Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bakalářská práce Miroslava Křivancová Duben, 2011

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bakalářská práce Autor: Miroslava Křivancová Vedoucí práce: Ing. Karel Mráček Odborný konzultant: Praha Duben, 2011

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Karlových Varech dne Miroslava Křivancová

4 Poděkování Chtěla bych poděkovat především svému odbornému konzultantu práce panu ing. Karlu Mráčkovi. Dále bych chtěla poděkovat vedoucímu střediska v Karlových Varech ing. Tomášovi Prekopovi.

5 Anotace Tato bakalářská práce je zaměřena na produkty tří vybraných bank nabízené malým a středním podnikŧm. U kaţdé banky zkoumá jejich širokou škálu nabízených produktŧ, jejich výhody a ceny. Dále poté moţností poskytnutí úvěrŧ, kreditních karet, běţných účtŧ a přijímání vkladŧ. Z výše zmíněných nabídek se snaţím vyhodnotit nejvýhodnější bankovní produkty se zaměřením na malé a střední podniky. Nakonec se snaţím nastínit nové trendy ve vztazích malých a středních podnikŧ a bank. Klíčové pojmy: Malé a střední podniky, banky, cílový segment, bankovní produkty, běţný účet, úvěr, spořicí účet, bankovní záruka, termínovaný vklad, zajištění, finanční prostředky, klient, částka, splatnost, úroky, poplatky, limit, platební karta, trendy, nabídka.

6 Annotation Thisbachelor thesis isfocused on productsoffered by threeselectedbanks to small a medium enterprises. I examined a widerangeofproductsoffered by each bank, theirbenefits and costs and furthemore, thepossibilitiesofprovidingloans, creditcards, currentaccounts and deposit taking. I tried to evaluatethebestbankingproductswith a focus on small and medium enterprises. Finaly, I attempted to outlinethenewtrends in therelationofsmall and medium enterprises and banks. Keywords Small and Medium Enterprises, bank, target segment, bankingproducts, currentaccount, loan, savingsaccount, bank guarantee, term deposit, ensure, funds, client, amount, maturity, interest, fees, limit, creditcard, trends, offer.

7 OBSAH ÚVOD MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V ČESKÉ EKONOMICE Podnikání a podnik Právní úprava podnikání Malé a střední podniky Malé a střední podniky v Evropě Malé a střední podniky v České republice Výhody a nevýhody malých a středních podnikŧ Podpora malých a středních podnikŧ Podpora malých a středních podnikŧ NABÍDKA PRODUKTŦ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY U VYBRANÝCH BANK Československá obchodní banka, a. s Obchodní profil ČSOB ČSOB Podnikatelské konto ČSOB Firemní konto ČSOB Obchodní konto ČSOB Spořicí účet pro podnikatele ČSOB Termínovaný vklad pro podnikatele ČSOB Asset Management Patria Direct ČSOB Povolené přečerpaní účtu pro podnikatele a právnické osoby ČSOB Malý úvěr pro podnikatele ČSOB Účelový úvěr Úvěrový příslib Vydané záruky Komerční banka, a.s Obchodní profil Běţný účet v Kč a v cizí měně Kreditní karta pro podnikatele Profi účet Bankovní záruka Developerské financování Kontokorentní úvěr na dobu určitou i neurčitou v Kč a cizí měně Profi úvěr Profi úvěr FIX Úvěr na provozní a investiční potřeby v Kč a cizí měně (EUR, USD, CHF) Úvěr pro MSP ze zdrojŧ Evropské investiční banky Úvěry s podporou ČMZRB. a.s GE Money Bank Obchodní profil Běţný korunový a devizový účet pro podnikatele a firmy... 40

8 Účet Genius Business Export/Import Genius Business Export/Import Genius Business Export/Import Kreditní karta MoneyCard Business Úvěr Flexi Business Úvěr Mini Flexi Business Flexibilní rezerva Úvěr Expres Business Úvěr Operativ Business Depozitní účet Depozitní účet plus Spořicí účet Termínované vklady VYHODNOCENÍ VÝHODNOSTI NABÍZENÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŦ Z POHLEDU MSP Vyhodnocení z pohledu malých podnikŧ Nejvýhodnější běţný účet Nejvýhodnější spořicí účet Nejvýhodnější termínovaný vklad Nejvýhodnější úvěr Vyhodnocení z pohledu střeních podnikŧ Nejvýhodnější běţný účet Nejvýhodnější úvěr NOVÉ TRENDY VE VZTAZÍCH MSP A BANK Trendy u ČSOB Trendy u Komerční banky Trendy u GE Money Bank ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY Knihy: Zákony: Internetové zdroje: SEZNAM TABULEK... 56

