NÁVOD K OBSLUZE B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE B

2

3 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej espressa, kavy a horké vody... 8 Výdejové režimy... 9 Výdej horké vody... 0 Vypnutí zařízení... 0 Volitelné vybavení... Vypínač ovládaný klíčem/čítač... Ćištění a údrzba... 2 Všeobecné pokyny... 2 Plán údržby... 2 Ćištění každý den Ćištění úkapové mřížky... 3 Ćištění každý den Ćištění úkapové nádobu... 3 Ćištění každý den Očištění vnějšího povrchu zařízení... 3 Ćištění každý týden Ćištění stojanu pro šálek... 4 Ćištění každý týden Ćištění chladicího prostoru... 4 Ćištění každý týden Ćistení filtračního tělesa... 5 Ćištění každý týden Ćistení míchací jednotky... 5 Každodenní čištění kanystru na vodu... 7 Hledání závad

4 Úvod/Bezpečnostní pokyny ÚVOD Je určeno pro výdej kávy nebo espresso. V případě, že se zařízení nepoužívá pro účely, pro něž je určeno, výrobce neručí za vzniklé škody. Servisní technici mohou naprogramovat zařízení podle přání zákazníka. Zařízení se dodává v různých provedeních (viz kapitola Jednotlivé části zařízení ). Před uvedením zařízení do provozu je třeba si prostudovat kapitolu Bezpečnostní pokyny. Tento návod k obsluze platí pro několik různých provedení přístroje. Z toho důvodu se v něm mohou vyskytovat odkazy na ovládací prvky, které se na vašem zařízení nenacházejí. BEZPEĆNOSTNÍ POKYNY Před uvedením zařízení do provozu je třeba si prostudovat návod k obsluze. Kapaliny vytékající ze zařízení mají vysokou teplotu! Chraňte horní končetiny a jiné části těla před opařením. Před stisknutím výdejového tlačítka se nesmějí horní končetiny nacházet v prostoru pro výdej nápojů. Spotřebič není vhodný k pouųití v nezakrytých prostorách. Spotřebič musíte instalovat na takových místech, která jsou pod dozorem zaškoleného personálu. Spotřebič není vhodný k instalaci na ploše, v jejíų blízkosti se manipuluje s proudem vody (např. za účelem čistění). Po instalaci spotřebiče musí zůstat sířová zástrčka přístupná. Dbejte, aby se v blízkosti zařízení nezdržovaly děti! Z funkčních a hygienických důvodů se musí zařízení pravidelně čistit. Při čištění dbejte, abyste se nezranili o ostré hrany! Před vytažením vidlice síťové šňůry ze zásuvky: Nastavte hlavní vypínač do polohy (vypnuto). Před otřením zařízení vytáhněte ze zásuvky vidlici síťové šňůry. Vnější i vnitřní povrch zařízení otírejte pouze vlhkým hadříkem. Nestříkejte na něj vodu. Pouųívejte čistící prostředek pro potravinářské účely určený pouze pro zařízení Cafitesse. Pouųívejte prostředek v souladu s návodem na obalu čistícího prostředku! Dbejte, aby se čisticí prostředek nedostal do chladicího prostoru. Při neodborné manipulaci se skleněnou deskou hrozí nebezpečí úrazu v případě, že deska praskne. Skleněnou desku smí demontovat pouze servisní technik

5 Bezpečnostní pokyny Zařízení je třeba připojit podle místních předpisů k rozvodu pitné vody a k elektrické síti. Zkontrolujte, zda parametry sítě odpovídají údajům na typovém štítku. Zařízení musí být připojeno k obvodu, který je chráněn zvláštní pojistkou (hodnoty pojistky jsou uvedeny na typovém štítku). Zařízení se musí zapojit do zásuvky s ochranným kontaktem uzemněným podle předpisů. Řiďte se místními předpisy! Pokud se zařízení nebude delší dobu používat (např. přes noc nebo přes víkend), zavřete kohout na přívodu vody. Zařízení se nesmí odpojit od sítě, protože by přestalo pracovat chlazení. Zařízení se nesmí uvádět do chodu, pokud je uzavřen přívod vody, protože se varná nádoba nenaplní vodou. Mezi jednotlivými výdeji nápojů ponechejte stroj zapnutý, aby se udržela optimální teplota vody ve varné nádobě. Používejte pouze originální díly. Jestliže je zařízení vybaveno ohřívací plotnou, nedotýkejte se jí, protože hrozí nebezpečí popálení. Pro ohřev na ohřívací plotně jsou určeny pouze tepelně odolné skleněné konvice. Instalaci/programování a opravyna přístroji smí být provedeny pouze servisními techniky, kteří byli vyškoleni s ohledem na bezpečnostně technické ahygienické aspekty přístroje. Během provozu, skladovánía dopravy se přístroj musí chánit proti mrazu. K zamezení poškození vlivem mrazu během skladování a dopravy, musí servisní technik předem vypustitvšechnu vodu z nádrųe a odstranitzbytek vody z hadic a ventilů. Přístroj doporučujeme uschovata přepravovat v originálním obalu. V případě, ųe by přesto mohlodojít k poškození vlivem mrazu,musí servisní technik před opětnýmuvedením přístroje do provozunádrų, hadice a ventily zkontrolovat,popř. vyměnit a provést funkční test přístroje

