Plynový gril VANILLA QUATRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plynový gril VANILLA QUATRO"

Transkript

1 Plynový gril VANILLA QUATRO NEBEZPEČÍ Pokud ucítíte plyn 1. Uzavřete plyn do zařízení 2. Odstraňte jakýkoliv otevřený plamen 3. Otevřete víko grilu 4. Pokud je plyn dále cítit, opusťte prostor a ihned zavolejte na pomoc dodavatele plynu či hasiče. UPOZORNĚNÍ 1. Neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné zápalné látky v blízkosti tohoto nebo jiného zařízení. 2. Nepřipojené plynové láhve neskladujte v blízkosti tohoto nebo jiného zařízení. UPOZORNĚNÍ Pokud zanedbáte veškeré pokyny výrobce, může dojít k nebezpečnému vzplanutí, výbuchu, poškození majetku, nebo vážnému zranění či smrti. UPOZORNĚNÍ Před použitím grilu řádně kontrolujte úniky plynu v grilu, i pokud byl sestaven prodejcem. Nepokoušejte se zapálit gril bez přečtení pokynů k zapálení v návodu k použití. TENTO GRIL JE URČEN POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ - se zařízením během používání nepohybujte - po použití uzavřete přívod plynu z plynové láhve - jakékoliv úpravy na zařízení mohou být nebezpečné - před použitím zařízení si řádně přečtěte pokyny v návodu - Varování: přístupné části na grilu mohou být velmi horké. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti. 1 No: 692 Překlad původního návodu k použití

2 DALŠÍ UPOZORNĚNÍ Min. vzdálenost 76 cm (30 ) od obou boků a zadní části grilu Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů od grilu po stranách i vzadu je 76 cm. vždy udržujte prostor okolo grilu čistý a bez jakýchkoliv hořlavých materiálů, jako je benzin nebo jiné hořlavé látky, papír nebo hadry od oleje. nezapomeňte, že gril je určen pouze pro venkovní použití a není určen pro použití na lodi či jiném rekreačním vozidle. používejte gril venku na dobře větraném místě a doporučujeme aspoň 3 metry od obydlí či jiných budov. nepoužívejte v garážích či jiných uzavřených prostorách během použití nenechávejte gril bez dozoru nepoužívejte gril pod vlivem drog či alkoholu nedovolte, aby si v blízkosti hrály děti Kategorie plynu: I3 B/P G30-30 mbar Jmenovitý výkon: 13,2 kw Spotřeba plynu: 963,5 g/h Postranní hořák: 2,3 kw Spotřeba plynu: 168 g/h Toto zařízení bylo vyrobeno v souladu s evropskými normami EN 498 a nese Certifikát CE WINNERS PRODUCTS ENGINEERING LTD. 25/F, Top Glory Tower, 262 Gloucester Road, Causeway Bay, HONG KONG. PŘÍVOD PLYNU - PLYNOVÁ LÁHEV Vždy používejte doporučenou plynovou láhev, která vyhovuje všem příslušným nařízením a předpisům. Zkontrolujte, zda plynová láhev umožňuje dodávat tolik plynu, kolik vyžaduje váš model grilu. Láhev udržujte vždy ve stabilní vzpřímené poloze. Při práci s ventilem láhve buďte opatrní Nikdy ke grilu nepřipojujte plynovou láhev bez regulátoru plynu. Pokud gril nepoužíváte, vždy ventil plynové láhve zavřete. Není-li součástí grilu držák na láhev, umístěte láhev na zem vedle grilu. Náhradní plynovou láhev nikdy neumisťujte pod gril, který je v provozu, ani vedle něho. Nevystavujte láhev nadměrnému teplu ani přímému slunci Vyžadují-li to místní nařízení, vyměňte pružnou hadici VÝMĚNA PLYNOVÉ LÁHVE Při výměně plynové láhve se přesvědčte, zda je regulátor hořáku nastaven na OFF (Vypnuto) a že je plynová láhev uzavřena. Nikdy nevyměňujte plynovou láhev v blízkosti možného zdroje ohně. PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ PLYNOVÉ LÁHVE Při správném zacházení je práce s plynovou láhví naprosto bezpečná. Při nedbalosti však může dojít k požáru nebo výbuchu. Aby byla snížena veškerá rizika, dodržujte tato pravidla: Plynovou láhev nikdy neskladujte v budově, garáži ani jiných uzavřených prostorech. Skladujte ji na dobře větraném místě. 2

