Připravujeme. Starostovy starosti. složky platu ředitelů. Další vydání MN je Uzávìrka je a kultury se zabývala Rada mìsta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připravujeme. Starostovy starosti. složky platu ředitelů. Další vydání MN je 8. 10. Uzávìrka je 29. 9. a kultury se zabývala Rada mìsta"

Transkript

1 16/záøí/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. záøí 2004 Osobní příplatky ředitelů příspěvkových organizací Metodikou hodnocení øeditelù pøíspìvkových organizací v oblasti školství a kultury se zabývala Rada mìsta Èeská Lípa na svém záøijovém zasedání a odsouhlasila jednotná kritéria, podle nichž bude øeditelùm vyplácena tzv. nenároková složka platu, kterou na výplatní Mění se výše nenárokové složky platu ředitelů příspěvkových organizací pásce pøedstavuje osobní pøíplatek. Z pozice zøizovatele zároveò vytyèila úkoly, které by pøíspìvkové organizace mìly v letošním roce splnit. Již vloni pøipravoval odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu materiál, kterým by se odstranily výrazné rozdíly ve výši osobního pøíplatku øeditelù školských zaøízení a to vèetnì mateøinek a DDM Libertin, podotýká místostarostka Hana Moudrá. Šlo o rozdíly mezi øediteli zaøízení, která se stala pøíspìvkovými organizacemi až od roku 2003 a øediteli již døíve zøízených pøíspìvkových organizací. Pøed rokem 2003 byl totiž osobní pøíplatek øeditelù tzv. organizaèních složek s menší mírou pøímé zodpovìdnosti výraznì nižší než osobní pøíplatek øeditelù pøíspìvkových organizací, kde je míra zodpovìdnosti za chod zaøízení daleko vyšší. Jakmile se ale ze zákona všechna školská zaøízení transformovala na pøíspìvkové organizace, bylo tøeba upravit i pravidla odmìòování tak, aby vycházela z jednotné metodiky. Vloni zpracovaný návrh úpravy... dokonèení na str. 2 Veřejný kontrolní den se v sobotu 11. září odehrál na stavbě rekonstruované klášterní zahrady. Ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě ing. Z. Vitáček při této příležitosti připomněl, že investici realizuje firma CL Invest a finančně se na ní spolu s Libereckým krajem a muzeem významnou měrou podílí také město Česká Lípa. Součástí rozsáhlých úprav byla také rekonstrukce opěrné zdi, a proto byl starosta Petr Skokan požádán o její křest. Ředitel muzea pak zadoufal, že celá zahrada včetně plánovaného sociálního zařízení bude dokončena do roka a do dne. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ Starostovy starosti Mám rád recesi a oceňuji, když si dokážeme udělat legraci sami ze sebe. Proto se mi líbilo na historicky prvním Kocourkovském posvícení, které o víkendu pořádali v Novém Oldřichově. Zdejší radní v čele se starostkou prokázali, že smysl pro humor jim rozhodně neschází a v duchu kocourkovského hesla: Čím hloupější, tím lepší, plnili soutěžní disciplíny, ke kterým například patřilo plivání proti větru nebo skok na špek. Tak trochu jako ve skutečném Kocourkově jsem si připadal při čtení sobotní Mladé fronty Dnes, kde jsem se dozvěděl, že Svárov je sídliště, mají tu kruhové objezdy a pokud se opraví Poříční ulice a propojí se s Kauflandem, začnou přes Svárov jezdit mraky aut. Přitom na názor lidí ze Svárova se nikdo neptal. Podle mne, ale Svárov není sídliště, nejsou tu žádné kruhové objezdy a propojení Poříční nijak zásadně neovlivní dopravní provoz na Svárově jako takovém. Naopak by se částečně mělo odlevit provozu v Mimoňské. Jediné, co zcela chápu a co v novinách rovněž zaznělo, je, že se tento záměr nezamlouvá obyvatelům Poříční, která je zatím slepou ulicí. Zároveň ale vím, že propojení a opravení této ulice požadovala právě naše veřejnost, a proto jsme se snažili uspořádat majetkoprávní vztahy k pozemkům v Poříční tak, abychom tuto akci mohli zrealizovat. Ze stejných důvodů jsme za úspěch považovali i to, že se nám smluvně podařilo zavázat investora Kaufladu k finanční spoluúčasti. Ze strany Vás občanů proto uvítám další podněty a názory k tomuto záměru. A to jak od těch, kteří propojení požadují, tak od odpůrců. Věřte, že radnici nejde o to, aby dopravní situaci komplikovala, ale v mezích možností řešila. Dokladem je i nově vybudovaný chodník v Žíznikově. I ten si kvůli zajištění větší bezpečnosti přáli místní obyvatelé, a proto mne těší, že jsme jejich oprávněnému požadavku mohli vyhovět. Nebyla to však jediná stavba, kterou se nám tady v posledních měsících podařilo zrealizovat. Tou další je splašková kanalizace v Novém Žíznikově. Považuji to za investici do našeho životního prostředí a doufám, že ještě letos budeme moci zahájit také slibovanou výstavbu kanalizace v Dubici. Když už je řeč o vylepšování našeho životního prostředí, nesmím zapomenout ani na probíhající druhou etapu rekonstrukce klášterní zahrady, kde dnes s přispěním města a kraje vzniká velice krásné zákoutí České Lípy. V neposlední řadě jsem rád, že se pracovní skupina ustavená na přípravu investic bude příští týden zabývat i problematikou parkování na Špičáku. Hezký začátek letošního podzimu a nezapomeňte, že si 28. září připomínáme českou státnost. Petr SKOKAN, starosta Připravujeme do příštího vydání Do příštího vydání Městských novin bude zařazena příloha zaměřená na dokončené, probíhající a připravované stavební akce ve městě. Další vydání MN je Uzávìrka je

2 MÌSTSKÉ NOVINY è.16, záøí 2004 Z iniciativy komise pro regeneraci mìstské památkové zóny se mìsto Èeská Lípa zaèalo systematicky vìnovat také opravám tzv. opomíjených památek právì proto, aby nebyly opomíjeny. Do této kategorie patøí drobné stavby, které sice z památkáøského hlediska nejsou nijak chránìny, nicménì jsou nezbytným historickým dokumentem o životì našich pøedkù. Jedná se tak pøedevším o sochy svatých, køížky, pomníèky, kaplièky a další solitéry, které jsou rozmístìny zejména u cest a na návsích v našich pøidružených obcích. Z popudu komise jsme nechali zpracovat podrobný pasport všech tìchto staveb, které se nacházejí na katastru mìsta, abychom zjistili jednak jejich poèet ale i stav, v jakém se nacházejí. Odborná firma tak vytvoøila databázi, kde je podchyceno na cca 80 takovýchto památek, vypoèítává vedoucí investièního oddìlení na odboru rozvoje mìsta Jolana Nebøenská. Do budoucna se pøedpokládá, že každoroènì by na opravu opomíjených památek mìla být v rozpoètu mìsta vyèlenìna urèitá èást prostøedkù, aby byla zajištìna jejich systematická údržba. Pro letošek bylo z rozpoètu na opomíjené památky V rámci dlouholetého partnerství s norským Molde zavítalo v září na jednodenní návštěvu České Lípy také 25 novinářů a vydavatelů z kraje More og Romsdal. U této příležitosti zprostředkovala českolipská radnice jejich setkání s českými novináři. Setkání zahájil starosta České Lípy Petr Skokan: Vítám všechny přítomné novináře a vydavatele. Jsem velmi rád, že se nám tato akce podařila uskutečnit a věřím, že bude zajímavá pro všechny zúčastněné. Během diskuse se pak Norové zajímali především o postavení médií v ČR, o zájem veřejnosti o volby, o to jakým způsobem probíhá v ČR volební kampaň, jak se do ní zapojují média atp. 2 Opomíjené památky vyèlenìno 500 tis. korun a po dohodì s komisí jsme se rozhodli, že za tyto prostøedky opravíme 10 vytipovaných památek. Konkrétnì by mìlo jít o restaurování: 1) kamenný sokl s køížem Manušice u bývalého železnièního pøejezdu 2) kamenný sokl s køížem u Plouènice naproti mlékárnì, polní pìšina od cyklostezky smìr zadní èást areálu firmy NAREX a.s. 3) kamenný sokl s køížem vrch Køížek u Vlèího Dolu 4) kamenný sokl s køížkem silnice Dobranov Vlèí Dùl 5) kamenný sokl s køížem silnice Manušice Skalice u È. Lípy 6) kamenný sokl s køížem silnice Píseèná Dobranov 7) kamenný sokl s køížem Dolní Libchava, zahrada domu èp. 8 8) kaplièka za mlékárnou, lesní cesta Svárov Žizníkov 9) kaplièka Robeè, silnièka od koupalištì smìr chaty pod Mnišským vrchem 10) kaplièka polní cesta Píseèná - Nový Šidlov, naproti vodárnì. Zakázku na základì rozhodnutí rady mìsta zrealizuje do konce listopadu obèanské sdružení Drobné památky severních Èech za nabídkovou cenu 395 tis. Kè. zeptali jsme se za vás Evropské průkazy Všeobecná zdravotní pojiš ovna ÈR zaèala od záøí rozesílat svým pojištìncùm Evropský prùkaz zdravotního pojištìní European Health Insurance Card (EHIC). Pracovnice èeskolipské okresní poboèky VZP Hany Ratislavové jsme se proto zeptali, jaké jsou výhody nového prùkazu. Nový prùkaz nahradí stávající rùžové a zelené prùkazy, které však zùstávají v platnosti až do konce roku EHIC umožòuje nejen prokazovat pøíslušnost k VZP ÈR pøi èerpání zdravotní péèe v Èeské republice, ale novì i èerpat zdravotní péèi v zemích Evropské unie. Nahrazuje dosud používané evropské formuláøe potøebné pøi turistických cestách do zemí EU. Vzhled èelní strany prùkazu je pro všechny zdravotní pojiš ovny EU jednotný a lékaøi tak dokáží z prùkazu získat potøebné údaje. Na zadní stranì jsou Blokové čištění Mìsto Èeská Lípa oznamuje všem vlastníkùm vozidel, že dne bude v dobì od 7 do 14 hodin probíhat blokové èištìní mìsta v ulicích U Nemocnice (parkovištì), Vìtrná (v obou smìrech, vèetnì parkovištì u èp. 1826). Zároveò upozoròuje vlastníky vozidel, kteøí nebudou respektovat dopravní znaèení Zákaz zastavení, z dùvodu blokového èištìní, že vozidlo bude v takových pøípadech na náklad vlastníka odtaženo na støežené parkovištì. dokonèení ze str. 1 osobních pøíplatkù však nakonec nebylo možné radì mìsta pøedložit, protože naøízením vlády è. 330/2003 Sb. došlo k zásadní zmìnì platového tarifu øeditelù a ostatních zamìstnancù školských pøíspìvkových organizací. Kromì toho rada potøebovala nashromáždit i hodnotící zprávy týkající se práce jednotlivých zaøízení. Z tohoto dùvodu byl návrh úpravy osobních pøíplatkù pøedložen až nyní, kdy je objem mzdových prostøedkù vzhledem k novým tarifùm stabilizován a mìsto má k dispozici dostatek podkladù pro hodnocení. Metodika navíc neøeší pouze školské, ale i kulturní pøíspìvkové organizace mìsta. Pøi tvorbì uvedeny informace o registraci u VZP ÈR. Ještì letos obdrží EHIC polovina pojištìncù Všeobecné zdravotní pojiš ovny a do konce pøíštího roku jím budou vybaveni všichni. Nejdøíve prùkaz obdrží ti pojištìnci, kteøí si ho objednají osobnì (i pro své rodinné pøíslušníky) na pracovišti nìkteré z okresních pojiš oven VZP. S výmìnou prùkazù ale není nutné spìchat a je možné poèkat, až pojištìnci obdrží prùkaz prostøednictvím poštovní distribuce na kontaktní adresu, uvedenou v evidenci VZP. Rozesílány budou v abecedním poøadí. S ohledem na možné zneužití stávajících prùkazù pojiš ovna své klienty prosí, aby po obdržení nového prùkazu EHIC starý vrátili na okresní pojiš ovnu, nebo jej sami znehodnotili. Tajemná místa Rada mìsta Èeská Lípa schválila prodej nových propagaèních materiálù, které budou k dispozici v Mìstském informaèním centru. Novì zde bude možno zakoupit knihu Tajemná místa severních Èech, dále knihu Bezdìz -vlastivìdný sborník Èeskolipska, Èeské støedohoøí a upomínkové pøedmìty hry Tolštejnského panství. Hlavním dùvodem nové nabídky infocentra je pøedevším stálý zájem o uspokojení všech potøeb zákazníka a také možnost pøilákání více turistù do Èeské Lípy. Kateøina PLECHÁÈOVÁ návrhu vycházel odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu z doporuèené metodiky kraje a ministerstva. Výše osobního pøíplatku se tak bude v pøesnì stanovených procentech odvíjet napøíklad od hodnocení Èeské školní inspekce, od výsledkù provedených auditù, od plnìní úkolù zadaných zøizovatelem ale i od celkového objemu finanèních prostøedkù, za které je øeditel zodpovìdný. V celkovém objemu budou platy øeditelù školských pøíspìvkových organizací výraznì navýšeny, prùmìrný roèní objem navýšení na 1 osobu èiní ,- Kè. Odbor bude proto zároveò sledovat, aby se na školách toto opatøení negativnì neodrazilo na platech ostatních pedagogù. (ema)

