Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Bc. Eva Flossmannová"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2010 / 2011 Název práce: Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Autor: Bc. Eva Flossmannová Vzdělávací program je akreditovaný rozhodnutím č.j / ze dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb. v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento vzdělávací program byl inovován v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/02.002

2 Obsah ÚVOD TEORETICKÁ VÝCHODISKA 1. Pravidla tvorby předpisů 2. Obecně závazné předpisy ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Základní údaje a struktura organizace 2. Řídící a kontrolní orgány 2.1 Správní rada 2.2 Dozorčí rada 3. Výkonné orgány 3.1 Ředitel 3.2 Účetní 3.3 PR manažer 3.4 Vedoucí projektu, finanční manažer Supervizor Koordinátor Odborný pracovník Lektor Asistent 3.4 Vedoucí střediska doplňkových činností Odborný pracovník statutární správy Odborný pracovník správy účetnictví Administrativní pracovnice KOMUNIKAČNÍ TOKY A SYSTÉM PORAD 1. Řídící a kontrolní orgány 1.1 Správní rada 1.2 Dozorčí rada 2. Výkonné orgány 2.1 Komunikace ředitele s účetním 2.2 Porady ředitele s vedoucími projektů 2.3 Porady ředitele a vedoucího střediska vedlejších činností 2.4 Porady týmů středisek (neziskového, vedlejších činností) 3. Komunikace mezi řídícími a výkonnými orgány KRIZOVÁ KOMUNIKACE ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

3 ÚVOD Tato práce se věnuje vnitřním předpisům, jmenovitě organizačnímu řádu obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Praktické zkušenosti a teoretické poznatky z absolvovaného kurzu jsou aplikovány na zákonné normy s cílem vytvořit funkční pravidla vnitřního řídícího a kontrolního systému organizace, která se rozrůstá a její řízení je třeba zefektivnit pomocí závazných norem. Odpovědnost za vybudování řídících a kontrolních mechanizmů je obecně přisouzena vedoucím, případně statutárním pracovníkům organizace. Při jejich tvorbě se předpokládá součinnost jednotlivých řídících pracovníků. Mezi nejvýznamnější úlohu vnitřních předpisů patří poskytnutí přiměřené jistoty při naplňování a kontrole cílů v těchto základních kategoriích: Efektivnost a účinnost operací organizačních, ekonomických, personálních, provozních a ostatních, při respektování zákonných podmínek. Minimalizace rizik a předcházení rizikům (především s ohledem na rizika hospodářská, rozpočtová, účetní a další). Spolehlivost finančního výkaznictví, dalších informací a dat. Má se za to, že systém vnitřního řízení obecně prospěšných společností bude svým obsahem a hlavně rozsahem různorodý v návaznosti na uspořádání a činnosti té které organizace. Jiný přístup si vynutí zpracování potřebné dokumentace vnitřních norem v organizacích s velkým počtem zaměstnanců a středisek, odlišně bude nastaven v malých organizacích. Obecně to znamená, vytvářet pravidla na základě skutečných potřeb organizace a pravidla daná vnitřními předpisy následně respektovat. Strana 3 (celkem 23)

4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA Při řízení organizace je třeba dodržovat pravidla stanovena obecně závaznými právními předpisy a dalšími prováděcími předpisy. Vedle nich si může každá organizace stanovit v rámci svých vnitřních potřeb vlastní postupy a pravidla. V praxi se tato pravidla mohou nazývat vnitropodnikové směrnice, vnitřní nebo interní předpisy apod. Ať už se nazývají jakkoli, vždy jsou hmatatelnou a viditelnou oporou vnitřního kontrolního systému. Aby plnily svoji roli, musí být formálně i věcně správné. Nastavení fiktivních vnitřních norem činností má za následek chaos při jejich praktickém výkonu a odráží se ve výkonu zaměstnanců i image společnosti. Proto je nutné věnovat obsahu a rozsahu vnitřních směrnic náležitou pozornost a péči. Úlohou vnitřních směrnic je zejména: Sladění vnějšího a vnitřního právního prostředí Vyjádření vůle odpovědných pracovníků pro konkrétní situace Zajištění stejného řešení v obdobných situacích a činnostech Dosažení závazných pravidel Stanovení kritérií pro správné vyhodnocování zjištěných skutečností Zajištění komunikačních toků mezi organizačními celky 1. Pravidla tvorby předpisů Základním pravidlem, které je třeba mít při tvorbě a aplikaci vnitřních předpisů na zřeteli, je soulad se zákonnými normami. Obecné zákony je možno interním předpisem upravit, rozšířit nebo blíže specifikovat, ale vždy jen tam kde k tomu dávají příležitost. Vnitřní předpis organizace platí souběžně s existujícím právním řádem, který nemůže měnit ani popírat. Cílem předpisů není nárůst byrokracie, ale usnadnění a zefektivnění pracovních procesů. Mají odrážet realitu dynamicky se vyvíjející organizace, vč. strukturálních změn a potřeb zaměstnanců, a proto je vhodné předpisy aktualizovat. Nově vydaný předpis pak ruší předchozí nařízení, se kterými je v rozporu. Předpisy platí dnem jejich vyhlášení za podmínky, že s nimi byli zaměstnanci seznámeni. 2. Obecně závazné předpisy Obecně prospěšná společnost je právnická osoba založená k poskytování obecně prospěšných služeb, jejíž zisk se nerozděluje mezi zakladatele, členy orgánů či zaměstnance, ale používá se opět na financování obecně prospěšných služeb. V případě, že neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v Strana 4 (celkem 23)

