Německo 12. února 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Německo 12. února 2009"

Transkript

1 speciál Německo 12. února 2009 Foto profimedia. cz vydavatelství Mladá fronta

2 II III editorial S naším západním sousedem Spolkovou republikou Německo máme dost výrazných nej. Nejviditelnější, ne však nedůležitější je rozloha. Je to prostě náš největší soused. Dále s Německem nejvíce obchodujeme a zároveň k nám z této země plyne nejvíce investic. Němci jsou nejpočetnější turistickou skupinou u nás, naopak nejvíc našich emigrantů z let nedávných zakotvilo v Německu. Nejrozšířenějším cizím jazykem, který ovládají Češi, je němčina. Kulturně jsme byli nejvíce ovlivněni z německého prostředí, ale největší a nejčastější problémy jsme historicky měli s tímto sousedem. Asi by se ještě nějaké to nej našlo, ale myslím, že pro důvod, abychom začali sérii příloh, které se budou věnovat evropským zemím, právě Německem, to bohatě stačí. Z toho všeho vyplývá, že vztahy s naším největším sousedem jsou nebo by měly být pro nás velmi důležitými. Takže pohled na ně (potažmo na nás) z druhé strany je vždy poučný nebo alespoň zajímavý. Zároveň bychom si měli sami ujasnit svůj názor či pohled na Německo, Němce. A nakonec, když se na naše sousedy podíváme pořádně, myslím, že se můžeme v lecčems inspirovat. Je skutečně čím. Vlastimil Poliačik editor speciálu obsah Rozhovor s německým velvyslancem Helmutem Elfenkämperem: IV VI Dálniční mapa německého roku 2009 VIII X Zelené technologie aspirují na tahouna ekonomiky X XI Rozhovor s Bernardem Bauerem, výkonným členem přestavenstva ČNOPK XII XIII Na otázky odpovídají manažeři německých firem působící v Česku XIV Německo vzorná demokracie Německý velvyslanec Helmut Elfenkämper v rozhovoru pro tuto přílohu prohlásil, že generace našich rodičů byla vítěznými mocnostmi s plným pochopením převychována v demokraty a my jsme se osvědčili jako pilní žáci. Myslím, že při pohledu na německou ústavu a politický systém lze konstatovat, že pilnými žáky skutečně byli. Spolkový stát Německý stát je komplexní útvar podobný federálním systémům. Skládá se z centrální spolkové úrovně a 16 spolkových zemí. Tyto spolkové země zajišťují ve zcela vlastní režii oblast školství (výrazně i vysoké školy), vnitřní bezpečnost (včetně činnosti policie) a oblast komunální. Základní zákon Německé ústavě se říká základní zákon. Ten zavazuje zákonodárnou a státní správu k respektování základních práv uvedených v jejích prvních dvaceti článcích. Asi nejdůležitější je článek 1 Důstojnost člověka je nedotknutelná. Respektovat a chránit ji je povinností veškeré státní moci. Další zaručují svobodu v rámci zákona, rovnost před zákonem, svobodu Politický systém Spolková vláda Spolkový sněm Přirovnat lze k naší Poslanecké sněmovně. Občané jej z poloviny ze zemských kandidátek stran a z poloviny na základě volby osob ve volebních okrscích. Sněm kancléře a je zákonodárným orgánem. Spolkový kancléř Jeho postavení odpovídá našemu ministerskému předsedovi. Je volen Spolkovým sněmem. jmenuje Spolkové shromáždění Schází se při volbě prezi denta a při změně Ústavy. Skládá se ze Spolkového sněmu a stejného počtu zástupců jmenovaných Spolkovou radou. tisku, sdružování a tak dále. Avšak jistou specifičnost má základní zákon v takzvaném věčném charakteru. To znamená, že základní práva, demokratická forma vlády, spolkový stát a sociální stát nesmějí být dotčeny ani pozdějšími změnami základního zákona, ani případnou zcela novou ústavou. Volební systém Na rozdíl od některých našich současných politiků, kteří chtějí upravit volební systém tak, aby jedna strana měla větší šanci vládnout sama, je německý volební systém sestaven tak, aby bylo obtížnější, aby jedna strana sama vytvořila vládu. Z toho důvodu strany většinou přijímají koaliční usnesení ještě před volbami. Volič tak mnohdy ne jen stranu, ale i koalici. Spolkový prezident Jeho postavení lze srovnat s naším prezidentem. Nemá však právo veta. Je volen Spolkovým shromážděním. na 5 let jmenuje jmenuje Zemský parlament Každá spolková země (16) Zemská vláda si parlament. Vychází z vítězů (koalice) zemských voleb. Vláda má významné pravomoci. Spolkový ústavní soud Bdí nad dodržováním principu základního zákona. Spolková rada Její pravomoc je srovna telná s naším Senátem. Avšak její veto nelze již Spolkovým sněmem přehlasovat. Skládá se výhradně ze zástupců jednotlivých spolkových vlád. Každá země má tři až šest členů podle počtu obyvatel.

