DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ OSVČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ OSVČ"

Transkript

1 DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ Analýza, zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/ Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracoval: RS-TAX s.r.o., U Háje 2, Praha 4, IČ červen 2011

2 Porovnání postavení a zaměstnance z hlediska jejich zatížení daněmi z příjmu a pojistným na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění Zadavatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky Zpracovatel: RS-TAX s.r.o., U Háje 2, Praha 4, IČ červen 2011

3 Úvod Osoby samostatně výdělečně činné hrají významnou roli v ekonomice naší společnosti. Zejména po revolučních přeměnách v roce 1989 právě tato forma podnikání oslovila mnohé, kteří si chtěli prověřit své schopnosti v podnikání a hlavně v počátcích navazovali na rodinnou živnostenskou tradici. Živnostníci jsou většinou lidé těžce pracující, spoléhající především sami na sebe, v mnoha případech zaměstnávající své spoluobčany. Jsou to podnikatelé se všemi výhodami i riziky, co toto slovo obnáší. Svou činnost vyvíjejí bez nároku na placené dovolené a jiné výdobytky zaměstnanců. Přesto zejména v poslední době zaznívají pochybnosti o spravedlnosti jejich postavení ve vztahu ke státu zejména v záležitostech dapové kvóty - ve srovnání s okruhem osob v zaměstnaneckém poměru. Tato studie nemá ambice postihnout všechny makroekonomické, demografické či jiné faktory, které mají, měly nebo mohou mít vliv na porovnání vzájemného postavení a zaměstnance. Nicméně chce podrobně zmapovat zejména povinné odvodové povinnosti vůči státu, popsat situaci vývoje v jednotlivých krajích a přispět k diskusi na téma jak zachovat nebo podpořit tuto formu podnikání v České republice. Předmětem první části studie je porovnání povinné odvodové povinnosti a zaměstnanců od roku 1993 do současnosti. Na přehledu o vývoji daně z příjmu, všeobecného zdravotního pojištění a systému sociálního zabezpečení lze dokumentovat jejich odlišnosti i shodné rysy. Přehled vývoje odvodové povinnosti jako celku, ale i jeho jednotlivých částí včetně podílu těchto částí na celku i vývoj této zátěže v jednotlivých příjmových kategoriích dává ucelený názor na proměny postavení i zaměstnanců i roli státu v tomto procesu. Významnou částí první kapitoly je i porovnání postavení a zaměstnanců ve světle změn připravovaného zákonem o jednotném inkasním místě. Druhá část mapuje situaci v jednotlivých krajích. Pokouší se dát odpovědi na otázky vyplývající ze zadání jak reagují živnostníci na vývoj nezaměstnanosti v krajích, je pravdou, že počet takto podnikajících osob je především mírou náhrady za běžnější pracovní poměr aj. Třetí část tvoří závěry a doporučení.

4 Obsah 1. Porovnání postavení zaměstnance a z hlediska jejich zatížení daněmi z příjmu a odvodech pojistného na sociální pojištění a všeobecné zdravotní pojištění Vývoj v letech Daň z příjmu Pojistné na sociální zabezpečení Všeobecné zdravotní pojištění Celkový přehled odvodové zátěže a zaměstnanců v období Vývoj celkového odvodového zatížení v jednotlivých příjmových kategoriích Přehled o vývoji jednotlivých složek odvodového zatížení v jednotlivých letech sledovaného období Porovnání současného stavu a změn vyvolaných připravovanou legislativou (zákonem o jednotném inkasním místě JIM) Důsledky navrhovaných opatření v postavení a zaměstnanců v daních z příjmu Důsledky navrhovaných změn v oblasti pojistného na sociální zabezpečení Důsledky navrhovaných změn v pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Vývoj počtu Celkový přehled Daňová disciplína Vývoj počtu - regionální pohled Závěry a doporučení...56

