Zápis č. 3/2015 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 3/2015 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení"

Transkript

1 Zápis č. 3/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne od hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Ing. Otakar Jeřicha, Zdeněk Kopka, Mgr. Věra Burianová, Josef Hájek, Roman Svoboda, JUDr. Dušan Strýček, Petr Čedík, Stanislav Švagr Omluveni : Ing. Vladislav Brejška Neomluveni : 0 Bod č. 1 Zahájení. Zasedání zahájil starosta obce Ing. Otakar Jeřicha v hodin a přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že na zasedání je přítomno 8 členů zastupitelstva. Zasedání je tedy usnášeníschopné. Vedením zápisu starosta pověřil N. Černou. Navrhl, aby se zasedání řídilo tímto programem : 1. Zahájení. 2. Volba ověřovatelů zápisu. 3. Opětovné schválení směny pozemku p.č. 129/2 (obec) za pozemky p.č. 1540/15, 1542/24 (pí. Stoulilová), vše k.ú. Dublovice. 4. Žádost o změnu zařazení typu pozemku v ÚP ( pí. Černá). 5. Schválení smlouvy s OPŽP pro akci kompostéry. 6. Žádost o změnu zařazení typu pozemku v ÚP ( p. Křížek). 7. Nabídka pojištění právní ochrany společností DAS. 8. Nabídka na zhotovení turistických map obce. 9. Nabídky na výmalbu a koberce pro kanceláře OÚ. 10. Stanovení výběrové komise pro výběr dodavatele zateplení střechy MŠ Dublovice. 11. Zpráva o výsledku inventur návrh na vyřazení majetku. 12. Žádost o souhlas se stavbou opěrné zídky na pozemku p.č. 571/1 k.ú. Chramosty. 13. Distribuce kompostérů obyvatelům. 14. Diskuse. 15. Závěr. Dále starosta podal návrh na rozšíření programu o dalších 9 bodů. 16. Schválení nového nájemce provozovatele Sauny Dublovice. 17. Žádost SDH Líchovy o příspěvek na pořádání hasičského plesu. 18. Stanovisko obce k přístavbě chaty č.e. 70 v k.ú. Chramosty ( Hesovi). 19. Nabídka prodeje pozemků p.č. 800/1 a 800/7, oba k.ú. Zvírotice ( p. Čejda). 20. Žádost o příspěvek happening Dobrá nálada nad zlato. 21. Smlouva věcné břemeno kabelového vedení p.č a 165/7, oba k.ú. Dublovice. 22. Smlouva o smlouvě budoucí zřízení služebnosti p.č. 1438/1 v k.ú. Líchovy. 23. Podání žádosti o dotaci výstavba tenisového kurtu ( středočeský kraj ). 24. Převzetí části komunikace na pozemku p.č. 864 v k.ú. Zvírotice ( revokace usnesení). ZO Dublovice schvaluje program dnešního zasedání i jeho rozšíření o dalších 9 bodů, na celkem 24 bodů. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti 0, Zdržel se 0 ( Hlasování č. 2) Usnesení č. 1/3/2015 bylo schváleno 1

