OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA obor EKONOMIKA PODNIKU pro akademický rok 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA obor EKONOMIKA PODNIKU pro akademický rok 2015/2016"

Transkript

1 OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA obor EKONOMIKA PODNIKU pro akademický rok 2015/ Majetková a kapitálová struktura podniku: charakteristika jednotlivých položek rozvahy podniku (bilance), oceňování dlouhodobého a oběžného majetku, optimální kapitálová struktura podniku. 2. Význam cen v tržní ekonomice a zásady do tvorby cen výrobků a služeb: faktory ovlivňující výši ceny a legislativní úprava tvorby cen. 3. Životní cyklus podniku: jednotlivé fáze a jejich charakteristika. Založení a vznik podniku - činnosti spojené se založením podniku, podnikatelský plán. Zrušení a zánik podniku Likvidace podniku. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 4. Náklady podniku: základní pojmy, členění nákladů, nákladové funkce a analýza bodu zvratu, charakteristika nákladů z hlediska výkazu zisku a ztráty, nástroje řízení nákladů. Kalkulace nákladů a rozpočty: základní pojmy, druhy kalkulací a kalkulační techniky, význam kalkulací v rozhodovacím procesu. 5. Finanční hospodaření podniku: finanční analýza, její význam pro podnik, ukazatele, platební schopnost podniku, tvorba ukazatelových soustav, finanční optimalizace podniku, způsoby řízení platební schopnosti podniku. 6. Investiční činnost podniku, funkční návaznosti na ostatní činnosti: pojetí, druhy, financování a plánování investic, analýza rizik a portfolio, metody hodnocení investic vč. kritérií. Inovace. 7. Marketingový mix: soubor nástrojů marketingu, význam mixu jako celku a zásady jeho tvorby, charakteristika a význam jednotlivých nástrojů, modifikace marketingového mixu. Životní cyklus výrobku. 8. Charakteristika podniku: členění podniků dle forem a zaměření (typologie organizací, podniků), obchodní a ekonomické aspekty uplatnění těchto forem, systémové pojetí podniku, tendence v podnikatelském prostředí. 9. Akciová společnost: vysvětlete podstatu a celkovou charakteristiku a.s., formy akcionářského podnikání (trust, koncern, holding, kartel atd.), role vlastníků, managementu a orgánů a.s. 10. Daňová soustava, její výklad a ekonomické důsledky: specifikace obsahu jednotlivých daňových zákonů, vazby a dopady na podnik a podnikání, vazby na účetnictví, vývoj daňových sazeb v ČR. 11. Význam účetnictví pro podnik a podnikání: zákon o účetnictví, účetní zásady, rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní knihy, účetní výkazy. Daňová evidence.

2 12. Zisk, jeho podstata a význam ve financování podniku: charakteristika efektivnosti podniku, faktory ovlivňující výši zisku, charakteristika výkazu zisku a ztráty a výkazu cashflow. 13. Řešení ekonomických a podnikatelských problémů nástroji operačního výzkumu: základní metody operačního výzkumu, aplikační možnosti základních metod v praxi. 14. Finanční modely používané pro hodnocení výkonnosti podniku: požadavky na ukazatele v modelech, konstrukce ukazatelů a ukazatelových soustav, Beaver-Altman, Du Pont analýza, IN indexy, význam pro praxi. 15. Analýza odměňování: mzda, plat, produktivita, přidaná hodnota, podstata a význam pro rozhodování. 16. Marketingový výzkum a jeho aplikace v podnikové sféře: základní postupy, metody, techniky. 17. Podpora malého a středního podnikání: popište a vysvětlete podporu malého a středního podnikání prostřednictvím MMR a MPO ČR pro letošní rok a srovnejte změny oproti roku předchozímu (názvy, obsah, kritéria programů podpory, mechanismus poskytování podpor apod.), podpory malých a středních podniků z fondů EU apod. 18. Založení malého či středního podniku: právní a administrativní aspekty založení MSP (postupy, dokumentace, termíny, podmínky) na příkladu fyzické osoby (živnostníka), s.r.o., v.o.s. Komunikace MSP s bankou. Podnikatelské prostředí a marketing MSP. Synergické podnikání (sítě, klastry apod.). 19. Postavení a role MSP v ČR a v EU: dopady evropské integrace a globalizace na MSP, jejich postavení a role ve společnosti, typologie MSP, specifika malých a středních podniků, impulsy k zahájení podnikání, osobní předpoklady, rodinné zázemí, faktory vnějšího prostředí. 20. Nezbytná dokumentace MSP: základní nezbytná dokumentace MSP specifika ekonomického řízení MSP: provozní ekonomika, kalkulace, rozpočty, výkaznictví, finanční řízení, specifika hodnocení a optimalizace efektivnosti, struktura a obsah, význam a specifika účetní evidence v MSP, rozdíly účetního a daňového hlediska v pohledu na činnost v MSP. 21. Poradenství v podnikání jako profese: pojetí poradenství v podnikání, typologie poradenství, důvody využití poradenských služeb, kultura a etika v poradenství, vzdělávání poradců. 22. Základy práce poradce a techniky komunikace v poradenství: organizace poradenské kanceláře, sestavení poradenského týmu, prvý kontakt s klientem, vymezení komunikačního procesu, verbální a neverbální techniky uplatňované v komunikaci poradce s klientem, faktor času v organizaci konzultací, vymezení poradenských přístupů. 23. Poradenský proces: popis jednotlivých fází. Diagnostika v poradenství: předběžná diagnóza, 2. fáze poradenského procesu, manažerská diagnóza. Základní principy řízení poradenské firmy: pojetí poradenství jako obchodní činnost, plánování, rozpočtování, kalkulace, kontrola, specifické ukazatele. 24. Plánování v podniku: plánování jako manažerská funkce, druhy plánů, konfliktnost a synergičnost cílů, postup při sestavování plánů, řízení podle cílů. 2

