Výroční zpráva za rok Annual Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2009 2009 Annual Report"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok Annual Report

2 Výroční zpráva Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových za rok 2009 (dále jen nadační fond ) OBSAH: STRANA Úvodní slovo předsedkyně správní rady Základní údaje o nadačním fondu Přehled činností nadačního fondu v roce Důležité události nadačního fondu v roce Soupis smluv o nadačních darech uzavřených v roce Soupis smluv o nadačních příspěvcích uzavřených v roce Finanční zpráva Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty k Výrok auditora o ověření účetní závěrky Výrok auditora o ověření výroční zprávy Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti The Annual Report of the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových for 2009 (hereinafter referred to as the Fund ) CONTENTS: PAGE Foreword of the Chair of the Board of Directors Basic information about the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových Activities of the Fund in Important events in the life of the Fund in An overview of contracts on received donation gifts signed in An overview of contracts on granted donation gifts signed in Financial Report Balance Sheet as of 31 December Profit and loss statement as of 31 December Auditor s report on the annual financial statement for Auditor s report on the Annual Report for Supervisory Board s report on the results of supervisory activities

3 Vážení partneři, spolupracovníci, kolegové, Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových Vám předkládá sedmou výroční zprávu, náš obvyklý závěrečný účet za loňský rok. Když na této stránce jednou za dvanáct měsíců bilancuji základní parametry práce našeho nadačního fondu, obracím se obvykle nejprve k Vám, našim donátorům. Nemíním to nikdy formálně, tentokrát je však můj dík všem, kdo nám na naše projekty a pomoc potřebným přispívají, dvojnásob silný. Patří samozřejmě každému z Vás a všem, zvláště však našim dlouhodobým partnerům. Tak či onak se všichni a každý potýkáme s hospodářským poklesem, způsobeným celosvětovými ekonomickými problémy. Příspěvky na charitu obvykle patří mezi první položky, které jednotlivci i firmy v rámci úsporných kroků škrtnou. Ti, co to navzdory obtížné situaci neudělají, mají můj obdiv. Díky Vám se nám daří v nezmenšené míře pokračovat v různých druzích pomoci, přestože krize postihla velmi výrazně celý neziskový sektor. Proto chci jménem svým a jménem svého manžela, prezidenta republiky Václava Klause, Vám všem říci velké děkuji. Naše společná práce ve prospěch různým způsobem znevýhodněných či postižených spoluobčanů se proto v minulém roce nezastavila, ani nezpomalila. Nadále zůstávají hlavními projekty Nadačního fondu dva hlavní pilíře, které si za roky existence získaly respekt a uznání nejen příjemců pomoci, ale lze říci, že i valné části informované veřejnosti: Startovné do života a Senioři komunikují. Startovné do života je již ve druhém pětiletém cyklu a účastní se ho děti z dětských domovů v celé České republice. Snažíme se tak vyrovnávat jistý handicap všech těchto dětí tím, co podle našeho názoru budou při svém vstupu do samostatného života potřebovat nejvíce: vzdělání a jazykové vybavení. Současně je motivujeme k vlastní aktivitě, protože smysl pomoci nevidíme pouze v jejím pasivním přijímání. Ohlas a zkušenosti, které za řadu let s více než dvěma tisíci dětmi zapojenými do Startovného máme, ukazují, že výchozí předpoklad je správný. 2

4 Dear partners, co-workers, colleagues, The Fund is pleased to present its seventh Annual Report, our usual final score for the last year. When, once every twelve months, I dare balance the basic parameters of our Fund on this page, I usually turn to you, our donors. I never mean it formally. However, this time I thank twice as sincerely all who contribute to our projects and help those in need. I thank each and every one of you and our long-term partners, especially. Each one of us is fighting our way through the economic depression caused by global economic problems. Contributions to charity most often belong to those items which are the first to be economised. Those who have not done so despite such a difficult situation earn my greatest respect. Thanks to you, we have succeeded in maintaining various kinds of help, even though the crisis has affected the entire non-profit sector. Therefore, on behalf of my husband, the President of the Czech Republic, and myself, I would like to thank you very much indeed. Our mutual work in favour of variously handicapped or health-impaired co-citizens was neither stopped nor hindered last year. There are two main projects of the Fund running which form the basic pillars and which have gained full respect and recognition from the recipients of help, as well as from a greater part of the informed public: the A Start in Life and Seniors Communicate projects. The A Start in Life project has entered its second five-year cycle and children from children's homes throughout the Czech Republic have profited from it. We strive to reduce certain handicaps of these children through what, in our opinion, they will need most on entering real live: education and language skills. Simultaneously, we motivate them to be active because we do not see meaningful help purely in its passive acceptance. The feedback and experience we have received from more than two thousand children over many years show us that our premiss is correct. 3