2 Bod č. 2 Volba ověřovatelů zápisu. Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu č. 3/2015 pana Romana Svobodu a pana Petra Čedíka. ZO Dublovice schvaluje ověřovateli zápisu č. 3/2015 pana Romana Svobodu a pana Petra Čedíka. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti 0, Zdržel se 0 ( Hlasování č.1 ) Usnesení č. 2/3/2015 bylo schváleno. Bod č. 3 Opětovné schválení směny pozemku p.č. 129/2 (obec) za pozemky p.č. 1540/15, 1542/24 (pí. Stoulilová), vše k.ú. Dublovice. Tato směna se již schvalovala, ale katastr nám smlouvu vrátil z toho důvodu, že byl schválený zastupitelstvem jen záměr směny, ale ne následně směna samotná. ZO Dublovice schvaluje směnu pozemku p.č. 129/2 za pozemky p.č. 1540/15 a p.č. 1542/24, všechny v k.ú. Dublovice. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 3) Usnesení č. 3/3/2015 bylo schváleno. Bod č. 4 - Žádost o změnu zařazení typu pozemku v ÚP ( pí. Černá). Manželé Černí žádají o změnu v územní plánu na možnost využití již zastavěného pozemku p.č. 839/6 v k.ú. Zvírotice. V současné době ÚP umožňuje na tomto pozemku jen rekreační objekt. K překolaudaci na rodinný dům je třeba změna v ÚP. Stejnou žádost podali i manželé Křížkovi ( p.č. 839/12 v k.ú. Zvírotice) Bod č. 6 dnešního jednání. k Bodu č. 4 ZO Dublovice schvaluje zařazení pozemku p.č. 839/6 v k.ú. Zvírotice do územního plánu do kategorie : území obytné venkovské. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 4) Usnesení č. 4/3/2015 bylo schváleno. k Bodu č. 6 ZO Dublovice schvaluje zařazení pozemku p.č. 839/12 v k.ú. Zvírotice do územního plánu do kategorie : území obytné venkovské. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 5) Usnesení č. 5/3/2015 bylo schváleno. Bod č. 5 - Schválení smlouvy s OPŽP pro akci kompostéry. Dostali jsme k podpisu Smlouvu o poskytnutí podpory ze státního fondu ČR. Jedná se o již zmíněné kompostéry, které jsou již zakoupené a v průběhu dubna budou distribuovány. Uzavření smlouvy nově musí ještě schválit zastupitelstvo. ZO Dublovice schvaluje uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 6 ) Usnesení č. 6/3/2015 bylo schváleno. 2

3 Bod č. 6 - Žádost o změnu zařazení typu pozemku v ÚP ( p. Křížek). Již schváleno společně s Bodem č.4. Bod č. 7 - Nabídka pojištění právní ochrany společností DAS. Společnost DAS nám nabízí pojištění právní ochrany. Nejedná se o pojištění majetku, ale právního zastoupení. Pojištění lze využít například v případě : nároku na náhradu újmy, nároku na náhradu škody způsobené veřejnou mocí, pracovně právní nároky Oni by nás právně zastupovali, případně by hradili naše právní zastoupení v těchto kauzách, nikoliv škodu. Pro nás by připadalo v úvahu pojistné ve výši 20 tisíc Kč ročně. Bylo konstatováno, že obec má kvalitní právní zastoupení JUDr. Sýkoru a služeb právníka naštěstí nemusíme využívat často. Navíc je členem zastupitelstva JUDr. Dušan Strýček, jehož právní rady jsou pro nás taky velice cenné. ZO Dublovice schvaluje stanovisko : nevyužít nabídky pojištění právní ochrany společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 7 ) Usnesení č. 7/3/2015 bylo schváleno. Bod č. 8 - Nabídka na zhotovení turistických map obce. Zástupce firmy nabízí ručně zhotovené mapy, na které by nám umístily námi zvolené dominanty. K tomu by byly letecké snímky obce, zařazení do interaktivního webu, skládané mapy Cena by byla cca 31 tisíc Kč. Bylo konstatováno, že letecké snímky obce máme čerstvé a turistické mapy máme také. Navíc cena je dost vysoká. Toto je jen informace. Bod č. 9 - Nabídky pro výmalbu a koberce pro kanceláře OÚ. V budově radnice je třeba vymalovat stěny v některých místnostech. Nejvíce je to třeba v kancelářích, na chodbě a také kolem schodiště do knihovny. Máme cenovou nabídku na přípravu podkladu, výmalbu, zakrytí, úklid, odstěhování a nastěhování nábytku, v částce cca 41 tisíc Kč. Při té příležitosti by bylo třeba rovněž provést výměnu koberců ve dvou kancelářích. Rozpočet na tuto výměnu je cca 20 tisíc Kč. Celkem by to bylo tedy cca 61 tisíc Kč. ZO Dublovice souhlasí s provedením výmalby a výměnou koberců v části budovy radnice v Dublovicích. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 8) Usnesení č. 8/3/2015 bylo schváleno. Bod č Stanovení výběrové komise pro výběr dodavatele zateplení střechy MŠ Dublovice. Máme nabídky na zateplení střechy od několika firem. Projekt na zateplení zhotovil Ing. Sláma. Bylo by dobré stanovit nějakou komisi, která provede výběr zhotovitele zateplení. Do komise : Ing. Pavel Sláma, Ing. Otakar Jeřicha a pan Petr Čedík. ZO Dublovice schvaluje vytvoření komise pro výběr dodavatele zateplení střechy na budově MŠ v Dublovicích ve složení : Ing. Sláma, Ing. Otakar Jeřicha a pan Petr Čedík Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 9 ) Usnesení č. 9/3/2015 bylo schváleno. 3

