Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673"

Transkript

1 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k zřizovací listinou ze dne č. j / jako rozpočtová organizace. Dodatkem ke zřizovací listině ze dne č. j /94-60 byla škola převedena jako samostatný právní subjekt do režimu příspěvkové organizace. Od 1. července 2001 má účinnost zřizovací listina č.j.: 1197/4-NA/2001, kterou vydalo Zastupitelstvo královéhradeckého kraje. Od tohoto data je zřizovatelem školy Královéhradecký kraj. Část I Základní charakteristika školy a) Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Adresa: Denisovo nábřeží 673, Náchod Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: IZO ředitelství: b) Zřizovatel školy: Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, Hradec Králové c) Ředitel školy: Mgr. František Votroubek, Na Budíně 856, Dobruška d) Druh školy: Střední odborná škola - obchodní akademie e) Datum a č.j. posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a ŠZ: zřizovací listina č.j.: 1197/4-NA/2001 f) Celková kapacita školy a jejích součástí: 360 žáků M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice 240 žáků 120 žáků g) Seznam studijních oborů: M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice h) Seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících při škole: Školská rada, SRPOA Náchod Sdružení rodičů a přátel Obchodní akademie Náchod, fungující jako občanské sdružení registrované Ministerstvem vnitra ČR i) Další údaje týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje, návrhy k řešení dlouhodobé koncepce školy pro zřizovatele Každoročně chceme otvírat vždy jednu třídu oboru M/040 Informatika v ekonomice a dvě třídy oboru M/004 Obchodní akademie. Škola tímto vychází vstříc požadavkům trhu práce. Naši absolventi nemívají potíže s uplatněním v praxi. 1

2 Údaje z prvního kola přijímacího řízení ukazují, že o naši školu je stále velký zájem (největší převis na Náchodsku). Důvodem je tradice a úroveň školy, výborné uplatnění absolventů na trhu práce a úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek na vysoké školy. V posledních letech pokračuje ve studiu na vysokých školách asi 60 % absolventů. Počtem přijatých absolventů na VŠ se řadí OA Náchod mezi nejlepší střední odborné školy v České republice. Tento úspěch vyplývá i ze skladby volitelných předmětů (matematická cvičení, konverzace v cizím jazyce a společenský styk), jejichž znalosti uplatní absolventi při přijímacích zkouškách na VŠ. Rozšířená výuka cizích jazyků má efekt i v dobrém uplatnění absolventů na trhu práce. Nabídku volitelných předmětů chceme zachovat i nadále. Naše škola je od roku 2005 Informačním centrem SIPVZ a spolupracovala s Úřadem práce v Náchodě v rámci Projektu Leonardo da Vinci. I v uplynulém školním roce jsme pořádali pro účastníky tohoto projektu kurzy anglického jazyka jako přípravu na zahraniční stáž ve Španělsku. V roce 2005 získala OA Náchod Certifikát zkušebního střediska ECDL a poskytuje zájemcům z řad žáků i veřejnosti možnost certifikace. Pořádají se i přípravné kurzy. Možnost získání certifikátu využili v tomto školním roce i někteří naši žáci. V oblasti spolupráce se zahraničními školami chceme upevňovat dosavadní spolupráci s naší partnerskou školou v Rakousku (Handelsakademie Tamsweg). HAK/HIT Tamsweg je pilotní školou pro informační technologie v zemi Salzburg a byla pro nás inspirací k otevření nového oboru Informatika v ekonomice. První absolventi tohoto oboru (květen 2006) nastoupili všichni na vysoké školy. Počet letošních absolventů oboru IE, kteří nastoupili na vysoké školy, se ještě upřesňuje, ale již nyní víme, že jich bylo nejméně 20 (tedy 80%). Budova školy je z roku 1926, je zrekonstruovaná a dobře udržovaná, pro výuku vhodná. V posledních letech došlo k výměně střešní krytiny a osvětlovacích těles, byly opraveny sprchy a umývárna v suterénu budovy a vybudovány hygienické kabinky pro dívky. V létě 2001 byla provedena výměna oken a vstupních dveří. U části budovy byla realizována další etapa izolace proti vlhkosti (izolace části vnitřního zdiva). V minulém školním roce byla provedena rekonstrukce elektroinstalace včetně posílení přívodního kabelu vně budovy. Dále se pokračovalo v provádění izolací vnitřního zdiva budovy. Ve školním roce 2006/07 byla provedena montáž klimatizace v učebnách výpočetní techniky a provedena první etapa úprav suterénu do původního stavu po zrušení krytu CO. Tím se podařilo částečně rozšířit prostory pro šatny žáků. Počet tříd Celkový počet Počet žáků na Počet žáků na žáků ( ) jednu třídu učitele Část II Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami Pro všeobecně vzdělávací předměty platí čísla osnov podle níže uvedené tabulky pro oba obory pro všechny ročníky, pokud v tabulce není uveden pouze jeden z oborů. 2

