SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006"

Transkript

1 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2006 Zpracovali: Ing. Lukáš Jakubec Ing. Jiří Matějíček, CSc. Strnady Březen - Duben 2006 Copyright

2 Obsah : 1. ÚVOD 5 2. PROGRAMY PODPORY MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ NA ROK BANKOVNÍ ZÁRUKY, ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY ZÁRUKA - Program záruk pro malé a střední podnikatele KREDIT - Program podpory podniků v počátečním stádiu rozvoje START Program zvýhodněných úvěrů pro začínající podnikatele TRH - Víceúčelový program podpory malých a středních podnikatelů PROGRES - Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRAM ZVÝHODNĚNÝCH ÚVĚRŮ pro drobné a malé podnikatele v Jihočeském kraji PROGRAM REKONSTRUKCE PŘÍMÉ DOTACE PRO MSP DESIGN - Program podpory designu pro malé a střední podniky PORADENSTVÍ - Program podpory poradenství a inovačního podnikání pro malé a střední podniky ALIANCE - Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí PROGRAM ZASTOUPENÍ PROGRAMY NA PODPORU INVESTIC PROGRAMY NA PODPORU ROZVOJE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN podprogram Příprava průmyslových zón podporogram Regenerace průmyslových zón podprogram Akreditace průmyslových zón Revitalizace území postižených rušením vojenských posádek Výstavba a rekonstrukce nájemních objektů PODPORA EXPORTU A PROPAGACE VÝROBKŮ V ZAHRANIČÍ PROGRAMY NA PODPORU EXPORTU Prospekce trhu Pojištění vývozních úvěrů se státní podporou Oficiální účasti ČR na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce Podpora marketingu a propagace na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v gesci MZE Podpora exportu prostřednictvím agentury CZECHTRADE PODPORA ENERGETIKY Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok Komunitární Program Inteligentní energie Evropa PHARE ESF (Energy Saving Fund) - Fond pro úsporu energií Podpora pěstování bylin pro energetické využití PODPORA ENERGETIKY ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA 74

3 OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ PODPORA TRHU PRÁCE, ZAMĚSTNANOSTI A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI (APZ) PODPORA ZAMĚSTNANOSTI Investiční pobídky v gesci MPSV Rámcový program pro podporu rozvoje technologických center a strategických služeb Program pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností REGIONÁLNÍ PROGRAMY ZAMĚSTNANOSTI PORADENSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Program školní závody Podpora poradenství v zemědělství Podpora získání minimální zemědělské kvalifikace PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH V ROCE PODPŮRNÝ A GARANČNÍ ROLNICKÝ A LESNICKÝ FOND PODPORA OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÍHO PROSTŘENÍ ČR PROGRAM Č PÉČE O PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAM Č INVESTIČNÍ PODPORY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY STÁTNÍ PROGRAM OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY PODPORA ZEMĚDĚLSKY PŘIDRUŽENÝCH ČINNOSTÍ Z NÁRODNÍCH ZDROJŮ U. PODPORA PĚSTOVÁNÍ BYLIN PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ PODPORA MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ RYBNÍKŮ PODPORA NA OBNOVU, ODBAHNĚNÍ A REKONSTRUKCI RYBNÍKŮ A VODNÍCH NÁDRŽÍ PODPORA PREVENCE PŘED POVODNĚMI PODPORA NA ODSTRAŇOVÁNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE OPATŘENÍ K PODPOŘE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V RÁMCI HORIZONTÁLÍHO PLÁNU ROZOJE VENKOVA (HRDP) Zalesňování zemědělské půdy Podpora založení porostů rychlerostoucích dřevin OPERAČNÍ PROGRAMY IMPLEMENTUJÍCÍ STRUKTURÁLNÍ FONDY EU Společný regionální operační program Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Operační program průmysl a podnikaní PROSPERITA REALITY ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA KLASTRY ROZVOJ II 142 3

4 MARKETING INOVACE II ÚSPORY ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE Operační program infrastruktura Operační program rozvoj lidských zdrojů Finanční mechanismus EHP/Norska PROGRAM LEADER ČR OSTATNÍ PODPORY PODPORA EVROPSKÉ INTEGRACE NEVLÁDNÍCH ORGANIZACÍ KRAJSKÉ GRANTY 157 SEZNAM PŘÍLOH: 1. Zákon č.47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání 2. Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií 3. Kategorie OKEČ podporované 4. Maximální intenzita veřejné podpory na úrovni jednotlivých regionů soudržnosti v ČR v roce Veřejná podpora malého rozsahu ( pravidlo de minimis ) 6. Pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky 7. Akreditované firmy MŠMT 8. Regionální poradenská a informační centra RPIC a podnikatelská (technologická) a inovační centra BIC/TIC 9. Postup při oceňování nemovitostí a stanovení nákladové mezery 10. Oficiální účasti České republiky na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce Seznam bylin pro energetické využití 12. Seznam Zemědělských agentur Mze 13. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 a způsobu kontroly jejich využití 14. Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. 15. Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu LEADER ČR 4

