Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/ / /vn Dvůr Králové nad Labem, dne 28. května 2010 Oprávněná úřední osoba: Voňková Renata, tel.: , .: Účastníci řízení: Žadatelé: Obec Kocbeře, IČ , Kocbeře č.p.53, Kocbeře Obec, na jejímž území se má požadovaný záměr uskutečnit Obec Kocbeře, IČ , Kocbeře č.p.53, Kocbeře Ostatní účastníci řízení Zdeněk Červený, , Kocbeře č.p.110, Kocbeře Hana Hejzlarová, , Nová Ves č.p.162, Kocbeře Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , Pouchovská č.p.401, Hradec Králové 7 Josef Pešek, , R. A. Dvorského č.p.2469, Dvůr Králové nad Labem Ing. Jaroslav Stránský, , Sylvárovská č.p.1090, Dvůr Králové nad Labem Václav Bis, , Jiráskova č.p.213, Dvůr Králové nad Labem Ladislav Csányi, , Legionářská č.p.2826, Dvůr Králové nad Labem Martin Černý, , Husitská č.p.2641, Dvůr Králové nad Labem Jiří Kiss, , Kocbeře č.p.175, Kocbeře Petra Kissová, , Kocbeře č.p.175, Kocbeře Stanislav Fátor, , Slovany č.p.140, Dvůr Králové nad Labem Milan Fátor, , Kocbeře č.p.116, Kocbeře Miroslava Lukešová, , Kocbeře č.p.119, Kocbeře Jarmila Krejčová, , Kocbeře č.p.122, Kocbeře Jarmila Novotná, , Kocbeře č.p.74, Kocbeře Eliška Bihariová, , Kocbeře č.p.122, Kocbeře Pavel Samek, , Kocbeře č.p.125, Kocbeře Hana Samková, , Kocbeře č.p.125, Kocbeře Libuše Staňková, , Kocbeře č.p.129, Kocbeře Milan Schnatzer, , Dukelská č.p.2266, Dvůr Králové nad Labem Václav Sychra, , Kocbeře č.p.183, Kocbeře Ing. Radek Rezek, , Kocbeře č.p.129, Kocbeře Eva Rezková, , Kocbeře č.p.129, Kocbeře Lenka Rytířová, , Břečštejnská č.p.269, Horní Předměstí, Trutnov 1 Tomáš Šilhavý, , Benešova č.p.441, Poříčí, Trutnov 3 Tomáš Baláž, , Kocbeře č.p.113, Kocbeře Václav Baláž, , Kocbeře č.p.113, Kocbeře Hana Balážová, , Kocbeře č.p.113, Kocbeře Ludovít Kara, , Kocbeře č.p.120, Kocbeře Zdeňka Karová, , Kocbeře č.p.120, Kocbeře Petr Baudisch, , Kocbeře č.p.72, Kocbeře

2 Anna Baudischová, , Kocbeře č.p.72, Kocbeře Michal Militký, , Kotkova č.p.1772, Dvůr Králové nad Labem Lubomír Wagenknecht, , Prostřední Nová Ves č.p.2, Lázně Bělohrad Luboš Nepovím, , M. Majerové č.p.80, Kryblice, Trutnov 1 Marie Bukovská, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Milan Pitrman, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Jana Pitrmanová, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Drahoslav Hynek, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Miloslava Hynková, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Bohumil Novák, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Zdenka Nováková, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Jiří Cerman, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Zuzana Cermanová, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Vladimír Masařík, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Taťana Masaříková, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Zdeněk Ubr, , Kocbeře č.p.177, Kocbeře Lenka Ubrová, , Kocbeře č.p.177, Kocbeře Jan Drbohlav, , Kocbeře č.p.179, Kocbeře Leoš Drbohlav, , Kocbeře č.p.179, Kocbeře Petra Drbohlavová, , Kocbeře č.p.179, Kocbeře ČEZ Distribuce,a.s., IČ , Teplická 8 č.p.874, Děčín 4, Děčín 2 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou č.p.266, Praha 4 - Michle Zemědělská vodohospodářská správa - prac. Trutnov, IČ I , Horská č.p.5, Trutnov 1 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 19/10/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Dne podala Obec Kocbeře, IČ , Kocbeře č.p.53, Kocbeře žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Vodovod Kocbeře, přeložka vodovodních řadů na pozemku: pozemková parcela číslo 852, stavební parcela číslo 33, 41, 45, pozemková parcela číslo 83, stavební parcela číslo 84, pozemková parcela číslo 101/2, 808/2, 845/6, 848/3, 849/2, 863, 1082, 1291, 1292 v katastrálním území Kocbeře. Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný dle ustanovení 11 zákona číslo 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění platných předpisů (dále jen správní řád), posoudil návrh podle 76 a dále podle 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného místního šetření vydává podle 92 odstavec 1 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů Č.j.: VÚP/ / /vn 2

