Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze RM"

Transkript

1 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 zápisu z jednání 56. schůze U S N E S E N Í z 56. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3162/56/2010 Přijetí MUDr. R. Gocala, aktuální informace z oblasti zdravotnictví na území města Nový Jičín aktuální informaci z oblasti zdravotnictví na území města Nový Jičín, 2. vyslovuje ocenění a poděkování MUDr. R. Gocalovi, odstupujícímu řediteli Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín, za odvedenou práci, jejíž výsledkem je velmi výrazný kvalitativní i kvantitativní růst jím vedené nemocnice. 3163/56/2010 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2009 "Zprávu o bezpečnostní situaci" předloženou Obvodním oddělením Policie České republiky v Novém Jičíně, 2. bere na vědomí "Zprávu o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok 2009". 3164/56/2010 Finanční problematika: 1) rozpis schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2010, 2) odpisové plány, usměrňování výše prostředků na platy a přepočtené stavy zaměstnanců u příspěvkových organizací města na rok 2010, 3) harmonogram projednávání výsledků hospodaření v příspěvkových organizacích města a městského úřadu za rok 2009, 4) RO č. 79/2, /2009, 5) RO č. 1-3, 6/2010, 6) RO č. 4-5/2010, 7) žádost o.p.s. RENARKON o finanční příspěvek na rok 2010, 8) žádost o.s. Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR o finanční příspěvek pro rok 2010, 9) žádost majitelů bytů na Nádražní 33, NJ o finanční výpomoc ze "sbírky na pomoc postiženým povodní", 10) návrh na rozdělení konečného zůstatku veřejné sbírky, 11) jmenování likvidační komise na rok 2010, 12) směrnice Časové rozlišení (v souladu s 69 vyhl. č. 410/2009 Sb.) 1. rozpis schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok závazné ukazatelé příspěvkovým organizacím města na rok 2010: a. schvaluje v souladu se zněním 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zněním 14, odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpis schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2010 dle předloženého návrhu, b. stanoví v souladu se zněním 102, odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu se zněním 14, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závazné ukazatele příspěvkovým organizacím města Nový Jičín na rok 2010 dle předloženého návrhu,

2 2. odpisové plány, usměrňování výše prostředků na platy a přepočtené stavy zaměstnanců u příspěvkových organizací města na rok 2010: a. schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací města na rok 2010 včetně využití prostředků investičních fondů dle předloženého návrhu č. 1, b. schvaluje navrhovaný způsob usměrňování výše prostředků na platy pro rok 2010 v Beskydském divadle, v Městském kulturním středisku, v Kině Květen, v Technických službách města a v Bytovém podniku města podle 4, odst. 1, písm. a) nařízení vlády č. 447/2000 Sb., tj. zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši, c. schvaluje přepočtené stavy zaměstnanců a objemy prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2010 pro jmenované příspěvkové organizace města v bodě b) dle předloženého návrhu č. 2, 3. harmonogram projednávání výsledků hospodaření v příspěvkových organizací města a městského úřadu za rok 2009: a. bere na vědomí termíny konání rozborů hospodaření příspěvkových organizací města a městského úřadu za rok 2009, b. deleguje členy k projednávání předmětných ročních rozborů hospodaření dle rozpisu, 4. schvaluje následující úpravy rozpočtu města na rok 2009: a. vratka nevyčerpané části neinvestiční dotace ve výši ,00 Kč poskytnuté z Ministerstva pro místní rozvoj a účelově určené na výplatu příspěvků pro domácnosti postižené povodněmi z června 2009 na základě prověřených a doložených žádostí občanů (30 tis. Kč/1 domácnost) a zároveň s tím související snížení rozpočtovaných výdajů na kap. 41 = rozpočtové opatření č. 79/2/2009, b. přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 92001) ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši ,00 Kč ke krytí části nákladů spojených s opravami bytů poškozených povodní v roce 2009 dle předložených žádostí občanů = rozpočtové opatření č. 119/2009, c. přijetí neinvestiční účelové dotace (ÚZ 98071) ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje ve výši ,00 Kč na úhradu výdajů spojených se zrušenými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se měly konat ve dnech října 2009 a zároveň s tím související zvýšení (úprava) rozpočtovaných výdajů na kap. 17 (popř. na kap. 19 anebo kap. 41) = rozpočtové opatření č. 120/2009, 5. schvaluje tyto úpravy rozpočtu města na rok 2010: a. přijetí neinvestičních účelových dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2010, a to: - ve výši ,00 Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi, - ve výši ,00 Kč na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zároveň s tím související zvýšení neinvestičních výdajů na kap. 28 ve stejných finančních objemech jako přijaté dotace na zmíněné účely = rozpočtové opatření č. 1/2010, b. zapojením rozpočtové rezervy (na kap. 41) zvýšení rozpočtovaných výdajů na kap. 11 o ,00 Kč z titulu přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK v závěru roku 2009 na realizaci projektu "Rozšíření a zkvalitnění služeb informačního centra v Novém Jičíně" a skutečné výdaje na zmíněný projekt budou realizovány v měsících 1-2/2010 = rozpočtové opatření č. 2/2010, c. přijetí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši ,00 Kč (jako příspěvku na výkon státní správy a školství pro obec s rozšířenou působností) a zároveň s tím související úprava rozpočtovaných příjmů mezi třídou 2 a třídou 4 = rozpočtové opatření č. 3/2010, d. vratka nevyčerpaných částí neinvestičních dotací v souhrnné výši ,00 Kč poskytnutých z Ministerstva pro místní rozvoj v r a účelově určených na výplatu příspěvků pro domácnosti postižené povodněmi z června 2009 na základě prověřených a doložených žádostí občanů (30 tis. Kč/1 domácnost) a zároveň s tím související finanční krytí vratky z rozpočtové rezervy na kap. 41 = rozpočtové opatření č. 6/2010, 2