5 1. ÚVOD Cílem tohoto materiálu, který je pravidelně ročně aktualizován již od roku 2001, je provést na základě dostupných informačních zdrojů přehledné shrnutí existujících veřejných podpor, které je možné využít v roce 2006 nejen vlastníky, nájemci a správci lesních majetků, ale i jinými vymezenými okruhy subjektů, které vykazují určitý vztah k lesům, k lesnímu hospodářství a ke zpracování lesních produktů (především surového dříví). Do tohoto okruhu byla snaha zařadit i potenciální subjekty zaměřené na služby a obchodní činnost související či navazující na lesní prvovýrobu. Z výše uvedeného důvodu není tedy předkládaný přehled podpor omezen jen na podpory výlučně zaměřené na podporu hospodaření v lesích, které jsou většinou odborné lesnické veřejnosti dostatečně známé, ale je mnohem širší, neboť zahrnuje i malé a střední podniky zabývající se např. dřevařskou výrobou apod. Pozornost lesních nebo na lesní výrobu navazujících podniků bude podle našeho názoru stále více zaměřována i do problémových oblastí jako je např. problematika ochrany a tvorby životního prostředí, energetiky, zaměstnanosti, odborného vzdělávání, poradenství, informatiky apod. V roce 2005 pokračovalo čerpání peněz ze Strukturálních fondů EU; podle dosud zveřejněných informací a statistik si Česká republika nevedla příliš úspěšně, o čemž svědčí i předposlední místo v pořadí nových členských zemí dle výše vyčerpané alokace pro období Nicméně Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, v rámci kterého jsou poskytovány dotace i do oblasti lesního hospodářství, patří spolu s Operačním programem průmysl a podnikání k úspěšnějším programům. V letošním roce se tedy očekává intenzivní snaha implementačních orgánů i samotných žadatelů, tento nepříznivý stav zvrátit. V roce 2007 začíná nové programovací období Evropské unie v rámci kterého bude mít Česká republika možnost čerpat až do roku 2013 ze Strukturálních fondů a Kohezního fondu Evropské unie celkem 774,6 miliard korun. * Tyto finanční prostředky budou určeny zejména na přeměnu socioekonomického prostředí České republiky v souladu s principy udržitelného rozvoje tak, aby Česká republika byla přitažlivým místem pro realizaci investic, práci a život obyvatel. Zřejmě hlavní změnou v oblasti struktury poskytování podpory v letech bude přechod od jednoho Společného regionálního operačního programu (SROP) k sedmi samostatným regionálním programům (ROP). Oproti roku 2005 došlo k několika změnám v systému poskytování veřejných podpor. Zejména došlo k částečnému odstranění (Evropskou komisí kritizovaných) duplicit v národních podporách subvence v rámci jedné konkrétní oblasti byla současně možná z národních zdrojů a fondů EU; což mělo za následek značnou roztříštěnost dotací a nepřehlednost v jejich poskytování. Díky této optimalizaci se tak Strukturální fondy a Kohezní fond staly nosným prvkem v systému veřejných podpor v České republice. Finanční prostředky ze státního rozpočtu ČR tak fungují zejména jako kofinancování evropské pomoci a jsou poskytovány do oblastí, které nejsou * (Zdroj: expertní odhad MF ČR, leden 2006; běžné ceny) 5

6 podporovány z fondů EU. (Za účelem větší přehlednosti byly kapitoly programů v tomto dokumentu, které jsou kofinancované z evropských fondů, označeny rámečkem). V oblasti investičních i neinvestičních podpor pro malé a střední podniky, které mají již dlouhodobě své nezastupitelné místo v množině veřejných podpor, nedošlo oproti roku 2005 k žádným výraznějším změnám, které by zásadněji měnily charakter podpor a přístup k nim. V roce 2006 došlo k mírnému posílení podpory v rámci exportu a propagace ČR v zahraničí. K již tradičním podporám prostřednictvím agentury CzechTrade, České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti a Ministerstva průmyslu, přibyla podpora v gesci Ministerstva zemědělství podporující marketing a propagaci zemědělských výrobků a komodit. V rámci podpory energetiky došlo k částečnému omezení zmíněné roztříštěnosti (podpora energetiky byla možná jak v rámci programů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, tak prostřednictvím Strukturálních fondů EU). Podpora trhu práce, zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů má také již své tradiční místo v souboru veřejných podpor a tato oblast nedoznala podstatných změn oproti roku Zásadní změnou v rámci podpor do oblasti lesního hospodářství (platnou již od roku 2005) je decentralizace systému jejich poskytování a přesun finančních prostředků i potřebných kompetencí na Krajské úřady (kromě podpor mysliveckého hospodaření). V oblasti podpory ochrany a tvorby životního prostředí došlo také k odstranění duplicit a k odstranění (nevyhlášení) několika podprogramů, podobně jako v rámci podpor mimoprodukčních funkcí zemědělství a zemědělsky přidružených činností. V oblasti podpor spolufinancovaných z fondů EU došlo k několika drobným změnám zejména v Operačním programu průmysl a podnikání, ale vzhledem k období, které končí rokem 2006 a pro které jsou vyhlášené podmínky víceméně platné, nedošlo k žádné výrazné změně. Tento materiál byl dokončen začátkem měsíce dubna, tedy v období, kdy jsou některé regiony ČR postiženy povodní. Obecně se předpokládá, že budou (zřejmě již koncem měsíce dubna) vyhlášeny podpory za účelem odstranění těchto povodňových škod a posílení prevence před nimi. Tyto informace budou dostupné na webových stránkách Krajů, Ministerstva pro místní rozvoj, resp. Státního fondu rozvoje bydlení, Ministerstva zemědělství a Ministerstva Životního prostředí. První možností jak částečně kompenzovat povodňové škody pro malé a střední podnikatele je program REKONSTRUKCE U všech popsaných programů a dotačních titulů byla snaha čtenáři poskytnout základní a konkrétní informace (účel podpory, podmínky programu, definice žadatele, forma a výše podpory, atd.) a usnadnit tak jeho orientaci a rozhodování jak, kde a za jakých podmínek lze získat finanční podporu. Dále byla, oproti minulým verzím, přidána k několika dotačním titulům také informace o konkrétní žádosti o podporu a přílohách žádosti. Úplná verze tohoto materiálu je k dispozici všem zájemcům na internetové adrese Jíloviště-Strnady 6

