Proteiny %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proteiny % 1-2 10 28 25 40-55"

Transkript

1 Strana 1 (celkem 11) Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, Česká Republika Tel fax info: Charakteristika analýzy: Identifikace: CHOLESTEROL Využití: Rizikový faktor aterosklerózy, nepřímý ukazatel jaterních funkcí Referenční mez : < 5 mmol/l Doporučený způsob odběru materiálu: uzavřený systém, sérum,l odběr ráno nalačno mezi hodinou. Klinická data: Jde o sterol, sestávající se ze čtyř benzenových jader a -OH skupiny, který se vyskytuje ve volné nebo esterifikované formě (s mastnými kyselinami). Do organismu se cholesterol dostává buď zvenčí nebo je syntetizován de novo z acetylco-a přes mevalonát, skvalen a lanosterol (játra, distální část tenkého střeva). Cholesterol je základním stavebním kamenem buněčné membrány, prekursorem steroidních hormonů a žlučových kyselin. Asi 70 % cholesterolu je přítomno v krvi v podobě esterů s vyššími mastnými kyselinami. Obecné údaje: Všechny tuky v plazmě jsou transportovány ve formě lipoproteinů. Lipoproteiny lze klasifikovat z mnoha hledisek. Podle fyzikálních a chemických vlastností je dělíme na chylomikra, VLDL, IDL, LDL a HDL (HDL2 a HDL3) (tab.1). Hlavní transportní formou cholesterolu je LDL (asi 70 % případů), část cholesterolu je také obsažena v HDL (muži asi %, ženy až 30 %). Hlavní transportní formou triglyceridů je VLDL (55 % případů), triacylglyceroly jsou ale obsaženy i v LDL (u 29 % osob), HDL (u 11 % vyšetřovaných) a chylomikrech (u méně než <5 % vyšetřovaných). TABULKA 1 - Lipoproteiny, charakteristika Chylomikro VLDL IDL LDL HDL PARAMETR ny Elfo Chylomikrony Pβ široký β β α Hustota <0,95 0,95-1,006 1,006-1,019 2,063 > 1,21 Velikost (nm) Cholesterol % Triglyceridy % Fosfolipidy % Proteiny % Apolipoproteiny jsou proteinovou složkou lipoproteinového komplexu, které jsou velmi důležité pro jeho metabolismus; mají rozličné funkce: jsou to především kofaktory enzymů lipidového metabolismu, zprostředkují vazbu lipoproteinů na specifické receptory,

2 Strana 2 (celkem 11) jsou to strukturální bílkoviny lipoproteinů, účastní se přenosu lipidových komponent a stabilizují lipidovou emulzi. Mezi apolipoproteiny patří ApoA-I, ApoA-II, ApoA-IV, ApoB- 48, ApoB-100, ApoE2-4, ApoC-I, ApoC-II, ApoC-III, ApoD, ApoF, ApoG, ApoH a Apo(a). Apolipoprotein je možno také definovat jako protein vázající lipidy, který je schopen tvořit rozpustnou, polydisperzní rodinu. V plazmě se mohou lipoproteiny vyskytovat buď jako oddělené jednotky (volné neboli primární), nebo ve formě sdružených komplexů (sekundární apolipoproteiny - např. komplex Lp B-C, B-C-E, A-B-C-E, atp). Obecně lze říci, že apolipoproteiny skupiny B jsou důležité pro absorpci lipidů ze střeva, pro sekreci a transport VLDL a pro vazbu LDL na membránové receptory. Apolipoproteiny skupiny C jsou regulátory hydrolýzy lipoproteinů bohatých na triacylglyceroly. Apolipoproteiny skupiny A jsou důležité pro metabolismus cholesterolu a jeho esterů. Apolipoproteiny skupiny E jsou zodpovědné za katabolismus zbytků chylomiker (remnants), ev. zbytků VLDL. Geny pro ApoA-I, ApoA-IV a ApoC-III jsou uloženy na 11. chromosomu, gen pro ApoA-II na 1. chromosomu, gen pro ApoH na 17. chromosomu. Gen pro ApoE na 19. chromosomu, pro ApoD na 3. chromosomu, pro ApoC-I a ApoC-II na 19. chromosomu a pro ApoJ na 8. chromosomu. Přesné názvy všech apolipoproteinů, jejich uložení, funkce a genetickou determinaci jsou vyjmenovány v tabulkách 2 a 3. Za vazbu a následnou internalizaci lipoproteinů do buňky jsou na buněčné membráně zodpovědné specifické glykoproteiny, které nazýváme receptory (receptor pro LDL, scavenger receptor, receptor pro remnanta) (tabulka 4). TABULKA 2 - Apolipoproteiny, charakteristika, funkce Vznik Mol.hmot. lipoprotein Funkce PARAMETR ApoAI Isoformy:3-5 Konc:l,2-1,4g/l ApoAII Isoformy:2-3 Konc:0,4-0,5g/l ApoAIV Isoformy:3 Konc:0,05- O,lg/l ApoB48 Isoformy:1 Konc:0,05g/l Střevo tenké střevo střevo tenké střevo HDL, CH chylomikrony HDL,CH chylomikrony tenké střevo HDL,CH chylomikrony aktivátor LCAT,, strukturální protein HDL nízká hladinariziko ICH existují i varianty např.apoai MILANO snížený HDL, ale není aterogenní aktivátor jat. lipázy, strukturální protein HDL transport trg? střevo chylomikrony strukturální protein chylomikronů, vazba na receptory?je nezbytný pro absorpci lipidů ze střeva a to nejen trg, ale i vitaminů,

3 Strana 3 (celkem 11) ApoB100 Isoformy:? Konc:0,7-0,9g/l ApoCI Isoformy:2 Konc:0,06-0,08 g/l ApoCII Isoformy:2 Konc:0,04-0,06g/l rozpustných v tucích. Při jeho deficitu - karence? játra LDL, VLDL strukturální protein, vazba na receptory. játra CH,VLDL, IDL,HDL játra CH,VLDL, IDL,HDL aktivace LCAT aktivace LPL ApoCIII Isoformy:3-4 Konc:0,1-0,12g/l ApoD (AIII) Isoformy:? Konc:0,08-0,1g/l ApoE (E2-E4) Isoformy:3 Konc:0,06-0,08g/l Lipoprotein(a) Isoformy:? Konc:do 0,20-0,3g/l ApoF Isoformy:? Konc:0,02g/l játra CH,VLDL, IDL,HDL játra, tenké střevo placenta, nadledvinky játra perif.tkáň makrofágy inhibice LPL HDL transport lipidů, steroidů, bilirubinu myelinizace CH, VLDL, IDL,HDL strukturální protein, vazba na receptory! Odbourávání částic bohatých na chol,trg Játra LDL,HDL Homologni molekula s plasminogenem, kompetuje s ním o receptor, snizuje se fibrinolýza? HDL? ApoG? VHDL? ApoH Isoformy:3-5 Konc:0,15-0,3g/l? Chylomikron y ApoJ plasma, moč, likvor, mateřské mléko, semin.?? Kofaktor LPL, stavební pro fosfolipidy, DNA, ovlivňuje agregaci destiček (ADP) Inhibice maturace spermií, ochrana membrán