3 Láhev nikdy neskladujte v blízkosti jiného plynového zařízení ani na teplém místě, například v autě nebo na lodi. Láhev skladujte mimo dosah dětí. Láhev vždy přepravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. V blízkosti plynové láhve nekuřte. Na toto pravidlo dávejte pozor zvláště při přepravě vozidlem. REGULÁTOR A HADICE Výrobce nedodává hadici ani regulátor. Používejte pouze takovou kombinaci hadice a regulátoru, která vyhovuje všem místním nařízením a předpisům, které platí ve vaší zemi a zároveň je kompatibilní s vývodem použité plynové láhve, typu plynu a tlaku, který je uveden na grilu. Hadice by měla být co nejkratší. Ke grilu nikdy nepřipojujte zdroj plynu, který není regulován. Regulátor ani hadici nijak neupravujte. Před každým použitím grilu zkontrolujte hadici po celé délce a přesvědčte se, zda není poškozena (praskliny, trhliny, propálené části) ani nadměrně opotřebována. Naleznete-li jakékoli poškození nebo opotřebení, hadici před použitím grilu vyměňte v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi. Na hadici nesmí kapat tuk ani jiná horká hmota. Hadice nesmí nikdy přijít do styku s horkými částmi grilu. Pokud není konektor regulátoru připojen k plynové láhvi, musí být chráněn. Dejte pozor, abyste konektor netahali po zemi. Tím by se mohlo poškodit jeho těsnění. Při připojování nebo odpojování plynové láhve hadici nekruťte. Maximální povolená délka hadice je 1,5 m. KONTROLA ÚNIKU PLYNU Kontrolu úniku je potřeba vykonávat: Před prvním použitím grilu Po každé výměně plynové láhve nebo součástí vedení plynu Minimálně jednou ročně, dle možnosti na začátku sezóny. Kontrola úniku musí být vykonávána venku na dobře větraném místě. Nesmí být vykonávána v blízkosti otevřeného ohně, zdroje tepla ani zařízení, které by mohlo způsobit oheň. Nekuřte. Na kontrolu úniku používejte směs vody a tekutého mýdla v poměru 1:1. Nepoužívejte sirky ani otevřený oheň. 1. Po připojení plynové láhve ke grilu zkontrolujte, zda jsou všechny regulátory hořáků nastaveny na OFF (Vypnuto). Pomalu otevřete plynovou láhev o jednu otočku. 2. Potřete mýdlovým roztokem všechny spoje a součásti, které jsou uvedeny níže. Zkontrolujte tato místa a přesvědčte se, že nedochází k úniku: Svařované spoje plynové láhve Všechny připojení ventilu Připojení regulátoru a připojení láhve Všechny spojky hadic 3. Mýdlové bubliny znamenají, že dochází k úniku. 4. Pevně utáhněte všechna připojení, ve kterých dochází k úniku. Kontrolu opakujte, až se vám podaří vyloučit všechny úniky (při kontrole úniku zavřete ventil plynové láhve). 5. Odpojte ovládací ventil plynové láhve a zkontrolujte, zda jsou všechny regulátory hořáků nastaveny na OFF (Vypnuto). 3

4 6. Pokud se vám nepodaří únik opravit, gril nepoužívejte. Zavřete ventil plynové láhve, láhev odpojte a kontaktujte kvalifikovaného pracovníka servisu plynových zařízení nebo dodavatele plynu, který vykoná potřebné opravy. PŘED POUŽITÍM Zasuňte výstup ventilu do Venturiho trubice přibližně 6 mm (1/4 ) obr. F Nepoužívejte gril dříve, dokud si pozorně nepřečtete a plně neporozumíte všem instrukcím v návodu k použití. Prověřte následující: Váš gril je řádně sestaven nedochází k úniku plynu (viz Kontrola úniku plynu) hořák je správně sestaven, s Venturiho trubicí umístěnou nad výstupem ventilu - viz obr.f a nic neblokuje Venturiho trubici - hmyz, nečistoty. ujistěte se, že všechny kabely a plynové hadice nejsou v blízkosti nebo se nedotýkají horkých částí. gril je umístěn na bezpečném místě (viz. Instalace) BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Přírodní nebezpečí pavouci a hmyz: malý hmyz může někdy vlézt do Venturiho trubic plynových hořáků a vybudovat si tam síť nebo hnízdo (obr.g), které může částečně nebo úplně zabránit přívodu plynu. Pokud tato situace nastane, může se to projevit kouřícím žlutým plamenem nebo se bude hořák zapalovat obtížně (nebo vůbec). Konečně to může vést k tomu, že plyn bude hořet mimo Venturiho trubice, čím se gril vážně poškodí. obr. G Pokud tato situace nastane, okamžitě zavřete plynovou láhev. Po snížení teploty grilu hořáky vyčistěte. Vyjměte hořáky. Vyčistěte je pomocí kartáče nebo čističe trubek. V souladu s pokyny vraťte hořák zpět na své místo nad zapalovací elektrodu na plynových ventilech. Čištění Venturiho trubic by mělo být prováděno pravidelně, zejména na začátku každé sezóny. Poznámka: škody, které vzniknou následkem částečně nebo úplně ucpaných Venturiho trubic hořáků nejsou zahrnuty v záruce a jsou považovány za škody, které vznikly v důsledku zanedbání údržby. ZAPALOVÁNÍ HOŘÁKŮ Před zapálením hořáků proveďte všechny kontroly a postupy, uvedené v předchozí části návodu. Při zapalování hořáků musí být vrchní víko grilu vždy zdvihnuté Při zapalování hořáků se nenaklánějte přímo nad gril Regulátory hořáků musí být nastaveny na OFF (Vypnuto). Pomalu otevřete ventil plynové láhve. Před otočením regulátoru prvního hořáku počkejte přibližně 10 sekund, aby se přítok plynu ustálil Zapalování pomocí zabudovaného zapalovače Zvedněte horní víko grilu. Stiskněte a pootočte ovládací knoflík hořáku do pozice High. Stiskněte tlačítko zapalování, dokud neuslyšíte cvakavý zvuk (jiskra přeskakuje). 4