5 1. Porovnání postavení zaměstnance a z hlediska jejich zatížení daněmi z příjmu a odvodech pojistného na sociální pojištění a všeobecné zdravotní pojištění 1.1 Vývoj v letech Předmětem úvodní části je vypracovat podrobné porovnání povinné odvodové povinnosti a zaměstnanců od roku 1993 do současnosti. Na vývoji zatížení daní z příjmu, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a vývoji pojistného na sociálního zabezpečení lze dokumentovat jejich odlišnosti i shodné rysy. Přehled je vypracován nejen pro jednotlivé části, tj. dapové povinnosti, sociálního a zdravotního pojištění, ale i ve vazbě na celkovou odvodovou povinnost. Právě tento poměr názorně vypovídá o proměnách v postavení zaměstnanců a a roli státu v tomto procesu. Podrobněji jsou vysledované tendence popsány i na skupinách osob v různých příjmových kategoriích Daň z příjmu Dap z příjmu od svého zavedení v roce 1993 prošla celou řadou změn. Pro výpočet daně z příjmu zaměstnance i se od roku 1993 vycházelo ze shodné filozofie. Mezi základní parametry určující výši daně patřilo stanovení sazby daně, vymezení dapových pásem a výše základní nezdanitelné částky, respektive výše odpočitatelné položky od základu daně. (viz příloha č. 1) Od počátku existovala převažující shodná tendence pro zaměstnance i - ke snižování dapového zatížení. Současně ale i ke změně pojetí zákona o dani z příjmu a ke změně konstrukce daně z příjmu z roku Původní pojetí zákona založeného na klouzavě progresivním zdanění dle výše příjmu bylo v roce 2008 nahrazeno lineárním zdaněním se sazbou daně 15%. Změny jednotlivých parametrů výpočtu daně v období klouzavě progresivního zdanění vyvolávaly nejen změny rozsahu zdanění jednotlivých poplatníků, ale mohly také vyvolávat změny v rozsahu zdanění v závislosti na výši jejich příjmu. U zaměstnanců vývoj výše nezdanitelné částky a výše minimální mzdy stanovovaly minimální dapovou povinnost. Pro informaci podrobněji ke změnám některých parametrů: Postupně dochází k velké změně v odčitatelných položkách, případně ke slevám na dani:

6 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Tabulka 1 Vývoj odčitatelné položky od základu daně na poplatníka v Kč odč. část Roční sleva na dani Následující obrázek dokumentuje vývoj průměrné a minimální mzdy Obrázek 1 Vývoj minimální a průměrné mzdy v letech Minimální mzda k Průměrná mzda Od roku 1996 platilo, že každý zaměstnanec s příjmem ve výši alespop minimální mzdy musel platit dap z příjmu. V roce byl 2004 zaveden poprvé pro institut minimálního základu daně bez ohledu na výši dosaženého příjmu. Jeho výše výrazně překračovala minimální mzdu a platila do roku 2007.

7 Další rozdíly mezi OSVC a zaměstnanci při stanovování základu daně z příjmu a výše daně od roku 2008 byly spjaty s přechodem výpočtu daně zaměstnanců na tzv. superhrubou mzdu. Do základu pro její výpočet se kromě hrubé mzdy započítával i povinný odvod zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. Přechod na lineární danění s jednotnou sazbou 15% vede ke snížení míry celkové odvodové povinnosti. Současně s tím byla zrušena dapová uznatelnost výdajů na sociální a zdravotní pojištění. Uvedené opatření mělo dopad nejen na stanovení - zvýšení základu daně při dosahování stejné výše příjmu, ale i pro zvýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Zvyšuje se absolutní částka odvodů na pojistné i jejich relativní podíl na celkové odvodové povinnosti. Skokové zvýšení slevy na dani ze 7200 Kč na Kč v roce 2008 roce vedlo ke snížení celkové míry odvodové zátěže pro všechny příjmové skupiny. Výše slevy se do roku 2010 nemění, v roce 2011 se snižuje o 1200 Kč Pojistné na sociální zabezpečení Systém sociálního zabezpečení zahrnuje základní povinné důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnaností a nemocenské pojištění. Účast v základním důchodovém systému je pro obě skupiny povinná a platí pro ně jednotná právní úprava. však neodvádí příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské. nemá od roku 1994 povinnost být nemocensky pojištěna, platí však příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Rovněž sazby pojistného se již od roku 1993 i přes řadu změn do současnosti výrazně odlišují. V roce 1993 činila sazba pro zaměstnance 9% (v roce ,5%), pro 36% - ( v roce ,2%). V roce 1993 byly povinně účastny nemocenského pojištění. Pro stanovení absolutní výše odvodů do systému sociálního zabezpečení je vedle sazeb pojistného rozhodující určení vyměřovacího základu pro její výpočet. I v tomto ohledu jsou od samotného počátku mezi zaměstnanci a výrazné rozdíly. Základem zaměstnance pro výpočet odvodů je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním (dále jen úhrn příjmů ze závislé činnosti). Minimální základ není stanoven a je limitován rozsahem úvazku a výší minimální mzdy. Současně není až do roku 2007 pro zaměstnance určen ani maximální základ pro výpočet pojistného.

