ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub Drábek, člen zastupitelstva, Jana Duchková, členka zastupitelstva, MUDr. Elena Güttlerová, členka zastupitelstva, Mgr. Petr Hejna, člen zastupitelstva, PhDr. Ivo Hlaváč, člen zastupitelstva, Ing. Otto Hoffmann, člen zastupitelstva, Mgr. Kateřina Jechová, členka rady, Ing. Martin Jírovec, člen zastupitelstva, Tomáš Jubánek, člen zastupitelstva, Mgr. Miroslava Kaňková, členka zastupitelstva Ing. Daniel Kůta, člen zastupitelstva, PhDr. Zdeněk Lochmann, člen zastupitelstva, Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty, Michaela Mazancová, členka zastupitelstva, Ing. Jiří Paluska, starosta, Jan Pech, zástupce starosty, Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva, Petr Pulec, člen zastupitelstva, Ing. Dan Richter, člen zastupitelstva, JUDr. Klára Samková Ph.D., členka zastupitelstva, Bc. Antonín Setnička, člen zastupitelstva, MUDr. Otto Schwarz, člen zastupitelstva, Ing. František Stádník, člen zastupitelstva, Aleš Svoboda, člen zastupitelstva, Ing. Jaroslav Šolc, člen zastupitelstva, Marie Truhlářová, členka zastupitelstva, Aleksandra Udženija, členka zastupitelstva, Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty, Ing. Marie Vlková, členka rady, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty, Eliška Zemanová, členka zastupitelstva Ing. Michal Kopecký, tajemník, Mgr. Miluše Bromová, vedoucí odboru matrik, 1

2 Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního, Ing. Helena Dřízhalová, vedoucí odboru výstavby, Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství a kultury, Josef Gál, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, Mgr. Ondřej Jícha, vedoucí odboru správních agend, Ing. Eva Klímová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly, Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic, PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru Kancelář starosty a vnějších vztahů, Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí, Ing. Petr Štěpán, vedoucí odboru informatiky, Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického, Mgr. Mojmír Florian, Eliška Křížová, Monika Štveráková, Šárka Votánková Omluveni: Mgr. Bohuslav Matuška, člen zastupitelstva Ověřil: Bc. Antonín Setnička, člen zastupitelstva, MUDr. Otto Schwarz, člen zastupitelstva Zapsal: Šárka Votánková, vedoucí oddělení organizačního Hosté: 30 Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn. 1. k odvolání a volbě členů Kontrolního, Ing. Jiří Paluska, schváleno 96 Majetkového a Finančního výboru ZMČ starosta Praha 2 2. PP k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2012 Ing. Jiří Paluska, starosta 3. k účetnímu odpisu pohledávky Ing. Jiří Paluska, starosta 4. k prodeji jednotek (nebytových prostor) Ing. Jiří Paluska, PP v domě čp. 392 (Podskalská 7) ve starosta 5. ** veřejné dražbě k nabídce uplatnění předkupního práva k ideální 1/4 domu č.p. 358 v Praze 2, Šafaříkova 9 s ideální 1/4 pozemků parc. č a 1236, k.ú. Vinohrady 6. k odnětí správy svěřeného pozemku parc. č. 2464/10, v k.ú. Nové Město v ul. Horská 7. PP k finanční podpoře Židovskému muzeu v Praze 8. ke stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Ing. Jiří Paluska, starosta schváleno 97 schváleno 98 schváleno 99 schváleno 100 schváleno 101 schváleno 102 schváleno 103 2

3 Praha 2 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 9. k protokolu č. 1/12 o výsledku provedené kontroly KV ZMČ JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář vzato na vědomí 10. k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 za 4. čtvrtletí roku k působnostem členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti jednotlivých členů Rady městské části Praha k Certifikaci systému managementu ISO 9001: ke stížností na člena Zastupitelstva městské části Praha k prominutí poplatků a úroků z prodlení bývalému nájemci bytů v domech čp. 225 v Praze 2, Anglická 18 a čp. 523 v Praze 2, Lipová 13 tajemníka Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Michal Kopecký, tajemník Ing. Jiří Paluska, starosta Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty 15. k úpravě výše nájemného Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Mgr. Kateřina Jechová, členka rady 16. ke stížnosti na člena Zastupitelstva městské části Praha 2 JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí vzato na vědomí Starosta zahájil 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 15:05 hodin. Zápis ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 byl bez připomínek. Starosta v úvodu zasedání zastupitelstva přivítal přítomné hosty a členy Zastupitelstva městské části Praha 2. Konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. K ověření zápisu byli navrženi MUDr. Schwarz a A. Setnička. Do návrhového a volebního výboru byli navrženi Ing. Šolc, Ing. Vlková a E. Zemanová (předsedkyně výboru) a zastupitelé s tímto návrhem hlasováním (30:0:1) souhlasili. Starosta upozornil, že občané městské části Praha 2 mohou svá písemná vyjádření vyvěsit na desku zde v sále a pověřil JUDr. Horákovou a Mgr. Bureše, aby o vyvěšení neprodleně informovali předsedajícího. Dále připomněl, že ústně se mohou vyjádřit občané s trvalým pobytem na území Prahy 2, fyzické osoby vlastníci nemovitosti na území Prahy 2 nebo cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na Praze 2. Pokud se 3

