David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006"

Transkript

1 Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácnotí zamětnanců v Čeké a Slovenké republice oobní důchodovou daní a přípěvky na ociální zabezpečení David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2 VÚPSV Praha Výzkumný útav práce a ociálních věcí, Praha, a Vyoká škola ekonomická v Praze, Katedra veřejných financí 2 Vyoká škola ekonomická v Praze, Katedra veřejných financí

2 Vydal Výzkumný útav práce a ociálních věcí Praha 2, Palackého námětí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 27 výtiků, počet tran 50 Tik: VÚPSV Recenze: Ing. Jana Charvátová (Komora daňových poradců ČR) Ing. Stanilav Klazar, Ph.D. (Vyoká škola ekonomická v Praze) prof. Ing. Eva Rievajová, Ph.D. (Ekonomická univerzita, Bratilava) Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (Minitertvo financí ČR) ISBN

3 Abtrakt Studie rovnává míry zatížení příjmů vybraných typů domácnotí zamětnanců ohledem na výši jejich příjmů. Analýza je založena na komparaci náledujících čtyř ytémů: čeký ytém daně z příjmů a přípěvků na ociální pojištění v roce 2005 a v roce 2006 a lovenký ytém daně z příjmů a přípěvků na ociální pojištění v letech 2005 a Studie e primárně orientuje na mezinárodní rovnání celkového zatížení těmito odvody, ačkoli je oučaně provedena i komparace změn v ytémech jednotlivých zemí mezi roky 2005 a Klíčová lova Zdanění, progreivita, oobní důchodová daň, přípěvky na ociální pojištění, rovná daň Abtract In thi paper we compare the overall taxation rate of elected houehold type of employee according to their income. The analyi i baed on comparion of the following four ytem: Czech income tax and ocial ecurity contribution ytem in 2005 and in 2006 and the Slovak income tax and ocial ecurity contribution ytem in 2005 and The main aim of thi tudy i the international comparion of the overall burden of thee levie, although comparion between the ituation in the year 2005 and 2006 in the repective countrie i made a well. Keyword Taxation, Progreivity, Peronal Income Tax, Social Security Contribution, Flat Tax 3

4 Autoři by na tomto mítě rádi poděkovali za cenné připomínky všem oponentům, jmenovitě Ing. J. Charvátové, Ing. S. Klazarovi, Ph.D., prof. Ing. E. Rievajové, Ph.D., Ing. L. Vítkovi, Ph.D. a dále Ing. T. Kozelkému a Ing. J. Vlachovi z VÚPSV. Veškeré chyby či opomenutí jdou však plně k tíži autorů článku. 4

5 Obah 1. Úvod Sytém zdanění příjmů zamětnanců v Čeké republice a na Slovenku ČESKÁ REPUBLIKA OD ZÁPADU K VÝCHODU SLOVENSKÁ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ - MASKOT V PODOBĚ 19 % Vybrané teoretické apekty rovné oobní důchodové daně PROGRESIVITA OSOBNÍ DŮCHODOVÉ DANĚ VZTAH EFEKTIVNÍ DAŇOVÉ SAZB A ČISTÉHO PŘÍJMU Dopad zvýšení odečitatelné položky na efektivní míru zdanění Vliv daňového bonuu na efektivní míru zdanění ČISTÝ PŘÍJEM V SSTÉMU KLOUZAVĚ PROGRESIVNÍ OSOBNÍ DŮCHODOVÉ DANĚ Použité komparační metody Analýza progreivity zdanění výdělků domácnotí Shrnutí a závěr Literatura Příloha: Grafická komparace čitého příjmu

6 1. Úvod V oučané době narůtá v Čeké republice tendence či fenomén zvaný daňová konkurence. Zejména po roce 2004, kdy náš východní oued - Slovenká republika (SR) - zavedla doti radikální reformu ytému veřejných financí, která zahrnula nejen změny v oblati daní, ale i v důchodovém či zdravotním ytému, tedy v oblatech považovaných za citlivé zejména na konci politického cyklu, můžeme vnímat ílu devatenáctiprocentní oobní důchodové daně jako jednu z příčin pokleu daňové zátěže zamětnanců ke konci roku Ve pojení jiným fenoménem - globalizací - natupuje mnohem zřejmější tlak na daňovou autonomii jednotlivých zemí a uplatňuje e demontrační efekt. Hlavním cílem tohoto přípěvku je komparace dopadu různých daňových ytémů v Čeké republice a na Slovenku na mzdové příjmy zamětnanců. Tato příjmová kategorie patří k těm nejviditelnějším a nejmanipulovanějším kvůli způobu jejího vnímání veřejnotí. Nejprve jou předtaveny oba ytémy zdanění zamětnanců jak oobní důchodovou daní, tak přípěvky na ociální zabezpečení, náleduje koncept rovné daně a koncept progreivity. Po uvedení metod použitých v této tudii pokračujeme těžejní čátí komparací progreivity zatížení mzdových příjmů domácnotí oobní důchodovou daní a povinnými přípěvky na ociální pojištění včetně pojištění zdravotního, ohledem na různé typy zamětnaneckých rodin a na různou výši příjmu. 6

