INFORMÁTOR ZÁŘÍ Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace"

Transkript

1 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických Frýdek-Místek tel.: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1

2 Kontakty na pracovníky KVIC odloučené pracoviště Frýdek-Místek: Mgr. Ludmila Muchová vedoucí odloučeného tel.: pracoviště Jitka Velká provoz OP tel.: Informátor Karin Šebestová DVPP - akce tel.: Projekt Progress Gabriela Zlá DVPP - přihlášky tel.: Projekt Progress Ing. Pavlína Hladíková DVPP - oblast ICT tel.: Obsah: Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. KVIC sděluje str. 4 II. Metodika řízení str. 4 * Pracovnělékařská péče pedagogických pracovníků III. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační str. 6 * Kvalifikační studia probíhající 2013/2014 * Kvalifikační studium - nová skupina * Studium k výkonu specializovaných činností dle 9 písm. c) * Studium pro ředitele škol a školských zařízení * Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů IV. KVIC v rámci běžné nabídky DVPP organizuje v srpnu, září 2013 str. 8 * Čtením a psaním ke kritickému myšlení * Klavírní ateliéry poosmé V. KVIC připravuje str. 9 * Logopedická prevence * Jak realizovat mediální výchovu ve výuce chemie? * Cesta do hlubin čtenářovy duše * Autorské právo ve školské praxi * RWCT pro pokročilé * Mentorské dovednosti učitelů * Okno do světa dětí V rámci udržitelnosti projektů ESF: str. 12 Projekt Efektivní management škol: * Vzdělávací lídr * Metodické poradny pro začínající ředitelky/ředitele škol a jejich zástupce, vedoucí učitelky mateřských škol * Metodické poradny pro vedoucí vychovatele/vychovatelky školních družin Podpora poradců pro implementaci KR: * Kudy z nudy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět * Dobové texty v hodinách společenskovědních předmětů * Práce s textem ve fyzice 2

3 Projekt Integrace na druhou * Specifické poruchy učení - důkladně a prakticky * Integrace jako fenomén edukační práce s dětmi s mentálním postižením * Práce s dětmi s poruchami chování * Praktická ukázka práce se žáky s vývojovými poruchami chování Projekt Informatorium školy mateřské * Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV * Ilustrace práce s dětmi v MŠ Projekty Perspektiva 2010 a Elektronická školička: * ICT camp * Mediální výchova s podporou ICT * Grafika a fotografie s podporou ICT * Učitel v roli uživatele počítače * Praktické využití e-learningového prostředí LMS Moodle ve škole * Využití ICT v mateřské škole a v prvních ročnících základní školy Projekt TIME: * Základy elektrotechniky - řešení příkladů * Moderní domovní elektroinstalace VI. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně str. 20 * Krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol * Krajská soutěž TOPík aneb inspirujeme se navzájem Pro vedoucí pracovníky: * ECDL - objektivně o ICT kompetencích * Portál pro kluby moderních učitelů a online vzdělávání * Soutěže vzdělávacích projektů * Videa pro serverová (a jiná) řešení Microsoft Pro moderní učitele: * ICT camp * Google Edu Group - setkání učitelů z Novojičínska * Klub moderních učitelů Moravskoslezsko * Jak pracovat se zdarma dostupnými online aplikacemi Microsoft Office EU peníze školám: * Dotyková zařízení ve výuce * Pokročilé prezentace pro interaktivní výuku * Profesionální využití tabulkového kalkulátoru ve výuce Akreditované kurzy Microsoft ECDL testování pro učitele a žáky VII. Realizace projektů ESF str. 25 Elementarium: * V krajině slov a hlásek * Projekt nebo projektové vyučování * HANDLE přístup - skutečné důvody proč se dítě neučí * Učíme se číst genetikou * Školní hodnocení aneb profesní mistrovství * Čteme s nečtenáři * Pedagogické kompetence a skupinová dynamika * Násobilka x - krát jinak * Poznejme Pinboard * Geometrie z provázku a překládaného papíru * Emoční a sociální rozvoj osobnosti Projekt Vím, co chci - Vím, jak na to * Základní kurz krizové intervence (KA 2) * Citová deprivace dítěte (KA 2) Progress * Konverzační kurz anglického jazyka (40h) 3

4 * Hudebně pohybové aktivity v hodinách AJ * Reálie anglicky mluvících zemí v kostce (převážně vážně) * Náslechová hodina - angličtina v MŠ * Inspiromat aneb Speak, speak, speak Projekt Od integrace k inkluzi * Nácvik prvopočátečních obecností v matematice * Možnosti podpůrného vedení žáků se SVP prostřednictvím IVP * Typologie MBTI - 1. modul * Výchovné problémy * Účinná reedukace projevů VPU Projekt Facility management v efektivní organizaci Jak používat na webových stránkách KVIC odkaz Vyhledávání str. 37 Odloučené pracoviště Frýdek-Místek Tabulka kurzů na období září únor 2014 str. 38 Obrátili se na nás str. 48 * Motivační program pro trenéry mládeže - volejbalové oddíly a školy v regionu Pobeskydí * Volejbal a jeho kamarád Barevný minivolejbal * Vraťme volejbal do škol Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. KVIC sděluje K lepšímu vyhledávání vzdělávacích programů na jsme pro Vás připravili jednoduchý návod, který je přílohou tohoto Informátoru. Využívejte jej! II. Metodika řízení Pracovnělékařská péče pedagogických pracovníků Dotaz: Jak často se musí pedagogičtí pracovníci podrobovat pracovnělékařské periodické prohlídce? Do které kategorie mají být zařazení pedagogičtí pracovníci dle kategorizace prací? Odpověď: Závazné právní předpisy: - Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 4

