Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k zřizovací listinou ze dne č. j / jako rozpočtová organizace. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne č. j /94-60 byla škola převedena jako samostatný právní subjekt do režimu příspěvkové organizace. Od 1. července 2001 má účinnost zřizovací listina č.j.: 1197/4-NA/2001, kterou vydalo Zastupitelstvo královéhradeckého kraje. Od tohoto data je zřizovatelem školy Královéhradecký kraj. Část I Základní charakteristika školy a) Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Adresa: Denisovo nábřeží 673, Náchod Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: IZO ředitelství: b) Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové c) Ředitel školy: Mgr. František Votroubek, Na Budíně 856, Dobruška d) Druh školy: Střední odborná škola - obchodní akademie e) Datum a č.j. posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a ŠZ: zřizovací listina č.j.: 1197/4-NA/2001 f) Celková kapacita školy a jejích součástí: 360 žáků M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice 240 žáků 120 žáků g) Seznam studijních oborů: M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice h) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole: Školská rada, SRPOA Náchod Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Náchod, fungující jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR i) Další údaje týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje, návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele Každoročně chceme otvírat vždy jednu třídu oboru M/040 Informatika v ekonomice a dvě třídy oboru M/004 Obchodní akademie. Škola tímto vychází vstříc požadavkům trhu práce. Naši absolventi nemívají potíže s uplatněním v praxi. 1

2 Údaje z prvního kola přijímacího řízení ukazují, že o naši školu je stále velký zájem (největší převis na Náchodsku). Důvodem je tradice a úroveň školy, výborné uplatnění absolventů na trhu práce a úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek na vysoké školy. V posledních letech pokračuje ve studiu na vysokých školách asi 60 % absolventů. Počtem přijatých absolventů na VŠ se řadí OA Náchod mezi nejlepší střední odborné školy v České republice. Tento úspěch vyplývá i ze skladby volitelných předmětů (matematická cvičení, konverzace v cizím jazyce a společenský styk), jejichž znalosti uplatní absolventi při přijímacích zkouškách na VŠ. Rozšířená výuka cizích jazyků má efekt i v dobrém uplatnění absolventů na trhu práce. Nabídku volitelných předmětů chceme zachovat i nadále. Naše škola je od roku 2005 Informačním centrem SIPVZ a spolupracovala s Úřadem práce v Náchodě v rámci Projektu Leonardo da Vinci. I v uplynulém školním roce jsme pořádali pro účastníky tohoto projektu kurzy anglického jazyka jako přípravu na zahraniční stáž ve Španělsku. V roce 2005 získala OA Náchod Certifikát zkušebního střediska ECDL a poskytuje zájemcům z řad žáků i veřejnosti možnost certifikace. Pořádají se i přípravné kurzy. Možnost získání certifikátu využili v tomto školním roce i někteří naši žáci. V oblasti spolupráce se zahraničními školami chceme upevňovat dosavadní spolupráci s naší partnerskou školou v Rakousku (Handelsakademie Tamsweg). HAK/HIT Tamsweg je pilotní školou pro informační technologie v zemi Salzburg a byla pro nás inspirací k otevření nového oboru Informatika v ekonomice. První absolventi tohoto oboru (květen 2006) nastoupili všichni na vysoké školy. Počet letošních absolventů oboru IE, kteří nastoupili na vysoké školy, se ještě upřesňuje, ale již nyní víme, že jich bylo nejméně 20 (tedy 80%). Budova školy je z roku 1926, je zrekonstruovaná a dobře udržovaná, pro výuku vhodná. V posledních letech došlo k výměně střešní krytiny a osvětlovacích těles, byly opraveny sprchy a umývárna v suterénu budovy a vybudovány hygienické kabinky pro dívky. V létě 2001 byla provedena výměna oken a vstupních dveří. U části budovy byla realizována další etapa izolace proti vlhkosti (izolace části vnitřního zdiva). V minulém školním roce byla provedena rekonstrukce elektroinstalace včetně posílení přívodního kabelu vně budovy. Dále se pokračovalo v provádění izolací vnitřního zdiva budovy. Ve školním roce 2006/07 byla provedena montáž klimatizace v učebnách výpočetní techniky a provedena první etapa úprav suterénu do původního stavu po zrušení krytu CO. Tím se podařilo částečně rozšířit prostory pro šatny žáků. Počet tříd Celkový počet Počet žáků na Počet žáků na žáků ( ) jednu třídu učitele Část II Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami Pro všeobecně vzdělávací předměty platí čísla osnov podle níže uvedené tabulky pro oba obory pro všechny ročníky, pokud v tabulce není uveden pouze jeden z oborů. 2