3 Kdo vydal učební dokumenty Pod č.j. Platnost od: / Učební dokumenty pro studijní obor M/004 Obchodní akademie / Učební dokumenty pro studijní obor M/040 Informatika v ekonomice (4. roč.) / Učební dokumenty pro studijní obor M/040 Informatika v ekonomice (1.-3. roč.) / Osnovy tělesné výchovy / Osnovy dějepisu / Osnovy českého jazyka a literatury / Osnovy matematiky / Osnovy anglického jazyka (první cizí jazyk) / Osnovy občanské nauky / Osnovy hospodářského zeměpisu pro Obchodní akademii /Osnovy Základů přírodních věd / studijní obor M/040 Informatika v ekonomice / Osnovy cizího jazyka a literatury (druhý cizí jazyk) 3

4 Část III Údaje o pracovnících školy a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy Aprobovanost pedagogických pracovníků na škole Učitelé 96,5% Mistři odborného výcviku X Vychovatelé X Celkem 96,5% Vyjádření v procentech je vztaženo k počtu vyučovacích hodin. 4

5 c) Údaje o počtu nepedagogických pracovníků NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI FUNKCE ÚVAZEK V % Michlová Milena hlavní účetní 1,000 Ulmanová Jana mzdová účetní 1,000 Peroutková Alice knihovnice 0,500 Šramar Pavel asistent VT 0,800 Lehocký Štefan školník 1,000 Lehocký Štefan uklízeč 0,400 Brátová Blažena uklízečka 0,500 Vejpravová Ilona uklízečka 1,000 Maršíková Marie uklízečka 0,500 d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. Počet pedagog. pracovníků Školní rok 2006/ e)počet nekvalifikovaných pracovníků Školní rok 2006/2007 U pedagogických pracovníků 1 U nepedagogických pracovníků 0 h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Druh studia, kurzu Počet zúčastněných pracovníků Svaz účetních Praha 1 Školení pořádaná Akademií vzdělávání 3 dospělých Náchod Státní těsnopisný ústav Praha 2 Centrum vzdělávání HK 1 Svaz účetních HK 3 Krajský úřad HK 1 Školské zařízení pro další vzdělávání HK 17 Sport BP České Budějovice 1 Štohl Znojmo 2 OA HK 2 NIDV HK 1 Ostatní školení 7 Celkem 41 5

6 Část IV Údaje o přijímacím řízení a) Souhrnný údaj o přijímacím řízení (celkový počet přijatých žáků k ) Přijímací řízení pro školní rok 2007/ kolo 2. kolo Poč. přij. Kód oboru Název oboru Počet Počet Počet Počet přij. celkem přihl. přij. přihl M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice Celkem Poz: druhé kolo se nekonalo Část V Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Členění podle oborů, ročníků a tříd (stav k ) 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Celkem Počet tříd Kód oboru Název oboru počet celkem žáků M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice b) Prospěch žáků ve škole (počty žáků jsou vztaženy k , tj. po opravných zkouškách) Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl +(neklasifikován) Opakuje (1) Celkem (+1) 2 6

7 c) Počet žáků, kteří nedokončili studium, a průměrný počet zameškaných hodin. (Žádný žák nebyl vyloučen.) Ročník Počet žáků Důvod Důvod Přerušili Jiné důvody Průměrný celkem prospěch chování studium (např. odešli počet na vlastní zameškaných žádost) hodin na žáka , , , ,00 Celkem ,39 d) Snížený stupeň z chování Stupeň chování Počet e) Celkový počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin % z celku zameškaných hodin 7 0,037 f) Výsledky maturitních zkoušek k ve školním roce 2006/2007 Kód oboru Název oboru M/004 Obchodní akademie M/040 Informatika v ekonomice Počet žáků celkem Počet žáků nepřipuštěn Při opravných maturitních zkouškách v září 2007 všichni žáci uspěli. Počet žáků s vyznamen. Počet žáků prospěl Počet žáků neprospěl