5 zakládací listině po dobu delší než šest měsíců, hrozí zrušení soudem předpokládá se soustavnost vykonávaných činností. Postavení a právní poměry v obecně prospěšné společnosti upravuje zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (dále jen Zákon). Zákon uvádí dva vnitřní předpisy, kterými se společnost řídí. Je to zakládací smlouva, resp. zakládací listina vyhotovená ve formě notářského zápisu a statut. Jde o písemné normativní akty, které neřeší konkrétní situaci a problém ve vztahu k určitým účastníkům, ale něco normují, regulují. 1. Zakládací listina obsahuje jméno, rodné číslo a trvalý pobyt zakladatele název a sídlo obecně prospěšné společnosti druh poskytovaných obecně prospěšných služeb podmínky poskytování jednotlivých druhů obecně prospěšných služeb skutečnost, že se organizace zakládá na dobu neurčitou jména, rodná čísla a trvalé pobyty členů správní a dozorčí rady způsob jednání správní rady vymezení funkce ředitele závazek zveřejňovat výroční zprávy v sídle společnosti způsob vypořádání likvidačního zůstatku v případě zániku společnosti výši vkladu zakladatele 2. Statut Statut upravuje podrobnosti činnosti společnosti. Možnost vydat a upravovat statut dává správní radě zákon. Statut Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. vychází ze zákona a blíže specifikuje jmenování správní a dozorčí rady možnost opětovného členství ve správní a dozorčí radě důvody pro odvolání člena správní rady a dozorčí rady 3. Vnitřní předpisy Mezi vnitřní předpisy, jimiž se v organizaci stabilizují důležité řídicí systémy a které definují vnitřní strukturu a základní pravidla řízení, řadíme procesní a provozní předpisy. Mezi provozní předpisy patří organizační, personální, ekonomický, spisový a skartační rád a řešení škod. Strana 5 (celkem 23)

6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační řád Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. (dále ISM) vymezuje jeho vnitřní strukturu, komunikační toky a popis pracovních pozic. Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance v pracovním poměru k ISM a přiměřeně též pro zaměstnance činné pro ISM na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 1. Základní údaje a druh obecně prospěšných služeb ISM ISM je právnickou osobou, zapsanou v rejstříku obecně prospěšných společností Městského soudu v Praze. Název: Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Sídlo: Klimentská 1, Praha 1 IČ: Zápis do rejstříku soudu dne , oddíl O, vložka 379 Zakladatel: Ing. František Francírek, PhD Statutární orgán: ředitel Správní orgán: správní rada Kontrolní orgán: dozorčí rada Adresa kanceláře: Klimentská 1246/1, Praha 1, Webové stránky: Číslo účtu: /5500 Druh obecně prospěšných služeb: Společnost vykonává zejména následující činnosti a služby zaměřené na oblast péče o dítě a rodinu: a) Osvětová, výzkumná a informační činnost v oblasti neziskového sektoru b) Sociální a organizační poradenství c) Vzdělávací činnost d) Organizace seminářů, školení a dalších aktivit neziskového sektoru e) Pořádání společensky prospěšných akcí zaměřených na danou oblast f) Nakladatelská a vydavatelská činnost Doplňkové činnosti: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; Organizační členění Orgány obecně prospěšné společnosti jsou správní a dozorčí rada. Jejich kompetence, hierarchii i vnitřní fungování vymezuje zákon, konkretizuje zakládací listina a statut. Statutárním orgánem společnosti je ředitel, jmenovaný a odvolávaný správní radou. Jeho kompetence a zodpovědnosti vyplývají za zákona, zakládací listiny a statutu. Funkci vykonává ve smluvním poměru. Zodpovídá se správní radě. Strana 6 (celkem 23)

