David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006"

Transkript

1 Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácnotí zamětnanců v Čeké a Slovenké republice oobní důchodovou daní a přípěvky na ociální zabezpečení David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2 VÚPSV Praha Výzkumný útav práce a ociálních věcí, Praha, a Vyoká škola ekonomická v Praze, Katedra veřejných financí 2 Vyoká škola ekonomická v Praze, Katedra veřejných financí

2 Vydal Výzkumný útav práce a ociálních věcí Praha 2, Palackého námětí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 27 výtiků, počet tran 50 Tik: VÚPSV Recenze: Ing. Jana Charvátová (Komora daňových poradců ČR) Ing. Stanilav Klazar, Ph.D. (Vyoká škola ekonomická v Praze) prof. Ing. Eva Rievajová, Ph.D. (Ekonomická univerzita, Bratilava) Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (Minitertvo financí ČR) ISBN

3 Abtrakt Studie rovnává míry zatížení příjmů vybraných typů domácnotí zamětnanců ohledem na výši jejich příjmů. Analýza je založena na komparaci náledujících čtyř ytémů: čeký ytém daně z příjmů a přípěvků na ociální pojištění v roce 2005 a v roce 2006 a lovenký ytém daně z příjmů a přípěvků na ociální pojištění v letech 2005 a Studie e primárně orientuje na mezinárodní rovnání celkového zatížení těmito odvody, ačkoli je oučaně provedena i komparace změn v ytémech jednotlivých zemí mezi roky 2005 a Klíčová lova Zdanění, progreivita, oobní důchodová daň, přípěvky na ociální pojištění, rovná daň Abtract In thi paper we compare the overall taxation rate of elected houehold type of employee according to their income. The analyi i baed on comparion of the following four ytem: Czech income tax and ocial ecurity contribution ytem in 2005 and in 2006 and the Slovak income tax and ocial ecurity contribution ytem in 2005 and The main aim of thi tudy i the international comparion of the overall burden of thee levie, although comparion between the ituation in the year 2005 and 2006 in the repective countrie i made a well. Keyword Taxation, Progreivity, Peronal Income Tax, Social Security Contribution, Flat Tax 3

4 Autoři by na tomto mítě rádi poděkovali za cenné připomínky všem oponentům, jmenovitě Ing. J. Charvátové, Ing. S. Klazarovi, Ph.D., prof. Ing. E. Rievajové, Ph.D., Ing. L. Vítkovi, Ph.D. a dále Ing. T. Kozelkému a Ing. J. Vlachovi z VÚPSV. Veškeré chyby či opomenutí jdou však plně k tíži autorů článku. 4

5 Obah 1. Úvod Sytém zdanění příjmů zamětnanců v Čeké republice a na Slovenku ČESKÁ REPUBLIKA OD ZÁPADU K VÝCHODU SLOVENSKÁ REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ - MASKOT V PODOBĚ 19 % Vybrané teoretické apekty rovné oobní důchodové daně PROGRESIVITA OSOBNÍ DŮCHODOVÉ DANĚ VZTAH EFEKTIVNÍ DAŇOVÉ SAZB A ČISTÉHO PŘÍJMU Dopad zvýšení odečitatelné položky na efektivní míru zdanění Vliv daňového bonuu na efektivní míru zdanění ČISTÝ PŘÍJEM V SSTÉMU KLOUZAVĚ PROGRESIVNÍ OSOBNÍ DŮCHODOVÉ DANĚ Použité komparační metody Analýza progreivity zdanění výdělků domácnotí Shrnutí a závěr Literatura Příloha: Grafická komparace čitého příjmu

6 1. Úvod V oučané době narůtá v Čeké republice tendence či fenomén zvaný daňová konkurence. Zejména po roce 2004, kdy náš východní oued - Slovenká republika (SR) - zavedla doti radikální reformu ytému veřejných financí, která zahrnula nejen změny v oblati daní, ale i v důchodovém či zdravotním ytému, tedy v oblatech považovaných za citlivé zejména na konci politického cyklu, můžeme vnímat ílu devatenáctiprocentní oobní důchodové daně jako jednu z příčin pokleu daňové zátěže zamětnanců ke konci roku Ve pojení jiným fenoménem - globalizací - natupuje mnohem zřejmější tlak na daňovou autonomii jednotlivých zemí a uplatňuje e demontrační efekt. Hlavním cílem tohoto přípěvku je komparace dopadu různých daňových ytémů v Čeké republice a na Slovenku na mzdové příjmy zamětnanců. Tato příjmová kategorie patří k těm nejviditelnějším a nejmanipulovanějším kvůli způobu jejího vnímání veřejnotí. Nejprve jou předtaveny oba ytémy zdanění zamětnanců jak oobní důchodovou daní, tak přípěvky na ociální zabezpečení, náleduje koncept rovné daně a koncept progreivity. Po uvedení metod použitých v této tudii pokračujeme těžejní čátí komparací progreivity zatížení mzdových příjmů domácnotí oobní důchodovou daní a povinnými přípěvky na ociální pojištění včetně pojištění zdravotního, ohledem na různé typy zamětnaneckých rodin a na různou výši příjmu. 6