4 Strana 4 (celkem 11) TABULKA 3 - Geny pro proteiny a některé enzymy lipidového metabolismu 1. chromozom ApoA-II 2. chromozom ApoB 3. chromozom ApoD 6. chromozom - Lp(a) 7. chromozom paraoxonáza 8. chromozom - ApoJ 11. chromozom - ApoA-I, ApoA-IV, ApoC-III 16. chromozom - LCAT, CETP 17. chromozom - ApoH 19. chromozom - ApoC-I, ApoC-II, ApoE, LDL receptor 20. chromozom PLTP TABULKA 4 - Nejdůležitější receptory LDL receptor. Funkce: poskytování dostatku cholesterolu buňce (nutný k syntéze membrán, je prekurzorem např. žlučových kyselin a steroidů). Umístění: játra, gonády a nadledvinky. Známé poruchy: - porucha syntézy receptorů - porucha transportu z receptorů endoplasmatického retikula (EDPR) na povrch buňky - porucha vazby LDL částice na receptor -porucha internalizace Scavenger receptor (acetyl LDL) Funkce: vazba acetylovaných a oxidovaných částic LDL. Význam těchto receptorů vzrůstá při deficitu funkčních LDL receptorů (např. u familární hypercholesterolemie FH) Umístění: makrofágy, buňky hladkého svalu, endotelie. Receptor chylomikronových remnantů Funkce: odstraňování zbytků (remnant) z plasmy. Receptory rozeznávají jak ApoE tak ApoB, ale vážou pouze částice, obsahující ApoE. Jsou funkční i u osob s FH. Umísténí: játra Receptory pro HDL Umístění: fibroblasty, buňky hladkého svalu. Dalším receptorem pro HDL je receptor v játrech (ligandem je ApoAI). PPAR Funkce: ovlivnění metabolismu lipoproteinů v játrech, ovlivnění metabolismu mastných kyselin ve svalech, ovlivnění homestázy glukózy Umístění: fibroblasty, buňky hladkého svalu cév, játra, endotelie V lipidovém metabolismu hraje velmi důležitou roli také řada enzymů (lipoproteinová lipáza, jaterní lipáza, fosfolipáza-a, LCAT, HMGCo-A reduktáza, kyselá lipáza, 15- lipooxygenáza, paraoxonáza, atp). Názvy a funkce základních enzymů lipidového metabolismu jsou popsány v tabulce 5.

5 Strana 5 (celkem 11) Gen pro LCAT je uložen na 16. chromosomu, gen pro paraoxonázu na 7. chromosomu (tabulka 3). TABULKA 5 - Metabolismus lipidů a lipoproteinů Lipoproteinová lipáza Funkce: hydrolýza lipoproteinů, částic bohatých na trg (chylomikra, VLDL, IDL). Štěpí trg na glycerol a VMK. VMK se váží na lipoproteiny především HDL) nebo na další bílkoviny plasmy a po transportu do tkání jsou metabolizovány (beta-oxidace, reesterifikace). Při deficitu LPL nacházíme často hypertriglyceridémii. Během příjmu potravy je LPL v tukové tkáni suprimována. LPL pravděpodobně katalyzuje první kroky steroidogenezy a reaguje s mnohými faktory LDL receptorů. Předpokládá se, že genetické varianty LPL-D9N a LPL-N2915 jsou spojeny s hypertriacylglycerolemií (snížená clearence trgj a sníženou hodnotu HDL (studie EARS-I, EARS-II, 1996j. Tyto změny jsou u obesních markantnější. V rámci studie PROCAM byly studovány rizikové faktory cerebrovaskulárních chorob z hlediska mutace lipoproteinové lipázy (Asn29lSer), jejímž důsledkem je pokles HDL cholesterolu (frekvence 1:20); byla zjištěna i mutace LPL (5er447j, jejíž důsledkem je vzestup HDL (frekvence 1:5). Kofaktor: ApoC-II. Umístění: tuková tkáň, příčně pruhované svalstvo, myokard, plíce, ledviny laktující mamma. Snížení: Starší muži a mladé ženy. Zvýšená koncentrace volného cholesterolu. Zvýšení: Mladí muži a starší ženy. Zvýšená koncentrace insulinu, tyroxinu a prolactinu, fyzická aktivita. Jaterní Iipáza (HL) Funkce: hraje roli v odbourávání částic bohatých na trg. Místem účinku jsou játra, působí hydrolýzu trg, PL obsažených v HDL a konverzi HDL-2 na HDL-3. Jaterní lipáza nepotřebuje k aktivaci ApoC-II. Vysoké hodnoty jsou spojeny s aterogenním fenotypem "B" (malé partikule). Léčba statiny a sekvestranty vede k poklesu HL (o 13-14%)/2/ a zvětšení partikulí LDL. Snížené hodnoty nacházíme u osob s vyšším HDL, Jansen /2/ zjistil, že je příčinou záměna AMK C-T 480. Podobně jako LPL má HL také fosfolipázovou aktivitu. Umístění: játra (narozdíl od LPL) Zvýšení: insulin, tyroxin. Injekční aplikace heparinu vede k mobilizaci obou lipáz a k jejich uvolnění z endotelu cév do plasmy. Tuto aktivitu lipopytických enzymů nazýváme postheparinová lipolytická aktivita (PHLA). Maximální PHLA lze dosáhnout podáním 100j heparinu/kg hmotnosti vyšetřovaného. Lecithin : cholesterol acyl transferáza (LCAT) Funkce: LCAT je zodpovědná za přenos mastné kyseliny z pozice 2-lecithinu na 3- beta hydroxylovou skupinu cholesterolu (zdroj cholesterolu pro esterifikaci je volný cholesterol z buněčných membrán a lipoproteinů chylomiker, VLDL, LDL, zdrojem lecithinu jsou především HDL, chylomikra, VLDL a IDL. Kofaktor: ApoA-I a ApoC-I (nutné k esterifikaci cholesterolu LCAT). Umístění: játra (syntéza), plasma (v komplexech s HDL) 3-hydroxy-3methyl-glutaryl CoA reduktáza (HMG-CoA reduktáza) Funkce: klíčový enzym nitrobuněčné syntézy cholesterolu. HMG-CoA katalyzuje přeměnu hydroxy-methyl-glutaryl-coa na mevalonát.

