ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA"

Transkript

1 UREL FEKT :: Purkyňova 118 :: Brno :: Tel: :: Fax: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně magisterský studijní obor ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA M-EST programu ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA, KOMUNIKAČNÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA informace o oboru

2 ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA navazující magisterské studium Periodická publikace Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně, řada 2/

3 Elektronika a sdělovací technika OBSAH 1 Charakteristika oboru Profil a uplatnění absolventa oboru Oborová rada M-EST Zásady a pravidla studia Studijní obory navazující na M-EST Studijní plány M-EST ročník, zimní semestr ročník, letní semestr ročník, zimní semestr ročník, letní semestr Volitelné všeobecně vzdělávací předměty Skupina Skupina Skupina Skupina bez označení Charakteristiky povinných předmětů M-EST ročník ročník Charakteristiky volitelných oborových předmětů M-EST ročník ročník Charakteristiky volitelných předmětů teoretické nadstavby M-EST ročník Charakteristiky volitelných mimooborových předmětů M-EST ročník Charakteristiky všeobecně vzdělávacích předmětů M-EST Skupina Skupina Skupina Skupina bez označení Státní závěrečné zkoušky M-EST Použité zkratky pracovišť VUT v Brně O ústavu radioelektroniky

4 Magisterské studium 16 Předměty UREL (seřazeno podle semestrů) MTEO - TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ MTRK - TEORIE RÁDIOVÉ KOMUNIKACE MASV - ANTÉNY A ŠÍŘENÍ RÁDIOVÝCH VLN MPLD - PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY MCVT - CAD VE VYSOKOFREKVENČNÍ A MIKROVLNNÉ TECHNICE MKVE - KVANTOVÁ A LASEROVÁ ELEKTRONIKA MSDS - SMĚROVÉ A DRUŽICOVÉ SPOJE MPKS - POČÍTAČOVÉ A KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ MMIA - MIKROPOČÍTAČE PRO PŘÍSTROJOVÉ APLIKACE MVDK - VIDEOTECHNIKA MASS - ANALÝZA A SYNTÉZA ŘEČOVÝCH SIGNÁLŮ MSMK - SYSTÉMY MOBILNÍCH KOMUNIKACÍ MDTV - DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY MFOK - FOTONIKA A OPTICKÉ KOMUNIKACE MNRS - NAVRHOVÁNÍ RÁDIOVÝCH SPOJŮ MPOA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY A JEJICH APLIKACE MMIT - MIKROVLNNÁ INTEGROVANÁ TECHNIKA MREM - RADIOELEKTRONICKÁ MĚŘENÍ MRAR - RADIOLOKACE A RADIONAVIGACE

5 Elektronika a sdělovací technika 1 Charakteristika oboru Dvouletý magisterský studijní obor ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA (M-EST) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně je zaměřen na vzdělávání inženýrů specializovaných na slaboproudou elektroniku a její aplikace zejména v oblasti bezdrátových komunikací a sdělovací techniky. Spektrum oboru přitom sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy. Svým obsahem a pojetím tak magisterský obor M-EST pojednává o nosných technických oblastech současných i budoucích moderních elektronických komunikačních systémů a technologií a přirozenou formou navazuje na stejnojmenný bakalářský obor B-EST. Magisterský obor M-EST lze začít studovat až po předchozím absolvování libovolného oboru bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní závěrečnou zkouškou, a to nejlépe v některém elektrotechnickém či informatickém studijním programu. Odbornou výuku v magisterském oboru M-EST zajišťuje především Ústav radioelektroniky (UREL). Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku obvodů a systémů rádiové komunikace a navigace (stacionárních, mobilních, pozemních i družicových), pokročilou přístrojovou, zvukovou a obrazovou elektroniku a na tvorbu, analýzu, zpracování a aplikace multimediálních signálů a dat. Své teoretické znalosti si student doplňuje studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací. 2 Profil a uplatnění absolventa oboru Absolvent magisterského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA má široké znalosti v teorii, navrhování, konstruování, aplikačním využití a měření elektronických obvodů a systémů. Aplikačně je studium zaměřeno na problematiku bezdrátových komunikací a sdělovací techniky. Spektrum znalostí sahá od nízkofrekvenční přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku po oblast optických vln, od analogových obvodů a systémů po číslicové obvody a mikroprocesorové systémy. Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, rádiové komunikace a navigace, a to stacionární, mobilní, pozemní i družicové, v pokročilé přístrojové elektronice, v oblastech analýzy, zpracování a využití multimediálních signálů a dat. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky. Absolventi magisterského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA se uplatní při výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných slaboproudých elektronických zařízení jak pro všeobecné použití, tak zejména v oblasti komunikačních a navigačních služeb a systémů, v oblasti provozu rozhlasových a televizních sítí a rovněž jsou schopni zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce. 5

6 Magisterské studium 3 Oborová rada M-EST Za organizační zajištění a obsahovou náplň studia v magisterském oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA odpovídá oborová rada (OR), složená z významných akademických pracovníků FEKT. Současné složení oborové rady: Předseda: Prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida Ústav radioelektroniky Členové: Prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. Ústav mikroelektroniky Prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. Ústav radioelektroniky Prof. Ing. Pavel Jura, CSc. Ústav automatizace a měřicí techniky Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. Ústav radioelektroniky Prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. Ústav radioelektroniky Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. Ústav mikroelektroniky 4 Zásady a pravidla studia Studijní předměty na oboru M-EST jsou hodnoceny kredity. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném zakončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně po vykonání zkoušky. Podmínky pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky jsou dány Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, příslušnými Směrnicemi děkana FEKT VUT a individuálními podmínkami každého předmětu. Ve dvouletém navazujícím magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů. V jednotlivých skupinách studijních předmětů je přitom na oboru M-EST nutno získat: v povinných předmětech (včetně semestrálního projektu) 38 kreditů za vypracování, odevzdání a přijetí diplomové práce 10 kreditů ve volitelných oborových předmětech minimálně 39 kreditů ve volitelných předmětech teoretické nadstavby minimálně 10 kreditů ve volitelných mimooborových předmětech minimálně 10 kreditů ve všeobecně vzdělávacích předmětech minimálně 10 kreditů Nezískání těchto minimálních počtů v jedné skupině předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině předmětů. Povinné předměty (včetně obou semestrálních projektů) oboru M-EST absolvuje student v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech v této příručce. Projekty je nutno absolvovat v pořadí Semestrální projekt 1 (MM1E), Semestrální projekt 2 (MM2E), který po úspěšném obhájení pokračuje řešením Diplomové práce (MMSE). Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí si jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia. Volitelné oborové předměty jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Tyto předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky oboru M-EST při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených ve studijních plánech v této příručce (zejména povinný zápis a absolvování alespoň minimálního požadovaného počtu těchto předmětů z každé vymezené nabídkové skupiny). Při výběru volitelných oborových předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast oboru M-EST, na kterou se chce blíže zaměřit. 6