5 - Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Vyhláška č. 432/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli Jedním z předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka je zdravotní způsobilost (viz 3 odst. 1 písm. d)zákona č. 563/2004 Sb.), která se posuzuje podle zvláštního právního předpisu. V současné době je tímto zvláštním právním předpisem zákon č. 373/2011 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., tzn., že pedagogický pracovník vykonává činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jiným právním předpisem. Práce nebo činnosti, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, jsou uvedeny v příloze č. 2 části II vyhlášky 79/2013 Sb., kde v bodě 1 jsou, mimo jiné, uvedeny práce ve školách a školských zařízeních. Periodické prohlídky budou v tomto případě prováděny podle 11 odst. 3 vyhlášky 79/2013 Sb., tedy jednou za čtyři roky a jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku, jednou za dva roky. Zařazení prací do kategorií provádí na základě vyhledání a vyhodnocení rizikových faktorů zaměstnavatel podle zákona č. 258/2000 Sb., kritéria pro zařazování prací do kategorií jsou stanovena ve vyhlášce č. 432/2003 Sb.. Práce pedagogických pracovníků mohou být zařazeny do kategorie první, přestože jejich součástí je riziko ohrožení zdraví. Závěr: I když bude pedagogický pracovník zařazen do první kategorie, bude se podrobovat periodickým prohlídkám jednou za čtyři roky, nebo jednou za dva roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku. Odpověď převzata z odpovědi MZČR na obdobný dotaz. Mgr. Jarka Grosmanová tel.:

6 III. Studia k výkonu specializovaných činností podle 9 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. a studia kvalifikační Kvalifikační studia probíhající 2013/2014 Název kvalifikačního studia Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (2. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (3. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (4. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (5. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. asistent pedagoga (6. skupina č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. pedagog volného času (č. kurzu ) Studium pro asistenty pedagoga podle 20 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. (č. kurzu ) Studium pedagogiky podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. DPS (č. kurzu ) Termín zahájení Termín ukončení obhajoby květen červen březen Kvalifikační studium - nová skupina Název kvalifikačního studia Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Termín zahájení volná místa Termín ukončení obhajoby Studium k výkonu specializovaných činností dle 9 písm. c Název kvalifikačního studia Termín zahájení Termín ukončení obhajoby Studium k výkonu specializovaných činností-prevence sociálně patologických jevů dle 9 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb červen 2015 Strukturu studií včetně závazných přihlášek naleznete na webových stránkách 6

7 Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb. Studium je organizováno ve 4 modulech v souladu se standardy MŠMT ČR: Modul 1 Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství Modul 2 Pracovní právo Modul 3 Financování školy Modul 4 Organizace školy a pedagogického procesu Vzdělávací program zahrnuje 104 hodin přímé výuky, 8 hodin závěrečného semináře a odbornou stáž v rozsahu 24 hodin. Každý účastník obdrží studijní materiály, které zahrnují podrobný obsah jednotlivých modulů. Ukončení studia: Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí. Číslo akce: cyklus: vyučovacích hodin 2. cyklus: vyučovacích hodin 3. cyklus: vyučovacích hodin 4. cyklus: vyučovacích hodin 5. cyklus: vyučovacích hodin 6. cyklus: vyučovacích hodin Obhajoby: Doporučeno: pedagogickým pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, kteří mají zájem se přihlásit do konkurzu na místo ředitele školy a školského zařízení Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí s garancí Mgr. M. Hanzelky Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Účastnický poplatek: 9750 Kč (mimoškolský pracovník Kč) Termín přihlášek: do 30. září 2013 Studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů dle 9 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. akreditovaný program MŠMT ČR v rámci DVPP č. j / Studium je určeno metodikům prevence na ZŠ a SŠ. Absolvent si prohloubí a rozšíří vědomosti a dovednosti pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Cílem je 7

8 připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními. Časový plán studia: 252 hodin (232 hodin výuka a nácvik technik, 2 hodiny individuální konzultace účastník, 18 hodin odborné stáže na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc) Ukončení studia: absolvent získá osvědčení po obhajobě závěrečné práce a ústní zkoušce před závěrečnou komisí. Číslo akce: Poznámka: studium ve školním roce 2013/2014 bude vždy 2 dny v měsíci (čtvrtek, pátek) 1. MODUL h 2. MODUL h 3. MODUL h 4. MODUL h 5. MODUL h 6. MODUL h 7. MODUL září h 8. MODUL říjen h 9. MODUL listopad h 10. MODUL leden h 11. MODUL únor h 12. MODUL březen h 13. MODUL duben h 14. MODUL květen h 15. MODUL červen h Termín ukončení: 2015 Lektorský tým: zkušení lektoři s bohatou školskou praxí pod záštitou PPP Brno Místo konání: KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20 Účastnický poplatek: Kč při počtu min. 16 účastníků Termín přihlášek: do Kontakt pro dotazy: Kontakt pro zasílání přihlášek: PhDr. Eva Cveková Marcela Urbanská , , IV. KVIC v rámci běžné nabídky DVPP organizuje v srpnu, září 2013 Čtením a psaním ke kritickému myšlení Číslo akce: Určeno: přihlášeným Termín: 5. modul středa vždy 8:30 18:00 h Místo: ZŠ Mendelova Karviná-Hranice, Einsteinova 2871/8 Lektoři: Mgr. Alena Dvorská a Mgr. Bohumil Zmrzlík 8

9 Klavírní ateliéry poosmé V návaznosti na uplynulých sedm úspěšných ročníků se uskuteční ve dnech září 2013 na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné již 8. ročník celostátního metodického semináře s názvem Klavírní ateliéry v Karviné, který pro svou vzdělávací hodnotu získal zaslouženě již poosmé akreditaci MŠMT. Na Klavírní ateliéry v Karviné se jezdí tradičně pro inspiraci, metodické postupy, materiály, za špičkovými a renomovanými umělci, lektory a v neposlední řadě za kolegyněmi a kolegy pro obyčejná lidská setkání. Stejně jako v předchozích ročnících bude i letos třídenní program semináře velmi nabitý. Přednášky a workshopy se budou střídat s ukázkovými hodinami s talentovanými žáky a studenty, mezi nimiž se představí i laureáti národních a mezinárodních soutěží jako např. Matyáš Novák, Marie Šumníková, Tomáš Vrána a řada dalších. Živé konzultace výkonů žáků modelů umožní účastníkům sledovat, jak se mění studovaný repertoár pod vedením profesionálních lektorů. Ve večerních hodinách se uskuteční dva klavírní recitály s profesionálními umělci, rovněž se můžete těšit na překvapení s názvem HU HU (humor v hudbě) v režii studentů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a určitě vyjde čas i na diskusní kluby s lektory při občerstvení formou rautu. Číslo akce: Termín: Lektoři: Prof. Ivan Klánský, Prof. Jozef Stompel, MgA. Ivo Kahánek Ph.D., Mgr. Monika Tugendliebová Rozsah: 30 h Cena: 860,-Kč Přihlášky zasílejte na nebo poštou na adresu: KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava, tel Bližší informace včetně přihlášky získáte na: V. KVIC připravuje Logopedická prevence Číslo programu: Určeno: MŠ, Termín: 1. modul vždy od 08:30 do 16:30 h 2. modul modul modul Obsah: Vzdělávací program Vám nabízí základní informace o řeči a jejím vývoji, vybaví Vás dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči a dále znalostmi o volbě vhodných pedagogických přístupů k dětem s poruchami komunikace, povědomím o pěstování kultury mluvního projevu i o tvorbě inkluzivního prostředí třídy. Kurz bude doplněn praxí účastníka v rozsahu 10 h. 9