7 2. Sytém zdanění příjmů zamětnanců v Čeké republice a na Slovenku 2.1 Čeká republika od západu k východu Součaný režim zdanění oobní důchodovou daní e uplatňuje od roku 1993, kdy vtoupil v účinnot zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento zákon byl přijat Čekou národní radou k provedení federálního zmocňovacího zákona. Jeho přijetí bylo oučátí daňové reformy, kterou byl nahrazen doavadní daňový ytém ocialitického Čekolovenka novým daňovým ytémem inpirovaným zejména daňovými ytémy Německa a Rakouka. Čeká oobní důchodová daň je yntetickou daní uvalovanou v záadě na všechny příjmy jednotlivce. Příjmy jou rozděleny do pěti dílčích daňových základů podle druhů příjmů. Jeden z dílčích daňových základů je tvořen příjmy ze závilé činnoti, což zahrnuje zejména příjmy ze zamětnání. Od příjmů mohou být odečteny zákonné výdaje, kterými jou v případě dílčího daňového základu příjmů ze závilé činnoti pouze platby ražené zamětnanci z příjmu na pojitné na všeobecné zdravotní pojištění a na ociální zabezpečení a přípěvky na tátní politiku zamětnanoti. Daňový základ tvoří ouhrn dílčích základů daně (příjmy upravené o umožněné výdaje). Základ daně je dále nižován o odpočty. Do roku 2005 e užívaly tandardní a netandardní odpočty (tzv. nezdanitelné čáti), zejména tandardní odpočet na poplatníka. Dalším odpočtem zajímavým v ouviloti analýzou zdanění domácnotí je daňový odpočet na manžela bez vlatních příjmů. 3 Do roku 2004 byl takovým odpočtem i odpočet na dítě, který byl počínaje rokem 2005 nahrazen tzv. daňovým zvýhodněním (viz níže). Na takto tanovený základ daně e použije progreivní daňová azba. Její azby e nezměnily od roku 2000 do roku 2005, daňová páma zůtala beze změny v letech 2001 až Drobná úprava azeb týkající e poplatníků nízkými příjmy byla přijata od roku Zejména příklad Slovenka, ale i dalších zemí na východ od čekých hranic, zvýšil tlak na nížení daní, takže bylo v roce 2005 přikročeno k relativně důležité úpravě ytému. Standardní odpočet na dítě byl nahrazen daňovým zvýhodněním, které je kombinací daňové levy 5 a daňového bonuu 6, tedy pokud je nárok na daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň, je rozdíl za plnění tanovených podmínek vyplacen poplatníkovi. Tím byl do čekého daňového ytému vneen prvek negativní daně a oučaně zvýšena jeho progreivita. Snižování daní e talo jedním z hlavních témat předvolebního boje a vyútilo v další návrhy na nížení daňového zatížení. Od roku 2006 tak dochází k další významné změně, kterou je nahrazení všech tandardních odpočtů levou na dani. Ta je v případě poplatníka nízkými příjmy ekvivalentní více než 1,5náobku předchozího tandardního odpočtu, tedy čátce až Kč. Pro poplatníka příjmy zdaňovanými nejvyšší mezní azbou to však fakticky znamená nížení tohoto odpočtu na méně než 60 % jeho výše. Daňové zatížení vyšších příjmových kupin e tak relativně zvyšuje. 7 Oobní důchodová daň není jediný odvod přímo zatěžující výdělky domácnotí. Mnohem významnějším příjmem veřejných rozpočtů v Čeké republice jou přípěvky na 3 Tento odpočet je v čekém a lovenkém právu kontruován velmi obdobně, nicméně exituje tu jeden podtatný rozdíl. Čeký odpočet může být uplatněn v plném rozahu, pokud příjmy manžela nepřeáhnou čátku odpočtu na poplatníka. Naopak lovenký odpočet na manžela je uplatnitelný pouze v rozahu rozdílu mezi odpočtem na poplatníka a příjmy manžela (pokud je tento rozdíl kladný). 4 U poplatníků vyššími příjmy je nižší daňová azba téměř v plném rozahu kompenzována zvýšením daně kvůli nahrazení tandardních daňových odpočtů daňovými levami. 5 Daňová leva dle čeké daňové legilativy může být pokytnuta pouze do výše daně. 6 V ČR je pod pojmem daňový bonu myšlen rozdíl daňového zvýhodnění a daňové levy. Oproti tomu lovenký termín daňový bonu je ekvivalentní čekému pojmu daňové zvýhodnění. 7 Jak bude ukázáno níže, u některých ociálních kupin došlo i k faktickému zvýšení daňové zátěže. 7

8 ociální zabezpečení, tátní politiku zamětnanoti a na všeobecné zdravotní pojištění. Tyto přípěvky jou nataveny v záadě jako daně z pracovních příjmů lineární daňovou azbou. Vyměřovací základy těchto plateb přitom nemají v případě zamětnanců tanovenu horní mez. 2.2 Slovenká reforma veřejných financí - makot v podobě 19 % Symbolem lovenké reformy veřejných financí e zcela jitě tala rovná daň. Rovnou daní rozumíme uvalení daňové azby tejné výše na všechny druhy příjmu, čato i na potřebu - konkrétně na všeobecnou daň ze potřeby - DPH. Na Slovenku byla zvolena hodnota 19 %, která figurovala jako propagátor mnoha informačních aktivit lovenké vlády a minitertva financí. Dále byla přijata tato opatření: rozšíření daňových základů, jednocení azeb u DPH 8 a DPPO 9, nížení počtu odpiových kupin a doby odpiování, zrušení řady odpočtů a peciálních režimů zdanění, ba dokonce i některých daní (daň z převodu nemovitotí, daň darovací a dědická a daň z dividend). Reformní úilí však bylo mnohem širší. Zahrnovalo rovněž reformu zdravotnictví, kde byla zavedena vyšší poluúčat pacienta, reformu důchodového ytému cílem řešit negativní vlivy tárnoucí populace na rovnováhu veřejných rozpočtů zavedením plně fondového ytému jako povinného ytému pro čát populace a rovněž reformu nižších amoprávných celků pojenou e změnou rozpočtového určení daní a e zvýšením autonomie amopráv v oblati tanovení výše daně z nemovitotí. Zaměřme nyní naši pozornot blíže na problematiku změny zdanění zamětnanců. Nový zákon o dani z příjmů 10 zrušil původních 5 daňových páem oobní důchodové daně (e azbami 10 %, 20 %, 28 %, 35 % a 38 %) a zavedl jednu 19% azbu. Součaně celý ytém znatelně zjednodušil a zpřehlednil odtraněním celé řady odpočtů, výjimek a peciálních režimů zdanění. Z odpočtů zůtala jen tzv. odečitatelná položka na poplatníka (ve výši 19,2náobku životního minima), 11 na manželku (manžela) nízkými vlatními příjmy žijící poplatníkem ve polečné domácnoti (max. ve tejné výši jako odpočet na poplatníka) 12 a přípěvky na doplňkové důchodové poření (maximálně Sk ročně), případně přípěvky na účelové poření. Odpočet na dítě byl nahrazen levou na dani, kterou může uplatnit ten poplatník, jehož příjem ve zdaňovacím období doáhl alepoň šetináobku minimální mzdy. 13 Případný záporný rozdíl vypočtené výše daně a přílušné levy je řešen jako dávka (princip negativní daně). Při etavování daňového základu lze, tejně jako v ČR, odečít od zdanitelného příjmu zaplacené přípěvky na ociální pojištění (důchodové, nemocenké a pojištění pro případ nezamětnanoti) a na pojištění zdravotní. Ty mají kromě minimální výše (určené výší minimální mzdy) vyměřovacího základu tanovenou i výši maximální, odvíjející e od makroekonomické průměrné mzdy U daně z přidané hodnoty došlo k redukci počtu azeb ze dvou (14 % a 20 %) na jednu (19 %). 9 Kromě 25% azby daně z příjmu právnických oob (DPPO) exitovaly i další nížené azby ve výši 15 a 18 %. 10 Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. 11 Základní odečitatelná položka na poplatníka tak v roce 2004 činila Sk, v roce Sk ročně a v roce Sk. 12 Má-li vlatní příjem nižší než činí odečitatelná položka, odečítá e od zdanitelného příjmu jen rozdíl výše odečitatelné položky na poplatníka a výše doaženého příjmu. 13 V roce 2004 činil daňový bonu Sk, v roce Sk ročně a v roce Sk ročně. 14 Měíční vyměřovací základy přípěvků na důchodové pojištění a na pojištění pro případ nezamětnanoti jou limitovány trojnáobkem průměrné měíční mzdy v hopodářtví náledovně: od do e bere v úvahu průměrná mzda za kalendářní rok, který předcházel o dva roky kalendářní rok, ve kterém e platí pojištění, a od 1.7. do průměrná mzda za kalendářní rok, který předcházel o 1 rok před kalendářním rokem, ve kterém e platí pojištění. 8

