Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bakalářská práce Miroslava Křivancová Duben, 2011

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Malé a střední podniky jako cílový segment pro banky Bakalářská práce Autor: Miroslava Křivancová Vedoucí práce: Ing. Karel Mráček Odborný konzultant: Praha Duben, 2011

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Karlových Varech dne Miroslava Křivancová

4 Poděkování Chtěla bych poděkovat především svému odbornému konzultantu práce panu ing. Karlu Mráčkovi. Dále bych chtěla poděkovat vedoucímu střediska v Karlových Varech ing. Tomášovi Prekopovi.

5 Anotace Tato bakalářská práce je zaměřena na produkty tří vybraných bank nabízené malým a středním podnikŧm. U kaţdé banky zkoumá jejich širokou škálu nabízených produktŧ, jejich výhody a ceny. Dále poté moţností poskytnutí úvěrŧ, kreditních karet, běţných účtŧ a přijímání vkladŧ. Z výše zmíněných nabídek se snaţím vyhodnotit nejvýhodnější bankovní produkty se zaměřením na malé a střední podniky. Nakonec se snaţím nastínit nové trendy ve vztazích malých a středních podnikŧ a bank. Klíčové pojmy: Malé a střední podniky, banky, cílový segment, bankovní produkty, běţný účet, úvěr, spořicí účet, bankovní záruka, termínovaný vklad, zajištění, finanční prostředky, klient, částka, splatnost, úroky, poplatky, limit, platební karta, trendy, nabídka.

6 Annotation Thisbachelor thesis isfocused on productsoffered by threeselectedbanks to small a medium enterprises. I examined a widerangeofproductsoffered by each bank, theirbenefits and costs and furthemore, thepossibilitiesofprovidingloans, creditcards, currentaccounts and deposit taking. I tried to evaluatethebestbankingproductswith a focus on small and medium enterprises. Finaly, I attempted to outlinethenewtrends in therelationofsmall and medium enterprises and banks. Keywords Small and Medium Enterprises, bank, target segment, bankingproducts, currentaccount, loan, savingsaccount, bank guarantee, term deposit, ensure, funds, client, amount, maturity, interest, fees, limit, creditcard, trends, offer.

7 OBSAH ÚVOD MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V ČESKÉ EKONOMICE Podnikání a podnik Právní úprava podnikání Malé a střední podniky Malé a střední podniky v Evropě Malé a střední podniky v České republice Výhody a nevýhody malých a středních podnikŧ Podpora malých a středních podnikŧ Podpora malých a středních podnikŧ NABÍDKA PRODUKTŦ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY U VYBRANÝCH BANK Československá obchodní banka, a. s Obchodní profil ČSOB ČSOB Podnikatelské konto ČSOB Firemní konto ČSOB Obchodní konto ČSOB Spořicí účet pro podnikatele ČSOB Termínovaný vklad pro podnikatele ČSOB Asset Management Patria Direct ČSOB Povolené přečerpaní účtu pro podnikatele a právnické osoby ČSOB Malý úvěr pro podnikatele ČSOB Účelový úvěr Úvěrový příslib Vydané záruky Komerční banka, a.s Obchodní profil Běţný účet v Kč a v cizí měně Kreditní karta pro podnikatele Profi účet Bankovní záruka Developerské financování Kontokorentní úvěr na dobu určitou i neurčitou v Kč a cizí měně Profi úvěr Profi úvěr FIX Úvěr na provozní a investiční potřeby v Kč a cizí měně (EUR, USD, CHF) Úvěr pro MSP ze zdrojŧ Evropské investiční banky Úvěry s podporou ČMZRB. a.s GE Money Bank Obchodní profil Běţný korunový a devizový účet pro podnikatele a firmy... 40

8 Účet Genius Business Export/Import Genius Business Export/Import Genius Business Export/Import Kreditní karta MoneyCard Business Úvěr Flexi Business Úvěr Mini Flexi Business Flexibilní rezerva Úvěr Expres Business Úvěr Operativ Business Depozitní účet Depozitní účet plus Spořicí účet Termínované vklady VYHODNOCENÍ VÝHODNOSTI NABÍZENÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŦ Z POHLEDU MSP Vyhodnocení z pohledu malých podnikŧ Nejvýhodnější běţný účet Nejvýhodnější spořicí účet Nejvýhodnější termínovaný vklad Nejvýhodnější úvěr Vyhodnocení z pohledu střeních podnikŧ Nejvýhodnější běţný účet Nejvýhodnější úvěr NOVÉ TRENDY VE VZTAZÍCH MSP A BANK Trendy u ČSOB Trendy u Komerční banky Trendy u GE Money Bank ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY Knihy: Zákony: Internetové zdroje: SEZNAM TABULEK... 56

