TVORBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU FIRMY PRONET A JEHO REALIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU FIRMY PRONET A JEHO REALIZACE"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU FIRMY PRONET A JEHO REALIZACE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Ivana Profotová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. Znojmo, duben 2009

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Název tématu: Ivana Profotová Ekonomika a management Marketing a management Tvorba podnikatelského plánu firmy ProNet a jeho realizace Zásady pro vypracování: I. Teoretická část: Na základě dostupné literatury zpracujte přístupy ke tvorbě podnikatelského plánu. Definujte pojmy ze kterých budete vycházet v praktické části práce. II. Praktická část: Zpracujte analýzu trhu v oblasti služeb v ČR : Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení. Vytvořte podnikatelský plán firmy ProNet včetně zakladatelského rozpočtu a rizikové analýzy záměru.

3 Rozsah práce: 40 Seznam odborné literatury: 1. ZÁMEČNÍK, R., TUČKOVÁ, Z., NOVÁK, P. Podniková ekonomika I. 1. vyd. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. ISBN KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán.. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN FOTR, J., Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. vyd. Praha: Grada, s. ISBN VEBER, J., a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada, s. ISBN BLAŽKOVÁ, M., Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, s. ISBN Datum zadání bakalářské práce: září 2008 Termín odevzdání bakalářské práce: březen 2009 L.S. Ivana Profotová autor Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. vedoucí bakalářské práce Prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. rektor SVŠE Znojmo

4 ABSTRAKT Ein Unternehmensplan analysiert alle Schlüsselfaktoren, die einen entscheidenden Einfluss auf die Gründung, sowie auf ein erfolgreiches Bestehen eines Unternehmens haben. Bei der Erstellung des Unternehmensplanes wurde eine Marktanalyse für das Gebiet der Tschechischen Republik durchgeführt. Weiterhin wurde die Branche untersucht, in dem das Betätigungsfeld (Informationstechnologie) des Unternehmens liegt. Bereits in der Initialphase der Unternehmensgründung sind folgende wichtige Entscheidungen zu treffen: - das Produkt, mit dem Kunden beworben werden - ob ausreichende Nachfrage vorhanden ist - eine Preispolitik festlegen - passende Werbungstechniken wählen - entsprechende Personalabdeckung treffen. Weiters ist eine Finanzanalyse Bestandteil des Unternehmensplanes sicherstellt. Der Unternehmensplan zeigt auch mögliche Risiken auf. In der abschließenden Phase des Unternehmensplanes wurden folgende Punkte berücksichtigt: - Erstellung eines Zeitplanes notwendiger Tätigkeiten für eine erfolgreiche Realisierung des Unternehmensplanes - Überlegung bzgl. ökologischer Aspekte, die bei der Ausübung der Unternehmenstätigkeiten berücksichtigt werden müssen, können... ABSTRAKT Podnikatelský plán zvažuje všechny klíčové faktory, které mají zásadní vliv na založení a následně chod celé firmy. Při realizaci podnikatelského plánu byla provedena analýza trhu v rámci ČR. Bylo prozkoumáno odvětví, kterým se chce uvedená firma zabývat a kterým je obor výpočetní techniky. Už ve fázi uvažování o podnikání jsou učiněna následující rozhodnutí: volba vhodného výrobku, kterým bychom oslovili zákazníka, objevení možných příležitosti na trhu, zjištění odpovídající poptávky, určení cenové politiky, volba vhodné formy propagace, zjištění potřeby personálního zajištění. Součástí podnikatelského plánu je také finanční analýza. Podnikatelský plán zvažuje také možná rizika. V závěrečné části podnikatelského plánu jsou zpracovány následující činnosti: Vytvoření časového harmonogramu potřebných činností k zajištění realizace celého plánu a uvědomění si jaký vliv na životní prostředí bude mít uvažovaná činnost.

5 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vytvořila zcela samostatně pod vedením svého vedoucího bakalářské práce a že jsem uvedla všechny použité prameny, ze kterých jsem čerpala. Ve Znojmě dne Ivana Profotová

6 Poděkování Touto cestou bych ráda poděkovala Ing. Zuzaně Tučkové, Ph.D., za podporu, konzultace, cenné rady a odbornou pomoc v souvislosti s vypracováváním mé bakalářské práce. Také bych chtěla poděkovat za pochopení všem rodinným příslušníkům, kteří respektovali mé časové zaneprázdnění.

7 Obsah ÚVOD... 9 CÍL PRÁCE A METODIKA PODNIKÁNÍ PODNIK, PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ FORMA PODNIKU ČLENĚNÍ PODNIKŮ PODLE PRÁVNÍ FORMY Podnik jednotlivce Společnost s ručením omezeným VZNIK PRÁVA K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI PODNIKATELSKÝ PLÁN Podnikatelský plán a jeho vymezení Účel vypracování podnikatelského plánu Zásady pro vypracování podnikatelského plánu Přístupy ke struktuře podnikatelského plánu MŮJ PODNIKATELSKÝ PLÁN ANALÝZA Analýza trhu SWOT analýza Analýza rizik ANALÝZA TRHU V OBLASTI SLUŽEB: VELIKOST TRHU VYMEZENÍ TRHU MÍRA RŮSTU TRHU ATRAKTIVITA TRHU TRŽNÍ TRENDY VÝVOJ A PREDIKCE POPTÁVKY Determinanty poptávajících Uživatelé PC a internetu DŮSLEDEK, VÝSLEDEK, PŘEDPOKLADY PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN PODNIKATELSKÝ PLÁN SHRNUTÍ PROJEKTU PŘEDSTAVENÍ FIRMY A JEJÍ CÍLE POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB CHARAKTERISTIKA TRHU Charakteristika místního trhu CHARAKTERISTIKA KONKURENCE MARKETINGOVÝ MIX Produkt Cena Propagace Distribuce PROCES POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Firemní prodejna Personální zajištění Dodavatelé ORGANIZACE A ŘÍZENÍ... 43

8 3.9 SWOT ANALÝZA ZAKLÁDANÉ FIRMY Rozbor důležitých bodů uvedených ve SWOT analýze ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET Rozpočet potřebného kapitálu Zdroje kapitálu Roční rozpočet výnosů a nákladů Výpočet čistého výsledku podnikání Výhledová prognóza RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁMĚRU VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK PŘÍLOHY... 58

9 ÚVOD Podnikatelský plán by měl být prvotním počinem ať již manažera, či podnikatele, který uvažuje o nových podnikatelských aktivitách či o změně firemního programu již existující firmy. V podnikatelském plánu jde zejména o důkladné uvážení všech klíčových faktorů, které mají zásadní vliv na založení a následně chod celé firmy. Jsou v něm stanoveny cíle, kterých má být dosaženo, ale také postupy k jejich dosažení. Je vhodné provést nejdříve analýzu celého odvětví, objevit možné příležitosti, ale také možná rizika, která mohou v konečném důsledku i dobrý podnikatelský plán zhatit. Pečlivě vypracovaný podnikatelský plán může sloužit nejen pro rozvoj a řízení podniku, ale i jako důležitý dokument při komunikaci s externími subjekty, zejména bankami, a to při získávání potřebných finančních zdrojů. A právě, hlavně v dnešní době je dobré, umět si takový plán vytvořit, neboť poznatky a znalosti takto získané je možné využít i v osobním životě. Zejména vhodné je umět svůj plán, ať již jakýkoliv, prezentovat a prodat. Říká se, že štěstí přeje připraveným. To také platí pro podnikatelský plán. Je doporučováno mít kromě písemné regulérní podoby připravenou i cca dvouminutovou ústní prezentaci, kterou bychom přesvědčili svého investora ať již např. ve výtahu. Doba je turbulentní a právě ony dvě minuty mohou mnohdy rozhodnout o realizaci či nerealizaci našeho snu. Výraz podnikatelský plán je možné v poslední době slyšet z nejrůznějších médií. Také v televizi můžeme sledovat nejrůznější pořady typu Krotitelé dluhů. Díky těmto pořadům můžeme sledovat obvykle smutné osudy lidí, kteří se dostali do životní krize. Příčinou jejich situace může být i to, že si v počátku svého konání či podnikání neuvědomili možná úskalí či rizika, zkrátka nebyli reální při stanovování svých cílů. Snad každý z nás máme ve svém okolí nějakého podnikatele, který je více či méně úspěšný. To byl také jeden z důvodů, proč jsem si zvolila toto téma. Lákalo mě zkusit si vytvořit takový podnikatelský plán pro blízkého člověka z okolí, který uvažuje o realizaci svého podnikatelského nápadu. Po několikaletém období života stráveném v Brně uvažuje o návratu do rodného Hodonína. Zde by chtěl založit menší firmu poskytující servis a opravy výpočetní techniky a počítačů a dále se tak věnovat oboru, ve kterém dlouhá léta pracoval a který vystudoval. 9

10 CÍL PRÁCE A METODIKA Jednotlivé, přesně definované cíle, kterých má být dosaženo, jsou definovány v zadání bakalářské práce. Jde zejména o vysvětlení nejdůležitějších pojmů, porovnání přístupů, vytvoření analýzy trhu pro oblast, kterou se budu zaobírat, vytvoření zakladatelského rozpočtu a uvedení možných rizik při tvorbě podnikatelského plánu. Jako první krok, který jsem zvolila k dosažení cíle své bakalářské práce, bylo prostudování a výběr odborné literatury, která se zaobírá uvedenou problematikou a která by mi pomohla k dosažení cíle. Na základě takto zjištěných informací, kdy jsem se dozvěděla zejména jaké náležitosti by podnikatelský plán měl obsahovat, jsem v teoretické části objasnila nejdůležitější pojmy, se kterými jsem se při zpracovávání práce setkala a jejichž zmínění je pro práci důležité. Po prostudování literatury jsem se mohla zabývat různými přístupy při zpracovávání podnikatelského plánu. Samotný podnikatelský plán tvoří hlavní osu praktické části bakalářské práce. Při jeho samotné realizaci jsem vycházela z doporučení, která jsou popsaná v teoretické části práce a ze znalostí a zkušeností člověka pracujícího v tomto oboru. Také při tvorbě zakladatelského rozpočtu, který je součástí podnikatelského plánu, jsem využila obecných doporučení pro jeho tvorbu. Dalším cílem bylo zpracování analýzy trhu v rámci ČR, pro který byl následně vytvářen podnikatelský plán. Ke zpracování analýzy jsem využívala zejména informací nabízených Českým statistickým úřadem. Získaná data jsou prezentována také pomocí grafů a tabulek. Při tvorbě každého podnikatelského plánu je dobré zanalyzovat si možná rizika, která mohou nastat a mohou ohrozit naše podnikání. Je vhodné připravit si možné krizové scénáře ještě v době, kdy je nepotřebujeme. Tato možná rizika, jsou zmapována pomocí provedené analýzy rizik. Ve své bakalářské práci jsem použila SWOT analýzu. Pomocí ní jsem se snažila najít silné a slabé stránky uvažované firmy a objevit případné příležitosti a hrozby. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a to celkem do tří kapitol, z nichž se většina člení na podkapitoly. 10

11 1 PODNIKÁNÍ 1.1 PODNIK, PODNIKÁNÍ Na podnik lze nahlížet jako na proces, který se skládá především ze získávání kapitálu a jeho investování do takové struktury aktiv (majetku podniku), která by vytvářela předpoklad pro realizaci myšlenky spojené s výrobou produktu nebo poskytováním služby pro určitý okruh zákazníků na trhu výrobků či služeb. ZÁMEČNÍK, TUČKOVÁ, NOVÁK (2008) Za podnikání můžeme obecně označit všechny legální aktivity, které směřují k získání ekonomických efektů (zpravidla zisku). VEBER a kol. (2007) Obchodní zákoník vymezuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. 1.2 PRÁVNÍ FORMA PODNIKU Dříve než podnikatel přikročí ke zpracování podnikatelského plánu, měl by si ujasnit právní formu podnikání, neboť ta je pro budoucí hospodaření podniku klíčová a je dlouhodobě působícím rozhodnutím, ne však nezvratným. Při výběru konkrétní právní formy podniku budou podnikatele zvláště zajímat níže uvedená kritéria. Tato kritéria popisují autoři ZÁMEČNÍK, TUČKOVÁ, NOVÁK (2008): právní prostor jednotlivých variant, zejména ručení (představuje podnikatelské riziko), prostor pro řízení podniku (možnost vystupovat vlastním jménem, řízení podniku, spolurozhodovací pravomoc), počet zakladatelů, spolupodílnictví na zisku či ztrátě, nároky na počáteční kapitál možnost financování vlastním a cizím kapitálem, účast na zisku či ztrátě, daňové zatížení, zákonné předpisy pro rozsah, obsah, přezkoušení a zveřejňování roční uzávěrky, administrativní náročnost založení podniku a náklady určité právní formy (zakládací poplatky, registrační poplatky, minimální výše základního kapitálu atd.). 11