3 Kdo vydal učební dokumenty Pod č.j. Platnost od: / Učební dokumenty pro studijní obor M/004 Obchodní akademie / Učební dokumenty pro studijní obor M/040 Informatika v ekonomice (4. roč.) / Učební dokumenty pro studijní obor M/040 Informatika v ekonomice (1.-3. roč.) / Osnovy tělesné výchovy / Osnovy dějepisu / Osnovy českého jazyka a literatury / Osnovy matematiky / Osnovy anglického jazyka (první cizí jazyk) / Osnovy občanské nauky / Osnovy hospodářského zeměpisu pro Obchodní akademii /Osnovy Základů přírodních věd / studijní obor M/040 Informatika v ekonomice / Osnovy cizího jazyka a literatury (druhý cizí jazyk) 3

4 Část III Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 96,5% Mistři odborného výcviku X Vychovatelé X Celkem 96,5% Vyjádření v procentech je vztaženo k počtu vyučovacích hodin. 4

5 c) Údaje o počtu nepedagogických pracovníků NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI FUNKCE ÚVAZEK V % Michlová Milena hlavní účetní 1,000 Ulmanová Jana mzdová účetní 1,000 Peroutková Alice knihovnice 0,500 Šramar Pavel asistent VT 0,800 Lehocký Štefan školník 1,000 Lehocký Štefan uklízeč 0,400 Brátová Blažena uklízečka 0,500 Vejpravová Ilona uklízečka 1,000 Maršíková Marie uklízečka 0,500 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagog. pracovníků Školní rok 2006/ e)počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2006/2007 U pedagogických pracovníků 1 U nepedagogických pracovníků 0 h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků Svaz účetních Praha 1 Školení pořádaná Akademií vzdělávání 3 dospělých Náchod Státní těsnopisný ústav Praha 2 Centrum vzdělávání HK 1 Svaz účetních HK 3 Krajský úřad HK 1 Školské zařízení pro další vzdělávání HK 17 Sport BP České Budějovice 1 Štohl Znojmo 2 OA HK 2 NIDV HK 1 Ostatní školení 7 Celkem 41 5

6 Část IV Údaje o přijímacím řízení a) Souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) Přijímací řízení pro školní rok 2007/ kolo 2. kolo Poč. přij. Kód oboru Název oboru Počet Počet Počet Počet přij. celkem přihl. přij. přihl M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice Celkem Poz: druhé kolo se nekonalo Část V Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd (stav k ) 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem Počet tříd Kód oboru Název oboru počet celkem žáků M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice b) Prospěch žáků ve škole (počty žáků jsou vztaženy k , tj. po opravných zkouškách) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl +(neklasifikován) Opakuje (1) Celkem (+1) 2 6

7 c) Počet žáků, kteří nedokončili studium, a průměrný počet zameškaných hodin. (Žádný žák nebyl vyloučen.) Ročník Počet žáků Důvod Důvod Přerušili Jiné důvody Průměrný celkem prospěch chování studium (např. odešli počet na vlastní zameškaných žádost) hodin na žáka , , , ,00 Celkem ,39 d) Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin % z celku zameškaných hodin 7 0,037 f) Výsledky maturitních zkoušek k ve školním roce 2006/2007 Kód oboru Název oboru M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice Počet žáků celkem Počet žáků nepřipuštěn Při opravných maturitních zkouškách v září 2007 všichni žáci uspěli. Počet žáků s vyznamen. Počet žáků prospěl Počet žáků neprospěl

