DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ OSVČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ OSVČ"

Transkript

1 DAŇOVÁ OBLAST ZDANĚNÍ Analýza, zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/ Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracoval: RS-TAX s.r.o., U Háje 2, Praha 4, IČ červen 2011

2 Porovnání postavení a zaměstnance z hlediska jejich zatížení daněmi z příjmu a pojistným na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění Zadavatel: Svaz průmyslu a dopravy České republiky Zpracovatel: RS-TAX s.r.o., U Háje 2, Praha 4, IČ červen 2011

3 Úvod Osoby samostatně výdělečně činné hrají významnou roli v ekonomice naší společnosti. Zejména po revolučních přeměnách v roce 1989 právě tato forma podnikání oslovila mnohé, kteří si chtěli prověřit své schopnosti v podnikání a hlavně v počátcích navazovali na rodinnou živnostenskou tradici. Živnostníci jsou většinou lidé těžce pracující, spoléhající především sami na sebe, v mnoha případech zaměstnávající své spoluobčany. Jsou to podnikatelé se všemi výhodami i riziky, co toto slovo obnáší. Svou činnost vyvíjejí bez nároku na placené dovolené a jiné výdobytky zaměstnanců. Přesto zejména v poslední době zaznívají pochybnosti o spravedlnosti jejich postavení ve vztahu ke státu zejména v záležitostech dapové kvóty - ve srovnání s okruhem osob v zaměstnaneckém poměru. Tato studie nemá ambice postihnout všechny makroekonomické, demografické či jiné faktory, které mají, měly nebo mohou mít vliv na porovnání vzájemného postavení a zaměstnance. Nicméně chce podrobně zmapovat zejména povinné odvodové povinnosti vůči státu, popsat situaci vývoje v jednotlivých krajích a přispět k diskusi na téma jak zachovat nebo podpořit tuto formu podnikání v České republice. Předmětem první části studie je porovnání povinné odvodové povinnosti a zaměstnanců od roku 1993 do současnosti. Na přehledu o vývoji daně z příjmu, všeobecného zdravotního pojištění a systému sociálního zabezpečení lze dokumentovat jejich odlišnosti i shodné rysy. Přehled vývoje odvodové povinnosti jako celku, ale i jeho jednotlivých částí včetně podílu těchto částí na celku i vývoj této zátěže v jednotlivých příjmových kategoriích dává ucelený názor na proměny postavení i zaměstnanců i roli státu v tomto procesu. Významnou částí první kapitoly je i porovnání postavení a zaměstnanců ve světle změn připravovaného zákonem o jednotném inkasním místě. Druhá část mapuje situaci v jednotlivých krajích. Pokouší se dát odpovědi na otázky vyplývající ze zadání jak reagují živnostníci na vývoj nezaměstnanosti v krajích, je pravdou, že počet takto podnikajících osob je především mírou náhrady za běžnější pracovní poměr aj. Třetí část tvoří závěry a doporučení.

4 Obsah 1. Porovnání postavení zaměstnance a z hlediska jejich zatížení daněmi z příjmu a odvodech pojistného na sociální pojištění a všeobecné zdravotní pojištění Vývoj v letech Daň z příjmu Pojistné na sociální zabezpečení Všeobecné zdravotní pojištění Celkový přehled odvodové zátěže a zaměstnanců v období Vývoj celkového odvodového zatížení v jednotlivých příjmových kategoriích Přehled o vývoji jednotlivých složek odvodového zatížení v jednotlivých letech sledovaného období Porovnání současného stavu a změn vyvolaných připravovanou legislativou (zákonem o jednotném inkasním místě JIM) Důsledky navrhovaných opatření v postavení a zaměstnanců v daních z příjmu Důsledky navrhovaných změn v oblasti pojistného na sociální zabezpečení Důsledky navrhovaných změn v pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Vývoj počtu Celkový přehled Daňová disciplína Vývoj počtu - regionální pohled Závěry a doporučení...56

