Účetnictví malých a středních podniků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetnictví malých a středních podniků"

Transkript

1 Účetnictví malých a středních podniků Bakalářská práce Eva Šmatláková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra Levičková, Ph.D. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Accounting of Small and Medium-sized Entities Eva Šmatláková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Economy Major: Hotel Management Thesis Advisor: Ing. Věra Levičková, Ph.D. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, Že jsem bakalářskou práci na téma Účetnictví malých a středních podniků zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Eva Šmatláková V Příbrami dne

4 Abstrakt ŠMATLÁKOVÁ, Eva. Účetnictví malých a středních podniků. Bakalářská práce Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 39. Předmětem bakalářské práce na téma Účetnictví malých a středních podniků je charakterizovat vedení účetnictví v malých a středních podnicích. V návaznosti na to i ostatní pojmy s tím související. Práce je složena ze dvou částí. Z části teoreticko metodologické a části analytické. Teoretická část práce se zaměřuje na popsání, definování a vysvětlení stěžejních pojmů. V poslední kapitole pak porovnává vybrané položky rozvahy mezi českým účetním standardem a mezinárodním standardem IFRS. Analytická část se zabývá porovnáním rozvahy podle předpisů české účetní legislativy s výkazem o finanční situaci podle mezinárodního standardu. Konkrétně je to ukázáno na třech vybraných položkách rozvahy. Cílem práce je charakterizovat způsoby vedení účetnictví v malých a středních podnicích v souladu s českými účetními předpisy a ty následně porovnat s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky. Klíčová slova: harmonizace, malý podnik, mezinárodní standard, porovnání, rozvaha, střední podnik, účetnictví. Abstract The objectives of the Bachelor's thesis is to characterize bookkeeping in the small and middle size organizations in relation with different terms which are related to the topic. The work is split into two parts where the first part is theoretical and methodological and the second one is the analytic part. Theoretical part focuses to describe, define and explain the crucial terms. The last chapter then compare selected items between Czech accounting standards and international IFRS standards. The analytic part looks into comparison of the balance sheet according to Czech accounting legislation with the statement about financial situation according to the international standards. it is shown onto three selected items of the balance sheet.

5 The main goal of the thesis is to characterize the ways of the bookkeeping in the small and middle size businesses in relation with Czech accounting regulations and to compare it with the international standards of financial reporting for the small and middle size organizations. Key words: accounting, balance, comparing, harmonisation, international standard, medium enterprise, small enterprise.

6 Obsah ÚVOD... 9 TEORETICKO METODOLOGICKÁ ČÁST ÚČETNICTVÍ DAŇOVÁ EVIDENCE ČESKÉ ÚČETNÍ PŘEDPISY VYMEZENÍ ÚČETNÍCH JEDNOTEK ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY DEFINICE MSP PŘECHOD MSP NA IFRS ROZDÍLY VE VÝKAZNICTVÍ MEZI ČÚP A IFRS PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ANALYTICKÁ ČÁST PODNIK Z POHLEDU NÁRODNÍ LEGISLATIVY PRVNÍ PŘEVOD Z ČÚP NA IFRS PŘEVOD KÁVOVARU OCEŇOVÁNÍ DHM ODPISOVÁNÍ DHM LEASING AUTOMOBILU ODLOŽENÁ DAŇ PODNIK Z POHLEDU MEZINÁRODNÍHO STANDARDU NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR... 44

7 SEZNAM TABULEK Tabulka 1 Podíl malých a středních podniků na vybraných ukazatelích v ČR Tabulka 2 Kritéria pro určení velikosti podniků Tabulka 3 Rozvaha podniku XYZ podle předpisů národní legislativy ke dni Tabulka 4 Přehled splátkového kalendáře úvěru Tabulka 5 Odpis kávovaru podle ČÚP Tabulka 6 Promítnutí kávovaru v rozvaze podle ČÚP Tabulka 7 Zobrazení kávovaru ve výkazu o finanční situaci Tabulka 8 Rozepsání průběhu leasingu na automobil Tabulka 9 Přehled leasingových splátek automobilu Tabulka 10 Výkaz o finanční pozici podniku k

8 SEZNAM ZKRATEK ČÚP Český účetní předpis DHM dlouhodobý hmotný majetek DNM dlouhodobý nehmotný majetek DPH daň z přidané hodnoty EU Evropská Unie HDP hrubý domácí produkt IFRS Mezinárodní standard účetního výkaznictví MSP malé a střední podniky SMV samostatně movité věci