3 6. doporučuje Zastupitelstvu města schválit následující úpravy rozpočtu města Nový Jičín na rok 2010: a. zvýšení účelové dotace na investice u Technických služeb města o částku ,00 Kč na pořízení skladu, silniční pily, vibračního pěchu a vibrační desky přesunem rozpočtovaných výdajů v rámci kap. 10-Doprava, 2212-Silnice, z pol Stroje, přístroje a zařízení = rozpočtové opatření č. 4/2010, b. snížení dotace na investice u ZŠ Komenského 66 z původně schválené výše ,00 Kč o částku ,00 Kč z důvodu změny podmínek pro financování projektů z ROP Moravskoslezsko a zároveň zvýšení dotace na investice u Kina Květen o částku ,00 Kč na financování projektu "Vybavení kina projektorem pro vznik kina D-cinema v DCI standartu" (následně podpořeného již schválenou dotací z Ministerstva kultury), přičemž zbývající částka ,00 Kč zvyšuje rozpočtovou rezervu města na kap. 41 = rozpočtové opatření č. 5/2010, 7. bere na vědomí žádost o.p.s. RENARKON, Mariánskohorská 1328/29, Ostrava-Moravská Ostrava o veřejnou finanční podporu v roce 2010 ve výši ,00 Kč na projekt "Terénní program pro drogově závislé ve městě Nový Jičín" a neschvaluje finanční podporu na zmíněný účel, 8. bere na vědomí žádost o.s. Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Havlíčkova 44, Jihlava o příspěvek v roce 2010 z rozpočtu města ve výši 5.000,00 Kč na "zajištění konzultační činnosti ve správním obvodu Nového Jičína" a postupuje tuto žádost k projednání v odborných komisích, 9. bere na vědomí žádost majitelů bytů na ul. Nádražní 33, Nový Jičín "o zvážení situace v domě Nádražní 33 Nový Jičín" a zároveň žádost "o finanční výpomoc ze sbírky na pomoc postiženým povodní" a nedoporučuje ZM vyhovět žádosti, 10. bere na vědomí konečný zůstatek veřejné sbírky za účelem zmírnění následků povodní z léta 2009 na území Novojičínska k datu ve výši ,71 Kč a doporučuje ZM po uzavření předmětné sbírky ponechat zmíněný výtěžek sbírky na současném bankovním účtu a prodloužit termín vypořádání zůstatku do , 11. jmenuje pro rok 2010 komisi pro likvidaci majetku města ve složení: Bc. M. Vahalíková (předseda) - finanční odbor, M. Horáková - organizační odbor, Ing. L. Frantová - odbor sociálních věcí, J. Burdová - kontrolní odbor, I. Hrůzková - odbor obecního podnikání, V. Vágnerová - odbor školství, mládeže a tělovýchovy, B. Blabolil - finanční výbor Zastupitelstva města, 12. schvaluje směrnici Časové rozlišení s účinností od pro účetní případy roku 2010 a její použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010 dle předloženého návrhu. 3165/56/2010 Navýšení kapacity MŠ Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace zvýšení kapacity Mateřské školy Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, k ze současného počtu 255 na 280 dětí z důvodu zvýšeného zájmu rodičů o umístění dětí do mateřské školy. 3