7 2. Sytém zdanění příjmů zamětnanců v Čeké republice a na Slovenku 2.1 Čeká republika od západu k východu Součaný režim zdanění oobní důchodovou daní e uplatňuje od roku 1993, kdy vtoupil v účinnot zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento zákon byl přijat Čekou národní radou k provedení federálního zmocňovacího zákona. Jeho přijetí bylo oučátí daňové reformy, kterou byl nahrazen doavadní daňový ytém ocialitického Čekolovenka novým daňovým ytémem inpirovaným zejména daňovými ytémy Německa a Rakouka. Čeká oobní důchodová daň je yntetickou daní uvalovanou v záadě na všechny příjmy jednotlivce. Příjmy jou rozděleny do pěti dílčích daňových základů podle druhů příjmů. Jeden z dílčích daňových základů je tvořen příjmy ze závilé činnoti, což zahrnuje zejména příjmy ze zamětnání. Od příjmů mohou být odečteny zákonné výdaje, kterými jou v případě dílčího daňového základu příjmů ze závilé činnoti pouze platby ražené zamětnanci z příjmu na pojitné na všeobecné zdravotní pojištění a na ociální zabezpečení a přípěvky na tátní politiku zamětnanoti. Daňový základ tvoří ouhrn dílčích základů daně (příjmy upravené o umožněné výdaje). Základ daně je dále nižován o odpočty. Do roku 2005 e užívaly tandardní a netandardní odpočty (tzv. nezdanitelné čáti), zejména tandardní odpočet na poplatníka. Dalším odpočtem zajímavým v ouviloti analýzou zdanění domácnotí je daňový odpočet na manžela bez vlatních příjmů. 3 Do roku 2004 byl takovým odpočtem i odpočet na dítě, který byl počínaje rokem 2005 nahrazen tzv. daňovým zvýhodněním (viz níže). Na takto tanovený základ daně e použije progreivní daňová azba. Její azby e nezměnily od roku 2000 do roku 2005, daňová páma zůtala beze změny v letech 2001 až Drobná úprava azeb týkající e poplatníků nízkými příjmy byla přijata od roku Zejména příklad Slovenka, ale i dalších zemí na východ od čekých hranic, zvýšil tlak na nížení daní, takže bylo v roce 2005 přikročeno k relativně důležité úpravě ytému. Standardní odpočet na dítě byl nahrazen daňovým zvýhodněním, které je kombinací daňové levy 5 a daňového bonuu 6, tedy pokud je nárok na daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň, je rozdíl za plnění tanovených podmínek vyplacen poplatníkovi. Tím byl do čekého daňového ytému vneen prvek negativní daně a oučaně zvýšena jeho progreivita. Snižování daní e talo jedním z hlavních témat předvolebního boje a vyútilo v další návrhy na nížení daňového zatížení. Od roku 2006 tak dochází k další významné změně, kterou je nahrazení všech tandardních odpočtů levou na dani. Ta je v případě poplatníka nízkými příjmy ekvivalentní více než 1,5náobku předchozího tandardního odpočtu, tedy čátce až Kč. Pro poplatníka příjmy zdaňovanými nejvyšší mezní azbou to však fakticky znamená nížení tohoto odpočtu na méně než 60 % jeho výše. Daňové zatížení vyšších příjmových kupin e tak relativně zvyšuje. 7 Oobní důchodová daň není jediný odvod přímo zatěžující výdělky domácnotí. Mnohem významnějším příjmem veřejných rozpočtů v Čeké republice jou přípěvky na 3 Tento odpočet je v čekém a lovenkém právu kontruován velmi obdobně, nicméně exituje tu jeden podtatný rozdíl. Čeký odpočet může být uplatněn v plném rozahu, pokud příjmy manžela nepřeáhnou čátku odpočtu na poplatníka. Naopak lovenký odpočet na manžela je uplatnitelný pouze v rozahu rozdílu mezi odpočtem na poplatníka a příjmy manžela (pokud je tento rozdíl kladný). 4 U poplatníků vyššími příjmy je nižší daňová azba téměř v plném rozahu kompenzována zvýšením daně kvůli nahrazení tandardních daňových odpočtů daňovými levami. 5 Daňová leva dle čeké daňové legilativy může být pokytnuta pouze do výše daně. 6 V ČR je pod pojmem daňový bonu myšlen rozdíl daňového zvýhodnění a daňové levy. Oproti tomu lovenký termín daňový bonu je ekvivalentní čekému pojmu daňové zvýhodnění. 7 Jak bude ukázáno níže, u některých ociálních kupin došlo i k faktickému zvýšení daňové zátěže. 7

