Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003"

Transkript

1 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2003 I N F O R M A C E Srpen 2003

2 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA NEZAMSTNANOST CIZINCI NA TRHU PRÁCE AKTIVNÍ POLITIKA ZAMSTNANOSTI STRUNÁ ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH SKUPIN A OBLASTÍ SHRNUTÍ OEKÁVANÝ VÝVOJ ZAMSTNANOSTI A NEZAMSTNANOSTI VE 2.POLOLETÍ B. TÉMATICKÝ ROZBOR I. SITUACE V JEDNOTLIVÝCH MIKROREGIONECH...36 II. PROBLÉMY MLADISTVÝCH A ABSOLVENT ŠKOL NA TRHU PRÁCE...37 III. FAKTORY PÍZNIV OVLIVUJÍCÍ NEZAMSTNANOST...39 C. PÍLOHA I. MAPA OKRESU S UVEDENÍM MÍRY NEZAMSTNANOSTI...42 II. TABULKY A GRAFY

3 A. Základní zpráva - 2 -

4 1. Celková charakteristika okresu Okres Klatovy leží na hranicích se sousedním Bavorskem v SRN, má rozlohu 1.939,66 km 2, což jej adí na 2.místo v R. Potem obyvatel je však až na 52.míst. Z uvedeného vyplývá nesoulad mezi rozlohou a potem obyvatel. Tato disproporce sociáln ekonomického vývoje v píhraniní oblasti Šumavy byla výrazn ovlivnna dopady desítky let trvající izolace, existencí železné opony a celkov nepíznivými d sledky vyplývajícími z této okrajové polohy. D sledkem uzavené hranice byl na obou stranách stagnující hospodáský vývoj, vylidování píhraniního prostoru, tém neexistující peshraniní interakce. Dynamické procesy, které nastaly v zemi po roce 1990, zmnily postupn i spoleenskou a ekonomickou situaci v regionu. Transformace a restrukturalizace zásadn ovlivnily podobu regionální ekonomiky, rozvoj malých a stedních podnik, strukturu zamstnanosti, rozsah zahraniních investic. Další pozitivní vliv lze spatovat zejména v pínosech a pozitivních zmnách v oblasti cestovního ruchu, ve zlepšování kvality životního prostedí, v nár stu investic do veejné technické a dopravní infrastruktury, v rozvoji institucionálních struktur, v nebývalém rozmachu peshraniní spolupráce. Vedle pozitivních zmn však okres postihly i nkteré negativní dopady související zejména s restrukturalizací zemdlství a dramatickým poklesem jeho ekonomického významu a se zhoršením dopravní obslužnosti ve všech ástech okresu. V souasné dob se zamstnavatelské subjekty potýkají s dopady recese v EU, která znamená výrazné snížení zakázek a tím i výroby. V koneném d sledku pak snižování až rušení výrob orientovaných na západní trhy. Dále v zemdlství hraje významnou roli i špatné poasí v minulých i letošním roce. V d sledku toho ada zemdlských výrobc není schopna i pes masivní státní dotace se udržet a koní. Vývoj obyvatelstva vykazuje od roku 1947 klesající tendenci. Tehdy pes obyvatel, nyní , hustota osídlení je 3x menší než je celorepublikový pr mr. Tato skutenost souvisí pedevším s d sledky vývoje Šumavy v pováleném období, s ídkou strukturou a charakterem osídlení. Tato situace pak má nepíznivý vliv jak uvedeno na dopravní obslužnost území a na výši a strukturu náklad v místní ekonomice. Vzdlanostní struktura je v porovnání s pr mry R i s krajskými pr mry nižší, a to zejména ve skupin obyvatel s dokoneným vysokoškolským vzdláním. Ekonomika okresu doznala v posledním desetiletí výrazných strukturálních zmn. Otevení hranic pineslo zpoátku i nabídku pracovních míst v uritých sektorech pro místní obyvatele v sousedním Bavorsku. Tato skutenost umožnila vyšší úspory a akumulaci základního kapitálu pro rozjezd živností a menších rodinných podnik. Souasn s tím zaznamenal okres i píliv zahraniního kapitálu ze sousedních zemí, který pomohl vytvoit novou základnu malých a stedních podnik a tím pispl k žádoucí diverzifikaci místní ekonomiky. Navzdory výraznému propadu zemdlství v okrese hraje zemdlství stále významnou roli v místní ekonomice, v pr mru zamstnává ješt okolo 10% ekonomicky inného obyvatelstva ( na konci 80 let to bylo ješt plných 25%). Významné postavení cestovního ruchu v okresu se promítá do ukazatele podílu zamstnanosti ve službách (v samotném ubytování a pohostinství je v pepotu zamstnáno 6 8 % ekonomicky inných obyvatel, což pedstavuje dvoj tínásobek pr mru v R). Okres charakterizuje pomrn dobrá dopravní infrastruktura: hustá silniní sí, dobré silniní a železniní spojení s hlavními centry ve vnitrozemí i propojení s Bavorskem a Horním Rakouskem, díky síti hraniních pechod. Mezi slabé stránky však patí zanedbaný stav nkterých komunikací a železniní infrastruktury a obslužné vybavenosti všeobecn. Více než l/3 obyvatel je soustedna v 7 mstech okresu, z toho jen v Klatovech žije l/4 obyvatel. Hustota obyvatel je 46 osob/km 2. Vzhledem k nerovnomrnému rozložení není ve skutenosti ani tvrtinová na vtšin okresu. Proto jsou velké problémy s dopravou do - 3 -