6 Strana 6 (celkem 11) Umístění: EDPR všech buněk, produkujících cholesterol (prakticky všechny buňky organismu). Nejvyšší aktivitu lze prokázat v játrech, gonádách, tenkém střevě a nadledvinkách. Zvýšení:snížení nitrobuněčného cholesterolu 15-Iípooxygenasa Funkce: potencuje pravděpodobně vznik ATS u probandů s deficientním LDL /2/, 15- lipooxygenáza hraje zásadní roli v oxidativní modifikaci LDL Paraoxonáza Funkce: fyziologickou rolí paraoxonázy je pravděpodobně hydrolýza lipopolysacharidů toxických agens při infekci. Předpokládá se ale také, že paraoxonáza působí jako antioxidans (jde o hydrolázu, která se exkluzivně váže na HDL cholesterol a ApoA-I), které velmi účinně zabraňuje oxidaci LDL /85, 199/. Snížení paraoxonázy a její polymorfismus by mohl predikovat riziko vzniku aterosklerotických komplikací. Úlohou lipidového metabolismu je především absorpce tuků z potravy, jejich syntéza de novo, transport lipidů plazmou k cílovým orgánům, transport cholesterolu z periferie do jater a exkrece cholesterolu. Exogenní metabolická cesta: Cesta tuku přijatého potravou (exogenní metabolická cesta) začíná štěpením tuků a jejich vstřebáním ve střevě. Potrava obsahující triglyceridy je ve střevě působením pankreatické lipázy hydrolyzována na mastné kyseliny a monoglyceridy, které jsou ve střevních buňkách opět reesterifikovány na triglyceridy. Cholesterol a triacylglyceroly jsou zde základem pro tvorbu chylomiker (jsou z 90 % tvořeny triacylglyceroly, dále obsahují cholesterol, fosfolipidy a významné množství ApoB-48). Množství vznikajících chylomiker je úměrné příjmu živočišných tuků (průměrně 500 mg cholesterolu denně). Při vzniku chylomiker hrají důležitou úlohu apolipoproteiny ApoB-48 a ApoA-I a ApoA-IV. Chylomikra mohou pronikat lymfatickými cestami do ductus thoracicus a pak do oběhu, kde jsou na povrchu endotelu cév štěpeny lipoproteinovou lipázou (v přítomnosti jejího kofaktoru ApoC-II) za vzniku chylomikronových remnantů, které podléhají dalšímu metabolismu a nakonec jsou obohaceny o estery cholesterolu, ApoB, ApoE, ApoC-III, navázány na ApoE receptor a odbourány v játrech. Mají poločas 15 minut a po nočním lačnění nejsou za normálních okolností v séru prokazatelné. Při štěpení chylomiker lipoproteinovou lipázou je fosfatidylcholin přenášen z chylomiker na VLDL a HDL, kde poskytuje mastné kyseliny pro reakce katalyzované lecithin-cholesterolacyl-transferázou (LCAT). Základní funkcí chylomiker je poskytnutí tuku tkáním (chylomikra poskytují mastné kyseliny, které slouží jako zdroj energie nebo zásoby) a dodání cholesterolu do jater, kde je inkorporován do VLDL nebo vylučován do žluči (cholesterol se buď vylučuje žlučí nebo jsou z něj syntetizovány žlučové kyseliny). Postprandiální hyperlipémie (porucha metabolizace remnantů) vede ke zvýšenému průniku partikulí bohatých na triacylglyceroly do cévní stěny s akumulací esterů cholesterolu. Proto je postprandiální hyperlipémie považována za prediktor předčasné aterosklerózy. Endogenní metabolická cesta:

7 Strana 7 (celkem 11) Endogenní metabolická cesta začíná transportem cholesterolu a triglyceridů buď z jater do periferie (VLDL, IDL, LDL), nebo jde o přenos přebytečného cholesterolu z periferie do jater k dalšímu zpracování (HDL - reverzní transport cholesterolu). VLDL je syntetizován v játrech (obsahuje především triglyceridy z vnějších zdrojů, ale část triacylglycerolů je tvořena i de novo; VLDL dále obsahuje volný cholesterol i jeho estery, fosfolipidy a ApoB-100). Po exkreci VLDL z jater (lze jej dále dělit na VLDL-1 a VLDL-2) dochází k jeho intravasální hydrolýze lipoproteinovou lipázou za uvolnění volných mastných kyselin, které jsou ihned využity v mimojaterních tkáních, menší část MK je přenášena do HDL (HDL-3 i HDL-2). Ostatní volné mastné kyseliny (VMK) v systémovém oběhu jsou většinou produktem adipocytů, kde se nacházejí jako energetická zásoba s možností uvolnění v krizových situacích. Jen malá část VMK není přímo zužitkována a vytváří cirkulující hotovost MK v organismu. Volné mastné kyseliny jsou transportovány ve vazbě na albumin. Metabolismus VMK ve tkáni je velmi rychlý. VMK v plazmě jsou směsí mastných kyselin s dlouhým řetězcem (asi 95 % tvoří monoenové a dienové MK s uhlíky, zbytek tvoří kyselina arachidonová (20 uhlíků, 4 dvojné vazby). Z VLDL vzniká dalším metabolismem IDL (podobný chylomikronovým zbytkům; játra však odbourávají pouze část IDL - k jeho odbourání je nutná přítomnost ApoE, protože receptory pro chylomikronové remnanty rozeznávají pouze ApoE), přičemž se opět uvolňují estery cholesterolu a fosfolipidů, které jsou transportovány do HDL. Zbytek IDL je katabolizován za vzniku LDL. Pro složení LDL má hlavní důležitost přítomnost ApoB-100, který plní úlohu ligandu s LDL receptorem. LDL částice přenášejí až 70 % z celkového množství cholesterolu v plazmě a jsou považovány za nejrizikovější z hlediska předčasné aterosklerózy. LDL může za určitých okolností vznikat i v játrech a obcházet kaskádu VLDL-IDL-LDL. Základní funkcí LDL je transport cholesterolu do jater i dalších tkání. LDL jsou odbourávány poté, co se naváží na LDL receptor (prostřednictvím ApoB-100; LDL receptor má však větší afinitu k ApoE, proto bývá LDL receptor nazýván ApoB-E receptor). LDL receptory jsou v buňkách všech tkání, ale nejvíce jich obsahují játra, nadledviny a gonády. Osmdesát procent LDL je odbouráváno cestou LDL receptoru, kdy po endocytóze vzniká v lysosomech (štěpením kyselou lipázou) volný cholesterol, který je dále buňkou využit; dochází k inhibici 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA-reduktázy. Zbytek LDL je odbouráván scavengerovými receptory, které lze prokázat většinou na makrofázích. Právě zvýšení clearance LDL na scavengerových receptorech je dáváno do souvislosti s předčasnou aterosklerózou - např. u familiární hypercholesterolémie (scavengerové receptory na sebe váží modifikované, acetylované, oxidované a vysoce denzní LDL). Částice LDL jsou velice heterogenní (různé chemické složení, hustota, velikost částic, afinita k LDL receptorům, rezistence ke glykaci a lipoperoxidaci). LDL cholesterol lze rozdělit na podtřídy pomocí ultracentrifugace nebo gradientové gelové elektroforézy (lze identifikovat až 12 podtříd). Nejčastěji je užíváno dělení LDL na 4 frakce dle jejich denzity a velikosti (I = 27,5-26 nm, II = 26-25,5 nmm, III = 25,5-24,2 nm, IV = 24,2-21,8nm). Podle zastoupení dominantních frakcí jsou určovány 3 základní fenotypy (A - velké partikule nad 25,5 nm, B - malé partikule pod 25,5 nm a intermediární fenotyp). Fenotyp A tvoří I. a II. frakce, fenotyp B tvoří III. frakce s minoritním zastoupením ostatních. Fenotypy A a B se vyskytují asi u 4/5 populace, nalézáme je v poměru 2,5:1; zbylých asi 15 % má fenotyp smíšený. Obsah triacylglycerolů v plazmě a velikost VLDL jsou považovány za prediktor velikosti dominantní subfrakce LDL. Malé VLDL jsou substrátem vzniku méně aterogenních větších LDL a naopak malé aterogenní LDL (LDL-III) vznikají z větších partikulí VLDL, bohatých