3 è. 16, záøí 2004 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoj města informuje V Žizníkově už mají požadovaný chodník i kanalizaci Stavba nového cca 300 metrového chodníku včetně opěrné zdi byla před několika dny dokončena v obci Žizníkov. Město tak reagovalo na podnět ze strany místních občanů, kteří poukazovali na to, že po této poměrně frekventované komunikaci chodí především školáci, a proto kvůli zajištění jejich bezpečnosti žádali radnici, aby v těchto místech nechala vybudovat chodník, připomíná starosta Petr Skokan. Radnice jejich požadavek akceptovala a investice byla zařazena do letošního rozpočtu odboru rozvoje města. Vlastní realizace byla zahájena v červnu a zhotovitelem díla za cca 2 mil. korun se staly Dopravní stavby Česká Lípa. Další dokončenou akcí investovanou městem Česká Lípa je jen o kousek vzdálená splašková kanalizace, která byla vybudována v Novém Žizníkově. Řeší odvedení splaškových odpadních vod z rodinných domů v západní části Nového Žizníkova. Přičemž trasy kanalizačních sběračů jsou vedeny v místních komunikacích a plně respektují podmínky správců stávajících inženýrských sítí. Součástí stavby za cca 2,4 mil. korun, kterou prováděla firma Ingstav Doksy, jsou rovněž veřejné části domovních kanalizačních přípojek. Slavnostní předání obou investic se za účasti českolipského starosty Petra Skokana a zástupců dodavatelských firem uskutečnilo ve čtvrtek 16. září. V dané souvislosti pak starosta poznamenal: Jsem rád, že se nám obě akce, jejichž realizaci po nás požadovali místní občané, podařilo uskutečnit. Vzhledem k tomu, že v těchto dnech začínáme pracovat na rozpočtu roku 2005, uvítáme ze strany veřejnosti všechny obdobné impulsy, a pokud bude v našich silách, budeme na ně reagovat. Kamery také na Špičáku mìstská policie q Strážníka mìstské policie zcela bezdùvodnì nejprve verbálnì a poté i fyzicky napadal pøi pìší obchùzce na sídlišti Špièák v Èeské Lípì dvacetiletý podnapilý muž. Incident skonèil použitím donucovacích prostøedkù a pøedvedením dotyèného pachatele v poutech na Policii ÈR pro podezøení z trestného èinu útoku na veøejného èinitele. q S opicí na opici byl nad nedìlním ránem na nám. T. G. Masaryka v Èeské Lípì nalezen muž, který si na velkém plyšovém zvíøeti ustlal pøímo na dlažbì. K odchodu s jeho kamarádkou ho pøimìli až strážníci mìstské policie. K provìrce domnìlého požáru na rozhlednì Špièák v Èeské Lípì museli strážníci mìstské policie absolvovat bìh do strmého svahu. Na vrcholu však záhy zjistili, že domnìlý oblak kouøe je pouze velkým rojem okøídlených mravencù. q Pùl hodiny po pùlnoci byla na kamerovém systému mìsta Èeská Lípa zaznamenána na námìstí T. G. M. dvojice mladíkù (20 a 21 let) pøi krádeži sluneèníkù, se kterými prchali z místa èinu. Radiostanicí byla vyrozumìna hlídka Policie ÈR, která oba muže v nedaleké ulici zdržela. q Patnáctiletého chlapce pøi rozbíjení lampy veøejného osvìtlení prakem pøistihla na základì telefonického oznámení hlídka Mìstské policie Èeská Lípa. Rozbitím plastového krytu vznikla dosud nevyèíslená škoda. Pøípad byl pøedán do správního øízení pøestupkovému oddìlení mìsta. q Na útìk ulicemi sídlištìm Lada v Èeské Lípì se daly dvì vandalky ve vìku 16 a 18 let, když byly procházející hlídkou mìstské policie hodinu po pùlnoci spatøeny, jak ulomily zpìtné zrcátko u jednoho z vozidel. Krátce po honièce byly dopadeny. Pøípad je nadále v šetøení MP. q Další pøípad pokousání èlovìka psem byl zaznamenán na cyklistické stezce u Èeské Lípy. Napaden byl sedmnáctiletý mladík na koleèkových bruslích, a to psem rasy labrador. Jeho majitel se urychlenì z místa vzdálil, ale šetøením strážníkù mìstské policie byl záhy ztotožnìn. Pøípadem se bude zabývat pøestupkové oddìlení mìsta. Kdo v Libertinu neplatí příspěvek Dalším místem, které budou neustále monitorovat bezpeènostní kamery, se záhy stane oblast kolem nákupního støediska na Špièáku. Vyplynulo to ze zasedání Rady mìsta Èeská Lípa, která na rozšíøení kamerového monitorovacího systému odsouhlasila smlouvu o dílo s firmou TELMO spol. s r.o. Projekt bude realizován v rámci letošních projektù prevence kriminality a na jeho financování se spolu s mìstem, které ho podpoøilo grantem ve výši 225 tisíc, podílí také ministerstvo vnitra. To poskytlo státní úèelovou dotaci ve výši 300 tisíc korun. Jak v dané souvislosti pøipomnìl starosta Petr Skokan, rozšíøení navazuje na celkovou moderni- zaci kamerového systému, která byla nákladem 1,9 mil. korun provedena v centru mìsta pøed nìkolika mìsíci a bìhem svého provozu již pøispìla k dopadení øady výteèníkù. Oblast kolem špièákovského nákupního støediska patøí k problematickým místùm už proto, že je tu velká koncentrace lidí. Kamery by proto mìly pøispìt pøedevším k zajištìní vìtší bezpeènosti obèanù a jejich majetku, zdùvodòuje instalaci kamer starosta. Po technické stránce se stanou souèástí kamerového systému a záznamy poøízené na Špièáku budou opìt po celých 24 hodin dennì sledovány nepøetržitou obsluhou na dispeèinku mìstské policie. (ema) Øeditelka Domu dìtí a mládeže Libertin Èeská Lípa Jiøina Mimrová požádala Radu mìsta Èeská Lípa, aby se zabývala výší pøíspìvkù, kterými se na èinnosti DDM Libertin budou v letošním školním roce podílet návštìvníci Libertinu. Zároveò požádala, zda by bylo možné prominout placení pøíspìvku zèásti nebo zcela dìtem ze sociálnì slabých rodin. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu pak doporuèil, aby se osvobození týkalo tìch pøípadù, kdy bude øeditelce doloženo, že pøíjem rodiny je pod hranicí 1,25 životního minima. S tímto návrhem souhlasila i rada, která na záøijovém zasedání odsouhlasila i výši pøíspìvkù. 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è.16, záøí 2004 Pro lesní porosty v majetku mìsta Èeská Lípa zaèal od letošního léta platit nový lesní hospodáøský plán (LHP). Co z nìj vyplývá a co to pro mìsto jako vlastníka lesù znamená, jsme se zeptali Josefa Jirotky, jednatele spoleèností Mìstské lesy, která již nìkolik let o naše lesní porosty peèuje. Zpracování LHP ukládá majiteli lesa zákon. O tom, že byly v posledních deseti letech mìstu etapovitì vraceny lesy od Lesù ÈR s. p., byla veøejnost již informována. Poslední etapa probìhla až v roce 2003, tedy v posledním roce platnosti minulého LHP, jako souèást tvorby plánu nového. Tím byly pøedávky historického majetku i tak zvaných pøídìlù prakticky ukonèeny. Význam nového LHP proto spoèívá zejména v tom, že soustøeïuje pøedaný lesní majetek v plošné i obsahové formì. Je jakousi jeho inventarizací s vytýèením hospodáøských zámìrù na období pøíštích deseti let. Pøièemž desetileté plánovací období stanovené rovnìž zákonem je pøimìøené vzhledem k dlouhodobému cyklu výchovy lesa, které se pohybuje v rozmezí let. Dnes tedy již známe celkovou výmìru mìstských lesù (592,51 ha), zastoupení jednotlivých døevin na ploše i jejich zásoby, výši úkolù ve Městské lesy a lesní hospodářský plán Plán je inventurou předaného majetku výchovì lesù i tìžební možnosti. Tìch informací je samozøejmì mnohem více, ale nezasvìcenému mnoho neøeknou. Dùležité však je, že máme majetek soustøedìný, známe jeho hodnotu a kvalitu. Na základì toho mùžeme plánovat do budoucna. Z kvality lesních porostù a zásob døeva se odvíjí jejich efektivnost. A ta zajímá, a mìla by zajímat, každého hospodáøe. Vždy zdrojem pøíjmù u lesù jsou pøevážnì zisky z prodeje døeva. Jen kvalitní porosty mohou dát kvalitní sortimenty a následnì potøebné výnosy. Zámìrem mìsta však není tvorba zisku za prodej døeva z mìstských lesù a jeho použití na jiné úèely, ale vytvoøení finanèních zdrojù na jejich øádnou údržbu, pøípadnì na posílení a zvýraznìní jejich rekreaèní funkce. Veøejnost se tedy nemusí obávat toho, že mìstské lesy budou káceny více, než je tøeba. Tìžební možnosti vyplývající z nového LHP dávají pøedpoklad tomu, aby si lesy na sebe vydìlaly a ještì nìco zbylo na údržby lesních cest, stavby drobných zaøízení, jako jsou lavièky, opravy drobných památníèkù, instalace poutaèù a místopisných tabulí a podobnì. A to vše bude možné zajistit i pøi neustále se snižujících cenách dodávaného døeva. Jaké jsou tìžební možnosti našich lesù? Pøedpokládá se, že tìžební možnosti nebudou doèerpány a že by se zásoby døeva v mìstských lesích mìly do budoucna zvyšovat. Zhruba deset procent výmìry mìstských lesù jsou lesy zvláštního urèení, konkrétnì lesy pøímìstské a se zvýšenou rekreaèní funkcí. Zde jsou tìžební možnosti omezeny. Zbývající výmìra jsou lesy hospodáøské s normálním hospodaøením. Výhledovì se pøedpokládá zvyšování výmìry mìstských lesù o plochy nevyužívaných zemìdìlských pozemkù ve vlastnictví mìsta, pøípadnì o nákupy od jiných vlastníkù. Nový LHP tedy odstartoval zcela samostatnou éru mìstských lesù, ve které se mohou s plným dùrazem uplatnit zájmy a pøedstavy mìsta. Samozøejmì za pøedpokladu dodržování zákona o lesích. Spoleènost Mìstské lesy Èeská Lípa spol. s r.o., které byla péèe o mìstské lesy svìøena by toho mìla být zárukou. A to i za pøedpokladu, že budou proti neukáznìným návštìvníkùm lesù vyvozována nepopulární opatøení, která naopak pomohou tìm opaèným, kterých je nepochybnì více. (red) Udělejte radost svému městu - vysaďte strom Mìsto Èeská Lípa vyzývá jak jednotlivé obèany, tak kolektivy a podnikatele k pøedkládání svých návrhù na vlastní výsadbu stromu na mìstském nebo vlastním pozemku. Podmínkou je konzultace se správou mìstské zelenì, aby bylo vybráno vhodné stanovištì pro daný druh, nebo pro dané stanovištì vhodný druh (zeleò finanènì podpoøí mìsto). Výsadba bude provedena na vlastní náklady ke Dni stromù V pøípadì zájmu mohou být jednotliví pøispìvatelé zveøejnìni v mìstských novinách a na internetových stránkách mìsta, nebo na tabulce umístìné u stromu. Návrhy na výsadbu mohou obèané, kolektivy a organizace zasílat do na adresu: Mìstský úøad Èeská Lípa, odbor životního prostøedí, nám. T. G. Masaryka èp.1, Èeská Lípa, nebo elektronickou poštou na adresu: Za každý návrh dìkujeme. V dolnolibchavském penzionu se opět sportovalo. Konal se tu již pátý ročník olympiády, které se zúčastnilo osm výprav ze sociálních zařízení pro seniory ze širokého okolí. Vítězným týmem se stala výprava DPS Lada. Stříbro náleží pořadatelskému zařízení Penzionu pro důchodce Dolní Libchava a na třetím místě se umístil DPS Nový Bor, odkud byl i nejstarší jednadevadesátiletý účastník olympiády. Foto: Kateřina PLECHÁČOVÁ Základní údaje o významu a historii budovy zachycují kovové tabulky, které na památkově zajímavé domy v našem městě nechal ve spolupráci s historiky a po dohodě s vlastníky nemovitostí nainstalovat odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu MÚ. Zatím jsou tabulky se stručným textem umístěny na pětatřiceti objektech. Do budoucna se počítá s dalšími cca 30 památkově zajímavými stavbami, které budou opatřeny mosaznou tabulkou. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ 4

