ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE Accounting and implication of inventory valuation in selected accounting entity Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Michaela JUROVÁ, Ph.D. Autor: Bc. Eva TOMÁNKOVÁ

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2013/2014 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: TOMÁNKOVÁ Eva Finance ÚČTOVÁNÍ A DŮSLEDKY OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB VE VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTCE Accounting and implication of inventory valuation in selected accounting entity Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Zhodnotit metody účtování a oceňování zásob dle české účetní legislativy a IFRS, zjistit jejich výhody a nevýhody z hlediska uživatelů účetních informací a ověřit zjištění na vybrané účetní jednotce. Postup práce a použité metody: 1. Prostudujte odbornou literaturu, uveďte zkoumanou problematiku do širších souvislostí a popište současný stav dané problematiky. 2. Vypracujte analýzu dopadů různých metod účtování a oceňování zásob na konkrétní vybrané účetní jednotce. 3. Vyhodnoťte získaná data z provedené analýzy a jejich dopad na účetní jednotku. 4. Vyvoďte relevantní závěry a doporučení. Použité metody: deskripce, komparace, analýza, syntéza 2

3 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: KOVANICOVÁ, Dana. Finanční účetnictví: světový koncept : IFRS/IAS. 5. aktualiz. vyd. Praha: Polygon, ix, 526 s. ISBN EDMONDS, Thomas P., Frances M. MCNAIR a Philip R. OLDS. Fundamental financial accounting concepts. 7th ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, xxxii, 773. ISBN KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, xvi, 367 s. ISBN RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictvím k aktualiz. vyd. Olomouc: Anag, s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Dana. Specifika účetnictví a oceňování v zemědělství. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s. ISBN Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláška MF č. 500/2002 Sb., České účetní standardy pro podnikatele Vedoucí diplomové práce: Ing. Michaela Jurová, Ph.D. Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Bc. Eva Tománková Název diplomové práce: Účtování a důsledky oceňování zásob ve vybrané účetní jednotce Název práce v angličtině: Accounting and implication of inventory valuation in selected accounting entity Katedra Financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Michaela Jurová, Ph.D. Rok obhajoby: 2014 Tománková, Eva. Účtování a důsledky oceňování zásob ve vybrané účetní jednotce. Diplomová práce. Brno, Anotace: Tato diplomové práce s názvem Účtování a důsledky oceňování zásob ve vybrané účetní jednotce se zabývá oceňováním a vykazováním zásob podle české legislativy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Dále je práce zaměřena na specifika zemědělství v rámci České republiky a v rámci mezinárodních účetních standardů. Na existující společnosti jsou poukázány výhody a nevýhody oceňování podle české legislativy a mezinárodního účetnictví. Nakonec jsou zde vyvozeny závěry a vlastní doporučení autora. Klíčová slova: Účetnictví, oceňování, zásoby, zemědělství, mezinárodní účetní standardy. Tománková, Eva. Accounting and implication of inventory valuation in selected acounting entity. Graduation thesis, Brno Annotation This Graduation thesis Accounting and implication of inventory valuation in selected accounting entity deals with valuation and reporting of inventory accourding to czech legislativ and Internation Accounting Standards IAS/IFRS. Work is focused on specifics of agriculture in the Czech Republic and in International Accounting Standards. On the existing company is shown advantages and disadvantages of valuation in accordance with Czech legislation and international accounting. Finally there are conclusions and recommendations of the author s own. Keywords: Accounting, valuation, inventory, agriculture, International Accounting Standards. 4

5 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí Diplomové práce Ing. Michaele Jurové, Ph.D. za odborné vedení, konzultace a za cenné rady a připomínky při psané mé závěrečné práce. Také děkuji společnosti Volfířov, a. s. za poskytnuté informace týkající se účetnictví firmy. 5

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci Účtování a důsledky oceňování zásob ve vybrané účetní jednotce vypracovala samostatně s použitím odborné literatury uvedené v seznamu. V Brně dne 12. května

