PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015"

Transkript

1 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo obrany České republiky, Tychonova 1, Praha 6

2 Obsah 1 Úvod Cíle pořádání průmyslových dnů APV Cíle projektu integrace APV Popis stávajícího (výchozího) stavu Finanční informační systém (FIS) Technologické infrastruktura Určení systému Informační systém o službě a personálu (ISSP) Technologické infrastruktura Určení systému Informační systém logistiky (ISL) Technologické infrastruktura Určení systému Členění ISL (subsystémy) Štábní informační systém (ŠIS AČR) Technologické infrastruktura Určení systému Věcná oblast plánování (napříč výše uvedenými systémy) Předběžný návrh požadovaného cílového stavu Integrační platforma pro integraci APV resortu MO Cílové řešení informační podpory procesů a činností resortu MO Požadavky na informační podporu věcné oblasti ekonomické řízení Rozpočtování Financování Controlling Akviziční proces Správa škod a pohledávek Kontrola finančních a majetkových operací při hospodaření s veřejnými prostředky Požadavky na podporu věcné oblasti personální a finančního zabezpečení Tvorba organizační struktury a systemizace Personální zabezpečení zaměstnanců resortu MO Zabezpečení finančních náležitostí a odměňování zaměstnanců resortu MO Realizace osobních výdajů Plnění úkolů orgánu nemocenského pojištění (služebního orgánu) pro vojáky z povolání Vydávání potvrzení válečným veteránům

3 5.5 Požadavky na informační podporu majetkové a logistické věcné oblasti Podpora plnění mezinárodních závazků vyplývajících z členství v NATO a EU Podpora procesu střednědobého a ročního plánování Podpora jednotného procesu hospodaření a nakládání s majetkem v resortu obrany Podpora procesu zabezpečení provozu a údržby majetku užívaného resortem obrany Podpora procesu řešení krizových stavů a zajištění činnosti vojsk Podpora procesu přepravy a přesunů Podpora procesu řízení životního cyklu Podpora účetnictví Podpora procesu sestavení rozpočtu Podpora procesu controllingu Požadavky na informační podporu věcné oblasti plánování Podpora procesu střednědobého plánování Podpora ročního (krátkodobého) plánování Další dílčí požadavky (jako příklad): Požadavky na spisovou službu Požadavky na oblast bezpečnosti informačního systému Tematické oblasti průmyslových dnů a informace k workshopům Prohlášení Zpracování tohoto dokumentu bylo provedeno s veškerou odpovídající profesionální péčí na základě interních informací a dokumentace Ministerstva obrany České republiky (MO) a veřejných zdrojů. Na straně MO tím nevzniká žádná odpovědnost za úplnost a/nebo přesnost uvedených údajů. Toto se vztahuje také na všechny další informace, ústní či písemné, poskytnuté zaměstnanci MO v průběhu workshopů a případně komunikace před zahájením zadávacího řízení formou soutěžního dialogu. Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou informativní, nemají závazný charakter a pro MO z nich nevyplývají žádné závazky a povinnosti. 3

