PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE"

Transkript

1 PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE Mgr. Michal VRAJÍK, Randl Partners, člen Ius Laboris NEJVYŠŠÍHO SOUDU Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 905/2014 ze dne 24. února 2015 Témata: Pracovněprávní vztah, příkazní smlouva, závislá práce Žalovaná vykonávala činnost spočívající v prodeji zboží žalobce v jeho pojízdné prodejně za sjednanou odměnu v rozsahu cca 3 hodiny denně. Tato činnost žalované vykazuje znaky závislé činnosti, neboť šlo o činnost vykonávanou žalovanou osobně ve vztahu nadřízenosti žalobce a podřízenosti žalované, podle pokynů žalobce, jeho jménem, za odměnu, v pracovní době na dohodnutém pracovišti, na náklady žalobce a na jeho odpovědnost. Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1229/2014 ze dne 3. března 2015 Témata: Okamžité zrušení, určitost, útok na majetek zaměstnavatele Měly-li soudy za to, že není možné provést výklad okamžitého zrušení jen na základě listiny, v níž je obsaženo, byly povinny se zabývat tím, za jakých okolností žalovaný uvedený projev vůle učinil a zda za těchto okolností bylo mezi účastníky zřejmé, proč přistoupil k okamžitému zrušení pracovního poměru se žalobcem. Vzhledem k okolnostem, za nichž k porušení pracovní kázně mělo dojít, měly soudy přihlížet zejména k tomu, že žalobce by se svým jednáním, které mělo spočívat v úmyslném způsobení škody žalovanému v podobě ušlého zisku předáním zakázky zadané žalovanému jiné obchodní společnosti, dopustil útoku na majetek svého zaměstnavatele. Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1234/2014 ze dne 3. března 2015 Témata: Překvalifikace výpovědního důvodu, organizační změny, požadavky pro řádný výkon práce Za stavu, kdy je ze skutkových údajů uvedených ve výpovědi zřejmé, že jejím důvodem byla nadbytečnost žalobkyně, nemohl odvolací soud v souladu se zákonem dovodit, že důvodem výpovědi je ve skutečnosti nesplňování požadavků žalovaného nezbytných pro řádný výkon práce žalobkyní, a že je proto třeba výpověď posoudit nikoliv podle 52 písm. c) zákoníku práce, nýbrž podle 52 písm. f) zákoníku práce. 5

2 PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA 7 8/2015 Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 346/2014 ze dne 5. března 2015 Témata: Účinnost organizačních změn, příčinná souvislost Žalobce se měl stát nadbytečným v důsledku organizačního opatření, jež bylo přijato pro akademický rok 2012/2013. Žalobce se nemohl v důsledku tohoto opatření stát nadbytečným již v akademickém roce 2011/2012. Na tom nic nemůže změnit tvrzení žalované o tom, že organizační opatření mělo nabýt účinnosti jindy než s počátkem akademického roku 2012/2013 (k 1. červenci 2012), neboť je v rozporu s obsahem přijatého organizačního opatření. Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 500/2014 ze dne 5. března 2015 Témata: Odvolání z funkce, rada obce Rada obce uložila starostovi provést kroky k odvolání ředitele (školy pozn. aut.). Protože rada nemůže svěřit starostovi rozhodování ve věcech plnění úkolů zakladatele (zřizovatele) vůči právnickým osobám a organizačním složkám zřízeným zastupitelstvem, nemůže být rozhodnutím rady přeneseno na starostu oprávnění učinit právní úkon. Právní úkon musí učinit rada a starosta je oprávněn (povinen) tuto vůli navenek sdělovat a projevovat. Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1924/2013 ze dne 9. března 2015 Témata: Prevenční povinnost, odpovědnost za škodu Zaměstnanci lze vytýkat porušení prevenční povinnosti podle 249 odst. 1 zákoníku práce, nepočíná-li si vzhledem k pracovním podmínkám i k časové a místní situaci tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku. Závisí-li způsob plnění obecné prevenční povinnosti na úvaze zaměstnance, lze mu vytýkat porušení této povinnosti, jestliže je jeho počínání ve zjevném rozporu s obecnou zkušeností. Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2444/2013 ze dne 24. března 2015 Témata: Vznik pracovního poměru, konkludentní pracovní smlouva Platná je pracovní smlouva, i pokud byla sjednána ústně, popřípadě konkludentně. Nejde-li o výslovné projevy vůle, lze považovat za sjednaný druh práce, který zaměstnanec bez námitek začal vykonávat, za sjednané místo výkonu práce místo, v němž začal pracovat, za sjednaný den nástupu do práce den, kdy zaměstnanec takovou práci začal bez námitek se souhlasem zaměstnavatele vykonávat. Dodatečně sepsaná řádná pracovní smlouva má povahu potvrzení o obsahu dříve konkludentně sjednaných podmínek. Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4238/2014 ze dne 27. března 2015 Témata: Náhrada škody, zavinění Z provedeného dokazování je nepochybné, že žalovaný byl v době čerpání dotací (a stále je) přesvědčen, že jeho postup byl v souladu se zákonem. Ukázalo-li by se, že jeho přesvědčení bylo (je) mylné, lze o prokázání jeho zavinění na vzniku škody hovořit jen tehdy, kdyby byla zjištěna příčina tohoto jeho omylu, popřípadě kdyby vyšlo najevo, že své přesvědčení jen předstírá a že ve skutečnosti o protiprávnosti svého jednání dobře věděl. Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4123/2013 ze dne 31. března 2015 Témata: Odvolání vedoucího úřadu, porušení povinnosti Nelze dovozovat, že by se lhůta (6 měsíců) uvedená v 12 odst. 1 písm. b) zákona o úřednících vztahovala toliko na nejméně dvě méně závažná porušení povinností, zatímco při porušení povinností závažným způsobem by se zaměstnavatel mohl pro odvolání vedoucího úředníka (úřadu) rozhodnout kdykoliv. Oba důvody pro odvolání z funkce mohou být použity, jen porušil-li vedoucí úředník (úřadu) povinnosti v době posledních 6 měsíců. 6

