Německo 12. února 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Německo 12. února 2009"

Transkript

1 speciál Německo 12. února 2009 Foto profimedia. cz vydavatelství Mladá fronta

2 II III editorial S naším západním sousedem Spolkovou republikou Německo máme dost výrazných nej. Nejviditelnější, ne však nedůležitější je rozloha. Je to prostě náš největší soused. Dále s Německem nejvíce obchodujeme a zároveň k nám z této země plyne nejvíce investic. Němci jsou nejpočetnější turistickou skupinou u nás, naopak nejvíc našich emigrantů z let nedávných zakotvilo v Německu. Nejrozšířenějším cizím jazykem, který ovládají Češi, je němčina. Kulturně jsme byli nejvíce ovlivněni z německého prostředí, ale největší a nejčastější problémy jsme historicky měli s tímto sousedem. Asi by se ještě nějaké to nej našlo, ale myslím, že pro důvod, abychom začali sérii příloh, které se budou věnovat evropským zemím, právě Německem, to bohatě stačí. Z toho všeho vyplývá, že vztahy s naším největším sousedem jsou nebo by měly být pro nás velmi důležitými. Takže pohled na ně (potažmo na nás) z druhé strany je vždy poučný nebo alespoň zajímavý. Zároveň bychom si měli sami ujasnit svůj názor či pohled na Německo, Němce. A nakonec, když se na naše sousedy podíváme pořádně, myslím, že se můžeme v lecčems inspirovat. Je skutečně čím. Vlastimil Poliačik editor speciálu obsah Rozhovor s německým velvyslancem Helmutem Elfenkämperem: IV VI Dálniční mapa německého roku 2009 VIII X Zelené technologie aspirují na tahouna ekonomiky X XI Rozhovor s Bernardem Bauerem, výkonným členem přestavenstva ČNOPK XII XIII Na otázky odpovídají manažeři německých firem působící v Česku XIV Německo vzorná demokracie Německý velvyslanec Helmut Elfenkämper v rozhovoru pro tuto přílohu prohlásil, že generace našich rodičů byla vítěznými mocnostmi s plným pochopením převychována v demokraty a my jsme se osvědčili jako pilní žáci. Myslím, že při pohledu na německou ústavu a politický systém lze konstatovat, že pilnými žáky skutečně byli. Spolkový stát Německý stát je komplexní útvar podobný federálním systémům. Skládá se z centrální spolkové úrovně a 16 spolkových zemí. Tyto spolkové země zajišťují ve zcela vlastní režii oblast školství (výrazně i vysoké školy), vnitřní bezpečnost (včetně činnosti policie) a oblast komunální. Základní zákon Německé ústavě se říká základní zákon. Ten zavazuje zákonodárnou a státní správu k respektování základních práv uvedených v jejích prvních dvaceti článcích. Asi nejdůležitější je článek 1 Důstojnost člověka je nedotknutelná. Respektovat a chránit ji je povinností veškeré státní moci. Další zaručují svobodu v rámci zákona, rovnost před zákonem, svobodu Politický systém Spolková vláda Spolkový sněm Přirovnat lze k naší Poslanecké sněmovně. Občané jej z poloviny ze zemských kandidátek stran a z poloviny na základě volby osob ve volebních okrscích. Sněm kancléře a je zákonodárným orgánem. Spolkový kancléř Jeho postavení odpovídá našemu ministerskému předsedovi. Je volen Spolkovým sněmem. jmenuje Spolkové shromáždění Schází se při volbě prezi denta a při změně Ústavy. Skládá se ze Spolkového sněmu a stejného počtu zástupců jmenovaných Spolkovou radou. tisku, sdružování a tak dále. Avšak jistou specifičnost má základní zákon v takzvaném věčném charakteru. To znamená, že základní práva, demokratická forma vlády, spolkový stát a sociální stát nesmějí být dotčeny ani pozdějšími změnami základního zákona, ani případnou zcela novou ústavou. Volební systém Na rozdíl od některých našich současných politiků, kteří chtějí upravit volební systém tak, aby jedna strana měla větší šanci vládnout sama, je německý volební systém sestaven tak, aby bylo obtížnější, aby jedna strana sama vytvořila vládu. Z toho důvodu strany většinou přijímají koaliční usnesení ještě před volbami. Volič tak mnohdy ne jen stranu, ale i koalici. Spolkový prezident Jeho postavení lze srovnat s naším prezidentem. Nemá však právo veta. Je volen Spolkovým shromážděním. na 5 let jmenuje jmenuje Zemský parlament Každá spolková země (16) Zemská vláda si parlament. Vychází z vítězů (koalice) zemských voleb. Vláda má významné pravomoci. Spolkový ústavní soud Bdí nad dodržováním principu základního zákona. Spolková rada Její pravomoc je srovna telná s naším Senátem. Avšak její veto nelze již Spolkovým sněmem přehlasovat. Skládá se výhradně ze zástupců jednotlivých spolkových vlád. Každá země má tři až šest členů podle počtu obyvatel.