7 Elektronika a sdělovací technika Přitom může vycházet z obsahových charakteristik volitelných předmětů oboru M-EST v této příručce, případně může využít služeb studijního poradce na Ústavu radioelektroniky, který mu poradí při sestavování jeho konkrétních studijních plánů. Tímto studijním poradcem v současné době je Prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc., UREL, Purkyňova 118, místnost č Volitelné oborové předměty v jednotlivých semestrech si student musí volit tak, aby na konci svého magisterského studia dosáhl předepsaný (nebo vyšší) počet kreditů v předepsané skladbě. Volitelné předměty teoretické nadstavby jsou předměty z oblasti vyšší matematiky a fyziky, jimiž si student dále prohlubuje své teoretické vysokoškolské znalosti těchto základních disciplín. Tyto předměty si student volí sám z nabídky uvedené ve studijních plánech. Do konce studia musí student absolvovat minimálně 2 předměty této kategorie, tj. musí získat minimálně 10 kreditů. Alespoň jeden předmět musí být matematický (zajišťovaný Ústavem matematiky FEKT VUT). Většina předmětů teoretické nadstavby je společná pro všechny magisterské studijní obory fakulty. Volitelné mimooborové předměty jsou odborné předměty vybrané z nabídek jiných magisterských studijních oborů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit znalosti studentů i do jiných odborných oblastí než těch, které tvoří náplň oboru M-EST. Tyto předměty si student volí tak, aby do konce studia z nich získal alespoň minimální požadovaný počet kreditů, a to z jejich vymezené nabídky ve studijních plánech (při respektování uvedených pravidel). Pro vhodný výběr volitelných mimooborových předmětů platí stejné zásady jako u volitelných oborových předmětů včetně možnosti využít i zde služeb oborového studijního poradce. Volitelné mimooborové předměty zajišťují vybrané ústavy z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně. Jejich výuka se uskutečňuje společně se studenty těchto oborů. Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Tyto předměty jsou v IS rozděleny do tří tématických skupin a skupiny bez označení: skupina 91 obsahuje celkem 9 předmětů vyučovaných v cizích jazycích mimo angličtiny. Každý předmět má 6 kreditů, je celoroční (dvousemestrální) a je zakončen zápočtem a zkouškou. Student si vybírá z předmětů němčiny (MJN1, MJN2, MJN3 a MEOS), ruštiny (MJR1, MJR2), španělštiny (MJS1, MJS2) a francouzštiny (MYFZ); skupina 92 obsahuje celkem 14 předmětů vyučovaných v angličtině, přičemž každý předmět je jednosemestrální. Z nabídky je 8 předmětů odborných, ze všech oborů magisterského studia. Výuku zajišťují odborné ústavy FEKT. Úkolem není zprostředkovat odborné poznatky, ale seznámit studenty se speciální anglickou odbornou terminologií. Každý předmět má 2 kredity a je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zbylých 6 předmětů s obtížností vyšší než BAN3 rozšiřuje jazykové znalosti studentů. Výuku zajišťuje UJAZ. Každý předmět má 3 kredity a je zakončen zápočtem a zkouškou; skupina 93 sdružuje 7 předmětů ekonomického, právního a ekologického charakteru. Na jejich výuce se podílí několik ústavů. Z každé z těchto skupin si student musí zapsat a absolvovat aspoň jeden předmět. Předměty si volí student sám z jejich celofakultní nabídky uvedené v této příručce a může je absolvovat v libovolném ročníku, případně i v libovolném semestru 7

8 Magisterské studium magisterského studia (avšak v semestru uvedeném ve studijním plánu). S výhodou však může k jejich absolvování využít i časový prostor vytvořený v zimním a v letním semestru 2. ročníku oboru M-EST. skupina bez označení obsahuje předměty, jejichž absolvování není vyžadováno pro úspěšné absolvování studovaného oboru. Úspěšně absolvované předměty budou uvedeny v Diploma Supplement Label. Mezi tyto předměty patří i předmět Tělesná výchova (MTEL), který student může, ale nemusí absolvovat. Jeho kreditová hodnota je nula. Pokud student úspěšně neabsolvuje zvolený a zapsaný volitelný oborový, mimooborový, všeobecně vzdělávací předmět či předmět teoretické nadstavby, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu. Místo něj lze zvolit jiný volitelný, všeobecně vzdělávací či teoretický předmět. Vhodným výběrem volitelných předmětů na oboru M-EST se může student magisterského studia úžeji orientovat na odbornou oblast svého zájmu. V navazujícím magisterském studijním programu EEKR-M si nesmí student zapsat předmět, který již absolvoval v předchozím bakalářském studiu EEKR-B na FEKT VUT v Brně (zkratka předmětu se liší pouze prvním písmenem). Výjimkou je pouze předmět MTEL. 5 Studijní obory navazující na M-EST Nejlepší absolventi magisterského studijního programu mohou (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím doktorském studiu na libovolné vysoké škole v České republice. Na FEKT VUT v Brně lze pokračovat ve čtyřletém doktorském studijním programu Elektrotechnika a komunikační technologie (EKT), v prezenční (EKT-PP) nebo kombinované (EKT-PK) formě studia. V programu EKT jsou následující obory doktorského studia: Biomedicínská elektronika a biokybernetika (BEB) Elektronika a sdělovací technika (EST) Fyzikální elektronika a nanotechnologie (FEN) Kybernetika, automatizace a měření (KAM) Mikroelektronika a technologie (MET) Matematika v elektroinženýrství (MVE) Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (SEE) Teleinformatika (TLI) Teoretická elektrotechnika (TEE) Na magisterský studijní obor M-EST obsahově navazuje stejnojmenný doktorský obor Elektronika a sdělovací technika (PP-EST, PK-EST). Bližší informace o všech oborech doktorského studia lze získat na děkanátu FEKT VUT v Brně. 8