3 Přehled rozhodovací praxe Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1467/2014 ze dne 31. března 2015 Témata: Okamžité zrušení, více porušení povinností Pro posouzení platnosti výpovědi nebo okamžitého zrušení není podstatné, kolik z jednání označených ve výpovědi nebo v okamžitém zrušení jako porušení povinnosti bylo skutečně soudem jako porušení pracovní povinnosti posouzeno, ale zda zjištěné porušení pracovní povinnosti dosahuje (v souhrnu, nebo alespoň jedno) takové intenzity, že může být podřazeno pod pojmy méně závažné porušení povinnosti, závažné porušení povinnosti nebo porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1525/2014 ze dne 9. dubna 2015 Témata: Odškodnění nemoci z povolání, průměrný výdělek podnikatele, odpisy Při zjišťování průměrného výdělku zaměstnance, který vykonává podnikatelskou činnost, po zjištění nemoci z povolání je třeba přihlížet rovněž k odpisům hmotného majetku uplatněným zaměstnancem v jeho přiznání k dani z příjmů, jestliže jsou tyto odpisy spojeny s úplatným pořízením hmotného majetku, který je potřebný k jeho podnikatelské činnosti a k dosahování příjmů z ní. Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1897/2014 ze dne 16. dubna 2015 Témata: Promlčení, dobré mravy S přihlédnutím k nejasnostem doprovázejícím privatizaci státního podniku BSZ Jeseník způsobeným státem a k neobvyklé obtížnosti a problematičnosti posouzení okolností, na základě kterých byl určen subjekt, který je povinen platit žalobcům náhradu za ztrátu na výdělku, dospěl dovolací soud k závěru, že nepřiznání práva z důvodu promlčení by bylo vůči žalobcům nepřiměřeně tvrdým postihem, jestliže již dříve se svých práv domáhali. Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1132/2014 ze dne 22. dubna 2015 Témata: Okamžité zrušení pracovního poměru, zákaz konkurence Pro posouzení shodnosti výdělečné činnosti s předmětem činnosti zaměstnavatele není rozhodující vlastní činnost, kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává. Shodnost výdělečné činnosti se vztahuje k předmětu činnosti zaměstnavatele, nikoliv k druhu práce, který má zaměstnanec uveden v pracovní smlouvě. Jinými slovy, předmět činnosti daného zaměstnavatele je shodný pro všechny jeho zaměstnance, bez ohledu na to, jaký druh práce pro zaměstnavatele vykonávají. Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2134/2014 ze dne 22. dubna 2015 Téma: Výpověď z pracovního poměru I když zaměstnavatel rozhodl o změně svých úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, je výpověď z pracovního poměru daná podle 52 písm. c) zákoníku práce neplatná, jestliže zaměstnanec ještě před doručením výpovědi pozbyl ze zdravotních důvodů způsobilost dále vykonávat dosavadní práci. Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1659/2014 ze dne 23. dubna 2015 Témata: Okamžité zrušení pracovního poměru, jmenování, odvolání Jestliže zaměstnanec byl ze svého místa odvolán, pak než se dohodne na svém dalším pracovním zařazení, popřípadě do skončení pracovního poměru, se vztahy mezi účastníky vyznačují tím, že zaměstnanec nekoná práci, neboť na dosud zastávaném místě již není oprávněn práci konat, a jeho nové pracovní zařazení není určeno. Za této situace nelze dovozovat, že by zaměstnanec mohl porušit své povinnosti tím, že nedocházel do zaměstnání. 7