9 ÚVOD Každý podnik, který se na trhu vyskytuje, musí bez výjimky vést účetnictví nebo alespoň daňovou evidenci. Na území našeho státu je účetnictví vedeno podle českých účetních předpisů. Na území jiných států jsou ale předpisy jiné a od těch našich se značně liší. Proto bylo potřeba sjednotit vedení účetnictví pomocí jeho harmonizace, aby ho podniky různých států mohly mezi sebou jednoduše porovnávat. Cílem této bakalářské práce je tedy provést charakterizaci způsobu vedení účetnictví malých a středních podniků podle českých účetních předpisů a ty následně porovnat ve vybraných položkách s mezinárodním standardem účetního výkaznictví. Důvodem toho je právě zmíněná snaha o celosvětovou harmonizaci, kdy do pár let může být toto skutečností a bude třeba, aby se všechny malé i střední podniky zapojily do užívání mezinárodních standardů v účetnictví. Tato bakalářská práce obsahuje dvě hlavní části. Část teoreticko metodologickou a část analytickou. V první kapitole teoretické části si nejprve vymezíme pojem účetnictví. Jeho podstatu a funkci, které jsou důležitým aspektem tohoto oboru. Okrajem si představíme i daňovou evidenci. V návaznosti na to je třeba vysvětlit, co jsou české účetní standardy. Opírají se o zákon č. 586/1992 Sb. a v něm jasně stanoveno, co účetní předpisy obsahují, kdo se jimi má řídit a jaké zásady je důležité dodržovat pro evidenci účetnictví. O tom je psáno ve druhé kapitole. Třetí kapitolou je přiblížení si harmonizace v účetnictví. Co to vlastně je a proč vznikla. Zmíníme harmonizaci jak v Evropské unii, tak i po celém světě a na Americkém kontinentě. Každá z nich má totiž rozdílné standardy, ale v dnešní době se již usiluje o to, aby se i ty sjednotily do jednoho společného a bylo tak analyzování podniků mezi sebou naprosto srozumitelné a bez potíží. Čtvrtá kapitola představí mezinárodní účetní standardy a jejich koncepční rámec. Dále zahrnuje také mezinárodní standardy pro malé a střední podniky. 9

10 V páté kapitole definujeme podniky, které jsou rozděleny do tří kategorií. Na malé, střední a velké. Probereme, jak se vývoj podnikání malých a středních podniků u nás od roku 2005 do roku 2012 vyvíjel. V neposlední řadě je třeba popsat, jak probíhá převod malých a středních podniků, které se rozhodnou sestavovat výkaznictví podle mezinárodního standardu IFRS. Poslední a nejrozsáhlejší kapitolou teoretické části je porovnání vybraných položek v sestavování účetnictví a jejich porovnání mezi českým a mezinárodním standardem. Těmi vybranými položkami jsou všeobecné požadavky, účetní závěrka, dlouhodobý majetek, snížení hodnoty aktiv, zásoby a leasing. Tato kapitola je pak důležitým prostředkem pro sestavování analytické části této bakalářské práce, která je druhou hlavní částí. Zjištěné skutečnosti jsou zde aplikovány do praxe v několika případech, ve kterých je popsán převod vybraných položek z českého standardu do podoby standardu IFRS. Jako výchozí materiál zde poslouží rozvaha existující společnosti, podle které jsou provedeny veškeré převody. V samém závěru práce jsou vysvětleny a popsány veškeré rozlišnosti nastalé po převodu vybraných položek v rozvaze podniku a také zda a jak se změnila finanční i bilanční situace vybraného podniku. 10