10 Účastník na závěr kurzu zpracuje případovou studii o rozsahu minimálně 3 normostrany a celý kurz ukončí ústní zkouškou. Lektor: Mgr. Milena Dvořáková, Mgr. Kateřina Kunzová a další Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826, 1 modul KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Rozsah: 80 hodin (64 h teorie, 6 h e-learning, 10 hodin praxe) Cena: Kč Přihlášky: obratem na adresu Jak realizovat mediální výchovu ve výuce chemie? Číslo akce: Určeno: I, střední školy Obsah: Seminář seznámí účastníky s možností zařazení mediální výchovy jako průřezového tématu RVP do výuky chemie a s četnou prezentací konkrétních příkladů. Seznámí s využitím multimédií ve výuce chemie, s mediální gramotností, s prvky tvorby chemického sloganu, reklamy. Termín: od 08:30 do 14:00 h Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. Rozsah: 6 h Cena: 830 Kč Přihlášky: obratem na adresu Cesta do hlubin čtenářovy duše Určeno: Obsah: Lektor: Rozsah: Cena: I. stupně ZŠ Potěšení z četby a zájem o knihy je základním předpokladem pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Přemýšlíte nad tím, jak u dětí probudit vnitřní potřebu číst? Vyzkoušejte si aktivity, vedoucí k rozvoji prožitkového čtení a vztahu ke knihám např. prostřednictvím dílen čtení. Na videonahrávce uvidíte, jak tyto metody aplikovat s dětmi ve své výuce. Odnesete si mnoho praktických pomůcek, které jsou okamžitě použitelné v praxi Mgr. Hana Lipková 8 h 680 Kč číslo termín místo od 08:30 do 16:30 h od 08:30 do 16:30 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826, Nový Jičín KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava Přihlášky: obratem na adresu 10

11 Autorské právo ve školské praxi Číslo programu: skupina skupina Určeno: vedoucím pedagogickým pracovníkům, I, gymnázia, střední školy, ZUŠ Termín: 1. skupina od 09:30 do 13:00 h 2. skupina (ZUŠ) od 14:00 do 17:30 h Obsah: Orientujete se v problematice autorského práva? Chcete získat informace týkající se autorských práv a jejich použití v praxi škol a školských zařízení? Víte, jaké jsou podmínky pro kopírování učebnic a materiálů pro potřeby škol? Odpověď na tyto otázky, ale nejen na ně dostanete na semináři k tomuto tématu Lektor: JUDr., MgA. Petra Žikovská Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Rozsah: 4 h Cena: 680 Kč Přihlášky: obratem na adresu RWCT pro pokročilé Číslo akce: Určeno: absolventům 80ti hodinového kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení Obsah: Účastníci získají nové postupy pro rozvíjení kritického čtenářství a psaní pro výuku žáků, budou používat nové nástroje pro individualizaci výuky čtení a psaní a procvičí si postupy a nástroje autentického hodnocení při rozvíjení čtení a psaní u svých žáků. Termín: 18. a od 08:30 do 15:30 h 08. a od 08:30 do 15:30 h od 08:30 do 15:30 h Místo: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27 Lektoři: Mgr. Monika Olšáková; Mgr. Pavla Besedová Rozsah: 40 h Cena: 5490 Kč (je možno hradit ve dvou splátkách) Přihlášky: obratem na adresu Mentorské dovednosti učitelů Číslo programu: Určeno: gymnázií, středních škol Termín: vždy od 08:30 do 18:00 h Obsah: Kurz je věnován tématu poskytování kolegiální podpory mezi učiteli středních škol. Jeho cílem je podpořit Vás v dovednostech poskytovat kolegiální podporu, resp. mentorské vedení kolegům ižákům. Dvoudenní kurz má výcvikový charakter, obsahuje krátké teoretické vstupy, týmovou práci, cca 60% času je věnováno nácviku ve skupinách i ukázkám v plénu. Je tedy třeba, aby účastníci aktivně přicházeli s případy z vlastní praxe (osobní pracovní problémy, nejistoty, dilemata, témata k supervizi ). 11

12 Lektor: Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. Mgr. Lucie Chaloupková Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Rozsah: 20 h Cena: 3170 Kč Přihlášky: obratem na adresu Okno do světa dětí I Číslo programu: Určeno: MŠ, Termín: :30 16:00 Obsah: Naučíte se, jak efektivně pracovat s dětmi a rozvíjet jejich přirozené schopnosti. Díky tomu, že si proces objevení svého dětského potenciálu sami prožijete, naučíte se ho spontánně používat vždy, když bude v životě potřeba. Lektor: Mgr. Juliana Gardošová Místo konání: MŠ Beruška, Frýdek - Místek Rozsah: 8 h Cena: 750 Kč Přihlášky: obratem na adresu V rámci udržitelnosti projektů ESF: Níže uvedené projekty skončily, ale v rámci jejich udržitelnosti Vám nadále nabízíme v projektu vytvořené a osvědčené vzdělávací programy v běžném režimu DVPP. Vyberte si: Projekt Efektivní management škol Projekt EMA - Efektivní management škol byl realizován od listopadu 2009 do června roku Cílem projektu bylo reagovat na potřebu pružně a permanentně vzdělávat vedoucí pracovníky škol v období probíhající systémové kurikulární reformy a při zvýšené potřebě zajistit relevantní vzdělávací nabídku k významným společensko-ekonomickým změnám v Moravskoslezském kraji. V rámci udržitelnosti tohoto projektu nabízíme tyto vzdělávací programy: Vzdělávací lídr Číslo akce: Datum konání: , zahájení v 9:00 h 12

