Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k zřizovací listinou ze dne č. j / jako rozpočtová organizace. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne č. j /94-60 byla škola převedena jako samostatný právní subjekt do režimu příspěvkové organizace. Od 1. července 2001 má účinnost zřizovací listina č.j.: 1197/4-NA/2001, kterou vydalo Zastupitelstvo královéhradeckého kraje. Od tohoto data je zřizovatelem školy Královéhradecký kraj. Část I Základní charakteristika školy a) Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Adresa: Denisovo nábřeží 673, Náchod Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: IZO ředitelství: b) Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové c) Ředitel školy: Mgr. František Votroubek, Na Budíně 856, Dobruška d) Druh školy: Střední odborná škola - obchodní akademie e) Datum a č.j. posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a ŠZ: zřizovací listina č.j.: 1197/4-NA/2001 f) Celková kapacita školy a jejích součástí: 360 žáků M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice 240 žáků 120 žáků g) Seznam studijních oborů: M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice h) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole: Školská rada, SRPOA Náchod Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Náchod, fungující jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR i) Další údaje týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje, návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele Každoročně chceme otvírat vždy jednu třídu oboru M/040 Informatika v ekonomice a dvě třídy oboru M/004 Obchodní akademie. Škola tímto vychází vstříc požadavkům trhu práce. Naši absolventi nemívají potíže s uplatněním v praxi. 1

2 Údaje z prvního kola přijímacího řízení ukazují, že o naši školu je stále velký zájem (největší převis na Náchodsku). Důvodem je tradice a úroveň školy, výborné uplatnění absolventů na trhu práce a úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek na vysoké školy. V posledních letech pokračuje ve studiu na vysokých školách asi 60 % absolventů. Počtem přijatých absolventů na VŠ se řadí OA Náchod mezi nejlepší střední odborné školy v České republice. Tento úspěch vyplývá i ze skladby volitelných předmětů (matematická cvičení, konverzace v cizím jazyce a společenský styk), jejichž znalosti uplatní absolventi při přijímacích zkouškách na VŠ. Rozšířená výuka cizích jazyků má efekt i v dobrém uplatnění absolventů na trhu práce. Nabídku volitelných předmětů chceme zachovat i nadále. Naše škola je od roku 2005 Informačním centrem SIPVZ a spolupracovala s Úřadem práce v Náchodě v rámci Projektu Leonardo da Vinci. I v uplynulém školním roce jsme pořádali pro účastníky tohoto projektu kurzy anglického jazyka jako přípravu na zahraniční stáž ve Španělsku. V roce 2005 získala OA Náchod Certifikát zkušebního střediska ECDL a poskytuje zájemcům z řad žáků i veřejnosti možnost certifikace. Pořádají se i přípravné kurzy. Možnost získání certifikátu využili v tomto školním roce i někteří naši žáci. V oblasti spolupráce se zahraničními školami chceme upevňovat dosavadní spolupráci s naší partnerskou školou v Rakousku (Handelsakademie Tamsweg). HAK/HIT Tamsweg je pilotní školou pro informační technologie v zemi Salzburg a byla pro nás inspirací k otevření nového oboru Informatika v ekonomice. První absolventi tohoto oboru (květen 2006) nastoupili všichni na vysoké školy. Počet letošních absolventů oboru IE, kteří nastoupili na vysoké školy, se ještě upřesňuje, ale již nyní víme, že jich bylo nejméně 20 (tedy 80%). Budova školy je z roku 1926, je zrekonstruovaná a dobře udržovaná, pro výuku vhodná. V posledních letech došlo k výměně střešní krytiny a osvětlovacích těles, byly opraveny sprchy a umývárna v suterénu budovy a vybudovány hygienické kabinky pro dívky. V létě 2001 byla provedena výměna oken a vstupních dveří. U části budovy byla realizována další etapa izolace proti vlhkosti (izolace části vnitřního zdiva). V minulém školním roce byla provedena rekonstrukce elektroinstalace včetně posílení přívodního kabelu vně budovy. Dále se pokračovalo v provádění izolací vnitřního zdiva budovy. Ve školním roce 2006/07 byla provedena montáž klimatizace v učebnách výpočetní techniky a provedena první etapa úprav suterénu do původního stavu po zrušení krytu CO. Tím se podařilo částečně rozšířit prostory pro šatny žáků. Počet tříd Celkový počet Počet žáků na Počet žáků na žáků ( ) jednu třídu učitele Část II Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami Pro všeobecně vzdělávací předměty platí čísla osnov podle níže uvedené tabulky pro oba obory pro všechny ročníky, pokud v tabulce není uveden pouze jeden z oborů. 2

