VYHLÁŠKA ze dne. o personálním zabezpečení, věcném a technickém vybavení zdravotnických zařízení

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLÁŠKA ze dne. o personálním zabezpečení, věcném a technickém vybavení zdravotnických zařízení"

Transkript

1 Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o personálním zabezpečení, věcném a technickém vybavení zdravotnických zařízení Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 46 odst. 2 písm. b) zákona č..../... Sb., o zdravotnických zařízeních a veřejných službách ve zdravotnictví a o změně některých zákonů: 1 Personální zabezpečení, věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče, zdravotnických zařízení lůžkové péče, zařízení zdravotnické záchranné služby, zařízení dopravní zdravotní služby, zdravotnických zařízení lékárenské péče a zdravotnických zařízení transfúzní služby jsou uvedeny v příloze, která je součástí této vyhlášky. 2 Zrušuje se vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zřízení ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb., č. 225/1997 Sb., č. 184/1998 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3

2 - 2 - Příloha k vyhlášce č..../...sb. Personální zabezpečení, věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení I. ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ AMBULANTNÍ PÉČE 1. Společná ustanovení 2. Doplňující požadavky pro jednotlivé obory: 2.1. Zdravotnická zařízení primární péče A Ordinace praktického lékaře pro dospělé B Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost C Ordinace ženského lékaře D Ordinace zubního lékaře 2.2. Specializovaná zdravotnická zařízení ambulantní péče E Stomatologická laboratoř F Ordinace interní G Ordinace tuberkulózy a respiračních nemocí H Ordinace neurologická I Ordinace dermatovenerologická J Ordinace chirurgická K Ordinace ortopedická L Ordinace oftalmologická M Ordinace ušní, nosní, krční N - Foniatrie O Ordinace urologická P Ordinace psychiatrická Q Ordinace sexuologická R Ordinace klinické psychologie S Radiodiagnostické pracoviště T - Pracoviště samostatně pracující sestry U Lékařská služba první pomoci 2.3. Zdravotnická zařízení pracovnělékařské péče A Jednotka základní pracovnělékařské péče B - Centra pracovního lékařství C - Pracoviště posuzující nemoci z povolání 2.4. Zvláštní zdravotnická zařízení ambulantní péče A - Protialkoholní záchytná stanice B - Krizové středisko C - Středisko pro závislost D - Střediska, která jsou určena k poskytování preventivní péče, léčebné péče a poradenství pacientům s virem lidského imunodeficitu, k zajišťování prevence a poradenství veřejnosti E - Střediska léčebné rehabilitace F - Toxikologické informační středisko G - Referenční laboratoř

3 - 3 - H - Střediska pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk I - Koordinační středisko transplantací J Stacionář K Stacionář pro jednodenní péči L Stacionář pro děti M - Zařízení domácí zdravotní péče N - Laboratoř dopingové kontroly O Centrum asistované reprodukce P - Poradny ochrany a podpory zdraví R - Další odborná pracoviště, např. antibiotické středisko II. ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ LŮŽKOVÉ PÉČE A) Nemocnice 1. Společná ustanovení 2. Personální požadavky 3. Provozní a plošné požadavky A - Standardní lůžková stanice B - Speciální lůžkové stanice C Urgentní příjem D - Léčebný úsek lůžkových oddělení E - Operační sály (operační trakt) F- Řídící úsek G- Provozní a správní složky H- Složky hospodářské I- Technická zařízení B) Odborné léčebné ústavy 1. Společná ustanovení 2. Personální požadavky 3. Požadavky pro jednotlivá zdravotnická zařízení C) Hospice A Léčebna dlouhodobě nemocných a geriatrická léčebna B Psychiatrická léčebna pro dospělé C Psychiatrická léčebna pro děti a dorost D Odborný léčebný ústav a odborný lázeňský léčebný ústav léčebně rehabilitační pro dospělé E Odborný léčebný ústav a odborný lázeňský léčebný ústav léčebně rehabilitační pro děti a dorost F Odborný léčebný ústav a odborný lázeňský ústav tuberkulózy a respiračních nemocí pro dospělé G - Odborný léčebný ústav a odborný lázeňský léčebný ústav tuberkulózy a respiračních nemocí pro děti a dorost H Dětské ozdravovny

4 - 4 - III. PRACOVIŠTĚ VYŠETŘOVACÍ A LÉČEBNÁ 1. Společná ustanovení 2. Požadavky pro jednotlivá pracoviště A Pracoviště klinické biochemie B Radiodiagnostická pracoviště C Pracoviště léčebné rehabilitace D Oddělení nukleární medicíny E Prosektura F - Terénní oddělení patologie G - Bioptická laboratoř H - Laboratoř klinické cytologie I - Ústav patologie fakultní nemocnice a oddělení patologie krajské nemocnice J Pracoviště centrální sterilizace K Oddělení lékařské genetiky IV. ZVLÁŠTNÍ DĚTSKÁ ZAŘÍZENÍ 1. Společná ustanovení 2. Personální požadavky V. ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 1. Personální požadavky 2. Požadavky na provoz a vybavení pracoviště 3. Zdravotnické dopravní prostředky A - Sanitní vozidla B - Ostatní zdravotnická vozidla C - Letecké dopravní prostředky VI. ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOPRAVNÍ SLUŽBY 1. Požadavky na provoz a vybavení pracoviště 2. Zdravotnické dopravní prostředky A - Sanitní vozidla B - Ostatní zdravotnická vozidla VII. ZAŘÍZENÍ LÉKÁRENSKÉ PÉČE 1. Společná ustanovení 2. Personální požadavky 3. Druhy zařízení lékárenské péče A - Lékárny B Výdejny zdravotnických prostředků

5 Společná ustanovení I. ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ AMBULANTNÍ PÉČE Zdravotnické zařízení ambulantní péče se skládá: - ze základních prostorů, t.j. provozních místností, ve kterých je poskytována zdravotní péče (ordinace, přípravna nebo místnosti, kde se vykonává základní činnost) a příslušenství pro pacienty (čekárna, sociální zařízení pro pacienty), - z vedlejších prostorů, t.j. hygienického zařízení pro zaměstnance, úklidové komory a skladu. Základní prostory musí mít zajištěno denní osvětlení a přirozené nebo nucené větrání. Je nutno zajistit přístup a užívání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 1). 1) Základní prostory musí být řešeny takto: a) Ordinace je řešena buď jako jedna místnost, t.j. společné pracoviště pro lékaře a sestru, nebo jako ordinace lékaře a přípravna, ve které je hlavní pracoviště sestry. Mezi ordinací a přípravnou musí být přímé spojení dveřmi. Minimální plocha samostatné ordinace je 15 m 2, při řešení ordinace a přípravny je min. plocha ordinace 10 m 2 a přípravny 8 m 2, pokud z provozních hledisek není požadována plocha větší. Základní vybavení ordinace: potřebný kancelářský nábytek pro administrativní práce lékaře a sestry, vyšetřovací stůl nebo lehátko, tonometr a fonendoskop, infúzní stojan, skříň na léčivé přípravky (s vymezeným prostorem pro prostředky nutné k terapii šoku) a zdravotnický materiál, ruční dýchací přístroj, chladnička, svítidlo, pracovní plocha pro přípravu zdravotnického materiálu a orientačního laboratorního vyšetření, sterilizátor (pokud není možnost smluvních dodávek z centrální sterilizace nebo dodávek materiálu na jedno použití), umývadlo a dřez, v případě potřeby svlékací kout pro pacienty. Při řešení ordinace a přípravny je možno toto vybavení rozložit do obou místností. Nezbytné jsou povinné tiskopisy (např. neschopenka, lékařské předpisy). b) Čekárna pacientů musí přímo navazovat na přípravnu nebo ordinaci. Musí mít plochu minimální 2,0 m 2 na jedno místo pacienta při nejmenší ploše místnosti 8,0 m 2. Musí být vybavena dostatečným počtem sedacích míst. V případě, že je zdravotní péče poskytována kojencům, je třeba přebalovací pult. c) Sociální zařízení WC musí mít předsíň vybavenou umývadlem s tekoucí vodou, nádobou na tekuté mýdlo, jednorázové ručníky nebo sušák na ruce nebo v kabině WC umístěno umývátko s tekoucí vodou na mytí rukou. Na WC zásobníky toaletního papíru. Dveře WC musí být z bezpečnostních důvodů otevíratelné směrem ven. Vedlejší prostory zdravotnického zařízení ambulantní péče nemusí být přímou součástí prostorů základních, ale musí být umístěny tak, aby byly dostupné. Mohou být společné pro více zdravotnických zařízení ambulantní péče. 2) Vedlejší prostory musí být řešeny takto: 1) vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