3 IV V Helmut Elfenkämper: Politické vztahy zdaleka nejsou všechno Vztahy s Německem jako s naším největším sousedem a zároveň s jedním z nejdůležitějších činitelů v Evropě jsou pochopitelně velmi důležité a sledované. Jaký je současný stav? Často slýchaná floskule, že máme dnes nejlepší vztahy, jaké jsme kdy měli, zní trochu opotřebovaně, avšak popisuje situaci správně, říká velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice Helmut Elfenkämper. Foto E15 Anna Vacková hřbitově v Chebu, a koncem ledna první německo-český ples v Městské besedě v Plzni, kde jsme byli s mou paní a se 700 hosty z obou zemí E15: Mělo či mohlo by se přece jen v našich vztazích něco vylepšit? Případně na něco dát důraz? Ještě více Čechů a Němců by se mělo seznámit osobně. Osobní setkání už teď vedlo k fundamentální změně postojů mezi evropskými sousedy, které byly ještě před několika desetiletími poznamenány špatnými zkušenostmi minulého století. Měli bychom proto pokračovat v nastoupené cestě a kontakty dále podporovat. Existují pro to programy, počínaje výměnou mládeže a stipendii pro studenty konče. Mnoho mladých Čechů má zájem o studium v Německu a počet německých studentů v České republice vzrůstá. K těmto snahám patří také udržování a podporování znalosti jazyka souseda. E15: Jsou mezi našimi národy stále místa z minulosti, která nejsou dořešena a měla by se řešit? Nebo by měla být, jak si to přeje většina politiků, zachována pomyslná tlustá čára? Otázky minulosti jsou v našich vztazích realitou, kterou bychom neměli zapomenout. Při naší politické spolupráci a také při setkání našich společností hrají ale dnes otázky současnosti a budoucnosti zřetelně daleko větší roli. Pokud mluvíme o minulosti, nemáme přece v hlavě jen neblahé minulé století, nýbrž dlouhá století plodného soužití lidí německé kultury a jazyka na jedné straně a Čechů na straně druhé v českých zemích a právě tady v Praze. Toto dědictví se dnes více připomíná a pečuje se o ně. V Česko-německé deklaraci z roku 1997 jsme se ostatně dohodli své vztahy dále rozvíjet s ohledem na budoucnost a nezatěžovat je politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. To zůstane důležitou směrnicí naší spolupráce. E15: Jak hodnotíte dosavadní průběh českého předsednictví Rady Evropské unie? Bilance českého předsednictví Rady Evropské unie se bude dělat na jeho konci. České předsednictví je premiérou pro novou členskou zemi, Českou republiku, a probíhá od samého začátku za obtížných rámcových podmínek. Nadto muselo předsednictvo hned na začátku zvládnout dvě velké krize, které by postavily před obrovské problémy i jiné země. V Evropě existovaly hlasy vyjadřující pochybnosti o schopnosti České republiky zvládnout obtížné úkoly. Německá spolková vláda tuto skepsi nesdílela, nýbrž se od počátku snažila konstruktivně přispět k českému předsednictví. To bylo jasně dáno najevo již při návštěvě spolkové kancléřky koncem října zde v Praze. Pokračování na str. VI E15: Můžete být k česko- -německým vztahům konkrétnější? Česká republika a Německo úzce spolupracují v mnoha oblastech politiky. A spolupráce přece probíhá nejen mezi vládami v Berlíně a Praze, probíhá také s Drážďanami, Mnichovem a jinými hlavními městy německých spolkových zemí. Ale politické vztahy zdaleka nejsou všechno. Hospodářské vztahy tvoří obzvláště solidní základ. Obchodní výměna mezi oběma našimi zeměmi je asi stejně tak velká jako mezi Německem a Japonskem, Česká republika je pro německé podniky preferovaným místem investic. Lidé v obou zemích se sbližují. Při výměně mládeže, partnerství měst a obcí a při regionální spolupráci na obou stranách hranice jsme dosáhli velkého pokroku. Rozšíření schengenského prostoru v prosinci 2007 bylo velmi důležitým krokem. Existují události, které svědčí o pokroku v našich vztazích: společná modlitba českých a německých duchovních u hrobu Němců zemřelých za války, kteří nalezli místo svého posledního odpočinku na sklonku minulého podzimu na městském