3 r o z h o d n u t í o u m í s tění stav b y Vodovod Kocbeře, přeložka vodovodních řadů na pozemku: pozemková parcela číslo 852, stavební parcela číslo 33, 41, 45, pozemková parcela číslo 83, stavební parcela číslo 84, pozemková parcela číslo 101/2, 808/2, 845/6, 848/3, 849/2, 863, 1082, 1291, 1292 v katastrálním území Kocbeře. Stavba obsahuje : Jedná se o stavbu vodovodu Kocbeře, respektive přeložku vodovodních řadů v silnici I-37 a vodovodní řad ke hřbitovu, včetně vodovodních přípojek. Členění stavby : Vodovodní řad ( VŘ )1- přeložka dosavadního vodovodního řadu LT 40 (92,3 m) Vodovodní řad 2 - přeložka dosavadního potrubí LT, napojen na dosavadní potrubí LT 100 (450 m) Vodovodní řad nový vodovodní řad přes silnici I-37 pro napojení č.p. 123 a 124 Kocbeře, napojený na VŘ 2 (10 m) Vodovodní řad 2-2- nový vodovodní řad přes silnici I-37 pro napojení č.p. 128 Kocbeře a kostela, napojený na VŘ 2 (17 m) Vodovodní řad 3 - nový vodovodní řad propojující dosavadní vodovodní řady vedoucí po východní a západní straně silnice I-37 (15,5 m) Vodovodní řad 4 - nový vodovodní řad napojený na VŘ 2 (260 m) Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. PD bude zpracována na tyto části stavby: Vodovodní řady - VŘ 1, 2, 2-1, 2-2, 3, 4 2. PD stavby bude vypracována subjekty k tomu oprávněnými, v souladu s tímto územním rozhodnutím a PD ověřenou v uzemním řízení. 3. PD stavby bude splňovat příslušné normové hodnoty a předpisy, zejména zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 4. Stavba technické infrastruktury bude umístěna na pozemcích: pozemková parcela číslo 852, stavební parcela číslo 33, 41, 45, pozemková parcela číslo 83, stavební parcela číslo 84, pozemková parcela číslo 101/2, 808/2, 845/6, 848/3, 849/2, 863, 1082, 1291, 1292 v katastrálním území Kocbeře tak, jak je zakresleno a okótováno v situačních výkresech (situace) v měřítku 1:500 (C.2, C.2a, C.3, C.3a), které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace stavby (dále jen PD ) vypracované Ing.Liborem Fantou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT Při realizaci a budoucím užívání stavby bude postupováno dle předložené projektové dokumentace tak, aby nebyla ohrožena stabilita a bezpečnost jiných staveb, bezpečnost osob a aby okolí nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru. 6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména vyhlášky č. 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a dalších podmínek a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 7. Při provádění prací nesmí dojít k poškození či znečištění komunikací mimo povolený zásah. Budou učiněna taková opatření ( před výjezdem ze staveniště), aby k tomuto znečišťování a poškozování nedošlo. V případě, že k takovému znečištění či poškození dojde, musí zhotovitel neprodleně zajistit uvedení do původního a náležitého stavu. Stavbou nebudou narušeny odtokové poměry silnice. Č.j.: VÚP/ / /vn 3

4 8. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem č.j.: OŽP/ / /spi ze dne , zejména podmínky orgánu ochrany přírody a krajiny: - umístěním vodovodu nedojde k erozi břehu nebo dna vodního toku a nedojde ke zmenšení průtočného profilu koryta, - realizací stavby nebudou dotčeny břehové porosty. 9. Bude dodržován zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, zejména 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů. 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. Dále upozorňujeme, že v této věci ukládá povinnosti rovněž zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento v 176 odst. 1 mj. uvádí: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit. Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR (Letenská 4, Praha 1 Malá Strana) a dle dosavadní praxe doporučujeme nejméně 10 pracovních dní předem písemně oznámit zahájení zemních a stavebních prací organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů na území okresu Trutnov. 10. Budou dodrženy podmínky stanoviska, vyjádření Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství Krajského úřadu Královehradeckého kraje ze dne značka: 2868/DS/10/TI, a to zejména při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení. 11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Odboru životního prostředí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, orgánu státní správy lesů ze dne : stavba bude provedena dle zastavovací situace, vyhotovené projektantem ing. Liborem Fantou, při provádění prací nesmí být káceny ani poškozovány stromy přilehlých porostů ani jejich kořenové systémy, na přilehlých lesních pozemcích nesmí být skladován stavební ani jiný materiál. 12. Bude dodrženo stanovisko správce Kocebřského potoka Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Labe Pracoviště Trutnov, ze dne , zn. OPL/P TU/1502/2009 a vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne zn. ŘSD/9761/37000/2009/Ba. 13. Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci stavby, budou využívány, případně zneškodňovány, pouze v prostorech, objektech k tomu určených a v souladu s platnými právními předpisy. Č.j.: VÚP/ / /vn 4

