Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Autor: Bc. Eva Flossmannová Vzdělávací program je akreditovaný rozhodnutím č.j / ze dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb. v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento vzdělávací program byl inovován v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/02.002

2 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ VÝCHODISKA 1. Pravidla tvorby předpisů 2. Obecně závazné předpisy ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Základní údaje a struktura organizace 2. Řídící a kontrolní orgány 2.1 Správní rada 2.2 Dozorčí rada 3. Výkonné orgány 3.1 Ředitel 3.2 Účetní 3.3 PR manažer 3.4 Vedoucí projektu, finanční manažer Supervizor Koordinátor Odborný pracovník Lektor Asistent 3.4 Vedoucí střediska doplňkových činností Odborný pracovník statutární správy Odborný pracovník správy účetnictví Administrativní pracovnice KOMUNIKAČNÍ TOKY A SYSTÉM PORAD 1. Řídící a kontrolní orgány 1.1 Správní rada 1.2 Dozorčí rada 2. Výkonné orgány 2.1 Komunikace ředitele s účetním 2.2 Porady ředitele s vedoucími projektů 2.3 Porady ředitele a vedoucího střediska vedlejších činností 2.4 Porady týmů středisek (neziskového, vedlejších činností) 3. Komunikace mezi řídícími a výkonnými orgány KRIZOVÁ KOMUNIKACE ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

3 ÚVOD Tato práce se věnuje vnitřním předpisům, jmenovitě organizačnímu řádu obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Praktické zkušenosti a teoretické poznatky z absolvovaného kurzu jsou aplikovány na zákonné normy s cílem vytvořit funkční pravidla vnitřního řídícího a kontrolního systému organizace, která se rozrůstá a její řízení je třeba zefektivnit pomocí závazných norem. Odpovědnost za vybudování řídících a kontrolních mechanizmů je obecně přisouzena vedoucím, případně statutárním pracovníkům organizace. Při jejich tvorbě se předpokládá součinnost jednotlivých řídících pracovníků. Mezi nejvýznamnější úlohu vnitřních předpisů patří poskytnutí přiměřené jistoty při naplňování a kontrole cílů v těchto základních kategoriích: Efektivnost a účinnost operací organizačních, ekonomických, personálních, provozních a ostatních, při respektování zákonných podmínek. Minimalizace rizik a předcházení rizikům (především s ohledem na rizika hospodářská, rozpočtová, účetní a další). Spolehlivost finančního výkaznictví, dalších informací a dat. Má se za to, že systém vnitřního řízení obecně prospěšných společností bude svým obsahem a hlavně rozsahem různorodý v návaznosti na uspořádání a činnosti té které organizace. Jiný přístup si vynutí zpracování potřebné dokumentace vnitřních norem v organizacích s velkým počtem zaměstnanců a středisek, odlišně bude nastaven v malých organizacích. Obecně to znamená, vytvářet pravidla na základě skutečných potřeb organizace a pravidla daná vnitřními předpisy následně respektovat. Strana 3 (celkem 23)