13 Lektoři: Mgr. Lubomír Pelech Obsah: Manažerské řízení procesů změn + motivace (8 h) Vedení porad + Řešení konfliktních situací (8 h) Rozsah: 16 h Místo konání: RS Ráztoka, Trojanovice Cena: 730 Kč (+ cena za ubytování a stravu - max. 900 Kč, kterou účastník hradí na místě) Kontakt pro dotazy: KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Ing. Renata Kocurková Eva Šafarčíková Metodické poradny pro začínající ředitelky/ředitele škol a jejich zástupce, vedoucí učitelky mateřských škol Začínajícím ředitelkám/ředitelům a vedoucím zaměstnancům mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v MSK nabízíme metodické poradny. Program: Vybrané kapitoly z legislativy vztahující se k mateřským a základním školám (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy k nim) Číslo akce Termín Doba konání Místo konání :30-12:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách :30-12:00 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova :30-12:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Rozsah: 4 h Úč. poplatek: 590 Kč Lektor: Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Přihlášky: do na adresu příslušného pracoviště Metodické poradny pro vedoucí vychovatele/vychovatelky školních družin Téma: Školní družina v právních normách Obsah: 1. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. 2. Odborná kvalifikace vychovatele. 3. Ochrana osobních údajů. 3. Různé. Diskuse. Určeno pro ŠD Číslo akce Termín Doba konání Místo konání okresu Bruntál :30-12:00 ZŠ Bruntál, Okružní okresu Frýdek -Místek :30-12:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1598 okresu Karviná :30-12:00 ZŠ Mendelova, Karviná - Hranice 13

14 okresu Nový Jičín :30-12:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 okresu Opava :30-12:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 okresu Ostrava :30-12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Rozsah: 4 h Úč. poplatek: 590 Kč Lektor: Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Přihlášky: na adresu příslušného pracoviště Podpora poradců pro implementaci KR V rámci projektu byly vytvořeny podpůrné nástroje pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotností ve školách, a to zejména Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti a Sborník pozoruhodných textů. Oba tyto nástroje jsou pro Vaši potřebu zveřejněny na webových stránkách organizace nebo Kromě těchto nástrojů vzniklo cca 20 nových vzdělávacích programů pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, které naše organizace může průběžně nabízet samozřejmě dle vašeho zájmu či požadavku projektu EU peníze školám čtenářská a informační gramotnost. Vybrané z nich Vám nabízíme v měsíci září a říjen: Kudy z nudy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Číslo programu: Určeno: Termín: od 08:30 do 14:00 h Obsah: Účastníci budou pracovat s metodou rozvíjející u dětí věcné čtení, kterou následně mohou uplatnit ve výuce nejen v předmětu ČAS. V praktických aktivitách se naučí tuto metodu aplikovat na různých textech a tématech. Seznámí se s tím, jak ve výuce využívat možnosti volby dle MBTI, jak vytvářet úkoly odpovídající jednotlivým osobnostním typům. Lektor: Mgr. Hana Lipková Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Rozsah: 6 h Cena: 700 Kč Přihlášky: obratem na adresu Dobové texty v hodinách společenskovědních předmětů Číslo programu: Určeno: společenskovědních předmětů na I, gymnázií a středních škol Termín: od 13:00 do 16:30 14

15 Obsah: V pracovní dílně se naučíte pracovat s dobovými texty ve výuce. Budete rozeznávat formální znaky dobových textů a jejich využití pro porozumění obsahu, budete zkoumat autorské záměry, používání argumentů i protiargumentů (včetně oponentních). Lektor: Mgr. Hana Košuličová Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Rozsah: 4 h Cena: 500 Kč Přihlášky: obratem na adresu Práce s textem ve fyzice Číslo programu: Určeno: fyziky I Termín: od 13:30 do 17:30 Obsah: Vzdělávací program zaměřený na rozvoj složek čtenářské gramotnosti a práci s textem ve fyzice a následné možnosti propojení textu a badatelského vyučování. Lektor: Mgr. Ivana Machýčková Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava Rozsah: 5 h Cena: 600 Kč Přihlášky: obratem na adresu Projekt Integrace na druhou Zveme Vás na úspěšné aktivity projektu Specifické poruchy učení důkladně a prakticky Číslo akce: Termín: vždy od 8:30 h Určeno:, I Obsah: V kurze si osvojíte pedagogickou diagnostiku a reedukaci u žáků se specifickými poruchami učení, získáte komplexní pohled na tuto oblast od prvních projevů poruch v předškolním věku po obtíže přetrvávající do dospělosti. Seznámíte se s pedagogickými postupy i s psychosociálními důsledky, s existující literaturou a pomůckami včetně počítačových programů. Lektoři: Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. Místo: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Rozsah: 40 h (čtyřdenní) Cena: 4120 Kč Přihlášky: do na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Integrace jako fenomén edukační práce s dětmi s mentálním postižením Číslo akce:

16 Termín: září, 8:30 17:30 h, termín bude upřesněn Určeno:, I Obsah: Možnosti učení žáků s mentálním postižením, využití alternativních komunikačních technik a arteterapeutických metod. Seznámení s obsahy tranzitních programů a s možnostmi spolupráce s rodiči žáků s mentálním postižením s cílem dosažení nejvyšší možné míry integrace žáků s mentálním postižením. Lektoři: Doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D., Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D., DiS. Místo: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Rozsah: 20 h (dvoudenní) Cena: 1790 Kč Přihlášky: na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Práce s dětmi s poruchami chování Číslo akce: Termín: říjen, vždy 9:00-17:30 h, termíny budou upřesněny Určeno:, speciálním pedagogům, školním psychologům, dalším zájemcům. MŠ, ZŠ, speciální školy Obsah: Seznámíte se s metodikou práce s dětmi s poruchami chování, které jsou integrovány do podmínek běžných škol, s příčinami, projevy a souvislostmi kontinua. Naučíte se používat edukační postupy - pozitivní posilování, monitoring, strukturované učení, rozvoj sociálních dovedností (komunikace, asertivita, práce s emocemi a agresivitou). Cílem celého semináře bude dát účastníkovi komplexní přehled péče a současně i edukace rodičů dětí s poruchami chování. Témata: východiska poruch chování (etiologie, klasifikace, vývojové kontinuum; Nejčastější poruchy chování ve školní praxi - základní projevy od MŠ až po SŠ; Základní edukační postupy ve školním prostředí (režimová opatření, strukturované učení, monitoring, pozitivní posilování); komunikace verbální a neverbální, asertivní chování a techniky asertivity, stres, práce s emocemi a agresivitou Lektoři: PaedDr. Karla Vítková, PhDr. Nora Gavendová Místo: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Rozsah: 20 h (dvoudenní) Cena: Kč Přihlášky: na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Praktická ukázka práce se žáky s vývojovými poruchami chování Číslo akce: Termín: říjen, 8:00-13:00 h, prezence od 7:30 h, termín bude upřesněn Určeno:., I, speciální školy 16