4 3166/56/2010 Nominace na vyhodnocení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů za město Nový Jičín za rok 2009 návrh Sportovní komise při Radě města Nový Jičín na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a Rytíře sportu za rok 2009, 2. schvaluje nominace na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů, trenérů a Rytíře sportu za rok 2009 dle doplněného návrhu. 3167/56/2010 Problematika IP výzvu č. 1 a její ukončení v souladu se stanoviskem řídícího výboru ze dne , 2. schvaluje výzvu č. 3 pro předkladatele projektů v aktivitě 5.2.b) regenerace bytových domů včetně systému výběru projektů a Oznámení o změně č /56/2010 Doplnění podmínek pro výběrová řízení v rámci projektů IP doplnění podmínek pro další etapy výběrových řízení v rámci projektů IP ve smyslu průvodní zprávy. 3169/56/2010 Vyhodnocení stavebně-technického stavu nebytových prostor Penzionu na krytém bazénu vyhodnocení technického a stavebního stavu nebytových prostor Penzionu na krytém bazénu v Novém Jičíně. 3170/56/2010 Návrh investic tepelného hospodářství města Nový Jičín pro rok 2010 investice Dalkie ČR a.s. do tepelného hospodářství města Nový Jičín pro rok 2010 dle předloženého materiálu. 3171/56/2010 Prevence kriminality 1. doporučuje ZM schválit "Program prevence kriminality města Nový Jičín na rok 2010". 3172/56/2010 Zapojení do projektu partnerského města Novellara financovaného z programu "Leonarda da Vinci" zapojení města Nový Jičín do projektu partnerského města Novellara v rámci programu Leonardo da Vinci, 2. jmenuje koordinátorem projektu místostarostu M. Lossmanna. 4

