obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy"

Transkript

1 obsah Úvodník ředitele... 2 Úvodník děkana... 2 Mezinárodní den sester... 4 Zřízení Wi-Fi ve VFN... 5 Umění komunikovat... 6 Preventivní program VFN pro pracovníky ÚOP... 7 Oddělení klinické psychologie a psychoterapie... 9 Historie počátků intenzivní kardiologické péče ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Dětské oddělení Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK oslaví 55 let svého trvání Řízená hypotermie v léčbě hypoxicko-ischemické encephalopatie u novorozenců Iniciativní, Kreativní, vzdělané, zodpovědné a hrdé... dokážeme takové být? Školení lektorů seminářů o kouření ČKPT Komplexní pohled na řešení DRG Profesor MUDr. Evžen Čech, DrSc letý životní jubilea MUDr. Michal Šperl zemřel Prof. RNDr. Vladimír Novotný, DrSc XII. dny profesora Vladimíra Staška Malujeme, i když stůněme Do VFN přišel had Sestry v zemi Berberů Život dětem děkovné dopisy Oslavy svátku sester a zrození nové Florence Vyhlášení nejlepšího pracovníka Úseku ošetřovatelské péče ředitelem VFN a hlavní sestrou VFN Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vydavatel: Stapro s. r. o. pro VFN Registrace: MK ČR E Odpovědní redaktoři: Bc. Petra Pekařová, Václav Kříž Jazyková redaktorka: Milena Hodanová Fotografie: Václav Kříž a archiv VFN Grafika titulní strany: Pavel Šťastný Korespondenci k obsahu zasílejte na adresu: Bc. Petra Pekařová, ředitelství VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, materiály pro reklamu na adresu: Agentura PaP, Stapro s. r. o., Pernštýnské nám. 51, Pardubice, tel.: Náklad: výtisků

2 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, čas neúprosně běží a s ním i nové číslo časopisu Nemocnice, v tomto období již tradičně věnované pracovnicím a pracovníkům Úseku ošetřovatelské péče. Většina lidí tyto profese spojuje pod označení sestřičky, jde však o velice pestrou škálu odbornic a odborníků nejen pro oblast ošetřovatelskou, ale i laboratorní, fyzioterapii, ergoterapii, sociálně zdravotní činnost a další obory. Bez tohoto sladěného a pracovitého týmu by žádná nemocnice nemohla dobře fungovat. Naprostá většina své povolání vykonává s láskou a nesmírnou obětavostí. Jsou denně ve styku s lidským utrpením. Snaží se pomáhat nejen svou odbornou činností, ale i dobrým slovem a citlivým přístupem. Ne vždy je jejich práce adekvátně oceněna. Nemyslím tím jen hmotné zabezpečení, ale zejména někdy nevhodné chování k nim od vybočujících jedinců. Nemůžeme se divit, že zejména u některých vysoce náročných profesí, například sester na jednotkách intenzivní péče, dochází až i k syndromu vyhoření. Abychom předešli nežádoucím jevům zajišťujeme pro tyto ohrožené skupiny systém prevence syndromu vyhoření. I přesto ne vždy je vše ideální. Abychom předešli konfliktním situacím probíhají ve VFN již půl roku kurzy komunikace zejména pro sestry ambulantních provozů. V dnešní době již nejsou pracovnice a pracovníci Úseku ošetřovatelské péče jen pomocníci lékaře, ale jde o vysoce kvalifikované specialistky a specialisty v oboru, v řadě případů s vysokoškolským vzděláním. Množství novinek v oboru a to nejen medicínských, ale i manažerských se snažíme předat v rámci systému manažerského vzdělávání organizovaného Oddělením výchovy a dalšího vzdělávání VFN. Těchto kurzů se účastní i pracovnice a pracovníci jiných nemocnic. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat týmu Úseku ošetřovatelské péče ve VFN vedeného paní Annou Chrzovou, která je skutečně zapálená pro rozvoj oboru i řízení týmu. Zkrátka správná hlavní sestra. Za její neutuchající energii, ráznost, ale i lidskost jí patří upřímné poděkování. Co nás ve VFN čeká pro další období? Všichni víme, že prostředky pro zdravotnictví jsou omezené. Naším úkolem je s nimi co nejúčelněji hospodařit tak, abychom poskytli maximální péči našim nemocným s co nejmenšími náklady. Společným cílem vedení nemocnice, klinik i servisních pracovišť nemocnice musí být efektivita činností a snížení nákladů. Nejde jen o materiálové náklady, ale i o účelné využití prostor, energií a služeb. Ke snížení nákladů na nákupy nám pomáhají i prováděné elektronické aukce. Velice důležité je však i logické provázání činnosti směřující k dosažení cíle s co nejmenšími náklady. To je nyní hlavní prostor ke zlepšování péče o naše nemocné. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, ředitel VFN Vážené kolegyně, Vážení kolegové, toto číslo je věnováno zdravotnickým pracovníkům, sestrám, ošetřovatelkám a dalším členům týmu, který má poskytovat špičkovou péči pacientovi. Učitelé naší fakulty patří k průkopníkům a zakladatelům oboru

3 ošetřovatelství u nás. Obor ošetřovatelství se postupně rozvíjí a kromě vzdělávání v bakalářském studiu, existuje magisterské studium a na některých školách jsou první absolventi doktorského studia v nelékařských oborech. V oblasti vědecké práce v ošetřovatelství je třeba hledat interdisciplinární spolupráci mezi členy týmu pečujícího o pacienta. Nelze se nezmínit o dalších nelékařských oborech, bez kterých si současnou medicínu nelze představit jsou to zdravotničtí technici, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a řada dalších profesí. Absolventi bakalářského a magisterského studia nalézají uplatnění nejen jako technici zajišťující správnou činnost složitých zdravotnických prostředků, ale též jako odborníci v oblasti informatiky či při vývoji nových technologií. Fyzioterapeuti a ergoterapeuti pomáhají navracet nemocné a postižené do života. Jedná se o komplexní péči o pacienta směřující k navrácení ztracených funkcí či rozvinutí adaptačních technik. Tito oborníci úzce spolupracují s lékaři řady odborností a využívají přitom mimo jiné postupy a techniky z oblasti neurofyziologie. Diskutuje se, zda tyto obory patří na lékařské fakulty či nikoliv. Osobně se domnívám, že v určitém rozsahu mají své nezastupitelné místo na lékařských fakultách zejména z důvodu možné interdisciplinární spolupráce, možnosti komplexního vzdělávání týmu pečujícího o pacienta. Na druhou stranu je jisté, že na fakultě budou tyto obory pěstovány v omezené míře. Ve fakultním prostředí vidím možnost zejména rozvoje vědeckých aktivit těchto oborů. Uskutečnila se konference studentů nelékařských oborů na naší fakultě, o kterou byl velký zájem. Zájem o studium nelékařských oborů na naší fakultě stoupá. V polovině června proběhne přijímací řízení do všech forem studia na naší fakultě, kam si podalo přihlášku přibližně 4000 uchazečů. Jsem přesvědčen, že při přijímacím řízení si vybereme ty nejlepší z nich. Jednou z priorit vedení fakulty je hledání možností pro lepší ohodnocení práce akademických pracovníků, což se povedlo a od měsíce května dochází ke mzdové úpravě u pracovníků fakulty. Úprava platů s předstihem reflektuje připravovanou úpravu vnitřního mzdového předpisu Univerzity. Vedení fakulty rozhodlo o stanovení tzv. nepodkročitelných minim v jednotlivých kategoriích, které je u řady mzdových tříd vyšší než stanoví Vnitřní mzdový předpis UK i jeho připravovaná novela. Při úpravě mezd dochází k odlišnému průměrnému navýšení v jednotlivých mzdových třídách úměrně k velikosti pracovního úvazku z hlavní činnosti. Tato mzdová úprava reflektuje současné možnosti fakulty s ohledem na vyrovnané hospodaření a možnost vyplácení odměn v průběhu roku. Kolegyně a kolegové, chci Vám popřát krásné a slunné dny. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK

4 novinky a události Mezinárodní den sester Upříležitosti Mezinárodního dne sester byla uspořádána tisková konference dne 9. května 2007, na které byly představeny myšlenky a cíle Mezinárodního dne sester, dále jednotlivé obory Úseku ošetřovatelské péče VFN, jak se měnila role sester v průběhu uplynulých let, jaké jim přibyly kompetence, systém vzdělávání... Motto: Spokojenost a zdraví nemocného je základním kritériem naší péče. Profesionalita a spokojenost zdravotníka je předpokladem dobrých výsledků. Mezinárodní rada sester (ICN) doporučila v roce 1971 oslavovat v květnu Mezinárodní den sester (ošetřovatelství), vzpomenout Florence Nightingalovou, zamyslet se nad svojí prací ve prospěch spoluobčanů a diskutovat další rozvoj profese. Každý rok vedení ICN upozorňuje na některé problémy, které se z celosvětového hlediska zdají pro sestry nejdůležitější. Oznamuje téma všem národním organizacím zaslaným bulletinem a propagačním plakátem. Představitelky sester jednotlivých států doporučují zamyslet se také nad vlastními prioritními úkoly. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se od května 1996 pravidelně připojujeme k Mezinárodnímu dni sester, oslavujeme a zamýšlíme se nad svojí profesí. Letos tedy již tradičně rekapitulujeme svoji práci, pojetí péče a systém managementu. Vidíme, jak hodně se toho i za tak krátkou dobu změnilo, jak se rozšiřují kompetence sester a jak se zvýšila důvěra v kvalitu naší práce. Témata, kterými vedení ICN každoročně upozorňuje na některé problémy z celosvětového hlediska pro sestry nejdůležitější: Kvalitní pracovní prostředí = kvalitní péče o pacienta. Oslavu pořádáme letos v prostorách Zoologické zahrady Praha, kde připomeneme plnění nového tématu z letošní lednové telekonference. Pacient je členem našeho týmu. O vytvoření kvalitního prostředí ve VFN jak chováním pracovníků tak vybavením, které můžeme nazvat podle anglosasů prostředím empowermentu a Magnet hospital, se zabýváme již řadu let Bezpečné ošetřovatelství šetří životy Sestry pro bezpečí nemocných Sestry spolupracují s chudými. Sestry proti chudobě Sestry bojují proti stigmatu AIDS. Pečují o všechny. Pomáhají v informovanosti pacienta Sestry jsou všude pro Vás. Pečují o rodiny. Zajišťujeme zdraví žen. Bezpečí pacientům. Všichni musí mít přístup k čisté vodě Sestry jsou všude pro Vás. Spojily jsme se proti násilí. Sestry jsou připraveny pro případné katastrofy Sestry jsou všude pro Vás. Zdravotní služba pro migranty, uprchlíky, vysídlence. Spolupracujte nebo pomáhejte sestrám Oslavujeme sesterskou minulost. Hlásíme se o svoji budoucnost Partnerství pro společné zdraví. Role sester v péči o uvězněné a zadržené Zdravá mladá populace. Šťastná budoucnost. Tiskovou konferenci zahájil ředitel Všeobecné fakultní nemocnice MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA.

5 Hlavní sestra VFN Anna Chrzová představila myšlenky a cíle Mezinárodního dne sester. Podstatou rozsáhlého projektu sítě Wi-Fi v areálu Všeobecné fakultní nemocnice bylo vybudování robustní bezdrátové infrastruktury pro bezpečný přístup do nemocniční počítačové sítě a internetu v celém areálu VFN, možnost využití bezdrátových IP telefonů a příprava na budoucí lokalizaci RFID čipů v rámci Wi-Fi sítě. Instalace je v segmentu zdravotnictví ojedinělá svým rozsahem a množstvím funkcionalit a jedná se o nejrozsáhlejší implementaci tohoto typu nejen v české republice, ale i v regionu celé střední Evropy. VFN v Praze spolu s Ministerstvem informatiky realizovala projekt, který si kladl za cíl zvýšit bezpečnou dostupnost dat o pacientech pro lékaře na straně jedné a současně zvýšit komfort pro pacienty v lůžkové části na straně druhé. Na realizaci projektu obdržela VFN částku ve výši tři a půl milionu jako dotaci od bývalého ministerstva informatiky. Poradkyně hlavní sestry pro jednotlivé obory (zprava): Jana Farkačová, diagnostický obor; Jana Martinů, oddělení nutričních terapeutů; Irena Burdunová, oddělení zdravotně sociální; Vendula Matolínová, oddělení fyzioterapeutů; Hana Rittsteinová, obor gynekologicko-porodnický; Libuše Krulišová, pediatrický obor; Dagmar Škochová, chirurgické obory; Eva Červinková, interní obory. Zřízení Wi-Fi ve VFN Dne 23. května 2007 se konala tisková konference u příležitosti zřízení Wi- Fi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze společností Simac Technik ČR. Na tiskové konferenci byli přítomní seznámeni s pilotním projektem nasazení bezdrátové sítě založené na technologii Wi-Fi ve VFN, s jejím praktickým využitím, rozsahem pokrytí areálu VFN. Tato technologie je přínosem nejen pro lékaře, nemocniční personál, ale také pro hospitalizované i ambulantní pacienty. Náměstek pro informatiku Ing. Jiří Haase přiblížil přítomným novinářům projekt bezdrátové sítě Wi-Fi v areálu VFN Bezdrátovou síť mohou nyní využívat hospitalizovaní pacienti, pacienti v čekárnách pro přístup na internet uživatelé jsou rozdělení do skupin s rozdílnou úrovní přístupových oprávnění. Systém umožňuje lékaři přímo u lůžka pomocí přenosných počítačů přistupovat do nemocničního informačního systému. Samozřejmě, že toto zatím není plošné, ale je předpoklad v rámci postupné obnovy počítačů pro jeho rozšíření. Vnitronemocniční síť s daty nemocných pracuje přísně odděleně od sítě pro

6 ošetřovatelství ve vfn zpřístupnění internetu pro pacienty a návštěvníky nemocnice. Oddělený je i přístup pro studenty do knihovních informačních systémů. MUDr. Jan Bláha, KAR, zástupce přednosty pro vědu a výzkum, vystoupil v roli praktického uživatele a názorně předvedl, jak lékaři mohou využít veškerých dostupných informací o zdravotním stavu pacienta přímo u jeho lůžka. Mapka pokrytí sítí Wi-Fi v prostorách VFN. Umění komunikovat Zuzana Fišarová, vrchní sestra Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK Kurz Umění komunikovat vznikl z iniciativy hlavní sestry VFN ve snaze zkvalitňovat péči o pacienty v naší nemocnici. Hlavním motivem této aktivity je potřeba zlepšení komunikačních dovedností ošetřovatelského personálu ve VFN a tím přispět k naplnění vize úseku ošetřovatelské péče VFN, především jejího prvního bodu: Sestra s vysokou odbornou i společenskou prestiží poskytuje pacientovi ošetřovatelskou péči na špičkové úrovni a svým chováním a jednáním výrazně přispívá k jeho celkové pohodě a spokojenosti. Pacient vnímá sestru jako svého pomocníka a patrona v nemocničním prostředí. Důvěřuje jí. Dosud proběhlo celkem 12 běhů kurzů Umění komunikovat, jichž se zúčastnilo 168 sester z ambulantních provozů různých klinik VFN. V krátkosti můžeme o kurzu informovat formou odpovědí na nejčastější otázky: Co kurz přináší? Poskytuje obecné informace o komunikaci, zpětné vazbě, motivaci a nových trendech. Jeho velký význam spočívá také v navození podpůrné atmosféry setkání skupiny. Účastníci zde mohou otevřeně hovořit a diskutovat o svých problémech na pracovišti a mohou si praktickým nácvikem vyzkoušet nabízené řešení v konkrétních situacích. V neposlední řadě přispívá kurz ke zvýšení sebedůvěry zúčastněných a nabízí možnost seberealizace na jednotlivých pracovištích. Pro koho je kurz určený? Kurz je určený pro sestry v ambulantních provozech. Vhodný by byl pro všechny pracovníky Úseku ošetřovatelské péče, kteří jsou v přímém kontaktu s pacientem. Naším přáním je, aby byl v budoucnu program modifikován a rozšířen, ve smyslu opakování po delším časovém úseku a zhodnocení realizace nápadů.