5 zamstnání. Nejen to, omezováním dopravy vzniká problém propojenosti okresu a tím dochází k dalšímu zhoršení situace v nejmenších obcích, které k zachování existence potebují obchod, služby, pracovní píležitosti. Dosud jim toto umožovalo dopravní propojení s msty. V tchto oblastech bude tak dále docházet k úbytku obyvatelstva. V hodnoceném období došlo na trhu práce vlivem silného posílení koruny jak k EURu, tak i k dolaru ke zvýšení cen eských výrobk na zahraniních trzích. Tím rapidn poklesla jejich prodejnost. Nejdíve toto pocítilo odvtví vyrábjící textilní výrobky, poté následovaly ostatní výrobky, hlavn zámenická výroba. A tak výhoda kterou díve pedstavovalo napojení na západní trhy ve form okamžitých a tudíž maloobjemových ( krátkodobých) zakázek se nyní vrací, mnohdy i s úroky. U nkterých firem v 100% nmeckém vlastnictví se uvažovalo a mnohdy i stále uvažuje o zastavení práce a pemístní výroby do míst, kde jsou výhodnjší ekonomické podmínky nap. ína. Proto nyní nkteré firmy pestávají mít zájem o zahraniní pracovníky a uvažují i o propuštní do pedasného d chodu u pracujících, kterým již vznikl nárok. Nkteré zaaly i zamstnance propouštt. Jedna firma snížila poet pracovník za pololetí o 10%. Pesto se dosud míra nezamstnanosti udržuje v oblasti celostátního podpr mru za poslední ti roky, pr mr 9,5% okres Klatovy 5,8 %. V zemdlství došlo zaátkem roku ke snížení výkupních cen, nap. u vepového masa byla cena cca 24 K/kg živé váhy, aby v pololetí vyskoila na 27-28,-K/kg. Uvádná výrobní cena u vepového je pitom až okolo 30,-K/g. V souasné dob se ceny vepového zvedly vlivem odbytového družstva Agropork na 33,-K/kg Tím cena vepového ásten kryje ztrátu na cen hovzího. Výkupní ceny mléka se zvedly ze 7,50K/l na 7,65,-K/l, piemž zemdlci uvádjí náklady na 1 l: 8-8,20K. Výkupní ceny za obilí jsou nejnižší za poslední desetiletí. Zemdlci proto prakticky neinvestují do rozvoje a údržby hospodáských objekt. I zemdlské stroje udržují silou v le. Vlivem zdražení hnojiv o 30% se snižují dávky hnojiv na pole a tím dochází i ke snížení výnos. Dotaní politika státu se v našich podmínkách pohoí a podh í Šumavy, podle mínní zemdlc jeví jako nedostatená. Zemdlci tak dotují nízké ceny potravin. Petrvávají ztížené podmínky ve stavebnictví, kde vlivem recese ve státech EU se snižuje i expanze do našich zemí a vlivem nízké míry nezamstnanosti v našem okrese, nedosáhneme na finanní pobídky a tím zahraniní kapitál odchází jinam. Místní firmy nemají finance na další rozjezd a tak stavební výroba v okrese Klatovy stagnuje, ztží staí naplnit výrobu na 10 msíc a firmy hledají zakázky v jiných okresech. 30. ervna 2001 bylo 792 VM pi 2384 uchazeích a míe nezamstnanosti 5,11%. V roce 2002 ve stejném období bylo evidováno 639 volných míst, 2568 uchaze o práci pi míe nezamstnanosti 5,69%. V souasné dob je v evidenci 3090 uchaze, 574 volných míst a míra nezamstnanosti 6,94%. Z pehledu je patrné, že situace na trhu práce se za poslední 2 roky zhoršila. Nyní obtížn nacházejí práci nejen absolventi a lidé bez odpovídající praxe nebo starší 50-ti let, ale i uchazei propuštní pi hromadném propouštní. V délce nezamstnanosti z stala nezamstnanost v trvání nad 12 msíc prakticky stejná ( okolo 30%). To znamená, že se daí umístní uchaze na trhu práce, pedevším na veejn prospšné práce. I když se obané po jejich skonení vracejí do naší evidence, je nutné si uvdomit, že se jedná o lidi, kteí již nejeví mnoho chuti pracovat. ím je doba nezamstnanosti delší, tím se i zhoršuje "kvalita" lidí. V tomto pípad se jedná o tzv. tžko umístitelné osoby, které o získání práce absolutn nejeví zájem. Nezídka z organizace pijdou zprávy, že práci hledající lovk již od dveí se hlásí o "razítko", že nem že být pijat. Vtšina zamstnavatel jim razítko dá. A tak jich mnoho petrvává v evidenci dlouhé msíce. Této skupin bude i nadále vnována zvýšená pozornost a také i nadále pedpokládáme spolupráci s obecními úady

6 Dlouhodob neobsazená místa jsou pedevším profese, které stále nalézají uplatnní v sousední SRN, jako je zedník, íšník a kucha, nebo jsou to místa, kde jsou nízké mzdy a špatné pracovní podmínky vetn sociálního vybavení pracovišt. V souasné dob dochází na druhé stran hranic v SRN ke zvýšenému zájmu o naše zdravotní sestry a i jen o pracovníky, kteí by opatrovali staré lidi. Tyto profese mají nyní zelenou a nejsou již omezování ani vkem (40 let). Ve volných místech nyní klesá poptávka po šikách a sváeích i nadále petrvává po pomocných dlnících, kterou zamstnavatelé eší náborem cizinc, zejména z Ukrajiny. Pes relativn (v podmínkách našeho okresu ) vysoké íslo nezamstnaných (3090 k ) se nedaí umístit naše uchazee na nkterá pracovní místa jak uvedeno výše a pak nezbývá než povolit práci cizím státním píslušník m. I když i zde již došlo k nepatrnému snížení potu cizinc legáln zde pracujících Slovák k Ve vtšin se jedná o práce v zemdlství 48, krupiéry 38, v šití textilu 17 a odborné pracovní síly 51 zde se jedná o pracovníky pevážn ze zemí EU. Podle souasné situace vývoje potu uchaze o zamstnání a vývoje v posledních letech s pihlédnutím k vývoji potu volných míst pedpokládáme, že se situace na trhu práce v okrese Klatovy píliš nezmní. 2. Zamstnanost a volná pracovní místa Vývoj zamstnanosti osob celkem z toho v pr myslu v zemdlství ve stavebnictví ve službách ve veejné správ, zdrav Poslední údaj o zamstnanosti, který jsme zjistili od Statistického úadu obdržet vychází ze sítání lidu v pedminulém roce. Z tohoto d vodu dochází k rozdíl m ve vývoji zamstnanosti. Pro získání pibližné orientace vývoje postaí. Problematickým se stává další - 5 -

