Výroční zpráva za rok Annual Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok Annual Report

2 Výroční zpráva Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových za rok 2009 (dále jen nadační fond ) OBSAH: STRANA Úvodní slovo předsedkyně správní rady Základní údaje o nadačním fondu Přehled činností nadačního fondu v roce Důležité události nadačního fondu v roce Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce Soupis smluv o nadačních příspěvcích uzavřených v roce Finanční zpráva Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty k Výrok auditora o ověření účetní závěrky Výrok auditora o ověření výroční zprávy Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti The Annual Report of the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových for 2009 (hereinafter referred to as the Fund ) CONTENTS: PAGE Foreword of the Chair of the Board of Directors Basic information about the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových Activities of the Fund in Important events in the life of the Fund in An overview of contracts on received donation gifts signed in An overview of contracts on granted donation gifts signed in Financial Report Balance Sheet as of 31 December Profit and loss statement as of 31 December Auditor s report on the annual financial statement for Auditor s report on the Annual Report for Supervisory Board s report on the results of supervisory activities

3 Vážení partneři, spolupracovníci, kolegové, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových Vám předkládá sedmou výroční zprávu, náš obvyklý závěrečný účet za loňský rok. Když na této stránce jednou za dvanáct měsíců bilancuji základní parametry práce našeho nadačního fondu, obracím se obvykle nejprve k Vám, našim donátorům. Nemíním to nikdy formálně, tentokrát je však můj dík všem, kdo nám na naše projekty a pomoc potřebným přispívají, dvojnásob silný. Patří samozřejmě každému z Vás a všem, zvláště však našim dlouhodobým partnerům. Tak či onak se všichni a každý potýkáme s hospodářským poklesem, způsobeným celosvětovými ekonomickými problémy. Příspěvky na charitu obvykle patří mezi první položky, které jednotlivci i firmy v rámci úsporných kroků škrtnou. Ti, co to navzdory obtížné situaci neudělají, mají můj obdiv. Díky Vám se nám daří v nezmenšené míře pokračovat v různých druzích pomoci, přestože krize postihla velmi výrazně celý neziskový sektor. Proto chci jménem svým a jménem svého manžela, prezidenta republiky Václava Klause, Vám všem říci velké děkuji. Naše společná práce ve prospěch různým způsobem znevýhodněných či postižených spoluobčanů se proto v minulém roce nezastavila, ani nezpomalila. Nadále zůstávají hlavními projekty Nadačního fondu dva hlavní pilíře, které si za roky existence získaly respekt a uznání nejen příjemců pomoci, ale lze říci, že i valné části informované veřejnosti: Startovné do života a Senioři komunikují. Startovné do života je již ve druhém pětiletém cyklu a účastní se ho děti z dětských domovů v celé České republice. Snažíme se tak vyrovnávat jistý handicap všech těchto dětí tím, co podle našeho názoru budou při svém vstupu do samostatného života potřebovat nejvíce: vzdělání a jazykové vybavení. Současně je motivujeme k vlastní aktivitě, protože smysl pomoci nevidíme pouze v jejím pasivním přijímání. Ohlas a zkušenosti, které za řadu let s více než dvěma tisíci dětmi zapojenými do Startovného máme, ukazují, že výchozí předpoklad je správný. 2

4 Dear partners, co-workers, colleagues, The Fund is pleased to present its seventh Annual Report, our usual final score for the last year. When, once every twelve months, I dare balance the basic parameters of our Fund on this page, I usually turn to you, our donors. I never mean it formally. However, this time I thank twice as sincerely all who contribute to our projects and help those in need. I thank each and every one of you and our long-term partners, especially. Each one of us is fighting our way through the economic depression caused by global economic problems. Contributions to charity most often belong to those items which are the first to be economised. Those who have not done so despite such a difficult situation earn my greatest respect. Thanks to you, we have succeeded in maintaining various kinds of help, even though the crisis has affected the entire non-profit sector. Therefore, on behalf of my husband, the President of the Czech Republic, and myself, I would like to thank you very much indeed. Our mutual work in favour of variously handicapped or health-impaired co-citizens was neither stopped nor hindered last year. There are two main projects of the Fund running which form the basic pillars and which have gained full respect and recognition from the recipients of help, as well as from a greater part of the informed public: the A Start in Life and Seniors Communicate projects. The A Start in Life project has entered its second five-year cycle and children from children's homes throughout the Czech Republic have profited from it. We strive to reduce certain handicaps of these children through what, in our opinion, they will need most on entering real live: education and language skills. Simultaneously, we motivate them to be active because we do not see meaningful help purely in its passive acceptance. The feedback and experience we have received from more than two thousand children over many years show us that our premiss is correct. 3

