Připravujeme. Starostovy starosti. složky platu ředitelů. Další vydání MN je Uzávìrka je a kultury se zabývala Rada mìsta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připravujeme. Starostovy starosti. složky platu ředitelů. Další vydání MN je 8. 10. Uzávìrka je 29. 9. a kultury se zabývala Rada mìsta"

Transkript

1 16/záøí/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. záøí 2004 Osobní příplatky ředitelů příspěvkových organizací Metodikou hodnocení øeditelù pøíspìvkových organizací v oblasti školství a kultury se zabývala Rada mìsta Èeská Lípa na svém záøijovém zasedání a odsouhlasila jednotná kritéria, podle nichž bude øeditelùm vyplácena tzv. nenároková složka platu, kterou na výplatní Mění se výše nenárokové složky platu ředitelů příspěvkových organizací pásce pøedstavuje osobní pøíplatek. Z pozice zøizovatele zároveò vytyèila úkoly, které by pøíspìvkové organizace mìly v letošním roce splnit. Již vloni pøipravoval odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu materiál, kterým by se odstranily výrazné rozdíly ve výši osobního pøíplatku øeditelù školských zaøízení a to vèetnì mateøinek a DDM Libertin, podotýká místostarostka Hana Moudrá. Šlo o rozdíly mezi øediteli zaøízení, která se stala pøíspìvkovými organizacemi až od roku 2003 a øediteli již døíve zøízených pøíspìvkových organizací. Pøed rokem 2003 byl totiž osobní pøíplatek øeditelù tzv. organizaèních složek s menší mírou pøímé zodpovìdnosti výraznì nižší než osobní pøíplatek øeditelù pøíspìvkových organizací, kde je míra zodpovìdnosti za chod zaøízení daleko vyšší. Jakmile se ale ze zákona všechna školská zaøízení transformovala na pøíspìvkové organizace, bylo tøeba upravit i pravidla odmìòování tak, aby vycházela z jednotné metodiky. Vloni zpracovaný návrh úpravy... dokonèení na str. 2 Veřejný kontrolní den se v sobotu 11. září odehrál na stavbě rekonstruované klášterní zahrady. Ředitel Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě ing. Z. Vitáček při této příležitosti připomněl, že investici realizuje firma CL Invest a finančně se na ní spolu s Libereckým krajem a muzeem významnou měrou podílí také město Česká Lípa. Součástí rozsáhlých úprav byla také rekonstrukce opěrné zdi, a proto byl starosta Petr Skokan požádán o její křest. Ředitel muzea pak zadoufal, že celá zahrada včetně plánovaného sociálního zařízení bude dokončena do roka a do dne. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ Starostovy starosti Mám rád recesi a oceňuji, když si dokážeme udělat legraci sami ze sebe. Proto se mi líbilo na historicky prvním Kocourkovském posvícení, které o víkendu pořádali v Novém Oldřichově. Zdejší radní v čele se starostkou prokázali, že smysl pro humor jim rozhodně neschází a v duchu kocourkovského hesla: Čím hloupější, tím lepší, plnili soutěžní disciplíny, ke kterým například patřilo plivání proti větru nebo skok na špek. Tak trochu jako ve skutečném Kocourkově jsem si připadal při čtení sobotní Mladé fronty Dnes, kde jsem se dozvěděl, že Svárov je sídliště, mají tu kruhové objezdy a pokud se opraví Poříční ulice a propojí se s Kauflandem, začnou přes Svárov jezdit mraky aut. Přitom na názor lidí ze Svárova se nikdo neptal. Podle mne, ale Svárov není sídliště, nejsou tu žádné kruhové objezdy a propojení Poříční nijak zásadně neovlivní dopravní provoz na Svárově jako takovém. Naopak by se částečně mělo odlevit provozu v Mimoňské. Jediné, co zcela chápu a co v novinách rovněž zaznělo, je, že se tento záměr nezamlouvá obyvatelům Poříční, která je zatím slepou ulicí. Zároveň ale vím, že propojení a opravení této ulice požadovala právě naše veřejnost, a proto jsme se snažili uspořádat majetkoprávní vztahy k pozemkům v Poříční tak, abychom tuto akci mohli zrealizovat. Ze stejných důvodů jsme za úspěch považovali i to, že se nám smluvně podařilo zavázat investora Kaufladu k finanční spoluúčasti. Ze strany Vás občanů proto uvítám další podněty a názory k tomuto záměru. A to jak od těch, kteří propojení požadují, tak od odpůrců. Věřte, že radnici nejde o to, aby dopravní situaci komplikovala, ale v mezích možností řešila. Dokladem je i nově vybudovaný chodník v Žíznikově. I ten si kvůli zajištění větší bezpečnosti přáli místní obyvatelé, a proto mne těší, že jsme jejich oprávněnému požadavku mohli vyhovět. Nebyla to však jediná stavba, kterou se nám tady v posledních měsících podařilo zrealizovat. Tou další je