4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA Při řízení organizace je třeba dodržovat pravidla stanovena obecně závaznými právními předpisy a dalšími prováděcími předpisy. Vedle nich si může každá organizace stanovit v rámci svých vnitřních potřeb vlastní postupy a pravidla. V praxi se tato pravidla mohou nazývat vnitropodnikové směrnice, vnitřní nebo interní předpisy apod. Ať už se nazývají jakkoli, vždy jsou hmatatelnou a viditelnou oporou vnitřního kontrolního systému. Aby plnily svoji roli, musí být formálně i věcně správné. Nastavení fiktivních vnitřních norem činností má za následek chaos při jejich praktickém výkonu a odráží se ve výkonu zaměstnanců i image společnosti. Proto je nutné věnovat obsahu a rozsahu vnitřních směrnic náležitou pozornost a péči. Úlohou vnitřních směrnic je zejména: Sladění vnějšího a vnitřního právního prostředí Vyjádření vůle odpovědných pracovníků pro konkrétní situace Zajištění stejného řešení v obdobných situacích a činnostech Dosažení závazných pravidel Stanovení kritérií pro správné vyhodnocování zjištěných skutečností Zajištění komunikačních toků mezi organizačními celky 1. Pravidla tvorby předpisů Základním pravidlem, které je třeba mít při tvorbě a aplikaci vnitřních předpisů na zřeteli, je soulad se zákonnými normami. Obecné zákony je možno interním předpisem upravit, rozšířit nebo blíže specifikovat, ale vždy jen tam kde k tomu dávají příležitost. Vnitřní předpis organizace platí souběžně s existujícím právním řádem, který nemůže měnit ani popírat. Cílem předpisů není nárůst byrokracie, ale usnadnění a zefektivnění pracovních procesů. Mají odrážet realitu dynamicky se vyvíjející organizace, vč. strukturálních změn a potřeb zaměstnanců, a proto je vhodné předpisy aktualizovat. Nově vydaný předpis pak ruší předchozí nařízení, se kterými je v rozporu. Předpisy platí dnem jejich vyhlášení za podmínky, že s nimi byli zaměstnanci seznámeni. 2. Obecně závazné předpisy Obecně prospěšná společnost je právnická osoba založená k poskytování obecně prospěšných služeb, jejíž zisk se nerozděluje mezi zakladatele, členy orgánů či zaměstnance, ale používá se opět na financování obecně prospěšných služeb. V případě, že neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v Strana 4 (celkem 23)

5 zakládací listině po dobu delší než šest měsíců, hrozí zrušení soudem předpokládá se soustavnost vykonávaných činností. Postavení a právní poměry v obecně prospěšné společnosti upravuje zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (dále jen Zákon). Zákon uvádí dva vnitřní předpisy, kterými se společnost řídí. Je to zakládací smlouva, resp. zakládací listina vyhotovená ve formě notářského zápisu a statut. Jde o písemné normativní akty, které neřeší konkrétní situaci a problém ve vztahu k určitým účastníkům, ale něco normují, regulují. 1. Zakládací listina obsahuje jméno, rodné číslo a trvalý pobyt zakladatele název a sídlo obecně prospěšné společnosti druh poskytovaných obecně prospěšných služeb podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb skutečnost, že se organizace zakládá na dobu neurčitou jména, rodná čísla a trvalé pobyty členů správní a dozorčí rady způsob jednání správní rady vymezení funkce ředitele závazek zveřejňovat výroční zprávy v sídle společnosti způsob vypořádání likvidačního zůstatku v případě zániku společnosti výši vkladu zakladatele 2. Statut Statut upravuje podrobnosti činnosti společnosti. Možnost vydat a upravovat statut dává správní radě zákon. Statut Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. vychází ze zákona a blíže specifikuje jmenování správní a dozorčí rady možnost opětovného členství ve správní a dozorčí radě důvody pro odvolání člena správní rady a dozorčí rady 3. Vnitřní předpisy Mezi vnitřní předpisy, jimiž se v organizaci stabilizují důležité řídicí systémy a které definují vnitřní strukturu a základní pravidla řízení, řadíme procesní a provozní předpisy. Mezi provozní předpisy patří organizační, personální, ekonomický, spisový a skartační rád a řešení škod. Strana 5 (celkem 23)