4 chce ústně vyjádřit některý z občanů nesplňující některou z podmínek, musí s jeho vystoupením souhlasit nadpoloviční většina, tedy 18 členů zastupitelstva. K programu: Ing. Paluska navrhl vypustit z programu původní návrh unesení č. 6, ze kterého se stala informace a nově zařadit informace č. 14, 15 a 16. Zastupitelé poté upravený program hlasováním (29:2:0) schválili. K jednotlivým bodům programu: 1. k odvolání a volbě členů Kontrolního, Majetkového a Finančního výboru ZMČ Praha 2 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Předkladatel Ing. Paluska zastupitele blíže seznámil s předloženým návrhem usnesení, ve kterém jsou na žádost předsedy klubu navrženi kandidáti na odvolání a zvolení do výborů. Dále uvedl, že při prvotní volbě členů do výborů došlo k tomu, že dva zvolení kandidáti, Jarmila Jiroutová (ČSSD) a Radek Klempera (SZ), do finančního výboru neměli trvalý pobyt na Praze 2, ani v hl.m. Praze, a z tohoto důvodu je volba těchto kandidátů neplatná. Proto se musí zvolit dva noví členové do finančního výboru. A. Svoboda uvedl, že zastupitelstvo městské části bylo svým způsobem uvedeno v omyl a požádal navrhovatele těchto kandidátů o vysvětlení. Podal návrh, aby do návrhu usnesení bylo doplněné odvolání těchto dvou jmen. Mgr. Hejna požádal o upřesnění kandidátů navržených na odvolání a na zvolení. J. Duchková se dotázala na platnost usnesení finančního výboru v době, kdy tam byli dva neplatní členové. Ing. Paluska uvedl, že nikdo nechtěl zastupitelstvo městské části uvést úmyslně v omyl, pokládá to spíše za neznalost věci, nikoliv za úmysl. Zastupitelstvo městské části finančnímu výboru nesvěřilo žádnou exekutivní pravomoc a usnesení finančního výboru jsou pouze doporučujícího charakteru. Dále seznámil zastupitele s kandidáty, kteří jsou navrženi na odvolání a zvolení. M. Uhl uvedl, že se domnívá, že pan Radek Klempera měl v době svého zvolení do finančního výboru trvalý pobyt na Praze 2 a až v průběhu roku trvalý pobyt změnil. Ing. Jírovec navrhl doplnit do návrhu usnesení jména těchto dvou kandidátu se sdělením, že nikdy nebyli řádně zvoleni. Mgr. Černochová navrhla doplnit do návrhu usnesení, že zastupitelstvo městské části konstatuje, že zmíněným kandidátům nemohl vzniknout mandát člena výboru s ohledem na ustanovení zákona o hl.m. Praze. A. Svoboda uvedl, že z vysvětlení M. Uhla vyplývá, že pan Klempera v době volby byl občanem Prahy 2, proto se musí odvolat. Mgr. Bureš uvedl, že zmínění členové nebyli platně zvolení, proto není potřeba tyto členy odvolávat. Domnívá se, že členové prohlásili, že nemají a neměli trvalý pobyt na Praze 2 v době zvolení. M. Uhl uvedl, že si to přesně nevybavuje a bylo by dobré to dohledat. Mgr. Černochová navrhla přerušení tohoto bodu a zastupitelé s tímto návrhem 4

5 hlasováním (32:1:0) souhlasili. Mgr. Bureš potvrdil, že paní Jiroutová a pan Klempera poslali městské části zprávu, že v době, kdy byli zvolení do finančního výboru neměli trvalý pobyt na území hl.m. Prahy. Nebyli platně zvoleni za členy finančního výboru. Zastupitelé hlasováním (6:15:11) neschválili návrh A. Svobody. Mgr. Hejna uvedl, aby do návrhu usnesení vložili odstavec s konstatací, jak zde uvedla Mgr. Černochová. Ing. Paluska souhlasil s návrhem vložit do návrhu usnesení bod I. konstatuje, že paní Jiroutové a panu Klemperovi nevznikl mandát člena Finančního výboru ZMČ Praha 2 z důvodu nesplnění podmínek dle zákona o hl.m. Praze. A. Svoboda navrhl hlasovat jednou volbou o odvolání členů výborů a jednou volbou o zvolení členů výborů. Zastupitelé schválili hlasováním (31:0:1) bod I. konstatuje. Předsedkyně návrhového a volebního výboru zahájila volbu o odvolání členů výborů. Po skončení volby konstatovala, že volební výbor zvolený na 8. ZMČ Praha 2 dne konstatuje, že na zasedání zastupitelstva je přítomno 34 členů z celkového počtu 35 členů zastupitelstva městské části. Bylo vydáno 32 hlasovacích lístků, z toho 31 odevzdaných platných hlasovacích lístků a 1 odevzdaný neplatný hlasovací lístek. Počet získaných hlasů pro odvolání: Bohuslav Matuška 30 hlasů, Iva Marušková 29 hlasů, Pavel Pěkný 30 hlasů, Jan Kvaček 30 hlasů a Jana Cagašová 30 hlasů. Poté zahájila volby o zvolení členů výboru. Po skončení volby konstatovala, že volební výbor zvolený na 8. ZMČ Praha 2 dne konstatuje, že na zasedání zastupitelstva je přítomno 33 členů z celkového počtu 35 členů zastupitelstva městské části. Bylo vydáno 32 hlasovacích lístků, z toho 31 odevzdaných platných hlasovacích lístků a 1 odevzdaný neplatný hlasovací lístek. Počet získaných hlasů pro zvolení: Jitka Ottová 28 hlasů, Zuzana Čekalová 28 hlasů, Otto Schwarz 27 hlasů, Miloš Bednář 28 hlasů, Pavel Pěkný 29 hlasů, Jan Neubert 28 hlasů a Iva Marušková 29 hlasů. Zastupitelé poté schválili předložený návrh usnesení hlasováním (32:0:0). Usnesení č k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2012 PP 13.1 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Předkladatel Ing. Paluska blíže zastupitele seznámil s návrhem rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok Mimo jiné uvedl, že návrh rozpočtu je zhruba půlroční práce jednotlivých orgánů městské části Praha 2, komisí, výborů rady atd. a dnes se setkávají s finální verzí. Dále uvedl, že 5