7 Obsah Úvod Cíl a metodika Literární rešerše ZÁSOBY ROZDĚLENÍ ZÁSOB POŘÍZENÍ ZÁSOB OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB PŘI POŘÍZENÍ OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB PŘI VYŘAZENÍ ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB INVENTARIZACE MAJETKU OPRAVNÉ POLOŽKY K ZÁSOBÁM MEZINÁRODNÍ ÚČETNICTVÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE PŘÍSTUPY KE STANDARDIZACI ZEMĚDĚLSTVÍ SPECIFIKA ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST PODLE ČESKÉHO ÚČETNICTVÍ ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST PODLE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ POROVNÁNÍ MEZINÁRODNÍHO STANDARDU S ČESKOU LEGISLATIVOU Praktická část PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA ÚČTOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ POROVNÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ SPOLEČNOSTI VOLFÍŘOV, A. S. DLE ČESKÉ LEGISLATIVY A MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ Diskuse Závěr Literatura Seznam tabulek Seznam grafů Seznam použitých zkratek

8 Úvod Tato závěrečná práce je zaměřena hlavně na oceňování a účtování zásob nejen obecně, ale také je zde nastíněno oceňování zásob v konkrétní účetní jednotce a jeho převod na mezinárodní účetní standardy. Téma jsem si vybrala hlavně z důvodu studia účetnictví už od střední školy a také z důvodu, že jsem vyrůstala na vesnici. O zemědělské prostředí, kterému bych se chtěla v budoucnu společně s účetnictvím věnovat, se zajímám dodnes. V každém podnikatelském subjektu se vyskytují zásoby, ať už v podobě hotových výrobků, zboží nebo v podobě jiného krátkodobého majetku. Záleží na předmětu podnikání daného subjektu a na rozhodnutí vedení firmy, v jakém množství zásoby bude držet. Existují firmy, které mají velké množství zásob a naopak firmy, pro které zásoby nejsou vůbec důležité a tohoto majetku mají minimální množství, a přesto mohou být tyto firmy ziskové a stejně úspěšné. Zatím neexistuje odvětví, které by mělo právě tolik specifických odlišností jako zemědělská výroba. Týká se to například oceňování v živočišné a rostlinné výrobě, účtování o zvířatech nebo plodin. Tyto přeměny se dají obtížně zachytit pomocí ocenění, kde jsou základem historické náklady, které se používají k ocenění výrobků a nedokončené výroby v jiných odvětvích. Mezi jednotlivými státy Evropské unie se stále zvyšuje spolupráce týkající se zvýšení prodeje zboží nebo služeb nebo zahrnující jiné investiční aktivity investorů a podnikatelských subjektů. Důsledkem této situace rostou požadavky na účetnictví a účetní výkazy, aby měly jednotou a srovnatelnou formu. Díky této jednotné formě dochází ke snadnějšímu srovnání jednotlivých firem, které pochází z různých států. Z toho důvodu byly sepsány Mezinárodní standardy účetního výkaznictví pro malé a střední podniky, které byly vydány v roce 2009 a umožňují snadnější srovnání pro společnosti, které je implementují do svého účetnictví. 8