4 Bod č. 11 Zpráva o výsledku inventur návrh na vyřazení majetku. Inventury proběhly, paní účetní z nich udělala zápis a bylo konstatováno, že nebylo zjištěno porušení předpisů. Dílčími inventarizačními komisemi bylo navrženo několik položek majetku k vyřazení. Jedná se o : traktor Baron (nefunkční zahradní traktor na sekání trávy, pořizovací cena ,- Kč), zvedák panenka (dílny, pořizovací cena 1.400,- Kč)) a volejbalová síť ( SDH Líchovy, pořizovací cena 900,- Kč). ZO Dublovice schvaluje vyřazení majetku : traktor Baron, hever panenka a volejbalová síť, v pořizovací hodnotě celkem ,- Kč. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 10 ) Usnesení č. 10/3/2015 bylo schváleno. Bod č Žádost o stavbu opěrné zídky na pozemku p.č. 571/1 k.ú. Chramosty ( Jírovi). Manželé Jírovi žádají o souhlas se záměrem stavby opěrných zídek (maximálně 1 m vysokých) na obecním pozemku, který přiléhá k vjezdu do jejich rekreační nemovitosti v Chramostech u potoka Brzina. Zídky by sloužily k usnadnění vjezdu na jejich pozemek a případně by i zadržovaly vodu při rozvodnění potoka. Bylo konstatováno, že není důvod jim povolovat stavbu na obecní pozemku. ZO Dublovice schvaluje podání zamítavého stanoviska k Žádosti o povolení stavby opěrných zídek na pozemku p.č. 571/1 v k.ú. Chramosty. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 11) Usnesení č. 11/3/2015 bylo schváleno. Bod č Distribuce kompostérů obyvatelům. Kompostéry již máme zakoupené a jsou složené ve dvoře radnice. Je třeba se domluvit na nějakém postupu při jejich distribuci obyvatelům. Jelikož je to na dotaci, nutností bude také podepsaný doklad o převzetí kompostéru obyvateli. Starosta našel na internetu doklad, který sloužil stejnému účelu a skládal se ze dvou částí. V horní části to byla Žádost o poskytnutí kompostéru a v té dolní Protokol o předání domácího kompostéru. Toto by splňovalo požadavky fondu. Teď je třeba ještě nějak vyřešit distribuci kompostérů. Máme jich celkem 350 kusů. Jsou ve složeném stavu, jen s návodem. Kdyby si je tu všichni měli osobně vyzvednout, bylo by to asi pro obyvatele nekomfortní. V menších částech obce by přicházela v úvahu asi spolupráce s příslušným SDH. Kdy by se hromadně dovezli do jednotlivých částí obce a členové SDH by je následně rozvezli obyvatelům. V Dublovicích by si to lidé vyzvedávali osobně a kdo by z nějakého důvodu nemohl, tomu by se to dovezlo. Některou sobotu v dubnu by se to hromadně uskutečnilo. Závěr : v Bubeníku bude informace o způsobu a termínu distribuce kompostérů. Bod č Schválení nového nájemce provozovatele Sauny Dublovice. Byl zveřejněný záměr pronájmu budovy sauny č.p.88 v Dublovicích společnosti J.M.M.L.Group Czech, s.r.o.. Žádný další zájemce se neozval, ani tento záměr nikdo nezpochybnil. V podmínkách záměru byl převod formou postupní smlouvy pohledávky vůči pronajímateli z titulu investic provedených původním nájemcem. Pan Mrvka doručil Smlouvu o postoupení pohledávky ( z titulu zhodnocení budovy Sauny v Dublovicích ve výši ,- Kč) od společnosti MM Sedlčany s.r.o. na společnost J.M.M.L. Group Czech, s.r.o.. Smlouva byla vyhotovena v souladu s požadavky obce. Bude nutno vypracovat a uzavřít novou nájemní smlouvu smlouva se stávajícím nájemcem není použitelná (např. stav sauny již není špatný). 4

