Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analytická ást Strategie rozvoje odpadového hospodá ství m st a obcí R aktualizace 2011"

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 Upravenými slovy klasika lze íci, že d jiny lidstva jsou d jinami odpadu. Jsou každodenní sou ástí lidského života. Odpady jsou vedlejšími a p evážn necht nými produkty lidské innosti. 1 P i neustále se rozši ujícím objemu lidské innosti je zcela nezbytné regulovat i negativní dopady této innosti na životní prost edí. Prevence vzniku odpad a stanovení systému nakládání s nimi za ú elem co nejvíce zmírnit dopad do životního prost edí je nutností umož ující napl ovat princip trvale udržitelného rozvoje. Jelikož jde o problematiku, která bytostn ovliv uje život každého živého tvora, je t eba pravidla hry nakládání s odpady stanovit takovým zp sobem, který zavazuje každého. Jedin právní ád, právní normy s možnostmi reálného sank ního postihu v i neposlušnému hrá i zohled ují tyto pot eby p i stanovení promyšleného a vynutitelného systému nakládání s odpady. Jedin takový systém umož uje ešení jednoho z nejv tších ekologických, ale i ekonomických o íšk moderní doby co s odpadem? V eské republice je sou asná právní úprava nakládání s odpady ovlivn na n kolika jevy. P edevším je zde t eba vzít v potaz, že naše spole nost je stále ovlivn na dozvuky prob hnuvší transformace zásadního odklonu od mechanismu centrálního plánování v hospodá ství, kde veškerou odpov dnost na sebe p evzal stát. Nastupující spot ební spole nost a tržní hospodá ství naopak vyvíjí tlak na lov ka, aby p evzal odpov dnost nejen sám za sebe, ale i za své bezprost ední okolí, a tím potažmo za životní prost edí jako takové. Ekologická osv ta, vzd lávání a výchova v tomto procesu hrají nezastupitelnou roli. V této fázi vývoje eské spole nosti na po átku 21. století lze konstatovat, že snaha (i realizace) obyvatelstva chovat se ekologicky má stoupající (pozitivní) trend. Je t eba poznamenat, že právní úprava nakládání s odpady byla do roku 1989 velmi rozt íšt ná, upravovala zejména problematiku výkupu kovových surovin, papíru, skla za ú elem maximalizace ú innosti výrobních odv tví pr myslu (kovohutnictví, sklá ství, textilnictví). Zákony p ijaté v devadesátých letech minulého století sice nepostrádaly snahu obecn upravit problematiku nakládání s odpady (zákon. 238/1991 Sb., o odpadech, ve zn ní zákona. 300/1995 Sb., a zákon. 125/1997, o odpadech, ve zn ní pozd jších p edpis ), le nevyhovovaly pot ebám evropského odpadového práva (viz níže) ani moderní doby jako takové. Dalším z jev ovliv ujících odpadové právo je skute nost, že eská republika od poloviny 90. let minulého století usilovala o zapojení do západoevropských institucí, zejm. Evropské 1 V souladu s ú innou právní úpravou 3 odst. 1 zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon, ve zn ní pozd jších p edpis, je odpadem každá movitá v c, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a p ísluší do n které ze skupin odpad uvedených v p íloze. 1 k tomuto zákonu. De facto jde o jakoukoliv movitou v c, není-li vyjmuta z p sobnosti zákona jiným zvláštním právním p edpisem, který stanovuje zp sob nakládání s ní (nap. t la mrtvých zví at, radioaktivní odpad apod.). 6

7 unie. Tato snaha sebou nutn nesla závazek p izp sobit své právní prost edí pot ebám a požadavk m unijního práva. Acquis communitaire p sobí práv nejsiln ji na poli ochrany životního prost edí, což je vcelku logické. V mnoha oblastech jde totiž o p eshrani ní problematiku (nap. ochrana vod, ovzduší i odpady). eské republice se ve velmi krátkém asovém úseku 5-7 let poda ilo p ipravit a p evzít na cca 250 sm rnic a 100 až 250 dalších evropských norem (zejm. na ízení Rady EU, rozhodnutí Evropské komise, judikáty Evropského soudního dvora). Dle sou asného platného primárního práva je oblast životního prost edí obsahov upravena ve Smlouv o fungování EU (Lisabonská smlouva) v kapitole s názvem Životní prost edí. Dle lánku 4 Smlouvy o fungování EU náleží životní prost edí mezi oblasti, v nichž se uplat uje sdílená pravomoc Unie a lenských stát. Environmentální legislativu navrhuje Generální editelství pro životní prost edí p i Komisi, áste nou odpov dnost nese nov vzniklé editelství pro boj s klimatickými zm nami. Ob tato editelství musí spolupracovat s jinými editelstvími (nap. Generální editelství pro energetiku, Generální editelství pro zem d lství a rozvoj venkova, Generální editelství pro podniky a pr mysl). Rada EU obdrží od Komise návrhy p edpis, které projednávají pracovní skupiny, rozhoduje se kvalifikovanou v tšinou (p edevším sm rnice). Po odsouhlasení jsou v praxi vykonávány lenskými státy. Evropský parlament disponuje procedurou spolurozhodování (bez jeho souhlasu není možné právní p edpis p ijmout). Legislativní návrhy vyplývají z politické koncepce, kterým se eší jednotlivé složky životního prost edí, jde o tzv. ak ní plány. V sou asnosti probíhá Šestý Ak ní program pro životní prost edí v Evrop na za átku 21. století ( ). Mezi další jevy lze za adit ekonomické možnosti zavád ní a využívání nových vysp lých technologií p i nakládání s odpady ( nejekologi t jší neznamená nejlepší ekonomicky nejdostupn jší ), názorové p esv d ení a jeho vliv na vládnoucí politiku (stoupající vliv ekologických hnutí a iniciativ) a v neposlední ad praxe provozovaná zú astn nými subjekty v oblasti nakládání s odpady (stát a jeho instituce a p vodci odpad podnikatelé, obce, obyvatelstvo). Na napl ování požadavk p i nakládání s odpady jsou siln zainteresovány krom mezinárodních a státních ú ad i jiné ve ejné instituce, a to zejména obce. Mají nejblíže k ob an m, jsou vytvo eny z d vodu uspokojování jejich pot eb a zájm. Toto pln koresponduje se základním pravidlem daným eským právním ádem, kdy obec je odpov dná za veškerý na jejím území fyzickými osobami vyprodukovaný odpad (vyjma stavebního). V sou asné dob probíhá Šestý Ak ní program pro životní prost edí v Evrop na za átku 21. století ( ) Životní prost edí 2012 Naše budoucnost, naše volba, který se snaží ešit problémy životního prost edí ve ty ech oblastech: - Zm na klimatu - P íroda a biologická rozmanitost - Životní prost edí a zdraví a kvalita života - P írodní zdroje a odpad 7

