Ekofórum. Podpora malého a středního podnikání v ČR z evropských fondů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekofórum. Podpora malého a středního podnikání v ČR z evropských fondů"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekofórum dne 14. prosince 2011 se koná v RB 337 ekofórum v rámci projektu OPPA: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce na téma: Podpora malého a středního podnikání v ČR z evropských fondů přednášející: Ing. Petr Zahradník projektový manažer a konzultant EU Office České spořitelny, a.s., člen NERV a Ing. Jan Jedlička manažer EU Office České spořitelny, a.s Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Možnosti dotací z fond EU pro MSP v období 2007 až 2013 Jan Jedli ka EU Office S,

3 Osnova prezentace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V LETECH celkový rozpo et, alokace pro R, porovnání s období IMPLEMENTACE NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V R -opera ní programy, ídící orgány/implementa ní agentury, rozpo ty, odhady pro jednotlivé segmenty 3. AKTUÁLNÍ STAV ERPÁNÍ - jednotlivé OP, závislost na CZK/EUR, aktuální aspekty 4. PROGRAMY PRO MSP -programy primárn pro MSP, sekundárn pro MSP, základní popis, charakteristika, principy

4 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V OBDOBÍ IMPLEMENTACE NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V R 3. AKTUÁLNÍ STAV SCHVALOVÁNÍ OP A VYJEDNÁVÁNÍ S EK 4. PROGRAMY PRO MSP

5 1.1. Pojem dotace v kontextu EU 1. Zem d lské dotace (p ímé platby + rozvoj venkova) 2. P ímé granty EK (v da a výzkum,vzd lávání, TEN, ŽP) 3. Regionální politika ( fondy EU = 2x SF + KF) rozpo et 308,0 mld. euro (246,5 m. SF + 61,5 m. KF) kapitola 1b Soudržnost pro hospodá ský r st a zam stnanost celkový rozpo et : 864,3 mld. euro (1,048% HND) Struktura finan ní perspektivy Ob anství, svoboda, bezpe nost a právo: 1% EU jako globální hrá : 6% SZP: 34% Správní náklady: 6% Ostatní ochrana p írodních zdroj : 9% Regionální politika: 35% Konkurenceschopnost: 9% Zdroj: Evropská komise

6 1.2. Regionální politika EU Smysl Harmonický rozvoj EU => snižování rozdíl mezi úrovní rozvoje jednotlivých zemí a region (JVT) Oblasti Nástroje 1. zaostalé regiony (HDP/obyv < 75 % ø EU) 81,5 % 2. bohatší regiony se strukturálními problémy 16,0 % 3. evropská územní spolupráce 2,5 % a) Evropský fond regionálního rozvoje: tvrdé projekty b) Evropský sociální fond: m kké projekty c) Kohezní fond: velké projekty v doprav a ŽP Systém ídí a schvalují ministerstva R (EK) fondy EU opera ní programy projekty poradce? výzvy

7 1.3. Základní princip - zjednodušení : 5 fond : 3fondy Finan ní nástroje 1. ERDF 2. ESF 3. Kohezní fond 4. EAGGF-podp. ást 5. FIFG 1. ERDF 2. ESF 3. Kohezní fond : 9cíl : 3cíle Cíle podpory 1. Cíl 1 2. Cíl 2 3. Cíl 3 4. Koheze x Komunitární iniciativy 9. Podpora rybolovu 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost 3. Evropská územní spolupráce

8 1.4. Cíle regionální politiky CÍL KONVERGENCE (81,54%) urychlení ekonomické konvergence nejmén vysp lých region (HDP/cap < 75% ø EU) v. statistických phasing-out region (efekt rozší ení EU) 2. REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPN. A ZAM STNANOST (15,95%) podpora inovací, ekonomiky založené na znalostech, ŽP, komunika ních sítí, investice do lidských zdroj, v. phasing-in region (d íve Cíl 1, ale zbohatly) 3. EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (2,52%) podpora spole ných program na p eshrani ní, nadnárodní a meziregionální úrovni

9 1.5. R regiony typu NUTS

10 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V OBDOBÍ IMPLEMENTACE NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V R 3. AKTUÁLNÍ STAV SCHVALOVÁNÍ OP A VYJEDNÁVÁNÍ S EK 4. PROGRAMY PRO MSP

11 2.1. Alokace pro R Rozpo et EU 85 % Národní spolufinancování 15% 26,69 miliard euro max. na obyvatele! = 667,25 mld. K } 31,40 miliard euro 785,05 mld. K 4,71 miliard euro = 117,75 mld. K Konvergence 30,5 mld. (97,3%) 15x OP Regionální konkurenc. a zam stnanost 0,4 mld. (1,3%) 2x OP Evropská územní spolupráce 0,5 mld. (1,5%) 7x OP RO NÍ ALOKACE DOTACE 4X VYŠŠÍ OPROTI !