5 ZO Dublovice schvaluje novým nájemcem budovy sauny v Dublovicích č.p. 88 společnost J.M.M.L. Group Czech s.r.o. Výsledky hlasování : Pro 7 x, Proti 1 x, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 12 ) Usnesení č. 12/3/2015 bylo schváleno. Bod č Žádost SDH Líchovy o příspěvek na pořádání hasičského plesu. ZO Dublovice schvaluje poskytnutí příspěvku na pořádání hasičského plesu ve výši 2.000,- Kč. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 13) Usnesení č. 13/3/2015 bylo schváleno. Bod č Stanovisko obce k přístavbě chaty č.e.70 v k.ú. Chramosty ( Hesovi). Manželé Hesovi požádali o vyjádření obce k chystané přístavbě verandy k chatě č. ev. 70 v k.ú. Chramosty ( u hausbotů). Toto stanovisko po nich vyžaduje stavební úřad. ZO Dublovice schvaluje podání souhlasného stanoviska k přístavbě verandy k rekreačnímu objektu č. ev. 70 v k.ú. Cramosty. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 14) Usnesení č. 14/3/2015 bylo schváleno. Bod č Nabídka prodeje pozemků p.č. 800/1 (587 m2) a 800/7 (41 m2), oba k.ú. Zvírotice ( p. Čejda). Tyto 2 pozemky sousedí s hasičárnou SDH Zvírotice a obyvatelé je využívají. Byly zde například pořádány oslavy výročí SDH Zvírotice. Pozemky patří panu Čejdovi ze Zvírotic, který je chce prodat. Na pozemek měl kupce, ale jelikož nebyl celý určený k výstavbě, z koupě sešlo. Pan Čejda žádá po obci, aby byl pozemek do ÚP zahrnutý celý jako stavební a nebo ho nabízí obci k odkoupení. Jeho původní nabídka byla 630,- Kč/m2. V současné době snížil na cenu 595,- Kč/m2. Oba pozemky mají výměru 628 m2 a celková částka je tedy ,- Kč. Pokud to obec nekoupí, pozemek oplotí a znemožní tam přístup. Bylo konstatováno, že částka je vážně pro obec hodně vysoká. Pro obyvatele je vlastnictví toho pozemku důležité, ale na druhou stranu obec nejsou jen Zvírotice. Žádá cenu stavebního pozemku, ale stavební pozemek to není. Pan Čejda ale vidí tento pozemek jako zmařenou investici. Obec by ráda panu Čejdovi vyhověla, protože on obci také vyhověl ( aby vůbec měla přístup do hasičské zbrojnice ) ale částka je moc vysoká. Závěr : Bylo by dobré s panem Čejdou zahájit jednání, třeba by byl přístupný nějakému kompromisu. A taky by to chtělo nechat si vyčíslit od nějakého znalce cenu obvyklou v tomto místě. Třeba by to v jednání taky pomohlo. Bod č Žádost o příspěvek happening Dobrá nálada nad zlato. O.s Veselý vrch žádá o podporu pro happening, pořádaný dne na úbočí Veselého vrchu mezi Prostřední Lhotou a Mokrskem. Jedná se o akci s kulturním programem, kterou chtějí poděkovat veřejnosti za podporu jejich občanského sdružení, které usiluje o zabránění průzkumu a následné těžbě zlata v naší lokalitě. 5