6 Technické údaje TECHNICKÉ ÚDAJE Údaje o jednotlivých typech zařízení jsou uvedeny na typovém štítku. Rozměry: výška: 645 mm šířka: 20 mm hloubka: 455 mm Hmotnost: Připojení vody: Množství vody: Množství nápoje: 2 kg (prázdný) Přívod pitné vody s uzavíracím ventilem. Teplá voda se smí přivádět pouze měděnou trubkou. Požadavky na vodovodní síť: teplota: max. 75 C dynamický tlak: min. 0,8 bar statický tlak: max. 0 bar 6,5 l, otevřená varná nádoba cca. 330 šálků/hod. při 230 V/3,3 kw nebo cca. 220 šálků/hod. při 230 V/2,2 kw Množství koncentrátu: Láhev s koncentrátem 2 l. Připojení k síti: Pouze vidlicí síťové šňůry zapojenou do zásuvky. V opačném případě musí být síť vybavena odpojovačem (min. 3 mm) pro přerušení všech fází. Délka síťové šňůry: cca.,80 m Zařízení musí být bezpodmínečně uzemněno! Emise hluku: Hladina akustického tlaku přístroje hodnocená A je niųší neų 70dB. Další požadavky na výška: do 2000 m instalaci: okolní teplota: 0 C, max. 32 C Volitelné vybavení: Příslušenství: Ovládací panel s čítačem a vypínačem ovládaným klíčem, úkapové zařízení, pružná tlaková hadice s připojením 3/8" UNF, R3/4" nebo R3/8", ohřívací deskae Kartáč na čištění a připojovací kus pro připojení k vodovodní síti Zařízení je opatřeno značkou CE. (Směrnice o nízkém napětí, Směrnice o elektromagnetickém slučitelnosti) 4 Právo změny vyhrazeno! 0.03

7 Jednotlivé Části zařízení 4 JEDNOTLIVÉ ČÁSTI ZAŘÍZENÍ Víko chladicího prostoru 2 Skleněná deska 3 Ovládací panel 4 Hlavní vypínač (přístupný po vyjmutí úkapové nádoby). Nadzdvihněte úkapovou nádobu, abyste získali přístup k vypínači. = všechny funkce jsou aktivované, osvětlení spínačů je zapnuté = všechny funkce jsou vypnuté (s výjimkou chlazení) 5 Kohout pro výdej horké vody Nepřetržitý výdej horké vody při stisknutí kohoutu. 6 Stojan pro šálky 7 Úkapová mřížka 8Úkapová nádoba 9 Signalizace nízké teploty 0 Upozornění na prázdnou láhev s koncentrátem Tlačítko pro zastavení 2 Vypínač ovládaný klíčem (volitelné vybavení) 3 Čítač (volitelné vybavení) 4 Ohřívací plotna (volitelné vybavení) CEE Po odsunutí stojanu pro šálky stranou lze zařízení v tomto provedení používat pro plnění šálků i konvic. Servisní technik může zařízení vybavit jedním Tomlinsonovým kohoutem. V takovém případě není stroj opatřen výdejovými tlačítky (obr. 2) 2 POWER

8 Ovládání 2 3 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ Ukazatel nízké teploty: žlutá svíticí dioda NESVÍTÍ : Teplota vody ve varné nádobě a teplota v chladicím prostoru je správná. žlutá svíticí dioda svítí nepřerušovaně : Teplota vody ve varné nádobě je příliš nízká a teplota v chladicím prostoru je správná. žlutá svíticí dioda bliká krátce : Správná teplota vody ve varné nádobě, nesprávná teplota chladicího prostoru. žlutá svíticí dioda bliká dlouze : Příliš nízká teplota vody ve varné ná době, nesprávná te plota chladicího prostoru. 2 Ukazatel vyprázdnění láhve s koncentrátem: světlo nesvítí = Zařízení je připraveno k provozu. světlo svítí červeně bliká = Láhev s koncentrátem je prázdná, výdej je zablokován, vyměňte láhev. = signalizace závady, obraťte se na servis