4 PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA 7 8/2015 Usnesení sp. zn. 21 Cdo 1009/2015 ze dne 23. dubna 2015 Témata: Okamžité zrušení pracovního poměru, zákaz konkurence Tím, že byl v době od 15. února 2013 do 26. září 2013 bez předchozího souhlasu žalovaného jednatelem společnosti, která měla v předmětu podnikání zapsánu činnost shodnou s předmětem činnosti žalovaného, a že byl jako jednatel této společnosti zapsán v obchodním rejstříku, se žalobce dopustil porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3307/2013 ze dne 4. května 2015 Témata: Výpověď z pracovního poměru, předpoklady pro řádný výkon práce Předpoklad odborné způsobilosti úředníka k výkonu povolání sociálního pracovníka podle 110 odst. 4 zákona o sociálních službách se považuje za splněný, jestliže k 1. lednu 2007 tuto činnost vykonával a dosáhl věku 50 let. Předpoklad, který je stanoven jako hledisko významné pro přiznání určité tarifní třídy ve smyslu nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, není důvodem k rozvázání pracovního poměru podle 52 písm. f) zákoníku práce. Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3024/2014 ze dne 4. května 2015 Témata: Výpověď z pracovního poměru, lhůty O méně závažném porušení povinností se žalovaná dozvěděla na základě kontroly, kterou u ní provedl Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve dnech 12. dubna 2007 a 30. května Se závěrem, podle kterého se žalovaná dozvěděla o porušení povinností teprve doručením protokolu o kontrole dne 6. června 2007, nelze souhlasit, neboť podle tohoto protokolu byl již v den provedení kontroly seznámen se závěry kontroly zaměstnanec pověřený řízením žalované. NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU Rozsudek sp. zn. 2 Ads 33/2015 ze dne 19. května 2015 Témata: Nelegální zaměstnávání, nadřízenost a podřízenost Správní orgány neprokázaly, že činnost stěžovatelky naplňovala znak závislé práce spočívající v nadřízenosti a podřízenosti. Proti přítomnosti tohoto znaku hovoří zejména shodné tvrzení stěžovatelky a kontrolovaného subjektu, že spolu dlouhodobě žijí, stěžovatelka činnost vykonala výjimečně, dobrovolně a nedostala (ani neočekávala) za ni žádnou odměnu. Rozsudek sp. zn. 9 Ads 24/2014 ze dne 28. května 2015 Témata: Státní kontrola, správní řízení Správní orgán nemůže konstatovat, že stěžovatelovy námitky měly být vypořádány jako námitky proti protokolu o kontrole, a dále se jimi nezabývat. Ať už se jedná o námitky směřující do skutkových okolností, či do právního posouzení, měl by se jimi správní orgán zabývat. Rozhodnutí žalované je založeno na chybném posouzení, neboť žalovaná vyšla z toho, že se již nemusí v odvolání vypořádat s námitkami, které byly řešeny v rámci kontroly. ÚSTAVNÍHO SOUDU Nález sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ze dne 12. května 2015 Témata: Podpora v nezaměstnanosti, rozhodné období Návrh na zrušení 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb., se zamítá. Délka rozhodného období není (obecně) zjevně nepřiměřená ve vztahu k podmínce jednoroční délky účasti na důchodovém pojištění (tj. 12 měsícům zaměstnání). Nová právní úprava tak rozhodně nesnižuje standard poskytování podpory v nezaměstnanosti až směrem k praktickému znemožnění její realizace, či dokonce k jejímu ploš- 8