9 Za propopulační krok, který má řešit problém tárnutí populace, lze považovat možnot nížení azby přípěvku na tarobní pojištění o 0,5 p.b. na každé vyživované nezaopatřené dítě jedním z rodičů žijícím dítětem ve polečné domácnoti. Opatření ovšem novela zákona o dani z příjmů 15 od 1. ledna 2006 zrušila.dalším apektem je zavedení fondového ytému důchodového poření. Zamětnanci, kteří nebyli pojištěni v povinném průběžném ytému před 1. lednem 2005, muí být povinně pojištěni v tomto novém plně fondovém ytému. V tomto ytému zamětnanci dál odvádějí 4 % z vyměřovacího základu do průběžného ytému jako ti, kteří e fondového ytému neúčatní. Do fondového ytému za ně připívají jejich zamětnavatelé, a to tak, že e jejich azba důchodového pojištění v průběžném ytému nížila na 5 % a zbylá čát, tedy 14 % vyměřovacího základu, plyne ve propěch fondů. 15 Zákon č. 534, ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení nekorších predpiov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 9

10 3. Vybrané teoretické apekty rovné oobní důchodové daně 3.1 Progreivita oobní důchodové daně Využijeme-li definice Fullertona a Metcalfa (2002,. 3), relativní daňové zatížení může být porovnáno použitím poměru ekonomického břemena k příjmu. Daň je pak považována za progreivní, pokud tento poměr vzrůtá příjmem, regreivní, pokud kleá růtem příjmu, a proporcionální, jetliže je tento poměr kontantní. Obvykle může být progreivní daň rozeznána na první pohled na základě rotoucí zákonné mezní azby (viz čeká oobní důchodová daň). Zavádějící však může být poouzení daně jako proporcionální na základě lineární zákonné azby. Typickým příkladem je rovná oobní důchodová daň 16 (ve tudii reprezentována lovenkou rovnou oobní důchodovou daní). Koncepce takové daně má v obě zabudovanou určitou progreivitu. Důkazem její exitence je náledující vzorec efektivní 17 míry zdanění: T t e =, (1) kde: t e znamená efektivní míru zdanění, T nominální čátku oobní důchodové daně, hrubý příjem poplatníka. Přepiem uvedeného vzorce 18 tak, abychom vyjádřili zejména vztah daně a daňového základu, zíkáme tvar: T T TB TB te = = = t, (2) TB kde: TB je základ daně, zákonná daňová azba. t Základ daně je rozdíl mezi hrubým příjmem poplatníka a jeho daňovými odpočty (M): M te = t, (3) úpravou efektivní míry zdanění dotaneme: M te = t (1 ), (4) kde čárami nad proměnnými budeme od této chvíle označovat kontantní veličiny (tedy proměnné nezávilé na výši příjmu). Položme i nyní otázku, co e děje efektivní daňovou azbou, dochází-li ke změně příjmu poplatníka. Reakci efektivní daňové azby na změnu důchodu lze určit jako první derivaci funkce efektivní daňové azby podle důchodu: t e ( ) = t M > 0 2, (5) 16 Rovná oobní důchodová daň je potavena na těchto třech základních veličinách: tatutární daňové azbě, základní odečitatelné položce a amozřejmě výši důchodu poplatníka. 17 Efektivní ve mylu kutečná. 18 Viz např. Kubátová (2005). 10

11 která je tedy kladná, jak je zapáno ve výrazu č. 5, jelikož t > 0, M > 0 a > 0. Lze tak uuzovat na rotoucí efektivní daňovou azbu růtem důchodu. Ta však vykazuje tále nižší přírůtky, tj. tempo růtu průměrné efektivní daňové azby růtem důchodu kleá: 2 t e ( ) M = 2t < 0 2 (6) 3 a konverguje ke tatutární daňové azbě t, jelikož: M M lim t e = lim t t = lim t lim t = t. (7) Výraz č. 5 janě demontruje, že čím vyšší je příjem, tím je vyšší i míra zdanění (tedy efektivní daňová azba), a prokazuje, že rovná oobní důchodová daň 19 je progreivní, ačkoliv zákonná azba byla tanovena jako lineární. Progreivita daně je způobena daňovým odpočtem. 3.2 Vztah efektivní daňové azby a čitého příjmu Čitý důchod poplatníka ( N ) můžeme zjednodušeně zapat takto: = T = t TB = t M. (8) N ( ) Roznáobením závorky ve výrazu č. 8 a vytknutím důchodu () jako vyvětlující proměnné dotáváme rovnici čitého důchodu poplatníka, což je v podtatě vážený průměr důchodu a odpočtu na poplatníka, přičemž váhu reprezentuje výše zákonné daňové azby: N = ( 1 t ) + t M pro M (9) N =, pro < M (10) kde výraz (1 t ) vyjadřuje klon přímky čitého důchodu za bodem M a t M je její vertikální poun. Vztah průměrné efektivní daňové azby, mezní efektivní daňové azby a čitého důchodu ilutruje náledující obrázek: 19 Tedy i lovenký model. 11

12 O b r á z e k 1 Vztah mezi čitým a hrubým příjmem poplatníka N 45º N +T T N N M t S M t e =M * t t e * =M * t e t e * =M * Poznámka: Sklon linie čitého důchodu v čáti, kde > M, je dán výrazem (1 t S ). V případě lovenké oobní důchodové daně e klon této čáti linie čitého příjmu rovná 39. Linie 45 v obrázku znázorňuje takové kombinace, při nichž je čitý důchod roven hrubému. Pramen: vlatní 12

13 Dopad zvýšení odečitatelné položky na efektivní míru zdanění Předpokládejme nyní, že poplatníkovi je umožněno odečít i navíc od základu daně odpočet na vého manžela (F) žijícího ním ve polečné domácnoti a bez vlatních příjmů, případně další odpočty, progreivita daně (mezní efektivní daňová azba) pak vzrote. Pro průměrnou efektivní daňovou azbu L e t odpočtem navýšeným o F tedy platí: + = F M t t L e 1, (11) Ve rovnání průměrnou efektivní daňovou před zvýšením H e t je tato nižší: H e L e t t <. Pro mezní efektivní daňovou azbu před a po zvýšení (první derivace výrazů) pak platí: ( ) ( ) ( ) ( ) t M t F M t t H e L e = + = 2 2 <, Mezi druhými derivacemi výrazů (změny mezních azeb) je náledující vztah: ( ) ( ) ( ) t M t F M t t H e L e = + = >. (12)