9 POWER POWER Ovládání UVEDENÍ DO PROVOZU Otevřete kohout na přívodu vody. Vyjměte úkapovou nádobu a nastavte hlavní vypínač () do polohy. Svíticí dioda pro signalizaci nízké teploty (2) (žlutá) bliká a dioda signalizující vyprázdnění láhve (3) (červená) svítí (obr. 4) Jestliže svítí červená světelná kontrolka, láhev s koncentrátem je prázdná a musí se vyměnit. Pokud se zařízení nebude používat delší dobu (např. přes noc nebo přes víkend), postavte nádobu pod kohout pro výdej horké vody (), otevřete kohout () a nechejte vytéct cca. dva litry vody (obr. 5). Klíčem ve vypínači (volitelné vybavení) otočte do polohy (Zapnuto) (obr. 6)

10 POWER Ovládání 7 8 VÝDEJ ESPRESSA, KÁVY A HORKÉ VODY Před výdejem kávy nebo espressa: nastavte výšku stojanu () pro výdej do šálků (obr. 7). otočte stranou stojan pro šálek () při výdeji do konvice (obr. 8). Netiskněte výdejová tlačítka, dokud svítí signalizace nízké teploty!

11 Ovládání 9 VÝDEJOVÉ REŽIMY V závislosti na nastavení zařízení, které provedl servisní technik při instalaci, se mohou vydávat nápoje následujícími způsoby: ) Výdej po jednotlivých porcích (šálek a konvice): Velikost jedné porce může naprogramovat servisní technik. Nová porce je vydána, jakmile je poslední výdejový cyklus ukončen a výdejové tlačítko je uvolněno, se ukončila nastavená prodleva a stisknulo se znovu výdejové tlačítko. 2) Nepřetržitý výdej (šálek a konvice): Nápoje jsou vydávány, dokud se tiskne příslušné výdejové tlačítko. 3) Výdej po porcích s opakováním (šálek): Množství nápoje je opakovaně vydáváno, dokud se tiskne příslušné výdejové tlačítko. Jednotlivá tlačítka pro výdej nápojů může servisní technik naprogramovat. Stisknutím tlačítka pro zastavení () se ihned přeruší výdej nápoje (neplatí pro výdej horké vody) (obr. 9) Příklady volby možných velikostí porcí (popř. se informujte u servisního technika): malý šálek běžný šálek pohárek konvička konvice Pokud svítí svítící dioda signalizující nízkou teplotu varné nádoby, netiskněte výdejové tlačítko, protože teplota nápoje je příliš nízká

12 POWER Ovládání 0 VÝDEJ HORKÉ VODY Při výdeji horké vody otevřete vždy pravý výdejový kohout () (obr. 0) Kapaliny vydávané zařízením mají vysokou teplotu! Chraňte horní končetiny a jiné části těla před opařením. Před stisknutím výdejového tlačítka se nesmějí horní končetiny nacházet v prostoru pro výdej nápojů. VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ Nastavte hlavní vypínač () do polohy (vypnuto) (obr. ). Pokud se zařízení nebude používal delší dobu (např. přes noc nebo víkend), zavřete kohout na přívodu vody. Zařízení neodpojujte od elektrické sítě, protože by se vypnulo chlazení

13 Volitelné vybavení VOLITELNÉ VYBAVENÍ VYPÍNAĆ OVLÁDANÝ KLÍĆEM/ĆÍTAĆ Poloha = výdej a tlačítka jsou zablokovaná Poloha = výdej je uvolněn Poloha 0000 = vynulování čítače Čítač registruje příslušný počet stisků tlačítek. () ESPRESSO (šálky) nebo KÁVA (šálky nebo konvice) (2) ESPRESSO (šálky) nebo KÁVA (šálky nebo konvice) (3) ESPRESSO (šálky).) Režim s rozsvíceným displejem (nastavuje servisní technik) Displej je rozsvícený. Displej ukazuje počet vydaných šálků. Vypínač ovládaný klíčem (4) nastavte do polohy (vypnuto) Počet výdejů tlačítkem () lze vyvolat na displeji stisknutím tlačítka. Počet výdejů tlačítkem (2) lze vyvolat na displeji stisknutím tlačítka (2). 2.) Režim se zhasnutým displejem (nastavuje servisní technik) Displej je v průběhu výdeje zhasnutý. Čítač však registruje počet výdejů. Vypínač ovládaný klíčem (3) nastavte do polohy (vypnuto). Vypněte hlavní vypínač na cca. 5 až 6 sekund a znovu ho zapněte. Displej se rozsvítí na max. 0 s. Na displeji se objeví stav čítače vydaných šálků Espresso. Stisknutím tlačítka (2) se na displeji zobrazí počet výdejů provedených tlačítkem (2). Stisknutím tlačítka lze zobrazit na displeji počet výdejů provedených tlačítkem (). Jestliže nestačíte přečíst všechny hodnoty, musíte celý postup opakovat. Vynulování čítače: Výdej espresa: Vypínač ovládaný klíčem nastavte do polohy Výdej tlačítkem (2): Vypínač ovládaný klíčem nastavte do polohy 0000 a stiskněte tlačítko (2). Výdej tlačítkem (): Vypínač ovládaný klíčem nastavte do polohy 0000 a stiskněte tlačítko.