7 2. PROGRAMY PODPORY MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ NA ROK BANKOVNÍ ZÁRUKY, ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY ZÁRUKA - PROGRAM ZÁRUK PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) Účel podpory: Cílem programu ZÁRUKA je usnadnit malým a středním podnikatelům získání úvěrů, leasingů či rizikového a rozvojového kapitálu k realizaci podnikatelských projektů v nezemědělských oborech podnikání na celém území České republiky či umožnit účast v obchodních veřejných soutěžích, a tím získání nových zakázek bez nároku na vázání jejich finančních prostředků ke složení jistoty vyhlašovateli soutěže. Příjemce podpory: Příjemcem podpory může být malý a střední podnikatel (dále MSP) podle Nařízení Komise č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům a ve smyslu 1 a 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. (viz. Příloha č. 1). Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií je předmětem Přílohy č. 2. Příjemce podpory musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu předloženému projektu a vykonávat podporovanou podnikatelskou činnost na území České republiky, musí být ke dni podání žádosti registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění. Příjemce podpory nemá ke dni podání žádosti podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky, Příjemce podpory nemá ke dni podání žádosti podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců, Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádosti je na jeho majetek prohlášen konkurs, je mu povoleno vyrovnání s věřiteli, byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku, nebo soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo je v likvidaci. 7

8 Příjemcem podpory nemůže být rovněž podnikatel, který je k datu podání žádosti o podporu příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (podle Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích, Sdělení Komise č. 2004/C 244/02). Pro účely poskytování záruk za kapitálové vstupy mohou být investory kapitálu subjekty podnikající na území České republiky (např. fondy rizikového kapitálu, soukromí investoři, banky), s nimiž ČMZRB uzavře dohodu o spolupráci. Podmínky programu: Záruka za kapitálový vstup v programu ZÁRUKA: (Kapitálovým vstupem je nákup nebo úpis akcií, získání obchodního podílu v podniku žadatele, vklad tichého společníka, úvěr poskytnutý příjemci kapitálu, nezajištěný majetkem příjemce kapitálu). podnikatelský projekt musí mít charakter vymezený seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (viz. Příloha č.3a) a nesmí být zaměřen na výrobu, zpracování a uvádění na trh produktů uvedených v (viz. Příloha č.3b) projekty musí být realizovány na území České republiky; příjemce podpory podle Nařízení Komise č. 70/2001 je povinen zabezpečit, že dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, resp. hmotný majetek a nehmotný majetek pořízený zcela nebo částečně ze zaručeného úvěru, bude po dobu nejméně 5 let ode dne uzavření smlouvy o záruce umístěn v místě, kde je umístěn projekt, k jehož uskutečnění byl určen zaručený úvěr; záruka se poskytuje maximálně do výše 70 % kapitálového vstupu, až do výše 20 mil. Kč; doba ručení je maximálně 15 let; maximální podpora nesmí přesáhnout hranici stanovenou v tabulce: Intenzita veřejné podpory (Příloha č. 4); podpora patří i pod pravidlo De Minimis (Příloha č 5). Záruku lze poskytnout k zajištění pohledávek z: z investičních úvěrů na pořízení (dlouhodobého) hmotného nebo nehmotného majetku, zejména pozemků, budov, staveb, strojů a zařízení, dopravních prostředků a know-how, na rekonstrukci (dlouhodobého) hmotného majetku, bezprostředně souvisejícího s realizací projektu; z provozních úvěrů na zásoby, pohledávky do lhůty splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací projektu. Provozní úvěry revolvingového typu mohou být zaručeny pouze v případě, že poskytnuté ručení bude opakováním ručení předchozího; ke kapitálovému vstupu investora, pokud příjemce rizikového a rozvojového kapitálu předpokládá dosáhnout minimálně 50% svých tržeb z podporovaných činností vymezených seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) uvedených v Příloze č 3A s výjimkou omezení vyplývajícího ze Přílohy č. 3B. Prostředky zaručovaného kapitálového vstupu nesmí být příjemcem kapitálu použity na kapitálovou účast v jiných subjektech. 8

9 Možnost poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů externích služeb vztahujících se k uskutečněnému vstupu (odborné technické a ekonomické expertizy, vč. daňové a auditorské, právní služby spojeném s tvorbou smluvní dokumentace pro kapitálový vstup, analýzy majetkoprávních a dalších smluvních vztahů příjemce). Příspěvek činí až 3 % z objemu vstupu, maximálně 250 tis. Kč. Záruka za návrh do obchodní veřejné soutěže v programu ZÁRUKA: Záruky jako forma poskytnutí jistoty mohou být poskytovány pouze v případě obchodních veřejných soutěží vyhlášených subjekty se sídlem na území České republiky, jejichž předmětem je dodávka výrobků, zboží, služeb a stavebních prací. Za dodávku stavebních prací se považuje dodávka stavby, rekonstrukce, nástavby, přístavby, novostavby apod. v úplném rozsahu podle stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby. Příjemce podpory je povinen na výzvu poskytovatele záruky uhradit v plné výši plnění ze záruky, které bylo poskytovatelem provedeno. Druh podpory: záruka jako forma jistoty může být poskytnuta ve výši minimálně 100 tis. Kč, maximálně však do výše 5 mil. Kč; plnění probíhá do 1 měsíce po doručení dokladů daných podmínkami záruční listiny; maximální intenzita veřejné podpory nesmí přesáhnout hranici stanovenou regionální mapou intenzity veřejné podpory (viz. Příloha č. 4), pokud nejde o podporu poskytovanou podle de minimis (podpora malého rozsahu) viz Příloha č. 5. Podpora poskytnutá v tomto programu podle pravidel de minimis nesmí ke dni jejího poskytnutí v součtu s veškerými podporami podle pravidla de minimis, které podnikatel získal v předchozích třech letech, přesáhnout částku EUR Cenově zvýhodněná záruka program umožní poskytnout podnikatelským subjektům na realizaci podnikatelského projektu cenově zvýhodněnou záruku za bankovní úvěr; výše cenového zvýhodnění může činit až 9 % p.a; cena za poskytnutí cenově zvýhodněné záruky hrazená podnikatelem snížená o poskytnuté cenové zvýhodnění je od 0,1% p.a. do 0,3% p.a. z hodnoty záruky; Cenově zvýhodněná záruka může být poskytnuta pouze jako podpora podle Nařízení Komise č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis (viz Příloha č. 5). Záruka za kapitálový vstup Za kapitálový vstup investora se pro účely programu považuje: nákup nebo úpis akcií nebo získání obchodního podílu v podniku žadatele (jeli příjemcem kapitálu a.s. nebo s.r.o.), vklad tichého společníka, úvěr poskytnutý příjemci kapitálu, nezajištěný majetkem příjemce kapitálu. Záruka může být poskytnuta až do výše 70 % kapitálového vstupu, a to: jako podpora de minimis, 9