8 Část VI Údaje o provedených kontrolách a inspekcích Předmět kontroly: Účetnictví PaedDr. Vladimír Kaucký - vedoucí kontrolní skupiny Bc. Jaroslava Levitnerová člen kontrolní skupiny Inventarizace majetku a závazků k Kontrola účetnictví v této oblasti nebyly zjištěny závady 2. Kontrola provedení inventarizace majetku a závazků, zjištěná fyzickou a dokladovou inventurou ke dni : inventarizační zápisy souhlasí se zůstatky jednotlivých účtů uvedených v hlavní účetní knize a obsahují všechny náležitosti závady nebyly zjištěny Část VII Údaje o mimoškolních aktivitách Němčina na OA Obchodní akademie Náchod má v zahraničí jednu partnerskou školu. Od roku 1998 se rozvíjí spolupráce s rakouskou Obchodní akademií pro informační technologie v Tamswegu (HAK/HIT Tamsweg). Spolupráce spočívá především v realizaci týdenních výměnných pobytů, jejichž cílem je seznámit žáky s životem, kulturou a dějinami sousední země. Při vzájemných návštěvách hovoří žáci anglicky nebo německy. V roce 2006 jsme se poprvé přihlásili do grantového řízení s projektem Poznej život v sousední zemi, který finančně podpořil Královéhradecký kraj. V září 2006 jsme realizovali jeho druhou část: do Náchoda přijela skupina 21 žáků a 2 učitelů. Připravili jsme pro ně pestrý program. Nejprve naši žáci provedli rakouské partnery Náchodem, vyprávěli zajímavosti z historie i současnosti. Dále jsme s nimi navštívili skalní útvary v Adršpachu, pevnost Dobrošov a pevnost Josefov - tak mohli žáci porovnat pevnost z 18. stol. s pevností ze 20. stol. a pochopit jejich tehdejší význam. Do programu jsme zařadili exkurze podniků. Aby si žáci obchodní akademie z Tamswegu vytvořili komplexnější pohled, prohlédli si nejprve automobilku Škoda, a.s. v Kvasinách, kde viděli špičkovou výrobní technologii, pak Vánoční ozdoby, výrobní družstvo, Dvůr Králové nad Labem, kde většina výrobků vzniká ručně. Se zájmem sledovali i výrobu piva v náchodském pivovaru. Jeden den strávili naši hosté ve škole, zúčastnili se výuky matematiky a angličtiny. Pak se obě skupiny utkaly o putovní pohár. Večerní program byl koncipován tak, aby se mladí lidé dobře pobavili a zároveň měli prostor pro společné diskuse. Dne odjeli naši hosté do Prahy, strávili zde jeden den a odcestovali domů. Na rok 2007 jsme připravili další projekt pod názvem Willkommen in der Nachoder Region, welcome to Náchod, který opět dostal peněžní podporu od Královéhradeckého kraje. Cílem projektu byla jednak aktivní propagace našeho regionu v partnerské škole HAK/HIT Tamsweg z pohledu mladé generace, dále využití získaných vědomostí v cizím jazyce (angličtina, němčina), ve výpočetní technice. Důraz jsme také kladli na práci v týmu, na uvědomění si zodpovědnosti za práci v kolektivu a pro skupinu. Důležitým faktorem byla i schopnost prezentace vlastní práce, a to v cizím jazyce, i posílení pocitu sounáležitosti k náchodskému regionu. Vzniklo tak CD, v němž žáci zmapovali devět 8

9 oblastí života na Náchodsku a představili i práci jedné ze školních fiktivních firem. Při samotné prezentaci v Rakousku ( ) měla každá skupina k dispozici svůj počítač. V učebně se střídaly skupiny žáků, učitelů i rodičů, zhlédly v PowerPointu prezentaci, při níž naši žáci vyprávěli, vysvětlovali a odpovídali na dotazy. Celá akce se setkala s obrovským ohlasem, nadšeni byli i všichni autoři CD, protože měli velký úspěch. Přirozenou cestou tak navázali kontakty se skupinou žáků, která by nás měla v září navštívit v Náchodě a pro niž hlavně bylo CD určeno, vlastně jako pozvánka do našeho regionu. Doufáme, že se návštěva u nás také vydaří. Angličtina na OA 15. února 2007 se uskutečnil autobusový zájezd 30 studentů Obchodní akademie Náchod s angličtináři Mgr. Štěpánem Noskem a Mgr. Pavlem Smolou na anglické divadelní představení Oliver Twist v Pardubicích. Hru nastudovala divadelní společnost TNT Theatre Britain, jejíž divadelní představení Frankenstein mělo v předešlém roce u našich studentů veliký úspěch. Ani Oliver Twist nezklamal. Velmi živé, částečně interaktivní, představení bylo studenty hodnoceno velice pozitivně a posloužilo jako motivace k dalšímu studiu angličtiny. Francouzština na OA Poznávací zájezd do Paříže června 2007 V rámci výuky francouzského jazyka se část studentů naší školy vypravila na poznávací zájezd do Paříže. Moderní autobus s příjemnými řidiči nás zavezl do samého centra a pak už vyzbrojeni pohodlnými botami rozběhli jsme se obdivovat známé památky, odlehlá zákoutí i křivolaké uličky slavného města na Seině. A že toho k vidění bylo opravdu hodně: moderní čtvrť Défense, Panthéon, katedrála Notre-Dame, náměstí Concorde, slavná Champs-Elysées s Vítězným obloukem, Montmarte obležený nezávislými umělci, chybět samozřejmě nesměl symbol Paříže, Eiffelova věž, jejíhož vrcholu jsme dosáhli zčásti výtahem, zčásti pěkně po svých. Jeden celý den byl také věnován prohlídce královského paláce ve Versailles, na závěr nás čekala ještě projížďka parníkem po Seině. A tak po třech vydařených a programem nabitých dnech studenti odjížděli se spoustou krásných zážitků a dojmů z hlavního města země, jejíž jazyk, kulturu, zvyky a tradice mohli alespoň zčásti poznat i jinde, než ve školních lavicích. Olympiáda z francouzského jazyka V rámci výuky francouzštiny proběhla na naší škole i olympiáda z francouzského jazyka. Vítězkou školního kola Olympiády ve francouzském jazyce se stala Kateřina Balcarová /3.B/ a postoupila do kola krajského, které se uskutečnilo v Hradci Králové. Mezinárodní projekty Škola spolupracuje s Úřadem práce v Náchodě v rámci Projektu Leonardo da Vinci. Na podzim roku 2006 se konal intenzivní kurz angličtiny pro Úřad práce v Náchodě. Kurz byl součástí přípravy nezaměstnaných absolventů na zahraniční stáž ve Španělsku. Hlavní důraz byl kladen na procvičení komunikačních schopností účastníků s důrazem na tyto tematické okruhy: cestování, práce, informační technologie, elektronická komunikace. Kurz vedl Mgr. Pavel Smola. Prezentace školy na veřejnosti Den otevřených dveří se konal 1. prosince 2006 a školu navštívilo 135 zájemců. 9