6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační řád Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. (dále ISM) vymezuje jeho vnitřní strukturu, komunikační toky a popis pracovních pozic. Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance v pracovním poměru k ISM a přiměřeně též pro zaměstnance činné pro ISM na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 1. Základní údaje a druh obecně prospěšných služeb ISM ISM je právnickou osobou, zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností Městského soudu v Praze. Název: Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Sídlo: Klimentská 1, Praha 1 IČ: Zápis do rejstříku soudu dne , oddíl O, vložka 379 Zakladatel: Ing. František Francírek, PhD Statutární orgán: ředitel Správní orgán: správní rada Kontrolní orgán: dozorčí rada Adresa kanceláře: Klimentská 1246/1, Praha 1, Webové stránky: Číslo účtu: /5500 Druh obecně prospěšných služeb: Společnost vykonává zejména následující činnosti a služby zaměřené na oblast péče o dítě a rodinu: a) Osvětová, výzkumná a informační činnost v oblasti neziskového sektoru b) Sociální a organizační poradenství c) Vzdělávací činnost d) Organizace seminářů, školení a dalších aktivit neziskového sektoru e) Pořádání společensky prospěšných akcí zaměřených na danou oblast f) Nakladatelská a vydavatelská činnost Doplňkové činnosti: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Organizační členění Orgány obecně prospěšné společnosti jsou správní a dozorčí rada. Jejich kompetence, hierarchii i vnitřní fungování vymezuje zákon, konkretizuje zakládací listina a statut. Statutárním orgánem společnosti je ředitel, jmenovaný a odvolávaný správní radou. Jeho kompetence a zodpovědnosti vyplývají za zákona, zakládací listiny a statutu. Funkci vykonává ve smluvním poměru. Zodpovídá se správní radě. Strana 6 (celkem 23)

7 ISM je složeno ze dvou samostatných organizačních útvarů, středisek, která řídí ředitel organizace. Středisko vykonávající obecně prospěšnou činnost a středisko vykonávající činnosti doplňkové. První středisko sdružuje pracovníky jednotlivých obecně prospěšných projektů. Každý projekt má vedoucího/koordinátora projektu, který řídí projektové pracovníky a zodpovídá se řediteli. K obsazování dalších pracovních pozic dochází v návaznosti na potřeby a finanční krytí jednotlivých projektů. Středisko doplňkových činností má vedoucího, který řídí pracovníky zodpovědné za činnosti spojené se správou statutárních záležitostí klientů ISM, se správnou účetnictví klientů ISM a s pronájmem prostor. Zodpovídá se řediteli. Provoz organizace je financován z dotací Evropského strukturálního fondu, ze státního rozpočtu a z grantů nadací a nadačních fondů. Nepravidelně získává prostředky od sponzorů. V současnosti se snaží o vlastní výdělečnou činnost, a to v rámci doplňkových aktivit svého střediska. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ISM Strana 7 (celkem 23)

8 2. Řídící a kontrolní orgány Orgány obecně prospěšné společnosti definuje zákon o obecně prospěšných společnostech. Dále upravuje počet členů orgánů, podmínky členství a jejich pravomoci. 2.1 Správní rada Řídícím orgánem je správní rada, jmenovaná zakladatelem. Tříčlenná správní rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Při rovnosti hlasů je jeho hlas rozhodující. Funkční období člena správní rady je tříleté a opětovné členství v radě je možné. Správní rada ISM se schází zpravidla 2x ročně (duben, listopad). Zodpovídá se zakladateli. Práva a povinnosti schvalování rozpočtu, schvalování závěrky a výroční zprávy, schvalování doplňkových činností, schvalování změn statutu, rozhodování o přechodu práv společnosti, stanovení výše odměn ředitele, vydávání předchozího souhlasu s nakládáním s majetkem organizace, rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek, členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. Kompetence: Dbá na směřování organizace a dodržování zákonných a etických norem. Zodpovědnost: Za zachování účelu obecně prospěšných činností zapsaných v zakládací listině a na řádné hospodaření s majetkem. 2.2 Dozorčí rada Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Má tři členy a pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě platí obdobně ustanovení o správní radě. Je jmenovaná zakladatelem. Zodpovídá se správní radě. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté a opětovné členství v radě je možné. Schází se minimálně 1x ročně (březen), obvykle 2x ročně (březen, listopad). Práva a povinnosti přezkum roční účetní závěrky a výroční zprávy společnosti, Strana 8 (celkem 23)

