Ekofórum. Podpora malého a středního podnikání v ČR z evropských fondů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekofórum. Podpora malého a středního podnikání v ČR z evropských fondů"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekofórum dne 14. prosince 2011 se koná v RB 337 ekofórum v rámci projektu OPPA: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce na téma: Podpora malého a středního podnikání v ČR z evropských fondů přednášející: Ing. Petr Zahradník projektový manažer a konzultant EU Office České spořitelny, a.s., člen NERV a Ing. Jan Jedlička manažer EU Office České spořitelny, a.s Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Možnosti dotací z fond EU pro MSP v období 2007 až 2013 Jan Jedli ka EU Office S,

3 Osnova prezentace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V LETECH celkový rozpo et, alokace pro R, porovnání s období IMPLEMENTACE NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V R -opera ní programy, ídící orgány/implementa ní agentury, rozpo ty, odhady pro jednotlivé segmenty 3. AKTUÁLNÍ STAV ERPÁNÍ - jednotlivé OP, závislost na CZK/EUR, aktuální aspekty 4. PROGRAMY PRO MSP -programy primárn pro MSP, sekundárn pro MSP, základní popis, charakteristika, principy

4 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V OBDOBÍ IMPLEMENTACE NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V R 3. AKTUÁLNÍ STAV SCHVALOVÁNÍ OP A VYJEDNÁVÁNÍ S EK 4. PROGRAMY PRO MSP

5 1.1. Pojem dotace v kontextu EU 1. Zem d lské dotace (p ímé platby + rozvoj venkova) 2. P ímé granty EK (v da a výzkum,vzd lávání, TEN, ŽP) 3. Regionální politika ( fondy EU = 2x SF + KF) rozpo et 308,0 mld. euro (246,5 m. SF + 61,5 m. KF) kapitola 1b Soudržnost pro hospodá ský r st a zam stnanost celkový rozpo et : 864,3 mld. euro (1,048% HND) Struktura finan ní perspektivy Ob anství, svoboda, bezpe nost a právo: 1% EU jako globální hrá : 6% SZP: 34% Správní náklady: 6% Ostatní ochrana p írodních zdroj : 9% Regionální politika: 35% Konkurenceschopnost: 9% Zdroj: Evropská komise

6 1.2. Regionální politika EU Smysl Harmonický rozvoj EU => snižování rozdíl mezi úrovní rozvoje jednotlivých zemí a region (JVT) Oblasti Nástroje 1. zaostalé regiony (HDP/obyv < 75 % ø EU) 81,5 % 2. bohatší regiony se strukturálními problémy 16,0 % 3. evropská územní spolupráce 2,5 % a) Evropský fond regionálního rozvoje: tvrdé projekty b) Evropský sociální fond: m kké projekty c) Kohezní fond: velké projekty v doprav a ŽP Systém ídí a schvalují ministerstva R (EK) fondy EU opera ní programy projekty poradce? výzvy

7 1.3. Základní princip - zjednodušení : 5 fond : 3fondy Finan ní nástroje 1. ERDF 2. ESF 3. Kohezní fond 4. EAGGF-podp. ást 5. FIFG 1. ERDF 2. ESF 3. Kohezní fond : 9cíl : 3cíle Cíle podpory 1. Cíl 1 2. Cíl 2 3. Cíl 3 4. Koheze x Komunitární iniciativy 9. Podpora rybolovu 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost 3. Evropská územní spolupráce

8 1.4. Cíle regionální politiky CÍL KONVERGENCE (81,54%) urychlení ekonomické konvergence nejmén vysp lých region (HDP/cap < 75% ø EU) v. statistických phasing-out region (efekt rozší ení EU) 2. REGIONÁLNÍ KONKURENCESCHOPN. A ZAM STNANOST (15,95%) podpora inovací, ekonomiky založené na znalostech, ŽP, komunika ních sítí, investice do lidských zdroj, v. phasing-in region (d íve Cíl 1, ale zbohatly) 3. EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (2,52%) podpora spole ných program na p eshrani ní, nadnárodní a meziregionální úrovni

9 1.5. R regiony typu NUTS

10 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V OBDOBÍ IMPLEMENTACE NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V R 3. AKTUÁLNÍ STAV SCHVALOVÁNÍ OP A VYJEDNÁVÁNÍ S EK 4. PROGRAMY PRO MSP

11 2.1. Alokace pro R Rozpo et EU 85 % Národní spolufinancování 15% 26,69 miliard euro max. na obyvatele! = 667,25 mld. K } 31,40 miliard euro 785,05 mld. K 4,71 miliard euro = 117,75 mld. K Konvergence 30,5 mld. (97,3%) 15x OP Regionální konkurenc. a zam stnanost 0,4 mld. (1,3%) 2x OP Evropská územní spolupráce 0,5 mld. (1,5%) 7x OP RO NÍ ALOKACE DOTACE 4X VYŠŠÍ OPROTI !

