Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace )"

Transkript

1 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/330/18 Zajištění grafických prací a příprava tiskových dat publikací Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na služby 2. Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa): IČ: Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism Vinohradská 46, Praha 2 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Monika Palatková, ředitelka ČCCR CzechTourism Kontaktní osoba: Telefon, Lenka Špačková , 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Zadavatel stanovuje, že maximální celková výše nabídkové ceny za realizaci celé Veřejné zakázky v žádném případě nepřesáhne částku předpokládané hodnoty veřejné zakázky tj ,- Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že předpokládaná cena plnění veřejné zakázky je do 2 mil. Kč bez DPH, jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) ve znění pozdějších předpisů, a tato veřejná zakázka tak v souladu s ustanovením 18 odst. 5 ZVZ není zadávána v zadávacím řízení dle ZVZ. 1

2 4. Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění grafických prací a příprava tiskových dat tištěných publikací určených pro propagaci turistického potenciálu České republiky v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace. 5. Podrobný popis předmětu zakázky V rámci veřejné zakázky bude požadováno kompletní grafické zpracování publikací a kompletní příprava tiskových dat v rozsahu zajištění následujících služeb a prací: Celkem se jedná o grafické zpracování a přípravu tiskových dat 28 publikací v různých jazykových mutacích dle specifikace v příloze č. 2 této ZD. Jedná se o brožury, skládačky, letáky, mapy a kalendář. - U 20 publikací vybraný uchazeč zajistí aktualizaci existujících publikací v různých jazykových verzích, respektive kompletní zlom dle šablony. Jedná se o publikace: Kniha příběhů DCR, Best of, Mapa atraktivit, Luxusní dovolená v ČR, Výlety z Prahy, Hrady a zámky, Praha, Plán Prahy skládaný, Trhací mapa Praha, Trhací mapa ČR, Top spa a wellness, Mapa českých tradic Čj-Aj, Mapa českých tradic mutace, Letní hory, Regiony, Cyklomapa, Mapa pivovarů, Program Forum, V4, Fact sheet. Zadavatel vybranému uchazeči po podpisu smlouvy předá pro tento účel: a.i. Otevřená tisková data ve formátu Indd. u těch publikací, které se budou aktualizovat. Vybraný uchazeč u těchto publikací zajistí drobné úpravy obsahu dle zadání Zadavatele s ohledem na příslušné zahraniční trhy a jejich požadavky (aktualizace tiráže, dílčí úpravy v textech, výměna některých fotografií, úprava popisků fotografií, úpravy schematických mapek atp.). a.ii. Šablony ve formátu Indd. u těch publikací, kde se bude vyrábět kompletní zlom viz. Příloha č U 8 publikací vybraný uchazeč vytvoří návrh grafického zpracování obsahu a vyhotoví kompletní zlom publikací: MICE Handbook, Congress Ambassador Handbook, Top golfová hřiště, Barokní Česko B5, Barokní Česko kapesní průvodce, Kalendář barokní Česko, EDEN, B2B katalog. Dále vybraný uchazeč zajistí následující služby a práce: Zajištění všech redakčních prací a předtiskové jazykové korektury, které souvisejí s kompletním zhotovením tiskových dat Publikací. Zajištění příslušných licencí na užití kartografických děl pro publikace: Mapa atraktivit, Praha, Plán Prahy skládaný, Trhací mapa Praha, Trhací mapa ČR, Cyklomapa, Mapa pivovarů, B2B katalog, Fact sheet. Zadavatel požaduje užití licencovaného aktuálního mapového díla. Mapy podléhají schválení Zadavatele a budou pro užití v publikacích upravovány dle instrukcí Zadavatele. 2