5 3173/56/2010 Změna smluv u Chráněného bydlení z důvodu změny DPH dodatky smluv souvisejících s Projektem chráněného bydlení Nový Jičín a upravujících zvýšení DPH ve smyslu průvodní zprávy. 3174/56/2010 Bytové záležitosti (dle materiálu OSV) podnájem s přenecháním části bytu č. 1 o velikosti 1+3 na ulici Križíková 2 paní J. Suré na dobu určitou do , podnájemník D. Růčka a V. Holaška, 2. schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 paní P. Černochové na nezbytně nutnou dobu 3. měsíců s možností prodlužování maximálně však do , z důvodu povodní a tíživé bytové situace a za podmínky uhrazení dluhu za komunální odpad, 3. schvaluje přidělení sociálního bytu o velikosti 0+1 na ulici Křížkovského 4 panu M. Pechovi, 4. vyhovuje odvolání paní M. Andrássyové a schvaluje vystavení nové nájemní smlouvy k stávajícímu bytu č. 37 o velikosti 1+3 na ulici Jičínská 275, na dobu 3. měsíců s možností prodlužování, 5. odkládá své rozhodnutí ve věci odvolání paní S. Pokutové proti rozhodnutí o prodloužení nájemní smlouvy ke stávajícímu bytu a to do a dále ukládá BPM ve spolupráci s majetkoprávním odborem a odborem sociálních věcí jednat o žádosti PhDr. Tulii, T: Z: Ing. M. Holiš, Mgr. A. Urban, Bc. K. Žák 6. schvaluje rozšíření bytového pořadníku ve velikostní skupině 1+1 o žadatelé: - K. Reková na pořadí č. 3, - D. Jaroňová na pořadí č. 4, - L. Hanzelková na pořadí č. 5, 7. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 68 na pronájem volné bytové jednotky č. 5 o velikosti 1+1 umístěné v Městské památkové rezervaci na ulici Masarykovo náměstí 2 za uvolněné nájemné, 8. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 69 na pronájem volné bytové jednotky č. 1 o velikosti 1+1 na ulici Bulharská 15 za uvolněné nájemné, 9. schvaluje vyhlášení nabídkového řízení č. 70 na pronájem volné bytové jednotky č. 14 o velikosti 1+1 na ulici Bulharská 7 za uvolněné nájemné, 10. schvaluje přednostní přidělení bytu v DPS Pod Lipami J. Šebečkovi a zařazuje jeho žádost do pořadníku DPS ve velikostní skupině 0+1 na pořadí č. 5, 11. neschvaluje přednostní zařazení žádosti M. Horné do pořadníku DPS Revoluční a ponechává žádost v seznamu žadatelů dle data podání. 3175/56/2010 Problematika prodeje městských bytů, návrh na ukončení zásad, posouzení individuální žádosti 1. doporučuje zastupitelstvu města zrušení Zásad pro převod bytových domů, bytů, nebytových prostor, pozemků a drobných staveb, tvořících s nimi funkční celky z majetku Města Nový Jičín, 5

6 2. doporučuje zastupitelstvu města doprodej 5 jednotek dle předloženého návrhu, 3. nedoporučuje zastupitelstvu města prodej bytového domu Jičínská /56/2010 Majetkoprávní problematika 1. souhlasí se zveřejněním těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem nebytového prostoru v objektu Divadelní 8, Nový Jičín (dvě místnosti ve II. patře o celkové výměře 31,80 m2); b Nájem nebytových prostor v bývalé správní budově TSM Suvorovova 152 (přízemí - místnost č. 113 o výměře 21,50 m2, místnost č. 114 a č. 115 o celkové výměře 149,2 m2); Nájem nebytových prostor v bývalé správní budově TSM Suvorovova 152 (II. NP - místnost č. 209 o výměře 16,80 m2); c Nájem nebytových prostor v domě Tyršova 8, Nový Jičín (místnost č. 5 ve II. patře o výměře 13 m2 + podíl na spol. prostorách); d Nájem nebytových prostor v zadní části domu Masarykovo nám. 25/49, Nový Jičín (II. patro s vchodem z ulice Žerotínova) - dvě místnosti o celkové výměře 45 m2 (+ WC a společné prostory) a dvě místnosti a chodbička o celkové výměře 39,5 m2 (+ WC a společné prostory). 2. doporučuje ZM schválit zveřejnění záměru převodu (směna, darování nebo prodej za symbolickou kupní cenu) pozemků parcela č. st.1876/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2), parcela č. st.1878 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3124 m2), parcela č. st.1879/2 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 697 m2), parcela č. st.1882/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 391 m2), parcela č. st.1883/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m2), parcela č. st.1884/2 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 313 m2), parcela č. st. 1885/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 340 m2), parcela č. st. 1886/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 433 m2), parcela č. st.1887/1 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 555 m2), parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m2), parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 250 m2), parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2), parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m2), parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 99 m2), parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2027 m2), parcela č. 326/15 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře m2), parcela č. 326/17 (ostatní plocha, jiná plocha, manipulační plocha o výměře 362 m2), parcela č. 326/19 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 7533 m2) a parcela č. 326/20 (ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 203 m2), vše v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí, majetkoprávní záměr č schvaluje konkretizaci těchto majetkoprávních záměrů č.: a Nájem nebytových prostor v bývalé správní budově TSM na ul. Suvorovova 152, Nový Jičín (místnost č. 205 o výměře 17,98 m2 + podíl na společných prostorách) pro společnost AD Quality services s.r.o., se sídlem Příbor Erbenova 896, jako kancelář, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 211,00/m2/rok; b Nájem nebytových prostor v domě Tyršova 8, Nový Jičín (2 místnosti č. 7 a č. 8 ve II. patře, sociální zázemí + podíl na společných prostorách o celkové výměře 45,90 m2) pro A. Karafiátovou jako provozovnu kadeřnictví, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 664/m2/rok; c Nájem části pozemku parcela č. 509/37 (orná půda o výměře cca 96 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (lokalita Pod Skalkou) pro Ing. V. Čejkovou, jako předzahrádku za účelem výsadby okrasných keřů a dřevin, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, nájemné Kč 0,10/m2/rok za podmínky, že předmět nájmu nebude oplocen a nájemce je bude udržovat na své náklady; d Nájem pozemku parcela č (trvalý travní porost o výměře 173 m2) v k.ú. Libhošť pro L. Kotrsovou a D. Žižku jako zahradu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, nájemné Kč 3,08/m2/rok. 6