5 è. 16, záøí 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Pøedáním cen deseti vylosovaným výhercùm vyvrcholila v pátek 10. záøí na èeskolipské radnici Velká ètenáøská soutìž Mìstských novin. Pro ètenáøe svého ètrnáctideníku ji organizovalo mìsto Èeská Lípa a významnou mìrou se na její realizaci Městské noviny oslavily 1,5 miliontý výtisk co vás trápí Žádáme dùraznì mìstský úøad, aby se zasadil o odstranìní vypouštìní olovnatých rakovinotvorných zplodin z podniku Varta v Èeské Lípì (fakticky jde o firmu Autobaterie s.r.o., napsali na úvod svého podnìtu adresovaném starostovy a zastupitelùm Èeské Lípy obèané, a protože místo zpáteèní adresy bylo uvedeno za všechny lidy Dubické ulice, Dubice, B. Nìmcové, Mánesovy ulice, Holého vrchu a Dolní Libchavy vyjádøení k jejich podnìtu zveøejòujeme v MN. Pisatelé dále mimo jiné uvádìjí, že se obraceli na: Vartu, mìstský úøad, hygienickou stanici a vše bylo bez odezvy. Jeden to svaloval na druhého. Ètyøicet let nám nikdo nepomohl v unikání uranových zplodin do ovzduší a do øeky Plouènice a teï, když jsme si oddechli, tady máme zase takové jedovaté monstrum. Hygiena a váš úøad to v našem mìstì z nepochopitelných dùvodù povolily a my teï za to platíme naším zdravím. V nedìli jsme byli na zahrádce a museli jsme odejít, protože nás pálilo v krku, pálili oèi. O hluku, který je také ve dne i v noci jako ty zplodiny, ani nemluvì.. Vyjádøení odboru životního prostøedí MÚ Èeská Lípa k provozu spoleènosti Autobaterie s. r. o.: Jednotlivé etapy rozšiøování výroby autobaterií podléhaly procesu posuzování vlivù na životní prostøedí (do dle zákona 244/ 1992 Sb., v platném znìní; od dle zákona è. 100/2001 Sb., v platném znìní). K prvnímu podstatnému rozšíøení výroby (2 mil. ks autobaterií za rok) došlo v letech , další rozšíøení kapacity výroby v letech (3 mil. ks autobaterií za rok), v letech (4,2 mil. ks autobaterií za rok), v letech (5 mil. ks autobaterií za rok). V rámci procesù posuzování vlivù na životní prostøedí mìla veøejnost možnost vyjádøit své názory a námitky, a to jednak k dokumentaci a zejména pak pøi veøejném projednání posudku. Veøejnost však tuto možnost nevyužila. V souèasné dobì probíhá posuzování vlivù zámìru Pøestavba podniku Autobaterie s.r.o. Èeská Lípa Zvýšení výrobní kapacity na 7 mil. ks autobaterií. Zjiš ovací øízení bylo ukonèeno se závìrem, že tento zámìr je nutné posoudit dle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, v platném znìní. Pøíslušným úøadem k vedení tohoto øízení je Krajský úøad Libereckého kraje. dokonèení na str. 6 podílela øada místních firem, které výhercùm darovaly spoustu krásných cen. Na koho se pøi losování usmála štìstìna, se ètenáøi dozvìdìli již o prázdninách, ale nikdo z výhercù netušil, jakou cenu vyhrál. To se nám podaøilo utajit až do slavnostního pøedání. Kromì øady propagaèních pøedmìtù, kde byly bloky, tužky, autoatlas i apartní klobouèek, získali naši výherci napø. poukázky na odbìr autobaterie, nebo pøedplacené jízdné do autobusu v podobì nabitých èipových karet, vrtaèku, lístky do kina Crystal, na koncert festivalu Duchovní hudby Soutìž skonèila a je tøeba ještì jednou podìkovat sponzorùm, kteøí spolu s mìstem soutìž podpoøili a už vìcným nebo finanèním darem a vítìzùm se tak postarali o zajímavé ceny: 1) Provodínské písky a.s. 2) SaM silnice a mosty a.s. 3) Jizerské pekárny spol. s.r.o. 4) ÈSAD BUS Ústí n. Labem, a. s. 5) Datron s. r. o. 6) Dopravní stavby È. Lípa 7) Josef Jeøala 8) ÈLT a. s. 9) Bombardier Transportation a. s. 10) Dr. Reuter Microcell PU GmbH Poděkování Èeská Lípa 2004 èi na nìkteré pøedstavení v KD Crystal. Asi nejvìtší radost jsme udìlali tìm, kteøí se stali držiteli jedné ze tøí hlavních výher. Za tøetí i druhé místo to byla hifi vìž a za první multifunkèní tiskárna. Že šlo o dary nejenom hodnotné ale i rozmìrné dokládá náš snímek z pøedání, kterého se ujali starosta Petr Skokan a místostarostka Hana Moudrá. Ne náhodou bylo vyvrcholení soutěže naplánováno na pátek 10. září. Ten den totiž vyšel již zmíněný výtisk. Symbolickou sladkou verzi tohoto výtisku vydaly Jizerské pekárny, kde se grafické i obsahové podoby Městských novin zhostil cukrářský tým vedený Alenou Pickovou. Do titulní strany se pak s chutí začetli spolu s výherci i pozvaní zastupitelé, členové redakční rady a zástupci sponzorských firem. 11) Johnson Controls s.r.o. 12) Kulturní dùm Crystal 13) Kino Crystal 14) Hudební agentura Trifolium Dìkujeme však také Euroškole Èeská Lípa, nebo její studentky jmenovitì Ivana Jenèíková, Simona Piterková a Zuzana Èerbáková nám ochotnì a vydatnì pomohly s pøípravou slavnostního vyhlášení. Dìkujeme Všem, kteøí si ve svém nároèném programu našli èas a pøišli s námi 1,5 miliontý výtisk oslavit. Vážení ètenáøi vìøíme, že pøíštì se s námi do podobné soutìže opìt zapojíte. 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è.16, záøí 2004 S odborníkem na grafologii o zákonitostech našeho mozkopísma S odbornicí na grafologii V. Fischerovou Katzerovou lektorkou Grafologické konzultaèní spoleènosti v Praze a Èeské Lípì, kam se nedávno pøestìhovala z hlavního mìsta, jsme si povídali o tom, co všechno lze vyèíst z našeho rukopisu. Co je grafologie a jak dlouhá je její historie? Již Aristoteles zkoumal písmo a jeho souvislost s povahou èlovìka. Ve starém Øímì ovìøovali auguøi pravost podpisù, ve Francii v r vydal F.Demelle, soudní znalec písma, pojednání o porovnávání pravosti písma a podpisu. Základy k vìdeckému rozboru písma položil abbé J.H. Michon v roce V Nìmecku vznikla v 19. stol. významná škola vìdecké grafologie, v níž vìdci a filozofové dospìli k poznání, že psací èinnost vychází z mozku a ruka písaøe je jenom výkonným nástrojem mozku, což ve 20. stol. potvrdila øada výzkumù na lidském mozku. Písmo je tedy jakýsi mozkopis. Diagnostickou metodou se grafologie stala právì až ve 20. století, kdy se psychologie stala samostatným vìdním oborem. Grafologie mapuje v širokém zábìru strukturu a dynamiku osobnosti pisatele a to i ve vzájemných vztazích. Nespokojí se tedy s pouhým výètem vlastností a schopností pisatele. To je právì její pøedností oproti testùm úzce zamìøeným jenom na urèité složky osobnosti jako jsou kupøí- Třetí ročník festivalu duchovní hudby Česká Lípa 2004 zahájil koncert v basilice Všech svatých. Na programu, kde úvodní slovo pronesl Petr Skokan - starosta České Lípy, která festival finančně podpořila, byla kantáta St. Nicolas od Benjamina Brittena v podání Akademického sboru Žerotin, dětského sboru Campanella a komorního orchestru Camerata Moravia. V roli tenora se publiku představil ředitel festivalu Martin Prokeš a náročné úlohy dirigenta se výtečným způsobem zhostil Lubomír Mátl (na snímku). Foto: Eva MARKGRAFOVÁ 6 kladu testy inteligence, pozornosti apod. Eysenk, významný anglický psycholog, dospìl na základì výzkumù ke konstatování, že validita výsledkù grafologa s vìdeckým vzdìláním a rozsáhlými zkušenostmi je stejná nebo dokonce vyšší než u psychologa, který pracuje s bìžnými psychodiagnostickými metodami. Tato metoda s 80% validitou je v Evropì nejvíce užívaná ve Finsku, Španìlsku a Anglii. V Èechách je grafologie, podobnì jako jiné diagnostické metody, používaná pøi výbìrových øízeních støedního a vyššího managementu, formování týmù, plánování osobnostního a profesního rùstu manažerù. Co øíká naše písmo? Grafologickým rozborem je napøíklad možné zjistit hodnotovou orientaci pisatele, v jaké míøe je pisatel schopen zvládat stresovou zátìž, jaké má komunikativní schopnosti, jakým zpùsobem a zda vùbec prosazuje své názory, zda se u nìj èasto støídají nálady, což ovlivòuje i rovnomìrnost jeho pracovního výkonu, jakým zpùsobem myslí logicky, abstraktnì, chaoticky, jestli je pøi své èinnosti zamìøený na problém globálnì, nebo se zabývá detaily, zda má rád nové vìci ve svém životì i v okolí, nebo by radìji nic nemìnil, zda je agresivní a jak se tato agresivita projevuje - pøímým útokem, ironií, sarkasmem, jaký má vztah k sobì i k ostatním, zda je pøizpùsobivý, chápe emoce druhých èi nikoliv, jakou strategii chování a jednání pisatel vùèi svému okolí volí, zda je pøátelský, vstøícný, diplomatický, manipulativní nebo uzavøený, odtažitý, nesrdeèný, nepøátelský apod. Grafolog sleduje šíøku písma, jeho velikost, sklon, mezery mezi slovy i øádky a mnoho dalších grafologických znakù, z nichž vyvozuje psychologické významy. Pøi analýze písma používá pravítko, úhlomìr, kalkulaèku, lupu a grafologické tabulky. K èemu jsou dobré znalosti z grafologie? Jednotlivci za grafologem nejèastìji pøichází za úèelem sebepoznání, aby pochopili, proè se k nim jejich okolí chová, jak se chová, proè mají potíže v partnerských vztazích nebo opakující se problémy stejného druhu v zamìstnání. Mnohdy o svých slabinách vìdí, jenom chtìjí získat náhled na sebe samé z jiného úhlu. Kurzy grafologie absolvují lidé ze stejných dùvodù, ale navíc chtìjí, a už personalisté, obchodníci, úèetní, uèitelé, právníci a manažeøi rùzného zamìøení, více porozumìt ostatním a rozšíøit si tak své znalosti z oblasti emocionální a sociální inteligence, které využijí jak ve svém zamìstnání, tak i soukromém životì. Každý ví, že jedna z nejdùležitìjších dovedností co vás trápí k úspìšnému jednání s ostatními, je komunikace. A to i komunikace neverbální, tedy znalost tzv. øeèi tìla mimiky, gest a pohybù. Všichni intuitivnì víme, aniž bychom nìjaký kurz neverbální komunikace absolvovali, co znamená vzpøímený postoj a pøímý pohled, co znamenají zvednuté rozevøené ruce s otevøenými dlanìmi nebo ruka sevøená v pìst se vztyèeným ukazováèkem míøícím na nás. Podobnì intuitivnì reagujeme i na písmo, protože vychází rovnìž z pohybu. Z pohybu, jemuž rozumíme stejnì jako gestùm. Protože, jak myslíme a cítíme, tak i píšeme. Èlovìk zamìøený na celek, pøátelský, odvážný, schopný riskovat a rychle se rozhodovat i pracovat bude mít zcela odlišné písmo od èlovìka jdoucího více do hloubky - zamìøeného na detaily, uzavøeného, opatrného, peèlivého, pomalejšího v rozhodování i èinnosti. Možná jste z mého popisu obou typù správnì vysoudili, že se jedná o extroverta a introverta. Pro úspìšné jednání je nutné rozdílným zpùsobem komunikovat s každým z uvedených typù. K tomu je ale nezbytné nejprve si ujasnit, s kým jednáme. K tomu napomùže nejenom znalost øeèi tìla a tìlesných struktur, ale mnoho prozradí pohled na písmo èi podpis partnera, s nímž jednáme. dokonèení ze str. 5 V souèasné dobì je zpracovávána dokumentace vlivù zámìru na životní prostøedí. Veøejnost bude mít možnost uplatnit své pøipomínky k rozšíøení výroby v rámci tohoto posuzování. V areálu spoleènosti Autobaterie, spol. s r.o., se nacházejí zvláštì velké, velké a støední zdroje zneèiš ování ovzduší. Povinností provozovatele je provádìt autorizované mìøení emisí (olova a dalších zneèiš ujících látek) na všech tìchto zdrojích, a to u zvláštì velkých zdrojù 2x roènì, u velkých zdrojù 1x roènì, u støedních zdrojù 1x za 3 roky. Dle 17 zákona è. 86/2002 Sb., v platném znìní, vydává u støedních, velkých a zvláštì velkých zdrojù zneèiš ování ovzduší Krajský úøad Libereckého kraje stanoviska ve formì rozhodnutí povolení k umís ování staveb, ke stavbám a jejich zmìnám, k uvedení do zkušebního a trvalého provozu. Dne bylo vydáno integrované povolení podle ustanovení podle 13 odst. 3 zákona è. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneèištìní, o integrovaném registru zneèiš ování a o zmìnì nìkterých zákonù, v platném znìní, pro zaøízení Výroba olovìných autobaterií spojená s tavením olova. V tomto povolení jsou zakotveny závazné podmínky provozu zaøízení o výrobní kapacitì 5 mil. ks autobaterií za rok. Mìstský úøad Èeská Lípa, odbor životního prostøedí není dle zákona è. 86/2002 Sb., v platném znìní, kompetentní u støedních, velkých a zvláštì velkých zdrojù ke kontrole, k ukládání opatøení ke zjednání nápravy a pokut, popø. omezení nebo zastavení provozu. Ve všech tìchto pøípadech je na základì ustanovení 46 výše uvedeného zákona pøíslušná Èeská inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát v Liberci. Obor životního prostøedí proto Váš podnìt postoupil tomuto místnì pøíslušnému orgánu.

