PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015"

Transkript

1 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo obrany České republiky, Tychonova 1, Praha 6

2 Obsah 1 Úvod Cíle pořádání průmyslových dnů APV Cíle projektu integrace APV Popis stávajícího (výchozího) stavu Finanční informační systém (FIS) Technologické infrastruktura Určení systému Informační systém o službě a personálu (ISSP) Technologické infrastruktura Určení systému Informační systém logistiky (ISL) Technologické infrastruktura Určení systému Členění ISL (subsystémy) Štábní informační systém (ŠIS AČR) Technologické infrastruktura Určení systému Věcná oblast plánování (napříč výše uvedenými systémy) Předběžný návrh požadovaného cílového stavu Integrační platforma pro integraci APV resortu MO Cílové řešení informační podpory procesů a činností resortu MO Požadavky na informační podporu věcné oblasti ekonomické řízení Rozpočtování Financování Controlling Akviziční proces Správa škod a pohledávek Kontrola finančních a majetkových operací při hospodaření s veřejnými prostředky Požadavky na podporu věcné oblasti personální a finančního zabezpečení Tvorba organizační struktury a systemizace Personální zabezpečení zaměstnanců resortu MO Zabezpečení finančních náležitostí a odměňování zaměstnanců resortu MO Realizace osobních výdajů Plnění úkolů orgánu nemocenského pojištění (služebního orgánu) pro vojáky z povolání Vydávání potvrzení válečným veteránům

3 5.5 Požadavky na informační podporu majetkové a logistické věcné oblasti Podpora plnění mezinárodních závazků vyplývajících z členství v NATO a EU Podpora procesu střednědobého a ročního plánování Podpora jednotného procesu hospodaření a nakládání s majetkem v resortu obrany Podpora procesu zabezpečení provozu a údržby majetku užívaného resortem obrany Podpora procesu řešení krizových stavů a zajištění činnosti vojsk Podpora procesu přepravy a přesunů Podpora procesu řízení životního cyklu Podpora účetnictví Podpora procesu sestavení rozpočtu Podpora procesu controllingu Požadavky na informační podporu věcné oblasti plánování Podpora procesu střednědobého plánování Podpora ročního (krátkodobého) plánování Další dílčí požadavky (jako příklad): Požadavky na spisovou službu Požadavky na oblast bezpečnosti informačního systému Tematické oblasti průmyslových dnů a informace k workshopům Prohlášení Zpracování tohoto dokumentu bylo provedeno s veškerou odpovídající profesionální péčí na základě interních informací a dokumentace Ministerstva obrany České republiky (MO) a veřejných zdrojů. Na straně MO tím nevzniká žádná odpovědnost za úplnost a/nebo přesnost uvedených údajů. Toto se vztahuje také na všechny další informace, ústní či písemné, poskytnuté zaměstnanci MO v průběhu workshopů a případně komunikace před zahájením zadávacího řízení formou soutěžního dialogu. Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou informativní, nemají závazný charakter a pro MO z nich nevyplývají žádné závazky a povinnosti. 3