12 1.3 ČLENĚNÍ PODNIKŮ PODLE PRÁVNÍ FORMY Podniky jednotlivce Obchodní společnosti Družstva Státní organizace Zvláštní právní formy podnikání Rozhodne-li se podnikatel podnikat sám jako fyzická osoba, bude se jednat s největší pravděpodobností o podnik jednotlivce. Ten je nejstarší, nejpřirozenější a nejjednodušší právní formou. V případě, že se podnikatel rozhodne podnikat jako právnická osoba, bude se jednat s největší pravděpodobností o společnost s ručením omezeným Podnik jednotlivce Výhody: snadno a rychle vznikají majitel volně disponuje celým ziskem po zdanění majitel svobodně rozhoduje o provozu firmy daňové výhody podpora státu Nevýhody: vysoké riziko spojené s neomezeným ručením za závazky přílišná závislost na životních osudech podnikatele obtíže při získávání bankovních úvěrů omezené podnikatelské znalosti a zkušenosti obtíže při získávání vysoce kvalifikovaných pracovníků Společnost s ručením omezeným Výhody: omezené ručení za závazky obchodní podíl lze převádět a dědit je možno zřídit kontrolní orgán větší možnost získání bankovního úvěru větší možnost firemního rozletu 12

13 Nevýhody: vložení základního kapitálu ve výši Kč potíže při převodu podílu na jiné osoby nutná důvěra a serióznost mezi společníky obtíže při vystoupení ze společnosti Živností je soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (455/1991 Sb.). 1.4 VZNIK PRÁVA K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI Dle vzniku práva k provozování živností rozdělujeme: živnosti ohlašovací právo na provozování těchto živností vzniká již dnem ohlášení. Dle nároků na odbornost se dále dělí : živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v 21 a 22 výše uvedeného zákona živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu živnost volná, u živnosti volné nejsou zvláštní podmínky (tj. odborná způsobilost) provozování živnosti předepsány, podnikatel musí splňovat pouze všeobecné podmínky. Provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením. živnosti koncesované uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Jedná se o obory podnikání, u nichž je riziko ohrožení života, zdraví, majetku a zákonem chráněných veřejných zájmů zvlášť vysoké. ZÁMEČNÍK, TUČKOVÁ, NOVÁK (2008) Všeobecné podmínky k získání souhlasu s provozováním živnosti fyzickými osobami (dále jen FO): dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost (pokud živnostenský zákon nestanoví jinak) 13

14 1.5 PODNIKATELSKÝ PLÁN Podnikatelský plán a jeho vymezení Podnikatelský plán 1 je celofiremní dokument, charakterizující komplexně všechny oblasti firmy a jejich žádoucí vývoj. FOTR (2005) VEBER (2005) vymezuje podnikatelský plán jako písemný dokument zpracovaný podnikatelem, popisující všechny podstatné vnější i vnitřní faktory související se zahájením podnikatelské činnosti či fungováním existující firmy. Můžeme jej přirovnat k autoatlasu, který by nám měl usnadnit odpovědi na otázky typu: kde jsme, kam se chceme dostat a jak se tam dostaneme. Prostředků k dosažení cíle může být i několik a záleží vždy na tom, kdo plánuje, aby je zvážil a zvolil ten nejvhodnější, neboť prostředek k dosažení cíle není univerzální. Dobře vypracovaný podnikatelský plán může podpořit firmu v nejrůznějších obdobích jejího života. Ať už se jedná o její založení, období nejrůznějších změn, kterými může být zavedení nového výrobku, změna vlastníka, krize či ukončení činnosti. Všemi těmito obdobími nás může provázet podnikatelský plán. Podnikatelský plán by měl být výhledem do budoucnosti, kde by měly být popsány možnosti, šance a vyhlídky. Jak píše KORÁB (2007), v té nejjednodušší formě, v které se s ním můžeme setkat, poslouží samotnému podnikateli k utříbení myšlenek. V písemné podobě může mít jen několik stránek, v nichž je zachyceno několik hlavních bodů týkajících se základních záměrů a cílů firmy. Naopak u obrovských společností může mít i několik set stran. Jednotlivé body jsou pak detailněji a komplexněji propracovány a objevují se zde i např. nejrůznější scénáře prognóz budoucího vývoje firmy na několik let dopředu. Pokud si podnikatel či firma netroufají na vypracování podnikatelského plánu, mohou jeho zpracováním pověřit externí poradenskou firmu. Na trhu působí mnoho těchto firem, jejich služby však nejsou pro začínajícího podnikatele levnou záležitostí. VEBER (2005) Zpracovaný podnikatelský plán je dokument, který by neměl být po vypracování založen do pracovního stolu. Tento dokument by se měl stát pracovním nástrojem, díky němuž bude dosahováno vytyčených cílů. Vzhledem k tomu, že podmínky na trhu se mění, 1 Podnikatelský plán zpracovaný v souvislosti s realizací určitého investičního projektu, resp. souboru těchto projektů, proto označujeme jako podnikatelský záměr. FOTR (2005) ZÁMEČNÍK, TUČKOVÁ, NOVÁK (2008) hovoří i o zakladatelském projektu. SYNEK a kol. (2006) zmiňuje v souvislosti s tímto i výraz business plán či podnikatelský projekt. 14

15 je potřeba, aby i podnikový plán nebyl jakýmsi neměnným stigmatem, ale naopak aby se stal živým a vyvíjejícím se dokumentem v rukou tvořivých lidí. Při práci s podnikovým plánem by tedy nemělo dojít k situaci, kdy by došlo k ukončení práce, neboť plánování jako takové je nikdy nekončící proces, který posouvá firmu kupředu Účel vypracování podnikatelského plánu Podle KORÁBA (2007) může být účel, pro který je primárně podnikatelský plán vyhotovován v zásadě dvojí. Je to vyhotovení pro interní, častěji však pro externí účely. Podnikatelský plán bude obecně sloužit: jako manažerský nástroj určený k řízení živnosti či společnosti. Uváděnými příklady je např. argumentace při prosazení podnikatelského záměru před společníky, vedením či jiných lidí klíčových pro rozjezd podnikání. Nespornou funkcí bude i prosté utříbení myšlenek a nápadů a jejich další zdokumentování. jako podklad pro získání cizích (finančních) zdrojů, typicky podnikatelského úvěru z banky. Je častější variantou, pro kterou se podnikatelský plán vyhotovuje. Jsou to zejména plány pro různé druhy investorů nebo banky, které mají financovat další rozvoj firmy a které má podnikatelský plán přesvědčit Zásady pro vypracování podnikatelského plánu VEBER (2005) hovoří o těchto zásadách: srozumitelnost, logičnost, stručnost, pravdivost a reálnost, respektování rizika. FOTR (2005) k tomu dodává: být stručný a přehledný, jednoduchý, demonstrovat výhody produktu či služby pro uživatele, resp. zákazníka, orientovat se na budoucnost, být co nejvěrohodnější a realistický, nebýt příliš optimistický z hlediska tržního potenciálu, nebýt však ani příliš pesimistický, nezakrývat slabá místa a rizika projektu, upozornit na konkurenční výhody projektu, silné stránky firmy a kompetenci manažerského týmu, prokázat schopnost firmy uhradit úroky a splátky, získat zpět vynaložený kapitál, ale také být zpracován kvalitně i po formální stránce Přístupy ke struktuře podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu by měla dodržovat obecná doporučení. Autoři přistupují ke struktuře podnikatelského plánu osobitě a jednotlivé části tvořící strukturu podnikatelského plánu pojmenovávají různými názvy, které však mají v konečném důsledku stejný význam, popřípadě zde jsou rozdíly v rámci umístění pořadí ve struktuře. 15

16 Dle KORÁBA (2007) je vhodné strukturu podnikatelského plánu rozlišit dle toho, zda se jedná o podnikatelský plán pro začínající, či pro již existující firmu. Pro začínající firmu doporučuje tuto osnovu: 1. Titulní strana 2. Exekutivní souhrn 3. Analýza trhu 4. Popis podniku 5. Výrobní plán 6. Marketingový plán 7. Organizační plán 8. Hodnocení rizik 9. Finanční plán 10. Přílohy Podle autorů FOTRA, SOUČKA (2005) by měl podnikatelský záměr obsahovat tyto základní části: 1. Realizační resumé 2. Charakteristiku firmy a jejich cílů 3. Organizace řízení a manažerský tým 4. Přehled základních výsledků a závěrů technicko ekonomické studie projektu 5. Shrnutí a závěry 6. Přílohy SYNEK a kol. (2006) popisuje strukturu podnikatelského plánu: 1. Shrnutí a základní východiska 2. Popis výrobků, odvětví, trhu, konkurence 3. Plán marketingu 4. Plán výzkumu a vývoje, plán výroby 5. Finanční plán 16

17 VEBER (2005) doporučuje: 1. Obsah 2. Shrnutí 3. Všeobecný popis firmy 4. Klíčové osobnosti 5. Produkty (výrobky, nebo služby) 6. Okolí firmy 7. Prodej 8. Výroba provozní činnosti 9. Jakost, environment, bezpečnost 10. Personální otázky 11. Finanční plán 12. Příloha Autoři ZÁMEČNÍK, TUČKOVÁ, NOVÁK (2008) doporučují strukturu podnikatelského plánu vytvořit následovně: 1. Shrnutí projektu 2. Představení firmy a jejich cílů 3. Popis výrobků, resp. poskytovaných služeb 4. Charakteristika odvětví 5. Charakteristika konkurence 6. Marketingový plán 7. Výrobní proces 8. Organizace a řízení 9. Finanční plán 10. Vlastnictví 11. Rizikové faktory 12. Vliv na životní prostředí 13. Časový harmonogram 14. Shrnutí a závěry 15. Přílohy 17

18 Ad 1) Shrnutí projektu Do shrnutí je doporučováno uvést identifikační údaje o firmě. Jde zejména o: název firmy, IČ, DIČ, adresa a sídlo firmy, telefon, fax, kontaktní osoby. Z právních informací bychom se měli dozvědět: právní formu podniku, základní jmění, datum založení, datum zápisu do obchodního registru, hlavní předmět činnosti. Ad 2) Představení firmy a jejích cílů Začínající firma by měla uvést tyto body: zakladatelská myšlenka, charakteristika podnikatelské myšlenky, návrh právní formy a její zdůvodnění, vlastnická struktura podniku, cíle firmy (vrcholové, strategické, základní) a především očekávané ekonomické ukazatele firmy (výnos, zisk, cash flow, rentabilita). Ad 3) Popis výrobku Jde o charakteristiku nabízených služeb, výjimečnost služby a její přidaná hodnota, úroveň uspokojení potřeb a požadavků zákazníků, výhody, přínosy pro firmu. Ad 4) Charakteristika odvětví Odráží současný stav odvětví, vývojové tendence, jaký vývoj se v odvětví předpokládá, důležitost odvětví. Ad 5) Charakteristika konkurence Tato pasáž by měla začínat vymezením našeho místa a pozice na trhu a naznačení předpokládaného vývoje. Dále by zde měly být zmíněny naše největší konkurenční výhody a nevýhody vůči konkurenci. V případě, že firma nemá přímou konkurenci, je dobré ji porovnat s potenciální konkurencí. Plánujeme-li rozšířit svou činnost i do zahraničí, je dobré rozšířit charakteristiku i o zahraniční konkurenci. Ad 6) Marketingový plán Jde o jednu z nejdůležitějších částí podnikatelského plánu při posuzování úspěšnosti podniku investorem. KORÁB (2007) ho nazývá strategickým plánem. Tato část by měla být v kontextu s celým podnikatelským plánem. Vymezuje jej: trhem a jeho růstem, trhovou segmentací (profil zákazníků, preferenční stupnice, motivy nákupů, solventnost), nejdůležitějšími cílovými trhy a jejich růstovým potenciálem, charakteristikou image podniku na daném trhu, marketingovými cíli. Marketingový mix, jak o něm hovoří FORET (2005), v sobě zahrnuje vše, čím firma může poptávku po svých produktech ovlivňovat. Podle začátečních slov čtyř uváděných faktorů se píše o čtyřech P. 18

19 Produkt (Product) Sdělení o tom, co je naším produktem. V případě služby, která je nehmotná, neoddělitelná, heterogenní a zničitelná, je k dosažení požadovaného efektu potřeba i lidského faktoru, který bude marketingový plán svou kvalitou a činností ovlivňovat. Vhodné je rozlišení primárních a sekundárních produktů. Prodejní cena (Price) Je jediným prvkem marketingového mixu, který přináší do firmy peníze. Na základě analýzy trhu se jedná o stanovení cenové politiky, kterou bude firma uplatňovat vůči svým zákazníkům a konkurenci. Cena určuje konkurenceschopnost produktu a na druhé straně zisk firmy. Propagace (Promotion) Jde o prostředky komunikace, díky kterým se má zákazník dozvědět o výrobku či firmě. Uváděnými nástroji jsou: osobní prodej, podpora prodeje, public relations, reklama. Prodejní místo (Place) Jedná se o proces, v rámci kterého se výrobek či služba dostane od poskytovatele ke spotřebitelovi. V této souvislosti můžeme hovořit o logistice, a to fyzické, nebo administrativní. Ad 7) Výrobní proces Tato část by nám měla ozřejmit umístění firmy a zhodnocení jejích výhod a nevýhod z pohledu stanoviště, výroba (charakteristika výrobního procesu a jeho fází, charakteristika strojů, zařízení, kapacit, charakteristika surovin a materiálů a způsob jejich zabezpečení), administrativa (pracovníci a jejich kvalifikace, rozsah práce v administrativní oblasti, technické zabezpečení požadovaných prací atd.). Ad 8) Organizace a řízení Podle FOTRA (2007) by tato část měla obsahovat: organizační schéma, charakteristiku klíčových vedoucích pracovníků z hlediska jejich rolí, politiku odměňování, vymezení dlouhodobých záměrů a cílů klíčových manažerů, stanovení klíčových řídících pozic, základní přístup k řízení firmy. Tato část bude určitě zařazena v podnikatelském plánu velké firmy, nebo v případě rozsáhlejšího projektu, kde je potřeba určit veškeré jednotlivé pravomoci a odpovědnosti. Při využívání služeb externích firem by zde měla být tato skutečnost taktéž ošetřena. 19

