o.s. na svém území. Město Ivančice souhlasí s vytvořením Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněska, o.s vrátil se pan Sláma Dr. Matušina se zeptal, zda je poskytnutí území myšleno obrazně. A dále se zeptal, zda by nebylo vhodné zařadit území do MAS. Mgr. Musil odpověděl, že to se právě bude schvalovat. Dr. Matušina odpověděl, že je uvedeno poskytnutí území, tak to znamená, že poskytneme území k čemukoliv. Starosta odpověděl, že je to vstup do MAS. Starosta dále uvedl, že do MAS vstupují i Oslavany, kde to bylo projednáno a Dolní Kounice. Dr. Matušina pokračoval, 10

11 že město souhlasí s tím, aby území města bylo přičleněno k těm územím, která se v MAS sdružují. Pan Buček řekl, že má problém s tím, že město někam vstoupí a ono to potom nějak dopadne. Uvedl, že by chtěl připomenout, že z Mikroregionu Ivančicko se ztratilo přes 600 tis. Kč nenávratně. Ing. Krejčová doplnila, že ve spolupráci s exekutorem se již z dlužné částky vrátilo cca 80 tis. Kč. Pan Buček se vrátil k projednávanému bodu a uvedl, že město Ivančice bude v počátku platit cca 50 tis. Kč ročně, následně to bude 30 tis. Kč a potom to bude zdarma. Zaráží ho, že všechno to směřuje na Kuřimsko. Společenská smlouva obsahuje v dozorčí radě všechny ty, kteří jsou zástupci společnosti KTS Ekologie. Mgr. Musil řekl, že Tomáš Hájek není ve společnosti KTS ani jako jednatel ani v dozorčí radě ani ve valné hromadě. Pan Buček řekl, že jestliže město poskytne své území, které je dost velké, potom by chtěl, aby v MAS bylo zastoupeno i město Ivančice a uvedl, že vhodnou osobou by byla např. Mgr. Heřmanová. Vhodné by bylo, aby byla alespoň místopředseda nebo člen valné hromady a člen výběrové komise. Tak by bylo zajištěno, že tam bude člověk, který tomu rozumí. Starosta řekl, že toto jsou předčasné požadavky, neboť nyní se schvaluje poskytnutí území a vše se bude teprve formovat. Pan Buček odpověděl, že když město poskytne tak velké území, potom by chtěl, aby někdo z radních do toho viděl. Starosta znovu odpověděl, že to bude předmětem dalších jednání. Zatím není známá struktura jednotlivých orgánů. Město Ivančice oslovili zástupci města Kuřim. Je to skupina, která se táhne západním směrem od Brna. Skupina se vytvořila proto, aby bylo možné v následujícím plánovacím období čerpat dotace z evropských fondů. Tyto dotace budou moci čerpat především podnikatelé a drobní podnikatelé.pan Buček znovu apeloval, aby město Ivančice bylo v této akční skupině zastoupeno. Mgr. Musil doplnil, že poskytnutí území má prokonzultované s městem Oslavany, kdy jednal se starostou. Ten to považuje za skvělou věc a možnost a příležitost pro podnikatele a občanská sdružení ve městě. Vůbec žádná jména zatím neřeší. Dalším do diskuse se přihlásil Ing. Moravec. Řekl, že když se prostuduje, co bude sdružení zajišťovat, tak se v podstatě jedná o to, aby někdo vyhledával dotační tituly a předkládal projekty, které se budou ucházet o dotační prostředky. Chápe sloučení do nějakého sdružení např. Sbor hasičů Domašov, Jezdecký klub Dolní Loučka, Sdružení zábavy a tance, Svaz chovatelů koz. Jedná se malé organizace, které si najdou jednoho člověka, který za ně bude dotační tituly sledovat a projekty zpracovávat. Nerozumí však tomu, uvedl Ing. Moravec, proč se částí tohoto sdružení vedle těchto spolků mají stát města. Město má svého člověka, který vyhledává dotační tituly a který dokáže vyhodnotit dotační prostředky. Dále řekl, že orgány MAS jsou ustanoveny. Není to o tom, že město vstoupí do nějakého sdružení a v něm nám řeknou, dodejte nám nějakého předsedu, místopředsedu, případně dalšího do výběrové komise. Ing. Moravec pokračoval s tím, že je zastupitelstvu předložena zakládací smlouva, která je ustavena. Nikdo s Ivančic, protože Ivančice nejsou členem, v ní nefiguruje. Na vůli subjektů bude, jestli někdo z města Ivančice ve vedení bude nebo ne. Opětně se zeptal po smyslu této organizace, a zda, když bude nějaký dotační titul, na který se z ministerstva zemědělství bude moci dosáhnout, jestliže se bude rozhodovat mezi malými organizacemi, ty se nějakým způsobem podělí; jestliže se však bude rozhodovat mezi velkými městy jako je Kuřim, Tišnov, Ivančice, Zastávka, kolik finančních takových prostředků z tohoto sdružení na nějaký dotační titul město Ivančice obdrží. V diskusi pokračoval starosta města. Potvrdil slova Ing. Moravce a dodal, že tím, že tam vstupují Oslavany a enormní zájem vstoupit mají Dolní Kounice, a protože území musí být celistvé, a musí navazovat katastrálním územím, proto je nutné, aby do organizace vstoupily i Ivančice. Ivančice nemusí o nic žádat, nemusí být ani v územích, ale už jenom poskytnutí území poskytujeme celému regionu jeho rozvoj. Jestliže zastupitelstvo odhlasuje, že nebudeme součástí skupiny, potom jí město Ivančice nebude. Jediný problém nastane pro město Dolní Kounice. Ing. Moravec doplnil, že stejný problém potom budou mít i Oslavany, což starosta potvrdil. Ing. Moravec ještě dodal, že to je jediný argument, který je podstatný, jinak však smysl ve fungování této organizace nespatřuje. Mgr. Heřmanová řekla, že město nejenom poskytuje své území, zaplatíme i poplatek 51 tis. Kč. Dále řekla, že jí v materiálech chybí, o jaké programovací 11

