SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006"

Transkript

1 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 Zpracovali: Ing. Lukáš Jakubec Ing. Jiří Matějíček, CSc. Strnady Březen - Duben 2006 Copyright

2 Obsah : 1. ÚVOD 5 2. PROGRAMY PODPORY MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ NA ROK BANKOVNÍ ZÁRUKY, ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY ZÁRUKA - Program záruk pro malé a střední podnikatele KREDIT - Program podpory podniků v počátečním stádiu rozvoje START Program zvýhodněných úvěrů pro začínající podnikatele TRH - Víceúčelový program podpory malých a středních podnikatelů PROGRES - Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRAM ZVÝHODNĚNÝCH ÚVĚRŮ pro drobné a malé podnikatele v Jihočeském kraji PROGRAM REKONSTRUKCE PŘÍMÉ DOTACE PRO MSP DESIGN - Program podpory designu pro malé a střední podniky PORADENSTVÍ - Program podpory poradenství a inovačního podnikání pro malé a střední podniky ALIANCE - Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí PROGRAM ZASTOUPENÍ PROGRAMY NA PODPORU INVESTIC PROGRAMY NA PODPORU ROZVOJE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN podprogram Příprava průmyslových zón podporogram Regenerace průmyslových zón podprogram Akreditace průmyslových zón Revitalizace území postižených rušením vojenských posádek Výstavba a rekonstrukce nájemních objektů PODPORA EXPORTU A PROPAGACE VÝROBKŮ V ZAHRANIČÍ PROGRAMY NA PODPORU EXPORTU Prospekce trhu Pojištění vývozních úvěrů se státní podporou Oficiální účasti ČR na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v gesci MZE Podpora exportu prostřednictvím agentury CZECHTRADE PODPORA ENERGETIKY Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok Komunitární Program Inteligentní energie Evropa PHARE ESF (Energy Saving Fund) - Fond pro úsporu energií Podpora pěstování bylin pro energetické využití PODPORA ENERGETIKY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA 74

3 OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ PODPORA TRHU PRÁCE, ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (APZ) PODPORA ZAMĚSTNANOSTI Investiční pobídky v gesci MPSV Rámcový program pro podporu rozvoje technologických center a strategických služeb Program pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností REGIONÁLNÍ PROGRAMY ZAMĚSTNANOSTI PORADENSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Program školní závody Podpora poradenství v zemědělství Podpora získání minimální zemědělské kvalifikace PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH V ROCE PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND PODPORA OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÍHO PROSTŘENÍ ČR PROGRAM Č PÉČE O PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAM Č INVESTIČNÍ PODPORY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY STÁTNÍ PROGRAM OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY PODPORA ZEMĚDĚLSKY PŘIDRUŽENÝCH ČINNOSTÍ Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ U. PODPORA PĚSTOVÁNÍ BYLIN PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ PODPORA MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ RYBNÍKŮ PODPORA NA OBNOVU, ODBAHNĚNÍ A REKONSTRUKCI RYBNÍKŮ A VODNÍCH NÁDRŽÍ PODPORA PREVENCE PŘED POVODNĚMI PODPORA NA ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE OPATŘENÍ K PODPOŘE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V RÁMCI HORIZONTÁLÍHO PLÁNU ROZOJE VENKOVA (HRDP) Zalesňování zemědělské půdy Podpora založení porostů rychlerostoucích dřevin OPERAČNÍ PROGRAMY IMPLEMENTUJÍCÍ STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Společný regionální operační program Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operační program průmysl a podnikaní PROSPERITA REALITY ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA KLASTRY ROZVOJ II 142 3

4 MARKETING INOVACE II ÚSPORY ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE Operační program infrastruktura Operační program rozvoj lidských zdrojů Finanční mechanismus EHP/Norska PROGRAM LEADER ČR OSTATNÍ PODPORY PODPORA EVROPSKÉ INTEGRACE NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ KRAJSKÉ GRANTY 157 SEZNAM PŘÍLOH: 1. Zákon č.47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání 2. Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií 3. Kategorie OKEČ podporované 4. Maximální intenzita veřejné podpory na úrovni jednotlivých regionů soudržnosti v ČR v roce Veřejná podpora malého rozsahu ( pravidlo de minimis ) 6. Pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky 7. Akreditované firmy MŠMT 8. Regionální poradenská a informační centra RPIC a podnikatelská (technologická) a inovační centra BIC/TIC 9. Postup při oceňování nemovitostí a stanovení nákladové mezery 10. Oficiální účasti České republiky na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce Seznam bylin pro energetické využití 12. Seznam Zemědělských agentur Mze 13. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 a způsobu kontroly jejich využití 14. Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. 15. Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu LEADER ČR 4