4 1 Úvod V souvislosti s projektem Integrace APV resortních IS pořádá Ministerstvo obrany České republiky (MO) průmyslové dny (dále také nazývané jako workshopy) s potenciálními dodavateli integračních technologií, programového vybavení a integračních služeb (dále jen potenciálními dodavateli). Základní myšlenkou projektu integrace APV je nahrazení v současnosti používaných informačních systémů řešením, které zajistí zejména kvalitní informační podporu procesů a činností resortu MO a bude dlouhodobě ekonomicky výhodné a udržitelné (viz kapitola 3 Cíle projektu integrace APV). Předpokládáme, že výsledné řešení bude přes jednotlivé funkční oblasti více provázané a zajistí přístup ke všem spravovaným datům definovaným způsobem. Resort MO nemá v současnosti žádnou preferenci možných řešení např. integraci stávajících systémů, nahrazení stávajících systémů systémem nebo systémy novými, hybridní řešení apod. Za účelem transparentního a otevřeného informování potenciálních dodavatelů o projektu a také za účelem zmapování možností řešení projektu integrace APV pořádá MO setkání s potenciálními dodavateli formou průmyslových dní. Tento dokument je určen potenciálním dodavatelům a informuje o základních parametrech projektu a současně slouží jako východisko pro přípravu workshopů, konaných v rámci průmyslových dní. V dokumentu naleznete základní přehled současného stavu informační podpory procesů a činností resortu, návrh budoucího stavu a vymezení tematického okruhu průmyslových dní. V příloze potom naleznete přehled legislativy, ze které informační podpora resortu MO vychází a kterou musí splňovat, základní přehled vnějších vazeb informační podpory a doplňující dotazy pro účastníky průmyslových dní. Tento dokument má informativní charakter, neklade si za cíl popsat přesně a úplně současný nebo navrhovaný budoucí stav a na straně Ministerstva obrany nevzniká žádná odpovědnost za úplnost a/nebo přesnost uvedených údajů. 2 Cíle pořádání průmyslových dnů APV Od průmyslových dnů resort MO očekává splnění tří základních cílů: 1. poskytnout základní informace účastníkům (potenciálním dodavatelům) o cílech projektu integrace APV (viz kapitola 3). o stávajícím stavu resortních IS/APV (viz kapitola 4). o požadovaném cílovém stavu informační podpory procesů a činností resortu obrany (viz kapitola 5). 2. získat od potenciálních dodavatelů jejich návrhy řešení přechodu ze stávajícího stavu do stavu cílového Návrh a popis výsledného řešení (včetně případové studie). Doporučený způsob přechodu ze stávajícího stavu do stavu cílového prezentace postupu přechodu, popis jednotlivých kroků, jejich zdůvodnění a postupné výsledky. Odpovědi na otázky v příloze č.3. Žádáme laskavě účastníky průmyslových dní, aby písemně/elektronicky poskytli odpovědi na tyto otázky. Odpovědět není pro účastníky povinné, je však předpoklad, že se na ně pořadatel průmyslových dnů v rámci individuálních workshopů dotáže. 3. zorientovat se z pohledu resortu MO v problematice uvažovaných řešení potenciálních dodavatelů 4

5 Průmyslové dny jsou určeny pro potenciální dodavatele, kteří již realizovali rozsáhlé projekty informační podpory pro významné zákazníky (tj. mají příslušné reference), jsou schopni vlastními silami zajistit realizaci integrace APV resortních IS a její další následnou podporu a rozvoj. Průmyslové dny budou zaměřeny na prezentaci konkrétních ideových návrhů řešení (včetně relevantních případových studií), managementu přechodu k cílovému řešení, sdílení zkušeností z realizovaných projektů a diskusi uvedené problematiky. Průmyslové dny nebudou zaměřeny na obecné obchodní presentace dodavatelů, technologií jejich integračních platforem a vlastností jejich COTS řešení apod. Tato problematika ale nebude moci být z časových důvodů v průběhu průmyslových dnů diskutována. Prosíme potenciální dodavatele, aby tyto informace dle svého uvážení poskytli zástupcům MO v písemné nebo elektronické podobě. Tematické okruhy a požadavky na obsah prezentace potenciálních dodavatelů jsou popsány v kapitole 6. 3 Cíle projektu integrace APV Hlavní cíle integrace APV resortních IS jsou: 1. zajištění efektivní informační podpory vybraných procesů a činností resortu MO; 2. zajištění dlouhodobé ekonomické výhodnosti a udržitelnosti provozu a rozvoje informační podpory; 3. efektivní řízení transformačního procesu (transition managemet) minimalizujícího rizika s přechodem ze stávajícího stavu do stavu cílového včetně případné migrace dat; 4. zajištění jednotného přístupu k datům podle řízené hierarchie; 5. zajištění bezpečnosti (důvěrnosti, dostupnosti a integrity) zpracovávaných informací. Následující přehled upřesňuje hlavní cíle integrace: viz 1. zajištění efektivní informační podpory vybraných procesů a činností resortu MO V první etapě projektu integrace APV bude řešena informační podpora procesů a činností v oblasti ekonomické, personální, správy majetku a logistiky, plánování a v oblasti správy dokumentů. Požadavky na zajištění informační podpory jsou popsány v kapitole 5. V následujících etapách je předpokládáno řešení dalších odborných oblastí mimo výše uvedených. viz 2. zajištění dlouhodobé ekonomické výhodnosti a udržitelnosti provozu a rozvoje informační podpory MO předpokládá dosažení dlouhodobé ekonomické výhodnosti následujícími opatřeními: snížení dlouhodobé závislosti na dodavatelích APV; možnost soutěžení úprav nebo výměny a technické podpory částí systémů formou otevřených výběrových řízení; prohloubení a udržení technických znalostí o systému a jeho architektuře a datovém modelu; snížení nákladů životního cyklu integrovaného APV (TCO) v horizontu 10 let; zajištění unikátnosti zpracovávaných a ukládaných dat, jejich kategorizace, klasifikace a řízení přístupu; získání schopnosti vytvořit a spravovat byznys model organizace; získání schopnosti stanovit cenu požadovaných úprav s dodavateli; získání znalostí interních a externích rozhraní; 5