5 14. Vzniklé odpady budou shromažďovány utříděně dle druhů a zabezpečené před znehodnocením, zcizením nebo jiným nežádoucím účinkem. 15. Před zahájením zemních prací je zhotovitel povinen zajistit vytyčení těchto správců podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození: - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., - ČEZ DISTRIBUCE a.s., - Obec Litíč. 16. Zařízení, vedení a sítě vyskytující se na staveništi nesmí být vlivem provádění stavby poškozeny. 17. Budou respektována stávající podzemní vedení včetně jejich ochranných pásem jednotlivých vlastníků a správců podzemních i nadzemních sítí. 18. Před zásahem do komunikací je povinností stavebníka požádat v dostatečném časovém předstihu příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikací. 19. Před započetím prací požádá stavebník příslušný vodoprávní úřad o vydání stavebního povolení.. Části stavby - vodovodní přípojky - v souladu s ustanovením 103 stavebního zákona dále nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Účastníkem je dle 27 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): - Obec Kocbeře, IČ , Kocbeře č.p.53, Kocbeře. Odůvodnění Dne podala Obec Kocbeře, IČ , Kocbeře č.p.53, Kocbeře, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Vodovod Kocbeře, přeložka vodovodních řadů, na pozemku: pozemková parcela číslo 852, stavební parcela číslo 33, 41, 45, pozemková parcela číslo 83, stavební parcela číslo 84, pozemková parcela číslo 101/2, 808/2, 845/6, 848/3, 849/2, 863, 1082, 1291, 1292 v katastrálním území Kocbeře.. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby. Stavební úřad opatřením ze dne vydaným pod Č.j.:VÚP/ / /vn oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením 85 stavebního zákona, přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníkem řízení dle ustanovení 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je jako žadatel Obec Kocbeře, IČ , Kocbeře č.p.53, Kocbeře. Obci Kocbeře též jako obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, postavení účastníka řízení přiznává stavební zákon v ustanovení 85 odst. 1 písm. b). Účastníkem řízení dle ustanovení 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, je vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno : stavbou přímo dotčené pozemky, katastrální území Kocbeře: pozemková parcela číslo 852 (ostatní plocha) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Pouchovská č.p.401, Hradec Králové 7 stavební parcela číslo 33 (zastavěná plocha a nádvoří) Pešek Josef, R. A. Dvorského č.p.2469, Dvůr Králové nad Labem Ing. Stránský Jaroslav, Sylvárovská č.p.1090, Dvůr Králové nad Labem Č.j.: VÚP/ / /vn 5