6 v zákonné lhůta obdržel jednu připomínku k návrhu rozpočtu obsáhlejšího charakteru od Ing. Romana Mikuly, na kterou bude reagovat. Ing. Jírovec vyjádřil stanovisko členů finančního výboru, který stávající návrh rozpočtu městské části Praha 2 pro rok 2012 nepodpořil. Uvedl čtyři nejzásadnější výhrady a připomínky vznesené při diskuzi na finančním výboru. První připomínka se týkala stěhování ZŠ Legerova do budovy Vratislavova, kdy se v rozpočtu objevují další položky nad rámec původního plánu, např. 7,5 mil. korun na opravu topení a inženýrských sítí v budově školy a 2,5 mil. korun. Nepochybuje o tom, že postupně se budou objevovat i další výdaje. Celkové náklady tak představují částku 12 až 13 mil. korun, které nepoměrně zatěžují rozpočet, a o které musejí přijít jiné školy. Nepředpokládá, že by tyto náklady byly byť jen částečně vynahrazeny z pronájmů nebytových prostor v budově bývalé ZŠ Legerova. Druhá připomínka se týkala hospodaření správních firem. Je to problém, který občané dlouhodobě kritizují. Činnosti správních firem mají jedno společné, a to diskutabilní kvalitu provedení prací, náklady často výrazně převyšující běžné ceny, nedostatečná kontrola ze strany úřadu městské části. Ve vztahu k rozpočtu v roce 2011 byly náklady ve zdaňované činnosti na účtu služby plánovány na 14 mil. korun, ve zprávě ke třetímu čtvrtletí už je tam částka téměř 30 mil. korun, tedy více než dvojnásobek, ale žádné zdůvodnění. Třetí připomínka se týkala záměru prodeje pozemků v ulici Italská. Podle jejich názoru je třeba širší diskuze nad touto otázkou než tento záměr rovnou zapracovat do rozpočtu. Dotázal se, zda je rozumné chtít pozemky prodávat v době, kdy výrazně převyšuje nabídka nad poptávkou. Jediný konkrétní důvod na finančním výboru zazněl, že Magistrát hl.m. Prahy ponechá městské části Praha 2 celou kupní cenu, jedná se o částku 100 mil. korun, na místo pouhé poloviny, a to jako kompenzaci za snížení dotace pro letošní rozpočet o 45 mil. korun. Je ale zřejmé, že jde pouze o ústní příslib, nikoliv o závaznou dohodu, a to je podle jejich názoru málo. Čtvrtá připomínka se týká opět správních firem, kdy při nedávné kontrole bylo zjištěno, že celkový dluh na nájemném v roce 2011 přesahuje částku 104 mil. korun, téměř rovným dílem připadá na byty a nebytové prostory. Pro srovnání celkový objem plánovaných výnosů z nájemného pro rok 2012 je 404 mil. korun. Uvedl, že vymáhání dluhu není snadná záležitost a pro samotné dlužníky mnohdy velmi bolestná, ale v případě nebytových prostor není vymáhání tak silně spojeno se sociálními aspekty, a proto by mělo být důslednější. V době, kdy existují například kauce a možnost rychlé výpovědi nájemní smlouvy, by mělo být relativně jednoduché vzniku nového dluhu účinně předcházet. Dále uvedl, že za rok působení nového zastupitelstva již zazněla řada podnětů ke zlepšení efektivnosti a transparentnosti, bohužel zatím není zřejmé, že by o taková opatření vládnoucí koalice projevila nějaký zájem, natož aby přistoupila k jejich realizaci. MUDr. Schwarz uvedl, že v programovém prohlášení rady městské části je barevně rozlišeno, která koaliční strana se ke kterému sloganu hlásí, tj. Praha hospodárná, sociální a ekologická, a čeho se vlastně cítí být garantem. V návrhu rozpočtu rozhodně vidí barvu oranžovou, tj. Prahu sociální, kdy rada městské části nabízí všem nájemcům obecních bytů dohodu o tzv. férovém nájemné. Jedná se o hezké sociální gesto, které se na druhou stranu nepromítne do příjmů ze zdaňované činnosti pozitivně a nepřipadá mu úplně fér vůči ostatním občanům Prahy 2. Dále se zmínil o projektové dokumentaci na Riegrovy sady za 3 mil. korun, ve které vidí stopu zelenou, ekologickou. V návrhu rozpočtu mu ovšem chybí třetí pilíř, tj. Praha hospodárná, který považuje za klíčový, protože obec se má chovat především jako 6

7 dobrý hospodář. Uvedl, že chápe obtížnost sestavování rozpočtu, když na příjmové straně došlo k propadu 45 mil. korun krácených dotací z peněz hl.m. Prahy a navíc to vypadá na pokles zdaňovaných příjmů o 15 mil., tzn. celkem o 60 mil. korun méně, a na druhé straně vidí, že se podařilo snížit celkové výdaje o 20 mil. korun, tak bude potřeba získat oproti loňskému roku o 40 mil. korun více ze zdaňované činnosti. Zmínil se o vytvoření hospodářské činnosti ani ne poloviny z 229 mil. korun, zbývající 120 mil. korun by mělo být odtrženo, a to mu přijde nesystémové. Kvituje, že k určitým úsporám došlo, a že se to dotklo především výdajů běžných a nikoliv investic, které jsou prakticky na stejné úrovni jako loni. Pokud se ale podívá na tu strukturu podrobně, např. se hodně krátilo v položce využití volného času dětí a mládeže, o více než 50 procent, zatímco v položce činnost místní správy se snížilo pouze o 6 procent. Položil otázku, zda mají skutečně efektivně fungující místní správu, pokud odčerpává sama na sebe více než jednu třetinu běžných výdajů. Věří, že zde by se našel prostor k nějakým úsporám. Dále se zmínil o struktuře investic do školství, které stouply z 8 mil. na 34 mil korun a skoro třetina z těchto prostředků putuje na ZŠ Vratislavova a naopak finance na zachování a uchování kulturních památek se snižuje. Myslí si, že proto, aby se obecní prostředky vynakládaly opravdu účelně a efektivně, bylo možné udělat více. J. Duchková se zmínila o investicích do škol a zdůraznila, že jedna třetina z těchto prostředků jde do ZŠ Vratislavova. Dále se zmínila o Grottě v Havlíčkových sadech, která byla zrekonstruovaná a nyní bude městská část Praha 2 poskytovat 700 tis. korun na podporu kulturních akcí v Grottě. Myslí si, že pokud se v Grottě bude něco organizovat, tak takový prostor by měl sám na sebe vydělat. Možná se mělo postupovat jinak už při rekonstrukci, něco zde zrekonstruovali a nyní hledají, jak to využijí. Pokud by to udělali naopak, bylo by to efektivnější. Dále uvedla, že v návrhu rozpočtu jí chybí příjem z farmářských trhů na Tylově náměstí. Ing. Vaněk reagoval na Ing. Jírovce ohledně vývoje pohledávek městské části. Poukázal na skutečnost, že nájemci nebytových prostor mají povinnost skládat kauci ve výši 3 měsíčních nájmů, stejně tak nájemci bytů za smluvní nájemné, zatímco nájemci, kteří bydlí v tzv. regulovaném nájmu, žádnou kauci složenou nemají. Zároveň u nebytových prostor jsou už daleko přísněji nastavené podmínky, kdy správní firma má povinnost nechat si schválit Radou městské části Praha 2 právní úkony, které jsou v momentě pouhého jednoho měsíce dlužného nájemného za nebytový prostor, zatímco u nájemců bytů je to po třech nezaplacených nájmech. Uvedl, že je možné se do budoucna bavit o změně výše kauce pro nájemce nebytových prostor, ale myslí si, že výše je nastavena tak, jak je na trhu zvykem. J. Pech reagoval na Ing. Jírovce a uvedl, že samotné náklady na fyzické stěhování a přípravu budovy ZŠ Vratislavova nebyly překročeny. Druhou věcí jsou investice do budovy, která je v nějakém stavu, ovšem v daleko lepším stavu než budova v Legerově ulici, kde by ty částky, podle jeho názoru, byly násobné. Ing. arch. Vondrášek připomněl, že kulturní záležitost jako je Grottu, památkově chráněná stavba, nelze pronajímat za výdělečné peníze. Při rekonstrukci měli hlavní roli památkáři, kteří dohlíželi na to, aby stavba vypadala přesně jak byla kdysi postavena. A. Svoboda se vyjádřil k příjmům, kdy se mu zdá, že rozpočty zatím byly tvořeny 7