6 zajištění možnosti výměny COTS modulů (služeb); zavedení jednotného řízení změn; sjednocení HW platforem (resort předpokládá zřízení datových center využívajících jednotnou HW platformu a následnou centralizaci IS a APV do těchto datových center); využívání společných infrastrukturních služeb, zabezpečujících mimo jiné správu entit a vazbu na role v systému/apv. viz 5. zajištění bezpečnosti (důvěrnosti, dostupnosti a integrity) zpracovávaných informací Jedním z hlavních cílů je zabezpečit zpracovávaná data, a to jak z hlediska případné ochrany utajovaných informací, tak z hlediska dostupnosti a integrity dat, při zabezpečení přístupu uživatelům k datům na základě jim přidělených přístupových práv. Řešení musí v definovaných případech umožňovat auditování jednotlivých činností uživatele, včetně možností tyto auditní záznamy ukládat a vyhodnocovat. Součástí řešení musí také být systém a způsob zálohování dat a jejich obnovy. 4 Popis stávajícího (výchozího) stavu V případě APV finančního informačního systému (FIS) a informačního systému o službě a personálu (ISSP) byla základem vývoje komerční platforma GINIS, jejíž konfigurace je na základě požadavků resortu MO přizpůsobena (customizována). V případě APV informačního systému logistiky (ISL) jde o proprietární aplikaci, dlouhodobě vyvíjenou přímo pro resort MO. Štábní informační systém AČR (ŠIS AČR) částečně zabezpečuje potřebnou infrastrukturní funkcionalitu a poskytuje také základ společných služeb (Sharepoint, Exchange, ). Systém ŠIS AČR je jako infrastrukturní prostředí využíván pro práci v informačních systémech, zejména ve FIS, ISSP, ISL a mnoha dalších. Vazby mezi jednotlivými IS/APV jsou popsány v příloze 2 tohoto dokumentu. Obrázek 1 Architektura vybraných IS resortu MO 6

7 4.1 Finanční informační systém (FIS) Technologické infrastruktura Počet uživatelů: FIS má přibližně 3200 uživatelů. Servery: HW: IBM Power 5,6,7 servery; HP Proliant servery; HP Blade servery; 79 fyzických a 58 virtuálních serverů SW: OS: MS Windows, IBM AIX, DB: MS SQL, IBM Informix, Ekonomické aplikace: GINIS Bezpečnost: FIS je certifikován na stupeň utajení V ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb Určení systému FIS zajišťuje informační podporu ekonomických procesů v resortu MO. Jedná se zejména o návrh rozpočtu, účetnictví a financování, výkaznictví, správu škod a pohledávek, podporu akvizičního procesu, realizaci osobních výdajů, evidenci převodů a odprodejů, finanční kontrolu, plánování a realizaci zahraničních služebních cest a controlling. Kromě vlastní informační podpory ekonomických procesů poskytuje FIS celý komplex dalších služeb, služby portálové technologie pro potřebu komunikace s uživateli, služby pracoviště HelpDesk pro podporu uživatelů a služby systému HotLine pro sběr a evidenci požadavků od uživatelů na rozvoj a úpravy APV. FIS má vybudováno interní rozhraní na jiné informační systémy v resortu MO, se kterými si vzájemně předává data nutná k zajištění správné funkce všech modulů. Jedná se především o Informační systém o službě a personálu (ISSP), Informační systém logistiky (ISL), propojení na informační systém ISMP, modul Organizační výstavba resortu (OVR), Modul centrální databáze projektů (MCDP) apod. Dále FIS provozuje externí rozhraní na Českou národní banku a Českou poštu, se kterými si formou dávek předává data o platbách a dále na Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí, kam se předávají údaje podle požadavků těchto resortů (např. Integrovaný informační systém Státní pokladny apod.) a dále napojení na Informační systém základních registrů (ISZR) a certifikační autority. 4.2 Informační systém o službě a personálu (ISSP) Technologické infrastruktura Počet uživatelů: ISSP má přibližně 1900 uživatelů. Servery: ISSP využívá servery a datová úložiště FIS. Databázová platforma: Platová část IBM Informix Personální část MS SQL Server 7