6 Bis Václav, Jiráskova č.p.213, Dvůr Králové nad Labem Csányi Ladislav, Legionářská č.p.2826, Dvůr Králové nad Labem Černý Martin, Husitská č.p.2641, Dvůr Králové nad Labem stavební parcela číslo 41 (zastavěná plocha a nádvoří) Červený Zdeněk, Kocbeře č.p.110, Kocbeře stavební parcela číslo 45 (zastavěná plocha a nádvoří) pozemková parcela číslo 83 (ostatní plocha) pozemková parcela číslo 84 (zastavěná plocha a nádvoří) pozemková parcela číslo 101/2 (zahrada) Kiss Jiří, Kocbeře č.p.175, Kocbeře Kissová Petra, Kocbeře č.p.175, Kocbeře pozemková parcela číslo 808/2 (ostatní plocha) pozemková parcela číslo 845/6 (ostatní plocha) pozemková parcela číslo 848/3 (ostatní plocha) pozemková parcela číslo 849/2 (ostatní plocha) pozemková parcela číslo 863 (ostatní plocha) pozemková parcela číslo 1082 (ostatní plocha) pozemková parcela číslo 1291 (ostatní plocha) pozemková parcela číslo 1292 (ostatní plocha). Dále vlastníci sousedních pozemků a staveb, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo ke stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: Stanislav Fátor, , Slovany č.p.140, Dvůr Králové nad Labem: Milan Fátor, , Kocbeře č.p.116, Kocbeře, Miroslava Lukešová, , Kocbeře č.p.119, Kocbeře, Jarmila Krejčová, , Kocbeře č.p.122, Kocbeře, Jarmila Novotná, , Kocbeře č.p.74, Kocbeře, Eliška Bihariová, , Kocbeře č.p.122, Kocbeře, Pavel Samek, , Kocbeře č.p.125, Kocbeře, Hana Samková, , Kocbeře č.p.125, Kocbeře, Libuše Staňková, , Kocbeře č.p.129, Kocbeře, Milan Schnatzer, , Dukelská č.p.2266, Dvůr Králové nad Labem, Václav Sychra, , Kocbeře č.p.183, Kocbeře, Ing. Radek Rezek, , Kocbeře č.p.129, Kocbeře, Eva Rezková, , Kocbeře č.p.129, Kocbeře, Lenka Rytířová, , Břečštejnská č.p.269, Horní Předměstí, Trutnov 1, Tomáš Šilhavý, , Benešova č.p.441, Poříčí, Trutnov 3, Tomáš Baláž, , Kocbeře č.p.113, Kocbeře, Václav Baláž, , Kocbeře č.p.113, Kocbeře, Hana Balážová, , Kocbeře č.p.113, Kocbeře, Hana Hejzlarová, , Nová Ves č.p.162, Kocbeře, Ludovít Kara, , Kocbeře č.p.120, Kocbeře, Zdeňka Karová, , Kocbeře č.p.120, Kocbeře, Petr Baudisch, , Kocbeře č.p.72, Kocbeře, Anna Baudischová, , Kocbeře č.p.72, Kocbeře, Michal Militký, , Kotkova č.p.1772, Dvůr Králové nad Labem, Lubomír Wagenknecht, , Prostřední Nová Ves č.p.2, Lázně Bělohrad, Luboš Nepovím, , M. Majerové č.p.80, Kryblice, Trutnov 1, Marie Bukovská, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře, Milan Pitrman, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře, Jana Pitrmanová, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře, Drahoslav Hynek, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře, Miloslava Hynková, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře, Bohumil Novák, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře, Zdenka Nováková, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře, Jiří Cerman, , Č.j.: VÚP/ / /vn 6

7 Kocbeře č.p.118, Kocbeře, Zuzana Cermanová, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře, Vladimír Masařík, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře, Taťana Masaříková, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře, Zdeněk Ubr, , Kocbeře č.p.177, Kocbeře, Lenka Ubrová, , Kocbeře č.p.177, Kocbeře, Jan Drbohlav, , Kocbeře č.p.179, Kocbeře, Leoš Drbohlav, , Kocbeře č.p.179, Kocbeře, Petra Drbohlavová, , Kocbeře č.p.179, Kocbeře, ČEZ Distribuce,a.s., IČ , Teplická 8 č.p.874, Děčín 4, Děčín 2, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou č.p.266, Praha 4 Michle, Zemědělská vodohospodářská správa - prac. Trutnov, IČ I , Horská č.p.5, Trutnov 1. Na podkladě výše uvedených skutečností jim přiznal stavební úřad postavení účastníka řízení. Účastníci řízení jsou uvedeni v rozdělovníku rozhodnutí. K projednání předložené žádosti současně ve výše uvedeném opatření nařídil stavení úřad veřejné ústní jednání na den Jednání se zúčastnila pouze paní Rezková, starostka obce Kocbeře, z řad účastníků řízení a veřejnosti se jednání nikdo nezúčastnil. O průběhu jednání byl sepsán protokol; přítomní byli seznámeni se všemi podklady pro rozhodnutí, byl ověřen skutečný stav a poměry v území, přičemž stavební úřad konstatoval soulad předložené projektové dokumentace stavby s výše uvedenými skutečnostmi. Žadatel byl současně výše uvedeným opatřením upozorněn na zajištění informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, v rozsahu ustanovení 87 odst. 2 stavebního zákona. V provedeném řízení stavební úřad posoudil předloženou žádost včetně připojených podkladů zejména z hledisek uvedených v ustanovení 90 stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení a dotčenými orgány a dospěl k závěru, že záměr žadatele (umístění stavby) je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Stanoviska dotčených orgánů nejsou záporná ani protichůdná, byla zkoordinována a podmínky v nich obsažené byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí; a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení; námitky účastníků řízení nebyly v průběhu řízení uplatněny. Jelikož žadatel nemá k některým stavbou dotčeným pozemkům právo vlastnické, byl z jeho strany stavebnímu úřadu doložen souhlas s umístěním stavby (právo založené smlouvou provést stavbu) od vlastníků předmětných pozemků, opravňující žadatele stavbu na tomto pozemku umístit. Stavební úřad v průběhu řízení, zejména na podkladě výsledku provedeného ústního jednání a po posouzení všech předložených dokladů, neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, vyhověl proto žádosti žadatele a rozhodl ve věci způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením 81 a následujících správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Č.j.: VÚP/ / /vn 7 otisk úředního razítka odborný referent Renata Voňková

