Zámecká 1, Chýnov, IČ Výroční zpráva Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zámecká 1, 391 55 Chýnov, IČ 750 11 204. Výroční zpráva 2015. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem"

Transkript

1 Zámecká 1, Chýnov, IČ Výroční zpráva 2015 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

2 Obsah: 1. Úvodní slovo ředitelky organizace Základní údaje Charakteristika činnosti Zásady, cíle a poskytování sociálních služeb Sociální úsek Zdravotnický úsek Hospodaření organizace Zaměstnanci organizace Kontroly v organizaci Závěr Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací Fotogalerie Seznam příloh Seznam fotografií Seznam tabulek Seznam grafů Seznam použitých zkratek Výroční zpráva

3 1. Úvodní slovo ředitelky organizace Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím této výroční zprávy informovala o dění v Domově pro seniory Chýnov za uplynulý rok V závěru tohoto dokumentu se zmíním o provedených akcích roku 2015 a seznámím Vás s plány na další období. Jana Zadražilová pověřená vedením organizace Výroční zpráva

4 2. Základní údaje Název: Sídlo: Zámecká č. 1, Chýnov IČ: Právní forma: Příspěvková organizace Bankovní spojení: KB a.s., Tábor, číslo účtu: /0100 Web: Statutární zástupce: Jana Zadražilová, pověřená vedením organizace Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice Organizace je od zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 384. Výroční zpráva

5 Kontakty: Ředitelka Telefon: Mobil: Vrchní sestra Telefon: Mobil: Vedoucí sociálního úseku Telefon: Mobil: Vedoucí ekonomického úseku Telefon: Mobil: Vedoucí stravovacího provozu Mobil: Výroční zpráva

6 3. Charakteristika činnosti Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: a) domov pro seniory dle ustanovení 49 organizace je zřízena pro poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. b) domov se zvláštním režimem dle ustanovení 50 organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace poskytuje pobytové služby osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. Organizace poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům, praktikantům a krátkodobě i jiným zájemcům. Organizace provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů. Výroční zpráva

7 Organizace pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených. Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory. Povolená doplňková činnost bezprostředně navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace provozování informačního centra pro občany pečující o osoby postižené degenerativními nemocemi mozku, např. Alzheimerovou chorobou a ostatními demencemi. Klientům se poskytují základní činnosti, jejichž rozsah stanoví zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů: 1) poskytnutí ubytování 2) poskytnutí stravy 3) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 4) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 6) sociálně terapeutické činnosti 7) aktivizační činnosti 8) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Výroční zpráva

8 4. Zásady, cíle a poslání poskytování sociálních služeb Zásady a cíle poskytování služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem jsou v základu stejné, ale v určitých aspektech se mírně odlišují. Společnou zásadou obou služeb je respektování důstojnosti a práv uživatelů, zachování mlčenlivosti ve vztahu k osobním a citlivým údajům a individuální přístup personálu k uživatelům služeb. U domova se zvláštním režimem je navíc kladen důraz na specializovaný, odborný a odpovědný přístup personálu, srozumitelnost přístupu k uživatelům a odstraňování sociální izolace. U domova pro seniory je vzhledem k vyššímu stupni zachování kognitivních schopností větší možnost plného uplatnění svobodného rozhodování uživatelů. Cíle domova pro seniory: - důstojné prožití stáří za pomoci poskytované sociální služby - spokojenost uživatele v těchto oblastech: ubytování, stravování, poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb, zajištění soukromí - zachování schopností a dovedností uživatele po co nejdelší možnou dobu, uživatel motivovaný k aktivnímu trávení volného času - poskytování sociální služby dle individuálních osobních přání Cíle domova se zvláštním režimem jsou následující: - podpora uživatele prostřednictvím sociální služby v udržení kontaktu se svými blízkými a přáteli - snížení četnosti negativních projevů onemocnění demencí, a to za pomoci poskytování profesionální péče, citlivého a empatického přístupu ošetřovatelského personálu a nabídky rozmanitých aktivit - směřování uživatelů k zachování soběstačnosti a podpora v činnostech, které doposud zvládají sami - motivování prostředím k prožívání aktivního života (ergoterapie, rehabilitační a skupinová cvičení, trénink paměti, kulturní program, výlety, reminiscenční terapie) Výroční zpráva

9 Poslání domova pro seniory: Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začlenění uživatelů. Poslání domova se zvláštním režimem: Posláním domova se zvláštním režimem je poskytování odborné péče osobám se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, směřuje k dodržování sociálních návyků potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro minimalizaci sociální izolace. Výroční zpráva

10 5. Sociální úsek splňuje podmínky pro registraci sociálních služeb podle ustanovení 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a Krajský úřad - Jihočeský kraj v Českých Budějovicích, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, rozhodl dne podle ustanovení 81 odst. 1 zákona o sociálních službách o registraci sociálních služeb Domova pro seniory Chýnov = Rozhodnutí o registraci č. KUJCK 16734/2007 OSVZ/lumat l: a) domov pro seniory (dále jen DS) identifikátor služby č , b) domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) identifikátor služby č Služby jsou poskytovány od Smysl a náplň práce v Domově pro seniory je takový, aby se všichni zaměstnanci snažili o to, aby se zde klienti cítili jako doma. Snahou je, co nejvíce klientům přiblížit aktivity, na které byli zvyklí a jsou pro ně běžné. Jednou z náplní práce sociálních pracovnic je vedení jednání se zájemcem o službu, příjímání žádostí o poskytování sociální služby. Žádosti jsou dále předkládány přijímací komisi, která žádosti projednává. Po tomto projednání je žadatel písemně vyrozuměn o přijetí či nepřijetí žádosti do evidence zájemců o poskytování sociální služby. Je li žádost z adekvátních důvodů zamítnuta, je zde uveden důvod, na základě kterého bylo takto rozhodnuto a doporučení na koho je možné se dále obrátit. Sociální pracovnice ve spolupráci s vrchní nebo staniční sestrou provádí před každým nástupem klienta do zařízení sociální šetření. Sociální šetření probíhá v domácnosti žadatele nebo v místě či zařízení, kde se v tu dobu žadatel nachází. V tomto směru kromě spolupráce se zájemcem o službu či jeho rodinou hojně spolupracujeme s Nemocnicí Tábor, Gerimed a.s., Sedlec Prčice aj. Před nástupem klienta sociální pracovnice připravují všechny potřebné dokumenty, vedou kompletní sociální agendu po celou dobu pobytu klienta v zařízení. Další pracovní činností sociálních pracovnic a pracovníků ergoterapie je individuální přístup ke klientům a jejich potřebám. K tomu také neodmyslitelně patří i komunikace a jednání s dalšími institucemi ve prospěch klientů. Všichni zaměstnanci se snaží vytvořit pro klienty Domova pro seniory takové podmínky, aby mohli co nejvíce pokračovat ve stylu svého dosavadního života. S tím souvisí také spolupráce s rodinami a rodinnými příslušníky. Výroční zpráva