4 1 Úvod V souvislosti s projektem Integrace APV resortních IS pořádá Ministerstvo obrany České republiky (MO) průmyslové dny (dále také nazývané jako workshopy) s potenciálními dodavateli integračních technologií, programového vybavení a integračních služeb (dále jen potenciálními dodavateli). Základní myšlenkou projektu integrace APV je nahrazení v současnosti používaných informačních systémů řešením, které zajistí zejména kvalitní informační podporu procesů a činností resortu MO a bude dlouhodobě ekonomicky výhodné a udržitelné (viz kapitola 3 Cíle projektu integrace APV). Předpokládáme, že výsledné řešení bude přes jednotlivé funkční oblasti více provázané a zajistí přístup ke všem spravovaným datům definovaným způsobem. Resort MO nemá v současnosti žádnou preferenci možných řešení např. integraci stávajících systémů, nahrazení stávajících systémů systémem nebo systémy novými, hybridní řešení apod. Za účelem transparentního a otevřeného informování potenciálních dodavatelů o projektu a také za účelem zmapování možností řešení projektu integrace APV pořádá MO setkání s potenciálními dodavateli formou průmyslových dní. Tento dokument je určen potenciálním dodavatelům a informuje o základních parametrech projektu a současně slouží jako východisko pro přípravu workshopů, konaných v rámci průmyslových dní. V dokumentu naleznete základní přehled současného stavu informační podpory procesů a činností resortu, návrh budoucího stavu a vymezení tematického okruhu průmyslových dní. V příloze potom naleznete přehled legislativy, ze které informační podpora resortu MO vychází a kterou musí splňovat, základní přehled vnějších vazeb informační podpory a doplňující dotazy pro účastníky průmyslových dní. Tento dokument má informativní charakter, neklade si za cíl popsat přesně a úplně současný nebo navrhovaný budoucí stav a na straně Ministerstva obrany nevzniká žádná odpovědnost za úplnost a/nebo přesnost uvedených údajů. 2 Cíle pořádání průmyslových dnů APV Od průmyslových dnů resort MO očekává splnění tří základních cílů: 1. poskytnout základní informace účastníkům (potenciálním dodavatelům) o cílech projektu integrace APV (viz kapitola 3). o stávajícím stavu resortních IS/APV (viz kapitola 4). o požadovaném cílovém stavu informační podpory procesů a činností resortu obrany (viz kapitola 5). 2. získat od potenciálních dodavatelů jejich návrhy řešení přechodu ze stávajícího stavu do stavu cílového Návrh a popis výsledného řešení (včetně případové studie). Doporučený způsob přechodu ze stávajícího stavu do stavu cílového prezentace postupu přechodu, popis jednotlivých kroků, jejich zdůvodnění a postupné výsledky. Odpovědi na otázky v příloze č.3. Žádáme laskavě účastníky průmyslových dní, aby písemně/elektronicky poskytli odpovědi na tyto otázky. Odpovědět není pro účastníky povinné, je však předpoklad, že se na ně pořadatel průmyslových dnů v rámci individuálních workshopů dotáže. 3. zorientovat se z pohledu resortu MO v problematice uvažovaných řešení potenciálních dodavatelů 4

5 Průmyslové dny jsou určeny pro potenciální dodavatele, kteří již realizovali rozsáhlé projekty informační podpory pro významné zákazníky (tj. mají příslušné reference), jsou schopni vlastními silami zajistit realizaci integrace APV resortních IS a její další následnou podporu a rozvoj. Průmyslové dny budou zaměřeny na prezentaci konkrétních ideových návrhů řešení (včetně relevantních případových studií), managementu přechodu k cílovému řešení, sdílení zkušeností z realizovaných projektů a diskusi uvedené problematiky. Průmyslové dny nebudou zaměřeny na obecné obchodní presentace dodavatelů, technologií jejich integračních platforem a vlastností jejich COTS řešení apod. Tato problematika ale nebude moci být z časových důvodů v průběhu průmyslových dnů diskutována. Prosíme potenciální dodavatele, aby tyto informace dle svého uvážení poskytli zástupcům MO v písemné nebo elektronické podobě. Tematické okruhy a požadavky na obsah prezentace potenciálních dodavatelů jsou popsány v kapitole 6. 3 Cíle projektu integrace APV Hlavní cíle integrace APV resortních IS jsou: 1. zajištění efektivní informační podpory vybraných procesů a činností resortu MO; 2. zajištění dlouhodobé ekonomické výhodnosti a udržitelnosti provozu a rozvoje informační podpory; 3. efektivní řízení transformačního procesu (transition managemet) minimalizujícího rizika s přechodem ze stávajícího stavu do stavu cílového včetně případné migrace dat; 4. zajištění jednotného přístupu k datům podle řízené hierarchie; 5. zajištění bezpečnosti (důvěrnosti, dostupnosti a integrity) zpracovávaných informací. Následující přehled upřesňuje hlavní cíle integrace: viz 1. zajištění efektivní informační podpory vybraných procesů a činností resortu MO V první etapě projektu integrace APV bude řešena informační podpora procesů a činností v oblasti ekonomické, personální, správy majetku a logistiky, plánování a v oblasti správy dokumentů. Požadavky na zajištění informační podpory jsou popsány v kapitole 5. V následujících etapách je předpokládáno řešení dalších odborných oblastí mimo výše uvedených. viz 2. zajištění dlouhodobé ekonomické výhodnosti a udržitelnosti provozu a rozvoje informační podpory MO předpokládá dosažení dlouhodobé ekonomické výhodnosti následujícími opatřeními: snížení dlouhodobé závislosti na dodavatelích APV; možnost soutěžení úprav nebo výměny a technické podpory částí systémů formou otevřených výběrových řízení; prohloubení a udržení technických znalostí o systému a jeho architektuře a datovém modelu; snížení nákladů životního cyklu integrovaného APV (TCO) v horizontu 10 let; zajištění unikátnosti zpracovávaných a ukládaných dat, jejich kategorizace, klasifikace a řízení přístupu; získání schopnosti vytvořit a spravovat byznys model organizace; získání schopnosti stanovit cenu požadovaných úprav s dodavateli; získání znalostí interních a externích rozhraní; 5