14 V grafu lze tuto ituaci znázornit náledovně: O b r á z e k 2 Znázornění dopadu zvýšení odpočtu na průměrnou a mezní efektivní daňovou azbu t e t t e0 * t e1 * M M+F * t e t e1 * t e0 * Pramen: vlatní M M+F * Shodná výše hrubého příjmu je po navýšení odpočtu (M + F) zdaněna ice nižší průměrnou efektivní azbou, avšak v důledku kleajícího charakteru jejího tempa růtu je mezní efektivní azba pro úroveň důchodu * vyšší než před zvýšením odpočtu (t e1 * > t e0 *) Vliv daňového bonuu na efektivní míru zdanění Pojmem daňový bonu budeme nadále chápat daňový bonu ve mylu lovenké daňové úpravy, tedy takovou možnot nížení daně, která může vét i k negativní daňové povinnoti. Analyzujme nejprve vliv bonuu na lovenkém ytému rovné oobní důchodové daně. Budeme uvažovat daňový bonu ve výši B. Efektivní míra zdanění má pak v tomto případě náledující tvar: M B te = t ( 1 ). (13) 14

15 Pro změnu efektivní daňové azby v záviloti na důchodu pak platí: te ( ) = t M B + > 2 2 0, (14) což opět prokazuje progreivitu daně, a to vyšší než v případě č. 5. Relace mezi čitým a hrubým příjmem nabývá této podoby: O b r á z e k 3 Vztah mezi čitým a hrubým příjmem poplatníka v ytému daňovým bonuem N 45º NB NB T T B N N B t S M B =M Pramen: vlatní Matematickým zápiem lze čitý důchod poplatníka vyjádřit tímto způobem: pro B < M, kde B ymbolizuje úroveň příjmu, od které má poplatník nárok na daňový bonu (B > 0) a T B abolutní výši daně po aplikaci bonuu, platí: = ( 1 ts ) + ts M B ; pro M (15) NB = + B ; pro B < M (16) NB + NB = ; pro 0 < < B (17) Budeme-li dále uvažovat ytém negativní daní 20 v tradičnějším pojetí (blíže viz box č. 1) při zachování daňového bonuu, můžeme přepat zápi čitého příjmu č takto: = ( 1 ts ) + ts M B ; pro B (18) NB = ; pro 0 < B (19) NB + Grafická analýza je provedena v obrázku č Tj. takovou daňovou platbou, kdy do určité výše důchodu poplatníka je danému jedinci vyplácena čátka rovná abolutní hodnotě oučinu daňové azby a základu daně. 15

16 O b r á z e k 4 Vztah mezi čitým a hrubým příjmem poplatníka (případ negativní důchodové daně) N 45º NB NB T T B N N B t S M =M Poznámka: nárok na levu na dani a na výplatu negativní důchodové daně je od úrovně důchodu B. Pramen: vlatní BOX 1 Negativní daň v ytému rovné oobní důchodové daně Sytém negativní daně lze znázornit pomocí podobné rovnice a grafu jako v předcházejících čátech textu: O b r á z e k 5 Grafické znázornění ytému negativní daní N B 45º N M N Pramen: vlatní * ( t ) t M N = 1 + ; pro 0 (20) Pro čitý důchod v ytému negativní důchodovou daní tak platí náledující vztahy: < M < N = M = N (21) > M > N =M 16

17 V oblati, kde M, platí, že abolutní hodnota azby oobní důchodové daně kleá růtem důchodu, tj. dávka pro ty jedince, jejichž příjem je nižší než tátem tanovené minimum, v relaci k důchodu kleá. Maximální relativní i abolutní výše dávky (tj. negativní daňové platby) je doaženo v bodě, kdy jedinec nedoahuje žádného příjmu: = M M lim t = = + e lim t + t lim t t + lim a naopak v bodě tátem tanoveného minima (M) poplatník neobdrží žádnou dávku: M te ( M ) = t t = 0. M Na negativní důchodové dani je rovněž zajímavé ledovat její chování po zvýšení odpočtu. Potupujeme obdobně jako v předchozí čáti textu, tím rozdílem, že tentokráte uvažujeme jedince příjmem nižším, než je minimum (odpočet, M > *) před zvýšením odpočtu. V obrázku 6 pozorujeme tuto operaci, kdy abolutní hodnota azby negativní daně e po zvýšení odpočtu o Δ M taktéž zvýšila. Natavení těchto parametrů, nejčatěji odpočtu na dítě, pak v ytému negativní důchodovou daní vyžaduje komplexnější uchopení celé problematiky, jelikož vláda jedním parametrem zvyšuje též ociální dávky a zůtává normativní otázkou, zda toto zvýšení má být růtem počtu dětí proporcionální, progreivní či regreivní. O b r á z e k 6 Grafické znázornění zvýšení odpočtu v ytému negativní daně t e ΔM 0 t e0 * M M+ Δ M t e1 ΔM Pramen: vlatní 17

18 3.3 Čitý příjem v ytému klouzavě progreivní oobní důchodové daně Případ čekého daňového ytému je komplikovanější kvůli zákonné daňové azbě, která je závilá na výši příjmu. Pro daňovou azbu platnou v roce 2005 (při platnoti podmínky č. 14) lze rovnici průměrné efektivní daňové azby vyjádřit takto: t e M B = t ( ) ( 1 ). (22) Pro čitý příjem platí outava rovnic (15) - (17) obdobně, pouze tou odchylkou, že zákonná azba je rotoucí funkcí příjmu. Vývoj čitého příjmu v záviloti na hrubém příjmu (progreivní daňová azba e dvěma daňovými pámy) ukazuje obrázek č. 7: O b r á z e k 7Vztah mezi čitým a hrubým příjmem poplatníka (případ daňového bonuu na dítě při klouzavé progrei) N 45º NB T T B NB N N B t 1 M =M Poznámka: v grafu e předpokládají dvě zákonné daňové azby (t 1 a t 2 ) Pramen: vlatní B Obrázek 7 charakterizuje outava rovnic (23) - (25), pro ( 1 ) ( ) B < M : NB = ts + ts M + B; pro M (23) NB = + B ; pro B < M (24) NB = ; pro 0 < < B (25) Nahrazením odpočtu daňovým bonuem e zvýší progreivita daně. Progreivita daně může být doažena různými prvky daňové techniky, tejně tak i regreivita. 18

