1. případová studie BilBo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. případová studie BilBo"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská 1. případová studie BilBo 1FU201 Účetnictví I. Semestr: 3. Cvičící: ing. Marie Zelenková, Ph.D. Číslo cvičení: 003 Název skupiny: XXXX Jména členů skupiny: Berník Tomáš, Jiroutová Adéla, Kalinovská Romana, Kourková Zuzana, Pleva Michal

2 1. Odpovědi na otázky Celkové náklady na prodané zboží činily ,50 Kč, výpočet byl proveden součtem úbytků ve (při výdeji zboží) viz tabulka v příloze. Celkové tržby činily Kč. Tržby jsou součtem částek za billboardy a cen montáží. 2. Toto manko ovlivní hospodářský výsledek o ,40 Kč. Zaúčtujeme ho jako náklad z provozní činnosti na účet manka a škody na stranu má dáti a na účet zásoby na stranu dal. 3. Tržby to nijak neovlivnilo, protože tržby se zjišťují z faktur vydaných Maruškou a tyto faktury nejsou ovlivněny Milošovým pochybením, tudíž jeho chyba nemá na výši tržeb vliv. 4. Pátrání po inventurách probíhalo porovnáním vydaných výdejek ze a vystavených faktur (počtu kusů billboardů na těchto dokumentech). 5. Nebude potřeba upravit hospodářský výsledek, jelikož bude tato záležitost vyfakturovaná až v dalším roce. Vyfakturováním se promítne do výnosů a tedy i do hospodářského výsledku až v následujícím roce, výnosy příštích období (v letošní rozvaze) nejsou položkou, která ovlivňuje výsledek hospodaření DODAVATELÉ OBCH.ODDĚLENÍ MONTÉŘI ÚČTÁRNA SKLAD PŘEPRAVCE ODBĚRATELÉ 1. Faktura přijatá 2. Podklad pro fakturu 3. Zakázkový list 4. Vyplněný zakázkový list 5. Výdejky 6. Příjemky 7. Faktury vydané 8. Objednávky 9. Dodací listy 7. Opomenutí tržby má následky: 1. krácení daňové povinnosti, 2. u akciové společnosti by se změnila velikost podílů na zisku (menší zisk), 3. změnily by se jistě i finanční ukazatelé, které pro výpočet potřebují hospodářský výsledek (popř. zisk před zdaněním a úroky - EBIT) či oběžná aktiva např. rentabilita, ukazatele aktivity, krytí úroků, likvidita Dle našeho názoru by bylo nejlepší zavést povinnost zhotovování přejímek. To znamená, že při předání zboží (tedy billboardu) jejich novému majiteli by byl vystaven doklad o předání a podepsán novým majitelem, že tento výrobek převzal. Tento podpis či razítko by se samozřejmě muselo shodovat s pozdější fakturou. Popřípadě by mohly být billboardy označeny každý svým jedinečným kódem (není jich velké množství a lze rozeznat jeden od druhého), který by byl uveden jak ve výdejce, tak na faktuře. 9. Pokud se chybějící tržba zjistí do konce následujícího účetního období, lze otevřít účetnictví minulého období a chybu opravit. Tím pádem se musí i přepočítat daň z příjmů a u finančního úřadu podat dodatečné daňové přiznání. (Tzn. uhradit daň, o kterou se díky chybějící tržbě snížila naše daňová povinnost v minulém účetním období.) Strana 2