8 tak, že jednotlivé odbory, komise a zastupitelé požádali o nějaké náklady a potom teprve se docházelo k příjmům. Uvedl, že je tím znepokojen už mnoho let, že na účtech ubývá výrazně peněz a varuje před tím, aby nepodlehli tomu, že prodají movitý majetek a tím budou konkrétní díry z rozpočtu látat. Zmínil se, že by byl velice rád, kdyby nejdříve diskutovali o záměru prodat pozemek, pozemky městskou část nic nestojí, údržba movitého majetku ano. Dále se zmínil o poklesu finančních prostředků na účtech městské části Praha 2. A. Udženija uvedla, že pokud budou cokoliv prodávat, tak jediný parametr, kterého by se měli držet je, zda to městská část potřebuje, a pokud ne, tak kam to bude investovat. Velmi kvituje projektovou dokumentaci parku v Riegrových sadech. Uvedla, že shledává investice do základních škol trošku vyšší než by si představovala a velice kvituje ZŠ Slovenskou, kde se realizuje půdní vestavba, o které ředitelka školy žádala už dlouho. Konstatovala, že pokud se na návrh rozpočtu podívá subjektivně, určitě by některé věci pozměnila, ale návrh podpoří. M. Truhlářová uvedla, že ve finančním plánu zdaňované činnosti na nákladech na účtu úplata správci se plán na 27, 5 mil. korun zvyšuje na 28,1 mil. korun, přičemž výnosy na účtu třídy 603 tržby za pronájem z 320 mil. korun klesají na 306 mil. korun a dotázala se, co je příčinou. Dále se dotázala na finanční prostředky na platy zaměstnanců Knihovny na Vinohradech a Novoměstské radnice, kdy Knihovna na Vinohradech s počtem 7 zaměstnanců má limit tis. korun plus 70 tis. korun za provedenou práci, a Novoměstská radnice s počtem 6 zaměstnanců má limit tis. korun plus 350 tis. korun za provedenou práci a požádala o vysvětlení, proč má Knihovna na Vinohradech menší rozpočet než Novoměstská radnice. PhDr. Lochmann se zmínil o převodu 230 mil. korun ze zdaňované činnosti do rozpočtu obce, kdy se převádí prakticky veškerý zisk z pronájmu. Uvedl, že podle jeho názoru peníze, které vydělávají obecní domy na nájmech apod., by měly být v co největší míře vráceny zpátky do těchto domů. Dále se zmínil o snížení běžných výdajů na péči o veřejný prostor o 6,5 mil. korun. Domnívá se, že by městská část Praha 2 měla trochu zmírnit v rekonstrukci parku v Havlíčkových sadech, protože by se měl rekonstruovat ještě park na Karlově náměstí a nyní se bude připravovat projektová dokumentace parku v Riegrových sadech. Obává se, že na všechny tyto akce budou hotové projektové dokumentace, ale nebude na jejich realizaci. Dotázal se, co se skrývá pod položkou památkový dohled v Havlíčkových sadech v investicích za 250 tis. korun. Uvedl, že se pozastavuje nad výdaji 2 mil. korun, který je určen na historický průzkum na Karlově náměstí, když archeologický výzkum byl proveden v loňském roce. Dále se pozastavuje nad výdaji na Novoměstskou radnici, které činí 5 mil. 200 tis. korun, zmínil se o velké finanční částce vynaložené na farmářské tržiště na Tylově náměstí a o nákladech na úsporu energie a obnovitelné zdroje, které vzrostly z 0 na 23 tis. korun. Ing. Šolc uvedl, že zhruba před rokem zde podával podněty, co by vše z hlediska transparentnosti hospodaření šlo dělat, tj. vyvěšovat na webových stránkách veřejné zakázky, smlouvy a řadu dalších podobných opatření, které dělají i jiné obce, i obce, kde se jejich zastupitelé přihlásili k Semilské výzvě. Uvedl, že by byl nerad, aby čekali, až jim to nařídí novela zákona o obcích, a aby se iniciativně něco podobného pokoušeli dělat sami. Dále uvedl, že by byl rád, pokud by zde byl nějaký koncepční dokument, který by se věnoval tomu, co chce rada nebo zastupitelstvo městské části dělat do konce volebního období, o něco podrobněji než je to v 8

9 programovém prohlášení. Mgr. Hejna se zmínil o transparentnosti a měli by se inspirovat rozklikávacím rozpočtem. Jistě by občany zajímalo, jak fungují správní firmy a jak jsou rozpočtovány prostředky na opravy domů. Zmínil se o nákladech na opravy domů přes správní firmy. Chápe, že podíl běžné údržby je tak vysoký, protože zanedbanost obecních domů je velmi vysoká, ale na druhé straně by byl rád, kdyby správní firmy trochu pečlivěji zpracovávaly návrh, protože návrh 70 procent částky naprosto nedefinované, mu nepřipadá dobré. Trvá na tom, aby příští rozpočet byl opravdu buď rozklikávací nebo alespoň pro občany transparentní, nikoliv takto velmi obecně. JUDr. Samková se zmínila o rozpisu jednotlivých investičních akcí, a to konkrétně o oplocení pozemku pro psy v Riegrových sadech a nechápe, proč je v návrhu rozpočtu položka 24 tis. korun na oplocení pozemku pro psy, když proti tomu je petice a proti je přes tisíc lidí. Dále se zmínila o plánované projektové dokumentaci parku v Riegrových sadech za necelých 3 mil. korun. Architekti si účtují za plánovanou dokumentaci 5 až 10 procent a dotázala se, zda tedy rekonstrukce parku vyjde na 30 až 60 mil. korun, a to aniž by městská část tušila, co se tam bude provádět. A. Udženija uvedla, že v rámci rozpočtu hl.m. Prahy je fixní částka, která byla schválena na rekonstrukci budovy Máchova 3 a 5, a to ve výši 15 mil. korun. Částka se neodráží v tomto rozpočtu, protože se pravděpodobně bude čerpat v průběhu roku, ale částku městské části Praha 2 již nikdo nevezme. Tyto budovy, ve kterých bydlí senioři, jsou opravdu ve velmi špatném stavu a moc za tuto rekonstrukci děkuje. Ing. Kůta uvedl, že s některým konstatováním k rozpočtu souhlasí, s některým méně, ale rád by zaujal jakýsi občanský postoj k rozpočtu a jako občan městské části nemůže s rozpočtem souhlasit, pokud je naplňován různými předraženými, netransparentními a nekvalitními zakázkami a pracemi, především co se týče bytového fondu. Uvedl, že osobně zvedne ruku pro rozpočet až toto vše odpadne. Několikrát tady naléhali, aby výběrová řízení byla transparentní, probíhala na webu a rád by viděl na internetových stránkách Prahy 2, aby bylo nějaké interaktivní okno pod názvem výběrové řízení a každý si jej mohl rozkliknout a vidět probíhající veřejné soutěže. Byl by rád, aby vše fungovala, a poté by mohl říci ano, rozpočet je třeba s obtížemi sestavený, ale nějakým způsobem by s tím souhlasil a hlavně by věděl, že se městská část Praha 2 zabývá tím, jak je rozpočet naplňován, a pak by pro takový rozpočet ruku zvedl. MUDr. Schwarz se zmínil o zákoně o rozpočtovém určení daní a domnívá se, že změna zákona o rozpočtovém určení daní je celkem v pořádku. Uvedl, že v příštích letech budou muset šetřit, protože příjmy z pronájmu budou logicky klesat tak, jak se bude objem obecních domů snižovat. Na druhé straně se zvyšují náklady, zejména by bylo dobré zaměřit se na důkladnou kontrolu hospodaření správních firem, jak provádí opravy, zda nejsou předražené atd. Uvedl, že by se měli zamýšlet, jak dalece rozjíždět dlouhodobé projekty, které potom zatěžují výdajovou stránku rozpočtu do příštích let. Pokud dojde k výpadku příjmu na tyto projekty, s tím je vždy třeba počítat, tak pokud nedokáží výdaje nějakým způsobem zefektivnit, budou muset v příštích letech něco prodávat. TOP 09 společně s koalicí schválila pravidla prodeje obecních bytů a řekli si, že tyto výnosy z prodeje neprojí, ale v 9