7 è. 16, záøí 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Fond rozvoje bydlení Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa se usneslo dne podle ust. 84 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù a podle ust. 5 zákona è.250/2000 Sb.,o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, zøídit jako trvalý úèelový fond mìsta Èeská Lípa Fond rozvoje bydlení Èeské Lípy : Èlánek I. Úvodní ustanovení l. Mìsto Èeská Lípa v zájmu zlepšení úrovnì bydlení, životního prostøedí a vzhledu mìsta vytvoøilo Fond rozvoje bydlení Èeské Lípy ( dále jen fond, zkratka FRBÈL ), který slouží k poskytování pùjèek na zvelebení obytných budov na území mìsta Èeská Lípa, podle dále stanovených pravidel a podmínek. 2. Fond se zakládá jako trvalý úèelový fond mìsta Èeská Lípa k podpoøe a rozvoji stávajícího bytového fondu. 3. Fond rozvoje bydlení Èeské Lípy pøebírá veškeré pohledávky,závazky a finanèní prostøedky Fondu rozvoje bydlení mìsta Èeská Lípa(FRBÈL) Èlánek II. Pøíjmy fondu Pøíjmy fondu jsou: prostøedky z rozpoètu mìsta Èeská Lípa pøíjmy ze splátek úvìrù a úrokù dary pøevody z vlastních fondù Èlánek III. Výdaje fondu 1. Prostøedky fondu je možno používat výhradnì k poskytování úvìrù s úroèením v rozmezí 3 až 5% p.a. a lhùtì splatnosti do 1 až 8 let od roku, v nìmž byla pùjèka poskytnuta a podle pravidel dále uvedených. 2. Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované penìžním ústavem, za zøízení a vedení úètu dle èlánku VI. a náklady výbìrového øízení dle èlánku IV. 3. Adresáty pùjèek z fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní bytové a rodinné domy a byty na území mìsta Èeská Lípa, které pøijmou závazek poskytnutou úvìr podle stanovených a ve smlouvì uvedených pravidel ve prospìch tìchto obytných budov nebo jejich staveb použít. 4. Z fondu se poskytují tyto druhy úvìrù: Poø. è. Název/úèel Lhùta splat. Úrok p.a. Horní hran. úvìru 0l Obnova støechy 5 let 5% do 100 tis. Kè (krytina i konstrukce) v objektu s 1-4 BJ 02 Obnova støechy 5 let 5% do 50 tis. Kè (krytina i konstrukce) v objektu s 5 a více BJna jeden byt 03 Zøízení el., plyn., nebo jiného ekolog. topení ve stávajícím domì 4 roky 3% do 70 tis. Kè na 1 byt 04 Obnova fasády domu vèetnì oplechování 3 roky 5% do 70 tis. Kè na 1 byt 05 Zateplení domu 4 roky 3% do 70 tis. Kè na 1 byt 06 Vybudování WC, koupelny, sprchového koutu, kde dosud není 3 roky 5% do 50 tis. Kè na1 byt 07 Dodateèná izolace domu proti spodní vodì 3 roky 5% do 40 tis. Kè na 1 byt 08 Rekonstrukce rozvodu elektøiny, plynu, vody, kanalizace a ústø. topení 3 roky 5% do 50 tis. Kè na 1 byt 09 Výmìna oken 3 roky 5 % do 50 tis. Kè na 1 byt 10 Pøipojení opravovaného domu 3 roky 5% do 30 tis. Kè na technické sítì (elek., plyn, voda, kanal.) na jeden byt Jednotlivé tituly úvìrù lze kumulovat s výhradou pùjèky 04 - obnova fasády domu a úvìru - zateplení obvodového pláštì, které nemohou být poskytovány na jeden objekt. Úvìr nelze získat opakovanì na jeden titul u jednoho domu èi bytu. Úroky se platí podle smlouvy o úvìru, jistina se splácí rovnomìrnì mìsíèními splátkami. Dlužník si mùže dohodnout rychlejší splácení úvìru. 5. Z fondu lze poskytnout tyto úvìry: Poø. è. Název/úèel Lhùta splat. Úrok p.a. Horní hran. úvìru 51 Pøi pùdní nástavbì bytù 8 let 5% do 200 tis. Kè rušící ploché støechy na jeden byt 52 Pøi vestavbì bytu 8 let 5% do 140 tis. Kè do pùdního prostoru na jeden byt Jednotlivé tituly úvìrù lze kumulovat. Úvìry na jednotlivé tituly nelze získat opakovanì u téhož domu a téhož bytu. Úroky se platí podle smlouvy o úvìru, jistiny se splácí rovnomìrnì mìsíèními splátkami. Dohodou lze stanovit rychlejší splácení pùjèky. Èlánek IV. Výbìrové øízení l. Osoby, které splòují podmínky dle Èl. IV, odst. 3, mohou získat úvìr z fondu výhradnì na základì výbìrového øízení. Výbìrové øízení probíhá ètyøikrát do roka,vždy v mìsíci: bøezen, èerven, øíjen a prosinec. 2. Žádost musí být pøedložena na pøedepsaném formuláøi a musí vždy obsahovat: a) jméno nebo název žadatele, pøípadnì jméno statutárního zástupce b) adresu bydlištì nebo sídlo právnické osoby c) pøesné oznaèení pøedmìtné obytné budovy nebo její stavby èi bytu: adresa, èíslo popisné ( je-li již vydáno), èíslo parcely výpis z listu vlastnictví z katastru nemovitostí na dùm, byt èi stavbu, ne starší tøí mìsícù stavební povolení èi jiný pøíslušný doklad o pøípustnosti akce, na niž èi v jejím rámci je žádáno o pùjèku pøíslušnou projektovou dokumentaci d) pøedbìžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je úvìr žádán s pøedbìžnou cenou akce, pøi svépomoci odhad nákladù, které pøi realizaci budou doloženy fakturami a úèty e) pøesný popis úèelu, na který jsou úvìr nebo úvìry požadovány, pøi kumulaci titulù je tøeba popis provést oddìlenì f) pøedpokládaná lhùta dokonèení pøedmìtné akce g) požadovaná èástka úvìru podle tabulek v Èl.III a zpùsob jejího výpoètu h) návrh na stanovení záruky za poskytovaný úvìr ve výši alespoò 130% pøedpokládaného úvìru i) kopii pojiš ovací smlouvy na dùm, byt èi stavbu, na který je úvìr žádán 3. Výbìrové øízení vyhlašuje a o podmínkách výbìru rozhodne zastupitelstvo mìsta vèetnì jmenování pøedsedy a jednotlivých èlenù správní rady FRBÈL. 4. Správní rada FRBÈL vyhodnotí pøedložené žádosti o úvìry a navrhne zastupitelstvu mìsta ke schválení konkrétní závìr výbìrového øízení. Výbìrové øízení je ukonèeno nabídkami uzavøení smluv o úvìrech. Výsledek nepodléhá právu odvolání se. 5. O výsledku výbìrového øízení budou všichni uchazeèi vyrozumìni v termínu do 30 dnù následujících po projednání jejich žádosti v zastupitelstvu mìsta. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavøení smlouvy o úvìru. Právo na uzavøení smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavøení smlouvy do 30 dnù po vyrozumìní o výsledku výbìrového øízení. 6. Žádosti, u nichž mìstský úøad Èeská Lípa zjistí, že nesplòují náležitosti uvedené v v bodu 3 se nebudou vracet žadatelùm k pøepracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o úvìr. Èlánek V. Smlouva o úvìru l. S žadateli, kteøí úspìšnì projdou výbìrovým øízením ( dále jen uživatelé), uzavøe mìsto Èeská Lípa smlouvu o úvìru v termínu uvedeném ve výbìrovém øízení 2. Smlouva musí obsahovat alespoò tyto údaje: smluvní strany - identifikace typu úvìru podle Èl. III celková èástka úvìru, v pøípadì více titulù i skladba lhùta splatnosti úvìru režim splácení (úroky, jistina), vèetnì dne v pøíslušném mìsíci zpùsob splácení (pøíkazem, složenkou apod.) závazek uživatele k užití úvìru k dohodnutému úèelu smluvní pokuta za porušení úèelovosti (okamžité vrácení + 30%) záruku za úvìr povinnost pøedložit vyúètování Èlánek VI. Režim èerpání prostøedkù fondu O zpùsobu a lhùtách pøevodu prostøedkù mezi fondem a úèty uživatelù a o správì všech pohledávek fondu uzavøe mìsto Èeská Lípa zvláštní smlouvu s penìžním ústavem. Èlánek VII. Ustanovení doplòková, závìreèná a pøechodná l. Jestliže se pøi poskytování úvìrù kumulují u jednoho uživatele úvìry s rozdílnou dobou splatnosti u téže obytné budovy (stavby) èi bytu, použijí se pøi uzavírání smlouvy o úvìru lhùty uvedené ve vyhlášce. 2. Systém poskytování úvìrù upravených tìmito pravidly podléhá kontrole mìsta ( mìstský úøad, rada mìsta a zastupitelstvo mìsta) 7

8 MÌSTSKÉ NOVINY è.16, záøí 2004 Výňatek z usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva mesta Ceská Lípa, konaného dne dokonèení z minulého vydání MN è. usnesení 407/04 Odkoupení pozemní komunikace u Kauflandu Pøedkládá : Petr Skokan, starosta mìsta Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje odkoupení stavby pozemní komunikace složené z následujících èástí: - pøeložka komunikace na pozemcích parc. è. 3323/ 1, 3325/2, 3331/9, 3331/15, - rozšíøení silnièního tìlesa Mimoòské ulice na pozemcích parc. è. 3312/1, 3331/17, 3324/3, 3332/ 2, 3332/1, - úprava parkovištì za Sportareálem na pozemcích parc. è. 3322/7, 3323/2, - chodníky na pozemcích parc. è. 3322/2, 3323/2, 3322/7, 3323/1, 3325/2, 3331/9, 3331/15, 3323/3, 3331/17, 3312/1, vše v k.ú. Èeská Lípa, vše dohromady za kupní cenu 1000,- Kè od Projekèní spoleènosti obchodních center, v.o.s., se sídlem v Plzni, Lochotínská 18/1108, IÈ è. usnesení 408/04 Smlouva o budoucí kupní smlouvì s firmou ES- LOT, s.r.o., Praha 5 na pozemky v lokalitì ul. Bardìjovská Pøedkládá : Petr Skokan, starosta mìsta Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje uzavøení smlouvy o budoucí kupní smlouvì na prodej pozemkù nebo jejich èástí p. è. 2767/1, 5825/498, 5825/505, a 5825/512 - vše ostatní plocha v k. ú. Èeská Lípa - s firmou ESLOT, s. r. o., Pod Vysílaèkou 1382, Praha 5 - Zbraslav (IÈ: ). Kupní smlouva bude uzavøena po nabytí právní moci územního rozhodnutí, kterým bude povolen stavební zámìr budoucího kupujícího, nejdéle však do 12 mìsícù od data schválení této smlouvy v zastupitelstvu mìsta. Kupní cena ve výši 1.050,- Kè/m 2, bude splatná prostøednictvím neodvolatelného dokumentárního akreditivu, který bude otevøen ve prospìch mìsta pøed podpisem kupní smlouvy. Pro pøípad porušení závazku uzavøít kupní smlouvu se sjednává smluvní pokuta ve výši ,- Kè pro obì smluvní strany. è. usnesení 409/04 Prodej nemovitého majetku ve vlastnictví mìsta Èeská Lípa Pøedkládá : Petr Skokan, starosta mìsta Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa souhlasí se zámìrem projednat prodej nemovitého majetku ve vlastnictví mìsta individuálnì v závislosti na konkrétním objektu. è. usnesení 410/04 Úhrada investièní akce od ÈLT, a.s., a to formou vzájemného zápoètu Pøedkládá : Petr Skokan, starosta mìsta Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje úhradu investièní akce na základì faktury è. 2053/04, a to formou vzájemného zápoètu. è. usnesení 411/04 Schválení zadání zmìny è. 39q ÚPNSÚ Èeská Lípa Pøedkládá : Petr Skokan, starosta mìsta Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje zadání zmìny è. 39q ÚPNSÚ Èeská Lípa na pozemcích p.è. 5993/1, 2341/1, 5994/14 v k.ú. Èeská Lípa. è. usnesení 412/04 Dodatek è. 3 ke zøizovací listinì ZŠ Dr. M. Tyrše Èeská Lípa, Mánesova 1526 Pøedkládá : Hana Moudrá, místostarostka Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje dodatek è. 3 ke zøizovací listinì Základní školy Dr. M. Tyrše Èeská Lípa, Mánesova 1526, kterým se mìní název pøíspìvkové organizace, v pøedloženém znìní. è. usnesení 413/04 Obecnì závazné vyhlášky mìsta Pøedkládá : Petr Skokan, starosta mìsta A) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje obecnì závaznou vyhlášku mìsta Èeská Lípa è. 6/ 2004 o veøejném poøádku v pøedloženém znìní. B) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje obecnì závaznou vyhlášku mìsta Èeská Lípa è.7/ 2004, kterou se mìní obecnì závazná vyhláška mìsta è. 14/2003, o místním poplatku za užívání veøejného prostranství, v pøedloženém znìní. è. usnesení 414/04 Nové ulice v Èeské Lípì Pøedkládá : Petr Skokan, starosta mìsta Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje názvy ètyø nových ulic v Èeské Lípì Akátové, Jasanové, Višòové, Jilmové. è. usnesení 415/04 Schválení uzavøení Partnerské smlouvy o spolupráci s mìstem Boleslawiec Pøedkládá : Petr Skokan, starosta mìsta Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje uzavøení Partnerské smlouvy o spolupráci s mìstem Boleslawiec (Polská republika). è. usnesení 416/04 Zásady pro poskytování finanèních prostøedkù formou grantù na sportovní èinnost pro rok 2004 Pøedkládá : Petr Slavík, pøedseda výboru pro sport Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje úpravu Zásad pro poskytování finanèních prostøedkù formou grantù na sportovní èinnost pro rok 2004 v bodì è. 11 zkrácení termínu odevzdání II. kola žádostí, a to do è. usnesení 417/04 Zápisy z výborù A) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zápis z V. jednání finanèního výboru ze dne B) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zápisy z jednání výboru pro cestovní ruch ze dne a C) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zápis z jednání výboru pro výchovu a vzdìlávání, které probìhlo dne D) Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zápis z 20. zasedání výboru pro sport, který se konal dne è. usnesení 418/04 Interpelace Pøedkládá : Mgr. Rudolf Hofman, zastupitel Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa ukládá odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu vypracovat koncepci, která by øešila dlouhodobì nevyhovující stav veøejných sportovních ploch mìsta Èeská Lípa a tuto koncepci pøedložit na jednání zastupitelstva mìsta v záøí Nepøijatá usnesení Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa nepøijalo usnesení k bodu è. 13) ve vìci uplatnìní finanèní náhrady za skrytou vadu u bytu è. 1 v èp Kozákova ul. Èeská Lípa. Výňatek z usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva mesta Ceská Lípa, konaného dne è. usnesení 419/04 Plnìní usnesení Pøedkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník MìÚ Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa bere na vìdomí zprávu tajemníka MìÚ o plnìní usnesení zastupitelstva mìsta k datu è. usnesení 420/04 Rozpoètové zmìny è. 7/2004 Pøedkládá : Hana Moudrá, místostarostka Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje rozpoètové zmìny è. 7/2004 takto: Navýšení pøíjmù a výdajù 1.1. snížení rozpoètu všeobecné pokladní správy daò z pøíjmu právnických osob za obce o ,- Kè, 1.2. navýšení rozpoètu životního prostøedí o ,- Kè o dotaci na úhradu výdajù spojených s èinností odborného lesního hospodáøe za I. ètvrtletí roku 2004, 1.3. navýšení rozpoètu odboru rozvoje mìsta o ,- Kè o dotaci v Programu regenerace mìstských památkových rezervací a mìstských památkových zón na rok 2004 v následujícím èlenìní: Vodní hrad Lipý - obnova støechy východní brány ve výši ,- Kè, kašna na námìstí TGM - restaurování kašny ve výši ,- Kè, sloup Nejsvìtìjší Trojice na námìstí TGM - restaurování sloupu ,- Kè, 1.4. navýšení rozpoètu školství o Kè o dotaci na úhradu pokraèování na str. 11

