Ekofórum. Podpora malého a středního podnikání v ČR z evropských fondů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekofórum. Podpora malého a středního podnikání v ČR z evropských fondů"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekofórum dne 14. prosince 2011 se koná v RB 337 ekofórum v rámci projektu OPPA: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce na téma: Podpora malého a středního podnikání v ČR z evropských fondů přednášející: Ing. Petr Zahradník projektový manažer a konzultant EU Office České spořitelny, a.s., člen NERV a Ing. Jan Jedlička manažer EU Office České spořitelny, a.s Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Možnosti dotací z fond EU pro MSP v období 2007 až 2013 Jan Jedli ka EU Office S,

3 Osnova prezentace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V LETECH celkový rozpo et, alokace pro R, porovnání s období IMPLEMENTACE NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V R -opera ní programy, ídící orgány/implementa ní agentury, rozpo ty, odhady pro jednotlivé segmenty 3. AKTUÁLNÍ STAV ERPÁNÍ - jednotlivé OP, závislost na CZK/EUR, aktuální aspekty 4. PROGRAMY PRO MSP -programy primárn pro MSP, sekundárn pro MSP, základní popis, charakteristika, principy

4 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V OBDOBÍ IMPLEMENTACE NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V R 3. AKTUÁLNÍ STAV SCHVALOVÁNÍ OP A VYJEDNÁVÁNÍ S EK 4. PROGRAMY PRO MSP

5 1.1. Pojem dotace v kontextu EU 1. Zem d lské dotace (p ímé platby + rozvoj venkova) 2. P ímé granty EK (v da a výzkum,vzd lávání, TEN, ŽP) 3. Regionální politika ( fondy EU = 2x SF + KF) rozpo et 308,0 mld. euro (246,5 m. SF + 61,5 m. KF) kapitola 1b Soudržnost pro hospodá ský r st a zam stnanost celkový rozpo et : 864,3 mld. euro (1,048% HND) Struktura finan ní perspektivy Ob anství, svoboda, bezpe nost a právo: 1% EU jako globální hrá : 6% SZP: 34% Správní náklady: 6% Ostatní ochrana p írodních zdroj : 9% Regionální politika: 35% Konkurenceschopnost: 9% Zdroj: Evropská komise

6 1.2. Regionální politika EU Smysl Harmonický rozvoj EU => snižování rozdíl mezi úrovní rozvoje jednotlivých zemí a region (JVT) Oblasti Nástroje 1. zaostalé regiony (HDP/obyv < 75 % ø EU) 81,5 % 2. bohatší regiony se strukturálními problémy 16,0 % 3. evropská územní spolupráce 2,5 % a) Evropský fond regionálního rozvoje: tvrdé projekty b) Evropský sociální fond: m kké projekty c) Kohezní fond: velké projekty v doprav a ŽP Systém ídí a schvalují ministerstva R (EK) fondy EU opera ní programy projekty poradce? výzvy

7 1.3. Základní princip - zjednodušení : 5 fond : 3fondy Finan ní nástroje 1. ERDF 2. ESF 3. Kohezní fond 4. EAGGF-podp. ást 5. FIFG 1. ERDF 2. ESF 3. Kohezní fond : 9cíl : 3cíle Cíle podpory 1. Cíl 1 2. Cíl 2 3. Cíl 3 4. Koheze x Komunitární iniciativy 9. Podpora rybolovu 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost 3. Evropská územní spolupráce

8 1.4. Cíle regionální politiky CÍL KONVERGENCE (81,54%) urychlení ekonomické konvergence nejmén vysp lých region (HDP/cap < 75% ø EU) v. statistických phasing-out region (efekt rozší ení EU) 2. REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPN. A ZAM STNANOST (15,95%) podpora inovací, ekonomiky založené na znalostech, ŽP, komunika ních sítí, investice do lidských zdroj, v. phasing-in region (d íve Cíl 1, ale zbohatly) 3. EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (2,52%) podpora spole ných program na p eshrani ní, nadnárodní a meziregionální úrovni

9 1.5. R regiony typu NUTS

10 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V OBDOBÍ IMPLEMENTACE NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V R 3. AKTUÁLNÍ STAV SCHVALOVÁNÍ OP A VYJEDNÁVÁNÍ S EK 4. PROGRAMY PRO MSP