9 nejméně jedenkrát ročně podat zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, dohled nad souladem činností společnosti se zákony a zakládací listinou, svá kontrolní zjištění a návrhy opatření je povinna předávat správní radě a řediteli organizace, je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele. Kompetence: Kontrolovat hospodaření s přidělenými finančními prostředky, dohlížet na to, aby ISM vyvíjela činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti. Upozorňovat na zjištěné nedostatky ředitele a správní radu. Zodpovědnost: Za předkládání kontrolních zpráv správní radě a řediteli. V případě, že není sjednána náprava zjištěných nedostatků, neprodleně o nich informovat zakladatele. 3. Výkonné orgány, popis pracovních pozic Výčet kompetencí a pravomocí výkonných orgánů obecně prospěšné společnosti se odvozuje se od potřeb organizace. V obecné rovině se jedná o ty, které nejsou zákonem nebo statutem přiřčeny správní nebo dozorčí radě. 3.1 Ředitel V rámci výkonných orgánů je na nejvyšším stupni hierarchie ředitel společnosti, který je zároveň statutárním orgánem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ze své činnosti se zodpovídá správní radě. Řediteli jsou přímo zodpovědní vedoucí, resp. koordinátoři projektů, vedoucí střediska doplňkových činností, účetní organizace a PR manažer. Ředitel také přiřazuje dobrovolníka, který vykonává pomocné a administrativní práce v rámci celé organizace, na jednotlivá pracoviště. Jeho kompetence jsou zejména v oblasti Rozhodovací (iniciace změn; uvádění protichůdných názorů do souladu přijatelným způsobem) Kontrolní (kontrola směrování organizace; kontrola naplňování poslání, cílů a vizí; plnění ukazatelů a finanční i personální strategie) Informační (sdílení a distribuce informací podřízeným; sledování a analýza jednotlivých částí organizace; přijímání a analýza informací; poskytování informací o organizaci) Interpersonální Strana 9 (celkem 23)

10 (rutinní zastupování organizace; přímá či nepřímá zodpovědnost za zaměstnance; předávání kontaktů; jednání) Personální (vytváření a zajišťování personální politiky organizace; plánování rozvoje pracovních sil; provádění analýz pracovních míst; vyřizování náborů a přijímacích řízení; vyřizování pracovně-právních záležitostí spojených se vznikem/průběhem/ukončením pracovních poměrů; zajišťování výchovy a vzdělávání zaměstnanců) Finanční (strategické a krizové plánování; vyhledávání, zajišťování a rozdělování finančních zdrojů; finanční politika organizace) Působnost ředitele reprezentace ISM navenek, podepisování listin týkajících se organizace, vedení porad, příprava podkladů pro jednání správní a dozorčí rady, kontrola plnění úkolů, informování organizačních složek a zakladatele, kontrola hospodaření, tvorba rozpočtu organizace, styk s úřady Kompetence: Vystupování a jednání za organizaci, řešení sporů, řízení činnosti, sledování finančních toků a finanční stability organizace, vypracování rozpočtu organizace, finanční plánování a kontrola. Řízení personální politiky. Zohledňování doporučení správní rady a kontrolních zjištění dozorčí rady. Zodpovědnost: Za řízení organizace, odstranění nesrovnalostí zjištěných dozorčí radou, za včasné a věrné vyúčtování projektů ISM, za výstupní kontrolu projektů, za vytváření kultury a image organizace. informuje správní radu a zakladatele o závažných politických, ekonomických, společenských a kulturních skutečnostech, které by mohly ovlivnit činnost ISM, předkládá správní radě ke schválení výroční zprávu, účetní závěrku a návrh rozpočtu, zdůvodňuje správní radě zprávu o výsledcích hospodaření, řídí finanční toky, vypracovává rozpočet organizace, řídí a plánuje činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem, organizuje a vede pravidelné porady s pracovníky organizace, ukládá úkoly, kontroluje jejich plnění, vydává organizační řád, pracovní řád a podpisový řád, směrnice jakož i další vnitřní předpisy, opatření a rozhodnutí závazné pro zaměstnance ISM, vytváří a zajišťuje personální politiku organizace, Strana 10 (celkem 23)