20 Ad 9) Finanční plán ZÁMEČNÍK, TUČKOVÁ, NOVÁK (2008) popisují strukturu finančního plánu třemi finančními výkazy: rozvahy (bilance), výsledovky (výkaz zisků a ztrát), výkaz o změně toku hotovosti (cash flow). Nezbytnou součástí podnikatelského plánu u vznikající firmy je zakladatelský rozpočet, který má tyto části: Rozpočet potřeby startovacího kapitálu. Jedná se o propočet potřebné výše peněžních prostředků, které jsou nutné k zahájení podnikatelské činnosti. Lze je rozdělit na: finanční prostředky nutné k založení firmy, finanční prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, finanční prostředky vložené do nákupu oběžného majetku, finanční prostředky určené na zahájení podnikatelské činnosti. Zdroje kapitálu Rozpočet výnosů a nákladů Rozdělení příjmů (cash flow) Určení prostředků pro podnikatele, neboli oportunitní náklady Kompletní finanční plán by měl být dále doplněn o: Rozpočet příjmů pro uvažované roky Rozpočet nákladů pro uvažované roky Výpočet úroků z úvěru Výpočet odpisů KORÁB (2007) udává i analýzu bodu zvratu (Break Even Point Analysis) a dále udává, že je potřeba si neustále uvědomovat, která čísla reprezentují historická data (data z účetnictví let minulých), současná data, která jsou sice odhadem, ale vycházejí ze známých událostí a skutečností, na základě kterých předpovídáme budoucí data. Díky finančnímu plánu by se měl ten, koho hodláme oslovit k případnému poskytnutí finančních prostředků dozvědět o historii, současnosti a předpokládané budoucnosti firmy výhledově na 3 5 let a to z hlediska financí. Neměly by zde chybět tabulky či grafy našich dosažených výsledků a plánů krátkodobých i dlouhodobých. Důležitější než samotná čísla je dle KORÁBA (2007) v uvedených obdobích pohyb trendu jejich vývoje. KALOUDA (c1997) oproti tomu říká: Z minulého vývoje libovolného ukazatele však pro současnost nemusí vyplývat téměř žádné důsledky. Především totiž nemusí být (v dnešních turbulentních podmínkách) splněn požadavek ceteris paribus. 20

21 Ad 10) Vlastnictví Podle FOTRA (2005) je vlastnictví spojeno s finančně-ekonomickou stránkou projektu. Říká, že je třeba charakterizovat zvolenou právní formu podnikatelské činnosti, uvést objem a formu kapitálu, který se do firmy vnáší. Ad 11) Rizikové faktory I sebelepší podnikatelský záměr, popřípadě některé jeho části, nemusí vyjít. V této části podnikatelského plánu jsou zachycena možná rizika, která mohou firmu ohrozit a naznačeny možné obranné strategie. Ad 12) Vliv na životní prostředí Tato část podnikatelského plánu by měla být jeho součástí zejména v případech, kdy firma svojí činností má konkrétní dopady na životní prostředí. Ad 13) Časový harmonogram V operačním plánu jde v podstatě o projektové zpracování realizace podnikatelského plánu, tedy kroků a časového vymezení klíčových činností, aktivit realizace a jejich časových sousledností. KORÁB (2007) Autor dále uvádí, že je potřeba ke každému milníku stanovit: odpovědnou osobu, útvar, začátek plnění, konec plnění, dílčí rozpočet pro tuto část. Operační program je časovým harmonogramem celého plánu. Ad 14) Shrnutí a závěry Ve shrnutí by měl být shrnut celý projekt. Pozornost by měla být věnována např.: celkovému strategickému zaměření projektu, zdůvodnění očekávaného úspěchu projektu se zvláštní pozorností na přínos manažerského týmu, uvedení jedinečných rysů firmy. FOTR (2005) Ad 15) Přílohy Do přílohy jsou umísťovány ty materiály, na něž jsme se v plánu odkazovali, avšak nebylo vhodné je do samotného textu dávat, např. z důvodu přílišné detailnosti, rozsáhlosti. FOTR (2007) uvádí např.: výpisy z obchodního rejstříku, životopisy klíčových osobností firmy, fotografie, resp. výkresy výrobků, výsledky průzkumů trhu, výsledky propagačních akcí, technologické schéma výroby, výkazy zisků a ztrát atd. 21

22 1.6 MŮJ PODNIKATELSKÝ PLÁN Na základě výše uvedeného bližšího vymezení obsahových náležitostí struktury podnikatelského plánu bude mít můj podnikatelský plán uvedený v praktické části práce tuto strukturu: 3.1 Shrnutí projektu 3.2 Představení firmy a jejich cílů 3.3 Popis poskytovaných služeb 3.4 Charakteristika odvětví 3.5 Charakteristika konkurence 3.6 Marketingový mix 3.7 Proces poskytování služby 3.8 Organizace a řízení 3.9 SWOT analýza 3.10 Zakladatelský rozpočet 3.11 Riziková analýza záměru 3.12 Vliv na životní prostředí 3.13 Časový harmonogram 1.7 ANALÝZA Dříve než přistoupím k vlastní tvorbě Podnikatelského plánu, provedu v jeho úvodu analýzu trhu ČR v oblasti, pro kterou budu vytvářet podnikatelský plán. Dále provedu vlastní analýzu zakládané firmy neboli SWOT analýzu. V závěru podnikatelského plánu bude provedena i analýza rizik. Analyzovat budu činnost: servis a opravy kancelářské techniky. Nejdříve však bude vhodné si vymezit některé pojmy z této oblasti. Podle KORÁBA (2005) je analyzování neodmyslitelnou součástí téměř každého lidského konání a provádíme je prakticky na každém kroku. Samozřejmě i příprava podnikatelského plánu, resp. každého plánu, je podložena výstupy analýzy, která v případě plánování bývá výrazně strukturovanější a formalizovanější než analýza při dennodenních rozhodováních Analýza trhu Pod pojmem trh rozumíme celkovou hodnotu nebo objem zboží či služeb, které uspokojují stejné potřeby zákazníka. Nesmíme ale přemýšlet o trhu pouze ve smyslu 22

23 výrobků či služeb uspokojujících určitou potřebu, neboť pak definujeme trh buď příliš úzce, nebo naopak široce. Chybné vymezení trhu může být spojeno s vážnými důsledky pro podnik. BLAŽKOVÁ (2007) Autorka dále uvádí faktory, které jsou sledovány v rámci analýzy trhu: velikost trhu, vymezení trhu, míra růstu trhu, atraktivita trhu, ziskovost trhu, vývoj a predikce poptávky, predikce potřeb, tržní trendy. Provést analýzu trhu v rámci ČR znamená správně určit trh, který bude zkoumán. Všechna odvětví trhu jsou seřazena v klasifikaci ekonomických činností CZ-NACE 2 a její používání je závazné pro všechny členské státy Evropské unie. Díky tomu mohou být jednotlivé země vzájemně srovnávány. Po správném vymezení odvětví, které chceme zanalyzovat, je možné vycházet ze statistických údajů nabízených např. Českým statistickým úřadem. Zde jsou však jednotlivé statistiky vedené do roku 2007 vedeny podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ 3 ). Z tohoto důvodu budu z jejich výstupních dat v praktické části vycházet SWOT analýza SWOT analýza je metoda, pomocí které je možné identifikovat silné (angl. Strengths) a slabé (angl. Weaknesses) stránky, příležitosti (angl. Opportunities) a hrozby (angl. Threats), které jsou spojené s určitým typem podnikání, opatřením, politikou, projektem apod. Jedná se o metodu užívanou především v marketingu. S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Výstupem komplexní analýzy SWOT je chování společnosti, která maximalizuje přednosti a příležitosti a minimalizuje hrozby a nedostatky. SWOT (2009) 2 Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahrazuje Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ), vydanou sdělením Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 č. 486/2003 Sb. a aktualizovanou sdělením č. 311/2005 Sb. 3 Hlavním účelem OKEČ je poskytnutí hierarchického třídění podle ekonomických subjektů 23

24 1.7.3 Analýza rizik Analýza rizik je jednou z důležitých součástí podnikatelského plánu a její vypracování svědčí o tom, že podnikatel přistupuje k rizikům aktivním způsobem. Podnikatelův přístup k možným rizikům rozděluje KALOUDA (c1997) na ofenzivní (jedná se o odstranění možných rizik) nebo defenzivní (zmírnění důsledků rizik). KALOUDA (c1997) definuje: Pojem riziko 4 je jedním ze složitých abstraktních intuitivních pojmů, jejichž významy oplývají členitostí aspektů, barvitostí i dimenzionalitou a nelze je proto ani uspokojivě popsat ani vtěsnat do přesných definic. Analýza rizika je podle FOTRA (2005) součástí podnikatelského plánu a měla by charakterizovat základní výsledky tohoto projektu, a to především klíčové faktory rizika, jejich potenciální dopady na firmu, přijatá opatření na snížení podnikatelského rizika, včetně plánů korekčních opatření, umožňujících pružnou a nákladově efektivní reakci firmy na možný výskyt rizikových faktorů. Riziko podnikání I nejlépe vypracovaný podnikatelský plán, popř. některá z jeho části, nemusí vyjít. KALOUDA (c1997) píše o riziku podnikání jako o možnosti vzniku ztráty, která může podnikatele postihnout při podnikání. Je způsobena vnějšími a vnitřními vlivy, odměnou za podnikatelské riziko je podnikatelský zisk. O podnikatelském riziku jako o určitém nebezpečí, kdy se skutečné výsledky mohou odlišovat od předpokládaných výsledků, píše FOTR (2006). Odlišení může být : žádoucím směrem, nebo nežádoucím směrem. 4 Výraz riziko pochází údajně ze 17. století, kdy se objevil v souvislosti s lodní dopravou. Výraz risico pochází z italštiny a označuje úskalí, kterému se plavci snažili vyhnout. SMEJKAL, RAIS (2006) 24

25 2 ANALÝZA TRHU V OBLASTI SLUŽEB: OPRAVY A ÚDRŽBA KANCELÁŘSKÝCH STROJŮ A POČÍTAČŮ V ČR Trh služeb v oblasti: Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů tvoří součást trhu s výpočetní technikou, který patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející trhy národního hospodářství. Trh v oblasti výpočetní techniky patří do oblasti tržních služeb, pro které je charakteristické podnikání za účelem dosažení zisku. Celý trh s výpočetní technikou je rozdělen dle převažujících činností do těchto odvětví: publikování, dodávky a poradenství v oblasti software, zpracování dat, oprava a údržba kancelářských strojů a PC, poradenství v oblasti hardware, činnosti v oblasti databází, jiné činnosti. Obrázek č. 1: Rozdělení tržeb v jednotlivých odvětvích výpočetní techniky v roce 2005 Zdroj: Hlavní tendence vývoje tržních služeb od roku 2000, ( ) 25

26 Na obrázku č. 1 (viz s. 25) je znázorněno rozdělení tržeb všech výše uvedených odvětví, které tvoří trh s výpočetní technikou. Největší podíl tržeb připadá na odvětví Publikování, dodávky a poradenství v oblasti software, a to 78 %. Sektor, který nás zajímá pro účely analýzy Opravy a údržba kancelářských strojů a zařízení zabírá 7 % z celého sektoru s výpočetní technikou. Tabulka č. 1: Vývoj vybraných charakteristik odvětví OKEČ 72 Zdroj: Hlavní tendence vývoje tržních služeb od roku 2000 ( ) Trh s výpočetní technikou má stoupající tendenci, a to téměř ve všech sledovaných oblastech. Z tabulky č. 1 vyplývá, že počet podniků zabývajících se výpočetní technikou se již zřejmě ustálil či mírně poklesl. Počet pracovníků pracujících v tomto oboru se však i nadále do roku 2005 mírně zvyšoval. Taktéž průměrná měsíční mzda vykazuje rostoucí tendenci a je hodně nad průměrnou mzdou v ČR pro dané roky. I přes vysokou míru růstu mzdy se dařilo udržet vysokou míru přidané hodnoty na jednoho pracovníka. Analýzu trhu v oblasti: Oprava a údržba kancelářských strojů a PC budu provádět pro trh ČR, a to na základě kritérií uvedených v teoretické části práce. Z uvedených kritérií bude zkoumána: velikost trhu vymezení trhu míra růstu trhu atraktivita trhu tržní trendy vývoj a predikci poptávky Trh v oblasti poskytování služeb a prodeje výpočetní techniky tvoří všechny firmy nabízející služby a produkty kancelářské a výpočetní techniky a zároveň všichni zákazníci mající o toto zboží zájem. Dle CZ-NACE je uvedená činnost zařazena do skupiny: Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení. 26