7 Kde probíhá a kdo ho vede? Kurz se koná v Profesním a rozvojovém centru v Londýnské ulici. Každou skupinu vede dvoučlenný tým instruktorů. Vrchní sestra Eva Červinková a Irena Dlabalová, obě z Geriatrické kliniky, jsou jedním týmem a druhý tvoří vrchní sestra Zuzana Fišarová a pedagog volného času Bc. Milan Demjanenko z Psychiatrické kliniky. Instruktoři vycházejí ze své praxe a zdrojové literatury (např. R. L. Atkinson: PSYCHOLOGIE., M. Vágnerová: ZÁKLADY PSYCHOLOGIE, K. Kopřiva: LIDSKÝ VZTAH JAKO SOUČÁST PROFESE, A. Pease: ŘEČ TĚLA). Jakou má kurz strukturu? Skládá se ze dvou setkání v odstupu 7 až 14 dní a každé z nich zpravidla trvá tři hodiny. Maximální počet účastníků ve skupině je 15. První část je zaměřena na změnu vlastního myšlení i přístupu a na uvědomění si standardně chybných situací. Druhá část je soustředěna na nácvik chování v konkrétních situacích a komunikaci v předem stanoveném prostředí. Obě části se doplňují. Jak se do kurzu přihlásit? Zařazení účasti v kurzu navrhují vrchní sestry klinik, které jsou o programu rámcově informovány a na poradách se dozvídají výstupy a závěry hodnocení. Co je cílem a výsledkem? Cílem je srozumitelnou formou předat zásadní informace o umění komunikovat. Kurz je veden neformálním a interaktivním způsobem, což přispívá k tomu, že se informace lépe pamatují. Záleží na invenci a motivaci účastníků jak se získanými informacemi naloží. V každém běhu kurzu probíhá hodnocení všemi zúčastněnými, po prvním setkání je převážně motivační a je využíváno jak instruktory k aktualizaci průběhu druhého bloku, tak k posouzení aktivity účastníků. Po druhé části kurzu vyplní všichni frekventanti anonymní dotazník, který je zaměřen na hodnocení lektorů, úspěšnosti a přínosu kurzu pro praxi ošetřovatelského personálu. Co jsme dosud zjistili? Ve zpracovaných dotaznících, jejichž návratnost byla 90% jsme zjistili, že program kurzu byl pro 60 % velmi dobrý, pro 40 % dobrý a nikdo z účastníků jej nehodnotil jako slabý. Přínos kurzu pro svou práci označilo 70 % dotázaných jako významný, 20 % frekventantů jako značný a pro 10 % měl kurz nepatrný přínos. Projev lektorů označilo 75 % účastníků za velmi dobrý, 25 % za dobrý a slabým jej nehodnotil nikdo. V dotazníku je prostor pro vyjádření připomínek vlastními slovy. Opakujícím se požadavkem byl dlouhodobý kurz, který by zahrnoval více setkání, dostatek času na praktické nácviky v konkrétních problémových situacích a více interaktivních her. Častým návrhem byla i větší propagace kurzu Umění komunikovat a jeho obsahu. Věříme, že se to naším článkem částečně podařilo. Preventivní program VFN pro pracovníky ÚOP Romana Novotná, Denní sanatorium Horní Palata Již déle než rok probíhá v naší nemocnici preventivní program pro pracovníky Úseku ošetřovatelské péče, který se zaměřuje na zvládání stresových situací na pracovišti a ulehčení psychické zátěže spojené s péčí o pacienty.

8 oboru. Pracujeme vždy na domácí půdě, tedy v prostředí kliniky, která si program domluvila. Naše setkání je záměrně rozděleno na dva dvouhodinové, interaktivně vedené bloky. První část se orientuje zejména na výše popsané oblasti, druhá pak nabízí možnost otevírat účastníky přinášené problémy a hledat jejich optimální řešení. Vývoj moderní medicíny, diagnostických metod a léčebných postupů zvyšuje každodenní zátěž při výkonu zdravotnického povolání. To dlouhodobě vnímá i hlavní sestra VFN Anna Chrzová, také v tomto kontextu přemýšlí o svém personálu. Oslovila proto naše zařízení - Denní sanatorium Horní Palatu s žádostí, abychom vypracovali program, který by pomohl pracovníkům ošetřovatelského úseku zdravěji zacházet se stresovými situacemi. Asi bych měla přiznat, že na počátku roku 2005, kdy startoval pilotní projekt, jsem mnoho času strávila úvahami, zda budu schopna dobře vystihnout potřeby kolegyň a kolegů z jednotlivých pracovišť VFN a připravit všem dostatečně atraktivní nabídku. Mé obavy se však naštěstí brzy rozplynuly s tím, jak rychle se plnily nabízené termíny programu. V jeho náplni jsem se zaměřila na podporu schopnosti zvládat zátěž a stres, se kterými jsme denně v kontaktu. Pomocí jednoduchých, nenáročných technik pracujeme jak na uvolnění a revitalizaci organismu, tak i na prevenci proti vyčerpání. Témata, kterými se v programu zabýváme, se dají shrnout do 3 oblastí: stres (mapování zatěžujících situací, jejich vliv na organismus, předcházení stresu) burn out syndrom (syndrom vyhoření - definice, projevy, prevence) uvolňující techniky (relaxační, dechová a koncentrativní cvičení) Prostor nechávám také pro konkrétní problémové situace, které se vyskytují na každém pracovišti a jsou velmi často ovlivněny specifikou Pracujeme vždy na domácí půdě, tedy v prostředí kliniky, která si program domluvila. Naše setkání je záměrně rozděleno na dva dvouhodinové, interaktivně vedené bloky. Za rok trvání tohoto preventivního programu jej využilo více než 10 klinik. Některé vytvořily i dvě skupiny, které se ho účastnily nezávisle. Každý frekventant na závěr obdrží krátký hodnotící dotazník, kde se může anonymně vyjádřit k průběhu, obsahu i kvalitě kurzu. Nejčastěji se reflexe týkají požadavku rozsáhlejšího pásma věnovaného hlubší a intenzivnější práci s tématy. Účastníci hodnotí program jako čas, který mohli věnovat sami sobě. Setkávám se i s otevřenými osobními vyznáními. Těší mě, že se v hodnoceních dosud nevyskytla jediná nespokojená zpětná vazba. Takováto pozitivní vyjádření mě motivují k další spolupráci a utvrzují mě v přesvědčení, že je smysluplné věnovat se kromě odborného vzdělávání i psychické pohodě pracovníků, zejména u pomáhajících profesí. Velmi si vážím kooperujícího postoje frekventantů, kteří jsou motivováni k hledání svých osobních zdrojů jako nástroje zvýšení profesionality a kompetence. Také chci zmínit ochotu vrchních sester, které na svých klinikách tento program pomáhaly organizovat, bez jejich účasti by má aktivita vyšla naprázdno. Na základě těchto pozitivních zkušeností hledím do budoucnosti s optimismem a neskromným plánem nabízet prevenci stresu a syndromu vyhoření všem klinikám a ústavům naší velké nemocnice. Těším se na další spolupráci.