11 TEORETICKO METODOLOGICKÁ ČÁST 1 ÚČETNICTVÍ Většina z nás si pod pojmem účetnictví dokáže představit ledascos. Všichni se však shodneme na tom, že je to věc, která se týká financí a majetku obecně. Jaká je ale skutečná definice účetnictví? Účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách. Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní jednotce stav a pohyb majetku a závazků. 1 Účetnictví je procesem tvůrčí činnosti, která rozpoznává jednotlivé složky majetku a zdroje jeho krytí, oceňuje a předává informace uživatelům. 2 Z výše uvedeného jasně vyplývá, že stejně jako v ostatních oborech, tak i v účetnictví se můžeme setkat s mnoha si podobnými definicemi a žádná z nich není ta nejlepší a nejpřesnější. Po nahlédnutí do několika literatur se nelze setkat s jedinou stejnou, ve které by se znění definice rovnalo jiné. Vlastně ani sám zákon neukládá jednotnou definici pro pojem účetnictví. Vybízí se otázka, proč vlastně účetnictví vzniklo a k čemu je tak důležité? Každý podnikatel, ať malý či větší, musí mít přehled o stavu svých peněžních prostředků neboli o stavu prostředků ve firmě. To tedy znamená, že si musí vést evidenci o tom, kolik který odběratel má firmě zaplatit, jaké má firma závazky a podobě. V jakémkoliv podnikání je potřeba znát výši prostředků do podnikání vložených, stejně tak výši zdrojů určenou k jejich krytí. To vše vede k dosažení výsledků podnikatelské činnosti. Bez toho se žádný podnikatel neobejde, protože by neměl tušení, jestli se mu jeho podnikatelská činnost vyplatí či nikoliv. 1 OPLETALOVÁ, A. Základy účetnictví, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 6 2 LEVIČKOVÁ, V.; SMOTLACHOVÁ, E. Sbírka úloh a řešených příkladů ze základů finančního účetnictví, Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2011, s. 6 11

12 Jak je tedy vidět, účetnictví je nedílnou součástí každého podnikání. Plní pro firmy mnoho funkcí, které jsou pro jejich chod a vývoj velice důležité. Začneme funkcí informační, která nejenže zobrazuje jaké má firma zisky nebo ztráty, kolik má zaplatit za pojištění a kolik odvede na daních, ale také podle ní zjistíme, jaký potenciál firma má. Zda má dobré podmínky a zázemí pro to, aby se mohla rozšiřovat, vyjednávat nové obchody a požadovat více investic nebo naopak se chýlí k likvidaci. Další je dispoziční funkce. To znamená, že veškeré informace o účetnictví jsou podstatné jak pro zaměstnance, kteří podle nich rozhodují a řídí podnik, tak i pro lidi z vnějšího okolí, které zahrnuje případné investory a budoucí obchodní partnery, kteří nepohlížejí na firmu jen z hlediska pozice na trhu. Čísla v účetnictví jsou pro ně pochopitelně tím nejlepší ukazatelem, protože jedině z nich pravdivě vyplývá jak si firma v minulosti nebo současnosti vede. Dále plní funkci důkazního prostředku například při vedení sporů, které vyplývají ze vztahů mezi dlužníkem a věřitelem, kdy se rozhoduje o uznání a ochraně práv obou stran. Další funkcí, která je nedílnou součástí účetnictví a která se opírá o zákon je ta, která slouží k daňovým účelům a to znamená, že je potřeba stanovit správný základ daně a z toho vyplývají i ostatní daňové povinnosti účetní jednotky. Poslední funkci, kterou vedení účetnictví plní je kontrolní funkce, kdy podnik má absolutní kontrolu nad stavem majetku a hospodaření s ním. Samozřejmostí je ještě zmínit, co je cílem účetnictví a co z něj vyplývá.: Poskytnutí takových informací o účetní jednotce, které umožní kvalifikovaný názor, na jehož základě lze učinit potřebná podnikatelská rozhodnutí DAŇOVÁ EVIDENCE Ne všichni podnikatelé jsou ochotni vést podvojné účetnictví. Existuje pro ně tedy lehčí varianta, kdy vedou daňovou evidenci, která se do nazývala jednoduchým účetnictvím. Nesmějí však být účetní jednotkou a pak nemají povinnost vést účetnictví. Musejí být fyzickou osobou, nesmí být zapsány v obchodním rejstříku a jejich roční obrat přesáhnout Kč. 3 LEVIČKOVÁ, V.; SMOTLACHOVÁ, E. Sbírka úloh a řešených příkladů ze základů finančního účetnictví, Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2011, s. 6 12