5 Také program Senioři komunikují prošel úspěšně již třetím ročním cyklem. V roce 2009 se na 132 místech v republice opět scházeli lidé, kteří se nemohli se současnými informačními technologiemi seznámit ve svém produktivním věku. S neobyčejným zájmem se v našich kurzech učí jak používat počítač, napsat elektronický dopis či zacházet s elektronickou platební kartou. Jde nám o to, aby senioři nežili ve světě, kterému přes technologickou bariéru nerozumějí, který je odděluje od současných komunikačních možností a zesiluje v nich pocit osamělosti. Rychle zjistí, že po nepříliš náročném zaškolení mohou náhle rovnoprávně komunikovat nejen s institucemi, ale také třeba se svými vnoučaty. Pro alespoň rámcovou představu: Jen těchto našich dvou klíčových programů se účastní 781 dětí a 1700 seniorů. Je to pro nás víc než jen hezká statistika. Ony bezmála tři tisícovky konkrétních lidí a jejich osudů, které díky Vám, našim donátorům, stejně jako nezištné práci všech zaměstnanců a spolupracovníků našeho fondu mají svůj svět bohatší, zajímavější a smysluplnější, jsou naší a nepochybuji, že i Vaší, radostí. Pomáháme však i desítkám a stovkám dalších individuálních žadatelů, kteří se do našich hlavních projektů nevejdou. Jejich složitá životní situace nás však vede k tomu, abychom je v rámci statutu našeho fondu pokládali za případy hodné zvláštního zřetele. Můžete se o tom ostatně přesvědčit sami v detailním popisu našich aktivit, který je obsahem této výroční zprávy. Obecně lze říci, že naše všechny projekty a příspěvky nesledují jen materiální pomoc potřebným, ale především podporují a motivují jejich samostatnost a aktivitu. To je pro nás hlavním a určujícím prvkem, jímž se odlišujeme od stovek a tisíců dalších charitativních organizací, které v České republice dnes působí. Jsme přesvědčeni, že také to je důvodem, proč již třetím rokem patříme mezi nejvýznamnější fondy v rámci Fóra dárců. Ještě jednou bych proto ráda poděkovala za sebe a také za svého manžela všem našim donátorům. Opravdu si Vaší pomoci velmi vážíme. Chtěla bych rovněž poděkovat svým spolupracovníkům z nadačního fondu, kteří s nesmírným nasazením pracují bez nároku na finanční odměnu. Jsem přesvědčena, že tak odhodlaná skupina, jakou společně tvoříme, navzdory současné obtížné finanční a ekonomické situaci bude i v dalších letech schopna účinně pomáhat všem, kteří neměli to štěstí jako my, neboť znevýhodnění, za něž nemohou, je právě v této době činí ještě zranitelnějšími. Děkuji Vám za ně, přátelé. Livia Klausová předsedkyně správní rady 4

6 The Seniors Communicate project has also finished its third year-long cycle. In 2009 people who had not been able to learn about present information technologies in their productive age gathered in 132 places throughout the Czech Republic. In our courses they pay extraordinary attention to learning how to use a computer, sending an or using an electronic payment card. Our aim is for the seniors to overcome the technological barriers which prevent them from understanding our modern world and its communication possibilities which would deepen their feeling of loneliness. They realise very quickly, after relatively easy training, that they can suddenly communicate with institutions and even their grandchildren on a very equal level. To present an outline at least, 781 children and 1700 seniors are taking part in these two main projects of ours. These are more than simply nice statistics for us. You, our donors, as well as the labour of love of our employees and colleagues in the Fund, made the world and fates of more than three thousand people richer and more meaningful and I therefore believe that you and we are truly happy. However, we also help dozens, hundreds even, of other individual applicants who do not fit in the main projects. Their difficult life situations lead us to consider them to be cases of special reference according to our statutes. You can verify this fact in the detailed description of our activities that form part of the Annual Report, too. In general, we can claim that all of our projects and contributions not only pursue material help for those in need, but also particularly support and motivate participants in their independence and effort. This constitutes the main and determining feature that distinguishes us from hundreds and thousands of other charity organisations active in the Czech Republic today. We are convinced that it is this fact that rates us among the most significant funds in the range of the Czech Donors Forum. Once again, I would like to thank all our donors on behalf of my husband and myself. We appreciate your help very much indeed. Also, I would like to thank all my co-workers in the Fund who invest a vast amount of effort into volunteering for the Fund. I believe that, in the forthcoming years, such a dedicated group of people, which we all form together despite the present difficult financial and economic situation, will help all those who have not been as lucky as ourselves. Their undeserved handicap makes them even more vulnerable at this time. Dear friends, let me thank you on their behalf. Livia Klausová Chair of the Board of Directors 5

