Výroční zpráva za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva byla v plném znění odsouhlasena a schválena všemi členy dne 31. března 2014.

2 Obsah Úvod...3 Legislativa...4 Naše cíle, činnosti a služby...4 Projekty...7 Hospodaření a vedení účetnictví...14 Poděkování...16 Kontakty...16 Propagace občanského sdružení Snílek...16 OS Snílek Výroční zpráva za rok 2013 Strana 2 (celkem 16)

3 Úvod Slovo předsedkyně Občanské sdružení Snílek zahájilo svou činnost v září roku 2003 za účelem pomoci dětem v ústavní péči. Dnes máme za sebou více než desetiletou tradici právě v oblasti pomoci cílové skupině sociálně handicapovaným dětem a mládeži. Naše činnost se během své doby působení nejen rozšířila, ale především jsme si v rámci sdružení ujasnili složení cílových skupin a jejich potřeb, vyplývající ze současného stavu naší společnosti. Mluvím teď o nástrahách, které v závěru zní SOCIÁLNÍ EXKLUZE. Hlavním cílem naší práce bude i nadále eliminovat rizika sociálního vyloučení u mládeže a mladých lidí, kteří se po dovršení plnoletosti ocitají tváří v tvář tvrdé realitě života bez ochranné a pomocné ruky instituce. Z našich dlouholetých zkušeností v této oblasti víme, že právě tato skupina nemá natolik silné volní vlastnosti, aby tento přelom zvládla. Mívají často pouze základní vzdělání, nemohou se uplatnit na trhu práce, nemají tedy dostatečný přísun finančních prostředků k zajištění základních lidských potřeb. Nedokážou posoudit riziko půjček z nebankovního sektoru, nedokážou odolávat svodům v podobě cigaret, alkoholu a dalších omamných látek. Dostávají se do situací, kdy jsou sami, nikdo jim nepomůže, nikdo je nezachrání. To je začátek jejich dospělého příběhu, který končí na periferii lidské společnosti. Ale v tuto chvíli to už není problém jenom na jejich straně, ale problém celé naší společnosti, která o tomto problému ví, ale neví, jak ho řešit. Jsme přesvědčeni, že normy a modely chování, které jsou této ohrožené skupině vštěpovány od dětství, mohou přispět k jejich zdravému a plnohodnotnému vývoji. Pomáháme tedy nejen našim klientům dětem a mladým lidem, ale opravdu celé naší široké společnosti. Za jeden z největších úspěchů naší organizace považuji pořízení naší materiálně technické základny střediska ve Starých Splavech, které nese název SNÍLEK. Na závěr děkuji svým kolegům, přátelům, sponzorům a všem ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na dosažení cílů sdružení! Jsem přesvědčena, že i naše další spolupráce se bude rozvíjet stejně tak dobře jako doposavad. Kateřina Knížková OS Snílek Výroční zpráva za rok 2013 Strana 3 (celkem 16)

4 Legislativa Sdružení bylo založeno v roce 2003, v současnosti probíhá změna právní formy z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Společně s tím dojde i ke změně adrese sídla z Jablonného v Podještědí na ulici Pod Borným č.e. 253, Staré Splavy. Struktura sdružení Ze stanov OS Snílek vychází forma řízení sdružení. Funkci statutárního orgánu vykonává tříčlenný výkonný tým (předseda, jednatel a hospodář), který je volen ostatními členy sdružení. Veškerá jednání se řídí stanovami a pokud není ve stanovách definováno, tak jsou jednání sdružení v souladu se zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. Pracovní setkání členů sdružení Členové sdružení se schází pravidelně 4x do roka za účelem ujednání programu a jeho propagace, rozdělení úkolů a činností týkajících se akcí a projektů, zhodnocení příjmů a výdajů sdružení. Činnost sdružení Naší hlavní náplní je pomoc a podpora sociálně handicapovaným dětem mládeži. Celoročně pořádáme pro děti kulturní, sportovní a rekreační akce, výlety, soutěže a krátkodobé projekty. Na tyto veškeré aktivity se snažíme získat finanční prostředky od sponzorů a formou grantových programů. Naše cíle, činnosti a služby Charakter činností sdružení - rozšiřování kontaktů mezi dětmi a mládeží v ústavní péči s ostatními spoluobčany, - pomáhá se začleňováním mládeže z ústavní péče do běžného života, - organizuje a zajišťuje různé kulturní, ozdravné a výukové akce pro děti a mládež v ústavné péči, OS Snílek Výroční zpráva za rok 2013 Strana 4 (celkem 16)

