ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA"

Transkript

1 UREL FEKT :: Purkyňova 118 :: Brno :: Tel: :: Fax: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně magisterský studijní obor ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA M-EST programu ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA, KOMUNIKAČNÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA informace o oboru

2 ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA navazující magisterské studium Periodická publikace Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně, řada 2/

3 Elektronika a sdělovací technika OBSAH 1 Charakteristika oboru Profil a uplatnění absolventa oboru Oborová rada M-EST Zásady a pravidla studia Studijní obory navazující na M-EST Studijní plány M-EST ročník, zimní semestr ročník, letní semestr ročník, zimní semestr ročník, letní semestr Volitelné všeobecně vzdělávací předměty Skupina Skupina Skupina Skupina bez označení Charakteristiky povinných předmětů M-EST ročník ročník Charakteristiky volitelných oborových předmětů M-EST ročník ročník Charakteristiky volitelných předmětů teoretické nadstavby M-EST ročník Charakteristiky volitelných mimooborových předmětů M-EST ročník Charakteristiky všeobecně vzdělávacích předmětů M-EST Skupina Skupina Skupina Skupina bez označení Státní závěrečné zkoušky M-EST Použité zkratky pracovišť VUT v Brně O ústavu radioelektroniky

4 Magisterské studium 16 Předměty UREL (seřazeno podle semestrů) MTEO - TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ MTRK - TEORIE RÁDIOVÉ KOMUNIKACE MASV - ANTÉNY A ŠÍŘENÍ RÁDIOVÝCH VLN MPLD - PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY MCVT - CAD VE VYSOKOFREKVENČNÍ A MIKROVLNNÉ TECHNICE MKVE - KVANTOVÁ A LASEROVÁ ELEKTRONIKA MSDS - SMĚROVÉ A DRUŽICOVÉ SPOJE MPKS - POČÍTAČOVÉ A KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ MMIA - MIKROPOČÍTAČE PRO PŘÍSTROJOVÉ APLIKACE MVDK - VIDEOTECHNIKA MASS - ANALÝZA A SYNTÉZA ŘEČOVÝCH SIGNÁLŮ MSMK - SYSTÉMY MOBILNÍCH KOMUNIKACÍ MDTV - DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ SYSTÉMY MFOK - FOTONIKA A OPTICKÉ KOMUNIKACE MNRS - NAVRHOVÁNÍ RÁDIOVÝCH SPOJŮ MPOA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY A JEJICH APLIKACE MMIT - MIKROVLNNÁ INTEGROVANÁ TECHNIKA MREM - RADIOELEKTRONICKÁ MĚŘENÍ MRAR - RADIOLOKACE A RADIONAVIGACE

5 Elektronika a sdělovací technika 1 Charakteristika oboru Dvouletý magisterský studijní obor ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA (M-EST) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně je zaměřen na vzdělávání inženýrů specializovaných na slaboproudou elektroniku a její aplikace zejména v oblasti bezdrátových komunikací a sdělovací techniky. Spektrum oboru přitom sahá od nízkofrekvenční techniky, přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku až do oblasti optických vln, od analogových signálů a systémů, přes číslicové až po mikroprocesorové a mikropočítačové obvody a systémy. Svým obsahem a pojetím tak magisterský obor M-EST pojednává o nosných technických oblastech současných i budoucích moderních elektronických komunikačních systémů a technologií a přirozenou formou navazuje na stejnojmenný bakalářský obor B-EST. Magisterský obor M-EST lze začít studovat až po předchozím absolvování libovolného oboru bakalářského studia s úspěšně vykonanou státní závěrečnou zkouškou, a to nejlépe v některém elektrotechnickém či informatickém studijním programu. Odbornou výuku v magisterském oboru M-EST zajišťuje především Ústav radioelektroniky (UREL). Nabídka volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a diplomovou prací umožňuje studentům úžeji se zaměřit na problematiku obvodů a systémů rádiové komunikace a navigace (stacionárních, mobilních, pozemních i družicových), pokročilou přístrojovou, zvukovou a obrazovou elektroniku a na tvorbu, analýzu, zpracování a aplikace multimediálních signálů a dat. Své teoretické znalosti si student doplňuje studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně, dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací. 2 Profil a uplatnění absolventa oboru Absolvent magisterského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA má široké znalosti v teorii, navrhování, konstruování, aplikačním využití a měření elektronických obvodů a systémů. Aplikačně je studium zaměřeno na problematiku bezdrátových komunikací a sdělovací techniky. Spektrum znalostí sahá od nízkofrekvenční přes vysokofrekvenční a mikrovlnnou techniku po oblast optických vln, od analogových obvodů a systémů po číslicové obvody a mikroprocesorové systémy. Absolvent je kvalifikován v problematice radioelektroniky, rádiové komunikace a navigace, a to stacionární, mobilní, pozemní i družicové, v pokročilé přístrojové elektronice, v oblastech analýzy, zpracování a využití multimediálních signálů a dat. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny požadavky jeho budoucí profesionální praxe, a to i v jiných oblastech elektroniky. Absolventi magisterského oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA se uplatní při výzkumu, vývoji, konstrukci a provozu vysoce náročných slaboproudých elektronických zařízení jak pro všeobecné použití, tak zejména v oblasti komunikačních a navigačních služeb a systémů, v oblasti provozu rozhlasových a televizních sítí a rovněž jsou schopni zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce. 5