3 Kdo vydal učební dokumenty Pod č.j. Platnost od: / Učební dokumenty pro studijní obor M/004 Obchodní akademie / Učební dokumenty pro studijní obor M/040 Informatika v ekonomice (4. roč.) / Učební dokumenty pro studijní obor M/040 Informatika v ekonomice (1.-3. roč.) / Osnovy tělesné výchovy / Osnovy dějepisu / Osnovy českého jazyka a literatury / Osnovy matematiky / Osnovy anglického jazyka (první cizí jazyk) / Osnovy občanské nauky / Osnovy hospodářského zeměpisu pro Obchodní akademii /Osnovy Základů přírodních věd / studijní obor M/040 Informatika v ekonomice / Osnovy cizího jazyka a literatury (druhý cizí jazyk) 3

4 Část III Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 96,5% Mistři odborného výcviku X Vychovatelé X Celkem 96,5% Vyjádření v procentech je vztaženo k počtu vyučovacích hodin. 4

5 c) Údaje o počtu nepedagogických pracovníků NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI FUNKCE ÚVAZEK V % Michlová Milena hlavní účetní 1,000 Ulmanová Jana mzdová účetní 1,000 Peroutková Alice knihovnice 0,500 Šramar Pavel asistent VT 0,800 Lehocký Štefan školník 1,000 Lehocký Štefan uklízeč 0,400 Brátová Blažena uklízečka 0,500 Vejpravová Ilona uklízečka 1,000 Maršíková Marie uklízečka 0,500 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagog. pracovníků Školní rok 2006/ e)počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2006/2007 U pedagogických pracovníků 1 U nepedagogických pracovníků 0 h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků Svaz účetních Praha 1 Školení pořádaná Akademií vzdělávání 3 dospělých Náchod Státní těsnopisný ústav Praha 2 Centrum vzdělávání HK 1 Svaz účetních HK 3 Krajský úřad HK 1 Školské zařízení pro další vzdělávání HK 17 Sport BP České Budějovice 1 Štohl Znojmo 2 OA HK 2 NIDV HK 1 Ostatní školení 7 Celkem 41 5

6 Část IV Údaje o přijímacím řízení a) Souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) Přijímací řízení pro školní rok 2007/ kolo 2. kolo Poč. přij. Kód oboru Název oboru Počet Počet Počet Počet přij. celkem přihl. přij. přihl M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice Celkem Poz: druhé kolo se nekonalo Část V Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd (stav k ) 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem Počet tříd Kód oboru Název oboru počet celkem žáků M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice b) Prospěch žáků ve škole (počty žáků jsou vztaženy k , tj. po opravných zkouškách) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl +(neklasifikován) Opakuje (1) Celkem (+1) 2 6

7 c) Počet žáků, kteří nedokončili studium, a průměrný počet zameškaných hodin. (Žádný žák nebyl vyloučen.) Ročník Počet žáků Důvod Důvod Přerušili Jiné důvody Průměrný celkem prospěch chování studium (např. odešli počet na vlastní zameškaných žádost) hodin na žáka , , , ,00 Celkem ,39 d) Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin % z celku zameškaných hodin 7 0,037 f) Výsledky maturitních zkoušek k ve školním roce 2006/2007 Kód oboru Název oboru M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice Počet žáků celkem Počet žáků nepřipuštěn Při opravných maturitních zkouškách v září 2007 všichni žáci uspěli. Počet žáků s vyznamen. Počet žáků prospěl Počet žáků neprospěl