5 Také program Senioři komunikují prošel úspěšně již třetím ročním cyklem. V roce 2009 se na 132 místech v republice opět scházeli lidé, kteří se nemohli se současnými informačními technologiemi seznámit ve svém produktivním věku. S neobyčejným zájmem se v našich kurzech učí jak používat počítač, napsat elektronický dopis či zacházet s elektronickou platební kartou. Jde nám o to, aby senioři nežili ve světě, kterému přes technologickou bariéru nerozumějí, který je odděluje od současných komunikačních možností a zesiluje v nich pocit osamělosti. Rychle zjistí, že po nepříliš náročném zaškolení mohou náhle rovnoprávně komunikovat nejen s institucemi, ale také třeba se svými vnoučaty. Pro alespoň rámcovou představu: Jen těchto našich dvou klíčových programů se účastní 781 dětí a 1700 seniorů. Je to pro nás víc než jen hezká statistika. Ony bezmála tři tisícovky konkrétních lidí a jejich osudů, které díky Vám, našim donátorům, stejně jako nezištné práci všech zaměstnanců a spolupracovníků našeho fondu mají svůj svět bohatší, zajímavější a smysluplnější, jsou naší a nepochybuji, že i Vaší, radostí. Pomáháme však i desítkám a stovkám dalších individuálních žadatelů, kteří se do našich hlavních projektů nevejdou. Jejich složitá životní situace nás však vede k tomu, abychom je v rámci statutu našeho fondu pokládali za případy hodné zvláštního zřetele. Můžete se o tom ostatně přesvědčit sami v detailním popisu našich aktivit, který je obsahem této výroční zprávy. Obecně lze říci, že naše všechny projekty a příspěvky nesledují jen materiální pomoc potřebným, ale především podporují a motivují jejich samostatnost a aktivitu. To je pro nás hlavním a určujícím prvkem, jímž se odlišujeme od stovek a tisíců dalších charitativních organizací, které v České republice dnes působí. Jsme přesvědčeni, že také to je důvodem, proč již třetím rokem patříme mezi nejvýznamnější fondy v rámci Fóra dárců. Ještě jednou bych proto ráda poděkovala za sebe a také za svého manžela všem našim donátorům. Opravdu si Vaší pomoci velmi vážíme. Chtěla bych rovněž poděkovat svým spolupracovníkům z nadačního fondu, kteří s nesmírným nasazením pracují bez nároku na finanční odměnu. Jsem přesvědčena, že tak odhodlaná skupina, jakou společně tvoříme, navzdory současné obtížné finanční a ekonomické situaci bude i v dalších letech schopna účinně pomáhat všem, kteří neměli to štěstí jako my, neboť znevýhodnění, za něž nemohou, je právě v této době činí ještě zranitelnějšími. Děkuji Vám za ně, přátelé. Livia Klausová předsedkyně správní rady 4

6 The Seniors Communicate project has also finished its third year-long cycle. In 2009 people who had not been able to learn about present information technologies in their productive age gathered in 132 places throughout the Czech Republic. In our courses they pay extraordinary attention to learning how to use a computer, sending an or using an electronic payment card. Our aim is for the seniors to overcome the technological barriers which prevent them from understanding our modern world and its communication possibilities which would deepen their feeling of loneliness. They realise very quickly, after relatively easy training, that they can suddenly communicate with institutions and even their grandchildren on a very equal level. To present an outline at least, 781 children and 1700 seniors are taking part in these two main projects of ours. These are more than simply nice statistics for us. You, our donors, as well as the labour of love of our employees and colleagues in the Fund, made the world and fates of more than three thousand people richer and more meaningful and I therefore believe that you and we are truly happy. However, we also help dozens, hundreds even, of other individual applicants who do not fit in the main projects. Their difficult life situations lead us to consider them to be cases of special reference according to our statutes. You can verify this fact in the detailed description of our activities that form part of the Annual Report, too. In general, we can claim that all of our projects and contributions not only pursue material help for those in need, but also particularly support and motivate participants in their independence and effort. This constitutes the main and determining feature that distinguishes us from hundreds and thousands of other charity organisations active in the Czech Republic today. We are convinced that it is this fact that rates us among the most significant funds in the range of the Czech Donors Forum. Once again, I would like to thank all our donors on behalf of my husband and myself. We appreciate your help very much indeed. Also, I would like to thank all my co-workers in the Fund who invest a vast amount of effort into volunteering for the Fund. I believe that, in the forthcoming years, such a dedicated group of people, which we all form together despite the present difficult financial and economic situation, will help all those who have not been as lucky as ourselves. Their undeserved handicap makes them even more vulnerable at this time. Dear friends, let me thank you on their behalf. Livia Klausová Chair of the Board of Directors 5

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (dále jen nadační fond ) Vznik nadačního fondu: Nadační fond je zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494 Zřizovatelé: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Posláním a účelem nadačního fondu je podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a aktivit v oblasti vzdělávání. Celková výše majetkového vkladu zřizovatelů při založení nadačního fondu: Kč Sídlo: Praha 1 - Hrad, PSČ Identifikační číslo: Číslo bankovního účtu: /0100 Správní rada: Dozorčí rada: Ing. Livia Klausová, CSc. - předsedkyně Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Alena Vitásková - předsedkyně Ing. Růžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Šťastný 6

8 BASIC INFORMATION ABOUT THE NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH (hereinafter referred to as the Fund ) Fund established: August 25, 2003 The Fund is registered in the Foundation Register kept by the Metropolitan Court in Prague, section N, folio 494 Incorporators: Ing. Livia Klausová, CSc. prof. Ing. Václav Klaus, CSc. The mission and purpose of the Fund is to support humanitarian activities of legal entities and natural persons and is primarily focused on supporting projects and activities of a health and social nature, as well as educational activities. Total financial contribution of the incorporators on the establishment of the Fund: CZK 200,000 Registered office: Prague 1 - Hrad, postal code Identification number: Account number: /0100 Board of Directors: Supervisory Board: Ing. Livia Klausová, CSc. - Chair Petr Hájek JUDr. Ladislav Petrásek Ing. Alena Vitásková - Chair Ing. Růžena Kabilková Ing. Libuše Schmidová MUDr. Boris Šťastný 7