10 Veletrh středních škol v Náchodě - sportovní hala na Hamrech 9. a 10. listopadu je vyvrcholením propagace Obchodní akademie Náchod na základních školách. Činnost školy prezentujeme také v regionálním tisku. Maturitní stužkovací ples, který jako již každoročně pořádají studenti čtvrtých ročníků ve spolupráci se SRPOA Náchod, se uskutečnil 11 listopadu 2006 v Divadle Dr. Josefa Čížka. Den Země v Babiččině údolí Ve dnech 22. a se třída 1.B zúčastnila ekologického programu ve vile Čerych v České Skalici. Pobyt v krásném prostředí byl spojen s vycházkou do Babiččina údolí a poznáváním památek i přírodních pamětihodností. Těžiště akce spočívalo v přednášce s ekologickou tématikou v rámci programu Kapka 21 a následné pomoci při úpravě zahrady okolo vily. Program tak přispěl k oslavě Dne Země. Studentské divadlo na Obchodní akademii v Náchodě I v letošním školním roce se nám podařilo pokračovat v tradici studentského divadla. Na podzim se sešli zbrusu noví zájemci o školní představení, převážně z prvních a druhých ročníků, aby začali pracovat na přípravě vánočního představení Betlém. Podařilo se sestavit vánoční příběh o narození Ježíše doplněný živým hudebním doprovodem v podání rockové sestavy, čímž vzniklo zajímavé spojení vánočních zpěvů a tvrdého rockového výrazu ve vystoupení Herodesově. Protože mladý herecký soubor měl chuť dál pokračovat v činnosti, připravili jsme poetický příběh na motivy pověsti Marie Kubátové O Pomněnce, situovaný do Ratibořic. S tímto představením se soubor zúčastnil 3. ročníku mezinárodního Festivalu dětských a studentských divadel ve vile Čerych v České Skalici ve dnech Naši studenti strávili tři dny v krásném prostředí cenné architektonické památky, mohli zhlédnout a hodnotit vystoupení zúčastněných souborů i vyzkoušet v tvůrčích dílnách různé výrazové techniky, základy scénického tance, improvizaci, pohybovou nauku i pantomimu a základy černého divadla. Vyvrcholením našeho divadelního snažení byl zájezd do Vrchlabí organizovaný Společností Boženy Němcové v České Skalici spojený s návštěvou památek a především besedou s Marií Kubátovou, která v tomto roce slaví významné životní jubileum a jíž naši studenti sehráli své představení jako dárek k narozeninám. Projekt 5P Ve školním roce 2005/2006 byla naše škola oslovena Regionální hospodářskou komorou Severovýchodních Čech (dále jen RHK SČ) prostřednictvím manažera kontaktního místa v Náchodě panem Františkem Molíkem s nabídkou spolupráce na Projektu 5P Poskytování potřebné příhraniční pomoci podnikatelům. Cílem tohoto projektu je hledání možností, jak pomoci malým podnikatelům v regionů a rozhýbat spolupráci s podnikateli v Polsku. Studenti naší školy byli požádáni, aby v rámci své 14-ti denní praxe ve třetím ročníku se snažili navštívit co největší počet mikropodnikatelů s maximálním počtem 9-ti zaměstnanců a seznámili je s činností hospodářské komory, vysvětlili jim cíle tohoto projektu a zpracovali o tomto jednání záznam, ze kterého mohla RHK SČ vytvořit databázi podnikatelů, která je přístupná na internetu. Tento projekt současně probíhal i na polské straně. Naše škola v projektu pokračovala i ve školním roce 2006/2007, kdy byli požádáni o spolupráci někteří studenti 3. ročníků, aby doplnili chybějící část databáze. 10