6 - 6 - a) sociální zařízení pro zaměstnance se skládá se z umývárny a WC. Pokud nelze z technických důvodů (např. při vestavování zdravotnických zařízení do bytů) vytvořit zvlášť WC pro zaměstnance, je možno připustit společný WC pro pacienty a zaměstnance, b) šatna c) úklidová komora může být nahrazena skříní na úklidové prostředky a pomůcky, d) sklad může být nahrazen skříněmi. 2. Doplňující požadavky na vybavení zdravotnickými prostředky a výrobky pro jednotlivé obory 2.1.Zdravotnická zařízení primární péče A - Ordinace praktického lékaře pro dospělé - optotypy, váha s výškoměrem - pohotovostní brašna, pohotovostní zásoba léčivých přípravků B Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost: - stůl přebalovací s váhou pro kojence, pomůcka pro měření tělesné délky kojence - optotypy, váha s výškoměrem - pohotovostní brašna a pohotovostní zásoba léčivých přípravků - zařízení na odsávání - zdroje plynů používaných při poskytování zdravotní péče 2) - pomůcky pro testování sluchu a fixace zrakem pro kojence - růstové tabulky (zejména pro děti do 2 let věku) C - Ordinace ženského lékaře - stůl vyšetřovací pro gynekologická vyšetření s kolposkopem, sedačkou pro lékaře a pojízdným umývadlem - váha s výškoměrem - přístroj k detekci plodových ozev D - Ordinace zubního lékaře - stomatologická souprava s křeslem a příslušenstvím, svítidlem, plivátkem - přívod stlačeného vzduchu a odsávání, která nahrazuje vyšetřovací stůl nebo lehátko - skříňky pro uložení nástrojů, pomůcek a léčivých přípravků, které nahrazují skříň na léčivé přípravky a zdravotnický materiál - odkládací plocha pro použité nástroje - RTG přístroj zubní a zařízení pro vyvolávání snímků, pokud není možnost využívat RTG jiného zařízení Ordinace se zubním RTG u křesla musí mít zajištěnu vzdálenost rentgenového zařízení od stěny nebo jiné překážky 1,0 m. 2.2.Specializovaná zdravotnická zařízení ambulantní péče E - Stomatologická laboratoř 1. Provozní místnosti: - laboratoř min. 8 m 2 (minimální plocha laboratoře pro jedno trvalé pracoviště zubního technika při světlé výšce místnosti 3 m na každé další pracoviště nutno připočítat 5 m 2 ) 2) 42b odst. 1 písm.c) bod 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů

7 přístrojová místnost (zřizuje se pouze u stomatologické laboratoře, kde se zpracovávají kovy, není trvalým pracovištěm) 2.Vybavení: a) laboratoř bez zpracování kovů: - zubotechnický stůl s odsáváním, vrtačkou a kahanem, samostatný pro každé pracovní místo zubního technika - pracovní stůl (leštička, bruska, polymerátor) - sádrovací stůl - digestoř - dřez - umývadlo b) laboratoř se zpracováním kovů: laboratoř: - zubotechnický stůl s odsáváním, vrtačkou a kahanem, samostatný pro každé pracovní místo zubního technika - stůl váhový - umývadlo přístrojová místnost: - pracovní stůl (leštička, bruska, polymerátor) - sádrovací stůl - digestoř (vařič, vypalovací pec) - licí přístroj - dřez - kompresor s rozvodem stlačeného vzduchu (musí být umístěn mimo laboratoř z důvodů ochrany před hlukem a vibracemi) F - Ordinace interní - EKG (nemusí být u podoborů, kde EKG vyšetření není součástí kvalifikované standardní péče) G Ordinace tuberkulózy a respiračních nemocí - spirometr - inhalátor - RTG přístroj skiagrafický, pokud není možno využít služeb radiodiagnostického oddělení - negatoskop nástěnný H - Ordinace neurologická - EEG pokud není možnost využívat EEG jiného zařízení I - Ordinace dermatovenerologická - základní vybavení J - Ordinace chirurgická 1. plochy dalších provozních místností: - sádrovna 15 m 2 - zákrokový sálek 20 m 2 - umývárna 3 m 2 - sterilizace 5 m 2

8 zákrokový sálek s příslušenstvím a sádrovna není nezbytnou součástí chirurgické ordinace; zřizuje se podle předpokládaného rozsahu poskytovaných služeb; umývárna může být součástí zákrokového sálku; sterilizace nemusí být, je-li zajištěna dodávka sterilního materiálu z centrální sterilizace. 3. vybavení: a) ordinace: - stůl vyšetřovací se schůdky, svítidlem a odkládacím pojízdným stolkem na nástroje a pomůcky, negatoskop nástěnný, invazivní a neinvazivní přístroje dle zaměření oboru b) sádrovna: - stůl vyšetřovací se schůdky, svítidlem a odkládacím pojízdným stolkem na nástroje a pomůcky, pracovní plocha pro přípravu zdravotnického materiálu, skříň na zdravotnický materiál, negatoskop nástěnný, dřez c) zákrokový sálek: - operační stůl s operačním svítidlem, pojízdný stolek na nástroje, malý narkotizační přístroj s příslušenstvím a sedačkou, 3 umývadla nerezová, stojan na sterilizační bubny nebo stolek na sterilní materiál, stojan infúzní, skříň na lékařské nástroje, skříň na operační prádlo a rukavice d) umývárna: - umývadlo, věšák na zástěry, stojánek na galoše, vozík na použité prádlo e) sterilizace: - sterilizátor nástrojů, skříň na lékařské nástroje, 2 dřezy K - Ordinace ortopedická Stejné požadavky jako u chirurgie. L - Ordinace oční - křeslo vyšetřovací s lampou - stolek vyšetřovací pojízdný - sedačka otáčecí - ophthalmoskop - lampa štěrbinová, perimetr, sedačky - oční tonometr - fokometr - exoftalmometr - optotyp zrcadlový, brýlová skříň - gonioskopická čočka - aplanační tonometr - autorefraktometr - tabulka pro barvocit - zatemnění okna - základní vybavení pro oční chirurgii M - Ordinace ušní, nosní, krční - křeslo vyšetřovací UNK s kloubovou lampu a otáčecí sedačkou - pojízdný stolek na nástroje a pomůcky - stolek vyšetřovací pojízdný - vyšetřovací mikroskop

9 odsávačka - negatoskop - elektrokauter pro ošetření epistaxí N - Foniatrie - zařízení pro diagnostiku sluchu a ORL ústrojí se zařízením pro záznam hlasu - zkušební naslouchadla se svítidlem a vybavením - otoskop - laryngoskop - mikroskop vyšetřovací - pneumograf - stroboskop - zařízení pro sterilizaci nástrojů a zdravotnický materiálu O - Ordinace urologická - stůl vyšetřovací urologický - uterocystoskop - police na bubny a sterilní materiál - skříň na nástroje, cévky a léčivé přípravky - dóza na chemickou sterilizaci P - Ordinace psychiatrická základní vybavení (plochu možno snížit až na 10 m 2, bude-li zachována dostatečná kubatura vzduchu nebo budou-li technicky zabezpečeny vhodné mikroklimatické podmínky) Q Ordinace sexuologická - vyšetřovací lehátko nebo vyšetřovací stůl - gynekologický stůl - pelvimetr, testimetr - neurologické kladívko - optický mikroskop s vybavením pro hodnocení spermiogramu - pletyzmografické zařízení k vyšetřování sexuálních reakcí - promítací a reprodukční zařízení pro sexuální podněty - sada podnětů optického, případně akustického charakteru pro vyšetřování sexuální orientace a sexuálních preferencí, - místnost pro odběr semene R - Ordinace klinické psychologie Nutné vybavení kancelářským nábytkem pro administrativu, sedacím zařízením (křesla, sedačky), psychodiagnostickým zařízením dle zaměření. S - Radiodiagnostické pracoviště Požadavky shodné jako pro radiodiagnostické pracoviště v zařízení ústavní péče s tím, že v ambulantních zařízeních nelze provozovat angiografii. T - Pracoviště samostatně pracující sestry - stůl pro administrativní práce - skříň na léčivé přípravky a zdravotnický materiál - chladnička

10 U - Lékařská služba první pomoci Vstup do pohotovostní služby musí být bezbariérový a viditelně označený. Požadavky na plochy provozních místností a jejich vybavení jsou stejné jako u výše uvedených ordinací. Lékařská služba první pomoci se doplňuje o: 1. pohotovostní pokoje pro zaměstnance 10 m 2 2. WC zaměstnanců 2 m 2 Počet pohotovostních pokojů je dán počtem zaměstnanců, kteří současně drží pohotovost Zdravotnická zařízení pracovně lékařské péče A - Jednotka základní pracovnělékařské péče Ordinace lékaře : min 15 m 2 - neurolog. kladívko, otoskop, optotypy Místnost sestry : min 15 m 2 - pracovní plocha pro přípravu zdrav. materiálu a orientačního laboratorního vyšetření - odkládací mobilní stolek, tonometr, fonendoskop, siloměr, krejčovský metr, kaliper, měřidlo pro měření antropometrických parametrů, glukometr, indikační papírky na vyš. moči, váha + výškoměr, lampa nebo světelné tužky B - Centrum pracovnělékařské péče Ordinace lékaře a místnost sestry shodné vybavení jako u základní jednotky základní pracovnělékařské péče. Ordinace ergometrie - antistatická podlaha, min.30 m 2 - ergometr s vybavením pro spiroergometrii, přístroj na analýzu výdech. plynů / O2, CO2 /, EKG, monitor pro monit. srdeční frekvence a tvaru křivky v průběhu testu, defibrilátor, skříň pro uložení léčivých přípravků a přístrojů pro první pomoc / laryngoskop, dýchací maska, endotrach. rourka, ambuvak/, stopky, barometr Ordinace spirometrie + EKG: min 15m 2 - PC+SW spirometrie, EKG přístroj, spirometr, skříň pro materiál používaný při vyšetření / náustky, buničina, gel, papír, náhradní elektrody/ Ordinace chladových testů a pletysmografie: min15 m 2 - chladová lázeň na horní končetiny, ev. i na dolní končetiny / nutná cirkulace vody pro zachování teploty/, židle k chladící lázni, pletysmografický přístroj + tiskárna Ordinace audiometrie: min 15m 2 -screeningový audiometr + příslušenství Ordinace psychologie práce: - běžný kancelářský nábytek - PC + SW na neuropsychickou zátěž, zrakovou zátěž a jiné psychologické vyšetření Fyziologie práce (zpracování výsledků): vybavení pro terénní práce - notebook