7 sledování, kdy prakticky místní stediska statistiky skonila a tudíž se detailní stav v okrese pestává sledovat a tím i mapovat. Celková zamstnanost z stává prakticky stejná. Zmny, které nastaly v minulém roce a stále pokraují, však mají podstatný význam na trh s pracovními silami. Problematickou se stává velká skupina zamstnavatel, kteí se orientovali na západní trhy, pevážn SRN. Zde vlivem razantního posilování koruny dochází ke ztrát zájmu západních podnikatel o dodávky zboží z R. Poty pracovník u vybraných nejvtších zamstnavatel Pr mysl Sušický holding a.s. Sušice Škoda s.r.o. Klatovy Mlékárna a.s. Klatovy Joka s.r.o. Klatovy Optiplast a.s. Nýrsko Jitex a.s. Horažovice Kozak Trading a.s. Klatovy Rodenstock R s.r.o Zemdlství Agrospol a.s. Malý Bor Stavebnictví VOD Velký Bor Agromachine s.r.o. Švihov Lesní spol. Železná Ruda a.s Šumavská lesní a.s. Sušice Stavební podnik a.s. Klatovy Pozemní stavby a.s. Klatovy Zetes a.s. Klatovy Spoje eská pošta s.p. Klatovy Obchod a služby Zp. konzumní družstvo Sušice

8 Jak vyplývá z pehledu, úbytek pracovních sil se pohybuje okolo 5 %, nkde došlo naopak k mírnému zvýšení zamstnanosti ádov opt o procenta. Stabilizace, která zaala v roce l997, pokraovala s mírnými výkyvy až do letošního roku. Zvýšení o cca 3% oproti minulým lét m zaznamenal Optiplast a.s. Nýrsko. Urité problémy dané poklesem kurzu petrvávají i u firmy Rodenstock R s.r.o., kde došlo ze rok ke snížení o 3% pracovník. Podobn je na tom i stavebnictví, kde došlo u všech firem s výjimkou ZETES s.r.o. Klatovy (zvýšení o 8 zamstnanc ) k poklesu. K dalšímu nár stu zamstnanosti dochází u služeb, kde lze odhadnout zvýšení cca o 5%. Toto zvýšení skoro staí nahradit snížení u výrobních firem. Poet volných pracovních míst se snížil ze 792 v ervnu 2001 na 639 v ervnu 2002 a 574 v ervnu Pi tom se zvedl poet uchaze o práci z 2384 na 3090 za stejné asové období. Mírn poklesl tlak na zamstnávání cizích státních píslušník. Zde dochází spíše k tomu, že se zamstnavatelé snaží udržet solidní pracovníky ze zahranií. Další ekají až se zlepší situace sníží se hodnota K a pak chtjí obnovit výrobu v p vodním rozsahu. Pokud se nezmní legislativa lze oekávat postupný vyšší tlak na zamstnávání oban ze SR, kde vyjma registrace nic nebrání zamstnání obana SR a souasn je možné se s ním prakticky kdykoliv rozlouit záleží jen na zamstnavateli. Ustanovení zákoníku práce zde mnoho nepomohou. Z tabulky vybraného vzorku zamstnavatel okresu Klatovy vyplývá, že za poslední sledovaný rok došlo prakticky k dalšímu mírnému snížení potu zamstnanc ve výrobních organizacích. Toto spolu s nár stem potu absolvent v evidenci ( , ) a poklesem potu volných míst vede ke zvýšení nezamstnanosti ( v lednu 8,06% v ervnu 6,94%). Stav a vývoj volných pracovních míst Nabídka volných pracovních míst ve sledovaném období byla mírn klesající. V lednu bylo evidováno 570 volných míst, v únoru 533, v beznu 516, v dubnu 551, v kvtnu 577, v ervnu 574. Porovnáním VM v lednu ,v lednu , v lednu , v lednu , v lednu , v lednu , v lednu vidíme propad a neustále se snižující poet, který na as zastaví jen nár st sezónních prací. Zde je vidt vyerpání ekonomického potenciálu zamstnavatel v okrese Klatovy. To pímo souvisí s vývojem hospodáské situace okresu i celé R. Volná místa podle msíc v 1. pololetí roku 2003 Leden 570 Únor 533 Bezen 516 Duben 551 Kvten 577 erven

9 Tok volných míst Volná místa podle sektor 1. pololetí 2003 a.s. s.r.o. s.p. družstevní soukromé rozpotové a píspvkové ostatní celkem rok rok rok rok Nejvtší nabídku volných míst poskytují soukromí zamstnavatelé - 268, následují s.r.o. 218 a akciové spol. s 204 místy, další místa podle sektoru již nemají takovou váhu. Pak již následuje velký odstup. Rozpotové a píspvkové organizace požadovaly obsadit 59 míst, družstevní 26 a státní sektor 3 místa. Uvedené poty odpovídají vývoji. Státní sektor se omezuje a družstevní (pevážn zemdlský) je v útlumu, ten vzhledem k vývoji zemdlství bude pokraovat. Srovnání s rokem 1999 pak ukazuje, že procentuální rozdlení podle sektor se mní ve prospch soukromých zamstnavatel, spoleností s ruením omezeným a akciových spoleností. Ukonení vývoje akciovek m žeme spatovat v postupné snižování volných míst z na Nár st míst v rozpotových a píspvkových organizacích pi vzniku povených úad, jak jsme pedpokládali, se nekonal. Místa byla obsazena pracovníky ze zrušených úad okresní úrovn. Volná místa podle kvalifikace 00 bez vzdlání - 01 Základní vzdlání Vyuení Stední bez maturity 3 04 SOU vyuení s maturitou ÚSV gymnázium 9 06 ÚSO SOŠ s maturitou Vyšší vzdlání 1 08 Vysokoškolské Vdecká výchova