3 Kompletní předtisková příprava Publikací v souladu se Zadavatelem stanovenou technickou specifikací a v kvalitě požadované Zadavatelem. Dodání Publikací ve všech stanovených jazykových verzích Zadavateli v elektronické podobě ve formátu PDF na datovém nosiči, a to za účelem jejich uveřejnění na webových stránkách Zadavatele. Dodání tiskových pdf všech publikací ve všech mutacích, jakož i dodání otevřených tiskových dat Publikací ve všech požadovaných jazykových verzích elektronicky a zároveň na datovém nosiči Zadavateli - tj. sbalená data ve formátu InDesign (indd) včetně všech vazeb a fontů. Dodání maket publikací ke schválení Zadavatelem. Zakoupení základního písma vizuálního stylu Zadavatele Graphic. Předmětem zakázky nejsou překlady textů do jednotlivých jazykových mutací. Zajištění dalších grafických prací souvisejících s předtiskovou přípravou tiskovin dle potřeb zadavatele nespecifikovaných v Příloze č. 2 Zadavatel dle svého očekávání stanovuje tento objem na maximálně 300 hodin grafických prací. Uchazeč tento objem prací zahrne do kalkulace celkové ceny veřejné zakázky. Při finálním předání Díla bude fakturován reálný počet vyčerpaných hodin. Stanovení počtu vyčerpaných hodin bude přitom vždy předem písemně odsouhlaseno Zadavatelem. Při stanovení nabídkové ceny bude uchazeč vycházet z předpokladu, že poskytne Zadavateli maximální počet hodin grafických prací. Cena za 300 hodin grafických prací tak bude obsažena v celkové nabídkové ceně. Do kalkulace ceny uchazeč zároveň uvede cenu za jednu hodinu grafických prací. 6. Obecné zásady pro plnění veřejné zakázky Podrobná technická specifikace předmětu zakázky je součástí Přílohy č. 2 této zadávací dokumentace. Zadavatel přikládá velký důraz grafickému zpracování obsahu a kvalitnímu vyhotovení Publikací vzhledem k tomu, že jsou určeny pro oslovení zahraničních trhů cestovního ruchu a domácím odborníkům cestovního ruchu a budou sloužit jako podpora rozhodnutí navštívit Českou republiku. Design Publikací musí být v souladu s manuálem vizuálního stylu destinační značky Česko, který je k dispozici v online brand manuálu České centrály cestovního ruchu CzechTourism (dále jen brand manuál). Zadavatel umožní pro přípravu nabídky pro tuto veřejnou zakázku vstup Uchazečů do svého brand manuálu na adrese Uchazeč vybere jako typ spolupráce s agenturou CzechTourism Jiný a do volného pole následně vypíše VZ Grafika. Zadavatel mu poté zpřístupní tu část manuálu, která bude ve vztahu k přípravě nabídky relevantní. Vítěznému Uchazeči zpřístupní Zadavatel obsah celého manuálu. Zadavatel upozorňuje, že vítězný Uchazeč si pro plnění zakázky bude povinen pořídit základní písmo vizuálního stylu Graphic. Veškeré výstupy tvorby zakázky budou podléhat schválení Zadavatelem. Finální výstupy bude vybraný Uchazeč předkládat Zadavateli vždy do stanoveného termínu dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Harmonogram předloží vybraný Uchazeč ke schválení Zadavateli po podpisu smlouvy. 3

4 7. Předpokládané plnění zakázky Vybraný Uchazeč započne s plněním VZ bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy (závazný vzor Smlouvy je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace). Finální výstupy bude vybraný Uchazeč předkládat Zadavateli vždy do stanoveného termínu dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu. Předpokládané plnění zakázky: od podpisu smlouvy do Zadavatel předpokládá, že smlouva bude uzavřena do Zadavatel upozorňuje, že veškeré lhůty jsou stanoveny s ohledem na předpokládané ukončení zadávacího řízení a podpis smlouvy. V případě, že z jakýchkoli důvodů dojde k pozdějšímu uzavření smlouvy, budou lhůty posunuty. Fáze I dodání cca do A) dodání do B) dodání do C) dodání do A) Best of Praha Trhací mapa Praha Trhací mapa ČR Výlety z Prahy Letní hory B) Hrady a zámky Mapa atraktivit Plán Prahy skládaný Regiony Cyklomapa Mapa pivovarů C) B2B katalog Luxusní dovolená v ČR Top spa a wellness Mapa českých tradic Čj-Aj Mapa českých tradic mutace Fáze II dodání cca do Barokní Česko B5 Barokní Česko kapesní průvodce Kalendář barokní Česko Program Forum EDEN 4