9 Oddělení klinické psychologie a psychoterapie Denní sanatorium Horní Palata Oddělení klinické psychologie a psychoterapie existuje v rámci VFN od počátku 90. let, dříve bylo součástí Polikliniky Klimentská, nyní Denního sanatoria Horní Palata. Na adrese Ke Karlovu 2, Praha 2 (DAK) sídlí oddělení od r Na oddělení v současné době působí tři kliničtí psychologové (2,8 úvazku), všichni s plnou kvalifikací pro diagnostiku i psychoterapii a s dlouhou praxí (15-25 let). Oddělení funguje jako všeobecná psychologická ambulance pro děti i dospělé, dětská a dorostová klientela početně převažuje. Spektrum problematiky je velmi široké. U pacientů v dětském a dorostovém věku se často zabýváme například mentální anorexií, psychosomatickými poruchami, poruchami chování, poruchami vývoje řeči, psychologickými problémy dětí z konfliktního rodinného prostředí. U dospělých klientů jsou častými diagnózami poruchy přizpůsobení, deprese, funkční poruchy řeči. V oblasti psychoterapie je oddělení orientováno na rodinnou a systemickou terapii, u dětí a adolescentů je převládající formou rodinná terapie, u dospělých systemická terapie individuální a párová. Z klinik VFN oddělení nejčastěji spolupracuje s Onkologickou klinikou (krizová intervence u vážně nemocných) s KDDL (zejména mentální anorexie a psychosomatická problematika) a s Foniatrickou klinikou (opožděný vývoj řeči, funkční poruchy řeči) jak formou konzilií, tak ambulantní péče. Co do poskytování konziliární péče u hospitalizovaných pacientů je však kapacita oddělení vyčerpána, máme velmi dlouhé objednací doby, poptávka po našich službách převyšuje naše personální možnosti. Personál oddělení: PhDr. Lenka Malátová: psychodiagnostika dětí, rodinná terapie, krizová intervence u onkologicky nemocných. Působí v prezidiu Asociace klinických psychologů jako tajemník. Kontakty: tel , mail PhDr. Božena Sulženková: Psychodiagnostika dětí, rodinná terapie. V současné době je prezidentem Asociace klinických psychologů. Kontakty: tel , mail Mgr. Jiří Kubička: Vedoucí oddělení, psychodiagnostika adolescentů a dospělých, rodinná terapie, individuální terapie. Působí též jako lektor a supervizor v oblasti rodinné terapie, přednášková činnost a odborné publikace v této oblasti, člen výboru Sekce rodinné terapie ČPS. Kontakty: tel , , mail jiri. U pacientů v dětském a dorostovém věku se často zabýváme například mentální anorexií, psychosomatickými poruchami, poruchami chování,... S výjimkou krizové intervence je k péči na oddělení potřeba lékařské doporučení (např. od jiného specialisty ve VFN, dětského či praktického lékaře, psychiatra). Termín návštěvy domlouváme na přesnou hodinu, první návštěvu je nutno dohodnout telefonicky na některém z uvedených čísel. Veškerá péče poskytovaná Oddělením klinické psychologie a psychoterapie je hrazena zdravotními pojišťovnami.

10 Historie počátků intenzivní kardiologické péče ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze MUDr. Jiří Kolář Vtěchto dnech si připomínáme 35. výročí vzniku koronární jednotky na II. interní klinice ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Při zpětném pohledu lze zjistit, že symbolizuje i obecný vývoj počátků intenzivní péče v ČSR. Je totiž druhým nejstarším Oddělením pro náhlá srdeční onemocnění, v nichž u nás začala intenzivní kardiologická péče. Oddělení se také zařadilo po bok dvou dalších klinických pracovišť na klinice, která v minulosti představovala podobný vývojový přelom specializace léčebné péče - Klinického oddělení pro nemoci prsní, otevřené v r a určené pro nemocné s plicní tuberkulózou a Oddělení umělé ledviny, fungující v období jako první ve východní Evropě. Prof. F. Herles a MUDr. A. Ostrovská se nejvíce zasloužili o vznik Oddělení pro náhlá srdeční selhání. Oddělení pro náhlá srdeční onemocnění vzniklo (včetně původního názvu) z podnětu přednosty II. interní kliniky - profesora F. Herlese 10 a za obětavé podpory tehdejší ředitelky KÚNZ MUDr. A. Ostrovské a jejího náměstka Ing. K. Kubáta. Bylo vybudováno na principech koronární jednotky v Royal Infirmary v Edinburgu. Její tehdejší vedoucí profesor Oliver - obecně považovaný za jednoho ze světových průkopníků kardiologické intenzivní péče - vyhověl žádosti profesora F. Herlese a umožnil MUDr. Jiřímu Kolářovi v r studijní pobyt a výuku v základních léčebných postupech intenzivní péče. Navíc věnoval klinice stavební plány své Coronary Care Unit. To vše, jak řekl - z obdivu k (tehdejšímu) obrodnému procesu u nás. Také fa Galileo zaslala v r monitorovací systém pro koronární jednotku za symbolickou cenu. Vše, co je dnes po 35 letech na jednotkách intenzivní péče v naší nemocnici samozřejmostí, začalo tehdy právě na základě získaných zahraničních praktických zkušeností. Projekt předpokládaného nového oddělení byl zaměřen nejen na optimální funkčnost v omezeném prostoru historické budovy, ale i na eleganci, směřující ke zpříjemnění prostředí kriticky nemocných. Nicméně, vznik a začátky specializovaného pracoviště intenzivní péče byly přijímány s určitou nevolí, neboť nový směr péče se značně odlišoval od dosavadních zvyklostí na standardních lůžkových odděleních. Byl kritizován především nadměrný prostor koronární jednotky (vznikla ze dvou 12-ti lůžkových pokojů) a dále i její drahé vnitřní vybavení a nadstandardní péče mnoha zdravotnických pracovníků pro několik vyvolených pacientů. Navíc bylo využito Herlesova odchodu z kliniky při normalizaci a byla opuštěna jeho původní koncepce kardiologie; zahájení provozu oddělení intenzivní péče bylo účinně oddalováno. Vzniklé Oddělení pro náhlá srdeční onemocnění bylo v té době skutečně nadstandardně vybaveno, s řadou priorit. Bylo prvním klimatizovaným oddělením ve fakultní nemocnici, lůžka jednotlivých nemocných byla od sebe oddělena pevnými mahagonovými stěnami s prosklenými skříněmi. Novinkou byl i centrální rozvod

11 kyslíku ze zásobníku umístěného mimo budovu kliniky; u každého lůžka byl ve stěně vývod pro kyslík a vzduch, nahrazující stávající historické tlakové lahve se stlačenými medicinálními plyny. Vedle lůžka byl monitor srdeční činnosti a instalováno místní bodové osvětlení, telefon a alarmní systém (tzv. cardiac call ), sloužící ke svolávání resuscitačního týmu. Oddělení v prvních letech své existence. Na oddělení byl k dispozici pojízdný rtg přístroj, elektrokardiograf, defibrilátor, dočasné kardiostimulátory a ventilátor, které umožňovaly zahájit včasnou léčbu přímo na lůžku bez převozu nemocného. Nemocní s akutním infarktem, arytmiemi nebo srdečním selháním byli od přijetí nepřetržitě sledováni sestrou, trvale přítomnou na pokoji, i na monitorech srdeční činnosti. Po zvládnutí akutního stavu byli pacienti na mobilních lůžkách přesouváni do vedlejšího pokoje polointenzivní péče, kde byli z velína trvale sledováni nepřímo na centrálním monitoru a pomocí dorozumívacího zařízení. Se vznikem koronární jednotky se poprvé ve Všeobecné nemocnici staly běžnými léčebnými metodami defibrilace a kardioverze, dočasná kardiostimulace i kardiopulmonální resuscitace. Nespolehlivé nitrožilní podávání infuzí jehlou zjednodušily krátké, tenké nitrožilní katétry na jedno použití. Novým, velmi cenným katetrizačním přístupem se stala punkce podkličkové žíly, umožňující sledování centrálního žilního tlaku a zavádění vplouvacích cévek při hemodynamickém vyšetření u lůžka. Čerpací funce srdce (minutový objem) byla zprvu zjišťována termo- diluční technikou dvěma vplouvacími katétry - jedním zavedeným do pravé síně a druhým do plícnice a později tuto techniku zjednodušil mnohoúčelový vícecestný katétr Swan - Ganzův. V r přibylo do vybavení koronární jednotky tzv. hyperbarické lůžko, plněné kyslíkem v přetlaku, které bylo využíváno v léčbě arytmií, srdečního selhávání a mozkových příhod. Bylo vysoce efektní léčbou zejména u kritických otrav tehdejším toxickým svítiplynem; zabránilo mnoha úmrtím při otravách ať náhodným nebo způsobeným sebevražedným úmyslem. V návaznosti na koronární jednotku vzniklo v r další specializované oddělení - Implantační kardiologické centrum, přesunuté z I. chirurgické kliniky. V tomto centru nastal zásluhou MUDr M. Nováka a M. Pšeničky rozvoj implantací trvalých kardiostimulátorů u stále se zvětšujícího počtu nemocných a následně byla zahájena léčba smrtících arytmií implantabilními defibrilátory. V r nastoupil do čela koronární jednotky MUDr. M. Pšenička. Období pokračujícího šíření intenzivní péče v naší VFN bylo spojeno se zvětšováním počtu výkonů a zaváděním nových metod i na zdejším oddělení. Tak v r byla provedena první intraaortální kontrapulzace u nemocného se šokem a použit nový moderní ventilátor umožňující léčbu nemocných s respiračním selháním. U nemocných se selháním srdeční a ledvinné funkce byla prvně použita hemodialýza (v dnešní terminologii kontinuální hemoeliminační metoda). Moderní koronární jednotka v dnešní době. 11

