BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE LOGISTICKÉ KONCEPCE PRO OBCHODNÍ SÍŤ THE STUDY OF LOGISTIC CONCEPTION FOR TRADING NETWORK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE LOGISTICKÉ KONCEPCE PRO OBCHODNÍ SÍŤ THE STUDY OF LOGISTIC CONCEPTION FOR TRADING NETWORK"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIE LOGISTICKÉ KONCEPCE PRO OBCHODNÍ SÍŤ THE STUDY OF LOGISTIC CONCEPTION FOR TRADING NETWORK DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. Robert Jankůj prof. Ing. Marie Jurová, CSc. BRNO 2008

2 Tato verze diplomové práce je zkrácená (dle Směrnice děkana č. 4/2007). Neobsahuje identifikaci subjektu, u kterého byla diplomová práce zpracována (dále jen dotčený subjekt ) a dále informace, které jsou dle rozhodnutí dotčeného subjektu jeho obchodním tajemstvím či utajovanými informacemi. 2

3 Abstrakt Tato diplomová práce je návrhem logistické koncepce a realizace vývozu propagačních a reklamních předmětů na trhy východní Evropy a střední Asie. Hodnotí všechny významné faktory ovlivňující realizaci tohoto návrhu a navržená koncepce vychází z jejich analýzy. Klíčová slova Mezinárodní obchod, logistika, INCOTERMS 2000, clo. Abstract The master s thesis devises a logistical concept as well as the execution of promotional and advertising commodities exportation to the markets of Eastern Europe and Central Asia. The master s thesis evaluates all significant factors, which affect the project s implementation. The concept presented is based on the factors analysis. Keywords International trade, logistics, INCOTERMS 2000, customs duty. Citace JANKŮJ, R. Studie logistické koncepce pro obchodní síť. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, s. Vedoucí diplomová práce prof. Ing. Marie Jurová, CSc.

4 Studie logistické koncepce pro obchodní síť Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením paní prof. Ing. Marie Jurové, CSc. Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal. Robert Jankůj Poděkování Děkuji vedoucí mé diplomové práce paní prof. Ing. Marii Jurové, CSc., za skvělé vedení v mé práci. Robert Jankůj, Tato práce vznikla jako školní dílo na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě podnikatelské. Práce je chráněna autorským zákonem a její užití bez udělení oprávnění autorem je nezákonné, s výjimkou zákonem definovaných případů.

5 Obsah Obsah Úvod Charakteristika společnosti Závody koncernu XY Společnost XY Historie společnosti Strategické cíle společnosti Hlavní trhy společnosti XY Produkty, postavení společnosti na trhu Dosažené certifikáty Prodejní a servisní síť XY Významní stakeholders společnosti Vymezení problému, cíle práce a metody získávání dat Vymezení problému Cíle práce Použité metody a postupy získávání dat Teoretické přístupy pro tvorbu logistické koncepce při mezinárodních obchodních operacích Příprava vstupu na mezinárodní trhy Teritoriální výzkum Komoditní výzkum Formy podnikání na mezinárodních trzích Vývoz a dovoz zboží a služeb Formy přítomnosti podniků na mezinárodních trzích Realizování mezinárodních obchodních operací Průběh obchodních operací Dokumenty v mezinárodním obchodě Dodací podmínka INCOTERMS Popis jednotlivých doložek dle INCOTERMS Cla a celní řízení Funkce a význam cla Celní řízení...28

6 4.5.3 Celní sazebník Původ zboží Celní hodnota Celní režimy Celní dluh Logistika v mezinárodním obchodě Význam logistiky a smluvní zajištění přepravních operací Silniční přeprava Letecká přeprava Železniční přeprava Námořní a říční přeprava Kombinovaná přeprava Skladovací a kontrolní služby Technické překážky obchodu Rizika v mezinárodním obchodě Pojištění rizik v mezinárodním obchodě Analýza současné situace Návrh nového řešení Specifikace propagačních materiálů Propagační předměty z e-shopu Tiskoviny Speciální POS materiály Přiřazení číselného označení propagačních materiálů dle harmonizovaného systému popisu zboží Přehled zákazníků a přepokládané vyvážené množství propagačních materiálů k jednotlivým zákazníkům Teritoriální informace z jednotlivých zemí, výše DPH a cel Slovinsko Bulharsko Chorvatsko Srbsko Bosna a Hercegovina Makedonie Černá Hora Albánie

7 6.4.9 Moldávie Ukrajina Kazachstán Arménie Ázerbájdžán Gruzie Uzbekistán Kyrgyzstán Vyhodnocení nabídek spedičních firem XQ XW XE XR XT XU Výběr a popis nejvhodnějšího řešení Závěr...63 Literatura...65 Seznam příloh

8 1 Úvod Nutnost aktivního zapojení českých podniků do mezinárodních hospodářských vztahů je dána charakterem české ekonomiky, zejména jejím malým vnitřním trhem, poměrně vysokou specializací průmyslu a nedostatečným vybavením jak kapitálovými, tak i přírodními zdroji. V devadesátých letech minulého století využila řada českých podniků dynamického rozvoje podnikání, využila nové možnosti a aktivně se zapojila do procesu internacionalizace. Pro toto období je typická změna orientace z východních trhů bývalého socialistického bloku a některých států blízkého východu na vyspělé trhy západní Evropy. Další etapou je vstup České republiky do Evropského společenství a úplné otevření jejího vnitřního trhu. Podniky mají různou motivaci pro rozvoj svých mezinárodních podnikatelských aktivit. Nejčastějšími důvody vstupů firem na zahraniční trhy je zejména hledání nových tržních příležitostí, snaha o zvýšení ekonomických efektů díky vyšším objemům výroby, spolupráce s kapitálově silnou zahraniční firmou, zapojení do mezinárodních podnikatelských sítí atp. Celosvětový proces internacionalizace a globalizace se stal určujícím faktorem rozvoje mezinárodních podnikatelských aktivit. Vhodná strategie mezinárodního marketingu zlepšuje ekonomické výsledky podniků, vede k vyšší konkurenceschopnosti a připravuje podnikům nové příležitosti. Mezinárodní obchod umožňuje nárůst tržeb a zisku na straně jedné a vede ke snižování nákladů, rozšíření možnosti nabídek na světových trzích nebo možnosti akvizic a fůzí, které posilují firemní postavení na světových trzích. Současná koncepce mezinárodního podnikání vychází z nutnosti poznání a respektování vnějšího prostředí i specifik firmy. Problémem některých podniků se stal fakt, že byly vyčerpány možnosti snižování nákladů zefektivňováním výroby a navíc došlo i ke změně chování zákazníků, kteří si jsou vědomi převahy nabídky nad poptávkou a možností vyhledávání dodavatele na celosvětovém trhu. Mezi některé z mnoha možností posílení podniku na mezinárodních trzích patří zvyšování zákaznických služeb, lepší povědomí o značce a podpora prodeje. 8

9 V této práci je mým úkolem nalezení optimálního způsobu zajištění distribuce reklamních a propagačních předmětů k firemním zákazníkům, kterými jsou společnosti ze států východní a jihovýchodní Evropy, ale také ze států střední Asie. V jedné z prvních částí práce je popis a charakteristika společnosti XY, společnosti, ve které bude tato práce realizována. V následujících kapitolách jsou zpracovány formulace cílů práce, použité metody při zpracování práce a teoretické východiska řešeného problému. Vlastnímu návrhu řešení předchází analýza problému a současné situace; v závěru práce je shrnutí výsledků řešení a jejich konfrontace s cíly práce. 9

10 2 Charakteristika společnosti 2.1 Závody koncernu XY 2.2 Společnost XY Historie společnosti Strategické cíle společnosti Hlavní trhy společnosti XY Produkty, postavení společnosti na trhu Dosažené certifikáty Prodejní a servisní síť XY Významní stakeholders společnosti 10

