II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN"

Transkript

1 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r Brn, Příkp 8

2 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN Obsah dkumentace: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: II.4 Krdinační výkres 1 : II.8 Výkres předpkládaných zábrů půdy 1 : Obsah změny č. 1 dílčí změna Z1.02 změna využití plchy vymezené z části pr funkci NP plchy přírdní a z části pr funkci NS plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské v lkalitě ul. Brněnská na funkci V plchy výrby a skladvání dílčí změna Z1.03 změna využití plchy vymezené z části pr funkci NS plchy smíšené nezastavěnéh území zemědělské a z části pr funkci NZ plchy zemědělské v lkalitě za hřbitvem na funkci RZ plchy rekreace plchy pr rdinnu rekreaci dílčí změna Z1.04 změna využití plchy vymezené pr funkci VS plchy smíšené výrbní v lkalitě ul. Leginářů na funkci SM plchy smíšené bytné dílčí změna Z1.06 změna využití plchy vymezené pr funkci PV plchy veřejných prstranství v lkalitě ul. Na Pískách na funkci SM plchy smíšené bytné dílčí změna Z1.07 vymezení územní rezervy pr funkci SM plchy smíšené bytné v plše stávajících garáží v ul. Leginářů dílčí změna Z1.08 aktualizace zastavěnéh území dílčí změna Z1.09 zúžení územní rezervy pr kridr technické

3 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín tel.: fax: Akce: Změna č. 1 územníh plánu Hdnín Evidenční čísl: Přizvatel: Městský úřad Hdnín, dbr rzvje města Masarykv nám. 1, Hdnín Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé splečnsti: Ing. arch. Vanda Ciznervá Ing. arch. Milš Schneider urbanismus, architektura: Ing. arch. Martin Vávra Ing. arch. Vanda Ciznervá Prjektanti: vdní hspdářství: energetika, spje: Ing. Pavel Veselý eklgie, živtní prstředí: chrana ZPF, PUPFL: Mgr. Martin Nvtný Datum: Červen 2014

4 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 1 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN S VYZNAČENÍM ZMĚN... 2 A. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU B. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE, VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚPD VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ B.1. SOULAD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE (PÚR ČR) B.2. SOULAD S ÚPD VYDANOU KRAJEM B.3. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ C. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ D. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ E. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ F. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ G. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ H. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE 50 ODST I. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE 50 ODST. 5 ZOHLEDNĚNO, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY J. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY J.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ (AKTUALIZACE) J.2. ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ ZMĚNY Č J.3. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, URBANISTICKÁ KONCEPCE, PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH, PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ, OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU, VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ J.4. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ. 79 J.5. ZDŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY J.5.1. Kncepce dpravní J.5.2. Odůvdnění kncepce technické J.5.3. Kncepce bčanské J.5.4. Kncepce veřejných prstranství J.6. ZDŮVODNĚNÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT J.7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO... 81

5 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín K. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH L. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ M. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (ZPF) A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (PUPFL). 81 M.1. ÚDAJE O JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH LOKALITÁCH ZMĚNY Č M.2. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ ZPF M.3. VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA O. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH A JEJICH ODŮVODNĚNÍ P. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK... 86

6 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín ZÁKLADNÍ ÚDAJE Vztah vůči dsud platné ÚPD Závazným pdkladem pr vypracvání Změny č. 1 územníh plánu Hdnín (dále jen změna č. 1) je platný Územní plán Hdnín (dále platný ÚP). Územní plán Hdnín (zhtvitel Urbanistické středisk Brn spl. s r..), byl vydán jak OOP , a nabyl účinnsti Identifikace dílčích změn (lkalit) Dílčí změna je značena písmenem Z, číslicí 1, jak přadvé čísl změny a za tečku přadvým číslem dílčí změny. 1

7 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN S VYZNAČENÍM ZMĚN A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je vymezen k dle mapvéh pdkladu z tht rku. Hranice zastavěnéh území je vyznačena ve výkrese č.1. Výkres základníh členění území a výkrese č.2. Hlavní výkres. Dvě lkality i.č. 31 a 194 jsu převedeny ze zastavěnéh území d nezastavěnéh. B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT B)1. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA Hlavní cíle kncepce rzvje města: Hlavní cíl : HODONÍN vyvážená a udržitelná prměna města v údlní nivě řeky Mravy. Pr dsažení těcht cílů je nutn ddržet zásady chrany a kultivace hdnt území a navrženu urbanisticku kncepci rzvje území. prměnu řešit tak, aby byla vyvážená - dsavadní rzvj města vykazuje některé nevyvážensti v udržitelném rzvji, především rizika v hspdářství a rizik úbytku byvatel (míra nezaměstnansti, negativní sald migrace..) prměnu řešit tak, aby byla udržitelná respektvala hdnty v území, ppř. je kultivvala, pstupně zlepšvala eklgicku stpu prměna - měst prchází d plviny minuléh stletí značnu prměnu své struktury (přestavba jihvýchdní části města, přestavba centra města, přestavba areálu cukrvaru, změna využívání vjenských areálů...); d buducna je nutn zajistit, aby v rámci urbanistické kncepce rzvje území: byly vytvářeny pdmínky pr psílení významu města ve struktuře sídlení na rzvjvé se pdél řeky Mravy Lipník nad Bečvu Přerv Uherské Hradiště Hdnín-Břeclav hranice ČR/ Rakusk, cž je v suladu s Plitiku územníh rzvje ČR (dále jen PÚR) byl zajištěn plnění funkce bce s rzšířenu půsbnstí byla zajištěna návaznst na stávající strukturu sídlení měst byl rzvíjen jak suvisle urbanizvaný celek ve vazbě na histrické jádr charakterizvané kmpaktní zástavbu ve specifické knfiguraci vůči nvdbé zástavbě a tvřící přirzené hnisk dluhdbéh rzvje města byla respektvána kntinuita vývje daná záměry předcházející územně plánvací dkumentace (zachváním navržené a v územním plánu sídelníh útvaru a jeh změnách schválených rzvjvých plch, případně upřesněním jejich využití) uspřádání zastavitelných plch byl řešen v návaznsti na zastavěné území; urbanisticku strukturu rzvíjet kmpaktní městsku zástavbu (bydlení, bčanské vybavení, pracvní příležitsti) s prpjením na klní krajinu a respektváním krajinnéh rázu plchy bčanskéh vybavení nadmístníh významu byly umisťvány ve vazbě na centrum města neb ve vazbě na dstatečně kapacitní dpravní infrastrukturu; důraz bude kladen na jejich dstupnst veřejnu dpravu byl umžněn rzvj bčanskéh vybavení s důrazem na stabilizaci a psílení center - vytvřit územní předpklady pr stabilizaci a rzvj lkálních center v statních částech města 2