6 ZO Dublovice schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,- Kč pro Občanské sdružení Veselý vrch na pořádání happeningu Dobrá nálada nad zlato v roce Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 15) Usnesení č. 15/3/2015 bylo schváleno. Bod č Smlouva : věcné břemeno kabelového vedení p.č a 165/7, oba k.ú. Dublovice. Společnost Energon Dobříš se na nás obrátila ve věci zápisu věcných břemen na vedení NN pro p.č. 177/3 v k.ú. Dublovice. Předkládají nám k podpisu Smlouvu o zřízení věcného břemene. Jedná se o pozemek na kterém staví rodinný dům pan Radek Čemoch. Standartně nabízejí za věcné břemeno 1.210,- Kč ZO Dublovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. stavby IP /1, Dublovice, knn pro p.č. 177/3. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 16 ) Usnesení č. 16/3/2015 bylo schváleno. Bod č Smlouva o smlouvě budoucí zřízení služebnosti p.č. 1438/1 v k.ú. Líchovy. Společnost ZLÍNPROJEKT a.s. žádá o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Jedná se o optický kabel v Líchovech, o jehož uložení se jednalo na minulém jednání zastupitelstva. Část podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě O2 povede přes obecní pozemek p.č. 1438/1 v k.ú. Líchovy ZO Dublovice schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 1438/1 v k.ú. Líchovy pro společnost O2 Czech republic a.s.. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 17 ) Usnesení č. 17/3/2015 bylo schváleno. Bod č Podání žádosti o dotaci výstavba tenisového kurtu ( středočeský kraj ). Je možné podat žádost o dotaci na výstavbu tenisového kurtu. V rozpočtu máme počítáno s částkou 800 tisíc Kč na vybudování tenisového kurtu, který by měl být vedle dětského hřiště ( za fotbalovým) v Dublovicích. Záměr podání žádosti o dotaci musí schválit zastupitelstvo. ZO Dublovice schvaluje podání žádosti o dotaci na vybudování tenisového hřiště v Dublovicích. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti - 0, Zdržel se - 0 ( Hlasování č. 18 ) Usnesení č. 18/3/2015 bylo schváleno. Bod č. 24 Převzetí části komunikace na pozemku p.č. 864 v k.ú. Zvírotice. O převodu části této komunikace se jednalo již na předešlém zasedání zastupitelstva a nabídka převodu na obec se zamítla. Jelikož, ale kraj část této komunikace nabízí dále k prodeji a hrozí, že by ho mohl koupit někdo jiný a zamezit tak přístupu k řece a k dalším pozemkům ( i obecním), rozhodlo se zastupitelstvo provést revokaci usnesení a o převod části tohoto pozemku na obec požádat. 6