10 Z pehledu je patrné, že pomalu se nejvtší zájem pesouvá z nekvalifikované pracovní síly v dlnických profesích se základním vzdláním na pracovníky vyuené volných míst pro vyuené proti 310 volných míst se základním vzdláním. Stále se udržuje rozdíl v zájmu o pracovníky, kteí mají maturitu na odborných školách a mezi pracovníky s maturitou na všeobecných školách - 7x je vtší poet míst pro osoby se stedním odborným vzdláním než pro osoby se stedním vzdláním všeobecným, viz tabulka. Pomrn malý z stává zájem o zamstnance s vysokoškolským vzdláním, protože si organizace tato místa obvykle obsadí snadno sama. Volná místa podle KZAM 0 Píslušníci armády 0 1 Vedoucí a ídící pracovníci 7 2 Vdetí a odborní duševní pracovníci 19 3 Technití, zdravotnití, pedagogití pracovníci 70 4 Nižší administrativní pracovníci 83 5 Provozní pracovníci ve službách a obchod Kvalifikovaní dlníci v zemdlství a lesnictví 37 7 emeslníci a výrobci, zpracovatelé a opravái Obsluha stroj a zaízení 92 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 122 Volná místa podle vybraných profesí V nabídce volných míst pevažují VM pro vyuené a se základním vzdláním, kterých bylo evidováno 654 proti 125 VM pro stedoškoláky a vysokoškoláky. V minulém období to bylo 682 VM proti 269. Je vidt, že zatímco poet VM pro uchazee se ZV a vyuené z stává stejný, poet VM pro stedoškoláky a VŠ se zmenšil na ½. Je to zejm d sledkem stavu, kdy do uení odchází stále mén žák, zatímco na stední školy pedevším humanitního smru zájem pesahuje možnosti škol. Pro obany se základním vzdláním a bez vzdlání bylo k dispozici 310 z 574 VM, poítaje v to i idie, pr vodí apod.. Stále je zájem o profese, které nacházejí uplatnní v sousední SRN. Jsou to zejména profese zedník, kucha, íšník, zámeník a uklízeka. V poslední dob vzr stá zájem o profesi krupiéra. Firmy ve snaze snížit mzdové náklady propouštjí vlastní uklízeky a najímají na tyto práce specializované firmy na úklid. Tím opt stoupají požadavky na povolení práce zahraniních pracovník, nebo místní lidé nechtjí jezdit pracovat-uklízet po r zných místech okresu. V devozpracujícím pr myslu se jedná opt o práci v lese, pípadn na pile pevážn na r zných místech okresu. Zde je otázka, zda o n organizace opravdu má zájem, nebo slouží pouze jako záminka k získání Ukrajinc na - 9 -

11 tyto práce, i jiných zahraniních pracovník, opt za úelem snížení provozních náklad a možná i odvod do státního rozpotu. Tabulka volná místa podle pevažující innosti jasn vypovídá o ješt se stále rozvíjejícím sektoru služeb, který s 444 VM má zdaleka nejvyšší nabídku, v ostatních sektorech poty nedosahují ani stovky. To koresponduje i s tabulkou vývoje nezamstnanosti v okresu, kde se zatím co poty pracovník v jiných sektorech neustále by minimáln snižují, zde poet neustále stoupá. V roce 1997 k bylo ve službách pracovník a k jich bylo již K se odhaduje poet pracovník na Vedoucí 7 Technik konstruktér 36 Prodavai 46 Administrativní pracovník 17 Zdravotní sestra 15 Úetní 18 Pokojská 21 Kucha 37 íšník, servírka 40 Krupiér 51 Dlník lesní 8 Dlník zemdlský 45 Dlník stavební 37 Zedník 28 Tesa, truhlá 5 Lakýrník 4 Zámeník, sváe 30 Obráb kov 9 Automechanik 14 Elektriká 9 Dlník devozpracující 22 Dlník potravináství 29 Švadleny, šiky 51 Dlníci pomocní a nekvalifikovaní 76 idii 32 Dlník v kamenolomu

12 Volná místa podle pevažující innosti organizace Chemický a farmaceutický pr mysl 9 innosti v oblasti nemovitostí, pronájem nemovitostí 30 Dobývání ostatních nerostných surovin 16 Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 30 Devozpracující pr mysl 4 Gumárenský a plastikáský pr mysl 12 Obchod, opravy motorových vozidel a spotebního zboží 206 Ostatní veejné, sociální a osobní služby 78 Papírenský a polygrafický pr mysl, vydavatelská innost 2 Penžnictví a pojišovnictví - Pohostinství a ubytování 91 Pr mysl potravin a pochutin 56 Stavebnictví 56 Školství 12 Textilní a odvní pr mysl 32 Veejná správa, obrana, sociální zabezpeení 14 Výroba dopravních prostedk - Výroba elektrických a optických pístroj 6 Výroba kov a kovových výrobk 11 Výroba stroj a zaízení pro další výrobu 3 Zdravotnictví, veterinární a sociální innosti 13 Zemdlství, myslivost, lesní hospodáství 43 Zpracovatelský pr mysl jinde neuvedený 1 Volná místa podle odvtví Služby a obchod V souasné dob dochází, jak výše uvedeno, ke snížení nabídky volných míst i ve službách a obchodu. Boulivý vývoj má tento sektor již zejm za sebou, ale vlivem nedostupnosti investic se nachází ešení v udržování staré techniky a udržování pracovních míst, tím pádem ani není poteba vytváet nová pracovní místa. Pokud ale porovnáme poty pracovník ve službách, vidíme, že zde došlo k nár stu. Tomu odpovídá i poet VM 444 oproti 552 VM ped rokem. Dále se zájem rovnomrn rozložil mezi r zné druhy služeb. Nkteré organizace eší své problémy v mzdové oblasti (nap. nemocnice) snižováním mzdových náklad, nap. sjednáním úklid cizími firmami, tím šetí své mzdové náklady a tak mohou pidat svým kmenovým zamstnanc m. Na druhé stran to pináší zvýšený tlak na povolení zamstnávat zahraniní pracovníky, kterým nevadí, že musí jezdit pracovat do r zných míst