3 IV V Helmut Elfenkämper: Politické vztahy zdaleka nejsou všechno Vztahy s Německem jako s naším největším sousedem a zároveň s jedním z nejdůležitějších činitelů v Evropě jsou pochopitelně velmi důležité a sledované. Jaký je současný stav? Často slýchaná floskule, že máme dnes nejlepší vztahy, jaké jsme kdy měli, zní trochu opotřebovaně, avšak popisuje situaci správně, říká velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice Helmut Elfenkämper. Foto E15 Anna Vacková hřbitově v Chebu, a koncem ledna první německo-český ples v Městské besedě v Plzni, kde jsme byli s mou paní a se 700 hosty z obou zemí E15: Mělo či mohlo by se přece jen v našich vztazích něco vylepšit? Případně na něco dát důraz? Ještě více Čechů a Němců by se mělo seznámit osobně. Osobní setkání už teď vedlo k fundamentální změně postojů mezi evropskými sousedy, které byly ještě před několika desetiletími poznamenány špatnými zkušenostmi minulého století. Měli bychom proto pokračovat v nastoupené cestě a kontakty dále podporovat. Existují pro to programy, počínaje výměnou mládeže a stipendii pro studenty konče. Mnoho mladých Čechů má zájem o studium v Německu a počet německých studentů v České republice vzrůstá. K těmto snahám patří také udržování a podporování znalosti jazyka souseda. E15: Jsou mezi našimi národy stále místa z minulosti, která nejsou dořešena a měla by se řešit? Nebo by měla být, jak si to přeje většina politiků, zachována pomyslná tlustá čára? Otázky minulosti jsou v našich vztazích realitou, kterou bychom neměli zapomenout. Při naší politické spolupráci a také při setkání našich společností hrají ale dnes otázky současnosti a budoucnosti zřetelně daleko větší roli. Pokud mluvíme o minulosti, nemáme přece v hlavě jen neblahé minulé století, nýbrž dlouhá století plodného soužití lidí německé kultury a jazyka na jedné straně a Čechů na straně druhé v českých zemích a právě tady v Praze. Toto dědictví se dnes více připomíná a pečuje se o ně. V Česko-německé deklaraci z roku 1997 jsme se ostatně dohodli své vztahy dále rozvíjet s ohledem na budoucnost a nezatěžovat je politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. To zůstane důležitou směrnicí naší spolupráce. E15: Jak hodnotíte dosavadní průběh českého předsednictví Rady Evropské unie? Bilance českého předsednictví Rady Evropské unie se bude dělat na jeho konci. České předsednictví je premiérou pro novou členskou zemi, Českou republiku, a probíhá od samého začátku za obtížných rámcových podmínek. Nadto muselo předsednictvo hned na začátku zvládnout dvě velké krize, které by postavily před obrovské problémy i jiné země. V Evropě existovaly hlasy vyjadřující pochybnosti o schopnosti České republiky zvládnout obtížné úkoly. Německá spolková vláda tuto skepsi nesdílela, nýbrž se od počátku snažila konstruktivně přispět k českému předsednictví. To bylo jasně dáno najevo již při návštěvě spolkové kancléřky koncem října zde v Praze. Pokračování na str. VI E15: Můžete být k česko- -německým vztahům konkrétnější? Česká republika a Německo úzce spolupracují v mnoha oblastech politiky. A spolupráce přece probíhá nejen mezi vládami v Berlíně a Praze, probíhá také s Drážďanami, Mnichovem a jinými hlavními městy německých spolkových zemí. Ale politické vztahy zdaleka nejsou všechno. Hospodářské vztahy tvoří obzvláště solidní základ. Obchodní výměna mezi oběma našimi zeměmi je asi stejně tak velká jako mezi Německem a Japonskem, Česká republika je pro německé podniky preferovaným místem investic. Lidé v obou zemích se sbližují. Při výměně mládeže, partnerství měst a obcí a při regionální spolupráci na obou stranách hranice jsme dosáhli velkého pokroku. Rozšíření schengenského prostoru v prosinci 2007 bylo velmi důležitým krokem. Existují události, které svědčí o pokroku v našich vztazích: společná modlitba českých a německých duchovních u hrobu Němců zemřelých za války, kteří nalezli místo svého posledního odpočinku na sklonku minulého podzimu na městském