10 budoucnu se může stát, že tyto prostředky budou vynaloženy na zmíněné výpadky. Nepřijde mu to jako Praha 2 hospodárná. Pokud by měli do příště podpořit tento návrh rozpočtu, jak ve finančním výboru, tak zastupitelstvu městské části, chtělo by to především seriozní diskuzi o tom, jak šetřit v budoucnosti. J. Duchková uvedla, že v tomto složení nad tímto rozpočtem sedí již po druhé, je to po druhé, co finanční výbor nedoporučil návrh rozpočtu zastupitelstvu přijmout. Myslí si, že by bylo účelné, kdyby i v průběhu celého roku měli možnost nějakým způsobem na návrhu rozpočtu spolupracovat. Jako členka finančního výboru uvedla, že bohužel spolupráce s ekonomickým odborem není dobrá. Ing. Kůta se dotázal starosty na pokles transferů od hl.m. Prahy, jaký je výhled do budoucna. Ing. Roman Mikula, občan Prahy 2, vystoupil a přednesl své připomínky k návrhu rozpočtu podané v zákonné lhůtě, které mají zastupitelé v deskách. Ing. Králíček, občan Prahy 2, uvedl, že v návrhu rozpočtu se mluví o příjmu z hospodářské činnosti, pokles příjmů z nájemného, protože se počítá s prodejem nemovitostí, totéž našel v nákladu, kde je pokles příjmů z oprav, protože se předpokládá příjem z prodeje nemovitostí. Dotázal se, kde je napsán příjem z prodeje nemovitostí, protože na řádce rozpočtu hospodářské činnosti se už třetí rok opakuje částka 117 mil. korun a jistě by i ostatní zajímalo, kolik se zhruba počítá, že se letos prodá domů, protože při cenách, které prosazuje zejména TOP 09, by jeden dům vyšel na cca 90 mil korun, takže by se mohly prodat pouze tři domy. Dále se zmínil o správních firmách a upozornil, že jim stále chybí pravidelné informace, kolik bytů a kolik nebytových prostor je vždy k nějakému datu skutečně neobsazených. Bylo by dobré, aby správní firmy volné byty a nebytové prostory naplňovaly. Uvedl, že by se mohl zřídit útvar mladých architektů, kteří by se věnovali výhradně koncepci bydlení. Ing. Paluska přednesl závěrečné slovo a zodpověděl na položené dotazy. - Ve finančním výboru hlasovalo pro návrh rozpočtu pět členů, pět členů se zdrželo, finanční výbor se sešel ještě jednou, ale bohužel se nesešel usnášeníschopný. - U nákladů na ZŠ Vratislavova jsou dvě částky, jedna na hřiště za 2,5 mil. korun a druhá na ZTI, stavební úpravy. Tyto stavební úpravy domu v ulici Vratislavova jsou potřeba provést i pokud by tam škola nebyla, protože jsou vlastníky této nemovitosti a rekonstrukci tento dům potřebuje. Padl zde slib, že se pokusí vybudovat dětské hřiště, v rámci toho požádala městská část Praha 2 hl.m. Prahu o svěření části pozemku ve vnitrobloku, ke svěření pozemku došlo a nyní vyčleňují v rozpočtu částku 2,5 mil. korun na hřiště. Pokud by základní škola zůstala v budově Legerova, musela by městská část výrazně větším nákladem provést ZTI v této budově. - K účtu 518 u správních firem uvedl, že účtování je dáno zákonem o účetnictví a analytickou evidencí předepsanou hl.m. Praha. Při práci ve finanční komisi na problém účtu 518 narazili a chystají se podrobnou analýzou tohoto účtu projednat, věnují se tomu, až budou projednávat hospodaření za rok 2011, tzn. co je tam skutečně zaúčtováno, co je skutečným obsahem účtu Městská část Praha 2 již třetí rok plánuje, že provede něco s prodejem pozemku v Italské ulici, kde jsou nyní tenisové kurty. Pokud by mělo dojít k prodeji tohoto pozemku, je potřeba v rámci výborů, komisí atd., vést o tom řádnou diskuzi. Tento pozemek byl svěřen městské části Praha 2 s tím, že polovinu z výtěžku musí odvést hl.m. Praze. Nyní je zde velká možnost, že hl.m. Praha povinnost odvést polovinu výtěžku odpustí. 10