11 2.1. Alokace pro R Rozpo et EU 85 % Národní spolufinancování 15% 26,69 miliard euro max. na obyvatele! = 667,25 mld. K } 31,40 miliard euro 785,05 mld. K 4,71 miliard euro = 117,75 mld. K Konvergence 30,5 mld. (97,3%) 15x OP Regionální konkurenc. a zam stnanost 0,4 mld. (1,3%) 2x OP Evropská územní spolupráce 0,5 mld. (1,5%) 7x OP RO NÍ ALOKACE DOTACE 4X VYŠŠÍ OPROTI !

12 2.2. Opera ní programy x TEMATICKÉ OPERA NÍ PROGRAMY 7x REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAMY } Konvergence 2x OPERA NÍ PROGRAMY - PRAHA 7x EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE Regionální konkur. a zam. Evropská úz. spolupráce SEPARÁTN VY LEN NO ZEM D LSTVÍ OP ROZVOJ VENKOVA OP RYBÁ STVÍ

13 2.3. OP cíle Konvergence 15x PROGRAMY PRO REGIONY SOUDRŽNOSTI MIMO PRAHU Podnikání a inovace Výzkum a vývoj pro inov. Vzd lávání pro konkuren. inovace, propojení VaV s podniky, vytvá ení prost edí pro podnikání a inovace, úspory energií, OEZ, vznik a rozvoj obnova a rozší ení výzkumných a vývojových kapacit (laborato í), jejich vybavení, rozší ení kapacit VŠ Modernizace po áte ního, terciárního a dalšího vzd láv., využívání ICT ve výuce, mobilita mezi VaV a podniky, Zlepšení stavu ovzduší, vody i p dy, problematika odpad a pr mysl. zne išt ní, podporuje pé i o krajinu MPO MŠMT MŠMT Životní prost edí odpad a pr mysl. zne išt ní, podporuje pé i o krajinu MŽP Doprava Lidské zdroje a zam stn. Integrovaný OP Technická pomoc 7x ROPy Zkvalitn ní dopravní infrastruktury a vzájemné propojenosti železni ní, silni ní a í ní dopravy, metro Aktivní politiky trhu práce (rekvalif.), profesní vzd lávání, za le ování sociáln vylou ených, kvalita ve ejné správy Smart administration, e-government, vybavení zdravotn. za ízení, prevence zdraví, cestovní ruch R, paneláky Podpora ízení a implementace fond EU v R - nap. podpora monitorování, evaluace, publicity, apod. ešení regionálních problém : dopravní obslužnost, rozvoj místního podnikání, cestovních ruch, rozvoj území MD MPSV MMR MMR RRy Tvrdé (investi ní) projekty M kké (neinvesti ní) projekty

14 2.4. OP cíle Reg. konkurenceschopnost 2x PROGRAMY PRO REGION SOUDRŽNOSTI PRAHA Praha Konkurencesch. Praha Adaptabilita ve ejné doprava a dopr. dostupnost, podpora inovací, ICT, podnikání a zlepšování životního prost edí vzd lávání, sociální integrace, podpora zam stnanosti a rozvoj lidských zdroj ve výzkumu a vývoji pro Pražany MHMP MHMP Tvrdé (investi ní) projekty M kké (neinvesti ní) projekty ERDF ESF

15 2.5. OP cíle Evropská územní spolupr. 5x PROGRAMY P ESHRANI NÍ SPOLUPRÁCE R-Bavorsko R-Polsko R-Rakousko R-Sasko R-Slovensko Hrani ní regiony sousedící s regiony v jiném státu EU P eshrani ní dopady projektu: hospodá ské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podpora vzd lání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti p eshrani ního regionu, ochranu životního prost edí. MMR nebo orgán druhého státu 1x PROGRAM NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Nadnárodní spolupráce Regiony St ední Evropy: AT, PL, SK, HU, GE, SI, IT, UKR MMR 1x PROGRAM MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE Meziregionální spolupráce Regiony všech lenských stát + Norsko a Švýcarsko MMR Tvrdé (investi ní) projekty ERDF M kké (neinvesti ní) projekty ESF