8 Část VI Údaje o provedených kontrolách a inspekcích Předmět kontroly: Účetnictví PaedDr. Vladimír Kaucký - vedoucí kontrolní skupiny Bc. Jaroslava Levitnerová člen kontrolní skupiny Inventarizace majetku a závazků k Kontrola účetnictví v této oblasti nebyly zjištěny závady 2. Kontrola provedení inventarizace majetku a závazků, zjištěná fyzickou a dokladovou inventurou ke dni : inventarizační zápisy souhlasí se zůstatky jednotlivých účtů uvedených v hlavní účetní knize a obsahují všechny náležitosti závady nebyly zjištěny Část VII Údaje o mimoškolních aktivitách Němčina na OA Obchodní akademie Náchod má v zahraničí jednu partnerskou školu. Od roku 1998 se rozvíjí spolupráce s rakouskou Obchodní akademií pro informační technologie v Tamswegu (HAK/HIT Tamsweg). Spolupráce spočívá především v realizaci týdenních výměnných pobytů, jejichž cílem je seznámit žáky s životem, kulturou a dějinami sousední země. Při vzájemných návštěvách hovoří žáci anglicky nebo německy. V roce 2006 jsme se poprvé přihlásili do grantového řízení s projektem Poznej život v sousední zemi, který finančně podpořil Královéhradecký kraj. V září 2006 jsme realizovali jeho druhou část: do Náchoda přijela skupina 21 žáků a 2 učitelů. Připravili jsme pro ně pestrý program. Nejprve naši žáci provedli rakouské partnery Náchodem, vyprávěli zajímavosti z historie i současnosti. Dále jsme s nimi navštívili skalní útvary v Adršpachu, pevnost Dobrošov a pevnost Josefov - tak mohli žáci porovnat pevnost z 18. stol. s pevností ze 20. stol. a pochopit jejich tehdejší význam. Do programu jsme zařadili exkurze podniků. Aby si žáci obchodní akademie z Tamswegu vytvořili komplexnější pohled, prohlédli si nejprve automobilku Škoda, a.s. v Kvasinách, kde viděli špičkovou výrobní technologii, pak Vánoční ozdoby, výrobní družstvo, Dvůr Králové nad Labem, kde většina výrobků vzniká ručně. Se zájmem sledovali i výrobu piva v náchodském pivovaru. Jeden den strávili naši hosté ve škole, zúčastnili se výuky matematiky a angličtiny. Pak se obě skupiny utkaly o putovní pohár. Večerní program byl koncipován tak, aby se mladí lidé dobře pobavili a zároveň měli prostor pro společné diskuse. Dne odjeli naši hosté do Prahy, strávili zde jeden den a odcestovali domů. Na rok 2007 jsme připravili další projekt pod názvem Willkommen in der Nachoder Region, welcome to Náchod, který opět dostal peněžní podporu od Královéhradeckého kraje. Cílem projektu byla jednak aktivní propagace našeho regionu v partnerské škole HAK/HIT Tamsweg z pohledu mladé generace, dále využití získaných vědomostí v cizím jazyce (angličtina, němčina), ve výpočetní technice. Důraz jsme také kladli na práci v týmu, na uvědomění si zodpovědnosti za práci v kolektivu a pro skupinu. Důležitým faktorem byla i schopnost prezentace vlastní práce, a to v cizím jazyce, i posílení pocitu sounáležitosti k náchodskému regionu. Vzniklo tak CD, v němž žáci zmapovali devět 8

