Vážení, Lhůta pro podání nabídky: do 12,00 hod Limitní cena za celou zakázku: ,- Své nabídky zasílejte písemně nebo osobně na adresu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení, Lhůta pro podání nabídky: 26.1.2005 do 12,00 hod Limitní cena za celou zakázku: 340 000,- Své nabídky zasílejte písemně nebo osobně na adresu:"

Transkript

1 Vážení, ianus, občanské sdružení Vás zařadilo do výběrového řízení na vedení účetnictví. Konkrétní požadavky jsou obsaženy v tabulce specifikací, která je součástí Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na nabídku služeb vedení účetnictví neziskové organizace ianus, občanské sdružení, která je přiložena. Lhůta pro podání nabídky: do 12,00 hod Limitní cena za celou zakázku: ,- Své nabídky zasílejte písemně nebo osobně na adresu: ianus, občanské sdružení Václavské náměstí 808/ Praha 1 Obálku označte NEOTVÍRAT výběrové řízení ianus, občanské sdružení S přáním pěkného dne Ondřej Bahník Programový koordinátor ianus, občanské sdružení Václavské náměstí 808/ Praha 1 Telefon: Mobil: Fax: <mailto:

2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na vedení účetnictví pro ianus, občanské sdružení Obecné zadání ianus, občanské sdružení vypisuje zadání k podání nabídky na vedení účetnictví, zpracování mezd a vyhotovení pravidelných finančních zpráv pro realizaci projektů: Centrum pro rozvoj a zaměstnanost žen a Rozvojové centrum ianus Liberec financovaných státním rozpočtem ČR a Evropským sociálním fondem EU. Podmínky pro podání zakázky 1. Zadavatel zakázky ianus, občanské sdružení Václavské náměstí 808/ Praha 1 IČ: Registrováno u MV ČR dne 20. ledna 2005 pod č.j. VS/1-1/59744/05-R 2. Zodpovědná osoba Ing. Alexandra Hochmanová Tel: , Kontaktní osoba Kateřina Beranová Tel:

3 4. Vymezení předmětu zakázky Limitní cena za celou zakázku: Kč ,- Limitní cena za jednu účetní položku: Kč 20,- a) Zpracování a vedení účetnictví pro nákladová střediska jednotlivé projekty (JPD3 Centrum profesního a rozvojového poradenství pro ženy na rodičovské dovolené, OPRLZ ianus - Centrum pro rozvoj a zaměstnanost žen, SROP Rozvojové centrum ianus Liberec) občanského sdružení ianus, za období Odhadované množství práce: Zpracování, vedení a nastavení systému účetnictví a výkaznictví za jednotlivá nákladová střediska (neplátce DPH). Analytické členění bankovních účtů v Kč (JPD3 Centrum profesního a rozvojového poradenství pro ženy na rodičovské dovolené, OPRLZ ianus - Centrum pro rozvoj a zaměstnanost žen, SROP Rozvojové centrum ianus Liberec). Zpracování cca 100 faktur měsíčně (část včetně fyzického vystavení). Vedení personální agendy (zpracování a příprava pracovních smluv a dohod o pracích, ukončování pracovních poměrů) a mzdové agendy pro cca 20 zaměstnanců, zástup na PSSZ a ZP. Vytvoření interních směrnic upravujících chod ianus o. s. v souladu s právními i zákonnými normami a předpisy. Vedení osobních karet zaměstnanců, vystavování potvrzení o výši příjmu. Zpracování měsíčních/ročních závěrek, výsledovek a předvah za ianus o.s. a jednotlivé projekty od vzniku projektů. Vedení Hlavní knihy, Účetního deníku, Pokladní evidence. Evidence majetku, pravidelné inventury. Evidence a zpracování nájemních smluv, a s nimi související operace. Příprava podkladů pro pojistné smlouvy, řešení pojistných událostí s pojišťovnou. Zpracování kompletní účetní závěrky, přiznání k dani z příjmu právnických osob, přiznání k dani darovací a další přiznání v souvislosti s hospodařením s majetkem Podklady pro audit a součinnost s auditorskou organizací. Zastupování klienta při kontrolách PSSZ, ZP, FÚ a dalších orgánů. Příprava podkladů pro výroční zprávu. Spolupráce na přípravě ekonomické části žádostí o celostátní a regionální projekty. Měsíční sestavování přehledů o čerpání projektů, upřesňování podmínek a rozsahu čerpání, žádosti o změnu rozpočtu, roční vyúčtování projektů, průběžné zprávy Příprava podkladů a příloh (soupiska) pro monitorovací zprávy jednotlivých projektů. Příprava statistických a kontrolních výkazů pro statutární orgány ianus o.s. Další činnosti související s ekonomikou organizace (cca 15 hodin měsíčně např. poradenství a úpravy účetního systému). Plánovaný roční obrat organizace (včetně jednotlivých projektů) za 12 měsíců je ,-Kč. Zadavatel není plátce DPH. b) Zakázka bude poskytována v souladu s harmonogramem projektů, tedy pravidelně každý měsíc po celou dobu realizace projektů. c) Zakázka bude poskytována v souladu se zákonnými požadavky na vedení účetnictví neziskových organizací.