9 ÚVOD Předmětem této práce jsou malé a střední podniky jako cílový segment pro banky. Jejím cílem je analyzovat nabídku bankovních produktŧ pro malé a střední podniky a nastínit nové trendy ve vztazích malých a středních podnikŧ a bank. Nejen v České republice, ale i po celém světě potřebují malé a střední podniky finanční výpomoc. Kvŧli světové ekonomické krizi se jiţ mnoho firem dostalo do likvidace, neboť lidé se po této ráně pro světovou ekonomiku začali obávat investic veškerého druhu. S tím souvisí problémy malých a středních podnikatelŧ, jejichţ produkty jsou v současné době na trhu špatně uplatnitelné. Takovýmto podnikatelŧm se snaţí pomoci banky, jejichţ nabídkou produktŧ se budu v této práci zabývat. První, teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem pojmŧ podnik a podnikání, právní úpravou podnikání, významem malých a středních podnikŧ, jejich výhodami a nevýhodami. Druhá, praktická část této práce se zabývá samotnou analýzou produktŧ. Závěrečná část se věnuje vyhodnocení zjištěných údajŧ, výhodnosti nabízených bankovních produktŧ z pohledu MSP a zavedení nových trendŧ ve vztazích MSP a bank. Předmětem analýzy budou nabídky tří bank, které na českém trhu patří mezi přední bankovní instituce. Výběr bank pro tuto bakalářskou práci byl ovlivněn několika aspekty. Jedním z nich je vysoké renomé na českém i zahraničním trhu. První banka, jejíţ nabídka produktŧ je součástí analýzy, je Československá obchodní banka, a.s. Hlavním aspektem tohoto výběru byl fakt, ţe i já jsem jejím klientem Další bankou, kterou zahrnuje má analýza je Komerční banka, a.s. a jako třetí jsem zvolila. GE Money bank, a.s. která svou historií v cizině sahá aţ do roku 1892 a je i součástí nadnárodní společnosti General Electric. Mnoho podnikatelŧ nerealizuje své plány jen proto, ţe na to nemají dostatek finančních prostředkŧ. Většina z nich se při výběru banky nechává ovlivnit tím, co jim kdo doporučí a nezabývá se analýzou bankovních produktŧ jednotlivých bank na trhu. Tento fakt je jedním ze základních dŧvodŧ, proč jsem si pro svou bakalářskou práci zvolila toto téma. 9

10 1. MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V ČESKÉ EKONOMICE 1.1. Podnikání a podnik Pojetí pojmŧ podnikání a podnik se v prŧběhu doby měnily. Před listopadem 1989 jsme měli instituce, které se sice nazývaly podniky, ale měly však s podnikáním jen velmi málo společného. Systém centrálního řízení ekonomiky nepreferoval podnikavost, ale disciplinované plnění úkolŧ stanovených z vyšších míst. Úspěšnost podniku spočívala v plnění daného plánu, ne zda obstojí proti konkurenci. Toto období mělo dopad na naší českou ekonomiku a podniky, protoţe zaostávaly za světem, coţ bylo zpŧsobeno politicko-ekonomickou orientací Československa. Mezi základní motiv podnikání je snaha o zhodnocení vloţeného kapitálu, coţ znamená ve většině případŧ dosaţení zisku, neboli přebytek výnosŧ nad náklady. Základním cílem jak dosáhnout zisku je uspokojování potřeb zákazníkŧ. Zákazník by se měl řadit na první místo z hlediska pozornosti podnikatele. Podnikatel uspokojuje svými výrobky a sluţbami potřeby zákazníkŧ prostřednictvím trhu. Podnikatel musí čelit riziku jeho snahou je sledovat takovou strategii a politiku, která by riziko sníţila na přijatelnou úroveň. To co je v daném případě bráno jako přijatelné riziko, závisí na okolnostech, předmětu podnikání, dynamice okolního světa a v neposlední řadě i na osobním zaloţení podnikatele. Všechny podnikatelské subjekty se tedy snaţí o minimalizaci rizik. Kdyţ chceme zaloţit podnik základem je, ţe podnikatel musí nejprve do svého podniku vloţit kapitál a je jedno jestli vlastní nebo vypŧjčený. Velikost tohoto kapitálu závisí na předmětu podnikání, i na jeho rozsahu. Kdyby se vloţený kapitál do podnikání nezhodnocoval (tj. jeho hodnota by nerostla), popřel by se tím i vlastní smysl podnikání. Zhodnocování se týká vlastního kapitálu, vlastně opatřování cizího kapitálu je jen prostředkem ke zhodnocování vlastního kapitálu (tj. zvyšování hodnoty firmy), ale firma však mŧţe rŧst i jinak a to například zlepšujícím se postavením firmy na trhu. Společenským posláním podniku by však zejména neměla být zisková orientace podniku, ale především zákazník samotný a poskytované sluţby jak zákazníkŧ tak i ostatním, kteří jsou s vývojem podniku spjaty. Mimo osobnosti spojené s okolím sem patří i vnitřní struktura podniku, tj. zaměstnanci, odbory atd. Hlavním cílem podniku je dosahovat zisku na základě uspokojování koupěschopné poptávky, nebo slouţit okolí a tím dosahovat zisku. První moţnost je spíše krátkodobější a je typická pro mnohé z našich začínajících podnikatelŧ, jde spíše o filozofii, kterou podnikatel uplatňuje. Mŧţe jít o snahu co 10

