Pojištění. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :"

Transkript

1 Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění nic nevyplatí ( nic se nespoří). Př. Úrazové pojištění, soukromé zdravotní pojištění, pojištění pobytu v nemocnici, pojištění pro případ smrti, atd. 2. škodové pojištění jeho obsahem je pojištění případné škody ( majetkové újmy) pojištěného,jako u rizikového pojištění, pokud nedojde k pojistné události během trvání pojistky (pojistné smlouvy), pojistitel pojištěnému na konci pojištění nic nevyplatí. Př. Povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění nemovitosti, domácnosti atd. 3. životní pojištění jeho obsahem je pojištění smrti ( tedy ne života) pojištěného, na rozdíl od obou předchozích pojištění, pojistitel na konci pojištění vyplatí pojištěnému určitou sumu aby toho nebylo málo, opět existuje více druhů : a) kapitálové b) investiční c) kombinace obou Základní rozdíl mezi nimi je ve způsobu, jakým pojišťovna nakládá s částí pojistného ( tedy penězi, placenými pojistníkem resp. pojištěným), která se jmenuje kapitálová, resp. investiční část. a teď lidsky: ( zase použijeme naši modelovou rodinu) kapitálové životní pojištění KŽP - je druhem pojištění, kde pojistník Adam ( resp. pojištěný) sjedná pojistku ( pojistnou smlouvu Dynamik) s pojistitelem ( pojišťovnou Českou pojišťovnou) pro případ smrti. Např. na pojistnou částku ,- Kč. Měsíční pojistné ( tedy suma, kterou Adam měsíčně platí ) bude 1.000,-Kč. Pojištění je sjednáno do 60ti let věku pojištěného Adama Pojištěný - Adam se dožije 60ti let a pojištění končí. Na rozdíl od rizikového pojištění, kde by Adam nic nedostal, vyplatí mu pojistitel ( pojišťovna) určitou sumu. Ta suma vznikne tak, že pojistitel od začátku pojištění ( trvání pojistné smlouvy), pojistné ( sumu placenou za pojištění) rozdělí na dvě složky. Tou první je tzv. složka riziková, která kryje případné pojistné plnění( v našem

2 případě ,- Kč), pro případ pojistné události, (v našem případě smrti Adama -pojištěného) během trvání pojištění. Kdyby pojištěný Adam kdykoli během doby trvání pojištění zemřel, je pojistitel ( pojišťovna) povinen vyplatit jeho pozůstalým - rodině ( obmyšleným osobám) sjednanou pojistnou částku. Jestliže se ale Adam dožije 60ti let pojišťovna mu vyplatí druhou částku pojistného tzv. kapitálovou. Tuto složku pojistitel ( pojišťovna) od začátku pojištění ( trvání pojistné smlouvy) investovala na kapitálový trh a tato sumu se postupně zúročovala.většinou bývá garantované zhodnocení 2,4 %. investiční životní pojištění IŽP, je v podstatě podobné KŽP ovšem s jedním zásadním rozdílem. Pojištěný Adam, sám na začátku trvání pojištění ( pojistné smlouvy), rozhodne, jak má pojistitel ( pojišťovna) nakládat s kapitálovou resp. investiční částí pojistného(má možnost určit,do jakých fondů bude investovat). Zhodnocení se odvíjí od sjednaných fondů a může být až 6%. kombinace obou - je takové životní pojištění, kde si pojištěný rozdělí na začátku pojištění nerizikovou část pojistného na složku kapitálovou a část investiční. Ještě víc lidsky: Představte si dva klienty: 25ti letého a 40ti letého. Oba chtějí uzavřít životní pojištění pro případ smrti, na sumu ,- Kč. Oba budou platit 1.000,- Kč měsíčně. Oba chtějí, aby jejich pojistka trvala do 60ti let jejich věku. Oba chtějí uzavřít životní pojištění. A teď to hlavní. Pojišťovna ( pojistitel) s nimi pojištění ( pojistnou smlouvu) uzavře. Pojistné (sumu placenou za pojištění) rozdělí na rizikovou část a spořící (kapitálovou nebo investiční) část. Riziková část je určena na pokrytí případné pojistné události ( v našem případě smrti), tj. na vyplacení sjednané pojistné částky (v našem případě ,- Kč). Spořící část je určena na to, aby ji pojišťovna ( pojistitel) mohla použít na zhodnocení (na to, aby ji nějakým způsobem použila na kapitálovém trhu). Je logické, že riziková složka v případě 25ti letého klienta bude nižší než u 40ti letého klienta ( vše je podloženo statistikou). Naproti tomu bude spořící složka u mladšího klienta vyšší než u toho staršího. Tzn. mladší klient dostane vyplaceno v případě dožití se konce pojištění vyšší sumu než jeho starší kolega.