5 Fact sheet Top golfová hřiště Fáze III dodání cca do Kniha příběhů DCR V4 Mice Handbook Congress Ambassador Handbook 8. Obchodní podmínky zadavatele Závazné obchodní podmínky vč. platebních podmínek a objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou uvedeny v závazném vzoru Smlouvy o dílo této veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit podepsaný návrh Smlouvy o dílo, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn doplnit do vzoru Smlouvy o dílo pouze údaje, které jsou označeny slovy: [BUDE DOPLNĚNO], resp. ty, z jejichž povahy to nepochybně vyplývá. Uchazeč je povinen předložit podepsaný návrh smlouvy. 9. Požadavky na varianty nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 10. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny Zadavatel stanovuje, že maximální celková výše nabídkové ceny za realizaci celé veřejné zakázky v žádném případě nepřesáhne Kč bez DPH. Nabídková cena je cenou maximálně možnou za splnění veřejné zakázky. Při stanovení nabídkové ceny musí vzít uchazeč v úvahu veškeré náklady, jejichž vynaložení bude nezbytné ke splnění celého předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění zakázky v celém jejím rozsahu, přičemž bude stanovena v následujícím členění: a) nabídková cena v Kč bez DPH, b) DPH c) nabídková cena v Kč včetně DPH. Pro účely hodnocení Uchazeč vyplní nabídkovou cenu položkově dle přílohy č. 3 Zpracování nabídkové ceny. Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami, bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady dodavatele, spojené s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena předmětu veřejné zakázky bude zahrnovat též jednorázovou odměnu za poskytnutí licence k využití autorských práv v rozsahu uvedeném ve vzoru Smlouvy na plnění příslušné části veřejné zakázky, bude-li to případné. Z účetních důvodů ze strany Zadavatele je hodnota za poskytnutí licence k využití autorských práv vyčíslena částkou Kč bez DPH. Údaj o nabídkové ceně zapracuje Uchazeč do vzoru Smlouvy o dílo veřejné zakázky. 5

6 Údaje o nabídkové ceně, popřípadě dílčí ceny jednotlivých částí plnění jsou uvedeny v několika dokumentech nabídky. Je povinností uchazeče, aby veškeré uváděné cenové údaje byly shodné. V případě jakéhokoliv rozporu v cenových údajích v nabídce dodavatele se za hodnotu celkové nabídkové ceny považuje údaj uvedený v návrhu textu smlouvy Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. O změně bude s vítězným Uchazečem sepsán dodatek ke Smlouvě o dílo. Překročení nabídkové ceny v jiných případech je nepřípustné. Vzhledem k tomu, že se jedná o tiskoviny plně nebo převážně určené k reklamě, nepodléhají tyto tiskoviny snížené sazbě DPH. Uchazeč tedy stanoví nabídkovou cenu se základní sazbou DPH v platné zákonné výši. 11. Požadavky na kvalifikace 11.1 Základní kvalifikační předpoklady Uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu 53 zákona. Toto čestné prohlášení je přílohou č. 6 této výzvy Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje, aby uchazeč za účelem prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů k plnění zakázky ve smyslu ustanovení 54 zákona předložil: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v prosté kopii ne starší, v okamžiku podání nabídky, 3 měsíců, dále b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v prosté kopii Technické kvalifikační předpoklady ve smyslu 56 zákona K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil seznam alespoň 3 služeb v realizaci obdobného rozsahu a charakteru jako je předmět této zakázky za poslední 3 roky, přičemž finanční hodnota každé z těchto služeb vyjádřena v Kč činila alespoň Kč,- bez DPH. Za významnou službu se považuje realizace zakázky, v rámci které uchazeč tiskovinu komplexně graficky zpracoval a připravil ji pro tisk (tzn. včetně činností redakční podpory, fotoeditorialu, tvorby designu, atd.). Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením čestného prohlášení, jehož předloha tvoří Přílohu č. 7 této výzvy. Dodavatel dále splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má pro plnění veřejné zakázky k dispozici: 6