19 BOX 2 Sleva veru odpočet V ytému lineární tatutární azbou je daňová leva (B) ekvivalentní daňovému odpočtu (M) za podmínky, že B = t M. Důkaz: t M = t B t ( ) t M = t B B = t M Zkoumejme nyní progrei obou ytémů. Již výše byly uvedeny první derivace funkcí efektivních daňových azeb: M te ( ) M = t > 0, (27) 2 t B e ( ) B = > 0. (28) 2 Z důkazu výše (rovnice č. 26) pak plyne, že je-li leva na dani natavena jako ekvivalentní B M odpočtu, křivky mezních efektivních daňových azeb jou totožné, jelikož = t 2. 2 Toto tvrzení však není pravdivé v ytému e zákonnou progreí, tj. e zákonným natavením odlišných daňových azeb pro poplatníky různou výší příjmu. Nechť t jet hladkou funkcí důchodu: t = t (), potom derivace funkcí efektivních daňových azeb č. 27 a 28 mají náledující tvar: M te t ( ) t ( ) M M t ( ) M M = + t ( ) = 1 + t ( ) 2, (29) 2 B te t ( ) B = +. (30) 2 t M e t B e Pro obě platí, že > 0, > 0, jetliže M > 0 a B > 0. Ovšem již obecně neplatí, že B M te te =. Ověřme, za jakých podmínek je v ytému e zákonnou progreivní daňovou azbou více progreivní ytém e levou na dani než ytém odpočtem. Pro derivace efektivních azeb B M te te by tedy muel platit vztah > : t ( ) B t ( ) t ( ) M M + > + t ( ) 2. (31) 2 Úpravou obdržíme výraz: t ( ) B > M t ( ), (32) do kterého doadíme za B ekvivalentní odpočet, zde uvažujeme, že odpočet je ekvivalentní při t = t M : daňové azbě ( ) M ( ) t ( ) t M > M t M (26). (33) 19

20 Převedením ekvivalentu daňové levy na pravou tranu a jeho vytknutím obdržíme výledný tvar: t ( ) 0 < + ( t M t ( )), (34) t ( ) Jelikož > 0, > 0, je zlomek výrazu kladný. Hodnota závorky je však záporná, t < t. Nerovnot č. 34 tak platí pouze tehdy, jetliže oučin derivace tatutární protože ( ) M azby dle důchodu a důchodu je větší než abolutní hodnota rozdílu daňové azby t M a progreivní tatutární daňové azby, čili: t ( ) > t ( ) t. (35) M Nahrazení odpočtu M ekvivalentní levou na dani B v ytému e pojitou progreivní zákonnou daňovou azbou za platnoti podmínky č. 35 ilutruje náledující obrázek: O b r á z e k 8 Grafické znázornění vlivu zavedení levy na dani míto ekvivalentního odpočtu na průměrnou a mezní efektivní míru zdanění v ytému progreivní tatutární daňovou azbou t e t e B t e B * t e M t e M * t e M=B/t M * t e B * t e M * t B e t M e Pramen: vlatní M=B/t M * 20

21 Přeneme e blíže realitě a zaveďme páma klouzavé progree. Výledek pak dozná této podtatné změny - vzhledem k charakteru funkce tatutární daňové azby muíme rozlišovat ituaci uvnitř páma a při přechodu mezi jednotlivými pámy, kdy e tatutární azba mění: t a) uvnitř páma platí: B > M t ( ), jelikož ( ) = 0, a jetliže B = t M, kde M t t M t > t. Verbálně vyjádřeno, pouze v případě, kdy daňová M ( ) =, potom ( ) M azba, při níž je leva na dani ekvivalentní daňovému odpočtu, je větší než tatutární azba daného páma, je uvnitř jednotlivých páem klouzavé progree ytém daňovou levou progreivnější. b) mezi pámy: derivace funkcí, tj. ani progreivitu, nelze určit. 21

22 4. Použité komparační metody Indexace základních lovenkých odpočtů na životní minimum, jakožto i minim a tropů vyměřovacích základů ociálního a zdravotního pojištění na minimální a průměrnou mzdu, umožňuje provét rovnání míry zatížení povinnými odvody, tedy oobní důchodovou daní a povinnými přípěvky na ociální pojištění, včetně pojištění zdravotního, v Čeké a Slovenké republice přeneením lovenkého ytému do podmínek Čeké republiky. Koncepce lovenkého ytému je zachována, liší e však hodnoty některých položek, které z důvodu objektivity a možnoti komparace vůbec bylo třeba vzít z čekého protředí. Není totiž dot dobře možné porovnávat progrei pouhým rovnáním míry zatížení odpovídající dané výši hrubé mzdy zamětnance. Jednak by bylo třeba hrubé mzdy přepočítat do ekvivalentu jedné měny, jednak e tu potýkáme již naznačeným problémem odlišných výší životních minim, minimálních mezd a mezd průměrných, které nelze takto protě přepočítat. V praxi je amozřejmě možné etkat e různými periodicky publikovanými tudiemi či tatitikami zabývajícími e zdaněním zamětnanců či obyvateltva (typickým produktem je publikace Organizace pro hopodářký rozvoj a polupráci (OECD) Taxing Wage, která každoročně přináší pohled na míru zdanění pracovní íly). Náš výše zmíněný přítup e odlišuje od těchto přítupů především v tom, že e daleko více outřeďujeme na národní charakteritiky ČR. Snažíme e tím o komparaci dvou ytémů z pohledu čekého zamětnance jako reprezentanta určité kupiny domácnotí a v charakteritikách čekého národního hopodářtví. Dokážeme rovněž plněji podchytit pecifika mzdové ditribuce v ČR, ze které vyplývá, že nemá takovou vypovídací chopnot porovnávat průměrné mzdy, jetliže téměř dvě třetiny zamětnanců berou mzdu nižší než průměrnou. (ČSÚ (2005),. 8). Typizace zamětnanců do ociálních kupin byla vytvořena podle zmíněné publikace OECD. Na jejím základě rozlišujeme: - jednotlivce bez dětí, - jednotlivce jedním závilým dítětem, - jednotlivce e dvěma závilými dětmi, - bezdětné ezdané páry jedním výdělečně činným manželem, - ezdané páry oběma výdělečně činnými manžely jedním závilým dítětem a - ezdané páry oběma výdělečně činnými manžely e dvěma závilými dětmi. Rodina byla zvolena jako ledovaná jednotka ze dvou důvodů. Předně rodina předtavuje potřební polečentví, které nee zdanění polečně, a míra zdanění je na typu rodiny závilá. Pokud členové rodiny netvoří potřební polečentví, lze na ně pohlížet jako na jednotlivce, jehož zdanění pro rovnání rovněž uvádíme. Otatně i pokytované daňové úlevy na manželku či děti určitým způobem reflektují kutečnot, že zdaňovaný jedinec je oučátí rodiny. Kromě toho je v ČR od roku 2005 upraveno polečné zdanění manželů, při jehož využití mohou manželé významně nížit vou celkovou daňovou zátěž. Na pracovní příjmy takto zkontruovaných rodin pak byla uvalena daň z příjmu a raženy přípěvky na ociální a zdravotní pojištění, a to v rámci náledujících ytémů zdanění: ytém daní z příjmů v ČR platný v roce 2005, ytém daní z příjmů v ČR platný pro rok 2006 a ytém zdanění příjmů v SR v roce a v roce V případě Slovenké republiky není nutné vzhledem k odvodové povinnoti tejné výše dále rozlišovat mezi 21 V roce 2005 počítáme možnotí nížení azby důchodového pojištění o 0,5 p.b. na každé nezaopatřené dítě (viz ubkapitla 2.2), v roce 2006 již bez této možnoti. U domácnoti ezdaného páru jedním výdělečně činným partnerem pak od 1. září 2005 rovněž došlo ke změně, neboť tyto ooby bez zdanitelných příjmů začaly být povinny hradit minimální pojitné na zdravotní pojištění. Pro větší názornot tuto změnu v průběhu roku 2005 opomíjíme a minimálním vyměřovacím základem i pro ooby bez zdanitelného příjmu uvažujeme dle platné legilativy od roku