13 Daňová evidence je jednodušší forma účetnictví, je administrativně méně náročná a klade daleko nižší nároky na technické vybavení. Proto si jí drobní podnikatelé vybírají. Daňovou evidenci v české legislativně upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v 7b.: (1) Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o: a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, b) majetku a závazcích. (2) Pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví20h), není-li dále stanoveno jinak. (3) Pro ocenění majetku a závazků v daňové evidenci se hmotný majetek oceňuje podle 29, pohledávky se oceňují podle 5. Ostatní majetek se oceňuje pořizovací cenou,31) je-li pořízen úplatně, vlastními náklady,31) je-li pořízen ve vlastní režii, nebo cenou zjištěnou podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku1a) ke dni nabytí u majetku nabytého děděním nebo darem. Závazky se oceňují při vzniku jmenovitou hodnotou, při převzetí pořizovací cenou. Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich jmenovitými hodnotami. Pořizovací cenou pozemku je cena včetně porostu, pokud se nejedná o pěstitelský celek trvalých porostů ( 26). Do pořizovací ceny majetku pořízeného formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci se zahrnou výdaje s jeho pořízením související, hrazené nájemcem. V případě úplatného pořízení nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek a závazků nebo části uvedeného majetku a závazků, za jednu pořizovací cenu, se cena jednotlivých složek majetku stanoví v poměrné výši k ceně jednotlivých složek majetku oceněných podle zvláštního právního předpisu,1a) s výjimkou peněz, cenin, pohledávek a závazků. Je-li v případě úplatného pořízení nemovitých a movitých věcí, majetkových práv, pohledávek a závazků, nebo části tohoto majetku a závazků, rozdíl mezi pořizovací cenou a oceněním tohoto majetku podle zvláštního právního předpisu,1a) zvýšeným o hodnotu peněz, cenin, pohledávek včetně daně z přidané hodnoty, a snížený o hodnotu závazků, záporný, postupuje se obdobně jako v případě záporného oceňovacího rozdílu při koupi podniku ( 23). 13

14 (4) Zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků provede poplatník k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto zjištění provede zápis. O případné rozdíly upraví základ daně podle 24 a 25. (5) Poplatník je povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.28b) 4 Pokud je daňová evidence vedena průběžně, může sloužit i jako nástroj k řízení společnosti, protože poskytuje veškeré podrobnosti o stavu pohybu majetku a o dluzích. Co se týče způsobu a formy vedení daňové evidence, tak ta je zcela v rukou podnikatelů. Zákon totiž nepředepisuje, jak by se evidence měla vést. Jisté je však to, že může být jak v papírové, tak i v elektronické podobě. Vhodnými nástroji, které daňovou evidenci usnadňují a zpřehledňují, jsou: peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, evidence daně z přidané hodnoty, skladní karty, inventární karty, kniha jízd, kniha finančního majetku, mzdový list a další. 2 ČESKÉ ÚČETNÍ PŘEDPISY Účetnictví je řízeno na základě zákonů a psaných pravidel. Nejdůležitějším zákonem je zákon 563/1991 SB., o účetnictví. Tento zákon upravuje obecné povinnosti o vedení účetnictví subjektů, samozřejmě v souladu s právem Evropských společenství. Vymezuje kdo je povinen vést účetnictví na území České republiky. Dalším důležitým dokumentem jsou prováděcí vyhlášky a České účetní standardy. Zákon obsahuje mnoho zásad, které musí všechny účetní jednotky dodržovat. Jakékoliv vybočení z daného řádu nebo jeho porušení je hrubě sankciováno. 4 Zákon č. 586 /1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění 14

15 Patrně nejdůležitější zásadou celého právního řádu je 7 odst. 1, ve kterém stojí, že: Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 5 S touto zásadou jde ruku v ruce i 7 odst. 2, který upřesňuje, kdy je účetnictví zobrazeno věrně a poctivě. Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je v souladu s účetními metodami stanovenými zákonem. Poctivé zobrazení je, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede v dosažení věrnosti. 6 Z výše uvedeného vyplývá, že účetnictví, aby bylo v souladu se zákonem, musí být účetními jednotkami provedeno úplně, průkazně, správně, srozumitelně a přehledně. Úplné je tehdy, jestliže jsou zaúčtovány všechny účetní případy týkající se daného účetního období. Průkazné, pokud jsou veškeré účetní případy a účetní zápisy, které byly v podniku provedeny, doloženy účetními doklady. A správné, jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem (zákonem o účetnictví, zákonem o daních, obchodním zákoníkem) VYMEZENÍ ÚČETNÍCH JEDNOTEK Český právní řád umožňuje, jak bylo již výše zmíněno, vedení dvou typů účetnictví. Je to účetnictví jednoduché, tzv. daňová evidence, nebo účetnictví podvojné. Účetnictví nemůže dělat každý dle svého rozmyslu, proto je v zákoně pevně vymezeno, kdo se stává účetní jednotkou a na základě toho tedy musí vést podvojné účetnictví. Podle 1 odst. 2 jsou to: a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 5 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění 6 op. cit. 7 ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví díl pro střední školy a pro veřejnost, Znojmo: Štohl vzdělávací středisko Znojmo, 2013, s.8 15

