KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Č. j.: JMK 11760/2013 Sp. zn.: S-JMK 11760/2013 OÚPSŘ Brno V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního a územního plánovacího úřadu, Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna (dále jen stavební úřad ) k žádostem Obce Lovčičky, IČ , Lovčičky č.p. 148, Otnice o vydání rozhodnutí o umístění stavby a o stavební povolení vydal ve spojeném územním a stavebním řízení rozhodnutí č. 50/2012, č.j.: SU/ / /ZUK ze dne , kdy výrokem I. rozhodl podle 92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon ) o umístění stavby, nazvané Dětské hřiště Lovčičky na pozemku parc.č. 186/1 v katastrálním území Lovčičky, a výrokem II. vydal podle 115 stavebního zákona pro uvedenou stavbu stavební povolení. Proti citovanému rozhodnutí č.j.: SU/ / /ZUK ze dne podali společné odvolání Václav Bubla, bytem Lovčičky č.p. 119, Otnice, Věra Bublová, bytem Lovčičky č.p. 119, Otnice, Eliška Marková, bytem Absolonova 1592/9, Blansko a Dan Schmied, bytem Lovčičky č.p. 161, Otnice. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KrÚ ) jako nejblíže nadřízený správní orgán ve smyslu ustanovení 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ), jehož působnost je založena ustanovením 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, je ve smyslu ustanovení 89 odst. 1 správního řádu příslušným odvolacím orgánem. KrÚ po přezkoumání napadeného rozhodnutí ve smyslu ust. 89 odst. 2 správního řádu rozhodl takto : Napadené rozhodnutí stavebního úřadu č. 50/2012 č.j.: SU/ / /ZUK ze dne v části výroku územní rozhodnutí se podle ustanovení 90 odst. 1 písm. b) správního řádu r u š í a věc se vrací stavebnímu úřadu k novému projednání. Účastníci řízení podle ust. 27 odst. 1 správního řádu: Obec Lovčičky, IČ , Lovčičky č.p. 148, Otnice 1

2 O d ů v o d n ě n í Předmětem přezkoumání v tomto odvolacím řízení je rozhodnutí č. 50/2012 v části výroku rozhodnutí o umístění stavby vydané stavebním úřadem pod č.j.: SU/ / /ZUK ze dne , přičemž prvoinstanční správní řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti Obce Lovčičky o vydání rozhodnutí o umístění stavby ze dne Dne nabyl účinnosti zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, který v Čl.II. Přechodné ustanovení, v odstavci 14, mimo jiné upravuje, že správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Jelikož odvolací řízení tvoří s řízením prvoinstančním jeden celek, proto KrÚ v odvolacím řízení pokračoval a citované rozhodnutí stavebního úřadu přezkoumával z hlediska zákonnosti dle znění stavebního zákona účinného do Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KrÚ ), rozhodl po prošetření předloženého spisového materiálu stavebního úřadu v souladu s ustanovením 89 odst. 2 správního řádu s tímto odůvodněním. Z doloženého spisového materiálu vyplývá, že dne obdržel stavební úřad od Obce Lovčičky, IČ , Lovčičky č.p. 148, Otnice (dále jen Žadatel nebo Stavebník ), žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Novostavba dětského hřiště s herními prvky a oplocením na pozemku parc.č. 186/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Lovčičky (dále jen stavba ). Současně téhož dne obdržel stavební úřad od Žadatele žádost o stavební povolení shora označené stavby, bez oplocení. Uvedeným dnem bylo zahájeno jak územní, tak i stavební řízení. Na základě shora podaných žádostí, stavební úřad usnesením ze dne , podle ustanovení 78 odst.1 stavebního zákona, spojil územní a stavební řízení pro stavbu nazvanou Dětské hřiště Lovčičky na pozemku parc.č. 186/1 v k.ú. Lovčičky. V průběhu vedeného spojeného územního a stavebního řízení, stavební úřad opatřením ze dne oznámil ve smyslu ustanovení 87 odst.1 a 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení o umístění a povolení předmětné stavby a současně k projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání na den Zároveň stavební úřad citovaným opatřením poučil účastníky řízení a dotčené orgány o koncentrační zásadě ve smyslu ustanovení 89 odst.1 a 114 odst.1 stavebního zákona podle kterého mohou závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a v případě územního řízení připomínky veřejnosti být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání s tím, že jinak k nim nepřihlíží. Současně tímto opatřením stavební úřad v souladu s 36 odst. 3 správního řádu dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Žadatele pak poučil ve smyslu ustanovení 87 odst. 2 stavebního zákona o nutnosti vyvěšení informace o jeho záměru na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na němž má být záměr uskutečněn a o následcích nesplnění této zákonné povinnosti. Z ústního jednání byl vyhotoven protokol, z jehož obsahu vyplývá, kdo se jednání zúčastnil a co bylo předmětem jednání. Z protokolu je rovněž zřejmé, že při ústním jednání uplatnili námitky vlastníci sousedních pozemků a staveb (Eliška Marková, Dan Schmied, Václav Bubla a v zastoupení i Věra Bublová), kteří namítali, že v důsledku stavby dětského hřiště budou obtěžování hlukem. Před konáním ústního jednání byla stavebnímu úřadu doručena písemnost dne , která obsahovala námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti ke stavbě. 2