6 Magisterské studium 3 Oborová rada M-EST Za organizační zajištění a obsahovou náplň studia v magisterském oboru ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA odpovídá oborová rada (OR), složená z významných akademických pracovníků FEKT. Současné složení oborové rady: Předseda: Prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida Ústav radioelektroniky Členové: Prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. Ústav mikroelektroniky Prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. Ústav radioelektroniky Prof. Ing. Pavel Jura, CSc. Ústav automatizace a měřicí techniky Prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. Ústav radioelektroniky Prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. Ústav radioelektroniky Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. Ústav mikroelektroniky 4 Zásady a pravidla studia Studijní předměty na oboru M-EST jsou hodnoceny kredity. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném zakončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně po vykonání zkoušky. Podmínky pro udělení zápočtu a vykonání zkoušky jsou dány Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, příslušnými Směrnicemi děkana FEKT VUT a individuálními podmínkami každého předmětu. Ve dvouletém navazujícím magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů. V jednotlivých skupinách studijních předmětů je přitom na oboru M-EST nutno získat: v povinných předmětech (včetně semestrálního projektu) 38 kreditů za vypracování, odevzdání a přijetí diplomové práce 10 kreditů ve volitelných oborových předmětech minimálně 39 kreditů ve volitelných předmětech teoretické nadstavby minimálně 10 kreditů ve volitelných mimooborových předmětech minimálně 10 kreditů ve všeobecně vzdělávacích předmětech minimálně 10 kreditů Nezískání těchto minimálních počtů v jedné skupině předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině předmětů. Povinné předměty (včetně obou semestrálních projektů) oboru M-EST absolvuje student v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech v této příručce. Projekty je nutno absolvovat v pořadí Semestrální projekt 1 (MM1E), Semestrální projekt 2 (MM2E), který po úspěšném obhájení pokračuje řešením Diplomové práce (MMSE). Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí si jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia. Volitelné oborové předměty jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Tyto předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky oboru M-EST při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených ve studijních plánech v této příručce (zejména povinný zápis a absolvování alespoň minimálního požadovaného počtu těchto předmětů z každé vymezené nabídkové skupiny). Při výběru volitelných oborových předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast oboru M-EST, na kterou se chce blíže zaměřit. 6

7 Elektronika a sdělovací technika Přitom může vycházet z obsahových charakteristik volitelných předmětů oboru M-EST v této příručce, případně může využít služeb studijního poradce na Ústavu radioelektroniky, který mu poradí při sestavování jeho konkrétních studijních plánů. Tímto studijním poradcem v současné době je Prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc., UREL, Purkyňova 118, místnost č Volitelné oborové předměty v jednotlivých semestrech si student musí volit tak, aby na konci svého magisterského studia dosáhl předepsaný (nebo vyšší) počet kreditů v předepsané skladbě. Volitelné předměty teoretické nadstavby jsou předměty z oblasti vyšší matematiky a fyziky, jimiž si student dále prohlubuje své teoretické vysokoškolské znalosti těchto základních disciplín. Tyto předměty si student volí sám z nabídky uvedené ve studijních plánech. Do konce studia musí student absolvovat minimálně 2 předměty této kategorie, tj. musí získat minimálně 10 kreditů. Alespoň jeden předmět musí být matematický (zajišťovaný Ústavem matematiky FEKT VUT). Většina předmětů teoretické nadstavby je společná pro všechny magisterské studijní obory fakulty. Volitelné mimooborové předměty jsou odborné předměty vybrané z nabídek jiných magisterských studijních oborů FEKT VUT. Jejich úkolem je rozšířit znalosti studentů i do jiných odborných oblastí než těch, které tvoří náplň oboru M-EST. Tyto předměty si student volí tak, aby do konce studia z nich získal alespoň minimální požadovaný počet kreditů, a to z jejich vymezené nabídky ve studijních plánech (při respektování uvedených pravidel). Pro vhodný výběr volitelných mimooborových předmětů platí stejné zásady jako u volitelných oborových předmětů včetně možnosti využít i zde služeb oborového studijního poradce. Volitelné mimooborové předměty zajišťují vybrané ústavy z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně. Jejich výuka se uskutečňuje společně se studenty těchto oborů. Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. Tyto předměty jsou v IS rozděleny do tří tématických skupin a skupiny bez označení: skupina 91 obsahuje celkem 9 předmětů vyučovaných v cizích jazycích mimo angličtiny. Každý předmět má 6 kreditů, je celoroční (dvousemestrální) a je zakončen zápočtem a zkouškou. Student si vybírá z předmětů němčiny (MJN1, MJN2, MJN3 a MEOS), ruštiny (MJR1, MJR2), španělštiny (MJS1, MJS2) a francouzštiny (MYFZ); skupina 92 obsahuje celkem 14 předmětů vyučovaných v angličtině, přičemž každý předmět je jednosemestrální. Z nabídky je 8 předmětů odborných, ze všech oborů magisterského studia. Výuku zajišťují odborné ústavy FEKT. Úkolem není zprostředkovat odborné poznatky, ale seznámit studenty se speciální anglickou odbornou terminologií. Každý předmět má 2 kredity a je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zbylých 6 předmětů s obtížností vyšší než BAN3 rozšiřuje jazykové znalosti studentů. Výuku zajišťuje UJAZ. Každý předmět má 3 kredity a je zakončen zápočtem a zkouškou; skupina 93 sdružuje 7 předmětů ekonomického, právního a ekologického charakteru. Na jejich výuce se podílí několik ústavů. Z každé z těchto skupin si student musí zapsat a absolvovat aspoň jeden předmět. Předměty si volí student sám z jejich celofakultní nabídky uvedené v této příručce a může je absolvovat v libovolném ročníku, případně i v libovolném semestru 7

8 Magisterské studium magisterského studia (avšak v semestru uvedeném ve studijním plánu). S výhodou však může k jejich absolvování využít i časový prostor vytvořený v zimním a v letním semestru 2. ročníku oboru M-EST. skupina bez označení obsahuje předměty, jejichž absolvování není vyžadováno pro úspěšné absolvování studovaného oboru. Úspěšně absolvované předměty budou uvedeny v Diploma Supplement Label. Mezi tyto předměty patří i předmět Tělesná výchova (MTEL), který student může, ale nemusí absolvovat. Jeho kreditová hodnota je nula. Pokud student úspěšně neabsolvuje zvolený a zapsaný volitelný oborový, mimooborový, všeobecně vzdělávací předmět či předmět teoretické nadstavby, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu. Místo něj lze zvolit jiný volitelný, všeobecně vzdělávací či teoretický předmět. Vhodným výběrem volitelných předmětů na oboru M-EST se může student magisterského studia úžeji orientovat na odbornou oblast svého zájmu. V navazujícím magisterském studijním programu EEKR-M si nesmí student zapsat předmět, který již absolvoval v předchozím bakalářském studiu EEKR-B na FEKT VUT v Brně (zkratka předmětu se liší pouze prvním písmenem). Výjimkou je pouze předmět MTEL. 5 Studijní obory navazující na M-EST Nejlepší absolventi magisterského studijního programu mohou (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím doktorském studiu na libovolné vysoké škole v České republice. Na FEKT VUT v Brně lze pokračovat ve čtyřletém doktorském studijním programu Elektrotechnika a komunikační technologie (EKT), v prezenční (EKT-PP) nebo kombinované (EKT-PK) formě studia. V programu EKT jsou následující obory doktorského studia: Biomedicínská elektronika a biokybernetika (BEB) Elektronika a sdělovací technika (EST) Fyzikální elektronika a nanotechnologie (FEN) Kybernetika, automatizace a měření (KAM) Mikroelektronika a technologie (MET) Matematika v elektroinženýrství (MVE) Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (SEE) Teleinformatika (TLI) Teoretická elektrotechnika (TEE) Na magisterský studijní obor M-EST obsahově navazuje stejnojmenný doktorský obor Elektronika a sdělovací technika (PP-EST, PK-EST). Bližší informace o všech oborech doktorského studia lze získat na děkanátu FEKT VUT v Brně. 8