5 1. Porovnání postavení zaměstnance a z hlediska jejich zatížení daněmi z příjmu a odvodech pojistného na sociální pojištění a všeobecné zdravotní pojištění 1.1 Vývoj v letech Předmětem úvodní části je vypracovat podrobné porovnání povinné odvodové povinnosti a zaměstnanců od roku 1993 do současnosti. Na vývoji zatížení daní z příjmu, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a vývoji pojistného na sociálního zabezpečení lze dokumentovat jejich odlišnosti i shodné rysy. Přehled je vypracován nejen pro jednotlivé části, tj. dapové povinnosti, sociálního a zdravotního pojištění, ale i ve vazbě na celkovou odvodovou povinnost. Právě tento poměr názorně vypovídá o proměnách v postavení zaměstnanců a a roli státu v tomto procesu. Podrobněji jsou vysledované tendence popsány i na skupinách osob v různých příjmových kategoriích Daň z příjmu Dap z příjmu od svého zavedení v roce 1993 prošla celou řadou změn. Pro výpočet daně z příjmu zaměstnance i se od roku 1993 vycházelo ze shodné filozofie. Mezi základní parametry určující výši daně patřilo stanovení sazby daně, vymezení dapových pásem a výše základní nezdanitelné částky, respektive výše odpočitatelné položky od základu daně. (viz příloha č. 1) Od počátku existovala převažující shodná tendence pro zaměstnance i - ke snižování dapového zatížení. Současně ale i ke změně pojetí zákona o dani z příjmu a ke změně konstrukce daně z příjmu z roku Původní pojetí zákona založeného na klouzavě progresivním zdanění dle výše příjmu bylo v roce 2008 nahrazeno lineárním zdaněním se sazbou daně 15%. Změny jednotlivých parametrů výpočtu daně v období klouzavě progresivního zdanění vyvolávaly nejen změny rozsahu zdanění jednotlivých poplatníků, ale mohly také vyvolávat změny v rozsahu zdanění v závislosti na výši jejich příjmu. U zaměstnanců vývoj výše nezdanitelné částky a výše minimální mzdy stanovovaly minimální dapovou povinnost. Pro informaci podrobněji ke změnám některých parametrů: Postupně dochází k velké změně v odčitatelných položkách, případně ke slevám na dani:

6 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Tabulka 1 Vývoj odčitatelné položky od základu daně na poplatníka v Kč odč. část Roční sleva na dani Následující obrázek dokumentuje vývoj průměrné a minimální mzdy Obrázek 1 Vývoj minimální a průměrné mzdy v letech Minimální mzda k Průměrná mzda Od roku 1996 platilo, že každý zaměstnanec s příjmem ve výši alespop minimální mzdy musel platit dap z příjmu. V roce byl 2004 zaveden poprvé pro institut minimálního základu daně bez ohledu na výši dosaženého příjmu. Jeho výše výrazně překračovala minimální mzdu a platila do roku 2007.

7 Další rozdíly mezi OSVC a zaměstnanci při stanovování základu daně z příjmu a výše daně od roku 2008 byly spjaty s přechodem výpočtu daně zaměstnanců na tzv. superhrubou mzdu. Do základu pro její výpočet se kromě hrubé mzdy započítával i povinný odvod zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění. Přechod na lineární danění s jednotnou sazbou 15% vede ke snížení míry celkové odvodové povinnosti. Současně s tím byla zrušena dapová uznatelnost výdajů na sociální a zdravotní pojištění. Uvedené opatření mělo dopad nejen na stanovení - zvýšení základu daně při dosahování stejné výše příjmu, ale i pro zvýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Zvyšuje se absolutní částka odvodů na pojistné i jejich relativní podíl na celkové odvodové povinnosti. Skokové zvýšení slevy na dani ze 7200 Kč na Kč v roce 2008 roce vedlo ke snížení celkové míry odvodové zátěže pro všechny příjmové skupiny. Výše slevy se do roku 2010 nemění, v roce 2011 se snižuje o 1200 Kč Pojistné na sociální zabezpečení Systém sociálního zabezpečení zahrnuje základní povinné důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnaností a nemocenské pojištění. Účast v základním důchodovém systému je pro obě skupiny povinná a platí pro ně jednotná právní úprava. však neodvádí příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a nemocenské. nemá od roku 1994 povinnost být nemocensky pojištěna, platí však příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Rovněž sazby pojistného se již od roku 1993 i přes řadu změn do současnosti výrazně odlišují. V roce 1993 činila sazba pro zaměstnance 9% (v roce ,5%), pro 36% - ( v roce ,2%). V roce 1993 byly povinně účastny nemocenského pojištění. Pro stanovení absolutní výše odvodů do systému sociálního zabezpečení je vedle sazeb pojistného rozhodující určení vyměřovacího základu pro její výpočet. I v tomto ohledu jsou od samotného počátku mezi zaměstnanci a výrazné rozdíly. Základem zaměstnance pro výpočet odvodů je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmu fyzických osob a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním (dále jen úhrn příjmů ze závislé činnosti). Minimální základ není stanoven a je limitován rozsahem úvazku a výší minimální mzdy. Současně není až do roku 2007 pro zaměstnance určen ani maximální základ pro výpočet pojistného.