8 Bezpečnost: ISSP je významný informační systém ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů - viz Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích (bod 30). ISSP je svým provozním prostředím a tím i z hlediska bezpečnosti podřízen FIS a plně ji dodržuje a je veden v bezpečnostní dokumentaci FIS jako jeho součást. ISSP je provozován v neutajované části FIS. Z hlediska zákona č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů v platném znění jsou v ISSP zpracovávány osobní údaje ve smyslu 4 písm. a) Určení systému ISSP je celoresortní procesní modulární systém v rutinním provozu, který zajišťuje a podporuje následující procesy: systemizace, personální, platové a ekonomické agendy, realizace FKSP, financování v oblasti mandatorních výdajů, tvorbu a následnou realizaci procesů rozpočtování. Je řešen pro kategorie personálu s rozdílnou legislativou (vojáci z povolání a občanští zaměstnanci, zaměstnanci na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, státní zaměstnanci, uchazeči o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, aktivní zálohy a další). On-line předává podkladová data pro vedení účetnictví do Finančního informačního systému (FIS), generuje příkazy k úhradě pro výplaty peněžních náležitostí zaměstnanců MO a ostatních osob, a to v jakékoli měně. Cestou ISSP jsou plněny zákonné povinnosti v oblasti realizace povinných odvodů sociálního, zdravotního pojištění a daně z příjmů fyzických osob, plní povinnosti zaměstnavatele v oblasti statistického sledování a zjišťování v oblasti výkaznictví směrem k Ministerstvu financí, České správě sociálního zabezpečení, Českému statistickému úřadu, Ústavu zdravotnických informací a statistiky a dalším povinným subjektům. V ISSP jsou rovněž realizovány povinné srážky, exekuce a ostatní povinnosti zaměstnavatele v oblasti Insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. Kromě povinného výkaznictví ISSP plní požadavky managementu na nestandardní, tedy na míru vytvořené interní výstupy. ISSP je schopen realizovat požadavky kladené na informační systém v oblasti práce s osobami konajícími činnost pro potřeby zpravodajských služeb. Kromě povinného výkaznictví ISSP plní požadavky managementu na nestandardní, tedy na míru vytvořené interní výstupy. ISSP je dostupné ze všech pracovišť resortu připojených na Celoarmádní datovou síť (CADS) v ČR nebo v zahraničí. ISSP poskytuje data přes vybudovaná datová rozhraní na jiné IS resortu MO (např. FIS, ŠIS AČR, ISL, ZDRAVIS (Zdravotnický informační systém) atd.). Dále má vybudováno rozhraní na Integrovaný informační systém Státní pokladny Ministerstva financí (IISSP). ISSP je přímo propojen s FIS na základě stejné platformy GINIS. 4.3 Informační systém logistiky (ISL) Technologické infrastruktura Počet uživatelů: ISL má cca 6500 uživatelů přistupujících z 2000 stanic s instalovaným tenkým klientem (NX client) přistupujících k systému terminálově z neutajovaných stanic ŠIS a cca 1500 koncových stanic ISL s instalovaným tlustým klientem, které jsou certifikované na stupeň utajení V (vyhrazené). 8

