DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ OSVČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ OSVČ"

Transkript

1 DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ Analýza, zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/ Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracoval: RS-TAX s.r.o., U Háje 2, Praha 4, IČ červen 2011

2 Porovnání postavení a zaměstnance z hlediska jejich zatížení daněmi z příjmu a pojistným na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění Zadavatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky Zpracovatel: RS-TAX s.r.o., U Háje 2, Praha 4, IČ červen 2011

3 Úvod Osoby samostatně výdělečně činné hrají významnou roli v ekonomice naší společnosti. Zejména po revolučních přeměnách v roce 1989 právě tato forma podnikání oslovila mnohé, kteří si chtěli prověřit své schopnosti v podnikání a hlavně v počátcích navazovali na rodinnou živnostenskou tradici. Živnostníci jsou většinou lidé těžce pracující, spoléhající především sami na sebe, v mnoha případech zaměstnávající své spoluobčany. Jsou to podnikatelé se všemi výhodami i riziky, co toto slovo obnáší. Svou činnost vyvíjejí bez nároku na placené dovolené a jiné výdobytky zaměstnanců. Přesto zejména v poslední době zaznívají pochybnosti o spravedlnosti jejich postavení ve vztahu ke státu zejména v záležitostech dapové kvóty - ve srovnání s okruhem osob v zaměstnaneckém poměru. Tato studie nemá ambice postihnout všechny makroekonomické, demografické či jiné faktory, které mají, měly nebo mohou mít vliv na porovnání vzájemného postavení a zaměstnance. Nicméně chce podrobně zmapovat zejména povinné odvodové povinnosti vůči státu, popsat situaci vývoje v jednotlivých krajích a přispět k diskusi na téma jak zachovat nebo podpořit tuto formu podnikání v České republice. Předmětem první části studie je porovnání povinné odvodové povinnosti a zaměstnanců od roku 1993 do současnosti. Na přehledu o vývoji daně z příjmu, všeobecného zdravotního pojištění a systému sociálního zabezpečení lze dokumentovat jejich odlišnosti i shodné rysy. Přehled vývoje odvodové povinnosti jako celku, ale i jeho jednotlivých částí včetně podílu těchto částí na celku i vývoj této zátěže v jednotlivých příjmových kategoriích dává ucelený názor na proměny postavení i zaměstnanců i roli státu v tomto procesu. Významnou částí první kapitoly je i porovnání postavení a zaměstnanců ve světle změn připravovaného zákonem o jednotném inkasním místě. Druhá část mapuje situaci v jednotlivých krajích. Pokouší se dát odpovědi na otázky vyplývající ze zadání jak reagují živnostníci na vývoj nezaměstnanosti v krajích, je pravdou, že počet takto podnikajících osob je především mírou náhrady za běžnější pracovní poměr aj. Třetí část tvoří závěry a doporučení.

4 Obsah 1. Porovnání postavení zaměstnance a z hlediska jejich zatížení daněmi z příjmu a odvodech pojistného na sociální pojištění a všeobecné zdravotní pojištění Vývoj v letech Daň z příjmu Pojistné na sociální zabezpečení Všeobecné zdravotní pojištění Celkový přehled odvodové zátěže a zaměstnanců v období Vývoj celkového odvodového zatížení v jednotlivých příjmových kategoriích Přehled o vývoji jednotlivých složek odvodového zatížení v jednotlivých letech sledovaného období Porovnání současného stavu a změn vyvolaných připravovanou legislativou (zákonem o jednotném inkasním místě JIM) Důsledky navrhovaných opatření v postavení a zaměstnanců v daních z příjmu Důsledky navrhovaných změn v oblasti pojistného na sociální zabezpečení Důsledky navrhovaných změn v pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Vývoj počtu Celkový přehled Daňová disciplína Vývoj počtu - regionální pohled Závěry a doporučení...56