9 PŘEHLED ČINNOSTÍ NADAČNÍHO FONDU V ROCE 2009 Projekt Stipendia V roce 2009 nadační příspěvky v podobě stipendia nadačního fondu obdrželo 52 studentů. Celková výše přiznaného stipendia činila Kč. Stipendisté pocházejí ze sociálně slabých rodin, dětských domovů, někteří mají i zdravotní handicap. Studují na středních a vysokých školách v České republice i v zahraničí. Stipendium jim slouží na úhradu konkrétních potřeb spojených se studiem, jako je např. školné, ubytování, doprava, učební pomůcky apod. Projekt Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin V šestém ročníku projektu Jazykové kurzy pro děti z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin absolvovalo celkem 26 studentek a studentů kurz angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo španělštiny. Kurzovné darovaly prostřednictvím společnosti Jazyky v zahraničí s. r. o. tyto jazykové školy: Actilingua, Vídeň Rakousko (1 kurz) Cavilam, Vichy Francie (1 kurz) Emerald Cultural Institute, Dublin Irsko (2 kurzy) Escuela Internacional, Málaga a Salamanca Španělsko (celkem 2 kurzy) European Centre, St. Julians Malta (2 kurzy) European Centre, Brighton, Cambridge a Londýn Velká Británie (celkem 3 kurzy) Horizonte, Regensburg Německo (4 kurzy) North Monastery Language Institute, Cork Irsko (1 kurz) Richard Language College, Bournemouth Velká Británie (10 kurzů) Součástí nadačního příspěvku bylo nejen kurzovné od výše uvedených jazykových škol, ale i ubytování a stravování v hostitelské rodině, doprava a přiměřené kapesné. Účastníci projektu nám po svém návratu píší zprávy o pobytu. Uvádíme citáty několika z nich: Užil jsem si dosyta samostatnosti, angličtiny a zkrátka jsem nasál pravou nefalšovanou anglickou atmosféru. Přesně tak, jak jsem si to vždy přál. (Josef Malík, angličtina) Co se týče mé francouzštiny, tak se mi hodně zlepšilo vyjadřování a hlavně porozumění. Dva týdny utekly hrozně rychle, ač příjemně naplnily má očekávání a dodaly sebevědomí a chuť k dalšímu studiu. (Markéta Vilhanová, francouzština) Všechno bylo úžasné... Určitě můžu všem tento jazykový kurz doporučit. Hodně se naučíte, a ne jen jazyk, ale i o kultuře a památkách. (Miroslava Prajzlerová, němčina) Ještě jednou mockrát za vše děkuji, byla to nezapomenutelná zkušenost. (Jonáš Jelínek, španělština) 8

10 ACTIVITIES OF THE FUND IN 2009 Grants 52 students obtained donation gifts in the form of a grant in the year The total cost of allotted grants reached CZK 335,000. Grant holders come from socially-disadvantaged families, children's homes, some of them being health-impaired. They study at secondary schools, colleges and universities in the Czech Republic and abroad. The grant serves to cover explicit costs related to their studies, for example tuition fees, accommodation, travel costs, study materials etc. Language Courses for Children from Children's Homes, Foster and Socially- Disadvantaged Families In the sixth year of the Language Courses project for children from children's homes and foster and socially-disadvantaged families, 26 female and male students finished courses in English, German, French and Spanish. The company Jazyky v zahraničí s. r. o. mediated the course fees donated by the following language schools: Actilingua, Vienna Austria (1 course) Cavilam, Vichy France (1 course) Emerald Cultural Institute, Dublin Ireland (2 courses) Escuela Internacional, Málaga and Salamanca Spain (2 courses in total) European Centre, St. Julians Malta (2 courses) European Centre, Brighton, Cambridge and London Great Britain (3 courses in total) Horizonte, Regensburg Germany (4 courses) North Monastery Language Institute, Cork Ireland (1 course) Richard Language College, Bournemouth Great Britain (10 courses) The contribution consisted of a course fee donated by the above listed language schools, and also of boarding in a host family, transport and adequate pocket money. After they have returned, the course participants write us reports on their stay abroad. We would like to quote from some of the letters: I fully enjoyed the independence, English and I was absorbed by the true English atmosphere. It was exactly as I had always wished it to be. (Josef Malík, English language) Concerning my French, I improved my speaking skills and understanding. The two weeks ran away terribly fast although they fulfilled my expectations and strengthened my self-confidence in a pleasant way. I am motivated for further studies. (Markéta Vilhanová, French language) Everything was gorgeous I can only recommend this course to everybody. You learn a lot and not only the language, but also about culture and historical sites. (Miroslava Prajzlerová, German language) Thank you so much, again, for everything. It was an unforgettable experience. (Jonáš Jelínek, Spanish language) 9