3 Před vydáním rozhodnutí ve věci, stavební úřad opatřením ze dne v souladu s ustanovením 36 odst. 3 správního řádu dal opětovně účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, k čemuž jim stanovil lhůtu 5 dnů ode dne doručení tohoto opatření. Tohoto práva využili Odvolatelé, kteří ve svém vyjádření k podkladům rozhodnutí opětovně vyjádřili svůj nesouhlas s předmětnou stavbou. Následně, po posouzení obou žádostí ( žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádosti o povolení stavby) a provedeném správním řízení (spojeném územním a stavebním řízení), vydal stavební úřad rozhodnutí č. 50/2012 pod č.j. SU/ / /ZUK ze dne , kdy výrokem I. vydal podle ustanovení 92 stavebního zákona územní rozhodnutí pro stavbu: Dětské hřiště Lovčičky na pozemku parc.č. 186/1 v k.ú. Lovčičky, jehož obsahem jsou jednotlivé objekty - multifunkční sestava POKUSTON, pískoviště s plachtou, houpačka SKIPY, lavička s opěradlem, odpadkový koš, informační tabule, oplocení a vstupní branka, výrokem II. pak vydal podle 115 téhož zákona pro tutéž stavbu stavební povolení, kde obsahem jsou objekty - multifunkční sestavu POKUSON, pískoviště s plachtou, houpačku SKIPY, lavička s opěradlem, odpadkový koš a informační tabule (dále jen napadené rozhodnutí ). Proti tomuto rozhodnutí podali společné odvolání Václav Bubla, bytem Lovčičky č.p. 119, Otnice, Věra Bublová, bytem Lovčičky č.p. 119, Otnice, Eliška Marková, bytem Absolonova 1592/9, Blansko a Dan Schmied, bytem Lovčičky č.p. 161, Otnice (dále jen Odvolatelé ). Z obsahu odvolání je patrno, že směřuje proti rozhodnutí stavebního úřadu č.j. SU/ / /ZUK ze dne Odvolatelé ve svém odvolání uvedli, že se odvolávají proti citovanému rozhodnutí o umístění dětského hřiště na pozemku parc.č. 186/1 v k.ú. Lovčičky. V důvodech svého odvolání Odvolatelé uvedli, že uvedeným rozhodnutím bude porušen 10 vyhlášky č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, neboť v bezprostřední blízkosti budoucího hřiště se nachází rodinné domy, jejichž vlastníky jsou. Stavební úřad po obdržení odvolání opatřením ze dne v souladu s ustanovením 86 odst. 2 správního řádu, oznámil účastníkům řízení, že ve věci bylo podáno odvolání, seznámil je s jeho obsahem a současně pro možnost vyjádření k odvolání jim stanovil lhůtu 5 dnů ode dne doručení tohoto opatření. Tohoto práva využil Stavebník, který ve svém vyjádření s argumenty Odvolatelů nesouhlasil. Stavební úřad současně po obdržení odvolání přerušil usnesením ze dne pod č.j. SU/374-13/ /ZUK podle 64 odst. 1 písm. e) správního řádu a 140 odst. 7 téhož zákona odvolací stavební řízení, z důvodu podaného odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby, tj. výroku I. spojeného rozhodnutí. Poté stavební úřad přistoupil podle ustanovení 88 odst.1 správního řádu k předání spisu odvolacímu orgánu. KrÚ nejprve posuzoval, zda odvolání bylo podáno oprávněným subjektem, to znamená účastníky řízení podle ustanovení 81 odst. 1 správního řádu, a zda bylo podáno včas, tedy ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení 83 odst. 1 správního řádu. KrÚ zjistil, že odvolání bylo podáno Václavem Bublou, bytem Lovčičky č.p. 119, Otnice, Věrou Bublovou, bytem Lovčičky č.p. 119, Otnice, Eliškou Markovou, bytem Absolonova 1592/9, Blansko a Danem Schmiedem, bytem Lovčičky č.p. 161, Otnice, kteří byli účastníky předmětného územního a stavebního řízení. Rozhodnutí č.j. SU/ / /ZUK ze dne , jeho výroková část I. územní rozhodnutí, bylo Odvolatelům oznámeno postupem podle 25 správního řádu (veřejnou vyhláškou) dne Zákonná lhůta pro podání odvolání proti územnímu rozhodnutí začala běžet dne s tím, že poslední den této lhůty připadl na Odvolání proti územnímu rozhodnutí bylo podáno dle otisku razítka Městského úřadu Slavkov u Brna dne , tzn. přede dnem oznámení rozhodnutí. V návaznosti na ustanovení 83 odst. 1 správního řádu, bylo-li odvolání podáno před oznámením 3

4 rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den odvolací lhůty. Na podkladě uvedených údajů KrÚ dospěl k závěru, že se jedná o odvolání přípustné a podané v zákonem stanovené odvolací lhůtě. Dále KrÚ posuzoval podané odvolání podle ustanovení 82 odst. 1 správního řádu, které stanoví, že odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle ustanovení 82 odst. 2 správního řádu musí odvolání obsahovat mimo jiné i údaj o tom, v čem je spatřován rozpor rozhodnutí, resp. řízení jež mu předcházelo, s právními předpisy. Souladem rozhodnutí s právními předpisy se přitom rozumí i soulad se základními zásadami činnosti správních orgánů, zakotvenými ve správním řádu. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. KrÚ posoudil podané odvolání z hlediska jeho obsahu a zjistil, že odvolání Odvolatelů znějící cit.: My níže podepsaní jako účastníci územního řízení stavby Dětské hřiště Lovčičky se odvoláváme proti rozhodnutí vydanému MÚ Slavkov u Brna odborem stavebního a územně plánovacího úřadu, Ing. Zukalem pod č.j. SU/ / /ZUK ze dne o umístění dětského hřiště na pozemku parc.č. 186/1 v kat. území Lovčičky, směřuje výlučně proti výroku rozhodnutí o umístění stavby. Proti navazujícímu výroku napadeného rozhodnutí, tj. proti stavebnímu povolení, odvolání podáno nebylo. KrÚ posoudil podané odvolání ve smyslu citovaného ustanovení 82 odst.2 správního řádu tak, že námitky v něm uvedené směřují proti zákonnosti a správnosti rozhodnutí, a jak je zde uvedeno, směřují proti výroku rozhodnutí o umístění stavby. Ke shodnému zjištění, že odvolání Odvolatelů směřuje pouze proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby, dospěl také stavební úřad, jak vyplývá z odůvodnění jím vydaného usnesení o přerušení odvolacího stavebního řízení, k čemuž KrÚ považuje za nutné uvést následující. Usnesení o přerušení odvolacího řízení, tj. o odvolání proti rozhodnutí obsahujícímu navazující výrok, v daném případě o odvolání proti stavebnímu povolení, do doby vydání rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem, tj. o odvolání proti územnímu rozhodnutí, vydá správní orgán prvního stupně pouze za situace, že odvolání směřuje proti oběma výrokům takového společného rozhodnutí, tj. jak proti územnímu rozhodnutí, tak proti stavebnímu povolení. Jestliže bylo odvoláním napadeno pouze územní rozhodnutí, jež obsahuje podmiňující výrok, nikoliv však stavební povolení, tj. navazující výrok, nabývá rozhodnutí s navazujícím výrokem, tj. stavební povolení (proti kterému nebylo podáno odvolání) právní moci dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem (územní rozhodnutí) a to bez ohledu na výsledek odvolacího řízení proti územnímu rozhodnutí. Za této situace nemohl stavební úřad vydat usnesení o přerušení odvolacího řízení, tj. přerušení odvolání proti stavebnímu povolení, neboť nebyly proto dány zákonné důvody, tzn. nebyl naplněn 64 odst.1 písm. e) správního řádu. V souvislosti s uvedeným nelze také opomenout, že ani výroková část II. napadeného rozhodnutí stavební povolení, neobsahuje vykonatelnost rozhodnutí ve smyslu ustanovení 74 odst. 1 správního řádu, dle kterého je stavební povolení vykonatelné nabytím právní moci nebo pozdnějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden. Taková skutečnost zakládá pochybnost o vykonatelnosti takového rozhodnutí. Jelikož však odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem má podle 140 odst. 7 správního řádu odkladný účinek vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem, má vykonatelnost podle 74 odst. 1 správního řádu, informativní charakter. Na základě podaného odvolání a shora uvedeného zjištění, bude KrÚ v tomto odvolacím řízení přezkoumávat správnost a zákonnost napadeného rozhodnutí, tj. územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby a řízení, které jeho vydání předcházelo. 4