8 Strana 8 (celkem 11) na triglyceridy. Vznik fenotypu B ovlivňuje také aktivita jaterní a lipoproteinové lipázy, snad i aktivita CETP a složení mastných kyselin, uvolňovaných při lipolýze VLDL. Koncentrace LDL-I a LDL-II korelují s triacylglycerolémií do hodnoty 1,5 mmol/l. Při vyšší triacylglycerolémii nacházíme pozitivní korelaci mezi LDL-III a hodnotou triacylglycerolů a naopak částice LDL-II vykazují korelaci negativní (s triacylglyceroly). Malé denzní LDL (LDL-III) jsou již intravaskulárně oxidativně modifikovány. Oxidované partikule LDL obsahují oproti normálním částicím LDL méně fosfolipidů a esterů cholesterolu a více volného cholesterolu. Mají významně vyšší zastoupení apolipoproteinů a malonilaldehydu a poloviční obsah alfa-tokoferolu. Malé aterogenní partikule LDL mají vysokou afinitu ke scavengerovým receptorům (viz výše). Příčinou vysoké aterogenity malých partikulí LDL je pravděpodobně jednak jejich modifikace a afinita ke scavengerovým receptorům, a jednak jejich malá velikost (snazší průnik do cévní stěny). Výskyt malých LDL partikulí je typický pro tzv. aterogenní lipoproteinový fenotyp, který sestává z mírné až střední hypertriacylglycerolémie, sníženého HDL a ApoA-I a postprandiální hyperlipémie. Tento fenotyp je považován za komponentu syndromu insulinové rezistence (metabolického kardiovaskulární syndromu - viz dále). Názory na význam fenotypu B a jeho kauzalitu ve vztahu k ICHS se různí. Podle některých prací se riziko vzniku koronární příhody zvyšuje v přítomnosti fenotypu B 4-7krát, jiní autoři jej však za samostatný rizikový faktor nepovažují. Výskyt malých aterogenních LDL partikulí je určován ze % genetickými faktory. Dědičnost fenotypu B je pravděpodobně autosomálně dominantní (s neúplnou penetrací), jedním genem, který je lokalizován blízko lokusu pro LDL receptor a inzulinový receptor na 19. chromosomu (ATHS gen - atherosclerosis susceptibility associated with lipoproteins). K fenotypické expresi dochází nejčastěji u žen v menopauze a u mužů ve věku > 20 let. Byly také prokázány vztahy ke genům pro ApoA-I, ApoA-IV, ApoC-III, s genem pro mangandependentní superoxiddismutázu, s genem pro CETP a genem pro LPL. Z negenetických vlivů má fenotyp B nejvýznamnější vztah k triacylglycerolémii nalačno, prandiální lipémii a aktivitě enzymů lipoproteinového metabolismu (pozitivní k HL a negativní k LPL). Všechny tyto nálezy vedou k hypotéze, že výskyt fenotypu B by mohl být metabolickým symptomem, u kterého se předpokládá dominantní, kodominantní nebo polygenní dědičnost nebo účast jednoho hlavního a několika kandidátních genů. Reverzní transport cholesterolu: Soubor dějů, které vedou k uvolňování cholesterolu v periferii, jeho transportu do jater a následnému odbourání (nelze vyloučit ani odbourávání v gonádách a nadledvinách), se nazývá reverzní transport cholesterolu. Při zániku buňky dochází k uvolnění cholesterolu z buněčné membrány a ten se váže v plazmě na HDL. HDL cholesterol představuje nejmenší lipoproteinové částice, které jsou syntetizovány a secernovány játry a snad i makrofágy ve formě disků (tzv. nascent HDL). Nascentní HDL vznikají také při katabolismu chylomiker a VLDL; po přijetí fosfolipidů, volného cholesterolu (ten se esterifikuje pomocí LCAT) a apolipoproteinů (z dalších lipoproteinů - VLDL, IDL a periferních buněk) pak z nascentních HDL vznikají HDL-3. Další interakcí s chylomikry a VLDL vznikají HDL-2 (méně denzní a větší částice). Ty se vážou pomocí ApoA-I na specifické jaterní receptory. Nascentní intestinální HDL obsahují ApoA-I a ApoA-IV, nascentní jaterní HDL obsahují ApoA-I, ApoA-II a často i ApoE. Část HDL-2 je působením enzymů (především jaterní lipázy) konvertována zpět na HDL-3. Interakce mezi jednotlivými třídami HDL a dalšími lipoproteiny je zprostředkována cholesterol-ester-transfer proteinem (CETP, LTP-1).

9 Strana 9 (celkem 11) U zdravých osob se poměr HDL-3/HDL-2 v séru pohybuje kolem 2-3:1. Cholesterolové estery z HDL jsou za pomoci CETP transportovány do VLDL a IDL, zčásti jsou v plazmě přeměňovány na LDL. Byla popsána řada strukturálních variant CETP. Mutace genu pro CETP vede k deficitu CETP a výsledkem jsou velmi vysoké hodnoty HDL (asi u 17 % japonské populace se vyskytují tyto mutace s vysokým HDL - zvýšení o %). Při deficitu CETP se zpomaluje odbourávání ApoA-I i ApoA-II a urychluje se katabolismus ApoB (zvyšuje se počet jaterních receptorů). Zvýšené hodnoty CETP naopak nacházíme u osob s nízkým HDL a jsou spojeny s vyšší aterogenitou. Polymorfismus CETP je také spojen s ovlivněním rizika vzniku diabetických komplikací u DM 2. typu (efekt je markantnější u mužů). Vztah mezi CETP a aterosklerózou však zatím není zcela objasněn. Záleží pravděpodobně na koexistenci s dalšími poruchami metabolismu lipidů. Gen pro CETP je umístěn na 16. chromosomu. Podobně jako CETP existuje i speciální přenosový protein pro fosfolipidy; nazývá se PLTP (phospholipid transfer protein, LPT-II). Jeho funkcí je přenos fosfolipidů z VLDL do LDL. V nepřítomnosti jiných lipoproteinů ovlivňuje PLTP proces konverze HDL. Aktivita PLTP pozitivně koreluje s hodnotou BMI, WHR a LDL. Vysoký příjem tuku a cholesterolu v dietě vede ke zvyšování aktivity PLTP. Koncentrace PLTP je u zdravých osob velmi nízká. Gen pro PLTP je lokalizován na 20. chromosomu. U osob s vysokou aktivitou lipoproteinové lipázy jsou lipoproteiny bohaté na triglyceridy rychle hydrolyzovány. Dochází k redukci postprandiální lipémie, nacházíme vysoké hodnoty HDL-2. Nízká hodnota LPL vede ke zvýšení posptprandiální hyperlipémie, k prodloužení lipolýzy chylomiker bohatých na triglyceridy a ke zvýšení HDL-3. Hladina HDL-2 se snižuje. Obecně lze říci, že při vysoké aktivitě LPL dochází ke zvýšení HDL-2 a hyperkatabolismu lipoproteinů bohatých na trg a při nízké aktivitě LPL se zvyšuje HDL-3 a klesá clearance částic bohatých na triglyceridy. Vyšší hodnota HDL-2 tedy velmi dobře predikuje snížené riziko aterogenity, (naopak snížení HDL-2 ukazuje na vyšší riziko aterogenity). Hodnota celkového HDL je geneticky determinována z %.Kandidátním genem, jehož úkolem je zvyšování HDL, je nejspíše gen pro LCAT (funkcí LCAT je remodelace HDL částic a ovlivnění reverzního transportu cholesterolu). HDL chrání LDL i ApoB před oxidací a modifikací (HDL může přenášet a neutralizovat vysoce reaktivní oxidované formy z LDL a degradovat prekursory lipidové peroxidace). Oxidativní poškození HDL při těchto reakcích může negativně ovlivnit jeho funkci v reverzním transportu cholesterolu a akcelerovat jeho katabolismus. HDL lze tedy označit jako antioxidační protektor LDL. Bylo také prokázáno, že HDL významně zvyšuje produkci NO a inhibuje expresi adhezních molekul (chrání endotelie před poškozením, normalizuje endoteliální dysfunkci). V reverzním transportu cholesterolu hraje jednu z hlavních rolí také apolipoprotein A-I. ApoA-I má i další antiaterogenní funkce (inhibuje oxidaci LDL, zvyšuje produkci prostacyklinu, aktivuje fibrinolýzu, moduluje funkce komplementu, atp.). Existuje několik variant ApoA-I. Varianta ApoA-I MILANO je spojena s nízkou hodnotou HDL. ApoA-I však v tomto případě obsahuje partikule, které podporují účinnější reflux cholesterolu z buněk. Je prokázáno že výskyt ApoA-I MILANO je spojen s nižší incidencí předčasné aterosklerózy. Na tomto místě je vhodné zmínit se i o mechanismech vedoucích k poklesu HDL u osob s hypertriacylglycerolémií. Prvotní příčinou poklesu HDL je u těchto jedinců pravděpodobně zvýšená koncentrace VMK v krvi. Dochází k produkci atypických VLDL, které jsou bohatší na trg než částice VLDL u zdravých osob. Tyto částice VLDL jsou navíc částečně rezistentní k účinku LPL, což může vést k další "fixaci" hypertriacylglycerolémie. Atypické VLDL částice mohou být dále konvertovány v krevním řečišti na malé, aterogenní LDL. Dochází k výměně triglyceridů za estery cholesterolu mezi HDL a VLDL a následnému snížení HDL.