11 Projekt Kroužky Projekt Kroužky je určen na podporu volnočasových aktivit dětí ze sociálně slabých a pěstounských rodin nebo z dětských domovů. Dětem ve věku 8 18 let, které pravidelně navštěvují např. hudební, taneční či výtvarný kroužek, poskytoval nadační fond příspěvek v maximální výši Kč za pololetí. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora dětí, které jsou pro vybranou činnost motivované, chtějí kroužek navštěvovat rády a pravidelně. V roce 2009 podpořil nadační fond 227 dětí celkovou částkou Kč. Projekt Startovné do života Jeden z největších projektů nadačního fondu Startovné do života, který je určen dětem z dětských domovů ve věku 14 až 18 let, má za cíl poskytnout této skupině dětí finanční podporu při jejich vstupu do života po opuštění dětského domova a přispět k jejich zdárnému osamostatnění. Rok 2009 byl posledním rokem, ve kterém probíhaly současně dva cykly tohoto projektu. I. cyklus, který započal v roce 2004 a rokem 2009 skončil, a II. cyklus, který byl odstartován v roce 2008 a poběží do roku U obou cyklů platí, že při splnění všech podmínek obdrží účastník každý rok na svůj účet pevnou částku ve výši Kč. Zároveň může obdržet i tzv. motivační bonus v závislosti na školních výsledcích, chování a mimoškolních aktivitách. Maximální výše motivačního bonusu je Kč za školní rok a je vyplácena v září každého roku na základě předchozího návrhu opatrovníka. V druhém cyklu přišel nadační fond s dalším bonusem, který by měl motivovat děti k zakončení středoškolského studia. Tzv. superbonus obdrží každý účastník projektu, který ukončí vzdělání a zašle nám kopii ať výučního listu, či maturitního vysvědčení. Výše superbonusu činí Kč. V roce 2009 bylo celkem poskytnuto Kč. Z toho posledním účastníkům I. cyklu byly vyplaceny 4 pevné příspěvky v celkové výši Kč a 26 motivačních bonusů v celkové výši Kč. Za II. cyklus byly poukázány pevné příspěvky 458 účastníkům v celkové výši Kč a motivační bonus si zasloužilo 368 dětí v celkové výši Kč. Zároveň byl na začátku roku 2009 doplacen jeden motivační bonus za rok Součástí vyplacených příspěvků byly také první 3 superbonusy v celkové výši Kč. Celkové náklady na projekt tak činily Kč. V roce 2009 skončila účast v projektu všem zbývajícím 71 mladým lidem z I. cyklu a 119 účastníkům II. cyklu. Po dovršení zletilosti někteří pokračují sami ve spoření, jiní použili peníze na další vzdělávání, na vybavení domácnosti nebo ve prospěch zahájení podnikatelské činnosti. Projekt Senioři komunikují Cílem tohoto projektu je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních počítačů, mobilních telefonů a platebních karet, neboť nemožnost komunikace prostřednictvím moderních technických prostředků je pro některé současné seniory stále ještě velkým handicapem. Projekt Senioři komunikují je zaměřen především na tu skupinu seniorů, která doposud neměla příležitost seznámit se blíže se zmíněnými moderními komunikačními prostředky. Třetího ročníku projektu se v roce 2009 zúčastnilo více než spokojených seniorů ve 170 kurzech na 132 místech v celé České republice a celkové náklady na projekt činily Kč. 10

12 Free Time Activities The main objective of the Free-time Activities project is to support free-time activities of children from socially-disadvantaged or foster families and children from children's homes. Children aged 8 to 18 who regularly attend musical, dance or art courses received a Fund contribution of up to CZK 1500 per semester. The purpose of this project is to financially assist children who are motivated for a specific activity and keen to attend the course regularly. In 2009 the Fund supported 227 children with a total sum of CZK 296,630. A Start in Life One of the major projects of the Fund, A Start in Life, which helps children from children's homes aged 14 to 18 years, aims to provide this group of children with financial support on their entering real life after having left the children's home and to contribute to their successfully becoming independent. The year 2009 was the last year in which two cycles of the same project were in progress. The first cycle, which started in 2004 and ended in 2009, and the second cycle, which was launched in 2008 and will continue until the year On fulfilling all the same set conditions for both cycles, each participant obtains a fixed sum of CZK 2,500 every year. Simultaneously, the participants can gain a so-called motivating bonus which depends on school achievements, behaviour and extra-curricula activities. The maximum bonus is set at CZK 1,500 per school year and is paid in September every year, based on the child's carer's previous proposition. In the second cycle, the Fund has offered another bonus to motivate children to finish their secondary education. The so-called superbonus can be earned by any participant in the project who graduates secondary education and sends us a copy of a Certificate of Apprenticeship or a copy of a school-leaving exam certificate. The superbonus is CZK 5,000. In 2009, CZK 1,600,400 was donated, out of which the last participants of the first cycle were paid fixed contributions in the total amount of CZK 10,000 and 26 motivating bonuses totalling CZK 27,200. In the second cycle, 458 participants were sent fixed contributions in the total amount of CZK 1,145,000 and 368 children earned a motivating bonus reaching the total amount of CZK 418,200. One remaining motivating bonus for 2008 was paid in The contributions also included the first three superbonuses totalling CZK 15,000. Thus, the total costs amounted to CZK 1,616,900. In 2009, the last 71 young people from the first cycle and 119 participants in the second cycle finished their participation in the project. Coming of age, some of them continue the saving programme, others use their money on further education, on furnishing their homes, whilst others invest their money in establishing their own businesses. Seniors Communicate The purpose of the project is to support senior co-citizens in learning how to use personal computers, mobile telephones and payment cards, as not being able to communicate via modern technology still tends to be a big handicap for some contemporary senior co-citizens. The Seniors Communicate project focuses mainly on that group of senior co-citizens who have yet to have the opportunity to learn more about the above-mentioned means of communication. In the third year of the project in 2009, more than 1500 satisfied seniors participated in 170 courses at 132 locations throughout the Czech Republic. The total costs of the project amounted to CZK 3,739,