9 oblastí života na Náchodsku a představili i práci jedné ze školních fiktivních firem. Při samotné prezentaci v Rakousku ( ) měla každá skupina k dispozici svůj počítač. V učebně se střídaly skupiny žáků, učitelů i rodičů, zhlédly v PowerPointu prezentaci, při níž naši žáci vyprávěli, vysvětlovali a odpovídali na dotazy. Celá akce se setkala s obrovským ohlasem, nadšeni byli i všichni autoři CD, protože měli velký úspěch. Přirozenou cestou tak navázali kontakty se skupinou žáků, která by nás měla v září navštívit v Náchodě a pro niž hlavně bylo CD určeno, vlastně jako pozvánka do našeho regionu. Doufáme, že se návštěva u nás také vydaří. Angličtina na OA 15. února 2007 se uskutečnil autobusový zájezd 30 studentů Obchodní akademie Náchod s angličtináři Mgr. Štěpánem Noskem a Mgr. Pavlem Smolou na anglické divadelní představení Oliver Twist v Pardubicích. Hru nastudovala divadelní společnost TNT Theatre Britain, jejíž divadelní představení Frankenstein mělo v předešlém roce u našich studentů veliký úspěch. Ani Oliver Twist nezklamal. Velmi živé, částečně interaktivní, představení bylo studenty hodnoceno velice pozitivně a posloužilo jako motivace k dalšímu studiu angličtiny. Francouzština na OA Poznávací zájezd do Paříže června 2007 V rámci výuky francouzského jazyka se část studentů naší školy vypravila na poznávací zájezd do Paříže. Moderní autobus s příjemnými řidiči nás zavezl do samého centra a pak už vyzbrojeni pohodlnými botami rozběhli jsme se obdivovat známé památky, odlehlá zákoutí i křivolaké uličky slavného města na Seině. A že toho k vidění bylo opravdu hodně: moderní čtvrť Défense, Panthéon, katedrála Notre-Dame, náměstí Concorde, slavná Champs-Elysées s Vítězným obloukem, Montmarte obležený nezávislými umělci, chybět samozřejmě nesměl symbol Paříže, Eiffelova věž, jejíhož vrcholu jsme dosáhli zčásti výtahem, zčásti pěkně po svých. Jeden celý den byl také věnován prohlídce královského paláce ve Versailles, na závěr nás čekala ještě projížďka parníkem po Seině. A tak po třech vydařených a programem nabitých dnech studenti odjížděli se spoustou krásných zážitků a dojmů z hlavního města země, jejíž jazyk, kulturu, zvyky a tradice mohli alespoň zčásti poznat i jinde, než ve školních lavicích. Olympiáda z francouzského jazyka V rámci výuky francouzštiny proběhla na naší škole i olympiáda z francouzského jazyka. Vítězkou školního kola Olympiády ve francouzském jazyce se stala Kateřina Balcarová /3.B/ a postoupila do kola krajského, které se uskutečnilo v Hradci Králové. Mezinárodní projekty Škola spolupracuje s Úřadem práce v Náchodě v rámci Projektu Leonardo da Vinci. Na podzim roku 2006 se konal intenzivní kurz angličtiny pro Úřad práce v Náchodě. Kurz byl součástí přípravy nezaměstnaných absolventů na zahraniční stáž ve Španělsku. Hlavní důraz byl kladen na procvičení komunikačních schopností účastníků s důrazem na tyto tematické okruhy: cestování, práce, informační technologie, elektronická komunikace. Kurz vedl Mgr. Pavel Smola. Prezentace školy na veřejnosti Den otevřených dveří se konal 1. prosince 2006 a školu navštívilo 135 zájemců. 9

10 Veletrh středních škol v Náchodě - sportovní hala na Hamrech 9. a 10. listopadu je vyvrcholením propagace Obchodní akademie Náchod na základních školách. Činnost školy prezentujeme také v regionálním tisku. Maturitní stužkovací ples, který jako již každoročně pořádají studenti čtvrtých ročníků ve spolupráci se SRPOA Náchod, se uskutečnil 11 listopadu 2006 v Divadle Dr. Josefa Čížka. Den Země v Babiččině údolí Ve dnech 22. a se třída 1.B zúčastnila ekologického programu ve vile Čerych v České Skalici. Pobyt v krásném prostředí byl spojen s vycházkou do Babiččina údolí a poznáváním památek i přírodních pamětihodností. Těžiště akce spočívalo v přednášce s ekologickou tématikou v rámci programu Kapka 21 a následné pomoci při úpravě zahrady okolo vily. Program tak přispěl k oslavě Dne Země. Studentské divadlo na Obchodní akademii v Náchodě I v letošním školním roce se nám podařilo pokračovat v tradici studentského divadla. Na podzim se sešli zbrusu noví zájemci o školní představení, převážně z prvních a druhých ročníků, aby začali pracovat na přípravě vánočního představení Betlém. Podařilo se sestavit vánoční příběh o narození Ježíše doplněný živým hudebním doprovodem v podání rockové sestavy, čímž vzniklo zajímavé spojení vánočních zpěvů a tvrdého rockového výrazu ve vystoupení Herodesově. Protože mladý herecký soubor měl chuť dál pokračovat v činnosti, připravili jsme poetický příběh na motivy pověsti Marie Kubátové O Pomněnce, situovaný do Ratibořic. S tímto představením se soubor zúčastnil 3. ročníku mezinárodního Festivalu dětských a studentských divadel ve vile Čerych v České Skalici ve dnech Naši studenti strávili tři dny v krásném prostředí cenné architektonické památky, mohli zhlédnout a hodnotit vystoupení zúčastněných souborů i vyzkoušet v tvůrčích dílnách různé výrazové techniky, základy scénického tance, improvizaci, pohybovou nauku i pantomimu a základy černého divadla. Vyvrcholením našeho divadelního snažení byl zájezd do Vrchlabí organizovaný Společností Boženy Němcové v České Skalici spojený s návštěvou památek a především besedou s Marií Kubátovou, která v tomto roce slaví významné životní jubileum a jíž naši studenti sehráli své představení jako dárek k narozeninám. Projekt 5P Ve školním roce 2005/2006 byla naše škola oslovena Regionální hospodářskou komorou Severovýchodních Čech (dále jen RHK SČ) prostřednictvím manažera kontaktního místa v Náchodě panem Františkem Molíkem s nabídkou spolupráce na Projektu 5P Poskytování potřebné příhraniční pomoci podnikatelům. Cílem tohoto projektu je hledání možností, jak pomoci malým podnikatelům v regionů a rozhýbat spolupráci s podnikateli v Polsku. Studenti naší školy byli požádáni, aby v rámci své 14-ti denní praxe ve třetím ročníku se snažili navštívit co největší počet mikropodnikatelů s maximálním počtem 9-ti zaměstnanců a seznámili je s činností hospodářské komory, vysvětlili jim cíle tohoto projektu a zpracovali o tomto jednání záznam, ze kterého mohla RHK SČ vytvořit databázi podnikatelů, která je přístupná na internetu. Tento projekt současně probíhal i na polské straně. Naše škola v projektu pokračovala i ve školním roce 2006/2007, kdy byli požádáni o spolupráci někteří studenti 3. ročníků, aby doplnili chybějící část databáze. 10