10 nebo v případě úvěru na investice jako podpora podle Nařízení Komise č. 70/2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na veřejnou podporu ve prospěch malého a středního podnikání. Cena záruky za kapitálový vstup nepřesáhne 1,5%, v případě jednoleté a kratší záruky 0,75% objemu poskytnuté záruky. První polovina ceny záruky bude uhrazena do 6 měsíců a druhá polovina do 18 měsíců po podpisu smlouvy o poskytnutí bankovní záruky, nejpozději však do konce platnosti záruky. V případě předčasného ukončení záruky se souhlasem investora i příjemce kapitálu, bude ČMZRB vracet alikvotní část poplatku příjemci kapitálu. Současně se zárukou lze investorovi zaručovaného kapitálového vstupu poskytnout příspěvek na úhradu nákladů následujících služeb externích poradců bezprostředně se vztahujících k následujícím uznatelným nákladům: odborné technické a ekonomické expertizy (vč. daňové a auditorské), právní služby spojené s tvorbou smluvní dokumentace pro kapitálový vstup, analýzy majetkoprávních a dalších smluvních vztahů příjemce. Příspěvek může činit až 50% uznatelných nákladů, maximálně však 3% z objemu kapitálového vstupu, ne však více než 250 tis. Kč na jeden kapitálový vstup. Příspěvek bude vyplacen jednorázově na základě žádosti, jejíž součástí budou doklady o skutečných nákladech spojených s přípravou kapitálového vstupu podle předchozího odstavce. Výplata příspěvku se uskuteční až po uzavření investiční smlouvy mezi investorem a příjemcem kapitálového vstupu. Záruka za návrh do obchodní veřejné soutěže Záruka může být poskytnuta za návrh do obchodní veřejné soutěže ve výši minimálně 100 tis. Kč, maximálně však do výše 5 mil. Kč. Tato podpora je poskytována podle pravidla de minimis, viz. Příloha č 5. Další informace: účast v Programu ZÁRUKA nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních programech, pokud intenzita veřejné podpory nepřesáhne omezení stanovená regionální mapou intenzity veřejné podpory (viz Příloha č. 4); záruku z tohoto programu nelze poskytnout k úvěrům z programů KREDIT, START a INOVACE poskytnutým v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání, a k úvěrům z programu TRH. Záruku nelze dále poskytnout k projektům podpořeným podřízeným úvěrem v programech KREDIT, TRH a PROGRES.; program je vyhlášen od do Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků; žádosti podle podmínek platných od se přijímají od ; žádosti jsou přijímány a vyhodnocovány průběžně. Žádost o záruku je nutné předložit osobně v pobočkách ČMZRB (viz. Příloha č. 6) žádost o poskytnutí podpory obsahuje tyto informace identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, výdaje na realizaci projektu a jeho financování, údaje o hospodaření žadatele a jeho závazcích, údaje úvěrující banky, leasingové společnosti nebo investora, příp. zajištění zaručovaného úvěru a prohlášení žadatele. 10

11 žádost o poskytnutí podpory dále obsahuje tyto přílohy: obsah projektu podle stanovené osnovy, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina nebo jiné oprávnění k podnikání ne starší než 3 měsíce, doklady o dodavatelském a odběratelském zajištění projektu, doklady o majetkoprávních vztazích k místu podnikání, výpis z katastru nemovitostí apod.,vyjádření stavebního úřadu stavební povolení nebo ohlášení stavby, smlouva o dílo, rozpočet stavby, pokud jsou součástí projektu, přiznání k dani z příjmů včetně všech dodatků předložených finančnímu úřadu, kopii dokladu o registraci jako poplatník daně z příjmu na příslušném finančním úřadě podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, ekonomické podklady účetnictví nebo daňová evidence, údaje o ekonomických vazbách žadatele, souhlas manžela (manželky) s použitím majetku k podnikání a v rámci podnikání, s uzavíráním smluv s poskytovatelem podpory (u fyzických osob - v případě nezúženého společného jmění); formuláře žádostí jsou k dispozici na všech pobočkách ČMZRB a na 11

12 2.1.2 KREDIT - PROGRAM PODPORY PODNIKŮ V POČÁTEČNÍM STÁDIU ROZVOJE Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ( ČMZRB ) Tento program realizuje Opatření č Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu průmysl a podnikání , který je určen pro malé podnikatele s projekty realizovanými na celém území ČR mimo region hlavního města Prahy. Účel podpory: Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných investičně zaměřených úvěrů umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých podniků s kratší historií, pro které je bariérou pro získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Příjemce podpory: Příjemcem podpory může být malý a střední podnikatel (dále MSP) ve smyslu 1 a 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. (viz. Příloha č. 1). Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií je předmětem Přílohy č. 2. Příjemce podpory musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu předloženému projektu a vykonávat podporovanou podnikatelskou činnost na území České republiky, musí být ke dni podání žádosti registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění. Příjemce podpory nemá ke dni podání žádosti podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky. Příjemce podpory nemá ke dni podání žádosti podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců, Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádosti je na jeho majetek prohlášen konkurs, je mu povoleno vyrovnání s věřiteli, byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku, nebo soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo je v likvidaci. Podmínky programu: zvýhodněný úvěr bude příjemci podpory poskytován na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi poskytovatelem podpory a příjemcem podpory; 12