4 VI VII Dokončení ze str. V E15: Co by mohla či měla podle vás česká vláda získat z předsednictví EU? České předsednictví si třemi E Ekonomika, Energie, Evropa ve světě zvolilo stěžejní body, které podporujeme. Na téma Energie již máme za sebou první praktický případ použití. Ekonomie zůstává velkou výzvou, kterou nemůže EU vyřešit sama, nýbrž jen v souhře se všemi velkými aktéry. Proto bylo důležité, že byla Česká republika ještě za francouzského předsednictví EU zapojena do konzultací G20. Co se týče role EU ve světě, jsme s drtivou většinou evropských partnerů přesvědčeni o tom, že Lisabonská smlouva je nutná, aby Evropa mohla efektivně jednat směrem dovnitř i ven. E15: Myslíte, že by Německo mohlo nějakým způsobem využít českého předsednictví EU? České předsednictví navazuje na práci, kterou udělala předchozí předsednictví, mezi nimi i naše vlastní v první polovině roku 2007: Samozřejmě si přejeme, abychom dost pokročili v otázkách energetiky a ochrany klimatu, aby EU vystoupila na světové konferenci o klimatu v Kodani v prosinci tohoto roku se společnou pozicí. Teď stojí v popředí snahy o zvládnutí hospodářské krize. Nesmíme však zapomínat na dlouhodobé cíle: chceme Evropu uplatnit ve světě jako místo konkurenceschopného hospodářského prostoru. Po krizi to bude ještě důležitější než předtím: to znamená investice do vzdělání, výzkumu a inovace. V tomto jsme s českým předsednictvím zcela zajedno. E15: Německá vláda z českého pohledu poněkud zbytečně tvrdohlavě setrvává z hlediska uvolnění pracovního trhu na roku Myslíte, že je to rozumný postoj? Tato otázka není žádným reálným problémem, nýbrž pouze psychologickým. S tím souhlasí dokonce veřejně také vždy znovu čeští politici. Ostatně se přehlíží, že náš pracovní trh není v žádném případě pro pracovníky z nových členských států uzavřen. Od 1. ledna 2009 je úplně otevřen akademikům Trabant přežil. Helmut Elfenkämper u plastiky Davida Černého, která je umístěna u německého velvyslanectví v Praze na upomínku východoněmeckých emigrantů v roce 1989 z nových členských států EU, již od října 2007 je tomu tak v případě určitých specializovaných povoláních v inženýrské oblasti. V minulém roce pracovalo v Německu v oblasti nízko kvalifikovaných profesí přes 270 tisíc státních příslušníků z nových členských států jako sezonní síla. Kvóty, které jsou stanoveny například pro pracovníky v oblasti pohostinství, nebývají již léta využity. Jedná se pouze o přechodné opatření, které bylo dohodnuto v přístupové smlouvě z roku 2004 a které však existuje také v opačném směru pro nové členské státy v oblastech ochrany životního prostředí, kvality vody a nemovitostí/pozemků. Na jaře znovu vysvětlíme svou pozici a doufáme, že s ohledem na stále svízelnější situaci na pracovním trhu v Německu pod vlivem krize zůstane i zde v České republice pochopení pro nutnost tohoto přechodného opatření. E15: Entropa plastika Davida Černého, která je vystavena u budovy Rady Evropské unie, vyvolala různé reakce, většinou záporné, jak ji vnímáte vy? Zde v zahradě velvyslanectví ostatně stojí Černého dílo, které lidé shledávají zajímavým a sympatickým: v Německu známý trabant na čtyřech nohách s titulkem Quo vadis?, který připomíná uprchlíky z tehdejší NDR na zahradě velvyslanectví na podzim roku Co se týče znázornění Německa v jeho díle Entropa, on sám prohlásil, že nechtěl zobrazit to, co v tom jiní chtějí poznat. My jsme tedy spíše klidní, chápeme ale, jestliže Foto E15 Anna Vacková se jiné členské státy EU cítí zraněný. E15: Na co jste nejvíce hrdý, jako německý občan? Méně bych hovořil o hrdosti, spíše o vděčnosti, přičemž k tomu musím říci, že jsem vyrůstal v západní části Německa, jejíž obyvatelé měli po druhé světové válce daleko šťastnější osud než naši krajané ve druhé části země. Generace našich rodičů byla vítěznými mocnostmi s plným pochopením převychována v demokraty a my jsme se osvědčili jako pilní žáci. Tento vývoj byl provázen téměř kontinuálním hospodářským rozmachem, který nám ve velkém napomohl zvládnout velkou výzvu sjednocení. E15: Co byste změnil v Spolkové republice Německo, případně vytkl svým spoluobčanům? V současné hospodářské situaci se všeobecně říká, že jsou Němci škarohlídi. Něco na tom bude, a to by se mělo změnit. V posledních letech se začalo v některých oblastech v Německu opět přemýšlet o tom, co bylo zanedbáváno a co velmi vítám: například názor, že se musí společnost více věnovat dětem. E15: Kam ve vaší vlasti byste pozval české turisty? Německo je ideální pro turismus blízký přírodě: máme snad největší a velmi bezpečnou síť cyklistických stezek, kde i méně sportovní lidé si mohou užít. A na často zmíněných dálnicích také téma Davida Černého se rychle dostanete do všech koutů země. Moje doporučení českým turistům by bylo: Objevte znovu možná z minulosti známá, nyní však krásně renovovaná města na východě Německa nebo pobřeží Baltu. Jeďte také do koutů Německa od České republiky trochu vzdálenějších. Město Essen uprostřed Porúří bude v roce 2010 kulturním městem Evropy a nabídne zajímavý program. Odtud to není daleko do mého rodného Münsterlandu, kde se dá krásně jezdit na kole, navštívit vodní hrady a pít dobré pivo, do Cách s jejich velkou historickou tradicí nebo na ochutnávku vína k Rýnu nebo Mosele. pol Odreagujte se aktivně. Vítejte v Německu zemi sportů. Srdečně Vás vítáme v zemi aktivit na skvěle upravených golfových hřištích pro všechny handicapy. Na rozmanitých turistických trasách ve středohoří. Při jízdě na koni a na kole nedotčenou krajinou. Při lezení v Alpách. Vydejte se na cesty, získejte nové zkušenosti, absolutní svobodu a prožitek přírody. Kde? No přece v turistické zemi Německo. unesco_ob-cz.indd 2-3

