Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Autor: Bc. Eva Flossmannová Vzdělávací program je akreditovaný rozhodnutím č.j / ze dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb. v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento vzdělávací program byl inovován v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/02.002

2 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ VÝCHODISKA 1. Pravidla tvorby předpisů 2. Obecně závazné předpisy ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Základní údaje a struktura organizace 2. Řídící a kontrolní orgány 2.1 Správní rada 2.2 Dozorčí rada 3. Výkonné orgány 3.1 Ředitel 3.2 Účetní 3.3 PR manažer 3.4 Vedoucí projektu, finanční manažer Supervizor Koordinátor Odborný pracovník Lektor Asistent 3.4 Vedoucí střediska doplňkových činností Odborný pracovník statutární správy Odborný pracovník správy účetnictví Administrativní pracovnice KOMUNIKAČNÍ TOKY A SYSTÉM PORAD 1. Řídící a kontrolní orgány 1.1 Správní rada 1.2 Dozorčí rada 2. Výkonné orgány 2.1 Komunikace ředitele s účetním 2.2 Porady ředitele s vedoucími projektů 2.3 Porady ředitele a vedoucího střediska vedlejších činností 2.4 Porady týmů středisek (neziskového, vedlejších činností) 3. Komunikace mezi řídícími a výkonnými orgány KRIZOVÁ KOMUNIKACE ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

3 ÚVOD Tato práce se věnuje vnitřním předpisům, jmenovitě organizačnímu řádu obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Praktické zkušenosti a teoretické poznatky z absolvovaného kurzu jsou aplikovány na zákonné normy s cílem vytvořit funkční pravidla vnitřního řídícího a kontrolního systému organizace, která se rozrůstá a její řízení je třeba zefektivnit pomocí závazných norem. Odpovědnost za vybudování řídících a kontrolních mechanizmů je obecně přisouzena vedoucím, případně statutárním pracovníkům organizace. Při jejich tvorbě se předpokládá součinnost jednotlivých řídících pracovníků. Mezi nejvýznamnější úlohu vnitřních předpisů patří poskytnutí přiměřené jistoty při naplňování a kontrole cílů v těchto základních kategoriích: Efektivnost a účinnost operací organizačních, ekonomických, personálních, provozních a ostatních, při respektování zákonných podmínek. Minimalizace rizik a předcházení rizikům (především s ohledem na rizika hospodářská, rozpočtová, účetní a další). Spolehlivost finančního výkaznictví, dalších informací a dat. Má se za to, že systém vnitřního řízení obecně prospěšných společností bude svým obsahem a hlavně rozsahem různorodý v návaznosti na uspořádání a činnosti té které organizace. Jiný přístup si vynutí zpracování potřebné dokumentace vnitřních norem v organizacích s velkým počtem zaměstnanců a středisek, odlišně bude nastaven v malých organizacích. Obecně to znamená, vytvářet pravidla na základě skutečných potřeb organizace a pravidla daná vnitřními předpisy následně respektovat. Strana 3 (celkem 23)

4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA Při řízení organizace je třeba dodržovat pravidla stanovena obecně závaznými právními předpisy a dalšími prováděcími předpisy. Vedle nich si může každá organizace stanovit v rámci svých vnitřních potřeb vlastní postupy a pravidla. V praxi se tato pravidla mohou nazývat vnitropodnikové směrnice, vnitřní nebo interní předpisy apod. Ať už se nazývají jakkoli, vždy jsou hmatatelnou a viditelnou oporou vnitřního kontrolního systému. Aby plnily svoji roli, musí být formálně i věcně správné. Nastavení fiktivních vnitřních norem činností má za následek chaos při jejich praktickém výkonu a odráží se ve výkonu zaměstnanců i image společnosti. Proto je nutné věnovat obsahu a rozsahu vnitřních směrnic náležitou pozornost a péči. Úlohou vnitřních směrnic je zejména: Sladění vnějšího a vnitřního právního prostředí Vyjádření vůle odpovědných pracovníků pro konkrétní situace Zajištění stejného řešení v obdobných situacích a činnostech Dosažení závazných pravidel Stanovení kritérií pro správné vyhodnocování zjištěných skutečností Zajištění komunikačních toků mezi organizačními celky 1. Pravidla tvorby předpisů Základním pravidlem, které je třeba mít při tvorbě a aplikaci vnitřních předpisů na zřeteli, je soulad se zákonnými normami. Obecné zákony je možno interním předpisem upravit, rozšířit nebo blíže specifikovat, ale vždy jen tam kde k tomu dávají příležitost. Vnitřní předpis organizace platí souběžně s existujícím právním řádem, který nemůže měnit ani popírat. Cílem předpisů není nárůst byrokracie, ale usnadnění a zefektivnění pracovních procesů. Mají odrážet realitu dynamicky se vyvíjející organizace, vč. strukturálních změn a potřeb zaměstnanců, a proto je vhodné předpisy aktualizovat. Nově vydaný předpis pak ruší předchozí nařízení, se kterými je v rozporu. Předpisy platí dnem jejich vyhlášení za podmínky, že s nimi byli zaměstnanci seznámeni. 2. Obecně závazné předpisy Obecně prospěšná společnost je právnická osoba založená k poskytování obecně prospěšných služeb, jejíž zisk se nerozděluje mezi zakladatele, členy orgánů či zaměstnance, ale používá se opět na financování obecně prospěšných služeb. V případě, že neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v Strana 4 (celkem 23)