9 Servery: HW: Servery SGI ve dvou lokalitách, celkem 39 serverů. SW: Databáze SŘBD INFORMIX. Bezpečnost: Informace jsou z hlediska jejich obsahu spravovány v režimech D (důvěrné), V (vyhrazené) a neutajované a prostřednictvím bezpečných rozhraní jsou předávány (přejímány) ostatními resortními informačními systémy (FIS, ISSP, ISMP, IS C2L, OTS PozS, apod.), popř. jsou čerpány a přenášeny z nebo do veřejných registrů státní či veřejné právy ČR (např. katastr nemovitostí, číselníky NIPEZ, číselník organizací, číselník SÚKL, CRAB, apod.) nebo v závislosti na aplikaci standardizačních dohod. Příslušné vazby jsou uvedeny v příloze Určení systému Systém podporuje splnění hlavních cílů v oblasti hospodaření s majetkem a vojenské logistiky v resortu obrany, kterými jsou všestranné zabezpečení organizačních celků MO materiálem a službami všeho druhu, zajištění plánování pořizování majetku a nákupu služeb, plánování, řízení a vyhodnocování provozu, údržby, oprav movitého i nemovitého majetku a vyřazení majetku z používání po ukončení jeho životního cyklu nebo z důvodu jeho další nepotřebnosti. Podporuje proces odprodeje vyřazeného majetku. Umožňuje sledovat náklady na zajištění životního cyklu provozovaného majetku a vyhodnocovat nákladovost jednotlivých majetkových položek v resortu MO v členění podle potřeb konkrétních uživatelů (např. podle jednotlivých nákladových středisek, účetního rozlišení, druhů majetku podle standardů NATO, majetkových uskupení, apod.). ISL zajišťuje interoperabilitu a kompatibilitu dle standardů NATO v oblasti materiálové standardizace a otevřenosti vůči dalším IS resortu MO, IS NATO. V prostředí ISL jsou tvořena vstupní data pro vedení účetnictví resortu obrany podle zákonných pravidel v návaznosti na standardy státní správy. Mimo jiné zajišťuje podporu a evidenci provozu letecké techniky podle mezinárodních i národních standardů, zabezpečení potřeb jednotek vysílaných do zahraničních operací a podporuje evidenci majetku a jeho provozu převážně v elektronické podobě. ISL zajišťuje zejména: katalogizaci majetku podle standardů NATO a katalogizaci služeb (standard není); přípravu procesu střednědobého (na 5 let) věcného plánování (pro specifikaci věcných potřeb k naplnění cílů, sestavení akvizičního plánu, podklady pro přípravu rozpočtu v ročním i ve střednědobém rozpočtovém výhledu a přípravu akvizic); vedení jednotné evidence movitého i nemovitého, hmotného i nehmotného, vlastního i nevlastního (najatého) majetku v organizační složce státu Ministerstvu obrany v úrovni resort útvar (nákladové středisko) sklad jednotka (stavební areál, objekt) jednotlivec (místnost) včetně technických parametrů a podrobných údajů o majetku; vedení centrálního registru zbraní a munice resortu obrany; vedení evidence zakryté části Vojenského zpravodajství a její provázání s účetnictvím; zpracování podkladových účetních záznamů a jejich elektronický přenos do účetnictví, nastavení základních parametrů odpisů dlouhodobého majetku a jejich přenos do účetnictví; plánování a evidenci provozu, údržby a oprav všeho movitého (včetně letounů) i nemovitého majetku včetně výstupů do dalších resortních informačních systémů; proces vystrojování vojáků podle vnitřních předpisů a norem (vazba na služební zařazení); 9