8 Část VI Údaje o provedených kontrolách a inspekcích Předmět kontroly: Účetnictví PaedDr. Vladimír Kaucký - vedoucí kontrolní skupiny Bc. Jaroslava Levitnerová člen kontrolní skupiny Inventarizace majetku a závazků k Kontrola účetnictví v této oblasti nebyly zjištěny závady 2. Kontrola provedení inventarizace majetku a závazků, zjištěná fyzickou a dokladovou inventurou ke dni : inventarizační zápisy souhlasí se zůstatky jednotlivých účtů uvedených v hlavní účetní knize a obsahují všechny náležitosti závady nebyly zjištěny Část VII Údaje o mimoškolních aktivitách Němčina na OA Obchodní akademie Náchod má v zahraničí jednu partnerskou školu. Od roku 1998 se rozvíjí spolupráce s rakouskou Obchodní akademií pro informační technologie v Tamswegu (HAK/HIT Tamsweg). Spolupráce spočívá především v realizaci týdenních výměnných pobytů, jejichž cílem je seznámit žáky s životem, kulturou a dějinami sousední země. Při vzájemných návštěvách hovoří žáci anglicky nebo německy. V roce 2006 jsme se poprvé přihlásili do grantového řízení s projektem Poznej život v sousední zemi, který finančně podpořil Královéhradecký kraj. V září 2006 jsme realizovali jeho druhou část: do Náchoda přijela skupina 21 žáků a 2 učitelů. Připravili jsme pro ně pestrý program. Nejprve naši žáci provedli rakouské partnery Náchodem, vyprávěli zajímavosti z historie i současnosti. Dále jsme s nimi navštívili skalní útvary v Adršpachu, pevnost Dobrošov a pevnost Josefov - tak mohli žáci porovnat pevnost z 18. stol. s pevností ze 20. stol. a pochopit jejich tehdejší význam. Do programu jsme zařadili exkurze podniků. Aby si žáci obchodní akademie z Tamswegu vytvořili komplexnější pohled, prohlédli si nejprve automobilku Škoda, a.s. v Kvasinách, kde viděli špičkovou výrobní technologii, pak Vánoční ozdoby, výrobní družstvo, Dvůr Králové nad Labem, kde většina výrobků vzniká ručně. Se zájmem sledovali i výrobu piva v náchodském pivovaru. Jeden den strávili naši hosté ve škole, zúčastnili se výuky matematiky a angličtiny. Pak se obě skupiny utkaly o putovní pohár. Večerní program byl koncipován tak, aby se mladí lidé dobře pobavili a zároveň měli prostor pro společné diskuse. Dne odjeli naši hosté do Prahy, strávili zde jeden den a odcestovali domů. Na rok 2007 jsme připravili další projekt pod názvem Willkommen in der Nachoder Region, welcome to Náchod, který opět dostal peněžní podporu od Královéhradeckého kraje. Cílem projektu byla jednak aktivní propagace našeho regionu v partnerské škole HAK/HIT Tamsweg z pohledu mladé generace, dále využití získaných vědomostí v cizím jazyce (angličtina, němčina), ve výpočetní technice. Důraz jsme také kladli na práci v týmu, na uvědomění si zodpovědnosti za práci v kolektivu a pro skupinu. Důležitým faktorem byla i schopnost prezentace vlastní práce, a to v cizím jazyce, i posílení pocitu sounáležitosti k náchodskému regionu. Vzniklo tak CD, v němž žáci zmapovali devět 8