7 4. schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nájem části pozemku parcela č. 673/56 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48,40 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (parkovací místa č. 13, 14, 15, 16) pro L. Waszuta, M. Richtera, L. Závorku, Z. Prokopa, J. Kahliga, V. Koláře a J. Kunze, pro stanoviště taxislužby, za podmínek stávající smlouvy a na dobu určitou 1 rok, nájemné: Kč ,00/předmět nájmu/rok (+ DPH), majetkoprávní záměr č schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na nájem střechy a nebytových prostor v domě Dlouhá 19, Nový Jičín pro společnost ha-vel internet s.r.o., se sídlem Ostrava Muglinov Olešní 587/11A, za účelem poskytování internetových služeb, dle podmínek stávající smlouvy a na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, majetkoprávní záměr č schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v objektu Divadelní 8, Nový Jičín (dvě místnosti ve II. patře o celkové výměře 31,80 m2), dohodou k , nájemce: Miroslav Gavlas, bytem Frenštát pod Radhoštěm Trojanovice 266, majetkoprávní záměr č souhlasí s prodloužením lhůty pro dokončení rekonstrukce domu č.p. 869 na ul. Suvorovova 10 v Novém Jičíně na pozemku parcela č. st. 139/8 v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí do , majetkoprávní záměr č bere na vědomí nabídku J. Sviderka na prodej částí pozemků parcela č. st. 38 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela č. st. 39 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemků parcela č. 221/5 (ostatní plocha, jiná plocha), parcela č. st. 1737/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parcela č. 225/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o celkové výměře cca 1137 m2 v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí, včetně staveb stojících na shora uvedených pozemcích do majetku města a ukládá majetkoprávnímu odboru a starostovi dále jednat o možných podmínkách kupní smlouvy a výši kupní ceny, majetkoprávní záměr č. V 451. T: Z: Bc. K. Žák, Mgr. I. Týle 9. bere na vědomí žádost nájemce bývalé výměníkové stanice na ulici Riegrova, Nový Jičín (Junák Svaz skautů a skautek ČR) o dlouhodobý pronájem, prodej nebo darování shora uvedené nemovitosti a dále o vyslovení souhlasu s navrhovanými stavebními úpravami předmětu nájmu. navrhuje projednat s žadatelem varianty, kdy by budoucí forma převodu nebo dlouhodobého užívání byla do doby realizace odsouhlasené investice upravena s žadatelem formou budoucí smlouvy. Ukládá majetkoprávnímu odboru a starostovi projednat s žadatelem tento návrh a následně záměr opakovaně předložit k projednání v orgánech města, majetkoprávní záměr č T: Z: Bc. K. Žák, Mgr. I. Týle 10. schvaluje s ohledem na technický stav předmětu nájmu ukončení nájmu nebytových prostor - penzionu v areálu krytého bazénu na ul. Novosady 10 v Novém Jičín, dohodou k , nájemce: J. Zubek, majetkoprávní záměr č žádost J. Slavíka o prodej části pozemku parcela č. 464/1 (orná půda o výměře cca 530 m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína a doporučuje zastupitelstvu města (dále jen ZM) schválit zveřejnění prodeje pozemku parcela č. 464/1 (orná půda o celé výměře tj m2) v k.ú. Žilina u Nového Jičína. doporučuje prodej realizovat pouze v tom případě, že za přijatou kupní cenu bude moci město zrealizovat úpravu přilehlé komunikace do finální podoby, majetkoprávní záměr č bere na vědomí informace o výsledcích vyhlášeného nabídkového řízení na prodej bytového domu č.p na ul. Msgr. Šrámka 33 v Novém Jičíně na pozemku parcela č. st. 385 a pozemku parcela č. st. 385 (zastavěná plocha, nádvoří o výměře 164 m2) v k.ú. Nový Jičín Dolní Předměstí a doporučuje ZM schválit prodej ve prospěch nabídky s nejvyšší nabídnutou kupní cenou nabídka R. Svobody za kupní cenu Kč ,00/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č