10 proces vyřazování veškerého majetku a nakládání s ním; plánování a vyžadování přeprav a přesunů (pro potřeby logistiky); zabezpečení jednotek majetkem a službami v zahraničních operacích (v provázání s ostatními modulu); plánování a zajištění materiálních opatření za krizových stavů a za stavů ohrožení státu. Technologickou součástí systému ISL je Modul centrální databáze projektů (MCDP) samostatné APV Členění ISL (subsystémy) Jak již bylo konstatováno výše, APV informačního systému logistiky (ISL) je proprietární aplikací vytvořenou dle požadavků resortu MO, která není postavená na komerční platformě. Z tohoto důvodu je uveden seznam subsystémů, na které je ISL členěn: řízení logistiky přehled o organizační struktuře resortu a potřebách jeho materiálního zabezpečení navazujících na výstup z ISMP (tabulky počtů), řízení logistické podpory jednotek v misích a řízení věcných zdrojů při krizových stavech státu včetně vazby na požadavky a zajištění doplňování věcných zdrojů obcemi s rozšířenou působností; služby katalogizace služeb a evidence jejich spotřeby jednotlivými organizačními celky MO ve vazbě na konečného spotřebitele; řízení zásob a zásobování katalogizace materiálu dle standardů NATO a platné legislativy, evidence majetku, podpora střednědobého a krátkodobého plánování věcných zdrojů, řízení distribuce materiálu, podpora činností centrálních skladů včetně sledování specifických parametrů jednotlivých druhů majetku (např. náhradní díly, léčiva, munice) a kvality a určení majetku (např., majetek pro běžné užívání, provozní a strategické rezervy, apod.), přesunů materiálu a vyřazování majetku po skončení jeho životnosti/potřebnosti; údržba výzbroje a techniky nastavení standardů pro provádění údržba a oprav, střednědobé, roční a operativní plánování provozu, údržby a opravy pozemní výzbroje a techniky a informace o provedení údržby a oprav (včetně revizí a metrologie), při dodržení zásad bezpečnosti práce; údržba letecké techniky nastavení standardů pro provádění údržby a oprav jednotlivých druhů letecké techniky, střednědobé, roční a operativní plánování provozu, údržby a opravy a sledování provozu a údržby letecké techniky, sledování resursů kritických dílů a zajištění technických podmínek pro provozování letecké techniky; řízení dopravy plánování, provádění, sledování a vyhodnocení přeprav materiálu a přesunů vojsk, sledování vybraných zásilek v rámci NATO; řízení akvizice podpora střednědobého plánování věcných potřeb, sestavení akvizičního plánu a zpracování specifikací k nákupů majetku a služeb, zajištění převzetí (akceptace) majetku (služby) a podkladů pro fakturaci; správa nemovitostí evidence nemovitostí v užívání organizační složky státu Ministerstva obrany včetně pronájmů v členění podle významu pro potřeby obrany České republiky včetně kapacitních parametrů, plánování údržby a oprav nemovité infrastruktury a informace o realizované údržbě a opravách vojenských areálů, stavebních objektů a pozemků ve prospěch jednotlivých uživatelů; standardizace - podpora procesů obranné standardizace a zavádění jednotné terminologie. 10

11 4.4 Štábní informační systém (ŠIS AČR) Technologické infrastruktura Počet uživatelů: ŠIS AČR má cca uživatelů přistupujících k systému primárně z cca 9200 ks spravovaných koncových stanic zařazených do domény. Sekundárním přístupem výše uvedeného počtu uživatelů je využívání terminálového připojení Citrix. Servery: HW: Servery HP Proliant servery, HP Blade System server, SUN servery na 11 lokalitách; celkem 32 blade server (96 virtuálních serverů) a 88 fyzických serverů. SW: Serverová platforma Microsoft (Windows Server, SQL, Exchange, SharePoint), produkty společnosti CA (USDM, APM, ITCM, Clarity), Spisová služba (ASAS/ESSS): GINIS. Bezpečnost: ŠIS AČR je významný informační systém ve smyslu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů - viz. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích (bod 34) Určení systému ŠIS AČR je celoresortní systém pro podporu administrativních a plánovacích procesů a činností realizovaných v systému velení a řízení na strategickém, operačním a taktickém stupni. Zabezpečuje: podporu komunikace uživatelů (elektronická pošta) včetně poštovní brány pro předávání zpráv mezi jinými informačními systémy resortu MO; infrastrukturní prostředí pro zabezpečení oběhu elektronických dokumentů (spisová služba, MS SharePoint); infrastrukturní prostředí pro zabezpečení provozu dalších APV třetích stran (ARIS, APV Věcné plánování a mnoha dalších); podporu poskytování právních informací; služby bezpečného uložení dat pro uživatele včetně zálohování těchto dat; podporu prezentace a zpracování informací (webové služby, MS SharePoint, atd.); automatizace kancelářské práce a zabezpečení tiskových služeb; bezpečnostní management a podporu antivirové ochrany provozovaných zařízení; podporu mobilního a vzdáleného přístupu uživatelů (mobilní kancelář, Outlook Web Access, řízení mobilních zařízení, atd.); komplexní systém zabezpečení provozu IS (správu koncových stanic, podporu monitoringu stavu systému a správy serverových technologií, nástroje pro zabezpečení incident/problém/change managementu, atd.); službu videokonference pro vybrané uživatele ŠIS. Ve vztahu k 1. etapě projektu Integrace APV, jsou v prostředí ŠIS provozována dvě APV, která řeší: Část oblasti plánování, která je zabezpečována nástrojem APV věcné plánování, které je určeno k celoresortní podpoře: o procesů krátkodobého (ročního) plánování; 11