splašková kanalizace v Novém Žíznikově. Považuji to za investici do našeho životního prostředí a doufám, že ještě letos budeme moci zahájit také slibovanou výstavbu kanalizace v Dubici. Když už je řeč o vylepšování našeho životního prostředí, nesmím zapomenout ani na probíhající druhou etapu rekonstrukce klášterní zahrady, kde dnes s přispěním města a kraje vzniká velice krásné zákoutí České Lípy. V neposlední řadě jsem rád, že se pracovní skupina ustavená na přípravu investic bude příští týden zabývat i problematikou parkování na Špičáku. Hezký začátek letošního podzimu a nezapomeňte, že si 28. září připomínáme českou státnost. Petr SKOKAN, starosta Připravujeme do příštího vydání Do příštího vydání Městských novin bude zařazena příloha zaměřená na dokončené, probíhající a připravované stavební akce ve městě. Další vydání MN je Uzávìrka je

2 MÌSTSKÉ NOVINY è.16, záøí 2004 Z iniciativy komise pro regeneraci mìstské památkové zóny se mìsto Èeská Lípa zaèalo systematicky vìnovat také opravám tzv. opomíjených památek právì proto, aby nebyly opomíjeny. Do této kategorie patøí drobné stavby, které sice z památkáøského hlediska nejsou nijak chránìny, nicménì jsou nezbytným historickým dokumentem o životì našich pøedkù. Jedná se tak pøedevším o sochy svatých, køížky, pomníèky, kaplièky a další solitéry, které jsou rozmístìny zejména u cest a na návsích v našich pøidružených obcích. Z popudu komise jsme nechali zpracovat podrobný pasport všech tìchto staveb, které se nacházejí na katastru mìsta, abychom zjistili jednak jejich poèet ale i stav, v jakém se nacházejí. Odborná firma tak vytvoøila databázi, kde je podchyceno na cca 80 takovýchto památek, vypoèítává vedoucí investièního oddìlení na odboru rozvoje mìsta Jolana Nebøenská. Do budoucna se pøedpokládá, že každoroènì by na opravu opomíjených památek mìla být v rozpoètu mìsta vyèlenìna urèitá èást prostøedkù, aby byla zajištìna jejich systematická údržba. Pro letošek bylo z rozpoètu na opomíjené památky V rámci dlouholetého partnerství s norským Molde zavítalo v září na jednodenní návštěvu České Lípy také 25 novinářů a vydavatelů z kraje More og Romsdal. U této příležitosti zprostředkovala českolipská radnice jejich setkání s českými novináři. Setkání zahájil starosta České Lípy Petr Skokan: Vítám všechny přítomné novináře a vydavatele. Jsem velmi rád, že se nám tato akce podařila uskutečnit a věřím, že bude zajímavá pro všechny zúčastněné. Během diskuse se pak Norové zajímali především o postavení médií v ČR, o zájem veřejnosti o volby, o to jakým způsobem probíhá v ČR volební kampaň, jak se do ní zapojují média atp. 2 Opomíjené památky vyèlenìno 500 tis. korun a po dohodì s komisí jsme se rozhodli, že za tyto prostøedky opravíme 10 vytipovaných památek. Konkrétnì by mìlo jít o restaurování: 1) kamenný sokl s køížem Manušice u bývalého železnièního pøejezdu 2) kamenný sokl s køížem u Plouènice naproti mlékárnì, polní pìšina od cyklostezky smìr zadní èást areálu firmy NAREX a.s. 3) kamenný sokl s køížem vrch Køížek u Vlèího Dolu 4) kamenný sokl s køížkem silnice Dobranov Vlèí Dùl 5) kamenný sokl s køížem silnice Manušice Skalice u È. Lípy 6) kamenný sokl s køížem silnice Píseèná Dobranov 7) kamenný sokl s køížem Dolní Libchava, zahrada domu èp. 8 8) kaplièka za mlékárnou, lesní cesta Svárov Žizníkov 9) kaplièka Robeè, silnièka od koupalištì smìr chaty pod Mnišským vrchem 10) kaplièka polní cesta Píseèná - Nový Šidlov, naproti vodárnì. Zakázku na základì rozhodnutí rady mìsta zrealizuje do konce listopadu obèanské sdružení Drobné památky severních Èech za nabídkovou cenu 395 tis. Kè. zeptali jsme se za vás Evropské průkazy Všeobecná zdravotní pojiš ovna ÈR zaèala od záøí rozesílat svým pojištìncùm Evropský prùkaz zdravotního pojištìní European Health Insurance Card (EHIC). Pracovnice èeskolipské okresní poboèky VZP Hany Ratislavové jsme se proto zeptali, jaké jsou výhody nového prùkazu. Nový prùkaz nahradí stávající rùžové a zelené prùkazy, které však zùstávají v platnosti až do konce roku EHIC umožòuje nejen prokazovat pøíslušnost k VZP ÈR pøi èerpání zdravotní péèe v Èeské republice, ale novì i èerpat zdravotní péèi v zemích Evropské unie. Nahrazuje dosud používané evropské formuláøe potøebné pøi turistických cestách do zemí EU. Vzhled èelní strany prùkazu je pro všechny zdravotní pojiš ovny EU jednotný a lékaøi tak dokáží z prùkazu získat potøebné údaje. Na