9 1. Cíl a metodika Hlavním cílem mé práce je zhodnotit metody účtování a oceňování zásob dle české účetní legislativy a IFRS, zjistit jejich výhody a nevýhody z hlediska uživatelů účetních informací a ověřit zjištění na vybrané účetní jednotce. Diplomová práce je rozdělena do několika částí, a to kapitoly Literární rešerše, Zemědělství a Praktická část. V kapitole, která je věnována zásobám z obecného hlediska, je pomocí metody deskripce popsáno jejich postavení v majetku podniku včetně jejich rozdělení do konkrétních kategorií. Dále jsou zde uvedeny způsoby pořízení a vyřazení jednotlivých zásob, a to včetně jejich ocenění a konkrétních příkladů účtování. V této kapitole rovněž rozebírám a srovnávám jednotlivé způsoby účtování, a to metodou A a B, které srovnávám pomocí příkladů a uvádím rozdíly obou způsobů. Dále se zde zabývám inventarizací a inventarizačními rozdíly, které mohou v rámci inventury vzniknout. V této části uvádím účtování jednotlivých inventarizačních rozdílů metodou účtování způsobem A a B, a také rozebírám účtování nevyfakturovaných dodávek a zásob na cestě. V kapitole Literární rešerše je použita metoda deskripce a metoda analýzy. Snahou této kapitoly je objasnit a analyzovat účtování a oceňování zásob. Zde je dále rozebrán pojem mezinárodní účetnictví a harmonizace účetnictví v rámci Evropské unie. Je zde uveden základ mezinárodního účetnictví jeho koncepční rámec včetně standardizace. Blíže je zde zmíněn konkrétní standard mezinárodního účetnictví a to IAS 2 Zásoby. V další kapitole týkající se zemědělské činnosti je porovnána tato činnost z hlediska českého účetnictví a mezinárodních účetních standardů. Konkrétním mezinárodním standardem, který je zde zmíněn je IAS 41 Zemědělství. Pro praktickou ukázku zemědělství, oceňování a účtování zásob je analyzována existující zemědělská společnost Volfířov, a. s., sídlící v malé vesnici v Jižních Čechách. Na tomto podnikatelském subjektu je popsán stávající způsob vedení účetnictví a oceňování zásob za pomocí metody deskripce. Zároveň je zde zkoumána aplikace klasifikace rostlinné a živočišné výroby podle standardu IAS 41 Zemědělství díky kterému provádím ocenění na reálnou hodnotu u některých zásob. Poznatky, které jsou v práci získány a následně metodou dedukce a komparace zhodnoceny jsou uvedeny v kapitole Diskuse. Je zde poukázáno na vliv mezinárodního účetnictví na zkoumanou společnost včetně uvedení vlastního názoru. 9

10 2. Literární rešerše 2.1. ZÁSOBY Zásoby tvoří důležitou součást majetku podniku a patří v aktivech mezi oběžný (krátkodobý) majetek. Typické pro ně je, že se při činnosti podniku se jednorázově spotřebovávají nebo se z konkrétní činnosti získávají a přeměňují v jiný majetek určený k prodeji. Tato skutečnost dokazuje, že si je účetní jednotka pořizuje, aby získala v budoucnosti ekonomický prospěch. Zásoby představují jednu z běžných součástí obchodního majetku, u některých činností jsou rozhodujícím majetkem firmy. V tomto aktivu je často vázáno velké množství kapitálu, a proto je důležité, aby majetek byl co nejrychleji spotřebován a přeměněn na hotové výrobky či jiný majetek určený k prodeji. 1 V období od pořízení zásoby přes využití a konečné zpracování by měl podnikatel průběžně sledovat stav majetku a vést evidenci prostřednictvím skladových karet. Zjišťovat přebytky nebo úbytky prostřednictvím správného vedení inventarizace. Všechny druhy zásob jsou vyjmenovány ve Směrné účtové osnově ve třídě 1, ve skupinách Účtové třídy a skupiny je třeba respektovat, ale čísla konkrétních syntetických a analytických účtů zásob si může účetní jednotka určit sama

11 Zásoby se nacházejí na straně aktiv v Oběžném majetku. Tabulka č. 1: Rozvaha ROZVAHA Aktiv Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál DHM (dlouhodobý hmotný majetek) Základní kapitál DNM (dlouhodobý nehmotný majetek) Kapitálové fondy DFM (dlouhodobý finanční majetek) Fondy tvořené ze zisku Nerozdělený výsledek hospodaření minulého období Výsledek hospodaření běžného období Oběžný majetek Zásoby Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Cizí zdroje Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Časové rozlišení aktiv Časové rozlišení pasiv Náklady příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Výdaje příštích období Aktiva celkem Pasiva celkem Pramen: vlastní zpracování dle LOUŠA, František. Zásoby, komplexní průvodce účtováním a oceňováním Zásoby jsou chápány v ekonomice také jako způsob plýtvání. Proto se podniky snaží je eliminovat, aby byly co nejmenší. Každá organizace by měla držet určitou optimální úroveň zásob, tzn. mít ve skladech takové množství, které je nezbytně nutné k výkonu činnosti. Optimální množství zásob je v každé účetní jednotce jiné. Je závislé zejména na předmětu činnosti, velikosti nebo úrovni cen na trhu surovin. Dalším faktorem výše množství zásob jsou náklady na skladování velkého objemu nebo vázanost finančních prostředků, které by společnost mohla použít na jiné výnosnější účely. Na druhé straně, pokud má společnost nedostatečné množství zásob, může přinést problémy s plynulostí výrobního cyklu a odbytu. 11