11 Vyvrcholením celé akce bylo setkání studentů OA Náchod se studenty z Polska v listopadu 2007 v prostorách auly VOŠ SPŠ stavební Náchod. Z naší školy se této akce účastnili vybraní studenti z 4.A a 4.B, kteří se tohoto projektu účastnili v loňském školním roce. V rámci setkání se studenti podělili nejen o dojmy z této pro ně jistě zajímavé zkušenosti, ale vyměnili si i poznatky o studiu v jednotlivých zemích. Přes počáteční obavy z této práce (jak oslovit podnikatele, co jim říci atd.), byla praxe pro studenty přínosem seznámení se s reálnými problémy v podnikání, vyjednání brigády, vyzkoušení si práce obchodního zástupce, zvýšení lidského a profesního rozhledu jedince. Fiktivní firma Ve školním roce 2005/06 se zatím pokusně v oboru Informatika v ekonomice začal vyučovat předmět Fiktivní firma. Hlavní zásluhu na zavedení tohoto předmětu měla zejména Mgr. Jitka Kumpoštová za velké podpory vedení školy. V první roce tento předmět vyučovala Mgr. Kumpoštová a Ing. Jarmila Hlaváčová. Práce ve fiktivní firmě má co možná nejvíce připomínat práci ve skutečné firmě (obchodní, výrobní, dopravní, služeb ap.), proto studenti při práci využívají podklady z hospodářské praxe a řídí se platnými právními předpisy. Jediný, i když podstatný rozdíl ve srovnání se skutečnou firmou, spočívá v tom, že ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz, ale studenti pracují s fiktivním zbožím a fiktivními penězi. České fiktivní firmy navazují vzájemné obchodní vztahy nejen s fiktivními firmami v naší republice, ale i v zahraničí. Své místo při rozvoji obchodních kontaktů mezi fiktivními firmami mají veletrhy studentských firem. Pořádání mezinárodních veletrhů studentských firem má význam nejen pro samotné studenty, kteří zde navazují osobní obchodní kontakty, učí se komunikovat s obchodními partnery, ale je také příležitostí seznámit širokou veřejnost s činností jednotlivých fiktivních firem, neboť veletrhy jsou volně přístupné. Na veletrzích se studenti učí vystupovat ve vztahu k zákazníkům a obchodním partnerům, rozvinout obchodní kontakty, což jim do budoucna zajistí aktivitu pracovníků fiktivních firem. Vyřizování korespondence spojené se zakázkami z veletrhu vytvoří konkrétní úkoly pro studenty pracující ve fiktivních firmách. Velmi často se kontakty získané na veletrhu stanou základem trvalejších obchodních vztahů. Každá fiktivní firma by se alespoň jedenkrát za rok měla zúčastnit regionálního nebo mezinárodního veletrhu fiktivních firem. Z tohoto se vycházelo už v prvním roce existence fiktivních firem a firmy vyrazily na svůj první veletrh do Hradce Králové, odkud se přivezli nádherné umístění 2. a 4. místo. Ve školním roce 2006/2007 činnost firem pokračovala opět ve 4.C, štafetu za Ing. Hlaváčovou převzala Ing. Posnarová. Tentokrát firmy absolvovaly 2 regionální veletrhy (Pardubice, Hradec Králové) a firma FORCE pod vedení Mgr. Kumpoštové si troufla dokonce na Mezinárodní veletrh do Prahy konaný v březnu 2007, na kterém obsadila krásné druhé místo v tvorbě reklamy, když už předtím vyhrála 1. místo v soutěži pořádané Centrem fiktivních firma při Národním ústavu odborného vzdělávání o nejlepší webové stránky. Vzhledem k úspěchům našich firem a k oblíbenosti předmětu mezi studenty, bylo rozhodnuto zařadit jej i do výuky oboru Obchodní akademie ve čtvrtém ročníku. Pro lepší 11