5 VIII IX Dálniční mapa německého roku 2009 Německo na Entropě Davida Černého žije! Stereotyp nebo realita? Každé sedmé pracovní místo v automobilovém průmyslu, vláda vehementně podporující své národní automobilky, neomezená rychlost na polovině dálnic, které jsou se svými kilometry třetími nejdelšími na světě fakta, která s fantazií českého umělce nemají mnoho společného. Ve Velké Británii zná každé dítě vtip ze sitkomu Fawlty Towers: Můžete prosím přestat mluvit o válce? My? Vy jste začali! My jsme nezačali. Ale ano, přepadli jste Polsko! Na to, že nežijeme v historii, se snaží upomenout německá veřejná diplomacie, která pomalu, ale jistě mění obraz Spolkové republiky ve světě. Entropa vystihla jeho přerod trefně. Německo chce být vnímáno jako sympatická a otevřená země, která klade důraz na kreativitu a inovaci. V dlouhodobé kampani Německo země nápadů lobbuje za svou nápaditost, vizionářství a pohled do budoucnosti. Spořádané dálnice s rychle uhánějícími auty na Entropě tento obraz odráží. Hledání místa v Entropě Mistrovství světa ve fotbale v roce 2006 v Německu mnohé změnilo. Vlajka, která tehdy zdobila každé okénko auta, už není něco obávaného, černo- -červeno-zlatá trikolóra dnes opět posiluje jednotu Němců. Obsah slova národ se od války těžce naplňoval, nikdy více Německo znělo z úst západoněmeckých intelektuálů. Letos oslavuje Spolková republika šedesát let od založení, dvacet let od pádu Berlínské zdi. Rozdíly mezi východním a západním Německem jsou stále velké, a to nejen ekonomické, ale i v hlavách lidí. Nezaměstnanost je na východě místy až dvakrát vyšší, příjmy z daní jsou zde výrazně nižší. Investice přitom jdou většinou právě do infrastruktur na východě, západní stárnou. Po znovusjednocení a přesunu Německá kancléřka. Angela Merkelová s českým premiérem Mirkem Topolánkem při poslední návštěvě v Praze na zahradě Kramářovy vily hlavního města z Bonnu do nového Berlína se symboly, které potřebuje každý stát, hledaly obtížně. Z obav, aby nebylo Německo vnímáno jako příliš silné, slaví svůj Den jednoty každý rok v jiné spolkové zemi, tento státní svátek navíc nikomu nic neříká. Na svou historii Spolková republika radši vůbec neodkazuje. Spolkový prezident, představitel kulturní jednoty a dohlížitel nad Ústavou sídlí v nevýznamném zámečku Bellevue, na znovupostavení berlínského zámku se nespěchalo. Berlín je středem veškerého německého dění, vláda a prezident zde ale stojí ve srovnání s Paříží, Římem nebo Varšavou zcela tiše na okraji. Národnostní menšiny se ptají, jak se mají identifikovat se svým novým státem, když to sami Němci neumí. Turecká verze němčiny, kanak, zní v každém větším městě, zajímat se o německou kulturu přistěhovalce nikdo nenutil. Pro společnou bezpečnost S deklarovanými cíli amerického prezidenta Obamy svázat USA s Evropou získá Německo na váze. Kancléřka Merkelová požaduje po USA, aby v budoucích mezinárodních konfliktech nejednaly samy. Foto E15 Eduard Erben Za hlavního aktéra transatlantického bloku chápe NATO, které by podle její představy mělo být po dubnovém summitu v Kehlu a Baadenu reformováno ve stylu propojené bezpečnosti. Zároveň vítá užší spolupráci s Ruskem. Úspěch NATO závisí podle Berlína na vývoji v Afghánistánu. Německo je zde v rámci ISAF zastoupeno 4500 vojáky, jejichž mise je zaručena do konce roku Co se Íránu týče, stojí Německo za tvrdšími postihy, pokud nedojde k posunu v jednáních o jaderném programu. Právě v těchto dnech probíhá přijetí prvních z 2500 iráckých uprchlíků, které bude rozloženo do tří let. Předsednictví EU a G8 v roce 2007 dopadlo pro Berlín velice dobře a navýšilo německou značku, zahraniční politika v roce 2008 však značně pohasla. Novou naději pro zažehnutí skýtají právě vztahy s USA, které za prezidenta Bushe dost trpěly. Německo se ve své linii drží konceptu civilní mocnosti, který je rovněž zatížen odkazem hnědé minulosti. Francouzská poučka můžeme zapomenout, pokud nezapomenete vy platí nadále. Zahraničně-politické nástroje jsou výhradně civilní, mírové, za prioritu považuje Berlín globální základní a lidská práva. Problémem je Afghánistán, kde Němci váhají mezi historickým odkazem a politickou povinností, setrvávají na severu země a na jih se bojovat nevydají. Nové vztahy s Barackem Obamou mohou i tento postoj přehodnotit, jisté je, že z německých daní půjde do Afghánistánu více peněz Rok malých Afghánistán bude i součástí předvolebních diskuzí. Voleb si letos Němci užijí na všech úrovních. Kromě evropských je čekají prezidentské, spolkové, čtyři zemské a v osmi zemích i komunální. Složení 17. Spolkového sněmu rozhodne, zda Angela Merkelová zůstane kancléřkou nebo ji vystřídá současný ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier. 62 milionů oprávněných voličů může rozhodnout ve volbách do Spolkového sněmu 27. září. Do Evropského parlamentu bude 7. června zvoleno 99 poslanců. Velká koalice CDU/CSU a SPD si srdce Němců nezískala, velká nakousnutá témata zůstala nedokonána: reforma zdravotního systému, federace, systémů sociálního zabezpečení, podnikatelské a dědické daně. Opatření vůči finanční krizi vedla k odhodlané a efektivní spolupráci stát se v pojetí křesťanskodemokratické kancléřky a sociálnědemokratického ministra financí stal zachráncem. V kampani se budou strany předhánět v tom, která z nich je sociálnější. Sociálně demokratická strana se po změně vedení pomalu rozkládá v debatách, kde nalevo má stát. Se stranou Levice se pře o obsahu hesla sociální spravedlnost a kvůli přislíbené spolupráci v Hesensku a nových volbách se v této zemi propadla a stala se pro střední vrstvu společnosti nevolitelnou. Pokračování na str. X Entropa, přestože David Černý fašistickou symboliku popřel, vyvolala u Němců většinou nevoli. Hrůzy osmnáctek a svastik jsou totiž do nich vštěpovány od školy, jejich národ je autocenzurně neutralizován, stát našlapuje v mezinárodní politice po špičkách se závojem civilní mocnosti, a stejně se hnědého odlesku nezbaví. Foto profimedia. cz