5 zakládací listině po dobu delší než šest měsíců, hrozí zrušení soudem předpokládá se soustavnost vykonávaných činností. Postavení a právní poměry v obecně prospěšné společnosti upravuje zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (dále jen Zákon). Zákon uvádí dva vnitřní předpisy, kterými se společnost řídí. Je to zakládací smlouva, resp. zakládací listina vyhotovená ve formě notářského zápisu a statut. Jde o písemné normativní akty, které neřeší konkrétní situaci a problém ve vztahu k určitým účastníkům, ale něco normují, regulují. 1. Zakládací listina obsahuje jméno, rodné číslo a trvalý pobyt zakladatele název a sídlo obecně prospěšné společnosti druh poskytovaných obecně prospěšných služeb podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb skutečnost, že se organizace zakládá na dobu neurčitou jména, rodná čísla a trvalé pobyty členů správní a dozorčí rady způsob jednání správní rady vymezení funkce ředitele závazek zveřejňovat výroční zprávy v sídle společnosti způsob vypořádání likvidačního zůstatku v případě zániku společnosti výši vkladu zakladatele 2. Statut Statut upravuje podrobnosti činnosti společnosti. Možnost vydat a upravovat statut dává správní radě zákon. Statut Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. vychází ze zákona a blíže specifikuje jmenování správní a dozorčí rady možnost opětovného členství ve správní a dozorčí radě důvody pro odvolání člena správní rady a dozorčí rady 3. Vnitřní předpisy Mezi vnitřní předpisy, jimiž se v organizaci stabilizují důležité řídicí systémy a které definují vnitřní strukturu a základní pravidla řízení, řadíme procesní a provozní předpisy. Mezi provozní předpisy patří organizační, personální, ekonomický, spisový a skartační rád a řešení škod. Strana 5 (celkem 23)

6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační řád Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. (dále ISM) vymezuje jeho vnitřní strukturu, komunikační toky a popis pracovních pozic. Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance v pracovním poměru k ISM a přiměřeně též pro zaměstnance činné pro ISM na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 1. Základní údaje a druh obecně prospěšných služeb ISM ISM je právnickou osobou, zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností Městského soudu v Praze. Název: Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Sídlo: Klimentská 1, Praha 1 IČ: Zápis do rejstříku soudu dne , oddíl O, vložka 379 Zakladatel: Ing. František Francírek, PhD Statutární orgán: ředitel Správní orgán: správní rada Kontrolní orgán: dozorčí rada Adresa kanceláře: Klimentská 1246/1, Praha 1, Webové stránky: Číslo účtu: /5500 Druh obecně prospěšných služeb: Společnost vykonává zejména následující činnosti a služby zaměřené na oblast péče o dítě a rodinu: a) Osvětová, výzkumná a informační činnost v oblasti neziskového sektoru b) Sociální a organizační poradenství c) Vzdělávací činnost d) Organizace seminářů, školení a dalších aktivit neziskového sektoru e) Pořádání společensky prospěšných akcí zaměřených na danou oblast f) Nakladatelská a vydavatelská činnost Doplňkové činnosti: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Organizační členění Orgány obecně prospěšné společnosti jsou správní a dozorčí rada. Jejich kompetence, hierarchii i vnitřní fungování vymezuje zákon, konkretizuje zakládací listina a statut. Statutárním orgánem společnosti je ředitel, jmenovaný a odvolávaný správní radou. Jeho kompetence a zodpovědnosti vyplývají za zákona, zakládací listiny a statutu. Funkci vykonává ve smluvním poměru. Zodpovídá se správní radě. Strana 6 (celkem 23)