8 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín řešením územníh plánu byla psilvána nvá image Hdnína jak lázeňskéh místa - respektvat a rzvíjet areál lázní, jejichž jdbrmvá minerální vda využívaná k léčbě je jednu z nejkvalitnějších v Evrpě; zajistit územní chranu lázeňskéh areálu za zásadní směry rzvje a revitalizaci pr sciální infrastrukturu (bčanské vybavení, bydlení, zařízení pr rzvj sbnsti, rzvj míst sciálních kntaktů) vymezit lkality Výhn (včetně rzšíření p CHLÚ), U nemcnice, Lučina a území revitalizace v lkalitě Velkých a Malých kasáren za zásadní směry rzvje a revitalizaci plch pr pdnikání vymezit lkality Kapřiska (včetně rezervy výchdním směrem) a Nesyt; pr revitalizaci území využít území západně d ulice Bratislavská za zásadní směry rzvje cestvníh ruchu vymezit plchy pr rzvj lázní a navazujících aktivit typu wellness (aktivity typu indr i utdr) a t využitím stávajících sprtvních areálů, areálu bývaléh vjenskéh cvičiště u řeky Mravy i území Luky pd Očvem (aktivity v přírdě) za zásadní pr zlepšení zdravých živtních pdmínek je návrh na vymístění tranzitní dpravy na navržený bchvat silnice I/51 a na minimalizaci systémvých cest (d práce, škly) navržením plch se smíšenu funkcí za zásadní pr zlepšení zdravých živtních pdmínek je vytváření pdmínek pr mezení negativních vlivů výrby a dpravy na phdu bydlení v údlní nivě řeky Mravy v rámci kncepce krajiny : krajinu členit dle způsbu a časvéh využití na krajinný rámec (plchy lesní, plchy smíšené nezastavěnéh území krajinná zeleň, plchy přírdní) prdukční krajinu (intenzivně využívaná krajina plchy zemědělské) krajinu se smíšenu funkcí (estetická funkce, rekreační funkce plchy smíšené nezastavěnéh území - zemědělské ), krdinvat rzvj území se schválenými kmplexními úpravami psílit význam města v urbanizačním pásu řeky Mravy - vytvářet územně technické pdmínky pr zlepšení genia lci města a pr psílení významu města ve struktuře sídlení na rzvjvé se OS 11 pdél řeky Mravy za zásadní pvažvat ptlačení charakteru kulturní intenzivně využívané krajiny revitalizaci plch p těžbě minimalizaci bariérvých efektů linivých staveb jejich sustředěním d splečných pdle me kridrů psilvání pdílu rzptýlené zeleně a trvalých travních prstů, minimalizaci dpadů d pzemků určených k plnění funkcí lesa; v případě vhdných plch vymezit plchy pr zalesnění respektvání zachvané části krajiny v údlní nivě řeky Mravy a lesníh kmplexu v severní části katastrálníh území; stanvit pdmínky pr lepší zapjení zastavěnéh území d krajiny zvýšení rekreačníh ptenciálu krajiny a t především v lkalitě Luky pd Očvem lepší prpjení krajiny pdél řeky Mravy a krajiny Hdnínské Dubravy krdinvat patření na chranu území před pvdněmi a vymezit pr tent účel nezbytné plchy vdhspdářské respektvat zpracvané studie na prtipvdňvá patření v JZ části města Hdnína a prtipvdňvá zařízení Skařinská Hráz 3

9 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín v krajině stanvit pdmínky, které umžní budvání účelvých kmunikací, splečných zařízení (vdhspdářských, prtipvdňvých a prtierzních patření apd.), sítí technické a nezbytných zařízení technické, vdních plch,... B)2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ Obecné pdmínky chrany a rzvje hdnt pr řešené území: veškeré děje, činnsti a zařízení musí respektvat kvalitu urbanistickéh, architektnickéh a přírdníh prstředí, nesmí zde být umístěny stavby, které by znehdntily svým architektnickým ztvárněním, bjemvými parametry, vzhledem, účinky prvzu a pužitými materiály hdnty území (hdnty území jsu stanvené v územně analytických pdkladech) při realizaci zastavitelných plch i přestavbě využívat s hledem na přírdní pdmínky (terén) intenzivní zástavbu s vytvářením městskéh prstředí a s respektváním architektnicky cenných staveb a budv, bjektů přispívajících k identitě území, významných plch sídelní zeleně a hlavních veřejných prstranství přispívajících k sciálním kntaktům byvatel u změn využití území a přestavbě respektvat pr rzvj hdnt území pdmínky : výškvá znace hlavních bjektů - ve stabilizvaných plchách se řídí dle klní zástavby - výškvá znace hlavních bjektů u zastavitelných plch pkud není uveden v kapitle C) bude psuzvána dle klní zástavby - u plch, u kterých je pžadavek na zhtvení územní studie, bude upřesněna výškvá znace hlavních bjektů v tét dkumentaci přechd zástavby d krajiny musí respektvat pdmínku, že zástavba navrhvaná na vnějších krajích zastavěnéh území musí být situvána vždy tak, aby d vlnéh území byla rientvána nezastavěná část stavebníh pzemku; v případě, že t není mžné, je nutn řešit přechd zástavby d krajiny zeleněním není přípustná výstavba nvých bjektů pr bydlení v zahradách stávajících rdinných dmů bez příméh přístupu z veřejnéh prstranství Pr chranu a rzvj krajinnéh rázu : rzvíjet harmnii prstředí s sídlením chrannu základníh krajinnéh rámce tvřenéh lesními kmplexy a krajinnu zelení (kmpaktními a fragmentvanými lesními prsty v území, zejména lesní kmplexy severně d zastavěné části města a pdél řeky Mravy) dplňvat krajinný rámec úpravu krajiny - linivými prvky pdél tků, kmunikací a t především v území západně d města mezi železnicí a řeku Mravu Pr chranu kvality živta a zachvání phdy bydlení platí pdmínky: pr rzvj kvality živta ve městě regenervat kvalitu veřejných prstranství a významných plch zeleně a t především v území s předpkladem sciálních kntaktů zastávky, náměstí, bchdní ulice, parky u hlavních dpravních tepen (silnice I.a II.tř., železniční kridr) krmě prtihlukvých patření prefervat umístění dějů, činnstí a zařízení nevyžadujících zvýšenu chranu prti hluku u zastavitelných plch (nvě navrhvaná zařízení, děje a činnsti) limity škdlivin dle platné legislativy nesmí překrčit hranice areálu, ve kterém je zdrj škdlivin umístěn : pdmíněně přípustný je chv hspdářských zvířat v zemědělském areálu, za pdmínky, že je puze v takvé kncentraci, která nevytvří rizik btěžvání byvatelstva vyššími kncentracemi páchnucích látek; psuzení, zda je tat pdmínka splněna je nutn prvést nejpzději v rámci územníh řízení pdmíněně přípustná je výrba s rizikem škdlivin v plchách výrby v zóně Kapřiska a Nesyt (puze i.č.79), za pdmínky, že je na základě prjednání příslušným správním rgánem z hlediska živtníh prstředí a chrany veřejnéh zdraví vydán kladné stanvisk, případně pdmíněně kladné stanvisk 4