11 3 Vymezení problému, cíle práce a metody získávání dat 3.1 Vymezení problému Tato práce je zpracovávána pro marketingové oddělení XY. Divize marketing XY zajišťuje servis prodejních organizací firmy a firemních zákazníků v rámci regionu, což čítá 22 zemí. Každá firma se snaží pracovat s komunikačním a marketingovým mixem tak, aby byla atraktivní pro své zákazníky. Nejinak je tomu u společnosti XY. Společnost se nesnaží pouze o podporu prodeje, ale také o budování a povědomí image značky. Z dlouhodobého pohledu je silná značka skvělou devizou pro celou firmu. Zatímco po vstupu ČR a dalších zemí do Evropské unie se situace v zahraničních marketingových a prodejních aktivitách ve střední Evropě značně zjednodušila, ve velké části zemí regionu východní Evropy (vyjma zemí, které spadají do regionu Eastern Europe, ale současně jsou členy EU) přetrvávají překážky v mezinárodním obchodu. Jsou to překážky zejména legislativní, právní a celní. U každé z těchto zemí je situace mírně odlišná (celní sazby apod.), proto je nutné se ke každé stavět individuálně, přesto konečné řešení musí být zpracováno jako celek. Vyřešení tohoto problému by mělo vést k návrhu optimálního systému distribuce propagačních materiálů ke klientům regionu Eastern Europe, které by měly podpořit a navýšit prodej pneumatik ve zmiňovaném regionu východní Evropy. 3.2 Cíle práce Optimalizace logistické koncepce obchodu ve vybraných regionech. Zajištění obchodní obslužnosti zákazníků dle jejich potřeb. 3.3 Použité metody a postupy získávání dat Při získávání a shromažďování dat potřebných pro vytvoření práce jsem využíval těchto informačních zdrojů: Informace o firmě 11

12 konzultace s vedoucími pracovníky marketingového oddělení studium materiálů od nich získaných studium internetových stránek firmy Informace o zákaznících, právních a celních náležitostech v jednotlivých zemích a praktických možnostech řešení vývozních operací konzultace s vedoucími pracovníky marketingového oddělení studium internetových stránek celního úřadu, hospodářských komor, různých agentur zaměřených na podporu zahraničního obchodu atp. konzultace s pracovníky celního úřadu, hospodářských komor a agentury CzechTrade Teoretické poznatky o řešeném problému studium odborné literatury a internetových zdrojů 12

13 4 Teoretické přístupy pro tvorbu logistické koncepce při mezinárodních obchodních operacích 4.1 Příprava vstupu na mezinárodní trhy Před vstupem každé firmy na mezinárodní trhy by měl probíhat detailní průzkum vybraných trhů. Při průzkumu nových trhů se obvykle používá kombinace dvou způsobů. Tzv. výzkum od stolu spočívá ve studiu různých literárních a internetových relevantních zdrojů týkajících se zvoleného trhu a komodity. Terénním výzkumem rozumíme práci přímo ve zvoleném teritoriu Teritoriální výzkum Náplní teritoriálního výzkumu trhu je zejména sběr všeobecných informací o trzích jednotlivých zemí, sběr informací o politické struktuře a hospodářské politice státu. Další důležité informace se týkají makroekonomických ukazatelů, ukazatelů životní úrovně, HDP apod. V úvahu musíme vzít také solventnost trhu jako celku, daňový systém, cla a celní systém, požadované doklady a dokumenty při dovozu zboží, technické předpisy apod. Předmětem zkoumání jsou také různé smluvní nástroje obchodní politiky obou států, zejména jednostranné a mnohostranné obchodní smlouvy, platební dohody, smlouvy o zamezení dvojího zdanění a smlouvy o ochraně investic Komoditní výzkum U komoditního výzkumu se soustředíme na vybrané druhy zboží obchodované na daném trhu a vše, co s tímto konkrétním zbožím bezprostředně souvisí. Údaje o zboží jsou zpravidla členěny jako obecné údaje o zboží, jeho vlastnostech, vývoji ceny, jakosti, technologie výroby, technických požadavcích atd. Důležitým rozhodnutím je stanovení ceny pro jednotlivé trhy a jejich předpokládaný vývoj. Pro trh každé země se musí zjistit cla a daně pro zkoumané komodity a případné bariéry pro uplatnění výrobků na jednotlivých trzích. 13

14 Činnosti spojené s komoditním výzkumem můžeme rozdělit takto: průzkum potřeb trhu, průzkum spotřebitelský, průzkum konkurence, průzkum cen a s tím souvisejících faktorů, průzkum obchodních metod, technický průzkum, výzkum zvyklostí 4.2 Formy podnikání na mezinárodních trzích Na zahraničních trzích mohou podniky využívat různé strategie mezinárodního podnikání. Při volbě strategie pro cílový trh je vždy nezbytné zohlednit zvláštnosti a vyspělost trhu a celou řadu dalších faktorů. Mezinárodní podnikání může mít celou řadu forem, jež obvykle členíme do tří základních skupin. Jedná se o vývoz a dovoz zboží a služeb (obchodní operace), formy nenáročné na kapitálové investice (licence, franchising) a kapitálově náročné formy vstupu na mezinárodní trhy (např. přímé zahraniční investice) Vývoz a dovoz zboží a služeb Nejjednodušší formou vstupu na zahraniční trhy, jsou tradiční vývozní a dovozní operace. Při vývozu mohou podniky využít celé řady obchodních metod a spolupracovat na základě smluvních vztahů s prostředníky, výhradními prodejci, obchodními zástupci, mandatáři atp. Používané právo při uzavírání smluv záleží vždy na dohodě obou stran. V mezinárodním obchodě se můžeme setkat s celou řadou prostředníků, kteří obchodují vlastním jménem, nu vlastní účel a riziko. Použití služeb 1 MACHKOVÁ H., ČERNOHLÁVKOVÁ E., SATO A. Mezinárodní obchodní operace. 4. vydání. Praha: Grada Publishing,

15 prostředníka může být výhodné pro malé a střední podniky, případně i pro velké firmy, u nichž nejde o vývoz velkých objemů zboží. Výhodami použití nepřímého exportu v uvedených případech jsou nižší náklady a eliminace rizik spojených s mezinárodním obchodem. Nevýhodami může být zejména ztráta bezprostředního kontaktu se zákazníkem, ztráta kontroly nad další distribucí i nad cenami, za které jsou výrobky prodávány Smlouvy o výhradním prodeji Jde o vstup podniku na zahraniční trhy formou uzavření smlouvy o výhradním prodeji, nebo jinak smlouvou o výhradní distribuci. Smlouvou o výhradním prodeji se dodavatel zavazuje, že zboží určené ve smlouvě nebude v určité oblasti dodávat jiné osobě než odběrateli. 2 Ve smlouvě musí být vyhrazena oblast a druh zboží, tato smlouva musí mít písemnou formu. Jde o rámcovou smlouvu, jednotlivé dodávky se pak realizují na základě samostatných kupních smluv. Dodavatel může odstoupit od smlouvy, pokud výhradní prodejce odebírá zboží od jiného dodavatele, aniž by mu toto právo bylo ve smlouvě přiznáno, nebo pokud nedodrží časové rozvržení odběru zboží. Nemá však nárok na náhradu škody. Pokud dodavatel v rozporu se smlouvou dodá zboží jiným odběratelům, pak má právo odstoupit od smlouvy i výhradní prodejce. V tom případě není podle obchodního zákoníku nárok na náhradu škody vyloučen. Výhodou použití služeb výhradního je obvykle dobrá distribuce výrobků zaběhnutými distribučními cestami včetně zabezpečení potřebných služeb. Nevýhodou je riziko, že výhradní prodejce přecení své síly a není schopen zajistit širokou distribuci zboží na zahraniční trh. 2 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 15

16 Obchodní zastoupení Podstatou zastupitelské činnosti je vyvíjeni aktivit, které vedou k uzavírání různých typů smluv. Jedná se jednak o zajištění příležitosti k uzavření smlouvy a dále o sjednávání a uzavírání obchodu jménem zastoupeného a na jeho účet. Předmětem smlouvy o zprostředkování je jednorázové zprostředkování. Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli úplatu 3. Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho učet 4. Dalším typem smlouvy o obchodním zastoupení je výhradní obchodní zastoupení. Pokud bylo sjednáno výhradní zastoupení, pak je zastoupený povinen ve stanovené oblasti pro určený okruh obchodů nepoužívat jiného obchodního zástupce a obchodní zástupce není oprávněn v tomto rozsahu zastupovat jiné osoby nebo uzavírat obchody na vlastní účet, či účet jiné osoby Mandátní smlouva Mandátní smlouvou se mandatář zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. 5 Mandátní smlouva se uzavírá pouze mezi podnikateli. 3 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 4 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 5 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 16