9 oblastí života na Náchodsku a představili i práci jedné ze školních fiktivních firem. Při samotné prezentaci v Rakousku ( ) měla každá skupina k dispozici svůj počítač. V učebně se střídaly skupiny žáků, učitelů i rodičů, zhlédly v PowerPointu prezentaci, při níž naši žáci vyprávěli, vysvětlovali a odpovídali na dotazy. Celá akce se setkala s obrovským ohlasem, nadšeni byli i všichni autoři CD, protože měli velký úspěch. Přirozenou cestou tak navázali kontakty se skupinou žáků, která by nás měla v září navštívit v Náchodě a pro niž hlavně bylo CD určeno, vlastně jako pozvánka do našeho regionu. Doufáme, že se návštěva u nás také vydaří. Angličtina na OA 15. února 2007 se uskutečnil autobusový zájezd 30 studentů Obchodní akademie Náchod s angličtináři Mgr. Štěpánem Noskem a Mgr. Pavlem Smolou na anglické divadelní představení Oliver Twist v Pardubicích. Hru nastudovala divadelní společnost TNT Theatre Britain, jejíž divadelní představení Frankenstein mělo v předešlém roce u našich studentů veliký úspěch. Ani Oliver Twist nezklamal. Velmi živé, částečně interaktivní, představení bylo studenty hodnoceno velice pozitivně a posloužilo jako motivace k dalšímu studiu angličtiny. Francouzština na OA Poznávací zájezd do Paříže června 2007 V rámci výuky francouzského jazyka se část studentů naší školy vypravila na poznávací zájezd do Paříže. Moderní autobus s příjemnými řidiči nás zavezl do samého centra a pak už vyzbrojeni pohodlnými botami rozběhli jsme se obdivovat známé památky, odlehlá zákoutí i křivolaké uličky slavného města na Seině. A že toho k vidění bylo opravdu hodně: moderní čtvrť Défense, Panthéon, katedrála Notre-Dame, náměstí Concorde, slavná Champs-Elysées s Vítězným obloukem, Montmarte obležený nezávislými umělci, chybět samozřejmě nesměl symbol Paříže, Eiffelova věž, jejíhož vrcholu jsme dosáhli zčásti výtahem, zčásti pěkně po svých. Jeden celý den byl také věnován prohlídce královského paláce ve Versailles, na závěr nás čekala ještě projížďka parníkem po Seině. A tak po třech vydařených a programem nabitých dnech studenti odjížděli se spoustou krásných zážitků a dojmů z hlavního města země, jejíž jazyk, kulturu, zvyky a tradice mohli alespoň zčásti poznat i jinde, než ve školních lavicích. Olympiáda z francouzského jazyka V rámci výuky francouzštiny proběhla na naší škole i olympiáda z francouzského jazyka. Vítězkou školního kola Olympiády ve francouzském jazyce se stala Kateřina Balcarová /3.B/ a postoupila do kola krajského, které se uskutečnilo v Hradci Králové. Mezinárodní projekty Škola spolupracuje s Úřadem práce v Náchodě v rámci Projektu Leonardo da Vinci. Na podzim roku 2006 se konal intenzivní kurz angličtiny pro Úřad práce v Náchodě. Kurz byl součástí přípravy nezaměstnaných absolventů na zahraniční stáž ve Španělsku. Hlavní důraz byl kladen na procvičení komunikačních schopností účastníků s důrazem na tyto tematické okruhy: cestování, práce, informační technologie, elektronická komunikace. Kurz vedl Mgr. Pavel Smola. Prezentace školy na veřejnosti Den otevřených dveří se konal 1. prosince 2006 a školu navštívilo 135 zájemců. 9

10 Veletrh středních škol v Náchodě - sportovní hala na Hamrech 9. a 10. listopadu je vyvrcholením propagace Obchodní akademie Náchod na základních školách. Činnost školy prezentujeme také v regionálním tisku. Maturitní stužkovací ples, který jako již každoročně pořádají studenti čtvrtých ročníků ve spolupráci se SRPOA Náchod, se uskutečnil 11 listopadu 2006 v Divadle Dr. Josefa Čížka. Den Země v Babiččině údolí Ve dnech 22. a se třída 1.B zúčastnila ekologického programu ve vile Čerych v České Skalici. Pobyt v krásném prostředí byl spojen s vycházkou do Babiččina údolí a poznáváním památek i přírodních pamětihodností. Těžiště akce spočívalo v přednášce s ekologickou tématikou v rámci programu Kapka 21 a následné pomoci při úpravě zahrady okolo vily. Program tak přispěl k oslavě Dne Země. Studentské divadlo na Obchodní akademii v Náchodě I v letošním školním roce se nám podařilo pokračovat v tradici studentského divadla. Na podzim se sešli zbrusu noví zájemci o školní představení, převážně z prvních a druhých ročníků, aby začali pracovat na přípravě vánočního představení Betlém. Podařilo se sestavit vánoční příběh o narození Ježíše doplněný živým hudebním doprovodem v podání rockové sestavy, čímž vzniklo zajímavé spojení vánočních zpěvů a tvrdého rockového výrazu ve vystoupení Herodesově. Protože mladý herecký soubor měl chuť dál pokračovat v činnosti, připravili jsme poetický příběh na motivy pověsti Marie Kubátové O Pomněnce, situovaný do Ratibořic. S tímto představením se soubor zúčastnil 3. ročníku mezinárodního Festivalu dětských a studentských divadel ve vile Čerych v České Skalici ve dnech Naši studenti strávili tři dny v krásném prostředí cenné architektonické památky, mohli zhlédnout a hodnotit vystoupení zúčastněných souborů i vyzkoušet v tvůrčích dílnách různé výrazové techniky, základy scénického tance, improvizaci, pohybovou nauku i pantomimu a základy černého divadla. Vyvrcholením našeho divadelního snažení byl zájezd do Vrchlabí organizovaný Společností Boženy Němcové v České Skalici spojený s návštěvou památek a především besedou s Marií Kubátovou, která v tomto roce slaví významné životní jubileum a jíž naši studenti sehráli své představení jako dárek k narozeninám. Projekt 5P Ve školním roce 2005/2006 byla naše škola oslovena Regionální hospodářskou komorou Severovýchodních Čech (dále jen RHK SČ) prostřednictvím manažera kontaktního místa v Náchodě panem Františkem Molíkem s nabídkou spolupráce na Projektu 5P Poskytování potřebné příhraniční pomoci podnikatelům. Cílem tohoto projektu je hledání možností, jak pomoci malým podnikatelům v regionů a rozhýbat spolupráci s podnikateli v Polsku. Studenti naší školy byli požádáni, aby v rámci své 14-ti denní praxe ve třetím ročníku se snažili navštívit co největší počet mikropodnikatelů s maximálním počtem 9-ti zaměstnanců a seznámili je s činností hospodářské komory, vysvětlili jim cíle tohoto projektu a zpracovali o tomto jednání záznam, ze kterého mohla RHK SČ vytvořit databázi podnikatelů, která je přístupná na internetu. Tento projekt současně probíhal i na polské straně. Naše škola v projektu pokračovala i ve školním roce 2006/2007, kdy byli požádáni o spolupráci někteří studenti 3. ročníků, aby doplnili chybějící část databáze. 10