8 Zajímavé je, že a koliv je politika životního prost edí velmi d ležitou sou ástí inností, iní výdaje na vnit ní politiku, pod kterou ochrana životního prost edí spadá, již n kolik let kolem 6 % z celkového rozpo tu EU. Politika je v eské republice vykonávána prost ednictvím Ministerstva životního prost edí a samoz ejm dalšími subjekty (ekologické organizace, ob ané lenských stát ). Evropská právní úprava a stejn tak i eská obsahuje základní principy ochrany životního prost edí, které jsou v r zné mí e promítnuty i do legislativy nakládání s odpady. Jde zejména o tyto principy: Princip platí zne iš ovatel - Ekonomické náklady na odstran ní zne išt ní životního prost edí by nem la hradit celá spole nost, ale specifi tí p vodci zne išt ní. Princip udržitelného rozvoje - Byl definován jako "rozvoj uspokojující požadavky sou asnosti bez toho, aby byla narušena schopnost p íštích generací uspokojit své vlastní pot eby". Tento princip se stává obecným principem ochrany životního prost edí ve lenských státech. Princip vysoké úrovn ochrany - P i p ijímání evropských norem ochrany životního prost edí by se m lo vycházet z tradic p ísn jších lenských stát a nejnov jších technologií a metod ochrany. Standard EU pak m že být m k í než v nejp ísn jším stát EU - jednotlivé státy si ale mohou své starší p ísn jší normy ponechat. Princip vysoké úrovn ochrany také slouží k exportu národní legislativy o životním prost edí z náro n jších stát EU do ostatních lenských stát - tím se omezí nekalá konkurence stát EU s m k ími nároky na ochranu životního prost edí. Princip prevence - Je levn jší a ú inn jší vzniku poškození životního prost edí zabránit, než ešit poškození, až když nastane. Princip ochrany co nejblíže u zdroje zne ist ní - Škod na životním prost edí má být zabrán no co nejblíže p vodci škody, a ne až na dalších stupních et zce zne išt ní. Ukázkou použití tohoto principu je nap. snaha zpracovávat nebezpe ný odpad co nejblíže jeho p vodci, a ne na vzdálených zpracovatelských za ízeních. Princip integrované ochrany - P i ochran životního prost edí se musí p ihlížet ke všem možným dopad m (tj. zne išt ní ovzduší a vody, ochrana živo išných a rostlinných druh, ochrana rázu krajiny atd.) - nelze sledovat jen jeden aspekt ochrany životního prost edí a opominout ostatní. V širším smyslu princip integrované ochrany znamená, že se k dopad m na životní prost edí musí p ihlížet i p i navrhování a provád ní ostatních politik EU (jako je politika ochrany spot ebitele, pr myslová politika, dopravní politika, trans-evropské sít ). 8

9 Princip integrované ochrany je považován za v bec nejd ležit jší princip politiky ochrany životního prost edí v EU. Princip subsidiarity - Je spole ný pro všechny koordinované politiky EU a týká se rozd lení pravomocí mezi EU a lenské státy. Podle principu subsidiarity by EU m la být v oblasti životního prost edí aktivní pouze tehdy, pokud by stejn ú inn nemohly zasáhnout i lenské státy samostatn. V principu subsidiarity mají lenské státy jistou záruku proti nekontrolované expanzi pravomocí EU. V politice životního prost edí je však použití principu subsidiarity omezeno charakterem problému - problémy životního prost edí (typicky zne išt ní ovzduší a mezinárodních ek, migrace zví at) nerespektují státní hranice a regulace na úrovni EU je proto v tšinou ú inn jší. Obecn na mezinárodní úrovni nenalezme právní úpravu, která by se v cn v novala problematice nakládání s odpady, vyjma problematiky jejich p eshrani ní p epravy. V této oblasti je spolu s dalšími smluvními státy eská republika vázána tzv. Basilejskou úmluvou od roku 1992 (celý název Úmluva o kontrole pohybu nebezpe ných odpad p es hranice stát a jejich zneškod ování, podepsána v Basileji roku 1989). Úmluva stanovuje základní pravidla p eshrani ní p epravy odpad a jejich nakládání p i p evozu. Mimo právní rámec jsou na mezinárodní úrovni významné i politické dokumenty, p ijímané a napl ované zejm. samosprávnými celky. Mezi nejznám jší (ale právn nezávazné) pat í Agenda 21, která mimo jiné obsahuje i základní p ístupy podporující využívání životnímu prost edí více šetrných ( bezodpadových ) technologií a podpora recyklaci již vyprodukovaných odpad Rámcová sm rnice Rady. 75/442/EHS o odpadech (Waste Framework Directive) Základním evropským p edpisem pro oblast nakládání s odpady byla Rámcová sm rnice 75/442/EHS (znovu publikována v kodifikované podob jako sm rnice 2006/12/ES). A koliv tato sm rnice má p edvídáno ukon ení své ú innosti ke dni z d vodu transpozice nové sm rnice o odpadech. 98/2008 (viz níže) do národních právních ád jednotlivých lenských stát, je t eba se s obsahem této sm rnice seznámit, jelikož stanovila základní principy fungování evropského odpadového hospodá ství a krom jiného, tato sm rnice je v modernizované podob vícemén p evzata do nové sm rnice. Sm rnice. 75/442/EHS obsahovala elementární normy nakládání s b žnými odpady produkovanými p edevším fyzickými osobami. Nevztahovala se tak na nakládání s radioaktivními odpady, se zdravotnickými odpady, s n kterými druhy vybraných výrobk (elektroza ízení, akumulátory, baterie a další), s odpady z t žby nerost, odpadní plyny aj. ( l. 2 Sm rnice). 9

10 Sm rnice m la sladit p edevším pojmosloví v této oblasti (pojem odpad a odstra ování odpadu, viz l. 1 Sm rnice), stanovit povinnost zpracovávání a aktualizace národních koncepcí nakládání s odpady, nutit lenské státy k prevenci, recyklaci a zpracování odpad, získávání druhotných surovin a p ípadn energie a jakékoliv jiné postupy umož ujícího op tovné použití odpad ( l. 3 odst. 1 Sm rnice, tzv. hierarchie nakládání s odpady). Ve sm rnici byl promítnut princip integrované ochrany životního prost edí ( l. 4 Sm rnice), tj. jakékoliv opat ení na odstra ování odpad nesmí zárove ohrožovat lidské zdraví (hluk, zápach) a jiné složky životního prost edí (voda, ovzduší, p da, rostliny a živo ichové). lenské státy jsou povinny ur it odpov dný orgán za plánování a organizaci v oblasti nakládání s odpady, povolování a kontrolou stanovených povinností p i provád ní opat ení v této oblasti ( l. 5 Sm rnice). V eské republice jsou tyto kompetence d leny mezi n kolik institucí, p i emž na vrcholu, pomineme-li Parlament eské republiky jakožto zákonodárný orgán bez výkonných pravomocí, stojí vláda eské republiky. V cn p íslušným úst edním orgánem státní správu obstarávající záležitosti odpad je Ministerstvo životního prost edí ( 1 bod 14. zákona. 2/1969 Sb., o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgán státní správy eské republiky, ve zn ní pozd jších p edpis, a 72 odst. 1 písm. a) zákona. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých zákon, ve zn ní pozd jších p edpis ), u n kterých druh odpad ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví (zdravotnické odpady) a Ministerstvem zem d lství ( istírenské kaly). Vedle této soustavy správních orgán je vybudován kontrolní systém, kde nejzákladn jším lánkem je Ministerstvem životního prost edí ízená eská inspekce životního prost edí (mimo ni i celní orgány a Policie eské republiky, viz 76, 77 a 77a zákona o odpadech). P edevším vláda je odpov dná za napln ní l. 6 Sm rnice, ve kterém jsou stanoveny základní požadavky na obsah celonárodního plánu/. V nich musí být stanoveny zejména druhy a množství odstra ovaných odpad, obecné technické požadavky na odstra ování, vhodné lokality pro odstra ování a veškerá zvláštní opat ení pro jednotlivé odpady. Krom t chto povinných požadavk na obsah celostátního plánu odpadového hospodá ství m že být jeho obsahem i uvedení fyzických nebo právnických osob zmocn ných k odstra ování odpad, rozpo tové náklady na postupy odstra ování a vhodná opat ení na podporu racionalizace sb ru, t íd ní a zpracování odpad. Vedle výše uvedené soustavy státních orgán p enesl eský zákonodárce ást odpov dnosti a mnoho povinností do p sobnosti územních samosprávných celk, a to jak v p enesené, tak samostatné p sobnosti. Blíže v ásti pojednávající o obsahu zákona o odpadech, který obsahuje kompletní implementaci rámcové sm rnice. Nejpodstatn jším ustanovením Sm rnice je l. 7, který zavazuje lenský stát p ijmout taková nezbytná opat ení, aby bylo zajišt no, že každý držitel odpadu jej p edá soukromému nebo ve ejnému za ízení, které odpad sbírá, nebo podniku, který provádí odstra ování odpadu, nebo jej sám odstraní v souladu s lánkem 4 Sm rnice (viz výše). Náklady na odstra ování odpadu v souladu se zásadou zne iš ovatel platí nese držitel, který se odpadu zbavuje, nebo z jehož innosti vznikl ( l. 12 Sm rnice). 10