5 Účinky a důsledky do právního stavu vydaného stavebního povolení ve společném rozhodnutí budou hodnoceny v závěru tohoto rozhodnutí. Povinností odvolacího orgánu, založenou ustanovením 89 odst. 2 správního řádu, je přezkoumat soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí pak odvolací orgán přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. K vadám řízení, o nichž nelze mít důvodně za to, že mohly mít vliv na soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy, popřípadě na jeho správnost, se nepřihlíží. Dojde-li odvolací správní orgán k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy nebo, že je nesprávné, rozhodne jedním ze způsobů zakotvených v ustanovení 90 odst. 1 správního řádu. KrÚ po přezkoumání rozhodnutí stavebního úřadu a postupu, který jeho vydání předcházel, zjistil rozpor s právními předpisy, k čemuž uvádí následující. Podle 76 odst. 1 stavebního zákona, lze mimo jiné umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, nestanoví-li zákon jinak. V daném případě pro stavbu označenou dětské hřiště a jednotlivé jeho objekty citované ve výroku rozhodnutí bylo rozhodné, zda navrhované hřiště mělo být předmětem rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o změně využití území, popř. kombinací obou. Obecně lze konstatovat, že hřiště, jakožto samotnou zastavěnou plochu nelze označovat za stavbu, neboť se jedná o určitý způsob využití území. Pouze jednotlivé prvky mohou být z hlediska požadavku stavebního zákona stavbou ve smyslu jeho 2 odst. 3, popř. výrobkem plnících funkci stavby ve smyslu 108 téhož zákona, nebo i zařízením, popř. konstrukcí, ve smyslu ustanovení 79 odst. 3 písm. j) stavebního zákona. Stavební úřad uvedené neposoudil a dle výroku rozhodnutí za stavbu tak považoval dětské hřiště a za objekty stavby pak multifunkční sestavu POKUSTON, pískoviště s plachtou, houpačku SKIPY, lavičku s opěradlem, odpadkový koš, informační tabule, oplocení a vstupní branku. KrÚ s ohledem na výše uvedené zjištění, považoval za nutné zabývat se otázkami s tím spojenými. Prvořadě se zabýval otázkou přípustnosti využití pozemku parc.č. 186/1 v k.ú. Lovčičky jako hřiště, a to z důvodu, zda to nemělo být předmětem rozhodnutí o změně využití území ve smyslu 80 odst. 2 písm. e) stavebního zákona. Obecně lze konstatovat, že pro zřizování hřišť je postup podle citovaného ustanovení optimální, avšak ne vždy jsou pro něj dány zákonné důvody. Podle tohoto ustanovení, rozhodnutí o změně využití území vyžadují změny druhu pozemků přesahující výměru 300 m2, zejména zřizování, rušení a úpravy vinic, chmelnic, lesů, parků, zahrad a sadů, pokud podmínky nejsou stanoveny pozemkovými úpravami nebo jiným územním rozhodnutím. S odkazem na přílohu Technické podrobnosti pro správu katastru, katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů KrÚ shledal, že v citované příloze jsou v bodě 1 Druh pozemku uvedeny jednotlivé druhy pozemku, mimo jiné také označení druhu pozemku ostatní plocha, kterému taktéž odpovídá označení pozemku parc.č. 186/1 v k.ú. Lovčičky. Bod 2. zmíněné přílohy stanoví možný způsob využití pozemků ve vztahu k jejich druhu. Pod způsobem využití sportoviště a rekreační plocha se rozumí mimo jiné též hřiště a tento způsob využití je možný mimo jiné pro druh ostatní plocha. V daném případě způsob využití pozemků parc.č. 186/1 v k.ú. Lovčičky je ostatní komunikace. KrÚ dospěl k závěru, že tento způsob využití pozemků nezakládá zákonné požadavky pro možnost vydání územního rozhodnutí o změně využití území. Jak z výroku rozhodnutí vyplývá, stavba, kterou je označeno dětské hřiště Lovčičky obsahuje objekty: multifunkční sestavu POKUSTON 1 ks, pískoviště s plachtou 1 ks, houpačku Skipy 2 ks, lavičku s opěradlem 5