11 Tato spolupráce je na dobré cestě, což potvrzuje již tradiční setkání s rodinami a rodinnými příslušníky klientů, které se uskutečňuje dvakrát do roka, a to na jaře a před Vánoci. Byl nově vypracován Domácí řád s platností od , s kterým byl každý klient seznámen a má ho k dispozici na pokoji. V Domácím řádu byla upravena vnitřní pravidla v souladu s chodem zařízení. Dále došlo k tvorbě nového Standardu č. 2 Ochrana práv osob. Další Standardy a vnitřní předpisy budou dle stanoveného vnitřního harmonogramu stanoveným DS Chýnov v roce 2016 aktualizovány a doplňovány. Domov pro seniory se zapojil do komunitního plánování - Chýnovsko Vzdělávání zaměstnanců v sociální oblasti Pro sociální pracovníky a ostatní zaměstnance jsou zajišťované odborné akreditované kurzy a semináře, které slouží k prohlubování znalostí a získávání nových poznatků v sociální oblasti. Většina zaměstnanců Domova pro seniory Chýnov se účastnila odborné konference, která se uskutečnila na konci roku Konference probíhala v Praze na téma Psychobiografický model péče podle Böhma. Na konferenci mimo jiné přednášela i PhDr. Eva Procházková, Ph.D., která úzce spolupracuje s panem prof. Erwinem Böhmem a provádí velmi zajímavou jak publikační, tak pedagogickou činnost, která je vždy doplněna o nové poznatky z přímé praxe o čem jsme se sami přesvědčili při přednášce, kterou paní PhDr. Eva Procházková, Ph.D. uskutečnila v přímo v našem domově. Mimo jiné se zaměstnanci zúčastnili velmi zajímavé odborné Mezinárodní konference a workshopového dne ke konceptu smyslové aktivizace. Výroční zpráva

12 5. 2. Statistické údaje 2015 Tabulka č. 1 Statistika z roku 2015 Statistické údaje Počet Celkem DS Chýnov DS DZR Kapacita zařízení (lůžka) Počet uživatelů k Přijatí uživatelé Odešlí uživatelé Zemřelí uživatelé Počet uživatelů k z toho: mužů žen Celoroční pobyt k Uživatelé ve věku 27 až 65 let až 75 let až 85 let nad 85 let Uživatelé - trvale upoutáni na lůžko mobilní za pomoci druhé osoby Průměrný počet uživatelů Průměrný věk uživatelů 82, Počet uživatelů se sníženou úhradou Počet rodin s uzavřenou smlouvou o spoluúčasti Výroční zpráva

13 5. 3. Grafy 2015 Graf č. 1 Počet uživatelů k Počet uživatelů k klientů 40 klientů Domov pro seniory Domov se zvláštním zařízením Graf č. 2 Skladba uživatelů podle pohlaví k Skladba uživatelů dle pohlaví k Domov se zvláštním zařízením Domov pro seniory muži ženy Výroční zpráva

14 Graf č. 3 Skladba uživatelů dle věku k Skladba uživatelů dle věku k Domov se zvláštním zařízením Domov pro seniory let 66-75let let nad 85 let Další statistické údaje k Průměrná obložnost: 91, 3% Věkové rozpětí uživatelů: let Počet evidovaných žádostí: 361 Z toho DS: 253 Z toho DZR: 108 Výroční zpráva

15 5. 5. Příspěvek na péči Tabulka č. 2 Výše příspěvku na péči Stupeň Celkem DS Chýnov Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem žádný stupeň I II III IV Graf č. 4 Výše příspěvku na péči v DS Chýnov Celkem DS Chýnov 30% 4% 11% 27% žádný stupeň I. II. III. IV. 28% Poznámka: Celková částka, kterou ve formě příspěvku na péči DS Chýnov přijal v roce 2015, činí ,00 Kč. Výroční zpráva

16 Graf č. 5 Výše příspěvku na péči služba domov pro seniory Domov pro seniory 32% 18% 3% 15% 32% žádný stupeň I. II. III. IV. Graf č. 6 Výše příspěvku na péči služba domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem 6% 6% 45% 20% žádný stupeň I. II. III. IV. 23% Výroční zpráva

17 5. 6. Úhrada za poskytování služeb Úhrada za poskytování služeb v DS Chýnov se skládá z úhrady za ubytování a stravu. Úhrady za rok 2015 činily ,00 Kč, z toho DS ,00 Kč a DZR ,00 Kč. Počet pokojů k lůžkových 15 (DS 8/ DZR 7) 2 lůžkových 28 (DS 15/ DZR 13) 3 lůžkových 2 (DS 1/DZR 1) Tabulka č. 3 Ceny za jednotlivé typy pokojů Pavilon A Ubytování Stravování Celkem (za den) Celkem (za měsíc) Jednolůžkový pokoj 200 Kč 160 Kč 360 Kč Kč Dvojlůžkový pokoj 190 Kč 160 Kč 350 Kč Kč Pavilon B Jednolůžkový pokoj 180 Kč 160 Kč 340 Kč Kč Dvojlůžkový pokoj 170 Kč 160 Kč 350 Kč Kč Pavilon C Dvojlůžkový pokoj 140 Kč 160 Kč 300 Kč Kč Třílůžkový pokoj 135 Kč 160 Kč 295 Kč Kč Ergoterapie a aktivizační činnost V Domově pro seniory jsou zaměstnáni tři pracovnice ergoterapie, které vytváří různé aktivizační činnosti, programy pro klienty. Aktivizační činnosti jsou vybírány a realizovány s ohledem na zdravotní stav klientů. Volnočasové aktivity jsou prováděny skupinově nebo individuálně s klientem. Nejvíce oblíbenou činnost je pečení, kdy nákupem pojízdné trouby se může účastnit větší množství klientů. Dalšími oblíbenými skupinovými aktivizačními činnostmi, které je možné zmínit, je pletení z pedigu, šití polštářů, vyšívání a klienty velmi oblíbená Videočajovna, jednou měsíčně oslava narozenin klientů. Kromě těchto aktivit se snažíme zajišťovat i různá hudební vystoupení, vystoupení dětí ze Základní či Mateřské školy, návštěvy ostatních zařízení, účast na společenských akcích pořádaným městem Chýnov nebo okolními městy, návštěva kaváren či různé jiné výlety po okolí. Výroční zpráva