5 1. Porovnání postavení zaměstnance a z hlediska jejich zatížení daněmi z příjmu a odvodech pojistného na sociální pojištění a všeobecné zdravotní pojištění 1.1 Vývoj v letech Předmětem úvodní části je vypracovat podrobné porovnání povinné odvodové povinnosti a zaměstnanců od roku 1993 do současnosti. Na vývoji zatížení daní z příjmu, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a vývoji pojistného na sociálního zabezpečení lze dokumentovat jejich odlišnosti i shodné rysy. Přehled je vypracován nejen pro jednotlivé části, tj. dapové povinnosti, sociálního a zdravotního pojištění, ale i ve vazbě na celkovou odvodovou povinnost. Právě tento poměr názorně vypovídá o proměnách v postavení zaměstnanců a a roli státu v tomto procesu. Podrobněji jsou vysledované tendence popsány i na skupinách osob v různých příjmových kategoriích Daň z příjmu Dap z příjmu od svého zavedení v roce 1993 prošla celou řadou změn. Pro výpočet daně z příjmu zaměstnance i se od roku 1993 vycházelo ze shodné filozofie. Mezi základní parametry určující výši daně patřilo stanovení sazby daně, vymezení dapových pásem a výše základní nezdanitelné částky, respektive výše odpočitatelné položky od základu daně. (viz příloha č. 1) Od počátku existovala převažující shodná tendence pro zaměstnance i - ke snižování dapového zatížení. Současně ale i ke změně pojetí zákona o dani z příjmu a ke změně konstrukce daně z příjmu z roku Původní pojetí zákona založeného na klouzavě progresivním zdanění dle výše příjmu bylo v roce 2008 nahrazeno lineárním zdaněním se sazbou daně 15%. Změny jednotlivých parametrů výpočtu daně v období klouzavě progresivního zdanění vyvolávaly nejen změny rozsahu zdanění jednotlivých poplatníků, ale mohly také vyvolávat změny v rozsahu zdanění v závislosti na výši jejich příjmu. U zaměstnanců vývoj výše nezdanitelné částky a výše minimální mzdy stanovovaly minimální dapovou povinnost. Pro informaci podrobněji ke změnám některých parametrů: Postupně dochází k velké změně v odčitatelných položkách, případně ke slevám na dani:

6 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Tabulka 1 Vývoj odčitatelné položky od základu daně na poplatníka v Kč odč. část Roční sleva na dani Následující obrázek dokumentuje vývoj průměrné a minimální mzdy Obrázek 1 Vývoj minimální a průměrné mzdy v letech Minimální mzda k Průměrná mzda Od roku 1996 platilo, že každý zaměstnanec s příjmem ve výši alespop minimální mzdy musel platit dap z příjmu. V roce byl 2004 zaveden poprvé pro institut minimálního základu daně bez ohledu na výši dosaženého příjmu. Jeho výše výrazně překračovala minimální mzdu a platila do roku 2007.

7 Další rozdíly mezi OSVC a zaměstnanci při stanovování základu daně z příjmu a výše daně od roku 2008 byly spjaty s přechodem výpočtu daně zaměstnanců na tzv. superhrubou mzdu. Do základu pro její výpočet se kromě hrubé mzdy započítával i povinný odvod zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. Přechod na lineární danění s jednotnou sazbou 15% vede ke snížení míry celkové odvodové povinnosti. Současně s tím byla zrušena dapová uznatelnost výdajů na sociální a zdravotní pojištění. Uvedené opatření mělo dopad nejen na stanovení - zvýšení základu daně při dosahování stejné výše příjmu, ale i pro zvýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Zvyšuje se absolutní částka odvodů na pojistné i jejich relativní podíl na celkové odvodové povinnosti. Skokové zvýšení slevy na dani ze 7200 Kč na Kč v roce 2008 roce vedlo ke snížení celkové míry odvodové zátěže pro všechny příjmové skupiny. Výše slevy se do roku 2010 nemění, v roce 2011 se snižuje o 1200 Kč Pojistné na sociální zabezpečení Systém sociálního zabezpečení zahrnuje základní povinné důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnaností a nemocenské pojištění. Účast v základním důchodovém systému je pro obě skupiny povinná a platí pro ně jednotná právní úprava. však neodvádí příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské. nemá od roku 1994 povinnost být nemocensky pojištěna, platí však příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Rovněž sazby pojistného se již od roku 1993 i přes řadu změn do současnosti výrazně odlišují. V roce 1993 činila sazba pro zaměstnance 9% (v roce ,5%), pro 36% - ( v roce ,2%). V roce 1993 byly povinně účastny nemocenského pojištění. Pro stanovení absolutní výše odvodů do systému sociálního zabezpečení je vedle sazeb pojistného rozhodující určení vyměřovacího základu pro její výpočet. I v tomto ohledu jsou od samotného počátku mezi zaměstnanci a výrazné rozdíly. Základem zaměstnance pro výpočet odvodů je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním (dále jen úhrn příjmů ze závislé činnosti). Minimální základ není stanoven a je limitován rozsahem úvazku a výší minimální mzdy. Současně není až do roku 2007 pro zaměstnance určen ani maximální základ pro výpočet pojistného.