9 ÚVOD Předmětem této práce jsou malé a střední podniky jako cílový segment pro banky. Jejím cílem je analyzovat nabídku bankovních produktŧ pro malé a střední podniky a nastínit nové trendy ve vztazích malých a středních podnikŧ a bank. Nejen v České republice, ale i po celém světě potřebují malé a střední podniky finanční výpomoc. Kvŧli světové ekonomické krizi se jiţ mnoho firem dostalo do likvidace, neboť lidé se po této ráně pro světovou ekonomiku začali obávat investic veškerého druhu. S tím souvisí problémy malých a středních podnikatelŧ, jejichţ produkty jsou v současné době na trhu špatně uplatnitelné. Takovýmto podnikatelŧm se snaţí pomoci banky, jejichţ nabídkou produktŧ se budu v této práci zabývat. První, teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem pojmŧ podnik a podnikání, právní úpravou podnikání, významem malých a středních podnikŧ, jejich výhodami a nevýhodami. Druhá, praktická část této práce se zabývá samotnou analýzou produktŧ. Závěrečná část se věnuje vyhodnocení zjištěných údajŧ, výhodnosti nabízených bankovních produktŧ z pohledu MSP a zavedení nových trendŧ ve vztazích MSP a bank. Předmětem analýzy budou nabídky tří bank, které na českém trhu patří mezi přední bankovní instituce. Výběr bank pro tuto bakalářskou práci byl ovlivněn několika aspekty. Jedním z nich je vysoké renomé na českém i zahraničním trhu. První banka, jejíţ nabídka produktŧ je součástí analýzy, je Československá obchodní banka, a.s. Hlavním aspektem tohoto výběru byl fakt, ţe i já jsem jejím klientem Další bankou, kterou zahrnuje má analýza je Komerční banka, a.s. a jako třetí jsem zvolila. GE Money bank, a.s. která svou historií v cizině sahá aţ do roku 1892 a je i součástí nadnárodní společnosti General Electric. Mnoho podnikatelŧ nerealizuje své plány jen proto, ţe na to nemají dostatek finančních prostředkŧ. Většina z nich se při výběru banky nechává ovlivnit tím, co jim kdo doporučí a nezabývá se analýzou bankovních produktŧ jednotlivých bank na trhu. Tento fakt je jedním ze základních dŧvodŧ, proč jsem si pro svou bakalářskou práci zvolila toto téma. 9

10 1. MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V ČESKÉ EKONOMICE 1.1. Podnikání a podnik Pojetí pojmŧ podnikání a podnik se v prŧběhu doby měnily. Před listopadem 1989 jsme měli instituce, které se sice nazývaly podniky, ale měly však s podnikáním jen velmi málo společného. Systém centrálního řízení ekonomiky nepreferoval podnikavost, ale disciplinované plnění úkolŧ stanovených z vyšších míst. Úspěšnost podniku spočívala v plnění daného plánu, ne zda obstojí proti konkurenci. Toto období mělo dopad na naší českou ekonomiku a podniky, protoţe zaostávaly za světem, coţ bylo zpŧsobeno politicko-ekonomickou orientací Československa. Mezi základní motiv podnikání je snaha o zhodnocení vloţeného kapitálu, coţ znamená ve většině případŧ dosaţení zisku, neboli přebytek výnosŧ nad náklady. Základním cílem jak dosáhnout zisku je uspokojování potřeb zákazníkŧ. Zákazník by se měl řadit na první místo z hlediska pozornosti podnikatele. Podnikatel uspokojuje svými výrobky a sluţbami potřeby zákazníkŧ prostřednictvím trhu. Podnikatel musí čelit riziku jeho snahou je sledovat takovou strategii a politiku, která by riziko sníţila na přijatelnou úroveň. To co je v daném případě bráno jako přijatelné riziko, závisí na okolnostech, předmětu podnikání, dynamice okolního světa a v neposlední řadě i na osobním zaloţení podnikatele. Všechny podnikatelské subjekty se tedy snaţí o minimalizaci rizik. Kdyţ chceme zaloţit podnik základem je, ţe podnikatel musí nejprve do svého podniku vloţit kapitál a je jedno jestli vlastní nebo vypŧjčený. Velikost tohoto kapitálu závisí na předmětu podnikání, i na jeho rozsahu. Kdyby se vloţený kapitál do podnikání nezhodnocoval (tj. jeho hodnota by nerostla), popřel by se tím i vlastní smysl podnikání. Zhodnocování se týká vlastního kapitálu, vlastně opatřování cizího kapitálu je jen prostředkem ke zhodnocování vlastního kapitálu (tj. zvyšování hodnoty firmy), ale firma však mŧţe rŧst i jinak a to například zlepšujícím se postavením firmy na trhu. Společenským posláním podniku by však zejména neměla být zisková orientace podniku, ale především zákazník samotný a poskytované sluţby jak zákazníkŧ tak i ostatním, kteří jsou s vývojem podniku spjaty. Mimo osobnosti spojené s okolím sem patří i vnitřní struktura podniku, tj. zaměstnanci, odbory atd. Hlavním cílem podniku je dosahovat zisku na základě uspokojování koupěschopné poptávky, nebo slouţit okolí a tím dosahovat zisku. První moţnost je spíše krátkodobější a je typická pro mnohé z našich začínajících podnikatelŧ, jde spíše o filozofii, kterou podnikatel uplatňuje. Mŧţe jít o snahu co 10