5 - služby prázdninových táborů, provozování sportovních zařízení, služby pro oddech a rekreaci dětí a mládeže, - pomáhá materiálně i finančně pěstounským rodinám v oblasti výchovy dětí a mládeže, - podporuje materiálně i finančně činnost krizových center pro děti a mládež, - pořádá preventivní přednášky, besedy a školení dětí, mládeže, odborné i laické veřejnosti v oblasti sociálně-patologických jevů, - pořádá přednášky, besedy a školení odborné i laické veřejnosti v rámci výchovy a vzdělávání, systému současné náhradní rodinné péče, sanace rodiny, oblasti pedagogické-psychologické a sociálně právní, - pořádá výcviky, školení, semináře a konference zaměřené na problémy a ochranu dětí a mládeže, - vydává odborné tiskoviny, publikace a studie. Našim primárním cílem je péče o děti a mládež vyrůstající v sociálně znevýhodněném prostředí, ať už v ústavní či náhradní péči, či v rodině s nevyhovujícím sociálním statutem. U této cílové skupiny je častým jevem snížená schopnost empatie, omezená orientace v oblasti mezilidských vztahů, snížená schopnost řešení konfliktů bez agresivity. Stejně tak často trpí nízkým sebehodnocením a neorientují se v morálních normách společnosti. Tato skupina dětí a mládeže má právě proto tendenci k různým způsobům sociálního selhání, které nejčastěji vyúsťuje v sociální vyloučení. A další z problémů, které doprovází tuto skupinu dětí a mládeže, jsou problémy vzniklé rozvojem speciálních poruch učení. V této oblasti jsou na tom nejhůře žáci pocházející z biologických rodin, kde rodiče nemají ani patřičné vzdělání a ani není v jejich možnostech, aby svým dětem umožnili doučování formou individualizovaného přístupu a moderních vyučovacích metod, které jsou schopny tyto nedostatky alespoň částečně eliminovat. Školní úspěšnost dětí obecně ovlivňuje jejich sociální status ve třídě, mezi vrstevníky. Výběr povolání je zase ovlivněn mimo jiné také významně školní úspěšností a vnímáním sebe sama v kontextu společnosti na to má opět vliv sociální status. OS Snílek Výroční zpráva za rok 2013 Strana 5 (celkem 16)

6 Členové a spolupracovníci sdružení jsou většinou speciální a sociální pedagogové, odborníci v oblasti etopedie, závislostního chování, sociální pracovníci apod. Pravidelně s námi spolupracují naši přátelé ať už z oblasti pedagogů či se zrekrutovali z bývalých chovanců v dětských domovech. Naše sdružení pokračuje ve spolupráci s místním oddělením sociálních věcí a naše vzájemná spolupráce byla formulována i v rámci Komunitního plánu Jablonného v Podještědí v pracovní skupině Rodina a děti. OS Snílek Výroční zpráva za rok 2013 Strana 6 (celkem 16)

7 Projekty Za své projekty považujeme v podstatě veškerou svoji činnost, která je směrována na pomoc dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ta spočívá nejen v projektech s velkým P, ale především v záležitostech běžného charakteru konkrétně nakoupit a dopravit potraviny do rodiny chlapce, který žil v dětském domově od svých pěti let, zajistit táborový pobyt sourozenců z ekonomicky velmi špatně situované rodiny, zajistit kompenzační pomůcku pro těžce nemocného hocha apod. V roce 2010 začalo naše sdružení spolupracovat s mezinárodní fundraisingovou agenturou PRODIALOG, která je součástí mezinárodní sítě a specializuje se na služby podporující fundraising. Díky této společnosti můžeme podporovat jednotlivé projekty. Některé z nich Vám přiblížíme více. Hned v lednu jsme zajistili 30-ti dětem a jejich pedagogickému doprovodu ozdravný pobyt v Rokytnici nad Jizerou. I přes ne příliš příznivé sněhové podmínky si mohly děti zalyžovat a malé si denně užívaly horský vzduch na vycházkách. OS Snílek Výroční zpráva za rok 2013 Strana 7 (celkem 16)