9 è. 16, záøí 2004 MÌSTSKÉ NOVINY KINO CRYSTAL ŘÍJEN B. Nìmcové 2942, Èeská Lípa, informace a pøedprodej na tel , Prostorový zvuk DOLBY DIGITAL http: rezervace též na: Út Èt pouze v 17.30, Pá So v a V pekle ho nechtìli, tak pøišel mezi nás HELLBOY vstupné 64+1, 122 minuty, titulky USA. Akèní sci-fi s R. Perlmanem, J. Hurtem a K. Rodenem v hlavních rolích. Hellboy byl bìhem druhé svìtové války pøivolán na Zemi šíleným Rasputinem, aby se stal poslem apokalypsy. Navzdory svému temnému pùvodu se zaøadil k bojovníkùm na stranì dobra Mládeži pøístupný Ne v a Kontroverzní výpovìï Mela Gibsona UMUÈENÍ KRISTA vstupné 69+1, 121 minuta, titulky USA. Dramatický snímek zachycuje velmi reálnì posledních 12 hodin života Ježíše Krista, vyvolává kontroverzní reakce, stejnì jako to platí už 2000 let o jeho hlavní postavì. Mládeži do 15 nevhodný Po pouze v 17.30, Út St v a Ani všechna síla vesmíru osud nezmìní RIDDICK: KRONIKA TEMNA vstupné 64+1, 114 minuty, titulky USA. Vin Diesel ve volném pokraèování filmu Èernoèerná tma. Riddick se na útìku se nachází na planetì Helion pøepadené lordem Marshalem, který si chce s pomocí své armády, podmanit lidstvo Mládeži do 12 nevhodný Po pouze ve Art kino uvádí: Kultovní film Francise Forda Coppoly, tentokrát v režisérské verzi. APOKALYPSA vstupné 69+1, 197 minut, titulky USA. Kapitán Willard je povìøen úkolem v džungli najít a zlikvidovat amerického plukovníka Waltera E. Kurtze, který dezertoval a vede v èele domorodcù soukromou válku proti Vietnamcùm i proti Amerièanùm. Cestou proti proudu Mekongu Willard se svými muži poznávají nejpodivnìjší a nejrùznìjší aspekty váleèného pekla Mládeži do 15 nevhodný Èt St v a 20.00, Po pouze ve Komedie, která vás rozpláèe,drama, které vás rozesmìje... HOREM PÁDEM vstupné 79+1, 108 minut, èeská verze ÈR. Další snímek Jan Høebejka. Dvìma pøevadìèùm uprchlíkù (Z. Suchý, J. Budaø) zùstane po akci ve voze dvoumìsíèní dítì. Indického chlapeèka prodají bezdìtné Milušce (N. Burger), která touží po dítìti. Její manžel František (J. Macháèek) je však fotbalový hooligan a rasista Mládeži do 15 nevhodný Pá Ne pouze v LOONEY TONES: ZPÌT V AKCI Bláznivá honièka pro celou rodinu USA. Bugs Bunny, kaèer Daffy a mnoho dalších animovaných postavièek z Looney Tunes se honí za vzácným diamantem Modrá opice. Kdo se k nìmu v nové animovano-hrané komedii dostane døív, má vyhráno. Pro celou rodinu Po pouze ve Filmový klub uvádí: NEZAPOMENUTELNÉ LÉTO vstupné 49+1 a 69+1, 80 minut, titulky Rumunsko-Francie Režie: Lucian Pintilie, hrají: K. S. Thomasová, C.Bleonþ, R. Vasilescu, O. Tudorache, G. Constantin. Psychologické drama v idylickém retro stylu odehrávající se r na rumunsko-bulharské hranici, jejíž vlastnictví už dlouhá léta vyvolává spory mezi obìma národy Èt Ne v a Tom Hanks v režii Stevena Spielberga TERMINÁL vstupné 69+1, 123 minuty, titulky USA. Pøíbìh Viktora Navorského který pøijíždí do New Yorku a netuší, že bìhem dlouhého letu probìhl v jeho zemi vojenský pøevrat. Nesmí vstoupit na území USA. S pasem neexistující zemì, musí èekat v tranzitu Kennedyho letištì, až v jeho zemi skonèí obèanská válka. Mládeži do 12 nevhodný Po pouze v 17.30, Út v a 20.00, St pouze ve Karel Roden, František Øehák a Petr Forman v nové èerné komedii VATERLAND LOVECKÝ DENÍK vstupné 59+1, 101 minuta, èv ÈR. Fantastický thriller s prvky èerné komedie. Návrat na rodinné državy po pùl století mùže být zábavný, dobrodružný, ale i nebezpeèný. Ml. pøístupný Po pouze ve Art kino uvádí: Krása inspiruje vášeò DÍVKA S PERLOU vstupné 59+1, 96 minut, titulky USA. Sedmnáctiletá Griet se musí poté, co její otec oslepl, zaèít živit sama. Stane se služkou v domì Johanna Vermeera a postupnì v malíøi vzbudí zájem. Vermeer si všimne Grietina intuitivního porozumìní barvám a svìtlu a pomalu ji zaène zasvìcovat do tajemného svìta svých obrazù St Èt pouze v I milenec mùže být lump! LÁSKO MOJE, KDE JSI? vstupné 54+1, 102 minuty, titulky Francie. Manžel byl grázl a tak si poøídila milence. Netušila však, že to je scénárista a ona se mu lehce zaplete do scénáøe. Romantický pøíbìh s V. Perezem a Sophií Marceauovou v hl. rolích Ml. do 12 nevhodný Èt pouze ve 20.00, Pá Út v a 20.00, Po pouze v Dny klidu jsou pryè... M. Night Shyamalan natoèil další thriller VESNICE vstupné 69+1, 108 minut, titulky USA. Na první pohled pùsobí jako krásné a klidné místo. Úzce spjatou komunitu však neustále pronásleduje strach ze záhadných pøíšer, které pøebývají v okolních lesích hranice vesnice se nikdo neodváží pøekroèit. V hl. rolích J. Phoenix, A. Brody, V. Hurt a S. Weaver. Mládeži do 12 nevhodný Pá Ne pouze v Pøišli, vidìli, utekli SCOOBY DOO 2: NESPOUTANÉ PØÍŠERY vst. 59+1, 93 min. USA. Nemilosrdný psí bojovník proti zloèinu bude mít tentokrát se svými kamarády práci, aby pøelstil padoucha, který vlastní stroj na výrobu strašidel Komedie pro celou rodinu a v èeském znìní! Po pouze ve Filmový klub uvádí: SEDMÁ PEÈE vstupné 49+1 a 69+1, 94 minuty, titulky Švédsko Režie: Ingmar Bergman, hrají: Max von Sydow, Bengt Ekerot, Nils Poppe, Bibi Anderssonová, Gunnar Björnstrand ad. Sedmnáctá režijní práce se slavného švédského režiséra, v kteréi tìžil ze vzpomínek na dìtství, kdy na nìho jako na pastorova syna silnì zapùsobily lidové malby a skulptury v kostelích. Vzkøísil postavy z tìchto dìl a uèinil z nich aktéry pøíbìhu, jenž se odehrává ve støedovìkém Švédsku, ale pøitom se vzpíná k mnohem obecnìjšímu znázornìní èlovìka St Pá pouze v 17.30, So Ne pouze ve Novodobá romance o Popelce PRINC A JÁ vstupné 59+1, 125 minut, titulky USA. Paige Morganová mìla svùj život pevnì naplánovaný, neexistuje nic, co by jí mohlo zabránit stát se doktorkou. Pak ale potkala Eddieho, mladého sympatického podivína z Evropy. Zamilovali se. Jenže Eddie je Edvard Valdemar Dangaard, dánský princ a jediný dìdic trùnu a jeho otec leží na smrtelné posteli. Mládeži do 12 nevhodný St Pá pouze ve 20.00, So Ne v a On jediný to tušil JÁ, ROBOT vstupné 69+1, 110 minut, titulky USA. Výpravná sci-fi o nedaleké budoucnosti, kdy roboti tvoøí spolehlivou a nedílnou souèást každodenního života. Detektiv John Spooner (Will Smith) je povìøen vyšetøením záhadné smrti vìdce, který byl duchovním otcem umìlých bytostí a zformuloval tøi zákony robotiky, podle nichž robot nesmí za žádných okolností ublížit èlovìku. Opravdu nesmí? Mládeži do 12 nevhodný 9

10 MÌSTSKÉ NOVINY è.16, záøí

11 è. 16, záøí 2004 MÌSTSKÉ NOVINY pøímých výdajù zvýšenou potøebu mzdových prostøedkù, 1.5. navýšení rozpoètu všeobecné pokladní správy rezerva mìsta 1 o 3.000,- Kè o doplatek dotace na akci Program ochrany ozónové vrstvy Zemì, 1.6. navýšení rozpoètu kultury o 7.000,- Kè o dotaci na realizaci projektù z programu Knihovna 21. století pro Mìstskou knihovnu v Èeské Lípì, 1.7. navýšení rozpoètu všeobecné pokladní správy rezerva mìsta 1 o ,- Kè o vyúètování dotací na úhradu pøekroèených výdajù na poštovné a poukázeèné-výplaty dávek státní sociální podpory, 1.8. navýšení rozpoètu školství o ,- Kè o vyúètování dotací pro Dùm dìtí a mládeže Libertin v rámci pøímé podpory kulturních aktivit zajištìní kulturních akcí: Dìtská porta ,- Kè Talent roku ,- Kè 1.9. navýšení rozpoètu odboru sociálních vìcí a zdravotnictví o ,- Kè o dotaci na realizaci programu Podpora vzdìlávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2004 projektu Klubovna Paramisa, snížení rozpoètu školství o ,- Kè o vratky za zrušené subjekty dotace pøímých výdajù-záloha na 3. ètvrtletí obecní školství: - mateøská škola Brnìnská 2599, È.Lípa ,- Kè - mateøská škola Na Výsluní 2893, È.Lípa ,- Kè - mateøská škola Východní 2737, È. Lípa ,- Kè - mateøská škola Zhoøelecká 2607, È. Lípa ,- Kè navýšení rozpoètu školství o ,- Kè o dotaci pro novì vzniklý subjekt mateøská škola Na Výsluní 2893,È.Lípa- dotace pøímých výdajù-záloha na 3. ètvrtletí navýšení rozpoètu všeobecné pokladní správy rezerva - prevence kriminality o ,- Kè o dotaci na realizaci projektù 1. etapy Strategie prevence kriminality na místní úrovni v roce 2004, navýšení rozpoètu kultury o ,- Kè o dotaci na realizaci cíle Zajištìní regionálních funkcí knihoven v Libereckém kraji na II. ètvrtletí 2004 pro Mìstskou knihovnu Èeská Lípa, navýšení rozpoètu školství o ,- Kè o dotaci na vzdìlávání pedagogických pracovníkù mateøská škola Špièák Èeská Lípa, Na Výsluní 2893-odlouèená pracovištì, navýšení rozpoètu všeobecné pokladní správy rezerva mìsta 1 o ,- Kè o dividendy Èeské spoøitelny za rok Zmìny ve výdajích 2.1. v rozpoètu majetkoprávního odboru: a) snížení položky vratky kupní ceny bytù 10% dle pravidel o ,- Kè a pøesun na položku poradenské, právní služby + historický majetek ,- Kè a do rozpoètu mìstské policie na položku elektronický zabezpeèovací systém pro støežení majetku mìsta Èeská Lípa ,- Kè, b) pøesun z položky provoz N centra ,- Kè na položku stavební úpravy v N centru v èlenìní - výchovná místnost Paramisa ,-Kè, záchodová kabina pro osoby se sníženou pohyblivostí ,- Kè, slouèení místností k zlepšení podmínek bydlení ,- Kè, 2.2. v rozpoètu kultury zrušení položky KD Crystal - rekonstrukce podlah v kinì Crystal ve výši ,- Kè a prostøedky pøesunout na položky KD Crystal - pøíspìvek na ostatní provozní náklady ,- Kè a KD Crystal - nákup jevištní dekorace (opony, závìsy ) ,- Kè, 2.3. v rozpoètu životního prostøedí: a) pøesun z položky monitorování ovzduší ,- Kè na položku program ochrany ovzduší, b) zrušení položky Mìstské lesy s.r.o. - pùjèka ve výši ,- Kè a prostøedky pøesunout na položky mìstské lesy ,- Kè a Mìstské lesy s. r. o. - dotace (rekreaèní funkce lesa) ,- Kè, 2.4. v rozpoètu školství pøesun z položky ostatní výdaje školství - nákup služeb 5.000,- Kè na položku služby telekomunikací, 2.5. v rozpoètu odboru vnitøních služeb: a) z položky prádlo, odìvy ,- Kè pøesun na položku ochranné pomùcky, b) z položky knihy, tisk ,- Kè pøesun na položku teplo, c) z položek plyn ,- Kè, el. energie ,- Kè a PHM ,- Kè, tj. celkem ,- Kè, pøesun na položku nákup materiálu, d) z položky nákup služeb ,- Kè pøesun na položku nájemné, e) z položky úèastnické poplatky - konference ,- Kè pøesun na položku ostatní nákupy jinde nezaøazené, f) z položky PHM ,- Kè pøesun na položku služby telekomunikací, 2.6. A/ pøesuny v rozpoètu odboru rozvoje mìsta - na akci sportovištì ,- Kè a na akci MŠ Moskevská - oprava terasy ,- Kè, oboje pøesunem z akce pøebudování venkovních sportoviš u základních škol, - na akci KD Crystal - pøíprava rekonstrukce ,- Kè pøesunem z akce lávka pro pìší a cyklistiku ul. ÈSA - na akci rekonstrukce objektu Arbesova è. p ,- Kè pøesunem z akce spojovací komunikace U Rokle, parkovištì - na akci rekonstrukce objektu Arbesova è.p ,- Kè a na akci tìlocvièna TJ Lokomotiva - stavební úpravy, dokonèení zateplení fasády ,- Kè, oboje pøesunem z akce pøízemí v bytových domech Lada - dokonèení obèanské vybavenosti - alternativní byty pro azylanty, - na akci estetizace objektu radnice (rekonstrukce objektu údržby a šatlavy, dvorní fasáda, rekonstrukce pavlaèe) ,- Kè a na akci lokalita RD Hùrka - II. etapa (dokonèení) ,- Kè, oboje pøesunem z akce úprava dvorních traktù ul. Nerudova, Újezd-pøístup a parkovištì, - na akci smuteèní obøadní síò - klimatizace smuteèního sálu, vybavení márnice chladicím zaøízením ,- Kè pøevodem z akce okružní køižovatka Èeskokamenická - I. etapa, B/ snížení rozpoètu u akce propojení Sluneèní- Šluknovská, èást o ,- Kè a pøesun do rozpoètu odboru vnitøních služeb na položku DHIM ,- Kè a na položku nákup služeb ,- Kè, 2.7. v rozpoètu dopravy pøesunout z položky zakrytí reklam 4.000,- Kè na položku studená voda. è. usnesení 421/04 Zmìna užití finanèních prostøedkù Pøedkládá : Hana Moudrá, místostarostka Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje èásteènou revokaci usnesení è. 246/03 odst. 2.4.: N-centrum investièní akce vestavba sociálního zaøízení objekt C ,- Kè na rozšíøení výchovné místnosti Paramisa v objektu N-centrum. è. usnesení 422/04 Schválení finanèních pøíspìvkù formou grantu na sport pro rok 2004 II. èást Pøedkládá : Mgr. Jiøí Pazourek, místostarosta Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje finanèní pøíspìvky poskytnuté formou grantu na sport pro rok 2004 II. èást dle pøedloženého návrhu Výboru pro tìlovýchovu a sport. è. usnesení 423/04 Schválení smlouvy o poskytnutí finanèních prostøedkù z rozpoètu mìsta pro Mìstské lesy Èeská Lípa, spol. s r. o. Pøedkládá : Mgr. Jiøí Pazourek, místostarosta Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje uzavøení smlouvy o poskytnutí finanèních prostøedkù z rozpoètu mìsta Èeská Lípa na èinnost v oblasti zlepšení a zvýšení rekreaèní funkce lesa v pøímìstských lesích ve vlastnictví mìsta Èeská Lípa v roce 2004 spoleènosti Mìstské lesy Èeská Lípa spol. s r. o., IÈ: , v pøedloženém znìní. è. usnesení 425/04 Revokace usnesení Pøedkládá : Hana Moudrá, místostarostka Petr Skokan, starosta A/ Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa a) revokuje usnesení ZM è. 399/04/B ze dne b) schvaluje rozdìlení výtìžku z výherních hracích pøístrojù ve výši 719 tis. Kè takto: tis. Kè Fotbalový klub Èeská Lípa, IÈ tis. Kè Athletic club Èeská Lípa, IÈ tis. Kè Mìstská knihovna Èeská Lípa, pøíspìvková organizace, IÈ tis. Kè - granty v oblasti památkové péèe na úèely uvedené v dùvodové zprávì. B/ Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schvaluje èásteènou revokaci usnesení zastupitelstva mìsta èíslo 406/04/C ze dne , tj. ruší prodej bytu è. 03 v ulici Hálkova èp. 1660, Èeská Lípa, pro pana Hynka Garabu a Veroniku Garabovou za kupní cenu ve výši ,- Kè a zároveò schvaluje prodej pøedmìtného bytu panu Hynku Garabovi a Veronice Garabové za kupní cenu ve výši ,- Kè za podmínek uvedených v dùvodové zprávì. pokraèování v pøíštím èísle MN 11