8 Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. i) ve výši 3000,- Kč, sazebníku správních poplatků byl uhrazen dne Příloha pro žadatele Obec Kocbeře (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí): -ověřená projektová dokumentace stavby (DUR) vypracovaná Ing. Liborem Fantou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. Vyvěšeno na úřední desce dne... Sejmuto dne... Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup): dne... Sejmuto dne... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Obecní úřad Kocbeře tímto žádáme o vyvěšení tohoto rozhodnutí veřejné vyhlášky na úřední desce a elektronické desce úřadu po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí žádáme o vrácenírozhodnutí veřejné vyhlášky, opatřené potvrzením o vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu na každý list oznámení) na Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Toto rozhodnutí veřejná vyhláška bude vyvěšena i na úřední desce a elektronické desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. Doručí se: Účastníci řízení (doporučeně): Žadatelé: Obec Kocbeře, IČ , Kocbeře č.p.53, Kocbeře Č.j.: VÚP/ / /vn 8

9 Ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou Zdeněk Červený, , Kocbeře č.p.110, Kocbeře Hana Hejzlarová, , Nová Ves č.p.162, Kocbeře Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ , Pouchovská č.p.401, Hradec Králové 7 Josef Pešek, , R. A. Dvorského č.p.2469, Dvůr Králové nad Labem Ing. Jaroslav Stránský, , Sylvárovská č.p.1090, Dvůr Králové nad Labem Václav Bis, , Jiráskova č.p.213, Dvůr Králové nad Labem Ladislav Csányi, , Legionářská č.p.2826, Dvůr Králové nad Labem Martin Černý, , Husitská č.p.2641, Dvůr Králové nad Labem Jiří Kiss, , Kocbeře č.p.175, Kocbeře Petra Kissová, , Kocbeře č.p.175, Kocbeře Stanislav Fátor, , Slovany č.p.140, Dvůr Králové nad Labem Milan Fátor, , Kocbeře č.p.116, Kocbeře Miroslava Lukešová, , Kocbeře č.p.119, Kocbeře Jarmila Krejčová, , Kocbeře č.p.122, Kocbeře Jarmila Novotná, , Kocbeře č.p.74, Kocbeře Eliška Bihariová, , Kocbeře č.p.122, Kocbeře Pavel Samek, , Kocbeře č.p.125, Kocbeře Hana Samková, , Kocbeře č.p.125, Kocbeře Libuše Staňková, , Kocbeře č.p.129, Kocbeře Milan Schnatzer, , Dukelská č.p.2266, Dvůr Králové nad Labem Václav Sychra, , Kocbeře č.p.183, Kocbeře Ing. Radek Rezek, , Kocbeře č.p.129, Kocbeře Eva Rezková, , Kocbeře č.p.129, Kocbeře Lenka Rytířová, , Břečštejnská č.p.269, Horní Předměstí, Trutnov 1 Tomáš Šilhavý, , Benešova č.p.441, Poříčí, Trutnov 3 Tomáš Baláž, , Kocbeře č.p.113, Kocbeře Václav Baláž, , Kocbeře č.p.113, Kocbeře Hana Balážová, , Kocbeře č.p.113, Kocbeře Ludovít Kara, , Kocbeře č.p.120, Kocbeře Zdeňka Karová, , Kocbeře č.p.120, Kocbeře Petr Baudisch, , Kocbeře č.p.72, Kocbeře Anna Baudischová, , Kocbeře č.p.72, Kocbeře Michal Militký, , Kotkova č.p.1772, Dvůr Králové nad Labem Lubomír Wagenknecht, , Prostřední Nová Ves č.p.2, Lázně Bělohrad Luboš Nepovím, , M. Majerové č.p.80, Kryblice, Trutnov 1 Marie Bukovská, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Milan Pitrman, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Jana Pitrmanová, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Drahoslav Hynek, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Miloslava Hynková, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Bohumil Novák, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Zdenka Nováková, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Jiří Cerman, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Zuzana Cermanová, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Č.j.: VÚP/ / /vn 9