4 VI VII Dokončení ze str. V E15: Co by mohla či měla podle vás česká vláda získat z předsednictví EU? České předsednictví si třemi E Ekonomika, Energie, Evropa ve světě zvolilo stěžejní body, které podporujeme. Na téma Energie již máme za sebou první praktický případ použití. Ekonomie zůstává velkou výzvou, kterou nemůže EU vyřešit sama, nýbrž jen v souhře se všemi velkými aktéry. Proto bylo důležité, že byla Česká republika ještě za francouzského předsednictví EU zapojena do konzultací G20. Co se týče role EU ve světě, jsme s drtivou většinou evropských partnerů přesvědčeni o tom, že Lisabonská smlouva je nutná, aby Evropa mohla efektivně jednat směrem dovnitř i ven. E15: Myslíte, že by Německo mohlo nějakým způsobem využít českého předsednictví EU? České předsednictví navazuje na práci, kterou udělala předchozí předsednictví, mezi nimi i naše vlastní v první polovině roku 2007: Samozřejmě si přejeme, abychom dost pokročili v otázkách energetiky a ochrany klimatu, aby EU vystoupila na světové konferenci o klimatu v Kodani v prosinci tohoto roku se společnou pozicí. Teď stojí v popředí snahy o zvládnutí hospodářské krize. Nesmíme však zapomínat na dlouhodobé cíle: chceme Evropu uplatnit ve světě jako místo konkurenceschopného hospodářského prostoru. Po krizi to bude ještě důležitější než předtím: to znamená investice do vzdělání, výzkumu a inovace. V tomto jsme s českým předsednictvím zcela zajedno. E15: Německá vláda z českého pohledu poněkud zbytečně tvrdohlavě setrvává z hlediska uvolnění pracovního trhu na roku Myslíte, že je to rozumný postoj? Tato otázka není žádným reálným problémem, nýbrž pouze psychologickým. S tím souhlasí dokonce veřejně také vždy znovu čeští politici. Ostatně se přehlíží, že náš pracovní trh není v žádném případě pro pracovníky z nových členských států uzavřen. Od 1. ledna 2009 je úplně otevřen akademikům Trabant přežil. Helmut Elfenkämper u plastiky Davida Černého, která je umístěna u německého velvyslanectví v Praze na upomínku východoněmeckých emigrantů v roce 1989 z nových členských států EU, již od října 2007 je tomu tak v případě určitých specializovaných povoláních v inženýrské oblasti. V minulém roce pracovalo v Německu v oblasti nízko kvalifikovaných profesí přes 270 tisíc státních příslušníků z nových členských států jako sezonní síla. Kvóty, které jsou stanoveny například pro pracovníky v oblasti pohostinství, nebývají již léta využity. Jedná se pouze o přechodné opatření, které bylo dohodnuto v přístupové smlouvě z roku 2004 a které však existuje také v opačném směru pro nové členské státy v oblastech ochrany životního prostředí, kvality vody a nemovitostí/pozemků. Na jaře znovu vysvětlíme svou pozici a doufáme, že s ohledem na stále svízelnější situaci na pracovním trhu v Německu pod vlivem krize zůstane i zde v České republice pochopení pro nutnost tohoto přechodného opatření. E15: Entropa plastika Davida Černého, která je vystavena u budovy Rady Evropské unie, vyvolala různé reakce, většinou záporné, jak ji vnímáte vy? Zde v zahradě velvyslanectví ostatně stojí Černého dílo, které lidé shledávají zajímavým a sympatickým: v Německu známý trabant na čtyřech nohách s titulkem Quo vadis?, který připomíná uprchlíky z tehdejší NDR na zahradě velvyslanectví na podzim roku Co se týče znázornění Německa v jeho díle Entropa, on sám prohlásil, že nechtěl zobrazit to, co v tom jiní chtějí poznat. My jsme tedy spíše klidní, chápeme ale, jestliže Foto E15 Anna Vacková se jiné členské státy EU cítí zraněný. E15: Na co jste nejvíce hrdý, jako německý občan? Méně bych hovořil o hrdosti, spíše o vděčnosti, přičemž k tomu musím říci, že jsem vyrůstal v západní části Německa, jejíž obyvatelé měli po druhé světové válce daleko šťastnější osud než naši krajané ve druhé části země. Generace našich rodičů byla vítěznými mocnostmi s plným pochopením převychována v demokraty a my jsme se osvědčili jako pilní žáci. Tento vývoj byl provázen téměř kontinuálním hospodářským rozmachem, který nám ve velkém napomohl zvládnout velkou výzvu sjednocení. E15: Co byste změnil v Spolkové republice Německo, případně vytkl svým spoluobčanům? V současné hospodářské situaci se všeobecně říká, že jsou Němci škarohlídi. Něco na tom bude, a to by se mělo změnit. V posledních letech se začalo v některých oblastech v Německu opět přemýšlet o tom, co bylo zanedbáváno a co velmi vítám: například názor, že se musí společnost více věnovat dětem. E15: Kam ve vaší vlasti byste pozval české turisty? Německo je ideální pro turismus blízký přírodě: máme snad největší a velmi bezpečnou síť cyklistických stezek, kde i méně sportovní lidé si mohou užít. A na často zmíněných dálnicích také téma Davida Černého se rychle dostanete do všech koutů země. Moje doporučení českým turistům by bylo: Objevte znovu možná z minulosti známá, nyní však krásně renovovaná města na východě Německa nebo pobřeží Baltu. Jeďte také do koutů Německa od České republiky trochu vzdálenějších. Město Essen uprostřed Porúří bude v roce 2010 kulturním městem Evropy a nabídne zajímavý program. Odtud to není daleko do mého rodného Münsterlandu, kde se dá krásně jezdit na kole, navštívit vodní hrady a pít dobré pivo, do Cách s jejich velkou historickou tradicí nebo na ochutnávku vína k Rýnu nebo Mosele. pol Odreagujte se aktivně. Vítejte v Německu zemi sportů. Srdečně Vás vítáme v zemi aktivit na skvěle upravených golfových hřištích pro všechny handicapy. Na rozmanitých turistických trasách ve středohoří. Při jízdě na koni a na kole nedotčenou krajinou. Při lezení v Alpách. Vydejte se na cesty, získejte nové zkušenosti, absolutní svobodu a prožitek přírody. Kde? No přece v turistické zemi Německo. unesco_ob-cz.indd 2-3