12 ROZDĚLENÍ ZÁSOB Zásoby dělíme do dvou skupin podle toho, zdali jsou to zásoby vytvořené vlastní činností nebo zásoby, které byly nakoupené. Tabulka č. 2: Rozdělení zásob Nakupované materiál zboží zvířata ZÁSOBY Vlastní výroby výrobky nedokončená výroba polotovary zvířata Pramen: vlastní zpracování dle LOUŠA, František. Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním NAKUPOVANÉ ZÁSOBY Materiál je součástí oběžného majetku firmy, neodepisuje se a spotřebovává se jednorázově suroviny a základní materiál základní materiál a látky, které tvoří podstatu výrobku tím, že při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do něj pomocné látky látky a materiál, které vstupují přímo do výrobku, ale netvoří jeho podstatu (lak na výrobky) provozovací látky nutné k zajištění provozu účetní jednotky (například mazadla, palivo, čisticí prostředky) náhradní díly včetně náhradních dílů určených k výměně komponent obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží drobný hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok pořizovací cena majetku je nižší než limit, který si podnik stanoví pro zařazení do DHM další movité věci použitelné do jednoho roku bez ohledu na výši ocenění pokusná zvířata Pro správné zařazení do majetku se musí respektovat několik kritérií 2 konkrétní druh majetku, účel pořízení (stejný majetek může být materiál, zboží nebo dlouhodobý majetek), délku použití (u zásob doba použitelnosti do jednoho roku), pořizovací cenu 2 cast/?search_query=z%c3%a1soby&search_results_page= 12

13 Zboží jsou pro podnik movité věci, které koupil za účelem okamžitého prodeje. zbožím jsou i vlastní výrobky, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat, nemovitosti, které účetní jednotka, která se zabývá nákupem a prodejem nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nevyužívá, nepronajímá ani na nich neprovádí technické zhodnocení Zvířata mladá a ve výkrmu Pro správné zařazení do majetku musíme respektovat konkrétní druh majetku a účel pořízení. ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY Výrobky jsou výsledkem vlastní výroby určené k prodeji mimo účetní jednotku, nebo k další spotřebě v podniku Nedokončená výroba produkty nebo zhotovované výrobky, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale zároveň nejsou ani hotovým výrobkem. Nedokončená výroba může vznikat skoro ve všech oborech, například i v takových odvětvích, ve kterých nedochází k produkci hmotných výstupů (například nedokončené práce u poskytované služby). Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny výrobní stupně a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu. Dají se prodávat i samostatně jak náhradní díl k výrobkům (například vyrobené součástky do aut mohou být použity při kompletaci vyráběných automobilů nebo k samostatnému prodeji jako náhradní díl). Zvířata jsou mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu a dále např. kožešinová zvířata, ryby, včelstva, hejna slepic, kachen, stáda dojnic a další. Poskytnuté zálohy na zásoby obsahují krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení zásob. 13

14 POŘÍZENÍ ZÁSOB Zásoby jsou v podniku nedílnou součástí majetku podniku, proto je účetní jednotka potřebuje vlastnit. Pořídit je může několika způsoby. nákupem od dodavatelů, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím či nalezením (dary, inventurní přebytky), přeřazením z osobního užívání do podnikání, vložením do podnikání při založení společnosti nebo vložením za účelem zvýšení základního kapitálu (tj. nepeněžní vklad) Nejčastější způsob je pořízení nákupem od dodavatele nebo vytvoření zásoby vlastní činností podniku. Dalšími neméně běžnými způsoby jsou pořízení například darem nebo ve výjimečných případech nalezením. Nákupem Nejrozšířenější způsob pořízení zásob je nákup od dodavatele na fakturu. Tato metoda pořízení může zahrnovat v praxi různé kombinace doručení dokladů a fyzické zásoby. Nakoupená zásoba může přijít dříve než faktura, faktura přijde dříve než materiál nebo zboží a posledním a ideálním případem je, že faktura a fyzická zásoba dorazí ve stejný okamžik. Nákup na fakturu je výhoda pro odběratele tím, že nemusí platit hned, ale až později v době splatnosti, když už plně využívá nakoupený materiál nebo zboží. Způsob účtování: Pořízení zásoby 112 Materiál na skladě 132 Zboží Výrobky Dodavatelé Pokladna 14