11 Vyvrcholením celé akce bylo setkání studentů OA Náchod se studenty z Polska v listopadu 2007 v prostorách auly VOŠ SPŠ stavební Náchod. Z naší školy se této akce účastnili vybraní studenti z 4.A a 4.B, kteří se tohoto projektu účastnili v loňském školním roce. V rámci setkání se studenti podělili nejen o dojmy z této pro ně jistě zajímavé zkušenosti, ale vyměnili si i poznatky o studiu v jednotlivých zemích. Přes počáteční obavy z této práce (jak oslovit podnikatele, co jim říci atd.), byla praxe pro studenty přínosem seznámení se s reálnými problémy v podnikání, vyjednání brigády, vyzkoušení si práce obchodního zástupce, zvýšení lidského a profesního rozhledu jedince. Fiktivní firma Ve školním roce 2005/06 se zatím pokusně v oboru Informatika v ekonomice začal vyučovat předmět Fiktivní firma. Hlavní zásluhu na zavedení tohoto předmětu měla zejména Mgr. Jitka Kumpoštová za velké podpory vedení školy. V první roce tento předmět vyučovala Mgr. Kumpoštová a Ing. Jarmila Hlaváčová. Práce ve fiktivní firmě má co možná nejvíce připomínat práci ve skutečné firmě (obchodní, výrobní, dopravní, služeb ap.), proto studenti při práci využívají podklady z hospodářské praxe a řídí se platnými právními předpisy. Jediný, i když podstatný rozdíl ve srovnání se skutečnou firmou, spočívá v tom, že ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu zboží a peněz, ale studenti pracují s fiktivním zbožím a fiktivními penězi. České fiktivní firmy navazují vzájemné obchodní vztahy nejen s fiktivními firmami v naší republice, ale i v zahraničí. Své místo při rozvoji obchodních kontaktů mezi fiktivními firmami mají veletrhy studentských firem. Pořádání mezinárodních veletrhů studentských firem má význam nejen pro samotné studenty, kteří zde navazují osobní obchodní kontakty, učí se komunikovat s obchodními partnery, ale je také příležitostí seznámit širokou veřejnost s činností jednotlivých fiktivních firem, neboť veletrhy jsou volně přístupné. Na veletrzích se studenti učí vystupovat ve vztahu k zákazníkům a obchodním partnerům, rozvinout obchodní kontakty, což jim do budoucna zajistí aktivitu pracovníků fiktivních firem. Vyřizování korespondence spojené se zakázkami z veletrhu vytvoří konkrétní úkoly pro studenty pracující ve fiktivních firmách. Velmi často se kontakty získané na veletrhu stanou základem trvalejších obchodních vztahů. Každá fiktivní firma by se alespoň jedenkrát za rok měla zúčastnit regionálního nebo mezinárodního veletrhu fiktivních firem. Z tohoto se vycházelo už v prvním roce existence fiktivních firem a firmy vyrazily na svůj první veletrh do Hradce Králové, odkud se přivezli nádherné umístění 2. a 4. místo. Ve školním roce 2006/2007 činnost firem pokračovala opět ve 4.C, štafetu za Ing. Hlaváčovou převzala Ing. Posnarová. Tentokrát firmy absolvovaly 2 regionální veletrhy (Pardubice, Hradec Králové) a firma FORCE pod vedení Mgr. Kumpoštové si troufla dokonce na Mezinárodní veletrh do Prahy konaný v březnu 2007, na kterém obsadila krásné druhé místo v tvorbě reklamy, když už předtím vyhrála 1. místo v soutěži pořádané Centrem fiktivních firma při Národním ústavu odborného vzdělávání o nejlepší webové stránky. Vzhledem k úspěchům našich firem a k oblíbenosti předmětu mezi studenty, bylo rozhodnuto zařadit jej i do výuky oboru Obchodní akademie ve čtvrtém ročníku. Pro lepší 11