8 ociální zabezpečení, tátní politiku zamětnanoti a na všeobecné zdravotní pojištění. Tyto přípěvky jou nataveny v záadě jako daně z pracovních příjmů lineární daňovou azbou. Vyměřovací základy těchto plateb přitom nemají v případě zamětnanců tanovenu horní mez. 2.2 Slovenká reforma veřejných financí - makot v podobě 19 % Symbolem lovenké reformy veřejných financí e zcela jitě tala rovná daň. Rovnou daní rozumíme uvalení daňové azby tejné výše na všechny druhy příjmu, čato i na potřebu - konkrétně na všeobecnou daň ze potřeby - DPH. Na Slovenku byla zvolena hodnota 19 %, která figurovala jako propagátor mnoha informačních aktivit lovenké vlády a minitertva financí. Dále byla přijata tato opatření: rozšíření daňových základů, jednocení azeb u DPH 8 a DPPO 9, nížení počtu odpiových kupin a doby odpiování, zrušení řady odpočtů a peciálních režimů zdanění, ba dokonce i některých daní (daň z převodu nemovitotí, daň darovací a dědická a daň z dividend). Reformní úilí však bylo mnohem širší. Zahrnovalo rovněž reformu zdravotnictví, kde byla zavedena vyšší poluúčat pacienta, reformu důchodového ytému cílem řešit negativní vlivy tárnoucí populace na rovnováhu veřejných rozpočtů zavedením plně fondového ytému jako povinného ytému pro čát populace a rovněž reformu nižších amoprávných celků pojenou e změnou rozpočtového určení daní a e zvýšením autonomie amopráv v oblati tanovení výše daně z nemovitotí. Zaměřme nyní naši pozornot blíže na problematiku změny zdanění zamětnanců. Nový zákon o dani z příjmů 10 zrušil původních 5 daňových páem oobní důchodové daně (e azbami 10 %, 20 %, 28 %, 35 % a 38 %) a zavedl jednu 19% azbu. Součaně celý ytém znatelně zjednodušil a zpřehlednil odtraněním celé řady odpočtů, výjimek a peciálních režimů zdanění. Z odpočtů zůtala jen tzv. odečitatelná položka na poplatníka (ve výši 19,2náobku životního minima), 11 na manželku (manžela) nízkými vlatními příjmy žijící poplatníkem ve polečné domácnoti (max. ve tejné výši jako odpočet na poplatníka) 12 a přípěvky na doplňkové důchodové poření (maximálně Sk ročně), případně přípěvky na účelové poření. Odpočet na dítě byl nahrazen levou na dani, kterou může uplatnit ten poplatník, jehož příjem ve zdaňovacím období doáhl alepoň šetináobku minimální mzdy. 13 Případný záporný rozdíl vypočtené výše daně a přílušné levy je řešen jako dávka (princip negativní daně). Při etavování daňového základu lze, tejně jako v ČR, odečít od zdanitelného příjmu zaplacené přípěvky na ociální pojištění (důchodové, nemocenké a pojištění pro případ nezamětnanoti) a na pojištění zdravotní. Ty mají kromě minimální výše (určené výší minimální mzdy) vyměřovacího základu tanovenou i výši maximální, odvíjející e od makroekonomické průměrné mzdy U daně z přidané hodnoty došlo k redukci počtu azeb ze dvou (14 % a 20 %) na jednu (19 %). 9 Kromě 25% azby daně z příjmu právnických oob (DPPO) exitovaly i další nížené azby ve výši 15 a 18 %. 10 Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. 11 Základní odečitatelná položka na poplatníka tak v roce 2004 činila Sk, v roce Sk ročně a v roce Sk. 12 Má-li vlatní příjem nižší než činí odečitatelná položka, odečítá e od zdanitelného příjmu jen rozdíl výše odečitatelné položky na poplatníka a výše doaženého příjmu. 13 V roce 2004 činil daňový bonu Sk, v roce Sk ročně a v roce Sk ročně. 14 Měíční vyměřovací základy přípěvků na důchodové pojištění a na pojištění pro případ nezamětnanoti jou limitovány trojnáobkem průměrné měíční mzdy v hopodářtví náledovně: od do e bere v úvahu průměrná mzda za kalendářní rok, který předcházel o dva roky kalendářní rok, ve kterém e platí pojištění, a od 1.7. do průměrná mzda za kalendářní rok, který předcházel o 1 rok před kalendářním rokem, ve kterém e platí pojištění. 8

9 Za propopulační krok, který má řešit problém tárnutí populace, lze považovat možnot nížení azby přípěvku na tarobní pojištění o 0,5 p.b. na každé vyživované nezaopatřené dítě jedním z rodičů žijícím dítětem ve polečné domácnoti. Opatření ovšem novela zákona o dani z příjmů 15 od 1. ledna 2006 zrušila.dalším apektem je zavedení fondového ytému důchodového poření. Zamětnanci, kteří nebyli pojištěni v povinném průběžném ytému před 1. lednem 2005, muí být povinně pojištěni v tomto novém plně fondovém ytému. V tomto ytému zamětnanci dál odvádějí 4 % z vyměřovacího základu do průběžného ytému jako ti, kteří e fondového ytému neúčatní. Do fondového ytému za ně připívají jejich zamětnavatelé, a to tak, že e jejich azba důchodového pojištění v průběžném ytému nížila na 5 % a zbylá čát, tedy 14 % vyměřovacího základu, plyne ve propěch fondů. 15 Zákon č. 534, ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení nekorších predpiov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 9

10 3. Vybrané teoretické apekty rovné oobní důchodové daně 3.1 Progreivita oobní důchodové daně Využijeme-li definice Fullertona a Metcalfa (2002,. 3), relativní daňové zatížení může být porovnáno použitím poměru ekonomického břemena k příjmu. Daň je pak považována za progreivní, pokud tento poměr vzrůtá příjmem, regreivní, pokud kleá růtem příjmu, a proporcionální, jetliže je tento poměr kontantní. Obvykle může být progreivní daň rozeznána na první pohled na základě rotoucí zákonné mezní azby (viz čeká oobní důchodová daň). Zavádějící však může být poouzení daně jako proporcionální na základě lineární zákonné azby. Typickým příkladem je rovná oobní důchodová daň 16 (ve tudii reprezentována lovenkou rovnou oobní důchodovou daní). Koncepce takové daně má v obě zabudovanou určitou progreivitu. Důkazem její exitence je náledující vzorec efektivní 17 míry zdanění: T t e =, (1) kde: t e znamená efektivní míru zdanění, T nominální čátku oobní důchodové daně, hrubý příjem poplatníka. Přepiem uvedeného vzorce 18 tak, abychom vyjádřili zejména vztah daně a daňového základu, zíkáme tvar: T T TB TB te = = = t, (2) TB kde: TB je základ daně, zákonná daňová azba. t Základ daně je rozdíl mezi hrubým příjmem poplatníka a jeho daňovými odpočty (M): M te = t, (3) úpravou efektivní míry zdanění dotaneme: M te = t (1 ), (4) kde čárami nad proměnnými budeme od této chvíle označovat kontantní veličiny (tedy proměnné nezávilé na výši příjmu). Položme i nyní otázku, co e děje efektivní daňovou azbou, dochází-li ke změně příjmu poplatníka. Reakci efektivní daňové azby na změnu důchodu lze určit jako první derivaci funkce efektivní daňové azby podle důchodu: t e ( ) = t M > 0 2, (5) 16 Rovná oobní důchodová daň je potavena na těchto třech základních veličinách: tatutární daňové azbě, základní odečitatelné položce a amozřejmě výši důchodu poplatníka. 17 Efektivní ve mylu kutečná. 18 Viz např. Kubátová (2005). 10