7 ISM je složeno ze dvou samostatných organizačních útvarů, středisek, která řídí ředitel organizace. Středisko vykonávající obecně prospěšnou činnost a středisko vykonávající činnosti doplňkové. První středisko sdružuje pracovníky jednotlivých obecně prospěšných projektů. Každý projekt má vedoucího/koordinátora projektu, který řídí projektové pracovníky a zodpovídá se řediteli. K obsazování dalších pracovních pozic dochází v návaznosti na potřeby a finanční krytí jednotlivých projektů. Středisko doplňkových činností má vedoucího, který řídí pracovníky zodpovědné za činnosti spojené se správou statutárních záležitostí klientů ISM, se správnou účetnictví klientů ISM a s pronájmem prostor. Zodpovídá se řediteli. Provoz organizace je financován z dotací Evropského strukturálního fondu, ze státního rozpočtu a z grantů nadací a nadačních fondů. Nepravidelně získává prostředky od sponzorů. V současnosti se snaží o vlastní výdělečnou činnost, a to v rámci doplňkových aktivit svého střediska. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ISM Strana 7 (celkem 23)

8 2. Řídící a kontrolní orgány Orgány obecně prospěšné společnosti definuje zákon o obecně prospěšných společnostech. Dále upravuje počet členů orgánů, podmínky členství a jejich pravomoci. 2.1 Správní rada Řídícím orgánem je správní rada, jmenovaná zakladatelem. Tříčlenná správní rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Při rovnosti hlasů je jeho hlas rozhodující. Funkční období člena správní rady je tříleté a opětovné členství v radě je možné. Správní rada ISM se schází zpravidla 2x ročně (duben, listopad). Zodpovídá se zakladateli. Práva a povinnosti schvalování rozpočtu, schvalování závěrky a výroční zprávy, schvalování doplňkových činností, schvalování změn statutu, rozhodování o přechodu práv společnosti, stanovení výše odměn ředitele, vydávání předchozího souhlasu s nakládáním s majetkem organizace, rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek, členové správní rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit obecně prospěšné společnosti škodu. Kompetence: Dbá na směřování organizace a dodržování zákonných a etických norem. Zodpovědnost: Za zachování účelu obecně prospěšných činností zapsaných v zakládací listině a na řádné hospodaření s majetkem. 2.2 Dozorčí rada Kontrolním orgánem je dozorčí rada. Má tři členy a pro způsob ustanovení a členství v dozorčí radě platí obdobně ustanovení o správní radě. Je jmenovaná zakladatelem. Zodpovídá se správní radě. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté a opětovné členství v radě je možné. Schází se minimálně 1x ročně (březen), obvykle 2x ročně (březen, listopad). Práva a povinnosti přezkum roční účetní závěrky a výroční zprávy společnosti, Strana 8 (celkem 23)

9 nejméně jedenkrát ročně podat zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti, dohled nad souladem činností společnosti se zákony a zakládací listinou, svá kontrolní zjištění a návrhy opatření je povinna předávat správní radě a řediteli organizace, je oprávněna stanovit řediteli nebo správní radě lhůtu k zjednání nápravy. Není-li náprava zjednána, dozorčí rada neprodleně informuje o zjištěných nedostatcích zakladatele. Kompetence: Kontrolovat hospodaření s přidělenými finančními prostředky, dohlížet na to, aby ISM vyvíjela činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti. Upozorňovat na zjištěné nedostatky ředitele a správní radu. Zodpovědnost: Za předkládání kontrolních zpráv správní radě a řediteli. V případě, že není sjednána náprava zjištěných nedostatků, neprodleně o nich informovat zakladatele. 3. Výkonné orgány, popis pracovních pozic Výčet kompetencí a pravomocí výkonných orgánů obecně prospěšné společnosti se odvozuje se od potřeb organizace. V obecné rovině se jedná o ty, které nejsou zákonem nebo statutem přiřčeny správní nebo dozorčí radě. 3.1 Ředitel V rámci výkonných orgánů je na nejvyšším stupni hierarchie ředitel společnosti, který je zároveň statutárním orgánem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. Ze své činnosti se zodpovídá správní radě. Řediteli jsou přímo zodpovědní vedoucí, resp. koordinátoři projektů, vedoucí střediska doplňkových činností, účetní organizace a PR manažer. Ředitel také přiřazuje dobrovolníka, který vykonává pomocné a administrativní práce v rámci celé organizace, na jednotlivá pracoviště. Jeho kompetence jsou zejména v oblasti Rozhodovací (iniciace změn; uvádění protichůdných názorů do souladu přijatelným způsobem) Kontrolní (kontrola směrování organizace; kontrola naplňování poslání, cílů a vizí; plnění ukazatelů a finanční i personální strategie) Informační (sdílení a distribuce informací podřízeným; sledování a analýza jednotlivých částí organizace; přijímání a analýza informací; poskytování informací o organizaci) Interpersonální Strana 9 (celkem 23)