3 10. Je to méně pracné. Při periodickém účtování zásob nemusíte průběžně účtovat každou výdejku. Stačí až na konci Vámi stanoveného období (určité období, dle zákona však maximálně 1 měsíc) zpracovat souhrnnou částku nákupů a prodejů zboží, jednou ročně pak (dle zákona) je třeba provést i fyzická inventura stavu zásob. Tím se zjistí případná manka či přebytky. 11. Nejjednodušší a pracovně nejméně náročnou technikou periodického účtování zásob je technika průměrné ceny. Účetní již nemusí brát v úvahu, jako v případě technik FIFO či LIFO, kolik kusů (množství) ze které dodávky již bylo zboží zaúčtováno a kolik v té či oné dodávce ještě k zaúčtování zbývá. Při periodickém účtování zásob technikou průměrné ceny postačí na konci periody (dle zákona max. 1 měsíc, tzn. účtovat se musí minimálně 1x měsíčně, delší intervaly nejsou dovoleny) spočítat průměrnou cenu jednotky zásob a tou vynásobit prodané množství za dané období. Tak získáme náklady na prodané zboží. Vzoreček pro výpočet průměrné ceny zásob za dané období je následující: PCPZ * PS + CNPZBP PCZ =, kde PCZ je průměrná cena zásob (v počítaném období), PCPZ je PS + NMBP průměrná cena počátečního zůstatku zásob (resp. průměr na konci minulého období), PS je počáteční stav zásob na začátku počítaného období (v kusech či jiných fyzikálních veličinách), CNPZBP jsou celkové náklady na pořízení zásob během periody (včetně např.dopravy) a NMBP je nakoupené množství během periody. Pro zjištění nákladů na prodané zboží již stačí jen vynásobit průměrnou cenu zásob (PCZ) prodaným množstvím a pro zjištění konečného zůstatku zásob na postačí vynásobit PCZ množstevním zůstatkem na, který vypočteme jako součet počátečního stavu a nakoupených zásob během periody a odečtením prodaného množství. Pro úplnost: NPZ = PCZ * PMBP a KS = PCZ *( PS + NMBP PMBP), kde NPZ jsou náklady na prodané zboží, PMBP je prodané množství během periody a KS je konečný stav zásob. Ostatní zkratky jsou stejné jako výše použité. Při počítání nákladů na prodané množství u lepidla LP-12A6 nelze rozlišit, kdy byly jednotlivé nákupy a prodeje uskutečněny, budeme tedy všechno počítat jako jednu periodu. Počáteční stav byl 0, celkové pořizovací náklady byly (100*27+100*28+100*30+100*29) a bylo pořízeno celkem 400 kusů. Průměrná cena zásob je tedy 11400/400=28,5 (za 1 kus). Jelikož známe konečný stav, rozdíl počátečního a konečného stavu nám udává počet prodaných kusů. Mohli bychom jej také zjistit sečtením všech prodejů. Náklady na prodané zboží vypočítáme jako součin prodaného množství a průměrné ceny, tedy (400-6)*28,5= Konečný stav zásob (v penězích) vypočteme jako součin konečného stavu v kusech a průměrné ceny 6*28,5= a) Různé výsledky při použití různých oceňovacích technik vycházejí tehdy, když nejsou zásoby nakupovány stále za stejnou cenu. Pokud bychom nakupovali pořád za stejnou cenu, výsledky různých technik by byly totožné. Stručná charakteristika oceňovacích technik: FIFO (first in first out) prodávané zásoby oceňujeme cenou, za kterou byly nakoupeny nejstarší zásoby, které máme na skladě, nejnovější nákupní ceny použijeme nejpozději; LIFO (last in first out) prodávané zásoby oceňujeme cenou, za kterou byly nakoupeny nejnovější zásoby na, nejpozději použijeme nejstarší nákupní ceny (tato metoda je od roku 2005 zakázána); průměrné ceny zásoby oceňujeme průměrnou cenou zásob v okamžiku prodeje (průběžné účtování) či průměrnou cenou během určitého období (periodické účtování). Výsledné ceny se pohybují v intervalu cen vymezeném technikami FIFO a LIFO. Strana 3