16 2.6. Alokace pro jednotlivé OP v. národního spolufinancování EUR mld. Podnikání a inovace 3,58 11,4% 11,8% Výzkum a vývoj pro inovace 2,43 7,7% 8,0% Životní prost edí 5,79 18,4% 19,0% Doprava 6,77 21,6% 22,2% Vzd lávání pro konkurenceschopnost 2,13 6,8% 7,0% Integrovaný OP 1,82 5,8% 6,0% Lidské zdroje a zam stnanost 2,13 6,8% 7,0% Technická pomoc 0,31 1,0% 1,0% 7x ROP 5,48 17,5% 18,0% Cíl Konvergence 30,44 97,0% 100% Praha-Konkurenceschopnost 0,35 1,1% 70,9% Praha-Adaptabilita 0,14 0,5% 29,1% Cíl Konkurenceschopnost 0,49 1,6% 100% 5x OP p eshrani ní spolupráce 0,41 1,3% 88,3% OP nadnárodní spolupráce 0,05 0,2% 11,7% OP meziregionální spolupráce n/a n/a n/a Cíl Evropská územní spolupráce 0,47 1,5% 100% CELKEM 31,39 100%

17 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V OBDOBÍ IMPLEMENTACE NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V R 3. AKTUÁLNÍ STAV ERPÁNÍ 4. PROGRAMY PRO MSP

18 3.1. Úsp šnost erpání z fond EU Situace v eské republice k (mil. K ) OP Alokace Schváleno Proplaceno OP D (102%) (66%) OP ŽP (25 %) (20 %) OP PI (74 %) (26 %) OP LZZ (77 %) (31 %) OP VaVpI (74 %) (18 %) IOP (72 %) (18 %) OP VpK (51 %) (30 %) OP TP (58 %) (18 %) ROP SZ (80 %) (44 %) ROP MS (66 %) (34 %) ROP JV (84 %) (54 %) ROP SM (61 %) (47 %) ROP SV (94 %) (56 %) ROP JZ (84 %) (36 %) ROP S (78 %) (38 %) OP PK (89 %) (56 %) OP PA (70 %) (57 %) CELKEM (70%) (37%) sledovat proplácení ešitel m projekt není relevantní: proplácení zp tn po realizaci smyslupln jší sledování schvalování projekt : schváleno již 70 % celkové alokace nejvíce OP D (málo velkých projekt ) a ROPy výsledky nejsou špatné p ekážky: zahájeno pozd, hodn OP, riziko CZK/EUR

19 3.2. Závislost objemu dotací na CZK/EUR mld. K Celková alokace v CZK Zm na alokace v CZK v i CZK/EUR CZK/EUR I.07 VII.07 I.08 VII.08 I.09 VII.09 I.10 VII.10 I.11 VII zdroj: NB, vlastní výpo ty

20 3.3. Další aspekty erpání dotací 1. Pravidlo N+3 (N+2) do roku 2010 v etn : N+3, od roku 2011: N+2 => do se musí vy erpat alokace na rok 2007 ano, zapo ítání zálohových plateb 2. P eprogramování OP (realokace prost edk ) diskuse realokace prost edk mezi OP s cílem rámci prioritních os jednoho OP) schvalovací procedury: mezi oblastmi podpory monitorovací výbor OP, mezi prioritními osami i OP Evropská komise 3. Kurzová rizika pohybu CZK/EUR p íliv pen z od EK v EUR, ale vyplácení kone ným p íjemc m v CZK nezajišt né kurzové riziko nesou O, MF riziko zpevn ní CZK alokace = 26,69 mld. => posílení koruny o 0,50 CZK/EUR = -13 mld. K

21 3.4. Vyhlášení programu, výzvy prost ednictvím výzev k p edkládání žádostí o podporu v každé výzv zve ejn ny konkrétní podmínky (p íjemce podpory / odv tvové vymezení - OKE / uznatelné náklady / podporované projekty / podporované regiony / formu a výši podpory / sankce / ) v OPPI dvoustup ové podávání žádostí o podporu p es e-account Registra ní žádost -zjednodušený rozsah údaj : základní údaje o žadateli a projektu + finan ní výkazy zpravidla 1M a více Plná žádost -po posouzení p ijatelnosti -více informací -podnikatelský zám r zp sobilé výdaje (uznatelné náklady) od data p ijatelnosti projektu (ur í CI na základ posouzení registra ní žádosti)