11 přijímá a propouští zaměstnance, rozhoduje v personálních záležitostech, zajišťuje vzdělávání pracovníků, zajišťuje styk s úřady a státními orgány, dbá kontrolních zjištění dozorčí rady, kontroluje materiály, které mají být předány veřejnosti, reprezentace organizace navenek. Nadřízený orgán: Správní rada Podřízení: Účetní, PR manažer, Vedoucí (koordinátoři) projektů, Vedoucí střediska doplňkových činností Formální vzdělání: VŠ nebo VOŠ Doplňující kritéria: organizační schopnosti, rozhodovací schopnost, samostatnost 3.2 Účetní Vedení účetnictví je zajištěno zaměstnancem ISM. Působnost účetního vedení účetní agendy vedení mzdové a personální agendy vedení daňové agendy Kompetence: vést pokladnu, po domluvě s ředitelem vybírat hotovost z bankomatu, účastnit se kontrolních šetření státních orgánů, vést personální agendu. Zodpovědnost: řádné zaúčtování účetních dokladů, včasné vypracování účetní závěrky, včasné úhrady daní a poplatků. účtuje o jednotlivých dokladech do jednotlivých účetních tříd a účetních středisek, účtuje o mzdách, v termínech vypracovává účetní uzávěrky, v termínech vypracovává daňová přiznání, přehledy a statistické výkazy, připravuje účetní výstupy pro vedoucí projektů a finanční kontrolu, je přítomen kontrolám účetnictví kontrolními orgány, spolupracuje s vedoucím, resp. koordinátorem projektu, vede pokladnu drobných vydání, dává podněty řediteli a upozorňuje na stav účtu, při účtování dbá na oddělení nákladů a výnosů spojených s doplňkovými činnostmi, nákladů a výnosů spojených s obecně prospěšnými službami a nákladů a výnosů nepatřících do předchozích skupin a spojených se správou obecně prospěšné společnosti, účastní se porad týmu. Strana 11 (celkem 23)

12 vedení účetnictví organizace Nadřízený orgán: Ředitel organizace Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: 3.3 Public relations a marketingový manažer Jedná se o kumulovanou pozici. Pracovník je podřízen řediteli společnosti. Působnost PR a MM zodpovídá za marketingové aktivity, reklamu, mapování trhu, vydává tiskové zprávy a Zpravodaj organizace, komunikuje s médii, prezentace firemní kultury, vytváření dobrého jména firmy, Kompetence: kontrola layoutu propagačních materiálů vycházejících z jednotlivých projektů, kontrola aktuálnosti a layoutu webů ISM, spolupráce s designérem a webmasterem. Zodpovědnost: za prezentaci organizace v PR akcích, příprava PR akcí, výběr a spolupráce se specializovanými společnostmi, poskytování pravdivých a objektivních informací médiím, pravidelné vydávání Zpravodaje tvorba tiskových zpráv odpovědnost za prezentaci firmy a jejích aktivit ve vztahu k médiím, monitorování vývoje trhu a konkurence ve vztahu k obdobným službám, identifikace požadavků trhu a zákazníků, plánování, rozpočtování a implementace reklamních strategií, kompletace Výroční zprávy, kontrola aktuálnosti webové prezentace ISM nabídka služeb ISM Nadřízený orgán: Ředitel organizace Podřízení: Formální vzdělání: VŠ nebo VOŠ Doplňující kritéria: komunikativnost 3.4 Vedoucí projektu, finanční manažer Vedoucí projektu mají v rámci běžné pracovní doby na starosti jeden až tři projekty. Záleží na jejich rozsahu a náročnosti. Rozsah projektů dovoluje v jedné pozici kumulovat vedoucího projektu i finančního manažera. Strana 12 (celkem 23)