12 Nové tisíciletí na II. interní klinice, nyní již specializované na obor kardiologie a angiologie, vedené prof. Michaelem Aschermannem, s sebou přineslo i vznik nové osmilůžkové koronární jednotky, vybavené současnou monitorovací technikou a umožňující telemetrické sledování srdečního rytmu u nemocných na standardních odděleních. V čele nové koronární jednotky stanul MUDr. J. Bělohlávek, jako třetí vedoucí koronární péče ve 35 leté historii oboru na II. interní klinice. Nové oddělení se v éře rozvoje intervenční kardiologie specializuje především na léčbu komplikovaných pacientů s akutním infarktem myokardu po koronární intervenci, v kardiogenním šoku nebo se srdečním selháním, a to především na nemocné s orgánovými dysfunkcemi, které vyžadují mechanickou podporu oběhu, umělou plicní ventilaci nebo mimotělní očišťovací metodu; v poslední době jsou zaznamenány první úspěchy s léčebnou mírnou hypotermií u nemocných po srdeční zástavě. Standardní vyšetřovací technikou u nemocných na koronární jednotce je echokardiografické vyšetření. Komplexní spektrum intervenčních metod ve zmodernizované katetrizační laboratoři s nepřetržitým provozem přivedlo na kliniku další nemocné, vyžadující diferencovanou intenzivní péči. A tak ke koronární jednotce přibyly dvě další samostatné intenzivní jednotky - antiarytmické oddělení a oddělení angiologické péče. Diferencovaná intenzivní péče je tedy v současnosti poskytována na klinice ve třech samostatných jednotkách s celkovým počtem 28 lůžek. Všechna tři oddělení úzce spolupracují s klinikou kardiochirurgie a jednotkami intenzivní péče dalších klinik ve Všeobecné fakultní nemocnici. Navíc, zásluhou přednosty prof. A. Linharta a prim. MUDr V. Mrázka byly minulý měsíc otevřeny tři nové katetrizační sály, které přibyly k dvěma předchozím. Koronární jednotka se stala od svých počátků postgraduálním centrem výchovy lékařů a sester z okolních nemocnic a pro studenty 12 medicíny. Pro potřeby lékařů byla vydána první česká příručka o léčení poruch srdečního rytmu na koronárních jednotkách, která po desítiletí sloužila jako zdravotnická aktualita Ministerstva zdravotnictví. Později vyšla ještě další příručka EKG diagnostika arytmií a infarktu myokardu. Vydané publikace pro potřeby lékařů na koronárních jednotkách. Pro sestry koronárních jednotek byla od samotného počátku v r zahájena výuka intenzivní péče v celoročních kurzech, jež nadále každoročně pokračují; v r Ministerstvo zdravotnictví udělilo akreditaci certifikovaného kurzu. O výuku projevují sestry značný zájem a již letos je obsazeno všech 100 míst pro následující školní rok. Pro sestry na koronárních jednotkách jsou určeny kurzy intenzivní péče. Sestrám je též určena monografie - Kardiologie pro sestry intenzivní péče sepsaná pracovníky klinik VFN a doporučená Ministerstvem školství

13 jako celostátní učebnice; při příležitosti 35. ročníku postgraduální výchovy je v tisku již její 4. vydání. Vcelku lze říci, že poslání naší první pětilůžkové koronární jednotky, která spolu s anesteziologicko - resuscitační klinikou položila základy intenzivní péče a výuky oboru ve Všeobecné fakultní nemocnici, nadále po 35 letech úspěšně pokračuje - zásluhou vedení i obětavosti mnoha nejmenovaných lékařů a sester. Po založení Dětské neurologické kliniky v Motole, jejímž prvním přednostou se stal prof. Lesný, byl jmenován vedoucím dětského oddělení Neurologické kliniky v r doc. Dittrich - jeho dlouholetý spolupracovník a přítel, který by v letošním roce oslavil nedožité 90. narozeniny. Dětské oddělení Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK oslaví 55 let svého trvání prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., Neurologická klinika VFN a 1. LF UK Dětské oddělení Neurologické kliniky VFN a 1. LF UK je historicky nejstarším oddělením dětské neurologie v České republice. Dalo základ nejen výchově dalších dětských neurologů, ale i vzniku a rozvoji dětské neurorehabilitace. Jedním z nejbližších spolupracovníků tehdejšího přednosty Neurologické kliniky akademika Kamila Hennera byl docent a později profesor MUDr. Ivan Lesný. Od r byli přijímáni na Neurologickou kliniku kromě dospělých i dětští pacienti s neurologickým postižením na specializované oddělení. Prof. Lesný si získal řadu spolupracovníků nejen mezi neurology a pediatry, ale i lékaři s rehabilitačním zaměřením. Mezi nejznámější patří Dr. Vojta, jehož facilitační techniky (Vojtova metoda) jsou užívány dodnes zejména v kojeneckém, ale i pozdějším dětském a dospělém věku v řadě zemí Evropy i zámoří (zejména ve státech Jižní Ameriky). Zásluhou prof. Lesného se stala naše republika druhým státem v Evropě (po Velké Británii) s možností nástavbové specializace z dětské neurologie, navazující na předchozí odbornost neurologie či pediatrie. Malým pacientům je věnována náležitá péče předních odborníků. Zatímco v 70. letech byla dětská neurologie převážně pesimistickým oborem, za posledních 30 let se její náplň výrazně změnila. S rozvojem zobrazovacích vyšetřovacích metod (CT, MR) se zlepšila diagnostika nádorových onemocnění, které jsou zachycovány ve svých iniciálních stádiích a zjemnily se i možnosti neurochirurgických přístupů. Rychlý rozvoj biochemických, zejména enzymatických a molekulárně-genetických metod vedl k upřesnění diagnostiky řady metabolických a neurodegenerativních onemocnění a umožnil prenatální 13

14 záchyt těchto onemocnění. Rozvoj farmakologie a terapeutických přístupů zlepšil prognózu záchvatových onemocnění, zejména epilepsie. Diagnostika dětských neurologických onemocnění je spojena se spoluprací řady pracovišť VFN a 1. LF UK zejména s Klinikou dětského a dorostového lékařství a její laboratoří mitochondriálních poruch a pracovištěm klinické genetiky i s Ústavem dědičných a metabolických poruch. Neurovývojové poruchy chování jsou řešeny ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou a poruchy vývoje řeči jsou konzultovány s Foniatrickou klinikou. Při zařazování handicapovaných pacientů je výraznou pomocí ergotestingový program Kliniky rehabilitačního lékařství. vybudována z grantových prostředků MZ ČR na dětském oddělení Neurologické kliniky monitorovací jednotka. Zlepšily se tak možnosti diagnostiky epilepsie a nočních záchvatových stavů (náměsíčnost, noční děsy) i poruch noční ventilace (syndrom spánkové apnoe). Pozornost je věnována zejména dechovým obtížím u nervosvalových onemocnění a jejich léčbě podpůrnou noční ventilací. Oddělení dětské neurologie je součástí pedagogické přípravy v pregraduální i postgraduální výuce neurologie a je akreditovaným pracovištěm MZ ČR pro předatestační výchovu lékařů v dětské neurologii. Je zapojeno do českých i mezinárodních výzkumných projektů (včetně 6. RP EU a WHO). Řízená hypotermie v léčbě hypoxickoischemické encephalopatie u novorozenců Díky moderní technologii nové monitorovací jednotce jsou pacienti na dětském oddělení pod nepřetržitým dozorem. Výhodou dětského oddělení je návaznost péče o dětské pacienty na dospělou část kliniky a její specializovaná centra. V letošním roce byla 14 MUDr. Václav Vobruba, vedoucí lékař JIRP KDDL VFN a 1. LF UK Mezi prognosticky nejzávažnější onemocnění, které se může objevit u donošených novorozenců, je hypoxicko-ischemická encefalopatie způsobená nedostatečným zásobením mozku kyslíkem. Nedostatek kyslíku může nastat ke konci těhotenství, během porodu nebo i po porodu a často vede u novorozence k různě rozsáhlé poruše funkce centrální nervové soustavy. Výskyt hypoxicko-ischemické encefalopatie se ve vyspělých zemích včetně České republiky odhaduje na 0,2 0,4 % všech narozených novorozenců. V naší zemi to představuje asi novorozenců ročně. Z postižených dětí asi % umírá brzy po narození a dalších 25 % má trvalé neurologické následky. Dosavadní léčebné možnosti jsou poměrně omezené.

