KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU"

Transkript

1 Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Business plány a jejich role v podnikání MSP

2 Business plán Máte podnikatelského ducha? Myslíte neustále na to, jak si zaloţit vlastní podnikání? S obdivem sledujete své kamarády, kteří uţ podnikají? Jste podnikavý jedinec, kterému nechybí vize, odvaha a kreativita? ANO? Vítejte v předmětu Business model. Pomůţe Vám business model vytvořit

3 Business plán Business plán je určitá forma jízdního řádu, kterou sdělujeme investorům, vlastníkům, bankám a všem zainteresovaným osobám, že si věříme, že víme, jak uskutečnit svůj záměr (nápad).. Business plán představuje logiku toho, jak firma hodlá vydělávat peníze. Jaký je motiv? Proč je business plán sestavován? - Začínající podnikatel chce realizovat nápad. - Je zpracováván s cílem získat pro podnikání partnera. - Je zpracován pro banku (či investora kapitálu) a hlavním motivem zde je získat potřebné finance, úvěr na rozvoj podnikání.

4 9 stavebních prvků ZS zákaznické segmenty KOMU BUDU PRODÁVAT? HN Hodnotové nabídky CO BUDU PRODÁVAT? Ka Kanály KDE SE O MĚ ZÁKAZNÍK DOZVÍ, JAK K NĚMU ZBOŢÍ DOSTANU? VZ Vztahy se zákazníky. JAK BUDU O ZÁKAZNÍKY PEČOVAT? ZP Zdroje příjmů ZA JAKOU CENU A PODMÍNEK BUDU PRODÁVAT?

5 9 stavebních prvků KZ Klíčové zdroje JAKÁ AKTIVA BUDU POTŘEBOVAT PRO ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ? KČ Klíčové činnosti KTERÉ AKTIVITY BUDE FIRMA VYKONÁVAT, ABY FUNGOVALA? KP Klíčová partnerství KDO JSOU NAŠI KLÍČOVÍ PARTNEŘI, KDO JSOU KLÍČOVÍ DODAVATELÉ? SN Struktura nákladů JAKÉ FIXNÍ? VARIABILNÍ NÁKLADY BUDU PRŮBĚŢNĚ POTŘEBOVAT?

6 Plátno business modelu Levá strana efektivita Pravá strana hodnota KP KC HN VZ ZS ZK Ka SN ZP

7 Vytvořte si vlastní plátno business modelu Jako plátno vyuţijte velký papír Nakreslete na něj osnovu svého modelu

8 Základní pojmy z obchodního podnikání Nový občanský zákoník (NOZ) definuje podnikatele takto: "Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost ţivnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosaţení zisku, je povaţován se zřetelem k této činnosti za podnikatele." Samostatnost indikuje, že osoba, která činnost provozuje, může sama rozhodovat o době a místě výkonu činnosti a organizaci práce podle své vlastní svobodné úvahy a volby. Dále musí finančně sama zajišťovat chod podnikání a sama čerpat a rozhodovat o použití zisku z činnosti. Podnikatel provádí svoji činnost pod vlastním jménem a je-li zapsán do obchodního rejstříku, pod názvem firmy. Tím vystupuje z anonymity a osoby, které jednají podle jeho pokynů, musí jednat jeho jménem nebo jménem firmy. Nelze tedy podnikat na někoho jiného.

9 Základní pojmy z obchodního podnikání Vlastní odpovědnost je důležitým rysem podnikání, nelze se zbavit rizika a odpovědnosti vyplývající z podnikání. Podnikatel fyzická osoba odpovídá za veškeré závazky vyplývající z jeho podnikání celým svým majetkem. To znamená, že nejen obchodním, ale i majetkem určeným pro vlastní potřebu. Slovo "odpovídá" má v této souvislosti tvrdší význam, než slovo ručí. Např. společníci společnosti s ručením omezeným za závazky společnosti pouze ručí, a to pouze do výše svých nesplacených vkladů. Společnost s.r.o. za své závazky potom ručí prvotně celým svým základním jměním. Dosaţení zisku je hlavním cílem podnikatelského snaţení. Za podnikání se obecně považuje i to, když hospodaření skončí ztrátou, nelze z toho však vyvozovat, že právě ztráta je smyslem podnikání. Smyslem je neustálý růst hodnoty firmy a to bez dosahovaných zisků není moţné. Pokud není vašim úmyslem dosahovat zisku, nejedná se o podnikání.

10 Proč chci podnikat? Důvody, proč začít? Máte výrobek nebo sluţbu a chcete ji nabídnout potenciálním zákazníkům Máte vizi Máte příleţitost Chcete si ţivnostenský list pořídit do foroty Nemáte práci Nevíte, co se sebou Chcete vydělat peníze Vracíte se z mateřské dovolené a nikdo Vás nechce zaměstnat Moţná jste se právě teď rozhodli, ţe se stanete svým pánem. To je jeden z důvodů, proč se lidé vrhají do podnikání a zejména v začátcích se stávají otroky vlastních snů, představ a myšlenek. Všechno od této chvíle bude vlastně záleţet jen na Vás!