13 Působnost vedoucího projektu a finančního manažera odpovědnost za realizaci celého projektu, vedení projektového týmu, komunikace s cílovou skupinou, zodpovídá za naplnění výstupů a průběhu aktivit, zodpovídá za čerpání finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem, reaguje na signály případných rizik, řídí projektové změny v zájmu naplnění cílů projektu, Kompetence: psaní grantových žádostí, vedení projektového týmu, řešení problémů v rámci projektu, tvorba a kontrola rozpočtu, sledování toku peněz, zajištění informačních toků. Zodpovědnost: za realizační stránku projektu, naplnění cílů projektu, práci týmu, dodržování časového plánu, včasné podávání průběžných a závěrečných zpráv, dodržení rozpočtu, za zaviněné škody, hospodárné nakládání s finančními prostředky, šíření informací o projektu, informování podřízených, za informování nadřízeného. vede realizační tým, vede porady realizačního týmu, tvoří rozpočet projektu a kontroluje finanční hospodaření, nakládá s finančními prostředky, průběžně reviduje cash flow projektu, zodpovídá za průběžné a závěrečné zprávy a vyúčtování odevzdává zprávy ve stanovené formě a termínu, kontroluje výkazy práce projektového týmu, připravuje a schvaluje smlouvy s dodavateli a partnery projektu, schvaluje povinné výstupy projektu, připravuje podklady pro účetního, účastní se porad organizace, píše grantové žádosti, v případě potřeby je účasten na aktivitách projektu, vytváří vzorové dokumenty a formuláře, hodnotí pracovníky týmu, provádí běžné administrativní práce Nadřízený orgán: Ředitel organizace Podřízení: koordinátor projektu, asistent, lektor/odborník, dobrovolník, pomocný pracovník, dopisovatel Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: znalost cílové skupiny, organizační schopnosti Strana 13 (celkem 23)

14 3.4.1 Supervizor Odborná pomoc supervizora je zapotřební jak při řešení vztahové problematiky s cílovou skupinou, tak při řešení problémů v týmu a vzhledem k dlouhodobé práci s cílovou skupinou i k prevenci syndromu vyhoření. V jednotlivých projektech se může typ pomoci lišit. Působnost supervizora týmová supervize individuální supervize supervize projektu Kompetence: zkvalitnění práce a spolupráce zaměstnanců, poskytnutí reflexe, navození bezpečného místa podpory a přijetí, práce s etickými problémy a normami Zodpovědnost: za bezpečný a spolehlivý prostor pro reflexi práce, za radu a podporu pro hlubší zkoumání terapeutické práce, za vlastní reflexi supervize pro další rozvoj supervize Nadřízený orgán: Ředitel organizace Podřízení: Formální vzdělání: VŠ Doplňující kritéria: 5 let praxe Koordinátor V projektech většího rozsahu se na realizaci podílí vedle vedoucího projektu ještě koordinátor. Je podřízen vedoucímu projektu. Působnost koordinátora organizační vedení projektu komunikace s cílovou skupinou a dodavateli příprava podkladů pro vedoucího projektu pedagogický dozor přijímání a řešení připomínek Kompetence: samostatné provádění zadaných úkolů, styk s dodavateli a cílovou skupinou, psaní grantových žádostí Zodpovědnost: za výsledky zadané práce projektové aktivity zajišťuje technicky a organizačně, zajišťuje a komunikuje s cílovou skupinou, řeší připomínky účastníků i lektorů, případně dodavatelů, účastní se projektových aktivit, Strana 14 (celkem 23)

15 společně s lektory zajišťuje pedagogický dozor a v případě potřeby i podporu v obtížných situacích, komunikuje s dodavateli, připravuje podklady k práci vedoucího projektu, podklady pro monitorovací a závěrečnou zprávu, zpracovává povinné výstupy z projektu, zajišťuje evaluaci, dbá příkazů vedoucího projektu, podává inovační návrhy a doporučení, vykonává administrativní práce, píše grantové žádosti, účastní se porad týmu Nadřízený orgán: Vedoucí projektu Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VOŠ Doplňující kritéria: organizační a komunikační schopnosti Odborný pracovník Pracuje tam, kde je třeba k realizaci projektu specifických znalostí v určité konkrétní oblasti. V ISM jde o projekt Finanční poradna, ve kterém pracují dva finanční poradci. Jsou podřízeni vedoucímu projektu. Působnost odborného pracovníka poskytování odpovědí na dotazy klientů Finanční poradny Kompetence: vypracování odpovědí a poskytování rad v oblasti finančních produktů a sociálních dávek Zodpovědnost: za včasné a správné odpovědi sledování internetové poradny a vypracování odpovědí komunikace s vedoucím projektu individuální práce s klienty Nadřízený orgán: vedoucí projektu Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VOŠ Doplňující kritéria: praktické znalosti Lektor Lektor je odborným pracovníkem, který vzdělává cílovou skupinou. Je k tomu vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi. Strana 15 (celkem 23)