11 která je tedy kladná, jak je zapáno ve výrazu č. 5, jelikož t > 0, M > 0 a > 0. Lze tak uuzovat na rotoucí efektivní daňovou azbu růtem důchodu. Ta však vykazuje tále nižší přírůtky, tj. tempo růtu průměrné efektivní daňové azby růtem důchodu kleá: 2 t e ( ) M = 2t < 0 2 (6) 3 a konverguje ke tatutární daňové azbě t, jelikož: M M lim t e = lim t t = lim t lim t = t. (7) Výraz č. 5 janě demontruje, že čím vyšší je příjem, tím je vyšší i míra zdanění (tedy efektivní daňová azba), a prokazuje, že rovná oobní důchodová daň 19 je progreivní, ačkoliv zákonná azba byla tanovena jako lineární. Progreivita daně je způobena daňovým odpočtem. 3.2 Vztah efektivní daňové azby a čitého příjmu Čitý důchod poplatníka ( N ) můžeme zjednodušeně zapat takto: = T = t TB = t M. (8) N ( ) Roznáobením závorky ve výrazu č. 8 a vytknutím důchodu () jako vyvětlující proměnné dotáváme rovnici čitého důchodu poplatníka, což je v podtatě vážený průměr důchodu a odpočtu na poplatníka, přičemž váhu reprezentuje výše zákonné daňové azby: N = ( 1 t ) + t M pro M (9) N =, pro < M (10) kde výraz (1 t ) vyjadřuje klon přímky čitého důchodu za bodem M a t M je její vertikální poun. Vztah průměrné efektivní daňové azby, mezní efektivní daňové azby a čitého důchodu ilutruje náledující obrázek: 19 Tedy i lovenký model. 11

12 O b r á z e k 1 Vztah mezi čitým a hrubým příjmem poplatníka N 45º N +T T N N M t S M t e =M * t t e * =M * t e t e * =M * Poznámka: Sklon linie čitého důchodu v čáti, kde > M, je dán výrazem (1 t S ). V případě lovenké oobní důchodové daně e klon této čáti linie čitého příjmu rovná 39. Linie 45 v obrázku znázorňuje takové kombinace, při nichž je čitý důchod roven hrubému. Pramen: vlatní 12

13 Dopad zvýšení odečitatelné položky na efektivní míru zdanění Předpokládejme nyní, že poplatníkovi je umožněno odečít i navíc od základu daně odpočet na vého manžela (F) žijícího ním ve polečné domácnoti a bez vlatních příjmů, případně další odpočty, progreivita daně (mezní efektivní daňová azba) pak vzrote. Pro průměrnou efektivní daňovou azbu L e t odpočtem navýšeným o F tedy platí: + = F M t t L e 1, (11) Ve rovnání průměrnou efektivní daňovou před zvýšením H e t je tato nižší: H e L e t t <. Pro mezní efektivní daňovou azbu před a po zvýšení (první derivace výrazů) pak platí: ( ) ( ) ( ) ( ) t M t F M t t H e L e = + = 2 2 <, Mezi druhými derivacemi výrazů (změny mezních azeb) je náledující vztah: ( ) ( ) ( ) t M t F M t t H e L e = + = >. (12)

14 V grafu lze tuto ituaci znázornit náledovně: O b r á z e k 2 Znázornění dopadu zvýšení odpočtu na průměrnou a mezní efektivní daňovou azbu t e t t e0 * t e1 * M M+F * t e t e1 * t e0 * Pramen: vlatní M M+F * Shodná výše hrubého příjmu je po navýšení odpočtu (M + F) zdaněna ice nižší průměrnou efektivní azbou, avšak v důledku kleajícího charakteru jejího tempa růtu je mezní efektivní azba pro úroveň důchodu * vyšší než před zvýšením odpočtu (t e1 * > t e0 *) Vliv daňového bonuu na efektivní míru zdanění Pojmem daňový bonu budeme nadále chápat daňový bonu ve mylu lovenké daňové úpravy, tedy takovou možnot nížení daně, která může vét i k negativní daňové povinnoti. Analyzujme nejprve vliv bonuu na lovenkém ytému rovné oobní důchodové daně. Budeme uvažovat daňový bonu ve výši B. Efektivní míra zdanění má pak v tomto případě náledující tvar: M B te = t ( 1 ). (13) 14