10 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín u zastavěných plch (stávající zařízení, děje a činnsti) nesmí emise, resp. imise škdlivin překračvat limity stanvené platnu legislativu, případně překračvat limity stanvené příslušným správním rgánem nvě vymezené chráněné prstry definvané platnými právními předpisy na úseku chrany veřejnéh zdraví resp. chrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, lze umístit puze d lkality, v níž celkvá hlukvá zátěž nepřekračuje hdnty stanvených hygienických limitů hluku pr tyt prstry; průkaz suladu hlukvé zátěže se stanvenými limity musí být v důvdněných případech dlžen nejpzději v rámci územníh řízení s tím, že musí být zhledněna i zátěž z pvlených, dpsud však nerealizvaných záměrů při umisťvání nvých zdrjů hluku musí být respektvány stávající i nvě navrhvané resp. v územně plánvací dkumentaci vymezené chráněné prstry definvané platnými právními předpisy na úseku chrany veřejnéh zdraví resp. chrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací pr plchy s ptenciálně rzdílným využitím s převažující funkcí bydlení (smíšené plchy bytné...) bude s dkazem na platné právní předpisy respektvána pdmínka : nepřípustné jsu stavby, činnsti a zařízení, jejichž negativní účinky na živtní prstředí a veřejné zdraví překračují nad přípustnu mez limity stanvené v suvisejících právních předpisech (vylučení negativních účinků musí být prkázán v rámci územníh řízení) pr plchy s ptenciálně rzdílným využitím s převažující funkcí výrbní, bčanskéh vybavení bude nutn splnit pdmínku na plchách pr výrbu, kmerční aktivity a pd. lze umístit chráněné prstry definvané platnými právními předpisy na úseku chrany veřejnéh zdraví p dlžení splnění pvinnsti stanvených právními předpisy v blasti chrany veřejnéh zdraví na úseku hluku, příp.vibrací (resp. chráněné prstry lze umístit puze d lkalit, v nichž bude v rámci územníh řízení prkázán splnění hygienických limitů hluku stanvených platnými právními předpisy knkrétní případy, které by mhly vlivnit imisní zatížení dané lkality a případy, které mhu vlivnit čisttu vzduší, je ptřeba prjednat s příslušným rgánem chrany vzduší a respektvat t, že vnášení pachvých látek ze stacinárních zdrjů d vzduší nad přípustnu míru (btěžvání zápachem) není dvlen; všechny mžné záměry, které jsu ptenciálním zdrjem zápachu, je nutné regulvat a také je nutné regulvat umístění bytné zástavby v blízksti zdrjů zápachu při psuzvání umístění knkrétníh záměru, který může znečišťvat vzduší, se musí pstupvat dle platné legislativy psuzvání vlivů na živtní prstředí a chraně vzduší; přihlíží se k celkvému imisnímu zatížení lkality a také se pstupuje v suladu s vypracvaným krajským prgramem snižvání emisí při výstavbě nvých a změně stávajících zvláště velkých stacinárních zdrjů znečišťvání vzduší neb při jejich mdernizaci, jsu sby právněné k pdnikání pvinny vlit nejlepší dstupné techniky v suladu s pžadavky zákna chraně vzduší. Osby jsu pvinny dle platné legislativy u nvých staveb neb při jejich změnách využít centrálních zdrjů tepla, ppřípadě alternativních zdrjů (je-li t pr ně technicky mžné a eknmicky prveditelné), prt se dpručuje maximálně využívat kapacitu stávajícíh teplárenskéh zařízení u zastavitelných plch (navrhvaná zařízení, děje, činnsti) je nutn vždy řešit suvisející vlivy s využitím území nejen v susedních plchách, ale i nejbližším klí (např. v susedních plyfunkčních plchách přípustná je puze takvá plyfunkčnst využití území, při které se nebudu následným prvzem jedntlivé funkce a phda bydlení navzájem btěžvat nad přípustnu míru, přičemž pr psuzvání je rzhdující stávající stav ppř. již vydané územní rzhdnutí neb stavební pvlení) v lkalitě Velká kasárna s hledem na udržitelný rzvj v blasti bydlení je nepřípustné rzšiřvání zařízení, dějů, činnstí i kapacit, které by mezvaly navržené využití susedních plch pr bydlení (např.rzšíření kapacit chvu kní...) v případě,že v rámci plchy veřejnéh phřebiště budu v její části nvé plchy pr hrby, bude za účelem vhdnsti tht způsbu phřbívání v předmětné části hřbitva prveden hydrgelgický průzkum, jehž výsledky budu jedním z pdkladů pr stanvení tlecí dby v řádu veřejnéh phřebiště 5

11 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín ve stavbě, kde krmě dílny, výrbny, bčanskéh vybavení je umístěn byt t.zv.služební (majitele, ppř.strahy), vztahují se hygienické limity puze k chráněnému vnitřnímu prstru danéh bytu; hygienické limity hluku pr chráněný venkvní prstr a chráněný venkvní prstr stavby se na takvu stavbu nevztahují; takvé byty nelze prnajímat k bydlení dalším sbám Pr chranu eknmických hdnt : realizvat prtipvdňvá patření krdinvat zastavěné a zastavitelné plchy v záplavvém území s prtipvdňvými patřeními a jejich vliv na rzsah záplavy a riziku rzlivu Pr kncepci a chranu hdnt území jsu vymezeny specifické blasti identifikvané v hlavním výkresu X : Specifická blast X1 X2 zastavěné území (kulturní a civilizační hdnty) pr nejkvalitnější části řešenéh území je vymezen území zásadníh významu pr chranu hdnt - územní rzsah je patrný z hlavníh výkresu Pdmínky chrany: v tmt území není přípustné zkrácené stavební řízení Specifická blast X3 X4 (krajinný ráz) vzhledem k atraktivitě prstředí a kvalitnímu krajinnému rázu je navržena chrana hdnt území - územní rzsah je patrný z hlavníh výkresu Pdmínky chrany pr pdrbnější řešení: Specifická blast X5 u blasti X3 respektvat pdmínky plánu péče na připravvanu přírdní památku Pánv s hledem na plán péče regulvat rekreační činnsti v tét lkalitě u blasti X4 krdinvat chranu přírdy, rizik rzlivu při pvdni a navržené využití území (sídelní zeleň, plcha pr sprt, nvé nadzemní vedení el.energie vvn) respektvat pdmínky využití pr plchy nezastavěnéh území řešit využití území s hledem na estetický celek krajiny, t.zn. řešit psílení charakteristiky krajiny psílením funkce plch vdních, lesních, a smíšených nezastavěnéh území řešit zvýšení rekreačníh ptenciálu - především pr rekreační činnsti v přírdě řešit návaznst na sprtvní a rekreační areály především lkálními pěšími a cyklistickými trasami s maximálním respektváním stávajících účelvých cest, ppř. v lgické návaznsti na ně a t s hledem na prstupnst krajiny řešit zvýšení retenční schpnsti krajiny řešit chranu lkalit s chráněnými živčichy neb rstlinami před rizikem narušení nevhdnými rekreačními činnstmi vzhledem k zajištění chrany veřejnéh zdraví v území přiléhajícím k železničnímu kridru v lkalitě Výhn je vymezena specifická blast (územní rzsah je patrný z hlavníh výkresu), pr kteru platí pdmínky chrany pr pdrbnější řešení (ppř. územní řízení): stávající bjekty bydlení je mžn reknstruvat; rzšíření neb zvětšení jejich kapacity (přístavba, nadstavba) je mžné za pdmínky, že průkaz suladu hlukvé zátěže se stanvenými limity hluku a vibrací musí být dlžen nejpzději v rámci územníh řízení s tím, že musí být zhledněna i zátěž z pvlených, dsud nerealizvaných záměrů nvé bjekty pr bydlení (ve stávajících plchách bydlení) je mžn realizvat za pdmínky, že průkaz suladu hlukvé zátěže se stanvenými limity hluku a vibrací musí být dlžen nejpzději v rámci územníh řízení s tím, že musí být zhledněna i zátěž z pvlených, dsud nerealizvaných záměrů 6