5 Pokud se hořák nezapálí po třech pokusech, otočte ovládací knoflík hořáku do pozice OFF (vypnuto) a vyčkejte, dokud se plyn nerozptýlí (okolo 5 minut). zopakujte předcházející postup zapalování pokud se hořák stále nezapaluje, nahlédněte do kapitoly Řešení potíží, nebo zapalte hořák dlouhou zápalkou. Zapalování hořáku zápalkou Gril má na bocích větrací otvory. Otvorem dle obrázku lze zapálit hořák pomocí zápalky. Zvedněte horní víko grilu. Zasuňte hořící zápalku otvorem do vzdálenosti cca 1,5 cm (1/2 ) od hořáku. Stiskněte a pootočte ovládací knoflík hořáku do pozice High. Nyní by se měl hořák zapálit. Jestliže se do 5 sekund nezapálí, otočte ovládací knoflík hořáku do pozice OFF a vyčkejte, dokud se plyn nerozptýlí. Po 5-ti minutách postup opakujte. Pokud se hořák Použijte tento otvor pro zápalku. po takových třech pokusech nezapálí, zkontrolujte kapitolu Řešení potíží. Zapálení vedlejšího hořáku Otočte ovládací knoflík vedlejšího hořáku na hlavním ovládacím panelu do pozice High. Nezapálený hořák se automaticky zapálí. Zapálení bočního hořáku Použijte tlačítko zapalovače na hlavním ovládacím panelu a příslušný ovládací knoflík na bočním hořáku. Stiskněte a pootočte ovládací knoflík hořáku do pozice High. Stiskněte tlačítko zapalování, dokud neuslyšíte hlasitý cvakavý zvuk (jiskra přeskakuje). Pokud se hořák nezapálí po třech pokusech, otočte ovládací knoflík hořáku do pozice OFF (vypnuto) a vyčkejte, dokud se plyn nerozptýlí (okolo 5 minut). zopakujte předcházející postup zapalování - pokud se hořák stále nezapaluje, nahlédněte do kapitoly Řešení potíží, nebo zapalte hořák zápalkou. Poznámka: Boční stolek je určen pro maximální zatížení 9 kg. Stolek nepřetěžujte. Vypínání grilu Zavřete ventil plynové láhve. Otočte všechny regulátory hořáků na OFF (Vypnuto). Pokud dodržíte výše uvedené pokyny, v systému by již neměl být žádný plyn pod tlakem. UŽITEČNÉ TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ GRILU PRVNÍ POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ: Při prvním použití plynového grilu jej musíte nechat zahořet nechat jej krátký čas v provozu bez potravin. Chcete-li gril nechat zahořet, zapalte jej. Zavřete víko a udržujte 5