23 poplatníky povinně účatnými důchodového poření a oobami pojištěnými v rámci veřejného důchodového pojištění. Míry zatížení těchto čtyř ytémů 22 pak byly mezi ebou graficky a numericky komparovány. Analýza je prováděna na údajích roku 2004, případně ouviejících let pro potřeby tropů u lovenkého ociálního a zdravotního pojištění. Dalším důvodem, proč byly zvoleny čaové řady roku 2004, je kutečnot, že v průběhu vzniku tudie a jejích prvních verzí nebyly pro ČR k dipozici údaje o mzdové ditribuci za rok Ke komparaci progreivity dotčených ytémů byly vypočítány náledující indikátory intervalové klouzavé progreivity loužící jako podklad grafické komparace progreivity daňového ytému. Indikátor je definován takto: Tk + i Tk p =, kde k= 1,, n-i (36) k + i k kde: p značí koeficient klouzavé progree, i velikot intervalu, kde 1 i n-1, T výše odvodů, výše důchodu. 22 U zatížení příjmů bezdětného neezdaného jednotlivce logicky dva lovenké uvedené ytémy plývají v jeden. 23

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006 Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácností zaměstnanců v České a Slovenské republice osobní důchodovou daní a příspěvky na sociální zabezpečení David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ týden doc Ing Renata WAGNEROVÁ, PhD Otrava 013 doc Ing Renata WAGNEROVÁ, PhD Vyoká škola báňká Technická univerzita

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně u vybraných typů poplatníků v ČR v letech 2001-2009

Analýza vývoje hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně u vybraných typů poplatníků v ČR v letech 2001-2009 Analýza vývoje hodnot ukazatele průměrné osobní sazby daně u vybraných typů poplatníků v ČR v letech 21-29 Iveta Ratmanová 1 Abstrakt Změny jednotlivých parametrů výpočtu osobní důchodové daně se promítají

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně Iveta Ratmanová

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ VOKÁ ŠKOLA BÁŇKÁ TECHNICKÁ NIVEZITA OTAVA FAKLTA TOJNÍ ZÁKLAD ATOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 9. týden doc. Ing. enata ANEOVÁ, Ph.D. Otrava 03 doc. Ing. enata ANEOVÁ, Ph.D. Vyoká škola báňká Technická univerzita Otrava

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Návrhy změn daňových zákonů od

Návrhy změn daňových zákonů od Návrhy změn daňových zákonů od 1.1.2019 Ing. Jan Soška, LL.M., Partner TPA Tax s.r.o., Baker Tilly International Mladé Buky, 26. dubna 2017 Albania I Austria I Bulgaria I Croatia I Czech Republic I Hungary

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II 1. Přímé daně Jedná se o takové daně, které zdaněný subjekt (poplatník) hradí na úkor svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo (viz Daňový přesun

Více

České daně před volbami: Kdo a kolik platí?

České daně před volbami: Kdo a kolik platí? České daně před volbami: Kdo a kolik platí? Libor Dušek Klára Kalíšková Daniel Münich 8. října 2013 Prezentované výsledky vznikly v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033)

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

25 Dopravní zpoždění. Michael Šebek Automatické řízení 2013 21-4-13

25 Dopravní zpoždění. Michael Šebek Automatické řízení 2013 21-4-13 5 Dopravní zpoždění Michael Šebek Automatické řízení 3-4-3 Dopravní zpoždění (Time delay, tranport delay, dead time, delay-differential ytem) V reálných ytémech e čato vykytuje dopravní zpoždění yt ( )

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZDY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (33.500,-) (33.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové

Více

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC.

HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC. HODNOCENÍ ZMĚN VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR EVALUATION OF CHANGES IN TAXATION OF INDIVIDUALS IN THE CZECH REPUBLIC Josef Březina Anotace: Příspěvek se zabývá připravovanými změnami v zákoně o

Více

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ Jaromír Kalmus a kol. Tisková konference, ČSÚ Praha, 28. května 2014 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz ÚVOD Výběrové šetření ČSÚ odráží

Více

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena Čílo pojitné událoti Prezentační razítko Oznámení pojitné událoti Pracovní nechopnot Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte formulář ve všech bodech. zapomeňte vyplnit čílo pojitné mlouvy. 2. U políček

Více

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky Vokofrekvenční obvod aktivními prvk Základními aktivními prvk ve vokofrekvenční technice jou bipolární a unipolární tranzitor. Dalšími aktivními prvk jou hbridní nebo monolitické integrované obvod. Tranzitor

Více

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu ..4 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu Předpoklady: 3 Pedagogická poznámka: Stejně jako u předchozí hodiny je i v této hodině potřeba potupovat tak, aby tudenti měli minimálně minut na řešení příkladů

Více

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do Vážení zákazníci, dovolujeme i Vá upozornit, že na tuto ukázku knihy e vztahují autorká práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má loužit výhradnì pro oobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky.