3 25. Rozhodování: typy rozhodovacích problémů, fáze rozhodovacího procesu, rozhodování za rizika a nejistoty, metody rozhodování, základní rozhodovací úlohy při řízení podniku, systémy na podporu rozhodování. 26. Informační systémy a komunikace v manažerské práci: informace a znalosti jako konkurenční výhoda, informační systémy v podniku a jejich architektura, přístup k tvorbě informačních systémů, manažerské aplikace, směry rozvoje. Komunikační proces: fáze procesu, zásady úspěšné komunikace, komunikační šumy, formy komunikace, komunikace organizace jako celku. 27. Postavení manažera v podniku, profil manažera: postavení manažera, úrovně managementu, znaky způsobilosti manažera, principy a styl manažerské práce, vztah k podřízeným, sebeřízení a řízení času, požadavky na nadnárodní manažery. 28. Řízení lidských zdrojů v podniku: význam a základní aktivity, nositelé personálního řízení v podniku, personální práce v podniku (plánování potřeby pracovníků, získávání a výběr pracovníků, hodnocení pracovníků, hodnocení práce a popis pracovních míst). Motivace a vedení lidí: vazba na plánování, motivace (podstata motivace, motivační teorie), nástroje ovlivňování, vedení lidí (princip a prvky vůdcovství, vedení sdílenou vizí, koučování, zmocňování, týmová práce), koordinace. 29. Proces formování pracovní síly a mobilita pracovníků: vzdělávání pracovníků, mobilita pracovníků, odměňování, systém odměňování, tvorba a složky mezd, tarify, zaměstnanecké výhody, pracovní vztahy a kolektivní vyjednávání, péče o pracovní podmínky a sociální péče o pracovníky. 30. Cyklus strategického managementu: vize cíle poslání situační analýzy určení strategie realizace strategie kontrola plnění strategických záměrů. Podnikatelská strategie: rozvojové fáze podnikání, systém strategického řízení podniku, význam strategického managementu. 31. Management rizika: definování podnikatelského rizika, typologie podnikatelských rizik, faktory podnikatelského rizika, obsah jednotlivých fází managementu rizika. Bezpečnostní systémy v podniku. 32. Logistické cíle a ukazatele pro měření míry jejich splnění: úroveň logistických služeb, produktivita v logistice, logistické náklady, rozpornost logistických cílů, podstata a příklady ekonomického vyvažování v logistice. 33. Dávka v logistice: pojem dávka/dodávka, ekonomické a logistické důsledky velikosti dávky, výpočet nákladů ovlivněných velikostí dávky, přístupy ke stanovení velikosti dávky, objasnění optimalizačního přístupu. 34. Specializace pracovišť a prostorové rozmístění: objasnění a srovnání funkční a procesní (předmětné specializace), vliv prostorového uspořádání pracovišť na logistické veličiny, nástroje pro analýzu materiálového toku, jednoduché metody pro racionální rozmístění (metoda CRAFT, metoda souřadnic, metoda trojúhelníková). 35. Řízení zásob: klasifikace zásob, náklady spojené se zásobami, ukazatele rychlosti pohybu zásob, výpočet objednacích úrovní, stanovení velikosti dodávky a pojistné zásoby. Využití Paretova principu při analýze zásob a analýze zákazníků, klasifikace ABC a diferenciace přístupů ke skupinám zákazníků. 3