11 Typologie podniků Podle velikosti Název počet zaměstnanců roční obrat Mikropodniky 1-9 do 2 mil. eur Malé podniky do 10 mil. eur Střední podniky do 50 mil. eur Velké podniky nad 250 nad 50 mil. eur Podle oboru podnikání Průmyslové podniky Těţební a zpracovatelský průmysl, výroba a distribuce elektřiny, plynu, vody, stavebnictví Zemědělské podniky Zemědělství, lesnictví, rybolov Podniky poskytující sluţby Obchod, kosmetika, poradenství, bankovnictví, pojišťovnictví, doprava

12 Typologie podniků

13 JDU PODNIKAT! Nedávám přednost duševnímu klidu, sociálním jistotám, zaručenému výdělku. Vím, že podnikání je běh na dlouhou trať Co Vám podnikání dá? Volnost - nikdo Vás nevyrazí, když přijdete pozdě do práce Prostor pro seberealizaci, pocit sebeuspokojení - budete svým pánem a budete vědět, že za svými výsledky stojíte jenom Vy Mám na to? pevná vůle, trpělivost a schopnost dotahovat věci do konce, ekonomie, komunikace, právo, marketing, sociologie, psychologie Co Vám podnikání vezme? Volný čas, duševní vyrovnanost - podnikání nezačíná a nekončí s pevně stanovenou otvírací nebo pracovní dobou Vyplatí se to? Podnikání je věc nejistá Záleží na očekávání podnikatele

14 Náměty pro podnikání Rodinné podnikání - rodinný byznys je základem světové, nikoliv však české ekonomiky. Zatímco ve světě kontrolují rodinné firmy téměř 80 % HDP vytvořeného podnikatelskými subjekty, u nás mají díky řádění komunistů ve druhé polovině 20. století podíl sotva čtvrtinový. I zde hledejme důvod, proč stále nelze považovat naše prostředí za zcela stabilní. Růst rodinného podnikání je totiž nejen vizitkou naší dovednosti, ale je i jasnou známkou stability prostředí. Young Business. Svou cestou Mladé lidi nepřitahuje podnikání a míří do jistoty vztahu závislého/zaměstnaneckého. Nepříznivý trend potvrzuje překvapivě nízký počet nových podnikatelů v posledních dvou letech viz výsledky 21. výzkumu AMSP. Aktivity jsou založeny na pěti pilířích: představování vzorů, zakládání firem, vyhodnocování záměrů, získávání investorů a zahraniční spolupráce. atd. Projekt Podnikavá ţena viz Projekt Malý obchod - Jeho základem je masivní podpora malých obchodních jednotek, jejichž plocha nepřesahuje 150 m2 a které jsou podstatnou složkou základní vybavenosti nejen obcí, ale i malých měst. Aby totiž nedocházelo k vylidňování vesnic, je nezbytné udržet tam školu, fungující kostel, drobné řemeslo, hospodu a malý obchod. Program INOSTART - Hlavním cílem je umoţnit začínajícím malým a středním podnikatelům získat úvěr k realizaci inovativních projektů.

15 Chceme ukázat, ţe se daný nápad finančně vyplatí Plátno používáme k návrhům a k názorovému sjednocení Všem účastníkům projektu přehledně ukazujeme celek, JEJICH ROLE V NĚM, VZÁJEMNOU PROVÁZANOS T O firmě uvažujeme v širších souvislostec h samolepících papírků, více než 100 m balícího papíru

16 Pro lepší pochopení probírané látky, prosím, prostudujte následující texty: Ministerstvo průmyslu a obchodu. ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ČERVENÝ Radim a kol. Business plán. Krok za krokem. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, s. ISBN s výsledky výzkumů (21., 26.,27.) program INISTART

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zaloţení podniku STROJÍRNY MORAVIA, s.r.o. Jiří Kostka Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto bakalářskou práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré pouţité

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zahájení podnikatelské činnosti na základě konkrétního podnikatelského záměru Start-up of business activity based on specific business

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...

1 Podnik, jeho cíle a funkce...3. 1.1 Podstata podniku a podnikání...3. 1.2 Právní úprava podnikání...4. 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... [Zadejte text.] Obsah 1 Podnik, jeho cíle a funkce...3 1.1 Podstata podniku a podnikání...3 1.2 Právní úprava podnikání...4 1.3 Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost...4 2 Okolí podniku...5 3 Typologie podniků...5

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou

Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Praktický průvodce podnikáním pro pečující o osobu blízkou Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační a informační středisko pro

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU M O R A V S K Á V Y S O K Á Š K O L A O L O M O U C Ústav managementu a marketingu Ondřej Vodrážka PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Ing.

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs Diplomová práce

Více