11 nejrychleji zbohatnout, coţ ovlivňuje chování podniku navenek i uvnitř. Ovlivňuje tím vztah k zákazníkovi a mezilidské vztahy v rámci firemního kolektivu, dále to mŧţe vést k sociální disfunkčnosti firmy a ke ztrátě její identity. Druhá moţnost staví na první místo princip sluţby a předpokládá, ţe tím to zpŧsobem dosáhne zisku, protoţe nejspolehlivější cestou k dosaţení zisku je spokojený zákazník. Tato cesta je spíše dlouhodobá, ale naplňuje společenské poslání trhu. Samozřejmě musí dosahovat jistého minimálního zisku (resp. rentability) coţ je podmínkou trvalé existence firmy. Podstatným rysem podnikatele je jeho tvořivost, schopnost přicházet s novými myšlenkami, vyuţívat příleţitosti nebo je dokonce vytvářet. Cílem podnikatelského myšlení je nejen nový výrobek, nová technologie, ale i zpŧsob oslovení zákazníka, segmentu trhu apod Právní úprava podnikání U nás je podnikání upraveno obchodním zákoníkem (zákon č. 531/1991 Sb.,ve znění pozdějších předpisŧ) 1. Pojem podnikání definujeme jako,,soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku. Podnikatelem mŧţe být jak fyzická tak právnická osoba, která má ţivnostenské oprávnění podle ţivnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisŧ) 2. Ţivnostenské oprávnění máme tehdy, kdy obdrţíme od ţivnostenského úřadu ţivnostenský list, na kterém máme přesně definováno s čím fyzická, nebo právnická osoba podniká, ţivností se povaţuje jakákoli podnikatelská činnost, pokud není zákonem zakázaná nebo není ze ţivnostenského zákona vyloučena. Fyzická i právnická osoba má širokou škálu výběru v bezplatných volných ţivností. Fyzická osoba má plnou zpŧsobilost nabývat právní úkony a povinnosti (zavazovat se) jen kdyţ dovrší 18 let věku (nebo dovrší 16 let věku, ale uzavře s povolením soudu manţelství) a zároveň ti co nebyli této zpŧsobilosti zbaveni. Zbavit zcela nebo z části zpŧsobilosti k právním úkonŧm mŧţe fyzickou osobu pouze soud. Fyzická osoba vystupuje pod svým jménem. Mŧţe i nemusí mít dodatky, ale právnická osoba musí mít v názvu dodatek označující právní formu (a.s., s.r.o.). Název nesmí mít stejný jako konkurence, nebo jiná firma. 1 SYNEK, Miloslav ; KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. [s.l.] : [s.n.], s. 2 Sbírka zákonů, Česká republika., 87, s