12 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín v rámci smíšené plchy bytné je mžn umístit bčanské vybavení definvané platnými právními předpisy na úseku chrany veřejnéh zdraví jak chráněné venkvní prstry a venkvní prstry stavby za pdmínky, že průkaz suladu hlukvé zátěže se stanvenými limity hluku a vibrací musí být dlžen nejpzději v rámci územníh řízení s tím, že musí být zhledněna i zátěž z pvlených, dsud nerealizvaných záměrů nebudu budvány nvé individuální bjekty pr rekreaci služící pbytvé rekreaci C) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Je vyznačena v grafické části ve výkrese č.2. Hlavní výkres. C)1. NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Urbanistická kncepce rzvíjí tyt zásady řešení : upřesňuje záměry z nadřazené územně plánvací dkumentace (PÚR) navrhuje pdmínky pr chranu a kultivaci hdnt území zachvává kntinuitu vývje města dle územníh plánu sídelníh útvaru a jeh změn a t rzvjem : phdy splečnsti je navržena změna využití území pr rzvj a revitalizaci sciální bydlení stabilizvané území převážná část území, puze lkalita Na plucárně i.č.98 je navržena na změnu využití území smíšenu výrbní rzvjvé plchy hlavní rzvjvé plchy jsu v návaznsti na plchu bydlení v lkalitě Rybáře (i.č.50, 51, 170, 172, 195), Lučina (i.č.7), Výhn (i.č.13, 14, 15, 16, 17, 18, 185), Za kasárnama (i.č.103), Velká kasárna (i.č.104, 109, 162, 164, 165), Mrktálky (i.č.99, 184, 125) a Za nemcnicí (i.č.27) a ul.leginářů (i.č.56) menší plchy pr bydlení i.č.76, 161, 187, 188 Změna č. 1 ÚP Hdnín přidává plchy 199, 200. služby a zařízení pr rzvj sbnsti stabilizvané území převážná část území těcht zařízení je stabilizvána, puze lkalita v ulici Kupelní i.č.76 je navržena na přestavbu plchu smíšenu bytnu a lkalita Velká kasárna na plchy bydlení a plchy smíšené výrbní rzvjvé plchy plchy bčanskéh vybavení jsu v centru města rzšíření lkality i.č.139, 140, 141, 168, 189 plchy bčanskéh vybavení veřejná infrastruktura stav je stabilizván, rzšíření lkality severně d sídliště Bažantnice - i.č.138, 179 plchy bčanskéh vybavení kmerčníh charakteru malá a střední rzšíření lkality i.č. 8, 64, 100, 113, 114, 115, 137, 142, 145, 191 pr sprt a rekreaci rzšíření areálu kupaliště lkalitu i.č.147, nvý areál v lkalitě Luky pd Očvem (i.č.63) a na ul. Měšťanská (i.č.77), bývalý vjenský areál u Mravy (i.č.30, 85), Malá kasárna (i.č.108) 7

13 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín pr rekreaci přírdníh charakteru lze za určitých pdmínek využít bývalý vjenský areál Pánv (i.č.31) (plcha přírdní s regulvanu rekreační činnstí) lkalita je navržena na přírdní památku; pr rekreaci v přírdě je navržen bývalý areál střelnice (i.č.148) a rekultivace bývaléh těžebníh prstru i.č.149 rekreace individuální změnu využití území budu dtčeny lkality u železniční tratě na hranici s k.ú.rhatec (navržený kridr pr technicku infrastrukturu), zahrádka v lkalitě Lučina (i.č.10 prpjení lkality Lučina s lkalitu Za kasárnama), lkality u Salajky a u EHO (navržené kridry technické ), lkalita Štěpnice u železniční tratě d Hliče (navržená plcha pr dpravní infrastrukturu), lkalita U veslařskéh klubu (navržený kridr pr technicku infrastrukturu), lkalita U kupaliště ; rzšíření plch pr individuální rekreaci je v lkalitách i.č.96, 97, 155, 156, 177; Změna č. 1 ÚP Hdnín rzšiřuje návrhvé plchy individuální rekreace návrhy 197 a 198. rzvj míst sciálních kntaktů stabilizvané území převážná část těcht plch je stabilizvána rzvjvé plchy veřejná prstranství i.č.9, 11, 12, 21, 22, 57, 74, 84, 101, 151, 152, 166, 171, 173, 175, 10, 174, 192; veřejná prstranství mim ulice u plch bydlení a bčanskéh vybavení větších než 2 ha, budu navržena v rámci pdrbnější dkumentace sídelní zeleň změna využití území v lkalitách i.č.52, 59, 167 bsluhy dpravním a technickým zařízením pr snížení intenzity vnitrměstské mtrvé dpravy i napjení na technicku infrastrukturu jsu významné plchy v blízksti centra (přestavba Velkých kasáren, Lučina) stabilizvané území převážná část těcht plch je stabilizvána rzvjvé plchy dpravní infrastruktura změna využití území v lkalitách i.č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 54, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 82, 83, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 102, 111, 112, 118, 119, 120, 121, 122, 129, 144, 180, 181, 186 technická infrastruktura krmě navržených kridrů je změna využití území v lkalitě i.č.178 a i.č.190 (rzšíření vdjemu na Pánvě); pr bsluhu zastavitelných plch je mžn inženýrské sítě ulžit d plch veřejných prstranství, ppř. dpravní pdnikání je navržena změna využití území pr rzvj a revitalizaci plch pr pdnikání primární sektr - intenzivní zemědělsku výrbu rzvíjet především v západní části sekundární sektr rzvj pracvních příležitstí je mžný především v západní části města lkalita Nesyt, Kapřiska terciální sektr - využít plchy, které v rámci transfrmace nejsu intenzivně využívané pr rzvj pracvních příležitstí plchy pr výrbu a skladvání a pr smíšenu výrbní stabilizvané území převážná část těcht plch je stabilizvána rzvjvé plchy změny využití území jsu v lkalitách i.č. 19, 20, 23, 25, 26, 34, 35, 36, 75, 78, 79, 80, 81, 98, 123, 136, 157, 163, 176, 193 Změna č. 1 ÚP Hdnín navrhuje plchu