5 VIII IX Dálniční mapa německého roku 2009 Německo na Entropě Davida Černého žije! Stereotyp nebo realita? Každé sedmé pracovní místo v automobilovém průmyslu, vláda vehementně podporující své národní automobilky, neomezená rychlost na polovině dálnic, které jsou se svými kilometry třetími nejdelšími na světě fakta, která s fantazií českého umělce nemají mnoho společného. Ve Velké Británii zná každé dítě vtip ze sitkomu Fawlty Towers: Můžete prosím přestat mluvit o válce? My? Vy jste začali! My jsme nezačali. Ale ano, přepadli jste Polsko! Na to, že nežijeme v historii, se snaží upomenout německá veřejná diplomacie, která pomalu, ale jistě mění obraz Spolkové republiky ve světě. Entropa vystihla jeho přerod trefně. Německo chce být vnímáno jako sympatická a otevřená země, která klade důraz na kreativitu a inovaci. V dlouhodobé kampani Německo země nápadů lobbuje za svou nápaditost, vizionářství a pohled do budoucnosti. Spořádané dálnice s rychle uhánějícími auty na Entropě tento obraz odráží. Hledání místa v Entropě Mistrovství světa ve fotbale v roce 2006 v Německu mnohé změnilo. Vlajka, která tehdy zdobila každé okénko auta, už není něco obávaného, černo- -červeno-zlatá trikolóra dnes opět posiluje jednotu Němců. Obsah slova národ se od války těžce naplňoval, nikdy více Německo znělo z úst západoněmeckých intelektuálů. Letos oslavuje Spolková republika šedesát let od založení, dvacet let od pádu Berlínské zdi. Rozdíly mezi východním a západním Německem jsou stále velké, a to nejen ekonomické, ale i v hlavách lidí. Nezaměstnanost je na východě místy až dvakrát vyšší, příjmy z daní jsou zde výrazně nižší. Investice přitom jdou většinou právě do infrastruktur na východě, západní stárnou. Po znovusjednocení a přesunu Německá kancléřka. Angela Merkelová s českým premiérem Mirkem Topolánkem při poslední návštěvě v Praze na zahradě Kramářovy vily hlavního města z Bonnu do nového Berlína se symboly, které potřebuje každý stát, hledaly obtížně. Z obav, aby nebylo Německo vnímáno jako příliš silné, slaví svůj Den jednoty každý rok v jiné spolkové zemi, tento státní svátek navíc nikomu nic neříká. Na svou historii Spolková republika radši vůbec neodkazuje. Spolkový prezident, představitel kulturní jednoty a dohlížitel nad Ústavou sídlí v nevýznamném zámečku Bellevue, na znovupostavení berlínského zámku se nespěchalo. Berlín je středem veškerého německého dění, vláda a prezident zde ale stojí ve srovnání s Paříží, Římem nebo Varšavou zcela tiše na okraji. Národnostní menšiny se ptají, jak se mají identifikovat se svým novým státem, když to sami Němci neumí. Turecká verze němčiny, kanak, zní v každém větším městě, zajímat se o německou kulturu přistěhovalce nikdo nenutil. Pro společnou bezpečnost S deklarovanými cíli amerického prezidenta Obamy svázat USA s Evropou získá Německo na váze. Kancléřka Merkelová požaduje po USA, aby v budoucích mezinárodních konfliktech nejednaly samy. Foto E15 Eduard Erben Za hlavního aktéra transatlantického bloku chápe NATO, které by podle její představy mělo být po dubnovém summitu v Kehlu a Baadenu reformováno ve stylu propojené bezpečnosti. Zároveň vítá užší spolupráci s Ruskem. Úspěch NATO závisí podle Berlína na vývoji v Afghánistánu. Německo je zde v rámci ISAF zastoupeno 4500 vojáky, jejichž mise je zaručena do konce roku Co se Íránu týče, stojí Německo za tvrdšími postihy, pokud nedojde k posunu v jednáních o jaderném programu. Právě v těchto dnech probíhá přijetí prvních z 2500 iráckých uprchlíků, které bude rozloženo do tří let. Předsednictví EU a G8 v roce 2007 dopadlo pro Berlín velice dobře a navýšilo německou značku, zahraniční politika v roce 2008 však značně pohasla. Novou naději pro zažehnutí skýtají právě vztahy s USA, které za prezidenta Bushe dost trpěly. Německo se ve své linii drží konceptu civilní mocnosti, který je rovněž zatížen odkazem hnědé minulosti. Francouzská poučka můžeme zapomenout, pokud nezapomenete vy platí nadále. Zahraničně-politické nástroje jsou výhradně civilní, mírové, za prioritu považuje Berlín globální základní a lidská práva. Problémem je Afghánistán, kde Němci váhají mezi historickým odkazem a politickou povinností, setrvávají na severu země a na jih se bojovat nevydají. Nové vztahy s Barackem Obamou mohou i tento postoj přehodnotit, jisté je, že z německých daní půjde do Afghánistánu více peněz Rok malých Afghánistán bude i součástí předvolebních diskuzí. Voleb si letos Němci užijí na všech úrovních. Kromě evropských je čekají prezidentské, spolkové, čtyři zemské a v osmi zemích i komunální. Složení 17. Spolkového sněmu rozhodne, zda Angela Merkelová zůstane kancléřkou nebo ji vystřídá současný ministr zahraničí Frank-Walter Steinmeier. 62 milionů oprávněných voličů může rozhodnout ve volbách do Spolkového sněmu 27. září. Do Evropského parlamentu bude 7. června zvoleno 99 poslanců. Velká koalice CDU/CSU a SPD si srdce Němců nezískala, velká nakousnutá témata zůstala nedokonána: reforma zdravotního systému, federace, systémů sociálního zabezpečení, podnikatelské a dědické daně. Opatření vůči finanční krizi vedla k odhodlané a efektivní spolupráci stát se v pojetí křesťanskodemokratické kancléřky a sociálnědemokratického ministra financí stal zachráncem. V kampani se budou strany předhánět v tom, která z nich je sociálnější. Sociálně demokratická strana se po změně vedení pomalu rozkládá v debatách, kde nalevo má stát. Se stranou Levice se pře o obsahu hesla sociální spravedlnost a kvůli přislíbené spolupráci v Hesensku a nových volbách se v této zemi propadla a stala se pro střední vrstvu společnosti nevolitelnou. Pokračování na str. X Entropa, přestože David Černý fašistickou symboliku popřel, vyvolala u Němců většinou nevoli. Hrůzy osmnáctek a svastik jsou totiž do nich vštěpovány od školy, jejich národ je autocenzurně neutralizován, stát našlapuje v mezinárodní politice po špičkách se závojem civilní mocnosti, a stejně se hnědého odlesku nezbaví. Foto profimedia. cz