5 1. ÚVOD Cílem tohoto materiálu, který je pravidelně ročně aktualizován již od roku 2001, je provést na základě dostupných informačních zdrojů přehledné shrnutí existujících veřejných podpor, které je možné využít v roce 2006 nejen vlastníky, nájemci a správci lesních majetků, ale i jinými vymezenými okruhy subjektů, které vykazují určitý vztah k lesům, k lesnímu hospodářství a ke zpracování lesních produktů (především surového dříví). Do tohoto okruhu byla snaha zařadit i potenciální subjekty zaměřené na služby a obchodní činnost související či navazující na lesní prvovýrobu. Z výše uvedeného důvodu není tedy předkládaný přehled podpor omezen jen na podpory výlučně zaměřené na podporu hospodaření v lesích, které jsou většinou odborné lesnické veřejnosti dostatečně známé, ale je mnohem širší, neboť zahrnuje i malé a střední podniky zabývající se např. dřevařskou výrobou apod. Pozornost lesních nebo na lesní výrobu navazujících podniků bude podle našeho názoru stále více zaměřována i do problémových oblastí jako je např. problematika ochrany a tvorby životního prostředí, energetiky, zaměstnanosti, odborného vzdělávání, poradenství, informatiky apod. V roce 2005 pokračovalo čerpání peněz ze Strukturálních fondů EU; podle dosud zveřejněných informací a statistik si Česká republika nevedla příliš úspěšně, o čemž svědčí i předposlední místo v pořadí nových členských zemí dle výše vyčerpané alokace pro období Nicméně Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, v rámci kterého jsou poskytovány dotace i do oblasti lesního hospodářství, patří spolu s Operačním programem průmysl a podnikání k úspěšnějším programům. V letošním roce se tedy očekává intenzivní snaha implementačních orgánů i samotných žadatelů, tento nepříznivý stav zvrátit. V roce 2007 začíná nové programovací období Evropské unie v rámci kterého bude mít Česká republika možnost čerpat až do roku 2013 ze Strukturálních fondů a Kohezního fondu Evropské unie celkem 774,6 miliard korun. * Tyto finanční prostředky budou určeny zejména na přeměnu socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Zřejmě hlavní změnou v oblasti struktury poskytování podpory v letech bude přechod od jednoho Společného regionálního operačního programu (SROP) k sedmi samostatným regionálním programům (ROP). Oproti roku 2005 došlo k několika změnám v systému poskytování veřejných podpor. Zejména došlo k částečnému odstranění (Evropskou komisí kritizovaných) duplicit v národních podporách subvence v rámci jedné konkrétní oblasti byla současně možná z národních zdrojů a fondů EU; což mělo za následek značnou roztříštěnost dotací a nepřehlednost v jejich poskytování. Díky této optimalizaci se tak Strukturální fondy a Kohezní fond staly nosným prvkem v systému veřejných podpor v České republice. Finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR tak fungují zejména jako kofinancování evropské pomoci a jsou poskytovány do oblastí, které nejsou * (Zdroj: expertní odhad MF ČR, leden 2006; běžné ceny) 5