3 Všechno to zní děsivě, ale nebojte se. Pokračujeme ( respektive opakujeme) v základních pojmech týkajících se prvního pilíře: Pojistná částka pro případ smrti suma, která bude vyplacena pojistitelem ( pojišťovnou) pozůstalým v případě smrti pojištěného během trvání pojištění. Smrt může nastat jakýmkoli způsobem. Nemocí i úrazem. Pojistná částka může být konstantní nebo klesající- konstantní je pevná částka po celou dobu pojištění. Klesající se používá hlavně u úvěrů na vyšší částky-klesá souběžně se splácením úvěru. Pojistná částka pro případ smrti způsobenou úrazem suma, která bude vyplacena pozůstalým pojistitelem ( pojišťovnou) v případě smrti úrazem pojištěného během trvání pojištění. Smrt musí být způsobena úrazem. Pojistná částka pro případ trvalé invalidity suma, která bude vyplacena pojištěnému, pojistitelem ( pojišťovnou) v případě, že bude uznán trvale invalidním ( tj. příjemcem invalidního důchodu) z jakékoli příčiny. Nemoc nebo úraz. Pojistná částka pro případ trvalých následků způsobených úrazem suma, která bude vyplacena pojištěnému pojistitelem ( pojišťovnou) v případě, že bude mít,,poškození,, těla v důsledku úrazu. Např. při autonehodě příjde o nohu nebo částečně ochrne. Pojišťovna vyplatí adekvátní část ze sjednané pojistné částky, podle procenta poškození. POZOR! Pojištění ( resp. pojistná částka) sjednané pro případ trvalých následků způsobených úrazem lze jako jediné pojištění sjednat ve variantě tzv. lineárního a tzv. progresivního plnění. Rozdíl je následující: a) klient má sjednáno pojištění trvalých následků úrazu s lineárním plněním na sumu ,- Kč. Znamená to, že v případě přiznání 100% trvalých následků způsobených úrazem, dostane klient od pojišťovny vyplaceno ,-Kč. b) klient má sjednáno pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním na sumu ,- Kč. Znamená to, že v případě přiznání 100%

4 trvalých následků způsobených úrazem, dostane klient od pojišťovny vyplaceno x násobek ,- Kč. Může to být čtyř až pěti násobek sjednané pojistné částky. V našem případě tedy ,- Kč až ,-Kč. Čtěte dál! Pojistná částka pro případ drobného ( tělesného) poškození způsobeného úrazem suma, která bude vyplacena pojistitelem ( pojišťovnou) pojištěnému v případě drobného poškození. Např. zlomená ruka. Rozdíl mezi drobným poškozením a trvalými následky je patrný už z jejich názvu. Trvalé poškození je něco, co je trvalé a už to nejde napravit ( zahojit, vyléčit, obnovit). Na lyžích si zlomíte ruku a nebo si při práci na cirkulárce uříznete článek prstu. Zlomená ruka se zahojí. Bolí to, dostanete sádru, ale ruka Vám sroste a po určité době, kdy budete chodit na rehabilitaci a s rukou cvičit, bude zase všechno v pořádku. Zlomenina tedy nezanechá trvalé následky. Uříznete si na cirkulárce článek prstu. Sešijí Vám ruku, bolí to, prst se Vám zahojí, ale ten uříznutý článek Vám bude pořád chybět. Je to trvalý následek, který nelze napravit. Neumírá se kvůli tomu, ale je to velice nepříjemné a omezující. V případě zlomené ruky, pokud máte sjednané úrazové pojištění pro případ drobného (tělesného) poškození Vám pojistitel ( pojišťovna) vyplatí sjednanou sumu ( tj. pojistnou částku). Může být opět dvojího druhu. Buď máte sjednané pojištění na DNL - % ( dobu nezbytného léčení úrazu vyjádřenou v procentech) nebo DNL D ( dobu nezbytného léčení úrazu vyjádřenou ve dnech nezbytných k léčení úrazu). POZOR NA,,VYJMENOVANÉ ÚRAZY,,!!! Jsou sice levnější, ale v případě plnění může být klient nemile překvapen, protože právě úraz který utrpěl nemusí být uveden v tabulkách dané pojišťovny!!! Pojistná částka pro případ pracovní neschopnosti suma, kterou vyplatí pojistitel pojištěnému, za každý den trvání pojistné události tedy pracovní neschopnosti pojištěného a to v důsledku nemoci i úrazu. Klient si může (podle zvolené pojišťovny ) vybrat, od kterého dne PN chce vyplácet dávky. Některé pojišťovny mají pojištění