4 b) Porovnání výsledků oceňování zásob technikami FIFO, LIFO a průměrná cena jsou uvedeny v tabulce. Podrobný rozpis transakcí je v příloze. (Pozn. cena nakupovaných billboardů postupem času pozvolně rostla). LIFO Průměrné ceny FIFO PZ+nákupy Kč Kč Kč Náklady na prodané zboží Kč Kč Kč Konečný zůstatek Kč Kč Kč c), d) Pokud uvažujeme rostoucí ceny v průběhu času (tak jako příklad billboardů Minor), pak technika LIFO, při které se počítá s nejnovějšími (=nejvyššími) cenami vede také k nejvyšším nákladům na prodané zboží (počítá s těmi nejaktuálnějšími cenami) a nejmenšímu konečnému zůstatku na (na zůstane staré, levné zboží). Naproti tomu technika FIFO využívá k oceňování nejstarší (=nejmenší) ceny a tudíž náklady na prodané zboží jsou nižší než u techniky LIFO a konečný zůstatek je vyšší než u LIFO, neboť na zůstalo nejpozději nakoupené zboží za nejvyšší (nejaktuálnější) cenu. Oceňování průměrnými cenami vede k výsledkům (ať už náklady na prodané zboží či konečný zůstatek), které jsou někde mezi výsledky FIFO a LIFO. To, zda jsou průměrné ceny blíže k FIFO nebo LIFO záleží na více okolnostech např. zda ceny rostly pravidelně, rovnoměrně atd. Pokud by nákupní ceny kolísaly, může být situace odlišná a výše zmíněné vlastnosti technik FIFO a LIFO nemusí platit. V každém případě platí, že LIFO oceňuje nejaktuálnějšími cenami náklady na prodané zboží, zatímco FIFO oceňuje nejaktuálnějšími cenami zásoby na. e) V mnoha zemích je zakázaná metoda LIFO, neboť svou podstatou (za podmínky trvalejšího zvyšování cen) vede k vykázání nejvyšších nákladů (staré levné zboží neprodáme, zůstává na ), tím pádem snižuje zisk a snižuje daňovou povinnost. Firmě je obvykle lhostejné, zda má na skladě staré (účetně levné) či nové (účetně drahé) zboží, je pro ni ovšem výhodnější placení co nejnižší daně z příjmů. 13. Když neznáme příčinu rozdílu a tudíž nevíme kdo je za něj zodpovědný, za účtujeme manko jako úbytek materiálu (strana dal ) a provozní náklad Manka a škody (strana má dáti ). Na účtu Manka a škody jsou daňově neuznatelné náklady, tudíž se Vám velikost daně nijak nezmění. Ale ovlivňuje výsledek hospodaření jeho snížením. Má vliv také na velikost skladových zásob lepidla, vzrůst provozních nákladů atd. Pokud by se ukázalo, že je to skladníkova chyba a byl za svou práci hmotně zodpovědný, manko by se zaúčtovalo jako manka na stranu má dáti a zásoby na stranu dal, také pak pohledávka (za zaměstnanci = skladníkem) na stranu má dáti a ve stejné výši provozní výnosy na stranu dal. Po zaplacení manka zaměstnancem se jeho platba zaúčtuje na účet pohledávky za zaměstnanci na stranu dal a pokladna na stranu má dáti. 14. Jsou nepříjemné ještě tím, že uskladnění stojí také nějaké peníze a i mimo jiné proto, že tyto ležáky zabírají prostor pro jiné zásoby. Samozřejmě fakt, že zásoby jsou neprodejné, ovlivňuje jejich hodnotu. Nejlepší způsob, co s neprodejnými zásobami, je zbavit se jich. Zaúčtovat na provozní náklady manka a škody na stranu má dáti a vyskladnění zásob na stranu dal účtu zásob. Pokud se hodnota zásob změní (sníží), musí se dodržet zásada věrného obrazu, tj. zásoby přeocenit dle co nejvěrnějších skutečností a snažit se je co nejrychleji prodat, abychom zamezili ještě většímu poklesu hodnoty zásob. Při přeoceňování se velikost snížení ceny vyčíslí do nákladů. Nikdy není možné zásoby přeocenit vyšší cenou, než byla cena pořizovací. Strana 4

5 2. Příklad z praxe Podnik: Ravensburger Karton s.r.o Střítežská 968 Polička Objednávka ks dřevěných kostiček do společenské hry Dodávka (dodavatel: firma Lorenz GmbH, Geretsried, Německo) Při příjmu materiálu ve potvrdila skladnice přepravní list (razítko, podpis, datum). Pak ale pracovnice z oddělení kvality zjistila, že uvolněnému vzorku 1) odpovídá z dodávky jen 2800 ks. 200 ks bylo barevně nevyhovujících a muselo se dodavateli vyreklamovat. Pracovnice kvality sepsala reklamační protokol, ve kterém bylo uvedeno: adresa dodavatele, datum dodávky, číslo objednávky a materiálu, důvod reklamace a způsob řešení reklamce. Jelikož byla vystavena faktura na celou dodávku, zažádala si pracovnice z oddělení kvality o dobropis na vadné kusy (po zaúčtování dobropisu v systému SAP se odečtou vadné kusy z této dodávky ze stavu ). V systému SAP následně zablokovala vadné zboží, aby se nevydávalo do výroby (pouze evidenčně). Způsob vyřízení této reklamace byl následující: vadné zboží bylo odesláno na náklady dodavatele nazpět do Německa a do jednoho měsíce měla být zaslána náhradní dodávka firma Ravensburger Karton obdržela náhradní dodávku (200ks). Tato dodávka byla v oddělení kvality překontrolována a vyhodnocena jako vyhovující, proto bylo celkové množství přijato na sklad a byla vystavena nová faktura. Pozn.: 1) uvolněný vzorek - před první výrobou přijde firmě vzorek od dodavatele, který si firmy mezi sebou odsouhlasí, a podle tohoto vzorku kontroluje oddělení kvality další dodávky. Strana 5

6 3. Přílohy Příklad 1 Náklady na prodané zboží Datum Přírůstek (ks) Přírůstek v Kč Úbytek Úbytek v Kč Cena 1 ks KZ v ks KZ v Kč ,00 Kč ,00 Kč ,0 Kč 48333, ,00 Kč ,3 Kč 48333, ,67 Kč ,67 Kč ,4 Kč 49848, ,24 Kč ,5 Kč 49848, ,79 Kč ,0 Kč 49848, ,82 Kč ,0 Kč 49848, ,85 Kč ,9 Kč 49848, ,91 Kč ,5 Kč 49848, ,42 Kč ,42 Kč ,5 Kč 51172, ,94 Kč ,94 Kč ,6 Kč 52156, ,32 Kč ,6 Kč 52156, ,69 Kč ,69 Kč ,2 Kč 52566, ,46 Kč Celkové náklady na prodané zboží ,5 Kč Strana 6