17 Obsah: Praktická ukázka práce s žáky s ADHD na 1. st. a ukázka skupinové terapie se žáky 2. st. ZŠ. Přímo ve výuce budou předvedeny konkrétní metody výuky pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci získají inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své škole. Součástí akce bude úvodní prezentace ukázkových hodin, samotná realizace hodin ve třídě, reflexe hodin s žáky a diskuze, rozbor s účastníky, kazuistika žáka. Místo: ZŠ při zdravotnickém zařízení Opava, Olomoucká 88 Lektoři: PaedDr. Karla Vítková Rozsah: 5 h Cena: Přihlášky: 490 Kč na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková Projekt Informatorium školy mateřské Zveme další pedagogické pracovníky MŠ na úspěšné aktivity projektu: Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV Číslo akce: Termín: modul modul modul modul vždy 8:30 16:00 h Určeno: MŠ Obsah: Kurz je zaměřen především na praktickou aplikaci problematiky základních pedagogických dovedností do praxe MŠ. Část teoretická a praktická se budou adekvátně střídat s využitím různých postupů aktivní výuky. Hlavní témata: Podnětné prostředí v mateřské škole. Integrovaná tematická výuka a tematické plánování. Individualizace v MŠ. Spolupráce s rodinou. Lektoři: Mgr. Juliana Gardošová Rozsah: 32 h Cena: 3290 Kč Přihlášky: na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Ilustrace práce s dětmi v MŠ Číslo akce: Termín: říjen, 8:00 12:00 h (prezence od 7:30 h), termín bude upřesněn Určeno: MŠ Obsah: Logopedické chvilky v MŠ. Individuální práce s dítětem. Centra aktivit Cílem návštěvy mateřské školy je podpořit sdílení zkušeností v oblasti tematického plánování a využití prvků osobnostní sociální výchovy při činnostech s dětmi, kolegiální podpora a vzájemná inspirace účastníků. Účastníci získají inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své mateřské škole. 17

18 Lektoři: Eva Štěpánová, Mgr. Jana Vrbová Rozsah: 4 h Cena: 510 Kč Přihlášky: na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková, tel Projekty Perspektiva 2010 a Elektronická školička reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ V projektech Perspektiva 2010 a Elektronická školička jsme pro Vás připravili a pilotně ověřili kurzy, které Vám nyní nabízíme jako hotové produkty. Jedná se o kurzy výrazně podpořené e-learningovou částí. Učitel, který v kurzu pracuje v LMS Moodle se tak navíc individuálně seznámí také s tímto vzdělávacím prostředím a dokáže je uplatnit při výuce žáků ve své škole. V rámci udržitelnosti projektů jsou kurzy v nabídce za velmi příznivé ceny. ICT camp (30 h prezenčně + 22 h e-learning) Intenzivní vícedenní akce (zpravidla pobytová) je určena všem, kdo mají hlubší zájem o novinky z oblasti ICT vhodné pro dnešní moderní školy, resp. hledají nový směr rozvoje. V kurzech zaměřených na různá témata z oblasti ICT si účastníci doplní a zvýší svou digitální gramotnost a naváží spolupráci s kolegy, kteří také hledají cesty aplikování ICT ve výuce. Cena kurzu je Kč 3 170/os. Mediální výchova s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Obsahem kurzu je možnost užití MMT při přípravě a realizaci výuky práce s videokamerou, webkamerou a další technikou, práce v software pro práci s videem, zvukem a fotografiemi, vedení žáků při práci s MMT, začlenění ICT do mediální výchovy. Cena kurzu je Kč 3 320/os. Grafika a fotografie s podporou ICT (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Absolvent kurzu nahlédne do světa fotografování, bude pracovat a experimentovat s fotoaparátem. Naučí se fotografie upravovat na počítači pomocí rastrového programu GIMP (narovnání a ořez fotografie, změna velikosti fotografie, její barevné vylepšení, retuše apod.). Seznámí se s tvorbou jednoduchého vektorového obrázku v programu Corel (alternativa Inkscape). Bude schopen vytvářet jednoduché koláže, fotomontáže a grafické návrhy - leták, logo, vizitka, plakát, webovou grafiku apod. Bude umět vkládat a upravovat obrázky a kliparty v programu Word Tento kurz neopomene poukázat na dnes velmi používanou formu výukových multimediálních prezentací, kde se integrují do jednoho celku různé datové soubory např. fotografie, obrázky, texty, tabulky, zvuky, videa, animace apod. Účastníci kurzu zvládnou takto vytvořit jednoduché multimediální prezentace v programu 18