7 ISM je složeno ze dvou samostatných organizačních útvarů, středisek, která řídí ředitel organizace. Středisko vykonávající obecně prospěšnou činnost a středisko vykonávající činnosti doplňkové. První středisko sdružuje pracovníky jednotlivých obecně prospěšných projektů. Každý projekt má vedoucího/koordinátora projektu, který řídí projektové pracovníky a zodpovídá se řediteli. K obsazování dalších pracovních pozic dochází v návaznosti na potřeby a finanční krytí jednotlivých projektů. Středisko doplňkových činností má vedoucího, který řídí pracovníky zodpovědné za činnosti spojené se správou statutárních záležitostí klientů ISM, se správnou účetnictví klientů ISM a s pronájmem prostor. Zodpovídá se řediteli. Provoz organizace je financován z dotací Evropského strukturálního fondu, ze státního rozpočtu a z grantů nadací a nadačních fondů. Nepravidelně získává prostředky od sponzorů. V současnosti se snaží o vlastní výdělečnou činnost, a to v rámci doplňkových aktivit svého střediska. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ISM Strana 7 (celkem 23)

8 2. Řídící a kontrolní orgány Orgány obecně prospěšné společnosti definuje zákon o obecně prospěšných společnostech. Dále upravuje počet členů orgánů, podmínky členství a jejich pravomoci. 2.1 Správní rada Řídícím orgánem je správní rada, jmenovaná zakladatelem. Tříčlenná správní rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Při rovnosti hlasů je jeho hlas rozhodující. Funkční období člena správní rady je tříleté a opětovné členství v radě je možné. Správní rada ISM se schází zpravidla 2x ročně (duben, listopad). Zodpovídá se zakladateli. Práva a povinnosti schvalování rozpočtu, schvalování závěrky a výroční zprávy, schvalování doplňkových činností, schvalování změn statutu, rozhodování o přechodu práv společnosti, stanovení výše odměn ředitele, vydávání předchozího souhlasu s nakládáním s majetkem organizace, rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek, členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. Kompetence: Dbá na směřování organizace a dodržování zákonných a etických norem. Zodpovědnost: Za zachování účelu obecně prospěšných činností zapsaných v zakládací listině a na řádné hospodaření s majetkem. 2.2 Dozorčí rada Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Má tři členy a pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě platí obdobně ustanovení o správní radě. Je jmenovaná zakladatelem. Zodpovídá se správní radě. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté a opětovné členství v radě je možné. Schází se minimálně 1x ročně (březen), obvykle 2x ročně (březen, listopad). Práva a povinnosti přezkum roční účetní závěrky a výroční zprávy společnosti, Strana 8 (celkem 23)

9 nejméně jedenkrát ročně podat zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, dohled nad souladem činností společnosti se zákony a zakládací listinou, svá kontrolní zjištění a návrhy opatření je povinna předávat správní radě a řediteli organizace, je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele. Kompetence: Kontrolovat hospodaření s přidělenými finančními prostředky, dohlížet na to, aby ISM vyvíjela činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti. Upozorňovat na zjištěné nedostatky ředitele a správní radu. Zodpovědnost: Za předkládání kontrolních zpráv správní radě a řediteli. V případě, že není sjednána náprava zjištěných nedostatků, neprodleně o nich informovat zakladatele. 3. Výkonné orgány, popis pracovních pozic Výčet kompetencí a pravomocí výkonných orgánů obecně prospěšné společnosti se odvozuje se od potřeb organizace. V obecné rovině se jedná o ty, které nejsou zákonem nebo statutem přiřčeny správní nebo dozorčí radě. 3.1 Ředitel V rámci výkonných orgánů je na nejvyšším stupni hierarchie ředitel společnosti, který je zároveň statutárním orgánem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ze své činnosti se zodpovídá správní radě. Řediteli jsou přímo zodpovědní vedoucí, resp. koordinátoři projektů, vedoucí střediska doplňkových činností, účetní organizace a PR manažer. Ředitel také přiřazuje dobrovolníka, který vykonává pomocné a administrativní práce v rámci celé organizace, na jednotlivá pracoviště. Jeho kompetence jsou zejména v oblasti Rozhodovací (iniciace změn; uvádění protichůdných názorů do souladu přijatelným způsobem) Kontrolní (kontrola směrování organizace; kontrola naplňování poslání, cílů a vizí; plnění ukazatelů a finanční i personální strategie) Informační (sdílení a distribuce informací podřízeným; sledování a analýza jednotlivých částí organizace; přijímání a analýza informací; poskytování informací o organizaci) Interpersonální Strana 9 (celkem 23)