12 období se jedná. Mgr. Musil odpověděl, že je v nich uvedeno Mgr. Heřmanová pokračovala dále ve svém příspěvku s připomínkou, že nejsou uvedena kritéria, na základě kterých se budou finanční prostředky rozdělovat. Starosta řekl, že je škoda, že nebyli pozváni zástupci vedení organizace, protože by jistě mohli poskytnout fundované odpovědi na vznesené dotazy. Mgr. Heřmanová řekla, že myšlenka takové organizace je dobrá, dobré jsou i témata, jedná se i o snadnější rozdělování dotací a byl by to i celistvější přístup k jednotlivým dotacím. Pouze je problém v obsazení vedení organizace, neboť se jedná o lidi, kteří chtějí město vyšachovat ze Svazku a aby se i v tomto případě město nedostalo do nějakých problémů. Mgr. Musil odpověděl, že na jména by se vůbec nedíval. Pan Buček se vrátil ke slovům starosty a řekl, že město ze vstupu nic mít nebude a vstupní poplatek bude muset zaplatit. Mgr. Musil řekl, že například občanské sdružení v Hrubšicích, které organizuje, hody zrovna do toho půjde a podaří se mu získat na hody dotaci. Pan Buček se zeptal, zda musí být také členy. Mgr. Musil odpověděl, že na to, aby organizace dostala dotační prostředky, nemusí být členem skupiny MAS. Některá občanská sdružení mohou být součástí této skupiny, účastní se valné hromady, jsou v orgánech apod. a podílejí se na chodu MAS. Dotaci může dostat i organizace, která není ve valné hromadě, ale nachází se na území, které eventuálně město poskytne. Dr. Matušina navrhl, aby než se bude o otázce poskytnutí území jednat, bylo by třeba tuto otázku vyjasnit, protože stanovy jsou vágně napsané a jasně z toho neplyne, zda těch 51 tis. Kč platí subjekty, které se tam dobrovolně přihlásí, neboť je uvedeno, že každý subjekt, veřejného podnikatelského neziskového sektoru. Otázkou je, zda máme vůbec právo poskytnout své území i přesto, že nás zajímá, abychom dosáhli na nějaké dotační tituly. Dále Dr. Matušina řekl, že nechápe, proč by město mělo 51 tis. Kč platit. Když do MAS vstupují jednotliví členové, mají stanoven nějaký poplatek, proč by ale město mělo platit nějakou částku, když z uvedené organizace pro město nic neplyne. Zareagoval Mgr. Musil, a řekl, že poplatky jsou jasně dané a v materiálech jsou uvedeny. Podnikatelé a občanská sdružení, které se stane členem, platí 1 000,- Kč ročně a co se týče města, město platí 5,- Kč na obyvatele v roce 2013, následně když skupina MAS získá dotace na svůj provoz, město už žádný poplatek nehradí. Poplatek je pouze na začátku na rozjezd organizace. Dr. Matušina řekl, že když spočítá, kolik je tam organizac, a vynásobí tu částku, jedná se o obrovskou sumu. Doplnil, že v tom případě má pan Buček pravdu. Navrhl odložit tento bod a projednat ho až bude možné zvážit všechny důsledky. Mgr. Musil ještě doplnil, že bez vstupu města to nejde, neboť občanská sdružení nevlastní žádné území. Dr. Matušina řekl, že to chápe a že odsuzujeme každý subjekt ve městě, že se bude tomuto spolku, u kterého nevíme o co jde, bude platit nějaký poplatek. Mgr. Musil odpověděl, že platit bude pouze ten spolek nebo sdružení, které bude přímo členem MAS, bude ve valné hromadě a v orgánech skupiny. Dr. Matušina odpověděl, že např. občanské sdružení tam bude 10 roků, nezíská žádnou dotace a každý rok bude muset zaplatit částku 1 000,- Kč ještě k těm 50 tis. města. Starosta odpověděl, že tyto otázky mohou být předmětem diskuse, ale město poskytuje pouze území. Tím, že v MAS město nebude, zastupitelé to odhlasují a nebudou tam ani Oslavany ani Dolní Kounice a přijdou o peníze. Dr. Matušina znovu navrhl bod odložit. Uvedl, že podmínky jsou zajímavé, a určitě by se daly využít. Řekl dále, by podobnou organizaci dokázal založit taky, kam by přispívala města a ostatní spolky, aniž by vedení organizace vyvinulo jakoukoliv činnost. Starosta se zeptal, zda je procedurální návrh Dr. Matušiny odložit projednávaný bod a nechal hlasovat o usnesení odešel pan Fajks Dr. Matušina navrhl usnesení: Zastupitelstvo města odkládá projednávaný bod Pro 7, proti 0, zdržel se 5 Návrh nebyl přijat Starosta nechal hlasovat o původním návrhu 12