11 nejrychleji zbohatnout, coţ ovlivňuje chování podniku navenek i uvnitř. Ovlivňuje tím vztah k zákazníkovi a mezilidské vztahy v rámci firemního kolektivu, dále to mŧţe vést k sociální disfunkčnosti firmy a ke ztrátě její identity. Druhá moţnost staví na první místo princip sluţby a předpokládá, ţe tím to zpŧsobem dosáhne zisku, protoţe nejspolehlivější cestou k dosaţení zisku je spokojený zákazník. Tato cesta je spíše dlouhodobá, ale naplňuje společenské poslání trhu. Samozřejmě musí dosahovat jistého minimálního zisku (resp. rentability) coţ je podmínkou trvalé existence firmy. Podstatným rysem podnikatele je jeho tvořivost, schopnost přicházet s novými myšlenkami, vyuţívat příleţitosti nebo je dokonce vytvářet. Cílem podnikatelského myšlení je nejen nový výrobek, nová technologie, ale i zpŧsob oslovení zákazníka, segmentu trhu apod Právní úprava podnikání U nás je podnikání upraveno obchodním zákoníkem (zákon č. 531/1991 Sb.,ve znění pozdějších předpisŧ) 1. Pojem podnikání definujeme jako,,soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. Podnikatelem mŧţe být jak fyzická tak právnická osoba, která má ţivnostenské oprávnění podle ţivnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ) 2. Ţivnostenské oprávnění máme tehdy, kdy obdrţíme od ţivnostenského úřadu ţivnostenský list, na kterém máme přesně definováno s čím fyzická, nebo právnická osoba podniká, ţivností se povaţuje jakákoli podnikatelská činnost, pokud není zákonem zakázaná nebo není ze ţivnostenského zákona vyloučena. Fyzická i právnická osoba má širokou škálu výběru v bezplatných volných ţivností. Fyzická osoba má plnou zpŧsobilost nabývat právní úkony a povinnosti (zavazovat se) jen kdyţ dovrší 18 let věku (nebo dovrší 16 let věku, ale uzavře s povolením soudu manţelství) a zároveň ti co nebyli této zpŧsobilosti zbaveni. Zbavit zcela nebo z části zpŧsobilosti k právním úkonŧm mŧţe fyzickou osobu pouze soud. Fyzická osoba vystupuje pod svým jménem. Mŧţe i nemusí mít dodatky, ale právnická osoba musí mít v názvu dodatek označující právní formu (a.s., s.r.o.). Název nesmí mít stejný jako konkurence, nebo jiná firma. 1 SYNEK, Miloslav ; KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. [s.l.] : [s.n.], s. 2 Sbírka zákonů, Česká republika., 87, s