6 X XI Dokončení ze str. XI Velké strany Křesťansko-demokratická unie (CDU) a sociální demokracie (SPD) ztrácejí příznivce, kteří dávají přednost menším stranám. Po volbách bude problém sestavit vládu, nejpravděpodobnější se zdá být koalice ze tří stran, jedné velké a dvou malých. O kancléřovi budou zřejmě rozhodovat Zelení a svobodní demokraté (FDP). FDP, která sbírá body na všech frontách, přebírá voliče CDU. Levice, se kterou nikdo nechce spolupracovat, ubírá hlasy SPD. Nově etablovaný pětistranický systém nahrává v době hospodářské krize právě těmto dvěma pólům, straně bohatých a straně chudých. Zelená politika je v době recese značně nepopulární, Zelení ztratí hlasy a není jasné, koho v koalici podpoří. Rok 2009 v Německu je rokem krize, nejen hospodářské, ale i stranické. Vedení CDU i SPD je ve vlastních stranách izolováno, masovost lidových stran se rozplývá. Koncem září se rozhodne o novém směru Německa. Jan Prášil Autor je analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Situace před volbami Necelých osm měsíců před volbami se ve velké koalici přiostřují vztahy. Křesťanskodemokratická kancléřka Merkelová má malou podporu ve vlastní straně, sociálnědemokratický kandidát na kancléře Frank- -Walter Steinmeier s radostí upozorňuje na to, že křesťanským demokratům chybí vůdčí osobnost a vize. Sociálnědemokratická politika má v době hospodářské krize navrch, strana však zápasí s prohrou v hesenských volbách, kde se ukázalo, že se stává pro vlastní příznivce kvůli příklonu ke straně Levice nevolitelnou. Cílem Steinmeiera je zasednout ve vládě se Zelenými, popřípadě jít do koalice ještě se svobodnými demokraty. V dnešní krizi aspirují zelené technologie na tahouna ekonomiky Většina Němců považovala zelené technologie za drahý koníček, do kterého vláda investuje pouze, aby neztratila zelené hlasy. Dnes se však z popelky německého průmyslu vyklubala rychle rostoucí oblast ekonomiky, do které se investovat vyplácí. Politici si dokonce slibují, že právě tento vývoj pomůže značně zmírnit dopad světové hospodářské krize na německou ekonomiku. Transformační stanice alpha ventus. Jako příklad pro budoucí vývoj cleantechu slouží projekt s názvem alpha ventus. Tento právě se stavěný větrný park v Severním moři má v roce 2010 zajistit energii pro 15 tisíc německých domácností celosvětově se jedná o první větrný park na širém moři. Vsoučasné době pracuje v Německu v odvětví, kterému se také říká cleantech, už více než milion a půl lidí. Pět procent produkce německého průmyslu dnes slouží k ochraně životního prostředí. Její spektrum sahá od výroby energie přes systémy na recycling odpadních vod a výrobu pohonných hmot až k zařízením pro solární chlazení. Nová pracovní místa Spolkové ministerstvo životního prostředí vydalo nedávno analytickou zprávu, ve které se uvádí, že technologie zaměřené na ochranu klimatu anebo na energetické úspory by měly vytvořit do roku 2030 dalších pracovních míst. Jenom v oblasti výroby technologií na větrnou energii odborníci počítají s růstem ve výši 5,4 procenta do roku Nová pracovní místa v oblasti obnovitelných zdrojů energie vznikají v Německu právě díky trvalému nárůstu vývozu zboží sloužícího k lepší ochraně životního prostředí. Na tom se podílejí zejména střední podniky, které se zaměřují na trvale udržitelné energetické hospodářství. Celosvětový boom větrné energie Úlohu předního jezdce ve světě zaujímá německý průmysl i v oblasti technologií větrné energie. Dnes se už osmdesát procent jejich produkce vyváží. Tomu by tak ovšem nebylo, kdyby Německo neinvestovalo celá léta a hlavně za vlády rudo-zelené koalice miliardy eur do jejich vývoje. Nyní se tyto investice zúročují. A černá-rudá koalice těží politický kapitál z nápadů, které v devadesátých letech přes velký odpor sociálních demokratů zavedla právě německá strana Zelených.V roce 2007 se v tomto odvětví v Německu zvýšil obrat o 18 procent na 7,6 miliardy eur. Celosvětově prožíváme grandiózní boom větrné energie, prohlásil Hermann Albers, prezident Spolkového svazu Větrná energie. Němečtí výrobci se na něm podílí poskytováním Foto Alpha Ventus techniky a zkušeností. Hlavní argument pro podporu větrné energie byla v minulosti ochrana klimatu. Nyní se argumentuje i tím, že vytváří pracovní místa. Nový americký prezident, který slibuje statisíce nových pracovních míst a zároveň potřebuje v ohromné míře snížit náklady na energie, nyní zjišťuje, že se v tomto ohledu může od Německa přiučit. Významnější než automobilový průmysl Podle názoru Petra Strucka, předsedy parlamentní skupiny sociálních demokratů (SPD), získá zelený sektor kvůli současné krizi pro německou ekonomiku na významu. Během několika let toto odvětví předběhne dokonce automobilový průmysl. O tom Dobrodružství s perspektivou V roce 2003 vstoupil na český