12 názornost, co vlastně fiktivní firma je, byla pro třetí ročníky uspořádána návštěva mezinárodního veletrhu. Předtím absolvovali studenti úvodní hodinu, kde se seznámili s obsahem výuky a s plánovanou exkurzí, obdrželi úkoly, které měli zpracovat. Rádi bychom se znovu zúčastnili obou regionálních veletrhů i mezinárodního veletrhu v Praze. Kurzy pořádané OA Náchod Kurzy výpočetní techniky pro Regionální agrární komoru, Městské středisko sociálních služeb. Kurz anglického jazyka pro Úřad práce v Náchodě. Kurz matematiky příprava k přijímacím zkouškám na střední školy Kurzy P v rámci realizace projektu P I Informační gramotnost Kulturní pořady 2006/ zájezd 4.A do Malých Svatoňovic Adamusovo trio hudební styly, Jiráskovo gymnázium, 1. a 2. ročníky divadelní představení R.U.R.v Hradci Králové, tř. 3.C, 4.A a 4.B divadelní představení Balada z hadrů v Hradci Králové, 1. roč divadelní představení Kat a blázen v Hradci Králové. 1.B a 3.A divadelní představení Don Quijote de la Ancha v rámci Španělských dnů školní divadelní představení Betlém filmové představení Austrálie kouzelný svět protinižců návštěva Babiččina údolí a ekologický seminář, tř. 1.B divadelní představení Příběh koně v Pardubicích, tř. 2.A divadelní představení v rámci festivalu Prima sezóna divadelní představení Trójanky v Hradci Králové, tř. 1.B filmové představení Obsluhoval jsem anglického krále, celá škola kromě 1.B Zbožíznalství přednáška na téma: Problémy a práva spotřebitelů při nákupu, opravách a reklamacích spotřebního zboží. (lektor: Josef Černý - Sdružení obrany spotřebitelů ČR) Exkurze Pivovar Náchod třída 2.B třída 2.A Tělesná výchova a sport Náplní hodin tělesné výchovy jsou základní atletické disciplíny, míčové hry (košíková, volejbal, fotbal, pálkovaná, atd.) i jiné sporty (plavání, kanoistika, bruslení, kuželky). Pro hodiny tělesné výchovy využívá škola také halu na squasch a ricochet. Čtvrté ročníky zkusily spinning. Přehled sportovních akcí během školního roku Sportovní kurz - od rekreační zařízení Astra Dlouhé Rzy v Orlických horách, účast - 59 studentů 3. ročníků 12