10 Strana 10 (celkem 11) Zjednodušené schéma: K odstavcům věnovaným metabolismu lipoproteinů lze závěrem říci, že chylomikra a VLDL odpovídají za zásobování periferie mastnými kyselinami, LDL zásobují periferii cholesterolem a triglyceridy tvoří zásobní hotovost v mimojaterní tkáni. HDL hraje zásadní úlohu při reverzním transportu cholesterolu. Vylučování cholesterolu: Cholesterol je z organismu vylučován játry ve formě žlučových kyselin (kyselina cholová a chenodeoxycholová) do žluče. Velká část žlučových kyselin podléhá enterohepatální cirkulaci a je reabsorpována z distálního ilea zpět do jater. Přesto jsou ztráty cholesterolu a fosfolipidů stolicí významné. Neabsorpované podíly se dekonjugují enzymy střevních bakterií a dehydroxylují (vznikají sekundární žlučové kyseliny). Ztráta žlučových kyselin se vyrovnává jejich syntézou (regulační enzym 7-alfa-hydroxyláza). S vylučováním cholesterolu je spojen výskyt cholesterolové cholelitiázy. Mnohé studie jednozačně prokázaly, že formace žlučových konkrementů podléhá genetické kontrole. Tvorba žlučových kamenů je obvykle spojena se supersaturací žluči cholesterolem (není však podmínkou). Příčinou je často jak zvýšená syntéza cholesterolu (a jeho eliminace), tak snížená koncentrace žlučových kyselin ve žluči. Je prokázáno, že důležitou roli v procesu formace kamene hrají biliární apoproteiny. Výskyt cholelitiázy je ovlivňován také polymorfismem ApoE (nejčastější varianta u osob s cholelitiázou je ApoE4/E4. Někteří autoři považují tento genotyp za rizikový z hlediska výskytu žlučových konkrementů). Inhibitorem krystalizace žluči se zdá být ApoA-I. Konkrementy obsahují velmi malé koncentrace HDL. Předpokládá se, že tvorba žlučových konkrementů by mohla být ovlivněna také aktivitou CETP. Indikace stanovení cholesterolu v séru: - odhad rizika aterosklerózy (jde o jeden ze základních parametrů, podle kterého lze hodnotit riziko vzniku komplikací aterosklerózy a bývá zavzat do hodnotících algoritmů (Procam, Framingham, Escore, atp.) Riziko aterogenity se zvyšuje již od hodnoty cholesterolu mezi 3,5-4,1 mol/l. Za horní mez normálních hodnot se na základě obecného konsensu považuje 5,0 mmol/l, nicméně lze předpokládat, že v budoucnu budou za optimální považovány hodnoty ještě nižší. U rizikových osob (dva a více rizikových faktorů nebo manifestní ischemická choroba srdce či velkých cév) by se měla cholesterolémie pohybovat pod 4-4,5 mmol/l (při těchto hodnotách dochází k regresi ATS). Shrnutí: Rizikový faktor aterosklerózy, nepřímý ukazatel jaterních funkcí

11 Strana 11 (celkem 11) Literatura: 1) Stejskal D: Ateroskleróza, BMS, ) Zima T: Laboratorní diagnostika, Galén, 2002:728 s.

Proteiny % 1-2 10 28 25 40-55

Proteiny % 1-2 10 28 25 40-55 Strana 1 (celkem 11) Oddělení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, Česká Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l

Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l Pohlaví Věk od Mez spodní Mez horní M 4 let 1,110 1,900 Z 50 let

Více

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Lipidy RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 Lipidy estery vyšších mastných kyselin a alkoholů (příp. jejich derivátů) lipidy jednoduché = acylglyceroly (tuky a vosky) lipidy složené = fosfoacylglyceroly,

Více

M,Z 0 dn 0,400 1,100 M,Z 10 let 0,400 1,500 M,Z 18 let 0,450 1,700

M,Z 0 dn 0,400 1,100 M,Z 10 let 0,400 1,500 M,Z 18 let 0,450 1,700 Strana 1 (celkem 11) Odd lení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, eská Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků Metabolismus lipidů a lipoproteinů lipidy ~ 98-99% - triacylglyceroly zbytek cholesterol (fytosteroly, ergosterol,..) fosfolipidy DAG, MAG, vitamíny rozp. v tucích, steroidy, terpeny, volné mastné kyseliny

Více

Vladimír Moravec, M.D.