trh světový koncern ThyssenKrupp AG, který se u nás úspěšně etabloval pod názvem ThyssenKrupp Ferrosta. V přísně racionálním světě hutních materiálů není bez zajímavosti udělat úvodem malý úkrok stranou. Z hlediska numerologie onen vstup na náš trh provází v roce 2003 číselný součet 5. A k pětce prý patří velké změny, rozšíření obzoru a trvalý růst. Dobrodružství s perspektivou! To je docela dobrá výbava na start v novém teritoriu. Od počátku stojí v čele firmy ing. Radek Miláček. Jak dlouho vám trvalo, než jste se v České republice prosadili? Naše společnost se na českém trhu velmi rychle přiřadila k nejvýznamnějším dodavatelům hutních materiálů všeho druhu, jako jsou ocelové plechy a svitky, ocelové nosníky, tyčová a betonářská ocel, ocelové trubky a profily, nerezová a nástrojová ocel, obráběné přesné trubky pro automobilový průmysl i neželezné kovy. Vedle rozsáhlé sítě českých poboček a díky síle nadnárodního koncernu jsou zákazníkům kdykoliv k dispozici i veškeré evropské centrální sklady společnosti ThyssenKrupp. A právě tato bezkonkurenční výhoda umožňuje s minimální prodlevou dodat libovolný materiál dělený i jinak opracovaný a tím významně přispět k maximálnímu zkrácení předvýrobních etap v provozech klientů. Své klíčové kanceláře situovala společnost do Prahy, Hradce Králové, Litvínova a Ostravy. jsem přesvědčen, řekl Struck týdeníku Welt am Sonntag. Pak by na výrobě moderních zelených technologií pracovalo více lidí než v automobilovém sektoru. Chceme třicetiprocentní podíl na světovém trhu v této oblasti ještě zvýšit tím, že budeme investovat více peněz do jeho výzkumu, slíbil Struck. Přes trvající značné pochybnosti ve veřejnosti se investice do zelených technologií dlouhodobě vyplácí. Platí to alespoň v Německu, kde se do nich v minulosti investovalo hodně. Dříve to jeho sousedé často komentovali se slovy: Němci se zbláznili. To snad není možné! Nyní se zdá, že se možná brzo zase chytnou za hlavu. S opačným zjištěním. Markus Pape publicista Neobáváte se, že na mladou společnost dolehne ekonomická krize přímo brutálně? Společnost TyssenKrupp patří k silným světovým hráčům už dvě století. Je tedy oním nadnárodním koncernem, který by měl odolat krizi, která už cloumá i řadou českých firem. Nejviditelněji se to projevuje v meziročním poklesu zakázek. Podle průzkumu trhu zhruba jen 15 procent českých podniků nepocítilo dopady krize, případně ji pocítilo jen minimálně. ThyssenKrupp v některých svých provozech zkrátil pracovní dobu, došlo ke strategickému posunu některých plánovaných investic a v neposlední řadě je vyhlášeno přechodné omezení náboru nových zaměstnanců. Podle analytiků společnosti by v případě nadnárodního koncernu, kterým TyssenKrupp skutečně je, mělo jít o dostatečná ozdravná opatření. Důvod je prostý. Thyssen- Krupp jako významný hráč na světovém trhu koncentruje rozsáhlé materiální a finanční zdroje, lidský kapitál a know-how. Proti výkyvům trhu způsobeným krizí tak staví sílu své produktivity práce a velkou Kolik pracovních míst vzniklo díky obnovitelným, zdrojům energie schopnost přesouvat přímé zahraniční investice mezi jednotlivými bloky, regiony a zeměmi. A tak navzdory krizi může optimálně čerpat výhody z procesu globalizace světové ekonomiky. Proč jste se rozhodli významně investovat do projektu v Hradci Králové, když vás tam občanské iniciativy moc nechtějí? Hradec Králové je z geografického hlediska místem odkud můžeme optimálně zásobovat všechny klíčové odběratele. Už teď tam slouží velký skladový areál pro nerezový a neželezný materiál, včetně strojového vybavení. Důvodem jsou stále vzrůstající požadavky odběratelů. Navíc Královéhradecký kraj, podobně jako jiné regiony, hledá investory. Investor, jak již z pojmu vyplývá, přináší investice do infrastruktury. Ty ve svém důsledku přinesou nová pracovní místa. Odpovídá-li záměr investora potřebám města, tedy v současné době recese jde zejména o navýšení pracovních příležitosti a s tím související rozvoj služeb a dalších podnikatelských aktivit, pak je geotermie vodní energie solární hospodářství biomasa větrná energie Pramen asi celkem logické, že město podobný záměr v rámci svých možností podporuje. Takovým perspektivním projektem je i zamýšlené logistické centrum společnosti ThyssenKrupp Ferrosta v části Březhrad. Třebaže zahájení nového provozu je naplánováno až za dva roky, již nyní se investorovi hlásí potenciální uchazeči o práci. Jsou to specialisté v logistice, ale také obchodníci i kvalifikovaní dělníci. Všechny tyto profese budou potřeba. Ale co je na celém projektu nejdůležitější? V čase ekonomické krize přichází do regionu významná nadnárodní společnost, která ukazuje i jiným firmám, že investice v Královéhradeckém kraji se vyplatí. Prostě racionální rozhodnutí s perspektivou. -kab- Foto profimedia. cz