15 Prodej zásoby - vyřazení z evidence ve skladní ceně 112 Materiál na skladě 132 Zboží Výrobky 542 Prodaný materiál 504 Prodané zboží Tržba za prodej - v ceně, dohodnuté s odběratelem Odběratelé 642 Tržby z prodeje materiálu 604 Tržby za zboží Vlastní činností Zásoby vytvářené vlastními silami účetní jednotky se oceňují vlastními náklady, které na ně byly vynaloženy. Jedná se o náklady na zpracování materiálu, dopravu a režii. Na druhou stranu do ocenění zásob vlastní činností se nezahrnují náklady finanční povahy jako například úroky nebo sankce a ani správní náklady jako jsou mzdy a jiné. Způsob stanovení nákladů je velmi složitý a specifický pro každou organizaci i zásobu, vychází se z podnikové kalkulace a typového kalkulačního vzorce. 15

16 Tabulka č. 3: Typový kalkulační vzorec Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Výrobní (provozní) režie VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY Zásobovací režie Správní režie VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU Odbytová režie ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU Zisk CENA VÝKONU Pramen: zpracováno dle HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví Způsob účtování při kompletaci a vyrábění zásob vlastní výroby: 1. Nejprve vzniknou firmě náklady v podobě spotřeby materiálu, služeb, oprav aj: Nákladové účty - spotřeba materiálu, služby, opravy, aj Dodavatelé Pokladna 2. Po vyčíslení všech nákladů se výrobky vlastní výroby aktivují na sklad: Výrobky Změna stavu výrobků 16

17 Zásoby, které podnikatelský subjekt vlastní se mohou nabývat i různými způsoby, než jen nákupem nebo ve vlastní činnosti. Následující tabulka ukazuje další způsoby nabytí zásob včetně jeho účtování. Tabulka č. 4: Nabytí zásob ostatními způsoby MD D Bezúplatné nabytí nebo nalezení zásoby 112, 132, Ostatní kapitálové fondy přebytek zásob zjištěný při inventarizaci 112,132, Ostatní provozní výnosy Zásoby získané při likvidaci 112, 132, Ostatní provozní výnosy Vklad zásoby podnikatelem 112, 132, Účet individuálního podnikatele Pramen: vlastní zpracování dle LOUŠA, František. Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním 17

18 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB PŘI POŘÍZENÍ Pořízení zásob se v českém účetnictví oceňují jedním ze tří možných způsobů, podle toho jak do podniku přišly nebo zdali byly v podniku vytvořeny. Pořizovací cenou se oceňují zásoby nakupované, tedy materiál a zboží. Tato metoda ocenění se skládá z ceny pořízení a nákladů, které s pořízením souvisejí. Cena pořízení je cena konkrétního krátkodobého majetku a náklady související s pořízením jsou například doprava, pojištění, clo, celní poplatky, skladné, manipulace, balné, provize za zprostředkování nákupu aj. Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny zahrnuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu. Prováděcí vyhláška 3 také definuje, které náklady se nestávají součástí pořizovací ceny zásob týká se to úroků z úvěrů a půjček poskytnutých na pořízení zásob. Oceňování ve vlastních nákladech touto cenou se rozumí skutečná výše nákladů nebo výše nákladů podle operativních kalkulací, pokud jsou stanoveny v podmínkách technické přípravy výroby. Náklady podle operativních kalkulací jsou náklady stanovené v technických, technologických, ekonomických a organizačních podmínkách určených účetní jednotkou. Těmito náklady se rozumí přímé náklady na výrobek a část nákladů nepřímých, které se vztahují k této činnosti. Touto cenou se oceňují zásoby vytvořené vlastní výrobou, tj. výrobky, polotovary a nedokončená výroba. Reprodukční pořizovací cena hodnota majetku, kterou určí znalec svým odhadem, je to cena za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Oceňují se takto zásoby pořízené bezplatně, dary nebo nalezený majetek vyhláška 500/