9 Elektronika a sdělovací technika 6 Studijní plány M-EST Čísla udávají počet výukových hodin přednášek a cvičení ve 13-ti týdenním semestru. Detailní rozpis výukových forem v jednotlivých předmětech je uveden u jejich obsahových charakteristik. Symbol z = zápočet, klz = klasifikovaný zápočet, zk = zkouška. 1.ročník, zimní semestr Povinné zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. Teorie elektronických obvodů MTEO z, zk UREL Petržela 7 Teorie rádiové komunikace MTRK z, zk UREL Maršálek 6 Volitelné oborové minimálně jeden do konce studia Antény a šíření rádiových vln MASV z, zk UREL Lukeš 7 Programovatelné logické obvody MPLD z, zk UREL Kolouch 6 CAD ve vf. a mikrovlnné technice MCVT klz UREL Raida 6 Volitelné teoretické minimálně jeden do konce studia Kvantová a laserová elektronika MKVE z, zk UREL Wilfert 5 Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice MDRE z, zk UMAT Diblík 5 Fyzika pevné fáze MFPF z, zk UFYZ Grmela 5 Volitelné mimooborové minimálně jeden do konce studia Analýza signálů a obrazů MASO z, zk UBMI Jan 6 Vyšší metody zpracování signálů MMZS z, zk UBMI Jan 6 Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů Projektování silových a datových rozvodů MPPR z, zk UTKO Mišurec 6 MPSD z, zk UEEN Toman 6 1.ročník, letní semestr Povinné zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. Směrové a družicové spoje MSDS z, zk UREL Kasal 7 Počítačové a komunikační sítě MPKS z, zk UREL Kolka 5 Semestrální projekt 1 MM1E 0 13 z UREL Raida 2 Volitelné oborové minimálně jeden do konce studia Mikropočítače pro přístrojové aplikace MMIA z, zk UREL Fedra 7 Videotechnika MVDK z, zk UREL Slanina 6 Analýza a syntéza řečových signálů MASS z, zk UREL Sigmund 8 Volitelné teoretické minimálně jeden do konce studia Maticový a tenzorový počet MMAT z, zk UMAT Kovár 5 Moderní numerické metody MMNM z, zk UMAT Baštinec 5 9

10 Magisterské studium Modelování elektromagnetických polí Volitelné mimooborové MMEM z, zk UTEE Dědková 5 minimálně jeden do konce studia Vzájemný převod A/D signálů MADP z, zk UTKO Vrba, K. 6 Elektronická měřicí technika MEMT z, zk UAMT Čejka 6 Moderní technologie elektronických obvodů a systémů MMTE zk UMEL Szendiuch 6 2.ročník, zimní semestr Povinné zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. Systémy mobilních komunikací MSMK z, zk UREL Prokopec 6 Semestrální projekt 2 MM2E 0 39 klz UREL Raida 5 Volitelné oborové minimálně tři do konce studia Digitální televizní systémy MDTV z, zk UREL Kratochvíl 6 Fotonika a optické komunikace MFOK z, zk UREL Wilfert 5 Navrhování rádiových spojů MNRS z, zk UREL Láčík 6 Počítačové systémy a jejich aplikace MPOA klz UREL Kolka 5 Signálové procesory MSPR z, zk UTKO Smékal 6 Všeobecně vzdělávací výběr z celofakultní nabídky 2.ročník, letní semestr Povinné zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. Odborná praxe MXME 2 týdny z UREL Biolková 0 Diplomová práce MMSE z UREL Raida 10 Volitelné oborové minimálně dva do konce studia Mikrovlnná integrovaná technika MMIT z, zk UREL Lukeš 6 Radioelektronická měření MREM z, zk UREL Dřínovský 6 Radiolokace a radionavigace MRAR z, zk UREL Šebesta J. 5 Všeobecně vzdělávací výběr z celofakultní nabídky 10

11 Elektronika a sdělovací technika 7 Volitelné všeobecně vzdělávací předměty Skupina 91 Němčina pro začátečníky grundkurs i Němčina pro mírně pokročilé grundkurs ii Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene i zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. MJN z, zk UJAZ Baumgartner 6 MJN z, zk UJAZ Baumgartner 6 MJN z, zk UJAZ Baumgartner 6 Elektronické obvody a signály MEOS 0-26 z, zk UREL Sigmund 6 Základy francouzštiny MYFZ 0-26 z, zk UJAZ Baumgartnetová 6 Ruština pro začátečníky MJR z, zk UJAZ Baumgartnerová 6 Ruština pro mírně pokročilé MJR z, zk UJAZ Baumgartnerová 6 Španělština pro začátečníky MJS z, zk UJAZ Borecká 6 Španělština pro mírně pokročilé MJS z, zk UJAZ Borecká 6 Skupina 92 zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. Electromechanical Systems MEME 26-0 klz UVEE Ondrůšek 2 Microelectronics in English MMEN 26-0 klz UMEL Brzobohatý 2 Power Systems MPSY 26-0 klz UEEN Orságová 2 Embedded Systems for Industrial Control MESI 26-0 klz UAMT Bradáč 2 Theory of Communication MTOC 26-0 klz UTKO Burda 2 Elements of Digital Signal and Image Processing Advanced Radio Communication Systems and Their Components Properties and Production of Electrotechnic Materials Akademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatiku Obchodní angličtina pro středně pokročilé Efektivní čtení odborných anglických textů MEDS 26-0 klz UBMI Jan 2 MARC 26-0 klz UREL Raida 2 MPPM 26-0 klz UETE Jirák 2 MAJD 0-26 z, zk UJAZ Neuwirthová 3 MAOA 0-26 z, zk UJAZ Malíková 3 MARE 0-26 z, zk UJAZ Borecká 3 Angličtina pro severní Ameriku MASA 0-26 z, zk UJAZ Froehling 3 Obecná angličtina pro středně pokročilé MASP 0-26 z, zk UJAZ Trávníček 3 Angličtina pro Evropu MAEU 0-26 z, zk UJAZ Dohnal 3 11