13 Projekt Řidičské průkazy pro děti z dětských domovů, z pěstounských a sociálně slabých rodin Již pátým rokem probíhaly během letních měsíců dva 16denní intenzivní kurzy připravující mladé lidi z dětských domovů, z pěstounských a sociálně slabých rodin k získání řidičského průkazu. Oba dva kurzy, vždy po dvanácti účastnících, se opět uskutečnily ve výborné spolupráci lektorů z českobudějovického ÚAMK v Hrdoňově, poblíž Lipenského jezera. Účastníci kurzů se věnovali nácviku jízdy a učili se teorii potřebnou pro absolvování závěrečné zkoušky. Nadační fond kromě výuky a závěrečných zkoušek hradil účastníkům kurzů i ubytování a stravu. V roce 2009 nadační fond také opětovně poskytl příspěvky žadatelům připravujícím se na získání řidičského průkazu v místě jejich bydliště. Celková výše příspěvku činila Kč. Všichni účastníci splnili podmínky a jsou úspěšnými majiteli řidičských průkazů. Letní divadelní představení V roce 2009 Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových umožnil dětem návštěvu divadelních představení, která se konají v rámci Letních Shakespearovských slavností. Od července do září 2009 shlédlo divadelní představení 196 dětí z dětských domovů Hranice, Humpolec, Karviná Fryštát, Litoměřice, Ostrava Slezská Ostrava, Plzeň, Přerov, Staňkov, Strážnice, Telč, Tuchlov, Uherský Ostroh a Ústí nad Labem spolu s dětmi ze Sdružení pěstounských rodin, Sdružení SOS dětských vesniček a ZŠ Černý Most. V doprovodu zástupců nadačního fondu měly děti příležitost prožít krásný večer umocněný malebným prostředím Nejvyššího purkrabství Pražského hradu nebo Lichtenštejnského paláce na Malé Straně. Rok 2009 patřil představením Antonius a Kleopatra, Bouře, Jak se Vám líbí, Komedie omylů a Veselé paničky Windsorské. České divadlo 2009 V rámci přehlídky České divadlo 2009, kterou pořádala Umělecká agentura FOIBOS a.s., shlédlo od března do května dětí z dětských domovů Pyšely, Příbram, Litoměřice a Nové Strašecí představení Maryša, Jen počkej, zajíci a Zlatovláska. Individuální žádosti V roce 2009 podpořil nadační fond v případech zvláštního zřetele celkem 15 žadatelů, z toho 7 právnických osob. Nadačními příspěvky jsme podpořili, mimo jiné, vydávání časopisu pro děti z dětských domovů a účast na XVII. světových hrách transplantovaných sportovců. Veřejná sbírka První veřejná sbírka, pořádaná Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových a vedoucí k získání peněžitých příspěvků pro děti ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů, pěstounských rodin a SOS vesniček, byla zahájena 3. prosince Veřejná sbírka se konala každoročně ve spolupráci s Hradní stráží v době vánočních svátků v areálu Pražského hradu a byla ukončena 1. listopadu Její celkový výtěžek činil ,15 Kč. Z tohoto výtěžku byly podpořeny stovky dětí, které obdržely příspěvky na kroužky, stipendia nebo jim bylo zaplaceno školné, případně jazykové kurzy či autoškola. 12