27 2.1 VELIKOST TRHU Představu o velikosti trhu ve kterém by se měla firma pohybovat, lze získat z tabulky č. 2, kde je uveden přesný počet podniků v jednotlivých letech v analyzovaném odvětví: Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů. V roce 2002 působilo v tomto odvětví 2188 firem a postupně došlo k mírnému poklesu na 1837 firem v roce V příloze č. 1 je možné uvedený vývoj porovnat s ostatními odvětvími tvořící trh výpočetní techniky. Tabulka č. 2: Počet firem v odvětví Prodej a servis kancelářské a výpočetní techniky Počet firem Zdroj: Práce autora na základě ČSÚ 2.2 VYMEZENÍ TRHU Trh je vymezen poskytováním a zprostředkováním služeb a dále nákupem a prodejem zboží, které přímo souvisí s informačními a komunikačními technologiemi (telekomunikačními činnostmi a činností v oblasti výpočetní techniky). 2.3 MÍRA RŮSTU TRHU Tabulka č. 3: Míra růstu trhu v odvětví: Prodej a servis kancelářské a výpočetní techniky Tržba v mil Míra růstu X 1,02 0,94 1,06 1,23 0,99 Zdroj: Práce autora na základě ČSÚ Z tabulky č. 3 vyplývá, že trh, respektive tržby v tomto odvětví až do roku 2006 mírně rostly. Od uvedeného roku dochází k mírnému poklesu. Opravy kancelářských strojů a výpočetní techniky jsou jediným odvětvím, které v rámci činností spojených s výpočetní technikou stagnuje, neboť výpočetní technika velice rychle morálně zastarává, staré počítače nevyhovují novým nárokům a neumožňují využití všech možností, které se v současné době na poli informačních technologií nabízejí. Tato skutečnost vede zákazníky stále častěji ke koupi nového zařízení namísto investic do oprav. Kompletní přehled o tržbách v sektoru výpočetní techniky lze získat z přílohy č

28 2.4 ATRAKTIVITA TRHU Výpočetní technika je jedním z oborů, ve kterém se dynamika vývoje projevuje nejvýrazněji. Tato skutečnost nutí nejen firmy, ale i běžné uživatele udržovat techniku s neustálým pokrokem. Nové technologie umožňují nižší náklady, používají méně energie, přinášejí lepší výkony a poskytují větší kapacitu. Toto jsou hlavní důvody, které budou firmy i nadále nutit investovat do informačních technologií i přes celkový stav, ve kterém se světová ekonomika dnes nachází. 2.5 TRŽNÍ TRENDY Důležitou a nepřehlédnutelnou skutečností, která musí být brána v potaz, je změna zákaznického chování. Současný spotřebitel klade vyšší důraz na informovanost, znalosti a nároky na kvalitu. V případě prodeje kancelářské techniky je zaznamenán trend směřovaný k úspoře nákladů a k výdrži zařízení. Zákazník je tedy ochoten do zařízení, které mu do budoucna přinese více úspor také více investovat. V oblasti tiskáren je patrný přesun z černobílého tisku do barevného, a to především díky poklesu ceny. Tak jako počítač se stává standardním vybavením své místo vedle něj získává tiskárna. Patrný je velký nárůst multifunkčních zařízení. Vysoký nárůst je spatřován v prodeji notebooků, které nahrazují pro svoje užitné vlastnosti klasický počítač. 2.6 VÝVOJ A PREDIKCE POPTÁVKY Determinanty poptávajících Poptávající segmenty lze rozdělit dle důležitých determinantů, které určují míru jejich využívání. Jsou to: pohlaví, věk a vzdělání Pohlaví Tak jako je celý sektor trhu výpočetní techniky doménou mužů, tak také muži více využívají počítač. V roce 2008 používá osobní počítač 63 % mužů a 55 % žen. Věk Nejvyšší podíl uživatelů osobního počítače je mezi jednotlivci ve věku let, jedná se konkrétně o 92 %. V následujících věkových skupinách již dochází k poklesu podílu uživatelů počítače. 28

29 Vzdělání Mezi vysokoškolsky vzdělanou populací se nachází 88 % uživatelů počítače a mezi jednotlivci majícími střední vzdělání s maturitou jich je 72 %. Oproti roku 2005 zaznamenaly obě kategorie nárůst, který však nebyl tak významný, jako je tomu v případě jednotlivců se středním vzděláním bez maturity a se vzděláním základním. V roce 2008 je mezi populací se základním vzděláním 14 % uživatelů osobního počítače, v roce 2005 to bylo necelých 5 %. Se středním vzděláním bez maturity je v současné době 42 % uživatelů počítače, v roce 2005 to bylo 30 % Uživatelé PC a internetu Domácnosti V roce 1989 měla osobní počítač pouze 2 % domácností a ještě na konci 90. let minulého století byl počítač v našich domácnostech spíše výjimkou. Z obrázku č. 2 je patrné jak se vybavenost počítači a potažmo i internetem v jednotlivých letech zvyšuje. Osobním počítačem je v ČR v současné době vybavena téměř každá druhá domácnost (48 %), odhadem jde v absolutních číslech o tis. domácností. Aktivní připojení k internetu (42 %). Odhadem jde o tis. domácností. Hlavními determinanty, jejichž příčinou je vzestup celkové vybavenosti domácností výpočetní technikou, jsou vedle stále větší cenové dostupnosti i celková změna životního stylu populace. Počítač se stává neodmyslitelnou součástí téměř veškeré lidské činnosti a prostupuje do všech oblastí, zejména však pracovního života. Obrázek č. 2: Domácnosti s osobním PC a připojením k internetu Zdroj: Kolik českých domácností má počítač a internet?, ( ) 29

30 Podniky Na počátku roku 2008 používalo osobní počítač v ČR 97 % podniků s deseti a více zaměstnanci. Tento podíl se v posledních letech nijak výrazně nemění. Jeho oblíbenost skoro nezbytnost v dnešní době naznačoval již ke konci roku 2001 podíl 93 % podniků, které ho používaly, a dá se říci, že tak patřil ke standardnímu podnikovému vybavení. Nákup počítače je obvykle prvotním vybavením, které zákazníci pořizují. Následně je dokoupeno ostatní vybavení, které zvyšuje možnosti využití počítače. Zvyšujícím se trendem je nákup multifunkčních zařízení, jejichž součástí jsou již softwarová vybavení, která zvyšují možnost optimálního využití. Míra využívání internetu a ostatních informačních technologií v českých podnicích je přímo úměrná velikosti podniku. Čím je podnik větší, tím je jeho využívání informačními technologiemi vyšší. Obrázek č. 3: Zaměstnanci používající v práci pravidelně počítač Zdroj: Zaměstnanci používající v práci počítač a IT odborníci, ( ) Se zvyšující se vybaveností podniků informačními technologiemi rostl i počet zaměstnanců pracujících s počítačem, viz obrázek č. 3. Zatímco v roce 2002 pracovalo s osobním počítačem 35 % zaměstnanců v roce 2008 to již bylo 42 %. Rozdíly ve využívání informačních technologií lze spatřovat i mezi jednotlivými odvětvími. Nejvíce využívají v práci počítač zaměstnanci pracující v peněžnictví a pojišťovnictví 96 %, zaměstnanci pracující v IT technologiích s téměř 94 %. Naopak nejméně využívají počítače zaměstnanci pracující ve zpracovatelském průmyslu, dopravě a skladování a ve stavebnictví (kolem 30 %). 30

31 Veřejná správa Jedním z hlavních úkolů používání PC a internetu ve veřejné správě je především snaha přiblížit se k občanovi a usnadnit mu komunikaci s úřadem. Především pak díky webovým stránkám usnadnit občanovi přístup k informacím, poskytnout mu komplexní a aktuální informace. Díky ovému kontaktu je možné vyřídit svou záležitost už i z domova. Již běžně si můžeme stáhnout různé formuláře. V menší míře jsou zatím využívány přímé elektronické formuláře. V roce 2007 byly již všechny krajské organizace vybaveny osobním počítačem i připojením k internetu. Krajské úřady jsou také hodnoceny jako nejlépe vybavenou kategorií co se týká veřejné správy a nyní pro ně bude důležité si dosaženou úroveň udržet a nadále zvyšovat úroveň nabízených služeb. V grafu č. 4 jsou znázorněny obce s vysokorychlostním připojením k internetu. Z grafu vyplývá, že se připojení od roku 2005 do roku 2007 téměř zdvojnásobilo a to na 84 % celkem. Menší obce s méně než 500 obyvateli jsou na tom s využíváním internetu hůře než obce s počtem obyvatel nad 500. Z grafu je ovšem patrný velký nárůst ve využívání internetu malými obcemi a to z 26 % v roce 2005 na 78 % v roce Takže i nadále je zde spatřován nárůst a je jisté, že malé obce budou svoji vybavenost do budoucna zlepšovat a tak se přibližovat obcím velkým. Obrázek č. 4: Využití internetu ve veřejné správě Zdroj: Informační technologie ve veřejné správě, ( ) 31

32 Školství Úkolem škol je spoluvytvářet prostředí, v němž může docházet k efektivnímu předávání znalostí a dovedností. Základní podmínkou takového prostředí je dobrá vybavenost vzdělávacích institucí informačními a komunikačními technologiemi. Z obrázku č. 5 je patrné, že vybavenost českých škol počítačem postupně roste a liší se dle daného stupně školy. Graf rozlišuje vybavenost počítači dle stupně školy. Hodnocen je 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy, střední školy a vyšší odborné školy. Graf sleduje vybavenost počtem počítačů na 100 žáků/studentů. Patrné z grafu je, že nejlepší vybavenosti dosahují v roce 2008 vyšší odborné školy, kde připadá na 100 studentů celkem 31 počítačů. Nejnižší počet počítačů připadá na 1. stupeň základních škol a to 15 počítačů na 100 žáků v roce Obrázek č. 5: Počet počítačů na školách v ČR podle stupně škol na 100 žáků/studentů Zdroj: Vybavenost IT ve školství ( ) V roce 2008 byly školy vybaveny průměrně 12 počítači na 100 žáků a tato vybavenost neustále poroste. Většina škol majících počítač je také připojena k internetu. Hodnoty připojení k internetu jsou podobné jako u vybavení PC a každoročně se neustále zvyšují. I přestože se hodnoty vybavenosti počítači na našich školách každoročně zvyšují, stále nedosahují takové úrovně jako v zemích s nejrozvinutější IT infrastrukturou, kde se počty počítačů na 100 žáků pohybují kolem dvojnásobku a výše našich hodnot. 32

33 Zdravotnictví Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví jsou relativně mladou a neustále se rozvíjející oblastí, jejíž základní myšlenkou je podpora zdravotnické péče prostřednictvím elektronizace procesů a komunikačních kanálů. Jejím cílem je propojení zdravotní péče a informačních technologií. Obrázek č. 6 zachycuje vybavení informačními technologiemi ve zdravotnictví. Již všechny nemocnice jsou vybaveny počítačem, 96 % nemocnic je vybaveno internetem a 88 % nemocnic má vlastní webové stránky. Nemocnice patří mezi nejlépe vybavená zařízení ve zdravotnictví. Obrázek č. 6: Informační technologie a jejich využívání ve zdravotnictví Zdroj: Informační technologie a jejich využívání ve zdravotnictví ( ) 2.7 DŮSLEDEK, VÝSLEDEK, PŘEDPOKLADY PRO PODNIKATELSKÝ PLÁN Z provedené analýzy trhu v odvětví výpočetní techniky vyplývá, že toto odvětví patří mezi nejdynamičtěji se vyvíjející odvětví národního hospodářství, a to ve všech jeho sférách viz obrázky č. 2, 3, 4, 5, 6. Výpočetní technika zasáhla do všech oblastí pracovního i osobního života lidí a nadále je patrný její nárůst. Do budoucna lze předpokládat, že vybavenost výpočetní technikou bude i nadále dohánět země s nejrozvinutější IT infrastrukturou. Poté co dojde postupně k úplnému pokrytí všech oblastí výpočetní technikou, bude i nadále potřeba služeb, které budou výpočetní techniku spravovat a udržovat, neboť ta je jedním z mála odvětví, které nejrychleji zastarává. Aby mohly být uživatelé konkurenceschopní, jsou nuceni k neustálé modernizaci a optimálnímu využívání svých zařízení, neboť to jim šetří náklady. 33