14 Ćištění a údržba ĆIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA VŠEOBECNĚ POKYNY Před čištěním vypněte hlavní vypínač. Řiďte se pokyny pro čištění zařízení. Všechny úkony uvedené v tomto návodu se musí provádět v určených intervalech, protože v opačném případě dojde k porušení záručních podmínek. Před provedením určených úkonů si pročtěte příslušné části návodu k obsluze, aby bylo zajištěno jejich správné provedení. PLÁN ÚDRŽBY Po očištění je třeba všechny díly správně namontovat. Při čištění hrozí nebezpečí poranění ostrými hranami. Zařízení nevkládejte do vody ani ho nečistěte pod tekoucí vodou. Při čištění používejte výhradně vlhký hadřík. Při neodborné manipulaci se skleněnou deskou hrozí nebezpečí úrazu v případě, že deska praskne. Skleněnou desku smí demontovat pouze servisní technik. Nestříkejte na něj vodu. Pouųívejte čistící prostředek pro potravinářské účely určený pouze pro zařízení Cafitesse. Při čištění míchací nálevky, míchací jednotky a tělesa filtru nepouųívejte abrazivní prostředky. Pouųívejte prostředek v souladu s návodem na obalu čistícího prostředku! Při čištění dbejte, aby se čisticí prostředek nedostal do chladicího prostoru. Díly, které je třeba očistit, se musí vložit do zvláštní nádoby. Při čištění výtokového žlabu a skříně se nesmějí používat abrazivní prostředky. Délka intervalu Čištění každý den Čištění každý týden Úkon Očištění úkapové mřížky Očištění úkapové nádoby Očištění vnějšího povrchu zařízení Očištění stojanu pro šálek Očištění filtračního tělesa Očištění chladicího prostoru Očištění míchací nálevky. Očištění míchací jednotky

15 Ćištění a údrzba ĆIŠTĚNÍ KAŽDÝ DEN ĆIŠTĚNÍ ÚKAPOVÉ MŘÍŽKY ĆIŠTĚNÍ ÚKAPOVÉ NÁDOBU ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU ZAŘÍZENÍ Vyjměte úkapovou mřížku () a vložte ji na 5 minut do horké vody s přísadou čisticího prostředku*). Poté ji opláchněte čistou vodou a nechejte oschnout (obr. 3) Vyjměte úkapovou nádobu (2). Zařízení vypněte hlavním vypínačem. Úkapovou nádobu vložte na 5 minut do horké vody s přísadou čisticího prostředku*). Poté ji opláchněte čistou vodou a nechejte oschnout (obr. 4) Vložte do zařízení úkapovou nádobu a úkapovou mřížku. Každý den otírejte vnější povrch zařízení čistým vlhkým hadříkem. Proveďte úkony uvedené v bodě Čištění každý týden nebo zařízení znovu zapněte hlavním vypínačem. * Pouųívejte čistící prostředek pro potravinářské účely určený pouze pro zařízení Cafitesse. Pouųívejte prostředek v souladu s návodem na obalu čistícího prostředku!

16 Ćištění a údržba ĆIŠTĚNÍ KAŽDÝ TÝDEN ĆIŠTĚNÍ STOJANU PRO ŠÁLEK Proveďte úkony uvedené v bodě Čištění každý den. Vyjměte stojan pro šálek (3) a vložte ho na 5 minut do horké vody s přísadou čisticího prostředku*). Poté ho opláchněte čistou vodou a nechejte oschnout (obr. 5). Stojan pro šálek opět zasuňte do zařízení. ĆIŠTĚNÍ CHLADICÍHO PROSTORU Vyjměte láhev s koncentrátem (obr. 6). Chladicí prostor vyčistěte vlhkým hadříkem a kartáčem, který je součástí dodávky zařízení (obr. 7). Chladicí prostor nechejte vyschnout. Nenalévejte vodu ani čisticí prostředek do chladicího prostoru. * Pouųívejte čistící prostředek pro potravinářské účely určený pouze pro zařízení Cafitesse. Pouųívejte prostředek v souladu s návodem na obalu čistícího prostředku!

17 Ćištění a údržba ČIŠTĚNÍ FILTRAČNÍHO TĚLESA Odšroubujte filtrační těleso () (obr. 8) Filtrační těleso vložte na 5 minut do horké vody s přísadou čisticího prostředku*). Poté je opláchněte čistou vodou a nechejte oschnout. ČIŠTĚNÍ MÍCHACÍ JEDNOTKY Spodní okraj držáku jednotky tlačte směrem nahoru () a míchací jednotku naklopte dopředu (2) (obr. 9). Vyjměte rám se sítkem (4) (obr. 20) Vytáhněte míchací nálevku () (obr. 20) Míchací zásobník (5) otočte doprava a vysuňte ho dopředu (obr. 20) Při čištění dbejte, abyste se nezranili o ostré hrany plastových dílů! Vytáhněte míchací (3) a rozpěrný krouųek (2) (obr. 20) Všechny díly vložte na 5 minut do horké vody s přísadou speciálního čisticího prostředku Cafitesse. Poté je opláchněte čistou vodou a nechejte oschnout. * Pouųívejte čistící prostředek pro potravinářské účely určený pouze pro zařízení Cafitesse. Pouųívejte prostředek v souladu s návodem na obalu čistícího prostředku! Rám se sítkem (4) podrųte pod tekoucí vodou sítkem vzhůru, abyste odstranili veškeré usazeniny (obr. 20) 5