12 názornost, co vlastně fiktivní firma je, byla pro třetí ročníky uspořádána návštěva mezinárodního veletrhu. Předtím absolvovali studenti úvodní hodinu, kde se seznámili s obsahem výuky a s plánovanou exkurzí, obdrželi úkoly, které měli zpracovat. Rádi bychom se znovu zúčastnili obou regionálních veletrhů i mezinárodního veletrhu v Praze. Kurzy pořádané OA Náchod Kurzy výpočetní techniky pro Regionální agrární komoru, Městské středisko sociálních služeb. Kurz anglického jazyka pro Úřad práce v Náchodě. Kurz matematiky příprava k přijímacím zkouškám na střední školy Kurzy P v rámci realizace projektu P I Informační gramotnost Kulturní pořady 2006/ zájezd 4.A do Malých Svatoňovic Adamusovo trio hudební styly, Jiráskovo gymnázium, 1. a 2. ročníky divadelní představení R.U.R.v Hradci Králové, tř. 3.C, 4.A a 4.B divadelní představení Balada z hadrů v Hradci Králové, 1. roč divadelní představení Kat a blázen v Hradci Králové. 1.B a 3.A divadelní představení Don Quijote de la Ancha v rámci Španělských dnů školní divadelní představení Betlém filmové představení Austrálie kouzelný svět protinižců návštěva Babiččina údolí a ekologický seminář, tř. 1.B divadelní představení Příběh koně v Pardubicích, tř. 2.A divadelní představení v rámci festivalu Prima sezóna divadelní představení Trójanky v Hradci Králové, tř. 1.B filmové představení Obsluhoval jsem anglického krále, celá škola kromě 1.B Zbožíznalství přednáška na téma: Problémy a práva spotřebitelů při nákupu, opravách a reklamacích spotřebního zboží. (lektor: Josef Černý - Sdružení obrany spotřebitelů ČR) Exkurze Pivovar Náchod třída 2.B třída 2.A Tělesná výchova a sport Náplní hodin tělesné výchovy jsou základní atletické disciplíny, míčové hry (košíková, volejbal, fotbal, pálkovaná, atd.) i jiné sporty (plavání, kanoistika, bruslení, kuželky). Pro hodiny tělesné výchovy využívá škola také halu na squasch a ricochet. Čtvrté ročníky zkusily spinning. Přehled sportovních akcí během školního roku Sportovní kurz - od rekreační zařízení Astra Dlouhé Rzy v Orlických horách, účast - 59 studentů 3. ročníků 12

13 Náplň: cykloturistika, pálkovaná, ringo, floorbal, nohejbal, fotbal, volejbal, plážový volejbal, plavání, soutěživé hry, duatlon atd. 2. Plavecký výcvik v náchodském bazénu účast 1.C 3. Středoškolský atletický pohár v Novém Městě nad Metují Liga středních škol náchodska v malé kopané (turnaj garantovaný krajským úřadem Královéhradeckého kraje a VOŠ a SPŠ stavební architekta J. Letzela Náchod) začal a skončil v polovině listopadu 2006 celkové pořadí: 1. SOU a SOŠ SČMSD Hronov 2. Obchodní akademie Náchod 3. SPŠ Nové Město 4. VOŠ a SPŠ stavební Náchod A 5. Jiráskovo gymnázium Náchod 6. VOŠ a SPŠ stavební Náchod B 5. Středoškolský floorbalový pohár chlapci celkové pořadí: 1. Jiráskovo gymnázium Náchod 2 SPŠ nové Město n. Met. 3. Gymnázium Broumov 4. SPŠ a SOŠ Nové Město n. Met. 5. Gymnázium a SOŠ Jaroměř 6. Obchodní akademie Náchod 7. VOŠ a SPŠ stavební Náchod 8. SOU a SOŠ SČMSD Hronov 6. Okresní kolo SŠH v odbíjené - chlapci celkové pořadí: 1. Jiráskovo gymnázium Náchod A 2. SPŠ stavební Náchod 3. SPŠ strojní N. Město n. Met. 4. Jiráskovo gymnázium Náchod B 5. COP Hronov 6. Obchodní akademie Náchod 7. EA Náchod 7. Okresní kolo SŠH v odbíjené dívky celkové pořadí: 1. Jiráskovo gymnázium Náchod A 2. Gymnázium Jaroměř 3. Jiráskovo gymnázium Náchod B 4. Gymnázium Broumov 5. Obchodní akademie Náchod 6. VOŠ a SPŠ stavební Náchod 8. Lyžařský výcvik od do v Krkonoších, Pec p. Sněžkou, Náchodské boudy chata Mír, zúčastnilo se 60 studentů. 13