11 - Rekonstrukce Grotty v Havlíčkových sadech je pod přísným dohledem památkářů a městská část Praha 2 si nemůže vymyslet, jakým komerčním způsobem by se dala využívat a podle toho zrekonstruovat. - Příjem za farmářské trhy na Tylově náměstí není v návrhu rozpočtu, protože příjem je nula. Byla vypsána veřejná soutěž na pronájem trhů, na realizátora, a zvítězil naopak ten, kdo nechtěl žádnou dotaci od městské části. Na ostatních městských částech tyto trhy z rozpočtu doplácejí. Částka 2,5 mil. korun na rekonstrukci trhů, která byla v rozpočtu na rok 2011 se převádí do tohoto rozpočtu, protože rekonstrukce ještě nebyla dokončena a kolaudace proběhne v tomto roce. - Příjmy rozpočtu jsou dány z 99 procent a procedura funguje tak, že městská část Praha 2 zná příjmy a podle toho teprve dodává celková globální čísla výdajů tak, aby příjmy výdaje pokryly a detail výdajů se poté zpracovává v jednotlivých komisích, výborech atd. Dotace hl.m. Prahy je dána usnesením zastupitelstva hl.m. Prahy, státní dotace je dána ministerstvem financí. Jediné, o čem v tomto okamžiku může rozhodovat městská část je, do jaké míry se zdaňovaná činnost bude podílet na rozpočtu. Z podnikatelské činnosti se může dotovat bohulibá činnost, ale opačně ten převod není možný, není tedy možné z bohulibé činnosti dotovat podnikatelskou činnosti. - Úplata správci je dána především smlouvou, která vznikla na základě veřejné zakázky někdy v roce Konstrukce odměny je definována tak, že je tam základní odměna dána v podstatě předpisem nájmu. Aby správci měli motiv na vymáhání dlužného nájemného, tak konstrukce odměny je taková, že nedostanou odměnu za dlužné nájemné a naopak ji dostanou z toho, co vymůžou navíc, tzn. mají přímý motiv k tomu, aby pohledávky byly minimální. Základem je tedy předpis nájemného, ale de facto je odměna konstruována podle skutečně vybraného nájemného. - Na srovnání výdajů na mzdy Knihovny na Vinohradech a Novoměstské radnice v tuto chvíli neví přesnou odpověď, M. Truhlářové odpoví písemně. - V tomto okamžiku je na programu 2., 3. a 4. etapa revitalizace parku v Havlíčkových sadech, čili jsou u konce a měli by končit někdy v květnu roku Městská část Praha 2 si platí vlastní památkářku na dohled v Grébovce z důvodu, aby předešli případně nějakým neodborných nebo chybným zásahům. - Historický průzkum na Karlově náměstí byl zatím proveden pouze na části, kde se našly otisky základů a kosti. Městská část Praha 2 musí provést památkový průzkum celého parku, protože to vyžadují památkáři. - Městská část Praha 2 již druhým rokem provedla veřejnou internetovou soutěž na dodávku elektrické energie a v prvním roce bylo ušetřeno cca milion korun a stejně tak i v dalším roce došlo k úspoře. Za tímto účelem má městská část Praha 2 smlouvu se společností ecentre, a.s., která elektronickou veřejnou soutěž organizuje a na tuto smlouvu je v návrhu rozpočtu vyčleněna částka 23 tis. korun. Elektronická aukce je naprosto transparentní a městská část by chtěla elektronické aukce rozšířit na celý sortiment zakázek. - Koncepční dokumenty mohou navrhovat výbory a předložit je zastupitelstvu městské části. Pokud výbory předloží jakoukoliv inovaci, zastupitelstvo se tím bude zabývat. - Správní firmy v průběhu roku nemohou vědět, kolik a které byty se uvolní, proto je v návrhu rozpočtu částka na opravy neadresná. - Městská část Praha 2 pravidelně jedná se Stranou psa ohledně otázky oplocení části pozemku pro výběh psů, kterou si již vyříkali a nyní řeší i jiné otázky. - Projektová dokumentace parku v Riegrových sadech ukáže, jak bude finanční částka vysoká, ale bude menší než rekonstrukce parku v Havlíčkových sedech, protože v Riegrových sadech nejsou budovy ve vlastnictví městské části Praha 2, 11

12 které by se rekonstruovaly. - Správní firmy jsou agentury o šesti, sedmi lidech, které si najímají řemeslníky. Městská část Praha 2 se snaží kontrolovat správní firmy, správní firmy kontrolují řemeslníky, ale bohužel někdy kontrole něco uteče. Neví o jiném, lepším systému, který by se mohl použít. - Hl.m. Praha je zároveň obec a zároveň kraj, přesto kterákoliv obec v tomto státě má své vlastní finanční prostředky z titulu toho, že je obec a ještě dostává finanční prostředky, že je kraj, ale kromě hl.m. Prahy. Nemůže s tím souhlasit, pokud střední města mají finanční problém, protože jim nestačí dotace, které vychází z rozpočtového určení daní, tak se používá metoda bohatým brát a chudým dávat. To ale není systémové řešení. - Magistrát hl.m. Prahy změnil systém, do roku 2012 se dotace jednotlivým městským částem odvíjely od skutečného inkasa daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, tzn. živnostníků a podle skutečného inkasa. Byl tam motivační prvek, že městským částem záleželo na tom, jak se daří jeho živnostníkům a drobným podnikatelům, protože z toho měly peníze. Bohužel došlo k situaci, že hl.m. Praha v určitém okamžiku trochu rezignovala na svoji řídící funkci směrem k městským částem a nechala starosty městských částí 1 až 22 hlasovat o tom, jak budou vypadat dotace pro ně, tzn. hlasovali o svých vlastních penězích. Okraj města převálcoval střed města, tzn. výsledek je takový, že centrum města přišlo úhrnem o 200 mil. korun a ty se transformovaly do okrajových městských částí. Tento výsledek pokládá za systémově chybný a navrhoval nechat původní systém. Pokud okrajové městské části nejsou schopny v tomto systému ufinancovat svůj rozvoj, ať hl.m. Praha vypíše dotační titul na to, co bude podporovat, které okrajové městské části, ale ne tak, že sníží finanční prostředky centrálním městským částem na úkor okrajových městských částí. - Bude se snažit, aby důvodové zprávy k návrhu rozpočtu byly zveřejněny, není důvod proč by neměly být veřejné. - Pokud hl.m. Praha schválilo svůj rozpočet , tak od 15. prosince 2011 je známo, jaká bude výše dotace městským částem. Na základě toho je možné teprve udělat vlastní úpravy rozpočtu, což se také stalo a začátkem ledna vlastní rozpočet schválila Rada městské části Praha 2, poté návrh rozpočtu musí ze zákona viset 15 dní na úřední desce, což se také stalo a poté byl předložen na nejbližší stanovený termín zasedání zastupitelstva. - O tom, aby byl hospodářský výsledek za nebytové prostory a byty zvlášť, projednávali na finanční komisi, mají k dispozici zatím pracovní hospodářský výsledek po jednotlivých domech. U hospodářského výsledku za nebytové prostory a za byty zvlášť je možné jasně definovat příjmy bytů i nebytových prostor, ale už je problém definovat náklady, protože pokud nákladem je např. spotřeba elektrické energie ve společných prostorách domu, tak rozpočítávání na to, kolik z toho připadá na byty nebo nebytové prostory, by neodpovídalo realitě. Proto si myslí, že hospodářský výsledek by byl relativně přesný co se týče příjmů, ale absolutně nepřesný, co se týče výdajů. - Bude se snažit předložit rozpočtový výhled rozpočtu již od roku 1991, tj. v podstatě od vzniku městské části Praha 2. - Podrobnější informace na připomínky Ing. Mikuly mu budou poskytnuty písemně. A. Svoboda v technické poznámce upozornil na to, že TOP 09 neexistovala, když bylo zřízeno krajské zřízení ani v té době, kdy byl schválen statut hl.m. Prahy. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (19:14:1). 12