19 Tabulka č. 5: Způsob pořízení ve vztahu k ocenění zásob Způsob pořízení zásoby Ocenění při pořízení nákup vytvoření vlastní činností bezúplatné nabytí nebo nalezení (dary, inventurní přebytky) přeřazení z osobního užívání do podnikání POŘIZOVACÍ CENA OCENĚNÍ VE VLASTNÍCH NÁKLADECH REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENA Pramen: vlastní zpracování dle LOUŠA, František. Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním 19

20 OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB PŘI VYŘAZENÍ FIFO Běžná metoda oceňování vyskladňovaných zásob je cena, která byla dosažena při pořízení nejstarší skladové zásoby. FIFO je anglická zkratka First In, First Out, která znamená První do skladu, první ze skladu. Zásoby jsou sledovány chronologicky na skladních kartách podle jednotlivých pořizovacích cen. Jejich vyskladnění je oceňováno podle této metody způsobem, kdy první cena ocenění při pořízení majetku se stává první cenou při vyřazení majetku, tj. že úbytky jsou oceněny pořizovací cenou nejstarší zásoby. Pokud účetní jednotka používá tuto metodu ocenění, přiblíží se k ocenění současným cenám na trhu. FIFO se využívá u zásob, jejichž cena se příliš nemění. 4 Opakem této metody oceňování je metoda LIFO, z anglického last in, first out Poslední do skladu první ze skladu. Při této metodě ocenění zásob neodpovídá současným cenám na trhu a může se stát, že ceny zásob nejdříve pořízené nebudou vůbec vyskladněny. V České republice je používání této metody zakázáno. Tabulka č. 6: Příklad na vyskladnění metodou FIFO Datum Pohyb Množství (ks) Cena za jednotku (Kč) Cena celkem (Kč) Příjem Příjem Příjem Výdej 120 x Příjem Příjem Výdej 700 x Výdej 500 x Pramen: vlastní zpracování dle LOUŠA, František. Zásoby komplexní průvodce účtováním a oceňováním Výdej ze dne : 120 Ks: Použije se cena z prvního příjmů tj. 30 Kč za kus 30*120 = 3600,-- Celková cena, kterou se zásoba vyskladní. Výdej ze : 700 Ks: Použije se první cena na 80 Ks 80*30=2400,-- Z první dodávky už nic nezbylo, použijeme cenu z druhé dodávky na 400 ks *35 = Z třetí dodávky použijeme 220 ks * 31 = 6820,-- 4 LOUŠA, František. Zásoby, komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str

21 Celková cena vyskladnění bude ,-- Kč. Výdej z : 500 ks: Použijeme zbylých 80 ks z třetí dodávky 80*31=2480 a 420 ze čtvrté dodávky 420*33 = Celková cena je 16340,-- Kč. Vážený průměr Tuto metodu v českém účetnictví využívá většina účetních jednotek, jedná se o metodu oceňování materiálu a zboží na skladě cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem ze všech pořizovacích cen na skladní kartě. Pokud společnost tuto metodu využívá, musí se počítat nejméně jednou za měsíc podle Českého účetního standardu ZÁSOBY. Odpovědný zaměstnanec provádí výpočet buď na začátku, na konci měsíce nebo je zde možnost průběžného počítání po každém novém nákupu zásoby. Tyto průměrné hodnoty se použijí při ocenění při vyskladnění zásob až do doby dalšího nákupu zásob a poté se musí počítat znovu. Tato metoda se počítá následujícím způsobem: vezme se cena za ks zásoby, která se vynásobí příslušným množstvím ke kterému patří a to celé se vydělí celkový množství na skladní kartě. Tabulka č. 7: Příklad na vyskladnění zásob váženým průměrem Datum Pohyb Cena za ks Množství Celkem Průměrná cena 2.7. Příjem Příjem , Příjem , Výdej , Příjem , Výdej , Příjem ,8 Pramen:vlastní zpracování dle LOUŠA, František. Zásoby, komplexní průvodce účtováním a oceňováním Výpočet průměrné ceny při výdeji ke dni Výdej: 200*14,2 = 2840 Kč Výpočet průměrné ceny při výdeji ke dni ,2 Výdej: 500*14,7 = 7350 Kč, 14,7 21