6 zajištění možnosti výměny COTS modulů (služeb); zavedení jednotného řízení změn; sjednocení HW platforem (resort předpokládá zřízení datových center využívajících jednotnou HW platformu a následnou centralizaci IS a APV do těchto datových center); využívání společných infrastrukturních služeb, zabezpečujících mimo jiné správu entit a vazbu na role v systému/apv. viz 5. zajištění bezpečnosti (důvěrnosti, dostupnosti a integrity) zpracovávaných informací Jedním z hlavních cílů je zabezpečit zpracovávaná data, a to jak z hlediska případné ochrany utajovaných informací, tak z hlediska dostupnosti a integrity dat, při zabezpečení přístupu uživatelům k datům na základě jim přidělených přístupových práv. Řešení musí v definovaných případech umožňovat auditování jednotlivých činností uživatele, včetně možností tyto auditní záznamy ukládat a vyhodnocovat. Součástí řešení musí také být systém a způsob zálohování dat a jejich obnovy. 4 Popis stávajícího (výchozího) stavu V případě APV finančního informačního systému (FIS) a informačního systému o službě a personálu (ISSP) byla základem vývoje komerční platforma GINIS, jejíž konfigurace je na základě požadavků resortu MO přizpůsobena (customizována). V případě APV informačního systému logistiky (ISL) jde o proprietární aplikaci, dlouhodobě vyvíjenou přímo pro resort MO. Štábní informační systém AČR (ŠIS AČR) částečně zabezpečuje potřebnou infrastrukturní funkcionalitu a poskytuje také základ společných služeb (Sharepoint, Exchange, ). Systém ŠIS AČR je jako infrastrukturní prostředí využíván pro práci v informačních systémech, zejména ve FIS, ISSP, ISL a mnoha dalších. Vazby mezi jednotlivými IS/APV jsou popsány v příloze 2 tohoto dokumentu. Obrázek 1 Architektura vybraných IS resortu MO 6

7 4.1 Finanční informační systém (FIS) Technologické infrastruktura Počet uživatelů: FIS má přibližně 3200 uživatelů. Servery: HW: IBM Power 5,6,7 servery; HP Proliant servery; HP Blade servery; 79 fyzických a 58 virtuálních serverů SW: OS: MS Windows, IBM AIX, DB: MS SQL, IBM Informix, Ekonomické aplikace: GINIS Bezpečnost: FIS je certifikován na stupeň utajení V ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb Určení systému FIS zajišťuje informační podporu ekonomických procesů v resortu MO. Jedná se zejména o návrh rozpočtu, účetnictví a financování, výkaznictví, správu škod a pohledávek, podporu akvizičního procesu, realizaci osobních výdajů, evidenci převodů a odprodejů, finanční kontrolu, plánování a realizaci zahraničních služebních cest a controlling. Kromě vlastní informační podpory ekonomických procesů poskytuje FIS celý komplex dalších služeb, služby portálové technologie pro potřebu komunikace s uživateli, služby pracoviště HelpDesk pro podporu uživatelů a služby systému HotLine pro sběr a evidenci požadavků od uživatelů na rozvoj a úpravy APV. FIS má vybudováno interní rozhraní na jiné informační systémy v resortu MO, se kterými si vzájemně předává data nutná k zajištění správné funkce všech modulů. Jedná se především o Informační systém o službě a personálu (ISSP), Informační systém logistiky (ISL), propojení na informační systém ISMP, modul Organizační výstavba resortu (OVR), Modul centrální databáze projektů (MCDP) apod. Dále FIS provozuje externí rozhraní na Českou národní banku a Českou poštu, se kterými si formou dávek předává data o platbách a dále na Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí, kam se předávají údaje podle požadavků těchto resortů (např. Integrovaný informační systém Státní pokladny apod.) a dále napojení na Informační systém základních registrů (ISZR) a certifikační autority. 4.2 Informační systém o službě a personálu (ISSP) Technologické infrastruktura Počet uživatelů: ISSP má přibližně 1900 uživatelů. Servery: ISSP využívá servery a datová úložiště FIS. Databázová platforma: Platová část IBM Informix Personální část MS SQL Server 7