13 zvýhodněný úvěr bude zajištěn směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou; příjemce podpory je povinen poskytovat informace o realizaci podpořeného projektu v rozsahu stanoveném smlouvou mezi příjemcem podpory a poskytovatelem podpory; příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, resp. hmotný majetek, pořízený zcela nebo částečně ze zvýhodněného úvěru po dobu nejméně 3 let ode dne použití zvýhodněného úvěru na jeho úhradu. Dříve než za tři roky jej může prodat jen se souhlasem poskytovatele podpory, pokud výtěžek z prodeje použije na uznatelný výdaj zabezpečující pokračování projektu, nebo na mimořádnou splátku zvýhodněného úvěru (s výjimkou splátky podřízeného úvěru, viz. níže); příjemce podpory je povinen o uznatelných nákladech projektu a použití zvýhodněného úvěru vést oddělenou účetní a daňovou evidenci a uchovat ji spolu s dokumentaci k projektu specifikovanou v podmínkách smlouvy o úvěru po dobu 10 let od data poskytnutí zvýhodněného úvěru; příjemce zvýhodněného úvěru je povinen zajistit jeho splácení tak, aby případné pohledávky po splatnosti nepřesáhly výši dvou splátek jistiny úvěru; Projekt musí splňovat tyto podmínky: musí mít charakter ekonomické činnosti uvedené v seznamu odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který je Přílohou č. 3, musí být realizován na území České republiky s výjimkou území regionu Praha vymezeného regionální mapou intenzity veřejné podpory který je Přílohou č. 4, předpokládat a zabezpečit použití nejméně 60% zvýhodněného úvěru na pořízení dlouhodobého hmotného nebo vybraného nehmotného majetku nebo na rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. na pořízení hmotného a vybraného nehmotného majetku a pozemků nebo na rekonstrukci hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci), v případě žádosti o poskytnutí zvýhodněného podřízeného úvěru (viz. níže). musí být k financování projektu současně předpokládáno použití jiného bankovního úvěru nebo leasingu, a to nejméně ve stejné výši jako je požadovaný podřízený úvěr. Uznatelné náklady: faktury a daňové doklady se zdanitelným plněním musí být vystaveny po datu přijetí žádosti o podporu a uhrazené od data podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru, musí být doloženy průkaznými účetními nebo daňovými doklady, musí být vynaloženy v souladu s cílem programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu. Uznatelnými náklady jsou: náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. na pořízení a rekonstrukci hmotného majetku a na pořízení pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci); náklady na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí na knowhow a nepatentovaných know-how; 13

14 náklady na pořízení zásob a vybrané provozní náklady (software, znalecké posudky zmiňované dále v textu, náklady spojené s propagací a publicitou projektu), a to úhrnem do 40% smluvené výše zvýhodněného úvěru. Pořízením zásob se rozumí nákup materiálu, polotovarů a zboží (jen u podnikatelské OKEČ dle Přílohy č.3), nákup předmětů s životností kratší než 1 rok nebo s cenou včetně DPH nižší, než 40 tis. Kč; DPH je uznatelným nákladem, pokud příjemce podpory není plátcem DPH, případně je plátcem DPH, ale nemůže uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. Forma a výše podpory: Podpora je pro podnikatele s maximálně 7 uzavřenými po sobě jdoucími zdaňovacími obdobími bezprostředně předcházejícími datu podání žádosti poskytována formou: zvýhodněného úvěru ( Malý úvěr ) ve výši 0,2 2 mil. Kč se splatností do 6 let a s pevnou úrokovou sazbou 4% p.a. až do výše 90% předpokládaných celkových nákladů projektu, zvýhodněného úvěru ( Standardní úvěr ) ve výši 2 5 mil.kč se splatností do 6 let a s pevnou úrokovou sazbou 4% p.a. až do výše 80% předpokládaných celkových nákladů projektu. Podpora pro podnikatele bez omezení doby podnikání je poskytována formou zvýhodněného podřízeného úvěru ( Podřízený úvěr ) ve výši 0,5 7 mil. Kč a s pevnou úrokovou sazbou 3% p.a., a to až do výše 50% předpokládaných celkových nákladů projektu. Splatnost úvěru může být při poskytnutí stanovena až 8 let s odkladem splátek až 5 let. Sjednanou dobu odkladu splátek nelze zkrátit a podmínky podřízenosti úvěru měnit bez předchozího souhlasu všech věřitelů příjemce podpory. Podpora bude poskytována podle Nařízení Komise ES č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis (viz Příloha č.5). Další informace: k uznatelným nákladům projektu uhrazeným ze zvýhodněného úvěru z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu, k projektu podpořenému podřízeným úvěrem nelze poskytnout záruku z programu ZÁRUKA; program je vyhlášen na období Po jeho vyhlášení jsou žádosti přijímány průběžně. Konečná uzávěrka příjmu žádostí je 10/2006 s tím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány do ; doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků; žádost o poskytnutí podpory obsahuje tyto informace identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, výdaje na realizaci projektu a jeho financování, údaje o hospodaření žadatele a jeho závazcích, údaje úvěrující banky, leasingové společnosti nebo investora, příp. zajištění zaručovaného úvěru a prohlášení žadatele. žádost o poskytnutí podpory dále obsahuje tyto přílohy: obsah projektu podle stanovené osnovy, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listina nebo jiné oprávnění k podnikání ne starší než 3 měsíce, doklady o dodavatelském a odběratelském zajištění projektu, doklady o majetkoprávních vztazích k místu podnikání, výpis z katastru nemovitostí apod.,vyjádření stavebního úřadu stavební povolení nebo ohlášení stavby, smlouva o dílo, 14

15 rozpočet stavby, pokud jsou součástí projektu, přiznání k dani z příjmů včetně všech dodatků předložených finančnímu úřadu, kopii dokladu o registraci jako poplatník daně z příjmu na příslušném finančním úřadě podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, ekonomické podklady účetnictví nebo daňová evidence, údaje o ekonomických vazbách žadatele, souhlas manžela (manželky) s použitím majetku k podnikání a v rámci podnikání, s uzavíráním smluv s poskytovatelem podpory (u fyzických osob - v případě nezúženého společného jmění); formuláře žádostí o zvýhodněný úvěr poskytují a vyplněné žádosti přijímají pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s (viz. Příloha č. 6). 15