19 Windows Movie Maker a PowerPoint tvorba fotoalba. V závěru se naučí vytvořit webovou prezentaci v on-line aplikaci Webnode bez nutnosti znát programovací jazyk HTML. Cena kurzu je Kč 3 320/os. Učitel v roli uživatele počítače (24 h prezenčně + 16 h e-learning) Kurz seznamuje účastníky s využitím textového editoru (využití formulářů, úprava šablon, stylů, odrážek při tvorbě testů ), tabulkového procesoru (tvorba rozpočtů, úpravu grafů, třídění a filtrace školních databází), prezentačního programu (včetně multimédií a fotoalb), internetových zdrojů pro výuku včetně vytvoření jednoduché www stránky a grafiky (úprava fotografií, tvorba fotokoláží). V každé z uvedených oblastí se účastník seznámí s nejnovějšími funkcemi software, které jeho práci zefektivní a zjednoduší. Cena kurzu je Kč 3 540/os. Praktické využití e-learningového prostředí LMS Moodle ve škole (30 h prezenčně + 10 h e-learning) Účastníci kurzu se naučí aktivně pracovat s uživatelským prostředím LMS Moodle ve vztahu ke své vzdělávací oblasti. Naučí se v tomto prostředí vytvářet studijní kurzy k podpoře výuky svých žáků, k individualizaci výuky se zohledněním specifických potřeb jednotlivých žáků s možností práce z jejich domácího prostředí. Absolvent umí vkládat různé druhy studijních materiálů a doporučených internetových výukových zdrojů, naučí se vytvořit zpětnovazebné činnosti pro žáky ve formě odevzdávání a elektronického vyhodnocení úkolů a odesílat příspěvky do diskusních fór. Důraz v kurzu je kladen na tvorbu, nastavení a vyhodnocení testů jako evaluačního nástroje výsledků vzdělávání žáků. Kurz je realizován v prostředí Moodle 2.x. Cena kurzu je Kč 3 840/os. Využití ICT v mateřské škole a v prvních ročnících základní školy (20 h prezenčně + 20 h e-learning) Kurz připravený jako prezenční s podporou e-learningu vede k rozvíjení digitální gramotnosti učitelů v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Učitelé ocení výhody aplikování nových metod a forem výuky s efektivním využitím ICT ve výuce, v přípravě na výuku a v organizaci školní administrativy. Kurz nabízí významný přehled informačních zdrojů na internetu, které lze zdarma pro školní práci využívat. Cena kurzu je Kč 3 420/os. Projekt TIME žadatelem projektu je Moravskoslezský kraj Základy elektrotechniky řešení příkladů Určeno: Obsah: Rozsah: pro učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku elektrotechnických předmětů. Vzdělávací modul se zabývá především řešením příkladů s cívkami, kondenzátory a rezistory ve střídavých obvodech a následným ověřením teoreticky získaných poznatků měřením. Požadavky na obsah modulu vycházejí z výsledků průzkumu, který proběhl v rámci projektu TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání). 60 hodin (10 x 6 hodin) 19

20 Místo konání: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Termín: říjen 2013, kurzy budou probíhat vždy jeden den v týdnu (pondělky, úterky, středy nebo čtvrtky), začátky kurzu budou kolem 13:30 h. Lektoři: Ing. Petr Vavřiňák, Ing. Pavel Vylegala, Tomáš Nevřela učitelé odborného výcviku, elektrotechnické předměty. Informace: Cena: 5701 Kč při 10 účastnících Přihlášky: do na adresu: Moderní domovní instalace Určeno: pro učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku elektrotechnických předmětů. Obsah: Vzdělávací modul přibližuje moderní domovní instalace pedagogům. Účastnici modulu se seznámí se současnými trendy v moderních domovních instalacích. Teoreticky získané znalosti si ověří v praktických cvičeních, kde si sami pod vedením lektorů vyzkoušejí zapojování a programování prvků Moderních domovních instalací. Rozsah: 60 hodin (10 x 6 hodin) Místo konání: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Termín: říjen 2013, kurzy budou probíhat vždy jeden den v týdnu (pondělky, úterky, středy nebo čtvrtky), začátky kurzu budou kolem 13:30h. Lektoři: Vladimír Maršálek učitel odborného výcviku, který se dlouhodobě zabývá inteligentními instalacemi POWERHOUSE firmy POWERHOUSE s. r. o. Alois Tureček učitel odborného výcviku, který se dlouhodobě zabývá inteligentními instalacemi NIKOBUS firmy Eaton Elektrotechnika s. r. o. Jiří Farník - odborník z praxe (POWERHOUSE). Pan Jiří Farník se zabývá domovními instalacemi POWERHOUSE od roku Absolvoval školení v Holandsku. S naší školou spolupracuje i v jiných aktivitách zaměřených na domovní instalace. Informace: Cena: 5282 Kč při 10 účastnících Přihlášky: do na adresu: VI. Metodická a poradenská pomoc v oblasti ICT - počítač na vaší straně Krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol Konference se tentokrát zaměří na metodickou podporu učitelů, kteří se snaží zapojovat digitální nástroje do výuky (všech předmětů). Mezi přednášejícími přivítáme Pavlínu Hublovou (Metodický portál RVP.CZ), Ondřeje Neumajera (o smysluplném zavádění tabletů do výuky), Janka Wagnera a zejména učitele škol 20

21 našeho kraje (kteří nám představí svá konkrétní řešení a zhodnotí, jak se osvědčila při výuce). Termín konání (od 8:00 h) Místo konání Střední škola technická a dopravní, Moravská 2, Ostrava - Vítkovice Účastnický poplatek pro zaměstnance škol MSK je účast na základě registrace zdarma, registrace je připravena na Program je opět rozdělen do dopoledního bloku přednášek a prezentací a odpoledních workshopů. Součástí akce bude rovněž soutěžní přehlídka projektů škol TOPík v rámci které budou kolegové prezentovat příklady využití digitálních technologií ve svých školních projektech. Krajská soutěž TOPík aneb inspirujeme se navzájem Je před námi další ročník soutěže projektů škol MSK. Cílem soutěže je zmapovat příklady využití ICT v projektech škol a v rámci krajské soutěžní přehlídky (v rámci konference viz výše) představit ty nejzajímavější širokému pedagogickému auditoriu. V posledních dvou letech, díky např. realizaci EU peníze školám, vznikly ve školách zajímavé výukové materiály, byly odzkoušeny metodické postupy pro využití ICT ve výuce apod. Budeme rádi, pokud školy představí své inovativní projekty a budou inspirací nám ostatním. Na je připraven online formulář přihlášky projektu Vaší školy, přijměte naše pozvání a představte projekt Vaší školy. Pokud je Váš projekt opravdu výjimečný, přihlaste jej do mezinárodní soutěže, viz Pro vedoucí pracovníky ECDL objektivně o ICT kompetencích Výroční zpráva ČŠI za 2011/2012 přináší v části závěrečných doporučení záměr zavést zkoušky ICT pro pedagogické pracovníky. Jako jednu z možností uvádí řidičák na počítač. Na toto téma rovněž zazněl na krajské konferenci v Ostravě příspěvek Jiřího Chábery Jak využít koncept ECDL ve prospěch a pro nastavení standardů ve výuce. Vašim informatiky můžeme nabídnout testování z řady modulů na různých platformách (operačního systému a kancelářských balíků). Po podání přihlášky si mohou zdarma vyzkoušet v našem testovacím středisku cvičný test v prostředí a v časovém limitu v jakém probíhá testování. Nabízíme rovněž bezplatnou konzultaci pro vhodnou volbu modulů a jejich pořadí. Pro zájemce máme přípravné kurzy, k samostudiu zapůjčíme literaturu. Bonus pro tento měsíc první dva zájemci o testování v září a v říjnu 2013 obdrží index zdarma. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do testování apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, mail tel