13 Návrh na usnesení : Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje poskytnutí území města Ivančice v MAS Brána Brněnska, o.s., k.ú. Ivančice, Kounické předměstí, Němčice u Ivančic, Letkovice, Alexovice, Budkovice, Řeznovice, Hrubšice a působnost MAS Brána Brněnska, o.s na svém území. Město Ivančice souhlasí s vytvořením Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněska, o.s. Pro 5, proti 1, zdržel se 6 Návrh nebyl přijat, město do místní akční skupiny nevstoupilo. MVDr. Šlapanský se přihlásil s poznámkou k již odhlasovanému tématu. Zeptal se, zda projednávané téma se již v budoucnu nebude dále řešit. Starosta odpověděl, že se uvidí, protože právě zastupitelé odhlasovali, že město do MAS nevstoupí. Dr. Šlapanský odpověděl, že z diskuse vyrozuměl, že si město pořídí přesnější informace a otázka by měla být znovu projednávána. Starosta odpověděl, že se může stát, že o vstup města Ivančice do MAS nebude již zájem. Mgr. Heřmanová uvedla, že snad musí být stanovena nějaká lhůta, do které je třeba rozhodnout. Podle jejích slov cíle a myšlenka jsou dobré, pouze to není jasně nastavené. Jestliže někam vstupujeme, jak uvedla Mgr. Heřmanová, chtěla by znát jasná kritéria, a co to městu přinese. Jak je možné se do organizace více zapojit a k čemu to bude. Bohužel odpovědi na tyto otázky nezazněly. Starosta odpověděl, že bod může být zařazen na program následujících zastupitelstev. Uvedla, že v odpovědi skupině MAS by mělo být uvedeno, že poskytnutí území města Ivančice nebylo schváleno z důvodu malé informovanosti. Navrhla pozvat předsedy a další zástupce, ať položené otázky zodpoví. Dále řekla, že se snažila získat potřebné informace, ale tyto nebyly jednoznačné. V současné době je mnoho různých nabídek a proto je třeba, když už by se někam vstupovalo, znát veškeré dostupné informace. Pan Buček se zeptal, zda je možné znovu hlasovat o návrhu Dr. Šlapanského. Ten uvedl, že mu nešlo o hlasování, ale o to, že by se bod neměl úplně ukončit, ale že by se měl učinit nějaký závěr, že se na příští zastupitelstvo připraví lepší podklady. Dr. Šlapanský navrhl další usnesení : Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že se bude tímto bodem zabývat na příštím zasedání o doplnění informací o funkci MAS Pro 12, proti 0, zdržel se DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ SYSTÉMU IDS JMK - NADSTANDARD (SPOJE IVANČICE- HRUBŠICE) PRO ROK 2013 Další bor uvedla Mgr. Lenka Mrajcová, vedoucí odboru majetkoprávního. Mezi městem Ivančice a Jihomoravským krajem je uzavřena Smlouva, na základě které je město od účastníkem IDS na dobu neurčitou. Podle této smlouvy město platí: za standard dopravních služeb základní platbu 50,- Kč na jednoho obyvatele s trvalým pobytem v Ivančicích vč. částí Řeznovice, Hrubšice a Budkovice a za nadstandard dopravní obslužnosti ( to jsou spoje Ivančice-Hrubšice a zpět ) platí město částku vypočtenou podle vzorce sjednaného ve smlouvě, jež se pro každý následující rok aktualizuje dodatkem ke smlouvě. 13

