PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ"

Transkript

1 ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních jednotkách v účetnictví se eviduje např.: nákup materiálu, zboží, strojů apod. prodej výrobků a zboží vznik pohledávek a závazků vůči dodavatelů, odběratelům, zaměstnancům, finančním orgánům apod. účetnictví musí poskytovat informace o: a) stavu a pohybu majetku a závazků podnikatel musí mít přehled o stavu peněžních prostředků, o tom, kolik Kč má dostat zaplaceno od odběratelů, a naopak, kolik Kč dluží dodavatelům atd. b) nákladech, výnosech a s tím souvisejícím zjištění výsledku hospodaření je nutné mít přehled o výši prostředků do podnikání vložených a o dosažených výsledcích podnikatelské činnosti Účetnictví plní tyto funkce: 1. Poskytuje informace o hospodaření firmy jsou to informace o dosažených výsledcích podnikatelské činnosti, tj. zda firma hospodaří se ziskem nebo se ztrátou 2. Může sloužit jako důkazní prostředek při vedení sporů účetní doklady nebo záznamy v účetních knihách 3. Poskytuje informace pro rozhodování a řízení podniku na základě minulých a současných údajů se může managament firmy rozhodovat o budoucích investicích, obchodech, rozšíření firmy apod. 4. Zjištění informací pro účely daňové jedná se o správné stanovení základu daně, a tím i daňové povinnosti účetní jednotky 5. Údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření s ním tato kontrolní funkce je charakteristická zejména u akciových společností, kdy jsou tyto společnosti řízeny profesionálním týmem odborníků, odděluje výkonné řízení firmy od vlastnictví pro akcionáře se účetnictví stává důležitým prostředkem kontroly a obrany majetku svěřeného do správy profesionálnímu vedení 1

2 základním předpisem pro vedení účetnictví je zákon o účetnictví, kterým se řídí vedení účetních záznamů závazně pro všechny účetní jednotky stanovuje např. rozsah a způsob vedení účetnictví, náležitosti účetních dokladů, povinnost archivace účetních dokladů apod. povinností podle zákona o účetnictví je vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a správně tak, aby věrně nahrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem ÚPLNOST = zaúčtování všech účetních případů týkajících se jednoho účetního období PRŮKAZNOST = všechny účetní zápisy a případy jsou doložitelné doklady SPRÁVNOST = jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem Další důležité informace pro vedení účetnictví: a) Za správnost účetnictví zodpovídá podnikatel b) Účetnictví se vede v české měně c) Právnické mají povinnost vést účetnictví ode dne svého vzniku d) Účetním obdobím se rozumí období, za které se účetnictví uzavírá a zjišťuje se hospodářský výsledek účetní jednotky (je to dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců buď je shodné s kalendářním rokem nebo se jedná o tzv. hospodářský rok) e) Povinnost vést jedno účetnictví za jednu účetní jednotku jako celek f) Účetnictví může být vedeno buď v ruce, nebo pomocí účetního softwaru účetnictví se lze vést dvojím způsobem: 1. DAŇOVÁ EVIDENCE (je upravena zákonem o dani z příjmu a musí jí vést osoby, které dosahují příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti - lékaři, živnostníci apod. a nejsou účetní jednotkou) 2. ÚČETNICTVÍ (je upraveno zákonem o účetnictví a vedou ho právnické osoby a fyzické osoby, které se staly účetními jednotkami fyzická osoba se stane účetní jednotkou zejména v těchto případech: A. Pokud její obrat za bezprostředně předcházející účetní období přesáhl 25 miliónů korun B. Pokud se dobrovolně rozhodla vést účetnictví C. Pokud je zapsána v obchodním rejstříku 2

3 daňová evidence slouží zejména ke zjištění správné výše základu daně z příjmu, zatímco účetnictví poskytuje mnohem komplexnější pohled na hospodaření firmy výsledek hospodaření se zjišťuje: a) v daňové evidenci jako rozdíl mezi příjmy a výdaji b) v účetnictví jako rozdíl mezi výnosy a náklady v účetnictví se rozeznávají dva typy: a) Účetnictví finanční b) Účetnictví manažerské Finanční účetnictví účetnictví finanční poskytuje ucelený soubor informací o aktivech a pasivech podniku, o jeho nákladech, výnosech a výsledku hospodaření zachycují se v něm vztahy podniku k vnějšímu okolí (odběratelům, dodavatelům, apod.) jedná se zejména o účetní výkazy, které se předkládají externím uživatelům Manažerské účetnictví tvoří soubor informací potřebných k efektivnímu řízení podniku složkami manažerského účetnictví jsou mimo jiné: vnitropodnikové účetnictví kalkulace rozpočetnictví (plán výkonů jednotlivých podnikových útvarů) ÚČETNÍ DOKLADY zákon o účetnictví ukládá povinnost účtovat na základě účetních dokladů tyto doklady musí obsahovat předepsané náležitosti účetní doklad je průkazný účetní záznam, v němž se zachycuje a ověřuje hospodářská nebo účetní operace ÚČETNÍ DOKLADY ČLENĚNÍ ÚČETNÍCH DOKLADŮ A. PODLE DRUHU 1. Faktury vystavené vyúčtování odběrateli 2. Faktury přijaté vyúčtování od dodavatele 3. Příjmové pokladní doklady používají se u plateb za hotové (vypisuje se dvakrát) 4. Výdajové pokladní doklady 5. Bankovní výpisy informují účetní jednotku o pohybu peněz na bankovním účtu 6. Vnitřní účetní doklady příjemky, výdejky apod. 3