22 Portál pro kluby moderních učitelů a online vzdělávání Portál nabízí velké spektrum vzdělávacích aktivit, které jsou poskytovány pracovníkům škol zdarma. Na adrese jsou k dispozici jak prezenční, tak online kurzy, ze kterých lze aktuálně vybírat. Naleznete zde také podrobnější informace o činnosti centra v Moravskoslezském kraji. Další informace z realizovaných akcí jsou včetně výstupů umisťovány na Soutěže vzdělávacích projektů V tomto školním roce můžete aktivně propagovat výsledky práce Vašich učitelů v soutěžních přehlídkách projektů. První z nich, krajský TOPík, se věnuje využití digitálních technologií ve školním projektu. Na je připraven online formulář přihlášky projektu Vaší školy. Další možností je mezinárodní soutěž viz (tyto stránky si lze zobrazit v češtině). Videa pro serverová (a jiná) řešení Microsoft Na adrese jsou pro administrátory a správce školní sítě připraveny záznamy online kurzů s poznatky, které mohou ve své každodenní praxi správy sítě využít (v současné době např. seriál Azure). Pro sledování videí není nutná registrace, k dispozici jsou zdarma. Pro moderní učitele ICT camp Termín konání říjen-listopad 2013 Rozsah 30 h prezenčně a 22 h e-learning Místo konání učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek Kč 3 170/os. Intenzivní vícedenní akce je určena všem, kdo mají hlubší zájem o novinky z oblasti ICT vhodné pro dnešní moderní školy, resp. hledají nový směr rozvoje (virtualizace, cloud a jeho služby pro školy). V blocích zaměřených na různá témata z oblasti ICT si účastníci doplní a zvýší svou digitální gramotnost a naváží spolupráci s kolegy, kteří také hledají nové cesty aplikování ICT ve výuce např. (práce s dotykovými zařízeními, ipady, digitální měřící soupravy, geocashing apod.). Pokud máte zájem o další informace resp. přihlášení, ozvěte se na Google Edu Group setkání učitelů z Novojičínska První akce je naplánována na září Hlavním tématem budou výhody využívání Chromebooků a používání Disku Google jako základního nástroje pro komunikaci a spolupráci ve škole. Více informací o prvním setkání se dozvíte do na webu a na G+ profilu gplus.to/gegnovojicinsko. Zájemci, kteří se chtějí stát součástí komunity, mohou kontaktovat administrátora 22

23 skupiny Radovana Jansu na u Za jakýkoliv podnět či zájem o spolupráci děkujeme. Rádi se s Vámi setkáme. Klub moderních učitelů Moravskoslezsko Dovolujeme si upozornit na akce klubu (KMU), což jsou neformální setkávání k ICT tématům, které aktuálně ve svých školách řešíte a pomohly by Vám např. příklady dobré praxe kolegů z dalších škol. Akce jsou pro učitele zdarma díky financování z programu Partners in Learning. Aktuální nabídku klubů naleznete na V Novém Jičíně si navíc můžete vyzkoušet dotykovou interaktivní obrazovku, která je velmi zajímavým řešením do výuky. Nepotřebujete dataprojektor, můžete pracovat v multitouch režimu (např. 2 prsty roztáhnout obrazovku na větší velikost). Pro vyzkoušení dotykové interaktivní obrazovky si prosím v době mimo akcí KMU domluvte návštěvu, Jak pracovat se zdarma dostupnými online aplikacemi Microsoft Office Termín konání (od 14:30 h) Rozsah 3 h prezenčně Místo konání Střední škola technická a zemědělská, U Jezu 7, Nový Jičín Moderátor akce Oldřich Geryk Účastnický poplatek zdarma na základě registrace Naučíte se jak ukládat všechny své soubory s maximální přehledností na jedno místo (webové úložiště). Vyzkoušíte si jak si soubory zpřístupnit prakticky odkudkoli a jak je snadno sdílet. Osvojíte si jak pracovat se zdarma dostupnými aplikacemi Microsoft Office Web Apps (Word, Excel, Powerpoint) přímo v prohlížeči. Srovnáme v čem je Microsoft Office Web Apps lepší než Google Dokumenty a doplníme o tipy na využití webových aplikací ve škole. EU peníze školám Aby škola čerpala finanční podporu z tohoto dotačního programu správně, pak je v jejím zájmu ověřit si, zda je vzdělávací program akreditován v systému DVPP v databázi MŠMT. Toto ověření lze provést na adrese Na září 2013 jsme pro vás připravili tyto akreditované kurzy z oblasti ICT: Dotyková zařízení ve výuce (prezenčně 4 h) Termín konání bude upřesněno (od 15:00 h) Místo konání učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek Kč 870/osoba (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Účastnický poplatek pro školní kolektivy (6-12 účastníků) Kč 4 200,-- (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) 23