11 videokamera - Mediport / přístoj na měření lokální svalové zátěže / + příslušenství - přístroj na měření tlačných a tažných sil - sporttestery na měření energetického výdeje - tonometr, dynamometr, fonendoskop - metr, váha - zařízení na měření mikroklimatických podmínek- teploměry, aeroskop, kulový teploměr atd C - Pracoviště posuzující nemoci z povolání Ordinace lékaře a místnost sestry shodné vybavení jako u základní jednotky základní pracovnělékařské péče. další vybavení: - ekg, spirometr + příslušenství - přístroj na prstovou pletysmografii ( pulsní oximetr ) - chladící zařízení - kožní teploměr 2.4. Zvláštní zdravotnická zařízení ambulantní péče A - Protialkoholní záchytná stanice Příjmová vyšetřovna: - vyšetřovací lehátko, pojízdný stolek na nástroje a pomůcky, vyšetřovací svítidlo, skříň na lékařské nástroje a léčivé přípravky, manipulační deska, umývadlo, dřez Lázeň: - vana přístupná ze tří stran, sprcha, lehátko, WC Kancelář: - běžné kancelářské zařízení Laboratoř: - laboratorní stůl, laboratorní skříň, odstředivka, chladnička, umývadlo, dřez Lůžkový pokoj: - lůžko se stolkem, šatní skříň (věšák), umývadlo Pracovna sestry: - pracovní stůl, skříň na léčivé přípravky, manipulační deska, chladnička, umývadlo, dřez dále: čajová kuchyně, čistící místnost, sociální zařízení pro pacienty a personál, příruční sklad, úklidová komora B - Krizové středisko Technické a prostorové vybavení: - minimálně 1 místnost pro akutní příjem klientů, 1 místnost s telefonem, 1 místnost jako zázemí pro personál, pokoje pro klienty, kuchyňka, sociální zařízení (WC a sprcha pro pacienty, odděleně pro personál), společenská místnost pro skupinovou nebo rodinnou terapii, pracovny psychoterapeutů a lékařů určené pro individuální terapii, čekárna pro pacienty C - Středisko pro závislost Plochy provozních místností:

12 ordinace příjmová 15 m 2 ordinace psychodiagnostická 15 m 2 pracovna psychologa 15 m 2 ordinace odběrová 15 m 2 kancelář, kartotéka, archiv 15 m 2 čekárna (min. plocha je 2 m 2 na 1 pacienta při nejmenší ploše místnosti 8 m 2 ) Vybavení: Ordinace příjmová: vyšetřovací lehátko, pojízdný stolek na nástroje a pomůcky, vyšetřovací svítidlo, skříň na lékařské nástroje a léčivé přípravky, manipulační deska Ordinace psychodiagnostická, pracovna psychologa: konferenční stolek, klubovky nebo křesla, lehátko Ordinace odběrová: odběrové křeslo, pojízdný stolek na nástroje a pomůcky, skříň na nástroje a léčivé přípravky, manipulační deska Kancelář, kartotéka, archiv: běžný kancelářský nábytek s možností archivace a dokumentace D - Střediska, která jsou určena k poskytování preventivní péče, léčebné péče a poradenství pacientům s virem lidského imunodeficitu Místnost určená k provádění poradenství a administrativní činnosti vybavená běžným kancelářským nábytkem. Odběrová místnost: odběrové křeslo nebo lehátko a pojízdná stolička pro osobu odebírající krev, stolek na nástroje, pracovní deska, skříňka na nástroje, umývadlo, chladnička, lékárnička první pomoci E Centra léčebné rehabilitace ordinace rehabilitačního lékaře - shodné jako u rehabilitačního pracoviště ordinace fyzioterapeuta - shodné jako u rehabilitačního pracoviště ordinace ergoterapeuta, pracoviště psychologa, pracoviště sociální pracovnice. Doplňková pracoviště: modelová kuchyně, modelové hygienické zařízení, pracovní stůl na kancelářské práce, pracovní stůl na fyzické práce, ordinace ergoterapeuta F - Toxikologické informační středisko Vybavení běžnou kancelářskou technikou. G - Referenční laboratoř Musí být zajištěno efektivní oddělení sousedících prostor, ve kterých se odehrávají nekompatibilní činnosti. Laboratoř musí mít dokumentační systém pro identifikaci, registraci a štítkování vzorků, na kterých má referenční laboratoř provádět měření a pro jakékoli postupy při práci a alikvoty. Laboratoř musí být vybavena veškerým vybavením nutným pro odpovídající provedení veškerých postupů referenčního měření.

13 Používání a údržba každého významnějšího vybavení musí být monitorována v technickém průkazu. H - Střediska pro vyhledávání dárců krvetvorných buněk Místnost pro informační pohovor s dárcem a získání informovaného souhlasu: běžný kancelářský nábytek, počítač, uzamykatelná kartotéka Vyšetřovací a odběrová místnost: vyšetřovací lehátko, stolek manipulační, stolek pro administrativní práce, skříň, počítač Koordinační místnost: běžný kancelářský nábytek, fax, telefon, počítač se softwarovým vybavením pro kódovanou databázi dárců a napojením na mezinárodní databázi BMDW, uzamykatelná kartotéka Administrativní místnost: běžný kancelářský nábytek, archiv, pokladna I - Koordinační středisko transplantací Dispoziční požadavky: pracovna, konferenční místnost, archiv, sociální zařízení včetně sprchy a kuchyňského koutu Vybavení: automobil 2x, počítač pro každého pracovníka, mobilní telefon 3x, telefonní linky, kopírka, fax, dataprojektor, přístup na internet, připojení a přístup do systému NZIS J Stacionář Technické a prostorové vybavení: - prostory speciálně vybaveny podle druhu zaměření např. rehabilitačních aktivit, zázemí pro pacienty (s kuchyňkou nebo kuchyňským koutem), pracovny lékařů, sesterny (počet závisí na velikosti stacionáře), pracovna sociální pracovnice, prostor pro administrativu + výpočetní technika, čekárna Pokud jsou ve stacionáři pacienti různého typu doporučuje se jednotlivé skupiny pacientů a provoz stacionáře rozdělit. K -Stacionář pro jednodenní péči 1) Operační sály: V režimu operačních sálů musí být oddělen aseptický, semiseptický a septický provoz. Každé operační stání musí být zajištěno samostatně rozvodem medicinálních plynů, elektrické energie, sáním, stlačeným vzduchem, operačním stolem, osvětlením, anesteziologickým přístrojem a příslušným instrumentáriem. Operační sál musí být vybaven prostředky pro resuscitaci a musí mít zajištěn náhradní zdroj elektrické energie pro případ jejího výpadku. 2) Lůžková část: Minimální počet lůžek u operačních oborů: 5 2 lůžka musí být vybavena: rozvodem kyslíku, elektrické energie s možností napojení na náhradní zdroj, monitorací životních funkcí s možností intenzivního sledování pacienta, 1 sadou přístrojů a nástrojů ke kardiopulmonální resuscitaci, včetně intubace, defibrilace, kanylace CŽK a jednou TS 0 Rh negativní, 4 infúzní pumpy a 4 injekční dávkovače. Ostatní lůžka jsou umístěna v jedno až dvoulůžkových pokojích s centrální signalizací, pacient musí mít prostor, kam si pod uzamčením odloží svůj oděv a své věci. Každý pokoj musí být vybaven lůžkem, nočním stolkem, židlí, umývadlem s odpadem.