11 Za ízení umož ující držiteli odevzdat v n m odpad musí projít povolovacím procesem p íslušného orgánu lenského státu ( l. 8 Sm rnice) a podléhat p im ené pravidelné kontrole ( l. 9 Sm rnice). Samotné podmínky povolovacího procesu jsou na samotném lenském státu. Obdobným procesem musí projít za ízení (podniky), které zajiš ují p epravu, sb r, skladování, skládkování nebo zpracování vlastních odpad, i podniky, které sbírají nebo p epravují odpady v zájmu t etích stran ( l. 10 Sm rnice). Jako tém v každé sm rnici je i v této zakotven povinný reporting lenského státu v i Evropské komisi ( l. 12 Sm rnice), a to každé t i roky od implementace Sm rnice do svého právního ádu. Komise zase informuje každé t i roky o uplat ování Sm rnice v lenských státech Radu Evropské unie a Evropský parlament. Vzhledem k tomu, že Sm rnice byla tvo ena a p ijata v první polovin 70. let minulého století (15. ervence 1975), neodpovídala soudobým pot ebám spole nosti, zejména technickému pokroku i právnímu vnímání na systém nakládání s odpady. Na základ 6. Ak ního programu byla p ipravena Tématická strategie pro p edcházení vzniku odpad a jejich recyklaci 2, která stanovuje postup pro dosažení t chto cíl. Vedle preference prevence vzniku odpad a jejich recyklace je odpad shledán nejen jako plnohodnotná druhotná surovina, ale i zdroj energie. Spolu s návrhem Tématické strategie byl p ipravován návrh nové Rámcové sm rnice o odpadech. Nová Sm rnice Evropského parlamentu a Rady. 98/2008/ES odpadech a o zrušení n kterých sm rnic o Na základ rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady. 1600/2002/ES ze dne 22. ervence 2002 o 6. ak ním programu Spole enství pro životní prost edí byly zahájeny p ípravné práce na p ehodnocení stávajícího právního rámce evropské úpravy nakládání s odpady sm rem k up esn ní hranice mezi odpady a materiály, které odpady nejsou, k vyjasn ní definic využití a odstra ování odpad, k podpo e opat ení pro p edcházení vzniku odpad a nakládání s odpadem a v neposlední ad k p ehodnocení cíl (kvót) pro zpracování a využití odpad v závislosti na vývoji p i zpracování a využití odpad. Tyto práce vyvrcholily p ijetím nové evropské Sm rnice o odpadech Evropským parlamentem a Radou EU v roce Sm rnice má být dle l. 40 transponována do právních ád lenských stát Evropské unie do 12. prosince N která ustanovení Sm rnice už ovšem nabyla ú innosti dnem 12. prosince 2008 (viz l. 41 Sm rnice), jelikož upravují p echod na nový právní rámec a novelizují tak jiné evropské sm rnice regulující oblast nakládání odpady, tj. Sm rnici. 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji, Sm rnici.91/689/ehs o nebezpe ných odpadech a Sm rnici. 2006/12/ES o odpadech, které pozbudou ú innosti dnem 12. prosince V podstatné ásti obsahu je nová sm rnice o odpadech shodná i up es uje starou sm rnici o odpadech z roku Sd lení Evropské komise KOM(2005)

12 Jedním z cíl sledovaných nov p ijatou Sm rnicí je i p iblížení se k evropské recykla ní spole nosti s vysokou úrovní hospodárnosti využívání zdroj (viz odst. 41 úvodního zd vodn ní Sm rnice). Tomu by m ly odpovídat i nov stanovené cíle, pokud jde o p ípravu na op tovné použití a recyklaci odpad. Bohužel, p elom roku 2008 a 2009 ukázal, že regulovaná nabídka v podob právem stanovených kvót recyklace odpad (p edevším z obal plast, papír, sklo) m že být v tržním prost edí na stran poptávky velmi limitujícím faktorem pro další rozvoj tohoto cíle. A koliv jsou nastaveny recykla ní cíle, stále není zaru eno, že se Evropa stane sob sta nou recykla ní spole ností, která dokáže sv j odpad nejen vyprodukovat, ale i využívat na svém území a následn jej uplatnit na trhu v podob výrobk z recyklát. V souvislosti s výše uvedeným je tak pon kud zvláštní, že dle l. 11 Sm rnice musí lenské státy p ijmout opat ení na podporu op tovného použití výrobk, a to zejména tvorbou a podporou sítí pro opravy a op tovné použití, využíváním ekonomických nástroj, kritérií pro ve ejné zakázky, množstevních cíl nebo jiných opat ení. Rovn ž musí být v lenském stát zaveden do roku 2015 na podporu vysoce kvalitní recyklace systém t íd ného sb ru odpad z papíru, kovu, plastu a skla. Zde je t eba íci, že toto ustanovení Sm rnice je do jisté míry duplicitní s ohledem na Sm rnici Evropského parlamentu a Rady. 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, ve zn ní Sm rnice Evropského parlamentu a Rady. 2004/12/ES a Sm rnice Evropského parlamentu a Rady. 2005/20/ES, která stanovuje závazné kvóty využívání obalových odpad z plastu, papíru a skla, které se nej ast ji vyskytují práv v obalových odpadech. Zavedení systému t íd ní odpad musí být dle Sm rnice proveditelné z hlediska technického, hospodá ského a z hlediska životního prost edí, tj. vždy musí jít o zohledn ní všech 3 složek trvalé udržitelnosti takového systému. Sm rnice pro odpad pocházejících z domácností (pop. od jiných p vodc, pokud tento odpad odpovídá odpad m z domácností), který je složen z kovu, papíru, skla nebo plastu, na izuje, aby k op tovnému využití i recyklaci bylo využito 50 % hmotnosti takového odpadu v roce Pro vyjasn ní otázky ke které základní hodnot je vztažen cíl 50 % hmotnosti v roce 2020 ukládá Sm rnice povinnost Komisi stanovit podrobná pravidla, kterými se stanoví zp soby uplat ování a výpo tu pro ov ování dodržování tohoto cíle s ohledem na na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpad. Na základ dosavadních diskusí jsou uvažovány 2 zp soby výpo tu této hodnoty, a to aby 50 % hmotnosti využití bylo po ítáno z využití všech komodit (papír, plast, sklo, kovy) ke hmotnosti t chto materiál vyskytujících se v odpadech z domácností. Dalším p ístupem je po ítat 50% využití pro každý druh samostatn k jeho výskytu v domovním odpadu. Oproti stávající právní úprav klade nová Sm rnice v tší d raz na vlastní p edcházení vzniku odpad, zejména i tím, že rozši uje okruh v cí i materiál, které nemusí nutn p i svém použití, resp. jejich vyn tí a následném využití v p írod závažným zp sobem ohrozit životní prost edí, pokud nedochází k jejich významné kvalitativní zm n (nap. získání nebezpe ných vlastností). Jde zejména o oblast vyt žených zemin a sediment a dále p írodních biologických materiál, nap. sláma a jiné p írodní látky pocházející ze zem d lské výroby nebo lesnictví, které nejsou nebezpe né a které se využívají v zem d lství, lesnictví nebo k 12