14 Platba za a nadstandard není odvislá od počtu obyvatel, ale vypočítává ji kraj podle nákladové ceny na jeden vozokilometr, podle počtu vozokilometrů na nadstandardních linkách města za rok a podle tržeb na 1 vozokilometr. Platba za nadstandard pro rok 2013 dle předloženého Dodatku č. 8 má činit ,- Kč. (Projednáno Radou města Ivančice dne a doporučeno ke schválení. Pozn. Částku ,- Kč,- Kč za nadstandard je nutno, pokud zastupitelstvo dodatek schválí, vedle částky za standard pro rok 2013 zahrnout do rozpočtu města pro rok Návrh na usnesení : Zastupitelstvo města Ivančice s c h v a l u j e Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zajištění financování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, podle něhož cena za nadstandardní dopravní služby (spoje Ivančice-Hrubšice) pro rok 2013 bude činit ,- Kč. Starosta otevřel diskusi a pan Buček se zeptal, zda Budkovice nejsou v tomto řešení. Starosta odpověděl, že nejsou. Dále se pan Buček zeptal, do kdy je smlouva platná. Mgr. Mrajcová odpověděla, že smlouva je na dobu neurčitou. Dr. Matušina se zeptal rovněž na Budkovice. Starosta odpověděl, že Budkovice řeší jiný systém dopravy. Pan Buček se zeptal na Smlouvu a Mgr. Mrajcová odpověděla, že Smlouva je od Jedná se o Smlouvu mezi městem Ivančice a Jihomoravským krajem. Pan Buček jako dopravce uvedl, že Smlouva je pro IDS zlatý důl pro dopravce. Řekl, že všichni ví, kolik lidí v tom autobusu jezdí, nikdo s tím nic nenadělá, jezdí 2 3 lidé. Bohužel dopravce dá větší autobus, proč by dával menší. Jedná se o službu občanům, kterou zajistit musíme. Na Liberecku například mají autobusy na zavolání a když na zastávce nikdo nestojí, autobus nevyjede a ušetří se. Do budoucna by se mělo promyslet, kdo tuto službu dokáže zajistit nebož 338 tis. Kč je nadstandard a potom je tady ještě standard. Starosta odpověděl, že standard je standardní služba s IDS je 50,- Kč na občana na rok. Do diskuse se přihlásil Ing. Moravec. Zeptal se, v čem je pro Hrubšice ten rozdíl mezi standardem a nadstandardem. Odpověděla tajemnice městského úřadu. Řekla,že standard je pouze autobus Ivančice-Brno tzv. nadstandard město platí za to, že vůbec nějaký autobus do Alexovice, Řeznovic a Hrubšice a zpět pojede. Pokud nebude nadstandard nasmlouván, nebude tam jezdit nic. Budkovice jsou součástí integrovaného dopravního systému ve směru na Moravský Krumlov. Dr. Matušina se zeptal, zda se Budkovice platí zvlášť. Starosta odpověděl, že Budkovice se zvlášť neplatí. Nadstandard platí pouze pro Hrubšice a Řeznovice. Dr. Matušina navrhl, zvážit tuto smlouvu a eventuálně se poptat v rámci poptávkového řízení zda by byl někdo za tuto cenu jezdit s něčím menším. Starosta odpověděl, že toto se řeší výběrovým řízením v rámci Jihomoravského kraje. Dr. Chládková doplnila, že je možné řešit standard a nadstandard zvlášť. V současné chvíli je jak standard Ivančice Brno, tak nadstandard Ivančice Hrubšice a zpět součástí integrovaného dopravního systému přes Kordis a Jihomoravský kraj. Ta smlouva má dvě složky standardní a to co jsme si nasmlouvali navíc na Hrubšice. Dr. Matušina se zeptal, zda Smlouva končí jízdním řádem nebo od Dr. Chládková dopověděla, že Smlouva je na dobu neurčitou a platby se vždycky upřesňují na kalendářní rok. S částí standard se nehýbe po celou dobu co Smlouva platí od roku Poplatek je stále 50,- Kč na osobu. Nadstandard se každoročně upravuje a oproti letošnímu roku je nárůst cca 4 500,- Kč. Jestliže se vezme částka 300 tis. Kč a kolik lidí se za ni sveze nepochybně se jedná o drahou dopravu, ale pokud nebude zajištěna doprava jinak, a pokud by se nadstandard zrušil, tak Řeznovice a Hrubšice budou odříznuty od dopravy. Nejelo by tam nic. Starosta ukončil diskusi a doplnil že se může s výběrovým řízením zkusit něco udělat.a nechal hlasovat. Dr. Matušina požádal o doplnění usnesení o dodatek, který řekl starosta, pokusit se vypsat výběrové řízení na rok Paní Kahúnová se zeptala, kolik tam jezdí denně spojů a dodala, že za 326 tis. Kč by to rozhodně žádný 14