15 Iniciativní, Kreativní, vzdělané, zodpovědné a hrdé... dokážeme takové být? Jednou z metod, která významně zvyšuje šanci postiženého novorozence, je řízená hypotermie neboli cílené ochlazení nemocného dítěte na teplotu C po dobu 72 hodin. Výsledky mezinárodních studií prokázaly, že využitím této léčebné metody klesá úmrtnost a snižuje se i výskyt neurologických následků. Klinika dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK (KDDL VFN a 1. LF UK) je první pracoviště v České republice, kde je řízená hypotermie v léčbě novorozenců s hypoxicko-ischemickou encefalopatií v současné době uvedena do provozu. Přístroj pro řízenou hypotermii s nezbytným vybavením v ceně Kč, který byl koupen díky přispění Nadačního fondu J&T, je umístěn na Jednotce intenzivní a resuscitační péče a bude využíván pro novorozence a děti z Prahy a Středočeského kraje. (Inspirace z kongresu) Terbla Anderš, cestovatelka Ve dnech proběhl v menším nizozemském městě Arnhem mezinárodní kongres psychiatrického ošetřovatelství Mental health in Europe Discover the field, enjoy the scenery. Pořádala jej Mezinárodní asociace psychiatrického ošetřovatelství Horatio (www.horatio-web.eu), sdružující příslušné odborné organizace v různých evropských státech. Od nás, z České republiky, jsme byly za Psychiatrickou sekci České asociace sester vyslány dvě: paní Blanka Novotná, která je rovněž členkou asociace Horatio, a já, která jsem na takové mezinárodní odborné akci byla poprvé. Nyní po návratu bych se ráda podělila o své poznatky a pocity. Především chci poděkovat Psychiatrické sekci ČAS, že nám umožnila zúčastnit se. Sama jsem tam odjížděla s mnohými otázkami a nejistotami: jaké to bude, jak si poradím s jazykovou bariérou, zda tam vůbec nejedu zbytečně. Nyní vidím, že všechny tyto mé pochyby byly zbytečné. Kongres byl veden ve velice přátelském duchu, jeho průběh byl nabitý energií, motivací a komunikací. Naši tamější kolegové se o nás opravdu úžasně starali. Veškeré jednání probíhalo v tzv. mezinárodní angličtině tedy vyslovované pomalu a zřetelně, takže s porozuměním jsme žádné problémy neměly. První den probíhal v podobě kratších přednášek zástupců jednotlivých evropských i mimoevropských zemí. Jejich zástupci tam popisovali stav 15

16 a situaci psychiatrického ošetřovatelství ve své vlasti, mluvili o kulturních rozdílech, tamějších edukativních programech, zkušenostech a plánech. Den byl uzavřen večerním rautem, kde byla spousta příležitostí navázat i neformální kontakty, obohatit se výměnou zkušeností a popřemýšlet o možnostech vzájemné spolupráce. Druhý den byl veden formou prakticky zaměřených dílen, kde se po krátké přednášce na vybrané téma o něm diskutovalo v menších skupinách. Právě díky většímu prostoru pro volnější rozhovor jsem to prožila jako mimořádně přínosné. Následné zakončení kongresu pak vyznělo pro nás, jeho účastníky a účastnice, opravdu důstojně a povzbudivě. Kongres nám poskytl mnoho příležitostí předávat si zkušenosti, seznamovat se se současnou situací i s historií ošetřovatelství v různých zemích, uvědomit si jejich kulturní odlišnosti. Za hlavní přínos této akce pokládám především vzájemné poznávání. Kongres nám poskytl mnoho příležitostí předávat si zkušenosti, seznamovat se se současnou situací i s historií ošetřovatelství v různých zemích, uvědomit si jejich kulturní odlišnosti. S tím se prolínala snaha vytvářet zde i cesty účinné spolupráce mezi zastoupenými státy s důrazem na rozvíjení vzdělávání v oboru psychiatrického ošetřovatelství, na možnost zlepšování péče o naše pacienty, ale také potřebné péče o nás samotné. Závěrem bych se ráda podělila o myšlenku, se kterou jsem z Arnhemu odjížděla. Zkušenost s náplní našeho kongresového jednání i s jeho celkovým duchovním ovzduším přispěla k tomu, že jsem si uvědomila, jak je naše dobře konaná práce opravdu důležitá, záslužná a Bohu i lidem milá. Zároveň s tím si však také uvědomuji, kolik toho v našem zdravotnictví a v naší ošetřovatelské službě nejen kolem nás, ale i v nás samotných je ještě potřeba změnit k lepšímu. Doufám, že se o to všichni pokusíme, určitě to za to stojí. 16 Školení lektorů seminářů o kouření ČKPT MUDr. Magdaléna Kriegová, koordinátorka projektu prevence ČKPT Vtermínu března 2007 proběhlo v referenčním centru léčby závislosti na tabáku na poliklinice Všeobecné fakultní nemocnice školení lektorů seminářů o kouření ČKPT. Celkem se školení zúčastnilo 6 nových a 4 stávající lektoři těchto aktivit v prevenci kouření. Stávající lektoři jsou vesměs studenty pražských lékařských fakult, mezi novými lektory jsou kromě mediků i studenti pedagogických a humanitně zaměřených fakult UK. Odborným garantem celého projektu je MUDr. Eva Králíková, CSc., vedoucí lékařka Centra léčby závislosti na tabáku. V pátek odpoledne probíhalo představení projektu a možné zapojení do dalších aktivit v osvětových aktivitách v oblasti spotřeby tabákových výrobků. V sobotu se potom uskutečnila přednáška MUDr. Evy Králíkové, CSc. o historii užívání tabáku, o vzniku závislosti na tabákových výrobcích a možnostech léčby této nemoci. Dále pak probíhalo podrobné seznámení s metodami práce při seminářích. V současné době máme vytvořené 2 typy seminářů - pro základní školy (3.-5. třídu ZŠ), kdy hlavním cílem tohoto programu je informovat žáky přijatelnou formou