Vladimír Moravec, M.D. Vladimír Moravec, M.D. HYPOLIPIDEMIKA cca 1,4 MILIARDY Kč / rok 1964 Bloch a Lynen Nobelovu cena za medicínu za práci na poznání metabolismu cholesterolu a mastných kyselin (MK). 1985 Brown a Goldstein

Více

amiliární hypercholesterolemie

amiliární hypercholesterolemie Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie amiliární hypercholesterolemie Úvod amiliární hypercholesterolemie ( H) je

Více

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA Ing. Vladimír Jelínek V dnešním kongresovém příspěvku budeme hledat odpovědi na následující otázky: Co jsou to tuky Na co jsou organismu prospěšné a při stavbě

Více

Cholesterol a jeho transport. Alice Skoumalová

Cholesterol a jeho transport. Alice Skoumalová Cholesterol a jeho transport Alice Skoumalová Struktura cholesterolu a cholesterol esteru Význam cholesterolu Důležitá stavební složka biologických membrán Tvorba žlučových kyselin Biosyntéza steroidních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls79510/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 267 M tvrdá tobolka 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje: Fenofibratum (mikronizovaný) 267,0

Více

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1

Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza. (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Poruchy metabolismu lipidů. Ateroskleróza (C) MUDr. Martin Vejražka, Ústav lékařské biochemie 1.LF UK Praha 1 Metabolismus lipoproteinů chylomikrony B-48, C, E LPL MK zbytky chylomikronů (C) MUDr. Martin

Více

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci

Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Symtomatická cholecystolitiáza současný pohled na chenodisoluci Papík Z.,Vítek J.,Bureš J. II.interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Cholelitiáza patří mezi nejčastěji se vyskytující choroby

Více

METABOLISMUS LIPIDU. triacylglycerol. pankreatická lipasa. 2-monoacylglycerol. mastné kyseliny COOH CH 2 CH O O C O COOH

METABOLISMUS LIPIDU. triacylglycerol. pankreatická lipasa. 2-monoacylglycerol. mastné kyseliny COOH CH 2 CH O O C O COOH METABLISMUS LIPIDU Syntéza a odbourání mastných kyselin, ketogeneze. Syntéza triacylglycerolů. Přehled metabolismu fosfolipidů, glykolipidů. Ikosanoidy. Syntéza a přeměny Lipoproteiny a jejich přeměny.

Více

Metabolismus lipoproteinů. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus lipoproteinů. Vladimíra Kvasnicová Metabolismus lipoproteinů Vladimíra Kvasnicová animace: http://www.wiley.com/college/fob/quiz/quiz19/19-5.html Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing,

Více

Cholesterol a lipoproteiny, jejich metabolismus a vliv na zdraví člověka

Cholesterol a lipoproteiny, jejich metabolismus a vliv na zdraví člověka Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra biologie a environmentálních studií Cholesterol a lipoproteiny, jejich metabolismus a vliv na zdraví člověka Bakalářská práce Autor: Karolína Záhořová

Více

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová Biochemie jater Vladimíra Kvasnicová Obrázek převzat z http://faculty.washington.edu/kepeter/119/images/liver_lobule_figure.jpg (duben 2007) Obrázek převzat z http://connection.lww.com/products/porth7e/documents/ch40/jpg/40_003.jpg

Více

Obecný metabolismus.

Obecný metabolismus. mezioborová integrace výuky zaměřená na rostlinnou biochemii a fytopatologii CZ.1.07/2.2.00/28.0171 Obecný metabolismus. Regulace glykolýzy a glukoneogeneze (5). Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Katedra biochemie,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Michaela Flanderková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Michaela Flanderková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Michaela Flanderková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ Vliv

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tvrdé tobolky popis přípravku: oranžové tobolky bez označení obsahující bílý prášek

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 3. LÉKOVÁ FORMA tvrdé tobolky popis přípravku: oranžové tobolky bez označení obsahující bílý prášek Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls160200/2008 Přílohy k sp.zn. sukls213507/2010, sukls69644/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL 200 M tvrdé tobolky 2.

Více

Lipidy, Izoprenoidy, polyketidy a jejich metabolismus

Lipidy, Izoprenoidy, polyketidy a jejich metabolismus Lipidy, Izoprenoidy, polyketidy a jejich metabolismus Lipidy = estery alkoholů + karboxylových kyselin Jsou nerozpustné v H 2 O, ale rozpustné v organických rozpouštědlech Nejčastější alkoholy v lipidech:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls61105/2011 a přílohy k sp.zn. sukls246272/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU LIPANTHYL NT 145 MG, potahovaná tableta 2 KVALITATIVNÍ

Více

Koncentrace v krevní plazmě (mmol/l) 0,9 1,7 3,8 5,2 0,1 0,6. Cholesterol Fosfolipidy Triacylglyceroly Mastné kyseliny

Koncentrace v krevní plazmě (mmol/l) 0,9 1,7 3,8 5,2 0,1 0,6. Cholesterol Fosfolipidy Triacylglyceroly Mastné kyseliny Lipoproteiny Zastoupení lipidů v krevní plazmě Typ lipidu Triacylglyceroly Cholesterol celkový Neesterifikované mastné kyseliny Koncentrace v krevní plazmě (mmol/l) 0,9 1,7 3,8 5,2 0,1 0,6 Koncentrace

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Přehled minerálních látek Přehled vybraných nukleárních receptorů

SEZNAM PŘÍLOH. Přehled minerálních látek Přehled vybraných nukleárních receptorů SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Přehled vitamínů Přehled minerálních látek Přehled vybraných nukleárních receptorů Příloha 1 Přehled vitamínů (Svačina et al., 2008) vitamín biochemická funkce

Více

Lipidy Lipoproteiny Apolipoproteiny Petr Breinek

Lipidy Lipoproteiny Apolipoproteiny Petr Breinek Lipidy Lipoproteiny Apolipoproteiny Petr Breinek Lipidy_2014 1 Lipos = tuk Lipidy Význam lipidů v organismu 1) Zdroj energie (tukové buňky) + zdroj esenciálních mastných kyselin 2) Strukturní funkce (součást

Více

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková

Nutrienty v potravě Energetická bilance. Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Nutrienty v potravě Energetická bilance Mgr. Jitka Pokorná Mgr. Veronika Březková Energetická bilance energetický příjem ve formě chemické energie živin (sacharidů 4kcal/17kJ, tuků 9kcal/38kJ, bílkovin

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Pomocná látka se známým účinkem: 1 tvrdá tobolka obsahuje 37,68 mg sacharózy.

Pomocná látka se známým účinkem: 1 tvrdá tobolka obsahuje 37,68 mg sacharózy. sp.zn. sukls93386/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SUPRELIP 200 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fenofibratum 200 mg v l tvrdé tobolce. Pomocná látka se známým

Více

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelský proces u nemocného s hyperlipoproteinemií Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hyperlipoproteinemie (HLP) hladina lipidů a lipoproteinů v plazmě Metabolická onemocnění Významný faktor

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Arterio-nebo ateroskleróza (askl.) pomalu postupující onemocnění tepen, při němž je ztluštělá intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem vzniku

Více

Tuky. Tuky a jejich složky Tuky s upraveným složením MK, mastné kyseliny

Tuky. Tuky a jejich složky Tuky s upraveným složením MK, mastné kyseliny Tuky Tuky a jejich složky Tuky s upraveným složením MK, mastné kyseliny TUKY A JEJICH SLOŽKY Fosfolipidy Parciální estery Zvláštní tuky, PUFA (Lipofilní vitaminy, fytosteroly) - ne Fosfolipidy R2 O C O

Více

Lipidy. Kreditní kurz: Lipidy

Lipidy. Kreditní kurz: Lipidy Lipidy Úvod Do skupiny lipidů patří látky poměrně různorodého složení (viz schéma Přehled lipidů na konci kapitoly), většina z nich jsou estery mastných kyselin s různými alkoholy (a často s obsahem dalších

Více

ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angizidine 35 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Trimetazidini dihydrochloridum 35 mg v jedné tabletě s řízeným uvolňováním.