18 Ćištění a údržba 2 22 Při montáží míchací jednotky postupujte v opačném pořadí. Jednotku tlačte směrem nahoru, dokud nezaskočí do původní polohy (obr. 2). Filtrační těleso natočte do polohy, v níž se výstupky zasunou do vybrání v zařízení. Zatlačte filtrační těleso směrem do strany a nahoru (obr. 22). Pokud není filtrační těleso správně namontované, zařízení nefunguje. Znovu nasaďte láhve s koncentrátem. Zařízení zapněte

19 Ćištění a údržba Každodenní čištění kanystru na vodu Kanystr se nesmí vystavit působení přímého slunečního světla. Souprava s kanystrem se musí používat jako dočasné a nikoli jako trvalé řešení. Pitnou vodu je nutno v kanystru měnit kašdý den. Čerpadla musí být v kanystru neustále ponořena ve vodě. Vypněte zařízení hlavním vypínačem. Odšroubujte uzávěr kanystru (obr. 22). Vytáhněte čerpadlo () (obr. 23). Čerpadlo očistěte měkkm kartáčem a několikrát opláchněte teplou pitnou vodou. Vyprázdněte kanystr a dvakrát ho propláchněte horkou pitnou vodou. Poté ho naplňte pitnou vodou (9 l). Do kanystru nalijte pouze studenou pitnou vodu (max. 30 C). Řiďte se místními předpisy pro jakost pitné vody. Čerpadlo vsuňte do kanystru a kanystr uzavřete uzávěrem. Zkontrolujte, zda hadice nejsou zlomené. Zapněte zařízení a zkontrolujte jeho funkci

20 Hledání závad HlEDÁNÍ ZÁVAD Pokud zařízení nepracuje správně, zkontrolujte následující body, než se obrátíte na servis: ZÁVADA Zařízení nefunguje. V zařízení je nedostatek vody nebo v něm není voda. Žlutá svíticí dioda bliká krátce. (nedostatečné chlazení) Žlutá svíticí dioda bliká dlouze. Žlutá svíticí dioda svítí nepřerušovaně Pouze výdej vody Bez výdeje signalizace PRÁZDNÝ svítí červeně. Bez výdeje signalizace PRÁZDNÝ bliká červeně. PŘÍĆINA Zařízení není zapnuté. Vypínač ovládaný klíčem není nastaven do polohy (zapnuto). Přerušené napájení. Spálená hlavní pojistka. Filtrační těleso není namontováno nebo není nasazeno správně Kohout na přívodu vody je zavřený. Zařízení se nachází příliš blízko u stěny. Větrací otvory zařízení jsou zakryté nebo znečištěné. Okolní teplota je příliš vysoká. Příliš nízká teplota vody ve varné nádobě a nesprávná teplota v chladicím prostoru. Příliš nízká teplota vody ve varné nádobě. Láhev s koncentrátem není správně nasazena. Dávkovací trubka není správně zasunuta do vybrání v obalu. Láhev s koncentrátem je prázdná. Technická závada. ODSTRANĚNÍ Zapněte zařízení. Vypínač ovládaný klíčem nastavte do polohy (zapnuto). Zkontrolujte síťové napájení. Vyměňte hlavní pojistku. Nasaďte správně filtrační těleso Otevřete kohout na přívodu vody. Zařízení se musí nacházet ve vzdálenosti cca. 5 cm od stěny. Větrací otvory udržuje průchodné nebo je vyčistěte. Zajistěte odpovídající chlazení. Vyčkejte, dokud se zařízení neohřeje a nedosáhne se potřebného chlazení. Vyčkejte, dokud se zařízení neohřeje a žlutá svíticí dioda nezhasne. Láhev s koncentrátem není správně nasazena nebo nebyla vyměněna. Nasaďte správně dávkovací trubku. Vyměňte láhev s koncentrátem. Obraťte se na servis

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1895 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 895 0.2003 Obsah OBSAH ÚVOD... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Stojan

Více

NÁVOD K OBSLUZE B-2284

NÁVOD K OBSLUZE B-2284 NÁVOD K OBSLUZE B-2284 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé části zařízení... 5 Jednotlivé části zařízení / přední strana... 5 Jednotlivé části servisního