zadní stranì jsou Blokové čištění Mìsto Èeská Lípa oznamuje všem vlastníkùm vozidel, že dne bude v dobì od 7 do 14 hodin probíhat blokové èištìní mìsta v ulicích U Nemocnice (parkovištì), Vìtrná (v obou smìrech, vèetnì parkovištì u èp. 1826). Zároveò upozoròuje vlastníky vozidel, kteøí nebudou respektovat dopravní znaèení Zákaz zastavení, z dùvodu blokového èištìní, že vozidlo bude v takových pøípadech na náklad vlastníka odtaženo na støežené parkovištì. dokonèení ze str. 1 osobních pøíplatkù však nakonec nebylo možné radì mìsta pøedložit, protože naøízením vlády è. 330/2003 Sb. došlo k zásadní zmìnì platového tarifu øeditelù a ostatních zamìstnancù školských pøíspìvkových organizací. Kromì toho rada potøebovala nashromáždit i hodnotící zprávy týkající se práce jednotlivých zaøízení. Z tohoto dùvodu byl návrh úpravy osobních pøíplatkù pøedložen až nyní, kdy je objem mzdových prostøedkù vzhledem k novým tarifùm stabilizován a mìsto má k dispozici dostatek podkladù pro hodnocení. Metodika navíc neøeší pouze školské, ale i kulturní pøíspìvkové organizace mìsta. Pøi tvorbì uvedeny informace o registraci u VZP ÈR. Ještì letos obdrží EHIC polovina pojištìncù Všeobecné zdravotní pojiš ovny a do konce pøíštího roku jím budou vybaveni všichni. Nejdøíve prùkaz obdrží ti pojištìnci, kteøí si ho objednají osobnì (i pro své rodinné pøíslušníky) na pracovišti nìkteré z okresních pojiš oven VZP. S výmìnou prùkazù ale není nutné spìchat a je možné poèkat, až pojištìnci obdrží prùkaz prostøednictvím poštovní distribuce na kontaktní adresu, uvedenou v evidenci VZP. Rozesílány budou v abecedním poøadí. S ohledem na možné zneužití stávajících prùkazù pojiš ovna své klienty prosí, aby po obdržení nového prùkazu EHIC starý vrátili na okresní pojiš ovnu, nebo jej sami znehodnotili. Tajemná místa Rada mìsta Èeská Lípa schválila prodej nových propagaèních materiálù, které budou k dispozici v Mìstském informaèním centru. Novì zde bude možno zakoupit knihu Tajemná místa severních Èech, dále knihu Bezdìz -vlastivìdný sborník Èeskolipska, Èeské støedohoøí a upomínkové pøedmìty hry Tolštejnského panství. Hlavním dùvodem nové nabídky infocentra je pøedevším stálý zájem o uspokojení všech potøeb zákazníka a také možnost pøilákání více turistù do Èeské Lípy. Kateøina PLECHÁÈOVÁ návrhu vycházel odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu z doporuèené metodiky kraje a ministerstva. Výše osobního pøíplatku se tak bude v pøesnì stanovených procentech odvíjet napøíklad od hodnocení Èeské školní inspekce, od výsledkù provedených auditù, od plnìní úkolù zadaných zøizovatelem ale i od celkového objemu finanèních prostøedkù, za které je øeditel zodpovìdný. V celkovém objemu budou platy øeditelù školských pøíspìvkových organizací výraznì navýšeny, prùmìrný roèní objem navýšení na 1 osobu èiní ,- Kè. Odbor bude proto zároveò sledovat, aby se na školách toto opatøení negativnì neodrazilo na platech ostatních pedagogù. (ema)

3 è. 16, záøí 2004 MÌSTSKÉ NOVINY odbor rozvoj města informuje V Žizníkově už mají požadovaný chodník i kanalizaci Stavba nového cca 300 metrového chodníku včetně opěrné zdi byla před několika dny dokončena v obci Žizníkov. Město tak reagovalo na podnět ze strany místních občanů, kteří poukazovali na to, že po této poměrně frekventované komunikaci chodí především školáci, a proto kvůli zajištění jejich bezpečnosti žádali radnici, aby v těchto místech nechala vybudovat chodník, připomíná starosta Petr Skokan. Radnice jejich požadavek akceptovala a investice byla zařazena do letošního rozpočtu odboru rozvoje města. Vlastní realizace byla zahájena v červnu a zhotovitelem díla za cca 2 mil. korun se staly Dopravní stavby Česká Lípa. Další dokončenou akcí investovanou městem Česká Lípa je jen o kousek vzdálená splašková kanalizace, která byla vybudována v Novém Žizníkově. Řeší odvedení splaškových odpadních vod z rodinných domů v západní části Nového Žizníkova. Přičemž trasy kanalizačních sběračů jsou vedeny v místních komunikacích a plně respektují podmínky správců stávajících inženýrských sítí. Součástí stavby za cca 2,4 mil. korun, kterou prováděla firma Ingstav Doksy, jsou rovněž veřejné části domovních kanalizačních přípojek. Slavnostní předání obou investic se za účasti českolipského starosty Petra Skokana a zástupců dodavatelských firem uskutečnilo ve čtvrtek 16. září. V dané souvislosti pak starosta poznamenal: Jsem