9 Elektronika a sdělovací technika 6 Studijní plány M-EST Čísla udávají počet výukových hodin přednášek a cvičení ve 13-ti týdenním semestru. Detailní rozpis výukových forem v jednotlivých předmětech je uveden u jejich obsahových charakteristik. Symbol z = zápočet, klz = klasifikovaný zápočet, zk = zkouška. 1.ročník, zimní semestr Povinné zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. Teorie elektronických obvodů MTEO z, zk UREL Petržela 7 Teorie rádiové komunikace MTRK z, zk UREL Maršálek 6 Volitelné oborové minimálně jeden do konce studia Antény a šíření rádiových vln MASV z, zk UREL Lukeš 7 Programovatelné logické obvody MPLD z, zk UREL Kolouch 6 CAD ve vf. a mikrovlnné technice MCVT klz UREL Raida 6 Volitelné teoretické minimálně jeden do konce studia Kvantová a laserová elektronika MKVE z, zk UREL Wilfert 5 Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechnice MDRE z, zk UMAT Diblík 5 Fyzika pevné fáze MFPF z, zk UFYZ Grmela 5 Volitelné mimooborové minimálně jeden do konce studia Analýza signálů a obrazů MASO z, zk UBMI Jan 6 Vyšší metody zpracování signálů MMZS z, zk UBMI Jan 6 Počítačem podporovaná řešení inženýrských problémů Projektování silových a datových rozvodů MPPR z, zk UTKO Mišurec 6 MPSD z, zk UEEN Toman 6 1.ročník, letní semestr Povinné zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. Směrové a družicové spoje MSDS z, zk UREL Kasal 7 Počítačové a komunikační sítě MPKS z, zk UREL Kolka 5 Semestrální projekt 1 MM1E 0 13 z UREL Raida 2 Volitelné oborové minimálně jeden do konce studia Mikropočítače pro přístrojové aplikace MMIA z, zk UREL Fedra 7 Videotechnika MVDK z, zk UREL Slanina 6 Analýza a syntéza řečových signálů MASS z, zk UREL Sigmund 8 Volitelné teoretické minimálně jeden do konce studia Maticový a tenzorový počet MMAT z, zk UMAT Kovár 5 Moderní numerické metody MMNM z, zk UMAT Baštinec 5 9

10 Magisterské studium Modelování elektromagnetických polí Volitelné mimooborové MMEM z, zk UTEE Dědková 5 minimálně jeden do konce studia Vzájemný převod A/D signálů MADP z, zk UTKO Vrba, K. 6 Elektronická měřicí technika MEMT z, zk UAMT Čejka 6 Moderní technologie elektronických obvodů a systémů MMTE zk UMEL Szendiuch 6 2.ročník, zimní semestr Povinné zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. Systémy mobilních komunikací MSMK z, zk UREL Prokopec 6 Semestrální projekt 2 MM2E 0 39 klz UREL Raida 5 Volitelné oborové minimálně tři do konce studia Digitální televizní systémy MDTV z, zk UREL Kratochvíl 6 Fotonika a optické komunikace MFOK z, zk UREL Wilfert 5 Navrhování rádiových spojů MNRS z, zk UREL Láčík 6 Počítačové systémy a jejich aplikace MPOA klz UREL Kolka 5 Signálové procesory MSPR z, zk UTKO Smékal 6 Všeobecně vzdělávací výběr z celofakultní nabídky 2.ročník, letní semestr Povinné zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. Odborná praxe MXME 2 týdny z UREL Biolková 0 Diplomová práce MMSE z UREL Raida 10 Volitelné oborové minimálně dva do konce studia Mikrovlnná integrovaná technika MMIT z, zk UREL Lukeš 6 Radioelektronická měření MREM z, zk UREL Dřínovský 6 Radiolokace a radionavigace MRAR z, zk UREL Šebesta J. 5 Všeobecně vzdělávací výběr z celofakultní nabídky 10

11 Elektronika a sdělovací technika 7 Volitelné všeobecně vzdělávací předměty Skupina 91 Němčina pro začátečníky grundkurs i Němčina pro mírně pokročilé grundkurs ii Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene i zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. MJN z, zk UJAZ Baumgartner 6 MJN z, zk UJAZ Baumgartner 6 MJN z, zk UJAZ Baumgartner 6 Elektronické obvody a signály MEOS 0-26 z, zk UREL Sigmund 6 Základy francouzštiny MYFZ 0-26 z, zk UJAZ Baumgartnetová 6 Ruština pro začátečníky MJR z, zk UJAZ Baumgartnerová 6 Ruština pro mírně pokročilé MJR z, zk UJAZ Baumgartnerová 6 Španělština pro začátečníky MJS z, zk UJAZ Borecká 6 Španělština pro mírně pokročilé MJS z, zk UJAZ Borecká 6 Skupina 92 zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. Electromechanical Systems MEME 26-0 klz UVEE Ondrůšek 2 Microelectronics in English MMEN 26-0 klz UMEL Brzobohatý 2 Power Systems MPSY 26-0 klz UEEN Orságová 2 Embedded Systems for Industrial Control MESI 26-0 klz UAMT Bradáč 2 Theory of Communication MTOC 26-0 klz UTKO Burda 2 Elements of Digital Signal and Image Processing Advanced Radio Communication Systems and Their Components Properties and Production of Electrotechnic Materials Akademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatiku Obchodní angličtina pro středně pokročilé Efektivní čtení odborných anglických textů MEDS 26-0 klz UBMI Jan 2 MARC 26-0 klz UREL Raida 2 MPPM 26-0 klz UETE Jirák 2 MAJD 0-26 z, zk UJAZ Neuwirthová 3 MAOA 0-26 z, zk UJAZ Malíková 3 MARE 0-26 z, zk UJAZ Borecká 3 Angličtina pro severní Ameriku MASA 0-26 z, zk UJAZ Froehling 3 Obecná angličtina pro středně pokročilé MASP 0-26 z, zk UJAZ Trávníček 3 Angličtina pro Evropu MAEU 0-26 z, zk UJAZ Dohnal 3 11