18 Nabídka volnočasových aktivit neodmyslitelně patří k chodu Domova pro seniory Chýnov a má pozitivní vliv jak na fyzickou tak i psychickou pohodu klientů, smysluplné trávení volného času Doplňkové činnosti zajišťuje pro své klienty i další doplňkové činnosti jako jsou například: - holičství a kadeřnictví - pedikérské služby - knihovna - pravidelné bohoslužby - možnost využívání vysvěcené kaple Na každém z oddělení je společenská místnost, která je nepřetržitě přístupná klientům. Je zde televizor, kuchyňská linka s veškerým potřebným vybavením. Výroční zpráva

19 5. 9. Přehled kulturních akcí v roce 2015 Leden Videočajovna - Pytlákova schovanka Mše Videočajovna - Anděl na horách Vědomostní a dovednostní hry Videočajovna - Homolka a tobolka Videočajovna Oslava narozenin Únor Videočajovna Slunce, seno, erotika Koňská farma Vlčeves Videočajovna Prstýnek Masopustní posezení s kapelou Duo PeJa Mše Výlet do Tábora Videočajovna Babička 1. díl Videočajovna Babička 2. díl Oslava narozenin Březen Hudební vystoupení kapely Viola Olomouc Videočajovna - Postřižiny Dámské posezení k MDŽ Mše Vystoupení dětí z MŠ Videočajovna Babovřesky Výlet na koňskou farmu Videočajovna - Pelíšky Výlet do Tábora Vítání Jara Výroční zpráva

20 Videočajovna Život je krásný Oslava narozenin Duben Videočajovna - Veselé Velikonoce J. P. Belmondo Videočajovna - Báječná léta pod psa Výlet Tábor Velikonoční výstava kraslic Mše Svatá Videočajovna-Četnické humoresky Výlet Tábor Videočajovna Princ a já Oslava narozenin Čarodějnice Kriegel Boys - Country kapela Květen Videočajovna Chalupáři Mše Svatá Tvoření s dětmi z MŠ Turnaj v kuželkách Výlet do Tábora Videočajovna Četník a mimozemšťané Setkání s rodinami a přáteli Pouť Videočajovna Nejkrásnější hádanka Oslava narozenin Muzikanti z Jižních Čech Červen Návštěva restauračního zařízení Videočajovna Nejkrásnější hádanka Mše Svatá Pacovské hry Velbloudí farma Videočajovna - Případy majora Zemana Turnaj v kuželkách G-Centrum Výroční zpráva

21 Písničkové dopoledne p. Šedivého Hašlerky Videočajovna Chalupáři Oslava narozenin Televarieté KD Chýnov ZOO Větrovy Července Videočajovna- Sestra v akci Mše Svatá Videočajovna Třicet případů Majora Zemana 2. díl Turnaj v kuželkách Vystoupení kouzelníka Turnaj v pétanque Videočajovna Hříšný tanec Výlet Tábor Videočajovna Chalupáři 5. díl Videočajovna Slepice a kostelník Oslava narozenin Srpen Videočajovna Šakalí léta Botanická zahrada Mše Svatá Vycházky po památkách F. Bílka Videočajovna Chalupáři 7. díl Hra BINGO Výlet do Tábora Rozloučení s létem Oslava narozenin Září Videočajovna Starci na chmelu Mše svatá Mezinárodní koncert dechových hudeb Výroční zpráva

22 9. 9. Videočajovna Chalupáři 8. díl Velbloudí farma Videočajovna Plavecký mariáš Výlet Tábor Videočajovna Třicet případů Majora Zemana 3. díl Oslava narozenin Hudební vystoupení Viola Olomouc Říjen Mše svatá Videočajovna Ať žije nebožtík Videočajovna Sestra v akci Turnaj Člověče nezlob se KD Chýnov přátelské posezení Výlet do Tábora Videočajovna MŠ tvoření s dětmi Oslava narozenin Listopad Videočajovna Fešák Hubert Mše svatá Videočajovna Pelíšky Svatomartinské posezení Výlet Tábor Videočajovna Život v divočině Oslava narozenin Prosinec Videočajovna - Přijde letos Ježíšek Mikulášská nadílka Mše svatá Předvánoční posezení hraje Duo Klasik Videočajovna - Silvestr s Vladimírem Menšíkem Výroční zpráva

23 Vánoční pásmo dětí z MŠ Výlet do Tábora - vánoční výstava Viola Olomouc hudební vystoupení Oslava narozenin Předvánoční Mše svatá Výroční zpráva