22 Pevná cena Podle Českého účetního standardu ZÁSOBY se nevylučuje ani oceňování zásob pomocí předem stanovené skladové ceny. Pořizovací cenu zásob lze rozdělit na cenu pořízení nebo na předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny a náklady, které s pořízením souvisí. Při vyskladnění jednotlivých zásob se tyto náklady rozpouštění závazně stanovením způsobem účetní jednotkou. V předpisu není uvedeno, jak má být cena stanovena, proto se musí účetní jednotka řídit obecnými pravidly, podle kterých použité metody mají směřovat k co nejvěrnějšímu zobrazení skutečnosti. Při stanovení ceny se většinou vychází z předpokládaných pořizovacích cen nebo ze známých cen v momentu stanovení cen skladových. Společnost, která používá tuto metodu oceňování by si měla vnitřním předpisem stanovit způsob změny výše této ceny během účetního období. Změna ocenění může nastat například vždy, když se pořizovací ceny odchýlí od předem stanovených cen a o předem určené procento. Rozdíl mezi předem stanovenou pevnou cenou a skutečnou pořizovací cenou se řeší pomocí oceňovacích odchylek, které se účtují při pořízení zásob a v závislosti na pohybu stavu zásob se rozpouští do nákladu v určitém časovém intervalu, a to nejpozději do konce měsíce. Pokud dojde k výraznému rozdílu předem stanovené pevné ceny a skutečné pořizovací ceny, dojde k přecenění zásob. Jelikož způsob oceňování pevnou cenou je sice metoda, ale použití konkrétních cen je pouze aplikací této metody. Ceny během roku lze měnit, aniž by docházelo k rozporu se Zákonem o účetnictví. 5 5 LOUŠA, František. Zásoby, komplexní průvodce účtováním a oceňováním, str

23 Tabulka č. 8: Příklad použití pevné ceny a odchylek Datum Pohyb Množství (ks) Cena za jednotk u Skutečná cena Pevná cena Odchyl ka 1.2. Počáteční stav 5.2. Příjem Příjem Výdej Příjem Příjem Výdej Výdej Příjem Příjem Pramen: vlastní zpracování dle LOUŠA, František. Zásoby, komplexní průvodce účtováním a oceňováním Výpočet odchylky při výdeji 10.2.: , ,03461*480= -16,6 (odchylka při výdeji) Výpočet odchylky při výdeji 20.2.: -0,0017 * = 41, ,

24 Oceňovací odchylky Jak již bylo řečeno, při oceňování metodou pevné ceny vznikají rozdíly mezi touto cenou a skutečnou pořizovací cenou. Tyto rozdíly se nazývají odchylkami od skutečné ceny pořízení zásob. Účetní jednotka má několik možností jak oceňovací odchylku vypočítat: 1) čá č í ří ů čá č í á ří ů á Dále: koeficient + úbytek zásob = celková odchylka 3) 2) ú á č ý á ú á Dále: koeficient * (počáteční stav odchylek + přírůstek odchylek) = celková odchylka ú á čá č í á ří ů á Dále: koeficient * (počáteční stav odchylek + přírůstek odchylek) = celková odchylka 24

25 Účtování o oceňovací odchylce 1. Počáteční stav zboží Počáteční stav odchylek Nákup zboží (skutečná cena 600, pevná cena 640) 4. Nákup zboží (skutečná cena 930, pevná cena 960) 5. Prodej zboží (skutečná cena 500, pevná cena 480) 6. Nákup zboží (skutečná cena 825, pevná cena 800) 132/1 Zboží (v pevné ceně) 701 Počáteční účet rozvažný /2 Oceňovací odchylka ke zboží Dodavatelé (ve skutečné ceně) 504 Prodané zboží