8 Reforma Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Obrázek 2 Vývoj minimálního měsíčního pojistného na SP a zaměstnanců z minimální mzdy Min. měsíční pojistné na SP Měsíční pojistné na SP z minimální mzdy zaměstnance 0 Obrázek 3 Vývoj maximálního měsíčního pojistného na SP zaměstnanců a Max. měsíční pojistné na SP Max. měsíční pojistné na SP zaměstnanec Pozn.: žádné hodnoty červené křivky do r neznamenají nulovou hodnotu, ale fakt, že do té doby nebyla stanovena maximální hranice. Rozhodným kriteriem stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je základ daně z příjmu stanovený dle

9 Reforma Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců 7 zák. 586/92 Sb. násobený příslušným koeficientem platným pro jednotlivá léta. Od roku 1993 do roku 2003 činil koeficient 0,35, v následujících letech se koeficient každoročně zvyšoval o 5%. Od roku 2006 do současnosti činí 0,5. Současně je však bez ohledu na výši příjmu stanovován minimální základ ve vazbě na výši průměrné mzdy. Pro byl od roku 1993 do roku 2007 určen maximální základ ve výši Kč. V roce 2008 dochází ke sjednocení se zaměstnanci a výše maximálního základu pro obě skupiny činí Kč. Jeho výše se každoročně zvyšuje až na současných Kč. Obrázek 4 Podíl minimálního a maximálního měsíčního pojistného na SP vs. zaměstnanci 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Podíl min. SP /pojistné z min. mzdy zaměstnance Podíl max. SP /zaměstnanci Všeobecné zdravotní pojištění Obdobně jako u systému sociálního zabezpečení i pro všeobecné zdravotní pojištění platí pro zaměstnance i jednotná právní úprava. Sazba daně pro výpočet pojistného činí 4,5% od roku 1993 po současnost. U sazba činí po celou dobu 13,5%. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmu ze závislé činnosti. Na rozdíl od pojistného na sociální zabezpečení je zde bez ohledu na výši příjmu stanovena pro zaměstnance výše minimálního základu pro výpočet pojistného. Jeho výše se shoduje s minimální mzdou. Maximální výše základu je stanovena shodně se základem na sociální pojištění až od roku Filozofie výpočtu vyměřovacího základu u je shodná se sociálním pojištěním, shodný je i vývoj koeficientu a stanovená výše maximálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ byl stanovován v souvislosti s vývojem průměrné mzdy a jeho výše se vypočítávala jako 12 násobek 50% průměrné mzdy. Ve srovnání se systémem odvodů na sociální pojištění nedochází k četným změnám základních parametrů (viz. tabulka) Hlavní změny jsou spojeny se stanovením minimálního a maximálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného.

10 Reforma Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Tabulka 2 Vývoj sazeb sociálního a zdravotního pojištění placené zaměstnancem, zaměstnavatelem a Pojistné placené: Rok Úprava pro výpočet (%)* SP Pojistné (%) ZP Celkem SP+ZP Zam Zam Zam Zam ,5 13,5 13,50 17, ,75 30,2 4,5 13,5 13,25 15, ,6 4,5 13,5 12,50 15,09 zam./ ,6 4,5 13,5 12,50 17, ,6 4,5 13,5 12,50 19, ,6 4,5 13,5 12,50 21, ,5 29,2 4,5 13,5 11,00 21,35 reforma ,5 6,5 6,5 6,5 13,00 13, , , ,25 zaměstnavatelem , , ,00 reforma ,00 Obrázek 5 Vývoj minimálního měsíčního pojistného na ZP zaměstnanců a Min. měsíční pojistné na ZP Min. měsíční pojistné na ZP zaměstnanců