15 dopravce nedělal. Pan Buček se ještě zeptal na výpočet částky a co znamenají jednotlivé komponenty. Pro 12, proti 0, zdržel se 0 Dodatek byl schválen a s výběrovým řízením se budou zastupitelé dále zabývat. Dr. Matušina se zeptal, zda by nebylo možné projednat, aby tyto spoje jezdily menší autobusy. Starosta odpověděl, že o této otázce se jedná již 6 let. 12. NÁVRH NA REVOKACI USNESENÍ ZASTUPITELSTVA z O PRODEJI POZEMKŮ p. č. 581/59, 581/60 a st v k.ú. IVANČICE Mgr. Mrajcová pokračovala dalším bodem programu a řekla, že poté, co byla zaslána ke vkladovému řízení kupní smlouva podle původního usnesení, přerušil katastrální úřad řízení a sdělil, že nelze pozemky pod lodžiemi prodat do vlastnictví Společenství vlastníků. Lodžie jsou pevnou součástí pláště domu, a proto pozemky pod lodžiemi musí nabýt vlastníci jednotek ve stejných podílech, jako mají k pozemku pod bytovým domem a ke společným částem domu (Okružní 17). Návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení z o prodeji pozemků p.č.581/59 ostatní plocha o výměře 8 m 2, p.č.581/60 ostatní plocha o výměře 3 m 2 a st.2045 o výměře 12 m 2 v k. ú. Ivančice podle geometrického plánu č /2011 tak, že pozemky nebudou prodány do vlastnictví Společenství vlastníků domu č.p.853/17, IČ , ale do podílového spoluvlastnictví takto : - id.5130/54140 do společného jmění manželů Pavla a Jiřiny Baloghových - id.3660/54140 Gruberové Libuši - id.5100/54140 do společného jmění manželů Miloše a Ivony Holých - id.5100/54140 Miladě Hrabalové - id.5130/54140 do společného jmění manželů Pavla a Moniky Hruškových - id.5100/54140 do společného jmění manželů Ing.Milana a Heleny Hynkových - id.5100/54140 Aleně Kellerové - id.6570/54140 do společného jmění manželů Petra a Jitky Kubových - id.5100/54140 Miladě Kuřátkové - id.4620/54140 Ing. Ladislavu Peškovi - id.3530/54140 Haně Prokešové Žádná diskuse nebyla, proto nechal starosta hlasovat. Pro 12, proti 0, zdržel se ZÁMĚRY PŘEVODŮ NEMOVITOSTÍ 13.1) Záměr prodeje části pozemku p. č. ZE 641/8 o výměře 120 m 2 v k. ú. Budkovice O prodej požádala Jana Štěpánková, která je vlastníkem pozemků p.č.641/14 a st.1/6 s domem č.p.136. Požadovanou část pozemku má od dubna 2009 v nájmu, účelem nájmu je skladování palivového dřeva. V nájemní smlouvě byly sjednány tyto podmínky : 15

16 - skládka musí být řešena v dostatečném odstupu od nemovitosti ve vlastnictví Ing.Síče (dům na pozemku st.1/2) tak, aby tomuto vlastníkovi byla zajištěna možnost údržby jeho nemovitosti včetně řádného přístupu k ní - pronajatá část pozemku nesmí být oplocena pevným oplocením. Pronajímatel souhlasí s přenosným jednoduchým oplocením bez zabetonovaných sloupků a s neuzamykatelným vstupem. Žadatelka při ústním jednání prohlásila, že pozemek hodlá využít k zemědělskému využití (ovocné stromy, hospodářské plodiny), kolem zdi Ing. Síče bude průchozí cestička i pro Ing. Síče, v plotě bude branka, od které bude mít Ing. Síč klíče. Případné budoucí sousedské spory upravuje 141 stavebního zákona (183/2006 Sb.), který uvádí, že pro vytvoření podmínek k provedení stavby, udržovacích prací nebo k odstranění stavby nebo zařízení může stavební úřad uložit těm, kteří mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě. Ten, v jehož prospěch byla povinnost uložena, musí dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po skončení prací je povinen uvést sousední pozemek nebo stavbu do předchozího stavu; nesplní-li tuto povinnost nebo nedojde k jiné dohodě, postupuje se podle obecných právních předpisů o náhradě škody. Vyjádření OTI nedoporučuje, v uvedeném místě by mohly vzniknout problémové sousedské vztahy, které by nejspíš muselo řešit město. OŽP souhlas. OV Budkovice bez námitek. Doporučeno 18.radou dne (7/R18). Návrh na usnesení : Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.ze 641/8 o výměře 120 m 2 v k.ú.budkovice dle předloženého snímku mapy Pro 11, proti 0, zdržel se ) Záměr prodeje pozemků st o výměře 6 m 2 a st o výměře 4 m 2 Jedná se o pozemky pod lodžiemi u bytového domu Okružní 13. Doporučeno radou č. 27, konanou dne (16/R27) Návrh na usnesení : Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků st.2064 o výměře 6 m 2 a st.2065 o výměře 4 m 2 podle geom.plánu č /2012 Pro 12, proti 0, zdržel se PŘEVODY NEMOVITOSTÍ Prodej pozemku st.1023 o výměře 19 m 2 v k. ú. Kounické předměstí Záměr schválilo zastupitelstvo dne , záměr byl vyvěšen ve dnech Jedná se o pozemek pod garáží ve vlastnictví Marka Šulce Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje prodej pozemku st.1023 o výměře 19 m 2 v k.ú. Kounické předměstí za 300,- Kč/m 2 do vlastnictví Marka Šulce, Ivančice Pro 12, proti 0, zdržel se 0 16