12 Z hlediska odborné zpŧsobilosti rozděluje ţivnostenský zákon ţivnosti na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací při splnění stanovených podmínek Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních sloţek podnikání a je zapsán v obchodním rejstříku Malé a střední podniky Malé a střední podniky sehrávaly a sehrávají v národních ekonomikách všech zemí na světě rozhodující roli. Jak z hlediska jejich podílu na tvorbě HDP, tak z hlediska utváření a rozvíjení podnikatelského prostředí dané země. Pro termín,,malý a střední podnik se všeobecně pouţívá zkratka MSP. Stále častěji se objevují marketingové, ekonomické a manaţerské teorie, které se zabývají zkoumáním malých a středních podnikŧ, vznikly samostatné dílčí vědní disciplíny zaměřené na řízení segmentu MSP. Tyto podniky jsou stále více v centru pozornosti státních a samosprávních orgánŧ a organizací. Banky po celém světě začaly vytvářet samostatné programy, věnující se malým a středním podnikŧm Malé a střední podniky v Evropě Vstup do Evropské unie přinesl řadu nových příleţitostí, ale i problémŧ. Rozhodně nikomu nepřinese nic bez vlastního snaţení. MSP budou vţdycky bojovat o přeţití, potýkat se s neplatiči, bankami, nepruţností státní správy, ať uţ podnikají v tuzemsku či v cizině. Státy Evropské unie se řídí politickými a ekonomickými rozhodnutími či strategiemi, kterými posilují národohospodářský vliv MSP např.: - usnadňují vznik nových podnikŧ, - trvale zvýhodňují MSP finančními úlevami, dostupnými úvěry, krytím rizik a levným podnikatelským poradenstvím, - motivují obyvatelstvo k podnikání, přímými podporami atd. MSP se staly v Evropské unii základním segmentem národního hospodářství. Jsou chápány a podporovány, protoţe je to pruţná sloţka přebírající tíhu zaměstnanosti a určující zároveň její vyhraněný charakter, lze pozorovat na celém světě jak malé a střední podniky reagují na vzrŧstající konkurenci. EU poskytuje malým a středním podnikŧm státní podporu, proto mohly mít české malé a střední podniky po vstupu do EU v některých směrech nepříznivý dopad na ţivotaschopnost. 12

13 Základními kritérii MSP podle Evropské unie je: a) Počet zaměstnancŧ: MSP jsou podniky do 250 zaměstnancŧ; b) Obrat (nebo výkon): MSP by měli mít obrat 0-50 mil. EUR; c) Aktiva: MSP by neměl mít větší aktiva neţ 43 mil. EUR. Hlavní institucí pro MSP v EU je Evropská asociace malých a střední podnikŧ a ţivnostníkŧ UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises). Reprezentantem v ČR je Asociace malých a středních podnikŧ a ţivnostníkŧ ČR (AMSP ČR) a Hospodářská komora České republiky (HKČR) Malé a střední podniky v České republice Pojem malé a střední podniky je velmi rozšířen. Kritéria vychází z platné české legislativy, resp. i legislativy EU, která je v české legislativě nadřazená a ukazuje, jak je určitými právními normami či ministerstvy velikostní kategorie malých a středních podnikŧ odlišně vnímána. Z hlediska státní podpory malých a středních podnikŧ je od roku 2005 v rámci EU uplatňována jejich následující kategorizace. Tabulka 1: Kritéria pro vymezení malých a středních podniků Kategorie podnikŧ Počet zaměstnancŧ Roční obrat Aktiva celkem Střední < milionŧ 43 milionŧ Malé < milionŧ 10 milionŧ Mikro < 10 2 milionŧ 2 milionŧ Zdroj: Doporučení Komise EU 2003/61/ES ze dne 6. Května 2003 o definici malého a středního podnikání Ministerstvo financí stanovuje v zákoně o účetnictví povinnost vést účetnictví tehdy, kdy obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, přesáhl za předcházející kalendářní rok částku 15 mil. Kč. Podnikatelé nedosahující uvedeného obratu, nejsou zapsáni v obchodním rejstříku, nemusí vést účetnictví. Vedou evidenci pro daňové účely. Zákon o dani z přidané hodnoty (zákon č. 588/1992 Sb.) 3 udává povinnost hradit tuto daň v tomto případě: kdy daňový subjekt dosáhl minimálně 1 mil. Kč za uplynulý rok. 3 Marketingové řízení malých a středních podniků. [s.l.] : [s.n.], s. 13