12 Magisterské studium Skupina 93 zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. Etika podnikání MEPO 26-0 z UJAZ Jílek 2 Dějiny a filozofie techniky MFIT 26-0 z ICV Klapetek 2 Kultura projevu a tvorba textů MKPT z UJAZ Jílek 5 Manažerské účetnictví MMAU z UJAZ Jílek 2 Podnikatelské minimum MPOM z UMEL Legát 4 Podvojné účetnictví MPOU zk UJAZ Jílek 4 Technické právo MTPR 39-0 z ÚSI Kledus 3 Skupina bez označení zkratka předm. hodin př. cv. ukonč. ústav garant kred. Bezpečná elektrotechnika MELB 26-0 zk UTEE Kaláb 2 Filosofie současnosti - postmodernismus MFSP 26-0 z UJAZ Klapetek 3 MS Windows XP Professional MMW zk FIT Kurečka 5 MS Windows 2003 Server MMW zk FIT Kurečka 5 MS Windows sítě MMW zk FIT Kurečka 5 MS Windows ISA a SQL Server MMW zk FIT Kurečka 5 Programování v.net a C# MMW zk FIT Kurečka 5 CISCO akademie 1 MCA zk UTKO Komosný 7 CISCO akademie 2 MCA zk UTKO Komosný 7 Tělesná výchova MTEL 0-26 z CESA Lepková 0 Vysvětlující poznámky: 1. Volba předmětu není vázána na obor magisterského studia. 2. Nesmí být zapsán stejný předmět jako v předchozím bakalářském studiu FEKT VUT v Brně (s výjimkou MTEL). 12

13 Elektronika a sdělovací technika 8 Charakteristiky povinných předmětů M-EST Čísla udávají počet výukových hodin ve 13-ti týdenním semestru; P = přednášky, N = numerická cvičení (cvičení odborného základu), L = laboratorní cvičení, C = počítačová cvičení, Ost = ostatní formy výuky (zejména individuální projektová cvičení, exkurze apod.), z = zápočet, klz = klasifikovaný zápočet, zk = zkouška. 1.ročník Teorie elektronických obvodů (MTEO) 26P-26N-13L-13C z, zk UREL 7 kr Ing. J. Petržela Základy obecné teorie obvodů a systémů. Řešení obvodů analýza, syntéza, návrh. Zákony a teorémy v elektronických obvodech. Topologie elektronických obvodů. Modelování reálných elektronických obvodů. Analýza lineárních obvodů s regulárními a neregulárními prvky a funkčními bloky. Analýza nelineárních obvodů. Obvodové funkce a parametry, póly a nulové body, vlastnosti přenosových funkcí, obvody s minimálním a neminimálním argumentem. Citlivostní a toleranční analýza obvodů. Šumová analýza obvodů. Řešení stability obvodů a oscilační podmínky. Syntéza obvodů RLC. Moderní netradičně pracující obvody, se spínanými kapacitory, se spínanými proudy a v proudovém módu. Teorie rádiové komunikace (MTRK) 26P-13N-26C z, zk UREL 6 kr Ing. R. Maršálek Rádiový komunikační řetězec. Vyjádření informace signálem. Detekce aditivně rušených binárních signálů. Metody potlačení mezisymbolových přeslechů. Charakteristiky únikových kanálů, klasifikace, popis. Dvoustavová a vícestavová fázová klíčování, klíčování s minimální fází. Teorie kódování. Modulační systémy QAM, OFDM a CDMA, popis, modulace a demodulace, vlastnosti. Principy MIMO a UWB komunikace. Směrové a družicové spoje (MSDS) 39P-22N-11L-6C z, zk UREL 7 kr Prof. M. Kasal Základní pojmy a dělení radioreléových (RRS) a družicových (DS) spojů. Kmitočtové plány, druhy signálů, modulace, kódování. Skladba analogových a digitálních systémů. Energetická bilance, šumové charakteristiky a jakostní činitele RRS a DS. Dráhy a technologie družic. Organizace a charakteristiky systémů pevné a pohyblivé družicové služby. Interoperabilita optických a družicových sítí. Experimentální, meteorologické a navigační družice. Efekty při průchodu rádiových signálů ionosférou a jejich vliv na družicové spoje. Rádiové spojení se vzdáleným vesmírem. V laboratořích probíhají měření na skutečných družicových spojích i na jejich simulátorech. 13

14 Magisterské studium Počítačové a komunikační sítě (MPKS) 31P-8L-13C z, zk UREL 5 kr Prof. Z. Kolka Komunikační sítě, struktura, architektura. Referenční modely. Aplikace (HTTP, FTP, SMTP, DNS). Protokolová sestava TCP/IP (TCP, UDP, IP, směrování, řízení toku, IP adresy, NAT). Přenosová média (kabeláž pro LAN, optická vlákna). Lokální počítačové sítě, přístupové metody. Ethernet (princip, varianty-100m/1g/10g, přepínače, VLAN, PoE, Spanning Tree). Bezdrátové sítě. Multimediální aplikace (RTP, SIP, služby VoIP, QoS). Bezpečnost síťového provozu (základy kryptografie, autentizace, integrita MD5, SHA, certifikáty, SSL, IPsec). Management (SNMP). Sítě s integrovanými službami. Programování síťových aplikací. Semestrální projekt 1 (MM1E) 13 Ost z UREL 2 kr Prof. Z. Raida Úvodní část samostatné práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání oboru M-EST. Téma projektu je tématem budoucí diplomové práce (letní semestr 2. ročníku). Téma se vybírá na počátku letního semestru 1. ročníku. Semestrální projekt je zaměřen na vyhledání informací, jejich prostudování a zpracování rešerše o zvoleném tématu. V rámci Semestrálního projektu je navrženo vlastní technické řešení a vypracována závěrečná zpráva. Projekt je ukončen rozpravou s vedoucím práce, za kterou je udělen zápočet. 2.ročník Systémy mobilních komunikací (MSMK) 39P-26L z, zk UREL 6 kr Ing. J. Prokopec Radiotelefonní systém GSM architektura systému, zabezpečení signálu proti zneužití, přenos datových signálů (GPRS, HSCSD, EDGE), měření Quality of Service. Systém UMTS technologie bezdrátové přístupové sítě (CDMA, rozprostírání signálu, modulace, handover, propojení se stávajícími systémy). Mobile Broadband Wireless Access (802.20), jeho charakteristika, mobilní digitální TV - standard DVB-H. Bezdrátové přístupové sítě (802.xx). WiMAX technologie, fyzická vrstva, přístupové metody, MAC vrstva, zabezpečení, QoS, služby sítě (VoIP, IPTV). Mobilní WiMAX, služby a aplikace. Perspektivní systémy dalších generací (HAPS, ITS), systémy 5G. Semestrální projekt 2 (MM2E) 39 Ost klz UREL 5 kr Prof. Z. Raida Semestrální projekt 2 je pokračováním Semestrálního projektu 1. V rámci Semestrálního projektu 2 je zejména ověřena správnost vlastního technického řešení, navrženého v rámci Semestrálního projektu 1 (počítačová simulace, vhodně zvolený experiment). Součástí řešení je vypracování závěrečné zprávy projektu. Projekt je ukončen prezentací a obhajobou před komisí na závěr zimního semestru 2. ročníku magisterského studia. Po úspěšné obhajobě projekt pokračuje jako závěrečná diplomová práce studenta. 14