8 Bezpečnost: ISSP je významný informační systém ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů - viz Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích (bod 30). ISSP je svým provozním prostředím a tím i z hlediska bezpečnosti podřízen FIS a plně ji dodržuje a je veden v bezpečnostní dokumentaci FIS jako jeho součást. ISSP je provozován v neutajované části FIS. Z hlediska zákona č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů v platném znění jsou v ISSP zpracovávány osobní údaje ve smyslu 4 písm. a) Určení systému ISSP je celoresortní procesní modulární systém v rutinním provozu, který zajišťuje a podporuje následující procesy: systemizace, personální, platové a ekonomické agendy, realizace FKSP, financování v oblasti mandatorních výdajů, tvorbu a následnou realizaci procesů rozpočtování. Je řešen pro kategorie personálu s rozdílnou legislativou (vojáci z povolání a občanští zaměstnanci, zaměstnanci na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, státní zaměstnanci, uchazeči o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, aktivní zálohy a další). On-line předává podkladová data pro vedení účetnictví do Finančního informačního systému (FIS), generuje příkazy k úhradě pro výplaty peněžních náležitostí zaměstnanců MO a ostatních osob, a to v jakékoli měně. Cestou ISSP jsou plněny zákonné povinnosti v oblasti realizace povinných odvodů sociálního, zdravotního pojištění a daně z příjmů fyzických osob, plní povinnosti zaměstnavatele v oblasti statistického sledování a zjišťování v oblasti výkaznictví směrem k Ministerstvu financí, České správě sociálního zabezpečení, Českému statistickému úřadu, Ústavu zdravotnických informací a statistiky a dalším povinným subjektům. V ISSP jsou rovněž realizovány povinné srážky, exekuce a ostatní povinnosti zaměstnavatele v oblasti Insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. Kromě povinného výkaznictví ISSP plní požadavky managementu na nestandardní, tedy na míru vytvořené interní výstupy. ISSP je schopen realizovat požadavky kladené na informační systém v oblasti práce s osobami konajícími činnost pro potřeby zpravodajských služeb. Kromě povinného výkaznictví ISSP plní požadavky managementu na nestandardní, tedy na míru vytvořené interní výstupy. ISSP je dostupné ze všech pracovišť resortu připojených na Celoarmádní datovou síť (CADS) v ČR nebo v zahraničí. ISSP poskytuje data přes vybudovaná datová rozhraní na jiné IS resortu MO (např. FIS, ŠIS AČR, ISL, ZDRAVIS (Zdravotnický informační systém) atd.). Dále má vybudováno rozhraní na Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstva financí (IISSP). ISSP je přímo propojen s FIS na základě stejné platformy GINIS. 4.3 Informační systém logistiky (ISL) Technologické infrastruktura Počet uživatelů: ISL má cca 6500 uživatelů přistupujících z 2000 stanic s instalovaným tenkým klientem (NX client) přistupujících k systému terminálově z neutajovaných stanic ŠIS a cca 1500 koncových stanic ISL s instalovaným tlustým klientem, které jsou certifikované na stupeň utajení V (vyhrazené). 8