22 3.5. OPPI harmonogram výzev Plánované spušt ní Program podpory vyhlášení prodloužení Výzvy III v rámci programu ICT V PODNICÍCH vyhlášení I. prodloužení Výzvy III v rámci programu ROZVOJ p íjem registra ních žádostí do programu INOVACE INOVA NÍ PROJEKT p íjem registra ních žádostí do programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY vyhlášení prodloužení Výzvy IV v rámci programu INOVACE INOVA NÍ PROJEKT vyhlášení prodloužení Výzvy III v rámci programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY p íjem registra ních a plných žádostí do programu INOVACE PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PR MYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ p íjem registra ních žádostí do programu PORADENSTVÍ p íjem plných žádostí do programu ŠKOLICÍ ST EDISKA vyhlášení 2. pokra ování Výzvy I v rámci programu PORADENSTVÍ p íjem registra ních žádostí do programu ŠKOLICÍ ST EDISKA p íjem plných žádostí do programu PROSPERITA vyhlášení prodloužení Výzvy II v rámci programu ŠKOLICÍ ST EDISKA p íjem registra ních žádostí do programu PROSPERITA vyhlášení pokra ování Výzvy II v rámci programu PROSPERITA p íjem plných žádostí do program NEMOVITOSTI zdroj: prosinec vyhlášení výzev SPOLUPRÁCE - KLASTRY

23 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V OBDOBÍ IMPLEMENTACE NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V R 3. AKTUÁLNÍ STAV SCHVALOVÁNÍ OP A VYJEDNÁVÁNÍ S EK 4. PROGRAMY PRO MSP

24 4.1. P ehled OP pro podnikatele Hlavní opera ní program OP: Opera ní program podnikání a inovace (OPPI) áste n i v rámci ostatních OP: Regionální opera ní programy OP Lidské zdroje a zam stnanost OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost OP Životní prost edí Integrovaný OP OP Praha - Konkurenceschopnost OP Praha - Adaptabilita Zem d lství: OP Rozvoj venkova

25 4.2. Maximální míra ve ejné podpory % z uznatelných náklad projektu * od /40/50 Malý podnik St ední podnik zam stnanci obrat nebo bilance zam stnanci obrat nebo bilance < nebo 10 (mil. ) < nebo 43 (mil. )

26 4.3. OPPI základní p ehled ídící orgán: Ministerstvo pr myslu a obchodu R Implementa ní agentury: CzechInvest (pro v tšinu dota ních program ) MZRB (Start, Progres, Záruka) eská energetická agentura (Eko-energie) CzechTrade (Marketing) Celý OPPI d len standardn na priority a opat ení, dále pak na programy (16) R zné spektrum podporovaných projekt, primárn zam eno pro firmy ze zpracovatelského pr myslu, energetiky a áste n služeb

27 4.4. OPPI priority a programy (1) Typ projektu Program Typ podpory 1. VZNIK FIREM (Za ínáte podnikat?) 2,60 % po ízení i rekonstrukce majetku (HM, NM, pozemky, zásoby) k podnikání za ínajícím podnik. podpora fond rizikového kapitálu zam ených na za ínající inovativní malé a st ední podniky Start bezúro ný úv r i bank. záruka s fin. p ísp vk. Fin.nástroje kapitálový (JEREMIE) vstup 2. ROZVOJ FIREM (Chybí Vám prost edky do podnikání?) 21,80 % po ízení a rekonstrukce majetku (HM, NM, pozemky) k podnikatelské innosti i koup podniku v konkursu po ízení i rekonstrukce majetku (HM, NM, pozemky, zásoby) k podnikání i koup podniku v konkursu po ízení technologií (HM - stroje a za ízení), stavební náklady na projekt, NM, PR náklady (publicita) Progres pod ízený úv r (s finan ním p ísp vk.) Záruka bank. záruka (s fin. p ísp vk.) Rozvoj dotace 1-20 mil. K