15 Elektronika a sdělovací technika Odborná praxe (MXME) 2 týdny z 0 kr Ing. V. Biolková Odborná praxe v celkové délce trvání 2 týdnů absolvovaná ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, v podnicích a firmách elektronického průmyslu, v rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, a to v tuzemsku i v zahraničí. Praxi si zařizuje student sám, příp. požádá (v dostatečném časovém předstihu) o organizační pomoc oborovou radu studijního oboru M-EST. Praxi je třeba konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce, příp. i před zahájením magisterského studia na FEKT VUT. Praxe je započtena na konci posledního ročníku magisterského studia po předložení písemného potvrzení o jejím absolvování. Diplomová práce (MMSE) 117 Ost z UREL 10 kr Prof. Z. Raida Diplomová práce je pokračováním tématu Semestrálních projektů 1 a 2. V rámci diplomové práce bývá dokončována realizační a experimentální část projektu. Předmět je započten po předložení rukopisu diplomové práce a po jeho přijetí vedoucím práce na oboru M-EST. 9 Charakteristiky volitelných oborových předmětů M-EST Čísla udávají počet výukových hodin ve 13-ti týdenním semestru; P = přednášky, N = numerická cvičení (cvičení odborného základu), L = laboratorní cvičení, C = počítačová cvičení, Ost = ostatní formy výuky (zejména individuální projektová cvičení, exkurze apod.), z = zápočet, klz = klasifikovaný zápočet, zk = zkouška. 1.ročník Antény a šíření rádiových vln (MASV) 26P-26N-26L z, zk UREL 7 kr Ing. Z. Lukeš Principy antén drátových, planárních, mikropáskových, trychtýřových, parabolických. Výpočty parametrů antén vstupní impedance, zisku, polarizace, účinnosti. Návrh antén od pásma dlouhých vln až po vlny submilimetrové. Návrh antén pro speciální aplikace satelitní komunikace, WIFI, radarová technika, RFID antény, čipové antény, antény pro měření EMC, radioamatérské antény. Šíření vln s ohledem na konstrukci antén. Impedanční a výkonové přizpůsobení antén výpočty, konstrukce, symetrizace antén. Měření vlastností antén jako je zisk a impedanční přizpůsobení. Programovatelné logické obvody (MPLD) 26P-39C z, zk UREL 6 kr Doc. J. Kolouch Předmět rozšiřuje a prohlubuje znalosti z číslicové techniky. Typy programovatelných obvodů: obvody PLD se strukturou PAL a PLA, obvody FPGA. Speciální funkční bloky používané v těchto obvodech. Popis navrhovaných subsystémů prostředky textovými 15

16 Magisterské studium (jazyky HDL) a grafickými. Vývojové systémy CAD a jejich použití k simulaci číslicových subsystémů (kombinačních obvodů, čítačů, stavových automatů) a k jejich syntéze a implementaci do obvodů PLD a FPGA, ověření funkce navržených subsystémů naprogramováním laboratorních přípravků. CAD ve vf. a mikrovlnné technice (MCVT) 39P-26C klz UREL 6 kr Prof. Z. Raida Předmět seznamuje s principy a s použitím základních numerických metod (metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků, momentová metoda) pro analýzu mikrovlnných struktur na kmitočtech stovek MHz až desítek GHz. Kurs pokračuje probíráním standardních a nestandardních optimalizačních postupů (gradientní a newtonovské metody, genetické algoritmy) a jejich aplikací na návrh mikrovlnných obvodů a antén. Mikropočítače pro přístrojové aplikace (MMIA) 39P-39C z, zk UREL 7 kr Ing. Z. Fedra Předmět prohlubuje a rozšiřuje znalosti studentů v oblasti mikroprocesorové techniky a seznámí je s některými pokročilými periferiemi a postupy. V rámci předmětu se představuje: speciální funkce AVR GCC, AVR bootloader; použití ukazatelů, polí, stavového automatu při programování procesoru; komunikační sběrnice použitelné s mikroprocesory; synchronní a asynchronní přenos USART, SPI, komunikace s externími čidly (tlaku, teploty...); LCD displeje znakové/grafické, řadiče, použití; PWM, úsporné režimy spotřeby; obvody reálného času; tendence ve vývoji mikroprocesorů, 16 a 32 bitové procesory, signálové procesory DSP, kombinace mikroprocesor-fpga (Atmel FPSLIC). Videotechnika (MVDK) 39P-18L-8 Ost z, zk UREL 6 kr Ing. M. Slanina TV kolorimetrie. Obrazový tok, obrazová funkce, obrazový signál (analýza v časoprostorové i kmitočtové oblasti). TV normy, struktura úplného barevného signálu. Zkreslení signálu. Kompozitní soustavy barevné televize - NTSC, PAL. Snímače CCD a CMOS, kamery pro barevnou televizi, termovizní kamery. Televizní obrazovky a monolitické ploché zobrazovače, barevné projekční soustavy. Magnetický a optický záznam obrazových signálù (CD, DVD, Blu Ray aj.). Standardy pro digitalizaci obrazových signálů. Komprimační standardy (JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Dirac, VC-1). Analogová a digitální rozhraní. 3DTV. Analýza a syntéza řečových signálů (MASS) 39P-52C z, zk UREL 8 kr Prof. M. Sigmund Fonetický popis českého jazyka, váhování signálu, preemfáze, určení základního tónu řeči, parametrický popis řečového signálu v časové a kmitočtové oblasti, krátkodobá analýza řečového signálu, metody výběru vhodných příznaků, určení začátku a konce slov, lineární a nelineární časové transformace, systémy na rozpoznávání slov a slovních spojení, řečové jednotky a příznaky vhodné na rozpoznávání mluvčího, skryté Markovovy modely, identifikace a verifikace mluvčích, metody syntézy řeči, vokodéry, typické aplikace na rozpoznávání řeči a mluvčích. 16