rád, že se nám obě akce, jejichž realizaci po nás požadovali místní občané, podařilo uskutečnit. Vzhledem k tomu, že v těchto dnech začínáme pracovat na rozpočtu roku 2005, uvítáme ze strany veřejnosti všechny obdobné impulsy, a pokud bude v našich silách, budeme na ně reagovat. Kamery také na Špičáku mìstská policie q Strážníka mìstské policie zcela bezdùvodnì nejprve verbálnì a poté i fyzicky napadal pøi pìší obchùzce na sídlišti Špièák v Èeské Lípì dvacetiletý podnapilý muž. Incident skonèil použitím donucovacích prostøedkù a pøedvedením dotyèného pachatele v poutech na Policii ÈR pro podezøení z trestného èinu útoku na veøejného èinitele. q S opicí na opici byl nad nedìlním ránem na nám. T. G. Masaryka v Èeské Lípì nalezen muž, který si na velkém plyšovém zvíøeti ustlal pøímo na dlažbì. K odchodu s jeho kamarádkou ho pøimìli až strážníci mìstské policie. K provìrce domnìlého požáru na rozhlednì Špièák v Èeské Lípì museli strážníci mìstské policie absolvovat bìh do strmého svahu. Na vrcholu však záhy zjistili, že domnìlý oblak kouøe je pouze velkým rojem okøídlených mravencù. q Pùl hodiny po pùlnoci byla na kamerovém systému mìsta Èeská Lípa zaznamenána na námìstí T. G. M. dvojice mladíkù (20 a 21 let) pøi krádeži sluneèníkù, se kterými prchali z místa èinu. Radiostanicí byla vyrozumìna hlídka Policie ÈR, která oba muže v nedaleké ulici zdržela. q Patnáctiletého chlapce pøi rozbíjení lampy veøejného osvìtlení prakem pøistihla na základì telefonického oznámení hlídka Mìstské policie Èeská Lípa. Rozbitím plastového krytu vznikla dosud nevyèíslená škoda. Pøípad byl pøedán do správního øízení pøestupkovému oddìlení mìsta. q Na útìk ulicemi sídlištìm Lada v Èeské Lípì se daly dvì vandalky ve vìku 16 a 18 let, když byly procházející hlídkou mìstské policie hodinu po pùlnoci spatøeny, jak ulomily zpìtné zrcátko u jednoho z vozidel. Krátce po honièce byly dopadeny. Pøípad je nadále v šetøení MP. q Další pøípad pokousání èlovìka psem byl zaznamenán na cyklistické stezce u Èeské Lípy. Napaden byl sedmnáctiletý mladík na koleèkových bruslích, a to psem rasy labrador. Jeho majitel se urychlenì z místa vzdálil, ale šetøením strážníkù mìstské policie byl záhy ztotožnìn. Pøípadem se bude zabývat pøestupkové oddìlení mìsta. Kdo v Libertinu neplatí příspěvek Dalším místem, které budou neustále monitorovat bezpeènostní kamery, se záhy stane oblast kolem nákupního støediska na Špièáku. Vyplynulo to ze zasedání Rady mìsta Èeská Lípa, která na rozšíøení kamerového monitorovacího systému odsouhlasila smlouvu o dílo s firmou TELMO spol. s r.o. Projekt bude realizován v rámci letošních projektù prevence kriminality a na jeho financování se spolu s mìstem, které ho podpoøilo grantem ve výši 225 tisíc, podílí také ministerstvo vnitra. To poskytlo státní úèelovou dotaci ve výši 300 tisíc korun. Jak v dané souvislosti pøipomnìl starosta Petr Skokan, rozšíøení navazuje na celkovou moderni- zaci kamerového systému, která byla nákladem 1,9 mil. korun provedena v centru mìsta pøed nìkolika mìsíci a bìhem svého provozu již pøispìla k dopadení øady výteèníkù. Oblast kolem špièákovského nákupního støediska patøí k problematickým místùm už proto, že je tu velká koncentrace lidí. Kamery by proto mìly pøispìt pøedevším k zajištìní vìtší bezpeènosti obèanù a jejich majetku, zdùvodòuje instalaci kamer starosta. Po technické stránce se stanou souèástí kamerového systému a záznamy poøízené na Špièáku budou opìt po celých 24 hodin dennì sledovány nepøetržitou obsluhou na dispeèinku mìstské policie. (ema) Øeditelka Domu dìtí a mládeže Libertin Èeská Lípa Jiøina Mimrová požádala Radu mìsta Èeská Lípa, aby se zabývala výší pøíspìvkù, kterými se na èinnosti DDM Libertin budou v letošním školním roce podílet návštìvníci Libertinu. Zároveò požádala, zda by bylo možné prominout placení pøíspìvku zèásti nebo zcela dìtem ze sociálnì slabých rodin. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu pak doporuèil, aby se osvobození týkalo tìch pøípadù, kdy bude øeditelce doloženo, že pøíjem rodiny je pod hranicí 1,25 životního minima. S tímto návrhem souhlasila i rada, která na záøijovém zasedání odsouhlasila i výši pøíspìvkù. 