11 Vyvrcholením celé akce bylo setkání studentů OA Náchod se studenty z Polska v listopadu 2007 v prostorách auly VOŠ SPŠ stavební Náchod. Z naší školy se této akce účastnili vybraní studenti z 4.A a 4.B, kteří se tohoto projektu účastnili v loňském školním roce. V rámci setkání se studenti podělili nejen o dojmy z této pro ně jistě zajímavé zkušenosti, ale vyměnili si i poznatky o studiu v jednotlivých zemích. Přes počáteční obavy z této práce (jak oslovit podnikatele, co jim říci atd.), byla praxe pro studenty přínosem seznámení se s reálnými problémy v podnikání, vyjednání brigády, vyzkoušení si práce obchodního zástupce, zvýšení lidského a profesního rozhledu jedince. Fiktivní firma Ve školním roce 2005/06 se zatím pokusně v oboru Informatika v ekonomice začal vyučovat předmět Fiktivní firma. Hlavní zásluhu na zavedení tohoto předmětu měla zejména Mgr. Jitka Kumpoštová za velké podpory vedení školy. V první roce tento předmět vyučovala Mgr. Kumpoštová a Ing. Jarmila Hlaváčová. Práce ve fiktivní firmě má co možná nejvíce připomínat práci ve skutečné firmě (obchodní, výrobní, dopravní, služeb ap.), proto studenti při práci využívají podklady z hospodářské praxe a řídí se platnými právními předpisy. Jediný, i když podstatný rozdíl ve srovnání se skutečnou firmou, spočívá v tom, že ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz, ale studenti pracují s fiktivním zbožím a fiktivními penězi. České fiktivní firmy navazují vzájemné obchodní vztahy nejen s fiktivními firmami v naší republice, ale i v zahraničí. Své místo při rozvoji obchodních kontaktů mezi fiktivními firmami mají veletrhy studentských firem. Pořádání mezinárodních veletrhů studentských firem má význam nejen pro samotné studenty, kteří zde navazují osobní obchodní kontakty, učí se komunikovat s obchodními partnery, ale je také příležitostí seznámit širokou veřejnost s činností jednotlivých fiktivních firem, neboť veletrhy jsou volně přístupné. Na veletrzích se studenti učí vystupovat ve vztahu k zákazníkům a obchodním partnerům, rozvinout obchodní kontakty, což jim do budoucna zajistí aktivitu pracovníků fiktivních firem. Vyřizování korespondence spojené se zakázkami z veletrhu vytvoří konkrétní úkoly pro studenty pracující ve fiktivních firmách. Velmi často se kontakty získané na veletrhu stanou základem trvalejších obchodních vztahů. Každá fiktivní firma by se alespoň jedenkrát za rok měla zúčastnit regionálního nebo mezinárodního veletrhu fiktivních firem. Z tohoto se vycházelo už v prvním roce existence fiktivních firem a firmy vyrazily na svůj první veletrh do Hradce Králové, odkud se přivezli nádherné umístění 2. a 4. místo. Ve školním roce 2006/2007 činnost firem pokračovala opět ve 4.C, štafetu za Ing. Hlaváčovou převzala Ing. Posnarová. Tentokrát firmy absolvovaly 2 regionální veletrhy (Pardubice, Hradec Králové) a firma FORCE pod vedení Mgr. Kumpoštové si troufla dokonce na Mezinárodní veletrh do Prahy konaný v březnu 2007, na kterém obsadila krásné druhé místo v tvorbě reklamy, když už předtím vyhrála 1. místo v soutěži pořádané Centrem fiktivních firma při Národním ústavu odborného vzdělávání o nejlepší webové stránky. Vzhledem k úspěchům našich firem a k oblíbenosti předmětu mezi studenty, bylo rozhodnuto zařadit jej i do výuky oboru Obchodní akademie ve čtvrtém ročníku. Pro lepší 11