17 15. NABYTÍ NEMOVITOSTÍ DO VLASTNICTVÍ MĚSTA Jedná se o část chodníku, který byl vybudován v rámci výstavby komunikací kolem Tesca. Pozemek pod stavbou chodníku patří Jihomoravskému kraji. Doporučeno radou č. 20, konanou dne (19/R20) Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č.3110/12 ost. plocha o výměře 140 m 2 v k.ú. Ivančice od Jihomoravského kraje podle geometrického plánu č /2012 Pro 12, proti 0, zdržel se DODATEK Č. 1 KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTSKÉ LESY IVANČICE Mgr. Mrajcová pokračovala i dalším bodem programu, kterým byl schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice. K doplnění zřizovací listiny vede především ta okolnost, že organizace nemohla poskytovat fyzickým nebo právnickým osobám služby, které si tyto osoby u ní objednaly, např. údržbu a opravu zeleně, rozvoz dřeva, štěpkování dřevní hmoty apod. Po uvedení této položky do zřizovací listiny bude moci organizace tyto služby poskytovat a fakturovat. Návrh na usnesení : Zastupitelstvo města Ivančice schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice, IČ Pro 12, proti 0, zdržel se RŮZNÉ, INFORMACE Pan Skála podal informaci o probíhajících dokončovacích pracích v rámci projektu rekonstrukce kanalizace ve městě Ivančice. Termín 30. listopadu, který byl stanoven, bude splněn. Může dojít k tomu, že budou ještě nějaké nedodělky a tyto budou odstraněny během následujícího měsíce. K dokončení zbývá ještě křižovatka u gymnázia a konečný povrch v ulici Na Volvách, a to na části, kde v minulosti povrch byl. Následně se budou provádět práce, které nepřímo souvisejí s touto akcí, aby v příštím roce mohla být provedena kompletní rekonstrukce ulice Tyršova. Od prosince by měly být prováděny práce na rekonstrukci kanalizace ve 2/3 ulice tam, kde nová provedena nebyla, a bude provedena kompletní výměna vodovodního řadu na této ulici. Jestliže to klimatické podmínky umožní, práce by měly být ukončeny během měsíce ledna Pokud počasí nebude příznivé, je dohodnut termín do dubna 2013 tak, aby na to mohla navazovat kompletní rekonstrukce ulice, která spočívá ve vybudování chodníků, komunikace s asfaltovým povrchem a státní, která jsou v projektu navržena. Vše je podmíněno tím, jak se k tomu postaví občané této ulice, protože ze strany občanů byly určité připomínky. Problém je v řešení pozemků, protože některé pozemky v této 17