26 ÚČTOVÁNÍ ZÁSOB Účetní jednotka používá k účtování o zásobách účty v účtové třídě 1 a ve skupinách Tabulka č. 9: Zásoby v účtové osnově Účtová třída 1 Zásoby 11 Materiál 111 Pořízení materiálu 112 Materiál na skladě 119 Materiál na cestě 12 Zásoby vlastní výroby 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 124 Zvířata 13 Zboží 131 Pořízení zboží 132 Zboží na skladě a v prodejnách 139 Zboží na cestě 15 Poskytnuté zálohy na zásoby 151 Poskytnuté zálohy na materiál 152 Poskytnuté zálohy na zboží 19 Opravné položky k zásobám 191 Opravná položka k materiálu 192 Opravná položka k nedokončené výrobě 193 Opravná položka k polotovarům vlastní výroby 194 Opravná položka k výrobkům 195 Opravná položka ke zvířatům 196 Opravná položka ke zboží 198 Opravná položka k poskytnutým zálohám Pramen: vlastní zpracování dle LOUŠA, František. Zásoby, komplexní průvodce účtováním a oceňováním Podnik si zvolí způsob, kterým bude účtovat o zásobách. Platná legislativa a to Český účetní standard č ZÁSOBY nabízí dva způsoby účtování. Účtování o pořízení zásob a jeho úbytku je možné provádět způsobem A nebo způsobem B. Zároveň může společnost účtovat o zásobách i kombinací obou způsobů. Ale v rámci účtování podle míst uskladnění může být použit jen jeden ze způsobů. Například zásoby zboží nebo materiálu, které jsou sledovány ve více skladech je možné účtovat v některých skladech způsobem A a v jiných skladech způsobem B. Pokud jsou sklady rozděleny podle míst uskladnění (nebo podle odpovědných osob), musí se v takové situaci zvolit jen jeden ze způsobů účtování. V rámci analytických účtů podle míst uskladnění však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů. A průběžný systém Účtování metodou A je běžnější, organizace provádí průběžné zápisy na účtech konkrétní zásoby v hlavní knize a také ve skladové evidenci na skladních kartách. 26

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH

NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH ÚČETNICTVÍ 2 3. KAPITOLA: ZÁSOBY NAKUPOVANÉ, VLASTNÍ VÝROBY U PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Zásoby. Charakteristika a účtování I.

Zásoby. Charakteristika a účtování I. Zásoby Charakteristika a účtování I. Obsah 1. Právní úprava 2. Podstata zásob 3. Druhy zásob 4. Oceňování zásob 5. Účtování materiálu zp. A 6. Účtování spotřeby materiálu 7. Účtování prodeje materiálu

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5

Ing. Eliška Galambicová 1. Maturitní otázky 3, 4 a 5 Ing. Eliška Galambicová 1 Maturitní otázky 3, 4 a 5 3/ Účtová třída 1- Zásoby. Zásoby, dělení a oceňování zásob, způsoby pořízení, metody účtování, pořízení nákupem a vlastní činností, dokladování (příjemka,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Účtová třída 1 Zásoby

Účtová třída 1 Zásoby 3 Účtová třída 1 Zásoby Významnou složkou oběžných aktiv je kategorie zásob. Tyto členíme na: nakupované zásoby materiál aktivum vstupující do výrobního procesu (např. suroviny, pomocné látky, náhradní

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A Č. Text MD D 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly

Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly Přednáška č. 6 Finanční majetek Charakteristika finančních účtů Pokladna, ceniny, bankovní účty Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé bankovní úvěry Inventarizační rozdíly 1 Charakteristika finančních

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ.

DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Druhy zásob 2 2 DRUHY ZÁSOB. OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB. ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLU, ZBOŽÍ, NEDOKONČENÉ VÝROBY, VÝROBKŮ. Právní úprava: Vymezení zásob Vyhláška 9 Oceňování, postup účtování, analytické a podrozvahové účty

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby Finanční účetnictví (LS 07/08) 3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby g) Účtování zboží se shoduje s účtováním materiálových zásob. použité účty : a/ kalkulační účet:

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU

SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Směrnice č.3 SMĚRNICE PRO EVIDENCI MAJETKU Obec: Suchohrdly Adresa: Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Znojmo IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Bajerová Anna Směrnici schválila: Matochová Hana Směrnice

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ZÁVAZNÝ POKYN PRO INVENTARIZACI MAJETKU

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko

Směrnice pro provedení inventarizace. Směrnice č. 1/2008. Město Hlinsko Město Hlinsko Směrnice pro provedení inventarizace Směrnice č. 1/2008 Platnost od: Schválila: Rada města Hlinska dne usnesením č. Záznam o aktualizaci: Dodatek č. Platný od Obsah: 1. Úvodní ustanovení

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více