14 Vždy pro 5 pacientů musí být minimálně 1 sprcha a sociální zařízení. 3) Prostory pro ošetřující personál: šatny sociální zařízení, 2 sprchy Ambulantní část odpovídá vybavení ambulantních provozů. L - Stacionář pro děti Stacionář se skládá z části diagnostické a léčebné, z části lůžkové, z části řídící, zařízení pro zaměstnance a z nezbytných hospodářskotechnických zařízení. 1) Část diagnostická a léčebná se určuje podle odborného zaměření stacionáře. Rozsah se stanovuje individuálně podle předpokládaného objemu poskytované péče a řídí se příslušnými předpisy. 2) Lůžková část se skládá z lůžkových pokojů, pracoviště sestry a doplňujících místností pro pacienty a personál. Počet lůžek v pokoji pro malé děti nemá přesáhnout šest, u větších dětí čtyři. Lůžkové pokoje pro děti předškolního věku se zařizují dětskými postelemi, pro děti školního věku velkými postelemi nebo křesly (polohovacími). U stacionářů pro větší děti je v odůvodněných případech možno počítat i se školní výukou a je nutné proto vyčlenit vhodné místnosti. 3) Část řídící a zařízení pro zaměstnance se stanoví dle velikosti zařízení a počtu zaměstnanců. 4) Část hospodářskotechnická se určuje podle velikosti stacionáře a možnosti využívat jiné zdravotnické zařízení nebo zajišťovat tyto služby dodavatelsky. Plochy provozních místností vícelůžkový pokoj 4 m 2 /1 lůžko pro menší děti, 5 m 2 /1 lůžko pro větší děti jednolůžkový pokoj 5 m 2 /1 lůžko pro menší děti, 7 m 2 /1 lůžko pro větší děti pracovna sestry 15 m 2 čajová kuchyňka 5 m 2 jídelna (fakultativně) 1,2 m 2 na 1 pacienta herna, učebna 2 m 2 na 1 pacienta kočárkárna 2,5 m 2 na 1 kočárek Vybavení: Lůžkový pokoj - lůžko nebo křeslo, stolek k lůžku, šatní skříňka nebo věšák, umývadlo Pracovna sestry - prací stůl, pojízdný stolek na nástroje a pomůcky, skříň na léčivé přípravky, chladnička, manipulační plocha (deska), umývadlo, dřez Jídelna - jídelní stoly se židlemi, umývadlo Herna, učebna - stoly se židlemi, skříně na hračky a učební pomůcky, umývadlo M - Zařízení domácí zdravotní péče

15 Základní prostory - provozní místnost - kontaktní pracoviště agentury domácí péče - Minimální doporučená plocha 15 m 2. Základní vybavení agentury domácí péče: kancelářský nábytek pro administrativní činnost členů agentury domácí péče, kartotéka na uložení dokumentace klientů, skříň na léčivé přípravky, chladící box pro uchovávání léčivých přípravků, omyvatelná pracovní plocha na přípravu zdravotnického materiálu, umývadlo, dřez, pevná telefonní linka, fax a mobilní telefony, trezor na omamné a psychotropní látky. Základní pomůcky a přístroje pro poskytování domácí péče: tonometr, fonendoskop, stopky, teploměr lékařský, odsávačka elektrická, váha, souprava na sedimentaci erytrocytů, - pomůcky na stavění krvácení (Martinovo škrtidlo), nůžky převazové, pinzety, peany, emitní misky, spotřební zdravotnický materiál pro ošetření kožních lézí a ran - sterilní, nesterilní, jednorázové pomůcky pro aplikaci léčivých přípravků i.m, i.v, s.c, i.d, p.o., cévky, sondy, rourky, katetry - sterilní, nesterilní, irrigátor, desinfekční prostředky, rukavice - sterilní, nesterilní, roušky - sterilní, nesterilní, masky obličejové, ochranné oděvy a pomůcky pro personál, boxy na likvidaci kontaminovaného materiálu, polohovací pomůcky N - Laboratoř dopingové kontroly Přístrojové vybavení - plynová chromatografie,kapalinová chromatografie vysokotlaká, plynová chromatografie s hmotnostním detektorem, plynová chromatografie s hmotnostním detektorem v tandemu Prostorové podmínky - musí být v objektu, který zaručuje bezpečnost, je pod samostatným uzavřením a mají do něj přístup pouze zaměstnanci laboratoře - doporučuje se, aby laboratoř disponovala vlastním zdrojem elektrického proudu pro případ výpadku proudu ze sítě - z hlediska požadavku aktivního zapojení do výzkumu se doporučuje, aby laboratoř byla napojena na univerzitu, vědecký ústav nebo nemocnici - vlastní prostor laboratoře z hlediska velikosti a uspořádání musí zaručovat bezchybný chod přístrojů a jejich údržbu a splňovat podmínky pro další provoz v laboratoři (příjem a skladování vzorků, manipulaci se vzorky, administrativu apod.) O- Centra asistované reprodukce Sestávají z ambulantní části, jednodenního stacionáře se zákrokovým sálem a lůžkovou částí a z embryologické laboratoře. 1. Ambulantní část (2 ambulance a 25m 2 ) - stůl vyšetřovací pro gynekologická vyšetření s kolposkopem a sedačkou pro lékaře - váha s výškoměrem - ultrasonograf s abdominální a vaginální sondou - čekárna pro pacienty - místnost pro počítačovou a písemnou dokumentaci s kartotékami 2. Zákrokový sál s filtrem (15m 2 ) - rozvod plynů používaných při poskytování zdravotní péče 2), elektrické energie včetně náhradního zdroje

16 gynekologický operační stůl, osvětlení - anesteziologický přístroj, oxymetr, defibrilátor, příslušné instrumentárium - ultrasonograf s vaginální a abdominální sondou, zařízení na odsávání folikulární tekutiny 3. Lůžková část (minimálně 3 lůžka, 30m 2 ) Lůžka jsou umístěna v pokojích s centrální signalizací, pacient musí mít prostor, kam si pod uzamčením odloží svůj oděv a své věci. Každý pokoj musí být vybaven lůžky s povlečením, nočním stolkem, židlí, umyvadlem. Vždy pro 5 pacientů musí být minimálně 1 sprcha a WC. 4. Embryologická laboratoř Sestává minimálně ze čtyř částí: laboratoře pro manipulaci s oocyty a emryi, která je rozdělena na 3 oddíly (box pro čištění oocytů a přípravu embryí pro transfer, 2 boxy pro mikromanipulační techniky a PGD) - andrologické laboratoře - místnosti pro kryokonzervaci gamet a embryí 10m 2 - skladu pro kryokonzervaci embrya a gamety 20m 2 Při provádění PDG (preimplantační genetická diagnostika) navíc: - pro molekulárně genetické metody: izolovaná laboratoř se vstupním filtrem, pre- PCR box a post-pcr místnost 27 m 2 - pro molekulárně cytogenetické metody: laboratoř pro zpracování biologického materiálu a přípravu preparátů a místnost s fluorescenčním mikroskopem 27m 2 Minimální přístrojové vybavení embryologické laboratoře: - 4 inkubátory s řízenou teplotou a koncentrací oxidu uhličitého s monitorovacím zařízením a dálkovou signalizací odchylky parametrů - 2 mikromanipulátory - ph metr - 2 centrifugy pro přípravu spermií - 4 boxy s laminárním prouděním pro sterilní práci - 2 přístroje pro kryokonzervaci embryí - 3 mikroskopy s fázovým kontrastem - 3 preparační mikroskopy s vyhřívaným stolkem - 2 inverzní mikroskopy s interferenčním nebo obdobným kontrastem a vyhřívaným stolkem - 4 Dewarovy nádoby na uchovávání kryokonzervovaného materiálu - zajištěn náhradní zdroj elektrické energie P - Poradny ochrany a podpory zdraví Prostorové požadavky: - čekárna vybavena kancelářským nábytkem - pracovna vysokoškoláka kancelářský nábytek, vyšetřovací lehátko, umyvadlo - pracovna středoškoláka kancelářský nábytek, odběrové křeslo, pojízdná stolička pro osobu odebírající krev, stolek na nástroje, pracovní deska, lehátko, skříňka na nástroje, umývadlo, chladnička, lékárnička první pomoci - WC s předsíňkou a umývadlem pro osoby vyžadující odběr krve Vybavení:

17 počítač s tiskárnou, software k evidenci a hodnocení vyšetření, doporučení a výsledků, software ke statistickému hodnocení výsledků poradny - váha a výškoměrem - tlakoměr, krejčovský metr - edukační pomůcky a materiály R - Další odborná pracoviště: Antibiotické středisko - pracovna vedoucího lékaře běžné kancelářské zařízení - laboratoř - laboratorní stůl, laboratorní skříň, odstředivky, termostat, chladnička, umyvadlo, dřez A) NEMOCNICE II. ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ LŮŹKOVÉ PÉČE 1) Společná ustanovení Lůžková zdravotnická zařízení musí z hlediska provozně dispozičního řešení, stavebně technického a věcného vybavení umožňovat funkční, bezpečný a hygienicky nezávadný provoz. Lůžková zdravotnická zařízení se skládají z lůžkových oddělení podle odborného zaměření jednotlivých zdravotnických oborů. Lůžková oddělení tvoří lůžkové stanice, léčebný úsek a řídící úsek. Lůžková oddělení doplňují společné složky vyšetřovací, léčebné. Lůžkové stanice jsou standardní nebo speciální. Speciální lůžkové stanice má porodnická část ženského oddělení, dětské oddělení, anesteziologicko-resuscitační oddělení a infekční oddělení. Speciální jsou také stanice intenzívní péče. Standardní lůžkové stanice využívají ostatní zdravotnické obory. Lůžková zdravotnická zařízení musí mít zajištěn přístup a užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 1). Provozní místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení a přirozené nebo nucené větrání. Musí být napojena na zdroj energie včetně náhradního zdroje energie a na státní telefonní síť, včetně vybavení jednotlivých pracovišť telefonní linkou. Lůžková zdravotnická zařízení doplňují složky vyšetřovací, léčebné, administrativní, hospodářské a technické. Nezbytné jsou povinné tiskopisy (např. neschopenka, lékařské předpisy). 2) Personální požadavky a) interna, angiologie, diabetologie, endokrinologie, gastroenterologie, geriatrie, kardiologie, nefrologie, revmatologie, hematologie, tuberkulóza a respirační nemoci, alergologie, neurologie, pracovní lékařství, klinická onkologie, radioterapie, dermatovenerologie, nukleární medicína, dětská neurologie na 30 lůžek: lékaři 2,5 (1 s odbornou způsobilostí, 1,5 se specializovanou způsobilostí) lékař ÚPS 0,3