9 Servery: HW: Servery SGI ve dvou lokalitách, celkem 39 serverů. SW: Databáze SŘBD INFORMIX. Bezpečnost: Informace jsou z hlediska jejich obsahu spravovány v režimech D (důvěrné), V (vyhrazené) a neutajované a prostřednictvím bezpečných rozhraní jsou předávány (přejímány) ostatními resortními informačními systémy (FIS, ISSP, ISMP, IS C2L, OTS PozS, apod.), popř. jsou čerpány a přenášeny z nebo do veřejných registrů státní či veřejné právy ČR (např. katastr nemovitostí, číselníky NIPEZ, číselník organizací, číselník SÚKL, CRAB, apod.) nebo v závislosti na aplikaci standardizačních dohod. Příslušné vazby jsou uvedeny v příloze Určení systému Systém podporuje splnění hlavních cílů v oblasti hospodaření s majetkem a vojenské logistiky v resortu obrany, kterými jsou všestranné zabezpečení organizačních celků MO materiálem a službami všeho druhu, zajištění plánování pořizování majetku a nákupu služeb, plánování, řízení a vyhodnocování provozu, údržby, oprav movitého i nemovitého majetku a vyřazení majetku z používání po ukončení jeho životního cyklu nebo z důvodu jeho další nepotřebnosti. Podporuje proces odprodeje vyřazeného majetku. Umožňuje sledovat náklady na zajištění životního cyklu provozovaného majetku a vyhodnocovat nákladovost jednotlivých majetkových položek v resortu MO v členění podle potřeb konkrétních uživatelů (např. podle jednotlivých nákladových středisek, účetního rozlišení, druhů majetku podle standardů NATO, majetkových uskupení, apod.). ISL zajišťuje interoperabilitu a kompatibilitu dle standardů NATO v oblasti materiálové standardizace a otevřenosti vůči dalším IS resortu MO, IS NATO. V prostředí ISL jsou tvořena vstupní data pro vedení účetnictví resortu obrany podle zákonných pravidel v návaznosti na standardy státní správy. Mimo jiné zajišťuje podporu a evidenci provozu letecké techniky podle mezinárodních i národních standardů, zabezpečení potřeb jednotek vysílaných do zahraničních operací a podporuje evidenci majetku a jeho provozu převážně v elektronické podobě. ISL zajišťuje zejména: katalogizaci majetku podle standardů NATO a katalogizaci služeb (standard není); přípravu procesu střednědobého (na 5 let) věcného plánování (pro specifikaci věcných potřeb k naplnění cílů, sestavení akvizičního plánu, podklady pro přípravu rozpočtu v ročním i ve střednědobém rozpočtovém výhledu a přípravu akvizic); vedení jednotné evidence movitého i nemovitého, hmotného i nehmotného, vlastního i nevlastního (najatého) majetku v organizační složce státu Ministerstvu obrany v úrovni resort útvar (nákladové středisko) sklad jednotka (stavební areál, objekt) jednotlivec (místnost) včetně technických parametrů a podrobných údajů o majetku; vedení centrálního registru zbraní a munice resortu obrany; vedení evidence zakryté části Vojenského zpravodajství a její provázání s účetnictvím; zpracování podkladových účetních záznamů a jejich elektronický přenos do účetnictví, nastavení základních parametrů odpisů dlouhodobého majetku a jejich přenos do účetnictví; plánování a evidenci provozu, údržby a oprav všeho movitého (včetně letounů) i nemovitého majetku včetně výstupů do dalších resortních informačních systémů; proces vystrojování vojáků podle vnitřních předpisů a norem (vazba na služební zařazení); 9

10 proces vyřazování veškerého majetku a nakládání s ním; plánování a vyžadování přeprav a přesunů (pro potřeby logistiky); zabezpečení jednotek majetkem a službami v zahraničních operacích (v provázání s ostatními modulu); plánování a zajištění materiálních opatření za krizových stavů a za stavů ohrožení státu. Technologickou součástí systému ISL je Modul centrální databáze projektů (MCDP) samostatné APV Členění ISL (subsystémy) Jak již bylo konstatováno výše, APV informačního systému logistiky (ISL) je proprietární aplikací vytvořenou dle požadavků resortu MO, která není postavená na komerční platformě. Z tohoto důvodu je uveden seznam subsystémů, na které je ISL členěn: řízení logistiky přehled o organizační struktuře resortu a potřebách jeho materiálního zabezpečení navazujících na výstup z ISMP (tabulky počtů), řízení logistické podpory jednotek v misích a řízení věcných zdrojů při krizových stavech státu včetně vazby na požadavky a zajištění doplňování věcných zdrojů obcemi s rozšířenou působností; služby katalogizace služeb a evidence jejich spotřeby jednotlivými organizačními celky MO ve vazbě na konečného spotřebitele; řízení zásob a zásobování katalogizace materiálu dle standardů NATO a platné legislativy, evidence majetku, podpora střednědobého a krátkodobého plánování věcných zdrojů, řízení distribuce materiálu, podpora činností centrálních skladů včetně sledování specifických parametrů jednotlivých druhů majetku (např. náhradní díly, léčiva, munice) a kvality a určení majetku (např., majetek pro běžné užívání, provozní a strategické rezervy, apod.), přesunů materiálu a vyřazování majetku po skončení jeho životnosti/potřebnosti; údržba výzbroje a techniky nastavení standardů pro provádění údržba a oprav, střednědobé, roční a operativní plánování provozu, údržby a opravy pozemní výzbroje a techniky a informace o provedení údržby a oprav (včetně revizí a metrologie), při dodržení zásad bezpečnosti práce; údržba letecké techniky nastavení standardů pro provádění údržby a oprav jednotlivých druhů letecké techniky, střednědobé, roční a operativní plánování provozu, údržby a opravy a sledování provozu a údržby letecké techniky, sledování resursů kritických dílů a zajištění technických podmínek pro provozování letecké techniky; řízení dopravy plánování, provádění, sledování a vyhodnocení přeprav materiálu a přesunů vojsk, sledování vybraných zásilek v rámci NATO; řízení akvizice podpora střednědobého plánování věcných potřeb, sestavení akvizičního plánu a zpracování specifikací k nákupů majetku a služeb, zajištění převzetí (akceptace) majetku (služby) a podkladů pro fakturaci; správa nemovitostí evidence nemovitostí v užívání organizační složky státu Ministerstva obrany včetně pronájmů v členění podle významu pro potřeby obrany České republiky včetně kapacitních parametrů, plánování údržby a oprav nemovité infrastruktury a informace o realizované údržbě a opravách vojenských areálů, stavebních objektů a pozemků ve prospěch jednotlivých uživatelů; standardizace - podpora procesů obranné standardizace a zavádění jednotné terminologie. 10