6 3 ks, odpadkový koš 3 ks, informační tabule 2 ks, oplocení (dřevěný plot výšky 0,85 m 70 mb), vstupní branku 2 ks. Jak dále z vedlejšího výroku rozhodnutí vyplývá, stavební úřad se blíže zabýval oplocením hřiště, kdy uvedl, že hřiště bude oploceno dřevěným plotem výšky 0,85 m, přístupným ze severní a jižní strany po obecním pozemku a že dopadová plocha sestavy POKUSTON bude vysypána pískem a lemována zahradními obrubníky zapuštěnými na úroveň terénu. V daném případě, stavební úřad jednoznačně nevymezil, které objekty dětského hřiště jsou stavbou, popř. výrobkem plnící funkci stavby ve smyslu 108 stavebního zákona, nebo konstrukcí ve smyslu ustanovení 79 odst. 3 písm. j) stavebního zákona a které hracími popř. doprovodnými prvky. Z předložené dokumentace k územnímu řízení lze jednoznačně konstatovat, že stavbou ve smyslu stavebního zákona je oplocení s brankami. Podle ustanovení 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují mimo jiné stavby oplocení, a to dle bodu 6. ploty. Stavba plotu podle 79 odst. 3 stavebního zákona však nepatří do okruhu staveb, které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. V daném případě, na oplocení uvedené ve výroku napadeného rozhodnutí dopadá rozhodnutí o umístění stavby podle 79 stavebního zákona a za splnění podmínek uvedených v 96 stavebního zákona postačí i územní souhlas. V případě multifunkční sestavy POKUSTON je situace komplikovanější. V obecné rovině KrÚ předesílá, že ve smyslu ustanovení 2 odst. 3 stavebního zákona se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na úče využití a dobu trvání. Pojem výrobek plnící funkci stavby, však stavební zákon nijak nevymezuje a proto je nutno vyjít přímo z formulace výrobek plnící funkci stavby, což znamená, že výrobek není stavbou pouze plní jeho funkci stavby, tj. slouží ke stejným nebo obdobným účelům jako stavba. Zda v daném případě by byl nalezen účel stavby KrÚ ponechá na posouzení stavebnímu úřadu. KrÚ z doloženého spisového materiálu takový účel však neshledal. Z hlediska zákonných požadavků pak výrobky plnící funkci stavby, které slouží k užívání osobami, vyžadují ohlášení podle 104 odst. 2 písm. k) stavebního zákona a z hlediska požadavku 79 stavebního zákona pak rozhodnutí o umístění stavby, tj. rozhodnutí o umístění výrobku plnícího funkci stavby. Za předpokladu naplnění podmínek 96 stavebního zákona i v tomto případě by pak postačil územní souhlas. Další možnou kategorií, kam by multifunkční sestava POKUSTON mohla spadat jsou zařízení a konstrukce ve smyslu ustanovení 79 odst. 3 písm. j) stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení přenosné stavby, zařízení a konstrukce jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce, nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Z uvedeného lze dovodit, že pokud lhůta pro umístění takové stavby je delší než 30 dnů, pak by vyžadovala územní rozhodnutí, popř. územní souhlas. A jelikož by nespadala do kategorie staveb, terénních úprav, zařízení apod. ( 103 stavebního zákona), které ohlášení ani stavební povolení nevyžadují a ani do kategorie staveb, zařízení ( 104 stavebního zákona), které vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu, pak taková by vyžadovala stavební povolení. KrÚ musí konstatovat, že ostatní hrací a doprovodné prvky ve výroku rozhodnutí uvedené nelze ve smyslu ustanovení 2 odst. 3 stavebního zákona považovat za objekty stavby, tak jak je stavební úřad ve výroku rozhodnutí definoval. Jak je výše uvedeno stavební úřad tuto otázku řádně neposoudil a ve výroku rozhodnutí neuvedl, které jím uvedené objekty jsou stavbou, popř. výrobkem plnící funkci stavby či konstrukcí ve smyslu stavebního zákona a které jsou jen doprovodnými prvky některé ze staveb. Stavební úřad se proto bude při novém projednání věci důsledně zabývat charakteristikou navržených objektů, za užití pojmů definovaných stavebním zákonem. Např. stavba oplocení, může naplňovat účel oplocení hřiště, přičemž hrací a doprovodné prvky na něm situované za stavbu ve smyslu stavebního zákona považovat nelze, mimo hrací prvky takového rozsahu, které by některý z výše uvedených atributů pojmů stavebního 6

7 zákona naplňovaly. KrÚ nemohl přikročit v daném případě ke změně výroku rozhodnutí, neboť nemohl za stavební úřad toto hodnocení provést. V obecné rovině dále KrÚ uvádí, že v případě, že stavební úřad dojde k závěru, že některé objekty jsou stavbou a vyžadují územní rozhodnutí, musí posoudit, zda žádost a přílohy mají náležitosti dle 86 stavebního zákona a 3 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (dále jen vyhláška 503/2006 Sb.,). Pokud stavební úřad shledá, že žádost spolu s přílohami není úplná, nebo předmět žádosti neodpovídá výše uvedenému posouzení, vyzve žadatele k doplnění žádosti ve smyslu 45 odst. 2 správního řádu. Následně účastníky řízení seznámí s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení 36 odst. 3 správního řádu a dle rozsahu změny popř. doplnění, žádost znovu projedná podle 87 stavebního zákona a vydá rozhodnutí ve věci. Obecně v rozhodnutí dle ustanovení 68 odst. 2 správního řádu musí správní orgán ve výrokové části uvést řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno, a označení účastníků řízení podle 27 odst.1. Obecně rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu ustanovení 79 odst. 1 stavebního zákona vymezuje stavební pozemek, umísťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby. V případě, že stavba nevyžaduje podle 103 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, stanoví za užití ustanovení 78 odst. 2 stavebního zákona a 9 odst. 3 vyhlášky 503/2006 Sb., v potřebném rozsahu podmínky pro provedení záměru. Územní rozhodnutí kromě výše uvedeného a kromě obecných náležitostí podle ustanovení 68 a 69 správního řádu musí odpovídat také požadavkům ustanovení 92 stavebního zákona, kde jsou uvedeny náležitosti územního rozhodnutí a požadavkům ustanovení 9 vyhlášky č. 503/2009 Sb., kde jsou stanoveny konkrétní požadavky na obsah územního rozhodnutí o umístění stavby. V souladu s ustanovením 9 odst. 1 písm. c) a d) vyhlášky č. 503/2006 Sb. má územní rozhodnutí obsahovat umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních staveb, určení prostorového řešení, zejména půdorysnou velikost, výšku a tvar. Pokud stavební úřad konkrétní údaje o odstupech stavby od hranic pozemků a sousedních staveb v podmínkách rozhodnutí nestanoví, může odkázat na umístění stavby v situačním výkrese za situace, že tento výkres se stane nedílnou součástí takového rozhodnutí, tzn. musí být jeho přílohou. Přitom je však naprosto nezbytné, aby tato grafická příloha požadované údaje obsahovala. Obecně podle ustanovení 68 odst. 3 správního řádu se v odůvodnění rozhodnutí uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků řízení a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Podle 92 odst. 1 stavebního zákona, stavební úřad v rozhodnutí mimo jiné rozhodne o námitkách účastníků řízení, v odůvodnění vyhodnotí připomínky veřejnosti. Současně zákon stanoví, že o námitce, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad rozhodne ve smyslu ustanovení 89 odst. 5 stavebního zákona na základě obecných požadavků na výstavbu, obecných požadavků na využití území, závazných stanovisek dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedojde-li k dohodě o námitce občanskoprávní povahy stavební úřad si o ni učiní úsudek a rozhodne ve věci. Ze spisového materiálu vyplývá, že účastníci řízení shodní s Odvolateli uplatnili v řízení k označené stavbě dětského hřiště námitky při konaném ústním jednání dne a že tito účastníci řízení spolu s veřejnosti předložili na stavební úřad dne , tj. před konáním ústního jednání, vyjádření. 7