8 13. bere na vědomí informace o výsledku jednání komise pro vyhodnocení nabídek na provozovatele zimního stadionu v Novém Jičíně a ukládá starostovi města a příslušným odborům s oběma žadateli dále jednat, majetkoprávní záměr č T: Z: Mgr. I. Týle, Bc. K. Žák, J. Rivec 14. doporučuje ZM schválit darování movitých věcí 3 ks obrazů datovaných do let 1906 až 1907 od autora K. Stiborského z majetku města do vlastnictví Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace Nový Jičín, se sídlem Nový Jičín 28. října 12, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 625/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m2) v k.ú. Kojetín u Starého Jičína pro M. a M. Hanákovy, za dohodnutou kupní cenu Kč 130,00/m2 (cena v místě obvyklou), majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parcela č. 354/3, dle GP nově vzniklý pozemek parcela č. 354/15 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí pro M. Porubu, za kupní cenu dle ZP tj. Kč 680,00/m2, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit úpravu svého usnesení 3/16/2009 bod 13 ze dne tak, že schvaluje změnu konkretizace prodeje ideální 1/9 pozemku parcela č. 281/7 (zahrada o výměře 790 m2) v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí z původního kupujícího J. Hubeňákové na nového kupujícího M. Pařenicu, majetkoprávní záměr č doporučuje ZM schválit výkup pozemku parcela č. 134 (zahrada o výměře 339 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína od F. Kunce, za dohodnutou kupní cenu Kč 75,00/m2, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM schválit výkup pozemku parcela č. 146 (zahrada o výměře 223 m2) v k.ú. Bludovice u Nového Jičína od J. Knápka, za dohodnutou kupní cenu Kč 75,00/m2, majetkoprávní záměr č. V schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení přípojek inženýrských sítí v pozemku parcela č. 1463/12 (trvalý travní porost) v k.ú. Žilina u Nového Jičína mezi městem Nový Jičín, jako povinným a P. a B. Fiuráškovými, a dále J. Macíčkem, jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 2 zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení přípojek inženýrských sítí v pozemku parcela č. 1543/1 v k.ú. Libhošť mezi městem Nový Jičín, jako povinným a R. a K. Frýdlovými, jako oprávněnými, za cenu pětinásobku ročního plnění (cena bez DPH). 22. souhlasí v návaznosti na již přijaté usnesení č. 1401/38/2005 bod 28 ze dne s úhradou částky Kč 2.000,00 (bez DPH) na vyhotovení znaleckého posudku pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Nový Jičín, jako oprávněným a Moravskoslezským krajem, jako povinným. 23. nesouhlasí s valorizací nájemného z nebytových prostor a z pozemků ve vlastnictví města (včetně pozemků pro vyhrazené parkování) o inflaci, kdy dle sdělení Českého statistického úřadu, Oddělení regionálních analýz a informačních služeb Ostrava, činí roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za rok 2009 proti roku 2008 jedno procento. 24. ruší konkretizaci nájmu nebytových prostor v domě Tyršova 8, Nový Jičín, schválenou usnesením č. usnesení 3010/46/2009 bod 13b ze dne schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor v bývalé správní budově TSM Suvorovova 152 (místnost č. 209 o výměře 16,8 m2) dohodou k , nájemce: společnost AD Quality services s.r.o., se sídlem Příbor Erbenova 896, majetkoprávní záměr č