12 názornost, co vlastně fiktivní firma je, byla pro třetí ročníky uspořádána návštěva mezinárodního veletrhu. Předtím absolvovali studenti úvodní hodinu, kde se seznámili s obsahem výuky a s plánovanou exkurzí, obdrželi úkoly, které měli zpracovat. Rádi bychom se znovu zúčastnili obou regionálních veletrhů i mezinárodního veletrhu v Praze. Kurzy pořádané OA Náchod Kurzy výpočetní techniky pro Regionální agrární komoru, Městské středisko sociálních služeb. Kurz anglického jazyka pro Úřad práce v Náchodě. Kurz matematiky příprava k přijímacím zkouškám na střední školy Kurzy P v rámci realizace projektu P I Informační gramotnost Kulturní pořady 2006/ zájezd 4.A do Malých Svatoňovic Adamusovo trio hudební styly, Jiráskovo gymnázium, 1. a 2. ročníky divadelní představení R.U.R.v Hradci Králové, tř. 3.C, 4.A a 4.B divadelní představení Balada z hadrů v Hradci Králové, 1. roč divadelní představení Kat a blázen v Hradci Králové. 1.B a 3.A divadelní představení Don Quijote de la Ancha v rámci Španělských dnů školní divadelní představení Betlém filmové představení Austrálie kouzelný svět protinižců návštěva Babiččina údolí a ekologický seminář, tř. 1.B divadelní představení Příběh koně v Pardubicích, tř. 2.A divadelní představení v rámci festivalu Prima sezóna divadelní představení Trójanky v Hradci Králové, tř. 1.B filmové představení Obsluhoval jsem anglického krále, celá škola kromě 1.B Zbožíznalství přednáška na téma: Problémy a práva spotřebitelů při nákupu, opravách a reklamacích spotřebního zboží. (lektor: Josef Černý - Sdružení obrany spotřebitelů ČR) Exkurze Pivovar Náchod třída 2.B třída 2.A Tělesná výchova a sport Náplní hodin tělesné výchovy jsou základní atletické disciplíny, míčové hry (košíková, volejbal, fotbal, pálkovaná, atd.) i jiné sporty (plavání, kanoistika, bruslení, kuželky). Pro hodiny tělesné výchovy využívá škola také halu na squasch a ricochet. Čtvrté ročníky zkusily spinning. Přehled sportovních akcí během školního roku Sportovní kurz - od rekreační zařízení Astra Dlouhé Rzy v Orlických horách, účast - 59 studentů 3. ročníků 12

13 Náplň: cykloturistika, pálkovaná, ringo, floorbal, nohejbal, fotbal, volejbal, plážový volejbal, plavání, soutěživé hry, duatlon atd. 2. Plavecký výcvik v náchodském bazénu účast 1.C 3. Středoškolský atletický pohár v Novém Městě nad Metují Liga středních škol náchodska v malé kopané (turnaj garantovaný krajským úřadem Královéhradeckého kraje a VOŠ a SPŠ stavební architekta J. Letzela Náchod) začal a skončil v polovině listopadu 2006 celkové pořadí: 1. SOU a SOŠ SČMSD Hronov 2. Obchodní akademie Náchod 3. SPŠ Nové Město 4. VOŠ a SPŠ stavební Náchod A 5. Jiráskovo gymnázium Náchod 6. VOŠ a SPŠ stavební Náchod B 5. Středoškolský floorbalový pohár chlapci celkové pořadí: 1. Jiráskovo gymnázium Náchod 2 SPŠ nové Město n. Met. 3. Gymnázium Broumov 4. SPŠ a SOŠ Nové Město n. Met. 5. Gymnázium a SOŠ Jaroměř 6. Obchodní akademie Náchod 7. VOŠ a SPŠ stavební Náchod 8. SOU a SOŠ SČMSD Hronov 6. Okresní kolo SŠH v odbíjené - chlapci celkové pořadí: 1. Jiráskovo gymnázium Náchod A 2. SPŠ stavební Náchod 3. SPŠ strojní N. Město n. Met. 4. Jiráskovo gymnázium Náchod B 5. COP Hronov 6. Obchodní akademie Náchod 7. EA Náchod 7. Okresní kolo SŠH v odbíjené dívky celkové pořadí: 1. Jiráskovo gymnázium Náchod A 2. Gymnázium Jaroměř 3. Jiráskovo gymnázium Náchod B 4. Gymnázium Broumov 5. Obchodní akademie Náchod 6. VOŠ a SPŠ stavební Náchod 8. Lyžařský výcvik od do v Krkonoších, Pec p. Sněžkou, Náchodské boudy chata Mír, zúčastnilo se 60 studentů. 13