8 Stavební úřad o námitkách účastníků řízení, které podali při ústním jednání dne rozhodl ve výroku napadeného rozhodnutí a v odůvodnění rozhodnutí pak svůj výrok odůvodnil. O námitkách účastníků řízení, které podali spolu s připomínkami veřejnosti dne , však nerozhodl. Stavební úřad námitky podané dne hodnotil pouze jako připomínky veřejnosti a v odůvodnění rozhodnutí k nim podal vyjádření. Stavební úřad tak nepostupoval zcela v souladu s ustanovením 92 odst. 1 stavebního zákona, když ze společného vyjádření účastníků řízení a veřejnosti neeliminoval osoby, které jsou účastníky řízení a uplatňovali tak námitky a osoby, které se vyjadřovali jako veřejnost. Vzhledem k tomu, že stavební úřad neposoudil všechny námitky uplatněné Odvolateli v řízení, nepovažoval tak KrÚ za důvodné se podrobněji jimi zabývat, neboť při novém projednání a vydání rozhodnutí stavební úřad je povinen opětovně o všech námitkách uplatněných v řízení rozhodnout podle 89 odst. 5 stavebního zákona. KrÚ k obsahu podaného odvolání uvádí následující: Námitka Odvolatelů, že bude porušen 10 vyhlášky č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které je prováděcím předpisem zákona č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť v bezprostřední blízkosti budoucího hřiště se nachází rodinné domy, jejichž jsme vlastníky, je nedůvodná. KrÚ k tomuto předně uvádí, že Odvolateli citovaná vyhláška, zkráceně vyhláška č. 148/2006 Sb., byla k datu zrušena. Dále KrÚ k této námitce uvádí, že se jedná o novou skutečnost, kterou Odvolatelé uvedli až v podaném odvolání, nikoliv v procesu předmětného řízení. Územní řízení, jak je výše uvedeno je ovládáno zásadou koncentrace, tzn. že námitky účastníků řízení mohou být uplatněny nejpozději při ústním jednání, popř. ve lhůtě stanovené k uplatnění námitek, na což byli účastníci řízení, tedy i Odvolatelé, upozorněni v opatření č.j.: SU/ / /ZUK ze dne , kterým stavební úřad oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení předmětné stavby. Tato zásada koncentrace se promítá i do odvolacího řízení, přičemž z ustanovení 82 odst. 4 správního řádu vyplývá, že k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Vzhledem k tomu, že se v daném případě jedná o takovou skutečnost, kterou mohli Odvolatelé uplatnit již v průběhu řízení, odvolací orgán k ní s ohledem na ustanovení 82 odst. 4 správního řádu nepřihlížel. KrÚ bez ohledu na uvedené, byl povinen posoudit námitku ze zákonem stanovených hledisek zakotvených v 149 odst. 4 správního řádu, tj. zda odvolání nesměřuje proti obsahu závazného stanoviska, v daném případě, dle namítané skutečnosti, proti obsahu závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, ze dne vydané pod č.j. KHSJM 19898/2012/HDM/Vy. KrÚ dospěl k závěru, že odvolání Odvolatelů fakticky nesměřuje proti obsahu závazného stanoviska citovaného dotčeného orgánu, neboť taková skutečnost z něj nevyplývá. KrÚ dále uvádí, že skutečnost uváděná Odvolateli, že k porušení jím uváděného předpisu má dojít v důsledku toho, že se v bezprostřední blízkosti budoucího hřiště nachází jejich domy, nevypovídá nic o tom, jaké důsledky jsou s uvedeným spojené. Vzhledem k tomu, že Odvolatelé namítali novou skutečnost, kterou neuplatnili v řízení, viz výše a s ohledem na to, že napadené rozhodnutí stavebního úřadu je vráceno k novému projednání, mohou Odvolatelé tuto námitku uplatnit v rámci nového projednání věci u prvoinstančního správního orgánu. Dle ustanovení 69 odst. 2 správního řádu je povinen orgán v písemném vyhotovení označit všechny účastníky řízení. Účastníky odvolacího řízení ve věci odvolání proti územnímu rozhodnutí jsou účastníci, 8