18 lokalitě jsou v soukromém vlastnictví. Příslib od většiny občanů je a není vyřešen pouze pozemek ve vlastnictví jednoho majitele. Naopak je příslib ze strany dalších občanů, že vyvinou vlastní iniciativu a tlak na tohoto majitele pozemku, aby souhlas dal. Pochopení musí mít rovněž občané například na starém sídlišti ulice Okružní, kde se na části ulice pokládala kanalizace a tedy se tam ulice udělala nová. Na části se kanalizace nedělala, je tam defekt na kanalizaci, který je třeba nejprve odstranit; tam pak komunikace bude, pokud se vejde do rozpočtu na rok Nyní by se mělo začít s přejímáním od investora stavby, neboť město dalo pozemky a ulice do výpůjčky Svazku, Svazek na nich realizoval výstavbu a nyní se to bude vracet zpět městu. Toto řízení proběhne během měsíce prosince Závěrem místostarosta poděkoval občanům města za pochopení pro výstavbu a zároveň za to, že pochopili potřebnost této akce pro město. Vyřeší se tím problémy na několik let dopředu. Všechno určitě neprobíhalo tak, jak si občan mohl představovat, ale stavba je živý proces, který se ubírá nějakou cestou a pokud vše dojde ke zdárnému konci, tak potom byla tato cesta správná. Starosta doplnil, že od začátku příštího roku nebo jak to umožní počasí zjara, tak se začne rekonstruovat komunikace od mostu u Ivacaru do Polánky. Za 70 mil. Kč bude celý průtah Němčicemi a samozřejmě Karlov atd. zrekonstruován. Pan Skála k tomu řekl, že vzhledem k tomu, že akce bude probíhat podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak realizace nezačne dříve jak v březnu nebo dubnu. Nezáleží to pouze na klimatických podmínkách, ale především na výběru zhotovitele. Navíce to bude záležet i na rozhodnutí zastupitelstva, protože v předběžném plánu je, že se město Ivančice bude muset podílet na této akci. Město bude hradit obrubníky, chodníky a parkovací státní v místech, kde bude tato výstavba probíhat. Uvažováno je s částkou 4,5 mil. Kč a na tuto zakázku bude muset být vypsáno výběrové řízení. Pan Buček vznesl dotaz k uložení el. kabelů do země v Němčicích, které by mělo proběhnout následující rok. Pan Skála odpověděl, že se jedná s firmou E.ON a tato akce by měla začít v předstihu před opravou komunikace. Vedení by se mělo ukládat do chodníků. Až tato akce proběhne a bude ukončena, tak teprve poté budou chodníky realizované a z toho důvodu byla v současné době ukončená rekonstrukce ulice V Zatáčce. Skončilo se na úrovni restauračního zařízení a nepokračovalo se dál ve směru na přípoj, protože tam dojde k výškové změně a zároveň v tomto místě přecházejí z chodníku směrem k ulici Ke Karlovu s elektrikou a byly by to zbytečně vynaložené prostředky pokud by k rekonstrukci došlo. Pan Blatný poděkoval vedení města za průběh celé akce. Podobně poděkoval i starosta všem občanům za jejich pochopení a zároveň poděkoval panu místostarostovi Skálovi, který měl celou akci na starosti. Dr. Chládková doplnila, že letošním roce na zastupitelstvu opakovaně zaznělo, že město Ivančice porušilo zákon v souvislosti se záborem veřejného prostranství pro výše uvedenou stavbu. Proběhla externí kontrolní akce se závěrem, že město postupovalo v souladu se zákonem a v souladu se svou vyhláškou, a že město zákon neporušilo. Protože zde opakovaně zaznělo a bylo i zápisu, že město porušilo zákon, že došlo k porušení zákona, považovala tajemnice za potřebné říct, že věc byla prověřena a kontrola konstatovala, že zákon porušen nebyl. Pan Buček se zeptal, zda společnost KTS vrátila finanční prostředky, které neoprávněně vyfakturovala. Starosta potvrdil, že vše bylo okamžitě narovnáno. MUDr. Matušina se zeptal, kdo stanovil, že v roce 2012 bylo právě 800 let města. Ing. Moravec odpověděl, že když město slavilo 750 let města v roce 1962, působila zde Dr. 18