16 Působnost lektora příprava výuky příprava výukových pomůcek vlastní výuka evaluace Kompetence: vzdělávat cílovou skupinu, odpovídat na dotazy, evaluovat výuku Zodpovědnost: za motivaci účastníků, za přizpůsobení látky a výkladu cílové skupině, za zvládnutí obsahu výuky cílovou skupinou. příprava osnov vzdělávání příprava pracovních listů a pomůcek příprava vč. vlastních úprav dle připomínek a potřeb účastníků vlastní výuka motivace účastníků k zájmu o učivo ověřování znalostí vyhodnocení výuky případná tvorba metodických listů Nadřízený orgán: Vedoucí projektu Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: praxe, zkušenost s cílovou skupinou Asistent Zástupce koordinátora projektu, se kterým úzce spolupracuje a kterého je v případě potřeby schopen plnohodnotně zastoupit ve všech aktivitách. Působnost asistenta samostatná práce na výstupech projektu asistence při naplňování aktivit projektu Kompetence: samostatné plnění zadaných úkolů, zastupování koordinátora Zodpovědnost: za svěřené úkoly, naplňování dílčích cílů projektu, řádně vedenou mimoúčetní evidenci majetku v případě potřeby zastupuje koordinátora samostatně pracuje na výstupech z projektu podílí se na přípravě monitorovacích zpráv asistuje vedoucímu projektu a koordinátorovi projektu v otázce plnění cílů a šíření výsledků projektu vede mimoúčetní evidenci veškerého provozního majetku a odpovídá za jeho správu Strana 16 (celkem 23)

17 vykonává administrativní práce účastní se porad týmu Nadřízený orgán: Vedoucí projektu Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VOŠ Doplňující kritéria: organizační schopnosti, zájem o cílovou skupinu Pomocný pedagogický pracovník Při vícedenních aktivitách zajišťuje dozor v nočních hodinách. Působnost pomocného pedagogického pracovníka noční dozor Kompetence: řešení obtížných situací Zodpovědnost: za svěřený úkol v případě potřeby provádí dozor v nočních hodinách Nadřízený orgán: Vedoucí projektu Podřízení: Formální vzdělání: základní vzdělání Doplňující kritéria: základními znalostmi problematiky cílové skupiny a schopnost řešit obtížné situace i získat si u cílové skupiny potřebnou autoritu 3.4 Vedoucí střediska doplňkových činností Středisko zajišťuje podporu neziskových organizací v oblasti administrativy, vedení účetnictví a daní, legislativy a pronajímání prostor. Úkolem vedoucího střediska doplňkových činností je starost o každodenní průběh služeb, vedení týmu a rozpočet střediska. Působnost vedoucího střediska doplňkových činností zajišťování chodu střediska vedení týmu pracovníků střediska vedení porad týmu účast na schůzkách s ředitelem kontakt s klienty střediska vedení hospodaření střediska Kompetence: zastupování střediska směrem k vedení organizace, efektivní nakládání se získanými finančními prostředky, bez vyzvání ředitelem nemluví za provoz střediska navenek (do médií) Zodpovědnost: chod střediska, ziskovost střediska, udržování a aktualizace sítě klientů, práci týmu Strana 17 (celkem 23)