7 ZO Dublovice provádí revokaci Usnesení č. 8/11/2014 a následně schvaluje záměr převodu části pozemku p.č. 864, k.ú. Zvírotice z majetku Krajské správa a údržby silnic Středočeského kraje na obec. Výsledky hlasování : Pro 8 x, Proti 0, Zdržel se 0 ( Hlasování č. 19) Usnesení č. 19/3/2015 bylo schváleno. Bod č. 14 Diskuse. - Pan Pavel Herynk vyjádřil nesouhlas se zavřením prozatímní skládky v Dublovicích, která sloužila na uložení posekané trávy a větví. Kompostovat nechce, protože žádnou zahrádku nemá ani nechce mít. - Přítomný Ing. Dědina sdělil, že trávu by bylo možné vozit k nim do bioplynové stanice, nebo po domluvě na pole. - Proběhla všeobecná a dlouhá diskuse na téma likvidace biologického odpadu. - Ing. Dědina se dotázal, zda je zastupitelstvo ochotné znovu jednat o zamítavých stanoviscích k žádostem o změny do územního plánu. - Starosta vysvětlil způsob tvorby nového územního plánu: nyní už územní plán zpracovává odbor výstavby a územního plánování MěÚ Sedlčany. Bude zhotoven návrh zadání nového ÚP a tento bude znovu projednáván na obci (organizuje a svolává také MěÚ Sedlčany) - Proběhla všeobecná diskuse na téma: územní plán, zamítnutí žádostí,.. atd. - Bylo konstatováno, že je třeba uskutečnit setkání zástupců ZS Dublovice, a.s. a Obce Dublovice, na kterém by se vyjasnila sporná témata. Ing. Dědina slíbil navrhnout termíny setkání, doslova řekl, že přijde za starostou hned ve středu Zdeněk Kopka se zeptal na přechod v Dublovicích. - Starosta sdělil, že proběhlo jednání, výsledkem kterého bylo, že je třeba oslovit krajský úřad a nechat si od nich doporučit vhodné opatření ( podchod, nadchod, přechod pro chodce ). Bod č. 15 Závěr. Starosta poděkoval všem přítomným a zasedání zastupitelstva ukončil v hodin. Zapsala dne : Černá Ověřovatelé : Roman Svoboda.. Petr Čedík Ing. Otakar Jeřicha starosta 7

Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 2/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 24.02. 2016 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Zdeněk Kopka, JUDr. Dušan Strýček,

Více

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014

Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Zápis číslo 31/2014 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13. 8. 2014 Přítomni: Nepřítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové -, Ing. Arch. Zuzana Menšíková,

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis č. 6/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 6/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček.

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček. Z Á P I S č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 3. 12. 2008 v nové společenské místnosti budovy OÚ v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

Zápis č. 11/2013 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 11/2013 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 11/2013 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 18.12. 2013 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni: Ing. Otakar Jeřicha, Mgr. Jiří Janda,

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 25.3.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zasedání zahájil v 19. 00 hodin a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Starosta přivítal zastupitele a hosty z řad veřejnosti, konstatoval,

Více

Zápis č. 12-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 12-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 12-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

Výpis z 8. zasedání ZO konaného dne 25.5.2015 v podkroví budovy OÚ

Výpis z 8. zasedání ZO konaného dne 25.5.2015 v podkroví budovy OÚ Výpis z 8. zasedání ZO konaného dne 25.5.2015 v podkroví budovy OÚ Bod 1. Zahájení Návrh usnesení 81. : ZO schvaluje za ověřovatele zápisu R.Starou a I.Kolkovou. Hlasování : souhlas 11, proti 0, zdržel

Více

Město Abertamy, Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch,Mgr. Halaburt

Město Abertamy, Antonín Březina, Vilém Schuler,Jana Rojovská, Ingrid Cejpková, Ing. Jiří Štěch,Mgr. Halaburt Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 50. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 02.06.2010 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn.

Usnesení č. 4/2011. 2) Schválení programu Usnesení UZ č. 73/2011 Zastupitelstvo schvaluje program jednání zastupitelstva podle pozvánky beze změn. Usnesení č. 4/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích. Přítomni : dle prezenční listiny P r o g r a m : 1) Zahájení 2) Kontrola plnění

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Libeř konaného dne 09. 03. 2015

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Z Á P I S č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 27. 4. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 27. 4. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 27. 4. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé: paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Macourek, Sedlák

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse.

Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice ze dne 04.04.2007 v 18,00 hod. v zasedací místnosti úřadu městyse. čj. 13/2007 Starostka zahájila 13. zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice

Více

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná

Zápis č.4/2014. konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Zápis č.4/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák Neomluveni:

Více

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 Přítomní: Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman, Koutný

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS 1 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo Obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z 23. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 2.9.2014 v 17.00 hod. ve společenské místnosti

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 5 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 10. 9. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 7/2011 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 14.11.2011 v 17.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis č. 01/2014 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 01/2014 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 01/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 28.01. 2014 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Ing. Otakar Jeřicha, Mgr. Jiří Janda,

Více

Zápis č. 8/2018 Přítomni Omluveni : Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 8/2018 Přítomni Omluveni : Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 8/2018 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 25.09. 2018 od 19.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Petr Čedík, Ing. Otakar Jeřicha,

Více

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012

Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012 Zápis z 8. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 7.6.2012 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, pí. Vyletová, PhDr. Koubová, pí. Boudová, JUDr. Bórik, p. Suchý, p. Choc, p.

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Z Á P I S. z 6. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 31.3.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 6. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 31.3.2015 ve Stožci Z Á P I S z 6. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 31.3.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 23.3.2015. Jednání

Více

Zápis č.1/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 13. ledna 2016.

Zápis č.1/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 13. ledna 2016. Zápis č.1/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 13. ledna 2016. Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I Hodina zahájení zasedání: 18: 00 hod. Počet přítomných členů: 10 Přítomni: Čech, Ing.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 11. 10. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 16:00 16:40 hodin přítomni:

Více

Usnesení z 26. zasedání ze dne 26. 10. 2011

Usnesení z 26. zasedání ze dne 26. 10. 2011 Usnesení z 26. zasedání ze dne 26. 10. 2011 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Jana Dvořáková Neomluven 0 RM/456/26/11 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice konaného dne 21.12.2015

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice konaného dne 21.12.2015 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice konaného dne 21.12.2015 Přítomno: dle presenční listiny - 7 členů zastupitelstva obce, přítomni 2 občané, 2 hosté Zasedání bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení

Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení Zápis č. 18-07/2012 a přijatá usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 16.7.2012, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 Zápis z jednání zastupitelstva Obce Bohutín ze dne 29. 8. 2012 PŘÍTOMNI: OMLUVENI: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová, Marie Pečená, Jarmila Oktábcová,

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis č. 24 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hluk konaného dne 30.04.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis č. 24 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hluk konaného dne 30.04. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Zápis č. 24 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Hluk konaného dne 30.04.2014 Přítomni : 16 Omluveni : Ing. František Dufka, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.12.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.12.2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.12.2014 Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18 hodin

Více

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015

Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Z á p i s z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.6.2015 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.00 hod. Přítomni: O. Burda, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš,

Více

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH ZÁPIS ZE SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE V SEZEMICÍCH čís. 1/2010. Místo a datum konání: 20. 1. 2010 a v místnosti obecního úřadu v Sezemicích Účast členů obecního zastupitelstva: J.Černý, Horáková Marie, Louda

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2009 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 25. 6. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis ze 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 8. července 2015.

Zápis ze 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 8. července 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 11. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Počepice č. 04/15, konaného dne 14. dubna 2015 v zasedací místnosti OÚ Počepice.

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Počepice č. 04/15, konaného dne 14. dubna 2015 v zasedací místnosti OÚ Počepice. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Počepice č. 04/15, konaného dne 14. dubna 2015 v zasedací místnosti OÚ Počepice. Přítomni: Doubrava O., Hejhal P., Král St., Kolář Vl., Mošnička M., Pekárek Z.,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 7. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ Přítomni: 12 zastupitelů - viz prezenční listina, 17.30 22.15 hod. Omluven:

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Návrh usnesení č.1/25112010 Zastupitelstvo obce Sendraţice souhlasí s uvedeným programem. Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: O Zdrželo se:o

Návrh usnesení č.1/25112010 Zastupitelstvo obce Sendraţice souhlasí s uvedeným programem. Výsledek hlasování : Pro: 7 Proti: O Zdrželo se:o Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendraţice konaného dne 25.11.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 23.03.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 6 členů

Více

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin.