14 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín v cestvním ruchu zlepšení image města, budvání turistické (rzvj cyklistických stezek, rzvj vdní turistické dpravy rzšířením splavnsti Baťva kanálu d Městskéh ramene řeky Mravy, ppř.až p sutk Dyje s Mravu), rzvj wellness zařízení v návaznsti na lázeňsku péči...), revitalizace bývalých vjenských areálů pr sprtvní a rekreační využití (vjenské cvičiště u Mravy), ppř. pr regulvanu rekreaci v přírdě (Pánv), neb rekreaci v přírdě (bývalá střelnice) prstředí se zdravými živtními pdmínkami - jsu navrženy pdmínky pr zastavěné i zastavitelné plchy, které přispějí k : dtváření krajiny - prlínáním krajinné zeleně d města v území Jihvýchdu v blízksti velké kncentrace byvatel; krdinváním úses s tvrbu krajiny; zlepšením krajinnéh rázu v západní části města výsadbu linivé zeleně pdél vdních tků a účelvých kmunikací zlepšení zdravých živtních pdmínek řešit - vymístěním tranzitní dpravy na bchvaty města; využitím smíšených funkcí umžňujících vytváření pracvních příležitstí minimalizující vnitrměstsku dpravu; pdprváním nemtrvé dpravy; minimalizváním rizika narušení živtníh prstředí na bydlení C)2. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Všechny plchy jsu na k.ú. Hdnín : navržené pdmínky v ÚP řešit respektvat platnu legislativu i.č. regulativ lkalita 1 DS Pánv 2 DS 3 DS Brněnská - Pánv Brněnská ulice plcha s rzdílným způsbem využití plchu dpravní plchu dpravní plchu dpravní řešit rychlstní kmunikaci R55 řešit dstupnst plchy pr těžbu ve vazbě na hlavní silniční tahy tak, aby bsluha nebyla následně vedená přes bytná území řešit křížení se silnicí II/432. d Ratíškvic řešit plchu pr správu a údržbu silnic a přístup d ní řešit křížení s VVTL a VTL plynvdem řešit křížení s hlavními vdvdními řady řešit křížení s nadzemními vedeními elektrické energie vn a vvn řešit křížení s navrženým kridrem pr technicku infrastrukturu (prduktvd a rpvd) řešit křížení s navrženým kridrem pr technicku infrastrukturu (kanalizace) řešit střet s meliracemi řešit rychlstní kmunikaci R55 řešit dstupnst plchy pr těžbu ve vazbě na hlavní silniční tahy tak, aby bsluha nebyla následně vedená přes bytná území řešit křížení se železnicí č.255 d Mutěnic řešit křížení a suběh s vdvdními řady řešit křížení a suběh s pdzemním vedením vn řešit střet s meliracemi řešit suběh s telekmunikačním vedením řešit suběh účelvé kmunikace z Pánva na Brněnsku ulici pr bsluhu přilehlých pzemků řešit křížení s účelvu kmunikací z Pánva d prstru Černéh mstu řešit zásah d stávající plchy bčanskéh vybavení u stávající silnice I/55 s cílem jeh minimalizace řešit rychlstní kmunikaci R55 v zastavěné části města řešit dstupnst plchy pr těžbu ve vazbě na hlavní silniční tahy tak, aby bsluha nebyla následně vedená přes bytná území řešit chranu plchy bčanskéh vybavení - dmva důchdců prti riziku nadměrnéh hluku řešit křižvatku se silnicí II/431 řešit využití stávajících připjvacích ramp řešit suběh účelvé kmunikace Pánv - Brněnská ulice pr bsluhu přilehlých pzemků řešit křížení s VTL a STL plynvdem řešit suběh a křížení s telekmunikačním vedením respektvat pdmínky a dpručení v dalších fázích daných prcesem EIA respektvat pdmínky bezpečnstních a chranných pásem technické respektvat pdmínky chrany CHLÚ respektvat pdmínky bezpečnstních a chranných pásem technické respektvat pdmínky a dpručení v dalších fázích daných prcesem EIA respektvat pdmínky bezpečnstních a chranných pásem technické respektvat pdmínky a dpručení v dalších fázích daných prcesem EIA 9

15 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín navržené pdmínky v ÚP řešit respektvat platnu legislativu i.č. regulativ 4 DS 5 DS 6 DS lkalita Červené dmky Nástupní alej Lužický rybník plcha s rzdílným způsbem využití plchu dpravní plchu dpravní plchu dpravní 7 B Lučina plchu bydlení 8 OM Lučina plchu bčanskéh vybavení řešit křížení s vdvdním řadem řešit křížení s kanalizací řešit křížení s pdzemním vedením vn řešit křížení a suběh stávající technické pr bsluhu zastavěnéh území řešit rychlstní kmunikaci R55 řešit křížení s účelvu kmunikací u ZOO řešit křížení a suběh s VTL plynvdem řešit křížení s vdvdním řadem a kanalizačním sběračem včetně čerpací stanice řešit suběh s telekmunikačním kabelem řešit zásah d lesa zvláštníh určení s cílem minimalizace negativních účinků tht zásahu řešit zásah d VKP Černé Blat s cílem minimalizace negativních účinků tht zásahu řešit zásah d CHLÚ a lžiska nerstných survin s cílem minimalizace negativních účinků tht zásahu řešit křížení ppř. suběh s vdním tkem ústícím d Studené chdby řešit chranu areálu ZOO prti riziku nadměrnéh hluku řešit rychlstní kmunikaci R55 řešit křižvatku s navrženu silnicí I/51 řešit kmunikační přístup d města řešit křížení s vdním tkem Studená chdba řešit křížení s nadzemním vedením struskvdu řešit suběh s VTL plynvdem řešit suběh s telekmunikačním vedením řešit zásah d CHLÚ a lžiska nerstných survin s cílem minimalizace negativních účinků tht zásahu řešit zásah d lesa zvláštníh určení s cílem minimalizace negativních účinků tht zásahu řešit zásah d lesa - lkality Natura 2000 a nadreginálníh bicentra s cílem minimalizace negativních účinků tht zásahu řešit zásah d vdní hladiny Písečnéh rybníku s cílem minimalizace negativních účinků tht zásahu řešit rychlstní kmunikaci R55 řešit křížení s vdním tkem - Kyjvku řešit zásah d vdních hladin přilehlých rybníků Lužickéh a Písečnéh s cílem minimalizace negativních účinků tht zásahu řešit suběh VTL plynvdu řešit suběh s telekmunikačním vedením řešit chranu prti zvláštní pvdni řešit křížení s LBK 8 řešit zásah d CHLÚ a lžiska nerstných survin s cílem minimalizace negativních účinků tht zásahu řešit zásah d přilehlých plch výrby - farem s cílem minimalizace negativních účinků tht zásahu řešit plchu bydlení - kmbinvanu - hrmadné i individuální bydlení řešit dpravní bsluhu z navrženéh veřejnéh prstranství i.č.9 - Brněnské ulice a z navrženéh veřejnéh prstranství i.č.175 řešit napjení na stávající inženýrské sítě řešit dkanalizvání lkality ddílným systémem řešit křížení s kanalizací řešit chranu prti nadměrnému hluku z dpravníku na jižním kraji lkality řešit chranu prti riziku nadměrnéh hluku z mtrvé a železniční dpravy řešit rizik negativních vlivů ze susední plchy i.č.8 pdmínku pr rzhdvání v území je zpracvání územní studie řešit bčanské vybavení - kmerční zařízení malá a střední řešit dpravní bsluhu z navrženéh veřejnéh prstranství i.č.9 řešit křížení s kanalizací řešit technicku infrastrukturu napjením na stávající respektvat pdmínky bezpečnstních a chranných pásem technické respektvat pdmínky pásma 50m d kraje lesa respektvat pdmínky a dpručení v dalších fázích daných prcesem EIA respektvat pdmínky pr bsluhu vdníh tku - Studené chdby respektvat pdmínky pásma 50m d kraje lesa respektvat pdmínky a dpručení v dalších fázích daných prcesem EIA respektvat pdmínky pr bsluhu vdníh tku - Kyjvky respektvat pdmínky a dpručení v dalších fázích daných prcesem EIA respektvat chranné pásm kanalizačníh sběrače na západním kraji lkality respektvat pdmínky chrannéh pásma železnice na výchdním kraji lkality respektvat pdmínky pásma 50m d kraje lesa respektvat chranné pásm kanalizačníh sběrače a čerpací stanice na západním kraji 10