10 (rutinní zastupování organizace; přímá či nepřímá zodpovědnost za zaměstnance; předávání kontaktů; jednání) Personální (vytváření a zajišťování personální politiky organizace; plánování rozvoje pracovních sil; provádění analýz pracovních míst; vyřizování náborů a přijímacích řízení; vyřizování pracovně-právních záležitostí spojených se vznikem/průběhem/ukončením pracovních poměrů; zajišťování výchovy a vzdělávání zaměstnanců) Finanční (strategické a krizové plánování; vyhledávání, zajišťování a rozdělování finančních zdrojů; finanční politika organizace) Působnost ředitele reprezentace ISM navenek, podepisování listin týkajících se organizace, vedení porad, příprava podkladů pro jednání správní a dozorčí rady, kontrola plnění úkolů, informování organizačních složek a zakladatele, kontrola hospodaření, tvorba rozpočtu organizace, styk s úřady Kompetence: Vystupování a jednání za organizaci, řešení sporů, řízení činnosti, sledování finančních toků a finanční stability organizace, vypracování rozpočtu organizace, finanční plánování a kontrola. Řízení personální politiky. Zohledňování doporučení správní rady a kontrolních zjištění dozorčí rady. Zodpovědnost: Za řízení organizace, odstranění nesrovnalostí zjištěných dozorčí radou, za včasné a věrné vyúčtování projektů ISM, za výstupní kontrolu projektů, za vytváření kultury a image organizace. informuje správní radu a zakladatele o závažných politických, ekonomických, společenských a kulturních skutečnostech, které by mohly ovlivnit činnost ISM, předkládá správní radě ke schválení výroční zprávu, účetní závěrku a návrh rozpočtu, zdůvodňuje správní radě zprávu o výsledcích hospodaření, řídí finanční toky, vypracovává rozpočet organizace, řídí a plánuje činnost obecně prospěšné společnosti a jedná jejím jménem, organizuje a vede pravidelné porady s pracovníky organizace, ukládá úkoly, kontroluje jejich plnění, vydává organizační řád, pracovní řád a podpisový řád, směrnice jakož i další vnitřní předpisy, opatření a rozhodnutí závazné pro zaměstnance ISM, vytváří a zajišťuje personální politiku organizace, Strana 10 (celkem 23)

11 přijímá a propouští zaměstnance, rozhoduje v personálních záležitostech, zajišťuje vzdělávání pracovníků, zajišťuje styk s úřady a státními orgány, dbá kontrolních zjištění dozorčí rady, kontroluje materiály, které mají být předány veřejnosti, reprezentace organizace navenek. Nadřízený orgán: Správní rada Podřízení: Účetní, PR manažer, Vedoucí (koordinátoři) projektů, Vedoucí střediska doplňkových činností Formální vzdělání: VŠ nebo VOŠ Doplňující kritéria: organizační schopnosti, rozhodovací schopnost, samostatnost 3.2 Účetní Vedení účetnictví je zajištěno zaměstnancem ISM. Působnost účetního vedení účetní agendy vedení mzdové a personální agendy vedení daňové agendy Kompetence: vést pokladnu, po domluvě s ředitelem vybírat hotovost z bankomatu, účastnit se kontrolních šetření státních orgánů, vést personální agendu. Zodpovědnost: řádné zaúčtování účetních dokladů, včasné vypracování účetní závěrky, včasné úhrady daní a poplatků. účtuje o jednotlivých dokladech do jednotlivých účetních tříd a účetních středisek, účtuje o mzdách, v termínech vypracovává účetní uzávěrky, v termínech vypracovává daňová přiznání, přehledy a statistické výkazy, připravuje účetní výstupy pro vedoucí projektů a finanční kontrolu, je přítomen kontrolám účetnictví kontrolními orgány, spolupracuje s vedoucím, resp. koordinátorem projektu, vede pokladnu drobných vydání, dává podněty řediteli a upozorňuje na stav účtu, při účtování dbá na oddělení nákladů a výnosů spojených s doplňkovými činnostmi, nákladů a výnosů spojených s obecně prospěšnými službami a nákladů a výnosů nepatřících do předchozích skupin a spojených se správou obecně prospěšné společnosti, účastní se porad týmu. Strana 11 (celkem 23)