8 Reforma Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Obrázek 2 Vývoj minimálního měsíčního pojistného na SP a zaměstnanců z minimální mzdy Min. měsíční pojistné na SP Měsíční pojistné na SP z minimální mzdy zaměstnance 0 Obrázek 3 Vývoj maximálního měsíčního pojistného na SP zaměstnanců a Max. měsíční pojistné na SP Max. měsíční pojistné na SP zaměstnanec Pozn.: žádné hodnoty červené křivky do r neznamenají nulovou hodnotu, ale fakt, že do té doby nebyla stanovena maximální hranice. Rozhodným kriteriem stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je základ daně z příjmu stanovený dle

9 Reforma Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců 7 zák. 586/92 Sb. násobený příslušným koeficientem platným pro jednotlivá léta. Od roku 1993 do roku 2003 činil koeficient 0,35, v následujících letech se koeficient každoročně zvyšoval o 5%. Od roku 2006 do současnosti činí 0,5. Současně je však bez ohledu na výši příjmu stanovován minimální základ ve vazbě na výši průměrné mzdy. Pro byl od roku 1993 do roku 2007 určen maximální základ ve výši Kč. V roce 2008 dochází ke sjednocení se zaměstnanci a výše maximálního základu pro obě skupiny činí Kč. Jeho výše se každoročně zvyšuje až na současných Kč. Obrázek 4 Podíl minimálního a maximálního měsíčního pojistného na SP vs. zaměstnanci 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Podíl min. SP /pojistné z min. mzdy zaměstnance Podíl max. SP /zaměstnanci Všeobecné zdravotní pojištění Obdobně jako u systému sociálního zabezpečení i pro všeobecné zdravotní pojištění platí pro zaměstnance i jednotná právní úprava. Sazba daně pro výpočet pojistného činí 4,5% od roku 1993 po současnost. U sazba činí po celou dobu 13,5%. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmu ze závislé činnosti. Na rozdíl od pojistného na sociální zabezpečení je zde bez ohledu na výši příjmu stanovena pro zaměstnance výše minimálního základu pro výpočet pojistného. Jeho výše se shoduje s minimální mzdou. Maximální výše základu je stanovena shodně se základem na sociální pojištění až od roku Filozofie výpočtu vyměřovacího základu u je shodná se sociálním pojištěním, shodný je i vývoj koeficientu a stanovená výše maximálního vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ byl stanovován v souvislosti s vývojem průměrné mzdy a jeho výše se vypočítávala jako 12 násobek 50% průměrné mzdy. Ve srovnání se systémem odvodů na sociální pojištění nedochází k četným změnám základních parametrů (viz. tabulka) Hlavní změny jsou spojeny se stanovením minimálního a maximálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného.

10 Reforma Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Tabulka 2 Vývoj sazeb sociálního a zdravotního pojištění placené zaměstnancem, zaměstnavatelem a Pojistné placené: Rok Úprava pro výpočet (%)* SP Pojistné (%) ZP Celkem SP+ZP Zam Zam Zam Zam ,5 13,5 13,50 17, ,75 30,2 4,5 13,5 13,25 15, ,6 4,5 13,5 12,50 15,09 zam./ ,6 4,5 13,5 12,50 17, ,6 4,5 13,5 12,50 19, ,6 4,5 13,5 12,50 21, ,5 29,2 4,5 13,5 11,00 21,35 reforma ,5 6,5 6,5 6,5 13,00 13, , , ,25 zaměstnavatelem , , ,00 reforma ,00 Obrázek 5 Vývoj minimálního měsíčního pojistného na ZP zaměstnanců a Min. měsíční pojistné na ZP Min. měsíční pojistné na ZP zaměstnanců