13 Usnesení č k účetnímu odpisu pohledávky Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Předkladatel Ing. Paluska uvedl, že je to pohledávka, kterou projednávali již na minulém zasedání zastupitelstva, ale byla odložena, aby byla doplněna o další informace. Uvedl, že vůči této pohledávce byly exekuce ještě v roce 2010 a některé i v roce K odpisu pohledávky může dojít až v okamžiku, kdy jsou všechny exekuce ukončeny. Ing. Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic, má k dispozici kartu této pohledávky. Ing. Richter uvedl, že zde mají jednu pohledávku, která byla vyňata na minulém zasedání zastupitelstva z bloku pohledávek ve výši zhruba tři čtvrtě mil. korun. Neuspokojuje ho toto vysvětlení, že byly podány žaloby a nechápe, pokud viděl nájemní smlouvu s touto firmou, kde je uvedena kauce 3 měsíce, že v daném případě této firmy nebyla využita. Dále je tam uvedena výpovědní lhůta 3 měsíce s tím, že pokud firma neplatí za pronájem, městská část má možnost podat jednoměsíční výpověď a v dalším bodě je možnost provedení vyklizení na náklady městské části. Požádal o vysvětlení, proč byl problém poslat firmě výpovědní dopis doporučeně, a pokud na to nereagovala, podat jednoměsíční výpověď a firmu vystěhovat. Jde mu o dopátrání, zda městská část postupovala s péčí řádného hospodáře. V daném případě hospodárně nepostupovala. Navrhl, pokud jednoznačně správní firma pochybila a nebyla v takovém případě neplacení nájmu jednoměsíční výpověď, předložit to správní firmě k úhradě. MUDr. Schwarz uvedl, že to bylo probíráno na finančním výboru a do budoucna navrhl, zda by bylo možné při podpisu nájemní smlouvy speciálně s právnickou osobou vložit klauzuli do smlouvy, že jednatel firmy ručí i svým majetkem. Mgr. Hejna navrhl předkladateli odložení tohoto návrhu usnesení a vrácení finančnímu výboru k opětovnému projednání. A. Svoboda návrh Mgr. Hejny nedoporučil, protože na finančním výboru to bylo řádně vysvětleno. PhDr. Lochmann uvedl, že nezaplacení pohledávky je od prosince roku 2003 a teprve byla dána výpověď. Není to ojedinělý případ, kdy správní firmy v tom mají nepořádek a dle neoficiálních poznatků byla provedena kontrola ve správních firmách, která skutečně ukázala, že nemají přehled o tom, kde mají pohledávky a kdo dluží za nájem. Ing. Jírovec uvedl, že na finančním výboru tuto otázku projednávali, řádně bylo zdůvodněno, proč je účelné tuto pohledávku z účetnictví odepsat, ale otázka, která tam zazněla byla ohledně doplnění podkladů, což nebylo splněno. Uvedl, že prodleva mezi vznikem dluhu a podáním výpovědi z nájmu je skutečně dlouhá, a přestože se o to zajímali na finančním výboru, doposud nedostali uspokojivou odpověď. Cílem debaty bylo dopátrat viníka tohoto prodlení a případně zbytečného nárůstu dluhu, a aby se příště vyvarovali takovému postupu. Mgr. Hejna poprosil, aby toto pátrání mohl provést finanční výbor a nikoliv 13

14 zastupitelstvo městské části, proto navrhl, aby se tento návrh usnesení odložil. Ing. Bočan uvedl, že jistě není problém u všech těchto pohledávek dohledat všechny materiály a je přesvědčený, že toto bylo v pořádku. Ing. arch. Vondrášek uvedl, že se to může projednat na finančním výboru bez toho, že by se dnes tento návrh usnesení odložil. Ing. Paluska poděkoval za podnětný návrh MUDr. Schwarzovi a uvedl, že má pocit, že nejde o tuto konkrétní pohledávku, ale o systém a návrhy na vylepšení do budoucna. S touto pohledávkou již nic nezmůžou, i když ji odepíšou, pohledávka je vedena pouze na jiných účtech a pokud by našli viníka, je stále vymahatelná. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (23:2:7). Usnesení č k prodeji jednotek (nebytových prostor) v domě čp. 392 (Podskalská 7) ve veřejné dražbě PP 3.5 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Předkladatel Ing. Paluska uvedl, že dům na adrese Podskalská 7 byl prvním domem na území městské části Praha 2, který byl prodán dle zákona č. 72/1994. Bytové jednotky byly prodány a zbývají tři nebytové jednotky, které prodány nebyly. Proběhlé dražby se zúčastnil pouze jediný zájemce a dle organizátora dražby by měli postupovat tak, že sníží vyvolávací cenu. A. Svoboda podal návrh změnu vyvolávací ceny u jednotky č. 392/2 na tis. korun, u jednotky č. 392/3 na tis. korun a u jednotky č. 392/3 ponechat stávající částku. Předkladatel Ing. Paluska s návrhem nesouhlasil. Zastupitelé návrh A. Svobody hlasováním (10:15:7) neschválili. Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (28:3:1). Usnesení č ** k nabídce uplatnění předkupního práva k ideální 1/4 domu č.p. 358 v Praze 2, Šafaříkova 9 s ideální 1/4 pozemků parc. č a 1236, k.ú. Vinohrady Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starosty Předkladatel Ing. Vaněk seznámil zastupitele blíže s návrhem usnesení. Uvedl, že se jedná o dům, který je prázdný, fasáda je poměrně v dobrém stavu a nabízí se poměrně široká možnost jak tento objekt využít, například k sociálním účelům. V současné době na nákup této nemovitosti v rámci schváleného rozpočtu není finanční krytí. Uvažovali, že prostředky na nákup této nemovitosti by mohly být získané prodejem dalšího objektu, kde má městská část Praha 2 podílové 14

15 spoluvlastnictví, a to v objektu Balbínova 10. Zastupitelé schválili hlasováním (28:2:1) prodloužení zasedání zastupitelstva o jednu hodinu. A. Svoboda informoval, že majetkový výbor tento bod řádně projednal a přijal usnesení, kde doporučuje zastupitelstvu městské části schválit předložený bod. Ing. Richter požádal o vysvětlení, proč v katastru nemovitostí je u domu Šafaříkova 9 exekuce. Není jasné, zda se týká majetku Magistrátu hl.m. Prahy svěřeného městské části Praha 2 nebo ostatních vlastníků. Ing. Bočan odpověděl, že pravděpodobně všechny objekty Magistrátu hl.m. Prahy byly označeny, že jsou v exekuci, týká se to veškerého majetku Magistrátu hl.m. Prahy. Předpokládá, že nyní exekuce již v katastru nemovitostí uvedená není. Ing. Vaněk doplnil, že právní odbor podal informaci, že exekuce se vázala na podíl Magistrátu hl.m. Prahy, nikoliv na podíly ostatních vlastníků. Zastupitelé předložený návrh schválili hlasováním (29:0:2). Usnesení č k odnětí správy svěřeného pozemku parc. č. 2464/10, v k.ú. Nové Město v ul. Horská Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starosty Předkladatel blíže zastupitele seznámil s předloženým návrhem usnesení a poté zastupitelé předložený návrh usnesení schválili hlasováním (31:0:0). Usnesení č k finanční podpoře Židovskému muzeu v Praze PP Předkladatelé: Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Předkladatelka blíže zastupitele seznámil s předloženým návrhem usnesení a poté zastupitelé předložený návrh usnesení schválili hlasováním (30:0:0) Usnesení č ke stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 2 Předkladatelé: Ing. Jiří Paluska, starosta Předkladatel blíže zastupitele seznámil s předloženým návrhem usnesení a poté zastupitelé předložený návrh usnesení schválili hlasováním (31:0:0). Usnesení č