8 Reforma Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Obrázek 2 Vývoj minimálního měsíčního pojistného na SP a zaměstnanců z minimální mzdy Min. měsíční pojistné na SP Měsíční pojistné na SP z minimální mzdy zaměstnance 0 Obrázek 3 Vývoj maximálního měsíčního pojistného na SP zaměstnanců a Max. měsíční pojistné na SP Max. měsíční pojistné na SP zaměstnanec Pozn.: žádné hodnoty červené křivky do r neznamenají nulovou hodnotu, ale fakt, že do té doby nebyla stanovena maximální hranice. Rozhodným kriteriem stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je základ daně z příjmu stanovený dle

9 Reforma Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců 7 zák. 586/92 Sb. násobený příslušným koeficientem platným pro jednotlivá léta. Od roku 1993 do roku 2003 činil koeficient 0,35, v následujících letech se koeficient každoročně zvyšoval o 5%. Od roku 2006 do současnosti činí 0,5. Současně je však bez ohledu na výši příjmu stanovován minimální základ ve vazbě na výši průměrné mzdy. Pro byl od roku 1993 do roku 2007 určen maximální základ ve výši Kč. V roce 2008 dochází ke sjednocení se zaměstnanci a výše maximálního základu pro obě skupiny činí Kč. Jeho výše se každoročně zvyšuje až na současných Kč. Obrázek 4 Podíl minimálního a maximálního měsíčního pojistného na SP vs. zaměstnanci 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Podíl min. SP /pojistné z min. mzdy zaměstnance Podíl max. SP /zaměstnanci Všeobecné zdravotní pojištění Obdobně jako u systému sociálního zabezpečení i pro všeobecné zdravotní pojištění platí pro zaměstnance i jednotná právní úprava. Sazba daně pro výpočet pojistného činí 4,5% od roku 1993 po současnost. U sazba činí po celou dobu 13,5%. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmu ze závislé činnosti. Na rozdíl od pojistného na sociální zabezpečení je zde bez ohledu na výši příjmu stanovena pro zaměstnance výše minimálního základu pro výpočet pojistného. Jeho výše se shoduje s minimální mzdou. Maximální výše základu je stanovena shodně se základem na sociální pojištění až od roku Filozofie výpočtu vyměřovacího základu u je shodná se sociálním pojištěním, shodný je i vývoj koeficientu a stanovená výše maximálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ byl stanovován v souvislosti s vývojem průměrné mzdy a jeho výše se vypočítávala jako 12 násobek 50% průměrné mzdy. Ve srovnání se systémem odvodů na sociální pojištění nedochází k četným změnám základních parametrů (viz. tabulka) Hlavní změny jsou spojeny se stanovením minimálního a maximálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného.

10 Reforma Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Tabulka 2 Vývoj sazeb sociálního a zdravotního pojištění placené zaměstnancem, zaměstnavatelem a Pojistné placené: Rok Úprava pro výpočet (%)* SP Pojistné (%) ZP Celkem SP+ZP Zam Zam Zam Zam ,5 13,5 13,50 17, ,75 30,2 4,5 13,5 13,25 15, ,6 4,5 13,5 12,50 15,09 zam./ ,6 4,5 13,5 12,50 17, ,6 4,5 13,5 12,50 19, ,6 4,5 13,5 12,50 21, ,5 29,2 4,5 13,5 11,00 21,35 reforma ,5 6,5 6,5 6,5 13,00 13, , , ,25 zaměstnavatelem , , ,00 reforma ,00 Obrázek 5 Vývoj minimálního měsíčního pojistného na ZP zaměstnanců a Min. měsíční pojistné na ZP Min. měsíční pojistné na ZP zaměstnanců