6 X XI Dokončení ze str. XI Velké strany Křesťansko-demokratická unie (CDU) a sociální demokracie (SPD) ztrácejí příznivce, kteří dávají přednost menším stranám. Po volbách bude problém sestavit vládu, nejpravděpodobnější se zdá být koalice ze tří stran, jedné velké a dvou malých. O kancléřovi budou zřejmě rozhodovat Zelení a svobodní demokraté (FDP). FDP, která sbírá body na všech frontách, přebírá voliče CDU. Levice, se kterou nikdo nechce spolupracovat, ubírá hlasy SPD. Nově etablovaný pětistranický systém nahrává v době hospodářské krize právě těmto dvěma pólům, straně bohatých a straně chudých. Zelená politika je v době recese značně nepopulární, Zelení ztratí hlasy a není jasné, koho v koalici podpoří. Rok 2009 v Německu je rokem krize, nejen hospodářské, ale i stranické. Vedení CDU i SPD je ve vlastních stranách izolováno, masovost lidových stran se rozplývá. Koncem září se rozhodne o novém směru Německa. Jan Prášil Autor je analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Situace před volbami Necelých osm měsíců před volbami se ve velké koalici přiostřují vztahy. Křesťanskodemokratická kancléřka Merkelová má malou podporu ve vlastní straně, sociálnědemokratický kandidát na kancléře Frank- -Walter Steinmeier s radostí upozorňuje na to, že křesťanským demokratům chybí vůdčí osobnost a vize. Sociálnědemokratická politika má v době hospodářské krize navrch, strana však zápasí s prohrou v hesenských volbách, kde se ukázalo, že se stává pro vlastní příznivce kvůli příklonu ke straně Levice nevolitelnou. Cílem Steinmeiera je zasednout ve vládě se Zelenými, popřípadě jít do koalice ještě se svobodnými demokraty. V dnešní krizi aspirují zelené technologie na tahouna ekonomiky Většina Němců považovala zelené technologie za drahý koníček, do kterého vláda investuje pouze, aby neztratila zelené hlasy. Dnes se však z popelky německého průmyslu vyklubala rychle rostoucí oblast ekonomiky, do které se investovat vyplácí. Politici si dokonce slibují, že právě tento vývoj pomůže značně zmírnit dopad světové hospodářské krize na německou ekonomiku. Transformační stanice alpha ventus. Jako příklad pro budoucí vývoj cleantechu slouží projekt s názvem alpha ventus. Tento právě se stavěný větrný park v Severním moři má v roce 2010 zajistit energii pro 15 tisíc německých domácností celosvětově se jedná o první větrný park na širém moři. Vsoučasné době pracuje v Německu v odvětví, kterému se také říká cleantech, už více než milion a půl lidí. Pět procent produkce německého průmyslu dnes slouží k ochraně životního prostředí. Její spektrum sahá od výroby energie přes systémy na recycling odpadních vod a výrobu pohonných hmot až k zařízením pro solární chlazení. Nová pracovní místa Spolkové ministerstvo životního prostředí vydalo nedávno analytickou zprávu, ve které se uvádí, že technologie zaměřené na ochranu klimatu anebo na energetické úspory by měly vytvořit do roku 2030 dalších pracovních míst. Jenom v oblasti výroby technologií na větrnou energii odborníci počítají s růstem ve výši 5,4 procenta do roku Nová pracovní místa v oblasti obnovitelných zdrojů energie vznikají v Německu právě díky trvalému nárůstu vývozu zboží sloužícího k lepší ochraně životního prostředí. Na tom se podílejí zejména střední podniky, které se zaměřují na trvale udržitelné energetické hospodářství. Celosvětový boom větrné energie Úlohu předního jezdce ve světě zaujímá německý průmysl i v oblasti technologií větrné energie. Dnes se už osmdesát procent jejich produkce vyváží. Tomu by tak ovšem nebylo, kdyby Německo neinvestovalo celá léta a hlavně za vlády rudo-zelené koalice miliardy eur do jejich vývoje. Nyní se tyto investice zúročují. A černá-rudá koalice těží politický kapitál z nápadů, které v devadesátých letech přes velký odpor sociálních demokratů zavedla právě německá strana Zelených.V roce 2007 se v tomto odvětví v Německu zvýšil obrat o 18 procent na 7,6 miliardy eur. Celosvětově prožíváme grandiózní boom větrné energie, prohlásil Hermann Albers, prezident Spolkového svazu Větrná energie. Němečtí výrobci se na něm podílí poskytováním Foto Alpha Ventus techniky a zkušeností. Hlavní argument pro podporu větrné energie byla v minulosti ochrana klimatu. Nyní se argumentuje i tím, že vytváří pracovní místa. Nový americký prezident, který slibuje statisíce nových pracovních míst a zároveň potřebuje v ohromné míře snížit náklady na energie, nyní zjišťuje, že se v tomto ohledu může od Německa přiučit. Významnější než automobilový průmysl Podle názoru Petra Strucka, předsedy parlamentní skupiny sociálních demokratů (SPD), získá zelený sektor kvůli současné krizi pro německou ekonomiku na významu. Během několika let toto odvětví předběhne dokonce automobilový průmysl. O tom Dobrodružství s perspektivou V roce 2003 vstoupil na český