24 Tento seminář účastníky provede dotykovými zařízeními, která se postupně objevují ve školách a jsou pro žáky velmi atraktivní při nasazení do výuky (vlastní tablet nebo chytrý telefon). Při vyzkoušení si práce s těmito pomůckami si projdou také online zdroje na internetu a seznámí se s příklady dobré praxe z českých škol (např. model výuky 1:1 apod.). Pokročilé prezentace pro interaktivní výuku (6 h prezenčně + 2 h e-learning) Termín konání bude upřesněno (od 15:00 h) Místo konání učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek Kč 1 330/osoba (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Účastnický poplatek pro školní kolektivy (6-12 účastníků) Kč 6 900,-- (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Kurz motivuje učitele k rozvíjení kompetencí využitím ICT ve všech činnostech spojených se vzdělávacím procesem na ZŠ a SŠ. Po absolvování akce by měl být uchazeč schopen pracovat s prezentacemi na vysoké úrovni, vkládat a upravovat videa a zvuky. Vytvářet z prezentace zajímavé tištěné výstupy pro práci žáků ve výuce i mimo ni. Profesionální využití tabulkového kalkulátoru ve výuce (7 h prezenčně + 1 h e-learning) Termín konání bude upřesněno (od 15:00 h) Místo konání učebny ICeMSK (Ostrava, Nový Jičín, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Krnov, Orlová) Účastnický poplatek Kč 1 380/osoba (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Účastnický poplatek pro školní kolektivy (6-12 účastníků) Kč 6 900,-- (možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám) Kurz představuje pokročilé používání tabulkového kalkulátoru zejména v oblasti výpočtů, analyzování dat a úvod do práce s databází. Dále seznámí účastníky kurzu s různými typy analýz, které je možné využívat při tvorbě digitálních učebních materiálů, zajímavé grafické znázornění číselných hodnot také může posílit vypovídací hodnotu DUMů. Kurz nabízí významnou podporu učitele v e-learningové části. Pokud se chcete kurzů zúčastnit, kontaktujte paní Vyhlídalovou na Akreditované kurzy Microsoft V nabídce vzdělávání je sada akreditovaných kurzů, které jsou zaměřeny na učiteli hojně využívané aplikace pro tvorbu DUMů (viz tabulka, možno hradit v rámci DVPP nebo EU peníze školám resp. EU peníze středním školám). V kurzu obdrží každý z účastníků aktuální uživatelskou příručku pro práci s danou aplikací z nakladatelství Computer Media. Z našich vzdělávacích akcí si učitelé odnášejí hotové výstupy pro inovace ve výuce a osvědčení. 24

25 Vysoká úroveň těchto kurzů je zajištěna akreditací Jednoty školských informatiků, se kterou máme uzavřenu dohodu o jejich realizaci. Školení pro Vás připravíme dle Vašeho požadavku ve verzi Office 2010 nebo Office Rozsah 6 h prezenčně Microsoft PowerPoint 2010 profesionální prezentace v pedagogické praxi Microsoft Excel 2010 využití tabulkového kalkulátoru v pedagogické praxi Microsoft Word 2010 využití textového editoru učitelem v pedagogické praxi Cena/účastník Kč Kč Kč ECDL testování pro učitele a žáky Testování (formou placené služby) nabízíme pedagogickým pracovníkům, ale také i žákům středních škol. Pro zjednodušení nástupu na vysokou školu - na vybraných vysokých školách je studentům uznán Certifikát ECDL formou kreditů. Více informací o cenách a testovaných modulech se dozvíte na webové stránce Bonus pro Vás první dva zájemci o testování v květnu 2013 obdrží index zdarma. Při testování čtyř modulů v jednom testovacím dni 1 modul zdarma. Po podání přihlášky si lze zdarma vyzkoušet v našem testovacím středisku cvičný test v prostředí a v časovém limitu v jakém probíhá testování. Nabízíme rovněž bezplatnou konzultaci pro vhodnou volbu modulů a jejich pořadí. Pro zájemce máme přípravné kurzy, k samostudiu zapůjčíme literaturu. Pro zodpovězení Vašich dotazů, zařazení do kurzů (testování) apod. kontaktujte prosím mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, tel: VII. Realizace projektů ESF Žadatelem i realizátorem níže uvedených projektů je KVIC Nový Jičín. Elementarium Projekt byl zahájen v červenci 2012 a bude probíhat do Projekt je určen MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je napomoci pedagogickým pracovníkům škol při výuce dětí a žáků od posledního ročníku MŠ do prvního nezávazného kurikulárního výstupu dle RVP, čímž přispěje ke zkvalitnění výuky na 25

Aktuální nabídka vzdělávacích programů projekt Elementarium

Aktuální nabídka vzdělávacích programů projekt Elementarium Aktuální nabídka vzdělávacích programů projekt Elementarium Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/01.0054 Projekt je určen učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je napomoci

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. KVIC sděluje K lepšímu vyhledávání vzdělávacích programů na www.kvic.cz jsme pro Vás připravili jednoduchý návod, který je přílohou tohoto Informátoru.

Více

INFORMÁTOR KVĚTEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR KVĚTEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR KVĚTEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 061, 595 538 063 Krajské zařízení pro další vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INFORMÁTOR BŘEZEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR BŘEZEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR BŘEZEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC leden 2013 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

INFORMÁTOR ŘÍJEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ŘÍJEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ŘÍJEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Úplata za předškolní vzdělávání Dotaz: Jak řešit úplatu dítěte, které bude mít šest let v září 2014, ale rodiče chtějí zapsat dítě k povinné

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INFORMÁTOR únor 2 0 1 6

INFORMÁTOR únor 2 0 1 6 INFORMÁTOR únor 2 0 1 6 REGION NOVÝ JIČÍN a společné informace pro všechny regiony MSK 741 01 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Kvalifikační studia... 3

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

INFORMÁTOR DUBEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR DUBEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR DUBEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště a Karviná e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,

Více

INFORMÁTOR ÚNOR 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ÚNOR 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ÚNOR 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

INFORMÁTOR DUBEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR DUBEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR DUBEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 061, 595 538 063 Krajské zařízení pro další vzdělávání

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

INFORMÁTOR KVĚTEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR KVĚTEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR KVĚTEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických obětí 531, 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

INFORMÁTOR BŘEZEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR BŘEZEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR BŘEZEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště a Karviná e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN,

KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín, mail:icemsk@kvic.cz, tel. 595

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

Projekt OPVK. Grantový projekt,,sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038

Projekt OPVK. Grantový projekt,,sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038 Projekt OPVK Grantový projekt,,sfumato - čtenářská gramotnost žáků základních škol, registrační číslo CZ.1.07/1.3.48/02.0038 Na grantový projekt byla poskytnuta dotace v rámci následujícího programu a

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Příloha č. 1. Pořadové číslo 1 Název kurzu Změny v účetnictví od roku 2010 Počet osob 2 Minimální rozsah kurzu

Příloha č. 1. Pořadové číslo 1 Název kurzu Změny v účetnictví od roku 2010 Počet osob 2 Minimální rozsah kurzu Pořadové číslo 1 Změny v účetnictví od roku 2010 Novinky v oblasti účtování Propojení účtování se změnou legislativy - převážně daňových zákonů Změny ve výpočtu mezd, praktické ukázky a příklady Pořadové

Více

INFORMÁTOR ČERVEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ČERVEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Opava Hany Kvapilové 20, 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 061, 595 538 063 Krajské zařízení pro další vzdělávání

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více