18 SZP 10 NZP, PZP 3,5 b) čelistní ortopedie, chirurgie, úrazová chirurgie, cévní chirurgie, kardiochirurgie, neurochirurgie, hrudní chirurgie, plastická chirurgie, popáleniny, gynekologie a porodnictví, obličejová chirurgie, ortopedie, ARO, dětská chirurgie, dětská gynekologie na 30 lůžek: lékaři 1,6 (1 s odbornou způsobilostí, 0,6 se specializovanou způsobilostí) lékař ÚPS 0,3 SZP 10 NZP,PZP 4 c) pediatrie, dětská kardiologie na 25 lůžek: lékaři 2,5 (1 s odbornou způsobilostí, 1,5 se specializovanou způsobilostí) lékař ÚPS 0,3 SZP 9 NZ,PZP 3 d) psychiatrie, dětská psychiatrie, sexuologie, detox na 30 lůžek: lékaři 2,5 (1 s odbornou způsobilostí, 1,5 se specializovanou způsobilostí) lékař ÚPS 0,3 SZP 9 NZP,PZP 5,5 e) přenosné nemoci na 20 lůžek: lékaři 1,5 (1,5 se specializovanou způsobilostí) lékař ÚPS 0,3 SZP 6 NZP,PZP 1 f) neonatologie na 20 lůžek: lékaři 0,5 (0,5 specializovanou způsobilostí) lékař ÚPS 0,5 SZP 7 g) spinální jednotky akutní lůžka na 15 lůžek: lékaři 3 (3 se specializovanou způsobilostí) lékař ÚPS 1 SZP 12 NZP,PZP 41 3) Provozní a plošné požadavky A - Standardní lůžková stanice je zařízení, které umožňuje z funkčního a organizačního hlediska integrovanou realizaci činností, které souvisí s lékařskou péčí, ošetřovatelskou péčí a zajištěním komplexu služeb ( hotelového typu) během hospitalizace pacienta. Z hlediska pacientů se jedná o činnosti, které souvisí s pobytem, odpočinkem, rekonvalescencí a regenerací. Nemocnice by měla zřizovat co nejvíce standardních oddělení, která lze flexibilně využít pro většinu oborů s výjimkou intenzivní péče, dětských oddělení, porodních oddělení, psychiatrických oddělení a geriatrických oddělení, pro která platí zvláštní standardy.

19 Velikost a umístění Z důvodu organizace a hospodárnosti péče o pacienty je počet lůžek stanice v rozsahu Při větším počtu je účelné vytvořit dvě nebo více stanic, které mohou mít menší počet lůžek. Popis Užit.plocha/m2/ počet lůžko jedn 1 Pokoj jednolůžkový Hygienický box (WC, sprcha) Hygienický box inv. (WC, sprcha) Pokoj dvoulůžkový Pokoj čtyřlůžkový Denní místnost pacientů Pracoviště sester Uzavřená část pracoviště sester Denní místnost personálu Čajová kuchyňka Vyšetřovna Speciální vyšetřovna Asistovaná lázeň Sklad čistého prádla Čistící místnost Sklad špinavého prádla Sklad odpadu Úklidová komora 1 2,5 2,5 19 Sklad Šatna sester Šatna lékařů Umývárna a WC pro zaměstnance WC pro návštěvy 1 1,8 1,8 24 Staniční sestra Hovorna Místnost pro zemřelé Celkem m Technické vybavení stanice Prostor u lůžka Počet - vakuum 500 mm Hg, vývody 1 - zdroj el. napětí, zásuvek 2 - kyslík 5 bar, vývody 1 - kom. zař. pacient - sestra 1 - datová zásuvka 1 - TV zásuvka 1 - telefonní zásuvka 1

20 Každé lůžko je vybaveno stolní lampou. Všechny instalace včetně osvětlení by měly být umístěny v jednom místě ( rampa). Datová zásuvka se doporučuje pouze na jednolůžkových pokojích. Vybavení stanice zdravotnickými prostředky Zdravotnické prostředky přístroje Počet defibrilátor 1 EKG tříkanálový 1 glukometr 1 odsávačka 1 oxymetr pulzní 1 resuscitační vozík 1 pumpa infuzní n injekční dávkovač n n počet dle charakteru stanice. Uvedené přístroje nemusí být k disposici na každé stanici, musí však být snadno dostupné. Další zásady - Místnosti lůžkových stanic musí být řazeny tak, aby byla co nejvíce usnadněna práce zaměstnanců (krátké cesty) a zajištěn komfort nemocných (klid). Stanice nemá být průchozí. - Na vícelůžkových pokojích musí být zajištěno vizuální soukromí pacientů např. pomocí pohyblivých paravánů nebo shrnovacích závěsů. - Minimální vzdálenost mezi lůžky je 70 cm, vzdálenost mezi stěnou a lůžkem musí být minimálně 120 cm. - Pokoj musí být doplněn u lůžka stolkem na čtení a jídlo, židlemi podle počtu lůžek v pokoji a alespoň jedním křeslem. Každé lůžko musí mít vlastní osvětlení a dorozumívací zařízení pacient sestra. - Na pokojích pacientů musí být pro každé lůžko uzamykatelná skříň pro uložení svršků a osobních věcí pacientů. - Sociální zařízení - WC musí mít předsíň vybavenou umývadlem s tekoucí vodou, nádobou na tekuté mýdlo, jednorázové ručníky nebo sušák na ruce nebo v kabině WC umístěno umývátko s tekoucí vodou na mytí rukou. Na WC zásobníky toaletního papíru. Dveře WC musí být z bezpečnostních důvodů otevíratelné směrem ven. - Pracoviště sester je centrálním bodem stanice, je vybaveno pultem, slouží jako recepce a komunikační centrum. Uzavřená část pracoviště sester - slouží k případné úpravě a přípravě k následnému podávání léčivých přípravků a SZM, koordinaci činností atp. Při úpravě léčivých přípravků se postupuje podle zvláštního právního předpisu 3). Pracoviště musí být viditelné od všech lůžkových pokojů. - Denní místnost personálu může být společná pro několik stanic. - Čajová kuchyňka velikost závisí na způsobu distribuce stravy, důležitá je návaznost na denní místnost pacientů. Vybavena sporákem, chladničkou, dřezem, umývadlem. 3) vyhláška č. 255/2003 Sb., kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky

21 Vyšetřovna a pracoviště sestry musí být vybaveno psacím a pracovním stolem, vyšetřovacím lehátkem nebo lůžkem, svítidlem, váhou s výškoměrem, skříní pro uchovávání léčivých přípravků, chladničkou na léčivé přípravky, dorozumívacím zařízením pacient sestra. - Asistovaná lázeň je určena pro pacienty na vozících nebo pojízdných křeslech, musí být umístěna ve zvláštní místnosti, může sloužit pacientům z několika stanic, optimálně má být jedna asistovaná lázeň na poschodí. - Sklad čistého prádla může být nahrazen prachotěsnými skříněmi. - Na každé stanici musí být vyhrazen prostor pro vozíky a pojízdná křesla musí být zřízen tak, aby nezasahoval do komunikačních tras a byl přitom dobře dostupný. - Sklad špinavého prádla, sklad odpadu mohou být integrovány do jedné místnosti, umisťuje se na konec stanice ve směru odsunu odpadu. - Šatny personálu se zřizují v případě, že nejsou šatny centrální a mohou být sdílené pro několik stanic. - Místnost pro zemřelé může být sdílena několika stanicemi. - Vybavení univerzální lůžkové stanice u oddělení chirurgického a ortopedického se doplňuje o extenční zařízení k lůžkům, lůžka pro nehybné, nemocné a speciální chirurgické lůžko. B - Speciální lůžkové stanice 1. Dětská lůžková stanice V dětské lůžkové stanici jsou pokoje pro kojence, batolata, menší děti a větší děti. Lůžkové pokoje pro kojence a batolata musí mít prosklené stěny, aby byl zajištěn trvalý optický dohled z pracovny sestry. V jednom pokoji je umístěno max. 6 lůžek. Na 1 lůžko připadá minimálně 4,5 m 2. Lůžkové pokoje musí mít mycí komplet, který se skládá z přebalovacího stolu a dětské vaničky, váhy. Pro batolata se zřizuje herna alespoň pro poloviční počet dětí na lůžkové jednotce. Plocha na 1 dítě je 1,4 m 2. Lůžkové pokoje pro malé děti musí mít prosklené stěny, hygienické zařízení soustředěné pro všechny pokoje. Plocha na 1 lůžko je 4,5 m 2. Lůžková stanice pro větší děti je shodná se standardní lůžkovou stanicí. Doplňuje se o učebnu nejméně pro polovinu hospitalizovaných větších dětí. Plocha na 1 dítě je 2m 2. Ve všech dětských lůžkových stanicích musí být vyčleněny pokoje pro hospitalizaci dítěte s matkou. Lůžkové dětské oddělení dále obsahuje mléčnou kuchyni, úsek pro matky s dětmi. Lůžková stanice pro kojence a batolata je vybavena: 1. pro pobyt nemocných - lůžkové pokoje (nemocniční lůžka pro kojence, inkubátor, fototerapeutické světlo, mycí komplet, váhy, odsávačka, kyslík), 2. pro terapii a diagnostiku - vyšetřovna a pracovna sestry (psací a pracovní stůl, vyšetřovací stůl, svítidlo, chladnička, sterilizátor), 3. pro stravování - čajová kuchyňka, mléčná kuchyně (sporák, chladnička, dřez), 4. pro očistu, dezinfekci a sterilizaci pomůcek. 5. herna 2. Porodnická lůžková stanice a novorozenecká stanice V porodnické lůžkové stanici jsou lůžkové pokoje max. 4 lůžkové. Při systému rooming-in max. 2 lůžkové. Plocha na lůžko matky je 7 m 2, na lůžko kojence 4,5 m 2 (bez hygienického příslušenství).