10 (rutinní zastupování organizace; přímá či nepřímá zodpovědnost za zaměstnance; předávání kontaktů; jednání) Personální (vytváření a zajišťování personální politiky organizace; plánování rozvoje pracovních sil; provádění analýz pracovních míst; vyřizování náborů a přijímacích řízení; vyřizování pracovně-právních záležitostí spojených se vznikem/průběhem/ukončením pracovních poměrů; zajišťování výchovy a vzdělávání zaměstnanců) Finanční (strategické a krizové plánování; vyhledávání, zajišťování a rozdělování finančních zdrojů; finanční politika organizace) Působnost ředitele reprezentace ISM navenek, podepisování listin týkajících se organizace, vedení porad, příprava podkladů pro jednání správní a dozorčí rady, kontrola plnění úkolů, informování organizačních složek a zakladatele, kontrola hospodaření, tvorba rozpočtu organizace, styk s úřady Kompetence: Vystupování a jednání za organizaci, řešení sporů, řízení činnosti, sledování finančních toků a finanční stability organizace, vypracování rozpočtu organizace, finanční plánování a kontrola. Řízení personální politiky. Zohledňování doporučení správní rady a kontrolních zjištění dozorčí rady. Zodpovědnost: Za řízení organizace, odstranění nesrovnalostí zjištěných dozorčí radou, za včasné a věrné vyúčtování projektů ISM, za výstupní kontrolu projektů, za vytváření kultury a image organizace. informuje správní radu a zakladatele o závažných politických, ekonomických, společenských a kulturních skutečnostech, které by mohly ovlivnit činnost ISM, předkládá správní radě ke schválení výroční zprávu, účetní závěrku a návrh rozpočtu, zdůvodňuje správní radě zprávu o výsledcích hospodaření, řídí finanční toky, vypracovává rozpočet organizace, řídí a plánuje činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem, organizuje a vede pravidelné porady s pracovníky organizace, ukládá úkoly, kontroluje jejich plnění, vydává organizační řád, pracovní řád a podpisový řád, směrnice jakož i další vnitřní předpisy, opatření a rozhodnutí závazné pro zaměstnance ISM, vytváří a zajišťuje personální politiku organizace, Strana 10 (celkem 23)

11 přijímá a propouští zaměstnance, rozhoduje v personálních záležitostech, zajišťuje vzdělávání pracovníků, zajišťuje styk s úřady a státními orgány, dbá kontrolních zjištění dozorčí rady, kontroluje materiály, které mají být předány veřejnosti, reprezentace organizace navenek. Nadřízený orgán: Správní rada Podřízení: Účetní, PR manažer, Vedoucí (koordinátoři) projektů, Vedoucí střediska doplňkových činností Formální vzdělání: VŠ nebo VOŠ Doplňující kritéria: organizační schopnosti, rozhodovací schopnost, samostatnost 3.2 Účetní Vedení účetnictví je zajištěno zaměstnancem ISM. Působnost účetního vedení účetní agendy vedení mzdové a personální agendy vedení daňové agendy Kompetence: vést pokladnu, po domluvě s ředitelem vybírat hotovost z bankomatu, účastnit se kontrolních šetření státních orgánů, vést personální agendu. Zodpovědnost: řádné zaúčtování účetních dokladů, včasné vypracování účetní závěrky, včasné úhrady daní a poplatků. účtuje o jednotlivých dokladech do jednotlivých účetních tříd a účetních středisek, účtuje o mzdách, v termínech vypracovává účetní uzávěrky, v termínech vypracovává daňová přiznání, přehledy a statistické výkazy, připravuje účetní výstupy pro vedoucí projektů a finanční kontrolu, je přítomen kontrolám účetnictví kontrolními orgány, spolupracuje s vedoucím, resp. koordinátorem projektu, vede pokladnu drobných vydání, dává podněty řediteli a upozorňuje na stav účtu, při účtování dbá na oddělení nákladů a výnosů spojených s doplňkovými činnostmi, nákladů a výnosů spojených s obecně prospěšnými službami a nákladů a výnosů nepatřících do předchozích skupin a spojených se správou obecně prospěšné společnosti, účastní se porad týmu. Strana 11 (celkem 23)