14 Ministerstvo práce a sociálních věd udává zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Okresním správám sociálního zabezpečení povinnost zajišťovat výplatu nemocenského pojištění organizacím, které mají méně neţ 25 zaměstnancŧ. Český statistický úřad stanovuje v kaţdoročních vyhláškách Program statistických zjišťování. Tyto vyhlášky ukládají zpravodajskou povinnost pro jednotlivé výkazy individuálně v závislosti na počtu zaměstnancŧ zpravodajské jednotky: - podniky se 100 a více zaměstnanci, - podniky s zaměstnanci, - podniky s 0-19 zaměstnanci. Ministerstvo spravedlnosti ukládá obchodním zákoníkem fyzickým osobám povinnost zápisu do obchodního rejstříku v případech, kdy výše čistého obratu zjištěná podle právního předpisu dosáhla, nebo překročila za poslední dvě účetní období částku, která zakládá povinnost ověření účetní uzávěrky auditorem, provozují-li ţivnost prŧmyslovým zpŧsobem, nebo tak stanoví zvláštní právní předpis. Banky pŧsobící v České republice povaţují za horní hranici pro malé a střední podniky roční obrat nepřesahující 300 mil. Kč Výhody a nevýhody malých a středních podniků Výhody malých a středních podnikŧ spočívají zejména v následujících skutečnostech: - jednodušší řídící struktura, - větší citlivost na poţadavky trhu, - větší pruţnost, - aktivní účast na inovačním procesu, - vytváření nových pracovních příleţitostí (při nízkých kapitálových nákladech) a tím podněcování ekonomického rŧstu, - schopnost pŧsobit jako dodavatelé velkých podnikŧ, - zmírňování negativních dŧsledkŧ strukturálních změn, - vyplňování okrajových oblastí trhu, které nejsou předmětem zájmu větších podnikŧ, - napomáhání rychlejšímu rozvoji menších měst a obcí, - podpora rozvoje strukturálně postiţených a hospodářsky slabých regionŧ, 14

15 - podněcování podnikatelského ducha členŧ společnosti k podstoupení rizika podnikání. Mezi nevýhody malých a středních podnikŧ patří: - nedostatek kapitálového vybavení; bankovní sférou jsou MSP povaţovány za rizikovou skupinu, coţ zhoršuje jejich přístup ke kapitálu, - nízký trţní podíl, který znamená niţší docilovanou rentabilitu, - špatná orientace ve správních, legislativních a daňových předpisech a jejich změnách, - ztíţený přístup k veřejným draţbám, - ztíţené moţnosti pro samostatné pronikání na zahraniční trhy, - problémy se zapojováním do náročných výzkumných projektŧ, - respektování technických předpisŧ je u nich spojeno s vyššími náklady. Tyto předešlé faktory se promítají i do dosahované produktivity práce, která je v malých a středních podnicích niţší neţ v podnicích velkých. Základními příčinami neúspěchu malých a středních podnikŧ jsou následující situace: - nevhodné umístění (lokalizace) podniku, - špatná volba předmětu podnikání, - nevhodně vybraní zaměstnanci, - špatný management, - špatná marketingová strategie. Vstup České republiky do EU znamenal z pohledu malých a středních podnikŧ příleţitosti vyplývající z rozšiřujícího se jednotného trhu, ale zároveň v konkurenční boj. Některé české podniky v tomto boji obstály, musí ale: - sledovat programy podpory malého a středního podnikání, které jim vstup na evropské trhy mohou usnadnit, - sledovat vývoj legislativy v oblasti podnikání, a to jak v domácím prostředí, tak v rámci celé Evropské unie, 15