13 výrob energie z této biomasy prost ednictvím postup nebo metod, které nepoškozují životní prost edí ani neohrožují lidské zdraví ( l. 2 odst. 1 Sm rnice). Pokud jde o definice, pak se nová Sm rnice p íliš v definici odpadu neliší od dosud ú inné evropské úpravy (srov. l. 3 odst. 1 Sm rnice a l. 1 odst. 1 písm a) Rámcové sm rnice. 75/442/EHS), a koliv se snaží jasn ji definovat v lánku 6 stav, kdy odpad p estává být odpadem. I nadále není zcela jasn ešen p echod mezi odpadem a druhotnou surovinou, toto se ponechává v kompetenci Komise, není-li ji využito, pak je na lenském státu, jak je vymezí ( l. 6 odst. 4 Sm rnice). Obecn vzato platí, že není-li této volnosti v p ístupu využito, pak by m lo být tém vše (vyjma výše popsaného okruhu omezení p sobnosti Sm rnice), eho se držitel zbavuje, má úmysl zbavit, nebo se od n j vyžaduje, aby se zbavil (nap. zákonem) odpadem ( l. 3 odst. 1 Sm rnice). Zde snad jde do budoucna doporu it p i p íprav národní legislativy zvolit co možná nejobez etn jší p ístup s ohledem na praxi okolních vysp lých stát Evropské unie, aby nebyl lenský stát na en z nastavení p íliš volných podmínek, resp. p íliš širokého spektra zp sob vzniku druhotných surovin jakožto materiál a p edm t nepod azovaných pod p ísný režim nakládání s odpady. Na druhou stranu, p ílišné lp ní na striktním omezení využití vedlejších produkt a jejich pod azením pod odpadový režim m že vést k omezení hospodá ské sout že v rámci evropského jednotného trhu. Definice vedlejšího produktu je dána l. 5 Sm rnice, jde o jedno z nových opat ení na podporu p edcházení vzniku odpad. V návaznosti na jednotný evropský trh je t eba zmínit zejména eskou republikou prosazované ustanovení nové Sm rnice l. 16 o zásad sob sta nosti a blízkosti. Dle tohoto ustanovení m že lenský stát (je tedy na v li kteréhokoliv lenského státu) omezit p epravu odpad ur ených ke spálení, které je klasifikováno jako využití, do daného lenského státu, pokud bylo zjišt no, že by v d sledku této p epravy musely být odstran ny odpady, které vznikly na území daného lenského státu nebo že by odpad musel být zpracován zp sobem, jenž není v souladu s národním plánem pro nakládání s odpady daného lenského státu. Vzhledem k tomu, že lenské státy jsou zavázány Sm rnicí ke kooperaci v oblasti nakládání s odpady, nelze striktní zákazy dovozu odpad bez konzultace a zohledn ní pot eby okolních lenských stát vydat ( l. 32). V opa ném p ípad by totiž mohla vzniknout situace, kdy p eprava odpad v rámci daného lenského státu do za ízení ke spálení za ú elem jejich energetického využití byla pro životní prost edí daleko mén p íznivá, a to s ohledem na vzdálenost a druhovou skladbu t chto odpad, než dovoz odpad k energetickému využití ze sousedního lenského státu na mnohem kratší vzdálenost nebo druhov pot ebn jší (využiteln jší) skladbu odpad. Samoz ejm, základními kritérii pro stanovení tohoto zákazu v souladu s l. 16 odst. 1 Sm rnice je, zda by musely být odpady vyprodukované v rámci lenského státu v d sledku dovozu odstran ny i zpracovány jiným zp sobem, který není v souladu s národním plánem odpadového hospodá ství. Plány lenských stát tak musí být opravdu p ipravovány ve spolupráci se sousedy, aby nedošlo k paradox m mající pro životní prost edí negativní dopady. Vyhodnocení pro využití možnosti zakázat p epravu odpad do lenského státu musí ovšem prob hnout v kontextu regionálních (i p eshrani ních) systém nakládání s odpady, jelikož v souladu s od vodn ním odst. 39 Sm rnice n které lenské státy nemusí být schopny na svém území vytvo it sí zahrnující celou škálu za ízení ke kone nému využití odpad. 13

14 Nov se Sm rnice v nuje program m pro p edcházení odpad ( l. 29 Sm rnice), p i emž jejich zpracování (p ijetí) má prob hnout v lenských státech do 12. prosince Tyto dokumenty mohou být sou ástí národních plán nakládání s odpady, ale musí napl ovat obsahov požadavky sm rnice, tj. stanovení cíl, dále vyhodnocení užite nosti p íklad opat ení uvedených v p íloze IV Sm rnice nebo jiných náležitých opat ení (nap. podpora výzkumu a vývoje v oblasti dosahování istších produkt a technologií spojených se vznikem menšího množství odpad a ší ení a využívání výsledk tohoto výzkumu a vývoje, podpora ekodesignu, podpora d v ryhodných ekozna ek). Ú elem t chto cíl a opat ení je p erušit závislost mezi hospodá ským r stem a dopady na životní prost edí spojenými se vznikem odpad. Dovedeno ad absurdum každý lenský stát se má snažit o podporu takových technologií, které by nem ly nejlépe žádný dopad na životní prost edí. Vzhledem k relativn zna né obecnosti obsahových požadavk m že lenský stát p i zpracovávání takového preventivního programu vycházet i z tradi ních (specifických) zp sob nakládání s odpady v daném stát, kvalitativní i kvantitativní kritéria pro hodnocení vhodnosti daných opat ení volí každý lenský stát sám. Obecn prevencí vzniku odpad lze chápat takový p ístup, kdy dochází k využívání nových technologií a výrobku více šetrných k životnímu prost edí než dosud užívané nebo pokud již odpady jsou produkovány, aby byly využity co nejblíže u zdroje a nepodmi ovaly tak vznik a údržbu rozsáhlých systém nakládání s odpady a zanechávaly tak co nejmenší negativní dopady na životním prost edí (nap. komunitní kompostování, omezení vzniku nebezpe ných odpad ). Za zmínku stojí i nov formulovaný p ístup Evropské unie k nakládání s biologickými odpady, kdy lenské státy v p ípad pot eby (kterou vyhodnocuj ony samy) stanoví mj. i odd lený sb r biologického odpadu za ú elem kompostování a anaerobní digesce odpadu ( l. 22 Sm rnice). Podmínkou je ovšem, aby provozováním takového systému ovšem nedocházelo k ohrožení lidského zdraví i poškození životního prost edí, nap. ohrožením vody, ovzduší, p dy nebo rostlin nebo živo ich, obt žováním hlukem nebo zápachem i nep íznivým vliv m na krajinu ( l. 13 Sm rnice). V souladu s l. 4 musí lenské státy p i zavedení takového systému rovn ž dodržet l. 4 Sm rnice, a to zohlednit zásadu p edb žné opatrnosti a udržitelnosti, technickou proveditelnost a hospodá skou životaschopnost, ochranu zdroj i celkové dopady na životní prost edí, lidské zdraví a hospodá ské a sociální dopady. Nejzásadn jší p ínos a zárove zm nu oproti dosud ú inné Rámcové sm rnici o odpadech 75/442/EHS obsahuje Sm rnice v l. 4 odst. 1, kde je oproti l. 3 odst. 1 staré sm rnice, jasn stanovena hierarchie zp sob nakládání s odpady, tj. p edcházení vzniku, p íprava k op tovnému použití, recyklace, jiné využití, nap íklad energetické využití, odstran ní. Užívání hierarchie lenskými státy se ídí tímto pravidlem daným Sm rnicí: P i uplat ování hierarchie zp sob nakládání s odpady uvedené p ijmou lenské státy opat ení, která podpo í možnosti, jež p edstavují nejlepší celkový výsledek z hlediska životního prost edí. To m že u zvláštních tok odpad vyžadovat odchýlení se od hierarchie, je-li to od vodn no zohled ováním životního cyklu u celkových dopad vzniku tohoto odpadu a nakládání s ním. Jednotlivé zp soby nakládání s odpady tak v rámci lenského státu musí vytvá et komplexní celek (integrovaný systém), aby docházelo k co nejmenším negativním vliv m na životní prost edí. P i jejím uplat ování tak musí být reflektována zásada p edb žné opatrnosti a 14