6 teplotu na hodnotě HIGH (Vysoká teplota) po dobu 15 minut. V průběhu této doby víko neotvírejte. Potom víko otevřete a nechte zařízení v provozu po dobu dalších 5 minut na pozici HIGH (Vysoká teplota). Potom bude gril připraven k použití. Při obsluze grilu používejte ochranné rukavice pro trouby a dostatečně dlouhé a solidní grilovací nářadí. ZAHŘÍVÁNÍ GRILU Před vložením potravin na gril jej nechte rozehřát. Zavřete víko a alespoň 10 minut nahřívejte plochu grilu při nastavení na HIGH (Vysoká teplota). Pokud chcete grilovat na nižší teplotě než je nastavení HIGH (Vysoká teplota), otočte před umístěním potravin na gril regulátory do požadované polohy. DOBA GRILOVÁNÍ Skutečná doba grilování se liší podle různých faktorů, jako je chuť, vnější teplota a vítr. Zkušenosti vás naučí tuto dobu odhadovat. UDRŽENÍ VZPLANUTÍ POD KONTROLOU Při používání grilu je normální, že občas dochází ke vzplanutím. Jsou-li vzplanutí příliš častá, zvyšuje se teplota grilu, co může způsobit zapálení nahromaděného tuku a vznik požáru. Opatření ke snižování rizika vzplanutí: Před pečením odstraňte z masa nadbytečný tuk Tučné maso (kuřecí a vepřové) grilujte na mírné teplotě Zkontrolujte, zda otvor na odtok tuku není ucpaný a zda nádoba na zachytávání stékajícího tuku není plná Při grilování zavřete víko, čím zamezíte přístupu vzduchu a snížíte teplotu POZNÁMKA: Pokud je víko zavřené, gril si bude udržovat stálejší teplotu a potraviny se ogrilují dřív a s menší spotřebou energie. Pokud při grilování hořáky zhasnou, otevřete víko, vypněte hořáky a počkejte 5 minut. Tím umožníte, aby se před dalším zapálením hořáků nahromaděný plyn rozptýlil. ZABRÁNĚNÍ PŘILEPENÍ POTRAVIN NA MŘÍŽKU Než potraviny umístíte na mřížku, jemně je potřete olejem Můžete případně natřít mřížku malým množstvím kuchyňského oleje, čím zabráníte přilepení potravin Až potraviny umístíte na mřížku, neotáčejte je příliš rychle ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Chcete-li prodloužit životnost grilu, vykonávejte všechny následující postupy alespoň jednou ročně, nejlépe na začátku sezóny grilování. Pokud chcete svůj gril správně chránit, doporučujeme zakoupit ochranný kryt. MŘÍŽKY A PLOCHY NA PEČENÍ Po každém použití nechejte gril vychladnout a vyčistěte mřížky pomocí jemného kartáčku. Mřížky lze případně umýt jemným čistícím přípravkem nebo jedlou sodou. Nikdy nepoužívejte kuchyňské čistící přípravky na trouby. HOŘÁKY A VENTURIHO TRUBICE Hořáky a Venturiho trubice byste měli alespoň dvakrát ročně rozebrat a vyčistit. Venturiho trubice důkladně vyčistěte. Všechny ucpané otvory uvolněte pomocí tenkého drátu (např. rozevřenou kancelářskou sponou). Zkontrolujte, zda je spodek skřínky s hořáky čistý a zda žádné otvory nejsou 6

7 ucpané. Dle pokynů umístěte hořák zpět na místo a zkontrolujte, zda jsou Venturiho trubice na správném místě nad ventily vývodu. Pokud je hořák prasklý, jsou na něm zvláštní otvory nebo je jinak poškozený, měli byste jej vyměnit. VYPÁLENÍ Po použití lze nechat zařízení zapnuté přibližně dalších 10 minut bez potravin a se zavřeným víkem. Všechny hořáky by měli být v poloze HIGH (Vysoká teplota). Tímto způsobem se většina nečistot spálí, co ulehčí další čistění. Nechejte zařízení vychladnout. Potom lze odstranit spálený prach pomocí jemného kartáčku a očistit gril mýdlovou vodou. SKLADOVÁNÍ Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte přívod plynu z plynové láhve. Gril a plynovou láhev skladujte venku na dobře větraném místě. Nikdy je neskladujte v garáži, v kůlně ani na jiném uzavřeném místě, ani v blízkosti otevřeného ohně nebo zdroje tepla. Gril lze skladovat i uvnitř, pokud je plynová láhev odpojená od zařízení a uskladněná venku na dobře větraném místě. V zimním období musí být gril uskladněn uvnitř. Tipy: Očistěte hořáky a potřete je kuchyňským olejem. Zabalte je do papíru. Očistěte mřížky na pečení a potřete je kuchyňským olejem. Zabalte je do papíru a uložte je venku. Pokud zařízení skladujete venku, chraňte je pomocí ochranného krytu. Plynovou láhev neskladujte uvnitř ZÁRUKA Na vaše zařízení je poskytována záruka na všechny výrobní chyby dle podmínek prodávajícího. Tato záruka platí od data zakoupení, pokud je zařízení používáno v souladu s těmito pokyny. Vaše potvrzení o koupi s datem je zároveň záručním listem. Tato záruka se nevztahuje na poruchy v důsledku nesprávné instalace, nesprávného použití, úprav zařízení, rozebírání zařízení, běžného opotřebení nebo nedostatečné údržby. Toto zařízení není vhodné pro komerční použití. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ Není možné zapálit hořák (zapalovačem ani sirkou) Problém Pravděpodobná příčina Řešení Gril nevydává dostatečné teplo Žluté plameny Ucpané Venturiho trubice Ventil plynové láhve je zavřený Venturiho trubice nejsou ve správné poloze nad ventily vývodu Otvory hořáků jsou ucpané Plynová láhev je prázdná nebo téměř prázdná Regulátor není na láhev správně umístěn Venturiho trubice jsou částečně ucpané Sůl na hořáku 7 Vyčistěte Venturiho trubice Otevřete ventil plynové láhve Znovu instalujte Venturiho trubice Vyčistěte otvory nebo namontujte nový hořák Nová plynová láhev Utáhněte konektor regulátoru Vyčistěte Venturiho trubice Vyčistěte hořák