12 o o řídící činnosti vedoucích zaměstnanců organizačních celků resortu; řízení rizik, plánování učebně výcvikové základny a kontrolní činnosti. Elektronický systém spisové služby, který je v současné době řešen APV ASAS/ESSS, jenž je postaven na komerční platformě GINIS. 4.5 Věcná oblast plánování (napříč výše uvedenými systémy) Věcná oblast plánování je soustavná, metodicky a organizačně cílevědomá činnost, jejímž cílem je zajistit optimální plnění úkolů rezortu, udržování a rozvoj jeho schopností, prováděná na všech stupních řízení. Jedná se o průřezovou oblast, na které participují všechny organizační složky MO. Je rozdělena na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé (roční) plánování, které jsou spravovány různými složkami MO a podporovány různými úrovněmi SW podpory. V současnosti je v rezortu MO aplikována metoda řízení pomocí cílů, zaváděn systém řízení rizik v rámci plánování a projektového řízení a současně probíhá projekt redefinice cílů a optimalizace všech procesů plánování. Informační podpora plánování je rozdělena mezi několik dílčích aplikací, jejichž vzájemná provázanost je z pohledu managementu rezortu MO nedostatečná. Jedná se o následující aplikace: 1. UCR 98 VEP (věcné plánování). Modul je součástí APV FIS a je využíván pro zpracování stromu cílů pro potřeby rozpočtového procesu a změnového řízení, ročního a střednědobého plánování a výkaznictví. Výstupy jsou formou XML dávky nebo webové služby poskytovány pro MCDP, ISL a ŠIS AČR/APV VP. 2. Věcné plánování APV VP. Aplikace je provozována v prostředí ŠIS AČR a skládá se z modulů pro zpracování, aktualizaci, vyhodnocení plánů, řízení rizik, řízení kontrolní činnosti a plánování ÚVZ (v roce 2015 je předpokládáno vytvoření modulu pro řízení akcí na veřejnosti). Součástí aplikace je testovací prostředí k provádění školení příslušníků resortu v obsluze aplikace. Umožňuje rozpracování hierarchie cílů, opatření a úkolů (strom cílů) do činností potřebných k jejich dosahování a plnění v rozsahu jednoho kalendářního roku pro sestavení ročních plánů činnosti rezortu a organizačních celků resortu MO. Dále umožňuje generaci sestav opatření, úkolů a činností k řízení jejich realizace např. v rámci porad vedoucích zaměstnanců organizačních celků nebo pro řízení průřezových odborných oblastí (řízení rizik ve vazbě na cíle, kontrolní činnosti, plánování ÚVZ) v resortu. Správa aplikace je zajištěna kombinovaně, tj. určité části jsou spravovány centrálně (hlavním uživatelem) a zbytek decentrálně (u jednotlivých organizačních celků resortu). Aplikace není datově propojena s ostatními moduly a systémy (FIS, ISL a MCDP), ale umožňuje import a export XML dávek. 3. Modul centrální databáze projektů MCDP. Modul je provozován v prostředí ISL. Je určen pro podporu střednědobého plánování rozvoje jak v oblasti programového financování, tak i pro oblast všech běžných výdajů. Modul má obousměrnou komunikaci s FIS a ISL pomocí XML dávek a webových služeb. 4. Subsystém řízení akvizice APV ISL je využíván pro sběr potřeb a jejich nacenění v rámci plánu věcných potřeb ve střednědobém horizontu pro jednotlivé organizační celky MO v závislosti na stanovených cílech a jejich předání do procesu balancování na finanční zdroje. Po vybalancování potřeb na zdroje slouží k sestavení akvizičního plánu a následnému přenosu dat potřebných pro sestavení rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu. Zároveň slouží ke zpracování specifikací na pořízení majetku, nákup služeb a stavebních prací na položky schválené v akvizičním plánu. Pomocí XML dávek a webových služeb komunikuje s FIS a MCDP a APV VP. Z důvodu organizačních změn a probíhající optimalizaci všech procesů bude docházet k novému definování požadavků na SW podporu procesu plánování, který jde průřezem přes výše jmenované informační systémy. Při plánování se využívá metoda řízení pomocí cílů jako komplexní metoda řízení, 12