9 které stanovil stavební úřad a to: Obec Lovčičky, Lovčičky 148, Otnice, Václav Bubla, Lovčičky 119, Otnice, Věra bublová, Lovčičky 119, Otnice, Eliška Marková, Absolonova 1592/9, Blansko, dan Schmid, Lovčičky 161, Otnice, E.ON Česká republika, s.r.o., F.A Gerstenova 2151, České Budějovice. KrÚ ze shora uvedených důvodů dospěl k závěru, že samotné rozhodnutí v části výroku rozhodnutí o umístění stavby bylo zatíženo vadami, které měly vliv na jeho zákonnost a proto rozhodnutí stavebního úřadu č.j.: SU/ / /ZUK ze dne v uvedené části podle ustanovení 90 odst. 1 písm. b) správního řádu zrušil a věc mu vrátil k novému projednání. Právním názorem odvolacího orgánu vysloveným v odůvodnění tohoto rozhodnutí je stavební úřad při novém projednání věci vázán. KrÚ v souvislosti s výše uvedeným v úvodu, tj. že odvolání proti rozhodnutí v části výroku I. - rozhodnutí o umístění stavby má ze zákona odkladný účinek i vůči rozhodnutí obsahujícímu stavební povolení má ten důsledek, že zrušení rozhodnutí obsahujícího podmiňující výrok (územní rozhodnutí), ke kterému dojde v odvolacím řízení odvolací orgán, je ze zákona důvodem pro obnovu řízení podle 100 správního řádu. Podle 100 odst. 3 správního řádu může o obnově řízení z moci úřední rozhodnout správní orgán, který ve věci rozhodl v posledním stupni, jestliže je dán některý z důvodů uvedených v odst.1, tj. bylo - li zrušeno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno. V daném případě je zrušené rozhodnutí č.j.: SU/ / /ZUK ze dne v části výroku rozhodnutí o umístění stavby důvodem obnovy řízení ve věci rozhodnutí v části výroku stavební povolení. P o u č e n í Toto rozhodnutí je konečné. Podle ustanovení 91 odst. 1 správního řádu se proti rozhodnutí o odvolání nelze dále odvolat. Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo doručeno všem odvolatelům a účastníkům uvedeným v ustanovení 27 odst. 1 správního řádu. Počet listů/počet stran rozhodnutí: 5/10 Počet příloh/listů příloh: 0/0 otisk úředního razítka Ing. arch. Eva Hamrlová vedoucí odboru zast. Ing. Věroslava Prskavcová v.r. Toto sdělení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje na dobu nejméně 15 ti dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 9

10 Rozdělovník Doručí se: Účastníci územního řízení podle ust. 85 odst.1 stavebního zákona (doručeno jednotlivě): 1. Obec Lovčičky, Lovčičky 148, Otnice Účastníci územního řízení podle ust. 85 odst.2 stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou na úřední desce KrÚ JmK): 1. Václav Bubla, Lovčičky 119, Otnice 2. Věra Bublová, Lovčičky 119, Otnice 3. Eliška Marková, Absolonova 1592/9, Blansko 4. Dan Schmied, Lovčičky 161, Otnice 5. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A Gerstenova 2151, České Budějovice Obdrží na vědomí: - Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor právní a organizační zde (s žádostí o vyvěšení na úřední desce) - Obecní úřad Lovčičky, Lovčičky 183, Otnice (s žádostí o vyvěšení na úřední desce) Obdrží na vědomí: Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, Palackého náměstí 65, Slavkov u Brna - s tím, že správní spisy budou vráceny až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 10

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 107879/2012 Sp. zn.: S-JMK 107879/2012 OÚPSŘ Brno 07.11.2012 V E Ř E J N Á V

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň č.j.: RR/550/13 Plzeň 25. 3. 2013 sp. ZN/99/RR/13 vyřizuje: Ing. Radka Janová R O Z H O D N U T Í Magistrát města Plzně,

Více

ROZHODNUTÍ. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

ROZHODNUTÍ. Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 12.10.2012 JID: 133054/2012/KUUK/Stu. Číslo jednací: 319/UPS/2012-3 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Ústeckého kraje,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 2/2009-119 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové

Více

*KUCBX00D2DGC* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

*KUCBX00D2DGC* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁ D U A I N V E S T I C O D DĚLEN Í S T A V E B N Í H O ŘÁ D U č. j.: KUJCK 3480/2013/OREG datum:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor územního plánování a stavebního řádu Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 126766/2013 Sp. zn.: S - JMK 126766/2013 OUPSŘ Brno 03.01.2014 R O Z H O D N

Více

*KUCBX00DO1L1* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

*KUCBX00DO1L1* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁ D U A I N V E S T I C O D DĚLEN Í S T A V E B N Í H O ŘÁ D U č. j.: KUJCK 25874/2013/OREG datum:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor dopravy a silničního hospodářství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j. KUOK 22912/2013 V Olomouci dne 8. 3. 2013 Sp. Zn. KÚOK/80966/2012/ODSH-SH/7559 Vyřizuje: Bc.

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1642/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1642/2012 Milín, dne: 26.3.2013 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Stavebního úřadu OÚ č.j. ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010-Ch ze dne 14. 5. 2012 se, s použitím ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu,

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí Stavebního úřadu OÚ č.j. ObÚ/Trš/SÚ/334/600/2010-Ch ze dne 14. 5. 2012 se, s použitím ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 82634/2012 V Olomouci dne 27. září 2012 Spis.zn.: KÚOK/62884/2012/OSR/856 Oprávněná úřední osoba

Více

*KUCBX009CY8N* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. Výroková část:

*KUCBX009CY8N* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. Výroková část: O D B O R R E G I O N Á L N Í H O R O Z V O J E, Ú Z E M N Í H O P L Á N O V Á N Í, S T A V E B N Í H O ŘÁ D U A I N V E S T I C O D DĚLEN Í S T A V E B N Í H O ŘÁ D U č.j.: OREG 37620/2010/joch datum:

Více

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 20.4.2016 Spisová značka: SZ 048403/2016/KUSK REG/K Č. j.: 062082/2016/KUSK Vyřizuje: Ing. Kratochvíl / 257 280 703