13 okresu. Mezery v nabídce levného zboží a zejm i neprocleného a nezdanného stále využívají obané z Vietnamu. Vytváejí stánkové kolonie, které jsou na obtíž v mnoha mstech, nap. v Železné Rud. Zde si ale pronajali i obchodní d m. A tak pechází na vyšší formu prodeje. V Klatovech mají pronajata nejlepší prodejní místa pedevším na námstí a v jeho okolí. V souasné dob v Klatovech jsou již 2 ínské restaurace a 2 vietnamská oberstvení. Aby vylouili kontrolu úadu práce, podnikají nkteí cizinci na živnostenský list nebo zakládají veejné obchodní spolenosti. Dalšímu rozvoji investiní výstavby a služeb mimo jiné brání i vysoké úrokové sazby, které jsou pro vtšinu malých a stedních podnikatel neúnosné. Mnohdy nejsou platné ani programy podpory rozvoje malého a stedního podnikání, kterými podporuje vláda rozvoj podnikání pes eskomoravskou záruní a rozvojovou banku. Pestože podnikatelé naplují podmínky programu, penžní ústavy jim úvr nedají, protože pro n nejsou lukrativní a hlavn, v mnoha pípadech nemají zástavu. Podle informací z Komerní banky tato strategie by se mla zmnit a v budoucnu tak KB má upednostnit malé podnikatele. Nejvtší podnikatel v okrese v oboru služeb je Západoeské konzumní družstvo v Sušici. Podniká nyní jen ve velkoobchod, doprav a vlastní obchodní sí po celém okrese. Ve velkoobchodu získalo zásobování Jednoty celého okresu Plze-jih, Tachova a Horšovského Týna okres Domažlice. A tuto pozici se snaží udržet. Pro informaci v souasné dob je v okrese Klatovy vydáno jediné pracovní povolení k zamstnání obana z Vietnamu místo kuchae ve vietnamské restauraci - ale je vydáno 364 živnostenských list pro Vietnamce pro obchodní innost a zprostedkování obchodu a služeb. Stavebnictví Problémem z stávají místa kvalifikovaných zamstnanc, nap.: zedník, truhlá, tesa. Zamstnanci tchto profesí stále odcházejí za daleko lépe placenou prací do SRN. K nim nyní za poslední 3 roky pistupuje profese - stavební zámeník. O tyto zamstnance mají zájem r zné s.r.o., které zavádjí výrobu lehkých svaovaných konstrukcí pro odbratele v SRN. V souasné dob se zde zaíná projevovat nedostatek investic. Podle vyjádení vedoucích zamstnanc velkých stavebních podnik jsou potíže s naplnním zakázkové nápln na letošní i píští rok, kdy poítají s dalším podstatným omezením stavební výroby. Nkteré subjekty mají zajištnou zakázkovou nápl jen na 3/4 letošního roku. Zde je nebezpeí dalšího zvýšení nezamstnanosti. Doposud nkteré firmy ešily problémy s výrobou tím, že se zamstnanci uzavíraly pracovní pomr do prosince a další až od bezna nebo dubna. Tito pak byli v evidenci ÚP a brali podporu v nezamstnanosti. Prmysl V našem regionu je pevážn lehký pr mysl, který je zastoupen ve všech sektorech vlastnictví. V letošním roce opt bylo více volných míst v sektoru služeb než v pr myslu, kde jich bylo 211. Stav signalizuje stagnaci v rozvoji pr myslu. Problémy se zabezpeením kontrakt na letošní rok i na píští rok má vtšina organizací. Tak ŠKODA Klatovy s.r.o. eší v souasné dob zakázkovou nápl z msíc na msíce. Zde se nepodail pestup závodu pod závod ŠKODA jaderná energetika a tak došlo v minulém roce k velkému propouštní a projednávání prodeje zahraninímu zájemci. Ten se nepodail a tak nyní ŠKODA Klatovy je v konkurzním ízení. Situace v Mlékárn Klatovy a.s. se zdá stabilizovaná a mlékárna již 2. rok vykazuje mírný zisk ( 1,2 mil. K). I situace v Masokombinátu Klatovy a.s. se postupn stabilizovala, výroba jede a nyní bylo vyhlášeno již 2. výbrové ízení na odprodej strategickému partnerovi. V Šumavském holdingu bývalé SOLO se situace na as zklidnila