24 6. Zdravotní úsek Na základní zdravotní péči se v DS Chýnov podílí lékaři a nelékařští zdravotničtí pracovníci - všeobecné sestry a fyzioterapeut Lékařská péče Pravidelná lékařská péče je klientům DS Chýnov zajištěna návštěvní službou smluvního praktického lékaře každé pondělí od 15:00 do 17:00 hodin a ve čtvrtek od 13:00 do 15:00 hodin. Informace o aktuálním zdravotním stavu klienta podává praktický lékař ve výše zmiňovaných ordinačních hodinách pouze těm osobám, které si klient přeje informovat. V případě akutního zhoršení zdravotního stavu klienta mimo ordinační dobu praktického lékaře zajišťuje lékařskou péči RZS. Zdravotní péči klientům DS Chýnov poskytují také lékaři specialisté v odborných ambulancích na základě ordinace lékaře a potřeb klienta a psychiatr, který v DS Chýnov ordinuje vždy 1. pátek v měsíci. Lékařská péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. V případě doplatku na předepsané léky nebo zdravotnické pomůcky si tento doplatek hradí klient sám Ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče je v DS Chýnov poskytována vícestupňovým způsobem podílí se na ní ošetřovatelský tým složený z všeobecných sester, fyzioterapeuta a pracovníků přímé obslužné péče. Všeobecné sestry pracují na základě indikace lékaře. Pracují metodou ošetřovatelského procesu, vykazují zdravotním pojišťovnám odborné ošetřovatelské výkony. Nedílnou součástí práce všeobecných sester je i aktivní účast na individuálním plánování péče klientům Přímá obslužná péče Přímá obslužná péče v DS Chýnov je zajištěna kvalifikovanými pracovníky v sociálních službách, kteří splňují podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a to v nepřetržitém provozu 24 hod denně. Tato péče a služby s ní spojené zahrnují nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při provádění osobní hygieny a oblékání, motivaci klientů ke zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu, podporu soběstačnosti a posilování Výroční zpráva

25 životní aktivizace. Pracovníci přímé obslužné péče mají k dispozici pomůcky, které zvyšují komfort a pohodlí klientů, jako např. polohovací pomůcky do lůžka, elektrická lůžka, antidekubitní matrace, chodítka, kvalitní kosmetické přípravky určené k péči o kůži Rehabilitační péče Rehabilitační ošetřovatelství je zaměřeno na zachování míry soběstačnosti klientů a prevenci vzniku imobilizačního syndromu. Na základní rehabilitační péči se v DS Chýnov podílí všeobecné sestry a pracovníci přímé péče. Je prováděna aktivní i pasivní formou s použitím rehabilitačních, kompenzačních a polohovacích pomůcek. Speciální rehabilitační ošetřovatelství zajišťuje fyzioterapeut, který plní ordinace praktického nebo odborného lékaře. Mezi ordinované výkony patří magnetoterapie, fyzikální terapie, masáže. S přihlédnutím na aktuální zdravotní stav, možnosti a schopnosti klienta vede individuální a skupinové cvičení s klienty. DS Chýnov klade velký důraz na dodržování práv klientů a pravidel ochrany intimity, prevence vzniku závislosti na službě a postupuje dle stanovených předpisů s přihlédnutím k přáním a potřebám klienta. Proto ke každému přistupujeme odlišně na základě sestaveného plánu péče a individuálního plánu. Výroční zpráva

26 7. Hospodaření organizace V roce 2015 hospodařila naše organizace s kladným výsledkem hospodaření ve výši ,03 Kč. Tabulka č. 4 Výsledek hospodaření v Kč Výsledek hospodaření před zdaněním ,03 Odhad daně z příjmů roku ,00 Výsledek hospodaření po zdanění ,03 Organizace se ve svém hospodaření řídí finančními, investičními a odpisovými plány, které schvaluje Rada Jihočeského kraje. Náklady i výnosy v jednotlivých službách jsou děleny dle klíče vycházejícího z počtu klientů. Celková výše nákladů činila ,32 Kč, jejich čerpání je ve výši 98,51 % plánovaných. Tabulka č. 5 Náklady organizace a jejich členění v Kč Náklady celkem ,32 Spotřeba materiálu ,14 Spotřeba potravin ,87 Spotřeba energie ,68 Opravy a udržování ,00 Cestovné 9.361,00 Náklady na reprezentaci 1.704,00 Ostatní služby ,77 Mzdové náklady ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Jiné sociální pojištění ,00 Zákonné sociální pojištění ,55 Daně a poplatky 1.375,00 Ostatní náklady ,41 Odpisy DHM ,40 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,50 Daň z příjmu ,00 Výroční zpráva

27 Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění, dále náklady na potraviny, energii, opravy a udržování, odpisy. Celková výše výnosů činila ,35 Kč, jejich tvoření je ve výši 98,59 % plánovaných. Tabulka č. 6 Výnosy organizace a jejich členění v Kč Výnosy celkem ,35 Úhrady klientů za pobyt a stravu ,00 Příspěvek na péči ,00 Fakultativní služby ,00 Příjmy od zdravotních pojišťoven ,36 Stravování zaměstnanců ,00 Stravování pro pečovatelskou službu a ostatní ,00 Nájemné 5.400,00 Čerpání fondů ,33 Ostatní výnosy ,16 Dotace SFŽP 3.448,50 Dotace MPSV ,00 Neinvestiční příspěvek z KÚ ,00 Příspěvek Města Chýnov ,00 Rozhodujícími příjmy organizace jsou úhrady od klientů za pobyt a stravu, dále příspěvky na péči od Úřadu práce příspěvky a tržby od zdravotních pojišťoven. Tabulka č. 7 Tržby od zdravotních pojišťoven v Kč Pojišťovna ,36 Všeobecná zdravotní pojišťovna ,13 Vojenská zdravotní pojišťovna ,50 Česká podnikatelská zdravotní pojišťovna ,89 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ,84 Významný vliv na hospodaření mělo navýšení účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje (o 2.117,9 tis. Kč), neinvestiční příspěvek na krytí provozních nákladů včetně odpisů Výroční zpráva

28 a jeho dofinancování v souvislosti s pořízením televizorů do pokojů klientů. Rozbor Finančního plánu a jeho čerpání v roce 2015 je uveden v příloze č. 3. Tabulka č. 8 Fondy organizace v Kč Ukazatel Stav k Stav k Změna stavu Fond odměn , ,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb , , ,00 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH , , ,45 Rezervní fond z ostatních titulů , , ,00 Fond reprodukce majetku, investiční fond , , ,27 Celkem , , , Fond odměn Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že fond odměn se v průběhu roku nenavýšil, ani nebyl použit Fond kulturních a sociálních potřeb FKSP byl tvořen základním přídělem ve výši 1 % z objemu mzdových prostředků, v částce ,00 Kč. Z fondu byl čerpán příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši ,00 Kč, byly poskytnuty peněžní dary zaměstnancům k životnímu jubileu ve výši 3.000,00 Kč a příspěvek na kulturní akce ve výši ,00 Kč Rezervní fond Rezervní fond byl v roce 2015 tvořen přídělem ve výši ,45 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření (zisku) z roku Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen finančními dary, v roce 2015 bylo získáno ,00 Kč, v průběhu roku nebylo z fondu čerpáno Fond reprodukce majetku, investiční fond Fond reprodukce majetku, investiční fond byl pravidelně tvořen z měsíčních odpisů dlouhodobého hmotného majetku ve výši ,40 Kč. Z fondu byly čerpány finanční prostředky na pořízení elektrického konvektomatu ve výši ,00 Kč, doplnění Výroční zpráva