7 1x vedoucí týmu: SŠ nebo VŠ vzdělání, praxe v oblasti grafického zpracování obsahu 4 roky, zkušenost s 2 službami, jejichž předmětem bylo zhotovení designových tiskovin, (prokazatelná zkušenost v oblasti: editorial design, fotoeditorial), 1x odborník: SŠ nebo VŠ, s odbornou profilací pro oblast grafického zpracování propagačních tiskovin (prokazatelná zkušenost v oblasti: editorial design, fotoeditorial), 1x člen týmu: SŠ nebo VŠ, zkušenost s 1 službou, jejímž předmětem byla tvorba image a propagačních tiskovin. Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením strukturovaných profesních životopisů, z nichž bude vyplývat, že osoby podílející se na plnění předmětu veřejné zakázky splňují uvedené požadavky Zadavatele dle vymezené úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu. Strukturované profesní životopisy musí obsahovat: jméno a příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní praxi v oboru předmětu veřejné zakázky, informace o poměru k Dodavateli, podíl na realizaci této veřejné zakázky. 12. Způsob hodnocení nabídek Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky veřejné zakázky. Hodnocení bude provedeno následujícím způsobem: Zadavatel stanoví dílčí hodnotící kritéria a váhy kritérií dle jejich důležitosti ve vztahu k charakteru, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky. Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou Zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. Dílčí hodnotící kritéria: Váha v % Celková nabídková cena 60 % Kvalita zpracování makety 40 % Předmětem hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritérií jsou následující údaje: Ad kritérium Celková nabídková cena Uchazeč vyplní v rámci nabídky formulář Zpracování nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace, která bude obsahovat nabídkovou cenu veřejné zakázky v požadovaném položkovém členění. Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita celková nabídková cena bez DPH, a to podle následujícího vzorce: 100 x hodnota nejvhodnější nabídky x 0,6 hodnota hodnocené nabídky Ad kritérium Kvalita zpracování makety Za účelem hodnocení v rámci tohoto dílčího kritéria Uchazeč do nabídky předloží maketu publikace B2B katalog v rozsahu 4 strany + titulní strana, které mají demonstrovat způsob práce Uchazeče při zpracování veřejné zakázky. 7

8 Charakter publikace, cíl a cílová skupina Brief s podrobnou specifikací Publikace je uveden v příloze č. 5 této zadávací dokumentace. Požadovaný výstup a) Maketa (titulní strana + dvě vnitřní dvoustrany). Maketa bude vytvořena podle uvážení Uchazeče, tj. Uchazeč na ní bude moci Zadavateli prezentovat svůj přístup k práci s textem i fotografiemi, avšak design musí respektovat vizuální styl Zadavatele. b) Text - Uchazeč použije zástupný text. c) Design musí být v souladu s manuálem vizuálního stylu destinační značky Česko. Kodifikace CD je dostupná na brand.czechtourism.cz. Požadavky na vytvoření Makety a) Maketu Uchazeči zpracují ve formátu 1:1, s titulní stranou a dvěma vnitřními dvoustranami dle níže uvedených požadavků a za použití zástupného textu. b) Fotografie dodá Uchazeč dle svého uvážení. Technická kvalita fotografií nebude předmětem hodnocení. Typ písma pro účel zpracování makety nemusí být identický se závazným typem písma dle korporátního designu Zadavatele. Pro tento účel může Uchazeč použít písmo podobné. c) Titulní strana bude zpracována v souladu s parametry vizuálního stylu Zadavatele. d) Maketa musí být na zadní straně (4. straně obálky) opatřena popisem: identifikace Uchazeče, označení B2B katalog a datum vyhotovení. Další parametry makety 1. Titulní strana (1. strana obálky) B5 (176 x 250 mm) 2. Parametry obou vnitřních dvoustran: B5 (176 x 250 mm) Vazba V1 3. Prázdné strany Druhá strana obálky a první strana bloku zůstanou buď prázdné, nebo lze prostor těchto stran zpracovat jako první dvoustranu. Maketa bude dodána jako samostatná příloha - nebude všita mezi ostatní dokumenty nabídky. Kvalita zpracování makety Publikace bude hodnocena z hlediska míry naplnění kritérií vymezených Zadavatelem níže. Hodnocená položka subkritéria: Přiměřenost zpracování vzhledem k účelu Publikace. Jako výhodnější bude hodnocena taková maketa, která svým zpracováním nejlépe vystihne účel Publikace, a která odpovídá preferencím Zadavatele uvedeným dále také v Příloze č. 2. Jako výhodnější bude hodnocena taková maketa, která dosáhne co největší míry afinity vůči definované cílové skupině, tj. obchodní partneři CzechTourism v ČR i zahraničí, regionální partneři, státní organizace. a zároveň dostojí nejlépe požadavku reprezentativní Publikace, tedy čistota designu a atraktivita, jelikož se má jednat o vysoce motivační brožuru. Efektivita zprostředkovávaných informací a použitelnost. Jako výhodnější bude hodnocena taková maketa, která svým zpracováním Body