12 2.2. Opera ní programy x TEMATICKÉ OPERA NÍ PROGRAMY 7x REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAMY } Konvergence 2x OPERA NÍ PROGRAMY - PRAHA 7x EVROPSKÁ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE Regionální konkur. a zam. Evropská úz. spolupráce SEPARÁTN VY LEN NO ZEM D LSTVÍ OP ROZVOJ VENKOVA OP RYBÁ STVÍ

13 2.3. OP cíle Konvergence 15x PROGRAMY PRO REGIONY SOUDRŽNOSTI MIMO PRAHU Podnikání a inovace Výzkum a vývoj pro inov. Vzd lávání pro konkuren. inovace, propojení VaV s podniky, vytvá ení prost edí pro podnikání a inovace, úspory energií, OEZ, vznik a rozvoj obnova a rozší ení výzkumných a vývojových kapacit (laborato í), jejich vybavení, rozší ení kapacit VŠ Modernizace po áte ního, terciárního a dalšího vzd láv., využívání ICT ve výuce, mobilita mezi VaV a podniky, Zlepšení stavu ovzduší, vody i p dy, problematika odpad a pr mysl. zne išt ní, podporuje pé i o krajinu MPO MŠMT MŠMT Životní prost edí odpad a pr mysl. zne išt ní, podporuje pé i o krajinu MŽP Doprava Lidské zdroje a zam stn. Integrovaný OP Technická pomoc 7x ROPy Zkvalitn ní dopravní infrastruktury a vzájemné propojenosti železni ní, silni ní a í ní dopravy, metro Aktivní politiky trhu práce (rekvalif.), profesní vzd lávání, za le ování sociáln vylou ených, kvalita ve ejné správy Smart administration, e-government, vybavení zdravotn. za ízení, prevence zdraví, cestovní ruch R, paneláky Podpora ízení a implementace fond EU v R - nap. podpora monitorování, evaluace, publicity, apod. ešení regionálních problém : dopravní obslužnost, rozvoj místního podnikání, cestovních ruch, rozvoj území MD MPSV MMR MMR RRy Tvrdé (investi ní) projekty M kké (neinvesti ní) projekty

14 2.4. OP cíle Reg. konkurenceschopnost 2x PROGRAMY PRO REGION SOUDRŽNOSTI PRAHA Praha Konkurencesch. Praha Adaptabilita ve ejné doprava a dopr. dostupnost, podpora inovací, ICT, podnikání a zlepšování životního prost edí vzd lávání, sociální integrace, podpora zam stnanosti a rozvoj lidských zdroj ve výzkumu a vývoji pro Pražany MHMP MHMP Tvrdé (investi ní) projekty M kké (neinvesti ní) projekty ERDF ESF

15 2.5. OP cíle Evropská územní spolupr. 5x PROGRAMY P ESHRANI NÍ SPOLUPRÁCE R-Bavorsko R-Polsko R-Rakousko R-Sasko R-Slovensko Hrani ní regiony sousedící s regiony v jiném státu EU P eshrani ní dopady projektu: hospodá ské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, podpora vzd lání a sociální integrace, zlepšení dopravní dostupnosti p eshrani ního regionu, ochranu životního prost edí. MMR nebo orgán druhého státu 1x PROGRAM NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Nadnárodní spolupráce Regiony St ední Evropy: AT, PL, SK, HU, GE, SI, IT, UKR MMR 1x PROGRAM MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE Meziregionální spolupráce Regiony všech lenských stát + Norsko a Švýcarsko MMR Tvrdé (investi ní) projekty ERDF M kké (neinvesti ní) projekty ESF