9 26. ruší své usnesení č. 3099/52/2009 bod 41 ze dne a ukládá majetkoprávnímu odboru zveřejnit záměr nájmu pozemku parcela č. 27 (ostatní plocha) částí pozemků parcela č. 28 (ostatní plocha), parcela č. 29 (ostatní plocha) a parcela č. st. 140 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Nový Jičín město, včetně staveb a zařízení umístěných na shora uvedených pozemcích (tržnice), majetkoprávní záměr č T: ihned Z: Bc. K. Žák 27. doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku parcela č. 872/47 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 60 m2) v k.ú.nový Jičín - Horní Předměstí z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 390/42, do majetku města, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku parcela č. 577/2 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 129 m2) v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2 Rašínovo nábřeží 390/42, do majetku města, majetkoprávní záměr č. V doporučuje ZM schválit zveřejnění nabídkového řízení na prodej objektu občanské vybavenosti č.p.880 na ul. Slovanská v Novém Jičíně na pozemku parcela č. st. 448 a prodej pozemku parcela č. st. 448 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 642 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí a dále prodej pozemku parcela č. 930 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 342 m2 a části pozemku parcela č. 824 (zahrada), vše v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí + prodej objektu bez č.p. na pozemku parcela č. st a pozemku parcela č. st (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2) v k.ú. Nový Jičín Horní Předměstí (objekt bývalých dílen ZŠ Tyršova + skleník) za minimální nabídkovou kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku, majetkoprávní záměr č /56/2010 Stanovisko k centralizaci nákupů města a jeho příspěvkových organizací záměr centralizace nákupů města a jeho příspěvkových organizací, 2. ukládá připravit návrh na - komodity a služby, které by tomuto centralizovanému nákupu podléhaly, - organizační zabezpečení těchto nákupů. T: Z: Mgr. I. Týle, MVDr. M. Šturm, Ing. O. Navrátilová, Mgr. Z. Petroš, J. Rivec 3178/56/2010 Schválení směrnice o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. vydává směrnici k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle předloženého návrhu. 2. schvaluje sazebník úhrad za poskytnutí informace dle předloženého návrhu. 3179/56/2010 Schválení plánu práce na rok 2010 plán práce na rok

10 3180/56/2010 Jmenování členů komisí 1. jmenuje v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, novým členem a. komise životního prostředí E. Langerovou, b. komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas P. Javorkovou, c. komise kulturní K. Rešlovou, d. komise mediální J. Juhu. 3181/56/2010 Přehled platů ředitelů PO a. předložený přehled výše platů ředitelů a ředitelek příspěvkových organizací zřizovaných městem Nový Jičín k datu , b. výši platu vedoucí Pečovatelské služby Nový Jičín k datu dle předloženého materiálu. 3182/56/2010 Schválení účasti na výstavě Intertraffic v Amsterodamu a. účast místostarosty MVDr. M. Šturma a ředitele TSM NJ Ing. O. Šímy na výstavě dopravní techniky Intertraffic 2010 ve dnech v Amsterodamu, b. úhradu cestovního pojištění a cestovních náhrad bez kapesného pro MVDr. M. Šturma z rozpočtu města. 3183/56/2010 Schválení účasti na studijní cestě SHS ČMS a. účast starosty Mgr. I. Týle na zahraniční studijní cestě SHS ČMS do Německa a Švýcarska v termínu , b. výše uvedeným úhradu nákladů na studijní cestu, cestovních náhrad s kapesným ve výši 40% a cestovního pojištění z rozpočtu města. 3184/56/2010 Schválení finančního limitu na občerstvení finanční limit na pohoštění na rok 2010 ve výši Kč. 3185/56/2010 Různé: Průběžná informace o stavu zimní údržby průběžnou informaci místostarosty MVDr. M. Šturma o stavu a nákladech na zimní údržbu komunikací v Novém Jičíně. 3186/56/2010 Různé: Souhlas s vyvěšením vlajky Tibetu 1. souhlasí s vyvěšením vlajky Tibetu na radnici dne