22 Novorozenecká stanice navazuje na porodnickou lůžkovou stanici, která se zřizuje pro 25 % z celkového počtu porodnických lůžek při systému rooming-in, jinak na plný počet lůžek. Novorozenecká stanice obsahuje novorozenecké pokoje (typ péče rooming-in), observační a terapeutický box, pracovnu sestry, čistící místnost, čajovou kuchyňku (místnost pro přípravu mléčných dávek), úklidovou komoru, sklad čistého prádla, místnost pro personál. Novorozenecká lůžková stanice v návaznosti na porodnici je vybavena pro pobyt novorozenců lůžky pro novorozence, inkubátorem (2 ks), vyhřívaným lůžkem, mycím kompletem a kojeneckou váhou, zařízením pro podávání kyslíku, lampou pro fototerapii, vybavení pro poskytování první pomoci, monitorem typu pulzní oxymetr ( 2 ks). 3. Jednotky intenzívní péče Podle rozsahu péče se dělí na: typ A - jednotky nižší intenzívní péče s převahou funkce monitorovací určené pro poskytování péče o pacienty s TISS 9 19 bodů typ B - jednotky vyšší intenzívní péče (resuscitační ) s převahou funkce léčby orgánových selhání určené pro poskytování péče o pacienty s TISS 20 a více bodů Velikost a umístění JIP - Z důvodu organizace péče o pacienty se doporučuje počet lůžek v jednotce v rozsahu 6 12 lůžek. Při větším počtu je účelné vytvořit dvě nebo více jednotek. - Při umístění JIP musí být bráno v úvahu umístění spolupracujících oddělení nemocnice. Zejména musí být zajištěna dobrá dosažitelnost zdravotnické záchranné služby a akutního příjmu - emergency, operačních sálů a diagnostických oddělení. Místnosti a plochy jednotky Název místnosti/zařízení Užitná plocha m2 A B lůžko jedn.lůžko jedn 1 Box jednolůžkový Hygienický box 3,2 13 3, Box společný Box izolační Hygienický filtr Centrální stanoviště Denní místnost Sklad čistého prádla Sklad léčivých přípravků Čistící místnost 6 6

23 Sklad špinavého prádla a odpadu Úklidová komora 2,5 2,5 13Čajová kuchyňka Uzavřená část stanoviště sester Asistovaná lázeň Zákrokový sálek Sklad přístrojů Filtr pacientů 10 19Filtr personálu 8 20Filtr materiálu a sklad Pracovna lékaře Staniční sestra Hovorna Místnost pro zemřelé Umývárna a WC zaměstnanci Celkem m2 /netto max/ Technické vybavení jednotky typ jednotky Počet vývodů / zásuvek A B - vakuum 500 mm Hg, vývody zdroj el. napětí, zásuvek kyslík 5 bar, vývody stlačený vzduch, vývody datová zásuvka telefonní zásuvka 1 1 Vybavení jednotky zdravotnickými prostředky Typ jednotky A B Zdravotnické prostředky - přístroje /lůžko/jedn. /lůžko /jedn. centrála monitorovací 1 1

24 dávkovač injekční, lineární 1 4 defibrilátor 1 2 EKG tříkanálový 1 1 kapnometr, modul CO2 1 kardiostimulátor 1 1 lůžko resuscitační 1 1 monitor EKG, SpO2, NIBP, Temp 1 1 monitor modulární s moduly 1 nebulizátor 0,5 1 odsávačka 0,5 1 oxymetr pulzní 1 1 přístroj anesteziologický 1 pumpa infuzní 1,5 3 ventilátor 1 1 Další zásady - hygienický box jako součást jednolůžkových boxů, může být sdílen dvěma lůžkovými boxy, obsahuje sprchu, umyvadlo a WC, musí být bezbariérový, alespoň jeden by měl být uzpůsoben pro invalidní pacienty. - hygienický filtr je nutnou součástí izolačního boxu, musí zajistit infekční izolaci pacienta od jeho okolí, ošetřující personál si zde převléká oděv a provádí očistu rukou. - společný box musí být řešen s ohledem na soukromí pacientů nejlépe oddělením lůžkových pozic příčkami (systém kójí), příp. pomocí paravánů. - každá jednotka typu A, B musí mít alespoň jeden izolační box s hygienickým filtrem, u jednotek typu B, příp. smíšených jednotek musí být další izolační box na každá další 3 lůžka typu B - sklad čistého prádla lze nahradit prachotěsnými skříněmi v prostoru chodby nebo pracoviště sester - umývárna nástrojů se nezahrnuje v případě, že zdravotnické zařízení má centrální sterilizaci nástrojů - místnost pro zemřelé může být společná pro více jednotek - lůžko musí být přístupné ze čtyř stran, zásuvky a vývody medií musí být dostupné bez větších překážek, z lůžka pacienta musí být vidět na stanoviště sester. - vzdálenost mezi lůžky by měla být 1500 mm, vzdálenost mezi boční stranou lůžka a zdí min mm (do tohoto prostoru není započítán prostor pro umístění přístrojů) - jednotka musí být vybavena klimatizací navrženou tak, že v izolačních boxech lze nastavit podtlakový režim 4. Infekční lůžková stanice

25 Infekční lůžková stanice je přístupná pouze přes filtr a každý lůžkový pokoj musí mít vlastní hygienické příslušenství (WC, umývárnu). Na celém infekčním oddělení platí zvláštní provozní řád (čistá a nečistá strana). Skladba pokojů i plošné požadavky jsou stejné jako u standardní lůžkové stanice nebo v dětské části u dětských lůžkových stanic, shodné je i jejich vybavení. C Urgentní příjem Pro tento prostor platí stejné technické požadavky, jaké se kladou na jednotku intenzivní péče. Na zhotovování rentgenových snímků se používá pojízdný přístroj nebo zařízení pevně připevněné na stropě.vyšetřovací lehátko musí propouštět rentgenové paprsky a být vybaveno lůžkovou rentgenovou kazetou. Nezbytné je speciální vyšetřovací osvětlení. Podlaha musí být omyvatelná. Musí být instalováno připojení na zdroje kyslíku a vakua/stlačeného vzduchu a také nezávislé nouzové osvětlení. Kromě připojení na nemocniční hlásič poruch a požáru zde musí být také zabudován systém na hlášení případů agresivního chování. Základní vybavení: - vyšetřovací / ošetřovací lehátko - židle nebo vysoká stolička, schůdky - psací a pracovní plocha - vozík s pohotovostní soupravou - EKG monitor, dýchací přístroj, defibrilátor - prohlížeč rentgenových snímků - infúzní stojan - umývadlo s příslušenstvím - nádoba na odpad - skříň na léčivé přípravky (s vymezeným prostorem pro prostředky nutné k terapii šoku a zdravotnický materiál - chladnička - stanoviště pro obrazový zesilovač / rentgenovou trubici - stanoviště pro EKG, defibrilátor, přístroj k vyšetření ultrazvukem apod. D - Léčebný úsek lůžkových oddělení Vybavení léčebných úseků zdravotnickými prostředky a výrobky podle oborů: 1. Základní obory akutní lůžkové péče a. Vnitřní lékařství - vyšetřovací stůl, vyšetřovací svítidlo, negatoskop, defibrilátor s příslušenstvím, přístroji pro diagnostiku srdce, plic, břicha, krevního oběhu a podávání kyslíku, zařízení pro rehabilitaci na oddělení b. Chirurgie - vyšetřovací stůl, svítidlo, negatoskop, rektoskop, pojízdný rtg přístroj a ultrasonograf dostupné v rámci zdravotnického zařízení, vybavení zákrokového sálku (viz operační sály), zařízení pro aplikaci sádry a snímání sádry (sádrovací stůl), zařízení pro rehabilitaci na oddělení, sterilizátor (v případě není-li centrální sterilizace) c. Pediatrie