29 posuvných dveří ve výši ,80 Kč, oprava výtahu ve výši ,33 Kč a doúčtování převodu zdrojů ve výši ,00 Kč. Tabulka č. 9 Plán pořízení investic a jeho jednotlivé složky v Kč Prostředky KÚ jiný odbor ,00 Vlastní zdroje ,00 Jiné zdroje (fondy EU, Isprofin) ,00 Celkem ,00 Revitalizace zámeckého parku byla dokončena dle Smlouvy o dílo, na základě Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky nám byly poskytnuty finanční prostředky - zálohy ve výši ,51 Kč. Konečné vyúčtování se SFŽP ČR akce proběhne v roce 2016 na základě Závěrečné monitorovací zprávy. Plánované prostředky KÚ (jiný odbor) na výše uvedenou akci byly přesunuty do roku Inventarizace majetku Ke dni byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků organizace. Při inventuře nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. Naše organizace nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. Výroční zpráva

30 8. Zaměstnanci organizace Tabulka č. 10 Personální zajištění služby Pracovní pozice Počet Úvazek zaměstnanců DS Chýnov DS DZR Ředitel 1 1 0,5325 0,4675 Vrchní sestra 1 1 0,5325 0,4675 Staniční sestra 1 1 0,5325 0,4675 Fyzioterapeut 1 1 0,5325 0,4675 Všeobecná sestra 7 7 3,7275 3,2725 Pracovnice přímé obslužné péče ,9875 7,0125 Vedoucí sociálního úseku 1 1 0,5325 0,4675 Sociální pracovník 1 1 0,5325 0,4675 Pracovník v soc. službách nepedagogická činnost 3 3 1,5975 1,4025 Vedoucí ekonomického úseku 1 1 0,5325 0,4675 Mzdová a skladová účetní 2 2 1,0650 0,9350 Vedoucí stravovacího provozu 1 1 0,5325 0,4675 Kuchařka 5 5 2,6625 2,3375 Uklízečka 7 6,125 3,2616 2,8634 Údržbář 2 2 1,0650 0,9350 Prádelnice 3 2,75 1,4644 1,2856 Celkem 52 50,875 27, ,7840 Tabulka č. 11 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k Věková struktura zaměstnanců Muži Ženy Celkem Muži % Ženy % Celkem % do 20 let ,00 0,00 0,00 od 21 do 30 let ,00 11,53 11,53 od 31 do 40 let ,92 28,85 30,77 od 41 do 50 let ,85 42,31 46,16 od 51 do 60 let ,00 11,54 11,54 61 a více let ,00 0,00 0,00 Celkem ,77 94,23 100,00 Výroční zpráva

31 Fyzický stav zaměstnanců k : 51 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců: 48,875 Průměrný měsíční plat: ,70 Kč Celkové mzdové náklady činily: ,00 Kč z toho: pracovní smlouvy: ,00 Kč dohody o provedení práce: ,00 Kč dohody o pracovní činnosti: ,00 Kč náhrady pracovní neschopnosti: ,00 Kč Navazující osobní náklady na zaměstnance: Sociální a zdravotní pojištění: Zákonné pojištění zaměstnanců: Příděl do FKSP: Preventivní péče o zaměstnance: Vzdělávání zaměstnanců: Osobní ochranné pracovní prostředky: ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 9.360,00 Kč ,40 Kč ,15 Kč Na základě uzavřených smluv a dohod byla vykonávaná v DS Chýnov: - odborná praxe v sociálním úseku z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, - odborná praxe v sociálním úseku ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, - kurzy pracovníků v sociálních službách z Úřadu práce, - dobrovolnická služba Vzdělávání zaměstnanců Pravidelné vzdělávání probíhalo v organizaci dle vzdělávacího plánu na rok 2015 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění. Zaměstnanci se vzdělávají i mimo zařízení v odborných seminářích, kurzech, vzdělávacích cyklech. Výroční zpráva

32 9. Kontroly v organizaci 9.1. Vnitřní kontroly: V průběhu celého roku byla zajišťována vnitřní kontrolní činnost všech finančních operací v souladu s platnými předpisy o finanční kontrole. Cílem kontrol bylo pravidelné vyhodnocování činností zaměstnanců jednotlivých úseků, kontrola kvality (strava, péče, úklid atd.) a efektivního vynakládání finančních prostředků na jednotlivých úsecích organizace. Výsledky každé kontroly byly projednávány na poradě vedení, ke zjištěným nedostatkům byla přijímána nápravná opatření, nedostatky byly ihned odstraněny Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: a) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích Kontrola na plnění povinností zaměstnavatele dle ustanovení: zákona 258/2000 Sb. v platném znění a vyhláška 306/2012 Sb. konaná dne Kontrola sterilizace, úklidu zařízení, manipulace s prádlem a opady skladování nebezpečného odpadu. Protokol o kontrole č. j. KHSJC 08502/2015/EPID.CB ze dne desinfekční prostředky měly nevyhovující dobu exspirace, jiné nedostatky nebyly zjištěny. b) Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích Kontrola na plnění povinností zaměstnavatele provozovatele potravinářského podniku stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 852/2014 o hygieně potravin, Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, Zákonem č. 258/2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví a Vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných konaná dne Kontrola skladování potravin a provozní hygieny. Protokol o kontrole č. j. KHSJC 31062/2015/HV.TA ze dne nebyly zjištěny hygienické nedostatky. Výroční zpráva