11 Reforma Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Obrázek 6 Vývoj maximálního měsíčního pojistného na ZP zaměstnanců a Max. měsíční pojistné na ZP Max. měsíční pojistné na ZP zaměstnanec U zdravotního pojištění výše minimálního pojistného u převyšovala částku vypočtenou podle vzorce pro příjmovou skupinu s ročním příjmem od poloviny 90. let. Pro příjmovou skupinu Kč vzhledem k dynamickému zvyšování minimálního základu pro výpočet pojistného k výše uvedenému jevu dochází od roku Minimální základ a minimální výše plateb na zdravotní pojištění se od roku 2003 do roku 2011 zvýšila z Kč na Kč, tj. výše pojistného se téměř zdvojnásobila. Současně dochází u všech příjmových skupin ke zvýšení plateb v letech dochází ke změnám při výpočtu vyměřovacího základu- z původních 35 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji (platné v období ) se procentní podíl každoročně zvyšuje o 5 %. Od roku 2006 do současnosti se vyměřovací základ vypočítává z 50 procentního podílu rozdílu mezi příjmy a výdaji. U zaměstnanců nedochází v období od roku 1993 až do současnosti k žádným procentuálním změnám. Procentuální zvýšení základu společně se zvyšováním minimálního pojistného mění výrazně poměry absolutní výše úhrad na ZP a zaměstnanců. Jestliže na počátku 90. let i u příjmové skupiny Kč absolutní výše úhrad nedosahovala výše odvodů zaměstnanců, pak v roce 2011 absolutní výše zdravotního pojištění výše uvedené skupiny činí Kč (což znamená, že zaměstnanec v této příjmové skupině odvádí pouze 21% toho, co ). I v ostatních příjmových skupinách zaznamenáváme obdobné tendence. K prohloubení uvedeného trendu napomohlo i zavedení superhrubé mzdy a zrušení uznatelnosti úhrad na zdravotní a sociální pojištění platné od roku Dalším

12 Ref Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců faktorem, jenž zvyšuje absolutní výši odvodů je zavedení shodného maximálního základu pro výpočet pojistného pro zaměstnance i. Skutečnost, že se u výpočítává z 50procentního základu je potřeba dát do souvislosti s rozdílným procentem odvodů ze stejného základu u zaměstnance je sazba 4,5 %, u 13,5 %. V praxi to znamená, že maximální absolutní výše odvodů na ZP může být až 3 krát vyšší než u zaměstnance. Obrázek 7 Podíl minimálního a maximálního měsíčního pojistného na ZP vs. zaměstnanci 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Podíl min. ZP /zaměstnanci Podíl max. ZP /zaměstnanci Měnící se parametry pro stanovení výše odvodů na dap z příjmu, sociální a zdravotní pojištění ovlivpují nejen jejich podíl na celkové odvodové povinnosti v jednotlivých příjmových skupinách, ale i jejich celkové odvodové zatížení Celkový přehled odvodové zátěže a zaměstnanců v období Dává následující tabulka Tabulka 3 Odvodové zatížení (daňová kvóta) zaměstnance a při různé výši příjmu Příjem Rok Reforma 27,7% 21,5% 20,6% 20,2% 19,7% 19,7% 19,7% 19,7% 19,7% 15,5% 15,5% 12,5% 11,0% 11,0% 11,0% 13,0% 24,4% 22,1% 21,4% 22,8% 23,4% 24,4% 25,1% 35,7% 40,0% 39,8% 43,2% 38,1% 41,4% 41,6% 43,5% 34,2% 29,9% 27,1% 25,6% 25,1% 24,8% 24,8% 24,8% 24,8% 24,8% 22,8% 22,8% 22,8% 21,1% 21,1% 21,6% 20,8% 30,7% 27,6% 26,1% 25,6% 25,2% 25,2% 25,2% 26,9% 28,0% 27,4% 27,8% 26,8% 27,3% 27,3% 28,2% 24,8% 33,1% 28,3% 28,2% 27,5% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 27,0% 26,1% 26,1% 25,7% 24,0% 24,0% 24,3% 24,0% 34,0% 31,2% 28,6% 28,0% 27,4% 27,4% 27,4% 28,6% 29,8% 30,1% 30,1% 29,5% 29,3% 29,3% 29,6% 25,0% 35,8% 33,9% 32,2% 31,2% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 30,5% 28,0% 26,3% 26,3% 26,6% 26,6% 39,1% 34,3% 32,6% 31,6% 30,9% 30,9% 30,9% 32,0% 33,1% 34,1% 34,1% 31,8% 31,6% 31,6% 31,8% 27,2% 40,1% 38,6% 35,8% 35,2% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 34,8% 30,0% 28,4% 28,4% 28,5% 29,0% 55,2% 39,0% 36,2% 35,6% 35,3% 35,3% 35,3% 36,3% 37,4% 38,4% 38,4% 33,8% 33,6% 33,6% 33,8% 29,3% 46,7% 43,5% 42,0% 38,1% 37,9% 37,9% 37,9% 37,9% 37,9% 37,9% 37,9% 22,9% 22,8% 27,4% 28,1% 28,4% 45,1% 42,2% 40,7% 36,7% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 36,5% 35,3% 35,1% 35,1% 35,2% 28,6%