11 3187/56/2010 Různé: Žádosti o pronájem Městské bašty žádosti Šťastné cesty, o.s. a Klubu vojenské historie Nový Jičín, o.s. o pronájem Městské bašty, 2. konstatuje že Městská bašta je ve správě MěKS Nový Jičín. Mgr. Ivan Týle v.r. starosta města Ing. Vladimír Bárta v.r. místostarosta města Za správnost: Mgr. Tomáš Vindiš v.r. tajemník MěÚ Petr Orel v.r. ověřovatel zápisu 11

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007

U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 4. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 16. 1. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2061/4/2007 Zpráva o bezpečnostní situaci na území města

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 27. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 8. 7. 2008 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2614/27/2008 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 48. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 29.09.2009 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3022/48/2009 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012

U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 31. schůze U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 4.4.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007

U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 27. 3. 2007 2134/7/2007 Zpráva o zaměstnanosti na území města zastupitelstvu města vzít na vědomí zprávu o zaměstnanosti

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.9.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Informace z 3. schůze Rady města Milevska

Informace z 3. schůze Rady města Milevska Informace z 3. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 20.02.2012 v 16,00 v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, Mgr. Vlasta Machartová, Mgr. Martin Třeštík Ing.

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

Informace z 22. schůze Rady města Milevska

Informace z 22. schůze Rady města Milevska Informace z 22. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 01.12. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 25. 3. 2015

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 25. 3. 2015 Usnesení č. 109-131/2015 Zápis č. 10/2015 ze zasedání Rady města Netolice dne 25. 3. 2015 Přítomni: Členové rady města: Mgr. Vladimír Pešek, Ing. Bc. Leona Bucharová, MVDr. Martin Kubička Tajemník MU:

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013 80/2013-RADA/3688-80. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 80/2013-RADA/3689-80. Rada města předložený program jednání RM 80/2013-RADA/3690-80. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 19. dubna 2011 (RM č. 10) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Usnesení. z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod

Usnesení. z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod Usnesení z 8. zasedání Rady obce Baška konané dne 18. 01. 2011 na OÚ Baška v 14:00 hod 1/8/2011 Rada obce schválila program 8. zasedání rady obce Baška tak, jak byl předloţen ----------- Ad 2) Kontrola

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015. 200 10816 Vyúčtování Setkání pod rokycanskou věží 2014 15135 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2015 od 8:00:00 do 15:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

z 9.řádného jednání rady města konaného dne 12.8.2013 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 9.řádného jednání rady města konaného dne 12.8.2013 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 9.řádného jednání rady města konaného dne 12.8.2013 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 234/13 Rada města program řádného jednání rady města. Usnesení č.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná.

Při zahájení jednání rady bylo přítomno 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.6/2012 konaného dne 26.3. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Ondrej

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Příloha č. 1 zápisu Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení č. 906 Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Svazu diabetiků ČR - územní

Usnesení č. 906 Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek Svazu diabetiků ČR - územní Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 22.09.2008 Usnesení č. 900 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 15.09.2008. Usnesení č. 901 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 21. srpna 2012 R 447/12 Navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2013 o míru inflace 1,9 % schvaluje navýšení rozpočtů příspěvkových organizací na rok

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 22/2015 konané dne 25. srpna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Ing. Petr Studnička, Jarmila Volfová

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 40. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. ledna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín. Usnesení Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 37. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. ledna 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 2. Kontrola

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

Zápis z 39. schůze rady města konané dne 18. 4. 2012

Zápis z 39. schůze rady města konané dne 18. 4. 2012 Město Pohořelice Zápis z 39. schůze rady města konané dne 18. 4. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 6 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2014-2018 Číslo 55 Vydána dne 29. 1. 2016 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 1668. Návrh na zřízení výboru pro spolupráci se ŠKODA

Více

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 39. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 29.10.2012 od 14:10 hodin 31.10. 2012 do 8:15 hod. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku

Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Frýdku Místku, konaného dne 7. 12. 2015 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku Místku I. ZAHÁJENÍ Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Usnesení č. 80-93/2014 Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více