14 Driving Licences for Children from Children s Homes, Foster Families and Socially Disadvantaged Families In the course of the summer months of 2009, two intensive driving courses took place for the fifth time. They are open to young people from children's homes, foster and socially-disadvantaged families. Both 16-day courses, each having twelve participants, took place due to the excellent co-operation of the trainers of ÚAMK České Budějovice, in Hrdoňov near the Lipno Lake. The participants practised driving and learnt the theory necessary for passing the driving test. The Fund covered not only the training and driving-test fees, but also boarding. In 2009, the Fund again provided donations to individual applicants practising to gain a driving licence in their place of residence. The total amount of contributions reached CZK 60,750. All participants satisfied the requirements and became successful holders of driving licences. Summer Theatre Shows In 2009 the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových invited children to see theatre shows staged during the Shakespeare Summer Festival. From July to September 2009, 196 children from children's homes in Hranice, Humpolec, Karviná Fryštát, Litoměřice, Ostrava Slezská Ostrava, Plzeň, Přerov, Staňkov, Strážnice, Telč, Tuchlov, Uherský Ostroh and Ústí nad Labem, along with children from the Association of Foster Families, Association of SOS Children's Villages and children from Černý Most Primary School saw various theatre performances. Accompanied by members of the Fund, the children had the opportunity to experience a beautiful evening in the charming environment of the Supreme Burgraviate of the Prague Castle or of Lichtenstein Palace in the Lesser Town of Prague. The year 2009 presented the plays Antonius and Cleopatra, the Tempest, As You Like It, the Comedy of Errors and the Merry Wives of Windsor. Czech Theatre 2009 From March to May 2009, 27 children from children's homes in Pyšely, Příbram, Litoměřice and Nové Strašecí attended shows of Maryša, Jen počkej, zajíci and Goldilocks in the framework of the Czech Theatre 2009 Festival organized by the Art Agency FOIBOS. Individual Applications In 2009, the Fund supported 15 applicants as cases of special reference, 7 of them presented by legal entities. Among other things, our donation contributions helped issue a magazine for children from children's homes and participation in the XVII World Transplant Games. Public Charity Collection On 3 December 2006, the first public charity collection organized by the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových was launched to collect financial contributions for children from socially-disadvantaged families, children's homes, foster families and SOS children's villages. The Public Collection took place annually in co-operation with the Castle Guard on the premises of the Prague Castle during Christmas and closed on 1 November The total gains amounted to CZK 1,431, The gains supported hundreds of children who obtained contributions to pay for their free-time activities, grants, tuition, language or driving courses. 13

15 V roce 2009 zažádal Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových o možnost pořádání další veřejné sbírky založené na stejném principu. Po důkladném prověření vyúčtování první sbírky a obdržení osvědčení o možnosti konání druhé veřejné sbírky na dobu dalších tří let byla nová sbírka slavnostně zahájena dne 29. listopadu Do konce roku 2009 bylo vybráno ,75 Kč, z kterých budou hrazeny především kroužky a stipendia. Za rok 2009 bylo z obou veřejných sbírek vybráno , 82 Kč. Na této veřejné sbírce spolupracoval Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové, který formou nadačních příspěvků poskytnutých Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových čerpal z vybraných finančních prostředků Kč. DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI NADAČNÍHO FONDU ROKU leden novoroční část veřejné sbírky nadačního fondu pořádané ve spolupráci s Výborem dobré vůle Nadací Olgy Havlové; 21. leden účast zástupců nadačního fondu v čele s paní Livií Klausovou na kulatém stole pořádaném společností Ahold k problematice odchodu dětí z dětských domovů do samostatného života; 10. únor slavnostní předání velkoplošné televize Základní škole v Lánech za účasti předsedkyně správní rady paní Livie Klausové; 15. únor zahájení divadelního festivalu FOIBOS pod záštitou paní Livie Klausové ve Vinohradském divadle; 27. březen slavnostní převzetí finančního daru od Tokyo College of Music v rámci koncertu, který se konal v Obecním domě; 28. březen účast zástupce nadačního fondu na galavečeru našeho dárce, Asociace kuchařů a cukrářů ČR; 27. duben setkání se studenty, kteří získali nadační příspěvek v rámci projektu Stipendia a Jazykové kurzy; 11. květen setkání L. Petráska s účastníky projektu Senioři komunikují v ZŠ Plzeň Bolevecká; 14. květen setkání H. Benedové a K. Kryštofové s účastníky projektu Senioři komunikují v Centru pro zdravotně postižené Praha Smíchov; 21. květen setkání L. Petráska s účastníky projektu Senioři komunikují v IEI Poděbrady; 22. květen setkání P. Hochmanové s účastníky projektu Senioři komunikují v Centru pro rodinnou a soc. péči Jihlava; 25. květen účast paní Livie Klausové na slavnostním předání cen VDV Nadace Olgy Havlové; 26. květen návštěva paní Livie Klausové občanského sdružení OÁZA, střediska pro mentálně postižené; 4. červen každoroční setkání zřizovatelů nadačního fondu s jeho dárci v Rožmberském paláci Pražského hradu; 17. červen setkání K. Kryštofové s účastníky projektu Senioři komunikují ve Smiřicích; 19. červen účast K. Kryštofové na tiskové konferenci v Krajské knihovně Karlovy Vary k projektu Senioři komunikují; 3. červenec slavnostní zahájení řidičského kurzu u Lipenského jezera za přítomnosti P. Hochmanové; 7. červenec doprovod dětí z dětských domovů na 14 divadelních představení v rámci Letních Shakespearovských 2. září slavností v Praze; 20. červenec závěrečné zkoušky účastníků řidičského kurzu; 14. srpen slavnostní zahájení druhého intenzivního řidičského kurzu P. Hochmanovou a vedením ÚAMK a.s. u Lipenského jezera; 31. srpen závěrečné zkoušky účastníků řidičského kurzu; 9. září setkání P. Hochmanové s účastníky projektu Senioři komunikují v Karlovicích; 14