19 Uhrová, tehdejší ředitelka Muzea a zároveň největší kapacita přes historii města. Toto datum se legalizovalo právě při přípravě oslav 750 let města. Písemný doklad o tomto datu není. Tehdy se tato autorita usnesla na tom, že budeme datovat zahájení města jako takového. První písemná zmínka hovoří o roce 1221, nicméně v té době už v hradbách města dole to město existovalo, ale písemná zmínka o tom není. Dr. Matušina řekl, že již v roce 1167 byla zmínka o osadě, která se na území města nacházela. Pan Sláma řekl, že někteří občané města, kteří provádějí veřejně prospěšné práce, žádají radu o přidělení pracovních pomůcek a ochranných pracovních prostředků. Pan Sláma uvedl pana Šmolce. Starosta odpověděl, že on není v žádném pracovním poměru k městu. Mgr. Heřmanová informovala, že 19. listopadu 2012 proběhlo setkání mládežníků a občanů. Jednalo se zejména o tom, jaké jsou kompetence městské a státní policie s ohledem na pořádek ve městě. Jaké jsou aktivity pro seniory, zejména jaké jsou pečovatelské služby, odpad a úklid města a informovanost občanů ve městě. Byl dán návrh, aby k tomuto setkání docházelo každý měsíc s tím, že vždy bude pozván nějaký host. Bude dán článek do zpravodaje. Některé věci budou, dle názoru Mgr. Heřmanové, ku prospěchu města. Pan Buček navrhl, aby v kabelové televizi byly představovány jednotlivé spolky a organizace, působící na území města. Starosta odpověděl, že tento návrh musí předložit přímo televiznímu studiu. Pan Hradil se na minulém zasedání zeptal, kdo povolil v restauraci Černý lev, aby ve dvoře byli velbloudi a další cizokrajná zvířata. Uvedl, že když zvířata večer nebo v noci začnou hýkat, tak je to velmi nepříjemné. Ing. Halúzka odpověděl, že podle zákona na ochranu zvířat proti týrání a po konzultaci s veterinární správou nebylo zjištěno žádné porušení zákona. Ing. Coufal, vedoucí odboru regionálního rozvoje, řekl, že se byl podívat a na pozemku nevznikla žádná černá stavba. Co se týče zvířat, jsou podle majitele absolutně nehlučná. Problém vznikl pouze jednou, když byla velbloudice nemocná, tak dva dny hýkala. Jinak se ale jedná o zvířata, která nevydávají žádné zvuky ani nepáchnou. Zvířata jsou vedena na pozemku, který slouží jako zahrada. Pokud by to bylo určeno pro veřejnost, musela by proběhnout změna užívání a následně by se k tomu vyjadřovaly dotčené orgány. Dále se zeptal, jaká je obslužnost obyvatel. Z menších obcí nejezdí žádná doprava. Starosta odpověděl, že s tímto problémem nemůže město nic dělat, neboť je to záležitostí Jihomoravského kraje. Jediným řešením by bylo, že by všechny obce přispívaly tak, jak město Ivančice přispívá na nadstandard Ivančice-Hrubšice. 18. VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA města Ivančice na zasedání konaném dne 26. listopadu 2012 A) BERE NA VĚDOMÍ ***zprávu finančního výboru na vědomí *** zprávu školského výboru na vědomí; projekty Viktor a Středověká náves budou zařazeny do návrhu rozpočtu roku

20 B) SCHVALUJE *** Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1192/12LCD uzavřené s Českou spořitelnou a. s., IČ: *** rozpočtové opatření č. 15 města Ivančice *** rozpočtové provizorium na rok 2013 s platností do dle předloženého návrhu Ing. Peškou *** OZV č.5/2012, která stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s výjimkou článku 6.odst. 1, písm. e) *** Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zajištění financování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, podle něhož cena za nadstandardní dopravní služby (spoje Ivančice- Hrubšice) pro rok 2013 bude činit ,- Kč. *** revokaci usnesení z o prodeji pozemků p.č.581/59 ost.plocha o výměře 8 m 2, p.č.581/60-ost.plocha o výměře 3 m 2 a st.2045 o výměře 12 m 2 v k.ú.ivančice podle geom.plánu č /2011 tak, že pozemky nebudou prodány do vlastnictví Společenství vlastníků domu č.p.853/17, IČ , ale do podílového spoluvlastnictví takto : - id.5130/54140 do společného jmění manželů PB a JB - id.3660/54140 GL - id.5100/54140 do společného jmění manželů MH a IH - id.5100/54140 MH - id.5130/54140 do společného jmění manželů PH a MH - id.5100/54140 do společného jmění manželů MH a HH - id.5100/54140 AK - id.6570/54140 do společného jmění manželů PK a JK - id.5100/54140 MK - id.4620/54140 LP - id.3530/54140 HP *** záměr prodeje části pozemku p.č.ze 641/8 o výměře 120 m 2 v k.ú.budkovice dle předloženého snímku mapy *** záměr prodeje pozemků st.2064 o výměře 6 m 2 a st.2065 o výměře 4 m 2 podle geom.plánu č /2012 *** prodej pozemku st.1023 o výměře 19 m 2 v k.ú. Kounické předměstí za 300,- Kč/m 2 do vlastnictví MŠ, Ivančice *** bezúplatné nabytí pozemku p.č.3110/12 ost. plocha o výměře 140 m 2 v k.ú. Ivančice od Jihomoravského kraje podle geom. plánu č /2012 *** dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Ivančice, IČ

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova

Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zastupitelstvo města Zbýšova Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 12. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 20. 12. 2010 od 17,15 hodin na MěÚ Zbýšov Starosta Vratislav Široký

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení:

10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení: 10. schůze rady města konaná dne 26.3.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Příloha

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis Ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 2. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 2. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 3. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 5. 2. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil radní Vojtěch

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 7. 12. 2012 Číslo: 011/2012 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin SMĚLÝ Přítomní zastupitelé:

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice

21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Záměr prodeje části pozemku p.č. 900/9 v k.ú. Ivančice 21. schůze rady města konaná dne 1.7.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Záměr

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 29. prosince 2011

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 29. prosince 2011 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 29. prosince 2011 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 11. ř á d n é h o zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 7. srpna 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2014, konaného dne 10.12. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2014 v 17.30 hod.

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více