12 MÌSTSKÉ NOVINY è.16, záøí 2004 historie Historie města rok po roce (Česká Lípa 1985) Na sídlišti Špièák vzniklo hotové školské mìsteèko. Po dokonèení uèilištì Uranu s obrovskou stavbou ubytovacího traktu rozkládalo se v sousedství seskupení pavilonù ZŠ Špièák. Škola s údajnì nejvìtší kapacitou míst pro žáky v republice. Sídlištì samo bylo rozdìleno do deseti sektorù zvaných ètvrti. V roce 1985 se razilo také oznaèení Horní a Dolní Špièák. Uranová éra byla na svém vrcholu a pøitom právì rok 1985 oznamoval první signály k ústupu ze slávy. Nastoupila gorbaèovská éra v SSSR a mìnila se i stranická scéna v Èeské Lípì. Funkci vedoucího tajemníka opouštìl Kamil Nagy. Mìstem šly zvìsti, že mìl nìco spoleèného s aférou Zapadlo. Øeditel mladoboleslavské Škodovky tohoto jména dával k dispozici rùzným soudruhùm a dalším osobám za výhodných pod- Novou fasádu v kombinaci perlové barvy s vínovou má od letošního léta dobranovská fara. Objekt patøí øímskokatolické církvi a mìsto ho na základì dlouhodobého pronájmu využívá již øadu let jako mateøskou školu. A tak když Krajský úøad Libereckého kraje vypsal poèátkem letošního roku granty na obnovu památek, požádala po dohodì s èeskolipskou radnicí o finanèní podporu z tohoto programu právì na opravu oprýskané farní fasády i církev. Jak dále upøesòuje Zdeòka Urbanová z odboru školství, kultury, sportu K zápisu do Pamìtní knihy mìsta Èeská Lípa byly 4. záøí pozvány novì narozené dìti: Veronika Vraná, Ondøej Dudek, Denisa Šveòhová, Michal Hrubeš, Bianca Nováková, Sára Šorèíková, Kristýna Denková, Nikola Jamnická, Tomáš Kobera, Ondøej Vosáhlo, Robin Daniel, Pavla Lišková, Iva Horová, Petr Perman, Tereza Bryndaèová, Markéta Bednáøová, Mimínek nové automobily. Potom pøišla jednodenní kariéra vedoucího tajemníka Zgrocha. Pøišel z Lounska a ráno byl zvolen, naèež veèer asi o pùl sedmé zemøel. Vypadalo to na tajemnou intrikánskou událost. Ve Dobranovská fara dostala slušivý kabát a cestovního ruchu, kraj poskytl 180 tisíc korun a mìsto Èeská Lípa vìnovalo 97 tisíc. Barevnost nového kabátu stanovil pro faru na základì rozboru pùvodních omítek restaurátor a jakmile vypukly letní prázdniny, pustil se dodavatel, kterým bylo stavitelství J. Krèmáøe, do práce. Fasáda je hotová kromì zadní stìny. Ta byla natolik promoèená a prosolená, že ji bude možné dokonèit až v pøíštím roce. Za souèasného stavu by omítka brzy opadala. Zdivo musí dùkladnì proschnout a bude nezbytné ho také odsolit, vysvìtluje Z. Urbanová. skuteènosti to byla neš astná náhoda infarkt. Pøišel poslední vládnoucí vedoucí tajemník Milan Zach. Svým tìlesným vzhledem a zpùsobem jednání navenek pøipomínal sovìtského pøedstavitele perestrojky. Dne 18. bøezna se Èeská Lípa doèkala divadelního vlaku. Nebyl to vlastnì žádný vlak. Šlo o kolonu au- 80 let pan Jan Brom paní Emilie Hoskovcová paní Filomena Kašová paní Marie Králová pan Karel Novák paní Zdenka Sedláèková paní Vlasta Šimáòová 85 let pan Otakar Frolík paní Ludmila Knotková Vítání dětí tobusù, která vyrazila do Prahy na pøedstavení Stroupežnického Našich furiantù. Každému okresu se dostalo postupnì té cti, aby se jeho zástupci mohli vypravit do renovované Zlaté kaplièky, na jejíž rekonstrukci se podílela svými zakázkami témìø každá firma v republice s umìleckými ambicemi. Známý byl pøíkladnì pøíspìvek kamenickošenovských skláøù. Divadelní spolek Jirásek prožíval tøetí vrchol své slávy. První byl v letech dvacátých, krátce po jeho vzniku. Druhý zažil tìsnì po osvobození, kdy se dostal do èela zdejšího kulturního života. Tøetí pøišel v posledních letech pøed pøevratem, kdy na nìkterých místech v republice právì amatérské divadlo pøevzalo duchovní iniciativu míøící ke zmìnì spoleèenských pomìrù. Jiráskovci získali hlavní cenu na 55. Jiráskovì Hronovì za svou inscenaci Shakespearovy hry Jak se Vám líbí. Ladislav SMEJKAL chaela Smolíková, Veronika Pröllerová, Milan Janda, Adéla Hrudková, Anna Vondrušková, Vojtìch Škráèek, Daniel Tomek, Jiøina Nováková, Nela Mazùrková, Marek Melich, Ladislav Prokýšek, Anna Rývorová, Jakub Psota, Kristýna Pøibylová, Michal Tregler, Pavel Stoláø, Anna Hrdlièková, Natálie Mazaèová, Martin Barborka, Lukáš Slabion, Michal Petr. Významné životní jubileum v září oslaví pan Jan Kriško paní Anna Loužilová pan Miroslav Maòka paní Anneliese Odvárková paní Zlatuška Sklenková 90 let paní Marie Fakanová 91 let pan Štefan Šedivý 94 let pan Jaroslav Pospíšil Dobranovská fara po rekonstrukci fasády 12 Foto: E. MARKGRAFOVÁ Všem oslavencùm k významnému životnímu jubileu blahopøejeme

13 è. 16, záøí 2004 MÌSTSKÉ NOVINY listárna Do školy s baťohem Vzpomínáte si ještì na své zaèátky? Jakékoliv. Nová škola, zamìstnání, noví lidé, neznámé prostøedí, stres, obava a nejistota, snaha dobøe zapùsobit, nìkdy si také vybudovat nové postavení, potøeba prosadit se, splynout s davem... Každý z nás to prožívá jinak. Závisí to na spoustì vìcí, ale jistì mi dáte za pravdu, že nejvíc záleží na prvním dojmu, kontaktu a vztazích, které èlovìk získá v prvních hodinách a dnech. S tímto vìdomím nápadití kolegové pøed dvìma lety založili na Støední prùmyslové škole v Èeské Lípì tradici adaptaèních, seznamovacích kurzù. Zaèátky nebyly snadné. Seznámili jsme se sice s projekty jiných škol, prodìlali kurzy s tímto námìtem, ale jistì uznáte, že zaèít s nìèím novým není nikdy jednoduché. Pøed realiza- cí první akce jsme mìli zejména obavy, zda se nám podaøí nadchnout naše nové studenty, zda budou ochotni se vìnovat aktivitám, které jsme pro nì pøipravili, sportovat, hrát si, absolvovat nevážné i vážné soutìže, seznamovat se s novým tøídním i mezi sebou navzájem. Pocit po prvním adaptaèním kurzu prùmyslovky byl bájeèný, studenti se výbornì pobavili, seznámili se, zbavili se pocitu nejistoty, navázali pìkné vztahy s uèiteli.tøídní také získali pøehled o svých svìøencích, leckdy vyøešili první výchovné problémy v zárodku, poznali, na koho se mohou s dùvìrou ve tøídì obrátit v prvních týdnech školy. S tímto vìdomím a zkušenostmi, o které jsme se už podìlili i s dalšími èeskolipskými støedními školami, jsme na prùmyslovce letos uskuteènili již tøetí roèník tohoto adaptaèního kurzu. Po vyøízení nezbytných formalit jsme tedy vyjeli s ba ohy Rekonstrukce pod Holým vrchem do pøírody a strávili tøi dny v chatovém táboøe v Horní Vysoké.Sport, výlety, soutìže v táboøe i v lese, lanové aktivity, hry, povídání vážná i nevážná, veèer táborák a noèní stezka odvahy. Dnešní mládež myslí jen na lumpárny, je nezvladatelná...taky jste to nìkdy slyšeli? My uèitelé z prùmyslové školy nevíme, o èem je øeè, protože kluci a holky, které jsme s sebou vzali, jsou vážnì fajn, je s nimi domluva, no vždy jsou skoro dospìlí a navíc na hlouposti není èas. Pobyli jsme tøi dny. V pátek se vracíme a víme, že v pondìlí to budeme mít všichni o nìco snazší. Pùjdeme pøeci mezi známé, víme, co od sebe mùžeme oèekávat. Studenti i uèitelé.víme už, jak se jmenujeme, odkud jsme, kdo bude do party na sport, komu øíct na výlet o kytaru. Tøídní je taky víc v obraze, snadno vybere pøedsedu tøídy, pokladníka, tuší, kdo bude potøebovat pomocnou ruku, tøeba proto, že si nevìøí. Jsme prostì všichni moudøejší a asi i klidnìjší, patøíme k sobì, máme pøece spoleèné zážitky. Rodièe nových støedoškolákù nám dají za pravdu, že náklady na zaèátku studia jsou pro bìžnou rodinu na hranici únosnosti. Proto chceme vel- mi podìkovat mìstu Èeská Lípa, nemalou sumou totiž pøispìlo na tuto akci v rámci grantu prevence kriminality, a Krajskému úøadu Libereckého kraje, který nám usnadnil realizaci našeho zámìru penìzi urèenými na preventivní protidrogové programy. Sportovní potøeby, netradièní pomùcky na rùzné hry, drobné odmìny, èásteènì cestovné a pobyt. To všechno jsme mohli poøídit, pøíspìvek studentù byl jen symbolický. Peníze nejsou nejdùležitìjší, ale bez nich jste vedle... Dìkujeme i vedení školy, které se nebrání novým, podnìtným aktivitám v práci s mladými lidmi, a kolegùm uèitelùm, kteøí si ukrojili ze svého volného èasu pøi pøípravì a realizaci celého projektu, který s dalšími roèníky získává jen na kvalitì. Možná se pídíte, jak je to s tìmi drogami. Inu jsou rùzné, mìkké, tvrdé, anebo je to taky závislost na radosti, smíchu, zábavì, pøátelství, dùvìøe a porozumìní, sportu, hrách. Dali jsme našim studentùm vybrat...a pøejeme jim správnou volbu a také krásné vzpomínky na studia u nás na škole. Zaèínáme a je nám pìknì u srdce. Na startu to není málo. Regina JONÁŠOVÁ Støední prùmyslová škola Chraň si své tělo Na našem sídlišti Holý Vrch probíhala letos výmìna rozvodù tepla, kterou pro ÈLT zajiš ovaly dodavatelské firmy. Když pominu fantastickou rychlost a kvalitu prací (staré potrubí bylo na mnoha místech ponecháno v zemi), je hlavním problémem fakt, že ti, kteøí provádìli výkopy a pokládku potrubí, ponièili: trávníky, keøe, chodníky (napø. novì položený chodník k zastávce ÈD), obrubníky, atd. V souèasné dobì (14. 9.) je výkop zahrnut, ale teprve po více než dvou týdnech se zde zaèalo opìt pracovat. Aèkoliv jsem se již dozvìdìl, že termín k odevzdání práce a kolaudace ještì nevypršel, obávám se, aby K svátkùm a narozeninám si vždy navzájem pøejeme hlavnì zdraví. Je to moudré, protože bez zdraví nemùže být žádného druhého èinìní. To ví velice dobøe paní øeditelka mateøské školy Lada Zdeòka Coufalová, její zástupkynì Helenka Krejèíková a celý kolektiv této krásné mateøské školy. Na MŠ Lada je sídlo Kabinetu rodinné a zdravotní výchovy pro mateøské školy od roku MŠ Lada se podílela na celostátním Projektu socio-sexuální výchovy na MŠ pod vedením Dr. Kateøiny Smolíkové z Pedagogického ústavu v Praze, který byl pak následnì zaøazen do osnov MŠ. MŠ Lada organizuje každým rokem soutìž mezi MŠ, která nese název Chraò si své tìlo. Do okruhu soutìžních otázek jsou zaøazena témata: péèe o zdravé tìlo, první pomoc /teoretická i praktická èást/, zdravý životní styl, osobní hygiena, protidrogová prevence, léèivé rostliny, význam zdravotního pojištìní pro rodinu, bezpeènost dìtí pøi doakce neskonèila stejnì jako jiné. Uhrabáním zeminy a zasetím trávy. Všude pøed blokem domù èp , za blokem èp , kolem školy, bývalého nákupního støediska až ke kotelnì je tøeba napravit zejména škody na chodnících a komunikacích a odvézt panely, potrubí a další materiál, který se zde povaluje. Prosím proto odpovìdné pracovníky, aby dohlédli na srovnání a znovu osetí trávníkù, zasazení keøù, opravu obrubníkù a vydláždìní èi vyasfaltování chodníkù, abychom se už na našem sídlišti nebrodili blátem. Doufáme, že letošní zásah pøežije i ponièená vzrostlá zeleò. ing. Jaroslav PANÁÈEK pravních situacích. Dne 18.kvìtna 2004 probìhl už 7. roèník okresní soutìže ve znalostech zdravovìdy pro dìti pøedškolního vìku. Pochvalu zaslouží všechny MŠ, které se zúèastnily soutìže Chraò si své tìlo úèastí svých 3 dìtí s nejlepšími znalostmi a dovednostmi: MŠ Èeská Lípa Lada, Sever, Roháèe z Dubé, Arbesova, Moskevská, Sovièka, Sluníèko, 2 družstva z Nerudovy a MŠ Kvítka, soukromá MŠ Klíè a také Nový Oldøichov. Všeobecná Zdravotní pojiš ovna ochotnì poskytuje sponzorský dar na poøádání soutìží nejmladších zdravotníkù po celých 7 let. Za to jí patøí velký dík. Je si jistì vìdoma, jak dùležité jsou znalosti a dovednosti pro ochranu zdraví již v pøedškolním vìku. Dìti z jmenovaných MŠ vìdí, že si musí vážit svého života a dokázaly, že si jej umí i chránit. Tak dobøe je to jejich paní uèitelky nauèily. A to je dobøe. Eva SAMEŠOVÁ