16 - znát dohody a dokumenty, které upravují hospodářský a obchodní styk ČR s EU, - být informovány o celních a dovozních přepisech EU, - přizpŧsobovat své produkty poţadavkŧm EU (tj. evropským normám nejrŧznějšího druhu), - podrobně se seznámit s dovozním a vývozním reţimem země podnikatelského zájmu a národními specifiky této země, - respektovat soutěţní právo EU. Pomoc s řešením případných problémŧ se mohou zdarma obrátit na národní zastoupení sítě SOLVIT (tj. Systém řešení problémŧ na vnitřním tru EU) Podpora malých a středních podniků Malé a střední podniky jsou rovnocennými účastníky trhu, i kdyţ je jejich vznik a právní kroky poznamenány určitým znevýhodněním ve srovnání s velkými podniky, proto je ve všech vyspělých zemích ze strany státu malým a středním podnikŧm věnována mimořádná pozornost. V České republice je podpora malého a středního podnikání řízena zákonem č. 47/2002 Sb. 4 Podporu mŧţeme vyuţít na: - projekty zaměřené na investice, - zvyšování odbornosti dospělých, - výchovu a vzdělávání ve vzdělávacích programech středních škol ukončených výučním listem, - hospodářské a technické poradenství, - projekty sdruţení pro rozvoj malých a středních podnikatelŧ a k posílení jejich postavení na trhu, - projekty v regionech se soustředěnou podporou státu a v ostatních regionech, jejichţ podporování státem je ţádoucí z jiných dŧvodŧ, - projekty výzkumu a vývoje, jejichţ výsledky malí a střední podnikatelé vyuţívají, - získávání informací o podnikání, - vytváření nových pracovních míst, - navazování kontaktŧ a spolupráce se zahraničními partnery a účast na vnitrostátních i zahraničních výstavách a veletrzích, 4 s.synek, Miloslav ; KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. [s.l.] : [s.n.],

17 - zavedení systému zajišťujících zvýšení kvality produkce a řízení podnikŧ a vyuţití sluţeb podporujících zvýšení konkurenceschopnosti, - projekty zaměřené na investici spojené s ochranou ţivotního prostředí, poskytování technických informací a poradenských sluţeb nebo vybraných provozních nákladŧ určených na činnosti spojené s ochranou ţivotního prostředí. Poskytování podpory by mělo být v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory, na tuto podporu podle tohoto zákona není právní nárok. Podpora se poskytuje v daných formách: - návratné finanční výpomoci, - finančního příspěvku, - dotace, - záruky, - úvěru se sníţenou úrokovou sazbou. S výše jiţ uvedeným zákonem byla zřízena Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest s funkcí státní příspěvkové organizace. Tato agentura má právo hospodařit s majetkem státu a při své činnosti se řídí zákony, je podřízena Ministerstvu prŧmyslu a obchodu. Malé a střední podniky mohou vedle národních programŧ, vyuţívat podporu i pomoc vycházející z iniciativ Evropské unie. Jeden z programŧ vyhlášených pro rozpočtové období se nazývá Operační program Podnikání a inovace, ze kterého lze čerpat. Obsahuje 7 prioritních os, které jsou podrobněji vysvětleny na stránkách 7 prioritních os: 1. Vznik firem. 2. Rozvoj firem. 3. Efektivní energie. 4. Inovace. 5. Prostředí pro podnikání a inovace. 17

18 6. Sluţby pro rozvoj podnikání. 7. Technická výpomoc. Příjemcem této podpory mohou být malé a střední podniky, výjimečně podniky velké, jejichţ počet zaměstnancŧ nesmí přesahovat 1250 osob. Příjemcem se nemŧţou stát národní podniky. Nejobvyklejší formou této podpory jsou dotace, bezúročné úvěry a zvýhodněné záruky se státním příspěvkem. Z Operačního programu Podnikání a inovace musí ţadatel splňovat následující podmínky: - ve všech projektech musí být vyjasněny majetkoprávní vztahy související s projektem, a to tak, aby byla zajištěna jeho realizace u předloţeného záměru, - v rámci programu OPPI musí platit, ţe místem realizace je celá Česká republika kromě regionu Praha. Rozhodující je místo realizace projektu, nikoli sídlo (místo podnikání) ţadatele o dotaci, úvěr či záruku. Program rozvoj musí být realizován ve vybraných regionech. O program marketing nemohou ţádat MSP se sídlem v Praze, pokud jejich vývozní činnost není spojena s výrobou či sluţbami realizovanými mimo region Praha, - ţadatel musí předloţit oprávnění k podnikání na území ČR, odpovídající zaměření projektu, na který má být podpora poskytnuta. Netýká se vysokých škol, krajŧ, obcí a neziskových organizací, - určitý projekt mŧţe být podán pouze v rámci jednoho daného programu, takţe zpŧsobilé výdaje v rámci projektu si mŧţe ţadatel uplatnit jen jednou, - projekt musí splňovat podmínky udrţitelného rozvoje, - kaţdý projekt musí splnit tzv. kritéria přijatelnosti, která jsou vysvětlena v příslušném textu daného programu. Zda projekt splňuje tato kritéria, provádí se kontrola při přijetí registrační ţádosti. U dotací a úvěrŧ je finanční pomoc většinou vyplácena zpětně po předloţení uhrazených faktur, které jsou zpŧsobilými výdaji na daný projekt. Zpŧsobilé výdaje jsou ty, co vznikly ode dne přijatelnosti. V případě dotací nemohou být zpŧsobilé výdaje zaplaceny ani zálohově před dnem přijatelnosti projektu u úvěrŧ před dnem podpisu smlouvy o úvěru. U dotace si příjemce bude muset celý projekt financovat sám aţ po jeho realizaci, splní-li všechny určené podmínky, dostane zpětně dohodnutou finanční 18