Více

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal :: www.gymzn.cz/nechvatal

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal :: www.gymzn.cz/nechvatal DYNAMICKÁ BIOCHEMIE Daniel Nechvátal :: www.gymzn.cz/nechvatal Energetický metabolismus děje potřebné pro zabezpečení života organismu ANABOLISMUS skladné reakce, spotřeba E KATABOLISMUS rozkladné reakce,

Více

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Sacharidy RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 sákcharon - cukr, sladkost cukry mono a oligosacharidy (2-10 jednotek) ne: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty polysacharidy (více než 10 jednotek)

Více

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár

Enzymy v diagnostice Enzymy v plazm Bun né enzymy a sekre ní enzymy iny zvýšené aktivity bun ných enzym v plazm asový pr h nár Enzymy v diagnostice Enzymy v plazmě Enzymy nalézané v plazmě lze rozdělit do dvou typů. Jsou to jednak enzymy normálně přítomné v plazmě a mající zde svou úlohu (např. enzymy kaskády krevního srážení

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

Tuky. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

Tuky. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter. Tuky Tato přednáška pochází z informačního systému Masarykovy univerzity v Brně, kde byla zveřejněna jako studijní materiál pro studenty předmětu Výživa ve sportu. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová,

Více

Regulace metabolizmu lipidů

Regulace metabolizmu lipidů Regulace metabolizmu lipidů Principy regulace A) krátkodobé (odpověď s - min): Dostupnost substrátu Alosterické interakce Kovalentní modifikace (fosforylace/defosforylace) B) Dlouhodobé (odpověď hod -

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Význam nasycených mastných kyselin u člověka Brejtrová Kateřina Bakalářská práce 2013 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda)

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda) Diabetes mellitus úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu ~ nedostatečná sekrece ~ chybějící odpověď buněk periferních tkání Metabolismus glukosy ze střeva jako játra 50 % glykogen

Více

HYPERLIPIDEMIE U DĚTÍ

HYPERLIPIDEMIE U DĚTÍ HYPERLIPIDEMIE U DĚTÍ doc. MUDr. František Stožický, DrSc. Dětská klinika FN a LF UK, Plzeň Dyslipoproteinemie jsou poruchy látkové přeměny a transportu lipoproteinů v krvi, projevující se abnormálními

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Vyšetření moče a základní biochemické analyty RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD VFN a 1.LF UK Odběr vzorku moče Očista genitálu Střední proud ranní moče Vyšetření chemicky do 2 h, sediment do 1 h Sběr moče

Více

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Složky stravy - lipidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Lipidy 1 = organické látky orgány těla využívají jako zdroj energie pro svoji činnost. Sloučenina glycerolu a mastných kyselin (MK)

Více

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny Co je hlavním mechanismem pro odstranění aminoskupiny před odbouráváním většiny aminokyselin: a. oxidativní deaminace b. transaminace c. dehydratace d. působení

Více

Obalená tableta. Popis přípravku: fialovočervené kulaté lesklé obalené tablety čočkovitého tvaru.

Obalená tableta. Popis přípravku: fialovočervené kulaté lesklé obalené tablety čočkovitého tvaru. sp.zn. sukls130102/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma 50 mg / 250 g obalené tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 obalená tableta obsahuje benfotiaminum 50 mg a cyanocobalaminum

Více

Farmakologie. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

Farmakologie. Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Farmakologie Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D. Katedra farmakologie a toxikologie Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Farmakologie interakce léku a organismu Farmakokinetika

Více

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO

Předcházíme onemocněním srdce a cév. MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO Předcházíme onemocněním srdce a cév MUDR. IVAN ŘIHÁČEK, Ph.D. II. INTERNÍ KLINIKA FN U SVATÉ ANNY A MU, BRNO ÚZIS ČR 2013 Celková úmrtnost ČR 22 45 8 25 KV nemoci Onkologické nemoci Plicní nemoci Ostatní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls190224/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma N Měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky 1 tobolka obsahuje: benfotiaminum pyridoxini hydrochloridum

Více

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV a) Chemické složení a. biogenní prvky makrobiogenní nad 0,OO5% (C, O, N, H, S, P, Ca.) - mikrobiogenní pod 0,005%(Fe,Zn, Cu, Si ) b. voda 60 90% každého organismu - 90% příjem

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Smíšená dyslipidemie - 3. èást Prevence a terapie, doporuèení

Smíšená dyslipidemie - 3. èást Prevence a terapie, doporuèení Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékaøská fakulta, Ústav klinické biochemie a patobiochemie Smíšená dyslipidemie - 3. èást Prevence a terapie, doporuèení Terapeutické

Více

- pro biologickou funkci je rozhodující terciární (resp. kvartérní) struktura enzymu

- pro biologickou funkci je rozhodující terciární (resp. kvartérní) struktura enzymu Otázka: Enzymy, vitamíny, hormony Předmět: Chemie Přidal(a): VityVity Enzymy, vitamíny, hormony a jejich význam pro biologickou funkci živých organismů Enzymy - látka sloužící jako biokatalyzátory - historie:

Více

Biotransformace Vylučování

Biotransformace Vylučování Biotransformace Vylučování Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. Biotransformace proces chemické přeměny látek v organismu zpravidla enzymaticky katalyzované reakce vedoucí k látkám tělu vlastním nebo

Více

HYPOLIPIDEMIKA. Magdalena Šustková

HYPOLIPIDEMIKA. Magdalena Šustková HYPOLIPIDEMIKA Magdalena Šustková Hyperlipoproteinemie Zvýšené riziko onemocnění Typ průvodních onemocnění i výběr léčby (farmak i diety) závisí na tom, který z různých lipoproteinů se u pacienta vyskytuje

Více

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD Vladimíra Kvasnicová Vztahy v intermediárním metabolismu (sacharidy, lipidy, proteiny) 1. po jídle (přísun energie z vnějšku) oxidace CO 2, H 2 O, urea + ATP

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty triviální (glukóza, fruktóza ) vědecké (α-d-glukosa) organické látky nezbytné pro život hlavní zdroj energie

Více

Aminokyseliny, proteiny, enzymy Základy lékařské chemie a biochemie 2014/2015 Ing. Jarmila Krotká Metabolismus základní projev života látková přeměna souhrn veškerých dějů, které probíhají uvnitř organismu

Více

Fyziologický význam lipidů

Fyziologický význam lipidů Poruchy metabolizmu lipidů 1 Fyziologický význam lipidů lipidy jsou (1) důležitým zdrojem energie (TAG) tuková tkáň (s TAG) tvoří u štíhlého člověka cca 1/5 tělesné váhy a reprezentuje zásobu cca 570 000

Více

Residual Risk Reduction Initiative: výzva ke snížení reziduálního vaskulárního rizika u pacientů s dyslipidemií

Residual Risk Reduction Initiative: výzva ke snížení reziduálního vaskulárního rizika u pacientů s dyslipidemií PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY REVIEWS Residual Risk Reduction Initiative: výzva ke snížení reziduálního vaskulárního rizika u pacientů s dyslipidemií Jean-Charles Fruchart, Frank M. Sacks, Michel P. Hermans, Gerd

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls 145753/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Betaserc 16 tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 16 mg

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls93024/2010 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Isoprinosine tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: inosinum pranobexum 500 mg v 1 tabletě

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Prozánìtlivé lipoproteiny o vysoké hustotì: slibný biomarker kardiovaskulárního rizika?