4 d) Zakázka bude poskytována v souladu se zákonnými požadavky na vedení mzdové evidence. e) Zakázka bude prováděna v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory projektů JPD3, OPRLZ, SROP uveřejněné na f) Zakázka bude prováděna dodavatelsky, na software dodavatele, v místnostech dodavatele, s přebíráním dokladů v sídle zadavatele.toto ujednání (odstavec f), může být upřesněno po vzájemné dohodě s vítězným dodavatelem účetních služeb) g) Veškeré náklady na straně dodavatele spojené s realizací služby jsou součástí dodávky služby a jsou zahrnuty v cenové nabídce dodavatele. 5. Charakteristika jednotlivých projektů OPRLZ ianus Centrum pro rozvoj a zaměstnanost žen o Program: Základním cílem projektu je podpořit integraci skupin žen na mateřské a po mateřské dovolené, a dalších žen i mužů obdobně znevýhodněných na trhu práce. Dále napomoci ke změně postoje veřejnosti a zaměstnavatelů vůči skupinám ohrožených na trhu práce. o Celkové plánované náklady za celou dobu realizace projektu: ,- o Doba realizace: 24 měsíců o Termín realizace: SROP Rozvojové centrum ianus Liberec o Program: Centrum pro matky na mateřské dovolené a po mateřské dovolené mající děti předškolního věku. V tomto centru jim je poskytováno bezplatné odborné poradenství, kurzy a konzultace z oblasti personálního a psychologického poradenství, školení rozvíjející klíčové kompetence a zvyšující uplatnitelnost klientek na trhu práce. o Celkové plánované náklady za celou dobu realizace projektu: ,- o Doba realizace: 10 měsíců o Termín realizace: JPD3 Centrum profesního a rozvojového poradenství pro ženy na rodičovské dovolené o Program: Centrum poskytuje ženám vracejícím se z rodičovské dovolené podporu při nástupu do zaměstnání. Klientkám pomůžeme získat či rozvíjet

5 potřebné znalosti, klíčové kompetence a dovednosti, které jim umožní najít a získat vhodné zaměstnání. o Celkové plánované náklady za celou dobu realizace projektu: ,- o Doba realizace: 24 měsíců o Termín realizace: Ianus, o.s. plánuje rozšíření svých aktivit do dalších měst ČR a tím i nárůst administrativy pro účetnictví a tomu odpovídající zvýšení odměny pro účetní firmu 6. Kvalifikace uchazečů a) Praxe minimálně 3 roky ve vedení účetnictví nákladových středisek (min. 2) v neziskových organizacích s ročním obratem větším než ,- Kč. Uchazeč doloží patřičné reference. b) Prokázání oprávnění používání software k vedení účetnictví. c) Předností je zkušenost se strukturálními fondy Evropské unie. d) Zajištění a spolupráce s auditorem a daňovým poradcem pro potřeby ianus, o. s. a jeho projektů. Splnění základních kvalifikačních kritérií III.A) Uchazeč doloží ve své nabídce splnění základních kvalifikačních kritérií dle 31 a kvalifikace dle 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů: Doklad o oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů; oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit ve stejnopise nebo úředně ověřené kopii Doklad o pojištění účetní firmy Čestné prohlášení (dle vzoru v příloze č. 1), prokazující, že: a) uchazeč nebo zájemce není v likvidaci b) na uchazeče či zájemce v uplynulých 3 letech nebyl vyhlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, c) uchazeč nebo zájemce nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, d) uchazeč nebo zájemce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutární orgánem pověřený zástupce, e) uchazeč nebo zájemce nemá nedoplatek na pojistném a na penále na zdravotním pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. f) Umožnit provedení kontroly v sídle realizátora dodávky, možnost ověření dokladů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení realizace zakázky Čestné prohlášení bude opatřeno vlastnoručními podpisy uchazečů, resp. u právnických osob vlastnoručními podpisy osob oprávněných k podpisování za společnost dle výpisu z Obchodního rejstříku.