15 Pro změnu efektivní daňové azby v záviloti na důchodu pak platí: te ( ) = t M B + > 2 2 0, (14) což opět prokazuje progreivitu daně, a to vyšší než v případě č. 5. Relace mezi čitým a hrubým příjmem nabývá této podoby: O b r á z e k 3 Vztah mezi čitým a hrubým příjmem poplatníka v ytému daňovým bonuem N 45º NB NB T T B N N B t S M B =M Pramen: vlatní Matematickým zápiem lze čitý důchod poplatníka vyjádřit tímto způobem: pro B < M, kde B ymbolizuje úroveň příjmu, od které má poplatník nárok na daňový bonu (B > 0) a T B abolutní výši daně po aplikaci bonuu, platí: = ( 1 ts ) + ts M B ; pro M (15) NB = + B ; pro B < M (16) NB + NB = ; pro 0 < < B (17) Budeme-li dále uvažovat ytém negativní daní 20 v tradičnějším pojetí (blíže viz box č. 1) při zachování daňového bonuu, můžeme přepat zápi čitého příjmu č takto: = ( 1 ts ) + ts M B ; pro B (18) NB = ; pro 0 < B (19) NB + Grafická analýza je provedena v obrázku č Tj. takovou daňovou platbou, kdy do určité výše důchodu poplatníka je danému jedinci vyplácena čátka rovná abolutní hodnotě oučinu daňové azby a základu daně. 15

16 O b r á z e k 4 Vztah mezi čitým a hrubým příjmem poplatníka (případ negativní důchodové daně) N 45º NB NB T T B N N B t S M =M Poznámka: nárok na levu na dani a na výplatu negativní důchodové daně je od úrovně důchodu B. Pramen: vlatní BOX 1 Negativní daň v ytému rovné oobní důchodové daně Sytém negativní daně lze znázornit pomocí podobné rovnice a grafu jako v předcházejících čátech textu: O b r á z e k 5 Grafické znázornění ytému negativní daní N B 45º N M N Pramen: vlatní * ( t ) t M N = 1 + ; pro 0 (20) Pro čitý důchod v ytému negativní důchodovou daní tak platí náledující vztahy: < M < N = M = N (21) > M > N =M 16

17 V oblati, kde M, platí, že abolutní hodnota azby oobní důchodové daně kleá růtem důchodu, tj. dávka pro ty jedince, jejichž příjem je nižší než tátem tanovené minimum, v relaci k důchodu kleá. Maximální relativní i abolutní výše dávky (tj. negativní daňové platby) je doaženo v bodě, kdy jedinec nedoahuje žádného příjmu: = M M lim t = = + e lim t + t lim t t + lim a naopak v bodě tátem tanoveného minima (M) poplatník neobdrží žádnou dávku: M te ( M ) = t t = 0. M Na negativní důchodové dani je rovněž zajímavé ledovat její chování po zvýšení odpočtu. Potupujeme obdobně jako v předchozí čáti textu, tím rozdílem, že tentokráte uvažujeme jedince příjmem nižším, než je minimum (odpočet, M > *) před zvýšením odpočtu. V obrázku 6 pozorujeme tuto operaci, kdy abolutní hodnota azby negativní daně e po zvýšení odpočtu o Δ M taktéž zvýšila. Natavení těchto parametrů, nejčatěji odpočtu na dítě, pak v ytému negativní důchodovou daní vyžaduje komplexnější uchopení celé problematiky, jelikož vláda jedním parametrem zvyšuje též ociální dávky a zůtává normativní otázkou, zda toto zvýšení má být růtem počtu dětí proporcionální, progreivní či regreivní. O b r á z e k 6 Grafické znázornění zvýšení odpočtu v ytému negativní daně t e ΔM 0 t e0 * M M+ Δ M t e1 ΔM Pramen: vlatní 17

18 3.3 Čitý příjem v ytému klouzavě progreivní oobní důchodové daně Případ čekého daňového ytému je komplikovanější kvůli zákonné daňové azbě, která je závilá na výši příjmu. Pro daňovou azbu platnou v roce 2005 (při platnoti podmínky č. 14) lze rovnici průměrné efektivní daňové azby vyjádřit takto: t e M B = t ( ) ( 1 ). (22) Pro čitý příjem platí outava rovnic (15) - (17) obdobně, pouze tou odchylkou, že zákonná azba je rotoucí funkcí příjmu. Vývoj čitého příjmu v záviloti na hrubém příjmu (progreivní daňová azba e dvěma daňovými pámy) ukazuje obrázek č. 7: O b r á z e k 7Vztah mezi čitým a hrubým příjmem poplatníka (případ daňového bonuu na dítě při klouzavé progrei) N 45º NB T T B NB N N B t 1 M =M Poznámka: v grafu e předpokládají dvě zákonné daňové azby (t 1 a t 2 ) Pramen: vlatní B Obrázek 7 charakterizuje outava rovnic (23) - (25), pro ( 1 ) ( ) B < M : NB = ts + ts M + B; pro M (23) NB = + B ; pro B < M (24) NB = ; pro 0 < < B (25) Nahrazením odpočtu daňovým bonuem e zvýší progreivita daně. Progreivita daně může být doažena různými prvky daňové techniky, tejně tak i regreivita. 18