9 odpovídá preferencím Zadavatele uvedeným dále také v příloze č. 2., a který strukturací textu a vhodným stanovením poměru textové a obrazové části, nejlépe usnadní orientaci čtenáře, a v níž grafický design nejlépe podpoří obsahové sdělení. Výstižnost grafického zpracování. Jako výhodnější bude hodnoceno takové zpracování makety, které bude vykazovat nejlepší zvládnutí aplikace konstant definovaných v brand manuálu vizuálního stylu destinační značky Zadavatele a dokáže je s největší mírou vlastního profesního přístupu aplikovat na konkrétní Publikaci. Předmětem hodnocení nebude dodržení typu písma. Dokonalost zpracování. Jako výhodnější bude hodnoceno také grafické zpracování makety, které prokáže dokonalé graficky-řemeslné zpracování, tedy bezchybné zpracování pravidel hladké sazby a ostatních typografických zvyklostí a dokonalé použití fotografií Popis hodnocení: Nejvhodnější nabídka podle tohoto kritéria je ta, která dosáhne nejvyššího součtu bodů dle uvedené tabulky. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto dílčího kritéria ve vztahu k nabídce splňující nejlépe toto dílčí kritérium, a to podle následujícího vzorce: 100 x počet bodů hodnocené nabídky x 0,4 počet bodů nejvhodnější nabídky Sestavení celkového pořadí: Součet bodových hodnot z obou dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu nabídková cena. 13. Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 13.1 Nabídka bude předložena v originále v písemné formě a dále rovněž v elektronické formě na vhodném médiu (CD/DVD, USB), v českém jazyce. Pro usnadnění práce hodnotící komise zadavatele uvítá, pokud uchazeči předloží 2 paré podkladů pro hodnocení není ale podmínkou Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka byla zajištěna proti neoprávněné manipulaci Podepsaný návrh smlouvy ve třech originálech, přičemž jeden z originálů bude pevně svázán s nabídkou a 2 originály budou volně přiloženy 9

10 k nabídce, aby mohly být v případě vybraného Uchazeče využity k podpisu Zadavatele. Součástí zadávacích podmínek je závazný vzor Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč pouze doplní do závazného vzoru Smlouvy o dílo požadované chybějící údaje a Smlouvu o dílo podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za Uchazeče učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy o dílo na plnění této veřejné zakázky. Návrh Smlouvy o dílo musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky Uchazeče. Pokud návrh Smlouvy o dílo nebude odpovídat ostatním částem nabídky Uchazeče, může být tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení Uchazeče ze zadávacího řízení. Pokud jedná jménem či za Uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být součástí návrhu Smlouvy o dílo plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace dle čl. 11 této zadávací dokumentace Požadovaná maketa Publikace jako podklad pro hodnocení nabídek, dle článku 12 této zadávací dokumentace. 14. Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek: do 10:00 hodin Místo pro podání nabídek Vinohradská 46, Praha 2 Kontaktní osoba pro příjem nabídek: Lenka Špačková tel.: , Nabídku na plnění zakázky je uchazeč povinen doručit zadavateli v listinné podobě nejpozději do konce lhůty pro podávání nabídek této výzvy, a to na adresu: Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, Vinohradská 46, Praha 2, k rukám Lenky Špačkové. Nabídka bude doručena v zalepené obálce opatřené názvem, adresou a IČO uchazeče a sdělením: NEOTVÍRAT veřejná zakázka malého rozsahu Zajištění grafických prací a příprava tiskových dat publikací Zadavatel stanoví, že jazykem řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu je český jazyk. Nabídku, včetně všech dokladů k prokázání kvalifikace, je uchazeč povinen předložit v českém jazyce. 15. Další podmínky a práva Zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: a) na zrušení řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu až do uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodu, b) dodatečně upřesnit nebo změnit zadávací podmínky, c) před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce, 10

11 d) umožnit uchazeči do konce lhůty pro podávání nabídek stáhnutí podané nabídky, e) nehradit náklady na účast v zadávacím řízení, nevracet uchazečům nabídky. 16. Další části zadávací dokumentace přílohy Příloha č. 1 Závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 3 Zpracování nabídkové ceny Příloha č. 4 Krycí list nabídky Příloha č. 5 Brief B2B katalog Příloha č. 6 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 7 - Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů. V Praze dne Monika Palatková ředitelka ČCCR- CzechTourism 11