6 podporovány z fondů EU. (Za účelem větší přehlednosti byly kapitoly programů v tomto dokumentu, které jsou kofinancované z evropských fondů, označeny rámečkem). V oblasti investičních i neinvestičních podpor pro malé a střední podniky, které mají již dlouhodobě své nezastupitelné místo v množině veřejných podpor, nedošlo oproti roku 2005 k žádným výraznějším změnám, které by zásadněji měnily charakter podpor a přístup k nim. V roce 2006 došlo k mírnému posílení podpory v rámci exportu a propagace ČR v zahraničí. K již tradičním podporám prostřednictvím agentury CzechTrade, České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a Ministerstva průmyslu, přibyla podpora v gesci Ministerstva zemědělství podporující marketing a propagaci zemědělských výrobků a komodit. V rámci podpory energetiky došlo k částečnému omezení zmíněné roztříštěnosti (podpora energetiky byla možná jak v rámci programů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, tak prostřednictvím Strukturálních fondů EU). Podpora trhu práce, zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů má také již své tradiční místo v souboru veřejných podpor a tato oblast nedoznala podstatných změn oproti roku Zásadní změnou v rámci podpor do oblasti lesního hospodářství (platnou již od roku 2005) je decentralizace systému jejich poskytování a přesun finančních prostředků i potřebných kompetencí na Krajské úřady (kromě podpor mysliveckého hospodaření). V oblasti podpory ochrany a tvorby životního prostředí došlo také k odstranění duplicit a k odstranění (nevyhlášení) několika podprogramů, podobně jako v rámci podpor mimoprodukčních funkcí zemědělství a zemědělsky přidružených činností. V oblasti podpor spolufinancovaných z fondů EU došlo k několika drobným změnám zejména v Operačním programu průmysl a podnikání, ale vzhledem k období, které končí rokem 2006 a pro které jsou vyhlášené podmínky víceméně platné, nedošlo k žádné výrazné změně. Tento materiál byl dokončen začátkem měsíce dubna, tedy v období, kdy jsou některé regiony ČR postiženy povodní. Obecně se předpokládá, že budou (zřejmě již koncem měsíce dubna) vyhlášeny podpory za účelem odstranění těchto povodňových škod a posílení prevence před nimi. Tyto informace budou dostupné na webových stránkách Krajů, Ministerstva pro místní rozvoj, resp. Státního fondu rozvoje bydlení, Ministerstva zemědělství a Ministerstva Životního prostředí. První možností jak částečně kompenzovat povodňové škody pro malé a střední podnikatele je program REKONSTRUKCE U všech popsaných programů a dotačních titulů byla snaha čtenáři poskytnout základní a konkrétní informace (účel podpory, podmínky programu, definice žadatele, forma a výše podpory, atd.) a usnadnit tak jeho orientaci a rozhodování jak, kde a za jakých podmínek lze získat finanční podporu. Dále byla, oproti minulým verzím, přidána k několika dotačním titulům také informace o konkrétní žádosti o podporu a přílohách žádosti. Úplná verze tohoto materiálu je k dispozici všem zájemcům na internetové adrese Jíloviště-Strnady 6

7 2. PROGRAMY PODPORY MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ NA ROK BANKOVNÍ ZÁRUKY, ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY ZÁRUKA - PROGRAM ZÁRUK PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) Účel podpory: Cílem programu ZÁRUKA je usnadnit malým a středním podnikatelům získání úvěrů, leasingů či rizikového a rozvojového kapitálu k realizaci podnikatelských projektů v nezemědělských oborech podnikání na celém území České republiky či umožnit účast v obchodních veřejných soutěžích, a tím získání nových zakázek bez nároku na vázání jejich finančních prostředků ke složení jistoty vyhlašovateli soutěže. Příjemce podpory: Příjemcem podpory může být malý a střední podnikatel (dále MSP) podle Nařízení Komise č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům a ve smyslu 1 a 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. (viz. Příloha č. 1). Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií je předmětem Přílohy č. 2. Příjemce podpory musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu předloženému projektu a vykonávat podporovanou podnikatelskou činnost na území České republiky, musí být ke dni podání žádosti registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění. Příjemce podpory nemá ke dni podání žádosti podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky, Příjemce podpory nemá ke dni podání žádosti podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců, Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádosti je na jeho majetek prohlášen konkurs, je mu povoleno vyrovnání s věřiteli, byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku, nebo soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo je v likvidaci. 7