13 Náplň: cykloturistika, pálkovaná, ringo, floorbal, nohejbal, fotbal, volejbal, plážový volejbal, plavání, soutěživé hry, duatlon atd. 2. Plavecký výcvik v náchodském bazénu účast 1.C 3. Středoškolský atletický pohár v Novém Městě nad Metují Liga středních škol náchodska v malé kopané (turnaj garantovaný krajským úřadem Královéhradeckého kraje a VOŠ a SPŠ stavební architekta J. Letzela Náchod) začal a skončil v polovině listopadu 2006 celkové pořadí: 1. SOU a SOŠ SČMSD Hronov 2. Obchodní akademie Náchod 3. SPŠ Nové Město 4. VOŠ a SPŠ stavební Náchod A 5. Jiráskovo gymnázium Náchod 6. VOŠ a SPŠ stavební Náchod B 5. Středoškolský floorbalový pohár chlapci celkové pořadí: 1. Jiráskovo gymnázium Náchod 2 SPŠ nové Město n. Met. 3. Gymnázium Broumov 4. SPŠ a SOŠ Nové Město n. Met. 5. Gymnázium a SOŠ Jaroměř 6. Obchodní akademie Náchod 7. VOŠ a SPŠ stavební Náchod 8. SOU a SOŠ SČMSD Hronov 6. Okresní kolo SŠH v odbíjené - chlapci celkové pořadí: 1. Jiráskovo gymnázium Náchod A 2. SPŠ stavební Náchod 3. SPŠ strojní N. Město n. Met. 4. Jiráskovo gymnázium Náchod B 5. COP Hronov 6. Obchodní akademie Náchod 7. EA Náchod 7. Okresní kolo SŠH v odbíjené dívky celkové pořadí: 1. Jiráskovo gymnázium Náchod A 2. Gymnázium Jaroměř 3. Jiráskovo gymnázium Náchod B 4. Gymnázium Broumov 5. Obchodní akademie Náchod 6. VOŠ a SPŠ stavební Náchod 8. Lyžařský výcvik od do v Krkonoších, Pec p. Sněžkou, Náchodské boudy chata Mír, zúčastnilo se 60 studentů. 13

14 Studenti mohou absolvovat výcvik na sjezdových lyžích nebo na snowboardu. Pro účely lyžařského výcviku škola vlastní 4 snowboardy a několik páru starších lyží, které si mohou studenti pro lyžařský výcvik zapůjčit. 9. Prima sezóna - 4. května 2007 V rámci sportovního dne studentského festivalu Prima sezóna naše škola organizuje závody na kanoích a kajacích. Výsledková listina OA Náchod kánoe, kajaky Kánoe dvojic chlapci: 1. Podstavek Chmelař SPŠ Nové Město n. Met. 2. Potůček Kejval SPŠ Nové Město n. Met. 3. Krupička Vencl SPŠ Nové Město n. Met. Kánoe dvojic mix dívka + chlapec 1. Pfeiferová Hanuš OA Náchod Kánoe dvojic dívky: 1. Voborníková Štanglerová OA Náchod 4: Jehličková Vojtasová OA Náchod 4: Drtinová Adresová OA Náchod 4: 41 Kajak chlapci 1. Puš Hronov 3: Vencl SPŠ Nové Město 4: Kaláb OA Náchod 4: 22 Kajak dívky 1. Adresová OA Náchod 5: Kalábová OA Náchod 6: 30 Dobrovolně přihlášení studenti se zúčastnili sportovních akcí a turnajů, které během sportovního dne festivalu Prima sezóna uspořádaly jednotlivé náchodské školy. Umístění Obchodní akademie v jednotlivých disciplínách: Floorball chlapci 4. místo Sálová kopaná chlapci 3. místo Nohejbal 2. místo Kuželky 1. místo (Balcar, Šrůtková, Čtvrtečková, Meixnerová, Prokopová, Kráčmerová) Práce v předmětech Písemná a elektronická komunikace a Zpracování dokumentů na PC Ve školním roce jsme v těchto předmětech opět využívali plně počítačové učebny a programovanou výuku ZAV ve třetích ročnících máme rovněž k dispozici program Pojmy PEK (z nabídky Státního těsnopisného ústavu). Opět jsme se zapojili do různých soutěží a v jarním termínu se konaly státní zkoušky z kancelářského psaní na PC. Korespondenční soutěže probíhají ve třech termínech. V 1. kole se na 10. místě umístil Fiedler Radek ze 3.B, na 21. místě Hofmannová Veronika ze 2.B. Ve 2. kole jsme obsadili 9. místo - Fiedler Radek 3.B, 22. místo - Formánková Barbora, 2.A a 23. místo - Martincová Jana, 3.B. Ve 3. kole soutěže se nejlépe umístily tyto žákyně: Lamková Kateřina, 2.A, Fišerová Kateřina, 3.A. Regionální soutěž v grafických disciplínách se konala tentokrát na naší škole 19. března Akce byla organizačně náročná. Celá soutěž, včasné vyhodnocení 14