12 2.2. Opera ní programy x TEMATICKÉ OPERA NÍ PROGRAMY 7x REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAMY } Konvergence 2x OPERA NÍ PROGRAMY - PRAHA 7x EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE Regionální konkur. a zam. Evropská úz. spolupráce SEPARÁTN VY LEN NO ZEM D LSTVÍ OP ROZVOJ VENKOVA OP RYBÁ STVÍ

13 2.3. OP cíle Konvergence 15x PROGRAMY PRO REGIONY SOUDRŽNOSTI MIMO PRAHU Podnikání a inovace Výzkum a vývoj pro inov. Vzd lávání pro konkuren. inovace, propojení VaV s podniky, vytvá ení prost edí pro podnikání a inovace, úspory energií, OEZ, vznik a rozvoj obnova a rozší ení výzkumných a vývojových kapacit (laborato í), jejich vybavení, rozší ení kapacit VŠ Modernizace po áte ního, terciárního a dalšího vzd láv., využívání ICT ve výuce, mobilita mezi VaV a podniky, Zlepšení stavu ovzduší, vody i p dy, problematika odpad a pr mysl. zne išt ní, podporuje pé i o krajinu MPO MŠMT MŠMT Životní prost edí odpad a pr mysl. zne išt ní, podporuje pé i o krajinu MŽP Doprava Lidské zdroje a zam stn. Integrovaný OP Technická pomoc 7x ROPy Zkvalitn ní dopravní infrastruktury a vzájemné propojenosti železni ní, silni ní a í ní dopravy, metro Aktivní politiky trhu práce (rekvalif.), profesní vzd lávání, za le ování sociáln vylou ených, kvalita ve ejné správy Smart administration, e-government, vybavení zdravotn. za ízení, prevence zdraví, cestovní ruch R, paneláky Podpora ízení a implementace fond EU v R - nap. podpora monitorování, evaluace, publicity, apod. ešení regionálních problém : dopravní obslužnost, rozvoj místního podnikání, cestovních ruch, rozvoj území MD MPSV MMR MMR RRy Tvrdé (investi ní) projekty M kké (neinvesti ní) projekty

14 2.4. OP cíle Reg. konkurenceschopnost 2x PROGRAMY PRO REGION SOUDRŽNOSTI PRAHA Praha Konkurencesch. Praha Adaptabilita ve ejné doprava a dopr. dostupnost, podpora inovací, ICT, podnikání a zlepšování životního prost edí vzd lávání, sociální integrace, podpora zam stnanosti a rozvoj lidských zdroj ve výzkumu a vývoji pro Pražany MHMP MHMP Tvrdé (investi ní) projekty M kké (neinvesti ní) projekty ERDF ESF

15 2.5. OP cíle Evropská územní spolupr. 5x PROGRAMY P ESHRANI NÍ SPOLUPRÁCE R-Bavorsko R-Polsko R-Rakousko R-Sasko R-Slovensko Hrani ní regiony sousedící s regiony v jiném státu EU P eshrani ní dopady projektu: hospodá ské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podpora vzd lání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti p eshrani ního regionu, ochranu životního prost edí. MMR nebo orgán druhého státu 1x PROGRAM NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Nadnárodní spolupráce Regiony St ední Evropy: AT, PL, SK, HU, GE, SI, IT, UKR MMR 1x PROGRAM MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE Meziregionální spolupráce Regiony všech lenských stát + Norsko a Švýcarsko MMR Tvrdé (investi ní) projekty ERDF M kké (neinvesti ní) projekty ESF

16 2.6. Alokace pro jednotlivé OP v. národního spolufinancování EUR mld. Podnikání a inovace 3,58 11,4% 11,8% Výzkum a vývoj pro inovace 2,43 7,7% 8,0% Životní prost edí 5,79 18,4% 19,0% Doprava 6,77 21,6% 22,2% Vzd lávání pro konkurenceschopnost 2,13 6,8% 7,0% Integrovaný OP 1,82 5,8% 6,0% Lidské zdroje a zam stnanost 2,13 6,8% 7,0% Technická pomoc 0,31 1,0% 1,0% 7x ROP 5,48 17,5% 18,0% Cíl Konvergence 30,44 97,0% 100% Praha-Konkurenceschopnost 0,35 1,1% 70,9% Praha-Adaptabilita 0,14 0,5% 29,1% Cíl Konkurenceschopnost 0,49 1,6% 100% 5x OP p eshrani ní spolupráce 0,41 1,3% 88,3% OP nadnárodní spolupráce 0,05 0,2% 11,7% OP meziregionální spolupráce n/a n/a n/a Cíl Evropská územní spolupráce 0,47 1,5% 100% CELKEM 31,39 100%