4 36. Logistika ve výrobě: obsah a zásady plánování výroby, podklady pro plánování výroby, vztah termínovaného plánování a kapacitního bilancování, rozpad kusovníku a metoda MRP. Podstata rozvrhování výroby a heuristických metod rozvrhování, operativní evidence. Počítačová podpora. 37. Logistika v distribuci: základní úlohy v distribuční logistice, typy distribučních cest, typy skladů a struktura skladové sítě v distribuci, charakteristika tzv. poskytovatelů logistických služeb a logistických distribučních center, kritéria pro volbu druhu dopravy, perspektivy kombinované dopravy. 38. Využití teorie omezení v managementu podniku: kapacitní úzká místa, kroky práce s úzkými místy, tvorba výrobního programu s využitím teorie omezení, systém Buben Zásobník Lano (DBR), měření ekonomické výhodnosti výrobků dle teorie omezení TOC. 39. Systémové pojetí podniku. Systém řízení podniku a jeho charakteristiky. Model formální organizace systému řízení podniku, jeho komponenty a jejich charakteristiky. Organizování jako proces, principy organizování. Organizační dokumentace systému řízení podniku. Metody popisu struktur a procesů. 40. Útvarové organizování a typy organizačních struktur. Potřeba strukturalizace uvnitř podniku, faktory ovlivňující organizační strukturu. Typy organizačních struktur a jejich členění. Liniové, štábní, kombinované organizační struktury, cílově programové, funkcionální, výrobkové a jiné účelové organizační struktury, strategické podnikatelské jednotky. Pružné organizační struktury a jejich typy. 41. Procesní organizování: vztah procesní a strukturní organizace, zobrazovací prostředky procesů (procesní mapa, vývojové diagramy, typy procesů (řídící, klíčové, podpůrné) základní klíčové procesy v podniku: procesy vztažené k zákazníkovi, procesy ke stanovení nabízených výrobků a služeb, procesy výroby výrobků, procesy poskytování služeb, procesy vztažené k dodavatelům 42. Pojetí kvality: definice, relativita kvality, komplexní pojetí kvality, znaky kvality výrobků a služeb, posuzování kvality. Spokojenost zákazníka. Přístupy k managementu kvality (ISO a TQM). Mezinárodní systémové standardy. Zásady managementu kvality, dokumentace v systému managementu kvality. 43. Proces neustálého zlepšování. Jednoduché nástroje jakosti: sběr a záznam dat, vývojový diagram/procesní mapy, Ishikawův diagram, Paretův diagram, histogram atd. Vybrané pokročilé techniky kvality pro zlepšování: QFD, měření a MSA, systémy kontroly a Pokayoke. 44. Procesní řízení. Štíhlé (lean) procesy, ukazatele průběžná doba procesu (PLT), účinnost cyklu procesu (PCE), přidaná hodnota v procesu. Koncepce štíhlého podniku a štíhlého dodavatelského řetězce: východiska, typy ztrát, prvky štíhlé koncepce, přínosy a úskalí. Six Sigma - variabilita, zdroje variability v procesu, ukazatele variability v procesu. Lean Six Sigma. 45. Realizace produktu. Plánování kvality. Nakupování. Výroba a poskytování služeb. Ekonomika kvality (model PAF, neviditelné náklady, ztrátová funkce). 4