28 4.5. OPPI priority a programy (2) Typ projektu Program Typ podpory aktivity p i vývoji software a IS: HM (budovy, stavby, stroje, hw), NM (sw, patenty), ást provozních náklad investice do IS/ICT v podnicích: HM (hw, sít, stroje a za ízení), NM (sw, licence), ást provozních náklad ICT a strat.služby ICT v podnicích 3. EFEKTIVNÍ ENERGIE (Máte vysoké nároky na energii?) 4,00 % Využívání OZE, energ.náro nosti, ú innosti: HM (stavby, stroje, energ.audit), NM (sw), PR náklady 4. INOVACE (Vyvíjíte nové technologie?) 22,36 % inova ní projekty (in. produktu, procesu, organ., mrkting), ochrana práv pr mysl. vlastn. (patenty): HM, NM, prov.n. založení/rozvoj center VaVaI: HM (pozemky, budovy, stroje, za ízení), NM (patenty, licence, sw), prov.náklady Ekoenergie dotace mil. K dotace max. 20 mil. K pod íz.úv r s fin. p ísp vk. i dotace (100) Inovace dotace 1-75 mil. K Potenciál dotace 1-75 mil. K

29 4.6. OPPI priority a programy (3) Typ projektu Program Typ podpory 5. PROST EDÍ PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE 38,40 % spolupr. podnik,vav,vš - klastry, póly excelence: HM (pozemky,budovy,stroje),nm (patenty, licence, sw), PN podn.inkubátory, VTP, VP, sít business angels: HM (pozemky,budovy,stroje),nm (patenty, licence, sw), PN výstavba, koup, rekonstr.,vybavení infrastr.pro vzd l. a RLZ podn.:hm (pozemky,stavby,hw,stroje), HM (sw), PR pr mysl. zóny (gf,bf), výstavba nájemn. objektu pro podn., rekonstr. bf objektu: HM (nem.+st.n.), NM, PN,PR Spolupráce dotace (max. dle výzev) Prosperita dotace mil. K Školicí st ediska dotace 0,2-150 mil. K Nemovitosti dotace dle typu a subj. 6. SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ (Pot ebujete poradit?) 7,89 % nákup poradenských služeb z NRP finan ní analýza, SWOT, návrhy zlepšení; údržba NRP, školení poradc podp. vstupu MSP na zahr.trhy, ú ast na výstavách a veletrz. v zahr.:prop.brožury, stánky na výst.a vel., weby Poradenství dotace dle typu Marketing dotace 0,1-2 mil. K

30 4.7. Ostatní OP pro podnikatele ROPy OP LZZ OP VpK OP ŽP IOP OP Praha Konkurenc. OP Praha Adaptabilita cestovní ruch (rekonstr. ubytov. a strav.kapacit), rozvoj podnikatelského prost edí (revitalizace bf: objekty, komunika ní cesty, ) podpora vzd lávání zam stnanc (školení, stáže, konference, workshopy), zavád ní standardu ízení a rozvoje LZ: Investors in People vytvá ení sítí a partnerství mezi VŠ,VaV a podn.:stáže v dc,student, pedagog v podn., p enos znalostí v rámci sítí, PR spol. projekt isti ky pr mysl. odpadn. vod, energetické spot eby a emisí energ. zdroj (CZT), nakl. s odpady (rekult.skládek, sanace kontamin. p dy) podpora za le ování sociáln znevýhodn ných osob do zam stnání, regenerace panelových dom (podnik-vlastník) podpora zavád ní a využívání ICT MSP, partnerství VaV+podniky+ VŠ (VP, VTP, podn. inkub., klastry), tranfer výsledk VaV do praxe školení zam. v ICT, jazyky, stáže mezi podniky a VaV, celoživotní vzd lávání v podnicích, nové formy zam stnávání: práce z domova

31 Kontakty D kuji Vám za pozornost!

Moţnosti čerpání dotace

Moţnosti čerpání dotace Operační program podnikání a inovace (OPPI) Moţnosti čerpání dotace Mgr. Alena Chodovská Ředitelka regionální kanceláře 24. dubna 2008 Obsah prezentace 1. CzechInvest a regionální kanceláře 2. Obecně k