Více

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo

GARDENA. Návod k použití Ponorné čerpadlo GARDENA Návod k použití Ponorné čerpadlo 11000 SL automatic č. výrobku 1786 15000 SL automatic č. výrobku 1788 Dovozce:GARDENA spol. s r.o. Řípská 20a,č.p.1153 627 00 Brno Tel:05/4821777 Fax:05/48217590

Více

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1

ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 ZVLHČOVAČ VZDUCHU CM-1 Návod k použití a údržbě platný od 1. 5. 2004 Návod po přečtení pečlivě uschovejte! Při čtení návodu sledujte souběžně stranu návodu s obrázky zvlhčovače. 1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok User manual 1-24 25-48 49-72 73-96 2015-01 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Uživatelská příručka97-120 User manual 2015-01 Sériové číslo: Registrační číslo: Telefonní číslo servisu: Dodavatel:

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Kávovar s časovačem, provedení nerez Model Síťové napětí NÁVOD K OBSLUZE CZECH Jmenovitý výkon Elektr. třída ochrany Užitečný objem Velikost kávového filtru 4 Čistá hmotnost CM2030ST 220-240V ~ 50/60 Hz

Více

GS 501. Návod k obsluze

GS 501. Návod k obsluze GS 501 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom CS Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon +49(0)7542/402-0 Telefon: 323 604 536-7 Telefax

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33

ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY. M xxx SLIM. Návod k použití a instalaci OH 4. FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 ELEKTRICKé OHŘÍVAČe VODY Řada M xxx SLIM Návod k použití a instalaci OH 4 FAGOR_OH4_T07F042F7.indd 1 23.6.2012 20:50:33 VÁŽENÁ ZÁKAZNICE/VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, GRATULUJEME! Právě jste se stali majiteli elektrického

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2

EO 10 klasik EO 15 P. TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. Malý tlakový zásobník teplé vody Obsluha a instalace 2 EO 10 klasik EO 15 P SK Uzavretý (tlakový) malý zásobník na teplú vodu Obsluha a inštalácia 22 OBSAH ZVLÁŠTNÍ POKYNY

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432

GARDENA Zahradní čerpadlo. 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 GARDENA Zahradní čerpadlo 3000/4 Jet č. výrobku 1422 4000/4 Jet č. výrobku 1429 3000/5 Jet č. výrobku 1432 Zahradní čerpadlo GARDENA 3000/4 Jet; 4000/4 Jet; 4000/5 Jet Vítejte v zahradě GARDENA... Pročtěte

Více

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze VÝDEJNÍK VODY FONTANA WIFF POU FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00 Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Pro udržení pracovní výkonnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR

NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR NÁVOD K OBSLUZE ROCKY SERIES ASH-09AIR, ASH-12AIR P eklad p vodního návodu k obsluze Bezpečnostní pokyny VAROVÁNÍ Provoz a údržba Toto zařízení mohou používat také děti starší 8 let a osoby se sníženými

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Vysavač Návod k obsluze

Vysavač Návod k obsluze Vysavač Návod k obsluze CZ Před zapnutím přístroje se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ 2 3 4 5 6 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 7 Úvod... 7 Vyvarujte se... 8 Uvedení do provozu... 8 Používání... 8 Údržba...

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Kávovar Návod k obsluze

Kávovar Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6

MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6 MYČKA NA NÁDOBÍ WD-6 (překlad původního dokumentu) Příručka k instalaci a používání S/N: Platné od:15. 10. 2010 Rev.: 3.0 WD-6 Rev. 1. Obecné pokny... 1 1.1 Symboly používané v této příručce... 1 1.2

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

CENERILL C 01 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELA NÁVOD K OBSLUZE

CENERILL C 01 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELA NÁVOD K OBSLUZE CENERILL C 01 ELEKTRICKÝ VYSAVAČ POPELA NÁVOD K OBSLUZE 1 Číslo Popis Kód 1 vypínač CEN0010 2 ochranný kryt motoru ventilátoru CEN0011 3 elektromotor CEN0012 4 elektrický přívodní kabel CEN0013 5 filtr

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ TABULKA PROGRAMŮ PŘÍRUČKA OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍRUČKA PŘED POUŽITÍM

Více

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE

Řetězová pila NÁVOD K OBSLUZE FZP 4516 B EN Obsah 27 CZ Řetězová pila Děkujeme vám, že jste si zakoupili tuto řetězovou pilu. Než ji začnete používat, přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případ dalšího

Více

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

FC9179-FC9160. Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. FC9179FC9160 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10 7 11 12 13 18 14 17 15 19 24 22 16 21 23 25 20 30 26 27 28 31 32 33 29 0 všeobecný popis (obr. 1) 1 Tlačítko navíjení kabelu 2 Knoflík pro ovládání sacího výkonu (v případě