11 Reforma Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Obrázek 6 Vývoj maximálního měsíčního pojistného na ZP zaměstnanců a Max. měsíční pojistné na ZP Max. měsíční pojistné na ZP zaměstnanec U zdravotního pojištění výše minimálního pojistného u převyšovala částku vypočtenou podle vzorce pro příjmovou skupinu s ročním příjmem od poloviny 90. let. Pro příjmovou skupinu Kč vzhledem k dynamickému zvyšování minimálního základu pro výpočet pojistného k výše uvedenému jevu dochází od roku Minimální základ a minimální výše plateb na zdravotní pojištění se od roku 2003 do roku 2011 zvýšila z Kč na Kč, tj. výše pojistného se téměř zdvojnásobila. Současně dochází u všech příjmových skupin ke zvýšení plateb v letech dochází ke změnám při výpočtu vyměřovacího základu- z původních 35 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji (platné v období ) se procentní podíl každoročně zvyšuje o 5 %. Od roku 2006 do současnosti se vyměřovací základ vypočítává z 50 procentního podílu rozdílu mezi příjmy a výdaji. U zaměstnanců nedochází v období od roku 1993 až do současnosti k žádným procentuálním změnám. Procentuální zvýšení základu společně se zvyšováním minimálního pojistného mění výrazně poměry absolutní výše úhrad na ZP a zaměstnanců. Jestliže na počátku 90. let i u příjmové skupiny Kč absolutní výše úhrad nedosahovala výše odvodů zaměstnanců, pak v roce 2011 absolutní výše zdravotního pojištění výše uvedené skupiny činí Kč (což znamená, že zaměstnanec v této příjmové skupině odvádí pouze 21% toho, co ). I v ostatních příjmových skupinách zaznamenáváme obdobné tendence. K prohloubení uvedeného trendu napomohlo i zavedení superhrubé mzdy a zrušení uznatelnosti úhrad na zdravotní a sociální pojištění platné od roku Dalším

12 Ref Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců faktorem, jenž zvyšuje absolutní výši odvodů je zavedení shodného maximálního základu pro výpočet pojistného pro zaměstnance i. Skutečnost, že se u výpočítává z 50procentního základu je potřeba dát do souvislosti s rozdílným procentem odvodů ze stejného základu u zaměstnance je sazba 4,5 %, u 13,5 %. V praxi to znamená, že maximální absolutní výše odvodů na ZP může být až 3 krát vyšší než u zaměstnance. Obrázek 7 Podíl minimálního a maximálního měsíčního pojistného na ZP vs. zaměstnanci 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Podíl min. ZP /zaměstnanci Podíl max. ZP /zaměstnanci Měnící se parametry pro stanovení výše odvodů na dap z příjmu, sociální a zdravotní pojištění ovlivpují nejen jejich podíl na celkové odvodové povinnosti v jednotlivých příjmových skupinách, ale i jejich celkové odvodové zatížení Celkový přehled odvodové zátěže a zaměstnanců v období Dává následující tabulka Tabulka 3 Odvodové zatížení (daňová kvóta) zaměstnance a při různé výši příjmu Příjem Rok Reforma 27,7% 21,5% 20,6% 20,2% 19,7% 19,7% 19,7% 19,7% 19,7% 15,5% 15,5% 12,5% 11,0% 11,0% 11,0% 13,0% 24,4% 22,1% 21,4% 22,8% 23,4% 24,4% 25,1% 35,7% 40,0% 39,8% 43,2% 38,1% 41,4% 41,6% 43,5% 34,2% 29,9% 27,1% 25,6% 25,1% 24,8% 24,8% 24,8% 24,8% 24,8% 22,8% 22,8% 22,8% 21,1% 21,1% 21,6% 20,8% 30,7% 27,6% 26,1% 25,6% 25,2% 25,2% 25,2% 26,9% 28,0% 27,4% 27,8% 26,8% 27,3% 27,3% 28,2% 24,8% 33,1% 28,3% 28,2% 27,5% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 26,1% 26,1% 25,7% 24,0% 24,0% 24,3% 24,0% 34,0% 31,2% 28,6% 28,0% 27,4% 27,4% 27,4% 28,6% 29,8% 30,1% 30,1% 29,5% 29,3% 29,3% 29,6% 25,0% 35,8% 33,9% 32,2% 31,2% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 28,0% 26,3% 26,3% 26,6% 26,6% 39,1% 34,3% 32,6% 31,6% 30,9% 30,9% 30,9% 32,0% 33,1% 34,1% 34,1% 31,8% 31,6% 31,6% 31,8% 27,2% 40,1% 38,6% 35,8% 35,2% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 30,0% 28,4% 28,4% 28,5% 29,0% 55,2% 39,0% 36,2% 35,6% 35,3% 35,3% 35,3% 36,3% 37,4% 38,4% 38,4% 33,8% 33,6% 33,6% 33,8% 29,3% 46,7% 43,5% 42,0% 38,1% 37,9% 37,9% 37,9% 37,9% 37,9% 37,9% 37,9% 22,9% 22,8% 27,4% 28,1% 28,4% 45,1% 42,2% 40,7% 36,7% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 35,3% 35,1% 35,1% 35,2% 28,6%