14 Sirkárna opt vyrábí na 3 smny, nyní zakoupili nový stroj do linky a tak vytvoili 9 nových pracovních míst. Devaská výroba potebuje truhláe, to zaštiuje Holding, který má 6 lidí. Strojírenská výroba byla prodána a je samostatná, prozatím si vede dobe a daí se jí i vyvážet ást výrobk do SRN. Problémy se tetí smnou ešili v Sirkárn prací Ukrajinc, nyní pevážn pomocí zprostedkovatelské firmy z.budjovic. Jednou ze svtlých výjimek je Rodenstock R s.r.o., ve vlastnictví nmecké firmy. V minulém roce i je postihl pokles EURa a tím se zhoršil odbyt, který byl zejm d vodem snížení stavu zamstnanc. Nyní se již situace stabilizovala. Další je LK Devotvar ve Strašín, kde je výroba devných pedmt v halách pronajatých od p vodního ZD, z p vodních 10 pracovník je zde nár st na cca 120 zamstnanc. Tato firma je soukromá. I ona se nevyhnula uzavírání PP na dobu uritou u ásti zamstnanc. Problémy pokraují u výrobc kožené galanterie, kteí vznikly po pádu KOZAKu. Zde vlivem vysokých cen usn se kožené výrobky vyjma luxusního zboží stávají neprodejné. Zemdlství V tomto sektoru jsou stále volná místa ošetovatel dobytka, o která není zájem, nebo se mnohdy jedná o stáje umístné mimo osady. Nutností je proto zamstnání obou manžel a pesthování celé rodiny. Tím zase nastávají problémy s dojížkou dtí do školy. Vzhledem k tomu, že zamstnavatelé ani úad práce nejsou schopni tato místa obsadit, dochází k jejich obsazování obany z Ukrajiny i z jiných zemí bývalého východního bloku. Vlivem stoupajících cen vstup do výroby používaná mechanizace stárne. Nastává pitom doba nutných investic a tím i snaha o jejich zefektivnní. Proto došlo v minulém roce k r stu výkupních cen jak rostlinné, tak i živoišné produkce. Výkupní cena vepového masa tehdy stoupla na 37,-K/kg. U mléka se zvýšila na 7,80-K/l. V letošním roce vlivem dovoz klesla u vepového na 24,- K/kg živé váhy. Nyní se opt vlivem odbytového družstva AGROPORK zvyšuje na K/kg. Toto je stále pro zemdlce ztrátové. Cena, kdy zaínají být zemdlci ziskoví zaíná na 30,-K/kg. Také u zemdlských plodin došlo ke snížení výkupních cen, kde ceny jsou nejnižší za posledních 15 let. Dále dochází k již bžnému jevu, že zemdlci dostanou zaplaceno za dodávky v nejlepším pípad za 2-3 msíce. Letošní rok postihlo zemdlce velké sucho, budeli pokraovat, hrozí další ztráty. Pr mrná mzda je zde do ,-K bez ohledu na odpracované hodiny. A tak se zemdlství ocitá v zaarovaném kruhu, z nhož bude muset nkdo ven. V souasné dob je již na ti družstva vyhlášen konkurz. Z toho vyplývá brzký konec nkterých hospodásky slabších družstev. Charakter a dvody volných prac. míst neobsazených déle než jeden msíc 1. kvalifikace Jedná se pevážn o profese stavebního charakteru a o pohostinství. Nap.: zedník, tesa, truhlá, pokrýva, zámeník, kucha, íšník. Vtšina lidí tchto profesí jsou pendlei a o práci doma nemají zájem. Z ostatních profesí se jedná o švadleny a šiky, kde vedle nízkého platového ohodnocení pistupuje i namáhavá práce a zdravotní d vody. "Nepopulární funkce" nap. mzdová úetní nebo mistr na stavb, které se díve obtížn obsazovaly, jsou nyní obsazeny bhem nkolika dní, v mnoha pípadech se daí obsazovat i místa v zemdlství a ve

15 stavebnictví. V nkterých pípadech se jedná i o neznalost cizího jazyka, který je teba pi práci používat, zde se ale jedná jen o dlnické profese. 2. smnnost Velkým problémem je požadavek práce na smny, zejména pro ženy, které se starají o rodinu. Dále stoupá poet organizací - zejména nov založených - pracujících na dv smny, nebo je poteba rychlé návratnosti vložených prostedk. Nejvtším problémem zde z stává doprava na a hlavn z druhé smny. 3. kvalita Jedná se pevážn o funkce THP - manažei a ostatní ídící zamstnanci, kteí podléhají výbrovému ízení. Zde si firmy hledají pracovníky s pomocí specializovaných firem. 4. dojíždní V souasné dob je dojíždní nejpalivjším problémem. Odbouráváním slev se stalo pro velkou vtšinu zamstnanc ekonomicky neúnosné dojíždt za prací. V pípad smnných provoz pak doprava není zajištna v bec. Vtšina autobusových linek koní okolo l8-té hodiny a tak není žádná možnost se dostat dom po skonení 2. smny i na 3. smnu. Urité možnosti jsou pi železnici, ale ty jsou omezené jen na sousedství zastávek. Vzhledem ke geografické poloze okresu a hustot obyvatel, není skoro žádná možnost dopravy na smnné provozy a na l. smnu velmi omezená. Tak jsou velmi poškozeny oblasti od Sušice, Horažovic a Nýrska na jih smrem ke státní hranici. 5. ostatní Patí sem subjektivní vlivy nap.: pée o dti - ne vždy se podaí zajistit mateskou školu, mzdové ohodnocení funkce, tžká práce, apod. V poslední dob se zde projevuje i nedostatek volných byt, který brání, aby se lidé mohli sthovat za prací. Jedná se zvlášt o regiony s vysokou nezamstnaností na severu republiky, kde jsou mnohdy nezamstnaní nap. zámeníci, íšníci, kuchai, kteí by u nás snadno našli práci. Dalším problémem, v souasné dob již rozšíeným, je oficielní vyplácení ásti mzdy ve výši mírn nad stanovenou minimální mzdou a vedle toho neoficielní vyplácení druhé ásti mzdy, která je asto vyšší než oficielní. Jednoznané je to u terciální sféry, kde se jedná o firmy s malými poty zamstnanc a s pístupem k volným penz m. Tím se snižují mzdy a na takovou nabídku tžko nkdo reflektuje. Nap. idi takovéto firmy, který jezdí pravideln s návsem do zahranií má vykazovanou hrubou mzdu ve výši 6200,-K za msíc. Ve skutenosti má ,-K