15 udržitelnosti v etn technické proveditelnosti, hospodá ské životaschopnosti, ochrany zdroj i celkových hospodá ských a sociálních dopad. S ohledem na výše uvedené lze na novou Sm rnici o odpadech nahlížet pon kud s rozpaky. A koliv p inesla vyjasn ní hierarchie zp sob nakládání s odpady, up esn ní n kterých definic a zavedení nových pojm, stále si klade p íliš vysoké cíle na vznik evropské recykla ní spole nosti, což potvrzuje zavedením závazných kvót na využívání odpad z plastu, papíru, kovu a skla v roce Je otázkou, zda by takové ustanovení bylo obsaženo v nové Sm rnici i po prob hnuvší celoevropské krizi v odbytu vyt íd ných složek odpad na p elomu roku 2008 a V ní se totiž naplno ukázalo, že lze velmi obtížn prosazovat ekologické cíle stanovené v jednom regionu (oblasti) sv ta, když ekonomický systém je dnes zcela globalizován, ale standardy ochrany životního prost edí p i n kterých innostech mají regionální význam nebo regionální závaznost Sm rnice Evropského parlamentu a Rady. 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, ve zn ní Sm rnice Evropského parlamentu a Rady. 2004/12/ES a Sm rnice Evropského parlamentu a Rady. 2005/20/ES Na území m st a obcí v Evropské unii vzniká velké množství odpad, které se vzhledem ke svému charakteru a využívaným technologickým postup m dá znovu využít, resp. materiál, z n hož jsou vyrobeny. Tím je napl ován tzv. substitu ní vztah odpad jako druhotná surovina místo primárních zdroj surovin vyskytujících se v životním prost edí (ropa, zemní plyn, uhlí). Nej ast ji vyskytujícím se druhem odpadu jsou obalové materiály, a to p edevším z papíru, plastu a skla. Sm rnice o obalech navazuje principiáln na Sm rnici o odpadech, zejména pokud jde o stanovení zp sobu nakládání s obalovými odpady. Definice v této Sm rnici jsou mnohem propracovan jší (je to dáno p edevším dobou jejího vzniku první polovina 90. let minulého století). I zde je op t stanovena jakási specifická hierarchie nakládání s obalovými odpady. Preferována je p edevším prevence vzniku obalového odpadu ( l. 4 Sm rnice). Opakované použití obal, jako formu prevence, však mohou lenské státy podporovat jen za spln ní ur itých podmínek ( l. 5 Sm rnice), zejména podmínky nenarušení volného pohybu zboží, tedy pouze takovým zp sobem, aby nedošlo k vytvo ení netarifní p ekážky trhu. (ten lánek totiž nedává prioritu opakovanému použití, pouze íká, že se to smí podporovat, pokud jsou spln ny další podmínky.) Na rozdíl od velmi obecn konstruované Sm rnice o odpadech obsahuje obalová Sm rnice i kvóty využívání obalových odpad ( l. 6 Sm rnice) v etn stanovení horních limit využití hmotnostních procent obal (jako omezující podmínka pro p edejití narušení vnit ního trhu Evropské unie). Pro eskou republiku jsou nyní závazné limity dané Sm rnicí. 2004/12/ES ve spojení se Sm rnicí. 2005/20/ES, kdy musí být k dosaženo minimáln 60 % odpadu z obalu využito, z toho minimáln 55 % a maximáln 80 % odpadu recyklováno. 15

16 lenské státy jsou povinny stanovit systémy zp tného odb ru, sb ru použitých obal nebo obalových odpad, opakovaného použití nebo využití, v etn recyklace obal nebo sebraných obalových odpad ( l. 7 Sm rnice). Sjednocené zna ení materiálového složení obal usnad uje identifikaci a proces sb ru a t íd ní použitých obal ( l. 8 Sm rnice). Sm rnice obsahuje i další omezující podmínky pro uvád ní obal na trh, a to stanovením hladin koncentrace olova, kadmia, rtuti a šestimocného chrómu ( l. 11 Sm rnice). Vytvo ení povinných informa ních systém a jejich provázanost se systémy ostatních lenských stát napomáhá efektivní kontrole uplat ování Sm rnice, pro informovanost ob an a rovn ž pro ú ely reportingu Evropské komisi (viz její l. 12, 13 a 17). Plánování nakládání s obaly je povinnou sou ástí plánu/ zpracovávaných podle Sm rnice o odpadech ( l. 14 Sm rnice o obalech) Sm rnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpad Ú elem této Sm rnice (její l. 1) je nastavit takové technicko-bezpe nostní požadavky na umíst ní skládek, jejich provoz a ukládání odpad, které nejen zabezpe í napl ování Rámcové sm rnice o odpadech (p edevším její l. 3 a 4, p íloha. I a II Sm rnice), ale zárove stanoví postupy a návody pro p edcházení nebo maximální omezení negativních ú ink skládkování odpad na životní prost edí (zejména zne išt ní povrchových nebo podzemních vod, ovzduší, p dy, lidské zdraví). lenské státy musí dle l. 3 odst. 1 tuto Sm rnici použít na jakoukoliv skládku definovanou v l. 2 písm. g) Sm rnice (tj. krátkodobou i dlouhodobou, povrchovou nebo podpovrchovou) po celou dobu její životnosti. Skládky jsou rozd leny celkem do t í kategorií ( l. 4 Sm rnice) - skládky nebezpe ných odpad, skládky odpad neklasifikovaných jako nebezpe né a skládky inertních odpad. Za ú elem omezení p ijímání biologicky rozložitelných odpad na skládky mají lenské státy p ijmout vnitrostátní strategii nakládání s tímto druhem odpadu. Strategie by m la obsahovat opat ení zam ená na dosažení cíl stanovených v l. 5 odst. 2 Sm rnice, zejména pomocí recyklace, kompostování, výroby bioplynu nebo materiálového a energetického využití. T mito cíli je dosažení postupného snižování hmotnostních procent biologicky rozložitelných odpad ukládaných na skládku z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpad vyprodukovaných v roce Postupn od implementace Sm rnice do vnitrostátního právního ádu musí být dosaženo po p ti letech 75 %, po osmi letech 50 % a 35 % hmotnostního snížení. lenské státy musí zajistit, že na skládky nebudou ukládány kapalné odpady, odpady, které jsou v podmínkách skládky výbušné, žíravé, oxidující, vysoce ho lavé, nemocni ní odpad a jiné klinické odpady pocházející z lé ebných nebo veterinárních za ízení a v neposlední ad celé použité pneumatiky a drcené použité pneumatiky ( l. 5 odst. 3 Sm rnice). Nesmí být ed ny a míšeny odpady za ú elem napln ní kritérií pro p ijímání odpadu na skládku ( l. 5 odst. 4 Sm rnice). Provoz skládky m že být zahájen jedin po absolvování povolovacího procesu vedeného p íslušným státním orgánem ( l. 7, 8, 9 a 10). Na skládku ur ité kategorie lze p ijímat jen odpad s p íslušnými vlastnostmi ( l. 6 Sm rnice). P edpokládané náklady na uzav ení skládky a následnou pé i ukon ení provozu alespo po dobu t iceti let by m ly být 16