33 10. Závěr Na závěr tohoto dokumentu se zmíním o některých skutečnostech, které proběhly v minulém roce a o plánech na letošní rok. Pro klienty Domova pro seniory byly, ve starší části zařízení, nově vybudovány odpočinkové koutky, které jsou vybaveny televizory a nábytkem. Tyto koutky zároveň slouží i pro návštěvy klientů a aktivizační činnosti pro jednotlivce či malé skupiny. Došlo tak ke zlepšení prostředí pro klienty, neboť starší část zařízení nemá svoji společenskou místnost, na rozdíl od nové budovy, kde je na každém patře. Tyto koutky budou ještě postupně dovybavovány v retro stylu, čímž se snažíme dostát biografického modelu péče. Tento model péče se zabývá životními příběhy (biografií) lidí a napomáhá významně porozumět klientovi a jeho chování. Hlavní snahou je zajištění a respektování takových podmínek a způsobu života, který byl v daném období života pro klienta běžný. V měsíci dubnu a červnu proběhla výmalba celé starší části zařízení (celého zámku). Pozitivní změnou pro klienty byla na konci roku 2015 instalace nových televizorů na každý pokoj a to bez navýšení poplatku za pobyt. Další, velice příjemnou událostí, bylo pořádání koncertu Muzikantů z Jižních Čech na nádvoří zámku a to i pro veřejnost. Při této akci byl předán panem Vladimírem Elnerem dar, 64 reprodukcí obrazů, která sám osadil do rámů vlastní ruční výroby. Tyto obrazy jsou rozmístěny po celém zařízení, včetně pokojů samotných klientů, kteří si mohli vybrat ze široké škály různých motivů. V letošním roce 2016 je plánovaná oprava oplocení nádvoří zámku, včetně opěrných zdí. Další stavební akcí je nutná oprava terasy na nádvoří zámku, neboť přes ní prosakuje voda do vstupní haly nové části. I nadále se snažíme rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit pro seniory, aby si mohli vybírat podle svých zájmů. V neposlední řadě je to i péče o zaměstnance a to ve smyslu jejich vzdělávání a rozvoje, které usnadní a zkvalitní jejich práci. Na úplný závěr chci poděkovat všem zaměstnancům za přispění ke kvalitě poskytované služby a připojuji poděkování i všem dárcům a sponzorům. Výroční zpráva

34 V Chýnově dne 8. dubna 2016 Jana Zadražilová pověřená vedením organizace Výroční zpráva

35 11. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací Dle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Domovu pro seniory Chýnov jako povinnému subjektu uloženo do 1. března zveřejnění Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok, která má obsahovat: a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - v roce 2015 nebyla doručena žádná žádost o poskytnutí informace b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí - v roce 2015 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace. c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení - v roce 2015 nebylo vedeno žádné soudní řízení na přezkoumání rozhodnutí v oblasti poskytování informací. d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - v roce 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - v roce 2015 nebyla podána žádná stížnost. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Zveřejňování informací DS Chýnov je zajištěno prostřednictvím webových stránek či sdělovacích prostředků. Rovněž bylo poskytnuto blíže nespecifikované množství informací podaných v rámci běžné praxe, nevyžádaných dle výše uvedeného zákona. Výroční zpráva

36 Zveřejňování informací prostřednictvím internetových stránek: Adresa: Zveřejněny jsou především tyto dokumenty: - zřizovací listina DS Chýnov - žádost o přijetí do DS - formulář - vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele - formulář - sazebník poskytovaných služeb - orientační seznam věcí potřebných pro přijetí do DS Chýnov - druhy poskytovaných sociálních služeb a jejich charakteristika - cílová skupina uživatelů - poslání, předmět činnosti domova pro seniory - poslání, předmět činnosti domova se zvláštním režimem - výroční zprávy - veřejné zakázky Veškeré dokumenty uveřejněné na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány. Výroční zpráva

37 12. Fotogalerie 2015 Fotografie č. 1 Výstava darovaných obrazů panem Elnerem Fotografie č. 2 Vystoupení Muzikantů z Jižních Čech Výroční zpráva

38 Fotografie č. 3 Posezení s rodinami Fotografie č. 4 Masopust Výroční zpráva

39 Fotografie č. 5 Společné posezení Fotografie č. 6 Ples seniorů Pacov Výroční zpráva

40 Fotografie č. 7 a č. 8 Aktivizační činnost Výroční zpráva

41 Fotografie č. 9 Terapeutické pečení Fotografie č. 10 Koňská farma Vlčeves Výroční zpráva

42 Fotografie č. 11 Velbloudí farma Fotografie č. 12 Zoo Větrovy - Slavnostní otevření Výroční zpráva

43 Fotografie č. 13 Botanická zahrada v Táboře Fotografie č. 14 Velikonoční výstava v Táboře Výroční zpráva

44 Fotografie č. 15 G-Centrum Tábor Fotografie č. 16 Hudební vystoupení Dua Escalona Výroční zpráva

45 Fotografie č. 17 Koncert dechových skupin v Chýnově Fotografie č. 18 Přátelské posezení v kulturním domě Chýnov pro občany starší 70ti let Výroční zpráva

46 Fotografie č. 19 a č. 20 Tvoření s dětmi z Mateřské školy Chýnov Výroční zpráva

47 Fotografie č. 21 a č. 22 Společná oslava narozenin Výroční zpráva

48 Fotografie č. 23 Muzeum na kolečkách Jan Hus Fotografie č. 24 Mikulášská nadílka Výroční zpráva

49 Příloha č. 1 Organizační schéma organizace Výroční zpráva

50 Příloha č. 2 Rozvaha k tis. Kč Aktiva celkem Stálá aktiva ,10 Dlouhodobý nehmotný majetek 197,50 Oprávky k dlouhodobému nehmotného majetku -197,50 Dlouhodobý hmotný majetek ,80 Oprávky k dlouhodobému hmotného majetku ,70 Oběžná aktiva ,50 Zásoby 92,40 Krátkodobé pohledávky 3.744,00 Krátkodobý finanční majetek ,10 Pasiva celkem ,60 Vlastní zdroje ,30 Jmění účetní jednotky ,20 Fondy účetní jednotky 8.214,30 Hospodářský výsledek 22,80 Cizí zdroje 6.725,30 Krátkodobé závazky 6.725,30 Výroční zpráva