17 o rizicích užívání tabákových výrobků, o okolnostech vzniku závislosti na nikotinu, o finančním pozadí každodenního kouření. Zaměřujeme se i na informace o pasivním kouření, protože i když je prokázáno, že způsobuje podobné nemoci jako u kuřáků a u dětí zejm. větší náchylnost k astmatu, alergiím, zubnímu kazu a ke zvýšené nemocnosti, tak spousta kouřících rodičů tyto informace nezná a velmi často vystavuje své děti vlastnímu cigaretovému kouři. Druhý typ nabízených seminářů je pro žáky středních škol. Zde se zaměřujeme především na rozkrývání praktik tabákového průmyslu a jejich snahu získat nové (závislé) zákazníky právě v řadách mladistvých. Dále zmiňujeme i statistiky celosvětové tabákové epidemie a okolnosti vzniku závislosti na tabákových výrobcích. Oba typy našich seminářů mají být nabídkou pomoci škole - poskytnout proškolené odborníky orientující se v problematice užívání tabákových výrobků, kteří vedou semináře a seznámí žáky se zajímavými informacemi ověřenými metodami. Kouření dětí a mladistvých je celospolečenský problém. Závislost na nikotinu je nejčastější drogovou závislostí vůbec, jen v České republice kouří 2,2 mil. lidí. V loňském roce jsme uskutečnili pilotní projekt, kdy jsme v rámci seminářů realizovali dotazníkové šetření mezi 8-mi až 13-ti letými dětmi, žáky základních škol Prahy 7. Celkem se tohoto šetření zúčastnilo 515 dětí. Z nich mělo 37,5% zkušenosti s kouřením. Nejčastěji děti mívají zkušenosti s cigaretami (84% z kouřících dětí), dále pak s vodní dýmkou (22% z kouřících dětí), což je v této věkové skupině celkem zarážející zjištění. I vzhledem k těmto nehezkým číslům jsou všechny aktivity v oblasti osvěty užívání tabákových výrobků velmi žádoucí. MUDr. Magdaléna Kriegová, koordinátorka projektu prevence ČKPT kontakt: Komplexní pohled na řešení DRG Ing. Jan Horák, produktový manažer, STAPRO s. r. o. Všichni pečlivě sledujeme aktivity kolem započaté a dosud nedokončené implementace IR DRG v českých nemocnicích. Nejasné a neúplné výklady vyhlášek a měnící se názory představitelů ministerstva či zdravotních pojišťoven jistě komplikují strategické rozvažování. Nicméně naše přesvědčení, že klinická klasifikace DRG může být při správné implementaci pro nemocnice velmi užitečná, nás směřuje k tvorbě efektivních nástrojů pro podporu jak operativních tak strategických činností s tím spojených. Cílem společnosti STAPRO s. r. o. vždy bylo dodávat svým zákazníkům informační systémy s nejvyšší užitnou hodnotou na trhu a pro produkty pracujícími s DRG to platí bez výjimek. Stapro se od počátku účastnilo všech důležitých projektů a analýz při vzniku i další kultivaci DRG. Proto disponuje v současnosti rozsáhlým týmem odborníků zabývajících se touto problematikou. V kontextu současné situace kolem úhrad akutní lůžkové péče bychom rádi napomohli ke správnému uchopení potřebných nástrojů pro DRG. Mít pod kontrolou regulační mechanizmy navýšení paušálních plateb definovaných vyhláškou znamená nečekat pouze na výsledek roční hodnotící periody, ale aktivně a průběžně hodnotit, ovlivňovat a řídit důležité parametry celého systému jako je CMI (Case Mix Index) respektive indexy všech hospitalizačních případů. Vzhledem k tomu, že samotná úhradová vyhláška (a platná metodika pro vykazování) nevyžaduje předávání nových výkazů (než historicky zavedených K-dávek), je komplexní pohled na DRG chápán ne jako povinnost, ale jako výhoda. Pro postupné a komplexní zvládnutí problematiky DRG nabízí Stapro takové produkty, které stejně jako celý systém DRG jdou napříč klinickými, 17

18 výkaznickými i ekonomickými procesy. Pro fázi zavádění celého systému nabízíme konzultační produkty, které nastavují startovací úroveň znalostí nejen o celém systému klinické klasifikace DRG, ale hlavně o správnosti rutinních procesů v daném zdravotnickém zařízení. Jsou to: Vstupní analýza kvality vykazování pro IR DRG - analýza se provádí na základě zpracování a vyhodnocení vzorku dat nemocnice za uplynulé 2 roky a porovnání výsledků s referenčními hodnotami benchmarkingového centra. Po retrospektivní analýze pokračujeme pohovory s vedoucími oddělení, jejichž výsledky jsou nepříznivé. Výsledkem analýzy je závěrečná zpráva s identifikací nekorektností a chyb s dalšími doporučeními. Školení o systémech DRG obecné - přednáška pro širší auditorium (zástupci oddělení a klinik) obsahuje informace o historii, principech a možnostech využití DRG pro klinickou praxi a financování. V rámci přednášky jsou prezentovány konkrétní výsledky dané nemocnice dle vstupní analýzy se zaměřením na problematické faktory. Školení pro zavádění podpory vykazování DRG v nemocnici - přednáška pro užší auditorium pracovníků pověřených organizací implementace DRG v nemocnici. Obsahuje výklad naší metodiky efektivní práce s DRG - doporučení, jak organizovat systém vykazování a kontrol v nemocnici. Nástroje operativní podpory jsou již součástí našich provozních klinických informačních systémů NIS StaproAKORD a NIS StaproMEDEA. Pro klienty s jiným provozním systémem máme připravené řešení nezávislé na instalovaném NIS, a to produkt MARK Q DRG. Nabízíme všem implementaci těchto produktů spočívající zejména v zaškolení v kontextu předchozích úvodních analýz. Podpora DRG NIS StaproAKORD zahrnuje soubor funkcionalit umožňujících vytváření případů a jejich zařazování (průběžné, konečné) do klasifikace IR DRG s možnou optimalizací zařazení. 18 Modul DRG NIS StaproMEDEA umožňuje průběžné i konečné zařazení jednotlivých případů do klasifikace IR DRG a obsahuje nástroje pro kontrolní činností case managerů. Optimalizace tohoto zařazení pracuje nejen s doklady pro plátce, ale rovněž s klinickou dokumentací pacienta. Součástí je nákladová analýza a jiné důležité údaje případů. Vyšší a střední management musí mít nástroje, které pomohou se strategickými pohledy na celou problematiku. Základem je komplexní manažerský informační systém MIS StaproAKORD určený pro operativní i strategické řízení na základě vzájemného propojení dat pro zdravotní pojišťovny,... MARK Q DRG je systém využívající zpracování K-dávek v datovém skladu. Pomocí tohoto nástroje je možné vyhodnocovat celkovou úspěšnost vykazování akutní lůžkové péče ve vztahu ke kriteriím stanoveným výše citovanou vyhláškou, modelovat různé korekce vykazování, ale i detaily jednotlivých případů. Vyšší a střední management musí mít nástroje, které pomohou se strategickými pohledy na celou problematiku. Základem je komplexní manažerský informační systém MIS StaproAKORD určený pro operativní i strategické řízení na základě vzájemného propojení dat pro zdravotní pojišťovny, ÚZIS, účetnictví, personalistiku a mzdy. Umožňuje průběžné plánování a sledování parametrů vlastního oddělení nebo celé nemocnice, ale i dlouhodobé statistiky kvality péče a srovnávání s jinými podobnými nemocnicemi nebo referenčními hodnotami. Speciálně pro podporu DRG jsou připraveny: MIS StaproAKORD reporting DRG, který je směřovaný k řízení CMI podle aktuálních pohledů na reálné výsledky všech

19 případů. Formou jednoduchých ale přesně cílených reportů dává správné informace o plnění CMI. DRG benchmarking, jež zajišťuje jednoduchý a tím efektivní sběr dat z NIS a jejich import do referenční databáze Benchmarkingového centra StaproAKORD. Klienti pak mají přístup k výsledkům analýz prostřednictvím internetu, nebo lokálního MIS v nemocnici. Mohou sledovat vývoj kvality vykazování vlastních oddělení, vývoj CMI, ale i průměrné ošetřovací doby nebo úmrtnosti atd. Nezávisle nebo v návaznosti na probíhající implementaci DRG nabízíme další konzultační služby dle potřeb klienta jedná se o různým způsobem realizované a různě zaměřené analýzy s odlišnou složitostí dle konkrétního problému řešeného zdravotnickým zařízením. Obvykle se jedná o následující služby: Zodpovězení jednodušších dotazů na problémy s DRG, nebo na optimalizaci vykazování prostřednictvím HelpDesk Stapro. Provedení krátké analýzy týkající se spotřeby nákladů, kvality péče nebo pochybností o správnosti vykazování. Zadání může být rovněž provedeno prostřednictvím HelpDesk. Výsledek je však realizován formou závěrečné zprávy s tabulkami, grafy, závěry a doporučením. Předpokládaná pracnost je vyčíslena max. na 1 pracovní den. Provedení rozsáhlé, nebo komplikované analýzy týkající se například přípravy argumentů pro jednání se zdravotní pojišťovnou, nebo prověření různých podezření na nízkou kvalitu péče s předpokládanou pracností nad 1 pracovní den. Implementace DRG v českých nemocnicích byla a je velmi specifická, a proto je třeba pro ni mít také velmi specifické nástroje. Zkušenosti z dokončených nebo právě realizovaných implementací nám znovu a znovu dokumentují nutnost zajištění těchto nástrojů pro situaci, kdy zdravotnické zařízení cítí potřebu řídit výnosy z vykazování zdravotní péče a řídit kvalitu péče samotné. Profesor MUDr. Evžen Čech, DrSc letý prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., zástupce přednosty Gynekologickoporodnické kliniky 1. LF a VFN Mgr. Jaroslava Sýkorová, Gynekologickoporodnická klinika 1. LF a VFN Emeritní profesor, lékař Gynekologicko - porodnické kliniky 1. LF UK a VFN, se narodil v Praze. Po absolvování Akademického gymnázia ve Štěpánské ulici v Praze začal v roce 1951 studovat na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, kterou dokončil v roce Již jako student praktikoval u docenta Chmelíka na Kladně, ale jeho prvním profesním pracovištěm byl malebný Český Krumlov. Zde strávil tři roky a získal tak první zkušenosti nejen z oboru gynekologie a porodnictví, ale i z chirurgie, kde rovněž pracoval. V šumavském terénu se setkal i s náročnou praxí spojenou s domácími porody. Poté již následuje vědecká a pedagogická kariéra prof. Čecha na tehdejší I. gynekologicko - porodnické klinice v Praze, kde poznal řadu velikánů našeho oboru, kteří byli zároveň i ochotnými učiteli. Stal se tak posledním žákem profesorů Klause a Šnaida. 19