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlaová lužba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Platnot od Hlavní pojmy BA zákazník - BA zákazníkem e rozumí Firemní zákazník,

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů Jiří Petržela příklad nalezněte dvě různé realizace admitanční funkce zadané formou racionální lomené funkce Y () () ( ) ( ) : první krok rozkladu do řetězového zlomku () 9 7 9 výledný rozklad ( ) 9 9

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu 7..0 přednáška TLAK - TAH Prvky namáhané kombinací normálové íly a ohybového momentu Namáhání kombinací tlakové (tahové) íly a momentu tlak Namáhání kombinací tlakové (tahové) íly a momentu Namáhání kombinací

Více

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice

Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Vliv změny ve způsobu daňového uplatňování vyživovaného dítěte na vybrané typy domácností v České republice Iveta Ratmanová 1 Abstrakt S účinností od 1. 1. 25 došlo v oblasti daně z příjmů fyzických osob

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM

ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM P Kytka J Novák ČVUT v Praze Fakulta tavební katedra fyziky Práce e zabývá analýzou průchodu paprků koutovým odražečem což je typ hranolu který je

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Jan Pavel MF, oddělení koordinace hospodářských politik Nízká flexibilita trhu práce v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti (strukturální

Více

Závěr. dlouhou dobu. dále k významnému omezení jednotlivých titulů obsahujících různé formy daňových úlev.

Závěr. dlouhou dobu. dále k významnému omezení jednotlivých titulů obsahujících různé formy daňových úlev. Závěr Jak bylo uvedeno v úvodu této diplomové práce, daňová reforma zahájená v roce 2007 byla nevyhnutelná, neboť situace veřejných financí byla již neudržitelná a představovala zásadní celospolečenské

Více

( LEVEL 3 Laplaceova transformace jako nástroj řešení lineárních diferenciálních rovnic. )

( LEVEL 3 Laplaceova transformace jako nástroj řešení lineárních diferenciálních rovnic. ) ( LEVEL 3 Laplaceova tranformace jako nátroj řešení lineárních diferenciálních rovnic. ) Podívejme e tentokrát na dynamiku pracovní edačky řidiče prizmatem matematiky aneb trocha teorie jitě nikomu neuškodí...

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Automatizace Úloha č.1. Identifikace regulované soustavy Strejcovou metodou

Automatizace Úloha č.1. Identifikace regulované soustavy Strejcovou metodou Automatizace Úloha č. Identifikace regulované outavy Strejcovou metodou Petr Luzar 008/009 Zadání. Zapojte regulační obvod reálnou tepelnou outavou a eznamte e monitorovacím a řídicím programovým ytémem

Více

V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře

V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře V 1. pololetí 2011 rostly mzdy jen ve mzdové sféře Výdělky ve mzdové a platové sféře Z údajů obsažených v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV) vyplývá, že v 1. pololetí 2011 vzrostla hrubá měsíční

Více

4. Práce, výkon, energie

4. Práce, výkon, energie 4. Práce, výkon, energie Mechanická práce - konání mechanické práce z fyzikálního hledika je podmíněno vzájemným ilovým půobením těle, která e přitom vzhledem ke zvolené vztažné outavě přemíťují. Vztahy

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE Marcela Prausová Klíčová slova: Mzda, superhrubá mzda, základ daně, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob, rovná daň, progresivní

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Posouzení stability svahu

Posouzení stability svahu Inženýrký manuál č. 8 Aktualizace: 02/2016 Poouzení tability vahu Program: Soubor: Stabilita vahu Demo_manual_08.gt V tomto inženýrkém manuálu je popán výpočet tability vahu, nalezení kritické kruhové

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (.500,-) (.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové zvýhodnění

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie Pfiedmluva............................................ 11 I. ãást DaÀová teorie 1 Základní pojmy..................................... 15 1.1 Definice daně................................... 15 1.2 Funkce

Více

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II 1.1.7 Rovnoměrný pohyb II Předpoklady: 16 Minulou hodinu jme zakončili předpovídáním dalšího pohybu autíčka. Počítali jme jeho dráhy v dalších okamžicích pomocí tabulky a nakonec i přímé úměrnoti: autíčko

Více

Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody

Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody Příklady k přednášce 19 - Polynomiální metody Michael Šebek Automatické řízení 013 7-4-14 Opakování: Dělení polynomů: e zbytkem a bez Polynomy tvoří okruh, ale ne těleo (Okruh tvoří také celá číla, těleo

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechnik a podzemního taviteltví Modelování v geotechnice Základní veličin, rovnice a vztah (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace tudijního

Více

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2019

Nastavení v programu MC-MZDY pro rok 2019 M.C. software s.r.o., Kamarytova 161, Humpolec IČO: 608 26 681, DIČ: CZ60826681, Spol. je zapsána u KS v Č.Budějovicích - spis.zn. C.3734 Tel.: 565 532 560, 608 360 101 Fax: 565 536 208, E-mail: i nfo@mcsoftware.cz,

Více

5. cvičení z Matematické analýzy 2

5. cvičení z Matematické analýzy 2 5. cvičení z Matematické analýz 2 30. října - 3. litopadu 207 5. linearizace funkce a Pro funkci f, = e nalezněte její linearizaci v bodě a 0 = 6, 0. Použijte ji k přibližnému určení hodnot funkce f v

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

Řešení úloh 1. kola 51. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D = s v 2

Řešení úloh 1. kola 51. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D = s v 2 Řešení úloh 1. kola 51. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů 1.a) Dobaprvníjízdynaprvníčtvrtinětratije 1 4 1 4 48 t 1 = = h= 1 v 1 60 60 h=1min anazbývajícíčátitrati t = 4 v = 4

Více

7 - Ustálený stav kmitavý a nekmitavý, sledování a zadržení poruchy

7 - Ustálený stav kmitavý a nekmitavý, sledování a zadržení poruchy 7 - Utálený tav kmitavý a nekmitavý, ledování a zadržení poruchy Michael Šebek Automatické řízení 018 31-3-18 Automatické řízení - ybernetika a robotika zeílení ytému na frekvenci ω je G( jω) - viz amplitudový

Více

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ

HAVÁRIE KONSTRUKCE STŘECHY HALY VLIVEM EXTRÉMNÍHO SNĚHOVÉHO ZATÍŽENÍ III. ročník celotátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ 99 Téa: Cety k uplatnění pravděpodobnotního poudku bezpečnoti, provozuchopnoti a trvanlivoti kontrukcí v norativních předpiech a v projekční praxi,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, 186 00 Praha 8,

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Daňová soustava České republiky Autor diplomové práce: Bc. Lucie Ječná Vedoucí

Více

3 Chyby měření. 3.1 Hrubé chyby

3 Chyby měření. 3.1 Hrubé chyby 3 Chyby měření Za daných podmínek má každá fyzikální veličina určitou hodnotu, kterou ovšem z principiálních důvodů nemůžeme zjitit úplně přeně. Každé měření je totiž zatíženo chybami, které jou nejrůznějšího