Výzva k podání nabídky na plnění. veřejná zakázka malého rozsahu na

Výzva k podání nabídky na plnění. veřejná zakázka malého rozsahu na Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Tvorba spotů

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky PR služby pro Zahraniční zastoupení 1. stupně ČCCR CzechTourism v Německu

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/510/32 Druh zadávacího řízení Příjezdový cestovní

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Název veřejné zakázky Maintenance stávající licence Kentico EMS serveru

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Název veřejné zakázky Maintenance stávající licence Kentico EMS serveru Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 7. 4. 2016 Název veřejné zakázky Maintenance stávající licence Kentico EMS serveru

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2015/510/13 Druh zadávacího řízení Realizace měření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace, se sídlem Školní 347, 471 23 Zákupy jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Realizace ad hoc online průzkumů Evidenční číslo VZ VZ 2013/110/115 Druh

Více

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017 Kontaktní osoba: Markéta Bursíková, Tomáš Vontor Tel.: 267 994 551, 267 994 657 Fax: 272 936 585 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 199450/2015 Č. zakázky: 47/2015 Systémové č. VZ P15V00002090 Název veřejné

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 2016 Č.j.: 279047/2016-ČRA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na poskytnutí služeb Česká rozvojová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

Zajištění vyhotovení propagačních brožur

Zajištění vyhotovení propagačních brožur Zadávací dokumentace k otevřenému zadávacímu řízení na nadlimitní veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnicí č.3

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 10. 1. 2014 Název veřejné zakázky Překlady pro czechtourism.com 2014 10 jazykových

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2015/440/55 Druh zadávacího řízení Direct marketing

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Zabezpečení

Více

Dodání parcelní sklízecí mlátičky na ČZU

Dodání parcelní sklízecí mlátičky na ČZU Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

PODPORA REFORMY VEŘEJNÉ SPRÁVY V GRUZII EXPERTNÍ PODPORA V OBLASTI VEŘEJNÝCH FINANCÍ

PODPORA REFORMY VEŘEJNÉ SPRÁVY V GRUZII EXPERTNÍ PODPORA V OBLASTI VEŘEJNÝCH FINANCÍ PODPORA REFORMY VEŘEJNÉ SPRÁVY V GRUZII EXPERTNÍ PODPORA V OBLASTI VEŘEJNÝCH FINANCÍ zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 2014 Č.j.: 281042/2014-ČRA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ,

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu , Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/200/27 Druh zadávacího řízení Zajištění správy

Více

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace 1. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 2. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/410/99 Druh zadávacího řízení Realizace outdoor kampaně

Více

Číslo zakázky (bude doplněno 38/2013 poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo a název projektu

Číslo zakázky (bude doplněno 38/2013 poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo a název projektu Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Poptávkové řízení. I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky. 1. Název zakázky: Cestovní ruch v České republice 2007 (odborná brožura)

Poptávkové řízení. I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky. 1. Název zakázky: Cestovní ruch v České republice 2007 (odborná brožura) V Praze dne 4. 7. 2008 Č.j: 23175/2008-15/862 Poptávkové řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle pravidel ROP NUTS II Severovýchod VZMR III. kategorie Veřejná zakázka Tvorba předmětů určených pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na níže specifikovanou veřejnou zakázku. Zadávání této

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

U Hřiště 527, Velešín 382 32

U Hřiště 527, Velešín 382 32 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka vybavení odborných učeben pro fyziku a elektrotechniku pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikace zadavatele Název: Klastr českých nábytkářů, družstvo Sídlo: Kozí 26/4, 602 00 Brno Zastoupený: Ing. Radek Brychta zmocněnec k výkonu práv a povinností spojených s funkcí předsedy Klastru

Více

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH Č.J.: 01177/2015 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/410/75 Druh zadávacího řízení Validace klubového

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: Předmět

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Příloha č.1: Město Frenštát pod Radhoštěm nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Pořízení licencí Office 365 Zadávací podmínky Březen 2015 Obsah: 1. Identifikační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. ve výběrovém řízení ÚPRAVA VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI DOUBRAVČICE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. ve výběrovém řízení ÚPRAVA VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI DOUBRAVČICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ve výběrovém řízení ÚPRAVA VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V OBCI DOUBRAVČICE ZADAVATEL: Obec Doubravčice Sídlem: Doubravčice 94, 282 01 Český Brod