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Strukturální fondy. Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti

Strukturální fondy. Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti Strukturální fondy Evropský regionální rozvojový fond (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti Do roku 2006 Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF) Finanční nástroj pro podporu

Více

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny EU Office ČS ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU Jan Jedlička, analytik 7. dubna 2010 Ohlédnutí za obdobím 2004-2006 Alokace pro Českou republiku v tis. OP/JPD

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Hlavní aktivity agentury

Hlavní aktivity agentury Podpora exportních firem Agentura CzechInvest Lenka Gondová Olomouc 6. 11. 2013 Obsah prezentace agentura CzechInvest Investiční pobídky CzechAccelerator GESHER / MOST Technologická spolupráce CzechEkoSystem

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Aktuální stav implementace OPPI

Aktuální stav implementace OPPI Aktuální stav implementace OPPI Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka OISF, MPO 3. prosince 2013, Praha OPPI pro podnikatele a firmy Start Finanční nástroje 1 - Vznik firem Progres Záruka VC fond ICT v podnicích

Více

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance. Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Regionální podpora výzkumu, vývoje a inovací kde a jak získat finance Operační programy 2007 2013 Patrik Reichl 25. ledna 2007 Ředitel Regionální kanceláře CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační programy

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013

NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013 NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013 Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období 2007-2013 může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard. Fondy

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Konference Technologické agentury ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu

Konference Technologické agentury ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Konference Technologické agentury ČR 13.12.2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu Hlavní oblasti podpory VaVaI na MPO Aktuální

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita Karlova 23.10. 2007 MF certifikační orgán MMR koordinátor Evropská komise Konvergence (Cíl 1) OP ŽP (MŽP)

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Financování pro MSP, Praha 23. října 2007 Mgr. Jan Martínek, Ph.D. Odbor implementace strukturálních fondů, MPO Koordinace Operačních programů ČR Národní

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

KB Zpravodaj o EU 11. 1. 2008 Schválení výzev v OP Praha - Adaptabilita a OP Praha - Konkurenceschopnost Praha Adaptibilita 9. ledna 2008 do 31.

KB Zpravodaj o EU 11. 1. 2008 Schválení výzev v OP Praha - Adaptabilita a OP Praha - Konkurenceschopnost Praha Adaptibilita 9. ledna 2008 do 31. KB Zpravodaj o EU 11. 1. 2008 Schválení výzev v OP Praha - Adaptabilita a OP Praha - Konkurenceschopnost Dne 8. 1. 2008 schválila Rada Hl. m. Prahy výzvu k překládání projektů v rámci OP Konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Aktuální stav implementace Ing. Zuzana Matějíčková Ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO ČR Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Fondy EU; Integrovaný operační program

Fondy EU; Integrovaný operační program Fondy EU; Integrovaný operační program Praha, 13. 11. 2007 Konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail: milan.pucek@mmr.cz 1 O čem budu mluvit: 1. Efektivní, kvalitní

Více

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4.

Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. Podkladová studie pro 2014+ - analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, ŽP a rozvojem venkova 11. 4. 2012 OBSAH 1. Postup realizace zakázky 2. Dosavadní výstupy zakázky

Více

Operační program Podnikání a Inovace PROSPERITA

Operační program Podnikání a Inovace PROSPERITA PROSPERITA Tento program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování. CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any

Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování. CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any I cesta je cílem Guus Muijzers, Evropská komise Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování CROSS-DATA Záv re ná konference 24. dubna 2013, Dráž any Posílit d v ru prohloubit

Více

Úkoly a úsp chy naší esko-saské p eshrani ní spolupráce

Úkoly a úsp chy naší esko-saské p eshrani ní spolupráce Úkoly a úsp chy naší esko-saské p eshrani ní spolupráce Ing. Petr Navrátil, Karlovarský kraj Informa ní systém pro územní plánování pom že p ekonat hranice plánování, Dráž any Obsah presentace 1. P eshrani

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ ZÁŘÍ 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

ZE KTERÝCH FONDŮ EU LZE ČERPAT?