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (dále jen nadační fond ) Vznik nadačního fondu: Nadační fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zřizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a účelem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdělávání. Celková výše majetkového vkladu zřizovatelů při založení nadačního fondu: Kč Sídlo: Praha 1 - Hrad, PSČ Identifikační číslo: Číslo bankovního účtu: /0100 Správní rada: Dozorčí rada: Ing. Livia Klausová, CSc. - předsedkyně Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Alena Vitásková - předsedkyně Ing. Růžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Šťastný 6

8 BASIC INFORMATION ABOUT THE NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (hereinafter referred to as the Fund ) Fund established: August 25, 2003 The Fund is registered in the Foundation Register kept by the Metropolitan Court in Prague, section N, folio 494 Incorporators: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. The mission and purpose of the Fund is to support humanitarian activities of legal entities and natural persons and is primarily focused on supporting projects and activities of a health and social nature, as well as educational activities. Total financial contribution of the incorporators on the establishment of the Fund: CZK 200,000 Registered office: Prague 1 - Hrad, postal code Identification number: Account number: /0100 Board of Directors: Supervisory Board: Ing. Livia Klausová, CSc. - Chair Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Alena Vitásková - Chair Ing. Růžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Šťastný 7

9 PŘEHLED ČINNOSTÍ NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2009 Projekt Stipendia V roce 2009 nadační příspěvky v podobě stipendia nadačního fondu obdrželo 52 studentů. Celková výše přiznaného stipendia činila Kč. Stipendisté pocházejí ze sociálně slabých rodin, dětských domovů, někteří mají i zdravotní handicap. Studují na středních a vysokých školách v České republice i v zahraničí. Stipendium jim slouží na úhradu konkrétních potřeb spojených se studiem, jako je např. školné, ubytování, doprava, učební pomůcky apod. Projekt Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin V šestém ročníku projektu Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin absolvovalo celkem 26 studentek a studentů kurz angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo španělštiny. Kurzovné darovaly prostřednictvím společnosti Jazyky v zahraničí s. r. o. tyto jazykové školy: Actilingua, Vídeň Rakousko (1 kurz) Cavilam, Vichy Francie (1 kurz) Emerald Cultural Institute, Dublin Irsko (2 kurzy) Escuela Internacional, Málaga a Salamanca Španělsko (celkem 2 kurzy) European Centre, St. Julians Malta (2 kurzy) European Centre, Brighton, Cambridge a Londýn Velká Británie (celkem 3 kurzy) Horizonte, Regensburg Německo (4 kurzy) North Monastery Language Institute, Cork Irsko (1 kurz) Richard Language College, Bournemouth Velká Británie (10 kurzů) Součástí nadačního příspěvku bylo nejen kurzovné od výše uvedených jazykových škol, ale i ubytování a stravování v hostitelské rodině, doprava a přiměřené kapesné. Účastníci projektu nám po svém návratu píší zprávy o pobytu. Uvádíme citáty několika z nich: Užil jsem si dosyta samostatnosti, angličtiny a zkrátka jsem nasál pravou nefalšovanou anglickou atmosféru. Přesně tak, jak jsem si to vždy přál. (Josef Malík, angličtina) Co se týče mé francouzštiny, tak se mi hodně zlepšilo vyjadřování a hlavně porozumění. Dva týdny utekly hrozně rychle, ač příjemně naplnily má očekávání a dodaly sebevědomí a chuť k dalšímu studiu. (Markéta Vilhanová, francouzština) Všechno bylo úžasné... Určitě můžu všem tento jazykový kurz doporučit. Hodně se naučíte, a ne jen jazyk, ale i o kultuře a památkách. (Miroslava Prajzlerová, němčina) Ještě jednou mockrát za vše děkuji, byla to nezapomenutelná zkušenost. (Jonáš Jelínek, španělština) 8