13 Obrázek 8 Vývoj míry odvodového zatížení zaměstnanců při různé výši příjmu v letech ,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Obrázek 9 Vývoj míry odvodového zatížení při různé výši příjmu v letech ,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Z porovnání celkové odvodové povinnosti a zaměstnanců vyplývá, že míra odvodové zátěže, tj. výše celkových odvodů je u ve všech příjmových skupinách i letech vyšší. Není ani možné zcela potvrdit všeobecně rozšířenou tezi, že u vyšších příjmových skupin byla vyšší míra odvodové zátěže. Trend ke snižování celkové odvodové zátěže u všech příjmových skupin je patrný u zaměstnanců do roku U je tento vývoj platný pro většinu příjmových skupin pouze do roku 2003 pro nejnižší skupinu pouze do roku Od uvedených let dochází k nerovnoměrnému nárůstu odvodové zátěže jednotlivých příjmových skupin. Ve vztahu ke zaměstnancům dochází k protisměrnému vývoji. Zde začíná být patrná určitá disharmonie v odvodové zátěži mezi a zaměstnanci, vzhledem k tomu, že se u předpokládá jistá tichá rezerva v pracovním úsilí, kdy musí vykazovat i činnosti zaměstnavatele, dochází tím k většímu odvodovému zatížení než u zaměstnance.

14 Reforma Reforma Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Vývoj celkového odvodového zatížení v jednotlivých příjmových kategoriích Obrázek 10 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% U příjmové skupiny Kč/rok lze zaznamenat nejvyšší rozdíl ve vývoji odvodové zátěže mezi zaměstnanci a. U zaměstnanců se odvodová zátěž plynule snižuje z 27,7% v roce 1993 na 11% v roce U dochází k obrácenému trendu. V roce 1993 odvodová zátěž činila 24,43%,aby se po následném snižování (v roce ,41% ) zvýšila až na rekordních 43,36%. Hlavní příčina v uvedených trendech spočívá v rozdílné výše minimálních odvodů na sociální a zdravotní pojištění mezi a zaměstnanci. Jejich celková výše v roce 2011 (tj Kč) převyšuje celkovou odvodovou povinnost (dap z příjmu + zdravotní pojištění + sociální pojištění) zaměstnance s příjmem Kč. V letech zvyšovalo odvodové zatížení i stanovení minimálního základu pro výpočet daně z příjmu, který převyšoval výši této příjmové skupiny. Obrázek 11 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

15 U příjmové skupiny Kč/rok se u zaměstnanců snížila odvodová zátěž z 29,9,% v roce 1993 na 21,6% v roce U z 30,74% v roce 1993 na 28,15% v roce U zaměstnanců je hlavní faktor ve snižování odvodového zatížení spojen s poklesem odvodů na dap z příjmu, který byl v roce 2009 umocněn snížením odvodů na sociální pojištění ( sazba pro výpočet se snižila z 8% na 6,5%). U lze taktéž zaznamenat absolutní pokles výše daně z příjmu, avšak při současném relativním i absolutním růstu odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Uvedené protichůdné trendy v odvodové zátěži způsobily, že po snižování zátěže do roku 2003 (25.24% ) dochází k jeho zvyšování na 28,15%. I pro tuto příjmovou skupinu je od roku 2004 pro výpočet zdravotního pojištění rozhodující stanovení minimálního vyměřovacího základu. Vypočtené minimální zdravotní pojistné je od roku 2004 oproti zdravotnímu pojistnému odváděném zaměstnancem vyšší, přičemž rozdíl se každoročně zvyšoval. V roce 2011 odvede zaměstnanec na zdravotní pojištění Kč zatímco Kč. Výši odváděného zdravotního a sociálního pojistného a celkovou výši odvodové zátěže od roku 2008 zvýšila i změna zákona o dani z příjmu, která výdaje na odvedené zdravotní a sociální pojištění nezahrnuje do dapově uznatelných nákladů. Obrázek 12 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0%