26 vyšetřovací stůl, svítidlo, negatoskop, přístroje pro vyšetření srdce, plic, břicha, krevního oběhu a podávání kyslíku d. Gynekologie a porodnictví Léčebný úsek gynekologie - vyšetřovací stůl, vyšetřovací svítidlo, kolposkop, ultrasonograf, zařízení pro sterilizaci. Vybavení zákrokového sálku (viz operační sály). Léčebný úsek porodnice - vybavení pro vedení porodů pro každý porodní box (porodní lůžko, operační svítidlo, stolky na nástroje, pomůcky, kyslíková terapie), pro více boxů (kardiotokograf, anesteziologický přístroj), vybavení pro diagnostiku a terapii rodiček v předporodní a porodní době, zařízení boxu pro ošetřování novorozenců, vybavení porodního operačního sálu (viz operační sál) 2. Hlavní obory akutní lůžkové péče a. Ortopedie - vyšetřovací stůl, vyšetřovací svítidlo, negatoskop, dynamometr, úhlová a délková měřidla, zařízení pro rehabilitaci na oddělení, zařízení pro aplikaci a snímání sádry (sádrovací stůl, extenční zařízení), mobilní rtg zesilovač (C-rameno) dostupný v rámci zdravotnického zařízení b. Urologie - vyšetřovací urologický stůl, vyšetřovací svítidlo, negatoskop, zařízení pro endoskopickou diagnostiku a terapii (urologický stůl s rtg, cystouretroskopy, endoresektory), zařízení pro dezinfekci, sterilizaci přístrojů a nástrojů, zařízení pro lab. vyšetření moče (mikroskop, odstředivka, termostat) c. Neurologie - vyšetřovací stůl, vyšetřovací svítidlo, negatoskop, galvanostimulátor, fotostimulátor, EEG přístroj, EMG přístroj, stimulační přístroje, zařízení pro vyhodnocení a záznam evokovaných potenciálů Jednotka intenzívní péče se doplňuje o EEG přístroj s analyzátorem zápisu. d. Tuberkulóza a respirační nemoci - vyšetřovací stůl, negatoskop, spirometr, ekg, bronchoskop a příslušenstvím, defibrilátor, nebulizátory, inhalátor, zdroj O2, oxymetr, základní vybavení pro neodkladnou resuscitaci, místnost pro fyzioterapii e. Infekční lékařství - pro základní vybavení léčebného úseku platí vybavení léčebného úseku interny a pediatrie Vybavení pro výdej stravy je pro příjem použitého nádobí vybaveno průchozím sterilizátorem. Vybavení léčebného úseku se rozšiřuje o zařízení pro poskytnutí první pomoci oboru chirurgie. f. Otorinolaryngologie - ORL stolek se svítidlem a vybavením s přístroji (otoskop, laryngoskop, mikroskop vyšetřovací, křeslo vyšetřovací ORL, bronchoskop), zařízení pro audiometrii, zařízení pro inhalace, zařízení pro diafanoskopii, zařízení pro kalorizaci, zařízení pro sterilizaci. Vybavení operačního sálu pro ORL (základní vybavení viz operační sály) -

Standard pro Standardní Lůžkovou Stanici

Standard pro Standardní Lůžkovou Stanici Standard pro Standardní Lůžkovou Stanici 1. Úvod - definice 2. Velikost a umístění 3. Místnosti a plochy stanice 4. Schema funkčních vazeb 5. Technické a přístrojové vybavení stanice 6. Zásady pro navrhování

Více

Věcné návrhy prováděcích právních předpisů k vládnímu návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních

Věcné návrhy prováděcích právních předpisů k vládnímu návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních Věcné návrhy prováděcích právních předpisů k vládnímu návrhu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) N á v r h VYHLÁŠKA ze dne... o stanovení výše příspěvku

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

N á v r h VYHLÁŠKA. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 k provedení 11 odst.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.05.1992 Účinnosť od: 15.05.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.05.1992 Účinnosť od: 15.05.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.05.1992 Účinnosť od: 15.05.1992 208 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 16. dubna 1992 o technických a věcných

Více

I. AMBULANCE. Společná ustanovení

I. AMBULANCE. Společná ustanovení Příloha č. 2 k vyhlášce č. / Sb. Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení ambulantních zdravotních služeb a na minimální personální zabezpečení ambulantních zdravotních

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2006 o podmínkách provádění asistované reprodukce

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2006 o podmínkách provádění asistované reprodukce Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o podmínkách provádění asistované reprodukce Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle 27e zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. /2006

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Kapitola 5 Ošetřovací dny

Kapitola 5 Ošetřovací dny Kapitola 5 Ošetřovací dny Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení nebo při pobytu pacienta ve stacionáři, nebo při jednodenní péči

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu

Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí. o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce. pro služby obecného hospodářského zájmu Zpráva České republiky podle článku 9 rozhodnutí o službách obecného hospodářského zájmu a bodu 62 rámce pro služby obecného hospodářského zájmu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže červen 2014 Obsah I.

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s.

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla telefonní

Více

POČTY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

POČTY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ POČTY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Vypracoval: Josef Remeš Č. revize: 5.0 Při návrhu zařizovacích předmětů, zvláště určených pro společné hygienické místnosti, je nutné vždy vycházet z počtu uživatelů, z předpokladu

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2015 Bc.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2015 Bc. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015 Bc. Hana Dostálová Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracovala samostatně

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Nemocnice Břeclav - nábytek pro mezioborovou JIP Specifikace vybavení po místnostech

Nemocnice Břeclav - nábytek pro mezioborovou JIP Specifikace vybavení po místnostech Nemocnice Břeclav - nábytek pro mezioborovou JIP Specifikace vybavení po místnostech Dokument Specifikace vybavení po místnostech odkazuje na umístění jednotlivých předmětů graficky znázorněných v půdorysu

Více

Gynekologicko-porodnické oddělení

Gynekologicko-porodnické oddělení 1. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Typ výkonu vyšetření Chirurgické oddělení Přiložení sádrové fixace Celacast (dle ceny materiálu) nehrazeno ze ZP Aplikace Barronovy ligatury (cena 1 gumičky vč. fotodokumentace) Gynekologicko-porodnické

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

I. Společná ustanovení

I. Společná ustanovení Příloha č. 5 k vyhlášce č. / Sb. Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení pro poskytování lůžkových zdravotních služeb a na minimální personální zabezpečení lůžkových zdravotních

Více

Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění Seznam cen vyžádaných zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění 1. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY Typ výkonu vyšetření Chirurgické oddělení Přiložení sádrové fixace Celacast (dle ceny materiálu)

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb.

Čl. I. 2. Přílohy č. 1 až 3 znějí: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 185/2009 Sb. 361 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Ministerstvo zdravotnictví

Více

Komplex Operačních Sálů

Komplex Operačních Sálů Komplex Operačních Sálů 1. Úvod - definice 2. Velikost a umístění 3. Místnosti a plochy 4. Schéma vazeb 5. Funkční schéma 6. Technické a přístrojové vybavení 7. Zásady pro navrhování jednotky / vysvětlivky,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 10.5.2004 Síť zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji k 31.12.2003 Koncem

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1971 Vyhlásené: 23.08.1971 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1971 do: 31.08.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 72 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.)

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4-Háje, 149 00 2. Zřizovatel

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013. Physicians, dentists and pharmacists 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 2. 2015 1 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2013 Physicians, dentists and pharmacists 2013 V České

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1

Účinnost. Ministryně: Mgr. Jurásková, Ph.D., MBA v. r. Příloha 1 Systém ASPI stav k 18.9.013 do částky 109/013 Sb. a 39/013 Sb.m.s. RA456 Změny 185/009 Sb. stav k 1.10.013 X poslední stav textu 185/009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 009 o oborech specializačního vzdělávání

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27

Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12. Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Strana 1 Obsah Školicí akce Centra výchovy a dalšího vzdělávání strana 2 12 Školicí místa na akreditovaných pracovištích strana 13 27 Informace Ústí nad Labem má 38 akreditovaných oborů dle 95/2004 Sb.