16 In 2009, the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových applied for permission to arrange another collection based on the same principle. After a thorough audit of the account statement and licensing the second public collection for a span of three years, the collection was ceremonially launched on 29 November At the end of the year 2009, CZK 351, was collected, which will be targeted to pay for free-time activities and grants. In 2009, both collections produced CZK 410, The Committee of Good Will The Olga Havel Foundation participated in the collection and obtained a sum in the form of a donation of CZK 551,000 from the Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. IMPORTANT EVENTS IN THE LIFE OF THE FUND IN 2009 January 1 the New Year's part of the public charity collection for the Fund organised in co-operation with the January10 Committee of Good Will The Olga Havel Foundation; January 21 representatives of the Fund led by Mrs. Livia Klausová participated at the round table arranged by Ahold company and devoted to the problems of children leaving children's homes to start independent lives; February 10 the Chair of the Board of Directors, Mrs. Livia Klausová attended a ceremonial presentation of a large-screen TV to the primary school in Lány; February 15 opening ceremony of the Czech Theatre Festival FOIBOS under the auspices of Mrs. Livia Klausová in Vinohradské Divadlo (the Vinohrady Theatre); March 27 ceremonial reception of a financial gift donated by the Tokyo College of Music during a concert given in Obecní Dům (the Municipal House); March 28 a representative of the Fund attended a gala night given by one of the donors, Asociace kuchařů a cukrářů ČR (the Association of Chefs and Confectioners of the Czech Republic); April 27 meeting of the Fund's representatives with donation holders within the framework of the Grants and Language Courses projects; May 11 meeting of Mr. L. Petrásek with the participants in the Seniors Communicate project in the primary school of Plzeň Bolevecká; May 14 meeting of Ms. H. Benedová and Ms. K. Kryštofová with participants in the Seniors Communicate project in Centrum pro zdravotně postižené Praha Smíchov (the Centre for the Health Impaired, Prague Smíchov); May 21 meeting of Mr. Petrásek with the participants in the Seniors Communicate project in IEI Poděbrady; May 22 meeting of Ms. P. Hochmanová with the participants in the Seniors Communicate project in Centrum pro rodinnou a soc. péči Jihlava (the Centre for Family and Social Care Jihlava); May 25 Mrs. Livia Klausová attended an award ceremony of the Committee of Good Will The Olga Havel Foundation; May 26 Mrs. Livia Klausová visited the civic society OAZA, a centre for the mentally impaired; June 4 an annual meeting of the Fund incorporators with the donors in Rožmberský Palace at the Prague Castle; June 17 meeting of Ms. K. Kryštofová with the participants in the Seniors Communicate project in Smiřice; June 19 Ms. K. Kryštofová attended a press conference on the Seniors Communicate project in the Regional Library in Karlovy Vary; July 3 a ceremonial launch of the first intensive driving-licence course in the presence of Ms. P. Hochmanová at the Lipno Lake; July 7 representatives of the Fund accompanied children from children's homes to 14 shows staged during the September 2 Shakespeare Summer Festival in Prague; July 20 driving-licence tests of the driving-licence-course participants; August 14 a ceremonial launch of the second intensive driving-licence course by P. Hochmanová and the management of ÚAMK at the Lipno Lake; August 31 driving-licence tests of the driving-licence-course participants; September 9 meeting of Ms. P. Hochmanová with the participants in the Seniors Communicate project in Karlovice; 15

17 15. září 17. září 18. září 24. září 8. říjen 9. říjen 17. říjen 19. říjen 29. říjen 16. listopad 29. listopad 30. listopad 4. prosinec 9. prosinec 13. prosinec setkání zástupců nadačního fondu s některými účastníky projektu Startovné do života v Lánech; účast L. Schmidové na převzetí nadačního daru od Vita Software na konferenci stavebních úřadů v Hradci Králové; setkání paní Livie Klausové s účastníky projektu Senioři komunikují v Jindřichově Hradci; setkání K. Kryštofové s účastníky projektu Senioři komunikují v Krásné Lípě a v Liberci; setkání K. Kryštofové s účastníky projektu Senioři komunikují ve Svazu tělesně postižených Kadaň; setkání R. Kabilkové s účastníky projektu Senioři komunikují v Domově seniorů Břeclav; účast paní Livie Klausové na Mezinárodním dni kuchařů, charitativní akci uskutečněné ve prospěch nadačního fondu; účast paní Livie Klausové na charitativním večeru v Národním divadle pořádaném občanským sdružením Život 90; setkání H. Benedové s účastníky projektu Senioři komunikují v Kopřivnici; slavnostní podpis darovací smlouvy se zástupci Nadace Jistota Komerční banky; účast paní Livie Klausové a paní Dany Němcové z VDV na zahájení nové veřejné sbírky nadačního fondu a rozsvícení vánočního stromu na Pražském hradě; tisková konference k III. ročníku projektu Senioři komunikují; účast paní Livie Klausové na vánočním koncertu společnosti Veolia Voda spojeném s převzetím nadačního daru; setkání zástupců nadačního fondu s představiteli Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové; účast paní Livie Klausové na každoroční charitativní akci Děti dětem pořádané na pražském Žofíně. Setkání paní L. Klausové s dětmi v DD Dolní Čermná Stipendia a Jazykové kurzy - setkání studentů s paní Livií Klausovou A meeting with children in Dolní Čermná Children s Home Grants and Language Courses - a meeting of students with Mrs. Livia Klausová 16