10 ACTIVITIES OF THE FUND IN 2009 Grants 52 students obtained donation gifts in the form of a grant in the year The total cost of allotted grants reached CZK 335,000. Grant holders come from socially-disadvantaged families, children's homes, some of them being health-impaired. They study at secondary schools, colleges and universities in the Czech Republic and abroad. The grant serves to cover explicit costs related to their studies, for example tuition fees, accommodation, travel costs, study materials etc. Language Courses for Children from Children's Homes, Foster and Socially- Disadvantaged Families In the sixth year of the Language Courses project for children from children's homes and foster and socially-disadvantaged families, 26 female and male students finished courses in English, German, French and Spanish. The company Jazyky v zahraničí s. r. o. mediated the course fees donated by the following language schools: Actilingua, Vienna Austria (1 course) Cavilam, Vichy France (1 course) Emerald Cultural Institute, Dublin Ireland (2 courses) Escuela Internacional, Málaga and Salamanca Spain (2 courses in total) European Centre, St. Julians Malta (2 courses) European Centre, Brighton, Cambridge and London Great Britain (3 courses in total) Horizonte, Regensburg Germany (4 courses) North Monastery Language Institute, Cork Ireland (1 course) Richard Language College, Bournemouth Great Britain (10 courses) The contribution consisted of a course fee donated by the above listed language schools, and also of boarding in a host family, transport and adequate pocket money. After they have returned, the course participants write us reports on their stay abroad. We would like to quote from some of the letters: I fully enjoyed the independence, English and I was absorbed by the true English atmosphere. It was exactly as I had always wished it to be. (Josef Malík, English language) Concerning my French, I improved my speaking skills and understanding. The two weeks ran away terribly fast although they fulfilled my expectations and strengthened my self-confidence in a pleasant way. I am motivated for further studies. (Markéta Vilhanová, French language) Everything was gorgeous I can only recommend this course to everybody. You learn a lot and not only the language, but also about culture and historical sites. (Miroslava Prajzlerová, German language) Thank you so much, again, for everything. It was an unforgettable experience. (Jonáš Jelínek, Spanish language) 9

11 Projekt Kroužky Projekt Kroužky je určen na podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých a pěstounských rodin nebo z dětských domovů. Dětem ve věku 8 18 let, které pravidelně navštěvují např. hudební, taneční či výtvarný kroužek, poskytoval nadační fond příspěvek v maximální výši Kč za pololetí. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora dětí, které jsou pro vybranou činnost motivované, chtějí kroužek navštěvovat rády a pravidelně. V roce 2009 podpořil nadační fond 227 dětí celkovou částkou Kč. Projekt Startovné do života Jeden z největších projektů nadačního fondu Startovné do života, který je určen dětem z dětských domovů ve věku 14 až 18 let, má za cíl poskytnout této skupině dětí finanční podporu při jejich vstupu do života po opuštění dětského domova a přispět k jejich zdárnému osamostatnění. Rok 2009 byl posledním rokem, ve kterém probíhaly současně dva cykly tohoto projektu. I. cyklus, který započal v roce 2004 a rokem 2009 skončil, a II. cyklus, který byl odstartován v roce 2008 a poběží do roku U obou cyklů platí, že při splnění všech podmínek obdrží účastník každý rok na svůj účet pevnou částku ve výši Kč. Zároveň může obdržet i tzv. motivační bonus v závislosti na školních výsledcích, chování a mimoškolních aktivitách. Maximální výše motivačního bonusu je Kč za školní rok a je vyplácena v září každého roku na základě předchozího návrhu opatrovníka. V druhém cyklu přišel nadační fond s dalším bonusem, který by měl motivovat děti k zakončení středoškolského studia. Tzv. superbonus obdrží každý účastník projektu, který ukončí vzdělání a zašle nám kopii ať výučního listu, či maturitního vysvědčení. Výše superbonusu činí Kč. V roce 2009 bylo celkem poskytnuto Kč. Z toho posledním účastníkům I. cyklu byly vyplaceny 4 pevné příspěvky v celkové výši Kč a 26 motivačních bonusů v celkové výši Kč. Za II. cyklus byly poukázány pevné příspěvky 458 účastníkům v celkové výši Kč a motivační bonus si zasloužilo 368 dětí v celkové výši Kč. Zároveň byl na začátku roku 2009 doplacen jeden motivační bonus za rok Součástí vyplacených příspěvků byly také první 3 superbonusy v celkové výši Kč. Celkové náklady na projekt tak činily Kč. V roce 2009 skončila účast v projektu všem zbývajícím 71 mladým lidem z I. cyklu a 119 účastníkům II. cyklu. Po dovršení zletilosti někteří pokračují sami ve spoření, jiní použili peníze na další vzdělávání, na vybavení domácnosti nebo ve prospěch zahájení podnikatelské činnosti. Projekt Senioři komunikují Cílem tohoto projektu je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů, mobilních telefonů a platebních karet, neboť nemožnost komunikace prostřednictvím moderních technických prostředků je pro některé současné seniory stále ještě velkým handicapem. Projekt Senioři komunikují je zaměřen především na tu skupinu seniorů, která doposud neměla příležitost seznámit se blíže se zmíněnými moderními komunikačními prostředky. Třetího ročníku projektu se v roce 2009 zúčastnilo více než spokojených seniorů ve 170 kurzech na 132 místech v celé České republice a celkové náklady na projekt činily Kč. 10