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 20.4.2016 Spisová značka: SZ 048403/2016/KUSK REG/K Č. j.: 062082/2016/KUSK Vyřizuje: Ing. Kratochvíl / 257 280 703 V Praze dne: 20.4.2016 Spisová značka: SZ 048403/2016/KUSK REG/K Č. j.: 062082/2016/KUSK Vyřizuje: Ing. Kratochvíl / 257 280 703 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp. zn. KÚOK/22408/2013/OSR/7550 Olomouc dne 2. května 2013 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Petr

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: VÚP/543/2012/Se V Přešticích dne : 13.3.2012 NAŠE ČÍSLO

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R51/2013/VZ-9702/2014/310/PSe Brno 12. května 2014

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R51/2013/VZ-9702/2014/310/PSe Brno 12. května 2014 *UOHSX005TUAO* UOHSX005TUAO PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R51/2013/VZ-9702/2014/310/PSe Brno 12. května 2014 V řízení o rozkladu ze dne 22. 2. 2013 doručeném Úřadu

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. NADĚJE o.s., pobočka Brno, IČ: 00570931, Ptašínského 13, 602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. NADĚJE o.s., pobočka Brno, IČ: 00570931, Ptašínského 13, 602 00 Brno Úřad městské části města Brna Brno - Královo Pole Odbor územního a stavebního řízení Palackého tř.59, 612 39 Brno Č.j.: 13772/13/2300/1444/Klič Brno 11. 11. 2013 Vyřizuje: Ing. Kličková Telefon: 541 588

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí Stavebního úřadu Dolany ze dne 6. 9. 2010, čj. ÚR/183/2010 se, dle ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, ruší

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí Stavebního úřadu Dolany ze dne 6. 9. 2010, čj. ÚR/183/2010 se, dle ust. 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, ruší Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor strategického rozvoje kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Sp. zn. KUOK/107542/2010/OSR/7327 Olomouc dne 28. prosince 2010 Čj. KUOK 121909/2010 Oprávněná úřední osoba

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Spisová značka: STP/05762/2012/M AL Číslo jednací: M CLISEN 09718/2012/2700/M AL Oprávněná úřední osoba:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 2/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání

Opravné prostředky ve správním řízení. Mimořádné opravné prostředky. 1.2.1 Zahájení odvolacího řízení a náležitosti odvolání 1 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY 1.1 Řádné opravné prostředky Právní normy vycházejí z toho, že při aplikaci konkrétního právního předpisu může správní i soudní orgán interpretovat hmotně právní předpis nesprávně,

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-1143/1728/09, VÚP 330-1142/1727/09 Ka- 25 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Č.j.: STU/640-12/ SZ /169-2012/HOR Kunovice, dne 8. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček, tel.: 572 432

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-329/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 329/2012 Milín, dne: 23.4.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Š T E R N B E R K odbor stavební Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk Č.j.: MEST 12635/2012 Sp.zn.: OS 251/2012 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5

Více

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD NÝDEK Stavební úřad Nýdek č. 281, 739 96 Nýdek Č.j: OÚN/00782/2012 Sp. zn.: OÚN/328/00694/2012/Li Doporučeně: vyřizuje: Ing. Stanislava Lisztwanová, Jaroslav Brudny tel.: 558 985 121 Nýdek

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 240/2013-ESH v Hodonicích dne 17.12.2013 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505

Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 Městský úřad Přeštice odbor výstavby a územního plánování 334 01 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax : 377 332 505 SPIS. ZN.: OVÚP/3852/2014/KON Přeštice 15.října 2014 NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD Dle rozdělovníku Váš dopis značka / ze dne Číslo jednací Vyřizuje / linka Karlovy Vary 1091/SÚ/14-3 Bc. Martina Mifková / 311 14. 1. 2015 ROZHODNUTÍ

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ č. 103/2011-2 Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 Spis. zn.: 2599/2011/VÝST/Ne, 2600/2011/VÝST/Ne

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004H2PU* UOHSX004H2PU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s253/2012/vz-17947/2012/514/mpr Brno 24. září 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 *UOHSX0056KU5* UOHSX0056KU5 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R317/2012/VZ-18573/2013/310/PMo Brno 27. září 2013 Ve správním řízení o rozkladu, doručeném Úřadu dne 6.

Více

R O Z H O D N U T Í. Zahradní jezírko. Veřejná vyhláška. rozhodnutí o umístění stavby. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. Zahradní jezírko. Veřejná vyhláška. rozhodnutí o umístění stavby. stavební povolení Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. :738/08/V/23/Šp V Kunštátě dne 21.8.2008 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ SíTEŠ Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ SíTEŠ Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ SíTEŠ Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš Č.j.: MÚVB/1409/12/VÝST/BA-264/2012 Velká Bíteš, dne 18. dubna 2012 SPOLEČNÉ ROZHODNUTí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 34/2004-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice R O Z H O D N U T Í 1 - PDMUJI 13512/2011/Du/Rozh MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 3711/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 13512/2011/Du/Rozh Jilemnice,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-4546/2010-674/PJ Rousínov, dne 10. září 2010 Oprávněná úřední

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 76/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň

R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE. ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č. j.: RR/4425/14 Spis. zn.: ZN/488/RR/14 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Bc. František

Více

Magistrát města České Budějovice

Magistrát města České Budějovice Magistrát města České Budějovice O d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t ví n á m. Přemysla Ot a ka r a II. č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Jaroslav Mráz Odbor dopravy

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 30427/2013/Mül Cheb, dne: 24.4.2013 Spis. zn.: KSÚ 81/2013 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD Julia Věšínová Březinova 467/10 350 02 Cheb Jiří Věšín Březinova 467/10 350 02 Cheb Váš dopis značka / ze dne Číslo jednací Vyřizuje / linka Karlovy

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1754/2012 SÚ/70/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 20.8.2012

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1449/2012 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 9.5. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí.