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY è.16, záøí 2004 Pro lesní porosty v majetku mìsta Èeská Lípa zaèal od letošního léta platit nový lesní hospodáøský plán (LHP). Co z nìj vyplývá a co to pro mìsto jako vlastníka lesù znamená, jsme se zeptali Josefa Jirotky, jednatele spoleèností Mìstské lesy, která již nìkolik let o naše lesní porosty peèuje. Zpracování LHP ukládá majiteli lesa zákon. O tom, že byly v posledních deseti letech mìstu etapovitì vraceny lesy od Lesù ÈR s. p., byla veøejnost již informována. Poslední etapa probìhla až v roce 2003, tedy v posledním roce platnosti minulého LHP, jako souèást tvorby plánu nového. Tím byly pøedávky historického majetku i tak zvaných pøídìlù prakticky ukonèeny. Význam nového LHP proto spoèívá zejména v tom, že soustøeïuje pøedaný lesní majetek v plošné i obsahové formì. Je jakousi jeho inventarizací s vytýèením hospodáøských zámìrù na období pøíštích deseti let. Pøièemž desetileté plánovací období stanovené rovnìž zákonem je pøimìøené vzhledem k dlouhodobému cyklu výchovy lesa, které se pohybuje v rozmezí let. Dnes tedy již známe celkovou výmìru mìstských lesù (592,51 ha), zastoupení jednotlivých døevin na ploše i jejich zásoby, výši úkolù ve Městské lesy a lesní hospodářský plán Plán je inventurou předaného majetku výchovì lesù i tìžební možnosti. Tìch informací je samozøejmì mnohem více, ale nezasvìcenému mnoho neøeknou. Dùležité však je, že máme majetek soustøedìný, známe jeho hodnotu a kvalitu. Na základì toho mùžeme plánovat do budoucna. Z kvality lesních porostù a zásob døeva se odvíjí jejich efektivnost. A ta zajímá, a mìla by zajímat, každého hospodáøe. Vždy zdrojem pøíjmù u lesù jsou pøevážnì zisky z prodeje døeva. Jen kvalitní porosty mohou dát kvalitní sortimenty a následnì potøebné výnosy. Zámìrem mìsta však není tvorba zisku za prodej døeva z mìstských lesù a jeho použití na jiné úèely, ale vytvoøení finanèních zdrojù na jejich øádnou údržbu, pøípadnì na posílení a zvýraznìní jejich rekreaèní funkce. Veøejnost se tedy nemusí obávat toho, že mìstské lesy budou káceny více, než je tøeba. Tìžební možnosti vyplývající z nového LHP dávají pøedpoklad tomu, aby si lesy na sebe vydìlaly a ještì nìco zbylo na údržby lesních cest, stavby drobných zaøízení, jako jsou lavièky, opravy drobných památníèkù, instalace poutaèù a místopisných tabulí a podobnì. A to vše bude možné zajistit i pøi neustále se snižujících cenách dodávaného døeva. Jaké jsou tìžební možnosti našich lesù? Pøedpokládá se, že tìžební možnosti nebudou doèerpány a že by se zásoby døeva v mìstských lesích mìly do budoucna zvyšovat. Zhruba deset procent výmìry mìstských lesù jsou lesy zvláštního urèení, konkrétnì lesy pøímìstské a se zvýšenou rekreaèní funkcí. Zde jsou tìžební možnosti omezeny. Zbývající výmìra jsou lesy hospodáøské s normálním hospodaøením. Výhledovì se pøedpokládá zvyšování výmìry mìstských lesù o plochy nevyužívaných zemìdìlských pozemkù ve vlastnictví mìsta, pøípadnì o nákupy od jiných vlastníkù. Nový LHP tedy odstartoval zcela samostatnou éru mìstských lesù, ve které se mohou s plným dùrazem uplatnit zájmy a pøedstavy mìsta. Samozøejmì za pøedpokladu dodržování zákona o lesích. Spoleènost Mìstské lesy Èeská Lípa spol. s r.o., které byla péèe o mìstské lesy svìøena by toho mìla být zárukou. A to i za pøedpokladu, že budou proti neukáznìným návštìvníkùm lesù vyvozována nepopulární opatøení, která naopak pomohou tìm opaèným, kterých je nepochybnì více. (red) Udělejte radost svému městu - vysaďte strom Mìsto Èeská Lípa vyzývá jak jednotlivé obèany, tak kolektivy a podnikatele k pøedkládání svých návrhù na vlastní výsadbu stromu na mìstském nebo vlastním pozemku. Podmínkou je konzultace se správou mìstské zelenì, aby bylo vybráno vhodné stanovištì pro daný druh, nebo pro dané stanovištì vhodný druh (zeleò finanènì podpoøí mìsto). Výsadba bude provedena na vlastní náklady ke Dni stromù V pøípadì zájmu mohou být jednotliví pøispìvatelé zveøejnìni v mìstských novinách a na internetových stránkách mìsta, nebo na tabulce umístìné u stromu. Návrhy na výsadbu mohou obèané, kolektivy a organizace zasílat do na adresu: Mìstský úøad Èeská Lípa, odbor životního prostøedí, nám. T. G. Masaryka èp.1, Èeská Lípa, nebo elektronickou poštou na adresu: Za každý návrh dìkujeme. V dolnolibchavském penzionu se opět sportovalo. Konal se tu již pátý ročník olympiády, které se zúčastnilo osm výprav ze sociálních zařízení pro seniory ze širokého okolí. Vítězným týmem se stala výprava DPS Lada. Stříbro náleží pořadatelskému zařízení Penzionu pro důchodce Dolní Libchava a na třetím místě se umístil DPS Nový Bor, odkud byl i nejstarší jednadevadesátiletý účastník olympiády. Foto: Kateřina PLECHÁČOVÁ Základní údaje o významu a historii budovy zachycují kovové tabulky, které na památkově zajímavé domy v našem městě nechal ve spolupráci s historiky a po dohodě s vlastníky nemovitostí nainstalovat odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu MÚ. Zatím jsou tabulky se stručným textem umístěny na pětatřiceti objektech. Do budoucna se počítá s dalšími cca 30 památkově zajímavými stavbami, které budou opatřeny mosaznou tabulkou. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ 4