16 Obrázek 13 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Obrázek 14 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% U příjmových skupin Kč/rok Kč/rok a Kč je možné zaznamenat podobný průběh vývoje. U zaměstnanců dochází k plynulému snižování daně z příjmu, doplněné snížením odvodové povinnosti na sociální pojištění v roce Celková odvodová povinnost se snížila.

17 Obrázek 15 Porovnání odvodového zatížení zaměstnance a s ročním příjmem resp. výsledkem hospodaření ,- Kč 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% U nejvyšší příjmové skupiny došlo v roce 2008 ke skokovému snížení zátěže v souvislosti se zavedením maximálního základu pro výpočet výše sociálního a zdravotního pojištění i pro zaměstnance. Jeho výše Kč pro rok 2008 se v roce 2009 zvýšila na Kč, ale zárovep došlo ke snížení sazby (z 8 % na 6,5%) pro výpočet maximální výše na sociální pojištění z takto stanovených základů. V následujících letech se zvyšuje maximální strop pro výpočet pojistného až na částku Kč v roce 20011, sazby se zaměstnancům v tomto období nemění. Z uvedených důvodu nejnižší odvodovou povinnost zaměstnanců nejvyšší příjmové skupiny můžeme zaregistrovat v roce ve stejné příjmové skupině dosahují svého odvodového minima ve stejném roce, jeho výše je však ve srovnání se zaměstnanci o 53,99% vyšší. Maximální výše odvodové povinnosti v roce 1993 byla ve srovnání s maximální výší odvodové povinnosti zaměstnanců ve stejném období nižší. - dosahovala 96,48 % odvodové povinnosti zaměstnanců. Výše uvedené skutečnosti způsobuje stanovení stropů pro odvody na sociální a zdravotní pojištění a stanovené sazby pro výpočet pojistného(zaměstnanec 4,5 % ze základu na ZP a 9% na sociální pojištění, 13,5% ze základu na zdravotní pojištění a 36% na sociální pojištění v roce v uvedeném roce bylo nemocenské pojištění ještě povinné). Odlišuje se i způsob výpočtu základu pojistného. Pro zaměstnance se vychází z úhrnu příjmu od zaměstnavatele, u z rozdílu mezi příjmy a výdaji násobeném příslušným koeficientem ( od roku 1993 do roku 2003 činil koeficient 0,35).Od roku 1993 byly stanoveny maximální základy pro výpočet pojistného pouze pro a činily Kč. Po jeho překročení se snižovala celková odvodová povinnost ve srovnání se zaměstnancem a proto dochází k nižšímu podílu celkové odvodové povinnosti. Od roku 2004 do roku 2006 se u postupně zvyšoval koeficient pro stanovení základu pro výpočet pojistného na

18 hodnotu 0,5, společně se změnou ve výši maximálního základu (od roku 2008) pro výpočet pojistného dochází vzhledem k rozdílným sazbám pro výpočet pojistného (zaměstnanec 4,5% - ZP, 6,5 % sociální pojištění, 13,5 % - ZP, 29,2 % - sociální pojištění od roku 2009 ) k výraznému zvýšení odvodů v poměru k odvodům zaměstnance. Stejné údaje ve struktuře zachycující jednotlivé složky dapové kvóty jsou obsahem následujících grafů:

19 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců Obrázek 16 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma Obrázek 17 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma Obrázek 18 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč

20 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma Obrázek 19 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma Obrázek 20 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč

21 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma Obrázek 21 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP a SP s příjmem ,- Kč 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% SP ZP Dap Reforma