5 nastaveno tak, že pokud klient překročí zvolenou hranici, vyplácí dávky zpětně ( např.deutscher RING). Př: Adam má sjednané pojištění pracovní neschopnosti (PN)300,- Kč/den, od 28.dne. Jeho pracovní neschopnost však trvá 30.dní. Pojišťovna mu tak zaplatí 2dny tedy 600,-Kč. V případě, že pojišťovna vyplácí i zpětně, dostane Adam ne 600,-Kč, ale 30dní x 300,-Kč = 9000,- Kč. Pojistná částka pro případ pobytu v nemocnici suma, kterou vyplatí pojistitel pojištěnému, za každý den trvání pojistné události, tedy pobytu v nemocnici a to v důsledku nemoci i úrazu.některé pojišťovny vyplácí 2x pojistné částky v případě úrazu,pokud je klient následkem úrazu bezprostředně hospitalizován. Takže pokud má klient sjednáno 100,-Kč/ den, dostane 200,-Kč/ den. Tato obě pojištění lze taky sjednat pro případ pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici způsobené úrazem. Pojistná částka pro případ onemocnění vážnou chorobou suma, kterou vyplatí pojistitel pojištěnému v případě, že pojištěný onemocní některou vážnou chorobou uvedenou v pojistných podmínkách ( srdeční infarkt, rakovina, mozková příhoda atd). Pojistitel vyplatí pojištěnému buď jednorázově určitou sumu, nebo mu bude vyplácet sjednanou rentu. Záleží na tom, jak je pojištění sjednáno. Toto pojištění pak většinou buď zanikne nebo je z tohoto pojištění vyloučena nemoc, za kterou klient dostal pojistné vyplaceno ( opět záleží na zvolené pojišťovně). Obmyšlená osoba osoba, kterou určí pojištěný při uzavření pojištění ( lze ji během trvání pojištění měnit) jako příjemce případného pojistného plnění v případě pojistné události. Lidsky Adam uzavře pojištění pro případ smrti a jako obmyšlenou osobu uvede svoji matku. V případě, že zemře vyplatí ji pojistitel okamžitě sjednanou pojistnou částku. Pokud pojištěný neuvede obmyšlenou osobu a zemře, pojistitel vyplatí sjednanou sumu pozůstalým podle zákona o dědickém řízení. To ovšem může trvat i několik let! Proto doporučujeme- vždy uvést obmyšlenou osobu!!!

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA NABÍDKY PRODUKTŮ V ODVĚTVÍ

Více

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta Bc. Zuzana Ančincová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá navržením pojistné ochrany pro konkrétního

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné pojistné podmínky strana 23 Zvláštní pojistné podmínky strana 27 Přílohy ke zvláštním pojistným podmínkám strana 45 Informace

Více

Analýza vybraných produktů životního pojištění

Analýza vybraných produktů životního pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Analýza vybraných produktů životního pojištění Bakalářská práce Autor: Barbora Šimůnková Bankovní management Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život Životní pojištění DIAMANT Zdravý život 8813 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN Životní pojištění se vyplatí každému Rozhodně bych doporučil životní pojištění každému, protože by podle mého názoru mělo být součástí života moderního člověka. Životní pojištění

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

Dohledový benchmark č. 5/2013 Propagace pojistných produktů

Dohledový benchmark č. 5/2013 Propagace pojistných produktů Dohledový benchmark č. 5/2013 Propagace pojistných produktů V návaznosti na dohledové poznatky z oblasti pojišťovnictví se v rámci dohledu České národní banky (ČNB) dovozuje, že v oblasti propagace pojistných

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Possibilities of Evaluating Finances through

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní

Více

podmínky Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProSichr (PP WPS 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot ProSichr (PP WPS 2014/01) Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 25720198, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 5696 podmínky Pojistné podmínky pro životní pojištění Wüstenrot

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30150303 platné od 15.3.2015 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA S7BN201210A Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2012-02 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty. 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_STFS 7. Pojišťovnictví a pojistné produkty 13.11.2013 zimní semestr 2013 Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. Historie K největším neživotním rizikům patřila od starověku rizika spojená s námořní plavbou a požáry.

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA

Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Investiční životní pojištění nabízí klientovi spojení komplexní pojistné ochrany a investování volných finančních prostředků do podílových fondů. Jaké jsou hlavní

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

Pojištění úmrtí Duben 2015 1

Pojištění úmrtí Duben 2015 1 Pojištění úmrtí Duben 2015 1 Obsah Mýty o pojištění úmrtí 3 Riziko úmrtí není u všech stejné 4 K čemu jsou úmrtnostní tabulky? 5 Co můžeme z úmrtnostních tabulek vyčíst? 6 Na co umíráme? 8 Cena lidského

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více