16 2.1.3 START PROGRAM ZVÝHODNĚNÝCH ÚVĚRŮ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ( ČMZRB ) Tento program realizuje Opatření č Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu průmysl a podnikání , který je určen pro malé podnikatele s projekty realizovanými na celém území ČR mimo region hlavního města Prahy. Účel podpory: Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských záměrů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem, a to poskytnutím podpory ve formě zvýhodněných úvěrů. Příjemce podpory: Fyzické osoby, které splňují všechny dále uvedené podmínky: o byly zaregistrovány jako plátci daně z příjmu na finančním úřadě podle 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, v roce podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím, a to buď poprvé nebo minimálně po 7 letech od ukončení předcházející registrace, o nebyly před datem aktuální registrace jako plátce daně z příjmu na finančním úřadě (podle písm. a) po dobu 7 let společníky obchodní společnosti nebo členy družstva (kromě bytového družstva). Obchodní společnosti, s výjimkou akciových společností, nebo družstva, s výjimkou bytových družstev, které splňují všechny dále uvedené podmínky: byly zaregistrovány jako plátci daně z příjmu na finančním úřadě podle 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, v roce podání žádosti o podporu nebo v roce předchozím, k datu podání žádosti o podporu nejsou jejich společníky, zakladateli nebo členy osoby, které jsou společníky jiné obchodní společnosti nebo členy jiného družstva (kromě bytového družstva), nebo jimi byly v období 7 let před datem aktuální registrace podle písm. a), k datu podání žádosti o podporu nejsou jejich společníky, zakladateli nebo členy osoby, které byly registrovány jako plátci daně z příjmu na finančním úřadě podle 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, v období 7 let před datem aktuální registrace podle písm. a). Příjemcem podpory může být malý a střední podnikatel ve smyslu 1 a 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. (viz. Příloha č. 1), který má oprávněni k podnikání na území České republiky odpovídajícímu předloženému projektu a vykonává podporovanou podnikatelskou činnost na území České republiky. 16

17 Podpora nebude poskytnuta subjektům, které nemají vypořádány všechny závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku a Státnímu fondu životního prostředí. Potvrzení finančního úřadu o vypořádání závazků a čestné prohlášení o splnění závazků vůči všem ostatním institucím nesmí být ke dni podání žádosti o podporu starší 2 měsíců. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků se považují za vypořádané závazky. Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádosti je na jeho majetek prohlášen konkurs, je mu povoleno vyrovnání s věřiteli, byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku, nebo soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo je v likvidaci. Podmínky programu: podnikatelský projekt musí mít charakter vymezený seznamem odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ), který je Přílohou č. 3 a musí být realizován na území České republiky s výjimkou území regionu Praha, vymezeného regionální mapou intenzity veřejné podpory (viz. Příloha č. 4); podnikatelský projekt musí předpokládat a zabezpečit použití nejméně 50% zvýhodněného úvěru na pořízení dlouhodobého hmotného nebo vybraného nehmotného majetku, nebo na rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. na pořízení hmotného a vybraného nehmotného majetku a pozemků nebo na rekonstrukci hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci); podporu lze poskytnout jednomu příjemci podpory v tomto programu pouze jednou; příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, resp. hmotný a nehmotný majetek pořízený zcela nebo částečně ze zvýhodněného úvěru po dobu nejméně 3 let (dříve než za tři roky jej může prodat jen se souhlasem poskytovatele podpory, pokud výtěžek z prodeje použije na uznatelný výdaj zabezpečující pokračování projektu, nebo na mimořádnou splátku zvýhodněného úvěru); příjemce podpory je povinen o uznatelných nákladech projektu a použití zvýhodněného úvěru vést oddělenou účetní a daňovou evidenci a uchovat ji spolu s dokumentaci k projektu specifikovanou v podmínkách smlouvy o úvěru po dobu 10 let od data poskytnutí zvýhodněného úvěru; příjemce zvýhodněného úvěru je povinen zajistit jeho splácení tak, aby případné pohledávky po splatnosti nepřesáhly výši dvou splátek jistiny úvěru; podnikatel je povinen doložit jako součást žádosti o bezúročný úvěr certifikát o absolvování alespoň jednoho z rekvalifikačních (vzdělávacích) programů pro pracovní činnost Základy podnikání akreditovaných MŠMT vystavený na jméno podnikatele - fyzické osoby, nebo na jméno společníka nebo zakladatele obchodní společnosti, nebo člena nebo zakladatele družstva, potvrzující úspěšné ukončení tohoto programu. Seznam akreditovaných firem MŠMT je součástí Přílohy č 7. Ve vzdělávacích programech podporovaných z programu PORADENSTVÍ uhradí účastník sníženou cenu. 17