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách INTERPRETAČNÍ CENTRUM ZÁMEK ŽDÁR NAD SÁZAVOU AUDIOVIZUÁLNÍ A VÝTVARNÁ EXPOZICE IC ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 1 OBSAH 1. OBECNÉ

Více

Zlepšení podmínek výuky v oblasti průmyslových řídících systémů na VSPŠG Název zakázky: a jejich ověření ve výuce Služba

Zlepšení podmínek výuky v oblasti průmyslových řídících systémů na VSPŠG Název zakázky: a jejich ověření ve výuce Služba Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 99/2013 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0008

Více

Azylový dům v Rumburku - stavební práce

Azylový dům v Rumburku - stavební práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE CEDR komunitní centrum, občanské sdružení Sídlem: Křižíkova 918/32, 407 46 Krásná Lípa IČO: 26590735 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

I. Specifikace zadavatele. II. Předmět veřejné zakázky

I. Specifikace zadavatele. II. Předmět veřejné zakázky Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky s názvem Vytvoření grafického návrhu, zhotovení a dodání brožur, desek s chlopněmi a šanonů určených k propagaci Královéhradeckého kraje I. Specifikace zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

CZ.1.07/1.3.00/51.0024

CZ.1.07/1.3.00/51.0024 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky malého rozsahu: Předmět zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název: Služba Model CAF Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem ZADAVATEL: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky,, Strana 1 z 13 Obsah PREAMBULE... 3 1. Identifikační údaje zadavatele...

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/430/31 Druh zadávacího řízení Propagace domácího

Více

Rekonstrukce cesty H2 v k.ú. Jakubovice

Rekonstrukce cesty H2 v k.ú. Jakubovice Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí Sídlem: Tvardkova 1191 562 01 Ústí nad Orlicí Zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D. ředitelkou pozemkového úřadu IČ:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce Pojištění vozidel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-240617-11 ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 21. října 2014 Počet listů: 10 Přílohy: 6 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: ČR - Krajské ředitelství

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. HD Objektivy druh zadávacího řízení: název veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. HD Objektivy druh zadávacího řízení: název veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) název veřejné zakázky: HD Objektivy druh zadávacího řízení: Otevřené

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/430/71 Druh zadávacího řízení Propagace domácího

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP AUTOBUSŮ PRO ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY ZADAVATEL: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY Odůvodnění zvoleného způsobu zadání Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.200.000,- Kč bez DPH. Dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Obec Dětřichov se sídlem: Dětřichov č.p. 2, 464 01 Frýdlant IČ: 00831468 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ve smyslu 12, 18 a v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2013/410/125 Druh zadávacího řízení Podpora příjezdového

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje veřejnou

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/430/28 Druh zadávacího řízení Propagace domácího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 13. 08. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Dodávka 27 notebooků pro Město Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY. Pasport komunikací města Milovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY. Pasport komunikací města Milovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY Odůvodnění zvoleného způsobu zadání Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca 250.000,00 Kč bez DPH. Dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

C152047 15.7.2015. Základní škola Želiv, okres Pelhřimov. Mgr. Marie Dolejšová, ředitelka ZŠ, tel.: 565 581 128, e- mail: zszeliv@seznam.

C152047 15.7.2015. Základní škola Želiv, okres Pelhřimov. Mgr. Marie Dolejšová, ředitelka ZŠ, tel.: 565 581 128, e- mail: zszeliv@seznam. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Obec Pazderna Pazderna 65 739 51 Dobrá Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Udržovací práce kaple sv. Jana Nepomuckého v Pazderně etapa 1- Obnova střechy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Dodávka učebnic pro ZŠVD 2015 II. část Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 IČ: 47858354

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce.

Kód CPV pro hlavní předmět plnění veřejné zakázky: 45112000-5 Výkopové a zemní práce. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k veřejné zakázce

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serveru pro VM Ware cluster ESX do IS Celní správy Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 27. 1. 2012 k veřejné zakázce na dodávky s názvem: zadávané v souladu s ustanovením 18 odst.

Více

Ostraha objektů FS ČR

Ostraha objektů FS ČR SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC PERTOLTICE POD RALSKEM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekční technika pro žákovské učebny ZŠW Pardubice Dodávka 4.5.2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekční technika pro žákovské učebny ZŠW Pardubice Dodávka 4.5.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Reklamní diáře pro rok 2015 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České republiky, s.p.

Více