8 Krátce před koncem roku 2012 se ocitly v ústavní výchově 4 malé holčičky, nejmladší měla čerstvě po druhých narozeninách, nejstarší tři a půl roku. S pomocí dárců jsme jim mohli pořídit nejen oblečení a obuv, ale především mobiliář židličky, stolečky apod. Společně se všemi zaměstnanci příslušného dětského domova jsme pomohli zvládnout velmi těžké období 9ti letému chlapci, kterému diagnostikovali Non Hodgkinův lymfom, jednu z nejtěžších forem nádorového onemocnění. OS Snílek Výroční zpráva za rok 2013 Strana 8 (celkem 16)

9 Naše pomoc se v roce 2013 zaměřila i na náhradní rodinnou péči. Pěstounka Jana s námi aktivně spolupracuje a my se snažíme jí a jejímu chlapci pomoci překonávat problémy. V květnu naše sdružení převzalo od společnosti Kompakt sociální automobil Renault Kangoo. Díky tomuto projektu můžeme bez problému a bezpečně vozit naše dětské klienty kam je potřeba. OS Snílek Výroční zpráva za rok 2013 Strana 9 (celkem 16)

10 Společnost GTL nám mimo finančních a věcných darů také poskytla možnost účastnit se s dětmi z ústavní péče brunchů v hotelu Hilton. Pokaždé je pro nás připraven program a spoustu dobrot. Nejvíce se dětem líbilo jezdit v proskleném výtahu! Již několik let spolupracujeme s SDH Dětřichov. Je to prima parta hasičů, jejich rodin a přátel, kteří pro děti z dětského domova připravují zábavné akce. Ta doposavad nejkrásnější byla v Dětřichově na hřišti, kde nejen pro nás pořádali dětský den. OS Snílek Výroční zpráva za rok 2013 Strana 10 (celkem 16)

11 Během každého roku pořádáme ve spolupráci s odborníky výjezdové akce na téma Prevence sociálně patologických jevů. Připravujeme besedy na aktuální témata a tomu přizpůsobujeme podle věku i dětské účastníky. Našimi odborníky a v současnosti i přáteli a dobrovolníky jsou Mgr. Lucie Plíhalová a Mgr. Libor Lopušan. Na realizaci akcí preventivních programů nám přispívá Nadace Euronisa. Některé z těchto jmenovaných akcí spojujeme s brigádami na našem letním volnočasovém středisku ve Starých Splavech. Díky maximálnímu zapojení všech členů, dobrovolníků, zúčastněných dětí a mládeže jsme v minulém roce dokázali téměř nemožné. Z takřka vybydlené chatové osady jsme díky sponzorům a našemu nadšení vybudovali čisté a upravené letní táborové sídlo. OS Snílek Výroční zpráva za rok 2013 Strana 11 (celkem 16)

12 Během letních prázdnin jsme zabezpečili několik pobytů pro více než 70 dětí z výše jmenovaných sociálních skupin. V Mařenicích bylo 13 dní 10 dětí do věku 6ti let, ve Starých Splavech v dependanci Kouba hotelu Bezděz 20 dětí. A na konci prázdnin proběhl 14ti denní táborový pobyt projektu Chci to umět v chatové osadě Snílek u Máchova jezera. Tohoto pobytu se zúčastnilo 70 dětí ve věku od 3 do 21 let ze 4 dětských domovů, Klokánků, pěstounské péče a ze sociálně slabých rodin. Tábor v tomto rozměru jsme mohli zorganizovat jen za přispění Nadace Terezy Maxové, dotací z MŠMT a odboru školství Libereckého kraje a také dalších darů firem i fyzických osob. Před začátkem školního roku jsme poskytli finanční pomoc určenou na nákup kompenzačních pomůcek rodině s těžce postiženým chlapcem. OS Snílek Výroční zpráva za rok 2013 Strana 12 (celkem 16)