20 On sám přešel do učitelských služeb z období sekundářského jako asistent, posléze docent a od roku 1992 jako řádný profesor gynekologie a porodnictví. V letech stál v čele kliniky jako její přednosta a to v období velkých společensko - politických změn, které počátek 90. let provázely. Klinika v této době získala řadu významných ocenění a bylo zde obhájeno nejvíce grantových projektů z gynekologicko - porodnických pracovišť v republice. Řadě pracovníků byla umožněna zahraniční praxe, což vedlo k rychlému vzestupu odborné úrovně kliniky. Prof. Čech zažil ve svém životě i trpké chvilky, kdy v době normalizace byl nucen v roce 1984 opustit I. kliniku a nalezl dočasné útočiště na tehdejší II. gynekologicko - porodnické klinice 1. LF UK v Praze a působil zde do roku Ve svém klinickém a vědeckém zaměření se komplexně zabýval ultrazvukovou diagnostikou. Stal se průkopníkem této důležité vyšetřovací metody v našem oboru a dosáhl celé řady uznávaných priorit. Již v roce 1974 byl autorem monografie Ultrazvuková diagnostika v porodnictví a gynekologii, která vyšla jako třetí svého druhu ve světovém písemnictví. V roce 1983 se stal spoluautorem mezinárodně koncipované knihy Atlas der allgemeinen Ultraschall-Tomographie a o rok později byl editorem a hlavním autorem interdisciplinární knihy Ultrazvuk v lékařské diagnostice a terapii. Prof. Čech jako výborný pedagog je také autorem a spoluatorem řady učebnic. V r se podílel jako jeden z hlavních autorů a editorů na 2. přepracovaném vydání velmi úspěšné učebnice Porodnictví. Inicioval také založení sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS, které 30 let předsedal. Tato sekce má zásadní zásluhy na rozvoji této moderní diagnostické metody v ČR a také na tom, že na rozdíl od jiných zemí, je v rukou gynekologů. Prof. Čech se kromě svých odborných aktivit intenzivně věnoval také rekonstrukci a modernímu vybavení obou částí kliniky a úspěšně 20 získával sponzory pro tuto činnost. Na klinice vybudoval superkonziliární ultrazvukové diagnostické centrum. Mohli bychom tak pokračovat ve výčtu dalších činností, které prof. Čech stačil ve svém životě uskutečnit. Jako akademický funkcionář lékařské fakulty byl řadu let členem akademického senátu a dvě volební období i jeho předsedou. V současné době je členem vědecké rady 1. LF UK v Praze a byl také zvolen za člena České lékařské akademie. Je rovněž členem redakčních rad několika odborných lékařských časopisů.. Jeho koníčkem je kynologie, zejména chov plemena labradorů. Všichni kolegové a spolupracovníci Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze přejí profesoru Čechovi do dalších let hodně zdraví, životní síly a svěžesti. životní jubilea Životní jubilea - květen prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. - přednosta Kliniky nefrologie 1. LF a VFN. Fakultu všeobecného lékařství absolvoval v roce Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce Docentem pro obor vnitřní lékařství byl jmenován v roce Doktorskou dizertační práci obhájil v roce V roce 1998 byl jmenován profesorem pro obor vnitřní lékařství. prof. MUDr. František Kornalík, DrSc. z Ústavu patologické fyziologie 1. LF. V roce 1952 promoval na Lékařské fakultě UK v Praze. Kandidátskou dizertační práci obhájil v roce Docentem pro obor patologická fyziologie byl jmenován v roce Doktorskou dizertační práci obhájil v roce Profesorem pro obor patologická fyziologie byl jmenován v roce Životní jubilea červen prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. ze IV. interní kliniky 1. LF a VFN. Matematickofyzikální fakultu obor biofyzika ukončil státní

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková

Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Pracovní podmínky zdravotníků nelékařů ve FN HK prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Mgr. Dana Vaňková Mgr. Hana Drábková Úvod Dotazníkové šetření ČAS Validita, 6000 respondentů, reprezentativnost Nedostatečný

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Co pálí české sestry?

Co pálí české sestry? Co pálí české sestry? Bc. Nina Müllerová Vedoucí oddělení ošetřovatelství a nelékařských povolání, odbor vzdělávání a vědy MZ ČR Co trápí naše zdravotní sestry a bratry ze všeho nejvíce? S novým zákonem

Více

Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA

Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA kramperova.eva@vfn.cz 2 Realizace vzdělávacích aktivit Hodnocení a ověření kvality výuky VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ 8 aktivit Vyjednávání a zvládání

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou

Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Odborné podkladové materiály ke standardům ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby trpící duševní poruchou Kolektiv autorů: Jan Běhounek Erik Herman Martin Hollý Karel Koblic

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK

Ergoterapie (Occupational. therapy) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního ho lékal kařství 1. LékaL kařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti Skládá se ze

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách

Pořadové číslo : 2. 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách Pořadové číslo : 2 1. Název vzdělávacího programu: Prevence úrazů u dětí v mateřských školách 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Analýza současného stavu

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

Nemocnice- přirozené centrum

Nemocnice- přirozené centrum ENSH (European Network of Smoke-free Hospitals) Evropská síť nekuřáckých nemocnic MUDr. Lenka Štěpánková Centrum pro závislé na tabáku III. Interní kliniky VFN a 1. LF UK Nemocnice- přirozené centrum podpory

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho

Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho Paliativní medicína a léčba bolesti jako atestační obor Co by měl specialista v tomto oboru umět a jaké je jeho uplatnění v systému českého zdravotnictví Ondřej Sláma, MOU Brno Subkatedra paliativní medicíny

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP

Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Sborník prezentací 2. Celostátní konference České společnosti robotické chirurgie ČLS JEP Robotická chirurgie 2012 Trendy, koncepce a ekonomika Praha, 11. září 2012 Obsah: 2 Sdělení ČSRCH ČLS JEP MUDr.

Více

Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice. Pavel Hroboň 14. 10. 2015 Pardubice

Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice. Pavel Hroboň 14. 10. 2015 Pardubice Dlouhodobé dopady DRG na nemocnice Pavel Hroboň 14. 10. 2015 Pardubice Použití DRG k úhradám lůžkové péče Ve světě: Použití DRG jako platebního mechanismu řadou způsobů mezi dvěma krajními možnostmi: Neregulovaná

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR

Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR Dobrovolnické programy na onkologických pracovištích v ČR MUDr. Ivana Kořínková Konference Amélie, o.s. a VFN I slova léčí 27.2.2013, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 Obsah I. Významné vlivy a mezníky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015

Souhrnný přehled. Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ 1. ČÍSLO LEDEN 2015 Sestry východní Evropy Centrum excelence pro kontrolu tabáku Souhrnný přehled Zdravotní sestry jsou svým počtem odhadovaným na 19 milionů celosvětově nejpočetnější skupinou zdravotníků a mají tak ideální

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více