12 Z hlediska odborné zpŧsobilosti rozděluje ţivnostenský zákon ţivnosti na ohlašovací a koncesované. Ohlašovací při splnění stanovených podmínek Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních sloţek podnikání a je zapsán v obchodním rejstříku Malé a střední podniky Malé a střední podniky sehrávaly a sehrávají v národních ekonomikách všech zemí na světě rozhodující roli. Jak z hlediska jejich podílu na tvorbě HDP, tak z hlediska utváření a rozvíjení podnikatelského prostředí dané země. Pro termín,,malý a střední podnik se všeobecně pouţívá zkratka MSP. Stále častěji se objevují marketingové, ekonomické a manaţerské teorie, které se zabývají zkoumáním malých a středních podnikŧ, vznikly samostatné dílčí vědní disciplíny zaměřené na řízení segmentu MSP. Tyto podniky jsou stále více v centru pozornosti státních a samosprávních orgánŧ a organizací. Banky po celém světě začaly vytvářet samostatné programy, věnující se malým a středním podnikŧm Malé a střední podniky v Evropě Vstup do Evropské unie přinesl řadu nových příleţitostí, ale i problémŧ. Rozhodně nikomu nepřinese nic bez vlastního snaţení. MSP budou vţdycky bojovat o přeţití, potýkat se s neplatiči, bankami, nepruţností státní správy, ať uţ podnikají v tuzemsku či v cizině. Státy Evropské unie se řídí politickými a ekonomickými rozhodnutími či strategiemi, kterými posilují národohospodářský vliv MSP např.: - usnadňují vznik nových podnikŧ, - trvale zvýhodňují MSP finančními úlevami, dostupnými úvěry, krytím rizik a levným podnikatelským poradenstvím, - motivují obyvatelstvo k podnikání, přímými podporami atd. MSP se staly v Evropské unii základním segmentem národního hospodářství. Jsou chápány a podporovány, protoţe je to pruţná sloţka přebírající tíhu zaměstnanosti a určující zároveň její vyhraněný charakter, lze pozorovat na celém světě jak malé a střední podniky reagují na vzrŧstající konkurenci. EU poskytuje malým a středním podnikŧm státní podporu, proto mohly mít české malé a střední podniky po vstupu do EU v některých směrech nepříznivý dopad na ţivotaschopnost. 12

13 Základními kritérii MSP podle Evropské unie je: a) Počet zaměstnancŧ: MSP jsou podniky do 250 zaměstnancŧ; b) Obrat (nebo výkon): MSP by měli mít obrat 0-50 mil. EUR; c) Aktiva: MSP by neměl mít větší aktiva neţ 43 mil. EUR. Hlavní institucí pro MSP v EU je Evropská asociace malých a střední podnikŧ a ţivnostníkŧ UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises). Reprezentantem v ČR je Asociace malých a středních podnikŧ a ţivnostníkŧ ČR (AMSP ČR) a Hospodářská komora České republiky (HKČR) Malé a střední podniky v České republice Pojem malé a střední podniky je velmi rozšířen. Kritéria vychází z platné české legislativy, resp. i legislativy EU, která je v české legislativě nadřazená a ukazuje, jak je určitými právními normami či ministerstvy velikostní kategorie malých a středních podnikŧ odlišně vnímána. Z hlediska státní podpory malých a středních podnikŧ je od roku 2005 v rámci EU uplatňována jejich následující kategorizace. Tabulka 1: Kritéria pro vymezení malých a středních podniků Kategorie podnikŧ Počet zaměstnancŧ Roční obrat Aktiva celkem Střední < milionŧ 43 milionŧ Malé < milionŧ 10 milionŧ Mikro < 10 2 milionŧ 2 milionŧ Zdroj: Doporučení Komise EU 2003/61/ES ze dne 6. Května 2003 o definici malého a středního podnikání Ministerstvo financí stanovuje v zákoně o účetnictví povinnost vést účetnictví tehdy, kdy obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, přesáhl za předcházející kalendářní rok částku 15 mil. Kč. Podnikatelé nedosahující uvedeného obratu, nejsou zapsáni v obchodním rejstříku, nemusí vést účetnictví. Vedou evidenci pro daňové účely. Zákon o dani z přidané hodnoty (zákon č. 588/1992 Sb.) 3 udává povinnost hradit tuto daň v tomto případě: kdy daňový subjekt dosáhl minimálně 1 mil. Kč za uplynulý rok. 3 Marketingové řízení malých a středních podniků. [s.l.] : [s.n.], s. 13