trh světový koncern ThyssenKrupp AG, který se u nás úspěšně etabloval pod názvem ThyssenKrupp Ferrosta. V přísně racionálním světě hutních materiálů není bez zajímavosti udělat úvodem malý úkrok stranou. Z hlediska numerologie onen vstup na náš trh provází v roce 2003 číselný součet 5. A k pětce prý patří velké změny, rozšíření obzoru a trvalý růst. Dobrodružství s perspektivou! To je docela dobrá výbava na start v novém teritoriu. Od počátku stojí v čele firmy ing. Radek Miláček. Jak dlouho vám trvalo, než jste se v České republice prosadili? Naše společnost se na českém trhu velmi rychle přiřadila k nejvýznamnějším dodavatelům hutních materiálů všeho druhu, jako jsou ocelové plechy a svitky, ocelové nosníky, tyčová a betonářská ocel, ocelové trubky a profily, nerezová a nástrojová ocel, obráběné přesné trubky pro automobilový průmysl i neželezné kovy. Vedle rozsáhlé sítě českých poboček a díky síle nadnárodního koncernu jsou zákazníkům kdykoliv k dispozici i veškeré evropské centrální sklady společnosti ThyssenKrupp. A právě tato bezkonkurenční výhoda umožňuje s minimální prodlevou dodat libovolný materiál dělený i jinak opracovaný a tím významně přispět k maximálnímu zkrácení předvýrobních etap v provozech klientů. Své klíčové kanceláře situovala společnost do Prahy, Hradce Králové, Litvínova a Ostravy. jsem přesvědčen, řekl Struck týdeníku Welt am Sonntag. Pak by na výrobě moderních zelených technologií pracovalo více lidí než v automobilovém sektoru. Chceme třicetiprocentní podíl na světovém trhu v této oblasti ještě zvýšit tím, že budeme investovat více peněz do jeho výzkumu, slíbil Struck. Přes trvající značné pochybnosti ve veřejnosti se investice do zelených technologií dlouhodobě vyplácí. Platí to alespoň v Německu, kde se do nich v minulosti investovalo hodně. Dříve to jeho sousedé často komentovali se slovy: Němci se zbláznili. To snad není možné! Nyní se zdá, že se možná brzo zase chytnou za hlavu. S opačným zjištěním. Markus Pape publicista Neobáváte se, že na mladou společnost dolehne ekonomická krize přímo brutálně? Společnost TyssenKrupp patří k silným světovým hráčům už dvě století. Je tedy oním nadnárodním koncernem, který by měl odolat krizi, která už cloumá i řadou českých firem. Nejviditelněji se to projevuje v meziročním poklesu zakázek. Podle průzkumu trhu zhruba jen 15 procent českých podniků nepocítilo dopady krize, případně ji pocítilo jen minimálně. ThyssenKrupp v některých svých provozech zkrátil pracovní dobu, došlo ke strategickému posunu některých plánovaných investic a v neposlední řadě je vyhlášeno přechodné omezení náboru nových zaměstnanců. Podle analytiků společnosti by v případě nadnárodního koncernu, kterým TyssenKrupp skutečně je, mělo jít o dostatečná ozdravná opatření. Důvod je prostý. Thyssen- Krupp jako významný hráč na světovém trhu koncentruje rozsáhlé materiální a finanční zdroje, lidský kapitál a know-how. Proti výkyvům trhu způsobeným krizí tak staví sílu své produktivity práce a velkou Kolik pracovních míst vzniklo díky obnovitelným, zdrojům energie schopnost přesouvat přímé zahraniční investice mezi jednotlivými bloky, regiony a zeměmi. A tak navzdory krizi může optimálně čerpat výhody z procesu globalizace světové ekonomiky. Proč jste se rozhodli významně investovat do projektu v Hradci Králové, když vás tam občanské iniciativy moc nechtějí? Hradec Králové je z geografického hlediska místem odkud můžeme optimálně zásobovat všechny klíčové odběratele. Už teď tam slouží velký skladový areál pro nerezový a neželezný materiál, včetně strojového vybavení. Důvodem jsou stále vzrůstající požadavky odběratelů. Navíc Královéhradecký kraj, podobně jako jiné regiony, hledá investory. Investor, jak již z pojmu vyplývá, přináší investice do infrastruktury. Ty ve svém důsledku přinesou nová pracovní místa. Odpovídá-li záměr investora potřebám města, tedy v současné době recese jde zejména o navýšení pracovních příležitosti a s tím související rozvoj služeb a dalších podnikatelských aktivit, pak je geotermie vodní energie solární hospodářství biomasa větrná energie Pramen asi celkem logické, že město podobný záměr v rámci svých možností podporuje. Takovým perspektivním projektem je i zamýšlené logistické centrum společnosti ThyssenKrupp Ferrosta v části Březhrad. Třebaže zahájení nového provozu je naplánováno až za dva roky, již nyní se investorovi hlásí potenciální uchazeči o práci. Jsou to specialisté v logistice, ale také obchodníci i kvalifikovaní dělníci. Všechny tyto profese budou potřeba. Ale co je na celém projektu nejdůležitější? V čase ekonomické krize přichází do regionu významná nadnárodní společnost, která ukazuje i jiným firmám, že investice v Královéhradeckém kraji se vyplatí. Prostě racionální rozhodnutí s perspektivou. -kab- Foto profimedia. cz