16 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín navržené pdmínky v ÚP řešit respektvat platnu legislativu i.č. regulativ lkalita 9 PV Lučina 10 PV Lučina 11 PV Výhn 12 PV Výhn plcha s rzdílným způsbem využití plchu veřejnéh prstranství plchu veřejnéh prstranství plchu veřejnéh prstranství plchu veřejnéh prstranství 13 BI Výhn plchu bydlení 14 BI Výhn plchu bydlení 15 BI Výhn plchu bydlení 16 BI Výhn plchu bydlení 17 BI Výhn plchu bydlení 18 BI Výhn plchu bydlení 19 VS Prstřední Díly 20 VS Výhn 21 PV Výhn 22 PV 23 VS U Černéh mstu U Černéh mstu 24 DS Černý mst plchu smíšenu výrbní plchu smíšenu výrbní plchu veřejnéh prstranství plchu veřejnéh prstranství plchu smíšenu výrbní plchu dpravní zařízení řešit využití území tak, aby nedšl ke zhršení hlukvé situace v navržené lkalitě i.č.7 řešit dpravní bsluhu lkalit i.č.7,8 respektvat pdmínky chrannéh pásma kanalizační čerpací stanice a kanalizačníh sběrače řešit plchu veřejnéh prstranství pdél železniční tratě řešit pěší prpjení d dmva důchdců d prstru zahrádek a bývalých kasáren řešit bsluhu lkality Výhn řešit křížení s kanalizací a navrženým kridrem pr kanalizaci řešit křížení se železnicí č.255 d Mutěnic řešit bsluhu lkality Výhn řešit křížení s vdvdním řadem, STL plynvdem a nadzemním vedením vn řešit izlační zeleň u plch výrby a smíšených výrbních při pdrbnějším vymezení respektvat části pzemků u stávajících bjektů pr bydlení za pevnými plty řešit uspřádání veřejnéh prstranství s cílem zklidněné mtrvé dpravy služící pr bytnu zónu Výhn řešit plchu pr rdinné dmy řešit křížení s vdvdním řadem a nadzemním vedením vn řešit bsluhu lkality dle schválenéh regulačníh plánu řešit plchu pr rdinné dmy řešit křížení s vdvdním řadem řešit bsluhu území dle schválenéh regulačníh plánu řešit plchu pr rdinné dmy řešit bsluhu území dle schválenéh regulačníh plánu řešit plchu pr rdinné dmy řešit křížení s nadzemním vedením vn je navržen kridr 6TK řešit bsluhu území dle schválenéh regulačníh plánu řešit křížení s vdvdním řadem řešit rzšíření plchy pr rdinné dmy i.č.14 bez mžnsti bsluhy řešit křížení s nadzemním vedením vn řešit rzšíření plchy pr rdinné dmy i.č.15 bez mžnsti bsluhy řešit plchu smíšenu výrbní nenárčnu na dpravní bsluhu řešit bsluhu území z navrženéh veřejnéh prstranství i.č.12 řešit suvisející vlivy s využitím území na susedních plchách (bydlení) řešit přelžení nadzemníh vedení el. energie d navrženéh kridru 6TK řešit napjení na technicku infrastrukturu v návaznsti na schválený regulační plán lkality Výhn řešit plchu výrbní smíšenu řešit suvisející vlivy s využitím území na susedních plchách řešit bsluhu území dle schválenéh regulačníh plánu řešit úpravu bsluhy území lkality u Černéh mstu a prpjení na lkalitu Výhn řešit kabelizaci a nvu zděnu trafstanici dle schválenéh regulačníh plánu lkality Výhn řešit bsluhu území z navrženéh veřejnéh prstranství i.č.22 řešit křížení kmunikace se železniční tratí řešit zásah d stávajícíh zastavěnéh území s cílem minimalizace negativních účinků tht zásahu d zastavěnéh území respektvat pdmínky chrannéh pásma železnice respektvat pdmínky dle schválenéh regulačníh plánu respektvat pdmínky dle schválenéh regulačníh plánu respektvat pdmínky dle schválenéh regulačníh plánu respektvat pdmínky dle schválenéh regulačníh plánu respektvat pdmínky dle schválenéh regulačníh plánu respektvat pdmínky dle schválenéh regulačníh plánu respektvat pdmínky lkálníh sesuvu respektvat pdmínky dle schválenéh regulačníh plánu lkality Výhn respektvat pdmínky dle schválenéh regulačníh plánu lkality Výhn respektvat vdvdní řad a pdmínky jeh chrannéh pásma respektvat STL plynvd a pdmínky jeh chrannéh pásma respektvat pdmínky chrannéh pásma železnice respektvat vdvd a pdmínky jeh chrannéh pásma respektvat STL plynvd a pdmínky jeh chrannéh pásma respektvat pdmínky chrannéh pásma železnice 11

17 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín navržené pdmínky v ÚP řešit respektvat platnu legislativu i.č. regulativ lkalita 25 VS Pastvisk 26 VS 27 B Za nemcnicí Za nemcnicí 28 DU Zadní Díly 29 DU 30 OS silnice d Rhatce vjenské cvičiště u Mravy plcha s rzdílným způsbem využití plchu smíšenu výrbní plchu smíšenu výrbní plchu bydlení plchu dpravní plchu dpravní plchu bčanskéh vybavení - tělvýchvné a sprtvní zařízení řešit napjení veřejnéh prstranství i.č.22 řešit napjení pěší trasy mezi železnicí a lázněmi respektvat technicku infrastrukturu včetně pdmínek chranných pásem řešit plchu smíšenu výrbní mezi železnicí a silnicí včetně stávající zastavěné plchy vymezit u stávajícíh bjektu bydlení chráněný venkvní prstr staveb z hlediska chrany před nepříznivými účinky hluku a vibrací řešit dpravní bsluhu území ze stávající silnice II/432 řešit zásah d systému dvdnění území s cílem nenarušení jeh funkčnsti řešit průběh inženýrských sítí v rámci navrženéh kridru technické řešit suvisející vlivy s využitím území na susedních plchách (nemcnice) řešit plchu smíšenu výrbní nenárčnu na dpravní bsluhu řešit bsluhu území v návaznsti na lkalitu i.č.27 řešit suvisející vlivy s využitím území na susedních plchách (bydlení, nemcnice) respektvat ppř. přelžit STL plynvd řešit výškvu znaci - max. tři nadzemní pdlaží řešit průběh inženýrských sítí v rámci navrženéh kridru technické (kanalizace z Pánva) řešit plchu bydlení - kmbinvanu - hrmadné i individuální bydlení řešit dpravní bsluhu ze stávající kmunikace III/43237 d Rhatce řešit napjení na technicku infrastrukturu důsledně řešit dpadní a dešťvé vdy - ddílný systém dkanalizvání, splaškvé vdy budu dvedeny na stávající stku řešit přelžku stávajícíh nadzemníh vedení kabelem a nvu trafstanici řešit využití území bez zásahu d břehů Pánvskéh příkpu se zachváním břehvých prstů řešit zásah d systému dvdnění s cílem nenarušení jeh funkčnsti řešit výškvu znaci - max. tři nadzemní pdlaží řešit průběh inženýrských sítí v rámci navržených kridrů technické (kanalizace z Pánva, přelžky vvn) řešit suvisející vlivy s využitím území na susedních plchách pdmínku pr využití území je zhtvení územní studie řešit účelvu kmunikaci pdél železnice řešit účelvu kmunikaci pdél silnice d Rhatce řešit průběh inženýrských sítí v rámci navrženéh kridru technické řešit využití bývaléh vjenskéh cvičiště řešit území tak, aby trvalé stavby byly umístěny puze v hrní čtvrtině plchy nad hranu zlmu s tím, že nebude přípustná výstavba pevných bjektů v inundačním území a se zajištěním minimálníh pdílu zeleně (tzn. zajistit ptřebné dstupy mezi jedntlivými bjekty) řešit v rámci plchy ktviště ldí s minimálním zásahem d břehu řeky Mravy řešit území tak, aby byly minimalizvány zásahy d břehů a kryta řeky Mravy a byla zajištěna chrana slepéh ramene (neprpjvat slepé ramen s řeku Mravu) řešit území s hledem na rizik zasažení rzlivem řešit průběh nadreginálníh bikridru NRBK 18 pdél řeky Mravy řešit zásah d lkality Natura 2000 s cílem minimalizace respektvat pdmínky chrannéh pásma železnice respektvat vdvd a pdmínky jeh chrannéh pásma respektvat STL plynvd a pdmínky jeh chrannéh pásma respektvat pdmínky chrannéh pásma rpvdu a prduktvdu respektvat pdmínky pr údržbu vdníh tku respektvat stávající vdvd včetně pdmínek chrannéh pásma respektvat pdmínky chrannéh pásma železnice respektvat pdmínky pr údržbu vdníh tku respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky chrannéh pásma rpvdu a prduktvdu respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky pr údržbu vdníh tku respektvat pdmínky a dpručení v dalších fázích daných prcesem EIA respektvat pdmínky chrannéh pásma železnice respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky chrannéh pásma silnice respektvat pdmínky chranných pásem stávající technické respektvat pdmínky inundačníh území respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mrava respektvat pdmínky chrannéh pásma vdníh zdrje Gebhart Zásada respektvat pdmínky vyhlášenéh záplavvéh území respektvat pdmínky pásma 50m d kraje lesa respektvat pdmínky pr údržbu vdníh tku 12