8 Hořák nelze zapálit pomocí zapalovače Plameny vyskakují ze skříně s hořáky Příliš vysoká teplota a vzplanutí Kabel zapalovače není správně instalován Porucha elektrody zapalování Chybné uzemnění Porucha zapalovače Větrné počasí Plynová láhev je téměř prázdná Potraviny s vysokým obsahem tuku Ucpaný otvor na zachytávání tuku Systém na grilování není správně umístěn Zkontrolujte všechna připojení Zkontrolujte instalaci elektrod, hořáku a zapalovače Vyměňte zapalovač Při přesunu grilu otočte zadní stranu tak, aby směřovala proti směru větru Použijte novou plynovou láhev nebo naplňte aktuálně používanou Ořežte nadbytečný tuk nebo snižte teplotu Vyčistěte dno skříně s hořáky a hořáky Umístěte systém na grilování do správné polohy Plameny za ovládacím panelem Ucpané Venturiho trubice Okamžitě vypněte přívod plynu, nechejte gril vychladnout a vyčistěte Venturiho trubice Regulátor hučí Neúplný plamen Stojan ohřívací mřížky nezapadá na místo ŘEŠENÍ POTÍŽÍ S ELEKTRICKÝM ZAPALOVÁNÍM Po stlačení tlačítka zapalovače se nevytvoří jiskry; žádný zvuk Po stlačení tlačítka zapalovače se nevytvoří jiskry; je slyšet cvakání Jiskry se vytvářejí, ale ne na všech elektrodách nebo nejsou dostatečně silné Dočasná situace, zapříčiněná vysokou teplotou vnějšího prostředí nebo plnou plynovou láhví Ucpaný, rezavý nebo děravý hořák Nohy stojanu mají příliš velký nebo příliš malý úhel Baterie není správně instalovaná Prázdná baterie Tlačítko zapalovače není správně instalováno Porucha generátoru jisker Chybné uzemnění Chybné uzemnění Jiskry odletují od hořáků Nepředstavuje chybu ani riziko Vyčistěte nebo vyměňte hořák Nohy stojanu ohřívací mřížky jsou nastavitelné. Ohněte je tak, aby zapadaly do otvorů stojanu ohřívací mřížky. Vložte baterii (přesvědčte se, že jsou kontakty + a - ve správné poloze, pól + nahoře a pól - dole) Vyměňte baterii Odšroubujte tlačítko a znovu ho instalujte Vyměňte generátor jisker Odeberte a znovu připojte všechny připojení generátoru jisker a elektrod Odeberte a znovu připojte všechny připojení generátoru jisker a elektrod Pokud dochází k jiskření, ale jiskry se nevytvářejí na hořácích, může se jednat o poruchu vedení. Vyměňte kabely 8

9 Slabá baterie Elektrody jsou mokré Elektrody jsou prasklé nebo jsou poškozené ( jiskření ) Vložte novou tužkovou baterii (AA) Pomocí papírových kapesníků odstraňte nečistoty Vyměňte prasklé nebo poškozené elektrody 9