13 kde manažeři cílů jsou koncepčním rozhodovacím orgánem. Dosahování cílů je prováděno procesním a projektovým řízením. Struktura cílů, vnitřní předpisy a metodika střednědobého a ročního plánování jsou v současnosti analyzovány a novelizovány. 5 Předběžný návrh požadovaného cílového stavu Lze uvažovat i o přizpůsobení a optimalizaci stávajících resortních procesů nabízeným nástrojům SW podpory, splňujícím zákonné požadavky na chod veřejné správy. 5.1 Integrační platforma pro integraci APV resortu MO Jednou z uvažovaných metod přechodu do požadovaného cílového stavu je využití integrační platformy jako základu pro propojení funkčních společných služeb, nových sw modulů a případně i stávajících systémů nebo jejich částí. Při takovém přístupu předpokládáme integrační platformu nezávislou jak na stávajících systémech (APV), tak i nově vytvářených nebo pořizovaných systémech (APV, ERP řešení, funkční a společné služby), jak technologicky, tak organizačně. Konkrétně má zajistit: škálovatelnost integrační platformy; zamezení proprietárnosti rozhraní integrační platformy a podřízení a závislost na jednom systému; v případě nutnosti možnost budoucího přechodu na jinou integrační platformu. Jsou samozřejmě možné i jiné přístupy a scénáře, které také mohou splnit cíle projektu a zajistit tak přechod ze stávajícího stavu do stavu cílového. Takovým řešením může být integrované prostředí v rámci standardních komerčních SW řešení (integrální součást cílového řešení) apod. Jak již bylo zmíněno v kapitole 1, resort MO nemá v současnosti žádnou preferenci možných řešení např. integraci stávajících systémů, nahrazení stávajících systémů systémem nebo systémy novými, hybridní řešení apod. Ideové návrhy scénářů a řešení s různými přístupy k řešení předpokládáme prodiskutovat s potenciálními dodavateli cestou průmyslových dnů (v souladu s kapitolou 2, bodem 2 tohoto dokumentu). 13

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013. platná od 1. 1. 2013. verze 1.10.18.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2013 verze 1.10.18.01 RO-ÚSC platná

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové Orsoft RADNICE Popis produktu Orsoft RADNICE je komplexní modulární informační systém určený pro řízení základních správních a ekonomických činností měst a obcí libovolné velikosti. Svou univerzálností

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný

Obchodní materiál. Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod. MIKROS, a.s. www.mikros.cz. v. 060523_podrobný Obchodní materiál Informační systém WAM S/3 ekonomika, lidské zdroje, obchod MIKROS, a.s. www.mikros.cz v. 060523_podrobný Obsah 1. Představení společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. O společnosti MIKROS,

Více

KONCEPT NASAZENÍ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ. HSI, spol. s r.o., Praha SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO V PRAZE

KONCEPT NASAZENÍ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ. HSI, spol. s r.o., Praha SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO V PRAZE KONCEPT NASAZENÍ SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE HSI, spol. s r.o., Praha Praha, duben 2006 OBSAH: 1. ÚVOD...3 1.1 PŘEDMĚTNÉ VYMEZENÍ... 3 1.2 HLAVNÍ

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy

Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního města Prahy GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu - rozpočtu v příspěvkové oblasti hlavního

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

METODICKÝ POKYN 2014-2020

METODICKÝ POKYN 2014-2020 MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A JEJICH VYKAZOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více