12 Magisterské studium Skupina 93 zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. Etika podnikání MEPO 26-0 z UJAZ Jílek 2 Dějiny a filozofie techniky MFIT 26-0 z ICV Klapetek 2 Kultura projevu a tvorba textů MKPT z UJAZ Jílek 5 Manažerské účetnictví MMAU z UJAZ Jílek 2 Podnikatelské minimum MPOM z UMEL Legát 4 Podvojné účetnictví MPOU zk UJAZ Jílek 4 Technické právo MTPR 39-0 z ÚSI Kledus 3 Skupina bez označení zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. Bezpečná elektrotechnika MELB 26-0 zk UTEE Kaláb 2 Filosofie současnosti - postmodernismus MFSP 26-0 z UJAZ Klapetek 3 MS Windows XP Professional MMW zk FIT Kurečka 5 MS Windows 2003 Server MMW zk FIT Kurečka 5 MS Windows sítě MMW zk FIT Kurečka 5 MS Windows ISA a SQL Server MMW zk FIT Kurečka 5 Programování v.net a C# MMW zk FIT Kurečka 5 CISCO akademie 1 MCA zk UTKO Komosný 7 CISCO akademie 2 MCA zk UTKO Komosný 7 Tělesná výchova MTEL 0-26 z CESA Lepková 0 Vysvětlující poznámky: 1. Volba předmětu není vázána na obor magisterského studia. 2. Nesmí být zapsán stejný předmět jako v předchozím bakalářském studiu FEKT VUT v Brně (s výjimkou MTEL). 12

13 Elektronika a sdělovací technika 8 Charakteristiky povinných předmětů M-EST Čísla udávají počet výukových hodin ve 13-ti týdenním semestru; P = přednášky, N = numerická cvičení (cvičení odborného základu), L = laboratorní cvičení, C = počítačová cvičení, Ost = ostatní formy výuky (zejména individuální projektová cvičení, exkurze apod.), z = zápočet, klz = klasifikovaný zápočet, zk = zkouška. 1.ročník Teorie elektronických obvodů (MTEO) 26P-26N-13L-13C z, zk UREL 7 kr Ing. J. Petržela Základy obecné teorie obvodů a systémů. Řešení obvodů analýza, syntéza, návrh. Zákony a teorémy v elektronických obvodech. Topologie elektronických obvodů. Modelování reálných elektronických obvodů. Analýza lineárních obvodů s regulárními a neregulárními prvky a funkčními bloky. Analýza nelineárních obvodů. Obvodové funkce a parametry, póly a nulové body, vlastnosti přenosových funkcí, obvody s minimálním a neminimálním argumentem. Citlivostní a toleranční analýza obvodů. Šumová analýza obvodů. Řešení stability obvodů a oscilační podmínky. Syntéza obvodů RLC. Moderní netradičně pracující obvody, se spínanými kapacitory, se spínanými proudy a v proudovém módu. Teorie rádiové komunikace (MTRK) 26P-13N-26C z, zk UREL 6 kr Ing. R. Maršálek Rádiový komunikační řetězec. Vyjádření informace signálem. Detekce aditivně rušených binárních signálů. Metody potlačení mezisymbolových přeslechů. Charakteristiky únikových kanálů, klasifikace, popis. Dvoustavová a vícestavová fázová klíčování, klíčování s minimální fází. Teorie kódování. Modulační systémy QAM, OFDM a CDMA, popis, modulace a demodulace, vlastnosti. Principy MIMO a UWB komunikace. Směrové a družicové spoje (MSDS) 39P-22N-11L-6C z, zk UREL 7 kr Prof. M. Kasal Základní pojmy a dělení radioreléových (RRS) a družicových (DS) spojů. Kmitočtové plány, druhy signálů, modulace, kódování. Skladba analogových a digitálních systémů. Energetická bilance, šumové charakteristiky a jakostní činitele RRS a DS. Dráhy a technologie družic. Organizace a charakteristiky systémů pevné a pohyblivé družicové služby. Interoperabilita optických a družicových sítí. Experimentální, meteorologické a navigační družice. Efekty při průchodu rádiových signálů ionosférou a jejich vliv na družicové spoje. Rádiové spojení se vzdáleným vesmírem. V laboratořích probíhají měření na skutečných družicových spojích i na jejich simulátorech. 13

14 Magisterské studium Počítačové a komunikační sítě (MPKS) 31P-8L-13C z, zk UREL 5 kr Prof. Z. Kolka Komunikační sítě, struktura, architektura. Referenční modely. Aplikace (HTTP, FTP, SMTP, DNS). Protokolová sestava TCP/IP (TCP, UDP, IP, směrování, řízení toku, IP adresy, NAT). Přenosová média (kabeláž pro LAN, optická vlákna). Lokální počítačové sítě, přístupové metody. Ethernet (princip, varianty-100m/1g/10g, přepínače, VLAN, PoE, Spanning Tree). Bezdrátové sítě. Multimediální aplikace (RTP, SIP, služby VoIP, QoS). Bezpečnost síťového provozu (základy kryptografie, autentizace, integrita MD5, SHA, certifikáty, SSL, IPsec). Management (SNMP). Sítě s integrovanými službami. Programování síťových aplikací. Semestrální projekt 1 (MM1E) 13 Ost z UREL 2 kr Prof. Z. Raida Úvodní část samostatné práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání oboru M-EST. Téma projektu je tématem budoucí diplomové práce (letní semestr 2. ročníku). Téma se vybírá na počátku letního semestru 1. ročníku. Semestrální projekt je zaměřen na vyhledání informací, jejich prostudování a zpracování rešerše o zvoleném tématu. V rámci Semestrálního projektu je navrženo vlastní technické řešení a vypracována závěrečná zpráva. Projekt je ukončen rozpravou s vedoucím práce, za kterou je udělen zápočet. 2.ročník Systémy mobilních komunikací (MSMK) 39P-26L z, zk UREL 6 kr Ing. J. Prokopec Radiotelefonní systém GSM architektura systému, zabezpečení signálu proti zneužití, přenos datových signálů (GPRS, HSCSD, EDGE), měření Quality of Service. Systém UMTS technologie bezdrátové přístupové sítě (CDMA, rozprostírání signálu, modulace, handover, propojení se stávajícími systémy). Mobile Broadband Wireless Access (802.20), jeho charakteristika, mobilní digitální TV - standard DVB-H. Bezdrátové přístupové sítě (802.xx). WiMAX technologie, fyzická vrstva, přístupové metody, MAC vrstva, zabezpečení, QoS, služby sítě (VoIP, IPTV). Mobilní WiMAX, služby a aplikace. Perspektivní systémy dalších generací (HAPS, ITS), systémy 5G. Semestrální projekt 2 (MM2E) 39 Ost klz UREL 5 kr Prof. Z. Raida Semestrální projekt 2 je pokračováním Semestrálního projektu 1. V rámci Semestrálního projektu 2 je zejména ověřena správnost vlastního technického řešení, navrženého v rámci Semestrálního projektu 1 (počítačová simulace, vhodně zvolený experiment). Součástí řešení je vypracování závěrečné zprávy projektu. Projekt je ukončen prezentací a obhajobou před komisí na závěr zimního semestru 2. ročníku magisterského studia. Po úspěšné obhajobě projekt pokračuje jako závěrečná diplomová práce studenta. 14