11 4.4 Štábní informační systém (ŠIS AČR) Technologické infrastruktura Počet uživatelů: ŠIS AČR má cca uživatelů přistupujících k systému primárně z cca 9200 ks spravovaných koncových stanic zařazených do domény. Sekundárním přístupem výše uvedeného počtu uživatelů je využívání terminálového připojení Citrix. Servery: HW: Servery HP Proliant servery, HP Blade System server, SUN servery na 11 lokalitách; celkem 32 blade server (96 virtuálních serverů) a 88 fyzických serverů. SW: Serverová platforma Microsoft (Windows Server, SQL, Exchange, SharePoint), produkty společnosti CA (USDM, APM, ITCM, Clarity), Spisová služba (ASAS/ESSS): GINIS. Bezpečnost: ŠIS AČR je významný informační systém ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů - viz. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích (bod 34) Určení systému ŠIS AČR je celoresortní systém pro podporu administrativních a plánovacích procesů a činností realizovaných v systému velení a řízení na strategickém, operačním a taktickém stupni. Zabezpečuje: podporu komunikace uživatelů (elektronická pošta) včetně poštovní brány pro předávání zpráv mezi jinými informačními systémy resortu MO; infrastrukturní prostředí pro zabezpečení oběhu elektronických dokumentů (spisová služba, MS SharePoint); infrastrukturní prostředí pro zabezpečení provozu dalších APV třetích stran (ARIS, APV Věcné plánování a mnoha dalších); podporu poskytování právních informací; služby bezpečného uložení dat pro uživatele včetně zálohování těchto dat; podporu prezentace a zpracování informací (webové služby, MS SharePoint, atd.); automatizace kancelářské práce a zabezpečení tiskových služeb; bezpečnostní management a podporu antivirové ochrany provozovaných zařízení; podporu mobilního a vzdáleného přístupu uživatelů (mobilní kancelář, Outlook Web Access, řízení mobilních zařízení, atd.); komplexní systém zabezpečení provozu IS (správu koncových stanic, podporu monitoringu stavu systému a správy serverových technologií, nástroje pro zabezpečení incident/problém/change managementu, atd.); službu videokonference pro vybrané uživatele ŠIS. Ve vztahu k 1. etapě projektu Integrace APV, jsou v prostředí ŠIS provozována dvě APV, která řeší: Část oblasti plánování, která je zabezpečována nástrojem APV věcné plánování, které je určeno k celoresortní podpoře: o procesů krátkodobého (ročního) plánování; 11