18 September 15 September 17 September 18 September 24 October 8 October 9 October 17 October 19 October 29 November 16 November 29 November 30 December 4 December 9 December 13 meeting of representatives of the Fund with some of the participants in the A Start in Life project in Lány; - Mrs. L. Schmidová attended a ceremonial presentation of a donation by Vita Software at the conference of building authorities in Hradec Králové; meeting of Mrs. Livia Klausová with participants in the Seniors Communicate project in Jindřichův Hradec; meeting of Ms. K. Kryštofová with the participants in the Seniors Communicate project in Krásná Lípa and Liberec; meeting of Ms. K. Kryštofová with the participants in the Seniors Communicate project at the Association of the Disabled in Kadaň; meeting of Ms. R. Kabilková with the participants in the Seniors Communicate project in the Senior's Home in Břeclav; Mrs. Livia Klausová attended the International Day of Chefs, a charity event held in favour of the Fund; Mrs. Livia Klausová attended a charity evening at the National Theatre held by Život 90 (Life 90, a civic society); meeting of Ms. H. Benedová with the participants in the Seniors Communicate project in Kopřivnice; a donation contract signed ceremonially by the representatives of the Fund and by the representatives of Nadace Jistota Komerční banky (Foundation Jistota of the Komerční banka); Mrs. Livia Klausová and Mrs. Dana Němcová from the Committee of Good Will attended the launch of the new public charity collection organized by the Fund and a ceremonial switching-on of Christmas tree lights at the Prague Castle; a press conference on the third year of the Seniors Communicate project; Mrs. Livia Klausová attended a Christmas concert held by Veolia Voda company, which included a donation gift presentation; meeting of the Fund's representatives with representatives of the Committee of Good Will The Olga Havel Foundation; Mrs. Livia Klausová attended an annual charity event Children to Children held at Žofín, Prague. Senioři komunikují - někteří účastníci kurzu s představiteli nadačního fondu Startovné do života - setkání s účastníky projektu Seniors Communicate - some of the participants in the courses A Start in Life - a meeting with participants in the project 17

19 SOUPIS SMLUV O NADAČNÍCH DARECH UZAVŘENÝCH V ROCE 2009 Fyzické osoby celkem Kč Bárta Jiří Kč Bednář Petr, Ing., Csc Kč Burda Martin Kč Fryš Karel, KFM Web integrátor Kč Losenický Karel Kč Martinec Miloslav sdělovací a speciální technika Kč Nečásková Milena, RNDr Kč Sobolovi Markéta a Augustin Kč Čtyři dárci, kteří požádali o zachování anonymity, darovali celkem Kč Právnické osoby celkem Kč Agentura Schok, spol. s.r.o Kč Agentura Schok, spol. s.r.o Kč Agentura Schok, spol. s.r.o Kč AHOLD Czech Republic, a.s Kč Archa 90, nakladatelství a vydavatelství, s.r.o Kč Archa 90, nakladatelství a vydavatelství, s.r.o Kč Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, o.s Kč Czech Republic Realty s.r.o Kč CZFP s.r.o Kč Česká sportovní a.s Kč České aerolinie a.s Kč Český porcelán, a.s Kč DATA AUTOTRANS s.r.o Kč Diplomatic Spouses Association, o.s Kč Dům porcelánu Praha a.s Kč Euronews, a.s Kč Fashion Trend s.r.o Kč Geofin, a.s Kč HOPI s.r.o Kč IKL a.s Kč 18

20 AN OVERVIEW OF CONTRACTS ON RECEIVED DONATION GIFTS SIGNED IN 2009 Individual persons in total CZK Bárta Jiří CZK Bednář Petr, Ing., CSc CZK Burda Martin CZK Fryš Karel, KFM Web integrátor CZK Losenický Karel CZK Martinec Miloslav sdělovací a speciální technika CZK Nečásková Milena, RNDr CZK Sobolovi Markéta a Augustin CZK Four individual donors who wish to remain anonymous donated a total of CZK Legal entities in total CZK Agentura Schok, spol. s.r.o CZK Agentura Schok, spol. s.r.o CZK Agentura Schok, spol. s.r.o CZK AHOLD Czech Republic, a.s CZK Archa 90, nakladatelství a vydavatelství, s.r.o CZK Archa 90, nakladatelství a vydavatelství, s.r.o CZK Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, o.s CZK Czech Republic Realty s.r.o czk CZFP s.r.o CZK Česká sportovní a.s CZK České aerolinie a.s CZK Český porcelán, a.s CZK DATA AUTOTRANS s.r.o CZK Diplomatic Spouses Association, o.s CZK Dům porcelánu Praha a.s CZK Euronews, a.s CZK Fashion Trend s.r.o CZK Geofin, a.s CZK HOPI s.r.o CZK IKL a.s CZK

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výroční zpráva za rok 2008 2008 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2008 2008 Annual Report Výroční zpráva za rok 2008 2008 Annual Report Výroční zpráva Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových za rok 2008 (dále jen nadační fond ) OBSAH: STRANA Úvodní slovo předsedkyně správní rady......................................................................................

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace ÚVODNÍ SLOVO Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace Když jsem byl osloven jako manažer české fotbalové reprezentace, aby se právě naši nejlepší fotbalisté, hráči

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Newsletter for the Runners of Good Will n. 5/2014

Newsletter for the Runners of Good Will n. 5/2014 Newsletter for the Runners of Good Will n. 5/2014 Committee of Good Will Olga Havel Foundation Dear friends runners of good will, Our support is going on even now during the cold winter times. I would

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh14 Vypracoval(a),

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh43 Vypracovala,

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více