13 Obrázek 8 Vývoj míry odvodového zatížení zaměstnanců při různé výši příjmu v letech ,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Obrázek 9 Vývoj míry odvodového zatížení při různé výši příjmu v letech ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Z porovnání celkové odvodové povinnosti a zaměstnanců vyplývá, že míra odvodové zátěže, tj. výše celkových odvodů je u ve všech příjmových skupinách i letech vyšší. Není ani možné zcela potvrdit všeobecně rozšířenou tezi, že u vyšších příjmových skupin byla vyšší míra odvodové zátěže. Trend ke snižování celkové odvodové zátěže u všech příjmových skupin je patrný u zaměstnanců do roku U je tento vývoj platný pro většinu příjmových skupin pouze do roku 2003 pro nejnižší skupinu pouze do roku Od uvedených let dochází k nerovnoměrnému nárůstu odvodové zátěže jednotlivých příjmových skupin. Ve vztahu ke zaměstnancům dochází k protisměrnému vývoji. Zde začíná být patrná určitá disharmonie v odvodové zátěži mezi a zaměstnanci, vzhledem k tomu, že se u předpokládá jistá tichá rezerva v pracovním úsilí, kdy musí vykazovat i činnosti zaměstnavatele, dochází tím k většímu odvodovému zatížení než u zaměstnance.

14 Reforma Reforma Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Vývoj celkového odvodového zatížení v jednotlivých příjmových kategoriích Obrázek 10 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% U příjmové skupiny Kč/rok lze zaznamenat nejvyšší rozdíl ve vývoji odvodové zátěže mezi zaměstnanci a. U zaměstnanců se odvodová zátěž plynule snižuje z 27,7% v roce 1993 na 11% v roce U dochází k obrácenému trendu. V roce 1993 odvodová zátěž činila 24,43%,aby se po následném snižování (v roce ,41% ) zvýšila až na rekordních 43,36%. Hlavní příčina v uvedených trendech spočívá v rozdílné výše minimálních odvodů na sociální a zdravotní pojištění mezi a zaměstnanci. Jejich celková výše v roce 2011 (tj Kč) převyšuje celkovou odvodovou povinnost (dap z příjmu + zdravotní pojištění + sociální pojištění) zaměstnance s příjmem Kč. V letech zvyšovalo odvodové zatížení i stanovení minimálního základu pro výpočet daně z příjmu, který převyšoval výši této příjmové skupiny. Obrázek 11 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

15 U příjmové skupiny Kč/rok se u zaměstnanců snížila odvodová zátěž z 29,9,% v roce 1993 na 21,6% v roce U z 30,74% v roce 1993 na 28,15% v roce U zaměstnanců je hlavní faktor ve snižování odvodového zatížení spojen s poklesem odvodů na dap z příjmu, který byl v roce 2009 umocněn snížením odvodů na sociální pojištění ( sazba pro výpočet se snižila z 8% na 6,5%). U lze taktéž zaznamenat absolutní pokles výše daně z příjmu, avšak při současném relativním i absolutním růstu odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Uvedené protichůdné trendy v odvodové zátěži způsobily, že po snižování zátěže do roku 2003 (25.24% ) dochází k jeho zvyšování na 28,15%. I pro tuto příjmovou skupinu je od roku 2004 pro výpočet zdravotního pojištění rozhodující stanovení minimálního vyměřovacího základu. Vypočtené minimální zdravotní pojistné je od roku 2004 oproti zdravotnímu pojistnému odváděném zaměstnancem vyšší, přičemž rozdíl se každoročně zvyšoval. V roce 2011 odvede zaměstnanec na zdravotní pojištění Kč zatímco Kč. Výši odváděného zdravotního a sociálního pojistného a celkovou výši odvodové zátěže od roku 2008 zvýšila i změna zákona o dani z příjmu, která výdaje na odvedené zdravotní a sociální pojištění nezahrnuje do dapově uznatelných nákladů. Obrázek 12 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