10 POKYNY K SESTAVENÍ: Položka Popis Číslo dílu Počet A Závrtný šroub B Pouzdro kola G C Podložka G D Závlačka G E Podložka ø F Pérovka ø G Šroub ø8x H ¼ -20UNC x 13 šroub I Podložka fiber ø7 G J ¼ -20UNC matice K Křídlová matice M L NO.8-32UNC x 10 šroub M Spona bočního hořáku G N ¼ -20UNC x 35 šroub O Klíč G P AA baterie G

11 Pol. Počet Popis Číslo dílu 1 1 Sada horního víka G Teploměr G Rukojeť G Pryžová podložka G Pryžová podložka G Skříň grilu G Sada hlavních hořáků G Sada elektrod G Držák G Usměrňovače plamenů G Grilovací mřížka G Grilovací plotýnka G Ohřívací mřížka G Konzole G Ovládací panel G Sestava potrubí G Knoflík G Okruží G Sestava zapalovače G Háček misky na tuk G Miska na tuk G Bočnice pravá G Bočnice levá G Čelní krytka G Dvířka G Madla G Spodní deska G Čelní konzole G Otočná kolečka s brzdou G Krytky kol G Kola G Osa kol G Držák zápalky G Boční stolek pravý G Fascia pravá G Boční stolek levý G Fascia levá G Skříňka bočního hořáku G Víko bočního hořáku G Boční hořák G Elektroda G Mřížka bočního hořáku G Balíček montáž. prvků G452-B Návod k použití G452-M

12 ROZPIS DÍLŮ 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

XENON modely 223, 225, 227 a 229

XENON modely 223, 225, 227 a 229 PLYNOVÝ GRIL XENON modely 223, 225, 227 a 229 Návod k použití CZ VAROVÁNÍ Nenechávejte děti obsluhovat Váš gril. Vnější části grilu, které jsou volně přístupné, mohou být horké. Zamezte pohybu dětí v blízkosti

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Kamna na PB KOMBI elektr./plyn Přečtěte si tyto pokyny před použitím tohoto spotřebiče! Ochranná zástěna tohoto spotřebiče má zabránit riziku požáru nebo zranění způsobenému popálením

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK

3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK Modely: T830028 Návod k obsluze 3TUNOVÝ DLOUHÝ PODLAHOVÝ ZVEDÁK VAROVÁNÍ: Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a provozní pokyny. VELMI

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Model: MINIME. Pokyny ke složení a použití POUZE PRO POUŽITÍ VENKU PROSÍM UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

Model: MINIME. Pokyny ke složení a použití POUZE PRO POUŽITÍ VENKU PROSÍM UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. Model: MINIME Pokyny ke složení a použití POUZE PRO POUŽITÍ VENKU PROSÍM UCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. ROZLOŽENÝ POHLED Seznam částí Č. Popis Množství 1 Držadlo víka 1 2 Ventilační otvory

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE MYCÍ STŮL 75L S ODKLÁDACÍ PLOCHOU TRG4001 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch

Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Návod k použití pro Naviják na stlačený vzduch Katalogové číslo: 508000 První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně

Více

Návod k použití: model 4204 parní čistič

Návod k použití: model 4204 parní čistič Návod k použití: model 4204 parní čistič Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek firmy Ariete. Model, který jste si vybrali, patří k sérii Vaporì sortiment čistících produktů pro domácnost,

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ Pro zajištění vaší bezpečnosti toto zařízení odpovídá příslušným normám a nařízením (směrnice o nízkém napětí, elektromagnetické kompatibilitě, životním prostředí, atd.). 1. PODMÍNKY

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT

SPOJOVAČKA PLASTŮ S REGULACÍ LIGHT ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektrický naviják. ěsíců

NÁVOD K POUŽITÍ. Elektrický naviják. ěsíců NÁVOD K POUŽITÍ Elektrický naviják ěsíců Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před montáží a použitím si důkladně prostudujte tento návod k použití. Poskytne Vám důležité a užitečné

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

Manuál BernzOmatiC pro ruční zařízení mobilní hořák pro měkké a tvrdé pájení

Manuál BernzOmatiC pro ruční zařízení mobilní hořák pro měkké a tvrdé pájení Manuál BernzOmatiC pro ruční zařízení mobilní hořák pro měkké a tvrdé pájení Blahopřejeme k nákupu jednoho ze zařízení pro měkké pájení BernzOmatiC! Důležité upozornění: Před připojením zařízení k tlakové

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ 547843 Datum vydání: 8.2.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...