11 Reforma Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Obrázek 6 Vývoj maximálního měsíčního pojistného na ZP zaměstnanců a Max. měsíční pojistné na ZP Max. měsíční pojistné na ZP zaměstnanec U zdravotního pojištění výše minimálního pojistného u převyšovala částku vypočtenou podle vzorce pro příjmovou skupinu s ročním příjmem od poloviny 90. let. Pro příjmovou skupinu Kč vzhledem k dynamickému zvyšování minimálního základu pro výpočet pojistného k výše uvedenému jevu dochází od roku Minimální základ a minimální výše plateb na zdravotní pojištění se od roku 2003 do roku 2011 zvýšila z Kč na Kč, tj. výše pojistného se téměř zdvojnásobila. Současně dochází u všech příjmových skupin ke zvýšení plateb v letech dochází ke změnám při výpočtu vyměřovacího základu- z původních 35 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji (platné v období ) se procentní podíl každoročně zvyšuje o 5 %. Od roku 2006 do současnosti se vyměřovací základ vypočítává z 50 procentního podílu rozdílu mezi příjmy a výdaji. U zaměstnanců nedochází v období od roku 1993 až do současnosti k žádným procentuálním změnám. Procentuální zvýšení základu společně se zvyšováním minimálního pojistného mění výrazně poměry absolutní výše úhrad na ZP a zaměstnanců. Jestliže na počátku 90. let i u příjmové skupiny Kč absolutní výše úhrad nedosahovala výše odvodů zaměstnanců, pak v roce 2011 absolutní výše zdravotního pojištění výše uvedené skupiny činí Kč (což znamená, že zaměstnanec v této příjmové skupině odvádí pouze 21% toho, co ). I v ostatních příjmových skupinách zaznamenáváme obdobné tendence. K prohloubení uvedeného trendu napomohlo i zavedení superhrubé mzdy a zrušení uznatelnosti úhrad na zdravotní a sociální pojištění platné od roku Dalším

12 Ref Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců faktorem, jenž zvyšuje absolutní výši odvodů je zavedení shodného maximálního základu pro výpočet pojistného pro zaměstnance i. Skutečnost, že se u výpočítává z 50procentního základu je potřeba dát do souvislosti s rozdílným procentem odvodů ze stejného základu u zaměstnance je sazba 4,5 %, u 13,5 %. V praxi to znamená, že maximální absolutní výše odvodů na ZP může být až 3 krát vyšší než u zaměstnance. Obrázek 7 Podíl minimálního a maximálního měsíčního pojistného na ZP vs. zaměstnanci 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Podíl min. ZP /zaměstnanci Podíl max. ZP /zaměstnanci Měnící se parametry pro stanovení výše odvodů na dap z příjmu, sociální a zdravotní pojištění ovlivpují nejen jejich podíl na celkové odvodové povinnosti v jednotlivých příjmových skupinách, ale i jejich celkové odvodové zatížení Celkový přehled odvodové zátěže a zaměstnanců v období Dává následující tabulka Tabulka 3 Odvodové zatížení (daňová kvóta) zaměstnance a při různé výši příjmu Příjem Rok Reforma 27,7% 21,5% 20,6% 20,2% 19,7% 19,7% 19,7% 19,7% 19,7% 15,5% 15,5% 12,5% 11,0% 11,0% 11,0% 13,0% 24,4% 22,1% 21,4% 22,8% 23,4% 24,4% 25,1% 35,7% 40,0% 39,8% 43,2% 38,1% 41,4% 41,6% 43,5% 34,2% 29,9% 27,1% 25,6% 25,1% 24,8% 24,8% 24,8% 24,8% 24,8% 22,8% 22,8% 22,8% 21,1% 21,1% 21,6% 20,8% 30,7% 27,6% 26,1% 25,6% 25,2% 25,2% 25,2% 26,9% 28,0% 27,4% 27,8% 26,8% 27,3% 27,3% 28,2% 24,8% 33,1% 28,3% 28,2% 27,5% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 26,1% 26,1% 25,7% 24,0% 24,0% 24,3% 24,0% 34,0% 31,2% 28,6% 28,0% 27,4% 27,4% 27,4% 28,6% 29,8% 30,1% 30,1% 29,5% 29,3% 29,3% 29,6% 25,0% 35,8% 33,9% 32,2% 31,2% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 28,0% 26,3% 26,3% 26,6% 26,6% 39,1% 34,3% 32,6% 31,6% 30,9% 30,9% 30,9% 32,0% 33,1% 34,1% 34,1% 31,8% 31,6% 31,6% 31,8% 27,2% 40,1% 38,6% 35,8% 35,2% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 30,0% 28,4% 28,4% 28,5% 29,0% 55,2% 39,0% 36,2% 35,6% 35,3% 35,3% 35,3% 36,3% 37,4% 38,4% 38,4% 33,8% 33,6% 33,6% 33,8% 29,3% 46,7% 43,5% 42,0% 38,1% 37,9% 37,9% 37,9% 37,9% 37,9% 37,9% 37,9% 22,9% 22,8% 27,4% 28,1% 28,4% 45,1% 42,2% 40,7% 36,7% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 35,3% 35,1% 35,1% 35,2% 28,6%