12 vedení účetnictví organizace Nadřízený orgán: Ředitel organizace Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: 3.3 Public relations a marketingový manažer Jedná se o kumulovanou pozici. Pracovník je podřízen řediteli společnosti. Působnost PR a MM zodpovídá za marketingové aktivity, reklamu, mapování trhu, vydává tiskové zprávy a Zpravodaj organizace, komunikuje s médii, prezentace firemní kultury, vytváření dobrého jména firmy, Kompetence: kontrola layoutu propagačních materiálů vycházejících z jednotlivých projektů, kontrola aktuálnosti a layoutu webů ISM, spolupráce s designérem a webmasterem. Zodpovědnost: za prezentaci organizace v PR akcích, příprava PR akcí, výběr a spolupráce se specializovanými společnostmi, poskytování pravdivých a objektivních informací médiím, pravidelné vydávání Zpravodaje tvorba tiskových zpráv odpovědnost za prezentaci firmy a jejích aktivit ve vztahu k médiím, monitorování vývoje trhu a konkurence ve vztahu k obdobným službám, identifikace požadavků trhu a zákazníků, plánování, rozpočtování a implementace reklamních strategií, kompletace Výroční zprávy, kontrola aktuálnosti webové prezentace ISM nabídka služeb ISM Nadřízený orgán: Ředitel organizace Podřízení: Formální vzdělání: VŠ nebo VOŠ Doplňující kritéria: komunikativnost 3.4 Vedoucí projektu, finanční manažer Vedoucí projektu mají v rámci běžné pracovní doby na starosti jeden až tři projekty. Záleží na jejich rozsahu a náročnosti. Rozsah projektů dovoluje v jedné pozici kumulovat vedoucího projektu i finančního manažera. Strana 12 (celkem 23)

13 Působnost vedoucího projektu a finančního manažera odpovědnost za realizaci celého projektu, vedení projektového týmu, komunikace s cílovou skupinou, zodpovídá za naplnění výstupů a průběhu aktivit, zodpovídá za čerpání finančních prostředků v souladu se schváleným rozpočtem, reaguje na signály případných rizik, řídí projektové změny v zájmu naplnění cílů projektu, Kompetence: psaní grantových žádostí, vedení projektového týmu, řešení problémů v rámci projektu, tvorba a kontrola rozpočtu, sledování toku peněz, zajištění informačních toků. Zodpovědnost: za realizační stránku projektu, naplnění cílů projektu, práci týmu, dodržování časového plánu, včasné podávání průběžných a závěrečných zpráv, dodržení rozpočtu, za zaviněné škody, hospodárné nakládání s finančními prostředky, šíření informací o projektu, informování podřízených, za informování nadřízeného. vede realizační tým, vede porady realizačního týmu, tvoří rozpočet projektu a kontroluje finanční hospodaření, nakládá s finančními prostředky, průběžně reviduje cash flow projektu, zodpovídá za průběžné a závěrečné zprávy a vyúčtování odevzdává zprávy ve stanovené formě a termínu, kontroluje výkazy práce projektového týmu, připravuje a schvaluje smlouvy s dodavateli a partnery projektu, schvaluje povinné výstupy projektu, připravuje podklady pro účetního, účastní se porad organizace, píše grantové žádosti, v případě potřeby je účasten na aktivitách projektu, vytváří vzorové dokumenty a formuláře, hodnotí pracovníky týmu, provádí běžné administrativní práce Nadřízený orgán: Ředitel organizace Podřízení: koordinátor projektu, asistent, lektor/odborník, dobrovolník, pomocný pracovník, dopisovatel Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: znalost cílové skupiny, organizační schopnosti Strana 13 (celkem 23)

14 3.4.1 Supervizor Odborná pomoc supervizora je zapotřební jak při řešení vztahové problematiky s cílovou skupinou, tak při řešení problémů v týmu a vzhledem k dlouhodobé práci s cílovou skupinou i k prevenci syndromu vyhoření. V jednotlivých projektech se může typ pomoci lišit. Působnost supervizora týmová supervize individuální supervize supervize projektu Kompetence: zkvalitnění práce a spolupráce zaměstnanců, poskytnutí reflexe, navození bezpečného místa podpory a přijetí, práce s etickými problémy a normami Zodpovědnost: za bezpečný a spolehlivý prostor pro reflexi práce, za radu a podporu pro hlubší zkoumání terapeutické práce, za vlastní reflexi supervize pro další rozvoj supervize Nadřízený orgán: Ředitel organizace Podřízení: Formální vzdělání: VŠ Doplňující kritéria: 5 let praxe Koordinátor V projektech většího rozsahu se na realizaci podílí vedle vedoucího projektu ještě koordinátor. Je podřízen vedoucímu projektu. Působnost koordinátora organizační vedení projektu komunikace s cílovou skupinou a dodavateli příprava podkladů pro vedoucího projektu pedagogický dozor přijímání a řešení připomínek Kompetence: samostatné provádění zadaných úkolů, styk s dodavateli a cílovou skupinou, psaní grantových žádostí Zodpovědnost: za výsledky zadané práce projektové aktivity zajišťuje technicky a organizačně, zajišťuje a komunikuje s cílovou skupinou, řeší připomínky účastníků i lektorů, případně dodavatelů, účastní se projektových aktivit, Strana 14 (celkem 23)