51 Příloha č. 3 Finanční plán a jeho čerpání v roce 2015 Ukazatel Plán roku 2015 (tis. Kč) Skutečnost roku 2015 (tis. Kč) Index skutečnost/plán Náklady celkem , ,50 98,51 Spotřeba materiálu 845,00 804,10 95,16 Spotřeba potravin 2.520, ,00 97,77 Spotřeba energie 1.800, ,30 88,07 Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 Opravy a udržování 1.635, ,90 106,90 Cestovné 8,20 9,50 114,15 Náklady na reprezentaci 5,00 1,70 34,08 Ostatní služby 972,00 951,30 97,87 Mzdové náklady , ,90 99,06 v tom: platy zaměstnanců , ,10 99,23 OON 500,00 473,80 94,76 Zákonné sociální pojištění 4.607, ,60 98,53 Jiné sociální pojištění 57,00 56,90 99,83 Zákonné sociální náklady 300,00 261,40 87,13 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky 5,00 1,40 27,50 Ostatní náklady 135,00 130,80 96,91 Odpisy dlouhodobého majetku 2.033, ,70 100,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 450,00 383,80 85,29 Daň z příjmů 0,00 99,20 0,00 Ostatní náklady jinde neuvedené 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem , ,30 98,59 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb , ,80 96,65 Výnosy z pronájmu 5,40 5,40 100,00 Výnosy z prodeje zboží 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku kromě pozemků 0,00 0,00 0,00 Čerpání fondů 50,00 194,70 389,42 Ostatní výnosy z činnosti 205,00 226,10 110,28 Finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 Příspěvek na provoz od zřizovatele 2.356, ,20 101,54 Příspěvek od obce 25,00 25,00 100,00 Dotace vyrovnávací platba 8.028, ,70 100,00 Ostatní výnosy jinde neuvedené revitalizace zámecké zahrady 0,00 3,40 0,00 Hospodářský výsledek po zdanění 0,00 22,80 0,00 Výroční zpráva

52 Seznam příloh Příloha č. 1 Organizační schéma organizace Příloha č. 2 Rozvaha k Příloha č. 3 Finanční plán a jeho čerpání v roce Seznam fotografií Fotografie č. 1 Výstava darovaných obrazů panem Elnerem Fotografie č. 2 Vystoupení muzikantů z Jižních Čech Fotografie č. 3 Společné posezení Fotografie č. 4 Masopust Fotografie č. 5 Společné posezení Fotografie č. 6 Ples seniorů v Pacově Fotografie č. 7 a č. 8 Aktivizační činnost Fotografie č. 9 Terapeutické pečení Fotografie č. 10 Koňská farma Vlčeves Fotografie č. 11 Velbloudí farma Fotografie č. 12 ZOO Větrovy - slavnostní otevření Fotografie č. 13 Botanická zahrada v Táboře Fotografie č. 14 Velikonoční výstava v Táboře Fotografie č. 15 G-Centrum v Táboře Fotografie č. 16 Hudební vystoupení Duo Escalona Fotografie č. 17 Koncert echových hudeb v Chýnově Fotografie č. 18 Posezení v kulturním domě v Chýnově pro občany starších 70ti let Fotografie č. 19 a č. 20 Tvoření s dětmi z Mateřské školky Chýnov Fotografie č. 21 a č. 22 Společná oslava narozenin Fotografie č. 23 Muzeum na kolečkách - Jan Hus Fotografie č. 24 Mikuášská nadílka Výroční zpráva

53 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Statistika z roku Tabulka č. 2 Výše příspěvku na péči Tabulka č. 3 Ceny za jednotlivé typy pokojů Tabulka č. 4 Výsledek hospodaření v Kč Tabulka č. 5 Náklady organizace a jejich členění v Kč Tabulka č. 6 Výnosy organizace a jejich členění v Kč Tabulka č. 7 Tržby od zdravotních pojišťoven v Kč Tabulka č. 8 Fondy organizace v Kč Tabulka č. 9 Plán pořízení investic a jeho jednotlivé složky v Kč Tabulka č. 10 Personální zajištění služby Tabulka č. 11 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k Seznam grafů Graf č. 1 Počet uživatelů k Graf č. 2 Skladba uživatelů dle pohlaví k Graf č. 3 Skladba uživatelů dle věku k Graf č. 4 Výše příspěvku na péči v DS Chýnov Graf č. 5 Výše příspěvku na péči služba domov pro seniory Graf č. 6 Výše příspěvku na péči služba domov se zvláštním režimem Seznam použitých zkratek DS Chýnov DS domov pro seniory DZR domov se zvláštním režimem RZS Rychlá záchranná služba SFŽP ČR Státní fond životního prostředí České republiky Výroční zpráva

54 Vydal, duben 2016 Fotografie: archiv Domova pro seniory Chýnov Grafická úprava a tisk: Veronna studio, Tábor

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky, příspěvková organizace, Zběšičky č. 23, 398 43 Bernartice IČ: 708 69 669 Výroční zpráva za rok 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem 1. Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov

Úvodní slovo ředitelky Základní informace Charakteristika činnosti Cíle a principy poskytování sociálních služeb Zaměstnanci v DS Chýnov Zámecká 1, 391 55 Chýnov příspěvková organizace IČ: 75011204 Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory Chýnov je příspěvkovou organizací Jihočeského kraje 2 str. 3 str. 4 str. 6 str. 8 str. 10 str. 12 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:dd.dvurkral@mkinet.cz www.dddvurkralove.mki.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Výroční zpráva Domova důchodců Dobrá Voda 2013

Výroční zpráva Domova důchodců Dobrá Voda 2013 2013 Obsah 1. Úvodní slovo ředitelky organizace... 3 2. Základní údaje... 4 3. Charakteristika činnosti... 5 3.1. Poskytované služby... 5 3.1.1. Domov pro seniory... 5 3.1.2. Domov se zvláštním režimem...

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS.