16 Kč a to od prvního dne kalendářního roku, f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu. 8 Ostatní subjekty, které podnikají a nejsou v tomto zákoně vymezeni, musejí vést již zmíněnou daňovou evidenci. Výše uvedené zásady nejsou zdaleka všechny, které jsou v právním řádu obsaženy. Účetní jednotky mají daleko víc povinností, které jsou nuceny plnit.: Musejí účtovat podvojně a vždy za období, se kterým daný účetní doklad souvisí. Jak časově, tak věcně. Účetním obdobím se rozumí dvanáct po sobě jdoucích měsíců. Přesné vymezení je obsaženo v 3 odst. 2: Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního období může být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct měsíců. 9 Další z mnoha povinností, které mají účetní jednotky plnit, jsou uvedeny v zákoně o účetnictví pod 4, kde jim právní řád stanovuje: dodržovat při vedení účetnictví směrnou účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, Vést jedno účetnictví za jednu účetní jednotku jako celek, vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů; přitom mohou použít technických prostředků, nosičů informací a programového vybavení, vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny, vést účetnictví v českém jazyce ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Účetní jednotky při vedení účetnictví musejí dodržovat i určité zásady, které sice nejsou samostatným právním předpisem, ale většina z nich je zapracována do zákona o účetnictví. 8 Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění 9 op. cit. 10 op. cit. 16

17 Patří sem: Zásada věrného a poctivého zobrazení skutečnosti účetnictví musí být vedeno s ohledem na reálné zobrazení stavu majetku, hospodářského výsledku a finanční situace podniku. 2. Zásada opatrnosti vyžaduje reálný odhad hospodářské situace účetní jednotky z toho důvodu, aby rizika ztrát nebyla přenášena do následujících období. To znamená, že nesmí nadhodnocovat aktiva a výnosy a naopak nepodhodnocovat závazky a náklady. 3. Zásada bilanční kontinuity představuje návaznost zůstatků rozvahových účtů v následujícím účetním období na zůstatky rozvahových účtů v běžném období. To znamená, že konečné zůstatky aktiv a pasiv za běžné období se shodují s počátečními stavy aktiv a pasiv v následujícím účetním období. 4. Zásada věcné a časové souvislosti účetní jednotka musí účtovat o účetních případech, které patří do příslušného účetního období. 5. Zásada stálosti účetních metod účetní jednotka si na začátku období zvolí účetní metody, které bude používat a ty musí dodržet nejen po celé účetní období, ale i mezi jednotlivými účetními obdobími. Zajišťuje tím srovnatelnost informací a jejich objektivitu. 6. Zásada zákazu kompenzace zákaz vzájemného vyrovnání mezi položkami výnosů a nákladů či mezi jednotlivými položkami majetku a jeho zdroji. 7. Zásada průkaznosti účetnictví musí být vedeno v souladu s platnými právními předpisy a to tak, aby byla zajištěna jeho průkaznost před soudem. 8. Zásada opatrnosti cílem je nepřenášet současná rizika do budoucnosti. Proto je třeba vykazovat pouze reálné a realizované zisky. Tuto zásadu dodržují účetní jednotky tím, že realizují tvorbu rezerv a opravných položek. 9. Zásada úplnosti vyžaduje zachycení veškerých jevů, které souvisí s předmětem účetnictví účetní jednotky a nastaly ve sledovaném období. 10. Zásada dokladovosti vyjadřuje, že účetní zápisy se do účetních knih provádí pouze na základě účetních dokladů. 11 OPLETALOVÁ, A. Základy účetnictví, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s