17 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V OBDOBÍ IMPLEMENTACE NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V R 3. AKTUÁLNÍ STAV ERPÁNÍ 4. PROGRAMY PRO MSP

18 3.1. Úsp šnost erpání z fond EU Situace v eské republice k (mil. K ) OP Alokace Schváleno Proplaceno OP D (102%) (66%) OP ŽP (25 %) (20 %) OP PI (74 %) (26 %) OP LZZ (77 %) (31 %) OP VaVpI (74 %) (18 %) IOP (72 %) (18 %) OP VpK (51 %) (30 %) OP TP (58 %) (18 %) ROP SZ (80 %) (44 %) ROP MS (66 %) (34 %) ROP JV (84 %) (54 %) ROP SM (61 %) (47 %) ROP SV (94 %) (56 %) ROP JZ (84 %) (36 %) ROP S (78 %) (38 %) OP PK (89 %) (56 %) OP PA (70 %) (57 %) CELKEM (70%) (37%) sledovat proplácení ešitel m projekt není relevantní: proplácení zp tn po realizaci smyslupln jší sledování schvalování projekt : schváleno již 70 % celkové alokace nejvíce OP D (málo velkých projekt ) a ROPy výsledky nejsou špatné p ekážky: zahájeno pozd, hodn OP, riziko CZK/EUR

19 3.2. Závislost objemu dotací na CZK/EUR mld. K Celková alokace v CZK Zm na alokace v CZK v i CZK/EUR CZK/EUR I.07 VII.07 I.08 VII.08 I.09 VII.09 I.10 VII.10 I.11 VII zdroj: NB, vlastní výpo ty

20 3.3. Další aspekty erpání dotací 1. Pravidlo N+3 (N+2) do roku 2010 v etn : N+3, od roku 2011: N+2 => do se musí vy erpat alokace na rok 2007 ano, zapo ítání zálohových plateb 2. P eprogramování OP (realokace prost edk ) diskuse realokace prost edk mezi OP s cílem rámci prioritních os jednoho OP) schvalovací procedury: mezi oblastmi podpory monitorovací výbor OP, mezi prioritními osami i OP Evropská komise 3. Kurzová rizika pohybu CZK/EUR p íliv pen z od EK v EUR, ale vyplácení kone ným p íjemc m v CZK nezajišt né kurzové riziko nesou O, MF riziko zpevn ní CZK alokace = 26,69 mld. => posílení koruny o 0,50 CZK/EUR = -13 mld. K

21 3.4. Vyhlášení programu, výzvy prost ednictvím výzev k p edkládání žádostí o podporu v každé výzv zve ejn ny konkrétní podmínky (p íjemce podpory / odv tvové vymezení - OKE / uznatelné náklady / podporované projekty / podporované regiony / formu a výši podpory / sankce / ) v OPPI dvoustup ové podávání žádostí o podporu p es e-account Registra ní žádost -zjednodušený rozsah údaj : základní údaje o žadateli a projektu + finan ní výkazy zpravidla 1M a více Plná žádost -po posouzení p ijatelnosti -více informací -podnikatelský zám r zp sobilé výdaje (uznatelné náklady) od data p ijatelnosti projektu (ur í CI na základ posouzení registra ní žádosti)

22 3.5. OPPI harmonogram výzev Plánované spušt ní Program podpory vyhlášení prodloužení Výzvy III v rámci programu ICT V PODNICÍCH vyhlášení I. prodloužení Výzvy III v rámci programu ROZVOJ p íjem registra ních žádostí do programu INOVACE INOVA NÍ PROJEKT p íjem registra ních žádostí do programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY vyhlášení prodloužení Výzvy IV v rámci programu INOVACE INOVA NÍ PROJEKT vyhlášení prodloužení Výzvy III v rámci programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY p íjem registra ních a plných žádostí do programu INOVACE PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PR MYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ p íjem registra ních žádostí do programu PORADENSTVÍ p íjem plných žádostí do programu ŠKOLICÍ ST EDISKA vyhlášení 2. pokra ování Výzvy I v rámci programu PORADENSTVÍ p íjem registra ních žádostí do programu ŠKOLICÍ ST EDISKA p íjem plných žádostí do programu PROSPERITA vyhlášení prodloužení Výzvy II v rámci programu ŠKOLICÍ ST EDISKA p íjem registra ních žádostí do programu PROSPERITA vyhlášení pokra ování Výzvy II v rámci programu PROSPERITA p íjem plných žádostí do program NEMOVITOSTI zdroj: prosinec vyhlášení výzev SPOLUPRÁCE - KLASTRY