19 BOX 2 Sleva veru odpočet V ytému lineární tatutární azbou je daňová leva (B) ekvivalentní daňovému odpočtu (M) za podmínky, že B = t M. Důkaz: t M = t B t ( ) t M = t B B = t M Zkoumejme nyní progrei obou ytémů. Již výše byly uvedeny první derivace funkcí efektivních daňových azeb: M te ( ) M = t > 0, (27) 2 t B e ( ) B = > 0. (28) 2 Z důkazu výše (rovnice č. 26) pak plyne, že je-li leva na dani natavena jako ekvivalentní B M odpočtu, křivky mezních efektivních daňových azeb jou totožné, jelikož = t 2. 2 Toto tvrzení však není pravdivé v ytému e zákonnou progreí, tj. e zákonným natavením odlišných daňových azeb pro poplatníky různou výší příjmu. Nechť t jet hladkou funkcí důchodu: t = t (), potom derivace funkcí efektivních daňových azeb č. 27 a 28 mají náledující tvar: M te t ( ) t ( ) M M t ( ) M M = + t ( ) = 1 + t ( ) 2, (29) 2 B te t ( ) B = +. (30) 2 t M e t B e Pro obě platí, že > 0, > 0, jetliže M > 0 a B > 0. Ovšem již obecně neplatí, že B M te te =. Ověřme, za jakých podmínek je v ytému e zákonnou progreivní daňovou azbou více progreivní ytém e levou na dani než ytém odpočtem. Pro derivace efektivních azeb B M te te by tedy muel platit vztah > : t ( ) B t ( ) t ( ) M M + > + t ( ) 2. (31) 2 Úpravou obdržíme výraz: t ( ) B > M t ( ), (32) do kterého doadíme za B ekvivalentní odpočet, zde uvažujeme, že odpočet je ekvivalentní při t = t M : daňové azbě ( ) M ( ) t ( ) t M > M t M (26). (33) 19

20 Převedením ekvivalentu daňové levy na pravou tranu a jeho vytknutím obdržíme výledný tvar: t ( ) 0 < + ( t M t ( )), (34) t ( ) Jelikož > 0, > 0, je zlomek výrazu kladný. Hodnota závorky je však záporná, t < t. Nerovnot č. 34 tak platí pouze tehdy, jetliže oučin derivace tatutární protože ( ) M azby dle důchodu a důchodu je větší než abolutní hodnota rozdílu daňové azby t M a progreivní tatutární daňové azby, čili: t ( ) > t ( ) t. (35) M Nahrazení odpočtu M ekvivalentní levou na dani B v ytému e pojitou progreivní zákonnou daňovou azbou za platnoti podmínky č. 35 ilutruje náledující obrázek: O b r á z e k 8 Grafické znázornění vlivu zavedení levy na dani míto ekvivalentního odpočtu na průměrnou a mezní efektivní míru zdanění v ytému progreivní tatutární daňovou azbou t e t e B t e B * t e M t e M * t e M=B/t M * t e B * t e M * t B e t M e Pramen: vlatní M=B/t M * 20

21 Přeneme e blíže realitě a zaveďme páma klouzavé progree. Výledek pak dozná této podtatné změny - vzhledem k charakteru funkce tatutární daňové azby muíme rozlišovat ituaci uvnitř páma a při přechodu mezi jednotlivými pámy, kdy e tatutární azba mění: t a) uvnitř páma platí: B > M t ( ), jelikož ( ) = 0, a jetliže B = t M, kde M t t M t > t. Verbálně vyjádřeno, pouze v případě, kdy daňová M ( ) =, potom ( ) M azba, při níž je leva na dani ekvivalentní daňovému odpočtu, je větší než tatutární azba daného páma, je uvnitř jednotlivých páem klouzavé progree ytém daňovou levou progreivnější. b) mezi pámy: derivace funkcí, tj. ani progreivitu, nelze určit. 21