18 Uznatelné náklady: faktury a daňové doklady se zdanitelným plněním musí být vystaveny po datu přijetí žádosti o podporu a uhrazené od data podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru, musí být doloženy průkaznými účetními nebo daňovými doklady, musí být vynaloženy v souladu s cílem programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu. Uznatelnými náklady jsou: náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (u příjemců podpory vedoucích účetnictví), resp. na pořízení a rekonstrukci hmotného majetku a na pořízení pozemků (u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci); náklady na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí na knowhow a nepatentovaných know-how; náklady na pořízení zásob a vybrané provozní náklady (software, znalecké posudky zmiňované dále v textu, náklady spojené s propagací a publicitou projektu), a to úhrnem do 40% smluvené výše zvýhodněného úvěru. Pořízením zásob se rozumí nákup materiálu, polotovarů a zboží (jen u podnikatelské OKEČ dle Přílohy č.3), nákup předmětů s životností kratší než 1 rok nebo s cenou včetně DPH nižší, než 40 tis. Kč; DPH je uznatelným nákladem, pokud příjemce podpory není plátcem DPH, případně je plátcem DPH, ale nemůže uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu. Forma a výše podpory: podpora je poskytována ve formě zvýhodněného bezúročného úvěru na financování až 90% předpokládaných celkových nákladů realizace projektu; minimální výše tohoto úvěru činí 0,1 mil.kč; zvýhodněný úvěr pro fyzickou osobu až do výše 0,5 mil. Kč; zvýhodněný úvěr pro obchodní společnost s jedním společníkem až do výše 0,5 mil. Kč, pro obchodní společnost s více společníky až do výše 1 mil. Kč; doba splatnosti při poskytnutí úvěru je max. 6 let; úvěr bude splácen čtvrtletními splátkami; datum první splátky zvýhodněného úvěru bude stanoveno v časovém rozmezí 9 až 12 měsíců ode dne jeho poskytnutí; podpora bude poskytována podle Nařízení komise ES č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis (viz Příloha č.5). Další informace: podporu lze poskytnout jednomu příjemci podpory v tomto programu pouze jednou; k uznatelným nákladům projektu uhrazeným ze zvýhodněného úvěru z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu; program je vyhlášen na období ; žádosti jsou přijímány průběžně; konečná uzávěrka příjmu žádostí je 10/2006 s tím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány do ; žádost o poskytnutí podpory obsahuje tyto informace: identifikační údaje žadatele, charakteristiku projektu, náklady na realizaci projektu a způsob jeho financování a minimálně tyto přílohy: podnikatelský plán, certifikát(y) o ukončení vzdělávacího programu, souhlas manžela (manželky) s použitím 18

19 majetku k podnikání a v rámci podnikání s uzavíráním smluv s poskytovatelem podpory (u fyzických osob v případě nezúženého společného jmění), doklad o registraci k platbě daně z příjmu podle 33, odst. 1, zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, živnostenský list, koncesní listinu, výpis z obchodního rejstříku ne starší, než 3 měsíce nebo jiné oprávnění k podnikání, doklady o majetkoprávních vztazích k místu podnikání, výpis z katastru nemovitostí apod.; žádost je možné zaslat poštou či předložit osobně v pobočkách ČMZRB (viz. Příloha č. 6); formuláře žádostí a podrobné informace jsou k dispozici na všech pobočkách ČMZRB, na 19

20 2.1.4 TRH - VÍCEÚČELOVÝ PROGRAM PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ( ČMZRB ) Účel podpory: Cílem programu je: podpořit získávání certifikace ISO malými a středními podnikateli podnikajícími na území České republiky, zvyšující jejich konkurenceschopnost, podpořit investičně zaměřené projekty začínajících a malých podnikatelů na území hlavního města Prahy se zhoršenými podmínkami pro získání externího financování v důsledku nižší vlastní kapitálové vybavenosti nebo omezené možnost poskytnout zajištění úvěru. Příjemce podpory: Příjemcem podpory může být malý a střední podnikatel (dále MSP) ve smyslu 1 a 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. (viz. Příloha č. 1). Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií je předmětem Přílohy č. 2. Příjemce podpory musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu předloženému projektu a vykonávat podporovanou podnikatelskou činnost na území České republiky, musí být ke dni podání žádosti registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění. Příjemce podpory nemá ke dni podání žádosti podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky, Příjemce podpory nemá ke dni podání žádosti podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců, Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádosti je na jeho majetek prohlášen konkurs, je mu povoleno vyrovnání s věřiteli, byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku, nebo soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo je v likvidaci. Uznatelné náklady: faktury a daňové doklady se zdanitelným plněním musí být vystaveny po datu přijetí žádosti o podporu a uhrazené od data podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru (neplatí pro příspěvek na získání certifikace); musí být doloženy 20

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory začínajících podnikatelů. START (ve znění platném od.. 2007

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory začínajících podnikatelů. START (ve znění platném od.. 2007 Operační program Podnikání a inovace Program podpory začínajících podnikatelů START (ve znění platném od.. 2007 Tento program realizuje prioritu 1 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1.

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH

Program bezúročných úvěrů a záruk. pro začínající a malé a střední podnikatele. na území hlavního města Prahy TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy TRH (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je usnadnit na území hlavního

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START Prioritní osa 1 Číslo

Více

EPC (energetické služby) ve znění platném od 1.1.2007. Tento program realizuje Prioritu č. 1 Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013.

EPC (energetické služby) ve znění platném od 1.1.2007. Tento program realizuje Prioritu č. 1 Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. EPC (energetické služby) ve znění platném od 1.1.2007 (verze 14.8.2006) Tento program realizuje Prioritu č. 1 Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je poskytnout

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program PROGRES

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program PROGRES Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program PROGRES Identifikace výzvy Prioritní osa 2: Rozvoj firem Program: PROGRES Výzva: Program podpory rozvíjejících se malých a středních podnikatelů

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN

Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN Program podpory designu pro malé a střední podnikatele DESIGN (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Program napomáhá zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů tvorbou špičkového

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program START Identifikace výzvy Program START - záruky Prioritní

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele

Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele Úvěrové a záruční finanční nástroje pro podnikatele 1 Obsah prezentace Výsledky realizace podpory MSP v OPPP Celkový přehled podpor v r. 2007 Nové nástroje podpory v OPPI Programy podpory 2 Výsledky realizace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

A. VŠEOBECNÉ PODPORY

A. VŠEOBECNÉ PODPORY A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků Programy podpory malého a středního podnikání Programy podpory malého a středního podnikání na období 2005 2006 schválila vláda České republiky

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Podpory malého a středního podnikání pro rok 2004

Podpory malého a středního podnikání pro rok 2004 1 Podpory malého a středního podnikání pro rok 2004 Program podpory poradenství a inovačního podnikání pro malé a střední podnikatele PORADENSTVÍ (ve znění platném od 1. 1. 20042004) Navrhovatel programu:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Program PROGRES Identifikace výzvy Program PROGRES Prioritní