17 Komisionářská smlouva Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní záležitost a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu. 6 Komisionářská smlouva se od smlouvy mandátní odlišuje tím, že mandatář jedná jménem mandanta a komisionář jedná jménem svým. Zákon nepředepisuje pro komisionářskou smlouvu písemnou formu Piggybacking Piggybacking znamená spolupráci více firem ze stejného oboru podnikání, při které obvykle velká a známá firma dává za úplatu menším firmám k dispozici své zahraniční distribuční cesty. Výhodou pro malé firmy je možnost využít jména a zkušeností velké firmy, která poskytuje svému partnerovi řadu služeb, např. vyřizování objednávek, zajištění přepravních služeb, pojištění, zajištění celního odbavení, inkasních služeb. Výhodou pro velkou firmu je možnost nabízet zákazníkům širší spektrum zboží a úplata, kterou získává od svých obchodních partnerů Přímý vývoz Přímý vývoz vyžaduje dokonalou znalost technické i obchodní problematiky. Přímý vývozce má možnost přímé kontroly nad výrobkem a cenami, má možnost realizace vlastní marketingové strategie na zahraničních trzích. Přímé obchodní vztahy mají také pozitivní vliv na loajalitu zákazníků a jsou realizovány na základě kupních smluv Formy přítomnosti podniků na mezinárodních trzích Licence Jedná se o vstup podniku na zahraniční trh prodejem práv k využití vynálezu, užitného či průmyslového vzoru nebo ochranných označení, tj. práva k využívání ochranné známky nebo obchodního jména firmy. Termín licence označuje povolení k činnosti, 6 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 17

18 která není jinak dovolena. Účastníky právního vztahu vzniklého z udělení licence označujeme jako poskytovatele a nabyvatele Franchising Franchising je smluvní vztah mezi zúčastněnými partnery, ve kterém franšizér poskytuje svou značku a právo užívat předmět podnikání své společnosti, tj. poskytuje know-how včetně systému řízení a zabezpečování služeb a nabyvatel franšízy se zavazuje zaplatit smluvně stanovenou odměnu a dodržovat obchodní politiku poskytovatele Smlouva o řízení Je to zvláštní smluvní typ užívaný některými firmami ve vyspělých zemích. Předmětem smlouvy je poskytnutí řídících znalostí a manažerů obvykle na určitou dobu a na smluvních základech. Odměnou může být např. podíl na zisku nebo získání akcií společnosti za předem stanovených podmínek Zušlechťovací operace Podstatou zušlechťovacích operací je zpracování nebo přepracování surovin, materiálů či polotovarů do vyššího stupně finality, nebo do konečné podoby hotového výrobku. Z právního hlediska e zušlechťovací operace obvykle posuzována jako smlouva o dílo. Tou se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se k zaplacení ceny za jeho provedení, přičemž dílem se rozumí zhotovení určité věci, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Zušlechťovací operace jsou motivovány nižšími náklady na přepracování v zahraničí. 18

19 Mezinárodní výrobní kooperace Podstatou mezinárodní výrobní kooperace je rozdělení výrobního programu mezi výrobce z různých zemí. Finální výrobek je pak kompletován buď jedním, nebo oběma výrobci. Spolupráce může probíhat na různých úrovních, kromě výrobní kooperace může být spolupráce zaměřena i do oblasti výzkumu a vývoje, distribuce a poskytování různých služeb. Smlouva o mezinárodní výrobní kooperaci je tzv. nepojmenovanou smlouvou, a její znění závisí na dohodě mezi smluvními partnery. 4.3 Realizování mezinárodních obchodních operací Zahraniční obchod se realizuje prostřednictvím řady jednotlivých obchodních operací se spoustou individuálních zvláštností. Počínaje způsobem navazování obchodních spojení mezi prodávajícím a kupujícím, přes různé podmínky obchodu a jejich právní zajišťování, až po efektivní uskutečňování těchto transakcí Průběh obchodních operací Motivace, které vedou podniky k obchodování s partnery na zahraničních trzích, jsou velmi různorodé. Na relativně malých národních trzích, ke kterým Česká republika patří, bývá orientace na zahraniční trhy nezbytná nejen pro podniky velké, ale i pro část malých a středních podniků. Zahraniční obchod může poskytovat podnikům širší prodejní a nákupní možnosti a nové příležitosti. Účast podniků ve vývozu i dovozu snižuje jejich závislost na domácím trhu a vede obvykle k větší stabilitě firmy. Celkové obchodněpolitické klima, se kterým se setkávají české podniky na zahraničních trzích, je výrazně ovlivňováno také zahraniční politikou ČR. Pro uskutečňování obchodních operací musí firma vytvářet příznivé předpoklady soustavným zpracováváním zahraničních trhů propagací, akvizicí, zajišťováním servisu, pružným reagováním na potřeby obchodních partnerů apod. Každá obchodní operace v mezinárodním styku má určitý specifický průběh, který bývá ovlivněn druhem zboží, charakterem trhu, obchodněpolitickou situací apod. 19

20 Na průběh obchodních operací mohou působit i některé nahodilé události, které je jen stěží možno předvídat a které mohou nastat v různých fázích vývoje obchodní operace Mezinárodní kupní smlouva Kupní smlouva je nejčastěji užívaným smluvním ujednáním, které podniky uzavírají v obchodu se svými zahraničními partnery. Představuje právní základ pro uskutečnění jednotlivé vývozní nebo dovozní operace. Uzavírá se mezi prodávajícím a kupujícím a její obsah určuje základní práva a povinnosti obou stran. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě a umožnit mu, aby k němu nabyl vlastnického práva. Kupující se zavazuje předmět koupě odebrat a uhradit kupní cenu. Rozdíly v právních přístupech jednotlivých zemí k závazkovým vztahům mezinárodního obchodu se mohou stát zdrojem obtíží ve smluvních vztazích. Pro rozvoj mezinárodní hospodářské spolupráce má značný význam postupná harmonizace a unifikace právní úpravy týkající se mezinárodních závazkových vztahů. Významným úspěchem v tomto směru bylo přijetí Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods -CISG), tzv. vídeňské konvence. Úmluvu dosud podepsalo a více než šedesát států. Úmluva se stala závaznou i pro ČSFR, a sice od Ve vztahu k zemím, které dosud nepřijaly Úmluvu, mají smluvní strany možnost zvolit si rozhodné právo. Volba práva je důležitá i pro ty obchodní vztahy, které se řídí Úmluvou o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Jde o řešení těch otázek, které Úmluvou nejsou upraveny a které nelze odvodit ani z obecných zásad, na nichž úmluva spočívá. Při dlouhodobém obchodním spojení a četnějším sjednávání kontraktů mezi dvěma obchodními partnery bývá obvyklé dohodnout podmínky vzájemných obchodů rámcově. Pro vlastní sjednání smluv potom postačí dohoda o druhu a množství zboží, ceně a dodací lhůtě, eventuálně dalších podmínkách. Pro uzavírání smluv v mezinárodním obchodě mají zvláštní význam obchodní zvyklosti -uzance. Jde o pravidla, která jsou v obchodních kruzích známá a dodržovaná. 20

21 Odchýlení se od nich bývá považováno za výjimku. Za určitých okolností se mohou stát pramenem výkladu práv a povinností stran z uzavřené smlouvy. K podstatným částem kupní smlouvy podle Úmluvy o mezinárodní koupi zboží i obchodního zákoníku ČR patří: Určení stran kupní smlouvy, prodávajícího a kupujícího. Strany kupní smlouvy musí být určeny individuálně, uvedena jejich jména, adresy, právní forma firmy, eventuálně další identifikační údaje. Určení obchodovaného zboží, a sice buď jednotlivě, nebo podle druhu a množství zboží. Určení kupní ceny nebo způsobu, jak bude cena v budoucnu určena. Pouze v případech, jestliže strany kupní smlouvy projeví vůli uzavřít kupní smlouvu bez dohody o ceně, není cena považována za podstatnou část smlouvy. 7 Součástí mezinárodní kupní smlouvy bývají často i další podmínky řešící práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího. Jsou to např.: dodací lhůta, dodací podmínka, platební podmínka, způsob přepravy, sjednání záruk za dodané zboží včetně záručních lhůt, ujednání o důsledcích nedodržení smlouvy, volba práva a další Plnění kupních smluv Při naplňování kupní smlouvy spolupracují prodávající a kupující s řadou partnerů, kteří napomáhají svou činností uskutečnění obchodní operace. Výsledný efekt závisí na kvalitě práce a spolehlivosti všech článků, které se tohoto procesu účastní. Prodávající i kupující se při uzavírání kontraktu dohodnou, jakou přebírají odpovědnost za průběh 7 MACHKOVÁ H., ČERNOHLÁVKOVÁ E., SATO A. Mezinárodní obchodní operace. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, s