15 Elektronika a sdělovací technika Odborná praxe (MXME) 2 týdny z 0 kr Ing. V. Biolková Odborná praxe v celkové délce trvání 2 týdnů absolvovaná ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, v podnicích a firmách elektronického průmyslu, v rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, a to v tuzemsku i v zahraničí. Praxi si zařizuje student sám, příp. požádá (v dostatečném časovém předstihu) o organizační pomoc oborovou radu studijního oboru M-EST. Praxi je třeba konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce, příp. i před zahájením magisterského studia na FEKT VUT. Praxe je započtena na konci posledního ročníku magisterského studia po předložení písemného potvrzení o jejím absolvování. Diplomová práce (MMSE) 117 Ost z UREL 10 kr Prof. Z. Raida Diplomová práce je pokračováním tématu Semestrálních projektů 1 a 2. V rámci diplomové práce bývá dokončována realizační a experimentální část projektu. Předmět je započten po předložení rukopisu diplomové práce a po jeho přijetí vedoucím práce na oboru M-EST. 9 Charakteristiky volitelných oborových předmětů M-EST Čísla udávají počet výukových hodin ve 13-ti týdenním semestru; P = přednášky, N = numerická cvičení (cvičení odborného základu), L = laboratorní cvičení, C = počítačová cvičení, Ost = ostatní formy výuky (zejména individuální projektová cvičení, exkurze apod.), z = zápočet, klz = klasifikovaný zápočet, zk = zkouška. 1.ročník Antény a šíření rádiových vln (MASV) 26P-26N-26L z, zk UREL 7 kr Ing. Z. Lukeš Principy antén drátových, planárních, mikropáskových, trychtýřových, parabolických. Výpočty parametrů antén vstupní impedance, zisku, polarizace, účinnosti. Návrh antén od pásma dlouhých vln až po vlny submilimetrové. Návrh antén pro speciální aplikace satelitní komunikace, WIFI, radarová technika, RFID antény, čipové antény, antény pro měření EMC, radioamatérské antény. Šíření vln s ohledem na konstrukci antén. Impedanční a výkonové přizpůsobení antén výpočty, konstrukce, symetrizace antén. Měření vlastností antén jako je zisk a impedanční přizpůsobení. Programovatelné logické obvody (MPLD) 26P-39C z, zk UREL 6 kr Doc. J. Kolouch Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti z číslicové techniky. Typy programovatelných obvodů: obvody PLD se strukturou PAL a PLA, obvody FPGA. Speciální funkční bloky používané v těchto obvodech. Popis navrhovaných subsystémů prostředky textovými 15

16 Magisterské studium (jazyky HDL) a grafickými. Vývojové systémy CAD a jejich použití k simulaci číslicových subsystémů (kombinačních obvodů, čítačů, stavových automatů) a k jejich syntéze a implementaci do obvodů PLD a FPGA, ověření funkce navržených subsystémů naprogramováním laboratorních přípravků. CAD ve vf. a mikrovlnné technice (MCVT) 39P-26C klz UREL 6 kr Prof. Z. Raida Předmět seznamuje s principy a s použitím základních numerických metod (metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků, momentová metoda) pro analýzu mikrovlnných struktur na kmitočtech stovek MHz až desítek GHz. Kurs pokračuje probíráním standardních a nestandardních optimalizačních postupů (gradientní a newtonovské metody, genetické algoritmy) a jejich aplikací na návrh mikrovlnných obvodů a antén. Mikropočítače pro přístrojové aplikace (MMIA) 39P-39C z, zk UREL 7 kr Ing. Z. Fedra Předmět prohlubuje a rozšiřuje znalosti studentů v oblasti mikroprocesorové techniky a seznámí je s některými pokročilými periferiemi a postupy. V rámci předmětu se představuje: speciální funkce AVR GCC, AVR bootloader; použití ukazatelů, polí, stavového automatu při programování procesoru; komunikační sběrnice použitelné s mikroprocesory; synchronní a asynchronní přenos USART, SPI, komunikace s externími čidly (tlaku, teploty...); LCD displeje znakové/grafické, řadiče, použití; PWM, úsporné režimy spotřeby; obvody reálného času; tendence ve vývoji mikroprocesorů, 16 a 32 bitové procesory, signálové procesory DSP, kombinace mikroprocesor-fpga (Atmel FPSLIC). Videotechnika (MVDK) 39P-18L-8 Ost z, zk UREL 6 kr Ing. M. Slanina TV kolorimetrie. Obrazový tok, obrazová funkce, obrazový signál (analýza v časoprostorové i kmitočtové oblasti). TV normy, struktura úplného barevného signálu. Zkreslení signálu. Kompozitní soustavy barevné televize - NTSC, PAL. Snímače CCD a CMOS, kamery pro barevnou televizi, termovizní kamery. Televizní obrazovky a monolitické ploché zobrazovače, barevné projekční soustavy. Magnetický a optický záznam obrazových signálù (CD, DVD, Blu Ray aj.). Standardy pro digitalizaci obrazových signálů. Komprimační standardy (JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Dirac, VC-1). Analogová a digitální rozhraní. 3DTV. Analýza a syntéza řečových signálů (MASS) 39P-52C z, zk UREL 8 kr Prof. M. Sigmund Fonetický popis českého jazyka, váhování signálu, preemfáze, určení základního tónu řeči, parametrický popis řečového signálu v časové a kmitočtové oblasti, krátkodobá analýza řečového signálu, metody výběru vhodných příznaků, určení začátku a konce slov, lineární a nelineární časové transformace, systémy na rozpoznávání slov a slovních spojení, řečové jednotky a příznaky vhodné na rozpoznávání mluvčího, skryté Markovovy modely, identifikace a verifikace mluvčích, metody syntézy řeči, vokodéry, typické aplikace na rozpoznávání řeči a mluvčích. 16