12 o o řídící činnosti vedoucích zaměstnanců organizačních celků resortu; řízení rizik, plánování učebně výcvikové základny a kontrolní činnosti. Elektronický systém spisové služby, který je v současné době řešen APV ASAS/ESSS, jenž je postaven na komerční platformě GINIS. 4.5 Věcná oblast plánování (napříč výše uvedenými systémy) Věcná oblast plánování je soustavná, metodicky a organizačně cílevědomá činnost, jejímž cílem je zajistit optimální plnění úkolů rezortu, udržování a rozvoj jeho schopností, prováděná na všech stupních řízení. Jedná se o průřezovou oblast, na které participují všechny organizační složky MO. Je rozdělena na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé (roční) plánování, které jsou spravovány různými složkami MO a podporovány různými úrovněmi SW podpory. V současnosti je v rezortu MO aplikována metoda řízení pomocí cílů, zaváděn systém řízení rizik v rámci plánování a projektového řízení a současně probíhá projekt redefinice cílů a optimalizace všech procesů plánování. Informační podpora plánování je rozdělena mezi několik dílčích aplikací, jejichž vzájemná provázanost je z pohledu managementu rezortu MO nedostatečná. Jedná se o následující aplikace: 1. UCR 98 VEP (věcné plánování). Modul je součástí APV FIS a je využíván pro zpracování stromu cílů pro potřeby rozpočtového procesu a změnového řízení, ročního a střednědobého plánování a výkaznictví. Výstupy jsou formou XML dávky nebo webové služby poskytovány pro MCDP, ISL a ŠIS AČR/APV VP. 2. Věcné plánování APV VP. Aplikace je provozována v prostředí ŠIS AČR a skládá se z modulů pro zpracování, aktualizaci, vyhodnocení plánů, řízení rizik, řízení kontrolní činnosti a plánování ÚVZ (v roce 2015 je předpokládáno vytvoření modulu pro řízení akcí na veřejnosti). Součástí aplikace je testovací prostředí k provádění školení příslušníků resortu v obsluze aplikace. Umožňuje rozpracování hierarchie cílů, opatření a úkolů (strom cílů) do činností potřebných k jejich dosahování a plnění v rozsahu jednoho kalendářního roku pro sestavení ročních plánů činnosti rezortu a organizačních celků resortu MO. Dále umožňuje generaci sestav opatření, úkolů a činností k řízení jejich realizace např. v rámci porad vedoucích zaměstnanců organizačních celků nebo pro řízení průřezových odborných oblastí (řízení rizik ve vazbě na cíle, kontrolní činnosti, plánování ÚVZ) v resortu. Správa aplikace je zajištěna kombinovaně, tj. určité části jsou spravovány centrálně (hlavním uživatelem) a zbytek decentrálně (u jednotlivých organizačních celků resortu). Aplikace není datově propojena s ostatními moduly a systémy (FIS, ISL a MCDP), ale umožňuje import a export XML dávek. 3. Modul centrální databáze projektů MCDP. Modul je provozován v prostředí ISL. Je určen pro podporu střednědobého plánování rozvoje jak v oblasti programového financování, tak i pro oblast všech běžných výdajů. Modul má obousměrnou komunikaci s FIS a ISL pomocí XML dávek a webových služeb. 4. Subsystém řízení akvizice APV ISL je využíván pro sběr potřeb a jejich nacenění v rámci plánu věcných potřeb ve střednědobém horizontu pro jednotlivé organizační celky MO v závislosti na stanovených cílech a jejich předání do procesu balancování na finanční zdroje. Po vybalancování potřeb na zdroje slouží k sestavení akvizičního plánu a následnému přenosu dat potřebných pro sestavení rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu. Zároveň slouží ke zpracování specifikací na pořízení majetku, nákup služeb a stavebních prací na položky schválené v akvizičním plánu. Pomocí XML dávek a webových služeb komunikuje s FIS a MCDP a APV VP. Z důvodu organizačních změn a probíhající optimalizaci všech procesů bude docházet k novému definování požadavků na SW podporu procesu plánování, který jde průřezem přes výše jmenované informační systémy. Při plánování se využívá metoda řízení pomocí cílů jako komplexní metoda řízení, 12

13 kde manažeři cílů jsou koncepčním rozhodovacím orgánem. Dosahování cílů je prováděno procesním a projektovým řízením. Struktura cílů, vnitřní předpisy a metodika střednědobého a ročního plánování jsou v současnosti analyzovány a novelizovány. 5 Předběžný návrh požadovaného cílového stavu Lze uvažovat i o přizpůsobení a optimalizaci stávajících resortních procesů nabízeným nástrojům SW podpory, splňujícím zákonné požadavky na chod veřejné správy. 5.1 Integrační platforma pro integraci APV resortu MO Jednou z uvažovaných metod přechodu do požadovaného cílového stavu je využití integrační platformy jako základu pro propojení funkčních společných služeb, nových sw modulů a případně i stávajících systémů nebo jejich částí. Při takovém přístupu předpokládáme integrační platformu nezávislou jak na stávajících systémech (APV), tak i nově vytvářených nebo pořizovaných systémech (APV, ERP řešení, funkční a společné služby), jak technologicky, tak organizačně. Konkrétně má zajistit: škálovatelnost integrační platformy; zamezení proprietárnosti rozhraní integrační platformy a podřízení a závislost na jednom systému; v případě nutnosti možnost budoucího přechodu na jinou integrační platformu. Jsou samozřejmě možné i jiné přístupy a scénáře, které také mohou splnit cíle projektu a zajistit tak přechod ze stávajícího stavu do stavu cílového. Takovým řešením může být integrované prostředí v rámci standardních komerčních SW řešení (integrální součást cílového řešení) apod. Jak již bylo zmíněno v kapitole 1, resort MO nemá v současnosti žádnou preferenci možných řešení např. integraci stávajících systémů, nahrazení stávajících systémů systémem nebo systémy novými, hybridní řešení apod. Ideové návrhy scénářů a řešení s různými přístupy k řešení předpokládáme prodiskutovat s potenciálními dodavateli cestou průmyslových dnů (v souladu s kapitolou 2, bodem 2 tohoto dokumentu). 13