18 3 HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ Světová ekonomika se neustále vyvíjí a rozrůstá, roste propojování se mezinárodních trhů a to se dotýká i malých a středních podniků. U většiny z nich je nutností mít zahraničního dodavatele nebo své zboží přímo vyvážet či poskytovat služby v zahraničí. Mnoho firem má také zahraniční investory, od kterých získává finanční kapitál. Podniky, které spolu spolupracují, musejí a potřebují mít informace jeden o druhém, tudíž je potřeba porozumět jejich finančním výkazům, které jim ukážou, v jaké finanční situaci se firma nachází, jakou má strukturu majetku, závazků, nákladů a výnosů. Poskytne jim také informace o tom, jak je podnik schopen splácet své závazky a odtajní i výsledek hospodaření. Protože má ale každý národ ve své legislativě stanovené rozdílné postupy pro vedení účetnictví, ve kterých by se zahraniční podnik nedokázal orientovat, bylo třeba vymyslet sjednocující pravidla a standardy pro zapisování dat do účetních výkazů. A to tak, aby si dané informace mohli mezi sebou jednotlivé národnosti porovnávat. Právě na tento popud se začaly objevovat snahy o mezinárodní harmonizaci účetnictví. Harmonizací se tedy rozumí přibližování účetních pravidel a účetních výkazů různých zemí tak, aby předkládané výkazy byly srovnatelné, spolehlivé a srozumitelné. 12 Harmonizace účetnictví může být v rámci daného společenství států nebo probíhá ve snaze o celosvětovou harmonizaci. 13 Konkrétním příkladem pro harmonizaci ve společenství států je jednoznačně Evropská unie. Co se týče celosvětové harmonizace, je nutno zmínit dvě složky. Mezinárodní standardy IFRS a účetní standardy US GAAP. Se vznikem Evropského hospodářského společenství v roce 1957 vzniklo v Evropě nové seskupení států, které se skládalo až do dnešní podoby Evropské unie. Velmi důležitou podmínkou existence a konkurenceschopnosti tohoto seskupení bylo propojování států na úrovni právní, ekonomické i sociální. Díky tomu Evropská unie vydává legislativní předpisy, na základě kterých dochází k vytváření jednotných pravidel. Byly vydány 12 KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého, Praha: Polygon, 2004, s ibid., s

19 směrnice (nazývající se také jako direktivy), které musí každý člen Evropské unie povinně zakomponovat do svého legislativního řádu. Přímo o účetnictví pojednává směrnice čtvrtá, sedmá a osmá. 14 Čtvrtá směrnice byla vydaná v roce 1978 a pojednává o sjednocení obsahu a formy ročních účetních závěrek některých forem společností. Vymezila povinné členění rozvahy, výsledovky a obsah přílohy k účetní závěrce. Sedmá směrnice z roku 1983 se týká tvorby konsolidovaných účetních závěrek. To znamená, že uskupení podniků typu koncern či holding, musejí sestavovat účetní výkazy nejen za sebe, ale i za svou dceřinou skupinu podniků. Poslední, směrnice osmá vydaná v roce 1984, kterou nahrazuje směrnice z roku 2006, uvádí požadavky k získání kvalifikace na práci auditora, což je osoba zabývající se ověřováním účetních výkazů, a dále se zabývá činností auditu a auditorů. 15 Přestože snaha o sjednocení účetnictví v Evropské unii byla veliká, neexistuje stoprocentní srovnatelnost účetních výkazů. Díky rozdílným právním kulturám bylo zakládání směrnic postaveno na kompromisech a právě ty způsobily, že směrnice získaly punc práva volby si zvolit, jak moc budou zakomponovány do legislativního řádu, aby se přizpůsobily ekonomickému, sociálnímu, právnímu a daňovému prostředí dané země. Směrnice tak tedy začaly nevyhovovat potřebám větší harmonizace a musely se nahradit jinou metodou, která by se postarala o dokonalé sjednocení účetnictví. A to jsou mezinárodní standardy IFRS, kterým je věnovaná samostatná kapitola. Harmonizace v rámci Spojených států amerických je pod dohledem účetního systému zvaným Všeobecně uznávané účetní zásady, v anglické zkratce GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Tento systém se začal vyvíjet po roce 1929, kdy ve Spojených státech došlo k pádu Newyorské burzy. Vytvořením pravidel pro vedení finančních výkazů byla pověřena americká Komise pro cenné papíry a burzy. V roce 1973 tuto pravomoc 14 FICBAUER, J. FICBAUER, D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy, Ostrava: Key Publishing, 2011, s ibid., s