19 částku (dotaci). Pro obce, kraje, svazky obcí a jimi zaloţené organizace to neplatí, u nichţ je moţné zálohové čerpání. Poslední podmínkou pro úspěšný projekt je povinnost ţadatele poskytovat pravdivé údaje, které musí pravidelně předkládat příslušné agentuře pro hodnocení přínosu projektu a to prŧběţně od jeho počátku v období nejméně 3 let po skončení projektu Podnikatelské desatero Výběr bankovního subjektu je jedním z nejdŧleţitějších rozhodnutí v ţivotě firmy. Samozřejmě to nemusí být rozhodnutí na doţivotí. Dlouhodobý vztah s bankou, pokud uspokojuje potřeby podnikatele, se zároveň hodí i pro získání dlouhodobé dŧvěry v daný podnik. Proto je třeba respektovat desatero bodŧ, které se obecně týkají všech bank na celém světě. Pokud se podnikŧm podaří splnit veškeré body, vztah s bankou bude na vyšší úrovni. 1. Tak jako MSP, ani banky nejsou dobročinnými institucemi. Existují proto, aby vytvářely svým majitelŧm zisk a rezervy pro pokrytí rizika. 2. Banky nejsou vševědoucí. Nemají nadpřirozené schopnosti znát budoucí změny v úrokových sazbách, kurzech měn, natoţ v kurzech akcií. Moţnosti jednotlivých bank tyto oblasti ovlivnit jsou zanedbatelné a veškeré předpovědi je nutné brát s rezervou. 3. Banky mají své sazebníky právě tak, jako podnikatelé své ceníky. Tyto ceníky musí být často velmi pruţné. To znamená, ţe neplatí, ţe by se s bankou nesmělo vyjednávat nebo ţe MSP musí přijmout její podmínky s pokorou a s úsměvem. I kdyţ třeba při vyjednávání podnikatelé neuspějí, bankéř si bude více váţit podnikatele, který se chová komerčně a bojuje o úspěšnost svého podniku. Dává to jasný signál, ţe takto se chová i vŧči ostatním dodavatelŧm. 4. Podnikatel od banky očekává větší pruţnost při posuzování úvěru, jako střadatel očekáváte od banky absolutní návratnost svých úspor. Banky nepŧjčují vlastní peníze, ale peníze vkladatelŧ, kteří jim své prostředky svěřili. Proto se musí zajímat o návratnost pŧjček a právě v této oblasti hraje dŧvěra velkou roli. 5. Banky nemají rády překvapení, a to z několika dŧvodŧ. Hlavní je, ţe nemají interní strukturu expertŧ, kteří by řešili problémy velkých klientŧ, natoţ MSP. Proto je nejlepší, aby se banka dozvěděla nepříjemné zprávy přímo od podnikŧ. 6. Dále je dŧleţité, aby banky byly prŧběţně informovány o situaci podniku. Úředníci, kteří rozhodují o bonitě MSP, tak nečiní na základě jediné ţádosti, ale 19

20 na základě historie vztahu s klientem. Tím se nám potvrdilo, ţe budování dŧvěry je dŧleţitým faktorem ve vztahu mezi bankou a MSP. Banky si neustále kladou otázky typu: Dostal klient svým závazkŧm? Pokud ne, snaţil se své problémy řešit? Informoval klient banku o potenciálních problémech? Kdyţ vstupoval do jednání, měl své informace vţdy dobře připravené? Nabízel řešení? 7. MSP nesmí předpokládat, ţe banka nikdy nechybuje. Naopak musí předpokládat, ţe dělá chyby a pravidelně by měly kontrolovat všechny výpisy, porovnávat poplatky a úrokové sazby s tím, co bylo dohodnuto. 8. Banky mají většinou specializované zaměstnance, kteří se starají o MSP. Kaţdý zaměstnanec banky má své prodejní úkoly a jsou placeni za to, aby jednali v nejlepším zájmu banky. 9. Banky jsou rády, kdyţ mohou prodat víc neţ jeden produkt tento proces se nazývá cross sell (kříţový prodej, prodej portfolia). 10. Změna banky by měla být vţdy posledním řešením, ale pokud se tak MSP rozhodne je třeba tak učinit. 20