17 hrazeny ze státem stanovené finan ní jistiny (rezervy) vytvá ené provozovatelem skládky ( l. 10 Sm rnice). Samotný provoz skládky, její kontrola a monitoring je podrobn upraveno v l. 11, 12 a v p íloze. III Sm rnice. Uzav ení skládky je možné až po kone né kontrole p íslušného orgánu lenského státu a vydání povolení s uzav ením. Toto ovšem nezbavuje provozovatele skládky odpov dnosti za p ípadné negativní dopady uzav ené skládky na životní prost edí ( l. 13 Sm rnice). Zcela jist nejvíce sledovaným ustanovením Sm rnice je její l. 14, který stanovuje, že stávající povolené nebo provozované skládky mohou nadále fungovat pouze tehdy, splní-li bezodkladn podmínky dané Sm rnicí, maximáln však do 8 let od dne implementace Sm rnice do vnitrostátního právního ádu (v eské republice tedy do konce dubna 2012). O napl ování Sm rnice jsou op t lenské státy povinny každé t i roky zpracovávat zprávy. Smysl Sm rnice nelze spat ovat pouze v tom, že stanovuje podmínky pro provoz skládek, ale nep ímo tím nutí lenské státy k vývoji a zavád ní alternativních zp sob nakládání (odstra ování) s odpady. Další právní p edpisy Evropské unie upravující problematiku nakládání s odpady, zejm. n kterými druhy odpad a využívání n kterých zp sob odstra ování odpad : - Sm rnice Rady. 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji; - Sm rnice Rady. 78/176/EHS o odpadech z pr myslu oxidu titani itého, ve zn ní Sm rnice 83/29/EHS; - Sm rnice Rady. 82/883/EHS o postupech monitorování životního prost edí ovlivn ného vypoušt ním odpad z pr myslu oxidu titani itého a dozoru nad ním; - Sm rnice Rady. 86/278/EHS o ochran životního prost edí a zejména p dy p i používání kal z istíren odpadních vod v zem d lství; - Sm rnice Rady. 87/217/EHS o p edcházení a snižování zne išt ní životního prost edí azbestem; - Sm rnice Rady. 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících ur ité nebezpe né látky; - Sm rnice Rady. 91/689/EHS o nebezpe ných odpadech ve zn ní Sm rnice Rady. 94/31/ES; - Sm rnice Rady. 91/692/EHS o standardizaci a racionalizaci zpráv o provád ní n kterých sm rnic vztahujících se k životnímu prost edí; - Sm rnice Rady. 92/112/EHS o postupech harmonizace program snižování a úplného vylou ení zne iš ování odpady z pr myslu oxidu titani itého; - Sm rnice Komise. 93/86/EHS o zavád ní technického pokroku do Sm rnice Rady. 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících ur ité nebezpe né látky; - Sm rnice Rady. 94/67/ES o spalování nebezpe ných odpad a související sm rnice Rady. 89/369/EHS o prevenci zne iš ování ovzduší obecními spalovnami a sm rnice Rady. 89/429/EHS o omezení zne išt ní ovzduší z již existujících spaloven; - rozhodnutí Komise. 94/741/ES o dotaznících pro zprávy lenských stát o provád ní n kterých sm rnic 17

18 v oblasti nakládání s odpady (k provedení Sm rnice Rady. 91/692/EHS); - rozhodnutí Rady. 94/904/ES o seznamu nebezpe ného odpadu k provedení l. I odst. 4 Sm rnice Rady. 91/689/EHS; - Sm rnice Rady. 96/59/ES o odstra ování polychlorovaných bifenyl a polychlorovaných terfenyl (PCB/PCT); - rozhodnutí Komise. 96/302/ES o stanovení formulá e pro poskytování údaj podle l. 8 odst. 3 Sm rnice Rady. 91/689/EHS - rozhodnutí Komise. 97/622/ES o dotaznících pro zprávy lenských stát o provád ní n kterých sm rnic v oblasti nakládání s odpady (k provedení Sm rnice Rady. 91/692/EHS); - rozhodnutí Komise. 98/184/ES o dotazníku pro zprávy lenských stát o provád ní Sm rnice Rady. 94/67/ES (k provedení Sm rnice Rady. 91/692/EHS); - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady. 2000/53/ES o vozidlech s ukon enou životností; - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady. 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických za ízeních (OEEZ) a související Sm rnice Evropského parlamentu a Rady. 2002/95/ES o omezení používání n kterých nebezpe ných látek v elektrických a elektronických za ízeních; - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady. 2006/21/ES o nakládání s odpady z t žebního pr myslu; - Sm rnice Evropského parlamentu a Rady. 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení sm rnice 91/157/EHS; Výše uvedené unijní právní p edpisy a rozhodnutí p íslušných orgán Evropské unie jsou (s výjimkou poslední jmenované sm rnice) promítnuty v eském právním ádu, zejména v zákon o odpadech. V sou asnosti je p ipravována novelizace tohoto zákona, která by m la transponovat Sm rnici. 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a dále zohlednit p ipomínky Evropské komise z tzv. formálního upozorn ní eské republiky z b ezna roku 2007 vytýkající nedostate nou implementaci Sm rnice. 1999/31/ES o skládkách odpadu. Vedle sm rnic, které nejsou až na výjimky p ímo vykonatelné, jsou na poli komunitárního práva velmi významná Na ízení Rady a Evropské komise. K jejich provád ní není t eba v lenských státech p ijímat speciální právní úpravu, jsou p ímo aplikovatelné. V tšinou se týkají záležitostí, kde by odchylný postup vytvo ený na úrovni jednotlivých lenských stát, i když s jednotným obecným právním rámcem mohl negativn narušit jednotný vnit ní trh a ohrozit životní prost edí. V oblasti nakládání s odpady jde o na ízení, které upravují problematiku p eshrani ní p epravy odpad a dozor nad ní. Jde o tato na ízení: - Na ízení Rady (EHS). 259/93 o dozoru nad p epravou odpad v rámci Evropského spole enství, do n j a z n j a o jejich kontrole; - Na ízení Rady (ES). 1420/1999, kterým se stanoví spole ná pravidla a postupy pro p epravu n kterých druh odpad do n kterých ne lenských zemí OECD; - Na ízení Komise (ES). 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle na ízení Rady (EHS). 259/93 pro p epravu n kterých druh odpad do n kterých zemí, na n ž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v kone ném zn ní; 18