23 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V OBDOBÍ IMPLEMENTACE NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V R 3. AKTUÁLNÍ STAV SCHVALOVÁNÍ OP A VYJEDNÁVÁNÍ S EK 4. PROGRAMY PRO MSP

24 4.1. P ehled OP pro podnikatele Hlavní opera ní program OP: Opera ní program podnikání a inovace (OPPI) áste n i v rámci ostatních OP: Regionální opera ní programy OP Lidské zdroje a zam stnanost OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost OP Životní prost edí Integrovaný OP OP Praha - Konkurenceschopnost OP Praha - Adaptabilita Zem d lství: OP Rozvoj venkova

25 4.2. Maximální míra ve ejné podpory % z uznatelných náklad projektu * od /40/50 Malý podnik St ední podnik zam stnanci obrat nebo bilance zam stnanci obrat nebo bilance < nebo 10 (mil. ) < nebo 43 (mil. )

26 4.3. OPPI základní p ehled ídící orgán: Ministerstvo pr myslu a obchodu R Implementa ní agentury: CzechInvest (pro v tšinu dota ních program ) MZRB (Start, Progres, Záruka) eská energetická agentura (Eko-energie) CzechTrade (Marketing) Celý OPPI d len standardn na priority a opat ení, dále pak na programy (16) R zné spektrum podporovaných projekt, primárn zam eno pro firmy ze zpracovatelského pr myslu, energetiky a áste n služeb

27 4.4. OPPI priority a programy (1) Typ projektu Program Typ podpory 1. VZNIK FIREM (Za ínáte podnikat?) 2,60 % po ízení i rekonstrukce majetku (HM, NM, pozemky, zásoby) k podnikání za ínajícím podnik. podpora fond rizikového kapitálu zam ených na za ínající inovativní malé a st ední podniky Start bezúro ný úv r i bank. záruka s fin. p ísp vk. Fin.nástroje kapitálový (JEREMIE) vstup 2. ROZVOJ FIREM (Chybí Vám prost edky do podnikání?) 21,80 % po ízení a rekonstrukce majetku (HM, NM, pozemky) k podnikatelské innosti i koup podniku v konkursu po ízení i rekonstrukce majetku (HM, NM, pozemky, zásoby) k podnikání i koup podniku v konkursu po ízení technologií (HM - stroje a za ízení), stavební náklady na projekt, NM, PR náklady (publicita) Progres pod ízený úv r (s finan ním p ísp vk.) Záruka bank. záruka (s fin. p ísp vk.) Rozvoj dotace 1-20 mil. K

28 4.5. OPPI priority a programy (2) Typ projektu Program Typ podpory aktivity p i vývoji software a IS: HM (budovy, stavby, stroje, hw), NM (sw, patenty), ást provozních náklad investice do IS/ICT v podnicích: HM (hw, sít, stroje a za ízení), NM (sw, licence), ást provozních náklad ICT a strat.služby ICT v podnicích 3. EFEKTIVNÍ ENERGIE (Máte vysoké nároky na energii?) 4,00 % Využívání OZE, energ.náro nosti, ú innosti: HM (stavby, stroje, energ.audit), NM (sw), PR náklady 4. INOVACE (Vyvíjíte nové technologie?) 22,36 % inova ní projekty (in. produktu, procesu, organ., mrkting), ochrana práv pr mysl. vlastn. (patenty): HM, NM, prov.n. založení/rozvoj center VaVaI: HM (pozemky, budovy, stroje, za ízení), NM (patenty, licence, sw), prov.náklady Ekoenergie dotace mil. K dotace max. 20 mil. K pod íz.úv r s fin. p ísp vk. i dotace (100) Inovace dotace 1-75 mil. K Potenciál dotace 1-75 mil. K