22 obchodní transakce. Při plnění kupní smlouvy prodávající nejprve zajišťuje dodávku zboží. Při zajišťování přepravy zboží mohou vývozci spolupracovat se zasílateli (speditéry), kteří za odměnu svým jménem, ale na účet vývozce obstarávají přepravu služby s ní spojené. Vývozci mohou řešit otázky přepravy i sami přímo u dopravců uzavřením příslušné smlouvy o přepravě zboží. Vývozci spolupracují s bankami a finančními institucemi v souvislosti s placením, financováním obchodů a zajišťováním závazků z kupní smlouvy. Pojišťovny nabízejí pojistné služby, poskytují možnost pojistit především přepravní rizika, podle povahy obchodu i další skupiny rizik, např. rizika spojená s poskytováním úvěrů, s odpovědností za výrobek atd. Splnění kupní smlouvy oběma partnery představuje závěrečnou fázi obchodní operace Dokumenty v mezinárodním obchodě Mezi obchodní dokumenty lze zařadit ty, které kupující a prodávající vystavují v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy a s jejím plněním. Poptávka bývá prvním impulzem pro obchodní operaci. Vypracovává ji kupující a adresuje ji dodavateli. Určuje v ní, o jaké zboží má zájem. Nabídka představuje návrh kupní smlouvy předkládaný prodávajícím. Obsahuje údaje, které jsou pro uzavření smlouvy potřebné. Pokud je nabídka bezvýhradně přijata, stává se jedním z dokumentů kupní smlouvy. Po stránce formální může mít nabídka podobu proforma faktury. Má podobu faktury a předvídá, jak bude vypadat budoucí faktura. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. Bývá odpovědí na nabídku prodávajícího. Nejčastěji se používá mezi obchodními partnery, kteří dlouhodobě vzájemně spolupracují. Potvrzení objednávky je vystavováno prodávajícím a vyjadřuje jeho závazek splnit objednávku kupujícího a přijmout podmínky, které jsou v ní obsaženy. Jde o jeden z dokumentů kupní smlouvy. Kontrakt obsahuje všechny formální i obsahové náležitosti kupní smlouvy obou smluvních stran. Specifikace dodávky je dokument, ve kterém kupující uvádí detailní požadavky na zboží, jež má být dodáno v rámci uzavřené kupní smlouvy. Jde většinou o upřesnění 22

23 dílčích dodávek, např. počet jednotlivých typů, vybavení výrobků příslušenstvím, jejich provedení apod. Specifikace tak může reagovat na upřesněný odhad poptávky či na individuální přání konečných spotřebitelů. Obchodní faktura v mezinárodním obchodě nebývá spojena se zvláštními požadavky na formu a obsah. Exportér fakturuje v době dodávky a ve faktuře specifikuje dodané zboží co do druhu a množství, uvádí zpravidla jednotkovou cenu a celkovou částku za dodávku vyjádřenou ve sjednané platební měně. Balicí list často provází fakturu a uvádí detailní obsah jednotlivých obalových jednotek (kartonů, beden, palet apod.). Prodávající nebo kupující opatřují také dokumenty požadované pro vývoz či dovoz daného druhu zboží a pro úhradu kupní ceny do zahraničí. Jde např. o vývozní licence, dovozní licence, v zemích s nesměnitelnou měnou o platební povolení apod. Celní dokumenty představují početnou skupinu podkladů požadovaných pro celní řízení a daňové účely v zemích vývozu, dovozu a tranzitu. Obsahem těchto dokumentů bývá prokázání původu zboží, deklarace zboží podle celního sazebníku a uvedení či ověření množství a hodnoty dodávaného zboží. Opatřování některých dokumentů může být poměrně nákladné (např. legalizace faktur). Dokumenty přepravní a skladovací jsou skupinou velmi různorodou. Některé z nich se používají vůči speditérům či jsou speditéry vystavovány. Do této skupiny patří zejména potvrzení zasílatele o převzetí, kterým zasílatel potvrzuje, že převzal zásilku uvedenou v dokumentu k přepravě. Dalším dokladem je speditérské potvrzení o odeslání zásilky, které potvrzuje její neodvolatelné odeslání, uvádí údaje o stavu zásilky, o způsobu a datu odeslání, místu odeslání a místu určení atd. Legitimační dokumenty jsou používány v dopravních oborech. Obvyklým představitelem legitimačních dokumentů je nákladní list. Slouží k potvrzení uzavřené přepravní smlouvy, k potvrzení dopravce o převzetí zboží a k jeho závazku dopravit zboží do sjednaného místa. Dispoziční dopravní dokumenty plní také tyto funkce, ale jsou navíc cennými papíry. Je s nimi spojeno právo disponovat se zbožím. Dokumenty platební a úvěrové mají úzkou souvislost s placením a používají se ve vztahu mezi bankami a jejich klienty. 23

24 Pojišťovací dokumentem je především pojistka, kterou pojištěný prokazuje svůj nárok v případě pojistné události. Zcela nový způsob spolupráce mezi podniky přinesl přímý elektronický přenos dat - Electronic Data Interchange (EDI). Elektronický přenos dat přináší účastníkům řadu výhod. Snižuje možnost chyb, přináší úspory administrativních nákladů a urychluje vzájemnou komunikaci. Jeho výhody se uplatňují především mezi obchodními partnery s dlouhodobými vztahy Dodací podmínka Dodací podmínka (parita) je důležitou náležitostí kupní smlouvy v mezinárodním obchodě. Určuje míru povinností prodávajícího a kupujícího související s dodávkou a převzetím zboží. Dodací podmínka určuje zejména způsob, místo a okamžik předání zboží kupujícímu; způsob, místo a okamžik přechodu rizik z prodávajícího na kupujícího; povinnosti stran při zajišťování dopravy, nakládky a vykládky zboží, průvodních dokladů, kontroly, pojištění, celního odbavení atd INCOTERMS 2000 Jde o dokument, který je k dispozici smluvním stranám kupní smlouvy, který jim poskytuje výklad jednotlivých mezinárodně uznávaných dodacích doložek, který se stává právně závazným, když se obě smluvní strany na výkladu některé z doložek shodnou a tuto dohodu potvrdí řádně a náležitě v kupní smlouvě. 8 MACHKOVÁ H., ČERNOHLÁVKOVÁ E., SATO A. Mezinárodní obchodní operace. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, s

25 4.4.2 Popis jednotlivých doložek dle INCOTERMS Skupina E doložka odebrání EXW ze závodu Ze závodu znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný kupujícím, ani za proclení zboží ve vývozu. Tato doložka tudíž představuje minimální povinnosti pro prodávajícího a kupující nese všechny náklady a rizika vzniklá převzetím zboží ze závodu prodávajícího Skupina F hlavní přepravné neplaceno FCA vyplaceně dopravci Vyplaceně dopravci znamená, že prodávající dodá zboží celně odbavené pro vývoz dopravci jmenovanému kupujícím na sjednaném místě. Je třeba zdůraznit, že zvolené místo dodání je rozhodující pro určení odpovědnosti za nakládku a vykládku zboží v tomto místě. FAS vyplaceně k boku lodi Vyplaceně k boku lodi znamená, že prodávající splní povinnost dodání, když dodá zboží k boku lodi v ujednaném přístavu nalodění. To znamená, že kupující musí nést všechny náklady a nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od tohoto okamžiku. FOB vyplaceně loď Vyplaceně loď znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, když zboží přešlo zábradlím lodi v ujednaném přístavu nalodění. To znamená, že kupující nese všechny náklady a nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od tohoto okamžiku. 25