12 vedení účetnictví organizace Nadřízený orgán: Ředitel organizace Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: 3.3 Public relations a marketingový manažer Jedná se o kumulovanou pozici. Pracovník je podřízen řediteli společnosti. Působnost PR a MM zodpovídá za marketingové aktivity, reklamu, mapování trhu, vydává tiskové zprávy a Zpravodaj organizace, komunikuje s médii, prezentace firemní kultury, vytváření dobrého jména firmy, Kompetence: kontrola layoutu propagačních materiálů vycházejících z jednotlivých projektů, kontrola aktuálnosti a layoutu webů ISM, spolupráce s designérem a webmasterem. Zodpovědnost: za prezentaci organizace v PR akcích, příprava PR akcí, výběr a spolupráce se specializovanými společnostmi, poskytování pravdivých a objektivních informací médiím, pravidelné vydávání Zpravodaje tvorba tiskových zpráv odpovědnost za prezentaci firmy a jejích aktivit ve vztahu k médiím, monitorování vývoje trhu a konkurence ve vztahu k obdobným službám, identifikace požadavků trhu a zákazníků, plánování, rozpočtování a implementace reklamních strategií, kompletace Výroční zprávy, kontrola aktuálnosti webové prezentace ISM nabídka služeb ISM Nadřízený orgán: Ředitel organizace Podřízení: Formální vzdělání: VŠ nebo VOŠ Doplňující kritéria: komunikativnost 3.4 Vedoucí projektu, finanční manažer Vedoucí projektu mají v rámci běžné pracovní doby na starosti jeden až tři projekty. Záleží na jejich rozsahu a náročnosti. Rozsah projektů dovoluje v jedné pozici kumulovat vedoucího projektu i finančního manažera. Strana 12 (celkem 23)

13 Působnost vedoucího projektu a finančního manažera odpovědnost za realizaci celého projektu, vedení projektového týmu, komunikace s cílovou skupinou, zodpovídá za naplnění výstupů a průběhu aktivit, zodpovídá za čerpání finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem, reaguje na signály případných rizik, řídí projektové změny v zájmu naplnění cílů projektu, Kompetence: psaní grantových žádostí, vedení projektového týmu, řešení problémů v rámci projektu, tvorba a kontrola rozpočtu, sledování toku peněz, zajištění informačních toků. Zodpovědnost: za realizační stránku projektu, naplnění cílů projektu, práci týmu, dodržování časového plánu, včasné podávání průběžných a závěrečných zpráv, dodržení rozpočtu, za zaviněné škody, hospodárné nakládání s finančními prostředky, šíření informací o projektu, informování podřízených, za informování nadřízeného. vede realizační tým, vede porady realizačního týmu, tvoří rozpočet projektu a kontroluje finanční hospodaření, nakládá s finančními prostředky, průběžně reviduje cash flow projektu, zodpovídá za průběžné a závěrečné zprávy a vyúčtování odevzdává zprávy ve stanovené formě a termínu, kontroluje výkazy práce projektového týmu, připravuje a schvaluje smlouvy s dodavateli a partnery projektu, schvaluje povinné výstupy projektu, připravuje podklady pro účetního, účastní se porad organizace, píše grantové žádosti, v případě potřeby je účasten na aktivitách projektu, vytváří vzorové dokumenty a formuláře, hodnotí pracovníky týmu, provádí běžné administrativní práce Nadřízený orgán: Ředitel organizace Podřízení: koordinátor projektu, asistent, lektor/odborník, dobrovolník, pomocný pracovník, dopisovatel Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: znalost cílové skupiny, organizační schopnosti Strana 13 (celkem 23)