Výroční zpráva 2012. Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Domov pro seniory Telč příspěvková organizace Špitální ul. 46 588 56 Telč Výroční zpráva 2012 Vypracovali: Bc. Marika Krejčí, DiS. Eva Pavlíčková Bc. Jindřich Plachý Lenka Pelejová, DiS. Úvod Stáří, stárnutí

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, L e t o v i c e Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2006 březen 2007 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace:

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje o společnosti Organizační struktura VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Organizační struktura 6 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Co máme za sebou a co před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě. ( Emerson Ralph Waldo) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU V Ý R O Č N Í ZA ROK 2009 Z P R Á V A Zpracovatel: Sociální

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace

Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1. Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 1.Zhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace. 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany. Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace 789 62 Olšany 105, IČO 75004054, tel.č. 583 247 212, e-mail: koubkova@ustavolsany.cz Z P R Á V A o činnosti a hospodaření za rok 2009 Název Domov Paprsek Olšany,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva 2015 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo ředitelky Vážení klienti domova, zaměstnanci, široká veřejnosti, přátelé, příznivci a podporovatelé, předkládáme další Výroční zprávu, v níž nabízíme

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva

ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM Výroční zpráva 2011 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 3 2 3 Základní údaje Charakteristika činnosti 4 5 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Hlavní účel a předmět

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2015 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2016. v y d á v á. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2016. v y d á v á. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2016 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

Výroční zpráva Domova důchodců Dobrá Voda 2012

Výroční zpráva Domova důchodců Dobrá Voda 2012 2012 Obsah 1. Úvodní slovo ředitelky organizace... 3 2. Základní údaje... 4 3. Charakteristika činnosti... 5 3.1. Poskytované služby... 5 3.1.1. Domov pro seniory... 5 3.1.2. Domov se zvláštním režimem...

Více

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva

OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti Jihoměstské sociální (JMS a.s.) 5 Přehled středisek

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. Výroční zpráva za rok 2011 1 Obsah: Úvod str. 3 Základní údaje o organizaci str. 5 Veřejný závazek str. 6 Zdravotní péče str. 10 Sociální aktivity str. 13 Stravování

Více

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz Název organizace: Sídlo: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax: 515 252 250 E-mail: www: dps.plavec@dps-plavec.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...3 1 VEDENÍ DOMOVA...4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK...5 2.1 Zdravotní úsek...6 2.2 Sociální úsek...7 2.2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy U kojeneckého ústavu 520/2 Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Výroční Zpráva za rok 2014

Výroční Zpráva za rok 2014 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Výroční Zpráva za rok 2014 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21,

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Domov se zvláštním režimem 635 00 Brno Bystrc Číslo žádosti (vyplní domov): ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Foltýnova

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Domov důchodců Hradec Králové Zpráva o činnosti za rok 2013 Název: Domov důchodců Hradec Králové Sídlo: K Biřičce 1240 500 08 Hradec Králové Zřizovatel: Forma: Královéhradecký kraj Příspěvková organizace

Více

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012

Domov důchodců Bystřany. Výroční zpráva za rok 2012 Domov důchodců Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 1. Úvodní slovo vyhodnocení poskytování služby v roce 2012 V roce 2012 jsme směřovali k posílení volnočasových aktivit zejména u služby domov se zvláštním

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace. Jesle Frýdek-Místek za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů. příspěvkové organizace. Jesle Frýdek-Místek za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek za rok 2013 Jesle Frýdek-Místek příspěvková organizace ul. Brožíkova 40, 738 01 Frýdek-Místek Bankovní spojení: GE Money Bank

Více

VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015

VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015 VÝ ROČ NÍ ZPRÁ VÁ 2015 1. Základní údaje o organizaci Název: Zřizovatel: Právní forma: Sídlo: Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace Plzeňský kraj Příspěvková organizace Žinkovy 89, 335

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace OBSAH strana A. Základní údaje 2-4 B. Přehled o činnosti 4-11 B.1 Zaměření 5 B.2 Organizační

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. Centra sociálních služeb Prostějov CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov, příspěvková organizace, Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV, IČ: 479 21 293; zapsáno:or Brno, vl. 1273 tel.: 582 321 111, fax 582 321 420 e-mail: reditel@csspv.cz; www.csspv.cz

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015

Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Výroční zpráva za rok 2015 Zpracoval: Mgr. David Lepka (ředitel) Eva Klapalová (ekonomka) e-mail: uspdomecky@tiscali.cz

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sestavila: Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady o.p.s. V Poděbradech 29. června 2010 Výroční zpráva za rok 2009

Více

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva)

DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb. Nová 303, 294 42 Luštěnice. za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb za 1. pololetí roku 2012 (výroční zpráva) Předkládá: Zdeňka Zmatlíková, pověřená vedením Domova U Anežky V Luštěnicích,

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015

Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 Sirotčí 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2015 Předkládá: Ing. Pavla Drabinová ředitelka organizace Obsah Tabulková část 1. Základní ukazatele

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem 2012 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY, UBYTOVÁNÍ,

Více

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3 I.1 Management 3 I.2 Sociální a výchovná

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova.

Za dobrý počinek považuji také zpřístupnění Zahrady v zahradě,možnost klientů a zaměstnanců využít bezpečně další kout areálu domova. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 1. Slovo ředitelky Vyhodnocení poskytování služby v roce 2011 Do roku 2011 jsme vstoupili se záměrem postupně zavést paliativní péči, podporovat u klientů klidné dožití v prostředí,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ (zpráva o činnosti ) PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012. Titul, jméno a příjmení Telefon E-mail msrozmarynek@unet. 1. Základní charakteristika organizace Celý název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Datum vzniku: Riegrova 7, 572 01 Polička IČO: 75008017 Bankovní spojení: GE Money Bank Číslo účtu:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-827/09-02. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-827/09-02. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-827/09-02 Mateřská škola Lidice, okres Kladno Adresa: Tokajická 160, 273 54 Lidice Identifikátor: 600 043 606 IČ: 71

Více

Výroční zpráva 2009 Květen 2010

Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Výroční zpráva 2009 Květen 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti 3.1. Sociální úsek 3.1.1 Pečovatelská služba 3.1.2. Odborné

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich,ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Slovo úvodem. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015.

Slovo úvodem. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015. Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi seznámit Vás, jak jsme žili v našem Domově v roce 2015. Kromě stálé snahy o další zkvalitňování péče poskytované našim uživatelům jsme se v loňském roce

Více

Alzheimercentrum Průhonice o.p.s. Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice

Alzheimercentrum Průhonice o.p.s. Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice Výroční zpráva 2012 Alzheimercentrum Průhonice o.p.s. Na Michovkách I 707, 252 43 Průhonice ALZHEIMERCENTRUM PRŮHONICE O. P. S. POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ Motto: Důležité je, abychom čas, který na péči máme, využili

Více