17 Elektronika a sdělovací technika 2.ročník Digitální televizní systémy (MDTV) 39P-26L z, zk UREL 6 kr Doc. T. Kratochvíl Digitalizace obrazových a zvukových signálů. Metody a standardy komprese digitálních dynamických obrazových dat MPEG-2/4AVC. Zabezpečení digitálního signálu a modulace pro oblast digitální televize. Standard pro digitální televizní vysílání DVB- S/S2/C/T/T2/H. Televizní přijímač (set-top box) s digitálním zpracováním pro příjem DVB. Televizní vysílače pro DVB-T. Jednofrekvenční sítě SFN a vícefrekvenční sítě MFN vysílačů DVB-T. Kvalita obrazu v digitální televizi. Doplňkové služby - platforma MHP, elektronický průvodce EPG, teletext, podmíněný přístup k programům CA. Fotonika a optické komunikace (MFOK) 24P-12N-13L-3 Ost z, zk UREL 5 kr Prof. O. Wilfert Fotonický komunikační systém. Prvky, uspořádání a základní charakteristika fotonických sítí. Koherentní a nekoherentní optická metoda přenosu. Vlnový multiplex (CWDM, DWDM). Využití solitonů při optických přenosech. Zesilující optická vlákna dotovaná erbiem nebo praseodymem. Světlovodné spoje a atmosférické optické spoje (návrh spoje). Součinnost optických a družicových spojů. Aplikace fotoniky v lékařství a dalších vybraných oborech. Navrhování rádiových spojů (MNRS) 26P-26N-13C z, zk UREL 6 kr Ing. J. Láčík Radiokomunikační služby, využívání kmitočtového spektra. Podmínky rádiového spojení, kvalita přenosu a spolehlivost spoje. Návrh spoje, profil terénu a útlumy překážek, digitální model terénu a počítačová podpora návrhu. Pasivní retranslace. Výpočet pokrytí signálem rozhlasu a televize, statistický přístup k určení úrovně signálu. Mikrovlnné spoje. Radioreléové spoje, vliv úniku při přenosu digitálních signálů, využití diverzity. Mobilní rádiové sítě. Celulární sítě, kmitočtové plánování, pokrytí signálem a provoz v celulárních soustavách, vliv terénu a zástavby. Dálkové KV spoje, volba pracovních kmitočtů, intenzita pole, vliv úniku a spolehlivost spojení ionosférickou vlnou. Vliv ionosféry, atmosféry a hydrometeorů na družicový spoj. Kontrola povolených limitů záření, projektová dokumentace. Počítačové systémy a jejich aplikace (MPOA) 13P-39C klz UREL 5 kr Prof. Z. Kolka Mikroprocesory ARM a Freescale, vývojová prostředí Keil a CodeWarrior. Využití jazyka C pro jednočipové mikroprocesory, tvorba větších projektů, techniky programování víceúlohových aplikací, operační systémy reálného času. Komunikační rozhraní: Ethernet (IP), sériová linka, USB, sběrnice CAN. Síťová komunikace mikroprocesorových systémů. Připojování periferních zařízení k počítači, programová obsluha, ovladače. Architektura PC, základní charakteristiky a struktura velkých operačních systémů (Unix, Windows). 17

18 Magisterské studium Signálové procesory (MSPR) 39P-26C z, zk UTKO 6 kr Prof. Z. Smékal Definice signálového procesoru, jeho odlišnosti od ostatních mikroprocesorů. Základní architektury signálových procesorů. Signálové procesory s pevnou řádovou čárkou firmy Motorola. Jádro procesoru a souhrn periferií. Mapování pamětí. Vývojové prostředky. Instrukční soubor a způsob jeho použití. Souvislost s programováním v jazyce C. Souhrn kanonických a nekanonických struktur pro implementaci číslicových filtrů typu IIR a FIR na signálovém procesoru. Struktura algoritmu FFT a jeho typy. Signálové procesory s pohyblivou řádovou čárkou a jejich odlišnosti. Mikrovlnná integrovaná technika (MMIT) 39P-10N-10L-6Ost z, zk UREL 6 kr Ing. Z. Lukeš Integrovaná technika pro kmitočtová pásma stovek MHz až stovek GHz. Základní typy planárních mikrovlnných integrovaných obvodů (MIO). Hybridní MIO. Mikropáskové, koplanární a štěrbinové MIO. MIO se soustředěnými parametry, monolitické MIO. Mikropáskové, štěrbinové a dielektrické rezonátory. Směrové vazební členy. Děliče a sdružovače výkonu. Buzení MIO. Kmitočtové filtry. MIO pro pásma mm a sub-mm vln. Komplexní návrh mikrovlnné planární integrované struktury: ruční návrh, počítačová simulace a optimalizace, praktická realizace a experimentální ověření. Radioelektronická měření (MREM) 26P-39L z, zk UREL 6 kr Ing. J. Dřínovský Definice základních chyb měření, jejich statistické vyhodnocení. Zásady správného měření. Automatizovaná měřicí pracoviště, principy jednotlivých programů (Agilent VEE). Přesná měření, definice stálosti parametrů. Základní osciloskopická měření. Měření kmitočtu. Skalární měření na skalárních analyzátorech. Vektorová měření. Měření impedance. Speciální měření (six-port, ). Moderní vysokofrekvenční měřicí technika. Měřicí postupy pro měření rušení. Měřicí karty pro PC. Radiolokace a radionavigace (MRAR) 39P-6L-7 Ost z, zk UREL 5 kr Ing. J. Šebesta Základy radiolokace. Radiolokátory s impulzním a kontinuálním provozem, pasivní systémy, princip činnosti a vlastnosti. Novinky radiolokační techniky radiolokátory zahorizontální, antikolizní, radarová čidla pohybu, radary pro měření rychlosti. Základní úkoly a prostředky navigace. Přístrojové zabezpečení dálkových letů, systémy NDB, VOR, ILS, MLS, DME. Globální družicové navigační systémy, GPS- NAVSTAR, GLONASS, GALILEO. Diferenční metody pro potlačení chyb měřené polohy, aplikace v praxi. Globální navigační systémy v civilním letectví a dopravě, rozšířené navigační systémy. Laboratorní výuka je zaměřena na použití GPS přijímačů, měření jejich vlastností a provádění navigačních úloh v terénu. 18