16 2.6. Alokace pro jednotlivé OP v. národního spolufinancování EUR mld. Podnikání a inovace 3,58 11,4% 11,8% Výzkum a vývoj pro inovace 2,43 7,7% 8,0% Životní prost edí 5,79 18,4% 19,0% Doprava 6,77 21,6% 22,2% Vzd lávání pro konkurenceschopnost 2,13 6,8% 7,0% Integrovaný OP 1,82 5,8% 6,0% Lidské zdroje a zam stnanost 2,13 6,8% 7,0% Technická pomoc 0,31 1,0% 1,0% 7x ROP 5,48 17,5% 18,0% Cíl Konvergence 30,44 97,0% 100% Praha-Konkurenceschopnost 0,35 1,1% 70,9% Praha-Adaptabilita 0,14 0,5% 29,1% Cíl Konkurenceschopnost 0,49 1,6% 100% 5x OP p eshrani ní spolupráce 0,41 1,3% 88,3% OP nadnárodní spolupráce 0,05 0,2% 11,7% OP meziregionální spolupráce n/a n/a n/a Cíl Evropská územní spolupráce 0,47 1,5% 100% CELKEM 31,39 100%

17 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V OBDOBÍ IMPLEMENTACE NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V R 3. AKTUÁLNÍ STAV ERPÁNÍ 4. PROGRAMY PRO MSP

18 3.1. Úsp šnost erpání z fond EU Situace v eské republice k (mil. K ) OP Alokace Schváleno Proplaceno OP D (102%) (66%) OP ŽP (25 %) (20 %) OP PI (74 %) (26 %) OP LZZ (77 %) (31 %) OP VaVpI (74 %) (18 %) IOP (72 %) (18 %) OP VpK (51 %) (30 %) OP TP (58 %) (18 %) ROP SZ (80 %) (44 %) ROP MS (66 %) (34 %) ROP JV (84 %) (54 %) ROP SM (61 %) (47 %) ROP SV (94 %) (56 %) ROP JZ (84 %) (36 %) ROP S (78 %) (38 %) OP PK (89 %) (56 %) OP PA (70 %) (57 %) CELKEM (70%) (37%) sledovat proplácení ešitel m projekt není relevantní: proplácení zp tn po realizaci smyslupln jší sledování schvalování projekt : schváleno již 70 % celkové alokace nejvíce OP D (málo velkých projekt ) a ROPy výsledky nejsou špatné p ekážky: zahájeno pozd, hodn OP, riziko CZK/EUR

19 3.2. Závislost objemu dotací na CZK/EUR mld. K Celková alokace v CZK Zm na alokace v CZK v i CZK/EUR CZK/EUR I.07 VII.07 I.08 VII.08 I.09 VII.09 I.10 VII.10 I.11 VII zdroj: NB, vlastní výpo ty

20 3.3. Další aspekty erpání dotací 1. Pravidlo N+3 (N+2) do roku 2010 v etn : N+3, od roku 2011: N+2 => do se musí vy erpat alokace na rok 2007 ano, zapo ítání zálohových plateb 2. P eprogramování OP (realokace prost edk ) diskuse realokace prost edk mezi OP s cílem rámci prioritních os jednoho OP) schvalovací procedury: mezi oblastmi podpory monitorovací výbor OP, mezi prioritními osami i OP Evropská komise 3. Kurzová rizika pohybu CZK/EUR p íliv pen z od EK v EUR, ale vyplácení kone ným p íjemc m v CZK nezajišt né kurzové riziko nesou O, MF riziko zpevn ní CZK alokace = 26,69 mld. => posílení koruny o 0,50 CZK/EUR = -13 mld. K

21 3.4. Vyhlášení programu, výzvy prost ednictvím výzev k p edkládání žádostí o podporu v každé výzv zve ejn ny konkrétní podmínky (p íjemce podpory / odv tvové vymezení - OKE / uznatelné náklady / podporované projekty / podporované regiony / formu a výši podpory / sankce / ) v OPPI dvoustup ové podávání žádostí o podporu p es e-account Registra ní žádost -zjednodušený rozsah údaj : základní údaje o žadateli a projektu + finan ní výkazy zpravidla 1M a více Plná žádost -po posouzení p ijatelnosti -více informací -podnikatelský zám r zp sobilé výdaje (uznatelné náklady) od data p ijatelnosti projektu (ur í CI na základ posouzení registra ní žádosti)