34 3. PODNIKATELSKÝ PLÁN 3.1 SHRNUTÍ PROJEKTU Název firmy: ProNet Adresa a sídlo firmy: Vrchlického 30, Hodonín Právní forma: Osoba samostatně výdělečně činná Datum založení: Druh živnosti: volná Hlavní předmět činnosti: Opravy, údržba a prodej kancelářské a výpočetní techniky Další předmět činnosti: Provoz maloobchodní prodejny Zařazení dle CZ-NACE: Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení Maloobchod, kromě motorových vozidel Mapa města Hodonín: viz příloha č PŘEDSTAVENÍ FIRMY A JEJÍ CÍLE Zakladatelská myšlenka: Podnětem ke vzniku firmy ProNet je mínění majitele, že servis a prodej výpočetní techniky, tedy obor, kterým se dlouhodobě zaobíral, lze provádět na aktivnější bázi, než která byla uplatňována v jeho předchozím zaměstnání. Dalším motivem je rozhodnutí vyzkoušet si to sám a také potřeba uživit a zajistit rodinu. Tyto hlavní naznačené důvody vedou majitele k založení vlastní firmy. Motto firmy: Mottem a zároveň cílem pro založení vlastní firmy poskytující servis a prodej výpočetní techniky je především potřeba mít možnost vyhovět konkrétním požadavkům zákazníka v co nejkratším termínu a za přijatelnou cenu. Důraz bude kladen především na individuální přístup k zákazníkovi, jeho spokojenost, kvalitu nabízených výrobků a služeb. Cíle: Strategickým cílem je vytvořit firmu, která bude schopna konkurovat malým a středním firmám působícím ve vybraném regionu. Vytvořit a udržet dostatečně širokou stálou klientelu zákazníků, která by zajistila existenci firmy bude možné jen nabízením služeb, které budou přinášet zákazníkovi co nejlepší užitné vlastnosti mezi kvalitou a cenou. Operačním cílem je posunout svoji pozici od role dodavatele do role partnera jež pomáhá spotřebiteli řešit jeho ekonomickou situaci. 34

35 Návrh právní formy a její zdůvodnění Pro podnikatelský subjekt s jedním vlastníkem a s jedním zaměstnancem musí být vybrána právní forma podniku. Možnou variantou může být osoba samostatně výdělečně činná (dále OSVČ), popřípadě společnost s ručením omezeným (dále s. r. o.). Pro snadnější volbu právní formy je srovnání znázorněno pomocí tabulky. Tabulka obsahuje kritéria, která byla vymezena již v úvodu teoretické části práce. Kritéria jsou hodnocena pomocí váhy. Váha bude v rozmezí 1 5 bodů (vyšší počet = vyšší důležitost) a znamená důležitost uvažovaných kritérií pro zakladatele firmy. Ve třetím a pátém sloupci jsou každé uvažované právní formě přiřazeny body dle preference zakladatele firmy, taktéž v rozmezí 1 5 bodů. Získaný vyšší počet bodů bude hovořit pro vhodnější právní formu firmy. Tabulka č. 4: Hodnocení kritérií pro zvolení právní formy firmy Kritéria Váha OSVČ s. r. o. Celkem Celkem Ručení Pravomoc při rozhodování Počet zakladatelů Nároky na počáteční kapitál Spolupodílnictví na zisku/ztrátě Daňové zatížení Zveřejňovací povinnost Nároky na rychlost založení Celkem Zdroj: Práce autora Na základě zhodnocení uvažovaných kritérií pro možnou právní formu podniku bude podnikatel podnikat jako OSVČ. Poskytování servisních činností a maloobchodu je podle živnostenského zákona volnou činností. Podle druhu činnosti je servis a opravy výpočetní techniky živností poskytující služby a provozování maloobchodní prodejny živností obchodní. Pro uvedené činnosti bude nutné získat výpis ze živnostenského rejstříku. Prokázání odborné způsobilosti pro provozování volné živnosti není podmínkou. Podmínkou je splnění všeobecných podmínek a samotné ohlášení. V příloze č. 4 je přiložen ohlašovací formulář. Dle seznamu oborů činností, které náležejí do živnosti volné, je uvedená první činnost pod číslem oboru: 35

36 29 Výroba elektronických součástek, elektronických zařízení a výroba a opravy elektrických a elektronických zařízení pracujících na malém napětí. Firma má vizi stát se i prodejní organizací. Otevřením menšího prodejního místa by mělo dojít k přiblížení a zhmotnění se zákazníkovi. Ve firemní prodejně si budou moci zákazníci zakoupit některé kancelářské produkty a spotřební materiál. Druhá vykonávaná činnost je dle seznamu oborů činností, které náležejí do živnosti volné, pod číslem oboru: 48 Velkoobchod a maloobchod Další podrobné charakteristiky uvažovaného ekonomického subjektu jsou součástí přílohy č POPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Hlavním pilířem nabízených činností bude servis, opravy a instalace výpočetní a kancelářské techniky, kopírovacích strojů, tiskáren, faxů, kalkulátorů a pokladen většiny známých značek, včetně zaškolení personálu. Podpůrnou činností, která by měla nabídnout více služeb zákazníkovi a především také jistou formu reklamy pro majitele, bude otevření menšího prodejního místa. Podrobný přehled nabízených služeb a produktů je uveden v příloze č CHARAKTERISTIKA TRHU Podrobná charakteristika trhu jako celku, zejména jeho vývoj, velikost, tendence, zákazníci je podrobně popsána v části dvě Analýza trhu v oblasti služeb: Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů v ČR Charakteristika místního trhu Těžištěm firemních zákazníků budou malé a střední firmy působící v regionu, kterým bude poskytován servis výpočetní techniky, pokladen a faxů. Důležitou skupinou nových zákazníků, kteří navštíví prodejnu, budou především obyvatelé města Hodonín a jeho okolí. Uvažované umístění prodejny bude na jedné z ulic, která propojuje centrum města s nádražím, a proto by zde neměla být nouze o zákazníky. Jedním z úkolů prodejny bude přilákání zákazníků, kteří si budou chtít zakoupit některé kancelářské potřeby a díky tomu se dozvědí o dalších nabízených službách a nabízeném zboží. 36

37 Dojde k vytvoření dlouhodobého vztahu zákazník dodavatel na bázi vzájemné důvěry. Firma bude zákazníkovi individuálním přístupem pomáhat efektivněji podnikat. Jen tak, se i příště obrátí zákazník s důvěrou na služby firmy. Segmentace zákazníků do tří cílových skupin: Zájemci o koupi nové registrační pokladny Zákazníci kupující tonery a renovované tonery a běžné kancelářské potřeby Zákazníci mající zájem o servis výpočetní techniky To jsou tři hlavní cílové trhy, na které se chce firma zaměřit. 3.5 CHARAKTERISTIKA KONKURENCE Pro zmapování konkurenčních firem působících v hodonínském okrese budou brány v úvahu nejen firmy působící v samotném Hodoníně a blízkém okolí, ale i firmy působící v přilehlých blízkých městech, kterými jsou 20 km vzdálené město Kyjov a 20 km vzdálená Břeclav. Předpokladem je, že při nákupu výpočetní techniky se lidé nerozhodují pro nákup pouze na základě nejbližšího místa. Zákazníci ze vzdálenějších oblastí budou již zřejmě využívat nabízených služeb jiných firem především pak firem brněnských. Při mapování konkurence bude vycházeno z internetových zdrojů, neboť lze předpokládat, že každá firma působící v oblasti výpočetní techniky bude mít vlastní www. stránky. Malá firma, která bude usilovat o získání trhu koncentrovaným marketingem osloví své zákazníky segmentem zboží, které velké firmy nenabízejí. Bude usilovat o získání podílu na několika menších trzích. Při mapování konkurence v uvažovaném regionu bylo zjišťováno, které firmy nabízejí: prodej registračních pokladen, profesionální renovaci kazet, servis kopírek, tiskáren a faxů. Tato kombinace firmou nabízených služeb by měla firmu odlišovat od ostatních. V tabulce č. 5 jsou uvedeny konkurenční firmy zabývající se činností v oboru výpočetní techniky ve vymezeném regionu. Z tabulky je patrné, že konkurence je značná. V regionu působí mnoho zavedených firem s dlouhou dobou působností a širokou škálou nabízených služeb, ale jsou zde i firmy nové působící na trhu teprve několik let. Rozsah nabízených služeb firmami je standardní. Hlavním produktem většiny firem je prodej výpočetní techniky a s tím spojené související služby. Mnoho firem prodává své zboží díky internetovému obchodu. 37

38 Tabulka č. 5: Přehled firem působících v okrese Hodonín v obdobné činnosti Název a sídlo firmy F. net, s. r. o. Hodonín FLEXTRON elektronic, Zlatá ulička, Kyjov AMEDEO s. r. o. Svatoborská, Kyjov CS net s. r. o. Rodinova, Hodonín Csnet s.r.o. pobočka Komenského, Kyjov NEXX Počítače & GT net Internet Kollárova, Kyjov CÁB počítače s. r.o. Blatnice pod Svatým Antonínkem Ing. Jiří Tesařík Kyjov-Boršov Přehled hlavní vykonávané činnosti Připojení k celosvětové síti internet za pomocí bezdrátových technologií, kompletní správa výpočetní techniky Firma se zaobírá dodávkou, servisem a opravami výpočetní techniky a počítačových sítí. Počet let Registrační pokladny Profesionální renovace kazet Servis kopírek, tiskáren, faxů 4 Ne Ne Ne 11 Ne Ne Ne Servis výpočetní techniky, informačních systémů a registračních pokladen 5 Ano Ne Ano Prodej, servis výpočetní 10 Ne Ano Ano a kancelářské techniky. Instalace a údržba počítačových sítí, softwarové poradenství v oblasti aplikačního a ekonomického software Money. Renovace tonerů a kazet. Prodej a servis výpočetní techniky, 4 Ne Ne Ne CD/DVD médií, mobilních telefonů a digitálních fotoaparátů. Možnost nákupu po internetu. Servis a prodej počítačů - Ne Ne Ne Prodej a servis výpočetní a kancelářské techniky 15 Ne Ano Ano Martin Kožuský Novalisnet Ostrovánky Print Servis Hodonín Prodej a opravy PC, nabídka služeb v oblasti programování, správy linuxových serverů, tvorby WWW stránek, LED svícení, montáže kamerových systémů Hlavními nabízenými službami jsou služby v oblasti čárového kódu. V oblasti výpočetní techniky poskytuje: prodej, záruční a pozáruční servis výpočetní techniky, instalace software, 38 - Ne Ne Ne - Ne Ne Ano konfigurace počítačů a sítí Zdroj: F.net, s.r.o, ( ), FLEXTRON ( ), Amedeo ( ), CSNET.cz ( ), NEXX Počítače & GT net Internet ( ), CÁB POČÍTAČE ( ), Firma Tesařík ( ), Martin Kožuský-Novalisnet ( ), PRINT SERVIS HODONÍN ( )

39 Dle zjištění uvedených v tabulce č. 5 (viz s. 38) nenabízí žádná z konkurenčních firem všechny uvedené produkty. Tři firmy, které jsou níže více prozkoumány nabízejí dva z uvedených produktů. Společnost Csnet.cz byla založena v prosinci 1999 a sídlí v Kyjově i Hodoníně. Počátky firmy sahají však až do roku 1995, kdy existovala pod názvem CS 21. Nabízí dodávky výpočetní techniky, pokladních systémů až po instalace datových kabeláží, záruční a pozáruční servis tiskáren, outsourcing několika firmám, počítačové a datové sítě, profesionální renovaci kazet. Zaměřuje se zejména na oblast počítačových sítí a poskytování servisních služeb. Firma má dvě maloobchodní prodejny. Jedna je umístěna v Hodoníně, kde má firma centrálu, druhá v Kyjově. Společnost Amedeo s. r. o., sídlí na ulici Svatoborská v Kyjově. Firma působí na trhu od roku 2004, ale její podnikatelské aktivity začaly již kolem roku Hlavní činností původně byla tvorba programů a software. V oblasti informačních a komunikačních technologií patří mezi stabilní dodavatele. Nabízí rozsáhlý záběr služeb v oblasti servisu výpočetní techniky informačních systémů a pokladen. Mezi konkrétní nabízené činnosti patří: prodej a servis výpočetní techniky, servis registračních pokladen, pokladních systémů, kopírek, faxů, prodej spotřebního materiálu pro výpočetní techniku, poradenské služby, konzultace a školení, dodávky strukturované kabeláže, návrh a realizace počítačových sítí a systémů atd. Firma provozuje kromě maloobchodního obchodu také e-shop a je autorizovaným střediskem pro registrační pokladny a fiskální tiskárny. Jejími zákazníky jsou velké průmyslové podniky, drobní podnikatelé, ale i domácí uživatelé. Firma Tesařík vznikla v dubnu roku Filosofie firmy je postavena na osobním přístupu ke každému zákazníkovi, kdy za základ považuje prodej kvalitní výpočetní techniky domácí, ale i zahraniční. Firma nabízí počítače firemní i domácí, tiskárny a periferie, kompletní řešení síťové problematiky, internet, WIFI, tvorbu WWW, digitální techniku, prodej, instalaci, údržbu software, spotřební materiál. 39