26 Skupina C hlavní přepravné placeno CFR náklady a přepravné Náklady a přepravné znamená, že prodávající splní svou povinnost dodáním zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění. Prodávající musí zaplatit náklady přepravné potřebné k přepravě zboží do ujednaného přístavu určení, ale nebezpečí ztráty poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží přechází z prodávajícího na kupujícího. CIF náklady, pojištění a přepravné Náklady, pojištění a přepravné znamená, že prodávající splní svou povinnost dodáním zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění. Prodávající je povinen zaplatit náklady a přepravné potřebné k dodání zboží, všechny dodatečné náklady vzniklé po dodání zboží přecházejí z prodávajícího na kupujícího. V doložce CIF je prodávající dále povinen obstarat námořní pojištění kryjící kupujícího proti nebezpečí ztráty a poškození zboží během přepravy. CPT přeprava placena do Přeprava placena do znamená, že prodávající dodá zboží dopravci jím jmenovanému, ale navíc zaplatí přepravné za dopravu zboží až do ujednaného místa určení. To znamená, že kupující nese nebezpečí ztráty a poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady, vzniklé po dodání zboží do péče dopravce. CIP přeprava a pojištění placeny do Přeprava a pojištění placeny do znamená, že prodávající splní svou povinnost dodáním zboží dopravci jím jmenovaným, ale musí navíc zaplatit přepravné za dopravu zboží do ujednaného místa určení. To znamená, že nebezpečí ztráty a poškození zboží, jakož i jakékoliv dodatečné náklady, vzniklé po dodání zboží dopravci, přechází z prodávajícího na kupujícího předáním zboží do péče dopravce. Ale, prodávající je povinen obstarat pojištění kryjící kupujícího proti ztrátě a poškození zboží během přepravy, uzavřít pojistnou smlouvu a zaplatit pojišťovací prémii. 26

27 Skupina D doložky dodání DAF s dodáním na hranici S dodáním na hranici znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile bylo dodáno zboží k dispozici kupujícímu na příchozím dopravním prostředku nevyložené, odbavené pro vývoz, ale nikoli pro dovoz v ujednaném bodě a místě na hranici, ale před celní hranicí sousední země. DES s dodáním z lodi S dodáním z lodi znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání, když dá zboží k dispozici na palubě lodi neodbavené pro dovoz v ujednaném přístavu určení. Prodávající nese veškeré náklady a nebezpečí spojená s dodáním zboží do přístavu určení před jeho vykládkou DEQ s dodáním z nábřeží S dodáním z nábřeží znamená, že prodávající splní svou povinnost dodání jakmile dá zboží neodbavené pro dovoz k dispozici kupujícímu na nábřeží v ujednaném přístavu určení. Prodávající nese všechna nebezpečí a náklady spojené s dodáním zboží do ujednaného přístavu určení a s vykládkou zboží na nábřeží. Doložka DEQ vyžaduje, aby kupující odbavil zboží pro import a zaplatil veškeré formality, clo, dně a jiné poplatky účtované v dovozu. DDU s dodáním clo neplaceno S dodáním clo neplaceno znamená, že prodávající splní svou povinnost dodáním zboží kupujícímu celně neodbavené v dovozu a nevyložené z příchozího dopravního prostředku v ujednaném místě určení. Prodávající je povinen nést náklady a nebezpečí spojené s takto dodaným zbožím, kromě vyřízení veškerých celních formalit a zaplacení za ně, za clo, daně a ostatní poplatky spojené s dovozem zboží do země určení. Tyto povinnosti musí nést kupující, jakož i veškeré náklady a nebezpečí zaviněná jeho opomenutím odbavit včas zboží pro dovoz. DDP s dodáním clo placeno 27

28 S dodáním clo placeno znamená, že prodávající splní svou povinnost dodáním zboží kupujícímu, odbavené pro dovoz a nevyložené z příchozího dopravního prostředku do ujednaného místa určení. Prodávající je povinen nést všechny náklady a nebezpečí do dodání do tohoto místa včetně, pokud přicházejí v úvahu povinnosti (pod tímto termínem se rozumí odpovědnosti a rizika za vyřízení celních formalit a zaplacení za tyto formality, za clo a daně nebo další poplatky) související s dovozem do země určení. Doložka DDP představuje maximum závazků Cla a celní řízení Funkce a význam cla Clo je jedním z nejstarších finančních nástrojů. Později se významnou stala také jeho funkce ochranná, kdy s vyměřením a inkasem dovozního cla dochází k navýšení ceny dováženého výrobku, a tím i k jeho cenovému znevýhodnění oproti domácí produkci. Clo vcelku jednoduchý a srozumitelný nástroj obchodní politiky. Pro jeho vyčíslení se používají obvykle tři základní metody. Nejpoužívanější je výpočet, při kterém se ze základu, tedy z celní hodnoty, vypočítá výše cla s použitím procentuálně stanovené sazby. Cla vyčíslená touto metodou jsou označována jako cla valorická. Další méně často používanou metodou, je vyměření cla fixní peněžní částkou za množstevní jednotku zboží - cla specifického. Výjimečně jsou cla vyměřována kombinací obou výše uvedených metod. Takto vypočtená cla bývají označována jako cla kombinovaná či diferencovaná" Celní řízení Celní řízení se zahajuje na základě celního prohlášení deklaranta přijatého celním úřadem. Pro účely podání celního prohlášení v obchodním styku bývá v zemích Evropské unie obvykle používáno celní prohlášení v listinné formě Jednotného správního dokladu (JSD). Průběh celního řízení je založen na porovnání shody údajů v dokumentech se 9 /online/ INCOTERMS Dostupné z (citováno ). 28

29 skutečným stavem zboží. Celní orgány mohou zaměřit svoji kontrolu výhradně na správnost předložených dokladů, mohou však přistoupit i k namátkové nebo úplné fyzické kontrole zboží Celní sazebník Celní sazebník představuje ucelený systém, založený na kombinaci číselného označení zboží a celního sazebního opatření. Sazebník je členěn do uzančně vžitých skupin, tzv. tříd, které jsou označeny římskými číslicemi a nejsou součástí číselného kódu. V jednotlivých třídách je zboží dále členěno čtyřmístným kódem do označených kapitol a podkapitol a šestimístných skupin. Přidělení číselného kódu se provádí v souladu s Nařízením Rady (EHS) č. 2658/87, přijatým na základě Mezinárodní úmluvy o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží. Celní sazebník obsahuje konkrétní sazební opatření obvykle ve formě všeobecných celních sazeb, smluvních celních sazeb, preferenčních celních sazeb a jednostranné sazby Původ zboží Preferenční celní sazby jsou významnou součástí tarifního systému, jejich použití je však vázáno na původ zboží a existenci příslušného dvoustranného nebo mnohostranného ujednání mezi státy. Preferenční sazby bývají oproti ostatním sazbám obvykle snížené, často dokonce nulové. Aby bylo možné preferenčního režimu využít, je třeba nárok na preferenci dohodnutým způsobem prokázat. Pokud se na výrobě zboží podílí dva nebo více států, země původu je ta, kde došlo k poslednímu podstatnějšímu, ekonomicky zdůvodněnému přepracování, které vyústilo v nový výrobek nebo které představuje důležitý stupeň výroby. Takový výrobek je označován za tzv. původní výrobek. Dokladem nejčastěji používaným k prokazování preferenčního původu ve vzájemném obchodě mezi zeměmi EU a zeměmi přidruženými je certifikát EUR. l. Používá se pro zbožové obchodní operace v hodnotách nad 6000 EUR podle konkrétní uzavřené dohody. Pro hodnoty nižší se používá certifikátu EUR 2. Postačující je čestné prohlášení vývozce v dohodnuté formě (tzv. preferenční věta), uvedené na obchodní 29

30 faktuře nebo jiném dokladu. Prohlášení má následující znění: Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (vlastnící oprávnění číslo:...) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v... (země původu) Celní hodnota Vedle správného stanovení zbožové nomenklatury a původu zboží má pro vyměření cla a daňových poplatků zásadní význam celní hodnota, která představuje základ jejich výpočtu. Stanovení celní hodnoty zde vychází z principu tzv. hodnoty převodní, tedy ceny skutečně placené nebo ceny, která má být zaplacena za zboží dodané ze zahraničí do tuzemska. V těch případech, kdy má celní orgán pochybnosti o správnosti stanovení celní hodnoty, která vychází z hodnoty převodní, má možnost požádat deklaranta o vysvětlení. Pokud jej ani to neuspokojí, může stanovit celní hodnotu dalšími způsoby, tedy některou ze substitučních metod uvedenou v celním zákoně Celní režimy Vyměřením cla, daní a uplatněním ostatních obchodněpolitických opatření je celní řízení ukončeno a je rozhodnuto o propuštění zboží do navrženého celního režimu. Celní kodex umožňuje přiznání některého z následujících režimů: volný oběh (pro dovoz do tuzemska), tranzit, uskladňování v celním skladu, aktivní zušlechťovací styk, přepracování pod celním dohledem, dočasné použití, pasivní zušlechťovací styk, vývoz. 10 MACHKOVÁ H., ČERNOHLÁVKOVÁ E., SATO A. Mezinárodní obchodní operace. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, s