14 MÌSTSKÉ NOVINY è.16, záøí 2004 DDM Libertin V rámci projektu výstavy neprofesionálních umìlcù trvá do výstava fotografií Kouzla pøírody národní park Èeské Švýcarsko. Autor Libor Švadlenka, klub Spirála po pá do 18 hod So Biker roèník závodù na horských kolech + cykloturistické jízdy, trasa pro závodníky 50 km, dìti + rodièe 30 km, prezentace od 8.30 do 10 hod. u restaurace Keramo v Žíznikovì, start hod. Rodinné konstelace - ing. Tomáš Pùlpán, klub Spirála 9 20 hod. cena 400 Kè, pøihlášky do , inf. J. Kalvodová Pá Vernisáž výstavy Krajina kolem mì - akvarely, od 18 hod. klub Spirála pøízemí DDM za ICM, do po pá do 18 hod So Rodinné konstelace - Fr. Èervenka, klub Spirála 9 18 hod., 400 Kè, pøihl. do Malujeme a stavíme draky, klubovna 9 12 hod. Veøejná soutìž a výstava plastikových modelù, dioramat a figurek, DDM 8, hod. pøejímka modelù, 10 hod. zahájení Bøišní tance Studio M L. Doksanské sál DDM 8,30 12,30 hod., cena 300 Kè, pøihlášky se zaplacením do , inf. L. Lípová So Keramická loutka 1. èást, 2. èást probìhne v listopadu, DDM ker. dílna od 9 hod, cena za obì akce 150 Kè dítì, 200 Kè dospìlák (veškerý materiál, pomùcky, výpal, lektor ) Výtvarná sobota ubrousková technika DDM 9 13 hod., cena 100 Kè ( v cenì kvìtník, bílá látka), pøihlášky do , inf. J. Kalvodová Èt Rodinné konstelace F. Èervenka, klub Spirála hod. vstupné dobrovolné St Ne Podzimní prázdniny v Krkonoších pro dìti od 10ti let + mládež, pøihlášky do , inf. J. Mimrová St Prázdninový karetní turnaj - Magic, Pokémon, Harry Potter, klubovna DDM 9 12 Prázdninový poèítaèový klub DDM 9 12 hod., poplatek 10 Kè, inf. M. Vasmanská Botanická zahrada v Praze skleník Fata Morgana + obchodní dùm Tesco, zájezd pro dìti od 10 let, cena 170 Kè (doprava, prohlídka s prùvodcem), pøihlášky se zaplacením do , inf. L. Lípová So Sypaná + vyvazovaná batika kurz pro dospìlé, DDM 9 15 hod., s sebou obleèení nebo látku k barvení, cena 200 Kè ( v cenì barvy a zapùjèení pomùcek ), pøihlášky do , nutný pøevlek, inf. J. Kalvodová Jiráskovo divadlo Sobota od 14,00 hodin LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA Veselá pohádka s písnièkami, ve které se setkáte s nezbednou uliènicí princeznou Ankou, loupežníkem Bidlem a také s èertem. Pro dìti od 4 let, cca 55 minut bez pøestávky. Vstupné 40 Kè Úterý od 19,30 hodin NÁVŠTÌVNÍK Nejúspìšnìjší hra souèasného francouzského dramatika Erica-Emmanuela Schmitta, jejímž námìtem je fiktivní setkání slavného rakouského psychiatra Sigmunda Freuda s neznámým návštìvníkem v napjaté dobì zaèínající války. Režie: Jaromír Pleskot. DIVADLO MIRIAM PRAHA, pøedpl. sk. A. Doprodej vstupenek á 140 Kè. Pátek 1. øíjna od 19,30 hodin PTÁKOVINY Repríza komedie Jiøího Žáèka o dvou dìjstvích. Svoboda je pìkná vìc, není na ni v svìtì klec. Celá hra není nièím jiným než otazníkem za touto krásnou prostopravdou.divadelní KLUB MLADÝCH pøi Obchodní akademii v Èeské Lípì. Vstupné 40 Kè Ètvrtek 7. øíjna od 19,30 hodin DON JUAN Moliérova tragikomedie, která postupnì dozrála od legendy donchuánství k cynickému hrdinovi a odpùrci spoleènosti, jejíž zákony neuznává Režie: Ivan Rajmont. KLICPEROVO DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ, cca 130 minut vè. pøestávky. pøedpl. sk. B. Doprodej vstupenek á 120 Kè. Přednáška o Eneagramu Obèanské sdružení Centrum ekologického a duchovního rozvoje CEDR pøipravilo pro zájemce o alternativní medicínu a smìry vedoucí k sebepoznání pøednášku paní Phdr.Vìry Velechovské, která zde pøedstaví sebepoznávací metodu ENEAGRAM. Tato metoda smìøuje k rozvoji osobnosti. Cílem je nacvièit a trénovat nìkteré techniky sebepozorování a metody úèinných prostøedkù ke kultivaci a transformaci emoèní energie daného typu. Tedy získat základní zkušenost v užití tìchto technik v každodenním životì èlovìka, protože sebeuvìdomìní je základní kámen emoèní inteligence. Pøednáška se tentokrát netradiènì koná v pondìlí od 17:30 KD Crystal. Miroslav ØEBÍÈEK Koncert duchovní hudby 2004 Úterý 28. záøí, 19 hodin / Jablonné v Podještìdí / Basilika sv. Zdislavy (Svátek sv. Václava) Bohemorum Sancti in caelesti Ierusalem Koncert ke svatému Václavu a patronùm èeské zemì. Schola Gregoriana Pragensis Úterý 5. øíjna, 19 hodin / Nový Bor / Divadlo Nitky / Zhudebnìné básnì Bohuslava Reynka a Suzanne Renaud. Ondøej Škoch (kytara, zpìv) a hosté, recitace Markéta Potužáková Ètvrtek 7. øíjna, 19 hodin / Èeská Lípa / basilika Všech svatých (Svátek Panny Marie Rùžencové) F. I. Tùma Stabat Mater / Litaniae Lauretanae / J. J. Fux Sonáty. Hipocondria, umìlecký vedoucí Jan Hádek, Societas Incognitorum, umìlecký vedoucí Eduard Tomaštík. Hradišťan v Crystalu Kulturní dùm Crystal v Èeské Lípì poøádá v souvislosti s probíhajícím festivalem duchovní hudby Èeská Lípa 2004 dne od hod. koncert cimbálové muziky Hradiš- an s Jiøím Pavlicou.. Cimbálová muzika Hradiš an s Jiøím Pavlicou patøí k nejstarším a nejznámìjším moravským cimbálovým kapelám. Vznikla spoleènì s taneèním souborem v roce 1950 v Uherském Hradišti. Od roku 1978 je umìleckým vedoucím Jiøí Pavlica. Pod jeho vedením se zaèal soubor postupnì transformovat. Dnes je Hradiš an ojedinìlým hudebním tìlesem s nezvykle širokým žánrovým zábìrem a netradièním repertoárem, jehož inspiraèním zdrojem se stal folklór. Vstupenky je možné zakoupit v pøedprodeji v Informaèním centru ÈD v pøízemí KD Crystal, v Mìstském informaèním centru v Èeské Lípì, v Knihkupectví pana Rady v Novém Boru, nebo v Kupectví - prodejnì støedovìkých øemesel v Moskevské ulici v Èeské Lípì. Informace o poøádaném koncertu na tel. èísle muzeum a galerie Ambit Jak vidím lužické a Žitavské hory Výstava úspìšných úèastníkù fotografické soutìže vyhlášené Správou CHKO Lužické hory Maštálkova síò Jaroslav Rázl - Obrazy Galerie Lukáš Pelech I cesta mùže být cíl POBOÈKA V KRAVAØÍCH Záøí øíjen Výstava èepcù a krajek ze sbírek muzea Galerie Ateliér skla FUUD Ústí nad Labem, Ilja Bílek Vernisáž: hod. Divadelní poutí pořádanou jako tradičně Jiráskovým divadlem ožila o víkendu 11. a 12. září klášterní zahrada v areálu českolipského vlastivědného muzea. Divákům se představila řada souborů a na své si přišli i ti nejmenší, pro které bylo určeno dopolední představení. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ 16