40 3.6 MARKETINGOVÝ MIX Produkt Hlavní produkt, kterým je prodej a servis kancelářské techniky, lze zařadit do služeb. Poskytované služby budou vykonávány přímo u zákazníka. Samotným produktem je odstranění závady na přístrojích, či instalace nového zařízení, ale taktéž poradenství v oblasti ekonomiky servisu přístrojů a zaškolení personálu. Vedlejší produkt, kterým bude provoz obchodu, nabízí i širší sortiment zboží a služeb. Vedle registračních pokladen bude firma nabízet i prodej rozšířených produktů: počítače, váhy, kalkulátory, tiskárny, kopírovací stroje, renovované tonery, náplně do tiskáren, kancelářský papír, barvící pásky, papírové kotoučky a další spotřební materiál. Renovované tonery, jejichž cena je nižší, než cena nového toneru, jsou pro zákazníka finančně zajímavé a jsou hlavním lákadlem pro potenciálního zákazníka, který by si v prodejně mohl zakoupit i jiný sortiment nabízeného zboží. V renovaci tonerů lze spatřovat sociální koncepci, které by firma v budoucnu mohla využít při případné reklamní akci. K přilákání co největšího množství potenciálních zákazníků bude obchod nabízet i kopírovací služby Cena Jako začínající malá firma se nebude moci příliš pouštět do cenového boje s konkurencí a proto ceny budou kopírovat ceny obvyklých konkurenčních výrobků. Konkurenčním cenám bude moci odolat zboží, které bude firma odebírat z velkoobchodů ve větším množství. Firma nebude plátce DPH. Ceny produktů a služeb pro zákazníky, kteří jsou plátci DPH, budou odpovídat cenám na trhu bez DPH. V případě potřeby nákupu nového vybavení či součástky bude zákazníkovi vytvořena nabídka uzpůsobena přímo jeho požadavkům a provozním potřebám, neboli ušitá na míru. Ukázka zpracované nabídky je součástí přílohy č Propagace Důležitým okamžikem bude oslovení zákazníků. Pro malou firmu s omezeným počtem finančních prostředků jsou vyloučeny větší reklamní kampaně, a proto bude volit levnější formy reklamy. Navrženy jsou tyto formy zviditelnění: 40

41 inzerce v regionálním a inzertním tisku Součástí této reklamy bude kupon po jehož předložení obdrží zákazník 5 % slevu. V období měsíce června července bude tato reklama obsahovat 5 % slevu pro studenty za dobré vysvědčení. Reklama bude usilovat o oslovení studentů ve slabších měsících, kterými jsou letní prázdniny. inzerce v regionálním katalogu firem Tato forma reklamy je považována za dosti účinnou, neboť všechny firmy v regionu obdrží zdarma tyto katalogy. Reklama by měla být umístěna na obalu tohoto katalogu. vytvoření webových stránek Webové stránky firmy budou vytvořeny majitelem, dle časového harmonogramu nejpozději do konce listopadu. reklama v místě prodejny Jedná se především o vytvoření přenosného reklamního poutače, který bude umístěn před prodejnou, a dále pevného visícího nad samotnou prodejnou K výrobě reklamy bude oslovena dodavatelská firma. budování osobních kontaktů Patří mezi nejdůležitější formy prezentace a bude na ni proto kladen důraz. Výhodou firmy, kdy majitel je zároveň i obchodním zástupcem, je minimalizace komunikačního šumu, který může vzniknout ve firmě s několika stupni řízení. Tím je také dosažena dokonalá znalost potřeb zákazníka a schopnost zajištění individuálního přístupu ke každému z nich. vytvoření obchodní značky Vytvoření loga provede sám majitel. Profesionální výroba loga je v tomto případě považována za příliš finančně náročnou. reklama obchodními partnery Tuto formu reklamy bude firma moci využívat zdarma díky obchodním partnerům. Těmi jsou samotní výrobci výpočetní a kancelářské techniky. Výrobci se snaží cílenou pull strategií pomocí reklamy zveřejňované v médiích vyvolat poptávku koncových zákazníků, kteří se následně obracejí na prodejce výpočetní techniky. Obchodní partneři vkládají různé inzertní materiály i do různých periodik, kde jsou uvedeny i kontakty prodejců. Další formou je distribuce letáků prodejcům výpočetní techniky, kteří v nich mohou umístit svůj kontakt a distribuovat ho tak dalším zákazníkům. 41

42 3.6.4 Distribuce K zajištění plynulého prodeje bude nutné vytvořit sklad nejčastěji odebíraného zboží. Sklad by měl zahrnovat minimálně cca 250 položek, aby mohlo být dosaženo plynulosti prodeje a byla tak zkrácena četnost pracovních cest za firemními dodavateli. Zákazník bude mít možnost si zboží objednat také telefonicky nebo em. Do budoucna uvažuje majitel o zřízení internetového obchodu. Zboží, které nebude momentálně na skladě, bude objednáno a nejpozději do 2. dne doručeno expediční firmou. Po obdržení objednávky bude zboží zákazníkům po dohodě rozváženo zdarma nebo si jej budou moci vyzvednout v místě prodejny. Přehled obchodních značek nabízených firmou je uveden v příloze č PROCES POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Firemní prodejna Otevírací doba prodejny: Po Pá Hlavním kritériem pro výběr prodejního místa byla dobrá dostupnost pro zákazníka, především pak blízké parkovací prostory a výhodná cena za pronájem. Blízké autobusové i vlakové nádraží nasvědčuje velkému pohybu potenciálních zákazníků. Získané obchodní prostory o velikosti do 15 m² budou řešeny pronájmem. Nájemní smlouva bude uzavřena z počátku na 1 rok, poté bude popřípadě prodloužena. Pronajaté obchodní místo bude možno rozdělit na dvě části, kdy vnější část bude sloužit k volnému prodeji a ke komunikaci se zákazníkem. Vnitřní část bude menším skladem a místem pro opravy výpočetní techniky, kterou nelze opravit na místě u zákazníka Personální zajištění Se zřízením prodejního místa vyvstane potřeba přijmout zaměstnance, který bude zajišťovat prodej v obchodě a související administrativní činnost. Se zaměstnancem bude uzavřena pracovní smlouva na částečný pracovní úvazek, neboť to bude pro chod obchodu a pro rozjezd firmy dostačující. Zbývající část pracovní doby, po kterou nebude podnikatel provádět servisní činnost, bude zajišťovat prodejní činnost. K získání vhodného zaměstnance bude zveřejněn požadavek na vývěsce ÚP. Obsazení pozice by nemělo být problém vzhledem k míře nezaměstnanosti, se kterou se město v současnosti potýká a která činí 11,6 %. Požadavky kladené na pozici prodavače jsou součástí přílohy č

43 3.7.3 Dodavatelé Firemními dodavateli budou velkoobchody s kancelářskou a výpočetní technikou a kancelářskými potřebami. Firemní dodavatelé jsou rozmístěni v rámci celé ČR. Přeprava zboží bude realizována pomocí přepravních firem. Selekce dodavatelů bude odvíjena od schopnosti rychlosti dodávky zboží, ceny za dodané zboží, ceny za přepravu, vstřícnosti při vyřizování reklamací, kvality dodaného zboží, možnosti vytvoření komisního skladu s odloženou platbou za zboží a v neposlední řadě také přístupu k zákazníkovi s menším objemem odběru zboží. 3.8 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Firmu řídí a navenek zastupuje majitel, který je jedinou kompetentní osobou, která má pravomoc činit jakákoliv firemní rozhodnutí. Taktéž veškerá servisní činnost je zajišťována majitelem. Majitel firmy získal vysokoškolské vzdělání v oboru výpočetní techniky a v tomto oboru pracuje již přes 10 let. Zaměstnanec firmy je při své činnosti podřízen rozhodnutí majitele. Vymezení jeho pracovní náplně souvisí především s chodem prodejny a prodejní činností. Zaměstnanec zajišťuje taktéž některé administrativní činnosti. Pro svou činnost využívá firma externích služeb daňového poradce. 3.9 SWOT ANALÝZA ZAKLÁDANÉ FIRMY Tabulka č. 6: Provedená SWOT analýza zakládané firmy S silné stránky Znalost trhu Individuální přístup ke každému zákazníkovi a jeho znalost Zaškolený pracovník v prodejním místě Vysoká míra flexibility Možnost prodeje zboží na úvěr Možnost práce bez časového omezení O příležitosti Otevření prodejního místa Zvyšující se tlak na ekologii (kvalitní renovace tonerů) Zdroj: Práce autora 43 W slabé stránky Velikost firmy (malá firma) Zdroje nedostačují pro expanzi Vysoké náklady (pronájem prodejního místa a plat zaměstnance) Firma nemá svého obchodního zástupce, který by získával nové zákazníky T hrozby Silná konkurence s dominantními hráči Ekonomická recese

44 3.9.1 Rozbor důležitých bodů uvedených ve SWOT analýze S - Silné stránky Znalost trhu je jedna z devíz na které může firma stavět. Jak již bylo uvedeno v úvodu práce majitel firmy získal vysokoškolské vzdělání v oboru výpočetní techniky. Nyní bude moci zcela využít zkušeností a znalostí kterých načerpal v tomto oboru po dobu deseti let, kdy působil taktéž jako servisní technik v brněnské firmě zabývající se výpočetní technikou. Při svých podnikatelských aktivitách bude usilovat o navázání kontaktů zákazníků, o které již dříve pečoval a kteří byli s jeho prací spokojeni. Vysoká míra flexibility je ovlivněna především velikostí firmy, kdy majitel je zároveň servisním technikem, manažerem, podnikatelem v případě potřeby prodavačem. Svou činnost si může naplánovat dle svých potřeb a především potřeb zákazníka. Není časově omezen otvírací či pracovní dobou. Zákazník má možnost dovolat se kdykoliv. W slabé stránky Zdroje nedostačují pro expanzi jak je také zřejmé ze zakladatelského rozpočtu a z plánovaného čistého hospodářského výsledku pro první rok. O příležitosti Zřízení prodejního místa má pro majitele několik důležitých významů. Z počátku podnikání je bráno i jako jistá forma propagace či reklamy, kdy si zákazník díky koupi spotřebního zboží dozví o firmě a o dalších nabízených službách. Do budoucna, v závislosti na tom, jestli se podaří přilákat do prodejny zákazníky má zajistit i další zdroj příjmů. Zvyšující se tlak na ekologii je všudypřítomný. Zde je možno spatřovat příležitost pro firmu nabízející kvalitní renovaci tonerů, jejichž cena je nižší než cena originálního toneru a zároveň nezatěžuje tolik životní prostředí. T hrozby Silná konkurence s dominantními hráči je hrozbou pro každou novou firmu vstupující na trh. Firma bude muset počítat i s nežádoucími reakcemi konkurenčních firem. Bližší rozbor a charakteristika konkurence (viz s. 37) Ekonomická recese, neboli ohlášení světové hospodářské krize může mít negativní dopad na ICT sektor a tím potažmo i na firmu. Zejména pro prodejce výpočetní techniky to znamená, že budou muset sledovat veškeré trendy a možnosti jež tento trh skýtá. 44

45 3.10 ZAKLADATELSKÝ ROZPOČET Rozpočet potřebného kapitálu Tabulka č. 7: Profinancování potřeby počátečního provozního kapitálu Popis položky Nákup zboží na prodejnu Náklady na vybavení prodejny Nákup zboží pro servis Mzdové náklady Nájemné Energie Režijní náklady Ostatní počáteční náklady Potřeba počátečního provozního kapitálu celkem Zdroj: Práce autora na základě MIKOVCOVÁ, SCHOLLEOVÁ (2006) Kč Kč Kč Kč Kč 600 Kč Kč Kč Kč Na základě tabulky č. 7, v které jsou uvedeny náklady, kterých je zapotřebí k založení firmy rozhodl se majitel financovat své podnikání z vlastních zdrojů Zdroje kapitálu Tabulka č. 8: Zdroje kapitálu Vlastní kapitál Kč Kč Zdroj: Práce autora Roční rozpočet výnosů a nákladů Tabulka č. 9: Předpokládané roční výnosy Měsíc Tržby servis Tržby obchod Celkem leden Kč Kč Kč únor Kč Kč Kč březen Kč Kč Kč duben Kč Kč Kč květen Kč Kč Kč červen Kč Kč Kč červenec Kč Kč Kč srpen Kč Kč Kč září Kč Kč Kč říjen Kč Kč Kč listopad Kč Kč Kč prosinec Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Zdroj: Práce autora 45