5 è. 16, záøí 2004 MÌSTSKÉ NOVINY Pøedáním cen deseti vylosovaným výhercùm vyvrcholila v pátek 10. záøí na èeskolipské radnici Velká ètenáøská soutìž Mìstských novin. Pro ètenáøe svého ètrnáctideníku ji organizovalo mìsto Èeská Lípa a významnou mìrou se na její realizaci Městské noviny oslavily 1,5 miliontý výtisk co vás trápí Žádáme dùraznì mìstský úøad, aby se zasadil o odstranìní vypouštìní olovnatých rakovinotvorných zplodin z podniku Varta v Èeské Lípì (fakticky jde o firmu Autobaterie s.r.o., napsali na úvod svého podnìtu adresovaném starostovy a zastupitelùm Èeské Lípy obèané, a protože místo zpáteèní adresy bylo uvedeno za všechny lidy Dubické ulice, Dubice, B. Nìmcové, Mánesovy ulice, Holého vrchu a Dolní Libchavy vyjádøení k jejich podnìtu zveøejòujeme v MN. Pisatelé dále mimo jiné uvádìjí, že se obraceli na: Vartu, mìstský úøad, hygienickou stanici a vše bylo bez odezvy. Jeden to svaloval na druhého. Ètyøicet let nám nikdo nepomohl v unikání uranových zplodin do ovzduší a do øeky Plouènice a teï, když jsme si oddechli, tady máme zase takové jedovaté monstrum. Hygiena a váš úøad to v našem mìstì z nepochopitelných dùvodù povolily a my teï za to platíme naším zdravím. V nedìli jsme byli na zahrádce a museli jsme odejít, protože nás pálilo v krku, pálili oèi. O hluku, který je také ve dne i v noci jako ty zplodiny, ani nemluvì.. Vyjádøení odboru životního prostøedí MÚ Èeská Lípa k provozu spoleènosti Autobaterie s. r. o.: Jednotlivé etapy rozšiøování výroby autobaterií podléhaly procesu posuzování vlivù na životní prostøedí (do dle zákona 244/ 1992 Sb., v platném znìní; od dle zákona è. 100/2001 Sb., v platném znìní). K prvnímu podstatnému rozšíøení výroby (2 mil. ks autobaterií za rok) došlo v letech , další rozšíøení kapacity výroby v letech (3 mil. ks autobaterií za rok), v letech (4,2 mil. ks autobaterií za rok), v letech (5 mil. ks autobaterií za rok). V rámci procesù posuzování vlivù na životní prostøedí mìla veøejnost možnost vyjádøit své názory a námitky, a to jednak k dokumentaci a zejména pak pøi veøejném projednání posudku. Veøejnost však tuto možnost nevyužila. V souèasné dobì probíhá posuzování vlivù zámìru Pøestavba podniku Autobaterie s.r.o. Èeská Lípa Zvýšení výrobní kapacity na 7 mil. ks autobaterií. Zjiš ovací øízení bylo ukonèeno se závìrem, že tento zámìr je nutné posoudit dle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, v platném znìní. Pøíslušným úøadem k vedení tohoto øízení je Krajský úøad Libereckého kraje. dokonèení na str. 6 podílela øada místních firem, které výhercùm darovaly spoustu krásných cen. Na koho se pøi losování usmála štìstìna, se ètenáøi dozvìdìli již o prázdninách, ale nikdo z výhercù netušil, jakou cenu vyhrál. To se nám podaøilo utajit až do slavnostního pøedání. Kromì øady propagaèních pøedmìtù, kde byly bloky, tužky, autoatlas i apartní klobouèek, získali naši výherci napø. poukázky na odbìr autobaterie, nebo pøedplacené jízdné do autobusu v podobì nabitých èipových karet, vrtaèku, lístky do kina Crystal, na koncert festivalu Duchovní hudby Soutìž skonèila a je tøeba ještì jednou podìkovat sponzorùm, kteøí spolu s mìstem soutìž podpoøili a už vìcným nebo finanèním darem a vítìzùm se tak postarali o zajímavé ceny: 1) Provodínské písky a.s. 2) SaM silnice a mosty a.s. 3) Jizerské pekárny spol. s.r.o. 4) ÈSAD BUS Ústí n. Labem, a. s. 5) Datron s. r. o. 6) Dopravní stavby È. Lípa 7) Josef Jeøala 8) ÈLT a. s. 9) Bombardier Transportation a. s. 10) Dr. Reuter Microcell PU GmbH Poděkování Èeská Lípa 2004 èi na nìkteré pøedstavení v KD Crystal. Asi nejvìtší radost jsme udìlali tìm, kteøí se stali držiteli jedné ze tøí hlavních výher. Za tøetí i druhé místo to byla hifi vìž a za první multifunkèní tiskárna. Že šlo o dary nejenom hodnotné ale i rozmìrné dokládá náš snímek z pøedání, kterého se ujali starosta Petr Skokan a místostarostka Hana Moudrá. Ne náhodou bylo vyvrcholení soutěže naplánováno na pátek 10. září. Ten den totiž vyšel již zmíněný výtisk. Symbolickou sladkou verzi tohoto výtisku vydaly Jizerské pekárny, kde se grafické i obsahové podoby Městských novin zhostil cukrářský tým vedený Alenou Pickovou. Do titulní strany se pak s chutí začetli spolu s výherci i pozvaní zastupitelé, členové redakční rady a zástupci sponzorských firem. 