14 Ministerstvo práce a sociálních věd udává zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Okresním správám sociálního zabezpečení povinnost zajišťovat výplatu nemocenského pojištění organizacím, které mají méně neţ 25 zaměstnancŧ. Český statistický úřad stanovuje v kaţdoročních vyhláškách Program statistických zjišťování. Tyto vyhlášky ukládají zpravodajskou povinnost pro jednotlivé výkazy individuálně v závislosti na počtu zaměstnancŧ zpravodajské jednotky: - podniky se 100 a více zaměstnanci, - podniky s zaměstnanci, - podniky s 0-19 zaměstnanci. Ministerstvo spravedlnosti ukládá obchodním zákoníkem fyzickým osobám povinnost zápisu do obchodního rejstříku v případech, kdy výše čistého obratu zjištěná podle právního předpisu dosáhla, nebo překročila za poslední dvě účetní období částku, která zakládá povinnost ověření účetní uzávěrky auditorem, provozují-li ţivnost prŧmyslovým zpŧsobem, nebo tak stanoví zvláštní právní předpis. Banky pŧsobící v České republice povaţují za horní hranici pro malé a střední podniky roční obrat nepřesahující 300 mil. Kč Výhody a nevýhody malých a středních podniků Výhody malých a středních podnikŧ spočívají zejména v následujících skutečnostech: - jednodušší řídící struktura, - větší citlivost na poţadavky trhu, - větší pruţnost, - aktivní účast na inovačním procesu, - vytváření nových pracovních příleţitostí (při nízkých kapitálových nákladech) a tím podněcování ekonomického rŧstu, - schopnost pŧsobit jako dodavatelé velkých podnikŧ, - zmírňování negativních dŧsledkŧ strukturálních změn, - vyplňování okrajových oblastí trhu, které nejsou předmětem zájmu větších podnikŧ, - napomáhání rychlejšímu rozvoji menších měst a obcí, - podpora rozvoje strukturálně postiţených a hospodářsky slabých regionŧ, 14

15 - podněcování podnikatelského ducha členŧ společnosti k podstoupení rizika podnikání. Mezi nevýhody malých a středních podnikŧ patří: - nedostatek kapitálového vybavení; bankovní sférou jsou MSP povaţovány za rizikovou skupinu, coţ zhoršuje jejich přístup ke kapitálu, - nízký trţní podíl, který znamená niţší docilovanou rentabilitu, - špatná orientace ve správních, legislativních a daňových předpisech a jejich změnách, - ztíţený přístup k veřejným draţbám, - ztíţené moţnosti pro samostatné pronikání na zahraniční trhy, - problémy se zapojováním do náročných výzkumných projektŧ, - respektování technických předpisŧ je u nich spojeno s vyššími náklady. Tyto předešlé faktory se promítají i do dosahované produktivity práce, která je v malých a středních podnicích niţší neţ v podnicích velkých. Základními příčinami neúspěchu malých a středních podnikŧ jsou následující situace: - nevhodné umístění (lokalizace) podniku, - špatná volba předmětu podnikání, - nevhodně vybraní zaměstnanci, - špatný management, - špatná marketingová strategie. Vstup České republiky do EU znamenal z pohledu malých a středních podnikŧ příleţitosti vyplývající z rozšiřujícího se jednotného trhu, ale zároveň v konkurenční boj. Některé české podniky v tomto boji obstály, musí ale: - sledovat programy podpory malého a středního podnikání, které jim vstup na evropské trhy mohou usnadnit, - sledovat vývoj legislativy v oblasti podnikání, a to jak v domácím prostředí, tak v rámci celé Evropské unie, 15

16 - znát dohody a dokumenty, které upravují hospodářský a obchodní styk ČR s EU, - být informovány o celních a dovozních přepisech EU, - přizpŧsobovat své produkty poţadavkŧm EU (tj. evropským normám nejrŧznějšího druhu), - podrobně se seznámit s dovozním a vývozním reţimem země podnikatelského zájmu a národními specifiky této země, - respektovat soutěţní právo EU. Pomoc s řešením případných problémŧ se mohou zdarma obrátit na národní zastoupení sítě SOLVIT (tj. Systém řešení problémŧ na vnitřním tru EU) Podpora malých a středních podniků Malé a střední podniky jsou rovnocennými účastníky trhu, i kdyţ je jejich vznik a právní kroky poznamenány určitým znevýhodněním ve srovnání s velkými podniky, proto je ve všech vyspělých zemích ze strany státu malým a středním podnikŧm věnována mimořádná pozornost. V České republice je podpora malého a středního podnikání řízena zákonem č. 47/2002 Sb. 4 Podporu mŧţeme vyuţít na: - projekty zaměřené na investice, - zvyšování odbornosti dospělých, - výchovu a vzdělávání ve vzdělávacích programech středních škol ukončených výučním listem, - hospodářské a technické poradenství, - projekty sdruţení pro rozvoj malých a středních podnikatelŧ a k posílení jejich postavení na trhu, - projekty v regionech se soustředěnou podporou státu a v ostatních regionech, jejichţ podporování státem je ţádoucí z jiných dŧvodŧ, - projekty výzkumu a vývoje, jejichţ výsledky malí a střední podnikatelé vyuţívají, - získávání informací o podnikání, - vytváření nových pracovních míst, - navazování kontaktŧ a spolupráce se zahraničními partnery a účast na vnitrostátních i zahraničních výstavách a veletrzích, 4 s.synek, Miloslav ; KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. [s.l.] : [s.n.],