5 Přehled rozhodovací praxe nému odnětí (to by mohlo nastat toliko za situace, pakliže by byla stanovena podmínka účasti na důchodovém pojištění téměř v totožné délce, jakou má délka rozhodného období). Usnesení sp. zn. IV. ÚS 702/15 ze dne 12. května 2015 Téma: Fiduciární cese k rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 389/2014 Obecné soudy vyšly ze závěru, že musí být v oblasti pracovněprávních vztahů zakázána i fiduciární cese. Výklad učiněný obecnými soudy považuje Ústavní soud za zcela ústavně konformní. Stran argumentace stěžovatelky o ochraně zaměstnance je třeba podotknout, že chráněn je nejen zaměstnanec, ale celý pracovněprávní vztah, což plyne přímo ze zásad pracovního práva. Usnesení sp. zn. III. ÚS 3566/13 ze dne 14. května 2015 Témata: Organizační změny, odpadnutí jednoho z více druhů práce Obecné soudy se zabývaly otázkou, zda stěžovatelka nemohla u žalovaného (po odvolání z pozice kastelána) nadále pracovat jako kurátor sbírkových a mobiliárních fondů; závěr, že pracovní poměr nelze štěpit, resp. že k úvaze o takovém štěpení není prizmatem tzv. nabídkové povinnosti zaměstnavatele žádný rozumný důvod, obstojí opět z hlediska věcné správnosti nepochybně, a není ani z ústavněprávních pozic jakkoliv kritizovatelný. SOUDNÍHO DVORA (EU) Rozsudek sp. zn. C-80/14 ze dne 30. dubna 2015 Témata: Hromadné propouštění, informování a projednání Směrnice Rady 98/59/ES nebrání vnitrostátní právní úpravě, která stanoví informační a konzultační povinnost ve vztahu k zaměstnancům v případě propouštění, k němuž dochází u alespoň 20 zaměstnanců v období 90 dnů v jednom konkrétním závodu podniku, a nikoliv v případě, kdy je tohoto počtu 20 nebo více zaměstnanců během stejného období dosaženo ve všech závodech podniku dohromady nebo v jejich části. Rozsudek sp. zn. C-392/13 ze dne 13. května 2015 Téma: Hromadné propouštění Směrnice Rady 98/59/ES brání úpravě, která zavádí jako referenční jednotku podnik namísto závodu, jestliže důsledkem je, že informační a konzultační postup se nepoužije, přestože v případě, kdy by byl referenční jednotkou závod, by musela být dotčená propuštění kvalifikována jako hromadné propouštění. Rozsudek sp. zn. C-586/13 ze dne 18. června 2015 Témata: Pronájem pracovní síly, poskytování služeb Pro určení, zda musí být vztah kvalifikován jako poskytování pracovní síly podle čl. 1 odst. 3 písm. c) směrnice 96/71/ES, je třeba zohlednit, zda vyslání pracovníků do hostitelského státu je samotným předmětem poskytování služeb. Indiciemi, že takové vyslání není samotným předmětem poskytování služeb, jsou to, že poskytovatel nenese důsledky poskytování plnění, které neodpovídá smlouvě, jakož i to, že poskytovatel může určit, kolik pracovníků považuje za užitečné vyslat do hostitelského státu. Rubrika slouží k uvedení přehledu nejnovějších pracovněprávních judikátů s krátkým vymezením (citací nebo parafrází) předmětu řízení a hlavního závěru. Nejedná se o vyčerpávající popis daných případů a rubrika v žádném případě nemá a nemůže sloužit jako právní rada nebo úplný komentář k daným judikátům nebo jako jejich citace. 9