6 7. Vymezení dle SKP Finanční zprostředkovatelské služby kromě pojišťovnictví a penzijního financování Ostatní finanční zprostředkovatelské služby Finanční a rozpočtová činnost Služby účetní, účetní revize, auditorské a daňové poradenství Ostatní účetnické služby Vedení účtů kromě daňových přiznání Poradenské služby v oblasti finanční stránky řízení podniku (kromě daně ze zisku) Finanční informace 8. Kritéria pro hodnocení nabídky a) Ze 40% je hodnotícím kriteriem zkušenost, kvalita a spolehlivost realizačního týmu s tímto typem činnosti. b) Ze 40% je hodnotícím kriteriem je kvalita nabízené služby. c) Ze 20% je hodnotícím kriteriem cena služby. 9. Zpracování nabídkové ceny a) Nabídková cena musí být uvedena v Kč s DPH za zakázku na měsíc/rok, včetně cenové kalkulace klíčových účetních operací (např. rozvaha, výkaz zisků a ztrát, daňové přiznání, apod.). b) Neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. 10. Platební podmínky a) Zadavatel bude proplácet poskytovanou službu vždy do konce následujícího měsíce po zpracovaném měsíci. 11. Zadávání části zakázky jiným osobám a) Zadání části zakázky jiné osobě není možné. 12. Návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem Uchazeč přiloží návrh smlouvy mezi uchazečem a zadavatelem. 13. Další zadávací podmínky a) nabídka bude podávána v zalepené obálce s označením Vedení účetnictví pro ianus, občanské sdružení neotvírat v levém dolním rohu, s adresou zadavatele zakázky a adresou uchazeče. b) Nabídka bude zpracována v českém jazyce

7 c) Nabídka bude doručena poštou nebo osobně na adresu: ianus, občanské sdružení, Václavské náměstí 808/66, Praha 1. d) Lhůta pro podání nabídky končí ve 12:00 hod. Zásilky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do hodnocení. Rozhodující je datum doručení zásilky na uvedenou adresu. e) Otevírání obálek se bude konat dne v 9:00 hodin na adrese ianus, občanské sdružení, Václavské náměstí 808/66, Praha 1. f) Ve lhůtě 3 měsíců od otevření obálek je uchazeč vázán svou nabídkou včetně nabídkové ceny. Veškeré změny v cenové nabídce budou upraveny ve smlouvě mezi zadavatelem a uchazečem (resp. vítězným dodavatelem). 14. Zveřejnění zadávacího řízení a) tato zadávací dokumentace k výběrovému řízení se zveřejňuje na stránkách po dobu 20 dnů. 15. Dotazy k zadávací dokumentaci Dotaz k zadávací dokumentaci je možné podat písemně dopisem nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu kontaktní osoby, a to do 12ti dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů či odmítnout všechny předložené nabídky. Současně si zadavatel vyhrazuje právo nevracet podané nabídky zpět uchazečům. V Praze dne

8 1 PŘÍLOHA Č. 1 Dodávka služeb vedení účetnictví pro ianus, občanské sdružení Předkládám v souladu se zadávacími podmínkami Čestné prohlášení _ UCHAZEČ.. PROHLAŠUJE, ŽE a) uchazeč nebo zájemce není v likvidaci b) proti uchazeči či zájemci v uplynulých 3 letech nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, c) uchazeč nebo zájemce nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, d) uchazeč nebo zájemce nebyl v pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutární orgánem pověřený zástupce, e) uchazeč nebo zájemce nemá nedoplatek na pojistném a na penále na zdravotním pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. f) Uchazeč splňuje podmínku praxe ve vedení účetnictví pro neziskové organizace g) Uchazeč je pro vedení účetnictví pojištěn V.. dne Podpis a razítko uchazeče:

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v modulu Jazykových dovedností v rámci dotačního projektu ESF Rozvoj lidských zdrojů a inovace vzdělávání zaměstnanců v Grandhotelu Pupp Karlovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK. Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Název výzvy: Zadavatel: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK Název výzvy: Zahraniční pobyty pro SŠDAM. Zadavatel: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo: Vápenice 2986/ 796 62 Prostějov IČ: 479 22 06 DIČ: CZ4792206

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9,360 05 Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního

Více

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek.

Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Zadávací dokumentace Název zakázky: Podpora konkurenceschopnosti firmy zvýšením adaptability zaměstnanců na změny ekonomických podmínek. Obsah: 1. Zadavatel 2. Zakázka 2.1 Druh zakázky 2.2 Předmět zakázky

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petr Stehlík Tel.: 267 994 362 Fax: 272 936 597 E-mail: petr.stehlik@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník

PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dynamický - bezmotorový chodník PÍSEMNÁ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ podle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky a SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický - bezmotorový

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Realizace metodicko-praktických

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více