18 zajišťování chodu střediska vyhledávání a kontaktování potenciálních klientů prezentace služeb střediska klientům vedení týmu pracovníků vedení schůzek týmu kalkulace služeb psaní grantových žádostí příprava smluv s klienty plánování rozvoje a hospodaření střediska odpovědnost za čerpání finančních prostředků v souladu s plánem průběžná kontrola cash flow střediska kooperace s odborníky provádění administrativních prací účast na pravidelných schůzkách s ředitelem průběžné informování ředitele o činnosti střediska hodnocení zaměstnanců střediska příprava podkladů pro účetního Nadřízený orgán: Ředitel organizace Podřízení: odborný pracovník statutární správy, odborný pracovník správy účetnictví, administrativní pracovnice. Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: organizační a komunikační schopnost Odborný pracovník statutární správy Rozsah práce se řídí přáním klienta a nemusí vždy obsahovat kompletní škálu poskytovaných služeb. Působnost odborného pracovníka statutární správy zajištění potřebné a povinné agendy klienta Kompetence: vstupovat do styku s klienty, nahlížet do interních předpisů a listinných dokumentů klienta, dbát příkazů klienta Zodpovědnost: za věcně a obsahově správné zápisy na základě podkladů od klienta zpracování zákonných statutárních listin formulace zápisů zasedání orgánů tvorba formulářů a smluv ve shodě s aktuální judikaturou účast na poradách týmu spolupráce se zástupcem klienta Strana 18 (celkem 23)

19 zajištění právního poradenství a konzultací Nadřízený orgán: Vedoucí střediska Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: Odborný pracovník správy účetnictví Rozsah práce účetního se řídí přáním klienta a nemusí vždy obsahovat kompletní škálu poskytovaných služeb. Působnost účetního vedení účetní agendy vedení mzdové a personální agendy vedení daňové agendy Kompetence: účastnit se kontrolních šetření státních orgánů, vést personální agendu. Zodpovědnost: řádné zaúčtování účetních dokladů, včasné vypracování účetní závěrky, daňových přiznání, výkazů a přehledů, včasné předepsání úhrady daní a poplatků. účtuje o jednotlivých dokladech do jednotlivých účetních tříd a účetních středisek, účtuje o mzdách, v termínech vypracovává účetní uzávěrky, v termínech vypracovává daňová přiznání a přehledy a statistické výkazy, připravuje účetní výstupy pro klienty, je přítomen kontrolám účetnictví kontrolními orgány, spolupracuje se zástupcem klienta, vede pokladnu drobných vydání, dbá na správné vedení účetnictví, Nadřízený orgán: Vedoucí střediska Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: Administrativní pracovník Jeho úkolem je zpracovávat podklady související s fungováním střediska a pronájmem prostor. Působnost administrativního pracovníka elektronická správa dokumentace vedení agendy pronájmů příprava podkladů pro účetního Strana 19 (celkem 23)

20 evidence pošty běžné kancelářské úkony Kompetence: provádění administrativních úkonů Zodpovědnost: vyřizování pošty, inventarizace majetku, příjem a evidence objednávek převod listinných dokumentů do elektronické podoby příjem a evidence objednávek pronájmů zhotovování výstupů z evidence objednávek pro účetního vedení přijaté a odeslané pošty běžné kancelářské úkony pomoc s inventarizací majetku Nadřízený orgán: Vedoucí střediska Podřízení: Formální vzdělání: vyučen nebo SŠ Doplňující kritéria: Strana 20 (celkem 23)

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky

Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky Preambule Organizační řád Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen organizační řád ) je základním vnitřním řídícím dokumentem Asociace

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci B1-12/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci je základní

Více

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Návrh Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Projekt: Zavádění národních standardů ve vybraných sektorech cestovního

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky. Yvetta Poláková

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky. Yvetta Poláková Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci katedra sociologie a andragogiky Yvetta Poláková Vliv administrativy a správní č innosti ř editele mateř ské školy na kvalitu pedagogického ř ízení mateř

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

O R G A N I Z A Č N Í

O R G A N I Z A Č N Í Soubor předpisů SH ČMS I / 5-2006 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s ustanovením čl. 97 Stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vydává výkonný výbor SH ČMS tento Organizační

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU Univerzity Hradec Králové ze dne 26. června 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s.

STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. STATUT obecně prospěšné společnosti Bezpečný život o.p.s. Preambule: Deklarace lidských práv, článek 3 Každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost. A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. STATUT KRAJSKÉHO CENTRA DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A CENTRA UZNÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S. Správní rada Krajského centra dalšího profesního vzdělávání a Centra uznávání a celoživotního

Více