Více

Pásová myčka nádobí ETF 3

Pásová myčka nádobí ETF 3 Provozní pokyny Pásová myčka nádobí ETF 3 Obsah strana Všeobecný popis výrobku 3-4 Všeobecné pokyny 4 Bezpečnostní pokyny 5 Technické údaje 5 Informace pro obsluhu 5-6 Varování a poplachy 6 Ruční provoz

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V

Návod k použití. Pračka ZWSE 7100 V CS Návod k použití Pračka ZWSE 7100 V Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Poznámky k ochraně životního prostředí 4 Popis spotřebiče _ 5 Ovládací panel 5 Programy _ 6 Údaje o spotřebě

Více

VÝROBNÍKY ŠLEHAČKY Návod k použití

VÝROBNÍKY ŠLEHAČKY Návod k použití VÝROBNÍKY ŠLEHAČKY Návod k použití TYPOVÁ ŘADA: WHIPPER MODELY: Whipper,Whipper plus,whipper 5,Whipper 5 plus ke kterému se vztahuje tento návod k použití je v souladu se směrnicemi Evropského společenství

Více

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pro zajištění vaší bezpečnosti toto zařízení odpovídá příslušným normám a nařízením (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí, atd.). 1. PODMÍNKY

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze Řídicí systém PX

Návod k obsluze Řídicí systém PX Návod k obsluze Řídicí systém PX Vakuová balička S 220 SP S 225 SP (SinglePacker) Díl II d Obsah Návod k obsluze SP strana 2 Před uvedením do provozu... 3 Ostatní přípravy 3 Kapitola B: Rychlá příprava...

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ EWS 1054 NDU CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE... 5 4. OVLÁDACÍ PANEL...6 5. PROGRAMY...7 6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ...

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obsah 1 Všeobecně... 5 2 Bezpečnost... 6 3 Přeprava/dočasné uskladnění... 7 4 Popis čerpadla... 7 5 Montáž / instalace... 8

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce

Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce Elektronicky řízený průtokový ohřívač vody DBX Provozní a instalační instrukce... hospodárně teplá voda. 1 Přehled Při objednávce uveďte prosím typ přístroje a sériové číslo. 2 2 Obsah 1. Přehled... 2

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití

Poloautomatický bazénový vysavač. Kontiki 2. Návod k použití Poloautomatický bazénový vysavač Kontiki 2 Návod k použití Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem automatického vysavače KONTIKI 2, speciálně konstruovaného pro nadzemní bazény a zapuštěné bazény s plochým

Více

Generátor kyslíku JETT 5AN

Generátor kyslíku JETT 5AN Generátor kyslíku JETT 5AN Návod k použití Varování: Pro správné používání výrobku pozorně čtěte tento návod. Návod uschovejte k pozdějšímu použití. Revize návodu byla provedena dne 26.4.2010 Úvod... 2

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T

Návod k použití. Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T. Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Návod k použití Násadce bez osvětlení HE-43 / HE-43 T Kolénkové násadce bez osvětlení WE-56, WE-57, WE-66 WE-56 T, WE-57 T, WE-66 T Obsah Symboly... 4 5 V návodu k použití (4), na násadci/kolénkovém násadci

Více

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením

Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením Lister Návod k obsluze Cirkulační čerpadlová stanice s topením ZPS ECO obj.č. 3275 (50-6000000) CE Odpovídá normám: 2006/95 EG a 89/336 EWG Obr.: ZPS ECO Pro budoucí použití uschovejte! Dodržujte bezpečnostní

Více

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus

Návod k pouïití. HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Návod k pouïití HWW 3000/20 S HWW 3300/20 S HWW 4000/20 S HWW 4000/20 S Plus Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max. dopravované množství Max.

Více

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití

PARNÍ ČISTIČ CS 2000. Návod k použití PARNÍ ČISTIČ CS 2000 Návod k použití Blahopřejeme Vám k nákupu parního čističe CS - 2000! VLASTNOSTI: výkon 1350 W, velmi nízká úroveň hluku při provozu, Dodávané příslušenství: prodlužovací trubice podlahový

Více

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo

Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo ISO9001 Návod k instalaci a obsluze elektronické oběhové čerpadlo Upozornění Před instalací si přečtěte tento návod k instalaci a obsluze. Instalace a obsluha musejí být prováděny v souladu s místními

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par Návod k obsluze pro Váš Přístroj Baumatic BTC6740SS-EU BTC9740SS-EU Odsavač par 60 cm odsavač par s LCD displejem 90 cm odsavač par s LCD displejem Poznámka: Tato

Více

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEI 4701 ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST 1: DŮLEŽITÁ

Více

Cafitesse 120. Next Generation. Návod k použití 595213702 2014-03

Cafitesse 120. Next Generation. Návod k použití 595213702 2014-03 Cafitesse 120 Next Generation Návod k použití 595213702 2014-03 Copyright 2014 D.E. Master Blenders 1753, Holandsko Originální verze návodu k použití je verze anglická. Ostatní jazyky jsou překladem originálního