16 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 96 ze dne k odvolání a volbě členů Kontrolního, Majetkového a Finančního výboru ZMČ Praha 2 ZASTUPITELSTVO MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. konstatuje že paní Jarmile Jiroutové a panu Radku Klemperovi nevznikl mandát člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 z důvodu nesplnění podmínek dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze II. odvolává v tajném hlasování: pana Bohuslava Matušku (za TOP 09) z funkce člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 2 paní Ivu Maruškovou (za SZ) z funkce členky Kontrolního výboru ZMČ Praha 2 pana Pavla Pěkného (za TOP 09) z funkce člena Majetkového výboru ZMČ Praha 2 pana Jana Kvačka (za TOP 09) z funkce člena Finančního výboru ZMČ Praha 2 paní Janu Cagašovou (za TOP 09) z funkce členky Finančního výboru ZMČ Praha 2 III. volí v tajném hlasováním: paní Jitku Ottovou (za TOP 09) členkou Kontrolního výboru ZMČ Praha 2 paní Zuzanu Čekalovou (za SZ) členkou Kontrolního výboru ZMČ Praha 2 16

17 pana Otto Schwarze (za TOP 09) členem Majetkového výboru ZMČ Praha 2 pana Miloše Bednáře (za TOP 09) členem Finančního výboru ZMČ Praha 2 pana Pavla Pěkného (za TOP 09) členem Finančního výboru ZMČ Praha 2 pana Jana Neuberta (za ČSSD) členem Finančního výboru ZMČ Praha 2 paní Ivu Maruškovou (za SZ) členkou Finančního výboru ZMČ Praha 2 Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta 17

18 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 USNESENÍ č. 97 ze dne k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2012 ZASTUPITELSTVO MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. schvaluje 1. rozpočet městské části Praha 2 na rok 2012 s objemem příjmů ve výši tis. Kč s objemem výdajů ve výši tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2012 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 3. rozpočtový výhled městské části Praha 2 do roku 2015 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 4. limit počtu zaměstnanců a prostředků na platy zaměstnanců příspěvkových organizací městské části Praha 2 na rok 2012 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, starosta 18

19 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 97 ze dne Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2012 Příjmy v tis. Kč Schválený Schválený rozpočet rozpočet na rok 2011 na rok 2012 Třída 1 Daňové příjmy , , Poplatek ze psů 1 500, , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 900, Popl. za užívání veřejného prostranství , , Poplatek ze vstupného 250,00 250, Poplatek z ubytovací kapacity 500,00 500, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 9 000, , Odvod výtěžku z provozování loterií 7 000, , Správní poplatky , , Daň z nemovitostí , ,00 Schválený rozpočet Schválený rozpočet na rok 2011 na rok 2012 Třída 2 Nedaňové příjmy 3 034, , Činnost místní správy - příjmy z poskytování služeb 4,00 0, Ostatní soc. pomoc dětem a mládeži 30,00 15, Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků 3 000, ,00 Schválený rozpočet Schválený rozpočet na rok 2011 na rok 2012 Třída 4 Přijaté dotace , , Neinvestiční přijaté transfery ze SR , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP , , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti , ,00 Úhrn příjmů , ,00 Finanční zdroje celkem , ,00 19

20 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2012 Výdaje v tis. Kč Schválený Schválený rozpočet rozpočet na rok 2011 na rok 2012 Třída 5 Běžné výdaje , , Zvláštní veterinární péče 25,00 0, Úspora energie a obnovitelné zdroje 0,00 22, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100,00 98, Předškolní zařízení , , Základní školy , , Ostatní záležitosti předškol. výchovy a zákl. vzdělávání 394,00 394, Činnosti knihovnické - PO Knihovna na Vinohradech 3 495, , Ostatní záležitosti kultury 5 800, , Zachování a obnova kulturních památek 0, , Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kulturního povědomí 130,00 60, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 200,00 220, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3 708, , Využití volného času dětí a mládeže , , Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 580,00 715, Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami 510,00 500, Ostatní speciální zdravotnická péče 850,00 400, Bytové hospodářství 148,00 144, Veřejné osvětlení 613,00 170, Pohřebnictví 250,00 290, Územní plánování 156,00 150, Sběr a svoz komunálních odpadů 8 149, , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 900,00 950, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , Ekologická výchova a osvěta 600,00 500, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 908,00 788, Centra sociálně rehabilitačních služeb - PO Centrum soc.služeb , , Osobní asistence, pečovatelská služba 600,00 600, Tísňová péče 180,00 95, Chráněné bydlení 100,00 100, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2 425, , Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 350,00 320, Ostatní záležitosti obrany 2,00 1, Ochrana obyvatelstva 0,00 1, Bezpečnost a veřejný pořádek 680,00 230, Zastupitelstva obcí 7 839, , Činnost místní správy , , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 211,00 228, Ostatní činnosti jinde nezařazené 4 000, ,00 20

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013

Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán na rok 2013 skutečnost k 31.12.2013

Více

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009

Zápis. 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 15.12.2009 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 15.12.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.01.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.1.2009

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 6.1.2009 Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 6.1.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.12.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 5. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.07.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Duchková,

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 14.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010

Zápis. 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.11.2010 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Zápis. 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.6.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 8.6.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 8.6.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 28. 11. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr. S.

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.03.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Bc. Jana Cagašová, členka

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 19. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.11.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 2. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 26.03.2012 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr.

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 0. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 5.05.202 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana Duchková, zástupce starostky,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.8.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 1. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 07.11.2014 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová,, Jana Duchková, zástupce starostky, Ing. Michael Grundler,

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.2.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 USNESENÍ Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 13. 7. 2015 Jednání se zúčastnili: Za FV ZMČ: David Zelený, Ing. Michal Drábek, Ing. Kateřina Helikarová, Ing. Jan Zeman, CSc.,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 20.10.2009. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 20. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.10.2009 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM 1/16 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Balog, p. Janoušek Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 16.50 hodin. 1. Zahájení jednání

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 22.6.2010

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 22.6.2010 Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 22.6.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více