14 Studenti mohou absolvovat výcvik na sjezdových lyžích nebo na snowboardu. Pro účely lyžařského výcviku škola vlastní 4 snowboardy a několik páru starších lyží, které si mohou studenti pro lyžařský výcvik zapůjčit. 9. Prima sezóna - 4. května 2007 V rámci sportovního dne studentského festivalu Prima sezóna naše škola organizuje závody na kanoích a kajacích. Výsledková listina OA Náchod kánoe, kajaky Kánoe dvojic chlapci: 1. Podstavek Chmelař SPŠ Nové Město n. Met. 2. Potůček Kejval SPŠ Nové Město n. Met. 3. Krupička Vencl SPŠ Nové Město n. Met. Kánoe dvojic mix dívka + chlapec 1. Pfeiferová Hanuš OA Náchod Kánoe dvojic dívky: 1. Voborníková Štanglerová OA Náchod 4: Jehličková Vojtasová OA Náchod 4: Drtinová Adresová OA Náchod 4: 41 Kajak chlapci 1. Puš Hronov 3: Vencl SPŠ Nové Město 4: Kaláb OA Náchod 4: 22 Kajak dívky 1. Adresová OA Náchod 5: Kalábová OA Náchod 6: 30 Dobrovolně přihlášení studenti se zúčastnili sportovních akcí a turnajů, které během sportovního dne festivalu Prima sezóna uspořádaly jednotlivé náchodské školy. Umístění Obchodní akademie v jednotlivých disciplínách: Floorball chlapci 4. místo Sálová kopaná chlapci 3. místo Nohejbal 2. místo Kuželky 1. místo (Balcar, Šrůtková, Čtvrtečková, Meixnerová, Prokopová, Kráčmerová) Práce v předmětech Písemná a elektronická komunikace a Zpracování dokumentů na PC Ve školním roce jsme v těchto předmětech opět využívali plně počítačové učebny a programovanou výuku ZAV ve třetích ročnících máme rovněž k dispozici program Pojmy PEK (z nabídky Státního těsnopisného ústavu). Opět jsme se zapojili do různých soutěží a v jarním termínu se konaly státní zkoušky z kancelářského psaní na PC. Korespondenční soutěže probíhají ve třech termínech. V 1. kole se na 10. místě umístil Fiedler Radek ze 3.B, na 21. místě Hofmannová Veronika ze 2.B. Ve 2. kole jsme obsadili 9. místo - Fiedler Radek 3.B, 22. místo - Formánková Barbora, 2.A a 23. místo - Martincová Jana, 3.B. Ve 3. kole soutěže se nejlépe umístily tyto žákyně: Lamková Kateřina, 2.A, Fišerová Kateřina, 3.A. Regionální soutěž v grafických disciplínách se konala tentokrát na naší škole 19. března Akce byla organizačně náročná. Celá soutěž, včasné vyhodnocení 14