Více

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY

Návod k obsluze. CYO_510B a CYO_400C DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TENTO NÁVOD USCHOVEJTE HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY Návod k obsluze HYDRAULICKÝ LISOVACÍ NÁSTROJ ŘADY CYO_510B a CYO_400C TENTO NÁVOD USCHOVEJTE Řiďte se tímto návodem, pokud se jedná o bezpečnostní výstrahy a varování, a postupy pro montáž, obsluhu, kontrolu,

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71)

ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) ROBOTICKÝ ČISTIČ BAZÉNŮ SMARTPOOL SCRUBBER60 (NC71) zlatá černá PANTONE 871 U PANTONE 426 U PROVOZNÍ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití zlatá černá DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B

K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B K06 FORMULÁŘ Č. 769-0327B 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] 1 2 Tento montážní krok 1 je vyžadován pouze pro traktory řady 600 a 700 bez upínacího systému Fast-Attach. Příklad: Číslo modelu

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-134 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE

MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE MOTOR GX100 TYP MOTORU VÝROBNÍ ČÍSLO NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto motoru Honda. Tento návod k obsluze popisuje obsluhu a údržbu vašeho motoru: GX100 Všechny informace obsažené v této

Více

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ ČISTIČKA ODPADŮ CLEARMAX ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Návod k obsluze. Vertikální mraznička

Návod k obsluze. Vertikální mraznička CZ Návod k obsluze Vertikální mraznička Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání. Tento spotřebič je určen výhradně

Více

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována.

5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 5.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka není definována. POWX091 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 OBSAH BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 5.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována.

Více

TOPAZE od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA )

TOPAZE od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA ) Platnost od 19.1.2004 No. 533 Automatický bazénový vysavač TOPAZE od firmy ZODIAC (s technologií BARACUDA ) Návod k použití Blahopřejeme! Stal jste se vlastníkem automatického vysavače TOPAZE od firmy

Více

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7140. Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7140 Domácí výčep na pivo Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme

Více

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali

Česky. Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali Blahopřejeme vám! Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení této tlakové myčky. Dokázali jste, že nepřijímáte kompromisy: chcete to nejlepší. Připravili jsme pro vás tento návod, který vám umožní maximálně

Více

Elektrický bezolejový pístový kompresor. Návod k obsluze

Elektrický bezolejový pístový kompresor. Návod k obsluze Elektrický bezolejový pístový kompresor Návod k obsluze VAROVÁNÍ Než začnete s kompresorem pracovat, musíte si tento návod přečíst a porozumět mu. PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ Dříve, než kompresor nainstalujte,

Více

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap

ARTEMIS. Distributor: firma Dalap ARTEMIS Distributor: firma Dalap BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 35 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 35 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 36 4. SPRÁVA... 36 4.1 Skladování... 36 4.2 Přeprava... 36 4.3 Hmotnost

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE...

POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... POW3054 CZ 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 4.1 Pracovní oblast... 3 4.2 Elektrická bezpečnost... 3 4.3

Více

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16

PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU STRANA 13 JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZNIČKU STRANA 16 40024bCz.fm5 Page 11 Tuesday, August 22, 2000 10:48 AM OBSAH CZ PŘED POUŽITÍM MRAZNIČKY STRANA 12 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STRANA 12 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ STRANA 12 JAK POUŽÍVAT MRAZNIČKU

Více

STANLEY. Tichý invertorový generátor

STANLEY. Tichý invertorový generátor STANLEY Tichý invertorový generátor CZ CZ Překlad originálního návodu Vyrobeno v licenci společnosti: MATRIX sro - Postauer Straße 26 - D-84109 Wörth / Isar - www.matrix-direct.net Stanley je registrovaná

Více

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 1 POPIS 2 POWX008 CZ 2 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.1 Pracovní oblast... Chyba! Záložka není definována. 2.2 Elektrická bezpečnost... Chyba! Záložka

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU:

NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVODU: NÁVOD K POUŽITÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku. Před montáží a použitím si důkladně prostudujte tento návod k použití. Poskytne Vám důležité a užitečné informace pro správné

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 MONTÁŽ... 6

6 SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ... 6 7 MONTÁŽ... 6 1 OBLAST POUŽITÍ... 3 2 POPIS (OBR. A)... 3 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 4 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Alternativní integrovaná přepínací sada pro přípravu teplé vody Plynový kondenzační kotel 67081895-00.1Wo Návod k instalaci pro odborníka Suprapur KSBR 16, 30 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSC 16,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka

NÁVOD K OBSLUZE. Travní sekačka NÁVOD K OBSLUZE Travní sekačka CZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, KTERÉ JE NUTNÉ DODRŽOVAT A) PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE 1) Přečtěte si pozorně tuto instrukční příručku. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím

Více

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST

DCT20 NÁVOD K OBSLUZE. MYCÍ STŮL 65 l SE SPODNÍM ZÁSOBNÍKEM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ EXTREME Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/8 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI ilustrační foto NÁVOD K ÚDRŽBĚ A INSTALACI Písková filtrace ProfiStar 112013 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace... str. 3 3. Obsah balení... str. 3 4. Technické údaje...