12 Free Time Activities The main objective of the Free-time Activities project is to support free-time activities of children from socially-disadvantaged or foster families and children from children's homes. Children aged 8 to 18 who regularly attend musical, dance or art courses received a Fund contribution of up to CZK 1500 per semester. The purpose of this project is to financially assist children who are motivated for a specific activity and keen to attend the course regularly. In 2009 the Fund supported 227 children with a total sum of CZK 296,630. A Start in Life One of the major projects of the Fund, A Start in Life, which helps children from children's homes aged 14 to 18 years, aims to provide this group of children with financial support on their entering real life after having left the children's home and to contribute to their successfully becoming independent. The year 2009 was the last year in which two cycles of the same project were in progress. The first cycle, which started in 2004 and ended in 2009, and the second cycle, which was launched in 2008 and will continue until the year On fulfilling all the same set conditions for both cycles, each participant obtains a fixed sum of CZK 2,500 every year. Simultaneously, the participants can gain a so-called motivating bonus which depends on school achievements, behaviour and extra-curricula activities. The maximum bonus is set at CZK 1,500 per school year and is paid in September every year, based on the child's carer's previous proposition. In the second cycle, the Fund has offered another bonus to motivate children to finish their secondary education. The so-called superbonus can be earned by any participant in the project who graduates secondary education and sends us a copy of a Certificate of Apprenticeship or a copy of a school-leaving exam certificate. The superbonus is CZK 5,000. In 2009, CZK 1,600,400 was donated, out of which the last participants of the first cycle were paid fixed contributions in the total amount of CZK 10,000 and 26 motivating bonuses totalling CZK 27,200. In the second cycle, 458 participants were sent fixed contributions in the total amount of CZK 1,145,000 and 368 children earned a motivating bonus reaching the total amount of CZK 418,200. One remaining motivating bonus for 2008 was paid in The contributions also included the first three superbonuses totalling CZK 15,000. Thus, the total costs amounted to CZK 1,616,900. In 2009, the last 71 young people from the first cycle and 119 participants in the second cycle finished their participation in the project. Coming of age, some of them continue the saving programme, others use their money on further education, on furnishing their homes, whilst others invest their money in establishing their own businesses. Seniors Communicate The purpose of the project is to support senior co-citizens in learning how to use personal computers, mobile telephones and payment cards, as not being able to communicate via modern technology still tends to be a big handicap for some contemporary senior co-citizens. The Seniors Communicate project focuses mainly on that group of senior co-citizens who have yet to have the opportunity to learn more about the above-mentioned means of communication. In the third year of the project in 2009, more than 1500 satisfied seniors participated in 170 courses at 132 locations throughout the Czech Republic. The total costs of the project amounted to CZK 3,739,