18 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín navržené pdmínky v ÚP řešit respektvat platnu legislativu i.č. regulativ lkalita plcha s rzdílným způsbem využití negativních účinků tht zásahu řešit bsluhu území ze stávající účelvé kmunikace a technicku infrastrukturu řešit z navrženéh kridru technické pdmínku pr využití území je zhtvení územní studie 34 VS Pánv 35 VS Pánv 36 VS Pánv 37 DU/ p Dubňanská cesta 38 DS Kapřiska 39 DS Nesyt plchu smíšenu výrbní plchu smíšenu výrbní plchu smíšenu výrbní plchu dpravní plchu dpravní plchu dpravní řešit dpravní bsluhu z navrženéh veřejnéh prstranství i.č.173 řešit střet s lkalitu Natura 2000 s cílem minimalizace negativních účinků tht zásahu - prefervat umístění na antrpgenně vlivněných stanvištích řešit dkanalizvání ddílným způsbem, splaškvé vdy dvést na navrženu stku z lkality Pánv (navržený kridr technické ) řešit suvisející vlivy s využitím území na susedních plchách řešit plchu smíšenu výrbní v lkalitě Pánv řešit dpravní bsluhu a napjení na technicku infrastrukturu z navrženéh veřejnéh prstranství i.č.173 řešit dkanalizvání ddílným způsbem, splaškvé vdy dvést na navrženu stku z lkality Pánv (navržený kridr technické ) řešit průběh navrženéh kridru pr technicku infrastrukturu (kanalizační sběrač) řešit suvisející vlivy s využitím území na susedních plchách řešit plchu smíšenu výrbní mezi stávajícím zastavěním a silnicí řešit dpravní bsluhu z navrženéh veřejnéh prstranství, ppř. ze stávající silnice řešit dkanalizvání ddílným způsbem, splaškvé vdy dvést na navrženu stku z lkality Pánv (navržený kridr technické 4TK) řešit suvisející vlivy s využitím území na susedních plchách řešit cyklisticku stezku Hdnín - Dubňany řešit zásah d lkality Natura 2000 a nadreginálníh bicentra s cílem minimalizace negativních účinků tht zásahu řešit křížení s navrženým kridrem technické (rpvd) řešit bchvat silnice I/51 v zastavěném území řešit připjení bslužných kmunikací - středvé kmunikace v lkalitě Kapřiska řešit křížení ppř. přelžení technické řešit bchvat silnice I/51 řešit křížení se zatrubněným vdním tkem pdél železnice (bývalá Studená chdba) řešit křížení se železnicí v prstru dnešníh pdjezdu řešit křížení a napjení města v prstru dnešní kmunikace na Nesyt řešit využití území tak, aby nebyla narušena funkčnst dvdňvacíh systému řešit křížení se stávající technicku infrastrukturu (vvn, kanalizační sběrač z Lužic..) řešit křížení s vdními tky řešit využití území tak, aby nedšl k narušení funkčnsti vdhspdářských zařízení (chrany prti pvdním) řešit prtihlukvu chranu vůči chráněným venkvním a vnitřním prstrám staveb řešit bchvat silnice I/51 v zastavěném území řešit využití území s cílem minimálníh zásahu d stávajících staveb plchu dpravní 40 DS Štěpnice 41 DS Štěpnice plchu dpravní řešit bchvat silnice I/51 respektvat nadzemní vedení el. energie včetně pdmínek chrannéh pásma respektvat vdvdní řad včetně pdmínek chrannéh pásma respektvat pdmínky chrannéh pásma katdvé chrany VVTL plynvdu respektvat vdvdní řad včetně pdmínek chrannéh pásma respektvat nadzemní vedení el. energie včetně pdmínek chrannéh pásma respektvat pdmínky pásma 50m d kraje lesa respektvat vdvdní řad včetně pdmínek chrannéh pásma respektvat nadzemní vedení el. energie včetně pdmínek chrannéh pásma, ppř. dát d kabelu respektvat pdmínky chrannéh pásma prduktvdu a rpvdu respektvat pdmínky bezpečnstníh a chrannéh pásma VVTL plynvdu respektvat pdmínky chrannéh pásma telekmunikačníh kabelu respektvat pdmínky chrany lžiska nerstných survin a CHLÚ respektvat pdmínky pddlvanéh území respektvat pdmínky pásma 50m d kraje lesa respektvat pdmínky chranných pásem technické respektvat pdmínky chranných pásem technické respektvat pdmínky chrannéh pásma železnice respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky vyhlášenéh záplavvéh území respektvat pdmínky chrany lžiska nerstných survin 13