6 PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA 7 8/2015 Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY Mgr. Michal VRAJÍK, Randl Partners, člen Ius Laboris KONKURENČNÍ DOLOŽKA BEZ VYMEZENÍ ÚZEMÍ A KONKURENČNÍ ČINNOSTI Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. ledna 2015, sp. zn. 21 Cdo 506/2013 (dostupný na Dohodu o konkurenční doložce je proto třeba vždy chápat jako vzájemný (synallagmatický) závazek, při němž si účastníci bývalého pracovního poměru poskytují hospodářský prospěch navzájem a jsou si navzájem dlužníky i věřiteli, neboť jen tak lze vyjádřit závazek zaměstnance o tom, že se po určitou dobu po skončení pracovního poměru, nejdéle však po dobu jednoho roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, a závazek zaměstnavatele o tom, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání (kompenzaci), nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2012, sp. zn. 21 Cdo 2/2012). Jiné náležitosti platné dohody, jako je územní vymezení nebo sumář zakázaných činností, zákon nestanoví. Je jistě v dispozičním oprávnění účastníků tyto skutečnosti vzájemně dohodnout, mají-li na tom zájem; nevyloučí-li však určité teritorium z působnosti dohody (kupříkladu Austrálii, jak příkladmo uvádí dovolatelka) nebo nevytvoří-li podrobný katalog zakázaných činností, nečiní to dohodu o konkurenční doložce neplatnou. Ustanovení 310 zákoníku práce umožňuje na základě smluvního ujednání omezit práva bývalého zaměstnance na svobodnou volbu povolání podle čl. 26 Listiny základních práv a svobod na dobu po skončení pracovního poměru, a tím jednak preventivně bránit případnému zneužití informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání a jednak bránit potencionálnímu konkurenčnímu střetu zájmů, k němuž by mohlo dojít mezi bývalým zaměstnavatelem a bývalým zaměstnancem, příp. třetí osobou, pro niž bývalý zaměstnanec vykonává výdělečnou činnost. Okolnost, zda zaměstnanec po uzavření konkurenční doložky opravdu nabude informace, poznatky, znalosti pracovních a technologických postupů, jejichž využití po skončení pracovního poměru by 50

7 Z aktuální judikatury mohlo zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost, nebo zda oproti očekávání (jak to v posuzované věci tvrdí žalovaná) tyto informace nenabude, není z hlediska platnosti sjednané dohody, jejíž platnost se posuzuje ke dni, kdy byla uzavřena, významná. KOMENTÁŘ V tomto rozhodnutí se Nejvyšší soud zabýval tím, co všechno musí obsahovat konkurenční doložka, aby byla platná. Ze zákoníku práce 1) podle Nejvyššího soudu vyplývá, že konkurenční doložka musí obsahovat: 1. vymezení doby platnosti (maximálně 1 rok), 2. závazek zaměstnance zdržet se výkonu konkurenční výdělečné činnosti, a 3. sjednání přiměřeného vyrovnání (v současnosti minimálně jedna polovina průměrného výdělku zaměstnance za každý měsíc trvání konkurenční doložky). Nejvyšší soud vysvětlil, že je na stranách, zda si v konkurenční doložce sjednají i něco navíc, ale i holá konkurenční doložka, obsahující jen výše popsané tři náležitosti, je dostačující. Mezi další typická ujednání v konkurenční doložce mohou patřit mimo jiné: sjednání smluvní pokuty pro případ porušení povinnosti nekonkurovat (jde o jediný případ, kdy zákoník práce sjednání smluvní pokuty připouští; k jiným smluvním pokutám se nepřihlíží); sjednání spravedlivých důvodů pro odstoupení zaměstnavatele, ale i zaměstnance od konkurenční doložky (s ohledem na judikaturu, která nepřipouští odstoupení bez uvedení důvodu, i kdyby bylo mezi stranami dohodnuto 2) ); sjednání území, na němž se konkurenční doložka uplatní. Nejvyšší soud v judikátu bohužel nedal žádné vodítko, na jakém území se konkurenční doložka uplatní, pokud si strany nic nedojednají. Lze se přiklonit k názoru, podle něhož se doložka v takovém případě uplatní na relevantním trhu, tj. všude tam, kde si mohou zaměstnavatel a bývalý zaměstnanec reálně konkurovat 3) ; sjednání činností, které se považují za zakázané. Ani zde Nejvyšší soud nevysvětlil, co vše se považuje za zakázané, pokud konkurenční doložka nic nestanoví. Lze se domnívat, že půjde o všechny činnosti, které lze podřadit pod výslovný text 310 odst. 1 zákoníku práce, tedy činnosti výdělečné, které jsou shodné nebo konkurenční vzhledem k činnosti zaměstnavatele. Závěrem Nejvyšší soud ještě připomněl, že konkurenční doložku lze sjednat i dříve, než zaměstnanec získá informace a znalosti, s nimiž by mohl zaměstnavateli konkurovat. 4) Konkurenční doložka tak může být obsažena třeba již v pracovní smlouvě. Nejvyšší soud se bohužel nevyjádřil k tomu, co se stane, když zaměstnanec až do skončení pracovního poměru konkurenčně významné informace nezíská vůbec. Mohlo by jít o důvod odstoupení od konkurenční doložky, pokud byl předem sjednán. Za současné právní úpravy se dále jeví, že by mohlo jít i o důvod zániku konkurenční doložky pro tzv. nemožnost plnění, tedy proto, že zaměstnanec nemůže plnit závazek nekonkurovat, když vůbec nemá, čím by konkuroval. S ohledem na přístup Nejvyššího soudu ke konkurenčním doložkám a k možnostem jejich ukončení je ovšem tento názor třeba brát obezřetně a zřejmě spíše převáží názor, podle něhož je doložka platná a zaměstnanci náleží peněžité vyrovnání, ledaže by šlo v daném případě o výkon práva v rozporu s dobrými mravy. 5) 1) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 2) Viz např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/2010, a ze dne 28. března 2012, sp. zn. 21 Cdo 4394/ ) Podrobně viz VRAJÍK, M. in HŮRKA, P., NOVÁK, O., VRAJÍK, M. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem. Olomouc: ANAG, 2012, s ) Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2011, sp. zn. 21 Cdo 4986/ ) Viz VRAJÍK, M. in HŮRKA, P., NOVÁK, O., VRAJÍK, M. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem. Olomouc: ANAG, 2012, s

PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE

PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE Mgr. Michal VRAJÍK, Randl Partners, člen Ius Laboris NEJVYŠŠÍHO SOUDU Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3046/2013 ze dne 24. září 2014 Témata: Přechod práv a povinností, zkušební doba Postup,

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI: ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Advokacie Akciová společnost Valná hromada Dotčené

Více

SRÁŽKY ZE MZDY PŘI ZMĚNĚ ZAMĚSTNAVATELE

SRÁŽKY ZE MZDY PŘI ZMĚNĚ ZAMĚSTNAVATELE MZDOVÁ ÚČETNÍ 10/2015 SRÁŽKY ZE MZDY PŘI ZMĚNĚ ZAMĚSTNAVATELE Jednou z oblastí, do nichž zasáhl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), je právní úprava dohodnutých srážek ze

Více

*MVCRX02WL6CM* MVCRX02WL6CM prvotní identifikátor

*MVCRX02WL6CM* MVCRX02WL6CM prvotní identifikátor *MVCRX02WL6CM* MVCRX02WL6CM prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 38913-5/ODK-2016 Praha 5. dubna 2016 Vážený pan Karel Klozar, člen

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 13.4.2010 uvede den 16.4.2010". Žalobu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zdůvodnil

ČESKÁ REPUBLIKA. 13.4.2010 uvede den 16.4.2010. Žalobu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zdůvodnil Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 23.06.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3663/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3663.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Skončení pracovního poměru Doručování Dotčené

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 41/2012-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 59Ad 2/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy jako soudce zpravodaje a soudců Jana Musila a Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 42/2004-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1

Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 Stanovisko k aplikaci 81 odst. 1 zákona o státní službě 1 81 odst. 1 zákona o státní službě: Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 4 Ads 32/2012-30 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: Centrum Rožmitál

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 39/2007-97 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

ČÁST DRUHÁ PRACOVNÍ POMĚR

ČÁST DRUHÁ PRACOVNÍ POMĚR ČÁST DRUHÁ PRACOVNÍ POMĚR HLAVA I POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU 30 (1) Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Aps 11/2013-11 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Vojtěcha

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 18/2013-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Šimáčkové a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Afs 119/2014-25 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje JUDr. Karla Šimky a ze soudců JUDr. Petra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 33/2006-102 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 3/2008-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 44A 31/2012 50 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Jitkou Zavřelovou v právní věci žalobkyně: N. T., nar., státní příslušnost, t.č. bytem, zastoupena

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 129/2012-26 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 104/2008-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 116/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 A 99/2001-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 123/2013-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 34/2011-183 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY č. j. 3 As 5/2007-55 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 32/2007-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 84/2006-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 72/2011-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 8/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 121/2008-110 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr.