13 Projekt Řidičské průkazy pro děti z dětských domovů, z pěstounských a sociálně slabých rodin Již pátým rokem probíhaly během letních měsíců dva 16denní intenzivní kurzy připravující mladé lidi z dětských domovů, z pěstounských a sociálně slabých rodin k získání řidičského průkazu. Oba dva kurzy, vždy po dvanácti účastnících, se opět uskutečnily ve výborné spolupráci lektorů z českobudějovického ÚAMK v Hrdoňově, poblíž Lipenského jezera. Účastníci kurzů se věnovali nácviku jízdy a učili se teorii potřebnou pro absolvování závěrečné zkoušky. Nadační fond kromě výuky a závěrečných zkoušek hradil účastníkům kurzů i ubytování a stravu. V roce 2009 nadační fond také opětovně poskytl příspěvky žadatelům připravujícím se na získání řidičského průkazu v místě jejich bydliště. Celková výše příspěvku činila Kč. Všichni účastníci splnili podmínky a jsou úspěšnými majiteli řidičských průkazů. Letní divadelní představení V roce 2009 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových umožnil dětem návštěvu divadelních představení, která se konají v rámci Letních Shakespearovských slavností. Od července do září 2009 shlédlo divadelní představení 196 dětí z dětských domovů Hranice, Humpolec, Karviná Fryštát, Litoměřice, Ostrava Slezská Ostrava, Plzeň, Přerov, Staňkov, Strážnice, Telč, Tuchlov, Uherský Ostroh a Ústí nad Labem spolu s dětmi ze Sdružení pěstounských rodin, Sdružení SOS dětských vesniček a ZŠ Černý Most. V doprovodu zástupců nadačního fondu měly děti příležitost prožít krásný večer umocněný malebným prostředím Nejvyššího purkrabství Pražského hradu nebo Lichtenštejnského paláce na Malé Straně. Rok 2009 patřil představením Antonius a Kleopatra, Bouře, Jak se Vám líbí, Komedie omylů a Veselé paničky Windsorské. České divadlo 2009 V rámci přehlídky České divadlo 2009, kterou pořádala Umělecká agentura FOIBOS a.s., shlédlo od března do května dětí z dětských domovů Pyšely, Příbram, Litoměřice a Nové Strašecí představení Maryša, Jen počkej, zajíci a Zlatovláska. Individuální žádosti V roce 2009 podpořil nadační fond v případech zvláštního zřetele celkem 15 žadatelů, z toho 7 právnických osob. Nadačními příspěvky jsme podpořili, mimo jiné, vydávání časopisu pro děti z dětských domovů a účast na XVII. světových hrách transplantovaných sportovců. Veřejná sbírka První veřejná sbírka, pořádaná Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových a vedoucí k získání peněžitých příspěvků pro děti ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů, pěstounských rodin a SOS vesniček, byla zahájena 3. prosince Veřejná sbírka se konala každoročně ve spolupráci s Hradní stráží v době vánočních svátků v areálu Pražského hradu a byla ukončena 1. listopadu Její celkový výtěžek činil ,15 Kč. Z tohoto výtěžku byly podpořeny stovky dětí, které obdržely příspěvky na kroužky, stipendia nebo jim bylo zaplaceno školné, případně jazykové kurzy či autoškola. 12