10 Vladimír Masařík, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Taťana Masaříková, , Kocbeře č.p.118, Kocbeře Zdeněk Ubr, , Kocbeře č.p.177, Kocbeře Lenka Ubrová, , Kocbeře č.p.177, Kocbeře Jan Drbohlav, , Kocbeře č.p.179, Kocbeře Leoš Drbohlav, , Kocbeře č.p.179, Kocbeře Petra Drbohlavová, , Kocbeře č.p.179, Kocbeře ČEZ Distribuce,a.s., IČ , Teplická 8 č.p.874, Děčín 4, Děčín 2 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou č.p.266, Praha 4 - Michle Zemědělská vodohospodářská správa - prac. Trutnov, IČ I , Horská č.p.5, Trutnov 1 Dotčené orgány (Doporučeně): MěÚ Dvůr Králové n.l., k rukám koordinátora, (OPK, VH, ZPF, LPF, OH, PP), náměstí T.G.Masaryka č.p.38, Dvůr Králové nad Labem (Datová schránka): Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř.u Přívozu č.p.122, Hradec Králové 3, DS: OVM, yvfab6e Královéhradecký kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, Pivovarské náměstí č.p.1245, Hradec Králové 3, DS: OVM, gcgbp3q a.a. Č.j.: VÚP/ / /vn 10

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/10845-2012/ 1968-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 24. května

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/28099-2012/ 4645-2012/Sm Dvůr Králové nad Labem, dne 2. října

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/13628-11/2449-2011/mai Dvůr Králové nad Labem, dne 13. června

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masar yk a 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Č.j.: VÚP/46671-09/484-2010/hoz Dvůr Králové nad Labem,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Dvůr Králové nad Labem, dne 18. listopadu 2009 Oprávněná

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/34703-10/3920-2010/lip Dvůr Králové nad Labem, dne 06. května

Více

R O Z H O D N U T Í. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 2

R O Z H O D N U T Í. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 2 Č.j.: MBE/31431/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 15. října 2012 Spis zn.: 7059/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy, dne 30. července 2012 Č.j.: SÚ 3965/12-846/2012-Ka Spis.znač.: 846/2012-Ka Oprávněná úřední osoba: Jakub

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 2 3 3 2 1-2 0 1 5 / v n 778-2 0 1 5 / v n S p is. a s ka

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 212/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 15.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Rozhodnutí - stavba chodníku + vjezdu Tři Dvory

Rozhodnutí - stavba chodníku + vjezdu Tři Dvory Rozhodnutí - stavba chodníku + vjezdu Tři Dvory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 287, fax: +420 321 748 217 e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 73/2016 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.: OVŽP-35610/2015-No Rychnov

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 15.06.2011 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/73308/2011/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

územní rozhodnutí o umístění

územní rozhodnutí o umístění MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem tel.: 495 592 065, fax.: 495 592 670 Úřední dny: pondělí a středa: 7.3O-11.30 hodin, 12.30-17.00

Více

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 SPIS. ZN.: MUVB/2014/2582/331/st Č.J.: MUVB/2014/2582/331/st-5 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Č.j.: STU/640-12/ SZ /169-2012/HOR Kunovice, dne 8. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček, tel.: 572 432

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1642/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1642/2012 Milín, dne: 26.3.2013 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro tel. 374 801 111 fax. 374 801 331 Č. j.: 1477/OVÚP/12/386 Stříbro 17.12.2012

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí č.p.83 503 15 Nechanice č.j.: Nech 0779/2011 V Nechanicích dne 23. září 2011 spisová značka: Sp-Nech 0779/2011/6 oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Č.j.: MBE 40780/2011/VÝST-S V Berouně dne 25. srpna 2011 Spis zn.: 1295/2011/VÝST Vyřizuje: Svobodová Blanka, tel.: 311 654 257, e-mail.: vyst5@muberoun.cz Ing. Martin Řepík, Pod Lysinami č.p.470, Hodkovičky,