14 3.4.1 Supervizor Odborná pomoc supervizora je zapotřební jak při řešení vztahové problematiky s cílovou skupinou, tak při řešení problémů v týmu a vzhledem k dlouhodobé práci s cílovou skupinou i k prevenci syndromu vyhoření. V jednotlivých projektech se může typ pomoci lišit. Působnost supervizora týmová supervize individuální supervize supervize projektu Kompetence: zkvalitnění práce a spolupráce zaměstnanců, poskytnutí reflexe, navození bezpečného místa podpory a přijetí, práce s etickými problémy a normami Zodpovědnost: za bezpečný a spolehlivý prostor pro reflexi práce, za radu a podporu pro hlubší zkoumání terapeutické práce, za vlastní reflexi supervize pro další rozvoj supervize Nadřízený orgán: Ředitel organizace Podřízení: Formální vzdělání: VŠ Doplňující kritéria: 5 let praxe Koordinátor V projektech většího rozsahu se na realizaci podílí vedle vedoucího projektu ještě koordinátor. Je podřízen vedoucímu projektu. Působnost koordinátora organizační vedení projektu komunikace s cílovou skupinou a dodavateli příprava podkladů pro vedoucího projektu pedagogický dozor přijímání a řešení připomínek Kompetence: samostatné provádění zadaných úkolů, styk s dodavateli a cílovou skupinou, psaní grantových žádostí Zodpovědnost: za výsledky zadané práce projektové aktivity zajišťuje technicky a organizačně, zajišťuje a komunikuje s cílovou skupinou, řeší připomínky účastníků i lektorů, případně dodavatelů, účastní se projektových aktivit, Strana 14 (celkem 23)

15 společně s lektory zajišťuje pedagogický dozor a v případě potřeby i podporu v obtížných situacích, komunikuje s dodavateli, připravuje podklady k práci vedoucího projektu, podklady pro monitorovací a závěrečnou zprávu, zpracovává povinné výstupy z projektu, zajišťuje evaluaci, dbá příkazů vedoucího projektu, podává inovační návrhy a doporučení, vykonává administrativní práce, píše grantové žádosti, účastní se porad týmu Nadřízený orgán: Vedoucí projektu Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VOŠ Doplňující kritéria: organizační a komunikační schopnosti Odborný pracovník Pracuje tam, kde je třeba k realizaci projektu specifických znalostí v určité konkrétní oblasti. V ISM jde o projekt Finanční poradna, ve kterém pracují dva finanční poradci. Jsou podřízeni vedoucímu projektu. Působnost odborného pracovníka poskytování odpovědí na dotazy klientů Finanční poradny Kompetence: vypracování odpovědí a poskytování rad v oblasti finančních produktů a sociálních dávek Zodpovědnost: za včasné a správné odpovědi sledování internetové poradny a vypracování odpovědí komunikace s vedoucím projektu individuální práce s klienty Nadřízený orgán: vedoucí projektu Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VOŠ Doplňující kritéria: praktické znalosti Lektor Lektor je odborným pracovníkem, který vzdělává cílovou skupinou. Je k tomu vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi. Strana 15 (celkem 23)

16 Působnost lektora příprava výuky příprava výukových pomůcek vlastní výuka evaluace Kompetence: vzdělávat cílovou skupinu, odpovídat na dotazy, evaluovat výuku Zodpovědnost: za motivaci účastníků, za přizpůsobení látky a výkladu cílové skupině, za zvládnutí obsahu výuky cílovou skupinou. příprava osnov vzdělávání příprava pracovních listů a pomůcek příprava vč. vlastních úprav dle připomínek a potřeb účastníků vlastní výuka motivace účastníků k zájmu o učivo ověřování znalostí vyhodnocení výuky případná tvorba metodických listů Nadřízený orgán: Vedoucí projektu Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: praxe, zkušenost s cílovou skupinou Asistent Zástupce koordinátora projektu, se kterým úzce spolupracuje a kterého je v případě potřeby schopen plnohodnotně zastoupit ve všech aktivitách. Působnost asistenta samostatná práce na výstupech projektu asistence při naplňování aktivit projektu Kompetence: samostatné plnění zadaných úkolů, zastupování koordinátora Zodpovědnost: za svěřené úkoly, naplňování dílčích cílů projektu, řádně vedenou mimoúčetní evidenci majetku v případě potřeby zastupuje koordinátora samostatně pracuje na výstupech z projektu podílí se na přípravě monitorovacích zpráv asistuje vedoucímu projektu a koordinátorovi projektu v otázce plnění cílů a šíření výsledků projektu vede mimoúčetní evidenci veškerého provozního majetku a odpovídá za jeho správu Strana 16 (celkem 23)