7 XII XIII Náskok České republiky před Slovenskem se z hlediska německých investic stále zmen šuje Od roku 1993 v České republice působí Česko-německá obchodní a průmyslová komora, která poskytuje servis německým a českým podnikatelům, kteří chtějí v sousední zemi investovat. Znamená to, že komora mimo jiné musí mít přehled i o stupni přívětivosti podnikatelského prostředí v těchto zemích. Z našeho průzkumu vyplynulo, že největšími problémy pro německé investory v Česku jsou i nadále korupce, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, popřípadě nedostatečné vzdělání v technických oborech a neefektivní státní správa, říká Bernard Bauer, výkonný člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory. E15: A naopak jaká úskalí mohou očekávat čeští podnikatelé v Německu? Největším úskalím pro české investory v Německu je v mnoha oblastech velká hustota trhu a s tím spojený velký konkurenční tlak. Není zrovna jednoduché profilovat se na tak velkém a rozvinutém trhu. Proto je nutné počítat hned na začátku s vysokými investicemi, což s sebou nese i velké riziko. My se snažíme českým podnikatelům vstup na německý trh ulehčit. Monitorujeme situaci v Německu, provádíme studie trhu a hledáme vhodné obchodní partnery pro české podniky. E15: Po vstupu České republiky do Evropské unie se očekával poměrně velký zájem německých středních podniků o investice na českém trhu. Naplnila se tato očekávání? Ano, určitě. Nejen oficiální statistiky například zahraničních investic v České republice, ale i naše zkušenosti potvrzují rostoucí zájem německých malých a středních podniků o investice na českém trhu. Česká republika je pro ně ideální lokalitou, a to hlavně díky geografické blízkosti, dobrému spojení mezi oběma zeměmi a podobné struktuře průmyslu. Obzvlášť velký zájem jsme zaznamenali u podniků ze sousedního Bavorska, ale i z dalších spolkových zemí. E15: Zaregistrovali jste po vstupu i opačně významnější aktivitu českých podnikatelů na německém trhu? Během posledních let značně stoupl i zájem českých podniků o vstup na německý trh. Stále více podniků u nás poptává různé služby a zprostředkování obchodních partnerů v Německu. Ve většině případů se však nejedná o investice, ale o vstup na německý trh, který je největším a nejdůležitějším trhem v Evropě. Kromě toho je Německo, na které připadá cca 30 procent českého exportu, nejdůležitějším obchodním partnerem ČR. E15: Jak si stojí ČR z hlediska investic německých podniků v rámci střední a východní Evropy? Již potřetí za sebou označili němečtí investoři v konjunkturálním průzkumu, který každoročně provádí německé zahraniční obchodní a průmyslové komory v zemích střední a východní Evropy, Česko za nejatraktivnější zemi pro investice. Avšak náskok ČR před druhým Slovenskem a třetím Slovinskem se stále zmenšuje. Letos očekáváme, že Slovensko v žebříčku atraktivity zemí střední a východní Evropy pro německé investory Českou republiku dožene. Jedním z důvodů může být i zavedení eura na Slovensku. Přesto je ale Česko pro německé investory stále velmi oblíbenou zemí. E15: Lze alespoň přibližně odhadnout, z kterých spolkových zemí jsou podnikatelé nejaktivnější z hlediska investic do ČR? A naopak, v kterých částech Německa se čeští podnikatelé nejvíce projevují? Nejvíce zahraničních investic přichází ze sousedního Bavorska. Bavorské přímé investice v ČR dosáhly do konce roku 2006 více hn :30 Page Foto E15 Richard Rameš než 3,7 miliardy. eur. Důvodem pro velmi úzkou spolupráci je podobná struktura průmyslu v Bavorsku a ČR a především důležitost automobilového průmyslu. Významnými investory jsou také firmy z Bádenska-Württemberska, Saska a Severního Porýní-Vestfálska. Podle našich zkušeností je nejvíce českých podnikatelů aktivních v Bavorsku. E15: Jak vnímáte nerozhodnost či váhání české vlády s přijetím eura? Neustálé oddalování stanovení termínu pro přijetí eura je z našeho pohledu velký problém. Výrazné kolísání směnného kurzu, ať již posilování koruny v loňském roce či její nynější oslabování, představuje pro podniky velké nevypočitatelné riziko. Pro podniky je pak velmi obtížné vytvořit spolehlivý finanční plán. Pro nové investory by mohla být tato skutečnost důvodem pro investici v jiné zemi, například na Slovensku. Proto je nutné co nejdříve zavést euro i v ČR. E15: Domníváte se, že státy v eurozóně mají větší šanci zvládnout současnou finanční krizi lépe než státy vně zóny? Tedy i ČR? Momentálně to vypadá tak, že euro poskytuje určitou ochranu. Panuje obecný názor, že pokud by Velká Británie byla členem eurozóny, nebyly by pro ni následky finanční krize až tak velké a zdlouhavé. I v Česku hrozí v současné době silné oslabení koruny. Tím samozřejmě nechci říci, že by státy eurozóny byly před finanční krizí plně chráněny, ale euro by mohlo zmírňovat její následky. Situace se samozřejmě může změnit. To budeme moci posoudit až s odstupem času. E15: Myslíte, že by mohly nepřímo pomoci české ekonomice i záchranné balíčky, kterými se chystá německá vláda čelit krizi? Německé konjunkturální balíčky jsou opatření určená především pro německý vnitřní trh. Jedná se o podporu německých podniků. V posledních dnech se velmi diskutuje hlavně o takzvaném šrotovném, které má v Německu zvýšit poptávku po nových automobilech. Právě automobilový průmysl je pilířem česko-německých obchodních vztahů. Ze zvýšené poptávky by Česko mohlo profitovat. Tím by německé záchranné balíčky mohly nepřímo pomoci i české ekonomice. E15: Německá vláda z českého pohledu poněkud zbytečně tvrdohlavě setrvává z hlediska uvolnění pracovního trhu na roku Myslíte, že je to rozumný postoj? Vzhledem k tomu, že se jedná o politické téma, nejsme my jako německá zahraniční obchodní a průmyslová komora ta správná instituce, která vám tuto otázku může zodpovědět. E15: Které místo ve své vlasti byste chtěl ukázat svým českým přátelům? Jednoznačně bych jim ukázal bavorskou metropoli Mnichov. Najdete zde mnoho kulturních a uměleckých památek, zajímavou architekturu, dobré jídlo a samozřejmě výtečné bavorské pivo. Milovníky přírody bych vzal do Horního Bavorska, kde by mohli objevovat krásy rozmanité krajiny. pol