17 - zavedení systému zajišťujících zvýšení kvality produkce a řízení podnikŧ a vyuţití sluţeb podporujících zvýšení konkurenceschopnosti, - projekty zaměřené na investici spojené s ochranou ţivotního prostředí, poskytování technických informací a poradenských sluţeb nebo vybraných provozních nákladŧ určených na činnosti spojené s ochranou ţivotního prostředí. Poskytování podpory by mělo být v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory, na tuto podporu podle tohoto zákona není právní nárok. Podpora se poskytuje v daných formách: - návratné finanční výpomoci, - finančního příspěvku, - dotace, - záruky, - úvěru se sníţenou úrokovou sazbou. S výše jiţ uvedeným zákonem byla zřízena Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest s funkcí státní příspěvkové organizace. Tato agentura má právo hospodařit s majetkem státu a při své činnosti se řídí zákony, je podřízena Ministerstvu prŧmyslu a obchodu. Malé a střední podniky mohou vedle národních programŧ, vyuţívat podporu i pomoc vycházející z iniciativ Evropské unie. Jeden z programŧ vyhlášených pro rozpočtové období se nazývá Operační program Podnikání a inovace, ze kterého lze čerpat. Obsahuje 7 prioritních os, které jsou podrobněji vysvětleny na stránkách 7 prioritních os: 1. Vznik firem. 2. Rozvoj firem. 3. Efektivní energie. 4. Inovace. 5. Prostředí pro podnikání a inovace. 17

18 6. Sluţby pro rozvoj podnikání. 7. Technická výpomoc. Příjemcem této podpory mohou být malé a střední podniky, výjimečně podniky velké, jejichţ počet zaměstnancŧ nesmí přesahovat 1250 osob. Příjemcem se nemŧţou stát národní podniky. Nejobvyklejší formou této podpory jsou dotace, bezúročné úvěry a zvýhodněné záruky se státním příspěvkem. Z Operačního programu Podnikání a inovace musí ţadatel splňovat následující podmínky: - ve všech projektech musí být vyjasněny majetkoprávní vztahy související s projektem, a to tak, aby byla zajištěna jeho realizace u předloţeného záměru, - v rámci programu OPPI musí platit, ţe místem realizace je celá Česká republika kromě regionu Praha. Rozhodující je místo realizace projektu, nikoli sídlo (místo podnikání) ţadatele o dotaci, úvěr či záruku. Program rozvoj musí být realizován ve vybraných regionech. O program marketing nemohou ţádat MSP se sídlem v Praze, pokud jejich vývozní činnost není spojena s výrobou či sluţbami realizovanými mimo region Praha, - ţadatel musí předloţit oprávnění k podnikání na území ČR, odpovídající zaměření projektu, na který má být podpora poskytnuta. Netýká se vysokých škol, krajŧ, obcí a neziskových organizací, - určitý projekt mŧţe být podán pouze v rámci jednoho daného programu, takţe zpŧsobilé výdaje v rámci projektu si mŧţe ţadatel uplatnit jen jednou, - projekt musí splňovat podmínky udrţitelného rozvoje, - kaţdý projekt musí splnit tzv. kritéria přijatelnosti, která jsou vysvětlena v příslušném textu daného programu. Zda projekt splňuje tato kritéria, provádí se kontrola při přijetí registrační ţádosti. U dotací a úvěrŧ je finanční pomoc většinou vyplácena zpětně po předloţení uhrazených faktur, které jsou zpŧsobilými výdaji na daný projekt. Zpŧsobilé výdaje jsou ty, co vznikly ode dne přijatelnosti. V případě dotací nemohou být zpŧsobilé výdaje zaplaceny ani zálohově před dnem přijatelnosti projektu u úvěrŧ před dnem podpisu smlouvy o úvěru. U dotace si příjemce bude muset celý projekt financovat sám aţ po jeho realizaci, splní-li všechny určené podmínky, dostane zpětně dohodnutou finanční 18