8 Příjemcem podpory nemůže být rovněž podnikatel, který je k datu podání žádosti o podporu příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (podle Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích, Sdělení Komise č. 2004/C 244/02). Pro účely poskytování záruk za kapitálové vstupy mohou být investory kapitálu subjekty podnikající na území České republiky (např. fondy rizikového kapitálu, soukromí investoři, banky), s nimiž ČMZRB uzavře dohodu o spolupráci. Podmínky programu: Záruka za kapitálový vstup v programu ZÁRUKA: (Kapitálovým vstupem je nákup nebo úpis akcií, získání obchodního podílu v podniku žadatele, vklad tichého společníka, úvěr poskytnutý příjemci kapitálu, nezajištěný majetkem příjemce kapitálu). podnikatelský projekt musí mít charakter vymezený seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (viz. Příloha č.3a) a nesmí být zaměřen na výrobu, zpracování a uvádění na trh produktů uvedených v (viz. Příloha č.3b) projekty musí být realizovány na území České republiky; příjemce podpory podle Nařízení Komise č. 70/2001 je povinen zabezpečit, že dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, resp. hmotný majetek a nehmotný majetek pořízený zcela nebo částečně ze zaručeného úvěru, bude po dobu nejméně 5 let ode dne uzavření smlouvy o záruce umístěn v místě, kde je umístěn projekt, k jehož uskutečnění byl určen zaručený úvěr; záruka se poskytuje maximálně do výše 70 % kapitálového vstupu, až do výše 20 mil. Kč; doba ručení je maximálně 15 let; maximální podpora nesmí přesáhnout hranici stanovenou v tabulce: Intenzita veřejné podpory (Příloha č. 4); podpora patří i pod pravidlo De Minimis (Příloha č 5). Záruku lze poskytnout k zajištění pohledávek z: z investičních úvěrů na pořízení (dlouhodobého) hmotného nebo nehmotného majetku, zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci (dlouhodobého) hmotného majetku, bezprostředně souvisejícího s realizací projektu; z provozních úvěrů na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací projektu. Provozní úvěry revolvingového typu mohou být zaručeny pouze v případě, že poskytnuté ručení bude opakováním ručení předchozího; ke kapitálovému vstupu investora, pokud příjemce rizikového a rozvojového kapitálu předpokládá dosáhnout minimálně 50% svých tržeb z podporovaných činností vymezených seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) uvedených v Příloze č 3A s výjimkou omezení vyplývajícího ze Přílohy č. 3B. Prostředky zaručovaného kapitálového vstupu nesmí být příjemcem kapitálu použity na kapitálovou účast v jiných subjektech. 8

9 Možnost poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů externích služeb vztahujících se k uskutečněnému vstupu (odborné technické a ekonomické expertizy, vč. daňové a auditorské, právní služby spojeném s tvorbou smluvní dokumentace pro kapitálový vstup, analýzy majetkoprávních a dalších smluvních vztahů příjemce). Příspěvek činí až 3 % z objemu vstupu, maximálně 250 tis. Kč. Záruka za návrh do obchodní veřejné soutěže v programu ZÁRUKA: Záruky jako forma poskytnutí jistoty mohou být poskytovány pouze v případě obchodních veřejných soutěží vyhlášených subjekty se sídlem na území České republiky, jejichž předmětem je dodávka výrobků, zboží, služeb a stavebních prací. Za dodávku stavebních prací se považuje dodávka stavby, rekonstrukce, nástavby, přístavby, novostavby apod. v úplném rozsahu podle stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby. Příjemce podpory je povinen na výzvu poskytovatele záruky uhradit v plné výši plnění ze záruky, které bylo poskytovatelem provedeno. Druh podpory: záruka jako forma jistoty může být poskytnuta ve výši minimálně 100 tis. Kč, maximálně však do výše 5 mil. Kč; plnění probíhá do 1 měsíce po doručení dokladů daných podmínkami záruční listiny; maximální intenzita veřejné podpory nesmí přesáhnout hranici stanovenou regionální mapou intenzity veřejné podpory (viz. Příloha č. 4), pokud nejde o podporu poskytovanou podle de minimis (podpora malého rozsahu) viz Příloha č. 5. Podpora poskytnutá v tomto programu podle pravidel de minimis nesmí ke dni jejího poskytnutí v součtu s veškerými podporami podle pravidla de minimis, které podnikatel získal v předchozích třech letech, přesáhnout částku EUR Cenově zvýhodněná záruka program umožní poskytnout podnikatelským subjektům na realizaci podnikatelského projektu cenově zvýhodněnou záruku za bankovní úvěr; výše cenového zvýhodnění může činit až 9 % p.a; cena za poskytnutí cenově zvýhodněné záruky hrazená podnikatelem snížená o poskytnuté cenové zvýhodnění je od 0,1% p.a. do 0,3% p.a. z hodnoty záruky; Cenově zvýhodněná záruka může být poskytnuta pouze jako podpora podle Nařízení Komise č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis (viz Příloha č. 5). Záruka za kapitálový vstup Za kapitálový vstup investora se pro účely programu považuje: nákup nebo úpis akcií nebo získání obchodního podílu v podniku žadatele (jeli příjemcem kapitálu a.s. nebo s.r.o.), vklad tichého společníka, úvěr poskytnutý příjemci kapitálu, nezajištěný majetkem příjemce kapitálu. Záruka může být poskytnuta až do výše 70 % kapitálového vstupu, a to: jako podpora de minimis, 9