Prozánìtlivé lipoproteiny o vysoké hustotì: slibný biomarker kardiovaskulárního rizika? Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. (1), MUDr. David Karásek, Ph.D. (2), Prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc. (2), Prim. MUDr. Pavel Malina (3) (1) Oddìlení klinické biochemie a imunogenetiky N Olomouc, (2) III.

Více

v technologické a potravinářské praxi triacylglyceroly (podle skupenství tuky, oleje), mastné kyseliny, vosky, fosfolipidy

v technologické a potravinářské praxi triacylglyceroly (podle skupenství tuky, oleje), mastné kyseliny, vosky, fosfolipidy 3. LIPIDY deriváty mastných kyselin (> 3) volné mastné kyseliny doprovodné látky v technologické a potravinářské praxi triacylglyceroly (podle skupenství tuky, oleje), mastné kyseliny, vosky, fosfolipidy

Více

Doxyprex premix 25kg - premix pro medikaci krmiva pro prasata (po odstavu)

Doxyprex premix 25kg - premix pro medikaci krmiva pro prasata (po odstavu) Doxyprex premix 25kg - premix pro medikaci krmiva pro prasata (po odstavu) Popis zboží: SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU DOXYPREX 100 mg/g premix pro medikaci krmiva pro

Více

Genetické markery. pro masnou produkci. Mgr. Jan Říha. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o.

Genetické markery. pro masnou produkci. Mgr. Jan Říha. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Genetické markery ve šlechtění skotu pro masnou produkci Mgr. Jan Říha Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Genetické markery Polymorfní místa v DNA, které vykazují asociaci na sledované znaky Příčinné

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Buňka. Stavba a funkce buněčné membrány. Transmembránový transport. Membránové organely, buněčné kompartmenty. Ústav pro histologii a embryologii Doc. MUDr.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin AD SLOVAKOFARMA 2. Kvalitativní a kvantitavní složení retinoli acetas (vitamin A) 25 000 m. j., ergocalciferolum (vitamin D 2 ) 5 000 m. j. v 1 měkké

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls238164/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CORVATON retard tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: molsidominum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omegaven Infuzní emulze S o u h r n ú d a j ů o p ř í p r a v k u 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100 ml infuzní

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls39238/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MEDOSTATIN 20 mg MEDOSTATIN 40 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ MEDOSTATIN 20 mg Jedna tableta obsahuje lovastatinum

Více

Fyziologický význam lipidů. Trávení a absorpce lipidů. Lipidy TAG/FFA, PL, CH

Fyziologický význam lipidů. Trávení a absorpce lipidů. Lipidy TAG/FFA, PL, CH 1 Poruchy metabolizmu lipidů Fyziologický význam lipidů lipidy jsou (1) důležitým zdrojem energie (TAG) tuková tkáň (s TAG) tvoří u štíhlého člověka cca 1/5 tělesné váhy a reprezentuje zásobu cca 570 000

Více

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

Farmakokinetika I. Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika I Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc. Farmakokinetika zabývá se procesy, které modifikují změny koncentrace léčiva v organismu ve vazbě na čas v němž probíhají změnami

Více

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY Obsah 1 Úvod do problematiky přírodních látek... 2 2 Vitamíny... 2 2.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Lipoplus 20% infuzní emulze 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml emulze obsahuje:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard 100 m.j./ml Injekční suspenze v injekční lahvičce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií

Více

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc SRDCE Orgán tvořen specializovaným typem hladké svaloviny, tzv. srdeční svalovinou = MYOKARD Srdce se na základě elektrických impulsů rytmicky smršťuje a uvolňuje: DIASTOLA = ochabnutí SYSTOLA = kontrakce,

Více

Zastoupení cholesterolu v živočišných produktech a jeho význam ve výživě. Antonín Rychlík

Zastoupení cholesterolu v živočišných produktech a jeho význam ve výživě. Antonín Rychlík Zastoupení cholesterolu v živočišných produktech a jeho význam ve výživě Antonín Rychlík Bakalářská práce 2012 Příjmení a jméno: Antonín Rychlík Obor: Technologie a řízení v gastronomii P R O H L Á Š

Více

Vstup látek do organismu

Vstup látek do organismu Vstup látek do organismu Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. 2 podmínky musí dojít ke kontaktu musí být v těle aktivní Působení jedů KONTAKT - látka účinkuje přímo nebo po přeměně (biotransformaci)

Více

Cholesterol: Strašák dnešní doby

Cholesterol: Strašák dnešní doby Press kit Cholesterol: Strašák dnešní doby 1 Cholesterol: Strašák dnešní doby Po několik desetiletí platí v medicíně jednoduchá úměra snížením hladiny cholesterolu prospějeme svému zdraví. V poslední době

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157416/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aspirin 100 tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje léčivou látku:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls83906/2012, sukls83908/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ROCALTROL 0,25 mikrogramu ROCALTROL 0,50 mikrogramu měkké tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Rocaltrol 0,25

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls188660/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Milgamma N 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Thiamini hydrochloridum 100 mg Pyridoxini hydrochloridum 100

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Metabolismus sacharidů. VY_32_INOVACE_Ch0216.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Metabolismus sacharidů. VY_32_INOVACE_Ch0216. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Lenka Fialová kařské biochemie 1. LF UK. Mastné kyseliny (MK) v přírodě více než 100 mastných kyselin. většinou sudý počet uhlíků a lineární řetězec

Lenka Fialová kařské biochemie 1. LF UK. Mastné kyseliny (MK) v přírodě více než 100 mastných kyselin. většinou sudý počet uhlíků a lineární řetězec Mastné kyseliny Charakteristika,třídění,, význam Lenka Fialová Ústav lékal kařské biochemie 1. LF UK Mastné kyseliny (MK) v přírodě více než 100 mastných kyselin většinou sudý počet uhlíků a lineární řetězec

Více

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký

Hematologie. Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie. -Transfuzní lékařství - imunohematologie. Vladimír Divoký Hematologie Nauka o krvi Klinická hematologie Laboratorní hematologie -Transfuzní lékařství - imunohematologie Vladimír Divoký Fyzikální vlastnosti krve 3-4 X více viskózní než voda ph : 7.35 7.45 4-6

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje

Genetická kontrola prenatáln. lního vývoje Genetická kontrola prenatáln lního vývoje Stádia prenatáln lního vývoje Preembryonální stádium do 6. dne po oplození zygota až blastocysta polární organizace cytoplasmatických struktur zygoty Embryonální

Více

Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu

Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu Nové trendy ve využití kardiálních markerů v laboratorní diagnostice poškození myokardu Vašatová M., Tichý M. ÚKBD, Fakultní nemocnice Hradec Králové 6.5.2010 Jindřichův Hradec Definice infarktu myokardu

Více

Volné radikály a ateroskleróza

Volné radikály a ateroskleróza Volné radikály a ateroskleróza Tuky jsou složené sloučeniny Chemickým charakterem patří kesterům Z kyselin obsahují nerozvětvené alifatické kyseliny Alkoholickou složkou je glycerol Glycerol jako trojsytný

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls25846/2010 a sukls25848/2010 a příloha ke sp. zn. sukls156917/2010 a sukls157010/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Pentasa Sachet

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více