17 vykonává administrativní práce účastní se porad týmu Nadřízený orgán: Vedoucí projektu Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VOŠ Doplňující kritéria: organizační schopnosti, zájem o cílovou skupinu Pomocný pedagogický pracovník Při vícedenních aktivitách zajišťuje dozor v nočních hodinách. Působnost pomocného pedagogického pracovníka noční dozor Kompetence: řešení obtížných situací Zodpovědnost: za svěřený úkol v případě potřeby provádí dozor v nočních hodinách Nadřízený orgán: Vedoucí projektu Podřízení: Formální vzdělání: základní vzdělání Doplňující kritéria: základními znalostmi problematiky cílové skupiny a schopnost řešit obtížné situace i získat si u cílové skupiny potřebnou autoritu 3.4 Vedoucí střediska doplňkových činností Středisko zajišťuje podporu neziskových organizací v oblasti administrativy, vedení účetnictví a daní, legislativy a pronajímání prostor. Úkolem vedoucího střediska doplňkových činností je starost o každodenní průběh služeb, vedení týmu a rozpočet střediska. Působnost vedoucího střediska doplňkových činností zajišťování chodu střediska vedení týmu pracovníků střediska vedení porad týmu účast na schůzkách s ředitelem kontakt s klienty střediska vedení hospodaření střediska Kompetence: zastupování střediska směrem k vedení organizace, efektivní nakládání se získanými finančními prostředky, bez vyzvání ředitelem nemluví za provoz střediska navenek (do médií) Zodpovědnost: chod střediska, ziskovost střediska, udržování a aktualizace sítě klientů, práci týmu Strana 17 (celkem 23)

18 zajišťování chodu střediska vyhledávání a kontaktování potenciálních klientů prezentace služeb střediska klientům vedení týmu pracovníků vedení schůzek týmu kalkulace služeb psaní grantových žádostí příprava smluv s klienty plánování rozvoje a hospodaření střediska odpovědnost za čerpání finančních prostředků v souladu s plánem průběžná kontrola cash flow střediska kooperace s odborníky provádění administrativních prací účast na pravidelných schůzkách s ředitelem průběžné informování ředitele o činnosti střediska hodnocení zaměstnanců střediska příprava podkladů pro účetního Nadřízený orgán: Ředitel organizace Podřízení: odborný pracovník statutární správy, odborný pracovník správy účetnictví, administrativní pracovnice. Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: organizační a komunikační schopnost Odborný pracovník statutární správy Rozsah práce se řídí přáním klienta a nemusí vždy obsahovat kompletní škálu poskytovaných služeb. Působnost odborného pracovníka statutární správy zajištění potřebné a povinné agendy klienta Kompetence: vstupovat do styku s klienty, nahlížet do interních předpisů a listinných dokumentů klienta, dbát příkazů klienta Zodpovědnost: za věcně a obsahově správné zápisy na základě podkladů od klienta zpracování zákonných statutárních listin formulace zápisů zasedání orgánů tvorba formulářů a smluv ve shodě s aktuální judikaturou účast na poradách týmu spolupráce se zástupcem klienta Strana 18 (celkem 23)

19 zajištění právního poradenství a konzultací Nadřízený orgán: Vedoucí střediska Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: Odborný pracovník správy účetnictví Rozsah práce účetního se řídí přáním klienta a nemusí vždy obsahovat kompletní škálu poskytovaných služeb. Působnost účetního vedení účetní agendy vedení mzdové a personální agendy vedení daňové agendy Kompetence: účastnit se kontrolních šetření státních orgánů, vést personální agendu. Zodpovědnost: řádné zaúčtování účetních dokladů, včasné vypracování účetní závěrky, daňových přiznání, výkazů a přehledů, včasné předepsání úhrady daní a poplatků. účtuje o jednotlivých dokladech do jednotlivých účetních tříd a účetních středisek, účtuje o mzdách, v termínech vypracovává účetní uzávěrky, v termínech vypracovává daňová přiznání a přehledy a statistické výkazy, připravuje účetní výstupy pro klienty, je přítomen kontrolám účetnictví kontrolními orgány, spolupracuje se zástupcem klienta, vede pokladnu drobných vydání, dbá na správné vedení účetnictví, Nadřízený orgán: Vedoucí střediska Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: Administrativní pracovník Jeho úkolem je zpracovávat podklady související s fungováním střediska a pronájmem prostor. Působnost administrativního pracovníka elektronická správa dokumentace vedení agendy pronájmů příprava podkladů pro účetního Strana 19 (celkem 23)