22 1.1.6 Přehled o vývoji jednotlivých složek odvodového zatížení v jednotlivých letech sledovaného období Tabulka 4 Odvodové zatížení zaměstnance a na daň, ZP, SP při různé výši příjmu Rok Příjem Odvod Zam Zam Zam Zam Zam Zam Zam Zam Daň 14,2% 9,7% 9,0% 8,9% 8,1% 8,0% 7,7% 7,2% 7,2% 6,5% 7,2% 6,3% 7,2% 6,2% 7,2% 9,8% ZP 4,5% 4,0% 4,5% 4,2% 4,5% 4,5% 4,5% 7,2% 4,5% 8,4% 4,5% 9,6% 4,5% 10,5% 4,5% 13,4% SP 9,0% 10,7% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 8,4% 8,0% 8,4% 8,0% 8,4% 8,0% 8,4% 8,0% 12,5% Daň 16,4% 16,0% 14,6% 14,5% 13,1% 13,0% 12,6% 12,5% 12,3% 12,1% 12,3% 12,1% 12,3% 12,1% 12,3% 11,7% ZP 4,5% 4,0% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 5,2% SP 9,0% 10,7% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 10,1% Daň 19,6% 19,2% 15,8% 18,1% 15,7% 15,5% 15,0% 14,9% 14,5% 14,3% 14,5% 14,3% 14,5% 14,3% 14,5% 13,9% ZP 4,5% 4,0% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,6% SP 9,0% 10,7% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 10,1% Daň 22,3% 24,4% 21,4% 21,2% 19,7% 19,5% 18,7% 18,5% 18,0% 17,8% 18,0% 17,8% 18,0% 17,8% 18,0% 17,3% ZP 4,5% 4,0% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,6% SP 9,0% 10,7% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 10,1% Daň 26,6% 40,5% 26,1% 25,9% 23,3% 23,1% 22,7% 22,5% 22,3% 22,1% 22,3% 22,1% 22,3% 22,1% 22,3% 21,6% ZP 4,5% 4,0% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,1% 4,5% 4,6% SP 9,0% 10,7% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 9,0% 8,0% 10,1% Daň 33,2% 34,7% 31,0% 31,8% 29,5% 30,3% 25,6% 26,3% 25,4% 26,1% 25,4% 26,1% 25,4% 26,1% 25,4% 26,1% ZP 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% SP 9,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% Reforma Zam Zam Zam Zam Zam Zam Zam Zam 7,2% 10,8% 3,0% 6,6% 3,0% 7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 14,3% 4,5% 15,7% 4,5% 17,0% 4,5% 18,2% 4,5% 19,9% 4,5% 20,0% 4,5% 20,9% 6,5% 10,1% 8,0% 14,9% 8,0% 17,4% 8,0% 18,6% 8,0% 19,9% 6,5% 21,5% 6,5% 21,6% 6,5% 22,6% 6,5% 24,1% 12,3% 11,4% 10,3% 9,3% 10,3% 9,2% 10,3% 5,0% 10,1% 5,0% 10,1% 5,0% 10,6% 5,5% 7,8% 9,0% 4,5% 5,5% 4,5% 6,1% 4,5% 6,6% 4,5% 7,0% 4,5% 7,7% 4,5% 7,7% 4,5% 8,0% 6,5% 6,5% 8,0% 11,1% 8,0% 12,1% 8,0% 12,0% 8,0% 14,8% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 9,3% 14,5% 13,5% 13,6% 12,3% 13,6% 12,3% 13,2% 7,9% 13,0% 7,9% 13,0% 7,9% 13,3% 8,2% 11,0% 11,9% 4,5% 5,1% 4,5% 5,6% 4,5% 5,6% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 6,5% 6,5% 8,0% 11,2% 8,0% 12,2% 8,0% 12,2% 8,0% 14,8% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 6,6% 18,0% 16,8% 18,0% 16,3% 18,0% 16,3% 15,5% 10,2% 15,3% 10,2% 15,3% 10,2% 15,6% 10,4% 13,6% 14,2% 4,5% 5,1% 4,5% 5,6% 4,5% 5,6% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 6,5% 6,5% 8,0% 11,2% 8,0% 12,2% 8,0% 12,2% 8,0% 14,8% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 6,5% 22,3% 21,1% 22,3% 20,6% 22,3% 20,6% 17,5% 12,3% 17,4% 12,3% 17,4% 12,3% 17,5% 12,4% 16,0% 16,3% 4,5% 5,1% 4,5% 5,6% 4,5% 5,6% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 4,5% 6,8% 6,5% 6,5% 8,0% 11,2% 8,0% 12,2% 8,0% 12,2% 8,0% 14,8% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 14,6% 6,5% 6,5% 25,4% 26,1% 25,4% 26,1% 25,4% 26,1% 16,5% 13,8% 16,6% 13,8% 18,1% 13,8% 18,3% 13,8% 18,9% 19,0% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 4,5% 3,3% 2,3% 6,8% 2,5% 6,8% 3,8% 6,8% 4,0% 6,8% 5,7% 5,7% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 8,0% 7,1% 4,1% 14,8% 3,6% 14,6% 5,5% 14,6% 5,7% 14,6% 3,8% 3,8% Zdroj: Vlastní výpočty