11) Johnson Controls s.r.o. 12) Kulturní dùm Crystal 13) Kino Crystal 14) Hudební agentura Trifolium Dìkujeme však také Euroškole Èeská Lípa, nebo její studentky jmenovitì Ivana Jenèíková, Simona Piterková a Zuzana Èerbáková nám ochotnì a vydatnì pomohly s pøípravou slavnostního vyhlášení. Dìkujeme Všem, kteøí si ve svém nároèném programu našli èas a pøišli s námi 1,5 miliontý výtisk oslavit. Vážení ètenáøi vìøíme, že pøíštì se s námi do podobné soutìže opìt zapojíte. 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è.16, záøí 2004 S odborníkem na grafologii o zákonitostech našeho mozkopísma S odbornicí na grafologii V. Fischerovou Katzerovou lektorkou Grafologické konzultaèní spoleènosti v Praze a Èeské Lípì, kam se nedávno pøestìhovala z hlavního mìsta, jsme si povídali o tom, co všechno lze vyèíst z našeho rukopisu. Co je grafologie a jak dlouhá je její historie? Již Aristoteles zkoumal písmo a jeho souvislost s povahou èlovìka. Ve starém Øímì ovìøovali auguøi pravost podpisù, ve Francii v r vydal F.Demelle, soudní znalec písma, pojednání o porovnávání pravosti písma a podpisu. Základy k vìdeckému rozboru písma položil abbé J.H. Michon v roce V Nìmecku vznikla v 19. stol. významná škola vìdecké grafologie, v níž vìdci a filozofové dospìli k poznání, že psací èinnost vychází z mozku a ruka písaøe je jenom výkonným nástrojem mozku, což ve 20. stol. potvrdila øada výzkumù na lidském mozku. Písmo je tedy jakýsi mozkopis. Diagnostickou metodou se grafologie stala právì až ve 20. století, kdy se psychologie stala samostatným vìdním oborem. Grafologie mapuje v širokém zábìru strukturu a dynamiku osobnosti pisatele a to i ve vzájemných vztazích. Nespokojí se tedy s pouhým výètem vlastností a schopností pisatele. To je právì její pøedností oproti testùm úzce zamìøeným jenom na urèité složky osobnosti jako jsou kupøí- Třetí ročník festivalu duchovní hudby Česká Lípa 2004 zahájil koncert v basilice Všech svatých. Na programu, kde úvodní slovo pronesl Petr Skokan - starosta České Lípy, která festival finančně podpořila, byla kantáta St. Nicolas od Benjamina Brittena v podání Akademického sboru Žerotin, dětského sboru Campanella a komorního orchestru Camerata Moravia. V roli tenora se publiku představil ředitel festivalu Martin Prokeš a náročné úlohy dirigenta se výtečným způsobem zhostil Lubomír Mátl (na snímku). Foto: Eva MARKGRAFOVÁ 6 kladu testy inteligence, pozornosti apod. Eysenk, významný anglický psycholog, dospìl na základì výzkumù ke konstatování, že validita výsledkù grafologa s vìdeckým vzdìláním a rozsáhlými zkušenostmi je stejná nebo dokonce vyšší než u psychologa, který pracuje s bìžnými psychodiagnostickými metodami. Tato metoda s 80% validitou je v Evropì nejvíce užívaná ve Finsku, Španìlsku a Anglii. V Èechách je grafologie, podobnì jako jiné diagnostické metody, používaná pøi výbìrových øízeních støedního a vyššího managementu, formování týmù, plánování osobnostního a profesního rùstu manažerù. Co øíká naše písmo? Grafologickým rozborem je napøíklad možné zjistit hodnotovou orientaci pisatele, v jaké míøe je pisatel schopen zvládat stresovou zátìž, jaké má komunikativní schopnosti, jakým zpùsobem a zda vùbec prosazuje své názory, zda se u nìj èasto støídají nálady, což ovlivòuje i rovnomìrnost jeho pracovního výkonu, jakým zpùsobem myslí logicky, abstraktnì, chaoticky, jestli je pøi své èinnosti zamìøený na problém globálnì, nebo se zabývá detaily, zda má rád nové vìci ve svém životì i v okolí, nebo by radìji nic nemìnil, zda je agresivní a jak se tato agresivita projevuje - pøímým útokem, ironií, sarkasmem, jaký má vztah k sobì i k ostatním, zda je pøizpùsobivý, chápe emoce druhých èi nikoliv, jakou strategii chování a jednání pisatel vùèi svému okolí volí, zda je pøátelský, vstøícný, diplomatický, manipulativní nebo uzavøený, odtažitý, nesrdeèný, nepøátelský apod. Grafolog sleduje šíøku písma, jeho velikost, sklon, mezery mezi slovy i