29 4.6. OPPI priority a programy (3) Typ projektu Program Typ podpory 5. PROST EDÍ PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE 38,40 % spolupr. podnik,vav,vš - klastry, póly excelence: HM (pozemky,budovy,stroje),nm (patenty, licence, sw), PN podn.inkubátory, VTP, VP, sít business angels: HM (pozemky,budovy,stroje),nm (patenty, licence, sw), PN výstavba, koup, rekonstr.,vybavení infrastr.pro vzd l. a RLZ podn.:hm (pozemky,stavby,hw,stroje), HM (sw), PR pr mysl. zóny (gf,bf), výstavba nájemn. objektu pro podn., rekonstr. bf objektu: HM (nem.+st.n.), NM, PN,PR Spolupráce dotace (max. dle výzev) Prosperita dotace mil. K Školicí st ediska dotace 0,2-150 mil. K Nemovitosti dotace dle typu a subj. 6. SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ (Pot ebujete poradit?) 7,89 % nákup poradenských služeb z NRP finan ní analýza, SWOT, návrhy zlepšení; údržba NRP, školení poradc podp. vstupu MSP na zahr.trhy, ú ast na výstavách a veletrz. v zahr.:prop.brožury, stánky na výst.a vel., weby Poradenství dotace dle typu Marketing dotace 0,1-2 mil. K

30 4.7. Ostatní OP pro podnikatele ROPy OP LZZ OP VpK OP ŽP IOP OP Praha Konkurenc. OP Praha Adaptabilita cestovní ruch (rekonstr. ubytov. a strav.kapacit), rozvoj podnikatelského prost edí (revitalizace bf: objekty, komunika ní cesty, ) podpora vzd lávání zam stnanc (školení, stáže, konference, workshopy), zavád ní standardu ízení a rozvoje LZ: Investors in People vytvá ení sítí a partnerství mezi VŠ,VaV a podn.:stáže v dc,student, pedagog v podn., p enos znalostí v rámci sítí, PR spol. projekt isti ky pr mysl. odpadn. vod, energetické spot eby a emisí energ. zdroj (CZT), nakl. s odpady (rekult.skládek, sanace kontamin. p dy) podpora za le ování sociáln znevýhodn ných osob do zam stnání, regenerace panelových dom (podnik-vlastník) podpora zavád ní a využívání ICT MSP, partnerství VaV+podniky+ VŠ (VP, VTP, podn. inkub., klastry), tranfer výsledk VaV do praxe školení zam. v ICT, jazyky, stáže mezi podniky a VaV, celoživotní vzd lávání v podnicích, nové formy zam stnávání: práce z domova

31 Kontakty D kuji Vám za pozornost!

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská konference pro podnikatele Jihlava, 14.10.2011 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vaše brána k prosperitě Hana Medřická Ředitelka regionální kanceláře Regionální kancelář pro

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV K 19. DUBNU 2011 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková Zkvalitňov ování vzdělávání prostřednictv ednictvím m Evropského sociáln lního fondu v letech 2007-13 Mgr. Barbora Hoškov ková Ministerstvo školství,, mláde deže e a tělovýchovy t ČR Obsah prezentace Programové

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti získání dotace Přehled operačních programů OP Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Praha Konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik

Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Efektivně vzdělávat zaměstnance může i malý a střední podnik Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost? Jak nenaletět a nakoupit skutečně kvalitní službu? Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

II. setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina. Hotel V-Sport, 15. 11. 2007

II. setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina. Hotel V-Sport, 15. 11. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů II. setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Hotel V-Sport, 15. 11. 2007 Mgr. Jan Hanuš KB EU POINT Promotion Center Komerční

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Budoucnost evropských dotací 2014 2020

Budoucnost evropských dotací 2014 2020 Budoucnost evropských dotací 2014 2020 Tomáš Vacenovský GRANTIKA České spořitelny, a.s. Den malých obcí, Vyškov, 1. března 2012 Osnova prezentace 1. VÝCHOZÍ PŘEDPOKLADY 1.1. Časový harmonogram 1.2. Návrh

Více

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU

NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU NÁVRATNÉ FINANČNÍ NÁSTROJE A JEJICH SOULAD S NÁRODNÍMI ROZVOJOVÝMI PRIORITAMI PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EU Petr Zahradník 8.4. 2013 KONTINUITA NA OBDOBNOU PREZENTACI

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 TÉMA

Více

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 Podpora MPO pro rozvoj podnikání MSP - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný,

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Vysokorychlostní sít elektronických komunikací v ČR aneb benefity broadbandu pro život. ICT Unie. Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

Vysokorychlostní sít elektronických komunikací v ČR aneb benefity broadbandu pro život. ICT Unie. Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Vysokorychlostní sít elektronických komunikací v ČR aneb benefity broadbandu pro život. ICT Unie Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák prezident ICT UNIE ICT je všude MEDIA

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více