Více

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Čl. I Změna zákona o daních z příjmů

ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Čl. I Změna zákona o daních z příjmů N á v r h ZÁKON ze dne... 2018, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Změna zákona o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

zákonů a dopady na rozpočty samospráv Mgr. Jan Neckář Znojmo, 16. 10. 2007

zákonů a dopady na rozpočty samospráv Mgr. Jan Neckář Znojmo, 16. 10. 2007 Změny daňových zákonů a dopady na rozpočty samospráv Mgr. Jan Neckář Znojmo, 16. 10. 2007 Struktura daňových příjmp jmů obcí v r. 2006 DPFO 26,0% DPPO 26,2% DzN 3,8% DPH 34,9% Poplatky 9,1% Změny daní

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

Domácnosti a sociální dávky v letech (analýza statistik rodinných účtů)

Domácnosti a sociální dávky v letech (analýza statistik rodinných účtů) Domácnosti a sociální dávky v letech 2000-2001 (analýza statistik rodinných účtů) Pavel Kofroň Tomáš Sirovátka VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno březen 2003 Obsah Cíl studie 3 Část A Příjmy a sociální

Více

Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled

Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Makroekonomická analýza přednáška 4 1 Všeobecná rovnováha 1 Statistický pohled Předpoklady Úspory (resp.spotřeba) a investice (resp.kapitál), kterými jsme se zabývali v minulých lekcích, jsou spolu s technologickým

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová teorie a politika. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová teorie a politika Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Blok 3 Daňové ukazatele uplatňované při mezinárodních komparacích 1. Daňová kvóta. 2. Ukazatelé globální progresivity daní. 3. Giniho koeficient.

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

XX. Exportní fórum Export a aktuální rizika české ekonomiky Grund resort Mladé Buky 26. dubna 2018

XX. Exportní fórum Export a aktuální rizika české ekonomiky Grund resort Mladé Buky 26. dubna 2018 XX. Exportní fórum Export a aktuální rizika české ekonomiky Grund resort Mladé Buky 26. dubna 2018 Daňová politika v ČR a v EU Jan Mládek Český Institut Aplikované Ekonomie ČR a EU různá agenda ČR daň

Více

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena Čílo pojitné událoti Prezentační razítko Oznámení pojitné událoti Pracovní nechopnot Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte formulář ve všech bodech. zapomeňte vyplnit čílo pojitné mlouvy. 2. U políček

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

Inflace. Makroekonomie I. Osnova k teorii inflace. Co již známe? Vymezení podstata inflace. Definice inflace

Inflace. Makroekonomie I. Osnova k teorii inflace. Co již známe? Vymezení podstata inflace. Definice inflace Makroekonomie I Teorie inflace Praktické příklady Příklady k opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Co již známe? Osnova k teorii inflace Deflátor HDP způsob měření inflace Agregátní

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Daňová teorie a politika

Daňová teorie a politika Daňová teorie a politika 4 31.1.2011 1 Dobrý pastýř má ovce střihat, ne je stahovat z kůže. Tiberius 31.1.2011 2 1. Fiskální, rozpočtová a daňová politika a její nástroje. 2. Vývoj daňové teorie a geneze

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTŘEDNÍ KOMISE YZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY E-mail: ivo.volf@uhk.cz, tel.: 493 331 19, 493 331 189 Řešení úloh krajkého kola 55. ročníku yzikální olympiády Kategorie E Předložená řešení by neměla

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

DAŇOVÉ A ODVODOVÉ ZATÍŽENÍ PODNIKATELŮ ČR

DAŇOVÉ A ODVODOVÉ ZATÍŽENÍ PODNIKATELŮ ČR DAŇOVÉ A ODVODOVÉ ZATÍŽENÍ PODNIKATELŮ ČR Autor bakalářské práce: Vedoucí bakalářské práce: Oponent bakalářské práce: Martin Šíma Ing. Marta Hortová Mgr. Hana Bartošová České Budějovice, červen 2016 Struktura

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Zaměstnanci firem a daňové zatížení. 1. Úvod. 2. Důchodové daně

Zaměstnanci firem a daňové zatížení. 1. Úvod. 2. Důchodové daně Zaměstnanci firem a daňové zatížení JANA JANOUŠKOVÁ 1, IVANA BARTECZKOVÁ Ing. Jana Janoušková, Ph.D. Katedra účetnictví, OPF SU Karviná janousková@opf.slu.cz Ing. Ivana Barteczková, Katedra účetnictví,

Více

Nezaměstnanost. Makroekonomie I. Opakování. Příklad. Řešení. Nezaměstnanost. Téma cvičení. Nezaměstnanost, Okunův zákon

Nezaměstnanost. Makroekonomie I. Opakování. Příklad. Řešení. Nezaměstnanost. Téma cvičení. Nezaměstnanost, Okunův zákon Opakování Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Uvažujte následující úsporovou funkci: S = -300 + 0,15 YD. Určete výši důchodu, při kterém bude platit YD = C. S = -300 + 0,15 YD

Více

Celonerezové tlakoměry trubicové

Celonerezové tlakoměry trubicové PreureGauge8 cz2kor1 13.2.212 21:16 Stránka 9 Celonerezové tlakoměry trubicové podle EN 837 1 pro průmylové aplikace měření kontrola analýza Pouzdro: 63 mm, 1 mm, 16 mm (volitelně 8 mm) Připojení: G 1

Více

Dopad reformy daně z příjmu 2008 na progresi zdanění zaměstnanců

Dopad reformy daně z příjmu 2008 na progresi zdanění zaměstnanců Dopad reformy daně z příjmu 2008 na progresi zdanění zaměstnanců Seminární práce pro kurz 1VF200 - Veřejné finance II Michal Dvořák Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Záměr Cílem studie

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI. Zpracováno v rámci projektu IVA 2018/FVHE/2380/55

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI. Zpracováno v rámci projektu IVA 2018/FVHE/2380/55 DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). PŘEDMĚTEM

Více

Propočty přechodu Venuše 8. června 2004

Propočty přechodu Venuše 8. června 2004 Propočty přechodu Venuše 8. června 2004 V tomto dokumentu předkládáme podmínky přechodu Venuše pře luneční kotouč 8. června roku 2004. Naše výpočty jme založili na planetárních teoriích VSOP87 vytvořených

Více

lánek 9 - Zánik pojišt lánek 10 - Povinnosti pojišt ného lánek 11 - Zpracování osobních údaj pojišt ného

lánek 9 - Zánik pojišt lánek 10 - Povinnosti pojišt ného lánek 11 - Zpracování osobních údaj pojišt ného POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne 1. 1. 2010 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, 186 00 Praha 8,

Více