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: 0 Hosté: Občanů: 6 Program : 1. Zahájení 2. Záměr o prodeji pozemku p.č. 251/2 3.

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 18. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 27.4.2012 od 19.00 hodin do 20.15 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z veřejného zasedání dne 21.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Rabí bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou města Miroslavem Kraucherem. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 24.5.2010 Ověřitelé: R. Veverka, Ing. J. Mrázek Přítomni: dle prezenční listiny Zápis: Zápis zastupitelstva ze dne 26.4.2010

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROMNICE ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015 Hodina: 20:00 hod. Místo konání: KD Kostelec Body jednání 1. Zahájení a schválení programu

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin r ~ I v. ()J'f.ca,4j (!}V) CJ. Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil Faina, Jaroslav Běhounek, Jan Buršík Pavel Sokol, Petr Buršík Nepřítomni

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008 a dne 21.10.2008

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 30. 7. 2015 v 15 hodin v

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.06.2010 se konalo 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 10. 3. 2014 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 10. 3. 2014 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 10. 3. 2014 od 18:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40)

Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška, Vlastimil Hruška, Josef Machek (příchod v 18:40) Zápis č. 04/2016 z jednání_zastupitelstva obce Milovice u Hořic_ze dne 27.dubna 2016_ Přítomni : viz prezenční listina Ing. Alois Jirsák, Ing.Vojtěch Ledl, Mgr.Dagmar Nosková, Věra Jirková, Zdeněk Matuška,

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

file://g:\bořetice - zastupitelstva\zastup. 2005\Zapis zo leden 2005 www.htm

file://g:\bořetice - zastupitelstva\zastup. 2005\Zapis zo leden 2005 www.htm Stránka č. 1 z 25 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 25. ledna 2005, začátek jednání v 19. hodin. Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek Začátek jednání: 19.10 hodin

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 23.10. 2012, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi

Více

Z á p i s č. 6 /2012

Z á p i s č. 6 /2012 Strana č. 1/6 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 6 /2012 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 8. 8. 2012 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

OBEC JANSKÁ. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 01. 04. 2011.

OBEC JANSKÁ. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 01. 04. 2011. OBEC JANSKÁ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Janská, které se konalo dne 01. 04. 2011. Jednání zastupitelstva obce se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Janské od 18,10 hod., ukončeno

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.9.2007 v 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.9.2007 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 27. 9. 2012

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 27. 9. 2012 Přítomní: dle prezenční listiny Omluveni: 0 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Třemešná, konaného dne 27. 9. 2012 Zasedání zahájil a řídil starosta obce. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 14. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 07. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

OBEC PODHRADNÍ LHOTA. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2015

OBEC PODHRADNÍ LHOTA. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2015 OBEC PODHRADNÍ LHOTA Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 7/2015 Místo: OÚ Podhradní Lhota Datum: 29.6.2015 Začátek: 19.00 hod. Ukončení: 21:30 hod Zahájení Předsedající: Petr Horáček Přítomni: Erik

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu.

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu. OBEC LÁNOV Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 11.9. 2014, od 17:30 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů zastupitelstva Omluven: p. Vocásková,

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 8 / 2 0 1 0 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 7. 7. 2010 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis č. 1/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 1/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 1/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 26. 01. 2016 od 18:00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Zdeněk Kopka, JUDr. Dušan Strýček,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice konaného dne 3.3.2011 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé : paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Dudek, Macourek, Sedlák L.,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 19. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.5.2012 od 19.00 hodin do 19.48 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem

Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem I. Postup při pronájmech a výpůjčkách nemovitého majetku a při uzavírání dohod o splátkách s dobou splatnosti do 18 měsíců (Majetkoprávní

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více