31 4.5.7 Celní dluh Celním dluhem je povinnost určité osoby zaplatit příslušné clo. Dlužníkem vůči orgánům celní správy je celní deklarant. V případě přímého zastoupení je jím osoba, v jejíž prospěch zástupce jedná. V případě zastoupení nepřímého je společným dlužníkem deklarant, tak i osoba, v jejíž prospěch zástupce jedná. 4.6 Logistika v mezinárodním obchodě Logistikou můžeme označit jak nauku, tak i vlastní předmět této nauky, tj. řízení materiálových toků. Tok spotřebního zboží od výrobce ke spotřebiteli je realizován různými cestami, které odrážejí dělbu práce jak mezi výrobou a obchodem, tak uvnitř samého obchodu. Proces pohybu zboží představuje nejen prostorového překonání oddělení výroby a obchodu, ale spočívá také ve skladovacích, manipulačních, prodejních a dalších fyzických operacích a v operacích řídících a organizačních. S řízením fyzického pohybu zboží je nerozlučně spojen pohyb informací Význam logistiky a smluvní zajištění přepravních operací Z logistické praxe vidíme, že individuální řešení problémů vede jenom těžko k úspěšnému řešení, pokud je uplatňováno izolovaně. Moderní logistická praxe směřuje ke komplexnímu řešení problémů. V pojetí integrované logistiky se tato realita odráží v nepřetržité snaze redukovat časové ztráty, ale zároveň zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb a snižovat náklady. Významnou úlohu má komplexnost poskytovaných služeb při vysoké úrovni jejich spolehlivosti. Volba logistických prostředků závisí na množství různých faktorů, bezprostředně souvisejících s fyzickým přemístěním zboží, je ovšem do značné míry podmíněna ustanoveními uzavřené kupní smlouvy. Konkrétní volbu mohou ovlivnit i další faktory, například povaha zboží, způsob balení, přepravní vzdálenost, klimatické podmínky, 11 PRAŽSKÁ L., JINDRA J., a kol. Obchodní podnikání. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, s

32 technická a další logistická vybavenost přepravců. Pro kalkulaci přepravních nákladů je navíc rozhodující sjednaná dodací parita, určující, který z obou smluvních partnerů bude přepravu zajišťovat a v jakém rozsahu se bude podílet na její úhradě Silniční přeprava Silniční doprava je velmi flexibilní a univerzální, pružnost autodopravců je dána hustou silniční sítí a možností realizovat dopravu z domu do domu. Je také velmi univerzální z pohledu přepravy velikosti a hmotnosti zboží a umožňuje přepravu na různé vzdálenosti. Hlavními faktory nepříznivě ovlivňující vývoj silniční přepravy, jsou ekologická závadnost a narušování životního prostředí, často nízká průchodnost hlavní silniční a dálniční sítě a silné konkurenční prostředí mezi dopravci. Problémem může být i to, že silniční dopravu provozují v některých případech firmy ekonomicky slabé, které někdy nejsou schopny v dostatečném rozsahu nést dostatečnou míru odpovědnosti za svěřenou zásilku. Dohoda o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě (CMR) 12 je jedním ze základních dokumentů, které provozování mezinárodní silniční přepravy upravují. Dohoda také vymezuje obsahové náležitosti nákladního listu CMR, který je dokladem osvědčujícím převzetí zboží k přepravě a uzavření přepravní smlouvy. Obsahuje základní údaje o přepravě: označení odesílatele a příjemce, místa odeslání a místa určení, označení obsahu zásilky, její hodnoty, váhy a objemu. Povinností dopravce je přezkoumat správnost údajů, uvedených v nákladním listě, a zjevný stav zásilky v okamžiku jejího převzetí a zjištěné nesrovnalosti vyznačit v nákladním listě. Silniční doprava lze mezi členskými zeměmi dohody CMR realizovat jako dopravu: kusovou (sběrná služba), při které jsou jednotlivé zásilky kompletovány podle jejich objemu, množství a charakteru tak, aby přeprava byla ekonomicky a logisticky účelná, 12 Viz. přílohy 32

33 celo-kamionovou, která má podobu časového nebo cestovního charteru a její ceny jsou smluvní. Pokud bude i nadále silniční doprava schopna poskytovat rychlý výkonný servis za ceny pohybující se v intervalu mezi sazbami dopravy kolejové a letecké, lze předpokládat, že bude i nadále dobře prosperovat Letecká přeprava Letecká nákladní přeprava je velice rychlá, bezpečná a spolehlivá, ale také poměrně nákladný. Používá se zejména u zásilek výjimečné povahy, jakými jsou například náhradní díly, rychle se kazící potraviny apod. Pro realizaci mezinárodní linkové letecké přepravy platí jednotné přepravní podmínky Mezinárodního sdružení leteckých přepravců (International Air Transport Association - ATA). Převzetí zásilky podle přepravních podmínek IATA je osvědčováno prostřednictvím leteckého nákladního listu (Air Waybill-AWB), který je současně i dokladem prokazujícím uzavření přepravní smlouvy. Obsahuje základní údaje o přepravované zásilce. Letecká doprava bývá realizována jako: pravidelná linková, při které je kusové zboží dokládáno do běžných leteckých linek pro osobní přepravu; nepravidelná (charterová), při které je pronajímán ložný prostor celého dopravního prostředku, bez ohledu na jeho vytížení Železniční přeprava Železniční přeprava v zahraničním obchodě se řídí ustanoveními Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (Convention relative aux Transports Interna - tionaux Ferroviaires - COTIF), který vymezuje náležitosti Smlouvy o mezinárodní železniční přepravě zboží - CIM. Hlavní předností smlouvy je aplikace jednotných právních 13 LAMBERT, D.M., STOCK, J. R.,ELLRAM, L. M. Logistika. 1. vydání. Praha: Computer Press, 2000, s

34 předpisů a unifikace náležitostí přepravních dokumentů. Účastníky uvedené úmluvy jsou železnice všech evropských států s výjimkou zemí bývalého SSSR, ve kterých se provozování železnic řídí ustanoveními vlastní úmluvy - SMGS. Dokladem o převzetí zboží k přepravě a uzavření přepravní smlouvy je železniční nákladní list CIM 14 (SMGS). Vystavuje se u vozových zásilek samostatně na každý vůz, u kusových zásilek (sběrné služby) nebo spěšnin na každou zásilku. Obsahuje základní přepravní údaje Námořní a říční přeprava Námořní přeprava zaujímá výrazně nadpoloviční podíl na celkovém objemu přeprav ve světovém obchodě. Můžeme ji rozdělit na liniovou námořní přepravu a přepravu trampovou. Liniová námořní přeprava slouží zejména k přepravě kusových zásilek nebo kontejnerů. Plavidla obvykle vyplouvají podle stanoveného jízdního řádu, ceny přepravného jsou uvedeny v přepravních tarifech. Trampová přeprava slouží zejména k zajištění přepravy surovin a hromadných substrátů. Trampové přepravy nebývají vždy přesně operačně vymezeny, stále silněji se však projevuje jejich úzká specializace. Ke smluvnímu zajištění trempových přeprav se používá specifických smluvních ujednání, tzv. charterů, které se osvědčují vydáním listiny Charter Party (C/P). 15 Osvědčením o převzetí zásilky k námořní přepravě je náložný list konosament. U liniové námořní přepravy je konosament současně i dokladem o uzavřené přepravní smlouvě. Pro účely provozování říční přepravy platí pravidla podobná svým obsahem pravidlům pro přepravu námořní. Řídí se dle Úmluvy o přepravní smlouvě ve vnitrozemské plavbě (CNMI). Tato Úmluva, kterou podepsalo čtrnáct evropských států, se má vztahovat na všechny evropské vodní cesty včetně Rýna a Dunaje. 14 Viz. přílohy. 15 MACHKOVÁ H., ČERNOHLÁVKOVÁ E., SATO A. Mezinárodní obchodní operace. 4. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, s