7 XII XIII Náskok České republiky před Slovenskem se z hlediska německých investic stále zmen šuje Od roku 1993 v České republice působí Česko-německá obchodní a průmyslová komora, která poskytuje servis německým a českým podnikatelům, kteří chtějí v sousední zemi investovat. Znamená to, že komora mimo jiné musí mít přehled i o stupni přívětivosti podnikatelského prostředí v těchto zemích. Z našeho průzkumu vyplynulo, že největšími problémy pro německé investory v Česku jsou i nadále korupce, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, popřípadě nedostatečné vzdělání v technických oborech a neefektivní státní správa, říká Bernard Bauer, výkonný člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory. E15: A naopak jaká úskalí mohou očekávat čeští podnikatelé v Německu? Největším úskalím pro české investory v Německu je v mnoha oblastech velká hustota trhu a s tím spojený velký konkurenční tlak. Není zrovna jednoduché profilovat se na tak velkém a rozvinutém trhu. Proto je nutné počítat hned na začátku s vysokými investicemi, což s sebou nese i velké riziko. My se snažíme českým podnikatelům vstup na německý trh ulehčit. Monitorujeme situaci v Německu, provádíme studie trhu a hledáme vhodné obchodní partnery pro české podniky. E15: Po vstupu České republiky do Evropské unie se očekával poměrně velký zájem německých středních podniků o investice na českém trhu. Naplnila se tato očekávání? Ano, určitě. Nejen oficiální statistiky například zahraničních investic v České republice, ale i naše zkušenosti potvrzují rostoucí zájem německých malých a středních podniků o investice na českém trhu. Česká republika je pro ně ideální lokalitou, a to hlavně díky geografické blízkosti, dobrému spojení mezi oběma zeměmi a podobné struktuře průmyslu. Obzvlášť velký zájem jsme zaznamenali u podniků ze sousedního Bavorska, ale i z dalších spolkových zemí. E15: Zaregistrovali jste po vstupu i opačně významnější aktivitu českých podnikatelů na německém trhu? Během posledních let značně stoupl i zájem českých podniků o vstup na německý trh. Stále více podniků u nás poptává různé služby a zprostředkování obchodních partnerů v Německu. Ve většině případů se však nejedná o investice, ale o vstup na německý trh, který je největším a nejdůležitějším trhem v Evropě. Kromě toho je Německo, na které připadá cca 30 procent českého exportu, nejdůležitějším obchodním partnerem ČR. E15: Jak si stojí ČR z hlediska investic německých podniků v rámci střední a východní Evropy? Již potřetí za sebou označili němečtí investoři v konjunkturálním průzkumu, který každoročně provádí německé zahraniční obchodní a průmyslové komory v zemích střední a východní Evropy, Česko za nejatraktivnější zemi pro investice. Avšak náskok ČR před druhým Slovenskem a třetím Slovinskem se stále zmenšuje. Letos očekáváme, že Slovensko v žebříčku atraktivity zemí střední a východní Evropy pro německé investory Českou republiku dožene. Jedním z důvodů může být i zavedení eura na Slovensku. Přesto je ale Česko pro německé investory stále velmi oblíbenou zemí. E15: Lze alespoň přibližně odhadnout, z kterých spolkových zemí jsou podnikatelé nejaktivnější z hlediska investic do ČR? A naopak, v kterých částech Německa se čeští podnikatelé nejvíce projevují? Nejvíce zahraničních investic přichází ze sousedního Bavorska. Bavorské přímé investice v ČR dosáhly do konce roku 2006 více hn :30 Page Foto E15 Richard Rameš než 3,7 miliardy. eur. Důvodem pro velmi úzkou spolupráci je podobná struktura průmyslu v Bavorsku a ČR a především důležitost automobilového průmyslu. Významnými investory jsou také firmy z Bádenska-Württemberska, Saska a Severního Porýní-Vestfálska. Podle našich zkušeností je nejvíce českých podnikatelů aktivních v Bavorsku. E15: Jak vnímáte nerozhodnost či váhání české vlády s přijetím eura? Neustálé oddalování stanovení termínu pro přijetí eura je z našeho pohledu velký problém. Výrazné kolísání směnného kurzu, ať již posilování koruny v loňském roce či její nynější oslabování, představuje pro podniky velké nevypočitatelné riziko. Pro podniky je pak velmi obtížné vytvořit spolehlivý finanční plán. Pro nové investory by mohla být tato skutečnost důvodem pro investici v jiné zemi, například na Slovensku. Proto je nutné co nejdříve zavést euro i v ČR. E15: Domníváte se, že státy v eurozóně mají větší šanci zvládnout současnou finanční krizi lépe než státy vně zóny? Tedy i ČR? Momentálně to vypadá tak, že euro poskytuje určitou ochranu. Panuje obecný názor, že pokud by Velká Británie byla členem eurozóny, nebyly by pro ni následky finanční krize až tak velké a zdlouhavé. I v Česku hrozí v současné době silné oslabení koruny. Tím samozřejmě nechci říci, že by státy eurozóny byly před finanční krizí plně chráněny, ale euro by mohlo zmírňovat její následky. Situace se samozřejmě může změnit. To budeme moci posoudit až s odstupem času. E15: Myslíte, že by mohly nepřímo pomoci české ekonomice i záchranné balíčky, kterými se chystá německá vláda čelit krizi? Německé konjunkturální balíčky jsou opatření určená především pro německý vnitřní trh. Jedná se o podporu německých podniků. V posledních dnech se velmi diskutuje hlavně o takzvaném šrotovném, které má v Německu zvýšit poptávku po nových automobilech. Právě automobilový průmysl je pilířem česko-německých obchodních vztahů. Ze zvýšené poptávky by Česko mohlo profitovat. Tím by německé záchranné balíčky mohly nepřímo pomoci i české ekonomice. E15: Německá vláda z českého pohledu poněkud zbytečně tvrdohlavě setrvává z hlediska uvolnění pracovního trhu na roku Myslíte, že je to rozumný postoj? Vzhledem k tomu, že se jedná o politické téma, nejsme my jako německá zahraniční obchodní a průmyslová komora ta správná instituce, která vám tuto otázku může zodpovědět. E15: Které místo ve své vlasti byste chtěl ukázat svým českým přátelům? Jednoznačně bych jim ukázal bavorskou metropoli Mnichov. Najdete zde mnoho kulturních a uměleckých památek, zajímavou architekturu, dobré jídlo a samozřejmě výtečné bavorské pivo. Milovníky přírody bych vzal do Horního Bavorska, kde by mohli objevovat krásy rozmanité krajiny. pol