Více

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech

Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Přehled přijímaných změn v zákoníku práce, zákoně o zaměstnanosti a dalších souvisejících zákonech Poslanecká sněmovna Parlamentu [268]R přijala významné novely řady zákonů, a to s účinností od 1. ledna

Více

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje.

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje. Nález Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 18. listopadu 2003 sp. zn. I. ÚS 137/03 ve věci ústavní stížnosti V. P. proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002, kterým byl

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 118/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Dotčené předpisy: 13 odst. 1 předpisu č. 82/1998Sb., 31a předpisu č. 82/1998Sb., 32 odst. 3 předpisu č. 82/1998Sb.

Dotčené předpisy: 13 odst. 1 předpisu č. 82/1998Sb., 31a předpisu č. 82/1998Sb., 32 odst. 3 předpisu č. 82/1998Sb. Cpjn 206/2010 Datum rozhodnutí: 04.13.2011 Dotčené předpisy: 13 odst. 1 předpisu č. 82/1998Sb., 31a předpisu č. 82/1998Sb., 32 odst. 3 předpisu č. 82/1998Sb. Cpjn 206/2010 Stanovisko občanskoprávního a

Více

Z judikatury Ústavního soudu České republiky

Z judikatury Ústavního soudu České republiky Z judikatury Ústavního soudu České republiky 1) Imanentní součástí jakéhokoliv základního práva je také postulát, jenž soudům a jiným orgánům veřejné moci, které rozhodují o právech a povinnostech jednotlivce,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 82/2005-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 54/2008-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr.

Více

1. Splnění 1.1. Obecná ustanovení

1. Splnění 1.1. Obecná ustanovení 1. Splnění 1.1. Obecná ustanovení 1. Plnění dluhu osobě odlišné od věřitele Dluh zanikne splněním jen tehdy, plní-li dlužník věřiteli, případně osobě oprávněné přijmout plnění namísto věřitele. Plní-li

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Afs 231/2015-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Jaroslava

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

Spotřebitelské úvěry, nepřiměřené podmínky. Milan Hulmák, Kristián Csach milan.hulmak@upol.cz Omšenie 30. listopadu 1.

Spotřebitelské úvěry, nepřiměřené podmínky. Milan Hulmák, Kristián Csach milan.hulmak@upol.cz Omšenie 30. listopadu 1. Spotřebitelské úvěry, nepřiměřené podmínky Milan Hulmák, Kristián Csach milan.hulmak@upol.cz Omšenie 30. listopadu 1. prosince 2015 Obchodní podmínky Ručení v obchodních podmínkách (23 Cdo 1292/2015) Ručitelský

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu I. Skutečnost, že určité podání je primárně adresováno podnikatelskému subjektu, nikoliv inspektorátu ČOI, nemá žádný vliv na povinnost dozorového orgánu řádně prošetřit podezření ze spáchání správního

Více

Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1

Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 05/06/2003 Spisová značka: 29 Odo 166/2001 ECLI: ECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.166.2001.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Dotčené předpisy: 37 předpisu č. 40/1964Sb. 266

Více

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti 76 str. 1 76 Dohoda o pracovní činnosti Úplné znění 76 Dohoda o pracovní činnosti (1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. Cdon 1797/97 ze dne 29. června 1998. 4)

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. Cdon 1797/97 ze dne 29. června 1998. 4) Zaměstnavatel tak musí nejdříve přijmout rozhodnutí o organizační změně a následně připravit a doručit výpověď zaměstnanci. Účinnost organizačních změn zároveň musí nastat nejpozději první pracovní den

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 34/2015-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše

Více

Advokátní kancelář. ul. Pražákova 1008/69. budova AZ TOWER. 639 00 Brno

Advokátní kancelář. ul. Pražákova 1008/69. budova AZ TOWER. 639 00 Brno Advokátní kancelář Telefon: + 420 511 189 510 Tel./Fax: + 420 511 189 511 ul. Pražákova 1008/69 E-mail: advokat.zh@usa.net budova AZ TOWER Zdeněk Hrouzek www.advokat-hrouzek.cz 639 00 Brno ČAK č. 4504,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007OQ7Q* UOHSX007OQ7Q ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0714/2015/VZ-34310/2015/521/OPi Brno: 16. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 21 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců Mgr. Heleny Konečné a JUDr. Pavla Kumprechta