15 výsledků a předání pěkných a hodnotných cen proběhlo k plné spokojenosti soutěžících i pedagogů. Za to patří poděkování všem, kdo se na přípravě a zdárném průběhu soutěže podíleli. Za pochvalu stojí umístění Jany Martincové (3.B) na 3. místě v disciplíně korektura textu. V této disciplíně obsadili dále pěkné 5. místo Radek Fiedler (3.B) a 6. místo Barbora Formánková (2.A). V disciplíně psaní na klávesnici PC obsadila Jana Martincová 12. místo, Radek Fiedler 14. a Barbora Formánková 20. místo. V obtížné disciplíně wordprocessing bylo umístění našich žákyň za sebou na 8., 9. a 10. místě Martincová, Pápaiová a Sejkorová (všechny žákyně 3.B). Závěrem lze říci, že jsme v konkurenci s ostatními školami našeho kraje obstáli a soutěžící si zaslouží pochvalu. Hradecká juniorka je poslední soutěží ve školním roce tradiční 12. ročník se konal 13. června 2007 na OA v Hradci Králové. Obsadili jsme pouze kategorii 1. ročníků. Velmi pěkné 4. místo obsadila Radka Urbaníková z 1.C. Dosáhla 293 čistých úhozů za minutu, což je na 1. ročník vynikající výkon. Dále se umístily na 14. místě Petra Dítětová (1.B) a na 15. místě Martina Šubrtová (1.A). Státní zkoušky z kancelářského psaní na PC se konaly 16. května 2007 na naší škole za účasti komisařky Ing. Marie Šmídové (OA Trutnov). Letos ze 32 uchazečů uspělo 31, což svědčí o velmi dobré připravenosti žáků. (Úspěšnost tak činila 96,88 %.) Předmětová komise grafických předmětů pracuje podle plánu. I letos se na naší škole konaly závěrečné zkoušky 3. ročníků z předmětů INT a ZDP/PEK. Exkurze ČNB Ve druhých ročnících OA a ve třetím ročníku oboru Informatika v ekonomice je v předmětu Ekonomika probírána bankovní soustava ČR. Už několik let byla v tématických plánech zahrnuta i exkurze v bance. Studenti měli možnost navštívit buď Komerční banku, pobočka Náchod nebo Československou obchodní banku, pobočka Náchod. V loňském školním roce jsme se rozhodli navštívit Českou národní banku v Praze s její expozicí Lidé a peníze. V březnu 2007 v rámci exkurze na veletrhu fiktivních firem se byla podívat v ČNB třída 3.C a v dubnu odjely do Prahy třídy 2.A a 2.B. Exkurze začala v kinosále, kde byl promítnut film Historie, vývoj a úloha ČNB a animovaný film O bankách a lidech, což byl takový humorný pohled na svět financí a bank. Po té jsme byli zavedeni do trezoru, kde byl umístěn zbytek expozice 65 vitrín, které ilustrují historický vývoj peněz a měnových poměrů v Čechách od keltského období do současnosti. V předsálí expozice jsme poté objevili ještě 15 panelů na aktuální téma, kterým v našem případě byla měnová reforma, takže se studenti mohli seznámit s tím, kolik co stálo v roce 1953 a jak vlastně převod měny probíhal. Největší pozornosti se samozřejmě těšilo naše bohatství ve zlatých cihličkách. Celou dobu s námi trávil pan průvodce, který nám podal fundovaný výklad proložený soutěžemi, ze kterých si studenti měli možnost odnést zajímavé publikace nebo ruličku sešrotovaných peněz. Tato akce se setkala s příznivým ohlasem u studentů a proto jsme se rozhodli, že v příštích letech ji budeme opakovat vždy pro studenty 2. ročníků. Zpráva o činnosti Informačního centra SIPVZ OA Náchod Ve školním roce 2006/07 se IC Obchodní akademie Náchod soustředilo na zajišťování kurzů a školení pro pedagogickou veřejnost (DVPP) i pro soukromé subjekty. Ve školním roce 2006/07 jsme uskutečnili celkem 5 kurzů, jejichž průběh ukazuje následující tabulka. 15

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Výroční zpráva sestavená podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží

Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží 1993 Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn, GmbH (SRN) Navázán prvotní písemný kontakt s paní König (ředitelkou školy) Následně v červenci uskutečněna

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 19/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2008/2009 sestavená

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2009/10 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi...

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi... Obsah Obsah... 1 Bankovnictví... 2 Cestovní ruch... 3 Marketing a management... 4 Matematika volitelná... 5 Podnikání v praxi... 6 1 Bankovnictví pro studenty 3. a 4. ročníku obchodní akademie ve školním

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu

Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Informace pro zájemce o studium na jindřichohradeckém gymnáziu Gymnázium Vítězslava Nováka Husova 333/II 37715 Jindřichův Hradec tel./fax 384 361 253 e-mail - info@gvn.cz, www.gvn.cz Vážit si tradice,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více