4 ÚČETNÍ DOKLADY B. PODLE POČTU OPERACÍ 1. Jednotlivé dokumentují jednu hospodářskou operaci 2. Sběrné shrnují více účetních dokladů, které zachycují stejnorodé hospodářské operace do nového dokladu, aby mohly být zaúčtovány jednou položkou C. PODLE OBSAHU 1. Interní (vnitřní) příjemky, výdejky apod. 2. Externí (vnější) mají vztah k okolí podniku (faktury, výpis z běžného účtu apod.) Náležitosti účetních dokladů A. Označení účetního dokladu veškeré doklady musí být označeny způsobem zabezpečujícím vazbu mezi jednotlivými doklady a účetními zápisy v účetních knihách (např. VPD výdajový pokladní doklad) B. Popis obsahu účetního případu a označení jeho účastníků C. Peněžní částku nebo údaje o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství Náležitosti účetních dokladů D. Okamžik vyhotovení účetního dokladu E. Okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu F. Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a osoby odpovědné za jeho zaúčtování 1. Osoba odpovědná za účetní případ stvrzuje obsah účetního případu, tj. zachycení skutečností, které jsou předmětem účetnictví, tj. podpis osoby odpovědné za účetní případ na účetním dokladu by měl garantovat věcnou správnost účetního případu 2. Osoba odpovědná za zaúčtování účetního případu přezkouší dokladu z hlediska formálního (náležitosti úč. dokladu) účetní doklady se mají vyhotovovat bez zbytečného odkladu, tedy ihned po zjištění skutečností, které se jimi ověřují údaje na účetním dokladu musí být zapsány prostředkem zaručujícím trvalost zápisu, aby byly po celou dobu archivace čitelné doklady, které nemají předepsaný obsah nebo nejsou správně vyplněny, nejsou považovány za průkazné po technické stránce mohou být doklady vyhotovovány na tiskárnách počítačů v souvislosti s daní z přidané hodnoty (DPH) se vystavují daňové doklady daňový doklad má zákonem o DPH předepsané náležitosti, které jsou obsahově širší než vyžadované náležitosti účetního dokladu PŘÍKLAD: Zákazníkovi jsme poskytli poradu k vedení účetnictví. Zákazník za ni má zaplatit v hotovosti 500,- Kč. Na tento příjem peněz do firemní pokladny vystavíme stvrzenku. Může to být jakýkoliv kus papíru, který bude mít určité náležitosti. 4

5 PŘÍKLAD: 1. Komu zaplatil stvrzenku označíme, nejlépe někde v záhlaví, jménem naší firmy (obvykle razítko) 2. Kdy zaplatil datum zaplacení dokladu 3. Kdo zaplatil pokud je zákazník podnikatel, obvykle uvede svou firmu 4. Kolik zaplatil částku v Kč (obvykle i slovy) 5. Za co zaplatil uvedeme o jakou službu se jednalo) Opravy na účetních dokladech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti a nesprávnosti účetnictví opravy účetních dokladů lze provádět tímto způsobem: A. k chybnému dokladu vystavíme nový opravný účetní doklad (tzv. dokladový způsob) B. vyznačíme opravu přímo na opravovaný doklad (bezdokladový způsob) Opravy na účetních dokladech Bezdokladový způsob opravování chybný údaj na účetním dokladu se slabě přeškrtne tak, aby i nadále zůstal čitelný nad původní údaj se uvede údaj správný k opravovanému údaji je nutné z hlediska průkaznosti připojit také poznámku o provedení opravy s podpisem pracovníka odpovědného za správnost opravovaného dokladu Opravy na účetních dokladech Dokladový způsob opravování na původním i na opravném účetním dokladu je nutné uvést vzájemné odkazy, tj. na opravném dokladu je nutné vyznačit číslo opravovaného dokladu a naopak složitější, nezvyklé opravy je třeba doplnit vysvětlujícím komentářem s uvedením důvodu opravy 1. Přezkoušení správnosti kontrola účetního dokladu z hlediska věcné a formální stránky věcná stránka = prověření správnosti údajů na účetním dokladu (vč. kontroly správnosti výpočtů na dokladu) formální stránka = ověření úplnosti náležitostí účetního dokladu 5

6 2. Příprava k zaúčtování a) Třídění dokladů rozdělení dokladů podle určitého hlediska (faktury, pokladní doklady, bankovní výpisy apod.) b) Označování dokladů přidělení určité číselné řady c) Evidence zápis dokladů do pomocných účetních knih (knihy faktur, pokladní knihy) d) Určení účtovacího předpisu stanovení účtů a jejich stran, na kterých bude doklad zaúčtován vč. uvedení peněžních částech 3. Zaúčtování dokladů účetní zápisy v účetních knihách 4. Úschova dokladů založení do pořadačů a šanonů archivace nejméně 5 let 6

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví

2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví 2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví Doklady jsou nástrojem průkaznosti účetnictví a na jejich základě provádíme účetní zápisy. Bez účetního dokladu nesmíme provést žádný účetní zápis. Funkce účetních

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví Veronika Kurialová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část), 257/2004 Sb. Změna: 669/2004 Sb. Změna: 495/2005 Sb.

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ č. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vnitropodnikové směrnice upravující účetnictví v praxi konkrétního podniku Internal directives on accounting practice in a particular

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2013

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2013 Jana Skálová a kolektiv PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2013 vychází z platných účetních a daňových předpisů základní principy a vazby podvojného účetnictví řešení praktických příkladů zpracování výkazu cash flow

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více