5 46. Ochrana spotřebitele v ČR a v EU. Cíle a principy spotřebitelské politiky. Spotřebitelská práva. Legislativa. Hospodářská soutěž. Dozorové orgány. Normalizace a posuzování shody v řízení jakosti. Bezpečnost výrobků. Doporučená studijní literatura k oběma předmětům: 1. ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: Grada Publishing, BAZALA, J. a kol. Logistika v praxi. Praha: Verlag Dashöfer, BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování. Olomouc: Rubico, BĚLOHLÁVEK, F. a kol. Management. Brno: Computer Press, BLECHARZ, P. Základy moderního řízení kvality. Praha: Ekopress, COHEN, W. A. Staňte se úspěšným poradcem. Brno: CP Books, COLLINS, D. J. MONTGOMERY, C.A. Corporate Strategy. Chicago: Irwin ČVANČAROVÁ, Z. a kol. Podniková ekonomika A. Ostrava: VŠB-TU, ČVANČAROVÁ, Z. a kol. Podniková ekonomika B. Ostrava: VŠB TU, DĚDINA, J. Podnikové organizační struktury. Teorie a praxe. Praha: Victoria Publishing DONELLY, J. H., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha: Grada Publishing, DVOŘÁČEK, J.; TYLL, L. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností. Praha: C. H. Beck, FOTR, J. Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, GIBSON, R. /editor/ Nový obraz budoucnosti. Praha: Management Press, HISRICH, R. D. PETERS, M. P. Založení a řízení nového podniku. Praha: Victoria Publishing, KAFKA, T. Průvodce pro interní audit a risk management. Praha: C. H. Beck, KAŠÍK, J. a kol. Základy podnikové ekonomiky. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, KLABUSAYOVÁ, N.; BURDILÁKOVÁ, R.; ZLÁMALOVÁ, J. Ochrana spotřebitele geneze a současnost. Ostrava: VŠB-TUO, KOŠTURIAK, J.; BOLEDOVIČ, L.; KRIŠŤAK, J.; MAREK, M. Kaizen. Osvědčená praxe českých a slovenských podniků. Praha: Computer Press, KOTLER, P. Marketing Management: analýza, plánování, realizace, kontrola. Praha: Victoria Publishing, KOZEL, R. a kol. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing, LEDNICKÝ, V. Základy managementu. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, LUDVÍK, L. Rozvoj mikroregionální podnikatelského prostředí. Podpora malého a středního podnikání. Háj ve Slezsku: MAJ, MACUROVÁ, P. Logistika II. Ostrava: VŠB TU, MACUROVÁ, P.; KLABUSAYOVÁ, N. Logistika I. Ostrava: VŠB-TU, MACUROVÁ, P.; KLABUSAYOVÁ, N. Praktikum z logistického managementu. Ostrava: VŠB-TU,

6 27. MIKOLÁŠ, Z. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku. Praha: Grada Publishing, NENADÁL, J. a kol. Integrovaný systém řízení: praktická příručka pro managery jakosti, ekology a bezpečnostní techniky. Svazek 1, 2. Praha: Dashöfer, NENADÁL, J. a kol. Moderní management jakosti. Praha: Management Press, NENADÁL, J. Management partnerství s dodavateli. Praha: Management Press, Normy ČSN EN ISO řady 9000 Management jakosti a systémy jakosti. Aktuální vydání: ISO 9000, ISO 9001 a 9004) 32. POCZATKOVÁ, B.; MIKOLÁŠ, Z.; LUDVÍK, L. Poradenství pro manažery a podnikatele A. Ostrava: VŠB-TU, SKOKAN, K. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava: Repronis, SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, TOMEK, G.; Vávrová, V. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing, URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. Praha: Management Press VÁCHAL.J.; VOCHOZKA.M. a kol. Podnikové řízení. Praha: Grada Publishing, VEBER, J. a kol. Management. 2. aktual. vyd. Praha: Management Press, VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, VEBER, J.; Srpová, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, VEBER, J. a kol. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii. Praha: Management Press, VOLLMUTH, H. J. Nástroje controllingu od A do Z. Přehledné a srozumitelné metody v řízení podniku. Praha: Profess Consulting, VOSOBA, K. Řízení firemních financí. Praha: Ekopress, WILHELM, R. Prozessorganisation. München: R. Oldenbourg Verlag, WOOD, G. O. Jak si půjčovat peníze. Praha: Victoria Publishing, WÖHE, G; KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C. H. Beck, Ostrava,

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH. Článek 1 Přihlášky ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 67/2014 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů pro akademický rok 2015/2016 30.

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ Tomáš Tykva vedoucí prezenčního studia koordinátor výuky koordinátor SZZ garant OZ SZ KONTAKT Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz kancelář č. 524 tel.: (+420) 595

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING)

ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) ANOTACE STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ (STUDIJNÍ OBORY PODNIKOVÁ EKONOMIKA, KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDOJE, MARKETING) Obsah ANALÝZA A NÁVRH INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 4 ANALÝZA DAT V EKONOMII... 5 APLIKACE PODNIKOVÉ INFORMATIKY...

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174

PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174 PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174 1 Účel workshopu 1. Ověřit správnost logického rámce a postupu vytváření profilu 2. Identifikovat klíčová slova pro kompetence

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více