15 výsledků a předání pěkných a hodnotných cen proběhlo k plné spokojenosti soutěžících i pedagogů. Za to patří poděkování všem, kdo se na přípravě a zdárném průběhu soutěže podíleli. Za pochvalu stojí umístění Jany Martincové (3.B) na 3. místě v disciplíně korektura textu. V této disciplíně obsadili dále pěkné 5. místo Radek Fiedler (3.B) a 6. místo Barbora Formánková (2.A). V disciplíně psaní na klávesnici PC obsadila Jana Martincová 12. místo, Radek Fiedler 14. a Barbora Formánková 20. místo. V obtížné disciplíně wordprocessing bylo umístění našich žákyň za sebou na 8., 9. a 10. místě Martincová, Pápaiová a Sejkorová (všechny žákyně 3.B). Závěrem lze říci, že jsme v konkurenci s ostatními školami našeho kraje obstáli a soutěžící si zaslouží pochvalu. Hradecká juniorka je poslední soutěží ve školním roce tradiční 12. ročník se konal 13. června 2007 na OA v Hradci Králové. Obsadili jsme pouze kategorii 1. ročníků. Velmi pěkné 4. místo obsadila Radka Urbaníková z 1.C. Dosáhla 293 čistých úhozů za minutu, což je na 1. ročník vynikající výkon. Dále se umístily na 14. místě Petra Dítětová (1.B) a na 15. místě Martina Šubrtová (1.A). Státní zkoušky z kancelářského psaní na PC se konaly 16. května 2007 na naší škole za účasti komisařky Ing. Marie Šmídové (OA Trutnov). Letos ze 32 uchazečů uspělo 31, což svědčí o velmi dobré připravenosti žáků. (Úspěšnost tak činila 96,88 %.) Předmětová komise grafických předmětů pracuje podle plánu. I letos se na naší škole konaly závěrečné zkoušky 3. ročníků z předmětů INT a ZDP/PEK. Exkurze ČNB Ve druhých ročnících OA a ve třetím ročníku oboru Informatika v ekonomice je v předmětu Ekonomika probírána bankovní soustava ČR. Už několik let byla v tématických plánech zahrnuta i exkurze v bance. Studenti měli možnost navštívit buď Komerční banku, pobočka Náchod nebo Československou obchodní banku, pobočka Náchod. V loňském školním roce jsme se rozhodli navštívit Českou národní banku v Praze s její expozicí Lidé a peníze. V březnu 2007 v rámci exkurze na veletrhu fiktivních firem se byla podívat v ČNB třída 3.C a v dubnu odjely do Prahy třídy 2.A a 2.B. Exkurze začala v kinosále, kde byl promítnut film Historie, vývoj a úloha ČNB a animovaný film O bankách a lidech, což byl takový humorný pohled na svět financí a bank. Po té jsme byli zavedeni do trezoru, kde byl umístěn zbytek expozice 65 vitrín, které ilustrují historický vývoj peněz a měnových poměrů v Čechách od keltského období do současnosti. V předsálí expozice jsme poté objevili ještě 15 panelů na aktuální téma, kterým v našem případě byla měnová reforma, takže se studenti mohli seznámit s tím, kolik co stálo v roce 1953 a jak vlastně převod měny probíhal. Největší pozornosti se samozřejmě těšilo naše bohatství ve zlatých cihličkách. Celou dobu s námi trávil pan průvodce, který nám podal fundovaný výklad proložený soutěžemi, ze kterých si studenti měli možnost odnést zajímavé publikace nebo ruličku sešrotovaných peněz. Tato akce se setkala s příznivým ohlasem u studentů a proto jsme se rozhodli, že v příštích letech ji budeme opakovat vždy pro studenty 2. ročníků. Zpráva o činnosti Informačního centra SIPVZ OA Náchod Ve školním roce 2006/07 se IC Obchodní akademie Náchod soustředilo na zajišťování kurzů a školení pro pedagogickou veřejnost (DVPP) i pro soukromé subjekty. Ve školním roce 2006/07 jsme uskutečnili celkem 5 kurzů, jejichž průběh ukazuje následující tabulka. 15

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je státní školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Obchodní akademie je školou zřízenou MŠMTV ČSR k 1. 1. 1991 zřizovací listinou ze dne 2. 1. 1992 č. j. 10014/92-241 jako rozpočtová organizace. Dodatkem

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP Personální podmínky realizace ŠVP na škole obsahuje následující tabulka. Učitelé v průběhu každého školního roku absolvují v systému dalšího vzdělávání pedagogických

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

www.pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Adresa: Purkyňova 256, 568 02 Svitavy Telefon: 461 535 100, 461 531 491 E-mail: skola@szs.svitavy.cz Web: www.szs.svitavy.cz Dodatek ŠVP Zdravotnický

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více