øádky a mnoho dalších grafologických znakù, z nichž vyvozuje psychologické významy. Pøi analýze písma používá pravítko, úhlomìr, kalkulaèku, lupu a grafologické tabulky. K èemu jsou dobré znalosti z grafologie? Jednotlivci za grafologem nejèastìji pøichází za úèelem sebepoznání, aby pochopili, proè se k nim jejich okolí chová, jak se chová, proè mají potíže v partnerských vztazích nebo opakující se problémy stejného druhu v zamìstnání. Mnohdy o svých slabinách vìdí, jenom chtìjí získat náhled na sebe samé z jiného úhlu. Kurzy grafologie absolvují lidé ze stejných dùvodù, ale navíc chtìjí, a už personalisté, obchodníci, úèetní, uèitelé, právníci a manažeøi rùzného zamìøení, více porozumìt ostatním a rozšíøit si tak své znalosti z oblasti emocionální a sociální inteligence, které využijí jak ve svém zamìstnání, tak i soukromém životì. Každý ví, že jedna z nejdùležitìjších dovedností co vás trápí k úspìšnému jednání s ostatními, je komunikace. A to i komunikace neverbální, tedy znalost tzv. øeèi tìla mimiky, gest a pohybù. Všichni intuitivnì víme, aniž bychom nìjaký kurz neverbální komunikace absolvovali, co znamená vzpøímený postoj a pøímý pohled, co znamenají zvednuté rozevøené ruce s otevøenými dlanìmi nebo ruka sevøená v pìst se vztyèeným ukazováèkem míøícím na nás. Podobnì intuitivnì reagujeme i na písmo, protože vychází rovnìž z pohybu. Z pohybu, jemuž rozumíme stejnì jako gestùm. Protože, jak myslíme a cítíme, tak i píšeme. Èlovìk zamìøený na celek, pøátelský, odvážný, schopný riskovat a rychle se rozhodovat i pracovat bude mít zcela odlišné písmo od èlovìka jdoucího více do hloubky - zamìøeného na detaily, uzavøeného, opatrného, peèlivého, pomalejšího v rozhodování i èinnosti. Možná jste z mého popisu obou typù správnì vysoudili, že se jedná o extroverta a introverta. Pro úspìšné jednání je nutné rozdílným zpùsobem komunikovat s každým z uvedených typù. K tomu je ale nezbytné nejprve si ujasnit, s kým jednáme. K tomu napomùže nejenom znalost øeèi tìla a tìlesných struktur, ale mnoho prozradí pohled na písmo èi podpis partnera, s nímž jednáme. dokonèení ze str. 5 V souèasné dobì je zpracovávána dokumentace vlivù zámìru na životní prostøedí. Veøejnost bude mít možnost uplatnit své pøipomínky k rozšíøení výroby v rámci tohoto posuzování. V areálu spoleènosti Autobaterie, spol. s r.o., se nacházejí zvláštì velké, velké a støední zdroje zneèiš ování ovzduší. Povinností provozovatele je provádìt autorizované mìøení emisí (olova a dalších zneèiš ujících látek) na všech tìchto zdrojích, a to u zvláštì velkých zdrojù 2x roènì, u velkých zdrojù 1x roènì, u støedních zdrojù 1x za 3 roky. Dle 17 zákona è. 86/2002 Sb., v platném znìní, vydává u støedních, velkých a zvláštì velkých zdrojù zneèiš ování ovzduší Krajský úøad Libereckého kraje stanoviska ve formì rozhodnutí povolení k umís ování staveb, ke stavbám a jejich zmìnám, k uvedení do zkušebního a trvalého provozu. Dne bylo vydáno integrované povolení podle ustanovení podle 13 odst. 3 zákona è. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování zneèištìní, o integrovaném registru zneèiš ování a o zmìnì nìkterých zákonù, v platném znìní, pro zaøízení Výroba olovìných autobaterií spojená s tavením olova. V tomto povolení jsou zakotveny závazné podmínky provozu zaøízení o výrobní kapacitì 5 mil. ks autobaterií za rok. Mìstský úøad Èeská Lípa, odbor životního prostøedí není dle zákona è. 86/2002 Sb., v platném znìní, kompetentní u støedních, velkých a zvláštì velkých zdrojù ke kontrole, k ukládání opatøení ke zjednání nápravy a pokut, popø. omezení nebo zastavení provozu. Ve všech tìchto pøípadech je na základì ustanovení 46 výše uvedeného zákona pøíslušná Èeská inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát v Liberci. Obor životního prostøedí proto Váš podnìt postoupil tomuto místnì pøíslušnému orgánu.

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 13/èervenec/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 6. èervence 2007 Rekonstrukce východní brány hradu Z bloku starostky byla dokončena Letošní oslavy

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Obnovená klášterní zahrada

Obnovená klášterní zahrada 10/kvìten/2006 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. kvìtna 2006 Obnovená klášterní zahrada již slouží veřejnosti V rámci Mezinárodního dne muzeí byla

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více