15 è. 16, záøí 2004 MÌSTSKÉ NOVINY školy, nadace, organizace Sázava 2004 Ve dnech od 12. do 24. èervence 2004 se v SA- MOPŠÍCH ležících u øeky Sázavy uskuteènil již 12. roèník tradièního letního dìtského tábora organizovaného Domem dìtí a mládeže Libertin. Vesmìs stará dobrá parta vedoucích a praktikantù se v harmonické spolupráci s hlavním vedoucím Milošem Caltou, hospodáøkou Maøenkou Vasmanskou, zdravotnicí Blankou Mertovou zvanou Mikejlou a kuchaøkami snažila vytvoøit osmdesáti dìtem co nejpøíjemnìjších a nejzábavnìjších ètrnáct dní. Poèasí se po pár chladných dnech umoudøilo, slunce svítilo, a nic nebránilo v užívání si prázdnin. Chodilo se na výlety, jezdilo se na pramicích a v kanoích, plavalo se a potápìlo se. Na programu nechybìly hry, ve kterých dìti spolupracovaly mezi sebou a pøi kterých se uèily pomáhat slabším a mladším èlenùm týmu. Volila se táborová MISS, hledali jsme SUPERSTAR. Na Sázavu dorazila i èeskolipská zpìvaèka Dáša Hodiny informatiky na ZŠ Špičák I na podzim letošního roku budou na ZŠ Špièák probíhat hodiny práce s poèítaèem pro veøejnost. Naše škola jako Regionální centrum internetu (RCI) pøipravila 3 moduly, které mùže navštìvovat široká veøejnost (rodièe žákù, nezamìstnaní, dùchodci). Délka každého kurzu jsou 2 hodiny. Jedná se o moduly rùzných obtížností a rùzného charakteru. Od úplných zaèátkù, kde se úèastníci kurzu nauèí základním dovednostem s poèítaèem, až k dovednostem na internetové síti a základùm práce s elektronickou poštou ( em) a textovým editorem. Kurzu se mùže zúèastnit každý, kdo zaplatí administrativní poplatek 100,- Kè a zaregistruje se na sekretariátu školy na tel. èíslech , u paní Maliarikové. Kurzy budou probíhat vždy v úterý a ve ètvrtek od 16,30 do 18,30 hodin a v sobotu od 11,00 do 13,00 hodin. Zaèínáme již od Podrobné termíny budou zveøejnìny na úøední desce školy, ve vrátnici i na webové stránce školy: Víkendové setkání diabetiků Svaz diabetikù v Èeské Lípì poøádá ve dnech 8. až 10. øíjna Víkendové setkání diabetikù a jejich blízkých ve Sloupu v Èechách. Bìhem pobytu jsou diabetici podrobeni mìøení glykemie, krevního tlaku a tuku, probíhají rùzné besedy, ale hlavnì se zamìøujeme na pohyb venku, který je samozøejmì pøizpùsoben vìku a možnostem úèastníkù, hrajeme fotbal, petang, šipky, stolní tenis, chodíme na vycházky, veèer pøi kytarách zpíváme a bavíme se. Každý si tu mùže vybrat na co staèí a co mu vyhovuje. Zveme všechny zájemce, pøihlásit se mohou na tel.è p.koláøová na e- mail (ak) Caltová, která táborníkùm pøedstavila hity ze svého nového alba. K tanci a pohybu mìly dìti spoustu pøíležitostí. A už pøi èetných diskotékách nebo pøi vytrvalostním diskomaratonu. Hráli jsme volejbal, vybíjenou, pøehazovanou, fotbal, ping pong, hutututu, palermo. Dny utíkaly jako nazelenalá voda v øece Sázavì. Pálili jsme ohnì, opékali buøty, báli se pøi stezce odvahy. Chodili jsme do lesa na houby, a øeknìte, už jste nìkdy v lese potkali opravdovou lamu? My na Sázavì ano! Den pøed odjezdem dìti vytáhly maškarní masky, zasoutìžily si na táborové pouti, odpoledne shlédly divadelní pøedstavení MRAZÍK v podání svých praktikantù a vedoucích, veèer zabalily zablácené tepláky, smrduté ponožky, adresy a telefony nových kamarádù, naposledy si zatancovaly na závìreèné diskotéce a ráno hurá domù k maminkám a tatínkùm. My vedoucí si na letošní rok opravdu nemùžeme stìžovat. Poèasí se vydaøilo, nikomu se nic nestalo, jídlo nám velmi chutnalo, dìti byly milé a zapálené do her, sešla se výteèná parta, a tak jen doufáme, že i dìti s námi byly spokojené a že se s nimi pøíští rok v Samopších opìt setkáme! Program počítačové gramotnosti Ministerstvo informatiky ÈR zaèalo na zaèátku srpna tohoto roku realizovat za podpory vybraných partnerù poèítaèové kurzy v rámci Národního programu poèítaèové gramotnosti. Tyto dotované kurzy (úèastník hradí pouze 100,- Kè) jsou urèeny pro širokou veøejnost po celé ÈR a budou probíhat až do konce tohoto roku. Zájemci se mohou pøihlásit na bezplatné telefonní lince (po-pá, 8-17). Více informací na stránkách nebo Školícím støediskem na Èeskolipsku je mimoòské gymnázium. Kurzy jsou celkem 3, každý trvá 2 hodiny a uèí se na nich: úplné základy - kurz Jak na poèítaè práce s textovým editorem - kurz Texty v poèítaèi práce s internetem a em, v podstatì jde o vyhledávání informací na portálu a založení ové schránky - kurz Internet a . Dne se koná koordinaèní porada k sestevì jízdních øádù veøejné linkové autobusové dopravy s platností od nedìle 12. prosince 2004 do 10. prosince Své pøipomínky mohou obèané Èeské Lípy zasílat odboru dopravy MìÚ Èeská v termínu do V rámci pøípravy návrhù jízdních øádù s dopravci byly všechny došlé pøipomínky bìhem celého roku 2004 i požadavky z období minulých odborem dopravy KÚLK posouzeny z hlediska úèelnosti a naléhavosti a dle možností byly do návrhù jízdních øádù zapracovány. Obyvatelé našeho mìsta mohou pøipomínky k jízdním øádùm jak Èeských drah, tak autobusové dopravy na linkách v územním obvodu Libereckého kraje a linkách mìstské autobusové dopravy adresovat zdejšímu odboru dopravy prak- Internet do knihoven Libereckého kraje Zámìrem Libereckého kraje zavést internet do všech veøejných knihoven v obcích Libereckého kraje. Podle našich prùzkumù jsme zjistili, že dostupnost internetu pro obyvatele zejména v malých obcích Libereckého kraje je nedostateèná a pro mnohé je to finanènì nedostupné. Také ne každá domácnost si mùže dovolit koupit poèítaè a pokud jej už má, je stále pomìrnì drahé zøídit pøipojení a hradit z rodinného rozpoètu provoz internetu. Proto jsme pøišli s øešením rádi bychom v každé i té nejmenší obci zavedli internet ve veøejných obecních knihovnách, a to zdarma. Projekt je už hotový a poèítá se zøízením trvalého širokopásmového vysokorychlostního pøipojení (512/128 kbit/s) bez omezení, ale i s nákupem poèítaèù a pøíslušenství (zjistili jsme, že øada knihoven poèítaè dosud nemá) a s hrazením provozu. Celý projekt by stál tøináct a pùl milionu korun, z toho o polovinu požádáme o pøíspìvek Evropskou unii, dva miliony by zaplatil stát a pøes milion by uhradil ze svého rozpoètu Liberecký kraj. Od každé obce se oèekává, že zajistí kvalifikovanou obsluhu poèítaèù a pøizpùsobí otevírací dobu v knihovnách zvýšenému zájmu návštìvníkù o novou službu. Už od pøíštího roku by si mohli chodit lidé do knihovny prohlížet na internetu nabídky volných míst, èasem se urèitì rozšíøí elektronické vyøizování úøedních záležitostí, malí podnikatelé ocení pøehledy veøejných zakázek, které se zveøejòují na internetu, a øadu dalších užiteèných informací. Jsem pøesvìdèen, že možnost užívat internet by mìli mít všichni stejnou a mìla by to být služba veøejná, tudíž zdarma. Projekt, který poèítá se zavedením internetu do všech knihoven v Libereckém kraji poèátkem záøí letošního roku schválili krajští radní a chceme s ním zaèít na zaèátku pøíštího roku. Jaroslav ZÁMEÈNÍK radní pro kulturu, památkovou péèi, tìlovýchovu, sport a cestovní ruch LB kraje Jízdní řády veřejné autobusové dopravy ticky po celý rok. Podnìty by však mìly být konstruktivní a mìly by obsahovat také základní údaje napø. dùvod požadované zmìny, èíslo linky a spoje a v neposlední øadì též pøedpokládaný poèet pøepravovaných osob, kterých by se požadovaná zmìna mìla týkat, nebo každá navrhovaná zmìna musí být také obhajitelná. Je zøejmé, že není možné požadovat úpravu, která by vyhovovala pouze úzké skupinì lidí, zatímco daleko poèetnìjší by zmìnou jízdního øádu o možnost dopravy pøišla. Návrhy jízdních øádù veøejné linkové autobusové dopravy platné od do najdete na stránkách na vývìsní desce odboru dopravy. Je zde umístìna i tabulka obsahující všechny došlé pøipomínky. 17

16 MÌSTSKÉ NOVINY è. 16, záøí 2004 Na konci školního roku odjela družstva mladších a starších žákyò basketbalového oddílu Èeská Lípa na desetidenní tréninkový pobyt do italského mìsteèka Caorle, kde hráèky i trenéøi završili nároènou, leè velmi úspìšnou sezonu. Na místo jsme dorazili v sobotu za svítání a první, co nás napadlo, že nic jiného než tréninky na poøadu dne nebudou, protože bylo pod mrakem a na koupání to vùbec nevypadalo. Hned pár hodin po pøíjezdu jsme mìli trénink v nové mìstské hale, která nás upoutala exteriérem i interiérem. Velice dobøe se nám v ní trénovalo. Škoda, že podobnou halu nemáme také u nás v Èeské Lípì. Již v nedìli jsme odjeli k prvnímu zápasu nìkolikadenního turnaje, který se odehrával ve mìstì Concordia, vzdáleném Na zaèátku školního roku oslovilo vedení FK Jablonec 97 øeditele nìkterých základních škol prvního i druhého stupnì v partnerských obcích a mìstech, ve kterých má mládežnický fotbal tradici s nabídkou o spolupráci pøi vytvoøení maskota fotbalového klubu FK Jablonec 97, v rámci výtvarné výchovy. Nabídku jsme specifikovali jako soutìž jednotlivých dìtských autorù, žákù základních škol a to nejprve v rámci jedné školy, ze které postoupí vždy 15 prací za první stupeò a 15 prací za druhý stupeò do dalšího kola výbìru a to mezi jednotlivými školami. Zatímco hodnocení výtvarných prací v rámci školy mohou provést uèitelé ve spolupráci se starostou, hodnocení prací ve druhém kole mezi jednotlivými školami provede cca 30 osobností jablonecka, mezi kterými budou starostové partnerských obcí, zástupci podnikatelské sféry, sponzorù, akcionáøù apod. V druhém kole bude vybráno 60 prací, které postoupí do koneèného hodnocení. Tyto výtvarné práce budou vystaveny a pøístupny veøejnosti a fanouškùm, kteøí se mohou zapojit do koneèného výbìru pøedlohy pro maskota FK Jablonec 97. Maskot klubu musí být realizovatelný jako kresba, figurka a obleèený èlovìk. Autor vítìzného Basketbalistky na soustředění u moře asi 20 km od Caorle. První zápas jsme vyhráli o 2 body, a tak jsme byli spokojeni. V pondìlí jsme mìli dopoledne trénink a po obìdì jsme poprvé vyrazili k moøi. Odpoledne jsme navíc sehráli pøátelský zápas s místním týmem chlapcù, kteøí byli o nìkolik let starší a porazili nás o 16 bodù. Ve støedu jsme byli pozváni do Concordie, kde jsme nejprve shlédli zápas tamního družstva elévek a poté nás pozvali na obìd na venkov, kde nám uvaøili místní speciality. Po obìdì jsme se seznámili s tamními dìvèaty a ovìøili si, jak na tom jsme s angliètinou a nìmèinou. Ve veèerním zápase o první místo v turnaji jsme pak sice dobøe zaèali a v poloèase mírnì vedli, ovšem druhý poloèas se nám pøíliš nevydaøil a nakonec jsme prohráli a skonèili na Okénko FK Jablonec 97 návrhu obdrží poukázku na nákup sportovní potøeb v hodnotì 5 tis.kè, druzí a tøetí ocenìní, zvláš za první i druhý stupeò, dostanou poukázky v hodnotì 3 a 2 tis. Kè. Soutìž o maskota klubu poøádáme ve spolupráci se spoleèností UNITHERM s.r.o, která vìnuje škole, z níž bude vítìzná práce, finanèní dar ve výši 30 tis.kè, školám, ze kterých budou druhé a tøetí práce, dary ve výši 20 a 10 tis. zvláš za první a druhý stupeò. Vìøím, že na konci tohoto roku budeme moci pøedstavit maskota klubu. Ing. Libor JEŽEK president FK Jablonec 97 Pozvánka na zápasy FK Jablonec 97 Nedìle 17. øíjna hodin FK Jablonec 97 Marila Pøíbram Nedìle 31. øíjna hodin FK Jablonec 97 Chmel Blšany Přijďte si zacvičit Vždy v úterý od 17,00 do 18,00 hodin se koná cvièení pro dìti od 2 let s doprovodem. V oddíle pøedškolních dìtí pro dìti od 5 let bez doprovodu dospìlého, se scházíme také každé úterý od 18,00 do 19,00 hodin. Pokud budete mít zájem pøihlásit své ratolesti mezi nás, ozvìte se. Zahajovací hodina se konala v tìlocviènì Základní školy Špièák 14. záøí. Alena KUCHAØOVÁ druhém místì. Nejlepší hráèkou našeho družstva byla vyhlášena rozehrávaèka Iva Vanèurová. Ve ètvrtek jsme se podívali do jednoho z nejkrásnìjších mìst, do Benátek. Sice nás tam zastihl déš, ale ani ten nás neodradil od prohlídky nejrùznìjších památek. V pátek jsme ještì trénovali a pomalu se chystali na sobotní odjezd domù. Jelikož však byl odjezd až v 18 hodin, stihli jsme ještì navštívit místní trhy a nádherný aquapark. Domù se nám pochopitelnì vùbec nechtìlo, protože se nám v Itálii velmi líbilo. Chtìli bychom touto cestou podìkovat lidem z cestovní kanceláøe Caorle tour, kteøí pro nás zájezd pøipravili a starali se o nás. Doufáme, že se tam ještì nìkdy podíváme. Michaela MIKIÈOVÁ Výzva Městských novin Vyzýváme místní sportovní kluby, aby se s námi podìlily o informace o své èinnosti, zejména o ty, které se týkají mládeže. Uvítáme i pozvánky na sportovní akce. Plavání a cvičení s VZP Od øíjna budou mít pojištìnci VZP Okresní pojiš ovny v Èeské Lípì opìt možnost cvièit a plavat zdarma, a to v rámci svých programù na podporu zdravého zpùsobu života. Stejnì jako na jaøe budou mít pojištìnci VZP možnost vyzvednout si až 10 plavenek a 10 cvièenek. Ty mohou využít v bazénu v Èeské Lípì i ve Stráži pod Ralskem, mohou si vybrat z mnoha typù cvièení urèených pro rùzné kategorie cvièících v Èeské Lípì a v Novém Boru. Vstupenky budou vydávány vždy v pondìlí a ve støedu od 8 do 17 hodin. Vydávání bude zahájeno a ukonèeno Platnost vstupenek je od do Vstupenky budou vydány i tìm, kteøí se stanou pojištìnci VZP až k Pøesný pøehled o jednotlivých druzích cvièení, místech a termínech konání bude uveøejnìn na vývìsce OP VZP v hale poboèky, na INFO panelech v NsP Èeská Lípa a MÚ Nový Bor a zejména na stránkách VZP s sekci aktivity OP pro zdraví v druhé polovinì záøí. Informace budou rovnìž podávat pracovnice poboèky na tel. èíslech , Ve sportovní olympiádě se na městském stadionu u Ploučnice v pátek 17. září utkali členové zájmového kroužku Mladý strážník. Své výkony měřili za účasti starších kolegů z Městské policie Česká Lípa. Kroužek založený městskou policií v rámci projektu prevence kriminality pracuje již třetí školní rok. Děti se v něm věnují různým činnostem z oblasti zájmových her, sportu, turistiky, teorie práva ale také bezpečnosti ve městě, na které se aktivně svým dohledem podílejí. MÌSTSKÉ NOVINY, ètrnáctideník, ev. è. MK ÈR E Vydává: Mìsto Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IÈO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , 724/265386, Odpovìdný redaktor: Eva Markgrafová. Redakèní rada: Eva Markgrafová, Bc Eva Vlastníková, Hana Moudrá, Ing. Václav Svatek, Ivo Škola, Ing. Josef Zachrla, Siegfried Tomasch. Redakèní rada má vyhrazené právo zamítnout pøíspìvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávìrce. Distribuce: Pøíjem inzerce: J. Pièkarová, Mìstské informaèní støedisko, námìstí TGM èp. 2, tel Dopisy a pøíspìvky ètenáøù nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovìdnost za obsah zveøejnìné inzerce a pøípadné následné škody.

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více