35 4.6.6 Kombinovaná přeprava Kombinovaná doprava je přeprava nákladů v téže přepravní jednotce s využitím několika druhů dopravy, kde nedochází k překladu zboží, ale pouze k překladu přepravní jednotky nebo silničního vozidla. Smyslem kombinované dopravy je nabízet a provádět přepravu nákladů z domu do domu racionálním využitím jednotlivých druhů dopravy v jejich kombinaci tak, aby větší část přepravy byla uskutečněna po železnici, vnitrozemských vodních cestách nebo po moři a aby jen počáteční úsek-svoz nebo konečná část-rozvoz přepravy, tedy ta nejkratší, byla prováděna po silnici. Výhody kombinované dopravy: Vyšší efektivnost dopravy, Zlepšená ochrana nákladu, Snížené náklady na balení a obalové materiály, Lepší manipulace s materiálem v provozech a skladech, Vypomáhá jako skladovací prostor a snižuje náklady spojené především s krátkodobým skladováním zboží, Umožňuje rychlejší a bezpečnější manipulaci nákladu při překladu, Představuje celkové snížení dopravních nákladů Skladovací a kontrolní služby Skladování je činnost, která úzce souvisí s realizací mezinárodní přepravy. Její právní rámec je upraven smlouvou o skladování. V ní se skladovatel zavazuje věc převzít, aby ji uložil a opatroval, ukladatel se zase zavazuje zaplatit mu za skladování odměnu. Má také právo na zaplacení účelně vynaložených nákladů spojených se skladováním, pokud již nejsou součástí odměny. Základními náležitostmi smlouvy o skladování jsou název a sídlo skladovatele a ukladatele; označení a množství, váha nebo objem uskladněného zboží; označení osoby oprávněné disponovat se zbožím; označení místa, kde je zboží uskladněno; doba, na kterou je zboží uskladněno; místo a den uzavření smlouvy o skladování. Kontrolní činnost plní v zahraničním obchodu funkci inspekční, preventivní a eliminační. Funkce inspekční spočívá v objektivním zjišťování reálného stavu věci nebo 35

Studijní a informační materiály

Studijní a informační materiály INCOTERMS 2000 1. Úvod Na počátku každého obchodu, zahraničního i tuzemského, existuje zpravidla smlouva (kontrakt), tedy písemný dokument vymezující práva a povinnosti obou do obchodu vstupujících stran,

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS 1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS INCOTERMS (International Commercial Terms - Mezinárodní obchodní podmínky) představují soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce používaných obchodních doložek

Více

Přednáška č.10. Cenová politika v mezinárodním marketingu

Přednáška č.10. Cenová politika v mezinárodním marketingu Přednáška č.10 Cenová politika v mezinárodním marketingu Pojem mezinárodní cenová politika Cena - je peněžní částka účtovaná za výrobek službu nebo jeho hodnotu, kterou zákazníci mění za užitek z užívání

Více

Doložky INCOTERMS upravují především

Doložky INCOTERMS upravují především Incoterms 2010 Účelem INCOTERMS je poskytnout soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Jsou mezinárodně uznávané oficiální pravidla pro

Více

Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS

Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS 1. Povinnost dodat zboží, dodací podmínka Povinnost dodat zboží je jednou ze tří základních povinností prodávajícího tak, jak je stanoví článek 30 Vídeňské

Více

1 EXW rizika náklady EXW (ex works) ZE ZÁVODU (ujednané místo) Náklady i rizika přecházejí okamţikem, kdy prodávající dá zboţí k dispozici kupujícímu ve svém závodě, skladu, továrně, atd. Parita vhodná

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 6

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel Přednáška 6 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel Přednáška 6 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Podstata dokumentárního placení Pro větší oboustrannou jistotu při dodání a placení za zboží se

Více

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016

Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1. Definice Všeobecné obchodní dodavatelské podmínky společnosti KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern, verze 1.0 platná od 15.6.2016 1.1 Používané definice. Není-li dále stanoveno jinak, mají pojmy s

Více

Analýza exportních příležitostí pivovaru Poutník

Analýza exportních příležitostí pivovaru Poutník Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Diplomová práce Analýza exportních příležitostí pivovaru Poutník Vypracovala: Bc. Lenka Veselá Vedoucí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

Právní základy obchodování přednáška č. 3

Právní základy obchodování přednáška č. 3 OBCHOD S DŘÍVÍM A DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY Projekt FRVŠ 3187/2011/F5/b Právní základy obchodování přednáška č. 3 Ing. Dalibor Šafařík Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana

Více

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014

Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 Všeobecné dodací a platební podmínky pro dodávky hnojiv, agrochemikálií, zemědělských komodit a osiv platné od 1. 1. 2014 VŠEOBECNÉ DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY prodávající ing. Jiří Maceček, Agriport.cz,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza možností vstupu

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva.

Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva. Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva. Aby mohla vzniknout, je třeba, aby se smluvní strany shodly na jejím

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 4 ODPOVĚDNOST. KVALITA SLUŽEB ZASÍLATELE PODLE MEZINÁRODNÍCH NOREM. SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA NITROSTÁTNÍHO A MEZINÁRODNÍHO ZASÍLATELSTVÍ. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti LIFT SERVIS s.r.o., se sídlem Závodní 542/53, 735 06 Karviná Nové Město, IČ: 25382357 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM)

Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce nákladním listem CIM (GLV-CIM)

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AMITY International spol. s r.o. platné od 1.2.2011 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále také VOP) společnosti AMITY International spol. s r.o. se sídlem Praha 5, Vstavačová 760, PSČ 150 00, IČ 264 93 497, vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Další servery s elektronickým obsahem

Další servery s elektronickým obsahem Právní upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A SVÍTIDEL SPOLEČNOSTI ECO2TECH s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A SVÍTIDEL SPOLEČNOSTI ECO2TECH s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRONICKÝCH SOUČÁSTEK A SVÍTIDEL SPOLEČNOSTI ECO2TECH s.r.o. 1. Obecná ustanovení a definice společnosti Eco2Tech s.r.o. 1.1. Smluvní strany Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky

Více

Celní řízení při obchodu s Ruskou federací

Celní řízení při obchodu s Ruskou federací Celní řízení při obchodu s Ruskou federací Zajištění celních dokladů pro vývoz do Ruska U zboží Společenství vždy vystavit vývozní celní prohlášení (V-CP) Vývoz v ČR pouze elektronicky Vývozní celní prohlášení

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Cena v kupní smlouvě. doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. prikrylova@is.savs.cz Jana.Prikrylova@savs.cz. 7.11.2014 (c) doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD.

Cena v kupní smlouvě. doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. prikrylova@is.savs.cz Jana.Prikrylova@savs.cz. 7.11.2014 (c) doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. Cena v kupní smlouvě doc. Ing. Jana Přikrylová, PhD. prikrylova@is.savs.cz Jana.Prikrylova@savs.cz Světová cena (a firemní cenová politika)(1) Existuje v obchodě surovinami a komoditami burzy a světové

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201402 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIE LOGISTICKÉ KONCEPCE PRO OBCHODNÍ SÍŤ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci BAKALÁŘ SKÁ PRÁCE. Martin Polák

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci BAKALÁŘ SKÁ PRÁCE. Martin Polák Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci BAKALÁŘ SKÁ PRÁCE Martin Polák 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Management podniku

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Působnost Nebude-li s nákupním oddělením společnosti Valeo (dále jen Nákupní oddělení ) dohodnuto jinak, vztahují se tyto všeobecné obchodní podmínky na veškeré nákupy výrobků

Více

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) společnosti ETIX, s.r.o.,, Cyrilská 16, 602 00 Brno, IČO 26285797, (dále dodavatel) jsou nedílnou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecné ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností BETONBAU, s.r.o., se sídlem Průmyslová 698/5a, 108 00 Praha 10 - Malešice,

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 29. 10. 2008 OBSAH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 29. 10. 2008 OBSAH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 29. 10. 2008 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 29. 10. 2008

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti SEMACO tools and software, s.r.o. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek je úprava vztahů mezi společností SEMACO tools and

Více

je získat Market Access DataBase Ota Šimák Oddělení ochranných opatření obchodu Aktuální informace z třetích trhů a kde je získat

je získat Market Access DataBase Ota Šimák Oddělení ochranných opatření obchodu Aktuální informace z třetích trhů a kde je získat Market Access DataBase Zacílení na třetí trhy 2015: 90% světového růstu HDP mimo EU Dohody o volném Česká exportní strategie Země prioritního zájmu Informace o situaci na konkrétních trzích Market Access

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MTZ-SERVIS, s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen též VOP) upravují vztah mezi obchodní společností MTZ-SERVIS, s.r.o. se sídlem v Rudolfově, ulice Dlouhá

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu www. ocostrava.cz zaměřeného na pronájem elektroniky, mobilních telefonů a poskytování dalších služeb 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost Bestcena.cz

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Vývoz českého skla do zahraničí.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Vývoz českého skla do zahraničí. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Vývoz českého skla do zahraničí Veronika Čápová Bakalářská práce 2014 1 2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014 Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.1.2014 BRANO a.s., se sídlem Opavská 1000, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČO 45193363, DIČ CZ45193363, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ ZE DNE 3.7.2007 Číslo smlouvy ASEKOL 00300535 Opava/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Číslo smlouvy obec MMOPP00BMAKF SMLUVNÍ STRANY Obchodní firma ASEKOL

Více

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3

13. 12. 1 OBSAH 18. 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 13. 12. 1 OBSAH VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1 ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 ČLÁNEK II UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A DODÁVKA ZBOŽÍ 3 A. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ 3 B. DODÁVKA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013

Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013 Všeobecné obchodní podmínky (pro prodej zboží) Platné od 1.6.2013 Ing. David Vilímek, Krajinská 34/3, 370 01 České Budějovice, IČ: 65979303 vydává tímto dle ustanovení 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část

Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část Obchodní podmínky Cornhill Management, o.c.p., a.s., pro produkt FlexMax Konto A. Všeobecná část 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Obchodní podmínky pro produkt FlexMax Konto upravují všechny vztahy vznikající

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2.5 Dodávkou se rozumí předmět smlouvy blíže specifikovaný ve Smlouvě.