13 Na závěr roku jsem jako každoročně připravovali Šťastné a veselé pro ty, kteří nemají tu možnost trávit tyto rodinné svátky se svojí rodinou. Finanční a materiální pomoc jsme v roce 2013 poskytli celkem 11 fyzickým osobám, které splňovaly kritéria daná v našich stanovách. OS Snílek Výroční zpráva za rok 2013 Strana 13 (celkem 16)

14 Hospodaření a vedení účetnictví Účetnictví OS Snílek je v souladu se zákonem o účetnictví neziskových organizací. Je vedeno v plném rozsahu a ve spolupráci s účetní a firmou. Společnost ACONTIS s.r.o. poskytuje komplexní poradenský servis v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o sdružování občanů. Níže uvádíme kopie Rozvahy a Výsledovky za rok OS Snílek Výroční zpráva za rok 2013 Strana 14 (celkem 16)

15 OS Snílek Výroční zpráva za rok 2013 Strana 15 (celkem 16)

16 Poděkování Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zabezpečení činnosti našeho sdružení. Děkujeme tedy všem dárcům, ať už nás podpořili finančním darem, díky kterému můžeme zajistit naši existenci, či nám poslali použité příbory a talíře. Děkujeme také těm, kteří s námi trávili svůj volný čas prací na zvelebení volnočasového střediska. Kontakty Občanské sdružení Snílek Zámecká Jablonné v Podještědí IČO číslo účtu: /0100, KB Nový Bor číslo účtu: /0800, Česká spořitelna a. s. Jablonné v Podještědí Kontaktní osoby: předsedkyně Bc. Kateřina Knížková jednatelka - Mgr. Zdena Slavíková Kontakty: telefon: , Propagace občanského sdružení Snílek Hlavním informačním kanálem sdružení jsou naše nové webové stránky, které se aktuálně doplňují a upravují. Na stránkách najdete popis dění a fotografie z našich akcí. Dalším zdrojem propagace je Tabule cti umístěná nad recepcí střediska Snílek ve Starých Splavech. Zpracovala: Mgr. Zdeňka Slavíková, dne 27. března 2014 OS Snílek Výroční zpráva za rok 2013 Strana 16 (celkem 16)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014 1. ÚVOD Dětský

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V HRADCI KRÁLOVÉ Přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi a mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národnostní a etnické menšiny a osoby v obtížných životních

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Obsah O nás...3 STÁLÉ PROJEKTY Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež...5 Sociálně-právní poradna... 12 Azylový dům... 16 UNIKÁTNÍ PROJEKTY V ROCE 2010 Roština a romský etnolekt češtiny... 19 Metodická

Více

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger

Mgr. Helena Balabánová, Božena Dudy-Koťová, Lenka Martišová, Jan Bongilaj, PaedDr. Jan Effenberger obecně prospěšná společnost Krajského soudu v Ostravě, oddíl O, vložka 1228 dne 14. prosince 2013 Palackého 13/49, 702 00 Ostrava 68145209 CZ68145209 Mgr. Helenou Balabánovou, ředitelkou www.jekhetane.cz

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah O organizaci Dobrovolnický program Doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Apollo Terénní pedagogický pracovník Rodinný učitel Dobrovolnické centrum KMOTR

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SVĚTLO 2008 Vážení čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dostáváte do rukou výroční zprávu OS Světlo Kadaň za rok 2008. Hlavní činností naší organizace je práce v protidrogové prevenci

Více

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014

Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Konkrétní návrhy k realizaci rodinné politiky 2011-2014 Obsah: 1. Podpora rodiny a. aktivity podporující vznik rodiny b. preventivní programy, poradenství, vzdělávání c. slaďování rodinného a pracovního

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více