14 Studenti mohou absolvovat výcvik na sjezdových lyžích nebo na snowboardu. Pro účely lyžařského výcviku škola vlastní 4 snowboardy a několik páru starších lyží, které si mohou studenti pro lyžařský výcvik zapůjčit. 9. Prima sezóna - 4. května 2007 V rámci sportovního dne studentského festivalu Prima sezóna naše škola organizuje závody na kanoích a kajacích. Výsledková listina OA Náchod kánoe, kajaky Kánoe dvojic chlapci: 1. Podstavek Chmelař SPŠ Nové Město n. Met. 2. Potůček Kejval SPŠ Nové Město n. Met. 3. Krupička Vencl SPŠ Nové Město n. Met. Kánoe dvojic mix dívka + chlapec 1. Pfeiferová Hanuš OA Náchod Kánoe dvojic dívky: 1. Voborníková Štanglerová OA Náchod 4: Jehličková Vojtasová OA Náchod 4: Drtinová Adresová OA Náchod 4: 41 Kajak chlapci 1. Puš Hronov 3: Vencl SPŠ Nové Město 4: Kaláb OA Náchod 4: 22 Kajak dívky 1. Adresová OA Náchod 5: Kalábová OA Náchod 6: 30 Dobrovolně přihlášení studenti se zúčastnili sportovních akcí a turnajů, které během sportovního dne festivalu Prima sezóna uspořádaly jednotlivé náchodské školy. Umístění Obchodní akademie v jednotlivých disciplínách: Floorball chlapci 4. místo Sálová kopaná chlapci 3. místo Nohejbal 2. místo Kuželky 1. místo (Balcar, Šrůtková, Čtvrtečková, Meixnerová, Prokopová, Kráčmerová) Práce v předmětech Písemná a elektronická komunikace a Zpracování dokumentů na PC Ve školním roce jsme v těchto předmětech opět využívali plně počítačové učebny a programovanou výuku ZAV ve třetích ročnících máme rovněž k dispozici program Pojmy PEK (z nabídky Státního těsnopisného ústavu). Opět jsme se zapojili do různých soutěží a v jarním termínu se konaly státní zkoušky z kancelářského psaní na PC. Korespondenční soutěže probíhají ve třech termínech. V 1. kole se na 10. místě umístil Fiedler Radek ze 3.B, na 21. místě Hofmannová Veronika ze 2.B. Ve 2. kole jsme obsadili 9. místo - Fiedler Radek 3.B, 22. místo - Formánková Barbora, 2.A a 23. místo - Martincová Jana, 3.B. Ve 3. kole soutěže se nejlépe umístily tyto žákyně: Lamková Kateřina, 2.A, Fišerová Kateřina, 3.A. Regionální soutěž v grafických disciplínách se konala tentokrát na naší škole 19. března Akce byla organizačně náročná. Celá soutěž, včasné vyhodnocení 14