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Combi 4 / Combi 6. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách. Combi

Combi 4 / Combi 6. Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách. Combi Combi 4 / Combi 6 Návod k použití Je nutno mít při jízde ve vozidle! Combi 9 7 4 3 5 5 2 3 1 1 60 40 60 Komfort na cestách Combi 4 / Combi 6 3 1 2 5 6 13 10 9 7 12 14 11 7 1 Obsluhovací díl 2 Spínací hodiny

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ POPIS Jednotka je k dispozici ve verzi recirkulačního odsavače, odsavače s odtahem a odsavače s vnějším motorem. U recirkulačních odsavačů s filtrací (obr.1)

Více

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13

HTE 50. Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 HTE 50 z Multifunkční kulma Návod k použití... 2-13 z Česky Obsah Obsah balení 1 Pro seznámení... 2 Multifunkční kulma 2 Vysvětlení symbolů... 2 Žehlička na vlasy 3 Použití v souladu s určením... 3 Krepovačka

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511

MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 1 MONTÁŽNÍ NÁVOD A NÁVOD K OBSLUZE K FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM EF 406/508/511 Pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej na bezpečném místě. 2 SOUČÁSTI FILTRU Podstavec Nádoba Víko s šesticestným ventilem,

Více

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte!

6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312. Před obsluhou pozorně pročtěte! 6304 4158 06/2005 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plynový kondenzační kotel Logano plus GB312 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Pro Vaši bezpečnost.......................................... 3 1.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM

NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARŮ SAECO MODEL VIA VENETO COMBI, VIA VENETO COMBI S KAPUČINÁTOREM SEZNAM PRVKŮ PŘÍSTROJE 1. nádrž na vodu 2. víko nádrže na vodu 3. hlavní vypínač s kontrolkou 4. tlačítko kávy s

Více

Geberit AquaClean Sela. Návod k obsluze

Geberit AquaClean Sela. Návod k obsluze Geberit AquaClean Sela Návod k obsluze CS Informace Obsah Bezpečnost... 2 Popis výrobku... 3 Obsluha... 5 Technická údržba... 12 Udržitelný rozvoj... 18 Shoda... 19 Bezpečnost Cílová skupina Tento dokument

Více

Register and win! www.karcher.com VC 6100 VC 6200 VC 6100

Register and win! www.karcher.com VC 6100 VC 6200 VC 6100 VC 6100 VC 6200 VC 6100 Deutsch 5 English 11 Français 17 Italiano 24 Nederlands 31 Español 37 Português 44 Dansk 51 Norsk 57 Svenska 63 Suomi 69 Ελληνικά 75 Türkçe 82 Русский 88 Magyar 95 Čeština 101 Slovenščina

Více

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉ POLYESTEROVÉ FILTRY OBSAH 1. Obecné 2 1.1 Filtry 2 1.2 Filtry 2 1.3 Volba filtrů a druhu zařízení 2 1.3.1 Charakteristiky filtrů 3 1.3.2 Charakteristiky zařízení 3 2.

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63

Chladnička. Model FFJ-1520. Návod k použití a instalaci CH 63 Chladnička Model FFJ-1520 Návod k použití a instalaci CH 63 CZ OBSAH Bezpečnostní pokyny........................................................ 3 1/ Instalace chladničky.....................................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53251b.fm5 Page 4 Friday, April 11, 2003 12:42 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA

Více

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R

Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R Zásobníky teplé vody 6 720 615 370-00.1RS Návod k montáži a údržbě Logalux L135/2R, L160/2R, L200/2R 6 720 812 886 (2014/09) CZ Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní upozornění

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití LB 88 CZ z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Česky Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu.

Více

AMCOR. Odvlhčovač D 1000. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03

AMCOR. Odvlhčovač D 1000. - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 AMCOR Odvlhčovač D 1000 - instalační a uživatelský návod na použití, verze 03 Obsah 1. Popis zařízení 1.1 Všeobecné údaje 1.2 Technické údaje 2. Použití a provoz 2.1 Použití 2.2 Umístění a montáž 2.3 Příprava

Více

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny:

Generátor GSE 2700 ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. nářadí s.r.o. VÝROBEK: TYP: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Razítko a podpis prodejny: nářadí s.r.o. ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE VÝROBEK: TYP: Razítko a podpis prodejny: Výrobní číslo nebo kódové číslo výroby: Generátor GSE 2700 Obj. číslo 40628 Datum prodeje: Číslo výrobku Číslo zakázky

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín TEL/FAX: 518 321 158, MOB: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín TEL/FAX: 518 321 158, MOB: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. NÁVOD NA OBSLUHU 1.0 Učinili jste dobrý výběr! SOLAR POWER CZ, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín S decentralizovaným rekuperátorem tepla jste získali vysoce kvalitní produkt. Větrání otevřeným oknem,

Více