19 částku (dotaci). Pro obce, kraje, svazky obcí a jimi zaloţené organizace to neplatí, u nichţ je moţné zálohové čerpání. Poslední podmínkou pro úspěšný projekt je povinnost ţadatele poskytovat pravdivé údaje, které musí pravidelně předkládat příslušné agentuře pro hodnocení přínosu projektu a to prŧběţně od jeho počátku v období nejméně 3 let po skončení projektu Podnikatelské desatero Výběr bankovního subjektu je jedním z nejdŧleţitějších rozhodnutí v ţivotě firmy. Samozřejmě to nemusí být rozhodnutí na doţivotí. Dlouhodobý vztah s bankou, pokud uspokojuje potřeby podnikatele, se zároveň hodí i pro získání dlouhodobé dŧvěry v daný podnik. Proto je třeba respektovat desatero bodŧ, které se obecně týkají všech bank na celém světě. Pokud se podnikŧm podaří splnit veškeré body, vztah s bankou bude na vyšší úrovni. 1. Tak jako MSP, ani banky nejsou dobročinnými institucemi. Existují proto, aby vytvářely svým majitelŧm zisk a rezervy pro pokrytí rizika. 2. Banky nejsou vševědoucí. Nemají nadpřirozené schopnosti znát budoucí změny v úrokových sazbách, kurzech měn, natoţ v kurzech akcií. Moţnosti jednotlivých bank tyto oblasti ovlivnit jsou zanedbatelné a veškeré předpovědi je nutné brát s rezervou. 3. Banky mají své sazebníky právě tak, jako podnikatelé své ceníky. Tyto ceníky musí být často velmi pruţné. To znamená, ţe neplatí, ţe by se s bankou nesmělo vyjednávat nebo ţe MSP musí přijmout její podmínky s pokorou a s úsměvem. I kdyţ třeba při vyjednávání podnikatelé neuspějí, bankéř si bude více váţit podnikatele, který se chová komerčně a bojuje o úspěšnost svého podniku. Dává to jasný signál, ţe takto se chová i vŧči ostatním dodavatelŧm. 4. Podnikatel od banky očekává větší pruţnost při posuzování úvěru, jako střadatel očekáváte od banky absolutní návratnost svých úspor. Banky nepŧjčují vlastní peníze, ale peníze vkladatelŧ, kteří jim své prostředky svěřili. Proto se musí zajímat o návratnost pŧjček a právě v této oblasti hraje dŧvěra velkou roli. 5. Banky nemají rády překvapení, a to z několika dŧvodŧ. Hlavní je, ţe nemají interní strukturu expertŧ, kteří by řešili problémy velkých klientŧ, natoţ MSP. Proto je nejlepší, aby se banka dozvěděla nepříjemné zprávy přímo od podnikŧ. 6. Dále je dŧleţité, aby banky byly prŧběţně informovány o situaci podniku. Úředníci, kteří rozhodují o bonitě MSP, tak nečiní na základě jediné ţádosti, ale 19

20 na základě historie vztahu s klientem. Tím se nám potvrdilo, ţe budování dŧvěry je dŧleţitým faktorem ve vztahu mezi bankou a MSP. Banky si neustále kladou otázky typu: Dostal klient svým závazkŧm? Pokud ne, snaţil se své problémy řešit? Informoval klient banku o potenciálních problémech? Kdyţ vstupoval do jednání, měl své informace vţdy dobře připravené? Nabízel řešení? 7. MSP nesmí předpokládat, ţe banka nikdy nechybuje. Naopak musí předpokládat, ţe dělá chyby a pravidelně by měly kontrolovat všechny výpisy, porovnávat poplatky a úrokové sazby s tím, co bylo dohodnuto. 8. Banky mají většinou specializované zaměstnance, kteří se starají o MSP. Kaţdý zaměstnanec banky má své prodejní úkoly a jsou placeni za to, aby jednali v nejlepším zájmu banky. 9. Banky jsou rády, kdyţ mohou prodat víc neţ jeden produkt tento proces se nazývá cross sell (kříţový prodej, prodej portfolia). 10. Změna banky by měla být vţdy posledním řešením, ale pokud se tak MSP rozhodne je třeba tak učinit. 20