17 Elektronika a sdělovací technika 2.ročník Digitální televizní systémy (MDTV) 39P-26L z, zk UREL 6 kr Doc. T. Kratochvíl Digitalizace obrazových a zvukových signálů. Metody a standardy komprese digitálních dynamických obrazových dat MPEG-2/4AVC. Zabezpečení digitálního signálu a modulace pro oblast digitální televize. Standard pro digitální televizní vysílání DVB- S/S2/C/T/T2/H. Televizní přijímač (set-top box) s digitálním zpracováním pro příjem DVB. Televizní vysílače pro DVB-T. Jednofrekvenční sítě SFN a vícefrekvenční sítě MFN vysílačů DVB-T. Kvalita obrazu v digitální televizi. Doplňkové služby - platforma MHP, elektronický průvodce EPG, teletext, podmíněný přístup k programům CA. Fotonika a optické komunikace (MFOK) 24P-12N-13L-3 Ost z, zk UREL 5 kr Prof. O. Wilfert Fotonický komunikační systém. Prvky, uspořádání a základní charakteristika fotonických sítí. Koherentní a nekoherentní optická metoda přenosu. Vlnový multiplex (CWDM, DWDM). Využití solitonů při optických přenosech. Zesilující optická vlákna dotovaná erbiem nebo praseodymem. Světlovodné spoje a atmosférické optické spoje (návrh spoje). Součinnost optických a družicových spojů. Aplikace fotoniky v lékařství a dalších vybraných oborech. Navrhování rádiových spojů (MNRS) 26P-26N-13C z, zk UREL 6 kr Ing. J. Láčík Radiokomunikační služby, využívání kmitočtového spektra. Podmínky rádiového spojení, kvalita přenosu a spolehlivost spoje. Návrh spoje, profil terénu a útlumy překážek, digitální model terénu a počítačová podpora návrhu. Pasivní retranslace. Výpočet pokrytí signálem rozhlasu a televize, statistický přístup k určení úrovně signálu. Mikrovlnné spoje. Radioreléové spoje, vliv úniku při přenosu digitálních signálů, využití diverzity. Mobilní rádiové sítě. Celulární sítě, kmitočtové plánování, pokrytí signálem a provoz v celulárních soustavách, vliv terénu a zástavby. Dálkové KV spoje, volba pracovních kmitočtů, intenzita pole, vliv úniku a spolehlivost spojení ionosférickou vlnou. Vliv ionosféry, atmosféry a hydrometeorů na družicový spoj. Kontrola povolených limitů záření, projektová dokumentace. Počítačové systémy a jejich aplikace (MPOA) 13P-39C klz UREL 5 kr Prof. Z. Kolka Mikroprocesory ARM a Freescale, vývojová prostředí Keil a CodeWarrior. Využití jazyka C pro jednočipové mikroprocesory, tvorba větších projektů, techniky programování víceúlohových aplikací, operační systémy reálného času. Komunikační rozhraní: Ethernet (IP), sériová linka, USB, sběrnice CAN. Síťová komunikace mikroprocesorových systémů. Připojování periferních zařízení k počítači, programová obsluha, ovladače. Architektura PC, základní charakteristiky a struktura velkých operačních systémů (Unix, Windows). 17

18 Magisterské studium Signálové procesory (MSPR) 39P-26C z, zk UTKO 6 kr Prof. Z. Smékal Definice signálového procesoru, jeho odlišnosti od ostatních mikroprocesorů. Základní architektury signálových procesorů. Signálové procesory s pevnou řádovou čárkou firmy Motorola. Jádro procesoru a souhrn periferií. Mapování pamětí. Vývojové prostředky. Instrukční soubor a způsob jeho použití. Souvislost s programováním v jazyce C. Souhrn kanonických a nekanonických struktur pro implementaci číslicových filtrů typu IIR a FIR na signálovém procesoru. Struktura algoritmu FFT a jeho typy. Signálové procesory s pohyblivou řádovou čárkou a jejich odlišnosti. Mikrovlnná integrovaná technika (MMIT) 39P-10N-10L-6Ost z, zk UREL 6 kr Ing. Z. Lukeš Integrovaná technika pro kmitočtová pásma stovek MHz až stovek GHz. Základní typy planárních mikrovlnných integrovaných obvodů (MIO). Hybridní MIO. Mikropáskové, koplanární a štěrbinové MIO. MIO se soustředěnými parametry, monolitické MIO. Mikropáskové, štěrbinové a dielektrické rezonátory. Směrové vazební členy. Děliče a sdružovače výkonu. Buzení MIO. Kmitočtové filtry. MIO pro pásma mm a sub-mm vln. Komplexní návrh mikrovlnné planární integrované struktury: ruční návrh, počítačová simulace a optimalizace, praktická realizace a experimentální ověření. Radioelektronická měření (MREM) 26P-39L z, zk UREL 6 kr Ing. J. Dřínovský Definice základních chyb měření, jejich statistické vyhodnocení. Zásady správného měření. Automatizovaná měřicí pracoviště, principy jednotlivých programů (Agilent VEE). Přesná měření, definice stálosti parametrů. Základní osciloskopická měření. Měření kmitočtu. Skalární měření na skalárních analyzátorech. Vektorová měření. Měření impedance. Speciální měření (six-port, ). Moderní vysokofrekvenční měřicí technika. Měřicí postupy pro měření rušení. Měřicí karty pro PC. Radiolokace a radionavigace (MRAR) 39P-6L-7 Ost z, zk UREL 5 kr Ing. J. Šebesta Základy radiolokace. Radiolokátory s impulzním a kontinuálním provozem, pasivní systémy, princip činnosti a vlastnosti. Novinky radiolokační techniky radiolokátory zahorizontální, antikolizní, radarová čidla pohybu, radary pro měření rychlosti. Základní úkoly a prostředky navigace. Přístrojové zabezpečení dálkových letů, systémy NDB, VOR, ILS, MLS, DME. Globální družicové navigační systémy, GPS- NAVSTAR, GLONASS, GALILEO. Diferenční metody pro potlačení chyb měřené polohy, aplikace v praxi. Globální navigační systémy v civilním letectví a dopravě, rozšířené navigační systémy. Laboratorní výuka je zaměřena na použití GPS přijímačů, měření jejich vlastností a provádění navigačních úloh v terénu. 18