23 Poznámka: Způsob výpočtu u a zaměstnanců byl zvolen tak, aby součet daně z příjmu, odvodu na sociální a zdravotní pojištění a čisté mzdy dával hodnotu hrubých příjmů. Z celkového přehledu i jeho podrobnějších částí lze vysledovat několik tendencí: 1. Existuje prokazatelný trend poklesu podílu daně z příjmu na celkové dapové kvótě na úkor sociálního a zdravotního pojištění. Společný převažující trend ve snižování podílu daně z příjmu na celkové odvodové povinnosti je nejvýraznější i nejnižší příjmové skupiny, kde podíl daně z příjmu postupně klesá až do nulové hodnoty v současnosti. Nejmenší změny v podílu daně z příjmu na celkové odvodové povinnosti je možné zaznamenat u nejvyšší příjmové skupiny. 2. Celkové odvodové zatížení je ve srovnání z odvodovým zatížením zaměstnanců ve všech příjmových skupinách i letech postupně vyšší. 3. U zaměstnanců postupně klesá (nerovnoměrně) celkové odvodové zatížení. Tento trend je u všech příjmových skupin zaměstnanců je patrný do roku U je podobný trend platný do r (pro nejnižší příjmovou skupinu do r. 1998), pak je naopak patrný protisměrný pohyb. Pro názornost přikládáme grafický vývoj poměrů jednotlivých složek odvodových povinností v jednotlivých příjmových skupinách:

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů

MKOS. Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů MKOS Úsporná opatření vpůsobnosti MPSV a daních z příjmů Přehled dotčených oblastí Změny platné od 1.1.2011 v oblasti Nemocenských dávkách Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy

Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Důchodová reforma v ČR: návrhy, modely, analýzy Jakub Fischer místopředseda Politického klubu TF Katedra ekonomické statistiky VŠE v Praze Česká spořitelna, a. s. Chair 32. sezení PK TF, 28. května 2005

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 METIS Praha, spol. s r.o. 27.1.2012 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Sociální pojištění od 1. 1. 2009

Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby... 2 2. Zaměstnanci - sazby... 2 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. 1. 2009... 2 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem... 3

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura daň 15% ze superhrubé 4422 daň po odečtu 2 352 odvody ZC (6,5+4,5=11% z hrubé) 2 420 čistá měsíční mzda 17 228 29 480 22 000 hrubá 29 480 21 015 29 480 26 192 7480 odvody ZL (25 + 9 = 34% z hrubé) za rok

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Analýza vývoje nemocenského pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Analýza vývoje nemocenského pojištění 2013 MPSV odbor sociálního pojištění 1 Úvod MPSV již od roku 2002 pravidelně, v zásadě ve dvouletých intervalech, informuje odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 METIS Praha, spol. s r.o. 18.1.2011 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com

Individuální PODNIKÁNÍ. Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2013 METIS Praha, spol. s r.o. 29.1.2013 DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ Předpis:

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Vedení a prosperita ordinace MUDR. LADISLAV ZÁRUBA

Vedení a prosperita ordinace MUDR. LADISLAV ZÁRUBA Vedení a prosperita ordinace MUDR. LADISLAV ZÁRUBA Mzdy a platy ve zdravotnictví 2013 2 Lékaři a zubní lékaři = 60 635,- Sestry a porodní asistentky = 28 706,- Proti roku 2012 pokles 0,8% Zákon o cenách

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE Marcela Prausová Klíčová slova: Mzda, superhrubá mzda, základ daně, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob, rovná daň, progresivní

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě. Pracovní list č. 3. 1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně činní a proč? 2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Klíčová slova Reforma veřejných financí, daň z příjmů fyzických osob, závislá činnost, mzda, slevy na dani Abstrakt Rok 2008 v souvislosti s reformou

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více