16 Obrázek 13 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Obrázek 14 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% U příjmových skupin Kč/rok Kč/rok a Kč je možné zaznamenat podobný průběh vývoje. U zaměstnanců dochází k plynulému snižování daně z příjmu, doplněné snížením odvodové povinnosti na sociální pojištění v roce Celková odvodová povinnost se snížila.

17 Obrázek 15 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% U nejvyšší příjmové skupiny došlo v roce 2008 ke skokovému snížení zátěže v souvislosti se zavedením maximálního základu pro výpočet výše sociálního a zdravotního pojištění i pro zaměstnance. Jeho výše Kč pro rok 2008 se v roce 2009 zvýšila na Kč, ale zárovep došlo ke snížení sazby (z 8 % na 6,5%) pro výpočet maximální výše na sociální pojištění z takto stanovených základů. V následujících letech se zvyšuje maximální strop pro výpočet pojistného až na částku Kč v roce 20011, sazby se zaměstnancům v tomto období nemění. Z uvedených důvodu nejnižší odvodovou povinnost zaměstnanců nejvyšší příjmové skupiny můžeme zaregistrovat v roce ve stejné příjmové skupině dosahují svého odvodového minima ve stejném roce, jeho výše je však ve srovnání se zaměstnanci o 53,99% vyšší. Maximální výše odvodové povinnosti v roce 1993 byla ve srovnání s maximální výší odvodové povinnosti zaměstnanců ve stejném období nižší. - dosahovala 96,48 % odvodové povinnosti zaměstnanců. Výše uvedené skutečnosti způsobuje stanovení stropů pro odvody na sociální a zdravotní pojištění a stanovené sazby pro výpočet pojistného(zaměstnanec 4,5 % ze základu na ZP a 9% na sociální pojištění, 13,5% ze základu na zdravotní pojištění a 36% na sociální pojištění v roce v uvedeném roce bylo nemocenské pojištění ještě povinné). Odlišuje se i způsob výpočtu základu pojistného. Pro zaměstnance se vychází z úhrnu příjmu od zaměstnavatele, u z rozdílu mezi příjmy a výdaji násobeném příslušným koeficientem ( od roku 1993 do roku 2003 činil koeficient 0,35).Od roku 1993 byly stanoveny maximální základy pro výpočet pojistného pouze pro a činily Kč. Po jeho překročení se snižovala celková odvodová povinnost ve srovnání se zaměstnancem a proto dochází k nižšímu podílu celkové odvodové povinnosti. Od roku 2004 do roku 2006 se u postupně zvyšoval koeficient pro stanovení základu pro výpočet pojistného na

18 hodnotu 0,5, společně se změnou ve výši maximálního základu (od roku 2008) pro výpočet pojistného dochází vzhledem k rozdílným sazbám pro výpočet pojistného (zaměstnanec 4,5% - ZP, 6,5 % sociální pojištění, 13,5 % - ZP, 29,2 % - sociální pojištění od roku 2009 ) k výraznému zvýšení odvodů v poměru k odvodům zaměstnance. Stejné údaje ve struktuře zachycující jednotlivé složky dapové kvóty jsou obsahem následujících grafů:

19 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Obrázek 16 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma Obrázek 17 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma Obrázek 18 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč

20 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma Obrázek 19 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma Obrázek 20 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč

21 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma Obrázek 21 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma

22 1.1.6 Přehled o vývoji jednotlivých složek odvodového zatížení v jednotlivých letech sledovaného období Tabulka 4 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP, SP při různé výši příjmu Rok Příjem Odvod Zam Zam Zam Zam Zam Zam Zam Zam Daň 14,2% 9,7% 9,0% 8,9% 8,1% 8,0% 7,7% 7,2% 7,2% 6,5% 7,2% 6,3% 7,2% 6,2% 7,2% 9,8% ZP 4,5% 4,0% 4,5% 4,2% 4,5% 4,5% 4,5% 7,2% 4,5% 8,4% 4,5% 9,6% 4,5% 10,5% 4,5% 13,4% SP 9,0% 10,7% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 8,4% 8,0% 8,4% 8,0% 8,4% 8,0% 8,4% 8,0% 12,5% Daň 16,4% 16,0% 14,6% 14,5% 13,1% 13,0% 12,6% 12,5% 12,3% 12,1% 12,3% 12,1% 12,3% 12,1% 12,3% 11,7% ZP 4,5% 4,0% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 5,2% SP 9,0% 10,7% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 10,1% Daň 19,6% 19,2% 15,8% 18,1% 15,7% 15,5% 15,0% 14,9% 14,5% 14,3% 14,5% 14,3% 14,5% 14,3% 14,5% 13,9% ZP 4,5% 4,0% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,6% SP 9,0% 10,7% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 10,1% Daň 22,3% 24,4% 21,4% 21,2% 19,7% 19,5% 18,7% 18,5% 18,0% 17,8% 18,0% 17,8% 18,0% 17,8% 18,0% 17,3% ZP 4,5% 4,0% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,6% SP 9,0% 10,7% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 10,1% Daň 26,6% 40,5% 26,1% 25,9% 23,3% 23,1% 22,7% 22,5% 22,3% 22,1% 22,3% 22,1% 22,3% 22,1% 22,3% 21,6% ZP 4,5% 4,0% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,6% SP 9,0% 10,7% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 10,1% Daň 33,2% 34,7% 31,0% 31,8% 29,5% 30,3% 25,6% 26,3% 25,4% 26,1% 25,4% 26,1% 25,4% 26,1% 25,4% 26,1% ZP 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% SP 9,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% Reforma Zam Zam Zam Zam Zam Zam Zam Zam 7,2% 10,8% 3,0% 6,6% 3,0% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 14,3% 4,5% 15,7% 4,5% 17,0% 4,5% 18,2% 4,5% 19,9% 4,5% 20,0% 4,5% 20,9% 6,5% 10,1% 8,0% 14,9% 8,0% 17,4% 8,0% 18,6% 8,0% 19,9% 6,5% 21,5% 6,5% 21,6% 6,5% 22,6% 6,5% 24,1% 12,3% 11,4% 10,3% 9,3% 10,3% 9,2% 10,3% 5,0% 10,1% 5,0% 10,1% 5,0% 10,6% 5,5% 7,8% 9,0% 4,5% 5,5% 4,5% 6,1% 4,5% 6,6% 4,5% 7,0% 4,5% 7,7% 4,5% 7,7% 4,5% 8,0% 6,5% 6,5% 8,0% 11,1% 8,0% 12,1% 8,0% 12,0% 8,0% 14,8% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 9,3% 14,5% 13,5% 13,6% 12,3% 13,6% 12,3% 13,2% 7,9% 13,0% 7,9% 13,0% 7,9% 13,3% 8,2% 11,0% 11,9% 4,5% 5,1% 4,5% 5,6% 4,5% 5,6% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 6,5% 6,5% 8,0% 11,2% 8,0% 12,2% 8,0% 12,2% 8,0% 14,8% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 6,6% 18,0% 16,8% 18,0% 16,3% 18,0% 16,3% 15,5% 10,2% 15,3% 10,2% 15,3% 10,2% 15,6% 10,4% 13,6% 14,2% 4,5% 5,1% 4,5% 5,6% 4,5% 5,6% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 6,5% 6,5% 8,0% 11,2% 8,0% 12,2% 8,0% 12,2% 8,0% 14,8% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 6,5% 22,3% 21,1% 22,3% 20,6% 22,3% 20,6% 17,5% 12,3% 17,4% 12,3% 17,4% 12,3% 17,5% 12,4% 16,0% 16,3% 4,5% 5,1% 4,5% 5,6% 4,5% 5,6% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 6,5% 6,5% 8,0% 11,2% 8,0% 12,2% 8,0% 12,2% 8,0% 14,8% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 6,5% 25,4% 26,1% 25,4% 26,1% 25,4% 26,1% 16,5% 13,8% 16,6% 13,8% 18,1% 13,8% 18,3% 13,8% 18,9% 19,0% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 2,3% 6,8% 2,5% 6,8% 3,8% 6,8% 4,0% 6,8% 5,7% 5,7% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 4,1% 14,8% 3,6% 14,6% 5,5% 14,6% 5,7% 14,6% 3,8% 3,8% Zdroj: Vlastní výpočty