13 Obrázek 8 Vývoj míry odvodového zatížení zaměstnanců při různé výši příjmu v letech ,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Obrázek 9 Vývoj míry odvodového zatížení při různé výši příjmu v letech ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Z porovnání celkové odvodové povinnosti a zaměstnanců vyplývá, že míra odvodové zátěže, tj. výše celkových odvodů je u ve všech příjmových skupinách i letech vyšší. Není ani možné zcela potvrdit všeobecně rozšířenou tezi, že u vyšších příjmových skupin byla vyšší míra odvodové zátěže. Trend ke snižování celkové odvodové zátěže u všech příjmových skupin je patrný u zaměstnanců do roku U je tento vývoj platný pro většinu příjmových skupin pouze do roku 2003 pro nejnižší skupinu pouze do roku Od uvedených let dochází k nerovnoměrnému nárůstu odvodové zátěže jednotlivých příjmových skupin. Ve vztahu ke zaměstnancům dochází k protisměrnému vývoji. Zde začíná být patrná určitá disharmonie v odvodové zátěži mezi a zaměstnanci, vzhledem k tomu, že se u předpokládá jistá tichá rezerva v pracovním úsilí, kdy musí vykazovat i činnosti zaměstnavatele, dochází tím k většímu odvodovému zatížení než u zaměstnance.

14 Reforma Reforma Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Vývoj celkového odvodového zatížení v jednotlivých příjmových kategoriích Obrázek 10 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% U příjmové skupiny Kč/rok lze zaznamenat nejvyšší rozdíl ve vývoji odvodové zátěže mezi zaměstnanci a. U zaměstnanců se odvodová zátěž plynule snižuje z 27,7% v roce 1993 na 11% v roce U dochází k obrácenému trendu. V roce 1993 odvodová zátěž činila 24,43%,aby se po následném snižování (v roce ,41% ) zvýšila až na rekordních 43,36%. Hlavní příčina v uvedených trendech spočívá v rozdílné výše minimálních odvodů na sociální a zdravotní pojištění mezi a zaměstnanci. Jejich celková výše v roce 2011 (tj Kč) převyšuje celkovou odvodovou povinnost (dap z příjmu + zdravotní pojištění + sociální pojištění) zaměstnance s příjmem Kč. V letech zvyšovalo odvodové zatížení i stanovení minimálního základu pro výpočet daně z příjmu, který převyšoval výši této příjmové skupiny. Obrázek 11 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

15 U příjmové skupiny Kč/rok se u zaměstnanců snížila odvodová zátěž z 29,9,% v roce 1993 na 21,6% v roce U z 30,74% v roce 1993 na 28,15% v roce U zaměstnanců je hlavní faktor ve snižování odvodového zatížení spojen s poklesem odvodů na dap z příjmu, který byl v roce 2009 umocněn snížením odvodů na sociální pojištění ( sazba pro výpočet se snižila z 8% na 6,5%). U lze taktéž zaznamenat absolutní pokles výše daně z příjmu, avšak při současném relativním i absolutním růstu odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Uvedené protichůdné trendy v odvodové zátěži způsobily, že po snižování zátěže do roku 2003 (25.24% ) dochází k jeho zvyšování na 28,15%. I pro tuto příjmovou skupinu je od roku 2004 pro výpočet zdravotního pojištění rozhodující stanovení minimálního vyměřovacího základu. Vypočtené minimální zdravotní pojistné je od roku 2004 oproti zdravotnímu pojistnému odváděném zaměstnancem vyšší, přičemž rozdíl se každoročně zvyšoval. V roce 2011 odvede zaměstnanec na zdravotní pojištění Kč zatímco Kč. Výši odváděného zdravotního a sociálního pojistného a celkovou výši odvodové zátěže od roku 2008 zvýšila i změna zákona o dani z příjmu, která výdaje na odvedené zdravotní a sociální pojištění nezahrnuje do dapově uznatelných nákladů. Obrázek 12 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

16 Obrázek 13 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Obrázek 14 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% U příjmových skupin Kč/rok Kč/rok a Kč je možné zaznamenat podobný průběh vývoje. U zaměstnanců dochází k plynulému snižování daně z příjmu, doplněné snížením odvodové povinnosti na sociální pojištění v roce Celková odvodová povinnost se snížila.