19 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín i.č. regulativ lkalita 42 DS Štěpnice 43 DS 44 DU 45 DU Bratislavská ul. Bratislavská ulice Bratislavská ulice 46 DU Rybáře 49 DU Rybáře 50 SM U Lavru navržené pdmínky v ÚP řešit plcha s rzdílným způsbem využití řešit křížení a připjení města se stávající silnicí I/51 řešit křížení s technicku infrastrukturu - navrženým kridrem 14TK řešit bchvat silnice I/51 v zastavěném území řešit křížení se železnicí řešit křížení s teplvdem na Slvensk řešit využití území s cílem minimalizace negativních účinků na klní zahrádky (asanace, phda prstředí) řešit rizik rzlivu při pvdni řešit křížení ppř. přelžky technické - nadzemních vedení el. energie plchu dpravní řešit křížení s navrženým kridrem technické 14TK plchu dpravní plchu veřejnéh prstranství plchu dpravní plchu dpravní plchu dpravní plchu smíšenu bytnu 51 BI ul.zelničky plchu bydlení 53 WP 54 DU 56 BH 57 PV řeka Mrava jižně d Lavru veslařský klub ul. Leginářů ul. Leginářů plchu vdhspdářsku plchu dpravní plchu bydlení plchu veřejnéh prstranství řešit bchvat silnice I/51 řešit křížení a připjení města se stávající silnicí I/51 řešit křížení s technicku infrastrukturu - navrženým kridrem 2TK (pr přelžky vvn, vn ) řešit přístup na pzemky jižně d kupaliště řešit využití území s hledem na pdmínky rezervní plchy pr bydlení řešit přístup na pzemky jižně d Lavru řešit křížení s navrženým kridrem pr přelžky technické - el. energie vvn 2TK řešit využití území s hledem na pdmínky rezervní plchy pr bydlení řešit přístup ke stávajícím zahradám a na účelvu kmunikaci pdél hráze řeky Mravy řešit křížení s navrženým kridrem technické pr přelžky nadzemníh vedení vvn řešit přístup na pzemky jižně d Lavru z ul.štěpnice řešit křížení s navrženým kridrem technické pr přelžky nadzemníh vedení vvn 2TK řešit využití území s hledem na pdmínky rezervní plchy pr bydlení řešit plchu pr bydlení a bčanské vybavení dle schválenéh regulačníh plánu řešit plchu pr individuální bydlení dle schválenéh regulačníh plánu a t bez zásahu d břehů tku a se zachváním pásma nezastavěnéh území min. 15 m d břehvé hrany důsledně řešit dpadní a dešťvé vdy řešit přitížení hráze řešit cyklstezku p hrázi řešit účelvu kmunikaci pd hrází řešit křížení s technicku infrastrukturu řešit technické řešení s využitím kruny hráze bez manipulačníh pásu pd patu hráze - knkrétní řešení a pdmínky pr realizaci vyplynu až z prcesu prjektvé EIA řešit prpjení cyklstezky na hrázi s bslužnu kmunikací řešit rizik rzlivu při pvdni řešit plchu hrmadnéh bydlení v návaznsti na stávající zástavbu se situváním staveb v mrflgicky vyvýšenějších částech plchy, tj. d SZ řešit dpravní napjení ze stávajících bslužných kmunikací a z navrženéh veřejnéh prstranství i.č.57 řešit napjení na technicku infrastrukturu ze stávajících sítí řešit výškvu znaci - max. 4 nadzemní pdlaží řešit rizik rzlivu při pvdni řešit suvisející vlivy s využitím území na susedních plchách řešit prpjení ul.leginářů s bvdvu kmunikací klem Jihvýchdu řešit rizik rzlivu při pvdni řešit dprvdnu zeleň respektvat platnu legislativu respektvat pdmínky chranných pásem technické respektvat pdmínky chrannéh pásma železnice respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat rizik rzlivu při pvdni respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky chranných pásem technické respektvat pdmínky chranných pásem technické respektvat rizik rzlivu při pvdni respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat rizik rzlivu při pvdni respektvat pdmínky chranných pásem technické respektvat pdmínky chranných pásem technické respektvat rizik rzlivu při pvdni respektvat pdmínky využití území ze schválenéh regulačníh plánu respektvat pdmínky využití území ze schválenéh regulačníh plánu respektvat pdmínky nadreginálníh bikridru NRBK 18 respektvat pdmínky chranných pásem technické respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky a dpručení v dalších fázích daných prcesem EIA respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky chranných pásem stávající technické respektvat stávající nadzemní vedení vn včetně trafstanice, ppř. je dát d kabelu respektvat stávající kanalizační stku přes navrženu plchu respektvat pdmínky chranných pásem technické 14

20 důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín navržené pdmínky v ÚP řešit respektvat platnu legislativu i.č. regulativ 58 DU 60 DU 61 DU 62 DU 63 OS 64 OM 65 DU 66 DU 67 DU lkalita Luky pd Očvem Luky pd Očvem Luky pd Očvem Luky pd Očvem Luky pd Očvem Luky pd Očvem Luky pd Očvem Luky pd Očvem Luky pd Očvem 69 DU Nesyt 70 DU Nesyt 71 WP Nesyt plcha s rzdílným způsbem využití plchu dpravní plchu dpravní plchu dpravní plchu dpravní plchu bčanskéh vybavení - tělvýchvná zařízení a sprt plchu bčanskéh vybavení plchu dpravní plchu dpravní plchu dpravní plchu dpravní plchu dpravní plchu vdhspdářsku řešit křížení se stávající technicku infrastrukturu řešit cestu pdél Očvskéh Járku řešit rizik rzlivu při pvdni řešit dvd vdy z Luky pd Očvem bez prhlubení nivelety stávajícíh kanálu řešit bsluhu území Luky pd Očvem účelvu kmunikací řešit využití území bez negativníh zásahu d funkčnsti systému melirací řešit bsluhu území Luky pd Očvem účelvu kmunikací řešit rizik rzlivu při pvdni řešit účelvu kmunikaci pdél Očvskéh Járku řešit rizik rzlivu při pvdni řešit plchy sprtu v návaznsti na sídliště Jihvýchd řešit využití území s respektváním pdmínek pr specificku blasti X4 řešit dpravní napjení z navržených účelvých kmunikací i.č.60,61 řešit přelžení nadzemníh vedení el. energie d navrženéh kridru technické 7TK pdél Očvskéh Járku řešit využití území bez negativníh zásahu d funkčnsti systému melirací řešit využití území s hledem na rizik rzlivu při pvdni a vlivu tét plchy na rzsah rzlivu případné stavby umisťvat d území v blízksti panelvé cesty v severní části plchy (upřesnění v US dle knfigurace terénu) pdmínku pr rzhdvání v území je zhtvení územní studie řešit plchu kmerčníh zařízení maléh a středníh řešit dpravní napjení ze stávající kmunikace řešit parkvací stání na plše bčanskéh vybavení řešit napjení technické ze stávajících zařízení řešit rizik rzlivu při pvdni řešit přelžení nadzemníh vedení el.energie d kabelu řešit průběh navrženéh kridru pr technicku infrastrukturu (dešťvá kanalizace) řešit účelvu kmunikaci pdél Očvskéh Járku řešit rizik rzlivu při pvdni řešit účelvu kmunikaci pdél Očvskéh Járku řešit rizik rzlivu při pvdni řešit účelvu kmunikaci pdél Očvskéh Járku řešit rizik rzlivu při pvdni řešit křížení s technicku infrastrukturu řešit účelvu kmunikaci pdél Kyjvky s napjením na stávající účelvu kmunikaci řešit rizik rzlivu při pvdni řešit účelvu kmunikaci pdél Kyjvky řešit rizik rzlivu při pvdni řešit přitížení hráze pdél prpjení řeky Kyjvky s Mravu řešit využití území s hledem na zřízení nvéh lkálníh bicentra i.č.116 a bikridru LBK 14 respektvat pdmínky pr údržbu vdníh tku respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky chranných pásem stávající technické respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky pr údržbu vdníh tku respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky chranných pásem stávající technické respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky CHOPAV řeky Mravy respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky chranných pásem technické respektvat pdmínky chrannéh pásma PP Očvské luky respektvat pdmínky vyhlášenéh záplavvéh území respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky vyhlášenéh záplavvéh území respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy respektvat pdmínky chrany CHLÚ Hdnín VII respektvat pdmínky záplavvéh území respektvat pdmínky CHOPAV Kvarter řeky Mravy 15

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

odůvodnění změny č. 3 ÚP Kunžak II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Obsah dkumentace: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST II.1 Krdinační výkres 1 : 5 000 II.2 Výkres předpkládaných zábrů půdníh fndu 1 : 5 000 II.3 Výkres širších vztahů

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE ZMĚNA Č.2 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ KVĚTEN 2016 Akce: DAČICE ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 213 008 604 Přizvatel: Městský

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP OTOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTOICE TEXTOÁ ČÁST ODŮODNĚNÍ ÚP OTOICE Zadavatel: Přizvatel: Prjektant: Obec Otvice Městský úřad Brumv Ing.Arch.Karel Nvtný Bržíkva 1684, 50012 Hradec Králvé Tel.: 604566916, 495265812 e-mail:

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více