19 Elektronika a sdělovací technika 10 Charakteristiky volitelných předmětů teoretické nadstavby M-EST Čísla udávají počet výukových hodin ve 13-ti týdenním semestru; P = přednášky, N = numerická cvičení (cvičení odborného základu), L = laboratorní cvičení, C = počítačová cvičení, Ost = ostatní formy výuky (zejména individuální projektová cvičení, exkurze apod.), z = zápočet, klz = klasifikovaný zápočet, zk = zkouška. 1.ročník Kvantová a laserová elektronika (MKVE) 24P-12N-13L-3 Ost z, zk UREL 5 kr Prof. O. Wilfert Základní postuláty kvantové mechaniky, Schrödingerova rovnice, princip neurčitosti. Statistická termodynamika. Vzájemné působení záření a látky. Základní vlastnosti laserového záření a princip funkce laserů. Druhy laserů, jejich vlastnosti a použití (He- Ne laser, He-Cd laser, Ar laser, N2 laser, CO2 laser, excimerové lasery, neodymový laser, barvivové lasery, polovodičové lasery). Detekce laserového záření. Účinky laserového záření na lidský organismus. Využití laserů v lékařství, průmyslu a telekomunikacích. Diferenciální rovnice a jejich použití... (MDRE) 39P-13C z, zk UMAT 5 kr Prof. J. Diblík Typické vlastnosti řešení diferenciálních rovnic (DR), základní dva typy rovnic, struktura řešení lineárních rovnic vyšších řádů a systémů lineárních DR. Využití DR elektrotechnické aplikace. Lineární DR druhého řádu a speciální funkce. Besselovy funkce a Legendreovy polynomy. Maticové řešení lineárních systémů s konstantními koeficienty. Vektorový tvar partikulárního řešení. Parciální DR. Základní tvary DR druhého řádu. Charakteristiky. Řešení některých rovnic druhého řádu pomocí metody separace a Fourierovy metody. Vlnová rovnice a D Alembertova metoda jejího řešení. Praktické využití programu MATLAB k řešení DR. Fyzika pevné fáze (MFPF) 39P-13L z, zk UFYZ 5 kr Doc. L. Grmela Struktura pevných látek. Vlastnosti krystalové mříže. Elektrony v pevných látkách, pásový diagram. Transport elektrického náboje a energie. Povrch a rozhraní pevných látek. Vlastnosti základních mikroelektronických struktur. Elektromagnetické vlny v krystalech. Optické vlastnosti krystalů ve vnějších polích. Emise světla z polovodičů. Nelineární optické jevy. Maticový a tenzorový počet (MMAT) 26P-20N-6C z, zk UMAT 5 kr RNDr. M. Kovár Definice matice. Základní pojmy. Rovnost a nerovnost matic. Transponování matic. Některé druhy matic. Determinant, základní vlastnosti. Základní operace s maticemi. Speciální tvary matic. Lineární závislost a nezávislost. Řád a hodnost matice. Inverzní matice. Řešení lineárních algebraických rovnic. Lineární a kvadratické formy. Spektrální vlastnosti matic, vlastní čísla, vlastní vektory a charakteristické rovnice. Lineární 19

20 Magisterské studium prostor, dimenze. Lineární transformace souřadnic vektoru. Kovariantní a kontravariantní souřadnice vektoru a jejich transformace. Definice tenzoru. Tenzor kovariantní, kontravariatní a smíšený. Operace s tenzory. Operace s tenzory. Součet dvou tenzorů. Násobek tenzoru reálným číslem. Úžení tenzorů. Symetrie a antisymetrie tenzorů. Moderní numerické metody (MMNM) 39P-13C z, zk UMAT 5 kr Doc. J. Baštinec Numerické metody. Řešení soustav lineárních rovnic: přehled finitních a iteračních metod. Řešení soustav nelineárních rovnic: metody pro jednu rovnici, Newtonova a iterační metoda pro soustavu rovnic. Řešení obyčejných diferenciálních rovnic: počáteční úlohy (jednokrokové a vícekrokové metody, metoda Taylorova rozvoje), okrajové úlohy(metoda konečných diferencí, konečných prvků a konečných objemů). Řešení parciálních diferenciálních rovnic: metoda konečných diferencí, konečných prvků a konečných objemů). Modelování elektromagnetických polí (MMEM) 26P-26C z, zk UTEE 5 kr Prof. J. Dědková Princip metody konečných prvků a její možnosti pro různé varianty elektromagnetických polí. Možnosti metody, příklady různých aplikací k výpočtu elektromagnetických polí od statických až po pole optických kmitočtů jsou procvičeny v počítačových cvičeních. Práce v prostředí MATLAB a ANSYS. Pomocí předem připravených vstupních dat se naučit řešit složitější úlohy. Princip metody indukovaných nábojů a metody hraničních prvků. Přímé řešení Maxwellových rovnic metodou konečných diferencí v časové oblasti (FDTD). 11 Charakteristiky volitelných mimooborových předmětů M-EST Čísla udávají počet výukových hodin ve 13-ti týdenním semestru; P = přednášky, N = numerická cvičení (cvičení odborného základu), L = laboratorní cvičení, C = počítačová cvičení, Ost = ostatní formy výuky (zejména individuální projektová cvičení, exkurze apod.), z = zápočet, klz = klasifikovaný zápočet, zk = zkouška. 1.ročník Analýza signálů a obrazů (MASO) 39P-26C z, zk UBMI 6 kr Prof. J. Jan Časově-frekvenční analýza signálů. Vlnkové transformace a aplikace. Spojitá a diskrétní reprezentace obrazů, 2D transformace, náhodný obraz. Zvýrazňování a edice obrazů zostřování, potlačování šumu a rušení, geometrické operace. Restaurace poškozených obrazů. Rekonstrukce obrazů z paralelních a vějířových tomografických projekcí. Nelineární analýza a filtrace signálů a obrazů, neuronové klasifikátory. Detekce hran, hranic a oblastí, segmentace obrazu. Analýza a vizualizace 2D a 3D obrazových dat. Aplikace. 20

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání

Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Faculty of Electrical Engineering and Communication Brno University of Technology Purkynova 118, CZ-61200 Brno, Czechia http://www.six.feec.vutbr.cz Mikrovlnná měření: výzkum a vzdělávání Z. Raida, J.