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 289/2015-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX003W67M* UOHSX003W67M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S290/2011/VZ-18422/2011/520/DŘí V Brně dne: 5. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Výpověď z pracovního poměru Dotčené předpisy:

Více

Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku

Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích z pohledu nového občanského zákoníku XXVIII. valné shromáždění a celostátní seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor kancelář ředitelky Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor kancelář ředitelky Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor kancelář ředitelky Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 74291/2012 Sp. Zn. S JMK 62258/2012 OKŘ Brno 25. 6. 2012 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Ads 17/2014-33 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 160/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 128/2004-88 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

34 34b. Náležitosti pracovní smlouvy. Úplné znění

34 34b. Náležitosti pracovní smlouvy. Úplné znění NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI 34 34b str. 1 34 34b Náležitosti pracovní smlouvy Úplné znění 34 (1) Pracovní smlouva musí obsahovat a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 33-38 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

Určení výše pokuty orgány inspekce práce

Určení výše pokuty orgány inspekce práce Určení výše pokuty orgány inspekce práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Exkurs - ochrana spotřebitele (1614/2011/VOP) nesplnění povinnosti poctivého prodeje výrobků nebo

Více

R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY

R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 87/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 *UOHSX003TIPV* UOHSX003TIPV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S235/2011/VZ-15851/2011/540/PVé V Brně dne: 8. prosince 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle

Více

datum rozhodnutí 05.10.2015 II. ÚS 2983/2015 JUDr. Jiří Zemánek odmítnuto 22.10.2015 spisová značka soudce zpravodaj výsledek ČESKÁ REPUBLIKA

datum rozhodnutí 05.10.2015 II. ÚS 2983/2015 JUDr. Jiří Zemánek odmítnuto 22.10.2015 spisová značka soudce zpravodaj výsledek ČESKÁ REPUBLIKA Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 14.07.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3777/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3777.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Výpověď z pracovního poměru Dotčené předpisy:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 133/2009-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 76/2009-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 5 Azs 25/2007-72 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 134/2012-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 109/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a

Více

A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř Mgr. Ľudovít Pavela

A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř Mgr. Ľudovít Pavela A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř Mgr. Ľudovít Pavela Tento článek byl poprvé publikován v časopise Právní rádce, č. 01, v roce 2007 Obchodní společnost jako osoba blízká? JUDr. Petr Čech, LL.M. ; Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 49/2007-75 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : 6 Ads 48/2009-87

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : 6 Ads 48/2009-87 6 Ads 48/2009-87 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Karla Šimky, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Michala

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 127/2013-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Tomáše Langáška

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 264/2014-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 48/2009-91 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Afs 89/2015-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 73/2006-180 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 158/2012-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 5108/2010/VOP/MV Zpráva o výsledku šetření A - Obsah podnětu Kanceláři veřejného ochránce práv byl dne 21. 10. 2010 doručen podnět paní I. K., rozené L.-ové (dále také

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 25. listopadu 2013 Sp. zn.: 9/2013/SZD/MP Vaše sp.zn.: Pl. ÚS 44/13 Ústavní soud Joštova 8 660 83 Brno Navrhovatel: Skupina senátorů Senátu Parlamentu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 113/2013-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 19/2005-130 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 119/2006-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody soudců JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera, JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 84/2006-175 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 39/2001 41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudkyň JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 34/2008-181 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 32/2007-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 9/2007-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Azs 14/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 95-100 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudců JUDr. Hany Pipkové a JUDr. Marcely Rouskové v

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. P. P., soudní exekutor, Exekutorský úřad Liberec, se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec. s e z p r o š ť u j e,

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Mgr. P. P., soudní exekutor, Exekutorský úřad Liberec, se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec. s e z p r o š ť u j e, 14 Kse 2/2015-62 R O Z H O D N U T Í Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Kühna a členů JUDr. Miroslavy Jirmanové, JUDr. Hany Šajnerové, Mgr. Vojtěcha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 54/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 88/2013-24 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více