17 Obrázek 15 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% U nejvyšší příjmové skupiny došlo v roce 2008 ke skokovému snížení zátěže v souvislosti se zavedením maximálního základu pro výpočet výše sociálního a zdravotního pojištění i pro zaměstnance. Jeho výše Kč pro rok 2008 se v roce 2009 zvýšila na Kč, ale zárovep došlo ke snížení sazby (z 8 % na 6,5%) pro výpočet maximální výše na sociální pojištění z takto stanovených základů. V následujících letech se zvyšuje maximální strop pro výpočet pojistného až na částku Kč v roce 20011, sazby se zaměstnancům v tomto období nemění. Z uvedených důvodu nejnižší odvodovou povinnost zaměstnanců nejvyšší příjmové skupiny můžeme zaregistrovat v roce ve stejné příjmové skupině dosahují svého odvodového minima ve stejném roce, jeho výše je však ve srovnání se zaměstnanci o 53,99% vyšší. Maximální výše odvodové povinnosti v roce 1993 byla ve srovnání s maximální výší odvodové povinnosti zaměstnanců ve stejném období nižší. - dosahovala 96,48 % odvodové povinnosti zaměstnanců. Výše uvedené skutečnosti způsobuje stanovení stropů pro odvody na sociální a zdravotní pojištění a stanovené sazby pro výpočet pojistného(zaměstnanec 4,5 % ze základu na ZP a 9% na sociální pojištění, 13,5% ze základu na zdravotní pojištění a 36% na sociální pojištění v roce v uvedeném roce bylo nemocenské pojištění ještě povinné). Odlišuje se i způsob výpočtu základu pojistného. Pro zaměstnance se vychází z úhrnu příjmu od zaměstnavatele, u z rozdílu mezi příjmy a výdaji násobeném příslušným koeficientem ( od roku 1993 do roku 2003 činil koeficient 0,35).Od roku 1993 byly stanoveny maximální základy pro výpočet pojistného pouze pro a činily Kč. Po jeho překročení se snižovala celková odvodová povinnost ve srovnání se zaměstnancem a proto dochází k nižšímu podílu celkové odvodové povinnosti. Od roku 2004 do roku 2006 se u postupně zvyšoval koeficient pro stanovení základu pro výpočet pojistného na

18 hodnotu 0,5, společně se změnou ve výši maximálního základu (od roku 2008) pro výpočet pojistného dochází vzhledem k rozdílným sazbám pro výpočet pojistného (zaměstnanec 4,5% - ZP, 6,5 % sociální pojištění, 13,5 % - ZP, 29,2 % - sociální pojištění od roku 2009 ) k výraznému zvýšení odvodů v poměru k odvodům zaměstnance. Stejné údaje ve struktuře zachycující jednotlivé složky dapové kvóty jsou obsahem následujících grafů:

19 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Obrázek 16 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma Obrázek 17 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma Obrázek 18 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč

20 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma Obrázek 19 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma Obrázek 20 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč

21 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma Obrázek 21 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma

22 1.1.6 Přehled o vývoji jednotlivých složek odvodového zatížení v jednotlivých letech sledovaného období Tabulka 4 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP, SP při různé výši příjmu Rok Příjem Odvod Zam Zam Zam Zam Zam Zam Zam Zam Daň 14,2% 9,7% 9,0% 8,9% 8,1% 8,0% 7,7% 7,2% 7,2% 6,5% 7,2% 6,3% 7,2% 6,2% 7,2% 9,8% ZP 4,5% 4,0% 4,5% 4,2% 4,5% 4,5% 4,5% 7,2% 4,5% 8,4% 4,5% 9,6% 4,5% 10,5% 4,5% 13,4% SP 9,0% 10,7% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 8,4% 8,0% 8,4% 8,0% 8,4% 8,0% 8,4% 8,0% 12,5% Daň 16,4% 16,0% 14,6% 14,5% 13,1% 13,0% 12,6% 12,5% 12,3% 12,1% 12,3% 12,1% 12,3% 12,1% 12,3% 11,7% ZP 4,5% 4,0% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 5,2% SP 9,0% 10,7% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 10,1% Daň 19,6% 19,2% 15,8% 18,1% 15,7% 15,5% 15,0% 14,9% 14,5% 14,3% 14,5% 14,3% 14,5% 14,3% 14,5% 13,9% ZP 4,5% 4,0% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,6% SP 9,0% 10,7% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 10,1% Daň 22,3% 24,4% 21,4% 21,2% 19,7% 19,5% 18,7% 18,5% 18,0% 17,8% 18,0% 17,8% 18,0% 17,8% 18,0% 17,3% ZP 4,5% 4,0% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,6% SP 9,0% 10,7% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 10,1% Daň 26,6% 40,5% 26,1% 25,9% 23,3% 23,1% 22,7% 22,5% 22,3% 22,1% 22,3% 22,1% 22,3% 22,1% 22,3% 21,6% ZP 4,5% 4,0% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,6% SP 9,0% 10,7% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 10,1% Daň 33,2% 34,7% 31,0% 31,8% 29,5% 30,3% 25,6% 26,3% 25,4% 26,1% 25,4% 26,1% 25,4% 26,1% 25,4% 26,1% ZP 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% SP 9,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% Reforma Zam Zam Zam Zam Zam Zam Zam Zam 7,2% 10,8% 3,0% 6,6% 3,0% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 14,3% 4,5% 15,7% 4,5% 17,0% 4,5% 18,2% 4,5% 19,9% 4,5% 20,0% 4,5% 20,9% 6,5% 10,1% 8,0% 14,9% 8,0% 17,4% 8,0% 18,6% 8,0% 19,9% 6,5% 21,5% 6,5% 21,6% 6,5% 22,6% 6,5% 24,1% 12,3% 11,4% 10,3% 9,3% 10,3% 9,2% 10,3% 5,0% 10,1% 5,0% 10,1% 5,0% 10,6% 5,5% 7,8% 9,0% 4,5% 5,5% 4,5% 6,1% 4,5% 6,6% 4,5% 7,0% 4,5% 7,7% 4,5% 7,7% 4,5% 8,0% 6,5% 6,5% 8,0% 11,1% 8,0% 12,1% 8,0% 12,0% 8,0% 14,8% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 9,3% 14,5% 13,5% 13,6% 12,3% 13,6% 12,3% 13,2% 7,9% 13,0% 7,9% 13,0% 7,9% 13,3% 8,2% 11,0% 11,9% 4,5% 5,1% 4,5% 5,6% 4,5% 5,6% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 6,5% 6,5% 8,0% 11,2% 8,0% 12,2% 8,0% 12,2% 8,0% 14,8% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 6,6% 18,0% 16,8% 18,0% 16,3% 18,0% 16,3% 15,5% 10,2% 15,3% 10,2% 15,3% 10,2% 15,6% 10,4% 13,6% 14,2% 4,5% 5,1% 4,5% 5,6% 4,5% 5,6% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 6,5% 6,5% 8,0% 11,2% 8,0% 12,2% 8,0% 12,2% 8,0% 14,8% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 6,5% 22,3% 21,1% 22,3% 20,6% 22,3% 20,6% 17,5% 12,3% 17,4% 12,3% 17,4% 12,3% 17,5% 12,4% 16,0% 16,3% 4,5% 5,1% 4,5% 5,6% 4,5% 5,6% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 6,5% 6,5% 8,0% 11,2% 8,0% 12,2% 8,0% 12,2% 8,0% 14,8% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 6,5% 25,4% 26,1% 25,4% 26,1% 25,4% 26,1% 16,5% 13,8% 16,6% 13,8% 18,1% 13,8% 18,3% 13,8% 18,9% 19,0% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 2,3% 6,8% 2,5% 6,8% 3,8% 6,8% 4,0% 6,8% 5,7% 5,7% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 4,1% 14,8% 3,6% 14,6% 5,5% 14,6% 5,7% 14,6% 3,8% 3,8% Zdroj: Vlastní výpočty

23 Poznámka: Způsob výpočtu u a zaměstnanců byl zvolen tak, aby součet daně z příjmu, odvodu na sociální a zdravotní pojištění a čisté mzdy dával hodnotu hrubých příjmů. Z celkového přehledu i jeho podrobnějších částí lze vysledovat několik tendencí: 1. Existuje prokazatelný trend poklesu podílu daně z příjmu na celkové dapové kvótě na úkor sociálního a zdravotního pojištění. Společný převažující trend ve snižování podílu daně z příjmu na celkové odvodové povinnosti je nejvýraznější i nejnižší příjmové skupiny, kde podíl daně z příjmu postupně klesá až do nulové hodnoty v současnosti. Nejmenší změny v podílu daně z příjmu na celkové odvodové povinnosti je možné zaznamenat u nejvyšší příjmové skupiny. 2. Celkové odvodové zatížení je ve srovnání z odvodovým zatížením zaměstnanců ve všech příjmových skupinách i letech postupně vyšší. 3. U zaměstnanců postupně klesá (nerovnoměrně) celkové odvodové zatížení. Tento trend je u všech příjmových skupin zaměstnanců je patrný do roku U je podobný trend platný do r (pro nejnižší příjmovou skupinu do r. 1998), pak je naopak patrný protisměrný pohyb. Pro názornost přikládáme grafický vývoj poměrů jednotlivých složek odvodových povinností v jednotlivých příjmových skupinách:

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému

Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Popis varianty parametrická optimalizace důchodového systému Upozornění pro čtenáře: Tyto propočty jsou posledním, třetím kolem výpočtů Výkonného týmu. Získané poznatky budou využity v Závěrečné zprávě

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ BAKALÁŘSKÁ

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Pojistné sociálního zabezpečení v kontextu časového vývoje

Pojistné sociálního zabezpečení v kontextu časového vývoje Pojistné sociálního zabezpečení v kontextu časového vývoje Jana Weberová Abstrakt Příspěvek je zaměřen na problematiku pojistného sociálního zabezpečení, které existuje v České republice již patnáct let.

Více

Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010. Teze pro veřejnou diskusi

Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010. Teze pro veřejnou diskusi Stanovisko ČMKOS K materiálu MF ČR (č.j. 25/34 022/2008) Reforma daňového systému 2010 Teze pro veřejnou diskusi Obecně k textu Záměr předkladatele vytvořit daňový systém, který by optimalizovat vztah

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu?

Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu? Přispěje současná penzijní reforma v České republice skutečně k dlouhodobé finanční udržitelnosti důchodového účtu? ONDŘEJ PRACHAŘ * Abstrakt: Tato práce si klade za cíl zjistit, jestli současná penzijní

Více

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému)

NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) NÁVRH PENZIJNÍ REFORMY (verze se zohledněním výchovy dětí v průběžném systému) CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Zpracovali: Pavel Rusý, Peter Zborník, Tomáš Fiala Redakce:

Více

GENERALI TOP TALENT 2007

GENERALI TOP TALENT 2007 Návrh koncepce penzijní reformy v ČR Jan Krejsa ÚVOD... 3 NUTNOST REFORMY... 4 Demografický vývoj... 4 Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí... 5 Mezinárodní závazky... 6 IDEÁLNÍ DŮCHODOVÝ SYSTÉM?...

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu

Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ. Ústavního soudu Č ESKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír

Více

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X

Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Reforma veřejných financí Jiří Rotschedl Autor: Jiří Rotschedl, 2004 ISBN 80-903367-1-X Jiří Rotschedl Reforma veřejných financí 1 O B S A H 1 OBSAH 3 2 ÚVOD 7 2.1 FUNKCE STÁTU 8 2.2 NEZAMĚSTNANOST 9 2.2.1

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

ANALÝZA DOPADŮ NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

ANALÝZA DOPADŮ NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ ANALÝZA DOPADŮ NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ ZPRACOVAL SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V RÁMCI PROJEKTU POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU S DŮRAZEM NA MODERNIZACI INSTITUCÍ, ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky Changes in Natural Person Income taxation in the CZ and thein consequences

Více

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI?

JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku JE ČESKÝ DŮCHODOVÝ SYSTÉM V KRIZI? BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky

Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E. o činnosti daňové správy České republiky Generální finanční ředitelství Č.j. 17869/12-1910 I N F O R M A C E o činnosti daňové správy České republiky za rok 2011 O B S A H I. Úvod... 3 II. Daňové řízení... 5 1. Vývoj daňových příjmů... 5 2. Daňové

Více

Daňové dopady tzv. švarcsystému

Daňové dopady tzv. švarcsystému JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Diplomová práce Daňové dopady tzv. švarcsystému Vedoucí diplomové práce: Ing. Václav Boněk Autor: Bc. Zuzana

Více

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného

Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného Analýza nákladů veřejných rozpočtů na středního nezaměstnaného 2011 Vypracoval: Ing. Jan Čadil, Ph.D. (Unicorn College) Studie byla zpracována pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Návrh důvodové zprávy k zákonu o úrazovém pojištění

Více

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ Českomoravská konfederace OS Oddělení makroekonomických analýz a prognóz Sociálně ekonomické oddělení V Praze dne 19. dubna 2007 Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ I. Úvodem

Více