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-189 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-FP8521. Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-FP8521 Zmrzlinovač Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA VÝROBNÍ ČÍSLO A TYP MOTORU UŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, Děkujeme vám za zakoupení si motoru Honda. Tato příručka obsahuje pokyny pro údržbu a provoz motorů GCV135 (E) a GCV160 (E). Všechny informace

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY V e s t a v n é s p o t ř e b i č e P l y n o v á v a r n á d e s k a P G 6 4 0,, P G 6 4 4,, P M 74 1 S V,, P G 7 5 0,, P G 2 D 6 4 0 I n s t a l a c e,, p o u ž i t í,, ú d r ž b a Vážený zákazníku,

Více

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK ½ S REGULACÍ IWJB1924T ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE GRILU NA LPG

PŘÍRUČKA UŽIVATELE GRILU NA LPG PŘÍRUČKA UŽIVATELE GRILU NA LPG E0 PREMIUM E0/S0 PREMIUM E0/S0 PREMIUM Děkujeme vám, že jste si zakoupili gril značky Weber. Udělali jste moudrou investici. Nyní věnujte několik minut, abyste si tuto investici

Více

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 7 MONTÁŽ... 5 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. 1-2)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 SYMBOLY... 2 5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE... 3 5.1 Pracovní oblast... 3 5.2 Elektrická bezpečnost...

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-115 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SADA AIRBRUSH EW2000 EW2000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ...

POWX082 & 085 CS 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 1 OBLAST POUŢITÍ... 3 2 POPIS... 3 3 OBSAH BALENÍ... 3 4 SYMBOLY... 3 5 OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ... 4 5.1 Pracovní oblast... 4 5.2 Elektrická bezpečnost... 4 5.3 Osobní bezpečnost...

Více

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816

ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE Elektrický travní provzdušňovač COMBI 2 v 1 REV 3816 Výrobce: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika Strana 1 z 8 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Hořák se dodává v následujících verzích: Ne 933-0100> hořák pro kapalný plyn Ne 932-0100> hořák pro zemní plyn E. Vezměte prosím na vědomí:

Hořák se dodává v následujících verzích: Ne 933-0100> hořák pro kapalný plyn Ne 932-0100> hořák pro zemní plyn E. Vezměte prosím na vědomí: 1. Popis Nákupem Renfert bezpečnostního hořáku nyní vlastníte robustní laboratorní hořák.pojistný ventil automaticky vypne plyn do 90 vteřin, plamen je uhašen. Tak se zamezí dalšímu úniku plynu. Navíc

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ

ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ CZ ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ INSTRUKCE K PROVOZU Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Více

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20

NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 NÁVOD K OBSLUZE NABÍJECÍ ZDROJ STARLINE GV STCB20 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku od firmy Auto Kelly, a.s. Věříme, že budete s naším výrobkem plně spokojeni a že nám zachováte Vaši

Více

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 3T S NÍZKÝM PROFILEM KYD3 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 12/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ OHÝBAČKA DB32 DB32 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60202006CZ.fm Page 149 Thursday, September 21, 2006 3:39 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

Výrobník zmrzliny a jogurtovač

Výrobník zmrzliny a jogurtovač Výrobník zmrzliny a jogurtovač Návod k použití Obr. 1 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ

Více

Návod k použití LC 66651 S-189-01

Návod k použití LC 66651 S-189-01 Návod k použití LC 66651 S-189-01 2 Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Druhy provozu Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech,

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9120 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití.

Odsávač kalu 30 litrů. Obj. č.: 55 10 13. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům. Popis výrobku. Použití. Před uvedením výrobku do provozu věnujte pozornost následujícím bodům Odsávač kalu 30 litrů Obj. č.: 55 10 13 Odhalíte-li při vybalování, že výrobek byl během přepravy poškozen, okamžitě informujte Vašeho

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 9 in 1. Návod k použití. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 9 v 1 Návod k použití BEEM Parní čistič Miracle Mop 9 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ 712 HFZCAII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1

EURONAKUPY.CZ Miracle Mop 10 in 1. BEEM Parní čistič. Miracle Mop 10 v 1 BEEM Parní čistič Miracle Mop 10 v 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Než začnete využívat váš parní čistič, měli byste vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. 1. Zkontrolujte, zda zařízení není viditelně poškozené

Více