ROZHODNUTÍ. Vykonatelnost stavebního povolení se odkládá do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí. STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: -- 2012-06-27 MCBORE/459/2012 SZ MCBORE/373/2012 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257 541 237

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/181055/2012 ST2/Fej MMHK/003025/2013 ST2/Fej Ing. Marcela Fejková 495 707 885 marcela.fejkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Ministerstvo dopravy rozhodlo podle 90 odst. 1 písm. b) správního řádu

Ministerstvo dopravy rozhodlo podle 90 odst. 1 písm. b) správního řádu Ministerstvo dopravy Odbor pozemních komunikací nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: ROZHODNUTÍ Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, jako věcně příslušný odvolací

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 8692/OST/10 Vág V Rokycanech: 22.11.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 10657/OST/10 Miroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ans 5/2005-109 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ):

Upozornění na některá ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád ): Metodická pomůcka k povolování kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK ) a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o

Více

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení (stavební úřad), náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-028388/2016/An Číslo jednací dokumentu: MMZL 054893/2016 Zlín, dne 2.5.2016

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 307/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 11.01.2012 Naše č.j.: METR 427/4/2012-FrPa

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 *UOHSX003JN70* UOHSX003JN70 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S104/2011/VZ-6553/2011/540/VKu V Brně dne 25. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 38- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců JUDr.Jitky Hroudové a Mgr.Marka Bedřicha v právní věci žalobce:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 36/2011-125 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Členění stavby: SO 01 Stavební úpravy domu čp. 237

Členění stavby: SO 01 Stavební úpravy domu čp. 237 Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 55/2014-ESH v Hodonicích dne 01.04.2014 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ. Dle rozdělovníku MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Číslo jednací: ÚMČP17 018546/2012/VYS/Ur V Praze dne 26.10.2012 Spisová značka: S-ÚMČP17 015725/2012/7 Vyřizuje: Renata Urbanová

Více

rozhodnutí o změně stavby

rozhodnutí o změně stavby M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 430/STAV/2011 V Praze dne 27.7.2011 Č.jedn.:

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 10/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.9030/2009-Sl DATUM: 14.9.2009 Č.J.: MUZN 76687/2009 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Ing.Magda Slováčková 515 216 308

Více

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 464 020 Doporučeně, na doručenku Č.j.:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Azs 14/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000

Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Č. j. S 157/2000-151/3745/2000-Jak V Brně dne 6.listopadu 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 27.9.2000 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 39/2004-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

ROZHODNUTÍ. z a m í t á

ROZHODNUTÍ. z a m í t á M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/20972/1212/4/2009/Ko Vyřizuje: Ivana Konvalinová

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1976/2012/St Ing. Kvapík Martin Rovná 467 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 739 24 Krmelín tel. : 558 666 443 a e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

Městský úřad Znojmo odbor dopravy

Městský úřad Znojmo odbor dopravy Oprávněná úřední osoba: Tel.: Fax: E-mail: Městský úřad Znojmo odbor dopravy nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo Ing. Ivana Žižková 515 216 442 515 216 441 Ivana.Zizkova@muznojmo.cz Znojmo 15.

Více

rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání.

rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Sp.zn.: S-MHMP 504353/2011/OST/Vr/Vo V Praze 19.9.2011 ROZHODNUTÍ Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, jako odvolací správní

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o z měně územního rozhodnutí o u m í s tění stavby. Jihlava, dne: 4.8.2010 Č.j: MMJ/SÚ/2490/2010-4 JID: 85639/2010/MMJ Vyřizuje: Hana Vidláková E-mail: hana.vidlakova@jihlava-city.cz Telefon: 567 167 211 Jihlava, dne: 4.8.2010 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 8.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 28.6.2012 podal pan Tomáš Valtera, nar.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:157/1053/2009-Ru Č.j. : MU-2598/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 24.5.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

Magistrát města České Budějovice. VÝZVA Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice. VÝZVA Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Afs 40/2015-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/193/2012/kou - 4 Polná, dne: 19.6.2012 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka (soudce zpravodaj) ve věci ústavní stížnosti

Více

Městský úřad Vimperk

Městský úřad Vimperk Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 17372/12-KLI-925/11 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 27.8.2012

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 6701/2012/STU2 Hrušovany nad Jevišovkou 17.08.2012 Spis. č. USP 195/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515

Více

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2032/2015-8-Fi-STRI-StPo-/ Pozořice, dne: 25.5.2016 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 49/14 Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk Č. j.: MEST 28072/2014 Sp. zn.: OS 809/2014 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta - A/5 Šternberk 24.11.2014

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 6291/2012/ÚPSÚ/DN - 5/DN/328.3/ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 18/2010-122 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí

Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí Městský úřad Přeštice odbor životního prostředí 334 01 Přeštice, Masarykovo náměstí 107, telefon 377 332 520 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: MAIL: DATUM: OŽP/4864/2015/VOT PR-OŽP-VOT/836/2016 Tomáš Vondrovic

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

2700/4823/2012/Hu Sp.zn.: 01.012.201.3-2 - Odůvodnění:

2700/4823/2012/Hu Sp.zn.: 01.012.201.3-2 - Odůvodnění: ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VÝSTAVBY, Jírova č. 2, 628 00 Brno VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: opráv.úřed.osoba TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: č.j.2700/4823/2012hu 01.012.201.3 Květa Hudcová 544424873

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 66/2011-5-Fi-ÚŘZS-Rozh-/ Pozořice, dne: 11.3.2011 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 012165/15/OVDŽP/Kd Vyřizuje Praha Č. j.: 018979/15/OVDŽP

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č.j. JMK 48158/2013 SpZn.: S-JMK 48158/2013/OD/Ha Brno 17.07.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Jihomoravského

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58A 16/2013-24 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce: R. C., zastoupeného JUDr. Ing. Ondřejem Horázným, advokátem

Více

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové, 24. dubna 2013

Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu. Hradec Králové, 24. dubna 2013 Stavební zákon novela na úseku stavebního řádu Hradec Králové, 24. dubna 2013 vyhláška č. 499/2006 Sb. Dne 28.3. 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.,

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 4024/OST/10 Kal V Rokycanech: 8.7.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 6257/OST/10 Klára Kalinová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/361/2008/soch 3.2.2009 Ev.č. : 8808/2009 Havlíčkův Brod, dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 706/2013-Han Č.J.: VUP 5843/13-HAN 706/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL: ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005ERJF* UOHSX005ERJF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S455/2013/VZ-22408/2013/512/JLí Brno 18. listopadu 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 165, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více