15 společně s lektory zajišťuje pedagogický dozor a v případě potřeby i podporu v obtížných situacích, komunikuje s dodavateli, připravuje podklady k práci vedoucího projektu, podklady pro monitorovací a závěrečnou zprávu, zpracovává povinné výstupy z projektu, zajišťuje evaluaci, dbá příkazů vedoucího projektu, podává inovační návrhy a doporučení, vykonává administrativní práce, píše grantové žádosti, účastní se porad týmu Nadřízený orgán: Vedoucí projektu Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VOŠ Doplňující kritéria: organizační a komunikační schopnosti Odborný pracovník Pracuje tam, kde je třeba k realizaci projektu specifických znalostí v určité konkrétní oblasti. V ISM jde o projekt Finanční poradna, ve kterém pracují dva finanční poradci. Jsou podřízeni vedoucímu projektu. Působnost odborného pracovníka poskytování odpovědí na dotazy klientů Finanční poradny Kompetence: vypracování odpovědí a poskytování rad v oblasti finančních produktů a sociálních dávek Zodpovědnost: za včasné a správné odpovědi sledování internetové poradny a vypracování odpovědí komunikace s vedoucím projektu individuální práce s klienty Nadřízený orgán: vedoucí projektu Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VOŠ Doplňující kritéria: praktické znalosti Lektor Lektor je odborným pracovníkem, který vzdělává cílovou skupinou. Je k tomu vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi. Strana 15 (celkem 23)

16 Působnost lektora příprava výuky příprava výukových pomůcek vlastní výuka evaluace Kompetence: vzdělávat cílovou skupinu, odpovídat na dotazy, evaluovat výuku Zodpovědnost: za motivaci účastníků, za přizpůsobení látky a výkladu cílové skupině, za zvládnutí obsahu výuky cílovou skupinou. příprava osnov vzdělávání příprava pracovních listů a pomůcek příprava vč. vlastních úprav dle připomínek a potřeb účastníků vlastní výuka motivace účastníků k zájmu o učivo ověřování znalostí vyhodnocení výuky případná tvorba metodických listů Nadřízený orgán: Vedoucí projektu Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: praxe, zkušenost s cílovou skupinou Asistent Zástupce koordinátora projektu, se kterým úzce spolupracuje a kterého je v případě potřeby schopen plnohodnotně zastoupit ve všech aktivitách. Působnost asistenta samostatná práce na výstupech projektu asistence při naplňování aktivit projektu Kompetence: samostatné plnění zadaných úkolů, zastupování koordinátora Zodpovědnost: za svěřené úkoly, naplňování dílčích cílů projektu, řádně vedenou mimoúčetní evidenci majetku v případě potřeby zastupuje koordinátora samostatně pracuje na výstupech z projektu podílí se na přípravě monitorovacích zpráv asistuje vedoucímu projektu a koordinátorovi projektu v otázce plnění cílů a šíření výsledků projektu vede mimoúčetní evidenci veškerého provozního majetku a odpovídá za jeho správu Strana 16 (celkem 23)

17 vykonává administrativní práce účastní se porad týmu Nadřízený orgán: Vedoucí projektu Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VOŠ Doplňující kritéria: organizační schopnosti, zájem o cílovou skupinu Pomocný pedagogický pracovník Při vícedenních aktivitách zajišťuje dozor v nočních hodinách. Působnost pomocného pedagogického pracovníka noční dozor Kompetence: řešení obtížných situací Zodpovědnost: za svěřený úkol v případě potřeby provádí dozor v nočních hodinách Nadřízený orgán: Vedoucí projektu Podřízení: Formální vzdělání: základní vzdělání Doplňující kritéria: základními znalostmi problematiky cílové skupiny a schopnost řešit obtížné situace i získat si u cílové skupiny potřebnou autoritu 3.4 Vedoucí střediska doplňkových činností Středisko zajišťuje podporu neziskových organizací v oblasti administrativy, vedení účetnictví a daní, legislativy a pronajímání prostor. Úkolem vedoucího střediska doplňkových činností je starost o každodenní průběh služeb, vedení týmu a rozpočet střediska. Působnost vedoucího střediska doplňkových činností zajišťování chodu střediska vedení týmu pracovníků střediska vedení porad týmu účast na schůzkách s ředitelem kontakt s klienty střediska vedení hospodaření střediska Kompetence: zastupování střediska směrem k vedení organizace, efektivní nakládání se získanými finančními prostředky, bez vyzvání ředitelem nemluví za provoz střediska navenek (do médií) Zodpovědnost: chod střediska, ziskovost střediska, udržování a aktualizace sítě klientů, práci týmu Strana 17 (celkem 23)