21 2. NABÍDKA PRODUKTŮ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY U VYBRANÝCH BANK 2.1. Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka dále budeme pouţívat zkratku ČSOB, pŧsobí jako univerzální banka v České republice. Byla zaloţena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování sluţeb v oblasti financování zahraničního obchodu. V červnu 1999 byla privatizována. Majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC.V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB), po odkoupení minoritních podílŧ se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným akcionářem ČSOB. Do konce roku 2007 pŧsobila ČSOB na českém i slovenském trhu zároveň. Slovenská pobočka ČSOB byla oddělena k 1. lednu Obchodní profil ČSOB Zahrnuje mnoho segmentŧ: fyzické osoby (retailová klientela), korporátní klientela a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví, malé a středně velké podniky. V retailovém bankovnictví v ČR pŧsobí společnost pod dvěma obchodními jmény ČSOB a Poštovní spořitelna. Vyuţívá pro svou činnost rozsáhlé sítě České pošty. Klienti ČSOB jsou obsluhováni na 248 pobočkách v České republice, klienti Poštovní spořitelny jsou obsluhováni prostřednictvím 52 finančních center Poštovní spořitelny a zhruba na obchodních místech České pošty (stav k ). ČSOB i Poštovní spořitelna dále poskytují své sluţby prostřednictvím distribučních kanálŧ v rámci skupiny ČSOB a rŧzných distribučních kanálŧ přímého bankovnictví. Banka obdrţela několik ocenění. V roce 2010 obdrţela ČSOB ocenění od EUROMONRY ADWARD FOR ECELLENCE 2010, cenu Hospodářských novin, ocenění časopisu Global finance za nejlepší banku a zároveň i pojišťovnu roku, dále dostala cenu pro nejlepší banku obsluhující firemní klientelu a mnoho dalších. Banka obsluhuje přibliţně klientŧ (v České republice je zhruba 800 tisíc z nich obsluhováno pod značkou ČSOB, asi 2,2 milionu pod značkou Poštovní spořitelna; ve Slovenské republice banka obsluhuje asi 200 tisíc klientŧ), banka provozuje 210 poboček v Česku a 78 na Slovensku. V květnu2007 byla otevřena nová praţská centrála v Radlicích. Pracuje zde 2500 zaměstnancŧ. Prostřednictvím sluţby CashBack si mŧţe klient vybrat hotovost i na pokladnách supermarketŧ Albert a COOP a čerpacích stanic ČEPRO EuroOil. 21

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma

č. Název operace Sazba 1. přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly zdarma Bankovní obchody A. Aktuálně poskytované produkty Záruky za bankovní úvěry pro podnikatele M-záruka ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) přijetí žádosti od včetně formální kontroly storno vystavené

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Dotace a úvěr jak na to?

Dotace a úvěr jak na to? Dotace a úvěr jak na to? Bankovní produkty a finanční instrumenty pro výzkum, vývoj a inovace Praha 30.11.2009 KB Finanční nástroje Hypoteční úvěr Kreditní karta pro podnikatele Profi úvěr FIX menší a

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ČNB,

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s.

Přehled funkčností služeb Přímého bankovnictví Komerční banky, a.s. Oblast Funkčnost Certifikační průvodce Vytvoření certifikátu prostřednictvím online průvodce Dávkové příkazy Odeslání dávkových příkazů do banky - - - Dávkové příkazy Zobrazení přehledu dávkových příkazů

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 Strana 2 z 5 1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 2. Úvěrové produkty Základní sazby 04 Kontokorentní a krátkodobé úvěry

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Ministerstvo fi nancí

Ministerstvo fi nancí Ministerstvo financí Jaké výhody přinášejí? Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Česká republika, a jsou evidovány v elektronické podobě v samostatné evidenci Ministerstva financí.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více