19 Elektronika a sdělovací technika 10 Charakteristiky volitelných předmětů teoretické nadstavby M-EST Čísla udávají počet výukových hodin ve 13-ti týdenním semestru; P = přednášky, N = numerická cvičení (cvičení odborného základu), L = laboratorní cvičení, C = počítačová cvičení, Ost = ostatní formy výuky (zejména individuální projektová cvičení, exkurze apod.), z = zápočet, klz = klasifikovaný zápočet, zk = zkouška. 1.ročník Kvantová a laserová elektronika (MKVE) 24P-12N-13L-3 Ost z, zk UREL 5 kr Prof. O. Wilfert Základní postuláty kvantové mechaniky, Schrödingerova rovnice, princip neurčitosti. Statistická termodynamika. Vzájemné působení záření a látky. Základní vlastnosti laserového záření a princip funkce laserů. Druhy laserů, jejich vlastnosti a použití (He- Ne laser, He-Cd laser, Ar laser, N2 laser, CO2 laser, excimerové lasery, neodymový laser, barvivové lasery, polovodičové lasery). Detekce laserového záření. Účinky laserového záření na lidský organismus. Využití laserů v lékařství, průmyslu a telekomunikacích. Diferenciální rovnice a jejich použití... (MDRE) 39P-13C z, zk UMAT 5 kr Prof. J. Diblík Typické vlastnosti řešení diferenciálních rovnic (DR), základní dva typy rovnic, struktura řešení lineárních rovnic vyšších řádů a systémů lineárních DR. Využití DR elektrotechnické aplikace. Lineární DR druhého řádu a speciální funkce. Besselovy funkce a Legendreovy polynomy. Maticové řešení lineárních systémů s konstantními koeficienty. Vektorový tvar partikulárního řešení. Parciální DR. Základní tvary DR druhého řádu. Charakteristiky. Řešení některých rovnic druhého řádu pomocí metody separace a Fourierovy metody. Vlnová rovnice a D Alembertova metoda jejího řešení. Praktické využití programu MATLAB k řešení DR. Fyzika pevné fáze (MFPF) 39P-13L z, zk UFYZ 5 kr Doc. L. Grmela Struktura pevných látek. Vlastnosti krystalové mříže. Elektrony v pevných látkách, pásový diagram. Transport elektrického náboje a energie. Povrch a rozhraní pevných látek. Vlastnosti základních mikroelektronických struktur. Elektromagnetické vlny v krystalech. Optické vlastnosti krystalů ve vnějších polích. Emise světla z polovodičů. Nelineární optické jevy. Maticový a tenzorový počet (MMAT) 26P-20N-6C z, zk UMAT 5 kr RNDr. M. Kovár Definice matice. Základní pojmy. Rovnost a nerovnost matic. Transponování matic. Některé druhy matic. Determinant, základní vlastnosti. Základní operace s maticemi. Speciální tvary matic. Lineární závislost a nezávislost. Řád a hodnost matice. Inverzní matice. Řešení lineárních algebraických rovnic. Lineární a kvadratické formy. Spektrální vlastnosti matic, vlastní čísla, vlastní vektory a charakteristické rovnice. Lineární 19

20 Magisterské studium prostor, dimenze. Lineární transformace souřadnic vektoru. Kovariantní a kontravariantní souřadnice vektoru a jejich transformace. Definice tenzoru. Tenzor kovariantní, kontravariatní a smíšený. Operace s tenzory. Operace s tenzory. Součet dvou tenzorů. Násobek tenzoru reálným číslem. Úžení tenzorů. Symetrie a antisymetrie tenzorů. Moderní numerické metody (MMNM) 39P-13C z, zk UMAT 5 kr Doc. J. Baštinec Numerické metody. Řešení soustav lineárních rovnic: přehled finitních a iteračních metod. Řešení soustav nelineárních rovnic: metody pro jednu rovnici, Newtonova a iterační metoda pro soustavu rovnic. Řešení obyčejných diferenciálních rovnic: počáteční úlohy (jednokrokové a vícekrokové metody, metoda Taylorova rozvoje), okrajové úlohy(metoda konečných diferencí, konečných prvků a konečných objemů). Řešení parciálních diferenciálních rovnic: metoda konečných diferencí, konečných prvků a konečných objemů). Modelování elektromagnetických polí (MMEM) 26P-26C z, zk UTEE 5 kr Prof. J. Dědková Princip metody konečných prvků a její možnosti pro různé varianty elektromagnetických polí. Možnosti metody, příklady různých aplikací k výpočtu elektromagnetických polí od statických až po pole optických kmitočtů jsou procvičeny v počítačových cvičeních. Práce v prostředí MATLAB a ANSYS. Pomocí předem připravených vstupních dat se naučit řešit složitější úlohy. Princip metody indukovaných nábojů a metody hraničních prvků. Přímé řešení Maxwellových rovnic metodou konečných diferencí v časové oblasti (FDTD). 11 Charakteristiky volitelných mimooborových předmětů M-EST Čísla udávají počet výukových hodin ve 13-ti týdenním semestru; P = přednášky, N = numerická cvičení (cvičení odborného základu), L = laboratorní cvičení, C = počítačová cvičení, Ost = ostatní formy výuky (zejména individuální projektová cvičení, exkurze apod.), z = zápočet, klz = klasifikovaný zápočet, zk = zkouška. 1.ročník Analýza signálů a obrazů (MASO) 39P-26C z, zk UBMI 6 kr Prof. J. Jan Časově-frekvenční analýza signálů. Vlnkové transformace a aplikace. Spojitá a diskrétní reprezentace obrazů, 2D transformace, náhodný obraz. Zvýrazňování a edice obrazů zostřování, potlačování šumu a rušení, geometrické operace. Restaurace poškozených obrazů. Rekonstrukce obrazů z paralelních a vějířových tomografických projekcí. Nelineární analýza a filtrace signálů a obrazů, neuronové klasifikátory. Detekce hran, hranic a oblastí, segmentace obrazu. Analýza a vizualizace 2D a 3D obrazových dat. Aplikace. 20