46 Předpokládané tržby ve výši Kč (viz s. 45) jsou součtem tržeb za služby a tržby obchodu. Při plánování tržeb pro jednotlivé měsíce je uvažována určitá sezónnost, která se v tomto oboru projevuje. Nejnižšími poptávkovými měsíci po službách jsou měsíc červenec a srpen a to vlivem dovolených, které si zaměstnanci vybírají. Nejsilnějším měsícem je potom měsíc březen, kdy mnoho firem odevzdává daňové přiznání což je náročné na provoz výpočetní techniky. Také třetí a čtvrté čtvrtletí každého roku je vždy prodejně silnější než ostatní období roku. Konec roku je pracovně spojen s vypracováváním uzávěrek, analýz, obnovováním smluvních vztahů. Tabulka č. 10: Předpokládané roční náklady 5 Popis položky Suma nákladů za rok Nákup zboží na prodejnu Kč Nákup zboží pro servis Kč Mzdové náklady Kč Nájemné Kč Energie Kč Režijní náklady Kč Náklady na vybavení prodejny Kč Ostatní počáteční náklady Kč Celkové předpokládané roční náklady Kč Zdroj: Práce autora na základě MIKOVCOVÁ, SCHOLLEOVÁ (2006) Výpočet čistého výsledku podnikání Tabulka č. 11: Výpočet čistého výsledku podnikání Výnosy Náklady Zisk před zdaněním DzPFO (15 %) Čistý zisk Oportunitní náklady ( uvažovaná hrubá mzda majitele ) Čistý výsledek podnikání v prvním roce Zdroj: Práce autora na základě MIKOVCOVÁ, SCHOLLEOVÁ (2006) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Z výše uvedeného rozpočtu výnosů a nákladů vyplývá, že firma by měla dosáhnout čistého ekonomického zisku Kč za první rok podnikání. 5 Podrobný rozpis nákladů uveden v příloze č

47 Počáteční rozvaha firmy ke dni je uvedena v příloze č. 11. V rozvaze sestavené na konci prvního roku podnikání ke dni , která je uvedena v příloze č. 12, je vycházeno z toho, že nakoupené zboží bylo prodáno, firma zatím nevyplatila mzdy zaměstnanci a neprovedla odvody na zdravotní a sociální pojištění, které budou vyplaceny v lednu Daně ze zisku ve výši Kč nebyly taktéž zaplaceny, budou se platit v 1. čtvrtletí roku Dále je v příloze č. 13 zpracován přehled reálných peněžních toků CASH FLOW přímou metodou. Protože podnikatel zvažoval, zda osobní automobil v pořizovací hodnotě Kč zahrnout do obchodního majetku firmy a uplatňovat na něj odpisy z pořizovací ceny a náklady na opravy, nebo ho nezahrnout do obchodního majetku a uplatňovat sazbu základní náhrady, je v příloze č. 14 zpracována kalkulace obou možností. Na základě této kalkulace se majitel rozhodl o nezařazení osobního automobilu do obchodního majetku Výhledová prognóza Tabulka č. 12 : Výhled tržeb a nákladů pro roky TRŽBY Kč Kč Kč Kč Kč 1. Výrobní náklady Mzdy vč. odvodů Kč Kč Kč Kč Kč Zboží celkem Kč Kč Kč Kč Kč Energie, voda Kč Kč Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Kč 2. Režijní náklady Drobný majetek Kč Kč Kč Kč Kč Telefon Kč Kč Kč Kč Kč Provoz auta Kč Kč Kč Kč Kč Propagace Kč Kč Kč Kč Kč Poplatky Kč Kč Kč Kč Kč Internet Kč Kč Kč Kč Kč Počáteční náklady Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Nájem Kč Kč Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Kč Kč Kč NÁKLADY Kč Kč Kč Kč Kč Zisk před zdaněním Kč Kč Kč Kč Kč Daň Kč Kč Kč Kč Kč ZISK PO ZDANĚNÍ Kč Kč Kč Kč Kč Zdroj: Práce autora 47

48 3.11 RIZIKOVÁ ANALÝZA ZÁMĚRU Uvažovaná rizika jsou znázorněná v tabulce č. 13. V prvním sloupci jsou možná rizika rozdělena dle druhu. Druhý sloupec obsahuje již konkrétní uvažovaná rizika. Dále jsou rizika rozdělena dle ovlivnitelnosti. Rizika ovlivnitelná (O) a rizika neovlivnitelná (N). Čtvrtý sloupec řeší časovou fázi projektu ve kterém se nachází uvažované riziko. Doba přípravy projektu (P) a fáze realizace projektu (R). Pátý sloupec vyjadřuje pravděpodobnost výskytu rizika. Jeho ohodnocení je v rozmezí 1 5 bodů (větší počet bodů = větší riziko). V šestém sloupci je znázorněna intenzita, neboli vliv na firmu a opět mu jsou přiřazeny body 1 5. V předposledním sloupci jsou pravděpodobnost a intenzita vynásobeny, a znamenají celkové hodnocení rizika. Poslední sloupec označuje zvolenou strategii ke snížení rizika. Tabulka č. 13: Identifikace a hodnocení možných rizik Druh rizika Možná rizika ovlivňující existenci firmy Ovlivnitelnost Fáze projektu Pravděpodobnost 1 5 Intenzita 1 5 Výsledek PxI Výrobní Nedodržení kvality firmou O R S1 Technické Nedodržení nasmlouvané kvality výrobku ze strany dodavatele N R S2 Ekonomické Rizika spojená s ekonomickou recesí N R S3 Tržní Nízká poptávka O R S4 Konkurence N R S5 Finanční Finanční neschopnost realizovat projekt O P S6 Malá návštěvnost prodejního místa O R S7 Mzdové náklady N R S8 Náklady na energii N R S9 Nedodržení platebních podmínek O R S10 Politické Změny v legislativě N R S11 Právní Nevhodně zvolená právní forma firmy O P S12 Nevýhodně uzavřená nájemní smlouva O P S13 Uzavřená smlouva se zaměstnancem O P S14 Osobní Zabezpečení se pro případ neschopnosti výkonu práce O P S15 Úrazové zabezpečení zaměstnance O R S16 Zdroj: Práce autora Strategie 48

49 S1 Nedodržení kvality výrobku firmou Nedodržení kvality výrobku ze strany firmy je považováno za nízké přesto může nastat. Opravy a servis výpočetní techniky je činností, která zabezpečuje odstranění vzniklé závady, jejíž příčina je spojena s kvalitou výrobku. S2 Nedodržení nasmlouvané kvality výrobku Vadné zboží bude v záruční době opraveno či vyměněno dodavatelem. Z dřívějších zkušeností zatím nebyly problémy při uplatňování reklamace dodavateli. S3 Rizika spojená s ekonomickou recesí Je dobré si připustit rizika spojená s ekonomickou krizí, která by zřejmě znamenala stagnaci či mírný pokles poptávky. Na některé koncové zákazníky dopadne ekonomická krize více, na jiné méně. Mohla by to být ale také příležitost pro nacházení nových zákazníků, popřípadě příležitost k prodeji, protože ekonomická krize bude nutit firmy přemýšlet nad jejich vnitřním fungováním a bude je nutit vědět, za co a kolik utrácejí. Pořízení nového modernějšího zařízení by pro ně mohlo znamenat dobře vynaložené prostředky a být tak dobrou investicí do budoucna. S4 Nízká poptávka Nízká poptávka by mohla souviset se vstupem nové firmy na trh. Bude nutné využít všechny možné formy propagace (viz s. 41) k zajištění většího povědomí o nově vzniklé firmě a nabízených produktech. S5 Konkurence Rizika spojená s konkurencí lze považovat za významná, ale méně ovlivnitelná. Podnikatelský plán obsahuje i analýzu konkurence (viz s. 37), čímž se snaží více zmapovat aktivity a místa působení konkurentů. Bude nutné se připravit i na nežádoucí reakce konkurence. S6 Finanční neschopnost realizovat projekt Plánované počáteční finanční prostředky ve výši Kč bude majitel financovat ze svých zdrojů, které má k dispozici. S7 Malá návštěvnost prodejního místa Otevření nového prodejního místa s sebou nese určitou nutnou dobu, než si zákazníci tohoto místa povšimnou. Předpokládá se, že tržby budou postupně vzrůstat. Pokud by však prodejna nebyla z dlouhodobého časového horizontu schopna pokrýt své 49

50 náklady (nájem, energie, plat zaměstnance), muselo by být přistoupeno dle závažnosti k některému z uvedených krizových scénářů. 1. otvírací dobu prodejny přesunout jen do odpoledních hodin a zrušit částečný úvazek zaměstnance 2. zavřít prodejnu a místo si ponechat jen pro sklad a opravy techniky 3. ukončit nájemní smlouvu a sklad a opravy techniky umístit v místě bydliště S8 Mzdové náklady V situaci, kdy začínající firma zřizuje nové pracovní místo, bude majitel usilovat o možnost zařazení do podpůrného programu pro začínající podnikatele, kdy by část mzdy zaměstnance refundoval po dobu 6 měsíců ÚP. Tím by se podařilo snížit náklady na mzdu zaměstnance. V zakladatelském rozpočtu s touto možností raději není kalkulováno. S9 Náklady na energii Náklady na energii se rozumí náklady za plyn a elektrický proud pro provoz prodejny. Vzhledem k tomu, že plánovaná firemní prodejna bude do 15 m² a k uvažované činnosti není zapotřebí žádná další spotřeba energie, neměly by mít případné změny cen těchto zdrojů vliv na firmu. S10 Nedodržení platebních podmínek ze strany zákazníka Platební morálku zákazníků může firma ovlivnit důsledným sjednáváním platebních podmínek. Firma si bude mapovat platební morálku svých zákazníků. V případě špatné platební morálky zákazníka by musela firma využít k vymáhání svých pohledávek právních služeb. S11 Změny v legislativě Změny v legislativě jsou změnami, na jejichž výskyt nemá podnikatel žádný vliv a lze se jim pouze přizpůsobit. S12 Nevhodně zvolená právní forma firmy Uvažovanou právní formou je OSVČ, popřípadě společnost s ručením omezeným. Pro správné rozhodnutí byla uvažovaná kritéria zhodnocena (viz s. 33). Právní formu firmy lze, i když ne snadno, změnit. S13 Nevýhodně uzavřená nájemní smlouva Nájemní smlouvu bude mít majitel zájem uzavřít nejdříve na dobu 1 roku. Poté na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní dobou, aby se mohl vyhnout případnému nucenému stěhování prodejny. 50

51 S14 Uzavřená smlouva se zaměstnancem Pracovní smlouva bude uzavřena se zaměstnancem prozatím na dobu určitou, a to od do Důvodem bude případné předejití vyplácení odstupného v případě, že dojde ke zrušení tohoto místa. V případě, že bude firma i nadále vyžadovat zaměstnance na pozici prodavač i po této době, bude se zaměstnancem pracovní smlouva prodloužena. Zkušební doba bude 3měsíční. Pracovní úvazek 0,5. S15 Zabezpečení se pro případ neschopnosti výkonu práce V případě neschopnosti výkonu práce, zejména ze zdravotních důvodů, by se podnikatelova rodina ocitla zcela bez finančních prostředků. Pro případ tohoto rizika si majitel uzavře životní pojištění pro případ nemoci a úrazu. S16 Přihlášení k povinnému úrazovému pojištění Podle zákona č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců je zaměstnavatel mající byť i pouze jednoho zaměstnance vykonávajícího pro něho práce v pracovním poměru povinnost účastnit se povinného úrazového pojištění. Tímto pojištěním dochází ke snížení rizika v případě úrazu, či nemoci zaměstnance vzniklé při výkonu zaměstnání VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Dne 13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která se týká elektrických a elektronických zařízení. Z této novely vyplývají pro výrobce, případně koncového prodejce některá práva a povinnosti v souvislosti s činností, které produkují elektroodpad. Za elektroodpad jsou považována i zařízení informačních technologií, které bude firma prodávat. Podle uvedené novely má poslední prodejce zajistit, aby měl spotřebitel při nákupu nového elektrozařízení možnost odevzdat použité elektrozařízení. V případě, že bude zákazník vyžadovat zpětné odebrání elektrozařízení, využije firma možnosti umístit odpad do sběrného dvoru obce města Hodonín. Ten se nachází na ulici Velkomoravská 91, Hodonín a provozuje ho společnost Tespra Hodonín, s.r.o. 51

52 3.13 ČASOVÝ HARMONOGRAM Tabulka č. 14: Časový harmonogram činností potřebných k rozjezdu firmy Měsíc rok Činnost Výstup Zákonná povinnost Poplatky v Kč 10/08 Uzavření životního pojištění Smlouva o ŽP 0 M 10/08 Výběr prodejního místa Smlouva 0 M 11/08 Zřízení bankovního účtu (firemního) Smlouva 0 M 11/08 ÚP - hlášení vzniku pracovního místa JRF 6 Do 10 dnů 0 M 11/08 Menší stavební úpravy prodejního místa Prodejna 5000 M 11/08 Zřízení webových stránek firmy, logo Stránky, logo 0 M 11/08 Výroba razítka Razítko 500 M 11/08 Zadání výroby reklamní tabule Reklama 8000 M 12/08 Živnostenský úřad Ohlášení živností Výpisy ze živnostenského rejstříku Vydání do 5 dnů od ohlášení Udělá 1050 M 12/08 Výběrové řízení na pozici prodavač Zaměstnanec 0 M 12/08 Nákup zboží a zařízení do prodejny Sklad M 12/08 Reklamní inzerce v regionálním tisku Reklama 1000 M 12/08 Dohoda o vedení účetnictví Dohoda 500 M 12/08 Sepsání pracovní smlouvy se zaměstnancem 01/09 Finanční úřad Přihlášení k daňové registraci Pracovní smlouva JRF Nejpozději v den nástupu Do 30 dnů od získání výpisu z ŽR 0 M, Z 0 M 01/09 Otevření prodejny 0 M,Z 01/09 Zdravotní pojišťovna Oznámení pojištěnce o zahájení činnosti 01/09 Okresní správa sociálního zabezpečení Přihlášení k důchodovému a nemocenskému pojištění 01/09 Okresní správa sociálního zabezpečení oznámení o zahájení samostatné činnosti 01/09 Živnostenský úřad Oznámení o zahájení provozovny 01/09 Přihlášení k povinnému úrazovému pojištění JRF Do 8 dnů 0 M JRF Do 8 dnů 0 M JRF JRF Přihlášení Do 8 dnů násl. měsíce Před zahájením provozovny Do 8 dnů od svého vzniku 0 M 0 M 0 M 01/09 ÚP hlášení obsazení pracovního místa Hlášení Do 10 dnů 0 M Zdroj: Práce autora na základě zákonných předpisů 6 JRF - Jednotný registrační formulář nahrazuje různé typy formulářů, které musel podnikatel při zahájení činnosti opakovaně vyplňovat na jednotlivých úřadech. Požadované informace se sjednotily, čímž se odstranilo opakované vyplňování stejných informací. Jednotný registrační formulář ( ) 52