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Představení FEKT

Více

Vážené studentky, vážení studenti,

Vážené studentky, vážení studenti, Vážené studentky, vážení studenti, zahájili jste kombinovanou formu studia bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-BK) na Fakultě elektrotechniky

Více

26-41-M/01 Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU. S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Spojujeme elektrotechniku a informatiku PRACUJ V OBORU S OBRATEM VÍCE NEŽ MILIARD Kč (celosvětový roční výnos mobilních operátorů zdroj Strategy Analytics 2013) Studuj obory KOMUNIKAČNÍ

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE)

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) V rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) se v roce 2015

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

1. Úvod do Systémů CAD

1. Úvod do Systémů CAD 1. Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován CA technologiím. Po úvodním seznámení se soustředíme především na oblast počítačové podpory konstruování, tedy CAD. Doba nutná k nastudování

Více

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001

Mikrokontroléry. Doplňující text pro POS K. D. 2001 Mikrokontroléry Doplňující text pro POS K. D. 2001 Úvod Mikrokontroléry, jinak též označované jako jednočipové mikropočítače, obsahují v jediném pouzdře všechny podstatné části mikropočítače: Řadič a aritmetickou

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr.

Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. 1 Studijní program: B1702 Aplikovaná fyzika Kreditní limit: 180 kr. Studijní obor: Monitorování životního prostředí Studium: Prezenční Specializace: 00 Etapa: první Kreditní limit: 180 kr. F01MZ/A - Základní

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman

Ultrazvuková defektoskopie. M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Ultrazvuková defektoskopie M. Kreidl, R. Šmíd, V. Matz, S. Štarman Praha 2011 ISBN 978-80-254-6606-3 2 OBSAH 1. Předmluva 7 2. Základní pojmy 9 2.1. Fyzikální základy ultrazvuku a akustické veličiny 9

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9

Obsah. O autorech 9. Předmluva 13. KAPITOLA 1 Počítačové sítě a Internet 23. Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Obsah 3 Obsah O autorech 9 Jim Kurose 9 Keith Ross 9 Předmluva 13 Co je nového v tomto vydání? 13 Cílová skupina čtenářů 14 Čím je tato učebnice jedinečná? 14 Přístup shora dolů 14 Zaměření na Internet

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika Garant přípravného studia: Střední průmyslová škola elektrotechnická a ZDVPP, spol. s r. o. IČ: 25115138 Učební osnova: Základní

Více

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta strojní KATEDRA AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKY A ŘÍZENÍ INOVACE PŘEDMĚTU MIKROELEKTRONICKÉ SYSTÉMY - LOKÁLNÍ A VZDÁLENÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Závěrečná zpráva grantového

Více

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010

NETSPEC. e-learningové vzdělávání síťových specialistů. registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 NETSPEC e-learningové vzdělávání síťových specialistů registrační číslo: CZ.04.1.03/3.3.09.3/0010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Důvody

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína

15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína 15:30 16:00 příchod hostů 16:00 17:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 17:00 19:00 raut a ochutnávka vína JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

POČÍTAČOVĚ PODPOROVANÁ VÝUKA V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY

POČÍTAČOVĚ PODPOROVANÁ VÝUKA V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY POČÍTAČOVĚ PODPOROVANÁ VÝUKA V OBLASTI MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY F. Rund, K. Fliegel ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra radioelektroniky Abstrakt V dnešní době je již samozřejmostí využití počítačů

Více

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen společnost) stanoví k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen osvědčení) následující

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Systémová elektroinstalace základ inteligentní budovy

Systémová elektroinstalace základ inteligentní budovy Systémová elektroinstalace základ inteligentní budovy 25. dubna, Jan Průcha 2012 Insight Home, a.s. Osnova Představení společnosti Insight Home, a.s. Koncepty systémové elektroinstalace Hvězda / sběrnice

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Informace pro žáky 2. ročníků o specializaci a povinně volitelných předmětech od 3. ročníku studia (pro školní rok 2014/2015)

Informace pro žáky 2. ročníků o specializaci a povinně volitelných předmětech od 3. ročníku studia (pro školní rok 2014/2015) Informace pro žáky 2. ročníků o specializaci a povinně volitelných předmětech od 3. ročníku studia (pro školní rok 2014/2015) Závazná přihláška SPŠ a VOŠ Písek Karla Čapka 402 397 11 Písek tel.: 382 214

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Profil Fakulty přírodovědně-humanitní 15 kateder a pedagogické přírodovědné i humanitní tradice v odborné přípravě učitelů, volnočasových a sociálních pedagogů

Více

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA Alcoma, spol. s r.o. Vinšova 11 106 00 Praha 10 Jakub Rejzek David Němec Nové spoje ALCOMA, sériová výroba již zahájena údaj v Mbit/s PŘEHLED VÝROBY AL10D MP100 100 AL10D MP165 165

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud)

Učební osnova předmětu. Elektronika. studijního oboru. 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Učební osnova předmětu Elektronika studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika (silnoproud) Pojetí vyučovacího předmětu Předmět elektronika je základním odborným předmětem a je úvodním předmětem do oblasti

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle.

Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Bezdrátový přenos signálu v reálné aplikaci na letadle. Jakub Nečásek TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 4 Interaktivní služby DVB-T MHP Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Interaktivní služby DVB-T T MHP (Multimedia Home

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks

63. 6 000 12. ročník časopisu měsíční náklad vydání ročně veletržní čísla 9 000 ks MEDIADATA 2015 KDO JSME Nakladatelství Sdělovací technika vydává stejnojmenný odborný časopis, provozuje portál www.stech.cz a pořádá konference. Už více než šedesát let je časopis Sdělovací technika zdrojem

Více

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2011/2012

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2011/2012 Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2011/2012 K-206 Sestavení a oživení přípravku BITSCOPE Dokončení sestavení stavebnice PC osciloskopu a analyzátoru "Bitscope" Hotový a funkční

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více