15 výsledků a předání pěkných a hodnotných cen proběhlo k plné spokojenosti soutěžících i pedagogů. Za to patří poděkování všem, kdo se na přípravě a zdárném průběhu soutěže podíleli. Za pochvalu stojí umístění Jany Martincové (3.B) na 3. místě v disciplíně korektura textu. V této disciplíně obsadili dále pěkné 5. místo Radek Fiedler (3.B) a 6. místo Barbora Formánková (2.A). V disciplíně psaní na klávesnici PC obsadila Jana Martincová 12. místo, Radek Fiedler 14. a Barbora Formánková 20. místo. V obtížné disciplíně wordprocessing bylo umístění našich žákyň za sebou na 8., 9. a 10. místě Martincová, Pápaiová a Sejkorová (všechny žákyně 3.B). Závěrem lze říci, že jsme v konkurenci s ostatními školami našeho kraje obstáli a soutěžící si zaslouží pochvalu. Hradecká juniorka je poslední soutěží ve školním roce tradiční 12. ročník se konal 13. června 2007 na OA v Hradci Králové. Obsadili jsme pouze kategorii 1. ročníků. Velmi pěkné 4. místo obsadila Radka Urbaníková z 1.C. Dosáhla 293 čistých úhozů za minutu, což je na 1. ročník vynikající výkon. Dále se umístily na 14. místě Petra Dítětová (1.B) a na 15. místě Martina Šubrtová (1.A). Státní zkoušky z kancelářského psaní na PC se konaly 16. května 2007 na naší škole za účasti komisařky Ing. Marie Šmídové (OA Trutnov). Letos ze 32 uchazečů uspělo 31, což svědčí o velmi dobré připravenosti žáků. (Úspěšnost tak činila 96,88 %.) Předmětová komise grafických předmětů pracuje podle plánu. I letos se na naší škole konaly závěrečné zkoušky 3. ročníků z předmětů INT a ZDP/PEK. Exkurze ČNB Ve druhých ročnících OA a ve třetím ročníku oboru Informatika v ekonomice je v předmětu Ekonomika probírána bankovní soustava ČR. Už několik let byla v tématických plánech zahrnuta i exkurze v bance. Studenti měli možnost navštívit buď Komerční banku, pobočka Náchod nebo Československou obchodní banku, pobočka Náchod. V loňském školním roce jsme se rozhodli navštívit Českou národní banku v Praze s její expozicí Lidé a peníze. V březnu 2007 v rámci exkurze na veletrhu fiktivních firem se byla podívat v ČNB třída 3.C a v dubnu odjely do Prahy třídy 2.A a 2.B. Exkurze začala v kinosále, kde byl promítnut film Historie, vývoj a úloha ČNB a animovaný film O bankách a lidech, což byl takový humorný pohled na svět financí a bank. Po té jsme byli zavedeni do trezoru, kde byl umístěn zbytek expozice 65 vitrín, které ilustrují historický vývoj peněz a měnových poměrů v Čechách od keltského období do současnosti. V předsálí expozice jsme poté objevili ještě 15 panelů na aktuální téma, kterým v našem případě byla měnová reforma, takže se studenti mohli seznámit s tím, kolik co stálo v roce 1953 a jak vlastně převod měny probíhal. Největší pozornosti se samozřejmě těšilo naše bohatství ve zlatých cihličkách. Celou dobu s námi trávil pan průvodce, který nám podal fundovaný výklad proložený soutěžemi, ze kterých si studenti měli možnost odnést zajímavé publikace nebo ruličku sešrotovaných peněz. Tato akce se setkala s příznivým ohlasem u studentů a proto jsme se rozhodli, že v příštích letech ji budeme opakovat vždy pro studenty 2. ročníků. Zpráva o činnosti Informačního centra SIPVZ OA Náchod Ve školním roce 2006/07 se IC Obchodní akademie Náchod soustředilo na zajišťování kurzů a školení pro pedagogickou veřejnost (DVPP) i pro soukromé subjekty. Ve školním roce 2006/07 jsme uskutečnili celkem 5 kurzů, jejichž průběh ukazuje následující tabulka. 15

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz,

Více

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2009/ STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/ pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Masarykovy obchodní akademie v Jičíně, 17. listopadu 220 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 0 Část I. Základní údaje o škole a charakteristika školy a) Název právnické osoby: Masarykova

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok / VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK / pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 ČÁST I. Motto: Jsme škola, která ti dá křídla pro život Motto vyjadřuje dynamicky se rozvíjející moderní výuku, která připravuje žáky pro 21. století

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XVII. výroční zpráva za školní rok 2005/2006 1 Výroční zpráva obsah Základní údaje o škole 3 Pracovníci školy 4 Další vzdělávání učitelů

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM BROUMOV HRADEBNÍ 218 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 GYMNÁZIUM BROUMOV = ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Patříme do sítě škol projektu Státního zdravotního ústavu "Škola podporující

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace telefon: 487 826 212, web: www.oa.clnet.cz, e-mail: oa-cl@clnet.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014

o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie Vlašim školní rok 2013/2014 Strana 1 (celkem 45) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002-2003 OBCHODNÍ AKADEMIE, HAVLÍČKŮV BROD, U TROJICE 2005 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Historie vzniku Obchodní akademie v Havlíčkově Brodě

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 17. říjen 2008 Obsah Úvod. 3 Základní charakteristika školy.. 3 Přehled učebních plánů. 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací řízení.

Více

OBSAH. 1 Základní údaje o škole 1.1 Úvod 1.2 Přehled základních údajů 1.3 Záměr a objekty školy. 2 Přehled oborů vzdělávání

OBSAH. 1 Základní údaje o škole 1.1 Úvod 1.2 Přehled základních údajů 1.3 Záměr a objekty školy. 2 Přehled oborů vzdělávání OBSAH 1 Základní údaje o škole 1.1 Úvod 1.2 Přehled základních údajů 1.3 Záměr a objekty školy 2 Přehled oborů vzdělávání 3 Přehled pedagogických pracovníků školy 4 Údaje o přijímacím řízení 4.1 Stav žáků

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2005-2006 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Műllerová

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více