22 4. Použité komparační metody Indexace základních lovenkých odpočtů na životní minimum, jakožto i minim a tropů vyměřovacích základů ociálního a zdravotního pojištění na minimální a průměrnou mzdu, umožňuje provét rovnání míry zatížení povinnými odvody, tedy oobní důchodovou daní a povinnými přípěvky na ociální pojištění, včetně pojištění zdravotního, v Čeké a Slovenké republice přeneením lovenkého ytému do podmínek Čeké republiky. Koncepce lovenkého ytému je zachována, liší e však hodnoty některých položek, které z důvodu objektivity a možnoti komparace vůbec bylo třeba vzít z čekého protředí. Není totiž dot dobře možné porovnávat progrei pouhým rovnáním míry zatížení odpovídající dané výši hrubé mzdy zamětnance. Jednak by bylo třeba hrubé mzdy přepočítat do ekvivalentu jedné měny, jednak e tu potýkáme již naznačeným problémem odlišných výší životních minim, minimálních mezd a mezd průměrných, které nelze takto protě přepočítat. V praxi je amozřejmě možné etkat e různými periodicky publikovanými tudiemi či tatitikami zabývajícími e zdaněním zamětnanců či obyvateltva (typickým produktem je publikace Organizace pro hopodářký rozvoj a polupráci (OECD) Taxing Wage, která každoročně přináší pohled na míru zdanění pracovní íly). Náš výše zmíněný přítup e odlišuje od těchto přítupů především v tom, že e daleko více outřeďujeme na národní charakteritiky ČR. Snažíme e tím o komparaci dvou ytémů z pohledu čekého zamětnance jako reprezentanta určité kupiny domácnotí a v charakteritikách čekého národního hopodářtví. Dokážeme rovněž plněji podchytit pecifika mzdové ditribuce v ČR, ze které vyplývá, že nemá takovou vypovídací chopnot porovnávat průměrné mzdy, jetliže téměř dvě třetiny zamětnanců berou mzdu nižší než průměrnou. (ČSÚ (2005),. 8). Typizace zamětnanců do ociálních kupin byla vytvořena podle zmíněné publikace OECD. Na jejím základě rozlišujeme: - jednotlivce bez dětí, - jednotlivce jedním závilým dítětem, - jednotlivce e dvěma závilými dětmi, - bezdětné ezdané páry jedním výdělečně činným manželem, - ezdané páry oběma výdělečně činnými manžely jedním závilým dítětem a - ezdané páry oběma výdělečně činnými manžely e dvěma závilými dětmi. Rodina byla zvolena jako ledovaná jednotka ze dvou důvodů. Předně rodina předtavuje potřební polečentví, které nee zdanění polečně, a míra zdanění je na typu rodiny závilá. Pokud členové rodiny netvoří potřební polečentví, lze na ně pohlížet jako na jednotlivce, jehož zdanění pro rovnání rovněž uvádíme. Otatně i pokytované daňové úlevy na manželku či děti určitým způobem reflektují kutečnot, že zdaňovaný jedinec je oučátí rodiny. Kromě toho je v ČR od roku 2005 upraveno polečné zdanění manželů, při jehož využití mohou manželé významně nížit vou celkovou daňovou zátěž. Na pracovní příjmy takto zkontruovaných rodin pak byla uvalena daň z příjmu a raženy přípěvky na ociální a zdravotní pojištění, a to v rámci náledujících ytémů zdanění: ytém daní z příjmů v ČR platný v roce 2005, ytém daní z příjmů v ČR platný pro rok 2006 a ytém zdanění příjmů v SR v roce a v roce V případě Slovenké republiky není nutné vzhledem k odvodové povinnoti tejné výše dále rozlišovat mezi 21 V roce 2005 počítáme možnotí nížení azby důchodového pojištění o 0,5 p.b. na každé nezaopatřené dítě (viz ubkapitla 2.2), v roce 2006 již bez této možnoti. U domácnoti ezdaného páru jedním výdělečně činným partnerem pak od 1. září 2005 rovněž došlo ke změně, neboť tyto ooby bez zdanitelných příjmů začaly být povinny hradit minimální pojitné na zdravotní pojištění. Pro větší názornot tuto změnu v průběhu roku 2005 opomíjíme a minimálním vyměřovacím základem i pro ooby bez zdanitelného příjmu uvažujeme dle platné legilativy od roku

23 poplatníky povinně účatnými důchodového poření a oobami pojištěnými v rámci veřejného důchodového pojištění. Míry zatížení těchto čtyř ytémů 22 pak byly mezi ebou graficky a numericky komparovány. Analýza je prováděna na údajích roku 2004, případně ouviejících let pro potřeby tropů u lovenkého ociálního a zdravotního pojištění. Dalším důvodem, proč byly zvoleny čaové řady roku 2004, je kutečnot, že v průběhu vzniku tudie a jejích prvních verzí nebyly pro ČR k dipozici údaje o mzdové ditribuci za rok Ke komparaci progreivity dotčených ytémů byly vypočítány náledující indikátory intervalové klouzavé progreivity loužící jako podklad grafické komparace progreivity daňového ytému. Indikátor je definován takto: Tk + i Tk p =, kde k= 1,, n-i (36) k + i k kde: p značí koeficient klouzavé progree, i velikot intervalu, kde 1 i n-1, T výše odvodů, výše důchodu. 22 U zatížení příjmů bezdětného neezdaného jednotlivce logicky dva lovenké uvedené ytémy plývají v jeden. 23

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně Iveta Ratmanová

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, 186 00 Praha 8,

Více

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC.

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC. HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC Josef Březina Anotace: Příspěvek se zabývá připravovanými změnami v zákoně o

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Iveta Ratmanová 1 Abstrakt S účinností od 1. 1. 25 došlo v oblasti daně z příjmů fyzických osob

Více

České daně před volbami: Kdo a kolik platí?

České daně před volbami: Kdo a kolik platí? České daně před volbami: Kdo a kolik platí? Libor Dušek Klára Kalíšková Daniel Münich 8. října 2013 Prezentované výsledky vznikly v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033)

Více

Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání

Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání Aynchronní troje Úvod Aynchronní troje jou nejjednodušší, nejlevnější a nejrozšířenější točivé elektrické troje. Používají e především jako motory od výkonů řádově deítek wattů do výkonů tovek kilowattů.

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE Marcela Prausová Klíčová slova: Mzda, superhrubá mzda, základ daně, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob, rovná daň, progresivní

Více

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena Čílo pojitné událoti Prezentační razítko Oznámení pojitné událoti Pracovní nechopnot Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte formulář ve všech bodech. zapomeňte vyplnit čílo pojitné mlouvy. 2. U políček

Více

Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva

Technické informace. Statika. Co je důležité vědět před začátkem návrhu. Ztužující věnce. Dimenzování zdiva Co je důležité vědět před začátkem návrhu Nonou kontrukci zděných taveb tvoří zdi a tropy vytvářející protorově tabilní celek, chopný přenét do základů veškerá vilá a vodorovná zatížení a vyrovnávat edání

Více

Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004

Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004 Zpráva o tavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanotních potřeb ROA - CERGE v roce 2004 vypracováno pro čát grantového projektu Společnot vědění - nároky na kvalifikaci lidkých zdrojů a na další vzdělávání