19 Zákon. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm n n kterých dalších zákon, ve zn ní pozd jších p edpis Zákon o odpadech a jeho cíl a ú el Jak již bylo výše poznamenáno, právní ád musel být od poloviny 90. let minulého století harmonizován s acquis communitaire, aby eský stát splnil podmínky pro lenství v Evropské unii. Rychlost p izp sobování se evropskému právu i spole enským a hospodá ským podmínkám zp sobil, že plnohodnotná právní úprava byla p ijata až na po átku 21. století. Sou asný zákon o odpadech v sob dnes implementuje adu právních p edpis Evropské unie v etn t ch, které eší specifické zp soby nakládání s odpady, nap. elektrická a elektronická za ízení, autovraky, akumulátory a baterie. D sledkem tohoto neustále prom ování je, že v pr b hu více jak šestileté ú innosti byl již 15-krát novelizován a další novelizace jsou p ipravovány jak prost ednictvím poslanecké iniciativy, tak samotným garantem tohoto zákona, Ministerstvem životního prost edí. Velmi zásadní p epracování zákona bude jist pot ebné nejen vzhledem k t mto p ijatým zm nám, ale i s ohledem na skute nost, že bude v dohledné dob p ijata nová Rámcová sm rnice o odpadech. K zákonu o odpadech byla p ijata celá ada provád cích právních p edpis : - vyhláška Ministerstva životního prost edí a Ministerstva zdravotnictví. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe ných vlastností odpad ; ve zn ní vyhlášky. 502/2004 Sb. - vyhláška Ministerstva životního prost edí. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpe ných odpad a seznamy odpad a stát pro ú ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad (Katalog odpad ), ve zn ní pozd jších p edpis ; - vyhláška Ministerstva životního prost edí. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kal na zem d lské p d, ve zn ní vyhlášky. 500/2004 Sb.; - vyhláška Ministerstva životního prost edí. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn ní pozd jších p edpi s; - vyhláška Ministerstva životního prost edí. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanýmiterfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlor difenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými sm smi obsahujícími kteroukoliv z t chto látek v koncentraci v tší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB); - vyhláška Ministerstva životního prost edí. 237/2002 Sb., o podrobnostech zp sobu provedení zp tného odb ru n kterých výrobk, ve zn ní pozd jších p edpis ; - vyhláška Ministerstva životního prost edí. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad 19

20 na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a zm n vyhlášky. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn ní pozd jších p edpis ; - vyhláška Ministerstva životního prost edí. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektroza ízeními a elektroodpady), ve zn ní vyhlášky.65/2010 Zákon o odpadech p edstavuje základní vnitrostátní legislativní rámec odpadového hospodá ství, p esto není komplexním právním p edpisem pro tuto oblast. V celé ad záležitostí nakládání s odpady, a již vzhledem k jejich specifickému charakteru (nap. radioaktivní odpad, odpadní vody, odpadní plyny), nebo zohled ujíce jejich specifika využití, je p ijata celá ada zvláštních právních p edpis (nap. obalové odpady). Koncepce zákona vychází ze dvou základních p edpoklad, a to odpov dnosti p vodce odpadu (v etn úhrady náklad vynaložených na nakládání s odpady) a hierarchii nakládání s odpady. Nejde-li p edejít vzniku odpadu ( 10 odst. 1 zákona o odpadech prvotní p vodce má p i své innosti nebo v rozsahu své p sobnosti povinnost p edcházet vzniku odpad, omezovat jejich množství a nebezpe né vlastnosti. ), musí být omezováno jeho množství, zejm. množství nebezpe ných odpad (nebo s nebezpe nými vlastnostmi). Vyprodukované odpady by m ly být prvo ad využity k p vodnímu ú elu (angl. reusing), není-li to možné, jejich jiné využití nesmí ohrozit životní prost edí ani lidské zdraví. Jiným využitím se myslí p edevším recyklace (využití materiálové), stejn tak jako využití energetické (výroba tepla, elekt iny náhradou za klasické zdroje paliv nap. uhlí, ropa, zemní plyn). Na konci této stupnice stojí pouhé odstran ní odpadu nesledující materiálový nebo energetický efekt. Odstran ní (spálení, skládkování) odpadu musí probíhat v souladu s požadavky na ochranu lidského zdraví a životního prost edí. Nejrozší en jší formou odstra ování odpad v eské republice je jeho skládkování (a již povrchové nebo hlubinné). D vody jsou nasnad, p vodci odpad nejsou jednak dostate n motivováni k jiným zp sob m nakládání s odpady a dále nejsou dostate n (zejména ekonomicky) podporovány jiné alternativní zp soby nakládání s odpady. Zákon o odpadech od ú innosti tzv. euronovely (zákon. 154/2010 Sb. vstoupil v ú innost 1. ervence 2010)) explicitn obsahuje v 12 hierarchii zp sob nakládání s odpady (viz výše l. 4 odst. 1 Sm rnice. 98/2008/ES), ímž byl napraven dosud zavedený sm r naprosté preference materiálového využití odpad p ed jiným zp sobem využití (srov. 11 odst. 1 poslední v ta zákona o odpadech ú inný do 30. ervna 2010 Materiálové využití odpad má p ednost p ed jiným využitím odpad. ). Sm rnice a zákon rovn ž také p ipouští odchýlit se od hierarchie, pokud p i hodnocení životního cyklu jednotlivého odpadového toku (nap. sm sného komunálního odpadu) je analyzováno, že trvání na hierarchii je v daném ase a míst ekonomicky nep íznivé a sociáln neúnosné, p i emž náhradní zp sob nakládání s odpadem nesmí i nadále ohrozit zdraví obyvatel a životní prost edí. Vzhledem k tomu, že hierarchie explicitn obsahuje jako jeden ze stup i energetické využití odpad, byl stanoven v p íloze zákona v souladu se Sm rnicí. 98/2008/ES vzorec pro 20

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. prosince 2014. o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. prosince 2014. o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024 č. 352/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2014 o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024 Vláda nařizuje podle 42 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Závazná část POH Ústeckého kraje

Závazná část POH Ústeckého kraje Závazná část POH Ústeckého kraje Červenec 2004 Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje závazná část Obsah 1. Základní principy k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných

Více

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO

HLAVA III ODVOLACÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO Územní působnost a sídlo při vymáhání některých finančních pohledávek. Tato pověření se publikují ve Finančním zpravodaji. Postup a podmínky, za kterých je prováděna mezinárodní pomoc ve vztahu k jiným

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na uzemí obcí Plaňany, Blinka, Hradenín a Poboří Zastupitelstvo

Více

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona

ODŮVODNĚNÍ. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon)

Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis (vodní zákon) Národní 981/ 17, Praha 1 Staré M sto, 110 08 tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Velká RIA k zákonu. 254/2001 Sb., o vodách a o zm n n kterých p edpis

Více

Regulace cen tepelné energie. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad

Regulace cen tepelné energie. Ing. René Neděla Energetický regulační úřad Regulace cen tepelné energie Ing. René Neděla Energetický regulační úřad XXVI. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ 19. - 21. ledna 2016 Základní principy regulace cen tepelné energie Ceny tepelné energie (tepla i chladu)

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Prohlášení k posouzení vlivů koncepce Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025 na životní prostředí a zdraví lidí

Prohlášení k posouzení vlivů koncepce Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025 na životní prostředí a zdraví lidí Prohlášení k posouzení vlivů koncepce Plán hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025 na životní prostředí a zdraví lidí Uvedené Prohlášení zahrnuje aspekty posouzení vlivů Plánu hospodářství Jihomoravského

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134),

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134), P7_TA-PROV(2013)0397 Povinnosti státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 153/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obalové hospodářství

Obalové hospodářství Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru. Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.cz Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 154/2010 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 154/2010 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 154/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ze dne 21.04.2010 Částka 54/2010 Účinnost

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování. CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any

Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování. CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any I cesta je cílem Guus Muijzers, Evropská komise Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any Posílit d v ru prohloubit

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o podmínkách pořádání tombol na území obce Bechlín (dále jen OZV )

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o podmínkách pořádání tombol na území obce Bechlín (dále jen OZV ) odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Obec: Bechlín (dále jen obec ) Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o podmínkách pořádání tombol na území obce Bechlín (dále

Více

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00

datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 datovou schránkou adresát: Lucon CZ s.r.o. Mozartova 928/12 Praha 5 - Smíchov 150 00 O: 475 45 941 Váš dopis zna ky/ze dne Naše zna ka (.j) 842/26-2015 Vy izuje linka 2493 / Mgr. Richter V Praze dne 14.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 5. volební období 72. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 9. schůze konané dne 30. ledna 2007 k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o