18 zajišťování chodu střediska vyhledávání a kontaktování potenciálních klientů prezentace služeb střediska klientům vedení týmu pracovníků vedení schůzek týmu kalkulace služeb psaní grantových žádostí příprava smluv s klienty plánování rozvoje a hospodaření střediska odpovědnost za čerpání finančních prostředků v souladu s plánem průběžná kontrola cash flow střediska kooperace s odborníky provádění administrativních prací účast na pravidelných schůzkách s ředitelem průběžné informování ředitele o činnosti střediska hodnocení zaměstnanců střediska příprava podkladů pro účetního Nadřízený orgán: Ředitel organizace Podřízení: odborný pracovník statutární správy, odborný pracovník správy účetnictví, administrativní pracovnice. Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: organizační a komunikační schopnost Odborný pracovník statutární správy Rozsah práce se řídí přáním klienta a nemusí vždy obsahovat kompletní škálu poskytovaných služeb. Působnost odborného pracovníka statutární správy zajištění potřebné a povinné agendy klienta Kompetence: vstupovat do styku s klienty, nahlížet do interních předpisů a listinných dokumentů klienta, dbát příkazů klienta Zodpovědnost: za věcně a obsahově správné zápisy na základě podkladů od klienta zpracování zákonných statutárních listin formulace zápisů zasedání orgánů tvorba formulářů a smluv ve shodě s aktuální judikaturou účast na poradách týmu spolupráce se zástupcem klienta Strana 18 (celkem 23)

19 zajištění právního poradenství a konzultací Nadřízený orgán: Vedoucí střediska Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: Odborný pracovník správy účetnictví Rozsah práce účetního se řídí přáním klienta a nemusí vždy obsahovat kompletní škálu poskytovaných služeb. Působnost účetního vedení účetní agendy vedení mzdové a personální agendy vedení daňové agendy Kompetence: účastnit se kontrolních šetření státních orgánů, vést personální agendu. Zodpovědnost: řádné zaúčtování účetních dokladů, včasné vypracování účetní závěrky, daňových přiznání, výkazů a přehledů, včasné předepsání úhrady daní a poplatků. účtuje o jednotlivých dokladech do jednotlivých účetních tříd a účetních středisek, účtuje o mzdách, v termínech vypracovává účetní uzávěrky, v termínech vypracovává daňová přiznání a přehledy a statistické výkazy, připravuje účetní výstupy pro klienty, je přítomen kontrolám účetnictví kontrolními orgány, spolupracuje se zástupcem klienta, vede pokladnu drobných vydání, dbá na správné vedení účetnictví, Nadřízený orgán: Vedoucí střediska Podřízení: Formální vzdělání: SŠ nebo VŠ Doplňující kritéria: Administrativní pracovník Jeho úkolem je zpracovávat podklady související s fungováním střediska a pronájmem prostor. Působnost administrativního pracovníka elektronická správa dokumentace vedení agendy pronájmů příprava podkladů pro účetního Strana 19 (celkem 23)

20 evidence pošty běžné kancelářské úkony Kompetence: provádění administrativních úkonů Zodpovědnost: vyřizování pošty, inventarizace majetku, příjem a evidence objednávek převod listinných dokumentů do elektronické podoby příjem a evidence objednávek pronájmů zhotovování výstupů z evidence objednávek pro účetního vedení přijaté a odeslané pošty běžné kancelářské úkony pomoc s inventarizací majetku Nadřízený orgán: Vedoucí střediska Podřízení: Formální vzdělání: vyučen nebo SŠ Doplňující kritéria: Strana 20 (celkem 23)

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

Balanc, z.ú. Společnost pro vyrovnávání příležitostí

Balanc, z.ú. Společnost pro vyrovnávání příležitostí STATUT ZAPSANÉHO ÚSTAVU Balanc, z.ú. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Název ústavu: Zkrácený název: Zakladatelé: Sídlo: Právní forma: Balanc, z.ú. Společnost pro vyrovnávání