10 nebo v případě úvěru na investice jako podpora podle Nařízení Komise č. 70/2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání. Cena záruky za kapitálový vstup nepřesáhne 1,5%, v případě jednoleté a kratší záruky 0,75% objemu poskytnuté záruky. První polovina ceny záruky bude uhrazena do 6 měsíců a druhá polovina do 18 měsíců po podpisu smlouvy o poskytnutí bankovní záruky, nejpozději však do konce platnosti záruky. V případě předčasného ukončení záruky se souhlasem investora i příjemce kapitálu, bude ČMZRB vracet alikvotní část poplatku příjemci kapitálu. Současně se zárukou lze investorovi zaručovaného kapitálového vstupu poskytnout příspěvek na úhradu nákladů následujících služeb externích poradců bezprostředně se vztahujících k následujícím uznatelným nákladům: odborné technické a ekonomické expertizy (vč. daňové a auditorské), právní služby spojené s tvorbou smluvní dokumentace pro kapitálový vstup, analýzy majetkoprávních a dalších smluvních vztahů příjemce. Příspěvek může činit až 50% uznatelných nákladů, maximálně však 3% z objemu kapitálového vstupu, ne však více než 250 tis. Kč na jeden kapitálový vstup. Příspěvek bude vyplacen jednorázově na základě žádosti, jejíž součástí budou doklady o skutečných nákladech spojených s přípravou kapitálového vstupu podle předchozího odstavce. Výplata příspěvku se uskuteční až po uzavření investiční smlouvy mezi investorem a příjemcem kapitálového vstupu. Záruka za návrh do obchodní veřejné soutěže Záruka může být poskytnuta za návrh do obchodní veřejné soutěže ve výši minimálně 100 tis. Kč, maximálně však do výše 5 mil. Kč. Tato podpora je poskytována podle pravidla de minimis, viz. Příloha č 5. Další informace: účast v Programu ZÁRUKA nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních programech, pokud intenzita veřejné podpory nepřesáhne omezení stanovená regionální mapou intenzity veřejné podpory (viz Příloha č. 4); záruku z tohoto programu nelze poskytnout k úvěrům z programů KREDIT, START a INOVACE poskytnutým v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, a k úvěrům z programu TRH. Záruku nelze dále poskytnout k projektům podpořeným podřízeným úvěrem v programech KREDIT, TRH a PROGRES.; program je vyhlášen od do Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků; žádosti podle podmínek platných od se přijímají od ; žádosti jsou přijímány a vyhodnocovány průběžně. Žádost o záruku je nutné předložit osobně v pobočkách ČMZRB (viz. Příloha č. 6) žádost o poskytnutí podpory obsahuje tyto informace identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, výdaje na realizaci projektu a jeho financování, údaje o hospodaření žadatele a jeho závazcích, údaje úvěrující banky, leasingové společnosti nebo investora, příp. zajištění zaručovaného úvěru a prohlášení žadatele. 10

11 žádost o poskytnutí podpory dále obsahuje tyto přílohy: obsah projektu podle stanovené osnovy, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina nebo jiné oprávnění k podnikání ne starší než 3 měsíce, doklady o dodavatelském a odběratelském zajištění projektu, doklady o majetkoprávních vztazích k místu podnikání, výpis z katastru nemovitostí apod.,vyjádření stavebního úřadu stavební povolení nebo ohlášení stavby, smlouva o dílo, rozpočet stavby, pokud jsou součástí projektu, přiznání k dani z příjmů včetně všech dodatků předložených finančnímu úřadu, kopii dokladu o registraci jako poplatník daně z příjmu na příslušném finančním úřadě podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, ekonomické podklady účetnictví nebo daňová evidence, údaje o ekonomických vazbách žadatele, souhlas manžela (manželky) s použitím majetku k podnikání a v rámci podnikání, s uzavíráním smluv s poskytovatelem podpory (u fyzických osob - v případě nezúženého společného jmění); formuláře žádostí jsou k dispozici na všech pobočkách ČMZRB a na 11