22 3.5. OPPI harmonogram výzev Plánované spušt ní Program podpory vyhlášení prodloužení Výzvy III v rámci programu ICT V PODNICÍCH vyhlášení I. prodloužení Výzvy III v rámci programu ROZVOJ p íjem registra ních žádostí do programu INOVACE INOVA NÍ PROJEKT p íjem registra ních žádostí do programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY vyhlášení prodloužení Výzvy IV v rámci programu INOVACE INOVA NÍ PROJEKT vyhlášení prodloužení Výzvy III v rámci programu ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY p íjem registra ních a plných žádostí do programu INOVACE PROJEKT NA OCHRANU PRÁV PR MYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ p íjem registra ních žádostí do programu PORADENSTVÍ p íjem plných žádostí do programu ŠKOLICÍ ST EDISKA vyhlášení 2. pokra ování Výzvy I v rámci programu PORADENSTVÍ p íjem registra ních žádostí do programu ŠKOLICÍ ST EDISKA p íjem plných žádostí do programu PROSPERITA vyhlášení prodloužení Výzvy II v rámci programu ŠKOLICÍ ST EDISKA p íjem registra ních žádostí do programu PROSPERITA vyhlášení pokra ování Výzvy II v rámci programu PROSPERITA p íjem plných žádostí do program NEMOVITOSTI zdroj: prosinec vyhlášení výzev SPOLUPRÁCE - KLASTRY

23 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V OBDOBÍ IMPLEMENTACE NÁSTROJ REGIONÁLNÍ POLITIKY EU V R 3. AKTUÁLNÍ STAV SCHVALOVÁNÍ OP A VYJEDNÁVÁNÍ S EK 4. PROGRAMY PRO MSP

24 4.1. P ehled OP pro podnikatele Hlavní opera ní program OP: Opera ní program podnikání a inovace (OPPI) áste n i v rámci ostatních OP: Regionální opera ní programy OP Lidské zdroje a zam stnanost OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost OP Životní prost edí Integrovaný OP OP Praha - Konkurenceschopnost OP Praha - Adaptabilita Zem d lství: OP Rozvoj venkova

25 4.2. Maximální míra ve ejné podpory % z uznatelných náklad projektu * od /40/50 Malý podnik St ední podnik zam stnanci obrat nebo bilance zam stnanci obrat nebo bilance < nebo 10 (mil. ) < nebo 43 (mil. )

26 4.3. OPPI základní p ehled ídící orgán: Ministerstvo pr myslu a obchodu R Implementa ní agentury: CzechInvest (pro v tšinu dota ních program ) MZRB (Start, Progres, Záruka) eská energetická agentura (Eko-energie) CzechTrade (Marketing) Celý OPPI d len standardn na priority a opat ení, dále pak na programy (16) R zné spektrum podporovaných projekt, primárn zam eno pro firmy ze zpracovatelského pr myslu, energetiky a áste n služeb

27 4.4. OPPI priority a programy (1) Typ projektu Program Typ podpory 1. VZNIK FIREM (Za ínáte podnikat?) 2,60 % po ízení i rekonstrukce majetku (HM, NM, pozemky, zásoby) k podnikání za ínajícím podnik. podpora fond rizikového kapitálu zam ených na za ínající inovativní malé a st ední podniky Start bezúro ný úv r i bank. záruka s fin. p ísp vk. Fin.nástroje kapitálový (JEREMIE) vstup 2. ROZVOJ FIREM (Chybí Vám prost edky do podnikání?) 21,80 % po ízení a rekonstrukce majetku (HM, NM, pozemky) k podnikatelské innosti i koup podniku v konkursu po ízení i rekonstrukce majetku (HM, NM, pozemky, zásoby) k podnikání i koup podniku v konkursu po ízení technologií (HM - stroje a za ízení), stavební náklady na projekt, NM, PR náklady (publicita) Progres pod ízený úv r (s finan ním p ísp vk.) Záruka bank. záruka (s fin. p ísp vk.) Rozvoj dotace 1-20 mil. K