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

PS 01 Zdravotnická technologie Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4

PS 01 Zdravotnická technologie Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 Ve výpisu zdravotnických zařízení jsou uvedeny pouze rozhodující přístroje a zařízení z hlediska důležitosti pro vyšetření a léčbu pacientů, nebo obslužných zdravotnických činností. Neobsahuje výpočetní

Více

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy

Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99. Přílohy Eva Dostálová: Početní stav a věková struktura lékařů v českém zdravotnictví 99 Přílohy Příloha 1: Seznam oborů činnosti lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, ČR, 2 a 21... 1 Příloha 2: Početní stav podle

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná ISBN Grada 978-80-247-6906-6 Publishing, verze ve verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání ze dne 11. ledna 2005, jak vyplývá

Více

Zdravotnická zařízení. Simona Saibertová

Zdravotnická zařízení. Simona Saibertová Zdravotnická zařízení Simona Saibertová Státní a nestátní zdravotnická zařízení Zdravotnická zařízení zřizovaná státem Zdravotnická zařízení zřizovaná kraji a obcemi Soukromá zdravotnická zařízení Státní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je dosažení úplné kvalifikace v oboru pracovní lékařství, tzn. příprava absolventa schopného

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Ročenka. Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2012 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2012 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Modulární systém nemocnic ASOCIACE VÝROBCŮ A DODAVATELŮ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Modulární systém nemocnic ASOCIACE VÝROBCŮ A DODAVATELŮ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ Modulární systém nemocnic ASOCIACE VÝROBCŮ A DODAVATELŮ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ VARIANTA 1 JEDNOPODLAŽNÍ BUDOVA 30 x 27,5 m Systém modulárních nemocnic pro území Vietnamu VARIANTA 1 JEDNOPODLAŽNÍ BUDOVA

Více

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5

Část I. LÉKAŘI. Minimální délka specializačníh o vzdělávání (v letech) včetně délky vzdělávání v kmeni alergolog a klinický imunolog 5 VYHLÁŠKA ze dne 03, kterou se mění vyhláška č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 36/00 Sb. Ministerstvo

Více

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017

Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZ ČR Senát Parlamentu České republiky 19. září 2017 Nedostatek lékařů

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění číslo úkonu placený úkon posl.aktualizace ke dni: 1.2.2016 a 1.3.2016 cena včetně DPH (Kč) sazba DPH (%) 002 zapůjčení zdrav. dokumentace na vyžádání: (jen opis nebo fotokopie) 100,00 21 003 RTG snímky

Více

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění číslo úkonu placený úkon posl.aktualizace ke dni: 01.03.2016 002 zapůjčení zdrav. dokumentace na vyžádání: (jen opis nebo fotokopie) 100,00 21 003 RTG snímky (netýká se pacientů) 100,00 21 lékařská zpráva,

Více

Zdravotnická dokumentace - ambulantní

Zdravotnická dokumentace - ambulantní Zdravotnická dokumentace - ambulantní Podle rozsahu vyšetření pacienta se rozlišuje: komplexní vyšetření (zjištění anamnéz v plném rozsahu, komlexní klinické vyšetření pacienta lékařem včetně odběru krve)

Více

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 152/2018 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. července 2018 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. g) zákona č.

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2017 Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ornapwj4neu) N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne 207 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/2009

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje zájemce: všem zájemcům o veřejnou zakázku Věc: Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje Z pověření zadavatele

Více

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích C 173/100 CS Úřední věstník Evropské unie 13.5.2016 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního

Více

PROVOZNÍ ŘÁD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizovaný ke dni 1.10.2008

PROVOZNÍ ŘÁD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizovaný ke dni 1.10.2008 1 PROVOZNÍ ŘÁD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŠKOLY SPMP MODRÝ KLÍČ aktualizovaný ke dni 1.10.2008 zpracovaný podle 15 odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Více

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

../.Sb. VYHLÁŠKA. ze dne xx.xx.xxxx. o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů ../.Sb. VYHLÁŠKA ze dne xx.xx.xxxx o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. písm. g) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

Více

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

Ceník placených úkonů a služeb a zdravotních prostředků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění číslo úkonu placený úkon posl.aktualizace ke dni: 1.7.2016 cena včetně DPH (Kč) sazba DPH (%) 002 zapůjčení zdrav. dokumentace na vyžádání: (jen opis nebo fotokopie) 100,00 21 003 RTG snímky (netýká se

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.11.2004 78 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003 Všechny údaje v této aktuální informaci se týkají evidenčního

Více

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 398/2009 Sb.

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 398/2009 Sb. Vyhláška Úvodní ustanovení Předmět úpravy 1 2 3 Požadavky na stavby pozemních komunikacía veřejného

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Příloha č. 8 k vyhlášce č. / Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. / Sb. Příloha č. 8 k vyhlášce č. / Sb. Požadavky na minimální technické a věcné vybavení zařízení zdravotnické záchranné služby a na minimální personální zabezpečení zdravotnické záchranné služby I. Společná

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Vyhláška č. 152/2018 Sb.

Vyhláška č. 152/2018 Sb. z 5 5.8.08 9:54 Vyhláška č. 5/08 Sb. Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/08-5 Částka 80/08 Platnost od 03.08.08 Účinnost od Budoucí znění

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne 2018 II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne 08 o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 85/009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech

Více

PORADNA PRO RODINY PEČUJÍCÍ O OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PORADNA PRO RODINY PEČUJÍCÍ O OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM INTEGRAČNÍ CENTRUM ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR KLUB KLUBÍČKO BEROUN Bezručova 928, 266 01 Beroun 2, tel/fax 311 516 405, 606 893 536, 777 337 747 info@klubicko.org www.klubicko.org

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

BeskydskÝ pediatrický

BeskydskÝ pediatrický Česká pediatrická společnost ČLS JEP BeskydskÝ pediatrický den 2016 8. dubna 2016 Hotel Freud Ostravice Sympozium lékařů Pod záštitou: Mgr. Michala Pobuckého, DiS. primátora statutárního města Frýdku-Místku

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce... - znění dle 422/13 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

SYLABUS PRAXE U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

SYLABUS PRAXE U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE SYLABUS PRAXE U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE Cíl praxe : Osvojení vztahu k pacientovi a komplexního přístupu k jeho zdravotním problémům : diagnostika a léčebná péče aspekty společenské, psychosociální, ekonomické,

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.12.2005 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2004 Physicians, dentists and pharmacists 2004 V České

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007

Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. LF UK v Praze v roce 2007 Výukový portál 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy je oficiální platformou pro uveřejňování odkazů na elektronická výuková autorská a didaktická díla, přednášky,

Více

Popis jednotky č. 1701/0005 (1701/1) Jednotka č. 1701/0005 (1701/1) je nebytová jednotka sklad a nachází se v 1. podzemním podlaží. Jednotka se skládá z jedné místnosti o výměře 14,1 m2. Celková plocha

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

PROVOZNÍ A ORDINAČNÍ DOBA

PROVOZNÍ A ORDINAČNÍ DOBA PROVOZNÍ A ARO (ANESTEZIOLOGICKO RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ) PRO PACIENTY ORL PO-PÁ 10:30 11:30 hod. PRO PACIENTY VŠEOBECNÉ CHIRURGIE PO-PÁ 13.30-15:00 hod. AMBULANCE LÉČBY BOLESTI PO 8:00-15:00 hod. PÁ 8:30-15:30

Více

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru

Rámcový vzděl. program uveřejněn ve Věstníku MZ (částka / rok) Pořadové číslo v seznamu. Počet specializací v oboru Seznam oborů specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků včetně přehledu uveřejněných "Rámcových 1. 1 1 Všeobecná sestra Ošetřovatelská péče v anesteziologii, Sestra pro intenzivní

Více

doprava po celé ČR ZDARMA dodací lhůta DO 2 DNŮ 100% zboží skladem katalog 2014

doprava po celé ČR ZDARMA dodací lhůta DO 2 DNŮ 100% zboží skladem katalog 2014 katalog 2014 doprava po celé ČR ZDARMA dodací lhůta DO 2 DNŮ 100% zboží skladem Dodací lhůta do 2 dnů tel.: 596 110 091 / gsm: 739 074 074 / email: obchod@vmbal.cz 1 První pomoc na pracovišti Podle zákoníku

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce Physicians, dentists and pharmacists 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 2. 2008 3 Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2006 Physicians, dentists and pharmacists 2006 Souhrn V České

Více

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ISBN 978-80-87438-17-6 ÚVODNÍ

Více

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj.

Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve ročníku (tj. Všeobecné lékařství prezenční studium (5103T065) Studijní plán pro studenty studující v roce 2018/2019 ve 2. - 4. ročníku (tj. verze 2015) 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Stříbrná karta. v naší péči

Stříbrná karta. v naší péči Stříbrná karta Díky systému klientských karet neplatíte zvlášť za každou provedenou službu, ale pouze jednu paušální platbu. V rámci karty máte přístup k mnoha vysoce kvalitním zdravotnickým službám, na

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 777 920 276. obchod@btl.cz www.btl.

BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 777 920 276. obchod@btl.cz www.btl. AUTOKLÁVY BTL BTL zdravotnická technika, a.s. Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606 +420 235 361 392 +420 777 920 276 obchod@btl.cz www.btl.cz Všechna práva vyhrazena. 2006 BTL zdravotnická

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru DERMATOVENEROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní dermatovenerologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014)

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018 Obor specializace Specializační obory (dle Novely) 1 2 3 cévní chirurgie 4 dermatovenerologie 5 alergologie a klinická imunologie KMEN anesteziologie a intenzivní medicína ATESTACE anesteziologie a intenzivní

Více

PŘÍSTROJOVÁ TECHnIKA PRO VYBAVENÍ VETERINÁRnÍCH AMBULANCÍ A KLINIK

PŘÍSTROJOVÁ TECHnIKA PRO VYBAVENÍ VETERINÁRnÍCH AMBULANCÍ A KLINIK PŘÍSTROJOVÁ TECHnIKA PRO VYBAVENÍ VETERINÁRnÍCH AMBULANCÍ A KLINIK diagnostické ultrazvuky Veterinární monitory Veterinární EKG mikroskopy elektrokautery sterilizace lasery magnetoterapie a další BTL zdravotnická

Více