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu

Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Modul 4: Budoucnost Evropského sociálního modelu Je zřejmé, že národohospodářské systémy evropských států se musí vyrovnat s velkými změnami. Ty vyplývají jednak z globalizace, čili rozšíření tržního hospodářství

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Kienbaum International Praha, 05. října 2011 Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Agenda 1. O nás» Představení společnosti Kienbaum 2. Odměňování v České

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy

ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy ČR loni lákala zahraniční franchisové systémy PRAHA, 11. března 2015 V České republice funguje na 246 franchisových konceptů a 5272 franchisantů. Obliba podnikání pod zavedenou značkou nadále roste a přináší

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VÝZKUM V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Výzkum v EU a ČR V této

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR 4. října Jak se jednotlivé třídy podílejí na celkovém růstu registrací Růst registrací ve srovnání / Celkové registrace v roce Třída Q1 Q2 VII-VIII I-VIII Nižší střední

Více

počet Jazyk Datum Zdroj Titulek 1. cz 10. ledna 2013 Dopravní noviny Exportní cenu získaly Bauer Technics a PBS Energo 2. cz 19.

počet Jazyk Datum Zdroj Titulek 1. cz 10. ledna 2013 Dopravní noviny Exportní cenu získaly Bauer Technics a PBS Energo 2. cz 19. počet Jazyk Datum Zdroj Titulek 1. cz 10. ledna 2013 Dopravní noviny Exportní cenu získaly Bauer Technics a PBS Energo 2. cz 19. února 2013 Logistika.cz Pro malé a střední firmy je mezinárodní obchod klíčový

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Když jsme před rokem představovali českou verzi světového projektu MasterCard Worlwide Centres of Commerce

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková Lisabonská smlouva Smlouvy v EU Evropská unie (tedy EU, dříve Evropská společenství, ES, původně Evropské hospodářské společenství, EHS) je definována smlouvami

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková

Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Příklady ze zahraničí / Eva Žáková Slovensko Portugalsko Polsko Creative Industry Forum (CIF) Slovensko Členové: zastřešující organizace jednotlivých KKP o Asociace: Asociacia vysielatelov, Klub reklamnych

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Briefing Paper 6/2012. Polsku sloužit, Evropu tvořit a světu rozumět: priority polské zahraniční politiky 2012 2016

Briefing Paper 6/2012. Polsku sloužit, Evropu tvořit a světu rozumět: priority polské zahraniční politiky 2012 2016 zahraniční politiky 20122016 Polsku sloužit, Evropu tvořit a světu rozumět: priority polské zahraniční politiky 20122016 Adéla Denková Tato studie je nezávislou analýzou autora. Názory vyjádřené v textu

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Česká republika se letos v žebříčku globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra umístila na 31. místě ze 140 ekonomik

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 NĚMECKO JEDNA ZE ZEMÍ EU

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 NĚMECKO JEDNA ZE ZEMÍ EU Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 NĚMECKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 NĚMECKO jedna ze

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Praha 14. února 2014 Globální finanční krize je nyní v podstatě u konce a víceletý hospodářský rozmach právě začíná. Tímto závěrem podtrhl

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

CZECH MADE? Proti dvojím standardům a vykořisťování na českém pracovním trhu Multikulturní centrum Praha 1/2008 4/2009 Vytvořeno dne 1.října 2008 Pracovní migrace v České republice Negativní aspekty pracovní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012

Platí mluvené slovo. Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 Platí mluvené slovo Projev Winfrieda Krause Výroční tisková konference ŠKODA AUTO a.s. 2012 21. března 2012 rád bych vás také přivítal na dnešní bilanční tiskové konferenci. Snímek Hlavní události roku

Více