14 Driving Licences for Children from Children s Homes, Foster Families and Socially Disadvantaged Families In the course of the summer months of 2009, two intensive driving courses took place for the fifth time. They are open to young people from children's homes, foster and socially-disadvantaged families. Both 16-day courses, each having twelve participants, took place due to the excellent co-operation of the trainers of ÚAMK České Budějovice, in Hrdoňov near the Lipno Lake. The participants practised driving and learnt the theory necessary for passing the driving test. The Fund covered not only the training and driving-test fees, but also boarding. In 2009, the Fund again provided donations to individual applicants practising to gain a driving licence in their place of residence. The total amount of contributions reached CZK 60,750. All participants satisfied the requirements and became successful holders of driving licences. Summer Theatre Shows In 2009 the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových invited children to see theatre shows staged during the Shakespeare Summer Festival. From July to September 2009, 196 children from children's homes in Hranice, Humpolec, Karviná Fryštát, Litoměřice, Ostrava Slezská Ostrava, Plzeň, Přerov, Staňkov, Strážnice, Telč, Tuchlov, Uherský Ostroh and Ústí nad Labem, along with children from the Association of Foster Families, Association of SOS Children's Villages and children from Černý Most Primary School saw various theatre performances. Accompanied by members of the Fund, the children had the opportunity to experience a beautiful evening in the charming environment of the Supreme Burgraviate of the Prague Castle or of Lichtenstein Palace in the Lesser Town of Prague. The year 2009 presented the plays Antonius and Cleopatra, the Tempest, As You Like It, the Comedy of Errors and the Merry Wives of Windsor. Czech Theatre 2009 From March to May 2009, 27 children from children's homes in Pyšely, Příbram, Litoměřice and Nové Strašecí attended shows of Maryša, Jen počkej, zajíci and Goldilocks in the framework of the Czech Theatre 2009 Festival organized by the Art Agency FOIBOS. Individual Applications In 2009, the Fund supported 15 applicants as cases of special reference, 7 of them presented by legal entities. Among other things, our donation contributions helped issue a magazine for children from children's homes and participation in the XVII World Transplant Games. Public Charity Collection On 3 December 2006, the first public charity collection organized by the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových was launched to collect financial contributions for children from socially-disadvantaged families, children's homes, foster families and SOS children's villages. The Public Collection took place annually in co-operation with the Castle Guard on the premises of the Prague Castle during Christmas and closed on 1 November The total gains amounted to CZK 1,431, The gains supported hundreds of children who obtained contributions to pay for their free-time activities, grants, tuition, language or driving courses. 13

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu

Více

Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report

Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report Výroèní zpráva za rok 2007 2007 Annual Report OBSAH: Úvodní slovo pøedsedkynì správní rady......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadaèním fondu

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation Výroční zpráva Annual Report Tereza Maxová Foundation 2013 Slovo patronky 4 Struktura nadace 5 Statut 6 Grantová pravidla 6 Kalendář akcí 7 Partnerské

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ ANNUAL REPORT TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION 52 LISTŮ / PAGES A4 210x297 mm 1 OBSAH Content SLOVO PATRONKY / WORD OF THE PATRON........................................

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Paní Olga jako zakladatelka Nadace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st.

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. ANNUAL REPORT 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah / Content Úvod / Introduction 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

Výroční zpráva Annual report. Nadační fond VEOLIA

Výroční zpráva Annual report. Nadační fond VEOLIA Výroční zpráva Annual report Nadační fond VEOLIA Obsah Základní údaje...... 1 Úvodní slovo předsedy správní rady.... 2 Hlavní aktivity Nadačního fondu VEOLIA v roce 2006.. 5 Poděkování... 12 Hospodaření

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

FOREWORD SLOVO ÚVODEM

FOREWORD SLOVO ÚVODEM SLOVO ÚVODEM Navzdory neutěšeným prognózám, navzdory ekonomickým propadům, navzdory růstu sociálního napětí, navzdory škrtům v rozpočtech, navzdory zdražování nejzákladnějších služeb, navzdory rostoucí

Více

výroční zpráva 2008 / annual report 2008

výroční zpráva 2008 / annual report 2008 výroční zpráva 2008 / annual report 2008 Obsah / Content Jiří Anderle Variace na renesanční téma (Polaiolo), varianta s kresbou 1/1, 2005, 65 x 48 cm, lept Variations on a Renaissance theme (Polaiolo),

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Regional Development Agency of South Moravia ČESKÁ REPUBLIKA REGION JIŽNÍ MORAVA CZECH REPUBLIC SOUTH

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC INFORMATION ABOUT COMPANY Název Český červený kříž Právní forma občanské sdružení Adresa Thunovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

Kvalita poskytovaných služeb Ve své práci se řídíme Standardy kvality sociálních služeb MPSV, máme zajištěnou průběžnou supervizi organizace.

Kvalita poskytovaných služeb Ve své práci se řídíme Standardy kvality sociálních služeb MPSV, máme zajištěnou průběžnou supervizi organizace. Občanské sdružení ROSA oslavilo v roce 2008 patnáct let své činnosti ROSA završila v červenci 2008 patnáct let pomoci ženám - obětem domácího násilí. ROSA byla založena v roce 1993 jako nadace, v roce

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více