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 2.5 Dodávkou se rozumí předmět smlouvy blíže specifikovaný ve Smlouvě. 1 PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK Tyto Obchodní podmínky dále upravují podmínky realizace obchodních smluv uzavřených mezi společností Hanachek group s.r.o. jako prodejní organizací a jejími obchodními partnery

Více

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany

Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Čl. 1. Smluvní strany Kupní smlouva (uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 1.1 Objednatel Čl. 1 Smluvní strany Název objednatele: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Sídlo:

Více

V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Obchodní podmínky INCOTERMS a jejich dopady do účetnictví... Strana 1 2. DPH zpřísnění požadavků na elektronická podání od 1. 1. 2016...

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

VLIVY PŮSOBÍCÍ NA PODOBU DISTRIBUČNÍCH CEST PRO VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

VLIVY PŮSOBÍCÍ NA PODOBU DISTRIBUČNÍCH CEST PRO VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU VLIVY PŮSOBÍCÍ NA PODOBU DISTRIBUČNÍCH CEST PRO VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU Lenka Branská, Hana Lošťáková Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra ekonomiky a managementu chemického

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE

MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE HANA MACHKOVÁ, EVA ČERNOHLÁVKOVÁ, ALEXEJ SATO A KOLEKTIV MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE VSTUP NA ZAHRANIČNÍ TRHY DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ CELNÍ ŘÍZENÍ LOGISTIKA POJIŠTĚNÍ RIZIK ELEKTRONICKÉ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: Příloha č. 2 zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. mezi těmito smluvními stranami: Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:. IČ:..

Více

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW Příloha č. 5 vzor smlouvy o dodávce HW, SW a poskytnutí licencí k SW SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními 409 a násl.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201302 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 12.října 2013 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP!

BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! BYZNYS ŘÍKÁ: POTŘEBUJEME TTIP! V době neustále rostoucí globální konkurence, kdy dochází k rychlému růstu rozvíjejících se ekonomik, potřebuje EU rychle konat, aby zvýšila svoji konkurenceschopnost. EU

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Přepravní systémy kusových zásilek Marie Jedličková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Přepravní systémy kusových zásilek Marie Jedličková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Přepravní systémy kusových zásilek Marie Jedličková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY! obchodní společnosti: DRAGON INTERNET, a.s. se sídlem: Pod Loretou 883, 293 06 Kosmonosy, identifikační číslo: 27237800 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Analýza společného podnikání na západním a východním trhu společnosti OSEVA, a. s. Martin Kyjovský

Analýza společného podnikání na západním a východním trhu společnosti OSEVA, a. s. Martin Kyjovský Analýza společného podnikání na západním a východním trhu společnosti OSEVA, a. s. Martin Kyjovský Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou společného podnikání společnosti

Více

KUPNISMLOUVA VT/2014/501

KUPNISMLOUVA VT/2014/501 - -, KUPNISMLOUVA VT/2014/501 uzavřená podle 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi prodávajícím, jímž je: obchodní firma: L lne T, spol. s r.o. se sídlem: Želevčice

Více

Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013

Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013 Všeobecné smluvní a dodací podmínky Kili do 31.12.2013 Část I. Obecná ustanovení Článek 1 Vymezení pojmů 1. Dodavatelem se rozumí Kili, s. r. o. Dodavatel se nachází v právním postavení prodávajícího nebo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STACHEMA CZ s.r.o. IČ: 463 53 747, se sídlem Hasičská 1, Zibohlavy, 280 02 Kolín Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pokud není písemnou dohodou stran výslovně stanoveno jinak, platí

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Katedra řízení podniku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. pavla.breckova@mail.vsfs.cz

Katedra řízení podniku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. pavla.breckova@mail.vsfs.cz Katedra řízení podniku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. pavla.breckova@mail.vsfs.cz MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY KS = 3 řízené konzultace (LS 2010) Význam a struktura mezinárodního

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková 1 Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Ing. Lenka Ďurková, IČ 73880582, se sídlem na ul. Panelová 1350, Petřvald,

Více

ANALÝZA ČESKÉHO EXPORTÉRA 2014

ANALÝZA ČESKÉHO EXPORTÉRA 2014 ANALÝZA ČESKÉHO EXPORTÉRA 2014 Tato analýza byla zpracována poradenskou společností NSG Morison, která je partnerem a auditorem projektu Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou vládní agentury CzechTrade.

Více

SIKLA BOHEMIA, s r.o.

SIKLA BOHEMIA, s r.o. Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.04.2011 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydala obchodní společnost Sikla Bohemia, s.r.o. se sídlem v Praze 20, Do Čertous 2620/11, PSČ 193 21, dále

Více

KALKULACE ZAKÁZKY VE VYBRANÉM PODNIKU COSTING ORDERS IN SELECTED FIRM

KALKULACE ZAKÁZKY VE VYBRANÉM PODNIKU COSTING ORDERS IN SELECTED FIRM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES KALKULACE ZAKÁZKY VE VYBRANÉM PODNIKU COSTING ORDERS

Více

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče

Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče Příloha č. 3 ZD Návrh smlouvy (část 6) Smlouva o zpracování Analýzy situace příbuzenecké pěstounské péče uzavíraná dle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. OBECNÁ USTANOVENÍ V souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání kupních smluv o dodávkách zboží

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016

DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD. platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM - AUKČNÍ ŘÁD platný ode dne 1.2.2016 DOROTHEUM spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Ovocný trh č.p. 580, č.or. 2, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

4. Smluvní vztahy ve stavebnictví

4. Smluvní vztahy ve stavebnictví 4. Smluvní vztahy ve stavebnictví Klíčová slova: Smlouva, pracovní poměr, dodavatel, investor Anotace textu: Cílem stati Smluvní vztahy ve stavebnictví je pojednat o základech této problematiky, shrnout

Více

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika trh práce poptávka, nabídka, rovnováha na trhu práce plán práce

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí

Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p., ke Kupním smlouvám na roční dodávku dříví formou elektronických aukcí č. 2014/1, účinné pro aukce vyhlášené od 1.12.2014 včetně 1. Předmět

Více

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny

4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4. 5. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, výpočet, kalkulace ceny K nejdůležitějším charakteristikám hospodaření

Více

Ochrana seniora jako spotřebitele II. Ing. Kateřina Tomšíková

Ochrana seniora jako spotřebitele II. Ing. Kateřina Tomšíková Ochrana seniora jako spotřebitele II. Ing. Kateřina Tomšíková Kdo je spotřebitel Každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem.

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 1 KUPNÍ SMLOUVA č. /2015 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: STAVIMEX PRAHA a. s. sídlo: Voctářova 12/109, 180 00 Praha 8 IČO: 25050028 DIČ: CZ25050028 zapsaný

Více

Analýza distribučních cest firmy XY. Martina Pavelková

Analýza distribučních cest firmy XY. Martina Pavelková Analýza distribučních cest firmy XY Martina Pavelková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Otázka: Zahraniční obchod - význam, formy, vztah ke sv. hospodářství, clo

Otázka: Zahraniční obchod - význam, formy, vztah ke sv. hospodářství, clo Otázka: Zahraniční obchod - význam, formy, vztah ke sv. hospodářství, clo Předmět: Ekonomie Přidal(a): zdenek - směna výrobků služeb či práv, které vyvážejí právnické nebo fyzické osoby do jiného státu

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 01/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více