Více

Dopad reformy daně z příjmu 2008 na progresi zdanění zaměstnanců

Dopad reformy daně z příjmu 2008 na progresi zdanění zaměstnanců Dopad reformy daně z příjmu 2008 na progresi zdanění zaměstnanců Seminární práce pro kurz 1VF200 - Veřejné finance II Michal Dvořák Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Záměr Cílem studie

Více

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Klíčová slova Reforma veřejných financí, daň z příjmů fyzických osob, závislá činnost, mzda, slevy na dani Abstrakt Rok 2008 v souvislosti s reformou

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Jan Pavel MF, oddělení koordinace hospodářských politik Nízká flexibilita trhu práce v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti (strukturální

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Péče o děti v daňových systémech

Péče o děti v daňových systémech Péče o děti v daňových systémech Jaroslav Vostatek Workshop CESTA VŠFS 17. 6. 2015 Osnova Fiskalizacedětských dávek Modely zdanění osobních příjmů vč. navazujících dětských dávek Liberální modely Konzervativní

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci.

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Tento předmět je určen zejména těm studentům, kteří nemají

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s.

VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s. Huitká 42/22 VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a.. DVI je vzdělávací firmou, půobící především v oblati dopravy, zejména železniční. Zajišťuje však i celou řadu vzdělávacích aktivit i mimo tento ektor, vždy podle

Více

Vzájemné vazby daní a sociálních dávek v ČR

Vzájemné vazby daní a sociálních dávek v ČR Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Soutěžní práce do Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE Kategorie: Práce studentů magisterského studia Katedra hospodářské a sociální

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Vážení čtenáři, Ing. Rostislav Vondruška ministr pro místní rozvoj

Vážení čtenáři, Ing. Rostislav Vondruška ministr pro místní rozvoj Vážení čtenáři, Minitertvo pro mítní rozvoj zajišťuje v oblati regionální politiky a trukturálních fondů především informační a metodickou podporu vyšším územním amoprávným celkům, mětům, obcím a jejich

Více

které poznámky k vypovídací schopnosti pojm

které poznámky k vypovídací schopnosti pojm Některé poznámky k vypovídací schopnosti pojmů rovná daň a ekologické daně Some Notes to the Predicative Ability of the Flat Tax and Ecological Taxes Definitions Jan Široký *) Abstrakt V souvislosti se

Více

KDO A KOLIK ODVÁDÍ DO SPOLEČNÉ KASY? ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZAMĚSTNÁNÍ A PODNIKÁNÍ V ČESKÉM SYSTÉMU

KDO A KOLIK ODVÁDÍ DO SPOLEČNÉ KASY? ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZAMĚSTNÁNÍ A PODNIKÁNÍ V ČESKÉM SYSTÉMU I N S T I T U T P R O D E M O K R A C I I A E K O N O M I C K O U A N A L Ý Z U projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. KDO A KOLIK ODVÁDÍ DO SPOLEČNÉ KASY? ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZAMĚSTNÁNÍ A PODNIKÁNÍ

Více

Analýza úprav daňového a dávkového systému v letech 2003 až 2009 z hlediska jejich adresnosti a pobídkovosti. Robert Jahoda

Analýza úprav daňového a dávkového systému v letech 2003 až 2009 z hlediska jejich adresnosti a pobídkovosti. Robert Jahoda Analýza úprav daňového a dávkového systému v letech 2003 až 2009 z hlediska jejich adresnosti a pobídkovosti Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

TECHNICKÁ PRAVIDLA. W 921 03 1. návrh ke dni 24. 4. 2007. Svařování termoplastů Svařovací metody Thermoplastics Welding Welding Methods

TECHNICKÁ PRAVIDLA. W 921 03 1. návrh ke dni 24. 4. 2007. Svařování termoplastů Svařovací metody Thermoplastics Welding Welding Methods Kód zařízení: 921 Svařování, pájení, řezání W 921 03 1. návrh ke dni 24. 4. 2007 TECHNICKÁ PRAVIDLA Svařování termoplatů Svařovací metody Thermoplatic Welding Welding Method Schválena dne: Platnot od:

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Závěrečná práce Liberálně-konzervativní akademie. Rovná daň. Milada Sokolová

Závěrečná práce Liberálně-konzervativní akademie. Rovná daň. Milada Sokolová Závěrečná práce Liberálně-konzervativní akademie Rovná daň Milada Sokolová Prostějov 2005 S konceptem tzv. rovné, ploché, jednotné či proporcionální daně (anglicky flat tax ) přišli počátkem osmdesátých

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Příklady k přednášce 25 Dopravní zpoždění

Příklady k přednášce 25 Dopravní zpoždění Příklady k přednášce 25 Dopravní zpoždění Michael Šebek Automatické řízení 23 2-4-3 L { } Dopravní zpoždění v Laplaceově tranformaci v ( + τ ) { f t } { } t f(): t f() t = t

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky Changes in Natural Person Income taxation in the CZ and thein consequences

Více

PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.)

PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.) PSK3-4 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblat: Předmět: Tematická oblat: Výledky vzdělávání: Klíčová lova: Druh učebního materiálu: Vyšší odborná škola a Střední průmylová škola, Božetěchova 3 Ing.

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku Radka Berková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Vytvoření skriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a simulace technologických procesů

Vytvoření skriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a simulace technologických procesů Vytvoření kriptů pro webové rozhraní předmětu Analýza a imulace technologických proceů M-file for the Internet Interface Ued in the Subject Analyi and Simulation of Technological Procee. Petr Tomášek Bakalářká

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více