20 evidence pošty běžné kancelářské úkony Kompetence: provádění administrativních úkonů Zodpovědnost: vyřizování pošty, inventarizace majetku, příjem a evidence objednávek převod listinných dokumentů do elektronické podoby příjem a evidence objednávek pronájmů zhotovování výstupů z evidence objednávek pro účetního vedení přijaté a odeslané pošty běžné kancelářské úkony pomoc s inventarizací majetku Nadřízený orgán: Vedoucí střediska Podřízení: Formální vzdělání: vyučen nebo SŠ Doplňující kritéria: Strana 20 (celkem 23)

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD Zakládací listina kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Na Harfě 9, poštovní přihrádka

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Česká asociace dětské jógy

Česká asociace dětské jógy Stanovy obecně prospěšné společnosti Česká asociace dětské jógy A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 30. ledna 2012 byla založena obecně prospěšná společnost

Více

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova STATUT MAS SOKOLOVSKO o.p.s. Článek I. Základní ustanovení Dne 21.7. 2006 byla zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Sokolovsko, o.p.s. K datu 8.6.2011 nabývá účinnost aktualizovaná

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA obecně prospěšné společnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen ZOPS ) (jak vyplývá ze změn

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept)

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Článek I. Základní pojmy a ustanovení 1. Název společnosti je Olivova dětská léčebna, o.p.s., sídlo společnosti je Olivova 224, 251 01

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Dny české státnosti, o.p.s.

Dny české státnosti, o.p.s. ZAKLÁDACÍ SMLOUVA obecně prospěšné společnosti Dny české státnosti, o.p.s. I. Zakladatelé Radim Kolek Štěpán Kubišta Jan Novák Lucie Wittlichová II. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1. Název

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: Liberec III, tř. 1. Máje 97/25, PSČ 46001 IČ: 48267210 (dále jen společnost ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb.

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. ZAKLÁDACÍ LISTINA Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. Článek I. Zakladatelé společnosti 1. Zakladatelkami společnosti Centrum inkluze o.p.s. jsou: Mgr. Lucie Stanjurová,

Více

Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú.

Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú. Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú. Preambule Ústav lékového průvodce, z.ú. chce být respektovaným zprostředkovatelem informací a rádcem pacientů, lékařů a dalších zdravotníků, plátců, státní

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. :

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Ing. Miroslav GERYK, rodné číslo.., trvale bytem.., Petr HOVADÍK, rodné číslo, trvale bytem., rozhodli takto : Celý dosavadní text Zakládací smlouvy o zřízení

Více

Zakládací listina Asistence, o.p.s.

Zakládací listina Asistence, o.p.s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Zakladatel: Zakládací listina Asistence, o.p.s. Mgr. Stupková Vlasta, rodné číslo: 516023/240, bytem Na Zástřelu 43, 162 00 Praha 6 2. Název společnosti zní Asistence, o.p.s.

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Čl.I Úvodní ustanovení 1. Dne 19.10.2006 uzavřeli zakladatelé: - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se sídlem Hoření 13,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

STATUT NADACE EURONISA. Článek I Úvodní ustanovení

STATUT NADACE EURONISA. Článek I Úvodní ustanovení STATUT NADACE EURONISA Článek I Úvodní ustanovení 1) Název: Nadace EURONISA (dále jen nadace). 2) Sídlo: Liberec 1, Rumjancevova 3, 460 01. 3) IČ: 46 74 85 04 4) Nadace byla založena Sborem Jednoty bratrské

Více

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE

STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE STANOVY SLAVOJE LITOMĚŘICE ZAPSANÉHO SPOLKU ZALOŽENÉHO PODLE ZÁKONA Č.89/2012 SB. Čl. I. Základní ustanovení 1. Slavoj Litoměřice zapsaný spolek (dále jen Slavoj) je dobrovolným samosprávným spolkem sportovních

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům II. Den vyhotovení projektu změny právní formy Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy je 31.12.2014 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). III. Zvláštní výhody poskytované

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více