Více

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy.j.: MUVS-S 12409/2012/OÚPS -280.4/Mar- Vy izuje: Bc. Mare ek Libor Vsetín, dne VE EJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opat ení obecné povahy M stský

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

Mechanicko biologická úprava a pyrolýza

Mechanicko biologická úprava a pyrolýza Mechanicko biologická úprava a pyrolýza snížení množství biologicky rozložitelných odpad odstra ovaných uložením na skládkách s cílem omezit tvorbu skleníkových plyn a sou asn ispívají ke zvýšení množství

Více

VYHLÁŠKA č. 383/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA č. 383/2001 Sb., VYHLÁŠKA č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 41/200 Sb., vyhlášky č. 294/200 Sb., vyhlášky č. 33/200 Sb., vyhlášky č. 31/2008 Sb. a vyhlášky č. 478/2008 Sb., vyhlášky

Více

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích

Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Změny zákona o integrované prevenci v souvislosti transpozicí směrnice o průmyslových emisích Jan Maršák / Jan Slavík Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC Ministerstvo životního prostředí

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Jindřichov č.26 o nakládání s komunálním odpadem

Obecně závazná vyhláška obce Jindřichov č.26 o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška obce Jindřichov č.26 o nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo obce Jindřichov vydává dne 26. 11. 2001 v souladu s l7 odst. 2 zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce

Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 - Informace pro vycházející žáky a zákonné zástupce Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen SŠ ) se řídí, mimo jiné, následujícími

Více

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis

Více

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace

Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace V Praze dne 27. dubna 2015 Č.j.:359/15/REV1 Stanovisko komise pro hodnocení dopadů regulace k návrhu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu pro obec Chotíkov

Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu pro obec Chotíkov Sp. zn.: CN/20/CN/16 Č.j.: 1405/16/CN VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY ZADÁVANÁ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ s názvem Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu pro obec

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

OBĚŽNÍK Č. 2. projektu Místní akční plán Frýdek-Místek

OBĚŽNÍK Č. 2. projektu Místní akční plán Frýdek-Místek OBĚŽNÍK Č. 2 projektu Místní akční plán Frýdek-Místek Třanovice: 11. dubna 2016 ÚVODNÍ SETKÁNÍ... zástupců a zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání v projektu Místní akční plán Frýdek-Místek

Více

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií

Meze použití dílčího hodnotícího kritéria kvalita plnění a problematika stanovování vah kritérií kritéria kvalita plnění a problematika Příloha č. B6 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. - povinnosti týkající se povinných osob a způsoby jejich plnění v praxi

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. - povinnosti týkající se povinných osob a způsoby jejich plnění v praxi Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. - povinnosti týkající se povinných osob a způsoby jejich plnění v praxi Mgr. Ing. Ladislav Trylč Hradec Králové, 26. listopadu 2013 Obsah přednášky Povinnosti zákona o obalech

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Konsolidovaný legislativní dokument 19.1.2012 EP-PE_TC2-COD(2008)0241 ***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v druhém čtení dne 19. ledna 2012 k přijetí směrnice Evropského

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 4. 3. 2015 2014/0255(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dostavba splaškové kanalizace - Prostřední Bečva a Horní Bečva, zhotovitel, dle vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel Dobrovolný svazek obcí Prostřední Bečva a Horní Bečva Sídlo

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků. I. Pojmy Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2008/FAR ze dne 12. května 2008, o regulaci cen zdravotnických prostředků Ministerstvo zdravotnictví podle 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B

10340/16 mg/jh/lk 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 15. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát

Více

102/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

102/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) Změna: 146/2002 Sb. Změna: 277/2003 Sb. Změna: 229/2006 Sb. Změna:

Více

Katalogový soubor typové činnosti STČ 06/IZS

Katalogový soubor typové činnosti STČ 06/IZS Popis a komentáře k obecné výchozí právní situaci před konáním shromáždění nebo technopárty Shromáždění i technopárty se konají v obcích (městech) různé velikosti a s rozdílnou tradicí, úrovní a filosofií

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní?

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? 2016_01_14 UP_01_2016_01_26 31. 1. 2016 to je termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2015! Pojďme si v článku Bc. Martina Mikuše připomenout,

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

Dokument ze zasedání. o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (COM(2013)0260 C7-0124/2013 2013/0136(COD))

Dokument ze zasedání. o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (COM(2013)0260 C7-0124/2013 2013/0136(COD)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 19. 2. 2014 A7-0129/2014 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat (COM(2013)0260 C7-0124/2013 2013/0136(COD)) Výbor pro

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby

Odůvodnění veřejné zakázky. Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Odůvodnění veřejné zakázky Veřejná zakázka Přemístění odbavení cestujících do nového terminálu Jana Kašpara výběr generálního dodavatele stavby Zadavatel: Právní forma: Sídlem: IČ / DIČ: zastoupen: EAST

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1.7.2014, verze 03/2014

Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1.7.2014, verze 03/2014 Přehled aktualizovaných zákonných předpisů platných od: 1.7.2014, verze 03/2014 Aktualizace je prováděna čtvrtletně.... 2... 4... 7... 8... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20...

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství Váš dopis zn.: ---------- Ze dne: ----------- Sp. značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Ing. Petra Pírková Telefon: 466 026 344 E-mail:

Více

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/2010-17000 V Praze dne 1. 9. 2010 1 ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Legislativa ČR v oblasti nakládání s bioodpady. Ráztoka 8.11.2007

Legislativa ČR v oblasti nakládání s bioodpady. Ráztoka 8.11.2007 Legislativa ČR v oblasti nakládání s bioodpady Ráztoka 8.11.2007 SOUČASNÁ LEGISLATIVA ČR V OBLASTI BIOODPADŮ Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů Vyhláška č. 383/2001

Více

Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l

Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l NA ODPAD KATEGORIE: O, N OBSAH: 1.1 Základní údaje o za ízení 1.2 Charakter a ú el za ízení 1.3 Stru ný popis za ízení 1.4 Technologie a obsluha za ízení 1.5

Více

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků

MV ČR, Odbor egovernmentu. renata.horakova@mvcr.cz. Webové stránky veřejné správy - minimalizace jejich zranitelnosti a podpora bezpečnostních prvků Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 6

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 6 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 6 o systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních a stavebních odpadů vznikajících na území obce Byzhradec Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec

Více

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla )

Pravidla. VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ (dále jen Pravidla ) Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj.144690/2012-mze-15131 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 250 VÝSTAVBA A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ INFRASTRUKTURY VODOVODŮ

Více

Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ČÁST TŘETÍ Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních

Více

LETTER 3/2016 NEWSLETTER 3/2016. Novela zákona o významné tržní síle

LETTER 3/2016 NEWSLETTER 3/2016. Novela zákona o významné tržní síle LETTER 3/2016 NEWSLETTER 3/2016 Novela zákona o významné tržní síle NOVELA ZÁKONA O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE PŘI PRODEJI ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ A JEJÍM ZNEUŽITÍ Obsah: I. Úvodem II. Předchozí

Více

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod vydává v souladu s ustanovením 27 odstavce 2 zák.. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní pozd jších

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) 12263/13. Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) ENV 700 ENT 221

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) 12263/13. Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) ENV 700 ENT 221 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) 12263/13 ENV 700 ENT 221 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 9. července 2013 Č. dok. Komise:

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011

Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Kočí, R.: Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana Leges Praha, 2011 Účelové komunikace jsou důležitou a rozsáhlou částí sítě pozemních komunikací v České republice. Na rozdíl od ostatních kategorií

Více

SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecního zřízení), ve znění

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012L0027 CS 01.07.2013 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EU ze dne

Více