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a životního prostředí

R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a životního prostředí odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 1110/10 218/2010-Hla Chlumec nad Cidlinou, dne 28. dubna 2010 Naše značka: 12/1110-1/330/2010-HL Oprávněná úřední osoba: Hlaváčová Miluše tel.č. : 495 703

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/3827/2012/Fia Lysá nad Labem, dne 23.4.2012 Č.j.: SÚ/12995/12/Fia Vyřizuje: E-mail: Milada Fialová,

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování. -- veřejná vyhláška -- R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 21025/10-944/10-NOV-328.3/330 Obdrží: Vyřizuje: Petr Nový - dle rozdělovníku (příloha č. 1)

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Čj.: OSÚ/43447-11/4770-2011/Ra Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 12635/2012 Sp.zn.: OS 251/2012 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

odbor výstavby a životního prostředí

odbor výstavby a životního prostředí odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 1431/10 264/2010-Jel Chlumec nad Cidlinou, dne 29. dubna 2010 Naše č.j.: OVŽP 43/1431-1/ÚR/2010 Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislav Jelínek tel.: 495

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 8692/OST/10 Vág V Rokycanech: 22.11.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 10657/OST/10 Miroslava

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 194/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 21.2.2013 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.3958/2012-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_4082/2012/SU-24/330/BR Chotěboř, dne: 27.4.2012 Vyřizuje: Bohdana Resslová E-mail: resslova@chotebor.cz Telefon: 569 641 113 Žadatel:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05306/2014/P MeUSM/01912/2015 Kateřina Pummerová 572

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 4024/OST/10 Kal V Rokycanech: 8.7.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 6257/OST/10 Klára Kalinová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ SíTEŠ Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ SíTEŠ Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ SíTEŠ Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš Č.j.: MÚVB/1409/12/VÝST/BA-264/2012 Velká Bíteš, dne 18. dubna 2012 SPOLEČNÉ ROZHODNUTí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 789/2012/OV/DŠ/2 20. června 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-329/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 329/2012 Milín, dne: 23.4.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH *$416XTW* 2011/1572/DO-MUZB-10 MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH Spisová značka: DO.1572/2011/ICh Ze dne: 16.9.2011 Účastníci správního řízení: Číslo

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 28795/2010/VÝST-Sm V Berouně dne 27. července 2010 Spis zn.: 1132/2010 Vyřizuje: Smetanová Monika, e-mail.: vyst1@muberoun.cz, tel.: 311 654 251 Žadatel: SunField s.r.o., IČ 28515960, Na Strži

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. R O Z H O D N U T Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. R O Z H O D N U T Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly Spis

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ú P I C E odbor výstavby Pod Městem 624, 542 32 ÚPICE SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: S-64/2012/Pos Úp-976/2012 Lenka Posdienová 499 859 077 stavebni.odbor@upice.cz

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE/41013/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 4. října 2012 Spis zn.: 8394/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: Ing. Aleš Rieger, 22.08.1979, Nad lesním

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 706/2013-Han Č.J.: VUP 5843/13-HAN 706/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL: ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE. Územní rozhodnutí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE. Územní rozhodnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE STAVEBNÍ ÚŘAD Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice Č.j.: SÚ-10497/15-La - 988/2015 Česká Kamenice, dne 21. března 2016 Oprávněná úřední osoba: Jaroslava Landsmanová Tel.:

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0061592/11/E 0066447/11/SÚ/EBř Eva Březinová 416 916 133 eva.brezinova@litomerice.cz DATUM: 1.9.2011 Výroková část: ROZHODNUTÍ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17296/2011/SU-14/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 20.12.2011 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU SP. ZN.: SÚ328/175/2012 St 2/ZÚř Č. J.: MUBPH 7120/2012 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Ludmila Dostálová Ing. Jitka Strnadlová TEL.: 573

Více

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby:

R O Z H O D N U T Í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y s t a v e b n í p o v o l e n í Stanoví podmínka pro umístění stavby: Č.j.: MBE 11893/2011/VÝST-Čp V Berouně dne 3. května 2011 Spis zn.: 321/2011/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/422/2012/kol - 6 Polná, dne: 19.12.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2896/2010-4-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 21.10.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 30427/2013/Mül Cheb, dne: 24.4.2013 Spis. zn.: KSÚ 81/2013 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail:

Více

Územní rozhodnutí č. 56/2011

Územní rozhodnutí č. 56/2011 M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č.j.: OV/30695-11/635-2011/KOZ Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková tel.533 304 557e-mail.:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/11/2009