21 2. NABÍDKA PRODUKTŮ PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY U VYBRANÝCH BANK 2.1. Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka dále budeme pouţívat zkratku ČSOB, pŧsobí jako univerzální banka v České republice. Byla zaloţena státem v roce 1964 jako banka pro poskytování sluţeb v oblasti financování zahraničního obchodu. V červnu 1999 byla privatizována. Majoritním vlastníkem se stala belgická KBC Bank, která je součástí skupiny KBC.V červnu 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku (IPB), po odkoupení minoritních podílŧ se v červnu 2007 stala KBC Bank jediným akcionářem ČSOB. Do konce roku 2007 pŧsobila ČSOB na českém i slovenském trhu zároveň. Slovenská pobočka ČSOB byla oddělena k 1. lednu Obchodní profil ČSOB Zahrnuje mnoho segmentŧ: fyzické osoby (retailová klientela), korporátní klientela a nebankovní finanční instituce, finanční trhy a privátní bankovnictví, malé a středně velké podniky. V retailovém bankovnictví v ČR pŧsobí společnost pod dvěma obchodními jmény ČSOB a Poštovní spořitelna. Vyuţívá pro svou činnost rozsáhlé sítě České pošty. Klienti ČSOB jsou obsluhováni na 248 pobočkách v České republice, klienti Poštovní spořitelny jsou obsluhováni prostřednictvím 52 finančních center Poštovní spořitelny a zhruba na obchodních místech České pošty (stav k ). ČSOB i Poštovní spořitelna dále poskytují své sluţby prostřednictvím distribučních kanálŧ v rámci skupiny ČSOB a rŧzných distribučních kanálŧ přímého bankovnictví. Banka obdrţela několik ocenění. V roce 2010 obdrţela ČSOB ocenění od EUROMONRY ADWARD FOR ECELLENCE 2010, cenu Hospodářských novin, ocenění časopisu Global finance za nejlepší banku a zároveň i pojišťovnu roku, dále dostala cenu pro nejlepší banku obsluhující firemní klientelu a mnoho dalších. Banka obsluhuje přibliţně klientŧ (v České republice je zhruba 800 tisíc z nich obsluhováno pod značkou ČSOB, asi 2,2 milionu pod značkou Poštovní spořitelna; ve Slovenské republice banka obsluhuje asi 200 tisíc klientŧ), banka provozuje 210 poboček v Česku a 78 na Slovensku. V květnu2007 byla otevřena nová praţská centrála v Radlicích. Pracuje zde 2500 zaměstnancŧ. Prostřednictvím sluţby CashBack si mŧţe klient vybrat hotovost i na pokladnách supermarketŧ Albert a COOP a čerpacích stanic ČEPRO EuroOil. 21

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu Jana Sedlářová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu kombinace bankovních a pojistných produktŧ

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Posouzení úrovně finančního poradenství v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Viktor Musílek, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2.

5.1.1 DAŇOVÁ EVIDENCE NEPLÁTCE DPH... 34 5.1.2 DAŇOVÁ EVIDENCE PLÁTCE DPH... 38 5.2 POVINNOSTI PLÁTCE DPH, VÝHODY A NEVÝHODY... 40 5.2. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 4 1 PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ... 5 1.1 FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY... 5 1.2 CO ZVAŢUJEME PŘED ZALOŢENÍM PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU:... 6 1.3 POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM:... 7 1.3.1

Více

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs Diplomová práce

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Miroslava Šplíchalová Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Lubomíru Gerákovi

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. František Zvěřina. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: František Zvěřina Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Ţelezná Praha Červenec,

Více

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice

Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Retailové bankovnictví vybraných bank v České republice Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Soňa Kafková Bankovnictví, Bankovní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách

Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza úvěrů, včetně komparace podmínek v největších tuzemských bankách Bakalářská práce Autor: Petr Růžička Bankovní

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Financování bytových potřeb v České republice

Financování bytových potřeb v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování bytových potřeb v České republice Bakalářská práce Autor: Karel Košťál Bankovní management Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza úvěrových možností pro FO pro financování krátkodobých a střednědobých potřeb Bakalářská práce Autor: Michaela Léblová,

Více

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bakalářská práce Autor Michal Vykonal, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného majetku soukromé firmy Plzeň, 2009 Tomáš

Více

Běžný účet jako institut obchodního práva

Běžný účet jako institut obchodního práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Běžný účet jako institut obchodního práva Bakalářská práce Autor: Ivana Tomanová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Management pohledávek v praxi

Management pohledávek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Management pohledávek v praxi Diplomová práce Autor: Bc. František Zvěřina Finance Vedoucí práce: Ing. Anna Hajdúchová Záturecká, Ph.D.

Více