28 4.5. OPPI priority a programy (2) Typ projektu Program Typ podpory aktivity p i vývoji software a IS: HM (budovy, stavby, stroje, hw), NM (sw, patenty), ást provozních náklad investice do IS/ICT v podnicích: HM (hw, sít, stroje a za ízení), NM (sw, licence), ást provozních náklad ICT a strat.služby ICT v podnicích 3. EFEKTIVNÍ ENERGIE (Máte vysoké nároky na energii?) 4,00 % Využívání OZE, energ.náro nosti, ú innosti: HM (stavby, stroje, energ.audit), NM (sw), PR náklady 4. INOVACE (Vyvíjíte nové technologie?) 22,36 % inova ní projekty (in. produktu, procesu, organ., mrkting), ochrana práv pr mysl. vlastn. (patenty): HM, NM, prov.n. založení/rozvoj center VaVaI: HM (pozemky, budovy, stroje, za ízení), NM (patenty, licence, sw), prov.náklady Ekoenergie dotace mil. K dotace max. 20 mil. K pod íz.úv r s fin. p ísp vk. i dotace (100) Inovace dotace 1-75 mil. K Potenciál dotace 1-75 mil. K

29 4.6. OPPI priority a programy (3) Typ projektu Program Typ podpory 5. PROST EDÍ PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE 38,40 % spolupr. podnik,vav,vš - klastry, póly excelence: HM (pozemky,budovy,stroje),nm (patenty, licence, sw), PN podn.inkubátory, VTP, VP, sít business angels: HM (pozemky,budovy,stroje),nm (patenty, licence, sw), PN výstavba, koup, rekonstr.,vybavení infrastr.pro vzd l. a RLZ podn.:hm (pozemky,stavby,hw,stroje), HM (sw), PR pr mysl. zóny (gf,bf), výstavba nájemn. objektu pro podn., rekonstr. bf objektu: HM (nem.+st.n.), NM, PN,PR Spolupráce dotace (max. dle výzev) Prosperita dotace mil. K Školicí st ediska dotace 0,2-150 mil. K Nemovitosti dotace dle typu a subj. 6. SLUŽBY PRO ROZVOJ PODNIKÁNÍ (Pot ebujete poradit?) 7,89 % nákup poradenských služeb z NRP finan ní analýza, SWOT, návrhy zlepšení; údržba NRP, školení poradc podp. vstupu MSP na zahr.trhy, ú ast na výstavách a veletrz. v zahr.:prop.brožury, stánky na výst.a vel., weby Poradenství dotace dle typu Marketing dotace 0,1-2 mil. K

30 4.7. Ostatní OP pro podnikatele ROPy OP LZZ OP VpK OP ŽP IOP OP Praha Konkurenc. OP Praha Adaptabilita cestovní ruch (rekonstr. ubytov. a strav.kapacit), rozvoj podnikatelského prost edí (revitalizace bf: objekty, komunika ní cesty, ) podpora vzd lávání zam stnanc (školení, stáže, konference, workshopy), zavád ní standardu ízení a rozvoje LZ: Investors in People vytvá ení sítí a partnerství mezi VŠ,VaV a podn.:stáže v dc,student, pedagog v podn., p enos znalostí v rámci sítí, PR spol. projekt isti ky pr mysl. odpadn. vod, energetické spot eby a emisí energ. zdroj (CZT), nakl. s odpady (rekult.skládek, sanace kontamin. p dy) podpora za le ování sociáln znevýhodn ných osob do zam stnání, regenerace panelových dom (podnik-vlastník) podpora zavád ní a využívání ICT MSP, partnerství VaV+podniky+ VŠ (VP, VTP, podn. inkub., klastry), tranfer výsledk VaV do praxe školení zam. v ICT, jazyky, stáže mezi podniky a VaV, celoživotní vzd lávání v podnicích, nové formy zam stnávání: práce z domova

31 Kontakty D kuji Vám za pozornost!

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 TÉMA

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 AKTUALITA

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ČERPÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ, FONDU SOUDRŽNOSTI A NÁRODNÍCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007 2013 PROSINEC

Více

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016.

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Obsah krajského stranického volebního programu sleduje následující obsahové linie: 1. Z analýzy dat vyplývá,

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj

Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů. Moravskoslezský kraj Míra čerpání prostředků ze Strukturálních fondů v Moravskoslezském kraji Zadavatel: Moravskoslezský kraj Zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a. s. Počet stran textu: 34 Zpracováno k 31. 12. 2010

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit

Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit CENTRAL EUROPE Project 1CE084P4 ReSOURCE www.resource-ce.eu Název: Strategie využití dědictví hornictví v regionu Strategie změny image regionu Sokolovska vč. návrhu marketingových aktivit Číslo: 4.3.2

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více