20 převzal Výbor pro vydávání účetních standardů, díky němuž vznikly Všeobecně uznávané účetní zásady MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Vykazování v účetnictví podle evropských směrnic nestačilo na požadavky finančních trhů. Proto na základě snažení se o celosvětovou harmonizaci účetnictví byla v roce 1973 založena Rada pro standardy finančního účetnictví pod anglickou zkratkou IASC, která vydala mezinárodní účetní standardy pro všechny společnosti obchodující na světových trzích. Šlo o to, aby se vytvořily a publikovaly standardy, na jejichž základě se bude finanční vykazování celosvětově používat a dodržovat. V roce 2001 pak vznikla IASB, což je Rada pro Mezinárodní účetní standardy, která navazuje na činnost IASC. Rada měla za úkol sjednotit účetní standardy do takové podoby, která bude pro všechny kvalitní, srozumitelná a hodnotná. Tyto standardy mají nadnárodní charakter, do svého účetnictví je totiž zavedlo plno států i mimo Evropskou unii. Jedná se například o Rusko, Austrálii, některé státy Východní Evropy i Afriky. V USA zatím tyto standardy nevyužívají, ale snaží se alespoň o přiblížení k těmto principům mezinárodního standardů. Nebude trvat dlouho a bude možné, aby si mezi sebou ekonomickou situaci v podniku porovnávaly státy z opačných koutů světa právě díky sjednoceným mezinárodním standardům účetního výkaznictví. Soubor Mezinárodních standardů účetního výkaznictví má danou strukturu a obsahuje následující: 17 Úvodní část, která zahrnuje definici účelu IFRS, vymezuje řídící orgány, včetně jejich pracovního programu a postupů. Předmluvu k výkladu standardů. Jsou zde stanoveny cíle jak formulovat a ve veřejném zájmu vyhlašovat účetní standardy, které mají být dodržovány při zveřejňování úplné sady výkazů finančního účetnictví, dále jak propagovat jejich 16 FICBAUER, J. FICBAUER, D. Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy, Ostrava: Key Publishing, 2011, s KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví - Světový koncept, Praha: Polygon, 2003, s

21 celosvětové přijetí a dodržování, jak usilovat o zlepšení a harmonizaci právních předpisů, účetních standardů a postupů v souvislosti s předkládáním výkazů finančního účetnictví. Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetních výkazů. Standardy (IAS i IFRS). Interpretace standardů, jejichž smyslem je určit způsob řešení sporných otázek. Mimo výše uvedené soubor ještě obsahuje historii vývoje IFRS, slovník všech zkratek a slov, zdůvodnění závěrů a implementační příručku, která obsahuje ilustrativní účetní závěrku, její následnou prezentaci a seznam požadavků na zveřejnění. 4.1 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Mezinárodní standard účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro MSP) je jedním z vydaných standardů účetního výkaznictví od IASB z roku Přestože se vztahuje jen na malé a střední podniky, tak základní principy jsou stejné jako u plné verze standardu IFRS. Jinak je ale nezávislý a veškerá pravidla jsou přizpůsobena potřebám k vhodnému sestavování výkaznictví pro MSP. Šlo jen o to, aby principy byly zjednodušeny do takového rozsahu, aby nebyly komplikované a náklady, které musejí vynaložit na tvorbu účetní závěrky, byly přiměřené. Zjednodušený model pro MSP je například v tom, že jsou vynechána některá témata, která nejsou důležitá pro malé a střední podniky. Zjednodušilo se účtování a principy ocenění, která jsou v plném rozsahu IFRS. Je dáno méně zveřejnění a zjednodušilo se přeformulování. Úplně se vynechala témata, která nejsou pro malé a střední podniky stěžejními. Jedná se o zemědělství, mezitímní výkaznictví, hyperinflaci a úhrady vázané na akcie. 18 Povinnost užití mezinárodních standardů účetního výkaznictví v daných podnicích je v souladu s rozhodnutím právních a regulačních orgánů ve státě a v souladu s tvůrci těchto standardů. 18 DELOITTE, IFRS do kapsy 2010, dostupné na internetu: <http://www.3kont.cz/files/ifrs_do_kapsy_2010.pdf> 21

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 4 a 5 a 6 Nabytí dlouhodobého

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život

z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život Komponentní odpisování RNDr. Ivan BRYCHTA z pohledu účetnictví vede k věrnějšímu a poctivějšímu obrazu z pohledu daní komplikuje život 1 Základní účetní principy účetní principy dané zákonem č. 563/1991

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více