53 ZÁVĚR Vytvořený podnikatelský plán firmy ProNet a jeho realizace nám ukazuje, že před začátkem jakéhokoliv podnikání je nutné se nad svým záměrem hlouběji zamyslet a prozkoumat ho z širších souvislostí. Nejdříve je vhodné si prostudovat odbornou literaturu k tomuto tématu, neboť ta nám může poskytnout řadu dobrých rad a informací. Jedním z prvních důležitých rozhodnutí, které majitel vznikající firmy učiní, je rozhodnutí o právní formě podniku, který hodlá založit. Na základě zvážení všech pro a proti bude v našem konkrétním případě podnikatel uvažované firmy ProNet podnikat jako OSVČ. Kromě volby produktu či služeb, které bude firma nabízet, je důležité si nejdříve zanalyzovat trh, ve kterém chce firma působit. Z mé provedené analýzy trhu s výpočetní technikou jasně vyplynulo, že toto odvětví je jedním z nejdynamičtějších odvětví, která tvoří trh národního hospodářství a i nadále bude potřeba služeb souvisejících s údržbou výpočetní techniky. Kromě provedené obecné analýzy trhu jako celku byla provedena i analýza konkurenčních firem působících v uvedeném regionu. Z analýzy vyplynulo, že na trhu působí firmy s delší i kratší dobou působností, širokou škálou nabízených služeb. Žádná z nich však nenabízí všechny tři hlavní produkty, které chce nabízet firma ProNet a jimiž jsou registrační pokladny, profesionální renovované tonery a servis kopírek, tiskáren a faxů. Marketingový mix dal odpověď na otázku o hlavním nabízeném produktu, kterým bude Servis a opravy kancelářské a výpočetní techniky. Vedlejším produktem pak bude provoz maloobchodní prodejny, která bude nabízet především spotřební materiál a registrační pokladny. V práci byla mimo jiné naznačena také cenová politika firmy, uvažované formy reklamy, kterými bude firma usilovat o oslovení zákazníka, a také forma distribuce produktu či služby, kterou se dostane od distributora až ke konečnému zákazníkovi. Protože vytvořený podnikatelský plán uvažuje i o vytvoření menší prodejny, je i tato skutečnost zde ošetřena, především pak s tím související personální zajištění v podobě jednoho zaměstnance na částečný úvazek. Řešena byla i otázka dodavatelských firem. 53

54 Provedená SWOT analýza upozornila na silné a slabé stránky uvažované firmy a naznačila možné příležitosti i hrozby. Součástí podnikatelského plánu je i zakladatelský rozpočet. Protože uvažovaná potřeba startovacího kapitálu dovoluje financovat celý podnikatelský záměr vlastními prostředky nebude si majitel brát žádný úvěr. Naznačený čistý výsledek podnikání v prvním roce není příliš velký, ale není ani záporný. Při stanovování předpokládaných tržeb a nákladů bylo vycházeno z reálných čísel. V práci je také naznačena prognóza budoucího vývoje na pět let. Riziková analýza záměru rozlišuje a vyhodnocuje závažnost uvažovaných rizik, která mohou podnikatelský plán ohrozit. Dále jsou popsány vhodné strategie vedoucí k minimalizaci negativních důsledků v případě jejich výskytu. Součástí podnikatelského plánu je i uvědomění si vlivu na životní prostředí, který bude firma svou činností vyvíjet, a především způsob ošetření této skutečnosti. Poslední částí podnikatelského záměru je časový harmonogram, který upozorňuje na termíny, zákonné termíny a činnosti, kterých je zapotřebí vyvinout ke zdárné realizaci celého podnikatelského plánu. Ty začínají samozřejmě daleko dříve, než je plánovaný den vzniku uvažované firmy. Vytvoření podnikatelského plánu by mělo být povinnou výbavou začínajícího podnikatele. 54

55 POUŽITÉ ZDROJE Amedeo počítače, pokladny, servis [online]. c2006, poslední revize 2008 [cit ]. Dostupné z: <http://www.amedeo.cz/>. BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada, s. ISBN CÁB POČÍTAČE, s.r.o [online]. c2005 [cit ]. Dostupné z: <http://www.cabcom.cz/reference.htm>. CSNET.cz (Úvodní stránka) [online]. c2007, poslední revize 2008 [cit ]. Dostupné z: <http://www.csnet.cz/>. Firma Tesařík, Kyjov [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.tesarik.cz/>. FLEXTRON Servis počítačové techniky [online]. c2006 [cit ]. Dostupné z: <http://www.flextron.cz/pocitace/servis-vypocetni-techniky.html>. F.net, s.r.o [online]. c2006 [cit ]. Dostupné z: <http://www.f-net.cz/?net=uvod>. FORET, M. Marketing základy a principy. 2. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN FOTR, J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 2. vyd. Praha: Grada, s. ISBN FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Hlavní tendence vývoje tržních služeb od roku 2000 [online]. c2009, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/ >. ICT sektor [online]. c2009, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ict_sektor>. Informační technologie a jejich využívání ve zdravotnictví [online]. c2009, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/informacni_technologie_a_jejich_vyuzivani_ve_zdr avotnictví >. Informační technologie ve veřejné správě [online]. c2009, poslední revize 2008 [cit ]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/it ve verejne sprave csu a invex /$File/it_verejna_sprava.pdf>. Jednotný registrační formulář [online]. c2009 [cit ]. Dostupné z:<http://business.center.cz/business/sablony/s113-crm-jednotny-registracniformular.aspx>. 55

56 KOLÁŘ, P. Manažerské finance. Praha: Bilance, c s. Kolik českých domácností má počítač a internet? [online]. c2009, poslední revize [cit ]. Dostupné_z: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/3_kolik_ceskych_domacnosti_ma_pocitac_a_intern et>. KORÁB, V., PETERKA, J., REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN Martin Kožuský Novalisnet Kontakt [online]. c2009, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.novalisnet.cz/kontakt.php>. MIKOVCOVÁ, H., SCHOLLEOVÁ, H. Praktikum Podniková ekonomika pro bakalářské studium. 1.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN NEXX Počítače & GT net Internet Kyjov [online]. c2009 [cit ]. Dostupné z: <http://www.nexx.cz/kontakt.html>. PRINT SERVIS HODONÍN [online]. c2006, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.printservis.cz/dokumenty/kontakty/stranka1.htm>. SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. vyd. Praha: Grada, s. ISBN SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN SWOT [online]. Poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/swot>. ŠTOHL, P. Daně a daňová evidence praktický průvodce. Havlíčkův Brod, s. ISBN VEBER, J. a kol. Management: Základy, prosperita, globalizace. 1. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN VEBER, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 2. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Vybavenost IT ve školství [online]. c2009, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vybavenost_it_ve_skolství>. ZÁMEČNÍK, R., TUČKOVÁ, Z., NOVÁK, P. Podniková ekonomika I. 1. vyd. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, s. ISBN Zaměstnanci používající počítač a IT odborníci [online]. c2009, poslední revize [cit ]. Dostupné z: <http://www.czso.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/3_zamestnanci_pouzivajici_pocitac_a_it_odbo rnici>. 56

57 SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK Obrázek č. 1: Rozdělení tržeb v jednotlivých odvětvích výpočetní techniky v roce 2005 Obrázek č. 2: Domácnosti s osobním PC a připojením k internetu Obrázek č. 3: Zaměstnanci používající v práci pravidelně počítač Obrázek č. 4: Využití internetu ve veřejné správě Obrázek č. 5: Počet počítačů na školách v ČR podle stupně škol na 100 žáků/studentů Obrázek č. 6: Informační technologie a jejich využívání ve zdravotnictví Tabulka č. 1: Vývoj vybraných charakteristik odvětví OKEČ 72 Tabulka č. 2: Počet firem v odvětví Prodej a servis kancelářské a výpočetní techniky Tabulka č. 3: Míra růstu trhu v odvětví Prodej a servis kancelářské a výpočetní techniky Tabulka č. 4: Hodnocení kritérií pro zvolení právní formy firmy Tabulka č. 5: Přehled firem působících v okrese Hodonín v obdobné činnosti Tabulka č. 6: Provedená SWOT analýza zakládané firmy Tabulka č. 7: Profinancování potřeby počátečního provozního kapitálu Tabulka č. 8: Zdroje kapitálu Tabulka č. 9: Předpokládané roční výnosy Tabulka č. 10: Předpokládané roční náklady Tabulka č. 11: Výpočet čistého výsledku podnikání Tabulka č. 12: Výhled tržeb a nákladů pro roky Tabulka č. 13: Identifikace a hodnocení možných rizik Tabulka č. 14: Časový harmonogram činností potřebných k rozjezdu firmy 57

58 PŘÍLOHY Seznam příloh: 1: Počet podniků v odvětví služeb ICT sektoru v ČR 2: Tržby v jednotlivých odvětvích ICT sektoru 3: Mapa umístění prodejny v městě Hodonín 4: Jednotný registrační formulář k ohlášení živnosti 5: Statistické charakteristiky ekonomického subjektu 6: Portfólio nabízených výrobků a služeb 7: Ukázka písemné nabídky produktu 8: Přehled obchodních značek 9: Požadavky kladené na zaměstnance 10: Podrobný přehled nákladů 11: Zahajovací rozvaha firmy ke dni : Rozvaha firmy ke dni : Přehled reálných peněžních toků CASH FLOW 14: Kalkulace o zahrnutí či nezahrnutí auta do obchodního majetku 58

59 Příloha č. 1: Počet podniků v odvětví služeb ICT sektoru v ČR (viz s. 27) ICT sektor Tab. Počet podniků v odvětví služeb ICT sektoru v ČR počet celkem celkem podle jednotlivých odvětví (OKEČ) Telekomunikace (642) Činnosti v oblasti výpočetní techniky (72) Poradenství v oblasti hardw aru (721) Publikování, dodávky a poradenství v oblasti softwaru (722) Zpracování dat (723) Činnosti v oblasti databází (724) Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů (725) Jiné činnosti související s výpočetní technikou (726) podle druhu vlastnictví fyzické osoby právnické osoby domácí podniky zahraniční afilace podle velikosti firem 0-19 zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců podle krajů ČR* Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Příloha č. 2: Tržby v jednotlivých odvětvích ICT sektoru (viz s. 27) ICT sektor Tab. Tržby v odvětví služeb ICT sektoru v ČR mil. Kč celkem podle jednotlivých odvětví (OKEČ) Telekomunikace (642) Činnosti v oblasti v ýpočetní techniky (72) Poradenstv í v oblasti hardwaru (721) Publikov ání, dodáv ky a poradenství v oblasti sof twaru (722) Zpracov ání dat (723) http://w 2002w w.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ict_sektor Činnosti v oblasti databází (724) Oprav y a údržba kancelářských strojů a počítačů (725) Jiné činnosti souv isející s výpočetní technikou (726) podle druhu vlastnictví f y zické osoby práv nické osoby domácí podniky zahraniční af ilace podle velikosti firem 0-19 zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců

60 Příloha č. 3: Mapa umístění prodejny v městě Hodonín (viz s. 34) 60

61 Příloha č. 4: Jednotný registrační formulář k ohlášení živnosti (viz s. 35) 61

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_19 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podnikání jednotlivců

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr

SSOS_EK_2.19 Podnikatelský záměr Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč

Varianta A. rovnoměrný odpis Q1 = 200 000 * 0,142 = 28 400 Kč Q4 = 200 000 * 0,286 = 57 200 Kč Varianta A 1) Určete pomocí kterého způsobu odepisování si více sníží daňový základ v 1. roce Pro účetní zisk- jaké je nejlepší odpisování Lineární účetní zisk je vyšší Zrychlené snižuje daňový základ

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 3. PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

živnostenské podnikání

živnostenské podnikání Brno International Business School živnostenské podnikání Jaroslava Zichová KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více