12 2.1.2 KREDIT - PROGRAM PODPORY PODNIKŮ V POČÁTEČNÍM STÁDIU ROZVOJE Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ( ČMZRB ) Tento program realizuje Opatření č Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu průmysl a podnikání , který je určen pro malé podnikatele s projekty realizovanými na celém území ČR mimo region hlavního města Prahy. Účel podpory: Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných investičně zaměřených úvěrů umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých podniků s kratší historií, pro které je bariérou pro získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Příjemce podpory: Příjemcem podpory může být malý a střední podnikatel (dále MSP) ve smyslu 1 a 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. (viz. Příloha č. 1). Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií je předmětem Přílohy č. 2. Příjemce podpory musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu předloženému projektu a vykonávat podporovanou podnikatelskou činnost na území České republiky, musí být ke dni podání žádosti registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění. Příjemce podpory nemá ke dni podání žádosti podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky. Příjemce podpory nemá ke dni podání žádosti podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců, Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádosti je na jeho majetek prohlášen konkurs, je mu povoleno vyrovnání s věřiteli, byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku, nebo soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo je v likvidaci. Podmínky programu: zvýhodněný úvěr bude příjemci podpory poskytován na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi poskytovatelem podpory a příjemcem podpory; 12

13 zvýhodněný úvěr bude zajištěn směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou; příjemce podpory je povinen poskytovat informace o realizaci podpořeného projektu v rozsahu stanoveném smlouvou mezi příjemcem podpory a poskytovatelem podpory; příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, resp. hmotný majetek, pořízený zcela nebo částečně ze zvýhodněného úvěru po dobu nejméně 3 let ode dne použití zvýhodněného úvěru na jeho úhradu. Dříve než za tři roky jej může prodat jen se souhlasem poskytovatele podpory, pokud výtěžek z prodeje použije na uznatelný výdaj zabezpečující pokračování projektu, nebo na mimořádnou splátku zvýhodněného úvěru (s výjimkou splátky podřízeného úvěru, viz. níže); příjemce podpory je povinen o uznatelných nákladech projektu a použití zvýhodněného úvěru vést oddělenou účetní a daňovou evidenci a uchovat ji spolu s dokumentaci k projektu specifikovanou v podmínkách smlouvy o úvěru po dobu 10 let od data poskytnutí zvýhodněného úvěru; příjemce zvýhodněného úvěru je povinen zajistit jeho splácení tak, aby případné pohledávky po splatnosti nepřesáhly výši dvou splátek jistiny úvěru; Projekt musí splňovat tyto podmínky: musí mít charakter ekonomické činnosti uvedené v seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který je Přílohou č. 3, musí být realizován na území České republiky s výjimkou území regionu Praha vymezeného regionální mapou intenzity veřejné podpory který je Přílohou č. 4, předpokládat a zabezpečit použití nejméně 60% zvýhodněného úvěru na pořízení dlouhodobého hmotného nebo vybraného nehmotného majetku nebo na rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. na pořízení hmotného a vybraného nehmotného majetku a pozemků nebo na rekonstrukci hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci), v případě žádosti o poskytnutí zvýhodněného podřízeného úvěru (viz. níže). musí být k financování projektu současně předpokládáno použití jiného bankovního úvěru nebo leasingu, a to nejméně ve stejné výši jako je požadovaný podřízený úvěr. Uznatelné náklady: faktury a daňové doklady se zdanitelným plněním musí být vystaveny po datu přijetí žádosti o podporu a uhrazené od data podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru, musí být doloženy průkaznými účetními nebo daňovými doklady, musí být vynaloženy v souladu s cílem programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu. Uznatelnými náklady jsou: náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. na pořízení a rekonstrukci hmotného majetku a na pořízení pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci); náklady na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí na knowhow a nepatentovaných know-how; 13