ZE KTERÝCH FONDŮ EU LZE ČERPAT? ZE KTERÝCH FONDŮ EU LZE ČERPAT? Jako členský stát EU má ČR právo čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie, z Fondu soudržnosti a také lze požádat o podporu v rámci Iniciativ společenství.

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

MUDr. Jiří SPILKA. Dr. FAUST s.r.o.

MUDr. Jiří SPILKA. Dr. FAUST s.r.o. MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy EU 3. Finanční mechanismus EHP/Norsko ( Norské fondy ) 4.

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV k 20. září 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11015 Praha 1 E-mail:

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Agentura CzechInvest -- příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR -- vznik v roce 1992 -- od roku 2004 síť regionálních

Více

Zahájení výuky. Jaroslav Machan. Škoda Auto, TC Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu 23.10.2009

Zahájení výuky. Jaroslav Machan. Škoda Auto, TC Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu 23.10.2009 Jaroslav Machan Škoda Auto, TC Zvláštní projekty elektrostrategie a výzkumu 23.10.2009 Jakub Dvo ák (TC), Martin Pelant (TC) Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VĚCNÝ POKROK VYBRANÝCH INDIKÁTORŮ NSRR LEDEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11.

OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj. Brownfields a greenfields Libereckého kraje. Liberec, 19.11. OPPIK atd. Agentura CzechInvest, Regionální kancelář pro Liberecký kraj Brownfields a greenfields Libereckého kraje Liberec, 19.11.2015 Činnosti regionální kanceláře Regionální kancelář Strukturální fondy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Strukturální EU fondy 2007-2013

Strukturální EU fondy 2007-2013 Strukturální EU fondy 2007-2013 Andrea Kožuchov uchová 31.10.2007 Equica Poradenská společnost Specializace na projektové a procesní řízení EPMS Equilibrium Project Management Solutions Vlastní metodika

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR Stanovisko Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj k energetické efektivnosti a úsporám konečné spotřeby energie

Více

ke Zprávě o realizaci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost za období 1. 1. - 30. 6. 2014

ke Zprávě o realizaci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost za období 1. 1. - 30. 6. 2014 U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou per rollam s termínem

Více

- Co je na MAE úrovni nezbytné, přináší náklady do MIE sféry (U,úpadek odvětví)

- Co je na MAE úrovni nezbytné, přináší náklady do MIE sféry (U,úpadek odvětví) BIVŠ - Souhrn všech nástrojů kterými se stát snaţí ovlivnit strukturu ekonomiky - S růstem ekonomiky dochází neustále ke změně struktury! - Co je na MAE úrovni nezbytné, přináší náklady do MIE sféry (U,úpadek

Více

Evropské miliardy v letech 2014-2020

Evropské miliardy v letech 2014-2020 Evropské miliardy v letech 2014-2020 Hana Gavlasová a Daniel Konczyna Datum: Místo: 10. 6. 2010 Klimkovice Obsah 1. Krátce o novém programovém období 2. Kam bude mířit podpora pro města a obce? 3. Jak

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie

Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Budování infrastruktury pro podnikání, regenerace brownfields a podpora obnovitelných zdrojů energie Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Zelená úsporám; Dotační programy ČR Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Červen 2008 - Pardubice

Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Červen 2008 - Pardubice Regionální operační program NUTS II Severovýchod Červen 2008 - Pardubice Regionální operační program NUTS II Severovýchod Globální cíl ROP NUTS II Severovýchod Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu,

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY Evropská unie se snaží podporovat převážně malé a střední podniky. Ve strukturálních fondech je ale dostatek peněz i pro podporu podnikání velkých podniků. Velké podniky

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( 2014-2020): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 26.2. 2015 II. Podpora inovativního podnikání v

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009

POROVNÁNÍ FINANČNÍCH PRAVIDEL V PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE, říjen 2009 Fiktivní příklad Jedná se o fiktivní příklad se smyšlenými čísly, který má za cíl demonstrovat mechanismy financování projektu v rámci různých programů výzkumu a umožnit jejich srovnání. Jedná se o: -

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program Prosperita - podpora v režimu veřejné podpory

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program Prosperita - podpora v režimu veřejné podpory Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program Prosperita - podpora v režimu veřejné podpory Identifikace

Více