23 Poznámka: Způsob výpočtu u a zaměstnanců byl zvolen tak, aby součet daně z příjmu, odvodu na sociální a zdravotní pojištění a čisté mzdy dával hodnotu hrubých příjmů. Z celkového přehledu i jeho podrobnějších částí lze vysledovat několik tendencí: 1. Existuje prokazatelný trend poklesu podílu daně z příjmu na celkové dapové kvótě na úkor sociálního a zdravotního pojištění. Společný převažující trend ve snižování podílu daně z příjmu na celkové odvodové povinnosti je nejvýraznější i nejnižší příjmové skupiny, kde podíl daně z příjmu postupně klesá až do nulové hodnoty v současnosti. Nejmenší změny v podílu daně z příjmu na celkové odvodové povinnosti je možné zaznamenat u nejvyšší příjmové skupiny. 2. Celkové odvodové zatížení je ve srovnání z odvodovým zatížením zaměstnanců ve všech příjmových skupinách i letech postupně vyšší. 3. U zaměstnanců postupně klesá (nerovnoměrně) celkové odvodové zatížení. Tento trend je u všech příjmových skupin zaměstnanců je patrný do roku U je podobný trend platný do r (pro nejnižší příjmovou skupinu do r. 1998), pak je naopak patrný protisměrný pohyb. Pro názornost přikládáme grafický vývoj poměrů jednotlivých složek odvodových povinností v jednotlivých příjmových skupinách:

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 Do vývoje dočasné pro nemoc a úraz v České republice v 1. pololetí 2014 se výrazně promítly právní úpravy nemocenského pojištění platné

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace

Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace Kampaň Otevřete oči! Aktuální informace 7. dubna 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, v rámci kampaně Vám posíláme základní charakteristiku navrhované Daňové reformy ČR. S pozdravem Stanislav Kačer předseda

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu

Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu 12. Výsledky průzkumu č. 12 AMSP ČR Názory podnikatelů na daňovou reformu Zadání průzkumu V souvislosti s chystanou daňovou reformou byl proveden průzkum mezi malými a středními podniky a živnostníky v

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst

Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst Daňové příjmy obcí v roce 2007 zaznamenaly nárůst K 1. 1. letošního roku nabyla účinnosti tolik diskutovaná novela zákona o rozpočtovém určení daní, která zásadně změnila způsob výpočtu konkrétního podílu

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu. Ing. Yvona Legierská

Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu. Ing. Yvona Legierská Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 2010 v kontextu hospodářského cyklu 1. Ing. Yvona Legierská Vědecký seminář doktorandů VŠFS Praha 30.1.2013 2. Nemocenské pojištění v českých zemích

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Analýza vývoje nemocenského pojištění 2015 MPSV odbor sociálního pojištění 1 Úvod MPSV již od roku 2002 pravidelně, v zásadě ve dvouletých intervalech, informuje odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím

Více

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy

Ministerstvo financí České republiky Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Vývoj daňových příjmů obcí, rozpočtová odpovědnost a financování výkonu státní správy Miroslav Matej, Ministerstvo financí listopad 2016 Obsah prezentace Vývoj daňových příjmů Zadluženost a plnění fiskálního

Více

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Ministerstvo financí V. 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna:

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Cílem této kapitoly je vysvětlení základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a zdravotními pojišťovnami a seznámení čtenáře s potřebnými postupy, výpočty

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

1. Důchodové pojištění

1. Důchodové pojištění Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se tedy

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů

Jednání OK , podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Jednání OK 1. 12. 2016, podklad k bodu 2: Návrh valorizace důchodů Znění návrhu Odborná komise pro důchodovou reformu navrhuje stanovit minimální valorizaci procentní výměry důchodů podle indexu spotřebitelských

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti

Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Návrh reformy pojistného na důchodovépojištění a zdanění příjmů ze závislé činnosti Jaroslav Vostatek Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu 21. 5. 2015 Osnova Vysoké náklady na výběr a placení

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více