14 náklady na pořízení zásob a vybrané provozní náklady (software, znalecké posudky zmiňované dále v textu, náklady spojené s propagací a publicitou projektu), a to úhrnem do 40% smluvené výše zvýhodněného úvěru. Pořízením zásob se rozumí nákup materiálu, polotovarů a zboží (jen u podnikatelské OKEČ dle Přílohy č.3), nákup předmětů s životností kratší než 1 rok nebo s cenou včetně DPH nižší, než 40 tis. Kč; DPH je uznatelným nákladem, pokud příjemce podpory není plátcem DPH, případně je plátcem DPH, ale nemůže uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. Forma a výše podpory: Podpora je pro podnikatele s maximálně 7 uzavřenými po sobě jdoucími zdaňovacími obdobími bezprostředně předcházejícími datu podání žádosti poskytována formou: zvýhodněného úvěru ( Malý úvěr ) ve výši 0,2 2 mil. Kč se splatností do 6 let a s pevnou úrokovou sazbou 4% p.a. až do výše 90% předpokládaných celkových nákladů projektu, zvýhodněného úvěru ( Standardní úvěr ) ve výši 2 5 mil.kč se splatností do 6 let a s pevnou úrokovou sazbou 4% p.a. až do výše 80% předpokládaných celkových nákladů projektu. Podpora pro podnikatele bez omezení doby podnikání je poskytována formou zvýhodněného podřízeného úvěru ( Podřízený úvěr ) ve výši 0,5 7 mil. Kč a s pevnou úrokovou sazbou 3% p.a., a to až do výše 50% předpokládaných celkových nákladů projektu. Splatnost úvěru může být při poskytnutí stanovena až 8 let s odkladem splátek až 5 let. Sjednanou dobu odkladu splátek nelze zkrátit a podmínky podřízenosti úvěru měnit bez předchozího souhlasu všech věřitelů příjemce podpory. Podpora bude poskytována podle Nařízení Komise ES č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis (viz Příloha č.5). Další informace: k uznatelným nákladům projektu uhrazeným ze zvýhodněného úvěru z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu, k projektu podpořenému podřízeným úvěrem nelze poskytnout záruku z programu ZÁRUKA; program je vyhlášen na období Po jeho vyhlášení jsou žádosti přijímány průběžně. Konečná uzávěrka příjmu žádostí je 10/2006 s tím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány do ; doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků; žádost o poskytnutí podpory obsahuje tyto informace identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, výdaje na realizaci projektu a jeho financování, údaje o hospodaření žadatele a jeho závazcích, údaje úvěrující banky, leasingové společnosti nebo investora, příp. zajištění zaručovaného úvěru a prohlášení žadatele. žádost o poskytnutí podpory dále obsahuje tyto přílohy: obsah projektu podle stanovené osnovy, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina nebo jiné oprávnění k podnikání ne starší než 3 měsíce, doklady o dodavatelském a odběratelském zajištění projektu, doklady o majetkoprávních vztazích k místu podnikání, výpis z katastru nemovitostí apod.,vyjádření stavebního úřadu stavební povolení nebo ohlášení stavby, smlouva o dílo, 14

A. VŠEOBECNÉ PODPORY

A. VŠEOBECNÉ PODPORY A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků Programy podpory malého a středního podnikání Programy podpory malého a středního podnikání na období 2005 2006 schválila vláda České republiky

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

Podpory malého a středního podnikání pro rok 2004

Podpory malého a středního podnikání pro rok 2004 1 Podpory malého a středního podnikání pro rok 2004 Program podpory poradenství a inovačního podnikání pro malé a střední podnikatele PORADENSTVÍ (ve znění platném od 1. 1. 20042004) Navrhovatel programu:

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Obsah I. Specifické podmínky jednotlivých programů... 3 KREDIT... 3 START... 4 II. Společné podmínky programů... 6 Příjemce zvýhodněného

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006 Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace

Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace 1 Znění platné k 1. 8. 2007 Vážení podnikatelé, Operační program Podnikání a inovace si stanovil jako svůj

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI Identifikace výzvy VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI ROZVOJ Prioritní osa 2 Program Rozvoj Číslo výzvy III. výzva,

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

Program podpory začínajících podnikatelů START

Program podpory začínajících podnikatelů START Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Prioritní osu 1 Vznik firem Operačního programu Podnikání a inovace. Program je realizován podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více