7 Příklad 11 Účtování zásob technikou FIFO datum Přírůstek (+) úbytek (-) Kusů billboardy - doprava náklady na prodaný materiál celková cena zboží na zbytek na PZ Kč Kč Kč Kč Kč Kč 32 Náklady na prodané zboží těchto 20 kusů bereme od začátku tedy za pořizovací cenu Kč Kč Kč Kč Kč Kč 27 Těchto 25 kusů je z dodávky ze dne 1.1. za cenu ( )/32*25 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 35 Těchto 40 kusů oceníme jako zbylých 7 ks z dodávky ks ks Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 15 Celkem pořizovací náklady Náklady na prodané zboží Konečný zůstatek na Kč Kč Kč Strana 7

8 Účtování zásob technikou LIFO nákupní cena billboardy datum Přírůstek (+) úbytek (-) Kusů - doprava náklady na prodaný materiál celková cena zboží na PZ Kč 20 zbytek na Kč Kč Kč Kč Kč 32 Náklady na prodané zboží bereme nejnovější ceny, tedy z dodávky Kč Kč Kč Kč Kč 27 Těchto 25 ks oceníme dodávkou 1.2. (20ks) a zbylých 5 ks z dodávky Kč Kč Kč Kč Kč 35 Těchto 40 ks oceníme cenami z nejnovější dodávky tedy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 15 Celkem pořizovací náklady Náklady na prodané zboží Konečný zůstatek na Kč Kč Kč Strana 8

9 Účtování zásob technikou průměrné ceny průměrná cena zboží na (Kč/1ks) datum Přírůstek (+) úbytek (-) Kusů billboardy - doprava náklady na prodaný materiál celková cena zboží na PZ ,00 Kč ,00 Kč Kč Kč ,08 Kč ,00 Kč 52 Průměrnou cenu zásob spočítáme jako podíl celkové hodnoty zásob a množství ( /52 = Kč) ,54 Kč ,08 Kč ,46 Kč Kč Kč ,66 Kč ,46 Kč ,57 Kč ,66 Kč ,89 Kč Kč Kč ,96 Kč ,89 Kč ,34 Kč ,96 Kč ,55 Kč Kč Kč ,58 Kč ,55 Kč ,03 Kč ,58 Kč ,52 Kč Kč Kč ,93 Kč ,52 Kč ,03 Kč ,93 Kč ,49 Kč Kč Kč ,47 Kč ,49 Kč ,42 Kč ,47 Kč ,07 Kč Kč Kč ,55 Kč ,07 Kč ,55 Kč ,55 Kč ,52 Kč Kč Kč ,75 Kč ,52 Kč ,91 Kč ,75 Kč ,61 Kč Kč Kč ,84 Kč ,61 Kč ,88 Kč ,84 Kč ,73 Kč Kč Kč ,36 Kč ,73 Kč ,66 Kč ,36 Kč ,07 Kč Kč Kč ,55 Kč ,07 Kč ,18 Kč ,55 Kč ,88 Kč Kč Kč ,91 Kč ,88 Kč ,22 Kč ,91 Kč ,66 Kč 15 Celkem pořizovací náklady Náklady na prodané zboží Konečný zůstatek na Kč Kč Kč zbytek na Strana 9

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ

1.2.2011 OBSAH TÉMATU ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ ÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ HOTOVOSTNÍ PLACENÍ ÚŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín OBSAH TÉMATU účtování peněžních prostředků účtování materiálu metoda FIFO a vážený aritmetický průměr účtování dlouhodobého majetku

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví Transition from the tax records to accounting Stanislava Nechvátalová Plzeň 2013 Čestné

Více

Finanční účetnictví II

Finanční účetnictví II Finanční účetnictví II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM A OCEŇOVÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM A OCEŇOVÁNÍM František Louša ZÁSOBY KOMPLEXNÍ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM A OCEŇOVÁNÍM obvyklé i složité operace účtování zásob pořízení zásob nákupem, vlastní výrobou a dalšími způsoby spotřeba zásob ve výrobě, prodejem v

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením vnitropodnikových směrnic pro firmu EUROCORP, s. r. o.,

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví Veronika Kurialová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ. POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY JEJICH ZACHYCENÍ V ÚČETNICTVÍ.

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management 6208 B Účetnictví a finanční řízení podniku Problematika

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA ROKU 2011 1 Právní rámec účetnictví v roce 2011 1 Závěrkové práce 2 Kontrola vybraných položek hlavní knihy 2 Zařazení nových staveb

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více