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: II. ZAKLÁDACÍ LISTINA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti:------ 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ------ 2. Sídlem obecně prospěšné společnosti je:

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli:

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. o založení obecně prospěšné společnosti. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: ZAKLÁDACÍ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti RADA RODIČŮ PŘI ZŠ MOHYLOVÁ - o. p. s. uzavřená dnešního dne následujícími zakladateli: panem Janem Kružíkem, bytem Praha 5, Zázvorkova 1997, RČ:

Více

Zakládací listina. o b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i. Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti

Zakládací listina. o b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i. Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti Zakládací listina o b e c n ě p r o s p ě š n é s p o l e č n o s t i Čl.I. Název obecně prospěšné společnosti Obecně prospěšná společnost nese název: Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny

Více

Statut obecně prospěšné společnosti

Statut obecně prospěšné společnosti Statut obecně prospěšné společnosti Temperi, o.p.s. zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností Č. Budějovice, oddíl O, vložka 235 IČ: 28159179 Čl. I Úvodní ustanovení 1) Dne 2. 8. 2012 uzavřeli,

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t :

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t : STATUT VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1. Název a sídlo spolku Název spolku: PRO Arny z. s. (dále jen spolek ) Sídlo spolku: Riegrova 1756/51, České Budějovice, 370 01 Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s.

Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Stanovy zapsaného spolku Amelie, z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Spolek Amelie, z.s. vznikl pod názvem Amelie, o.s. v roce 2006 a byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Statut Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. Čl. 1 Založení Společnosti pro Jizerské hory Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. byla založena v lednu 1999 a 23.2.1999 zapsána do rejstříku obecně prospěšných

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti I MY, o.p.s. Níže uvedení: Ludmila Dvořáková r. č.: 676206/2021; bytem: Jeronýmova 153/16, 392 01 Soběslav MUDr. Jan Chabr r.č: 400110/049; bytem: 28.října

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY

KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY Senovážné náměstí 23, Praha 1, PSČ 112 82 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SCHVÁLENÝ PREZÍDIEM KONFEDERACE UMĚNÍ A KULTURY DNE 15. 10. 1999 DOPLNĚNÝ ZMĚNAMI SCHVÁLENÝMI HLASOVÁNÍM PREZÍDIA KUK

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM Článek 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel DDM Chrudim Sídlo: Palackého 418, 537 01, Chrudim Článek 2 Účel spolku 1. Spolek rodičů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ:

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ: STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV 1. Název organizace je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje, (dále jen Centrum) Zkratka CZP PK SÍDLO 2. Sídlo: Bělehradská

Více

Zakládací listina ústavu

Zakládací listina ústavu Zakládací listina ústavu Čl. I Zakladatel Jméno fyzické osoby: Mgr. Martin Šťastný Trvalé bydliště: Nad Plovárnou 3737/9 r. č.: 660530/1923 (dále jen zakladatel ) Čl. II Název a sídlo ústavu 1. Název ústavu

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek školy U Obory

STANOVY SPOLKU. Spolek školy U Obory STANOVY SPOLKU Spolek školy U Obory 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Spolek školy U Obory (dále jen "Spolek") je samosprávným a dobrovolným svazkem sdružujícím především zákonné zástupce (dále jen "rodiče") žáků

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče 1 Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče Hlava I. Název, sídlo a působnost organizace Čl.1. Zakládaná stavovská organizace má název: Asociace pracovníků středisek výchovné péče (dále jen Asociace).

Více

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.)

Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Statut nadačního fondu ( 4 zákona č. 227/1997 Sb.) Preambule Pavel Cais r.č.: 481205/078 trvale bytem: Za Pazdernou 2574, 397 01 Písek (dále jen zřizovatel) zřídil nadační listinou ze dne 21. 11. 2013,

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Sparta Hockey Supporters

Sparta Hockey Supporters Sparta Hockey Supporters Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sparta Hockey Supporters (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Janovského 923/41, 17000 Praha 7 Holešovice. Čl. II Účel spolku Účelem spolku

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STATUT CENTRA NOVÝCH TECHNOLOGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně podle článku 6, odstavce 5 Statutu FSI VUT projednal dne 5. 12. 2013 návrh tohoto statutu a děkan Fakulty strojního inženýrství

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku 1 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. (dále jen spolek ) má sídlo na adrese Jašíkova 1536, 149 00 Praha 11. Anglický

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí. Čl. I. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí Obecná ustanovení Čl. I. 1. Název sdružení: BALANC, o. s. Společnost pro vyrovnávání příležitostí 2. Zkrácený název: BALANC

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s.

S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s. S T A N O V Y TJ Litohlavy z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem TJ Litohlavy z.s. (dále jen spolek) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více