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/11/2009 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-2043/2009-341/HH Rousínov, dne 25. května 2009 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO OVŽP/1464/2015-9 Polná, dne: 25.5.2015 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst. 522/2012/sle/328/7-4. Bakov nad Jizerou, dne: 25.4.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 12.10.2011 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 125 Počet stran dokumentu: 8 Počet listů příloh:

Více

Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad

Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/11224/OST/12 Kle V Rokycanech: 15.10.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 66/2011-5-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 11.3.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 45935/2010/VÝST-Nj V Berouně dne 12. října 2010 Spis zn.: 1567/2010 Vyřizuje: Nájemníková Naděžda, e-mail.: vyst8@muberoun.cz, tel.: 311 654 255 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice R O Z H O D N U T Í 1 - PDMUJI 13512/2011/Du/Rozh MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 3711/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13512/2011/Du/Rozh Jilemnice,

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ: Sp - Nech 1278 /2012, čj. Nech 1277/2012, 1278/2012 Nechanice, 21.11. 2012 oprávněná úřední osoba: Dana

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 05.08.2015 ČJ.: MUMI 6101/2015 SP.ZN. 466/2015 OV VYŘIZUJE: TŮMOVÁ

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/138/2012/kol - 4 Polná, dne: 14.5.2012 Vyřizuje: Lenka Kölblová V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE Stavební úřad I. stupně Tel.č. 516463108 Fax č. 516 463296 e-mail stavebni@olesnice.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE Stavební úřad I. stupně Tel.č. 516463108 Fax č. 516 463296 e-mail stavebni@olesnice.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE Stavební úřad I. stupně Tel.č. 516463108 Fax č. 516 463296 e-mail stavebni@olesnice.cz nám. Míru č.p. 20, 67974 Olešnice oprávněná úřední osoba: Ing. Kubíček Karel Č.j: DMOL 429/2012

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013

ROZHODNUTÍ. STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 53/2013 Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2013/101695/STAV/SU/BO Přerov, dne 30.10.2013 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Technické zázemí FVE Bežerovice Sudoměřice u Bechyně, Bežerovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BECHYNĚ ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 DIČ: CZ00252069 TEL. 381 477 010, fax 381 477 049 BANK. SPOJENÍ: Č.spořitelna Bechyně E-MAIL:

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/193/2012/kou - 4 Polná, dne: 19.6.2012 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011 Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0032buw* MUPOX0032BUW Vaše zn.: ze

Více

OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE odbor stavebního úřadu Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43

OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE odbor stavebního úřadu Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43 OBECNÍ ÚŘAD ALBRECHTICE odbor stavebního úřadu Obecní 186, Albrechtice, PSČ 735 43 Č.j.: OÚA/1696/2010 Vyřizuje: Chudaničová Albrechtice 18. března 2011 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 10 Obecní

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 18052/10-782/10-RAJ-328.3 Jana Randáková Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 17.06.2010

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2012/680/197-328/24-5 Luka nad Jihlavou, dne: 28. 5. 2012 Vyřizuje: Roman Göth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem IJ9 Městský Č.j.: MUSPR/4997/2012 Sp. zn.: 165/12-328.1.1 Počet listů dokumentu/příloh: 4/1 Vyřizuje: Renáta Badalcová úřad Stráž pod Ralskem, odbor výstavby Revoluční č.p. 164,471 27 Stráž pod Ralskem

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 726/2012 Zn. sp.: BATE 505/2012 Batelov dne 4.6.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 5670/5671/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Pokorná Eva 321 612 132 Český Brod, dne 11.05.2010 ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 24021/12-led Daniel Kočíř, 24.08.1974 Antonína Dvořáka 1035 Kolín II 280 02 Kolín 2. Počet listů: Příloh/listů:

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 24021/12-led Daniel Kočíř, 24.08.1974 Antonína Dvořáka 1035 Kolín II 280 02 Kolín 2. Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 1/2012 OV MUMI 11981/2011 8.2.2012 Dobrota 487 805 004 487 805 044 dobrota@mestomimon.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn. (č.j.): 1486/OST/12 May V Rokycanech: 11.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 4707/OST/12

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 7 7 3 2 9-2 0 1 4 / v n 1 9 4 4 5-2 0 1 4 / v n S p is.

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 832-3/2013-328/R V Proseči dne 28.3.2014 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246, 468005022 E-mail: stavebni@prosec.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D odbor stavební úřad a životní prostředí Palackého 359, 468 41 Tanvald, tel.: 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MěÚT/15988/2011/SÚ a ŽP V

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7877/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-7877/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více