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 8 - Informační systém logistiky MO a AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu

Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu Právní rámec a některé související důsledky a možnosti implementace Pomocného analytického přehledu Pro implementaci Pomocného analytického přehledu (PAP) a související činnosti je zejména rozhodující

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Řízení zdrojů v ozbrojených silách

Řízení zdrojů v ozbrojených silách Řízení zdrojů v ozbrojených silách T 2- Organizace řízení majetkových zdrojů v resortu obrany Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem

Písemná příprava. 1. Nabývání majetku v rezortu Ministerstva obrany a zásady zabezpečení majetkem Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Organizace řízení majetkových zdrojů

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Písemná příprava. Téma: Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů

Písemná příprava. Téma: Členění evidence majetku, zásady vyhotovení podkladových účetních záznamů Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Členění evidence majetku, zásady

Více

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE?

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE? 9.4.2014 JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE? Martin Vrabec JES hlavního města Prahy, Martin Vrabec, www.gordic.cz JES hlavního města Prahy 1, 2 mil. obyvatel rozpočet v objemu cca

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje SPRÁVA NEMOVITÉHO

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad se sídlem Na padesátém 81/3268, 100 82 Praha 10 Strašnice, IČO: 00025593 Dílčí veřejná zakázka: Evidenční systém etapy IV VI zadávaná podle ustanovení

Více

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu 13. dubna 2015 Hradec Králové Ing. Iva Merhautová, MBA Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa Michal Rada ICT MPSV Základní oblasti řízení: ICT ministerstva práce

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

PROCES INVESTIC NĚKTERÉ ASPEKTY U VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROCES INVESTIC NĚKTERÉ ASPEKTY U VEŘEJNÉ SPRÁVY PROCES INVESTIC NĚKTERÉ ASPEKTY U VEŘEJNÉ SPRÁVY PLÁNOVÁNÍ IDENTIFIKACE PŘÍLEŽITOSTÍ vychází z kompetenčního zákona, strategické či programové dokumentace příslušné organizace definování oblastí, v rámci

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina

V čem nám pomáhá datový sklad. Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina V čem nám pomáhá datový sklad Ing. Dana Buřičová Odbor analýz a podpory řízení KrÚ Kraje Vysočina Obsah prezentace Odpovědi na otázky k tématu proč to všechno děláme a čemu nám to je? jak to děláme? co

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Písemná příprava. Téma: Druhy a tvorba rezerv, inventarizace majetku a závazku v rezortu Ministerstva obrany

Písemná příprava. Téma: Druhy a tvorba rezerv, inventarizace majetku a závazku v rezortu Ministerstva obrany Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Druhy a tvorba rezerv, inventarizace

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty WORKSHOP = DÍLNA Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty 1 Následná veřejnosprávní kontrola, nahrazující funkci interního auditu Odbor interního auditu a kontroly

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/12-2. Výdaje Účtování o výdajích (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 2.1. Nákup zboží a materiálu (par.7) Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu pokud požadujete, aby je program

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávku Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) Část C - Formuláře pro prokázání splnění některých kvalifikačních předpokladů uchazeče (CELKEM

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci

III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu I. Návrh seznamu komodit určených pro standardizaci III. Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a jejich podřízených organizací 1 stanoví ministerstvo

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00568520 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dešná Účetní

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Základní popis Verze dokumentu: 1.1 (z 12.4.2011) Strana: 1/6 1. Koncepce CSÚIS CSÚIS je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Aplikace nástrojů CA UNICENTER v resortu obrany plukovník gšt. Ing. Jaroslav ŘEHA Osnova Stav řízení zdrojů informačních systémů Význam aktiv informačních systémů pro řízení jejich zdrojů Trendy finančního

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml.

Strana 1 z 5. Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v aplikaci NIPEZ dostupné na http://ciselnik.nipez.cz/faces/login.xhtml. K UV č. 289 ze dne 22. dubna 2015 (č.j. 368/15) Návrh komodit určených pro standardizaci a návrh pravidel centrálního nákupu státu Pro komodity související s provozem ústředních orgánů státní správy a

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více