16 3. Nezamstnanost Vývoj nezamstnanosti v prvním pololetí r má obdobný pr bh jako v letech minulých, jen s tím rozdílem, že absolutní ísla jsou vyšší. Co to znamená konkrétn? K jsme evidovali uchaze a míra nezamstnanosti byla 5,11 %. K bylo v evidenci uchaze pi míe nezamstnanosti 5,69 %. K , tj. ve sledovaném období, bylo evidováno uchaze s mírou nezamstnanosti 6, 94 %. Proti srovnatelnému období loského roku to znamená nár st o 522 osob. Ješt na doplnní výplata HZ: k HZ pobíralo 927 lidí tj. 38,88 % ze osob. K pobíralo HZ uchaze, tj. 40,50 % z celkových V ervnu 2003 je vypláceno HZ uchaze m, tj. 42, 62 % z celkového potu uchaze. Celková struktura uchaze o zamstnání osob % osob % Uchazei celkem , ,00 Z toho ženy , ,72 Obané se ZPS , ,75 Dlníci , ,92 THP a ostatní , ,08 Absolventi škol a mladiství 254 9, ,61 Porovnáním absolutních ísel registrujeme nár st uchaze v podstat ve všech kategoriích. Je to d sledek mnící se ekonomické situace firem, kde se pijímají opatení vedoucí ke zvýšení produktivity práce (viz. napíklad penžnictví a administrativní obory) a nkteré firmy omezují svoji innost. íslo u absolvent není nikterak pekvapující, studenti si prodlužují prázdniny, nemají dosud jasno o vysokých školách, a tak se v pr bhu msíce záí dá oekávat podstatn vyšší poet žádostí o zprostedkování zamstnání. Ze složení absolvent se nám však neustále potvrzuje, že struktura stedního školství, zejména uiliš s maturitou je nevhodn nastavena. Je ale pochopitelné, že pi ti až tyletém cyklu negativa doznívají podstatn delší as

17 Kvalifikaní struktura Kvalifikaní struktura se mní v závislosti na požadavcích trhu práce. S nár stem absolutního ísla v potu uchaze se úmrn tomu zvýšily i poty uchaze v jednotlivých sledovaných kategoriích, a to jak uchaze se základním vzdláním a se vzdláním stedním (s maturitou i bez), tak roste i podíl vyuených. Stedoškolák pibývá ve vyšších vkových kategoriích, souvisí to s pohybem ve firmách. Zde jako jedna z možností se nabízí dát vtší prostor rekvalifikacím - cíleným i zájmovým. To ovšem pedpokládá i cílenou spoluúast podnikatel a samozejm i zájem a spolupráci samotných uchaze. Pro rychlé a nutné úpravy v této oblasti hovoí ješt porovnání následujících ísel: uchaze 644 volných míst uchaze 792 volných míst uchaze 639 volných míst uchaze 574 volných míst STUPE VZDLÁNÍ Osob % Osob % Uchazei celkem , ,00 bez vzdlání 4 0,16 5 0,16 Neúplné základní vzdlání 0 0,00 1 0,03 základní vzdlání + praktická škola , ,68 nižší stední vzdlání 1 0,04 2 0,06 nižší stední odborné vzdlání 27 1, ,13 stední odborné vzdlání (vyuen) , ,54 stední nebo stední odborné vzdlání bez maturity a bez vyuení 36 1, ,42 ÚSV vzdlání 84 3, ,53 ÚSO vzdlání (vyuení s maturitou) 96 3, ,62 ÚSO vzdlání s maturitou (bez vyuení) , ,83 vyšší odborné vzdlání 20 0, ,87 Bakaláské vzdlání 12 0,47 8 0,26 Vysokoškolské vzdlání 96 3, ,75 Doktorské vzdlání (vdecká výchova) 4 0,16 3 0,

18 Vková struktura Procentním podílem z celku jsou všechny kategorie srovnatelné s pololetím roku V kategorii od 25 až do 54 let se procentní podíly pozvolna srovnávají, i když vyšší absolutní ísla ve starších ronících budou v budoucnu problémem pro sociální pracovníky a zejména pro psychology. Svdí o tom i mírn se zvyšující pr mrný vk uchaze. V roce 2000 statistika zapsala íslo 36, v roce 2001 ve srovnatelném období byl pr mr 37 let, v roce 2002 a 2003 bylo íslo stejné, tj. 37 let. V tabulce vidíme nejvyšší procento 17,12 % v kategorii uchaze od 19 do 24 let VK Osob % Osob % Uchazei celkem , ,00 do 19 let 154 6, ,73 od 19 do 24 let , ,12 od 25 do 29 let , ,82 od 30 do 34 let , ,97 od 35 do 39 let , ,42 od 40 do 44 let 253 9, ,03 od 45 do 49 let , ,62 od 50 do 54 let , ,98 od 55 do 59 let 164 6, ,83 od 60 let a více 8 0, ,49 Délka nezamstnanosti Vezmeme-li délku nezamstnanosti v absolutních íslech, tak nár st se nejvíce projevil v asovém úseku do 3 msíc délky evidence. Situace u uchaze, kteí jsou v evidenci do 12 msíc se stabilizovala, došlo i k mírnému poklesu v nkterém úseku, znamená to, že se daí tyto lidi umisovat ješt ped tím, než podlehnou urité rezignaci a ztratí pracovní návyky a motivaci k nalezení práce.velice kladnou roli zde hraje práce oddlení poradenství a rekvalifikací, kde hlavn motivaní kursy a cílené rekvalifikace (rekvalifikace v oborech z oblasti služeb a také získání sváeského oprávnní) pomohly mnoha uchaze m k návratu na pracovní trh. Uchazei v asovém úseku nad 9 msíc a zejména nad 12 msíc a více se již vícemén adaptovali na vzniklou situaci, nauili se žít a pežívat v systému sociálních dávek, který je nikterak nemotivuje k hledání práce