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Počty nevyřízených věcí se snižují

Počty nevyřízených věcí se snižují 9 / 2008 Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele Síla koruny oslabuje průmysl Jak je na tom elektronizace justice Zajímavosti Národní technické knihovny Počty nevyřízených věcí se snižují

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost

Vladimír Tošovský: Chci zjednodušit podmínky pro podnikání. Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Společník ve S větě podnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Řemesla a učňovské školství hrají o svou budoucnost Kongres EUROCHAMBRES: Podnikatelé

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

TRADE. motorem Evropy. Německo je inovačním NEWS PŘÍLIŠ INOVATIVNÍ A PŘÍLIŠ PRODUKTIVNÍ NEKOPÍRUJME MODELY, KTERÉ SE JINDE NEOSVĚDČILY

TRADE. motorem Evropy. Německo je inovačním NEWS PŘÍLIŠ INOVATIVNÍ A PŘÍLIŠ PRODUKTIVNÍ NEKOPÍRUJME MODELY, KTERÉ SE JINDE NEOSVĚDČILY TRADE 3 / 2013 Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR NEWS PŘÍLIŠ INOVATIVNÍ A PŘÍLIŠ PRODUKTIVNÍ NEKOPÍRUJME MODELY, KTERÉ SE JINDE NEOSVĚDČILY I U NÁS PLATÍ ODLIŠ SE, NEBO ZEMŘI

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

My Češi jsme už dávno Evropu dohonili

My Češi jsme už dávno Evropu dohonili Praktický průvodce světem podnikání cz 06 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 6 / ročník 9, červen 2008 Společenská odpovědnost firem strana 20 České lázeňství

Více

Evropský parlament slavil 50 let

Evropský parlament slavil 50 let Nový holding na mapě Evropy Slavnostní start společnosti ENTERIA Prezentace str. 16 INZERCE Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 SLOVO číslo 03 / 2008 ročník 5 cena 15 Kč Evropský parlament slavil

Více

Radar v Brdech: podepsáno!

Radar v Brdech: podepsáno! Jako kdyby za vším, co jsem kdy konal stál nějaký velký režisér, říká generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI CHCEME BÝT BOHATÍ Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 10 czkomora.cz číslo 10 / ročník 8, říjen 2007 Zrušme investiční pobídky! strana 7 Proč je dobré

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (10/2010) Nosným zájmem nyní je

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (10/2010) Nosným zájmem nyní je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (10/2010) Nosným zájmem nyní je získat jako druhý největší svaz samostatné místo v tripartitě Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Ing. Zdeněk

Více

Hejtmani u ministra regionů

Hejtmani u ministra regionů Bém: Předsednictví poskytuje mimořádný politický, marketingový a organizační kapitál. Krajský rozměr předsednictví EU komentuje Jiří František Potužník, mluvčí premiéra pro evropské předsednictví. Nezávislý

Více

ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY. Volby v Polsku a Německu. CENA: 30,- Kč

ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY. Volby v Polsku a Německu. CENA: 30,- Kč 10 ČASOPIS PRO PŘÍZNIVCE PRAVICOVÉ POLITIKY Volby v Polsku a Německu Lech Wałęsa Třetí ročník Akademie zahájen CENA: 30,- Kč 1 0 9 771213 952004 MOUDRÝM ČINÍ ČLOVĚKA SPOLEČENSTVÍ DRUHÝCH ŘÍJEN / 2005 OBSAH

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy

1/09. březen 2009. V čase krize zvedněme hlavy 1/09 březen 2009 V čase krize zvedněme hlavy březen 2009 Vážení čtenáři, držíte v rukách první letošní číslo Listů ODS, které je odrazem našich snah a hledání způsobů informování a komunikace. Termín komunikace

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy

červen 2013 vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav ÚspEšná Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy vydává červen Střední 2013 podnikatelský stav f irma NIKDO NENÍ T AK ÚSP EŠNÝ, ABY NEMOHL BÝT ÚSP EŠNEJŠÍ Odborné vzdělávání: nastal čas pro činy NSK: přísliby pro český trh práce Rozhodčí soud posílil

Více

Turecko ve třetím tisíciletí. aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 NOVINKY

Turecko ve třetím tisíciletí. aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 NOVINKY NOVINKY 3 / 2012 Turecko ve třetím tisíciletí aneb Svezte se na vlně ekonomického rozmachu str. 12 17 Kazachstán: země s rostoucím ratingem a nečekanými možnostmi str. 26 31 Když to šlo v Cambridge, proč

Více

GEPARD FINANCE 10 let na trhu

GEPARD FINANCE 10 let na trhu Září 2013 / 9 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Jan Kruntorád Václav Stárek Hugo

Více

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4

Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012. Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 Informační bulletin Občanské demokratické strany 2 / 2012 Chceme seriózní diskusi o eurozóně str. 4 EDITORIAL Z obsahu Chceme seriózní diskusi o eurozóně Petr Nečas Aktuálním úkolem je přispět k řešení

Více

Muž, který ví, co chce

Muž, který ví, co chce Leden 2013 / 1 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Jitka Veselá Zdeněk Juračka Václav

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI VÁŽENÍ INZERENTI

VÁŽENÍ ČTENÁŘI VÁŽENÍ INZERENTI Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Typického zákazníka nemáme, v centru našeho zájmu jsou drobní živnostníci i velké dopravní společnosti www.premium.prosperita.info VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

Ziskem nemusí být vždy jen peníze

Ziskem nemusí být vždy jen peníze Praktický průvodce světem podnikání cz 12 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 12 / ročník 9, prosinec 2008 Bedlivě sledované veřejné zakázky strana 20

Více

V otázce Kosova není EU jednotná

V otázce Kosova není EU jednotná INZERCE ČSOB Pojišťovna získala vyšší rating Standard & Poor s znovu zvýšil rating ČSOB Pojišťovny, nyní již na A- Prezentace str. 16 www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 Evropský

Více

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání

Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání Praktický P růvodce světem P odnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU Šance pro české hospodářství

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více