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008

Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008. Bankovní produkty pro MSP 12.2.2008 Úvěry a záruky v Operačním programu Podnikání a inovace v roce 2008 1 Záruky a úvěry v OPPI- výchozí stav ZÁRUKA: zvýhodněné záruky a zvýhodněné záruky s příspěvkem PROGRES: podřízené úvěry a podřízené

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr. 1. Identifikační údaje žadatele. Příloha č. 3:

Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr. 1. Identifikační údaje žadatele. Příloha č. 3: Příloha č. 3: Žádost o ručení z programu Ručení pro začínající podnikatele investiční úvěr Datum převzetí Převzal Evidenční číslo Vyřizuje 1. Identifikační údaje žadatele a) Obchodní firma/název/jméno

Více

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000

Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Č.j. VP/S 69b/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2000 na základě žádosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 15. 11. 2000

Více

OPPIK program APLIKACE. Ing. Václav Kubík Vedoucí programu Aplikace

OPPIK program APLIKACE. Ing. Václav Kubík Vedoucí programu Aplikace OPPIK program APLIKACE Ing. Václav Kubík Vedoucí programu Aplikace Cíle programu získávání nových znalostí průmyslový výzkum a experimentální vývoj Produkty, materiály, technologie, služby zavádění inovací

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce Program podpory mezinárodní technologické spolupráce 1. Úvodní ustanovení Program podpory mezinárodní technologické spolupráce (dále jen program ) je programem ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000

Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Č.j. VP/S 69a/00-160 V Brně dne 8. prosince 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20. 11. 2000 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 15. 11.

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Inovační projekt

Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Inovační projekt Výzva k předkládání projektů v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program INOVACE Inovační projekt Identifikace výzvy Prioritní osa 4 - Inovace Program: INOVACE Výzva: INOVACE Inovační projekt

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

z OPPI, program Poradenství

z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů ů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.)..

Neuznatelné náklady jsou: penále, pokuty, náhrady škod, úroky z úvěrů, občerstvení (popř. poskytnuté dary, pohoštění, mzdy, atd.).. Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory oblasti města Český Krumlov v roce 20xx. 1.2. Zdůvodnění Programu Podpora oblasti (vychází ze schválených

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Poradenství Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy PORADENSTVÍ

Více

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE

Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE Program vytváření aliancí a jejich prezentace v zahraničí ALIANCE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů na zahraničních

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace)

Žádost o dotaci. Cestování dostupné všem. 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Žádost o dotaci Cestování dostupné všem Podprogram 117D71300 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ROK: (první rok, na který je žádána dotace) NÁZEV AKCE: MÍSTO REALIZACE AKCE:

Více

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program podpory Marketing Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální konference Podpora exportu, 5. května 2015, Karlovy Vary Ing. Jana Pavlasová, DiS., Regionální kancelář

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Školicí střediska

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Školicí střediska Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Školicí střediska Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy I.

Více

Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL

Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL Pokyny pro žadatele o podporu v programu NOVÝ PANEL Vztahují se na: Záruky za bankovní úvěry M-záruky PANEL P-záruky PANEL Dotace na úhradu úroků Znění platné k 1. 5. 2009 1 Cílem těchto pokynů je usnadnit

Více

Přehled programů podpor PGRLF, a.s.

Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Přehled programů podpor PGRLF, a.s. Skalský dvůr 3. listopadu 2015 Subvence části úroků z komerčních úvěrů Programy podpory: Zemědělec Podpora nákupu

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo

Více

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

Více

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006

Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Zvýhodněné úvěry v Operačním programu Průmysl a podnikání v roce 2006 Obsah I. Specifické podmínky jednotlivých programů... 3 KREDIT... 3 START... 4 II. Společné podmínky programů... 6 Příjemce zvýhodněného

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004

370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 21. dubna 2004 370/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. dubna 2004 o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení Změna: 438/2009 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Přihláška na veletrh v rámci projektu SVV 2013 2014 THAI WATER (Bangkog, Thajsko) 03. 06. června 2015

Přihláška na veletrh v rámci projektu SVV 2013 2014 THAI WATER (Bangkog, Thajsko) 03. 06. června 2015 Příloha č. 3 Přihláška na veletrh v rámci projektu SVV 2013 2014 THAI WATER (Bangkog, Thajsko) 03. 06. června 2015 Základní informace o společnosti: Název podnikatelského subjektu / profesní organizace:

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Program OPPIK Služby infrastruktury

Program OPPIK Služby infrastruktury Program OPPIK Služby infrastruktury Prezentace Ing. Petr Porák, vedoucí oddělení implementace PO1 OPPIK Odbor výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu Identifikace programu Cíle programu:

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004

Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Č.j. VP/S 28/04-160 V Brně dne 20. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 26. 2. 2004 na základě žádosti Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 24. 2. 2004 č.j.

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Konference Evropské fondy AKTUÁLNĚ Praha Hospodářská komora ČR, 22. 02. 2008 Ing. Petr Štěpánek Ministerstvo průmyslu a obchodu, Sekce Strukturálních fondů

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ

MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ MPO K POMOCI MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM A ŽIVNOSTNÍKŮM POSTIŽENÝM POVODNÍ Písek 7. června 2013 MPO K POMOCI ŽIVNOSTNÍKŮM A PODNIKATELŮM ZJIŠŤUJEME ŠKODY Český Krumlov Putim Husinec Spolana Neratovice Ministerstvo

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních nástrojů

Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních nástrojů Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních nástrojů 1 Finanční nástroje Finanční nástroje úvěry, záruky či rizikový kapitál. Finanční nástroj - systém účtů a procesů vytvořený na základě

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace

Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace Finanční nástroje podpory malých a středních podnikatelů v Operačním programu Podnikání a inovace 1 Znění platné k 1. 8. 2007 Vážení podnikatelé, Operační program Podnikání a inovace si stanovil jako svůj

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Program REVIT Číslo výzvy Název výzvy Datum vyhlášení výzvy 13. 12. 2013 I Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Příjem žádostí 2. 1. 2014 31. 12. 2014

Více