19 DÉLKA NEZAMSTNANOSTI osob % osob % Uchazei celkem , ,00 do 3 msíc , ,30 od 3 do 6 msíc , ,48 od 6 do 9 msíc , ,65 od 9 do 12 msíc 227 8, ,23 od 12 do 24 msíc , ,01 od 24 msíc a déle , ,32 V této souvislosti ješt srovnání jednoho íselného údaje u vyazovaných uchaze, a to jejich pr mrná délka evidence ve dnech. Zatímco v roce 2001 to bylo 206 dn, v roce dn, v roce letošním 210 dn. Tato ísla dokládají, že i pi nár stu potu uchaze a úbytku volných míst se pr mrná délka evidence daí udržet pibližn na stejné hodnot. Dvody obtížné umístitelnosti Uchazei celkem (etnost v %) 100,00 100,00 Zdravotní 28,00 29,00 Obtížn umístitelní 20,00 22,00 Pée o dti 13,00 12,00 Nevyhovující doprava 17,00 18,00 Vk 14,00 11,00 Nevyhovující vzdlání 8,00 8,00 Uvádné d vody se speciáln nesledují, jde v tomto pípad o kvalifikovaný odhad hlavního d vodu, pro který nebylo možno zprostedkovat zamstnání uchaze m, kteí jsou v evidenci déle než 6 msíc. U mnoha z nich jde pevážn o kombinaci více uvedených d vod. Za úvahu stojí stále se zvyšující podíl uchaze, kteí jako d vod pekážející v nastoupení do práce uvádjí nevyhovující dopravní spojení. Nejenom, že zastupitelské orgány samosprávy a státní správy ve spolupráci se zamstnavateli by mli tuto situaci ešit, ale dohadování s uchazei je stále d sledkem zakoenné pedstavy, že stát by se ml postarat o dopravu do zamstnání a tžko se vyazuje pro odmítnutí vhodného zamstnání. Samozejm, že uchazee neposíláme na druhý konec okresu, ale vzdálenosti do cca 10 ti km jsou pro mnohé nepekonatelnou dálkou

20 Regionální problémy nezamstnanosti poadí v roce OBVOD MÚ Osob % Osob % Uchazei celkem XX XX , ,94 Klatovy , ,80 Sušice , ,49 Horažovice , ,99 Plánice , ,66 Kašperské Hory , ,67 Nýrsko , ,52 Železná Ruda ,25 xxx xxx! "!#$ %&

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 I N F O R M A C E Srpen 2002 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Analýza vývoje zamstnanosti a nezamstnanosti 1. pololetí 2001

Analýza vývoje zamstnanosti a nezamstnanosti 1. pololetí 2001 O B S A H Analýza vývoje zamstnanosti a nezamstnanosti 1. pololetí 2001 I. Zamstnanost...1 1. Stav a vývoj zamstnanosti v prvním pololetí 2001...1 2. Poet zamstnanc podle výsledk podnikového zjišování...5

Více

ÚAD PRÁCE V PLZNI ANALÝZA STAVU A VÝVOJE TRHU PRÁCE V PLZESKÉM KRAJI

ÚAD PRÁCE V PLZNI ANALÝZA STAVU A VÝVOJE TRHU PRÁCE V PLZESKÉM KRAJI ÚAD PRÁCE V PLZNI ANALÝZA STAVU A VÝVOJE TRHU PRÁCE V PLZESKÉM KRAJI Rok 2003 OBSAH: I. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 I. 1 Úvod specifikace kraje, základní informace... 3 I. 2 Ekonomická, sociální

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze

Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze FEL, VUT X16EPD Ekonomika Podnikání vypracoval Tomáš Jukl Semestrální projekt Podnikatelský zámr: Prodejní stánek na Hlavním nádraží v Praze 1. Profil firmy Ve stánku se bude prodávat rychlé oberstvení

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Červenec 2011 Graf: Počty nově hlášených uchazečů o zaměstnání v letech

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Srpen 2011 Graf: Počty vyřazených uchazečů o zaměstnání v letech 2009-2011

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Květen 2011 Graf: Meziměsíční změna počtu uchazečů v letech 2007-2011 1200

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Lidské zdroje. Bc. Milada ezáová MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN PROVOZN EKONOMICKÁ FAKULTA Diplomová práce Lidské zdroje Bc. Milada ezáová Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. Brno 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Září 2011 Graf: Počty evidovaných absolventů škol a mladistvých od roku

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

?????????????????????????

????????????????????????? !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'!

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk.

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce. Zpráva o situaci na regionálním trhu práce. Okres Šumperk. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Červen 2011 Graf: Procentní podíl uchazečů o zaměstnání ve věku nad 50

Více

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení

ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ŠANCE PRO SPOLENOST, obanské sdružení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PODLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU TVORBA TELEVIZNÍHO CYKLU ZAMENÉHO NA PROPAGACI ROVNOSTI ŠANCÍ ŽEN A MUŽ DATUM: 20.PROSINEC 2005 ZADAVATEL Šance

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj

Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Úřad práce České republiky krajská pobočka v Příbrami Měsíční statistická zpráva Středočeský kraj Březen 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Prosinec 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících listopad

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE na základ ustanovení 85 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen zákon ) Veejná zakázka: Údržba veejné zelen na ásti území msta Tebí - západ

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v roce 2008

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v roce 2008 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v roce 2008 Únor 2009 INFORMACE Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 3 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...4 2. ZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA...6 3. NEZAMĚSTNANOST...

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Říjen 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících září a říjen

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Referát Trhu práce Zpráva o situaci na regionálním trhu práce Okres Šumperk Listopad 2011 Graf: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v měsících říjen

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2015 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 049 Chrudim 104 021 Pardubice 169 356 Svitavy 104 342 Ústí nad Orlicí

Více

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva Olšany 75, 341 01 Horažovice Výroní zpráva Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, 341 01 Horažovice Založení akciové spolenosti: 20.1.1992 Identifikaní íslo spolenosti:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2009

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2009 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2009 INFORMACE Srpen 2009 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU... 3 2. ZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA...

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více