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu

Typy předmětů a pravidla jejich zařazování do studijního plánu Studijní plán platný od akademického roku 2014 / 15 pro studenty nově nastupující do 1. ročníku Fakulta: Studijní program: Studijní obor: Typ: Forma: Fakulta elektrotechniky a informatiky B2612 Elektrotechnika

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Měřicí technika pro automobilový průmysl Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně www.feec.vutbr.cz Historie Fakulty elektrotechnické Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1959 720 studentů, 18

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Základní komunikační řetězec

Základní komunikační řetězec STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Základní komunikační řetězec PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: technika

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Obor vzdělání: 2-41-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: třetí, čtvrtý Počet týdenních vyučovacích hodin

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 26-46-M/001 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TECHNIKA TECHNICKÉ ZAMĚŘENÍ Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Vzdálené laboratoře pro IET1

Vzdálené laboratoře pro IET1 Vzdálené laboratoře pro IET1 1. Bezpečnost práce v elektrotechnice Odpovědná osoba - doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D. (steinbau@feec.vutbr.cz) Náplní tématu je uvést posluchače do problematiky: - rizika

Více

ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA

ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA UREL FEKT, Technická 12, 616 00 Brno, Tel.: +420 541 146 556, Fax: +420 541 146 597 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně magisterský studijní obor ELEKTRONIKA

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Vážené studentky, vážení studenti,

Vážené studentky, vážení studenti, Vážené studentky, vážení studenti, zahájili jste kombinovanou formu studia bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-BK) na Fakultě elektrotechniky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_30_měření DVB-T s

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 TECHNICKÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) INFORMACE VE VÝPOČETNÍ TECHNICE 3 2) POČÍTAČOVÉ ARCHITEKTURY, POČÍTAČ JAKO ČÍSLICOVÝ STROJ 3 3) SIGNÁLY 3

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

DSY-4. Analogové a číslicové modulace. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 Analogové a číslicové modulace Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti DSY-4 analogové modulace základní číslicové modulace vícestavové modulace modulace s rozprostřeným

Více

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr.

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. 1 Studijní program: B1702 Aplikovaná fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01MZ/A - Základní

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Oblasti výzkumu v letech 2009 až 2010

Oblasti výzkumu v letech 2009 až 2010 Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz 2. program Centra SIX Bezdrátové technologie Oblasti

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Digitální modulace. Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Modulace analogových modulací modulační i

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Zlín, tř. Tomáše Bati 7 P ř e h l e d s t u d i j n í c h p r o g r a m ů v e š k o l n í m r o c e 0 0 / 0 0 S T R O J Í R E N S T V Í M/00 Vyučovací předmět Počet týdenních Hodin

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

Magisterský studijní program, obor

Magisterský studijní program, obor Ústav Automatizace a Informatiky Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně Technická 2896/2, 616 69 Brno, Česká republika Tel.: +420 5 4114 3332 Fax: +420 5 4114 2330 E-mail: seda@fme.vutbr.cz WWW: uai.fme.vutbr.cz

Více

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Navazující magisterské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2016/2017 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2016/2017 typ studia navazující magisterské Navazující magisterské

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

MODERNÍ RADIOTECHNIKA Josef Dobeš Václav Žalud MODERNÍ RADIOTECHNIKA Praha 2006 Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. obhájil dizertaèní práci v oboru mikroelektronika na ÈVUT v Praze v roce 1986. V letech 1986

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě Přírodovědecká fakulta JU, Ústav fyziky a biofyziky Měřící a výpočetní technika, Mechatronika České Budějovice, 16. 01. 2015 www.ufy.prf.jcu.cz Technicky orientované

Více

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky)

Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) 3MA663 Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Případové studie v mezinárodním podnikání (anglicky) International Business Case Studies Geschäftsfällestudios

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

UREL FEKT :: Purkyňova 118 :: 612 00 Brno :: Tel: 541 149 105 :: Fax: 541 149 244. Témata doktorského studia pro rok 2013/14

UREL FEKT :: Purkyňova 118 :: 612 00 Brno :: Tel: 541 149 105 :: Fax: 541 149 244. Témata doktorského studia pro rok 2013/14 UREL FEKT :: Purkyňova 118 :: 612 00 Brno :: Tel: 541 149 105 :: Fax: 541 149 244 Témata doktorského studia pro rok 2013/14 ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA EST urel@feec.vutbr.cz UREL FEKT :: Purkyňova

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

íta ové sít baseband narrowband broadband

íta ové sít baseband narrowband broadband Každý signál (diskrétní i analogový) vyžaduje pro přenos určitou šířku pásma: základní pásmo baseband pro přenos signálu s jednou frekvencí (není transponován do jiné frekvence) typicky LAN úzké pásmo

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Představení FEKT

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH

1 SENZORY V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH 1 V MECHATRONICKÝCH SOUSTAVÁCH Senzor - důležitá součást většiny moderních elektronických zařízení. Účel: Zjišťovat přítomnost různých fyzikálních, většinou neelektrických veličin, a umožnit další zpracování

Více

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Milan Nechanický MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3 R OBORU 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA - MECHATRONIKA

Více

Matematika I. dvouletý volitelný předmět

Matematika I. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Matematika I O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Tento předmět je koncipován s cílem usnadnit absolventům gymnázia přechod na vysoké školy

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum CVVOZE Financováno

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU PRÁVO V PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU PRÁVO V PODNIKÁNÍ RNDr. Zdeněk Taussik Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Právo v podnikání Autoři: RNDr. Zdeněk

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

Obsah DÍL 1. Předmluva 11 DÍL 1 Předmluva 11 KAPITOLA 1 1 Minulost a současnost automatizace 13 1.1 Vybrané základní pojmy 14 1.2 Účel a důvody automatizace 21 1.3 Automatizace a kybernetika 23 Kontrolní otázky 25 Literatura 26

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum CVVOZE - cíl Vytvořit nové a zdokonalit stávající podmínky pro špičkový základní a hlavně aplikovaný výzkum v

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

1 Fakulta informačních technologií VUT v Brně

1 Fakulta informačních technologií VUT v Brně Otevření Cisco Network Akademie na FIT VUT v Brně Abstrakt Dne 11. listopadu 2005 proběhlo na Fakultě informačních technologií VUT v Brně k slavnostnímu otevření Cisco Network Academie. JakoprvnívysokáškolavČRvyučujeFITVUTvBrněkurzyCCNA

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více